M’adDUBAI

Stampa questo copione

M’adDUBAI

COMMEDIA IN DUE ATTI

Massimo Pantano

Nato a Siracusa il 16/08/1983

Residente a Palazzolo Acreide (SR)

In via Scevola n.12   96010

Cell. 3664507880

e-mail: massipant00@gmail.com

posizione SIAE: 250441

-PERSONAGGI

GRAZIELLA

ANTONIO marito di Graziella

CONCITA sorella di Graziella

VINCENZO figlio di Graziella e Antonio

GIADA figlia di Graziella e Antonio

PAOLO padre di Graziella e Concita

‚ÄėNZINO il farmacista

NABIR sceicco

DALLI’ guardia del corpo di Nabir

ALLAH guardia del corpo di Nabir

KEBEL odalisca di Nabir

AZIZZ odalisca di Nabir

Ogni riferimento a fatti, a persone o nomi,  è puramente  casuale e dettato dallafantasia dell’ Autore.

I ATTO

Siamo all’interno di una sala da pranzo.

I SCENA

(GRAZIELLA E ANTONIO)

GRAZIELLA¬†¬†¬† (pulisce freneticamente) M‚Äôaccuntintassi di jri a travagghiari a muratura ‚Äėnveci di cummattiri cu me maritu e i me figghi, sannu sulu allurdiari e mettiri disordini! Ma ju dicu, comu ci po piaciri stari ‚Äėmenzu a lurdia? Na vota ca m‚Äôaiutassunu! (alza la voce per farsi sentire) ci l‚Äôhaviti li manuzzi pi farivilli viautri li vostri cosi o vi li tagghianu? Ma cu cui parru, tantu di c√† ci trasi e di c√† parti ci nesci‚Ķe parru sula! Almenu qualcunu ca mi d√† ragiuni c‚Äô√®, ju stissa!

ANTONIO         (entra e si ferma) Chi vuoi? Si può sapiri chi vuoi? Sì sempri nu lamentu, continuo…martellante!

GRAZIELLA¬†¬†¬† S√¨, ‚Äėncorpu di mattieddu nta testa ci vulissi pi tia e i to figghi!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma si pu√≤ sapiri chi vuoi? Ancora nun ha ma raputu mancu l‚Äôocchi e gi√† ‚Äėncuminciasti a jttari vuci! Ora, gentilmenti, con la calma che ti contraddistingue, con i tuoi modi garbati, si pu√≤ sapiri chi cosa ha ma fattu?

GRAZIELLA    Chi cosa ha ta fattu? Hai puru lu curaggiu di fari finta di nun sapillu!?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Se vuoi lu riassuntu di l‚Äôultimi ottu uri e menza di la me vita, anzi di sta vita sacrificata, ti li fazzu subitu‚Ķallura, haja durmutu circa ottu uri, picch√¨ circa? Picch√¨ appena misi la testa nto cuscinu, una signora, a mezzanotti, nun havia autru di megghiu da fari ca pulizziari lu lampadaiu, caminannu supra lu lettu senza addunarisi ca cuccatu c‚Äôera un imbecille ca durmia, anzi ca circava di dormiri! Poi, e sei m‚Äôhaja svegliatu picch√¨ c‚Äôera sempri sta signora ca nun aveva mugghiu da fari ca passari la spirapolviri nta stanza i lettu, sempri senza addunarisi ca c‚Äôera ‚Äėmpistola, e lassimillu diri ca sugnu ‚Äėmpistola‚Ķ

GRAZIELLA¬†¬†¬† E cu ti cuntraria?! S√¨ ‚Äėmpistola!!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Ķca durmia, a stu puntu mi sus√¨ e haja jutu o bagnu, haja raputu lu rubinettu e m‚Äôhaja lavatu la facci‚Ķhaja turnatu nta stanza i lettu pi spugghiarimi e vistirimi e truovu la finestra spalancata a centru di ‚Äėmmiennu cu du gradi sutta zeru, m‚Äôhaja vistutu, a forza di peni, m‚Äôhaja pigghiatu i gocci e ti sentu ittari vuci! Ora dimmi chi cosa c‚Äô√® di sbagghiatu? Lu voju sapiri, po essiri ca mi sfuggi qualcosa!

GRAZIELLA    Ha jutu o bagnu!

ANTONIO         L’haja dittu!

GRAZIELLA    Ha raputu lu rubinettu!

ANTONIO         Certu, comu m’havia lavari? Scusa, la prossima vota mi lavu a siccu!

GRAZIELLA    Picchì si po fari?

ANTONIO         (sarcastico)  Certu!

GRAZIELLA    Allura n’ha m’attrezzari!

ANTONIO         Quindi? Chi fici? M’haja scurdatu u rubinettu apertu?

GRAZIELLA    No. Ma ti n’ha addunatu lu schifiu ca ha lassatu nto bagnu? Tuttu u lavandinu e lu specchiu schizzati di acqua…m’ha tuccatu pulizziallu n’autra vota! Ma chi vi pari ca sugnu a schiava vostra?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sienti Graziella, per l‚Äôarmonia e il quieto vivere domestico, di dumani lu sai chi fazzu? Nesciu fora e mi lavu ‚Äėnta funtana, tantu t‚Äôassicuru ca tra dintra e fora nun c‚Äô√® nessuna differenza, basta ca nun ti sentu jttari vuci! Mi ni vaju ca √® mugghiu!

GRAZIELLA    Fermu, nun ti moviri, duocu c’haja passatu lu pagghiazzu antura, mettiti le pattine!

ANTONIO         (Sale sulle pattine e comincia a camminare verso l’uscita) Vint’anni ca fazzu sta vita, a st’ura se gareggiassi alle olimpiadi invernali, fussi campione del mondo di sci di fondo!! (apre la porta, all’uscio, trova Concita, che indossa un velo in viso, le si vedono solo gli occhi, si spaventa) Morti subbitania! Già cà a capu di matina! Ferma! (toglie un piede dalla pattina e glielo mette Concita) Tieniti, o tri canciamu! Tri! (Concita prende il posto sulle pattine di Antonio; Antonio esce) Cu me mugghieri macari equilibristi siemu!!

II SCENA

(CONCITA E GRAZIELLA)

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Etchi√Ļ! No, nun po‚Äô essiri! Graziella staju murennu, staju murennu‚Ķchi t‚Äôha truovi pi casu ‚Äėmpaccu di Aspro, Antireumina compresse, oppuri ‚Äėmpaccu di Neo Nisidina, Alkaeffer effervescenti, Aspirina C, u Calyptol, a Tachipirina?...pi favuri aiutami! Etchi√Ļ! No, mi lu sentu staju murennu! Chi hai? Pigghimi qualchi cosa!

GRAZIELLA    Nun haju miricini, ti pozzu fari na bella spremuta d’aranci!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma chi si pazza, l‚Äôaranci? A mia l‚Äôaranci mi fannu acitu! Mi vuoi motta allura! Mi pigghia nu bruciuri ca mi parti di lu stommucu e m‚Äôacchiana finu alla testa, e poi m‚Äôattocca pigghiarimi l‚ÄôAxagon, u Biomag, o u Malox, u Dolilux, u Gaviscon, u Lansoprazolo‚Ķse hai ‚Äėmpaccu di sti pinnuli allura ma pigghiu a spremuta d‚Äôaranci!

GRAZIELLA    A suoru, nun haju pinnuli! P’acidità u citratu ti pozzu dari!

CONCITA         U citratu? Allura si propriu pazza! Dillu ca vuoi ca muoru d’accussì ti liberi di mia e quannu u papà mori ti pigghi tutta l’eredità!

GRAZIELLA    Ma chi dici? Ma chi ti passa pi la testa!

CONCITA         Lu sai chi mi veni appena mi pigghiu u citratu? Vomitu, diarrea, aritmia cardiaca, apatia, irritabilità e spasmi muscolari…

GRAZIELLA    Figghia mia, allura tu vai avanti a citratu! Concita, cà a casa mia di miricini avemu e pigghiamu sulu l’ansiolitici!

CONCITA         Veru?

GRAZIELLA    Ha vistu a me maritu com’è?!

CONCITA         Pigghili, manitti, pigghili e puottili cà! Dudici gocci…sulu dudici, m’abbastunu!

GRAZIELLA    Te pigghiu subitu! (esce a prendere il flaconcino con le gocce)

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sbrighiti! Etchi√Ļ! Chi cos‚Äôhaju?! Chi mi sta pigghiannu?! Nenti, nenti‚Ķpicca m‚Äôammanca‚Ķe muoru!¬†

GRAZIELLA    (entrando di fretta) Tieni cà! A boccettina ancora china è, ci mancunu sulu chiddi ca s’ha pigghiatu Antoniu sta matina…

CONCITA         Dammi, dammi sbrighiti! (prende la boccetta e inizia a mettere le gocce in un bicchiere, tremante e particolarmente ansiosa) una, due…

GRAZIELLA    A suoru lassa peddiri (le prende la testa) dapi la vucca! Dudici pi tia picca sunu! (mette le gocce direttamente in bocca) chisti puonu bastari! Comu ti senti?

CONCITA         Comu prima! Ca daccillu u tempu ca fannu effettu! (agitatissima) Suoru mia, a stu corpu muoru sicuramenti, mi sentu stringiri lu pettu!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ma tu accattitillu chi√Ļ grannuzzu su reggipetto!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Almenu sugnu cuntenta ca se muoru, muoru c√†, a casa i me suoru e no sula in casa mia, picch√¨ se muria a casa mia cu si n‚Äôaddunava? E puoi avieuna rumpiri la porta, e t‚Äôattucava paialla a tia picch√¨ ju era morta, comu facia a paialla! Picch√¨ se ju sugnu morta comu fazzu a d‚Äôapirici la porta, perci√≤ avissuna chiamatu e pompieri e carabinieri e m‚Äôavissuna truvatu che viermi ca gi√† mi stavunu mangiannu, tutta unciata cu ‚Äėnfetu di morriri e poi tutta strafacciata e poi dimmi comu facienu subitu a capiri ca era ju? Perci√≤ avvissunu chiamatu quiddi da scientifica pi capiri ca era piddaveru ju e puoi putevunu macari pinsari ca havia statu ammazzata e i primi indagati avissura statu viautri‚Ķchi ci dava sti peni a me suoru? (le gocce cominciano a fare effetto e comincia a parlare serenamente un po‚Äô intontita) ma siccomu ju, nun nu staju murennu, tutti sti problemi nun esistunu‚Ķju mi sentu troppu bona, calma, rilassata, m‚Äôha vinutu macari mpocu di sunnulenza, ca mi facissi na bella durmuta c√† nta stu divanu!

GRAZIELLA    No, pi carità, ca ju haja puliziari, ca sta matina ancora nun haja fattu nenti, c’è na casa sutta supra e lurda! Anzi dimmi chi m’ha diri e poi ti ni vai, c’haja travagghiari! Nun ti staju ittannu fora di casa…ma m’ha capiri!

CONCITA         Ma certu suruzza mia bedda! Ju sempri ti capisciu! M’ha successu na cosa troppu bella, ieri sira appena niscì do supermercatu (si addormenta)  

GRAZIELLA    Concita chi fai, t’addummiscisti? (la scuote)

CONCITA         Ah sì…ieri sira appena niscì do supermercatu…(si addormenta)

GRAZIELLA    Mi lu fa apposta? Ohu…chi ti sta pigghiannu? (la scuote)

CONCITA         ieri sira appena…

GRAZIELLA    Sì, appena niscisti do supermercatu chi successi? Parra, mi stai faciennu perdiri la pacienza!

