Mastru Bastianu prisidenti

Stampa questo copione

MASTRU BBASTIANU PRISIDENTI

MASTRU   BASTIANU   PRISIDENTI

 DI FRANCESCO CANNATELLA

Personaggi

Bastianu                                          Lu scarparu

Niniddra                                            figlia di Bastianu

Catarina                                          Vicina di casa

Fofò                                                   Figliu di Catarina

Petru                                                 Puliticanti

Tanu                                                   Niputi di Bastianu

Sidoru                                               Cumpari di Bastianu  

Minicu                                                Vicinu di casa

Rosa                                                   Muglieri di Minicu

Binidittu                                           Lu pustinu

Sariddra                                          Parrucciana
Cettina                                             Parrucciana


Atto primo

                                      
Musica. La scena si svolge in un cortile. Panni stesi. Bambini giocano. Passanti. Bastianu lavora al deschetto, fischia “La vita è bella” e si accompagna al ritmo del martello. Entra Petru, elegantemente vestito, fuma, sotto il braccio ha più di un giornale.

Petru                    (Passa e ripassa davanti a Bastianu che non lo nota, infine tossisce per attirarne l’attenzione.)

                       Bongiornu, don Bastianu!

Bastianu              (Guarda intorno stupito, poi Petru, riprende a lavorare e come parlando tra se.)

                       Mi pari ca ntisi parlari.

Petru              (Avvicinandosi cerimonioso.)

                       Bongiornu, don Bastianuzzu!

Bastianu              (Smette di lavorare, pulisce gli occhiali con il grembiule, li sistema sulla punta del naso, riguarda intorno come cercasse qualcuno. Infine rivolto a Petru)      

                       Parlati cu mia?

Petru              Certu, don Bastianeddru bbeddru, a ccu pozzu salutari siddru semmu suli, ... i e vossia.

Bastianu        (Ironico.)

                       Ma veru diciti?

Petru              (Sorride, facendo cenni affermativi con la testa, poi sillabbando.)

                       Pro-pri-a-men-ti.

Bastianu        Successi cosa?

Petru              (Non afferrando, incuriosito.)

                       Successi cosa?

Bastianu        Dicu, a mia mi pariti comu un tronu nta lu misi d’agustu.

Petru              Ma chi diciti? ... Chi ghiti pinzannu?

Bastianu        (Nervoso)

                       Allura, lassannu iri lu don Bastianu ca fussi anchi ghjustu; lu don Bastianuzzu quasica quasica putissi passari ma stu don Bastianeddru,  e pi ghjunta bbeddru, nun mi lu pozzu calari, mi resta appinnutu ccà nta lu pumu d’Adamu.

Petru              (Gesticolando e dandosi tono nell’atteggamento.)

                       Inveci a me mi pari ghjustu e rispettoso salutari accussì un omo onesto, serio e travagliaturi che, senza offisa pi nuddru, l’aguali quasica non ci nn’è.

Bastianu        (Si segna parecchie volte, scuote la testa come per svegliarsi.)

                       Stati parlannu ancora cu mia?

Petru              Gnursì don Bastianiddruzzu ... beddru e, macari, pulitu.

Bastianu        (Parlando tra sè.)

                       Ancora cci nn’agghiunci! ... Ma chi è mriacu chistu?

                       Scusati. ... (Si alza.) ... Dunchi ì sugnu ... e ... comu dicistivu?  Dicitilu arrè,  pi favuri?

Petru              (Lentamente proclamando e contando con le dita.)

                       Beddru, pulitu, onestu, seriu e travagliaturi. ...  E ddrocu mi fermu ca putissi agghjunciccinni cu lu parmu e la gnutticatura fin’a dumani matina.

Bastianu        Beddra Matri! Lu sapiti ca mancu ddra bonarma di me muglieri mi potti diri tutti sti cosi nti trent’anni chi stèttimu nzèmmula. ... Ma chi cci addivintavu ora?

Petru              (Con tono.)

                       L’omini comu a voi, don Bastianuzzu, cci nascinu e meritanu pirtantu lu rispettu miu e di tutti. Ca siti na veru perla di cristianu, un omu fattu di pasta d’angili.

Bastianu        (Restano per un po’ a guardarsi senza parlare.)

                       Scusatimi un minutu. ... (Scuote la testa.) ... Oh! ... Avi anni e anni chi sugnu assittatu a ssu vanchiteddru notti e ghjornu, festa e simana , cu l’acqua e cu lu suli e mai, dicu mai, na vota chi m’avissivu salutatu. Atu passatu sempiri cu la testa n terra, comu siddru l’occhi vi s’avissiru sfardatu a taliarivi ntunnu e mai ssa vucca s’à graputu pi un salutu. ... (Alzandosi, gridando ed avvicinandosi minaccioso.) ... Chi vi serbi cu tuttu stu firriamentu, diavulu nfirnali, vuliti l’arma?