CONCITA         Mi sa ca si gocci t’avissuta pigghiari tu, no to maritu! (si addormenta)

GRAZIELLA    Pozzu cummattiri cu idda? Ancora haju na casa sutta supra! Concita arrispigghiti! (Concita si sveglia) Niscisti do supermercatu…

CONCITA         e haja canusciutu unu…l’uomo della mia vita! (si addormenta)

GRAZIELLA    (sorpresa) Comu? Chi mi stai dicennu?Arrispigghiti!

CONCITA         Mi ni vaju, haju troppu sonnu…nsonnu di morriri! (si alza)

GRAZIELLA    Tu nun ha moriri! Ma unni ha jri? Resta, cuntimi! Chista è na notizia bellissima! Tu nun sai di quantu aspittamu tutti sta notizia! Assiettiti e cuntimi tutti cosi!

CONCITA         No, mi ni vaju! Vistu ca ti fazzu perdiri la pacienza, ti lassu sula! (si avvia verso l’uscita senza le pattine)

GRAZIELLA    Ma resta ti dissi, ju schirzava! (si accorge che la sorella cammina senza le pattine, urlando) Unni stai jennu?! Mettiti immediatamenti i pattìni!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (ritorna indietro, sale sulle pattine e si avvia all‚Äôuscita) Ridicula! Havia vinutu pi diriti na cosa ma mi la scurdai, mi sentu la testa legghia legghia‚ĶNi viriemu! E cerca di pulizziari ca √® tuttu lurdu e ‚Äėngrasciatu comu a tia! (esce)

GRAZIELLA¬†¬†¬† Lurdu e ‚Äėngrasciatu?! Nun po‚Äô essiri! (inizia a pulire convulsivamente) Ma mentri haja puliziatu antura, comu po essiri?...Me suoru ha canusciutu a unu?! Nun ci pozzu cridiri‚Ķju ci l‚Äôhaja diri subitu a mo patri, ora ci telefunu! (prende il cellulare e telefona, nel frattempo coontinua a pulire) Pap√†‚Ķpap√†‚ĶGraziella sugnu!...pap√†! (gridando) o cuntrariu, o cuntrariu! Prontu pap√†‚Ķlu vuoi capiri ca ha stari attentu quannu arrispunni o telefunu?! Po essiri ca ogni vota unni si parra to mietti nta uricchia unni si senti to mietti nta vucca?! O cuntrariu pap√†, o cuntrariu! Ah! Ogni vota m‚Äôha fari jttari vuci!...ju bona sugnu! Tu? Megghiu accuss√¨!...pap√† senti‚Ķmancu a diritillu pi telefunu, vieni a casa mia, t‚Äôhaja dari na notizia bellissima!...t‚Äôaspiettu c√†, chi√Ļ arresti e mangi c√†!...vabbeni‚Ķnun aviri prescia! Stai attentu pi strada! Ciau pap√†!¬†

III SCENA

(VINCENZO E GRAZIELLA)

VINCENZO       Mamy!

GRAZIELLA    Fermu duocu, unni stai jennu?!

VINCENZO       Mamy stai tranquilla! Sono attrezzato! Due giorni, 24 ore 38 minuti e 25 secondi, con precisione 88705 secondi impiegati per la messa in opera della mia ultima invenzione, che farà felici le mamme come te!

GRAZIELLA    Se tu vuoi fari felici la mamma tua, t’ha stari fermu duocu e t’ha mettiri i pattini! Dopodiché puoi trasiri, e tannu sì ca mi fai felici!

VINCENZO¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma mamy non c‚Äô√® pi√Ļ bisogno!

GRAZIELLA    Fermiti! Chistu lu dici tu?! Ma comu t’ha cumminatu?

VINCENZO¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mamy, stai calma e fammi spiegare! Con questa invenzione non dovrai pi√Ļ preoccuparti, perch√© da oggi faranno parte di noi! Ti spiego tutto semplicemente e velocemente‚Ķqueste che a prima vista potrebbero sembrare delle banalissime toppe, non sono altro che panni cattura polvere! Questo √® un materiale polimerico‚Ķpolietilene e fibre di poliestere combinate in due strutture! Migliaia di sottili fibre che formano un soffice volume e strisce cattura polvere composte da tessuto polimerico permettono di intrappolare lo sporco e di trattenerlo! Ti rendi conto?

GRAZIELLA¬†¬†¬† Vincinzinu miu ti ringraziu po sforzu ca ha fattu, ma si cosi gi√† l‚Äôhannu ‚Äėnvintatu! Havi ca li usu!

VINCENZO       Li hanno inventati? Come può essere? (comincia a guardarsi attorno impaurito) Allora c’è qualcuno che mi spia! Mamy chiudi tutte le finestre,  i balconi…ci osservano! (non vuole darsi per vinto e parla sottovoce per paura che qualcuno possa sentirlo) Sì, ma cucirli negli abiti ancora non l’ha inventato nessuno…vedi mamy? Cammino e nel frattempo che faccio? Pulisco! Cado a terra e oltre a proteggermi dall’urto…pulisco! Ti abbraccio e oltre ad esternare il mio affetto…catturo tutte le tue impurità!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Diu ca lu fici! Chi s√¨ ‚Äėntelligenti! Ma se ha nesciri fora‚Ķti pigghiunu pi ‚Äėmortu di fami! Dicunu: Talia a chiddu, tuttu ripizzatu‚Ķe chi nun hanu sordi p‚Äôaccattarici li mmarazzi? Gioia miu priziusu, l‚Äôidea √® bellissima‚Ķma nun po‚Äô funzionari!

VINCENZO       D’accordo Mamy, io vado in camera mia…nel mio laboratorio! Chiudi…chiudi tutto!...ci stanno osservando! Sistemerò quest’invenzione, non disturbatemi vi prego! Ci stanno spiando!! (esce)

                            (entra Antonio che sale sulle pattine e comincia a camminare)

IV SCENA

(GRAZIELLA, ANTONIO E GIADA)

GRAZIELLA¬†¬†¬† Chi figghiu ‚Äėntelligenti ca fici! Ma nun criru ca piddaveru ni stannu spiannu?! Mo figghiu nu scenziatu √®!

ANTONIO         Avogghia!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Chi vuoi diri? Pi intelligenza arringraziannu lu Signuri pigghiau tuttu di mia! (entra Giada col cellulare in mano e va a sedersi direttamente sul divano) Unni stai jennu? Fermiti! Mi senti? Vidi ca allurd√¨ ‚Äėnterra! Arrispunni almenu!

GIADA               Aspetta! (scrive al cellulare)

GRAZIELLA¬†¬†¬† (le squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) Smettila di urlare, sono scalza, stai serena‚ĶComu si scausa? Ancora peggiu! Lassi l‚Äôaloni nterra! E poi nun mi lu puoi diri cu la vucca ‚Äėnveci di mannarimi lu messaggino?

GIADA               Aspetta! (scrive al cellulare)

GRAZIELLA    (le squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) No! E ju haja spittari pi leggiri…no? (le squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) Si!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Chi furtuna! Una menu ca jetta vuci nta sta casa! Mi pozzu vantari di sti dui figghi ca haju! Unu, la forti ‚Äėntelligenza l‚Äôha fattu divintari nu mbranatu! L‚Äôautra ‚Äėnveci la troppa gnuranza l‚Äôha fattu divintari sperta! Mi ni pozzu priari! Aviri dui figghi comu a iddi! Chi furtuna!!

GRAZIELLA    Na cosa giusta ha dittu! Ca to figghia ha divintatu sperta! Troppu sperta pe gusti miei!

ANTONIO         Viri ca è macari figghia tua!

GRAZIELLA¬†¬†¬† No, e figghia tua! Picch√¨ √® tale e quali a tia! Picch√¨ nun la rimproveri ‚Äėnveci¬† di talialla?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Giaduzza mia! Talia a mia ‚Äėmumentu!

GIADA               Aspetta! (scrive al cellulare)

ANTONIO         (gli squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) Aspetta! Ha dittu già nun c’è bisognu ca lu scrivi! (gli squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) sto massaggiando con un’amica!...(a Giada) Allura scusami, aspettu!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Chi furtuna! ‚Äėnveci ju haju ‚Äėmaritu ca la troppa spirtusaggini lu fici divintari nu brucculuni! Hai macari lu curaggiu d‚Äôaspittalla?!

ANTONIO         Senza ca n’agitamu! Giaduzza mia ha finutu di parrari cu l’amichetta tua?(gli squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) no!...(a Graziella) Ancora no, aspetta, chi hai prescia?  (gli squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) ho finito, ti sto guardando, dimmi. (a Graziella) talè m’ha mannatu i cuoricini! (a Giada) Gioia mia bedda! Allura…ci la firi a sentiri qualchi secunnu chiddu ca ti dici u papà tuou senza taliari u cellulari?

GIADA               Aspetta!

ANTONIO         No, no…nu scriviri! Fermiti, tantu già lu sacciu ca la risposta è no! (gli squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) ok! Talimmi…concentrati…continua a taliarimi…

GRAZIELLA    Mi pari tuttu Giucas Casella!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (a Graziella) La finisci, ca la sconcentri! (si gira verso Giada e la trova di nuovo a scrivere al cellulare) Ha vistu? La facisti sconcentrari! Ora haja ricuminciari! Giada o pap√†‚Ķbrava, accuss√¨‚Ķcontinua a taliarimi‚Ķfai cuntentu o pap√†! (Giada sta per abbassare lo sguardo sul cellulare) No, resisti! Continua a taliarimi‚Ķchiddu ca ti staju dicennu ti lu dicu cu tuttu lu cori‚Ķguardami, si pronta? Allura‚Ķvatinni nta to stanza e da puoi fari chiddu ca vuoi, tantu to matri nun ti viri e nun la sintiemu sbraitari, d‚Äôaccuss√¨ semu tutti chi√Ļ cuieti! Oh!(gli squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) Aspetta!

GIADA               Va beni…papà! (esce)

ANTONIO         Nun ci pozzu cririri…mi veni di chiangiri…

GRAZIELLA    Ha vistu ca è comu dicu ju, ca la stai ruvinannu tu a sa carusa!

ANTONIO         Nun mi pari veru!

GRAZIELLA    Chi fu?

ANTONIO         Pi mia chistu è jornu importanti! Sugnu troppu emozionatu! Na commozioni celebrali mi sta pigghiannu!

GRAZIELLA    Chi scisti pazzu? Si po’ sapiri u picchì?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Quannu era nica ci dicia‚Ķpa‚Ķp√† e idda mi taliava‚Ķju attonna pa‚Ķp√†‚Ķe idda nenti‚Ķamore mio dillo‚Ķpa‚Ķp√† e idda ‚Äúaspetta‚Ä̂Ķoggi pi la prima vota m‚Äôha chiamatu pap√†, ti rendi contu! Ha ma festeggiari, ha ma brindari!

GRAZIELLA    Sì, ha ma brindari, ma no pi chistu…ma pi mo suoru! Oggi ha vinutu e m’ha dittu ca ha canusciutu a unu! Nu miraculu!

ANTONIO         Comu ha canusciutu a unu? Propriu ora? Mannaggia!

GRAZIELLA    Ma chi stai diciennu? Havi na vita ca aspittamu stu mumentu, pi livarinilla casa casa e ora si cuntrariu?

ANTONIO         Propriu ora ca ci havia truvatu lu zitu…chiddu giustu pi idda…ju m’havia mpegnatu…e a chidda ci veni la felici idea di canusciri a unu!

GRAZIELLA    Piddaveru stai diciennu? E cu è su foddi ca ha rinisciutu a cunvinciri?

ANTONIO         Nzinu u farmacista! Era perfettu pi idda!

GRAZIELLA    E chi ci putemu fari…nenti…ci vai e ci dici ca per ora me suoru ha partutu!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Comu se nun la vidissi! To suoru passa chi√Ļ tempu a farmacia ca a casa sua! E poi l‚Äôhaju ‚Äėnvitatu dumani a pranzu‚Ķchi√Ļ nun pozzu fari nenti!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ha fari sempri dannu, √® chi√Ļ forti di tia!!

ANTONIO         Chissu è lu ringraziu ah!?

GRAZIELLA¬†¬†¬† Telefunu a Concita e ci dicu ca dumani nun pigghia ‚Äėmpegni a pranzu! Fra l‚Äôautru mi puoi prima consultari, prima ca ‚Äėnviti genti a casa! (telefona, nessuno risponde) Chi fa, nun c‚Äô√® dintra?...Picch√¨ nun lu pigghia?...Nenti! Antoniu u sai chi fai, niesci, vai a casa sua, controlla se √® dintra, allavoti ca ha successu qualcosa‚Ķmentri m‚Äôhavia dittu ca sinnia a casa a cuccarisi!...si, ma astura cu chiddu √®! Forza sbrighiti!

ANTONIO         Cu sta famigghia sulu ju ci pozzu cummattiri! (esce)

V SCENA

(GRAZIELLA, PAOLO, VINCENZO E ANTONIO)

                            (entra Paolo dall’ingresso centrale tastando il pavimento col bastone perché cieco, si ferma prima di scendere lo scalino)

PAOLO              Chista avissa essiri! Graziella, Graziella sì dintra?

GRAZIELLA¬†¬†¬† S√¨, ‚Äėnzittasti pap√†, trasi!

PAOLO              (non vede lo scalino e cade) Botta di sangu! Disgraziati! Cu m’ha fattu u sgambettu?!

GRAZIELLA    Papà, ogni vota la stissa storia, ti lu vuoi mettiri nta sa testa ca c’è nu scalinu…sempri c’ha statu!

PAOLO              Nun è veru! Chissu ci la ta fattu ora…picchì mi vuliti muortu! Ma…tiè! (fa il gesto dell’ombrello) ju sugnu chinu di vita! (si tocca la schiena) Aiaia Aiaiai chi duluri di schiena ca haju! Ah chi trucciuniuni di panza!

GRAZIELLA    Chinu di malanni vuoi diri!(si accorge che il padre è senza pattine, gridando) Papà, papà no!

PAOLO              (si tocca il cuore, dal lato sbagliato) Botta di sangu a tia! N’attaccu o cori mi facisti pigghiari!

GRAZIELLA    I pattini papà! Statti fermu nun ti moviri (gli mette le pattine al padre) susi su pieri…ora l’autru!

PAOLO              Chi mi stai mittiennu i sci? Ancora fora nun nivica! Unn’è lu divanu…ah cà! (si va a sedere) Allura…sintiemu qual è sta bella notizia ca m’ha dari…sintiemu!

GRAZIELLA    Ah sì…allura…

PAOLO              Aspetta, prima ca parri tu t’haja cuntari na cosa ju, prima ca mi la scuordu!...ha ntisu chiddu ca hannu dittu o telegiornali? N’autru attentatu c’ha statu…digraziati maledetti…lu sai chi fannu? Prima dicunu Allah Akbar e poi si fanu sautari nta l’aria…disgraziati maledetti! ah! m’avissa truvari davanti a unu di chissi (si alza e cammina) nun puoi capiri chiddu ca cumminassi!

GRAZIELLA    Papà, scusa se t’ho dicu…ma se te truvassutu davanti, comu fai a capillu se mancu ci vidi?

PAOLO              Comu fazzu? Ju sentu u ciaru! (annusa) A propositu, ciauru di mangiari nun ci n’è…oggi stamu a digiunu?

GRAZIELLA    Ancora è prestu pi priparari!

PAOLO              (andandosi a sedere) E ca oggi pi veniri cà nun fici mancu colazioni!...Allura, sintiemu qual è sta bella notizia ca m’ha dari? Sintiemu…

GRAZIELLA    Ah sì…allura…

PAOLO              Aspetta, prima ca parri tu t’haja cuntari na cosa ju, prima ca mi la scuordu!

GRAZIELLA    (rassegnata) Parra, papà!

PAOLO              Picchì ha sapiri ca chissi…si disgraziati maledetti, vuonu veniri in Italia a fari dannu!…ma cà in Italia toccunu duru, picchì ci sunu pissuni comu a mia e chiddi ca stannu o governu che salveremo la nostra patria!

GRAZIELLA    Lu dannu è chissu! Chiddi ca sunu o governu affunnanu l’Italia papà!

PAOLO              Zittiti e ascuta a mia, m’hannu dittu, picchì ju nun li vidu, ca vannu vistuti cu tuonichi bianchi e na fascia niura nta la testa, però ci sunu macari chiddi ca si viestunu normali comu a niautri…perciò figghia mia, appena vidi a unu vistutu accussì scappa…curri, curri luntanu e telefona subitu a mia, ca ci pensu ju! Allura…sintiemu, qual è sta bella notizia ca m’ha dari? Sintiemu…

GRAZIELLA    Ah sì…allura…

PAOLO              Aspetta! Prima ca parri tu…

GRAZIELLA    No, papà basta! Cà scurau e nun ti dissi nenti!

                            (entra Vincenzo dal corridoio, di soppiatto, guardandosi sempre attorno, si accorge del nonno, gli si avvicina)

VINCENZO       Ciao nonno!

PAOLO              Ohu Vicinzinu miu!

VINCENZO       Nonno, stai attento, ci stanno spiando! (esce)

PAOLO              (si alza) Cu sunu chissi? Cu ni sta spiannu? I disgraziati maledetti sunu, ti l’havia dittu ca arruaunu in Italia!

GRAZIELLA    Nuddu c’è papà! Fissazioni di to niputi!

PAOLO              Nun è veru! To figghiu havi ragiuni!

GRAZIELLA    Assiettiti papà…allura…la notizia importanti è ca Concita ha canusciutu a unu!

PAOLO              Veru? Sugnu piddaveru cuntentu! Finalmenti nun m’ha resta na figghia schetta!...Eccu, ha vistu? U munnu sta canciannu, succeri sicuramenti qualchi cosa di bruttu!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ma quali pap√†! Chistu ‚Äėnveci √® nu miraculu! Ti rendi contu?!

                            (si vede Antonio nel pianerottolo centrale, si accorge del suocero e sbruffa, entra in silenzio, indossa le pattine, invita la moglie a stare zitta)

PAOLO              (annusa) U cosa beddu di me jennuru c’è!

ANTONIO         Vulissi sapiri comu fa, vistu can un ci vidi!?

PAOLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ju sentu lu ciauru! Haja ‚Äėntisu ciauru di brucculuni e dissi, me jennuru √®!

GRAZIELLA    Nun accuminciati a strarriarivi…pi cortesia! Perciò, ha truvasti a me suoru?

ANTONIO         A casa nun c’è nuddu, haja sunatu e nenti, a farmacia nun c’è mancu…

PAOLO              Picchì unn’è to suoru? A stura l’hannu rapita…i disgraziati maledetti hannu statu! Nun vi preoccupati la vaju a cercu ju! (andandosene colpisce ripetutamente Antonio col bastone)

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ohu, nun nu sbagghia ‚Äėncorpu!

GRAZIELLA    Unni vai papà statti cà!

ANTONIO         No, lassulu jri nveci!

PAOLO              (come all’inizio cade per salire lo scalino)Botta di sangu! Disgraziati! Cu m’ha fattu u sgambettu?! To maritu ha statu!

GRAZIELLA    No, papà! Tu lu sai ca ju nun lu difiennu mai a me maritu…è sempri u scalinu chiddu d’antura!

PAOLO              Viautri e di disgraziati maledetti mi vuliti muottu! Ma tiè! Affissativi beddi! (esce)

VI SCENA

(GRAZIELLA, ANTONIO, NABIR, DALLI’, ALLAH, KEBEL E AZIZ)

(D’un tratto si sente una musica araba…entrano due odalische che ballano, Antonio e Graziella rimangono a bocca aperta, dopo entrano Dallì e Allah che buttano petali di rosa e subito dopo entra e si posiziona al centro Nabir)

GRAZIELLA    (gridando) Chi vuliti? Mittitivi i pattini! Chi ci fati in casa mia? Cu v’ha datu u permessu di trasiri? Ju chiamu subitu i carabinieri!

NABIR               Noi presentare, perché io essere molto calmo, ma se fare arrabiare io essere molto cattivo, vero? (Dallì e Allah mostrano subito due pistole)

GRAZIELLA    Ammucciati si cosi ca mi scantu!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (spaventato) Nu ni sparati! Me mugghieri fa accuss√¨ cu tutti! Macari cu niauti! √ą a so natura!¬† Benvenuti!!

NABIR               Queste essere mie odalische…(indicandole) Kebel, Azizz!

ANTONIO         Ragiuni hai!

NABIR               Cosa volere dire? Tu, fare arrabiare me?

ANTONIO         Ma quali, no…no…ju vuleva diri ca sunu azzizzati, vistuti buoni vah!

GRAZIELLA¬†¬†¬† (ad Antonio) No, tu s√¨ ‚Äėmporcu!

NABIR               Questi due essere mie guardie del corpo, miei schiavi…loro fare tutto quello che io ordinare! (indicandoli) Dallìh, Allah!

ANTONIO         Aspittassi ca pigghiu u metru, nun vulissi sbagghiarimi!

GRAZIELLA    A occhiu da lì a là ci sunu dui metri!

NABIR               Voi prendere in giro me! Io cominciare ad arrabiare e se io arrabiare voi sapere già cosa succedere, vero?(Dallì e Allah mostrano le pistole)

ANTONIO         No, nun s’arrabbiassi, me mugghieri è mpocu stunatedda!

NABIR               Io essere grande sceicco arabo!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (a Graziella) Ha ‚Äėntisu √® sceccu! Ahahah!

GRAZIELLA    Comu a tia, can un capisci nenti!

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Io venire da Dubai, mia dinastia molto famosa e potente in arabia‚Ķmio bis nonno essere stato il pi√Ļ grande e famoso barbiere di tutta arabia‚ĶAllah Met! Mio nonno fatto dolci pi√Ļ buoni di tutta arabia‚ĶAllick Lubabb√†! Mio padre avere industria di bevande pi√Ļ grande di arabia Nabir Allah Spin! Io invece avere pozzo di petrolio, essere ricchissimo e potente io mi chiamare Nabir Albar telaviv!!¬†¬†¬†¬†¬†

ANTONIO         Ca cettu! (si dirige verso Nabir) C’ha mancari pi chissu? A stura u bar ancora apertu è!

NABIR               Tu continuare a prendere in giro me! E se io arrabiare…

ANTONIO         Voi sapere cosa succedere!

NABIR               Vero? (Dallì e Allah mostrano le pistole)

ANTONIO         Ju nun la staju pigghiannu in giru!

NABIR               Quello essere mio vero nome!

ANTONIO         Scusa, scusa!

GRAZIELLA    E poi sugnu ju chidda stunata!? Mi scusi se mi permetto, nun s’arrabbiassi però, ma comu mai lei è ca? in casa nostra?

NABIR               Io venuto da Dubai per cercare moglie! Io avere già nove mogli!

ANTONIO         E comu fai? A mia mi jetta pisanti avinni una!

NABIR               Adesso io volere fare conto paro, avere dieci mogli! Io amare tanto mie mogli e loro amare tanto me…le mie mogli chiamare…

ANTONIO         Te ricordi in ordini alfabeticu oppuri di quantu te spusasti?