Petru              (Spaventato, confuso ed improvvisando.)

                       Stu paru di scarpi. ... (Mostra la scarpa sinistra.) ... Cc’è stu taccu ca mi pari ca vulissi cadiri. ... Siddru aviti tempu, ... du chjuviddra, ... tècchja di coddra ...

Bastianu        (Torna a sedersi, ricomponendosi e guardandolo dubbioso.)

                       Sùbbitu vi serbu, ... siddru è pirchissu.

Petru              Si nun aviti tempu ripassu, ... senza prescia. ... (Si allontana.) ... Vegnu dumani ... cu tempu, cu tempu ...

Bastianu        (nterrompendolo.)

                            Fermu!... Li crienti si serbinu subbitu a la me putia. ... (Chjama con voce forte la figlia.) ...  Niniddra?

Niniddra         (Voce fuori scena.)

                       Chi voli, papà?

Bastianu        Na siggiteddra per il signori ca avi scarpi a cunzari. ... (Dalla porta alla destra di Bastianu esce Niniddra con una sedia tra le mani.) ...  Ccà, mettila ccà lu papà. ... (Indica la sua sinistra. Petru guarda con insistenza la ragazza che timidamente fa un piccolo cenno di saluto. Mentre lei rientra, Petru la segue con lo sguardo restando poi assorto. Bastianu infastidito, indica la sedia.) ... Amicu chi vinistivu a circari radici pi ruttari?  Iti a viscuglia a n’atra banna. ... (Imbarazzato Petru si siede e sorride a Bastianu. Restano un pò a guardarsi, poi Bastianu indica la scarpa. Petru non capisce, guarda per terra e torna a sorridergli. Bastianu urtato.) ... Dicu ... mi la dati ssa scarpa?

Petru              Chi testa foddri, mi nn’avia scurdatu. (Non accenna a togliersela.)

Bastianu        (Sgarbato.)

                       Chi fa, vi la conzu misa? ...  (Petru si siede e toglie la scarpa destra, la calza presenta vistosi buchi. Bastianu si tura il naso per la puzza.) ... Scusati nun era chiddra mancusa la scarpa rutta?

Petru              (Sempre più imbarazzato.)

                       Tutti du bisognu ànnu ma pi sta jurnata pinzammu pi chista diritta ca mi fa propriu pena a vìdila com’è arriddutta.

Bastianu        (La guarda attentamente. Il fondo della scarpa è quasi inesistente.)

                       Dicistivu lu taccu?

Petru              Certu, certu ... lu taccu prima di tuttu.

Bastianu        Mentri travagliu facitimi capiri na cosa, comu mai dicidistivu di viniri nti mia pi cunzari sta scarpa? La vostra famiglia mi pari ca vi sirbiti nti mastru Pippinu Cacalacarta.

Petru              Aviti raggiuni ma nta la vita nun bisogna stari mai fermu a na banna, guai a mettiri radici, bisogna cangiari e seguiri li tempi e siddru tuttu lu paisi dici ca vu siti lu megliu mastru, curpa me ca nun aiu vinutu prima. ... (Minicu, non visto, ascolta la loro conversazione.)

Bastianu        (Continua a lavorare sul tacco e di tanto in tanto riguarda la suola bucata.)

                       Sulu lu taccu, veru?

Petru              Sulu lu taccu, si capisci.

Bastianu        (Ultimato il lavoro.)

                       Eccu ccà, la scarpa a vu e centu liri a mia.

Petru              (Stupito per il prezzo.)

                       Dicistivu?

Bastianu        Centu liri ca siti vu!

Petru              (Esaminando la scarpa.)

                       Travagliu veramenti finu. Nun c’è chi diri. ... Avi arraggiuni la genti e pinzari ca a la vostra età fussi ura ca v’arripusassivu.

Bastianu        E già! Ma siddru nun si travaglia nun si mangia e po aiu ancora ss’addreva a sistimari, ... l’urtima cambialeddra si voli Ddiu.

Petru              (Rimessa la scarpa.)

                       Però fussi ghjustu ca lu Cuvernu pinzassi pi vu.

Bastianu        Lu Cuvernu, pi dilla tra nu, è chjnu di genti cchjù affamati di mia e siddru prima nun si sàzzianu iddri mi pari difficili ca sazzammu quarche cosa natri.