NABIR               Tu non interrompere, perché io arrabiare e se io arrabiare voi sapere cosa succedere, vero? (Dallì e Allah mostrano le pistole)

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (a Graziella) Ogni vota ca dici ‚Äúvero‚ÄĚ chiddi niesciunu i pistoli! Bella sta cosa (Dall√¨ e Allah nascondono le pistole) Pruamu?

GRAZIELLA    Finiscila!

ANTONIO         Vero? (Dallì e Allah mostrano le pistole) Ahahahahah! Ha vistu?

NABIR               Le mie mogli chiamare…Aasmaa, donna di grande respiro…Buthayna, donna casta e pura!

ANTONIO         (tra i denti) Mo mmaginu!

NABIR               Inaam, mia infermiera personale…Maisa, donna forzuta…Nudhar, donna vestita sempre molto bene…Wafa, unica moglie avere cellulare e poi avere tre mogli gemelle Cusaah Sentiih Sasohn! Dove essere mia futura sposa? Lei detto me di venire oggi qui!

GRAZIELLA    Ma lei si sta sbagghiannu, cà nun c’è nessuna futura sposa sua! Cà ci stamu ju, me maritu e i dui mei figghi! Me figghia è troppu nica perciò ci po’ luvari manu, l’autru è masculu e ju e me maritu siemu già spusati! (ad Antonio) Veru? (Dallì e Allah mostrano le pistole)

ANTONIO         Giustu! E chiddi niesciunu li pistoli!

NABIR               Lei dato appuntamento qui, non fare arrabbiare Nabir!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ma ‚Äúlei‚ÄĚ, cui?

NABIR               Donna bellissima!

ANTONIO         Allura nun è to suoru! Chistu è chiaru!

NABIR               Donna formosa, dal momento che io conoscere lei, io la pensare sempre…

GRAZIELLA    Ma forsi ha sbagghiatu!

NABIR               Nabir non sbagliare mai! Lei dato me questo indirizzo! Dallì venire qui poi dare Allah e Allah portare lì!

ANTONIO         Nu sciogli lingua pari!

                            (Dallì va da Nabir, Nabir gli da un bigliettino, Dallì lo da ad Allah e Allah lo porta ad Antonio)

ANTONIO         Piddaveru l’indirizzu nuostru c’è scrittu!

NABIR              Io non prendere in giro persone, io dire sempre verità! Dallì andare là, portare Allah, Allah dare qua! (Dallì esegue)

ANTONIO         Trentatre trentini entrarono a trento tutte trentatre trotterellando!!

NABIR               Tu essere troppo spiritoso per miei gusti!

ANTONIO         Nun si siddiassi, ca scherzu! Ma po’ luvari na curiosità?...Ma vistu ca havi novi mugghieri allura quanti figghi havi?

NABIR               Per me non essere problema parlare di mia piccola famiglia, io avere quattro figli per ogni moglie!

ANTONIO         Zuuuh!

NABIR               Per un totale di 36 figli! Volere sapere anche come si chiamare miei figli?

ANTONIO         Nun c’è bisognu se no cà ni scura pe manu!

NABIR               Miei figli chiamare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

ANTONIO         Chi sta dannu i nummira?

NABIR               Così io non sbagliare! Primo nato numero 1 e ultimo nato 36!

ANTONIO         (a Graziella) Ha vistu ch’è facili mettiri i nomi? No niautri ca na m’ha ammazzatu diciottu misi pi mittirini dui!

NABIR               (comincia a contorcersi) Scusate, io avere grosso problema, io dovere andare in bagno, dire me per favore dove trovare bagno! Di dove andare?

ANTONIO         Da lì!

DALLI’              Cosa volere da me! Io ascoltare solo ordini di mio padrone Nabir!

ANTONIO         Ma chi voli? Haja dittu da lì! Ah! Di dà! Si maniassi ca sa fici ncoddu!

GRAZIELLA    (urlando) Stai attentu unni metti li peri…ora m’allurdia tutti cosi! Chi jurnata!  (Nabir esce dalla porta sulla sinistra)

VII SCENA

(DETTI, CONCITA E PAOLO)

CONCITA         (si ferma sul pianerottolo, gridando) Chi cosa m’ha datu? Chi cosa erunu si gocci? Tu mi vuoi morta lu sacciu! Ju ca mi pigghiu tutti li miricini ca esistunu, nun m’ha successu mai nenti…tu, cu na cosa ca mi duni mi veni sonnu di morriri e mi scuordu tutti cosi! Sta matina havia vinutu pi diriti na cosa importantissima e mi passau di menti! Comu ha pututu succediri?! Ju ca nun mi scuordu mai nenti! (scende dal pianerottolo, Kebel, Azziz, Dallì e Allah si inchinano) Chi mi sta pigghiannu? Picca ci voli ca muoru! (si accorge dei quattro inchinati) E chisti cu sunu? Chi cosa c’ha datu? I mmazzasti! Chi ci fannu nterra? E se m’ammiscunu qualchi malattia? (si copre la bocca) Antuppativi, i germi!!

GRAZIELLA    Statti calma! Chidda c’avissa essiri agitata stamatina sugnu ju! Tutta a casa si sta allurdiannu!! Sta matina t’haja datu l’ansiolitici e chisti nun sunu morti!

CONCITA         Chi m’ha datu? E chi ti pari ca sugnu una ansiosa ju?

ANTONIO         No, ma quali!...Sì la tranquillità fatta pirsuna!

CONCITA         Chisti nun sunu muorti? Allura stannu muriennu? Chi malattia hannu? Ma cu mi ci purtau cà?!

ANTONIO         Chiddu ca dicu macari ju!

GRAZIELLA    Ma quali! Nenti hannu! Stannu megghiu di mia e di tia misi assiemi!...E puoi nun capisciu picchì s’hannu inchinatu? Ma a cui?

ANTONIO         Graziella, haju caputu tutti cosi!

CONCITA         Dimmillu se l’hai caputu di chi cosa soffrunu, ca mi ni vaju subitu a pigghiarimi i miricini! L’haja dittu sempri ca mi l’haja purtari appressu e nun lu fazzu mai! Comu haja fari, mi sientu mali! Chi mi sta pigghiannu?

GRAZIELLA    (si avvicina ad Antonio) Chi cosa ha caputu? Mi pari propriu stranu!

ANTONIO         Chisti s’hannu inginocchiatu appena vistunu a to suoru!...

GRAZIELLA    Nun mi diri?! Ma nun po’ essiri…chiddu parrava di una donna bellissima! Ha vistu bona a me suoru?

ANTONIO         Appuntu! Matri che laita! Chi mi la fai taliari a fari? Sì…ma iddu l’avrà vista che veli nta facci…lu sai ca quannu nesci s’antuppa tutta!

GRAZIELLA    Veru! E ora chi faciemu?

ANTONIO         Dicci ca s’antuppa, nun criru ca la viri e si ni penti?! Nun sia mai! Nun sulu si marita, ma sa potta pi dà! Nun putemu peddiri st’occasioni!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ragiuni hai! (a Concita) A suoru, ntuppiti bona, soprattutto a facci! Me maritu havi u virus intestinali, nun vulissi ca to ‚Äėmmisca!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Chi mi stai dicennu? Me numali ca vaju sempri attrezzata (si copre il volto lasciando scoperti gli occhi) Chi si sta pigghiannu po virus? Nenti? Nta sta casa miricini nun esistunu! Ju a casa haju l‚ÄôAmpilux, l‚ÄôAmplital, l‚ÄôUnasym, da assumere 250 ‚Äď 500 mg di farmaco per via orale ogni sei ore, oppuri u Periostat o Miraclin, chisti, 100 mg di farmaco per via orale dui voti o jornu e se havi puri la diarrea del viaggiatore s‚Äôha pigghiari u Samper o Ciproxin o u Kinox: assumere per via orale 500 mg di farmaco due volte al giorno per 5 ‚Äď 7 giorni! Te vaju a pigghiu subitu! C√† rischi d‚Äôinfittari a tutti!!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Chista a ‚Äėnfarmacista e a nu dutturi nu baffu ci fa!

GRAZIELLA    Concita lassamu peddiri sti scemenzi…

CONCITA         Scemenzi? Ca si rischia di morriri! Ma comu putiti essiri accussì superficiali! Ha viautri nun v’anteressa di stari nta sta terra!? Vuliti morriri?

ANTONIO         Sì…m’accuntitassi morriri basta can un virissi e sintissi a idda!!

GRAZIELLA    Concita, ma dimmi, chi cosa era sta cosa importanti ca ti scuddasti a dirimi sta matina?

CONCITA         Ah sì…ti l’haja dittu ca havia canusciutu a unu?

GRAZIELLA    Certu, certu ca mi l’ha dittu!

CONCITA         Eccu mi scurdai a diriti ca ci havia datu appuntamentu cà…picchì a casa mia è troppu nica pi ospitallu! Ma fortunatamenti ancora nun ha vinutu…ha essiri nto ruari! Ma chisti nterra cu sunu?

ANTONIO         Parenti tuoi!

CONCITA         Chi vuoi diri?

                            (si sente lo sciacquone del water, dalla porta sulla sinistra esce Nabir, vedendo Concita rimane incantato e si blocca)

NABIR               Dallì andare là, prendere quella cosa là e portare ad Allah che stinnicciare qua!

DALLI’              Sì mio padone!

NABIR               Tu stare silenzio, parlare solo quando dire…io!

                            (Dallì esce dal pianerottolo e prende un tappeto rosso che darà ad Allah, il quale lo stenderà a terra da Concita fino ai piedi di Nabir)

NABIR               Kebel Azizz…

CONCITA         Grazi, mi fai affruntari!

ANTONIO         Nun l’havi cu tia!

NABIR               …portare mia futura moglie qui!

                            (Kebel e Azizz ballando conducono Concita da Nabir)

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mia amata‚Ķdonna italiana pi√Ļ bella!

ANTONIO         Ci voli curaggiu a dillu!

GRAZIELLA    Finiscila!

NABIR               Quando vedere tuoi occhi, tuo corpo sinuoso…

ANTONIO         Lu dannu è appena la vidi nta facci!!

NABIR               …mio cuore fare bum bum bum…

ANTONIO         Ma appena la viri bona ci pigghia direttamenti n’infartu!

GRAZIELLA    Zittiti…lu viri quant’è romanticu?!

NABIR               …bum, bum…mio cuore scoppiare come bomba!! (con Concita si fanno effusioni)

ANTONIO         (a Graziella) Nun criru ca chistu si fa sautari all’aria cà?!

GRAZIELLA    Antonio, staju ncuminciannu a scantarimi!

ANTONIO         Picchì?

GRAZIELLA    Mo patri antura mi dissi ca m’haja scantari di chiddi vistuti di biancu cu na fascia niura nta testa…mi dissi ca quannu vidia unu di chisti avia scappari! Mi staju scantannu…mi l’havia scurdatu! Antoniu, scappamu! Aspetta! (si dirige da Concita)  Concita puoi veniri cu mia? T’haja parrari! (a Nabir) Un minuto!

NABIR               Kebel Azizz accompagnare!

                            (Kebel e Azizz accompagnano Graziella e Concita ballando e ballano pure loro)

GRAZIELLA    Concita senti a mia, però nun ti scantari…chissu duocu vidi ca sfa scoppiari e n’ammazza a tutti pari pari!

CONCITA         Ma chi dici? Ma lu vidi quantu è gentiluomo…megghiu di to maritu è!

GRAZIELLA    Pi chissu nun ci voli assai!

CONCITA         E puoi chistu havi i soddi! Castelli,pitroliu…schiavi! Ma cu t’ha dittu sti cosi?

GRAZIELLA    U papà…ha dittu ca sta genti stava arruannu in Italia e sunu cà a casa nostra! Dicunu Allah Akbar e si fannu scoppiari! Mi staju scantannu…fallu pi mia…scappamu immediatamenti! Senza casa arristai!!