Petru              Ghjustu parlati, paroli santi! Cu manìa s’unta, dici l’anticu. Però bontempu e maluttempu nun dura tuttu tempu e ... menu mali ca quarcunu onestu cc’è n mezzu a tutti ss’onorevuli.

Bastianu        (Smorfie e gesti di disapprovazione.)

                       Diciti?  A mia mi parinu figli tutti di la stessa mamma. Pari ca li ficiru cu la furma.

Petru              Eppuri l’onorevuli Piturru, per esempiu, vi pozzu assicurari ncapu li me figli ca lu canusciu comu veru galantomu, un binifatturi di li bisugnusi. Nun cc’è genti ca s’à rivurgiutu a iddru e si nn’à arriggiratu a mani vacanti.

Bastianu        (Ironico.)

                       Ah, l’onorevuli Piturru! Chiddru chi s’à vinnutu tirrena pi aiutari lu populu?

Petru              (Serio.)

                       Quannu mai? Nun è iddru!

Bastianu        (Ironico.)

                       Ah sì! È chiddru chi si vinnì li casi chi cci lassà so patri.

Petru              (Contento di correggere Bastianu.)

                       Sbagliati ancora!

Bastianu        Menu mali! Mischinu, si no ci putissimu cogliri na culletta. ... Di chi culuri è stu onorevuli Piturru?

Petru              Di un beddru culuri, ...  culuri di festa e di filicità. ... Penzu ca prestu l’avissivu a canusciri.

Bastianu        I a iddru?

Petru              Propriamenti, caru don Bastianeddru, pirchì siddru vossia nun s’offenni i forsi fici na mancanza nta li so riguardi, ... però mi parsi ghjustu d’atra parti, atru pi atru aiu pinzatu, megliu vossia ca è di lu me vicinatu ca n’atra partita. Cci pari?

Bastianu        Ghjustu mi pari lu discursu. Però na vota ca cci trasu, fussi megliu ca mi facissivu cummintu di chi si tratta. Vi pari? ... (Imitrando nei gestie nella voce il : Cci pari di Petru.)

Petru              Esattu. Dunchi, ... (Sistemano piu vicine le sedie.) ... dunchi ... vossia è scarparu ... e travagliaturi pi quantu à statu, nè vossia nè atru cu stu misteri s’à pututu arricchiri.

Bastianu        Mancu pi pagari la funnuaria. Certi annati scarsi li viddrani mettinu pezzi e accommidanu cu li scarpuna vecchi, quali tappini e scarpini novi.

Petru              Pirchì succedi stu discursu?  ... (Si alza.)

Bastianu        (Si alza.)

                       Pirchì nun cc’è nuddru chi penza pi li scarpara. Semmu scurdati di tutti e Roma è luntana.

Petru              (Passaggiando seguito da Bastianu.)

                       Mi piaci ca arraggiunati ghjustu. ... Però siddru l’ATRI ... (Gesti d’intesa.) ... nun ci penzanu, ... VATRI, dicu li scarpara, categuria nobbuli e dignitusa, vi putissivu fari a sentiri unnni di duviri. ... (Ripete gesti d’intesa.)  ... Nun sacciu siddru mi spiegu.

Bastianu        (Appare confuso.)

                       Natri? ... E chi ponnu parlari anchi li scarpara?

Petru              Certu! Bastassi ca vi uncissivu, dicemmu nti na cuperativa o nti na sucietà a r. l, ...  (Bastianu fa cenni di non capire.) ...  dicemmu a responzabbilità llimitata a compartecipazione regionale, ca anchi chissi di Palermu s’ànnu addrivigliari, e macari con azionario statali. Lu prisidenti allura parlassi pi tutti li scarpara e dunchi avissiru a trimari anchi li mura di lu palazzu. ... Chjaru lu me parlari?

Bastianu        (Sempre più confuso.)

                       Veramenti sugnu n mezzu a la neglia fitta ma cuntinuati ca lu vostru discursu mi piaci.

Petru              Vossia, po d’esempiu, ... (Si siede, anche Bastianu; gli offre da fumare.) ... putissi fari lu prisidenti di li scarpara di lu paisi, vistu ca è lu cchjù vecchiu di lu misteri, o macari, siddru cci piacissi, putissi fari lu prisidenti di li scarpara di tutta la pruvincia di Giurgenti, lu postu mi pari ca camora è vacanti.  ... (Bastianu per la sospresa fuma maldestramente e tossisce a lungo non sapendo respirare il fumo.)

Bastianu        (Riprendendosi dalla tossse e dalla sorpresa.)

                       I prisidenti? ... E cu li scoli comu la mittemmu?  Piccareddra nn’aiu ... o pi megliu diri nenti.

Petru              Si pò mettiri segnu di cruci.

Bastianu        Chissu mi la fidu a fallu.

Petru              Chi siti beddru!  Dicitimi, l’atu arricivutu mai na litrra di l’Inpisi?

Bastianu        Intra lu casciuneddru nn’aiu una di la Cascia muta di Giurgenti?

                       (La prende, Petru la apre.)

Petru              Eccu ccà! Timbiru cu lu nchiostru e scrafagliottu ncapu. Taliati vu stessu. ... Nun si leggi nenti. ...  E po li segretarii chi vi tuccassiru nta l’officiu a chi serbinu?  Comu si lu guadagnanu lu pani iddri ca sunnu allittrati? ... Vossia assumi un sigritariu, lu sigritariu si chjama un applicatu suttastanti, tutti fannu finta di nenti e quannu cc’è bisognu firmanu a postu di lu prisidenti.

Bastianu        (Dandosi tono ed atteggiandosi, dopo una lunga pausa.)

                       Prisidenti, dicistivu?

Petru              E cosa quasica fatta. Comu vi stava dicennu nn’aiu parlatu cu l’onorevuli Piturru e macari iddru ristà veramenti cuntentu, anzi unu di sti iorna voli viniri a lu paisi a canuscivi e a parlarivi ... naturalmenti voli canusciri a tutti li vostri frati, soru e niputi, ca ringraziannu a Ddiu sunnu na carrarmata. ... (Sorride garbatamente cercando complicità.) ... Nni parlati cu carma e siddru vossia, beddru prisidenti, cci voli diri di sì cci dici di sì, siddru cci voli diri di no cci lu dici chjaru e tunnu e iddru unni si lu voli iri a circari si lu va a cerca un prisidenti. ... Certu comu si dici, na mani lava l’atra, ... ssennu tempu di vutazzioni capaci ca v’addumanna quarche votu. ... Cci sunnu st’amici d’aiutari. ... (Dà fac-simile elettorali.) ...Chistu pi la Cammara, chistu pi lu Sinatu e chistu pi la nostra comuni.

Bastianu        (Guarda i fac-simile distrattamente e li conserva nel cassetto.)

                       Dicitimi na cosa, a stu prisidenti cci tocca misata?

Petru              Misata? Misata e misatuna. ... A chi si parla di passacarti? A vidissi ca postu di suttacuvernu è.  Cci toccanu macari li missioni e li gettoni di prisenza, lu premiu di produzioni ndustriali, li punti maggiurati di cuntingenza, li scatti di anzianità, la bonuscità, li marchi pi la pinzioni di statu ... e quarche atra cosa ca macari pi la prescia mi staiu scurdannu. ... L’onorevuli. appena lu facemmu acchjanari, sti cosi cci li sapi spiegari megliu. ... Vossia lu capisci, tècchja d’aiutu ...  di tutta la so famiglia nni grapissi li porti e macari lu purtuni ...

Bastianu        (Interrompendolo.)

                       Chi mi toccanu atri mpiegati?

Petru              Certu! Mpiegati di concetto, di prima e di secunna categuria. Oltri a l’usceri, lu telefonista, lu sigritariu, l’applicati e lu ragiuneri cuntabbili. ... (Avvicinandosi ed in confidenza.) ... Si po vuliti fari quarche cuncursu internu pi sistimari quarche pirsuna, l’onorevuli, siddru veni elettu, vi putissi sprisciari la cosa cu na cummissioni ... fatta a misura di lu bisognu.

Bastianu        E pi nesciri fora Cianciana, pi viaggiari chi cci à ghiri cu l’atabbussu?

Petru              Atabbussu? Machina cu l’autista pirsonali. Vossia dici: -Portami a Giurgenti.-  E chiddru parti.  –Portami a Cianciana.-  E chiddru si metti ncapu e lu porta intra.

Bastianu        (Pensoso.)

                       Certu ca lu discursu tantu strammu nun è ... però vu lu sapiti ca i  aiu sempiri misu  la cruci di me niputi e siddru cangiu e lu veni a sapiri aiu a sciarriarimicci.

Petru              (Alzandosi, falsamente disinterssato.)

                       Signor prisidenti, i vaiu cuntatu lu discursu circannu d’aiutarivi ma siddru nun vi cummeni comu nun n’avissimu discurrutu, pacenzia! Voli diri ca l’onorevuli avi a dari lingua. Truvari un prisidenti nun è facili ma pi mezzu di l’amici videmmu d’arrinescicci. ... (Malizioso.) ... E pò a Cianciana scarpara cci nn’è anchi si nun sunnu di la vostra purtata. ... (Offre i soldi in pagamento per la riparazione.) ...  Pi lu taccu.