CONCITA         Ma chi cridi a chiddu ca dici u papà? Ma finiscila! Chistu nu sceiccu è!

GRAZIELLA    U papà sta arruannu, se lu trova cà succeri u fini munnu! L’havi a morti cu chisti! Comu c’ho spieghi a da testa dura!? Pi favuri pi na vota ascutimi!

PAOLO              (fuori scena) Nun c’è a nessuna parti…i disgraziati maledetti sa n’ha rubatu!

GRAZIELLA    Lu papà!

PAOLO              (sul pianerottolo) Pienzu c’haja arruvatu!

GRAZIELLA    (correndo dal padre) Papà, papà…chiudi l’occhi! (gli copre gli occhi)

PAOLO              Chi me ntuppi a fari l’occhi ca sugnu orbu!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNtuppici u nasu! (Graziella esegue)

NABIR               Avere molta sete! Andiamo a lu bar?

PAOLO              Cà sunu i disgraziati maledetti!!

                            (Paolo, Graziella, Antonio e Concita si buttano a terra)

BUIO

FINE PRIMO ATTO

 

                       

II ATTO

SCENA I

(PAOLO, GRAZIELLA ANTONIO)

PAOLO              (seduto sul divano) Cu tutti li masculi ca ci sunu peri peri propriu chissu ci havia piaciri? Pacienza ju ca sugnu ciecu, ma idda chiffà nun ci vidi? Si lu po’ livari di la testa, a chissu nun ci lu dugnu!

GRAZIELLA    Papà, Concita è granni, lu sapi chiddu ca ha fari! Papà, l’amore è cieco!

PAOLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma la morti ci vidi benissimo, chissu n‚Äôammazza a tutti‚Ķfattillu diri di mia! A c√† sta sira nun ci semu chi√Ļ nuddu!

GRAZIELLA    Finiscila!...papà, chistu havi li sordi! Pozzi di pitroliu…

PAOLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Chi cosa ha dittu? Havi li sordi? √ą riccu? (entra Antonio)

ANTONIO         I sordi fannu veniri la vista all’orbi!

PAOLO              Zittiti tu, mortu di fami! Macari ca è riccu nun ci la dugnu lu stissu! (gli da un colpo di bastone)

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† A diri ca sbagghiassi ‚Äėncorpu! Ci lu stuoccu su vastuni! Ci lu stuoccu!

PAOLO              Pruovici!

GRAZIELLA¬†¬†¬† ‚ÄėNcuminciastru? Circati di finilla ca ora vienunu tutti pi mangiari e nun voju cummattiri cu viautri dui! Nun vi fati canusciri!

ANTONIO         A propositu chi cosa ha priparatu i mangiari?

GRAZIELLA    Già tuttu prontu è, ci haja calari sulu la pasta…sienti chiddu ca haja priparatu, vidiemu se ti piaci, a Nabir ci piacerà sicuru! Pi antipastu haja fattu bruschetti cu l’anduia, a sasizza sicca a pizzuddi, olive ascolane ripiene di carne di maiale, polpettine di carne di maiale e la gelatina…pi primu haja fattu u sugu di maiali pa pasta e ci calu i ravioloni ripieni di carni di maiali e pi secunnu a carni do sugu lonza di maiale in crosta di pancetta di maiali.

ANTONIO         Nu maiali t’ha bastatu? Tuttu a basi di porco!

GRAZIELLA    Comu lu patruni di casa!

ANTONIO         Stai schizzannu veru?

GRAZIELLA    No, mi l’ha cunsigghiatu me patri…metti maiali a tutti patti e musulmani ci piaci assai…accussì sugnu sicura ca arresta cuntentu e s’abbuffa!

ANTONIO         (sarcastico) Sarà contentissimo! (al pubblico) Chiddu cuntentu sarà iddu! (indica Paolo)

GRAZIELLA¬†¬†¬† Cu tuttu ¬†chiddu c‚Äôhaju priparatu, a fini mangiata ha diri ‚Äúm‚Äôaddubai‚ÄĚ!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (al pubblico) Di acqua!...Ah vidi ca ha essiri ndo veniri ‚ÄėNzinu u farmacista!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Veru! Mi l‚Äôhavia scurdatu! Nun havieutu chiffari!? Ora comu faciemu? Comu ci lu spiegamu ca mo suoru chi√Ļ √® mpegnata?

PAOLO              To suoru nun è mpegnata cu nuddu! L’ultima parola è la mia!

GRAZIELLA    Macari cu iddu ora ha ma cummattiri!

ANTONIO         Graziella c’è n’autru piccolissimu problema…

GRAZIELLA    Nun n’abbastunu chidda ca già avemu?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNzinu nun nu sta viniennu cu l‚Äôintentu di canusciri a to suoru‚Ķforsi se ci avissa dittu ca c‚Äôera idda mancu avissa vinutu!...Havia organizzatu, comu si dici, na sorta di appuntamento al buio!

GRAZIELLA    Eccu bravu, havia essiri propriu o scuru totali pi nun virilla nta facci!

PAOLO              Perciò haja caputu buonu, Nzinu u farmacista sta viniennu cà pi to suoru?

GRAZIELLA    No papà…nun nu sta viniennu pi nessunu! Sulu pi mangiari!

PAOLO              E allura ora ju nveci li fazzu fari ziti! Li fazzu innammorari, accussì lassa a chissu!

ANTONIO         Ruvinati siemu!

PAOLO              Chistu si ca mi piaci! Na pirsuna onesta, lavoratrice, pulita, sempri ben vestito…un bell’uomo!

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (dal pianerottolo spunta ‚ÄėNzino, si posiziona al centro dell‚Äôingresso; goffo, brutto, vestito malissimo, con colori siscordanti tra loro, ha un tich vistoso)

ANTONIO         (al pubblico)Lu dici picchì nun lu vidi!!

SCENA II

(DETTI, ‚ÄėNZINO, VINCENZO E GIADA)

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Oh ‚ÄėNzino, trasi accomodati, puntuali comu nu rologiu svizzeru!

PAOLO              C’haja dittu? Una persona precisa!

GRAZIELLA    Zittiti pi favuri!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Buongiorno! Comu putiri‚Ķ(entra in scena)

GRAZIELLA    (gridando) Unni stai jennu? I pattini!

                            (dallo spavento Antonio fa volare le suoe pattine)

ANTONIO         (a Graziella) Ma chi niscisti pazza! Macari all’ospiti? Nzinu cu mia l’havi me mugghieri!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (indossando le pattine) E‚Äô di giustu ca mi li miettu macari ju! Nun ci sunu problemi!

GRAZIELLA    (al pubblico) Se nun s’avissa misu avissuna statu problemi!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Diceva‚Ķcomu putiri rifiutari st‚Äôinvito fattu cu tanta insistenza!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Perci√≤ ha ‚Äėnsistutu macari?

ANTONIO         Se propriu lu vuoi sapiri…l’haja priatu!

PAOLO              Ma pi niautri è un grande piacere e un grande onore…

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Oh don Paolinu, macari lei c‚Äô√®? Onore? E cu sugnu? Sugnu ‚Äėnsemplici e onestu‚Ķ

PAOLO              …jennuru miu!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Comu?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† C√† sugnu pap√†! (a ‚ÄėNzino) chiamava a mia!

PAOLO              Cu t’ha chiamatu?

ANTONIO         Zittiti…finiscila!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Diceva,¬† sugnu ‚Äėnsemplici e onestu farmacista! L‚Äôonore √® mio! Viautri ma soprattuttu Concita‚Ķ

PAOLO              Dillu ca ti piaci?

GRAZIELLA    Sì papà, mi piaci, mi piaci! ti stannu propriu buoni sti occhiali!

PAOLO              Ti n’ha ddunatu ora? Sempri chisti haja avutu!

GRAZIELLA    (tra i denti) Papà pi favuri zittiti!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dicia, viautri, ma soprattutto Concita siti i miei clienti chi√Ļ affezionati‚Ķfigurativi ca Concita veni a farmacia minimu quattru voti o jornu!!

PAOLO              Pi viriri a tia!

ANTONIO         Comu puoi fari a viriri a mia se si ciecu?

PAOLO              Menumali ca sugnu ciecu ammenu nun ti viru! Però ti sientu e fieti setti cani!

ANTONIO         (a Graziella) Lu fai stari zittu?!

GRAZIELLA    (tra i denti) Papà nun mi fari siddiari!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Signura Graziella chistu √® pi lu disturbu! (le da un regalo)

GRAZIELLA    Ma nun c’era di bisognu!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† E‚Äô na buttigghia di champagne pi festeggiari‚Ķ

PAOLO              …lu fidanzamentu ufficiali cu me figghia veru?

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Comu?

GRAZIELLA    Ehm…sì…picchì oggi è l’anniversariu do fidanzamentu miu e di me maritu!

ANTONIO         Malirittu e quannu fu su jornu!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ragiuni hai!...ehm‚Ķe a ma vulutu ‚Äėnvitari li pirsuni ca ni stannu chi√Ļ a cori‚Ķora veni puri me suoru cu lu so zitu!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Concita √® zita? Mi fa piddaveru piaciri!

PAOLO              Nun è veru! Lu zitu di me figghia si tu!  

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ju?

ANTONIO         Ehm…me soggiru vuleva diri se tu si zitu!

GRAZIELLA    Papà ti vuoi stari zittu!

PAOLO              Lassimi stari!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Don Paulinu, no‚Ķju sugnu single per scelta!

ANTONIO         Di cui?

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mia!

ANTONIO         Chi scemu ca sugnu! Ju pinsava di lautri!

GRAZIELLA¬†¬†¬† (ad Antonio) Chi sunu cosi ca si dicunu chisti? Pezzu di maleducatu! ‚ÄėNzinu ma assiettiti, arristasti additta.

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Grazi (si siede sul divano vicino a Paolo)

PAOLO              (lo tocca) Veni cà! Ha stari vicinu a mia me jennuru!

ANTONIO         (subito si siede tra i due per sviare) Cà sugnu papà! (lo abbraccia) vicinu di tia! (a Nzino) T’havia scanciatu pi mia!  

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nenti ci fa nun ti preoccupari! (improvvisamente inizia ad urlare) Aaaaaah! Aiutoooo! (si alza, vuole scrollarsi qualcosa di dosso) Aaaah! Che schifooo! Un ragno! Aaaah!

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (Graziella e Antonio rimangono a bocca aperta per la reazione di ‚ÄėNzino)

PAOLO              Chi successi? Arruvanu i disgraziati maledetti?

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nu ragnu! Nu ragnu! Tutti i pila m‚Äôarrizzanu!

PAOLO              Lu mmazzu ju! (comincia a dare colpi ad Antonio) Unni si? Ti salvu ju!

ANTONIO         Aiaia! Ohu! Statti fermu finiscila!

GRAZIELLA    Finitila di strarriarivi!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Picch√¨, solitamenti fannu d‚Äôaccuss√¨?

GRAZIELLA    No…peggiu!

                            (entrano Giada sempre col cellulare in mano e Vincenzo; chiamata di whatsapp per Graziella)

GRAZIELLA    (legge) Mamma cosa è successo? Perché gridavi? (a Giada) Intantu nun era ju ca ittava vuci! C’è nu ragnu!...nu ragnu? Comu po essiri? Ca cà è tuttu pulitu!

VINCENZO¬†¬†¬†¬†¬†¬† No mamma, non √® un ragno! √ą una cimice! Ci stanno spiando lo sapevo! Distruggila immediatamente! Giada diglielo pure tu alla mamma!

GIADA               Aspetta! (scrive al cellulare)

GRAZIELLA    (le squilla il cellulare, messaggio di whatsapp, legge) Uccidi quella cimice mamma!