Bastianu        (Alzatosi.)

                       Lassati perdiri, offri la ditta. ...  (Restano tutti e due in pensiero.) ... Certu ca putissimu fari tutti  cosi zittu tu e zittu i. ... A la fini, dittu tra di nu e vogliu ca si sapi, a mia stu me niputi chi m’à datu?

Petru              Eccu, accussì mi piaciti, spertu e curaggiusu e li megliu patti sunnu chiddri chi si fannu a quattr’occhi. Semmu o nun semmu omini?

Bastianu        (Richiedendo complicità.)

                       Taci e maci?

Petru              (Strizzando l’occhio.)

                       Taci e maci. ... (Si stringono la mano per suggellare il patto. Minicu che ha sempre origliato, cambiando postazione di ascolto, attraversa la scena, ignorandoli e continua ad ascoltare.)

Bastianu        (Bastianu lo osserva stupito, uscito Minicu.)

                       Naturalmenti resta ntisu: i fazzu lu me duviri ma nun facemmu ca doppu l’onorevuli si scorda di mia?

Petru              (Convincente)

                       Mastru Bastianu,  ... putiti dormiri cu la mani a la masciddra.

Bastianu        Nun si nni pozza parlari cchjù.

Petru              Stativi bonu allura e grazzii pi lu taccu. ... ( Si avvia.)

Bastianu        (Si alza.)

                       Di nenti, di nenti e  pinzati pi la sola  di la scarpa. ... (Parlando tra sè.) ...  Però cu l’avia a diri a li vicchjai ca i ... certu ca addivintari prisidenti tant’assà nun mi dispiaci ... (Si siede borioso.) ... Ah signuri me, sta vota lu sacciu i comu si vota, di ora navanti vita nova. Mi dispiaci pi me niputi e mi doli lu cori, però i lu postu pi iddru nun mi lu jocu ... ccà cc’è di sistimarimi pi la festa e pi la simana. ... (Si rimette a lavorare accompagnando i colpi del martello con un forte fischio. Alla sinistra compare la gnura Catarina, sta sulla soglia di casa con le mani sui fianchi.)

Catarina         (Sfidandolo.)

                       A vu, tintu mastricchju, chi è sta friscata, ah?

Bastianu        (Smette di lavorare.)

                       Chi arragliati cu mia?

Catarina         (Superba. Donne del vicinato assistono.)

                       Cu vu, cu vu parlu. Chi siti all’opira? ... Friscaloru di strapazzu, bannistru di piattigli.

Bastianu        (Alzatosi le va incontro minaccioso.)

                       Chi fa vi disturba la musica?

Catarina         (Rientra a casa e riappare con la scopa in mano.)

                       Gnursì, lu me Fofoneddru cu tuttu stu rumuri nun pò arripusari.

Bastianu        Ah!, lu vostru Cafuneddru nun pò arripusari?

Catarina         (Minacciosa ed irata.)

                       Cafuneddru a ccu?... Cafuneddru a ccu? Vicchjazzu stolitu.

Bastianu        (Fremendo.)

                       Gnura Catarina, finitila di ncuitàrimi e ghitivi a stricari cu li pari vostri.

                      

Catarina         (Rivolta alle donne.)

                       Tajà cu parlà.  ... (A Bastianu.) ... Ma vu cu siti? ...  Ah, scusati tantu, mastru spacu nciratu! ... Serba vostra. Chi cumanna voscenza lu nutulami?

Bastianu        Chjiuiti ssa latrina e finitila ...finitila vi dicu. ... Taliati cu pozzu addivintari dumani.

Catarina         (Provocante.)

                       Li munnizzara ponnu hiuriri e li iardina siccari. Campa cavaddru!

Bastianu        Li cosi cangianu ca lu munnu è rota e gira, firria e voita.

Catarina         Sintiti, sintiti! Parla lu puparu di Palermu. Masciu nuddru siti e masciu nuddru ristati.

Bastianu        (Spazientito.)

                       Ora vi fazzu vidiri i na vota e pi sempiri.

Catarina         (Sfidandolo.)

                       Avà! Facitimillu vidiri ca ccà sugnu. ... (Minaccia con la scopa.)

Bastianu        (La guarda fissamente, si muove lentamente, poi di slancio mette una mano sotto il grembiule come per estrarre qualcosa ed urla.)

                       Facitivi la cruci, biddrina di vaddruni.

Catarina         (Spaventata.)

                       Beddra Matri, la pistola avi! ... Tinìtilu genti ca m’ammazza. ... (Si rifugia a casa.  Bastianu estrae un fazzoletto e si pulisce il naso. Le vicine, ridendo, lasciano la scena. Bastianu torna a sedere. Dalla casa di Catarina la radio accesa diffonde “La raspa” a tutto volume.)

Bastianu        Gnura cunzumacasi, chi fa finì d’arripusari lu vostru Fofoneddru?

                       (La radio viene spenta. )

                      

Catarina         (Si affaccia per un attimo ed appende sull’uscio una grattuggia ed una scopa capovolta.)

                       Sirbitivi, mastru! Raspativi siddru aviti manciasciuni e parlati cu sta scupa. ... (Prima ancora che Bastianu possa rispondere, si sente un colpo ripetuto di fischietto ed entra in scena il postino Binidittu.)

Binidittu        Posta! ... (Rosa e donne si avvicinano: Cci nn’è pi mia? ... Cci nn’aiu i?)      Carma, fimmini. ... Carma vasinnò nun nni dugnu a nuddru. ... Eccu na cartulina a vu, ... na littra pi vu, ... una pi mastru Bastianu. ... (Bastianu si alza, ritira la lettera e la guarda con curiosità.) ... e una pi la gnura Catarina. ... (Si guarda intorno e chjama.) ... Gnura Catarina?... (Alle donne.) ... Chi fa nun c’è oi? ... (Le donne indicano a gesti che Catarina si trova in casa.) ...  Gnura Catarina,   cc’è na littra pi vu.

Catarina         (Fuori scena.)

                       Mittitila sutta la porta ca nun pozzu scinniri camora.

Binidittu        (Rivolto a Bastianu.)

                       Cci fu cosa?

Bastianu        A lu solitu Binidi’. ... (Si va a sedere. Binidittu mette la lettera sotto la porta di Catarina ed esce di scena, seguito dalle donne. Mentre Rosa si avvia.) ... Gnura Rosa?

Rosa                     Chi diciti?

Bastianu        Vostru maritu unn‘è?

Rosa               Susu av’a essiri.

Bastianu        Gnuri-e-Minicu? ...  Gnuri-e-Minicu?

Rosa               (Fa cenno a Bastianu di non richiamare e con voce aspra ed alta.)

                       Mi-ni-cu?

Minicu            (Subitamente. Voce fuori campo.)

                       Chi cc’è Rosa? Ccà sugnu, la muglieri.

Rosa               Ti voli mastru Bastianu, scinni.

                       (Rosa entra in casa.)

Minicu            (Entra in scena e si siede al deschetto di Bastianu.)

                       Era nta lu sularu ca cc’è un curnutu di surci ca avi du misi chi cci cummattu pi ncagliallu e tutti li voti si la fa franca. S’à futtutu armenu mezzu chilu di tumazzu cu li spezzi ca chiddru friscu nun ci piaci e nun arrinesciu a pigliallu. Av’a essiri spertu di li patri pirchì la gaggia resta aperta e lu tumazzu scumpari. Secunnu vu ca siti mastru ...

                      

Bastianu        (Interrompendolo.)

                       Chi sugnu mastru di surci? ... (Cenni di scusa di Minicu.) ... I vi chjamavu pi n atru mutivu, ... liggitimi sta littra pi favuri.

Minicu            (Arioso, stendendo la mano.)

                       Occhiali. ... (Bastiano li porge.) ... Dunchi dunchi ...  (Gira e rigira la busta.) ...  Dunchi dunchi ... (Aggiusta gli occhiali, tossisce, allontana ed avvicina la busta dagli occhi parecchie volte fino a trovare la distanza giusta per leggere.) ... Eccu ... Calzoneria...

Bastianu        (Interrompendolo.)

                       Calzoleria, gnuri-e-Minicu! Calzoleria no calzoneria.

Minicu            (Offeso, si toglie gli occhiali, lo guarda severamente.)

                       A vu cu vi lu dissi, siddru nun sapiti leggiri?

Bastianu        (Spazientito.)

                       Cuntinuati a leggiri, sbagliavu a parlari.

Minicu            (Ricompnendosi.)

                       Calzoleria Bastiano Intronato..

Bastianu        (Nervoso.)

                       Gnuri-e-Minicu e-Minicuni! Mi chiamu Intonato, no Ntrunatu.  Stati attentu a comu liggiti pi favuri, oi troppu errura faciti.

Minicu                 Siddru nun vi piaci comu leggiu, tinitivi l’occhiali e la vostra littra liggitivilla vu. Arfabetu cu la cuda. Cu vu mi pari ca unu av’a radiri e av’a pagari. ... (Si alza e si allontana, dopo qualche passo resta fermo di spalle aspettando di essere richiamato.) ... Chi genti nti stu munnu.