VINCENZO       Brava Giada!

GIADA               Aspetta! (scrive al cellulare)

ANTONIO         (gli squilla il cellulare, messaggio whatsapp, legge) Papà ringrazia Vincenzo da parte mia. (a Vincenzo) Vicienzu to suoru ti ringrazia!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Scusati, ma ogni vota pi parrarivi fati tuttu stu giru?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† E nun ha vistu quannu siemu assittati a tavula‚Ķpassamu chi√Ļ tempu co cellulari nde manu ca a mangiari! Ora lu capisci picch√¨ pigghiu l‚Äôansiolitici?

VINCENZO       Mamy ritorno nel mio laboratorio! (esce)

ANTONIO         (guardando il figlio che esce si mette davanti alla figlia Giada, gli squilla il cellulare, legge) Papà spostati che devo passare!....(esegue) Ma nun mi lu puoi diri cu la vucca?! (Giada esce)

GRAZIELLA    Appena vi chiamu ha ta veniri! ca fra pocu arriva la zia e finalmenti canusciti lu ziu!

PAOLO              U ziu? Quali ziu? Chissu a me figghia nun si la pigghia, mancu pi tuttu l’oru do munnu, nun m’anteressa a costu macari di moriri!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (a Graziella) Comu faciemu? √ą cunvintu! To patri √® capaci ca ni fa sparari ri di dui!

GRAZIELLA    Chi putiemu fari? Ju nun voju moriri!  (pensa)

ANTONIO         Mannamulu a casa!

GRAZIELLA    M’ha vinutu na pinsata! Ieri ci desi l’ansiolitici tuoi a me suoru e s’addumisciu di bottu!

ANTONIO         Sulu a mia nun fannu effettu si gocci!

GRAZIELLA    Dudici chi ta na fari?! Niautri o papà ci damu tuttu u flaconcinu!

ANTONIO         E pigghiulu manitti…forza!

GRAZIELLA¬†¬†¬† ‚ÄėNzinu perdonami n‚Äôattimu quantu vaju a pigghiu qualcosa di viviri da parti! (esce)

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fai con comodo!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma accomodati ‚ÄėNzinu, nun ci n‚Äô√® chi√Ļ ragni‚Ķl‚Äôunicu ca c‚Äôera lu ngagghiasti tu! Chi√Ļ l‚Äôha ma ammazzatu puoi stari tranquillu! (‚ÄėNzino si accomoda)

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Antonio puttroppu mi scantu troppu assai! Anzi m‚Äôha scusari se haja fattu tutti si vuci! √ą chi√Ļ forti di mia!

GRAZIELLA    (entra con un vassoio e quattro bicchieri, tre con crodino e uno con l’acqua) Eccomi, putiemu fari u brindisi!

ANTONIO         Ma n’avieuta jutu a pigghiari i gocci?

GRAZIELLA    Cà sunu! Comu ci l’havia fari pigghiari secunnu tia?!

ANTONIO         Mentri si intelligenti…to figghiu tuttu di tia pigghiau!

GRAZIELLA¬†¬†¬† (da i bicchieri) ‚ÄėNzinu chistu √® pi tia!

PAOLO              Pi mia c’è?

GRAZIELLA    Ma certu papà! Mi puozzu scurdari a tia?!

PAOLO              E dammi, dammi ca haju siti!

                            (tutti con i bicchieri in mano…brindano: salute!)

PAOLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Chi √® stu cosu? √ą amaru comu lu vilenu! Nun ni voju chi√Ļ!

GRAZIELLA    No…tuttu s’ha viviri! (lo aiuta a bere)

ANTONIO         (a Graziella) Fa effettu subitu?!

GRAZIELLA    Dopu qualchi minutu!

ANTONIO         Perfettu!

PAOLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNzinu u tuou era amaru macari?

GRAZIELLA¬†¬†¬† (a ‚ÄėNzino) Dicci di s√¨ pi favuri! Iddu putroppu sti cosi nun se po‚Äô viviri!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√¨, s√¨ don Paulinu‚Ķmacari u miu era amaru!

SCENA III

(DETTI, DALLI’, ALLAH, KEBEL, AZZIZ, NABIR E CONCITA)

                            (entrano Kebel e Azizz ballando)

PAOLO              Chi sta succiriennu?

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNta stu casu mi dispiaci assai ca nun ci vidi!!

                            (entrano Dallì, che ha uno zainetto nero alle spalle e Allah che stendono un tappeto rosso dal pianerottolo al divano, escono e rientrano portando una piccola lettiga in legno con sopra una catasta di scatole di medicinali, la posano in un angolo ed escono; rientrano lanciando petali di rosa sul tappeto, segue l’ingresso di Nabir e Concita presi per la mano.)

ANTONIO         (si avvicina a Nabir, gli da una pacca nella spalla) Me cugnatu comu si?

NABIR               Tu toccato grande Nabir, tu non sai cosa succedere se toccare Nabir vero? (Dallì e Allah mostrano le pistole)

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Scusa‚Ķnun lu fazzu chi√Ļ!

CONCITA         Mio amore non arrabiare…questa, nostra usanza siciliana…lui fare con affetto…lui volere bene te!

NABIR               Devi dire prima questo a me…non conoscere bene vostre usanze! (gli da una pacca sulle spalle ad Antonio che quasi lo mette in ginocchio)

CONCITA         Bravo mio amore!

ANTONIO         Ma chi bravu? M’ammazzau!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prossima volta ancora pi√Ļ forte‚Ķpi√Ļ tu fare forte pi√Ļ tu volere bene! Capito?

NABIR               Si mio fiore profumato! Adesso io salutare anche tua sorella!

CONCITA         Ca cettu!

GRAZIELLA    No, no…nun c’è bisognu! (lei invece si inchina) Benvenuto nella mia casa che è anche casa tua…

ANTONIO         Nun n’allargamu! Chista è sulu casa mia!

GRAZIELLA    Finiscila se no u sai chi succeri veru? (Dallì e Allah mostrano le pistole, Antonio e Graziella si girano a guardare i due) e ju nun voju morriri! Ma prego accomodatevi!         

NABIR               Grazie sorella di mia futura moglie! (con Concita si siedono sul divano)

NABIR               Allah!

CONCITA         Tu maniare a venire qua, che dovere stinnicchiare gambe!

                            (Allah esegue mettendosi rannicchiato a terra a fare il poggiapiedi; Concita e Nabir poggiano i piedi sulle spalle di Allah)

NABIR               Dallì io e mia futura moglie sentire caldo!

CONCITA         Dallì venire qui e svintuliare qua! (Dallì esegue)

NABIR               Essere donna perfetta per me! Desiderato tanto moglie come te!

CONCITA         Io aspettato tantu tiempu uno…

ANTONIO         Riccu…

CONCITA         Come essere tu! (ad Antonio) Tu fatti i fatti tuoi? Io innamorata subito di tia, quando io uscita da supermercato, io ero caricata come una scecca, tu portato mia spisa finu sutta casa. Uomini italiani non fare questo, uomini italiani essere vastasi!

ANTONIO         L’uommini italiani t’avissunu purtatu finu a dintra e t’avissunu puri sistimatu, riorditillu!

GRAZIELLA¬†¬†¬† E picch√¨ nun l‚Äôha fattu mai cu mia? ‚Äėnveci havi ragiuni mo suoru!

ANTONIO         A propositu, mo spieghi ora picchì parri comu a iddu?

CONCITA         Picchì fra pocu mi spusu, alla faccia tua, pizzenti ca nun si autru e mi ni vaju a vivere a Dubai e abiterò no nta na villetta di quattru sordi, ma nta ncastellu! Servita e riverita!

ANTONIO         Vistu ca è na villetta di quattru sordi picchì nun lu facietu veniri a casa tua?

CONCITA         Dallì aumentare potenza di ciuscio, fare tanto caldo in questa capanna! (Dallì esegue)

ANTONIO         Pergiunta capanna mi la chiama!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Etchi√Ļ!! Accuss√¨ troppu ventu c‚Äô√®! M‚Äôarrifriddai!

NABIR               Dallì, tu fare raffreddare mia futura moglie, io dare te grande punizione che ricordare tutta vita!

DALLI’              Io fatto come detto mia padrona, non avere fatto apposta, perché trattare così me? Io fatto sempre come voi ordinare! No padrone, punizione no!

NABIR               Tu parlare solo quando dire io! Dallì venire subito qui…prendere radio con cuffie!

DALLI’              Ti prego quello no padrone, perdonami, perdonami!

GRAZIELLA    Ora u mmazza, havi ragiuni me patri…a cà stasira tutti muotti siemu!  

ANTONIO         L’haja dittu sempri ca to suoru n’avissa purtatu a ruvina! N’arruvinau!

DALLI‚Äô¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Io non lo fare pi√Ļ padrone‚Ķtu mi volere morto!?

NABIR               Voi non fare arrabbiare me perché sapere cosa succedere! (gli mette le cuffie, prende un lettore cd e mette una canzone di Gigi D’Alessio)

DALLI’              (piangendo) Nooo! Così io morire!

GRAZIELLA¬†¬†¬† (spaventata) Talia, prima ci fa a ninna nanna e poi u ‚Äėmmazza!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma quali ninna nanna a quali ammazzari, chissu √® peggiu! √ą na tortura!!

CONCITA         Nabir mio amore, io prendere medicine per mio raffreddore, ma se no tua futura moglie ti lasciare… stirare i palitti!

NABIR               Tu non morire, prendere subito tue medicine!

CONCITA¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (controlla nella lettiga) Mio amore, esserci grande e grosso problema io portato con me solo Aulin, Brixopan, Coumadin, Dissolvin, Ferro Grad, Gentalyn Beta, Imidazyl, Lasix, Maalox, Neaprin, Seraquel, Viamal, Xarelto e Zorivax!...Non esserci niente per raffreddore‚ĶEtchi√Ļ‚ĶStaju murennu! Fati qualchi cosa!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nun vi preoccupati, vaju a farmacia mia e vi li pigghiu ju! (si avvia) Staju tunnannu! (esce)

NABIR               Mio amore, non fare prendere paura a tuo Nabir…io non volere rimanere vedovo prima di matrimonio! Se tu stare male io avere tanta paura!

ANTONIO         Nabir tu stare tranquillo…mia cognata dire sempre di morire ma puttroppu non succedere mai!

NABIR               Tu scherzare sempre troppo per miei gusti…tu fare arrabbiare Nabir e se io arrabbiare tu sapere cosa succedere…

ANTONIO         …vero?

NABIR               Non fare ascoltare solo una canzone, ma intero cd di Gigi D’Alessio!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† No, no‚Ķnun nu scherzu chi√Ļ!

NABIR               Quando arrivare vostro schiavo?

GRAZIELLA    Scusa Nabir…ma di cui stai parrannu?

NABIR               Uomo che è uscito a prendere medicine di mio bocciolo di rosa profumato!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ma cui ‚ÄėNzinu?...ma chiddu‚Ķ

ANTONIO         Sì, chiddu è lu schiavu nuostru…fra pocu arriva!

GRAZIELLA    (ad Antonio) Ma chi ti veni pi testa? Ma chi ci dici ca è lu schiavu nuostru? Ma chi si pazzu!?

ANTONIO         Lu vuoi capiri ca nun la m’ha cuntrariari! Chistu n’ammazza a tutti!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ora anveci cu ci lu dici ca nun √® veru ca ‚ÄėNzinu √® lu schiavu nuostru?! Tu nascisti pi farimi mangiari li vuredda! Macari chista ci vuleva!

NABIR               Mio fiorellino profumatino come ti sentire ora?