Bastianu        Assittativi e liggiti ca vi dissi ca lu tortu è me.  Mparati la littra sinnò resti sceccu. Avia arraggiuni me patri e i trunzu arruccava a la sirba.

Minicu            (Torna a sedersi, con tono di rimprovero.)

                       Senza vi scurdari ca nti stu quarteri chiddri chi sapemmu la bella littra semmu cuntati. Tamarru!

 

Bastianu        (Toglie il berretto, asciuga il sudore dalla fronte.)

                       Esattu, aviti centu canni di ragiuni.  Ora siddru nun vi siddrìa, cuntinuati a leggiri.

Minicu            Dunchi dunchi, ... dunchi dunchi ...  e dunchi. Sebastiano Intonato, via ... (Accompagna la lettura di via con un cenno del dito indice a braccio steso, gesto di invito a qualcuno ad allontanarsi.) ... Mizzica!, ccà fora vi ittaru.

Bastianu        (Esasperato.)

                       Via delle scuole. . ... Lu ntirizzu, gnuri-e-Minicu! ... Pi favuri, senza perdiri tempu cu ssa busta, taliati a la parti dintra.

Minicu            (Con solennità., stendendo la mano.)

                       Trin-ce-ttu.

Bastianu        Strazzatila ca è lu stessu.

Minicu            Trincettu e silenziu.

                       (Bastianu porge il trincetto. Minicu dopo vari tentativi non riesce ad aprire la busta. Infine infila il trincetto nella manica della camicia.)

Bastianu        Viditi ca chissa è la manica di la cammisa. Strazzatila ssa busta, omu difficili.

Minicu            Mah! Comu vuliti vu. ... (Apre la busta e resta a lungo a guardare la lettera.) ... Mastru Bastianu?! ...  Prosita e prusituni. Nun cridiva c’aviavu amicizzii accussi grossi ... (Gli stringe la mano.) ... Cumprimenti! ... Taliati ccà. ... Anurevuli Aetano Manuzza ... sigritiria particulari ... Via ... (Come per l’indirizzo.) ... Vittorio Emanuele ... (Riflettendo ad alta voce.) ... Mih, ccà macari lu re ittaru fora. A la cosa grossa av’a essiri.  .. (A Bastianu.) ... Chi nni pinzati vu?

Bastianu        (Stanco.)

                       Lassatilu iri lu re ca v’arrestanu. ... Liggiti tutta la littra ora.

Minicu            In riferimentu alla vostra addomanda tentente a ... (Borbotta in modo incomprensibile.) ... (Forte.) ... che ... (bisbiglia) ... che spero darivi risposta positiva entro brevi tempo ... (Forte.) ... pinzioni. Un caro saluto. Aetano Manuzza.

Bastianu        (Confuso ed incuriosito guarda Minicu che ricambia lo sguardo ma non decide di parlare.)

                       E allura?

Minicu            (Stupito.)

                       E allura?

Bastianu        Dicu, allura?

Minicu            (Nervoso.)

                            Mastru Bastianu, allura lu dissi prima i.

Bastianu        Si pirmittiti lu dissi prima i.

Minicu            Siti vinciuddru e scunnessu.

Bastianu        (Calmandosi.)

                       Va beni,  va beni. ... Allura?

Minicu            (Guardandolo torvo.)

                       Arrè stati cuminciannu cu sta sunata? Beddra testa c’aviti! U sceccu nun avi chi vi fari.

Bastianu        (Spazientito.)

                       Vecchju ntontaru, sta litrra si pò sapiri chi dici o no?

Minicu            Senza v’artarari. ... Attuppativi l’aricchj.. ... È fatta!

Bastianu        (Stupito.)

                       Cchi?

Minicu            Comu cchì?

Bastianu        (Tra se.)

                       Arrè cci piglià!

Minicu            (Non afferrando.)

                       Cchi?

Bastianu        Dissi ca lu gaddru campà tri ghiorna e po murì ma prima dissi chicchirichì.

Minicu            (Serio.)

                       Mah!, i a li voti m’addumannu di unni vi veni stru babbìu trunzu a la vostra aità.

Bastianu        (Imitandolo.)

                       Mah! ... Chi vuliti, sugnu fattu accussì. ... La vicchjaia ... Dunchi cuminciannu lu discursu di unni l’aviamu lassatu. Vu  liggistivu sta littra. Ghjustu?

Minicu            Nasì, di ccà a cent’anni.

Bastianu        Oh binidittu Ddìu!, u scaluni l’acchjanammu. E zzoccu cc’era scrittu lu pozzu sapiri?