CONCITA         Male, troppo male! Avere forte dolore di collo…mi sentire unciare placche in mia gola che mancare quasi respiro, sentire mie nasche ntuppate…io avere trantulio di friddo (trema)

NABIR               Non fare così, adesso arrivare schiavo di tua sorella e portare medicina, e tu sentire subito bene! Non fare così…io avere paura se tu fare così! Avere tanta paura! Nabir avere bisogno di acqua per spavento! Dallì portare immediatamente acqua!

                            (Dallì controlla lo zaino ma non trova nulla, disperato piange)

DALLI’              Come fare adesso?!

NABIR               Dallì portare subito acqua! Non fare arrabbiare!

GRAZIELLA    Nabir ma ci pensu ju! Dallì venire qui, insieme andare lì e portare acqua a Nabir! (Dallì esegue) ah! Ti piaciu? Comu ci vaju?

ANTONIO         Vacci a peri e manitti!

NABIR               Tua sorella essere buona per undicesima moglie!

ANTONIO         Sì, sì…puottitilla!

NABIR               (a Concita) Perché tu tremare?

CONCITA         Non sapere perché…io ti lasciare mio amore!

NABIR               No, tu non lasciare…io dare un milione di euro a chi ti salvare!

ANTONIO         Comu?

PAOLO              (si sveglia di botto) Quantu? (crolla nuovamente)

NABIR               Perché tuo padre dormire? Stare male anche lui?

ANTONIO         Quali mali, sta mugghiu di mia! A st’orariu dormi sempri, nun sentire mancu campani!

CONCITA         (ad Antonio) I sordi i ntisi però!

NABIR               Io fare subito assegno, chi salvare mia futura moglie!

                            (entrano Graziella e Dallì, Dallì porta l’acqua a Nabir che la beve, Antonio si precipita immediatamente da Graziella)

ANTONIO         Graziella veni cà!

GRAZIELLA    Chi successi?

ANTONIO         Chi nun avemu propriu nenti di miricini a casa nostra?

GRAZIELLA    Chi fai nun lu sai? Sulu ansiolitici! Te vaju a pigghiu?

ANTONIO         Mannaggia, frevi nta sta casa nun ci ni pigghia a nuddu?

GRAZIELLA    Niautri havemu l’anticorpi buoni!

ANTONIO         Eh no! Nveci no! Mannaggia!...chi ci vulissi…sì…a vitamina C…n’havemu aranci?

GRAZIELLA    Ca certu!

ANTONIO         Allura fai na bella spremuta e ci la damu a to suoru!

GRAZIELLA    (imitando Concita) A cui? Ma chi si pazzu l’aranci? A idda l’aranci ci fanu acitu! La vuoi morta? Ci pigghia nu bruciuri ca ci parti di lu stomucu e ci acchiana alla testa!

ANTONIO         Casumai ci damu u citratu!

GRAZIELLA    (sempre imitando Concita) U citratu? Allura si propriu pazzu! Lu sai chi ci veni appena si pigghia u citratu? Vomitu, diuniscanzi m’allurdia tutti cosi! Diarrea! M’attocca puliziari attonna u bagnu! Aritmia cardiaca, apatia, irritabilità e spasmi muscolari!

ANTONIO         Lassamu peddiri ca è megghiu, nun voju altri responsabilità! L’ansia mi sta pigghiannu!

SCENA IV

(DETTI)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (‚ÄėNzino entra dal pianerottolo con le medicine in mano)

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Eccumi c√†! (entra senza indossare le pattine)

GRAZIELLA    Fermiti duocu, unni stai jennu? I pattini, i pattini quanti voti vi l’haja ripetiri!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mi l‚Äôhavia scurdatu, scusatimi! (indossa le pattine, Graziella e Antonio si avvicinano e gli parlano in maniera confidenziale)

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNzinu, ascutimi buonu, tu ora ha fari finta di essiri u schiavu nuostru...

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Chi cosa? C‚Äôhaja fari?

ANTONIO         Schhhhhh….nun ti fari sentiri!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ti pregu fanni stu favuri! √ą questioni di vita o di morti!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√¨‚Ķsoprattutto di morti! Ma picch√¨, nun mi diri ca nun n‚Äôha caputu nenti?! Lu viri a chissu? N‚Äôha ditttu ca se nun si fa comu dici iddu si fa scoppiari‚Ķchi ti pari ca chidda ca havi √® panza? No! √ą dinamiti! Si fa sautari all‚Äôaria e n‚Äôammazza a tutti!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Comu? Ju mi ni staju jennu?

ANTONIO         No, chi ni vuoi morti? E poi pi l’autri peni n’ha dittu macari ca havi n’allevamentu di ragni!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Piddaveru? (si inchina ad Antonio) Mio padrone sono a suoi comandi!

GRAZIELLA¬†¬†¬† Ma chi ci ‚Äėmbrugghi?!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Zittiti! Bella sta cosa! ‚ÄėNzino porta i pinnuli al grande Nabir!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√¨ padrone!

ANTONIO         (a Graziella) Funziona!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (si dirige da Nabir) C√† ci sunu i pinnuli!

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Questa medicina essere sicura? Non volere che mia futura moglie sentire ancora pi√Ļ male! Perch√© io arrabbiare e se io arrabbiare‚Ķ

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Lei nun s‚Äôha arrabbiari‚Ķpo stari tranquillu! Sti pinnuli se puonu pigghiari macari i picciriddi!

NABIR               Tu scambiato mia futura moglie per bambina? Non fare arrabbiare Nabir!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Signor Nabir‚ĶJu sugnu dutturi perci√≤ sacciu chiddu ca fazzu!

NABIR               Come? In Italia dottori fare schiavi?

ANTONIO         Sì…purtroppo si! In Italia i laureati sunu tutti disoccupati e sa na accuntintari di chiddu ca truovunu, mentri i gnuranti e i delinquenti hannu tutti u postu buonu! Tutti o governu sunu!

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ora capire tutto dell‚ÄôItalia! (a ‚ÄėNzino) Dare pillola!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† M‚Äôarraccumannu, da prendere a stomaco pieno!

NABIR               Dare subito qualcosa di mangiare a mia oasi nel deserto!

GRAZIELLA    Ti vaju a pigghiu subitu du puppittuli ca carni di maiali…oppuri mpizzuddu di sasizza…oppuri le olive ascolane ripieni di carni di maiali…sunu a fini do munnu!

CONCITA         Chi cosa? Ma si pazza?

NABIR               Avere sentito bene? Dare maiale a mia futura moglie? Per noi maiale animale animale impuro!

ANTONIO         (a Graziella) Pi niautri inveci è sacru!...no mangiamu ne sagri! Ahahah t’ha piaciutu chista?

GRAZIELLA    Nun è u mumentu di schirzari chistu!

NABIR               Spero non avere solo maiale…

GRAZIELLA    No, ma quali?

ANTONIO         Aviemu du jaddini, i pisci russi!

GRAZIELLA    (da uno spintone ad Antonio) Sta schirzannu!

NABIR               A Nabir non piacere questi scherzi! Io ripetere…non fare arrabbiare Nabir perché se io arrabbiare voi sapere cosa succedere!

CONCITA         E puoi cara suoru…ha sapiri ca niautri siemu nto periudu do Ramadam!

NABIR               Dire bene mio buocciolo di rosa…noi durante Ramadam stare a digiuno!

ANTONIO         Chi furtuna ca hai!

GRAZIELLA    E ora cu tuttu su mangiari chi fazzu? Lu jettu?

ANTONIO         Chiddu ca resta u congelamu…(a Nabir) Niautri però all’orariu mangiamu lu stissu!

NABIR               Per rispetto di nostra usanza anche voi fare sacrificio…perché io arrabbiare…

GRA ‚Äď ANT¬†¬†¬†¬†¬† E se tu arrabbiare noi sapere cosa succedere!

NABIR               Bravi!

ANTONIO         (a Graziella) Nun lu cuntrariamu pi favuri! Digiunu macari niautri!

NABIR               Io aspettare qualcosa da mangiare, mia futura moglie prendere medicina! Fare eccezione solo perché lei potere morire! Prendere subito qualcosa!

GRAZIELLA    (spaventata ad Antonio) Chi ci pigghiu?

ANTONIO         C’è mpizzuddu di pani?

GRAZIELLA    Cettu!

ANTONIO         E manitti o pigghiulu!

GRAZIELLA    Ci vaju subitu! (esce di corsa)

ANTONIO         Sta tunnannu, a jutu a pigghiari na fidduzza di pani

CONCITA         Amore grosso…io rompere Ramadam così!

ANTONIO         (tra sé) No, tu stai rumpiennu nautra cosa !

NABIR               Non preoccupare, se io volere tu potere fare tutto ciò che io ordinare!

CONCITA         Grazie (entra Graziella)

GRAZIELLA    Tieni mangia! (dà la fetta di pane a Concita che la mangia)

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dare medicina! (‚ÄėNzino esegue) Tu dare me medicina senza acqua? Io fare dare punizione da tuo padrone! Tu prendere in giro me?

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† No, nun c‚Äô√® bisognu di l‚Äôacqua, si mettunu nta vucca e si fanu scquagghiari, comu na caramella!

NABIR               (urlando) No caramella…dare a lei medicina

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNzinu non fare arrabbiare il grande Nabir ma se no io fare ascoltare duetto Albano e Gigi D‚ÄôAlessio!

GRAZIELLA    Ma chiddi mai hannu cantatu assiemi!

ANTONIO         Lu sacciu, ma t’ammagini? Di morriri!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Grande Nabir, nun sunu caramelli lu giuru!

NABIR               (apre il pacco, prende una pillola e la da a Concita che la mette in bocca) Come ti sentire adesso?

CONCITA         (parlando come se avesse la caramella in bocca) Avere ancora bocca bocca! Mio amore, dare tempo di scquagliare!

NABIR               Avere ragione tu…io essere preoccupato per te…io adesso fare rilassare te! (urlando) Allah!

ALLAH              Si padrone!

NABIR               Attivare funzione massaggio!

ALLAH              Sì mio padrone! (si muove scuotendoli)

NABIR               (a Concita) Questo fare rilassare gambe e mente!

CONCITA         Mio amore tu prendere troppo cura di mia! Tu sapere come fare felice donna!

GRAZIELLA    (ad Antonio) Ha vistu? Iddu lu sapi comu fari felici na donna! Tu no!

ANTONIO         Ju no? Aspetta! To fazzu vidiri ju…assiettiti cu mia cà…Nzino venire subito qui!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† S√¨ padrone! (tra i denti) Nun ci pigghiari gustu per√≤!

ANTONIO         Stinnicchiare subito qui e fare ultimo modello di massaggiatore avanzato, con risparmio energetico, classe A++++, versione colorata, no unica tinta comu a chissu!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (tra i denti) No, ju nun lu fazzu!

ANTONIO         I ragni!

GRAZIELLA    A bumma!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Subito mio padrone! (fa come Allah)

GRAZIELLA    Sta vota mi rimangiu chiddu ca t’haja dittu! Macari tu ci la fai a rendere felici na donna!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ca schiena mia per√≤!

ANTONIO         I ragni

GRAZIELLA    A bumma!

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Loro avere ultimissimo modello‚Ķma il mio essere pi√Ļ potente vero bocciolo di rosa?

CONCITA         Allah aumentare potenza! (Allah esegue)

GRAZIELLA¬†¬†¬† (ad Antonio) Per√≤ lu suou √® chi√Ļ potenti!

ANTONIO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nun ti preoccupari‚Ķfai fari a mia! ‚ÄėNzino! Attivare opzione super massaggio!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ma viautri siti pazzi! Vi la fazzu pajari sta cosa!

ANTONIO         Tu parlare solo quando dire io! Attivare! (Nzino esegue)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (‚ÄėNzino e Allah dopo qualche secondo si accasciano a terra stanchi morti)

NABIR               Perché fermato?

ALLAH¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mio padrone non ce la fare pi√Ļ!

NABIR               Mio amore motore di massaggiatore bruciato! Dallì andare là prendere Allah e portare là!

ANTONIO         Macari u muturi nuostru s’abbruciau!

GRAZIELLA    Ma u nuostru ancora è sutta garanzia veru?...Ma Nabir nun ta ma fattu canusciri i to niputi?

NABIR               No, io ancora non avere visto!

ANTONIO         E nun t’ha persu nenti! (a Graziella) Mannicci u messaggiu e falli veniri cà! (Graziella esegue)

GRAZIELLA    Ora arrivunu! Ecculi! (entrano Vincenzo e Giada, le squilla il cellulare, legge) Che cosa vuoi mamma?...saluta o ziu Nabir!

GIADA               Aspetta!

ANTONIO         No, ora basta, lassa peddiri su cellulari e saluta…ca ucca! (a Vincenzo) e tu macari!

GIADA               (guarda Nabir) asabiludi..nabablusalah akmanedir budur!

GRAZIELLA    (disperata quasi piangendo) Chi c’ha dittu?

ANTONIO         L’italianu no e sapi parrari arabu? Quannu s’ha mparatu?

NABIR               (risponde parlando arabo, invita Giada a sedersi vicino a lui)

ANTONIO         Nun ci pozzu cririri, mali mi staju sintennu!

VINCENZO       Ciao zione, io sono Vincenzo ah ah ah…zione, stai attento ci stanno spiando!

NABIR               Chi spiare noi? I russi? Perché io uccidere subito!

CONCITA         No, mio amore, mio nipote grande scenziato, lui avere paura che tutti copiare sue invenzioni! Lui avere inventato acqua calda! Capito?

NABIR               Davvero? Molto bravo!

                            (Paolo nel sonno comincia a dare pugni e lamentarsi)

GRAZIELLA    Papà chi hai?

CONCITA         Chi ci sta pigghiannu?

ANTONIO         Lassatilu stari…lu viditi ca sta sunnannu?!

(BUIO)

SCENA V

(DETTI)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (si sveglia dal sogno, senza occhiali; ‚Äúnel sogno ci vede‚ÄĚ)

PAOLO              Unn’è l’islamicu…nun vi preoccupati ca vi salvu ju! Ju nun mi scantu di nuddu!

GRAZIELLA    Papà sulu tu ni puoi aiutari!

PAOLO              Nun ti preoccupari figghia mia! Unn’è u bestia di to maritu?

GRAZIELLA    Cà è! (lo indica)

PAOLO              Ma comu ti la pututu spusari su cosa bruttu e scantulinu!

ANTONIO         Sta parrannu Alain Delon!

PAOLO              Chi uommunu sì, mancu a to mugghieri sai difenniri! Cu è chista? (riferito a Concita)

GRAZIELLA    Concita è!

PAOLO              Mi l’avieuna dittu ca era brutta, ma no finu a stu puntu!

NABIR               Dallì Allah prendere mio suocero e buttare fuori di casa!

                            (si parte prima Dallì, Paolo con un pugno lo mette ko, succederà la stessa cosa con Allah)

PAOLO              E ora tocca a tia!

NABIR               Io avere paura, io scappare!

                            (Paolo rincorre Nabir mentre gli altri lo incitano)

PAOLO              Disgraziatu maledettu veni cà!...Ti scanti?

NABIR               Avere tanta paura!

                            (dopo un giro, Paolo si sente male e si accascia a terra)

GRAZIELLA    Papà chi ti pigghiau?

PAOLO              (sofferente) Graziella mi fa mali lu cori!

CONCITA         (a Graziella) Lieviti di cà! Papà chi hai?

PAOLO              (la guarda e si spaventa) Aaahhh! (peggiora)

CONCITA         Sta muriennu u papà miu!

GRAZIELLA    (ad Antonio) Fai qualcosa?

ANTONIO         Lassulu stari finalmenti!

CONCITA         Aiutatilu!

NABIR               Mio bocciuolo di rosa solo perché volere tu…ci pensare io (fa a Paolo il massaggio cardiaco e si riprende)

PAOLO              Chi m’ha successu?

NABIR               Io ti avere salvato

GRAZIELLA    Papà assiettiti…comu ti sienti ora?

 (BUIO)

                            (Riprende la scena prima del sogno)

CONCITA         Chi ci sta pigghiannu?

ANTONIO         Lassatilu stari…lu viditi ca sta sunnannu?!

PAOLO              (svegliandosi) Unn’è? Unn’è?

CONCITA         A cu ciecchi papà!

PAOLO              Il mio eroe…l’uomo che mi ha salvato…

GRAZIELLA    Pazzu nisciu!

PAOLO              Nabir…unni si? Tu sei il mio eroe!

ANTONIO         Pazzu piddaveru nisciu!

PAOLO              (si dirige verso Nabir, nel passaggio da colpi col bastone ad Antonio) unni sì? Ah cà! (gli si siede accanto) Nabir…sbrighiti, spusitilla subitu a me figghia…tu si chiddu giustu pi idda!

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pi√Ļ io fare forte pi√Ļ io volere bene‚Ķgiusto? (gli d√† un colpo alla schiena che lo butta a terra)

PAOLO              Aiaiaiaia! (si rialza) nenti m’haja fattu! Chi si delicatu jenniricieddu miu!

NABIR               Mia luna piena come ti sentire adesso?

CONCITA         Io mi sentire benissimo…io essere tre metri sopra cielo!

NABIR               Allora io preparare assegno! Dallì!

DALLI’              Si mio padrone

NABIR               Prendere libretto assegno! (Dallì esegue) come promesso chi salvare mia futura moglie io dare un milione di Euro (comincia a scrivere l’assegno)

GRAZIELLA    Chi è sta storia? (ad Antonio) Ha salvatu tu almenu?

ANTONIO         Se cà ci sunu sulu ansiolitici, comu havia fari? U schiavu nuostru…di conseguenza niautri! Che bellu, semu ricchi!

NABIR¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄėNzino‚Ķvenire subito qui! (‚ÄėNzino esegue) Questo essere per te solo se tu accettare di venire a Dubai con noi e fare mio schiavo!

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (si prende subito l‚Äôassegno) Grazi‚Ķcertu ca ci vegnu (con l‚Äôassegno in mano) se arrinisciti a ngagghiarimi per√≤! ahahah (scappa e tutti lo rincorrono fino a quando si sente FREEZE e tutti si bloccano nelle posizioni in cui si trovano‚Ķin proscenio si fanno avanti le due odalische)

EPILOGO

KEBEL              Vi sarete sicuramente domandati che funzione hanno queste due odalische nella commedia, a cosa sono servite dato che non hanno aperto nemmeno bocca!

AZIZZ                Nun ti siddiari, se pi tia ballari significa nun fari nenti, chissi sunu affari tuoi! Ju macari stanca sugnu!

KEBEL¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Invece ci spetta il compito pi√Ļ importante‚Ķ

AZIZZ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nun esagerari! Importante! Chiddi havi quasi dui uri ca fannu ridiri o megghiu ca pruovunu a fari ridiri e niautri havemu u compitu chi√Ļ importanti? Forse‚Ķabbiamo il compito pi√Ļ noioso vorrai dire!

KEBEL              Parlare di cose serie per te è noioso? Percaso hai paura di non far ridere?

AZIZZ                No, haju paura ca la genti s’annoia e si ni va!

KEBEL              Se c’è una cosa in questo momento, nel 2017, che ci unisce tutti, tutti gli esseri umani del mondo…

AZIZZ                …è la paura!

KEBEL¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† La paura ci mette in allerta, ci protegge dai pericoli, ci fa semplicemente temere qualcosa senza nessuna motivazione. La gente ne parla per strada, nei bar, nei bagni pubblici e la frase pi√Ļ ricorrente √®‚Ķ

AZIZZ                C’è da avere paura…abbiamo paura di tutto e abbiamo paura di tutti…c’è cu si scanta di pigghiari qualchi malattia e camina sempri cu li miricini appressu…

KEBEL              …chi ha paura di essere spiato, osservato…

AZIZZ                …chi ha la paura di entrare a contatto con i germi e con lo sporco e pulizzia continuamenti a casa…

KEBEL              Chi ha paura dei ragni

AZIZZ                Abbiamo paura dei terremoti…

KEBEL              …paura degli alluvioni…

AZIZZ                …paura di prendere la metropolitana, entrare negli aereoporti…

KEBEL              …paura del cambiamento climatico…

AZZIZ                ci fanno paura i posti affollati…

KEBEL              E poi ci sono quelle paure piccole che ognuno di noi ha…per esempio io a volte ho paura di addormentarmi e quando mi sveglio scoprire che intorno a me è cambiato tutto…

AZIZZ                Io invece ho paura d’addummiscirimi e quannu poi mi svegliu scopru ca è tuttu comu a prima!

KEBEL              Ho paura di trovarmi all’aereoporto e vedere un uomo dall’aria truce, arrabbiato, vestito di bianco con la pelle olivastra e la barba nera

AZIZZ                L’islamico?

KEBEL              No…Carlo Gracco!

AZIZZ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ohu! √ą a tutti patti‚Ķco brocculu sutta l‚Äôasciddi‚Ķovunque‚Ķ

KEBEL              Mi fanno paura quelli che mi spiegano il senso della vita…

AZIZZ                Mi fanno paura quelli che mi spiegano il senso della mia vita…

KEBEL              Mi fanno paura quelli che hanno solo certezze…

AZIZZ                …a me quelli che hanno solo dubbi…

KEBEL              Mi fanno paura le fughe di cervelli…

AZIZZ                A me fanno paura le fughe di gas…

KEBEL              Ho paura di perdere tutto quello che ho senza nemmeno accorgermene

AZIZZ                Soffri d’ansia?

KEBEL              No…ho il conto in banca Etruria!

AZIZZ                Mi fanno paura quelli che bastano se stessi…

KEBEL              A me fanno paura quelli a cui non basta mai niente…

AZIZZ                Mi fanno paura quelli che confondono la sincerità con la verità…

KEBEL              Io a volte ho paura dell’ignoto…

                            (man mano si avvicinano a Kebel e Azizz)

ALLAH              Mi fanno paura i vicoli poco illuminati…

DALLI’              A me fanno paura le strade abbandonate…

VINCENZO       Le strade imbrattate…

GIADA               Le strade invase dai topi…

PAOLO              Mi fanno paura le donne troppo sicure, troppo forti, troppo determinate…

ANTONIO         A me fanno paura le donne troppo intelligenti…

CONCITA         Mi fanno paura gli uomini troppo stupidi…

PAOLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mi fanno paura le donne che mi chiedono ‚Äúcomu mi sta stu vistitu‚ÄĚ?

GRAZIELLA¬†¬†¬† Mi fanno paura gli uomini che rispondono‚ÄĚ bellissimu ti sta gioia mia‚ÄĚ e sono in un‚Äôaltra stanza‚Ķ

‚ÄėNZINO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mi fanno paura le donne che non ascoltano‚Ķ

KEBEL              Mi fanno paura quelli che quando ascoltano stanno attenti al vestito che hai addosso piuttosto che alle cose che hai da dire

AZIZZ                A me fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna significa innanzitutto amare la sua libertà

ALLAH              Io ho paura di quando arriverà la resa dei conti…vedrò passare tutta la mia vita davanti agli occhi, allora sentirò quella voce…la voce dell’altissimo che scandirà…

NABIR               Ora andiamo tutti a lu bar!

                            (tutti si abbassano spaventati che possa scoppiare la bomba)

BUIO

FINE DELLA COMMEDIA

                                  

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 1 volte nell' arco di un'anno