Minicu            Centu e na vota. Avissi a mancari pi chistu. Dunchi dunchi ... ma pirchì nun stavavu attentu mentri i liggiva?  Testa foddri!

Bastianu        Maliditta gnuranza!  Mi distraivu.

Minicu            (Proclamando.)

                       È fatta!

Bastianu        Chissu l’avia caputu. Ma prima di farisi com’era?

Minicu            (Non afferrando l’ironia.)

                       I penzu aresta o macari ammazzata. E vu?

Bastianu        I la penzu comu a vu. E ora ca si fici, chi successi?

Minicu            Nni la putissimu anchi mangiari.

                      

Bastianu        (Nervosissimo.)

                       Mangiativilla vu e tutta la vostra famiglia e ccu saluti. E ora mi vuliti diri di la littra?

Minicu            Comu, tri uri chi vi lu dicu e vu nun atu caputu nenti? Chi vi pari ca aiu tempu di perdiri? I aiu lu me surci, mezzu chilu di tumazzu s’à mangiatu e  aiu ancora la gaggia di parari.

Bastianu        (Accomodante.)

                       Chi vuliti, la testa a li voti nun m’arreggi e sdirraggiunu.

Minicu            Mischina la gnura Catarina! Comu cci cummatti cu un lignu tortu comu a vu? ... (Bastianu freme.) ... Comunchi attenzioni ca lu ripetu pi l’urtima vota. ...  Dunchi dunchi ...  vu facistivu dumanna di pinzioni?

Bastianu        Nanò!

Minicu            Allura siti nfami e vi vuliti ammucciari di mia.

Bastianu        Gnuri-e-Minicu nun sbagliati a parlari, i dumanna di pinzioni nun nn’aiu fattu.

 

Minicu            Allura è nfami l’onorevuli Manuzza. Nun si scappa. Ccà cc’è scrittu ca la vostra pinzioni è quasica appruvata, fra quarche misi vi duna la risposta difinitiva. Naturamenti vi raccumanna e v’arricorda e li nummari 4, 5 e 17. ... (Porge i fac-simile elettorali allegati alla lettera.)

Bastianu        (Ironico.)

                       Ternu siccu pi tutti li roti o pi chiddra di Palermu?

Minicu            (Rimproverandolo.)

                       Gnuranti! ... Signuri me, comu si cci duna la pinzioni a stu sceccu!

Bastianu        (Incredulo.)

                       A mia la pinzioni?

Minicu            (Alzandosi ed ad alta voce.)

                       Aurii, aurii. A mastru Bastianu cci vinni appruvata la pinzioni. ... (Mostra la lettera. Comparse affacciandosi  si complimentano.)

Catarina         (Acida a Bastianu.)

                       Chi beddra nutizzia!  Ora putiti chjuiri putia e ghjrivinni di stu curtigliu, accussì arrifrisca tuttu lu quarteri.

Bastianu        (Irato.)

                       Gnuri-e-Minicazzu! ... (Lo tira per un braccio facendolo sedere.) ... Ssa litrra pi favuri! ... (Gliela toglie.) ... Siti peju d’un giurnali.

Minicu            (Stupito.)

                       Ma chi cci fu? Scummissa ca v’offinnistivu?  Cosa di stunari! ... Ma chi dissi di mali? ... Gnuri-e-Bastianazzu, quannu siti accussì nirbusu è megliu ca stati sulu comu li foddri, vi salutu e vi schifiu. ... (Si allontana.)

Bastianu        (Rimasto solo parla tra sè.)

                       Mi cuminavu! Cu la prisidenza fazzu la dota a Niniddra e ccu la pinzioni cci campu. Siddru voli lu votu, zzittu tu e zzittu i, quarcunu cci lu dugnu. Cu si nn’av’addunari?  I..

Sidoru            (Entra in scena )

                       Salutammu cumpari Bastianu.   

Bastianu        Oh, la billizza di me cumpari Sidoru! Comu mai a ghjri ccà?

Sidoru            Lu bisognu, caru cumpari.

Bastianu        Siddru vi pozzu serbiri, assittativi.

Sidoru            (Siede.)

                       Grazzii, grazzii.

Bastianu        Di chi si tratta?

Sidoru            A li voti unu nun pò caminari e cci tocca di curriri. Staiu girannu parenti e amici ca mi serbi na mani d’aiutu.

Bastianu        Aviti bisognu di grana?

Sidoru            Quannu mai! … Aiu ddru figliu ca m’arriniscì un pocu vacabbunnu e a la so ità è ancora senza nè arti nè parti. Ora avi cinc’anni ca babbìa cu Mariuzza, la figlia di Filippu Nascatisa, e chist’omu nun nni voli assentiri mancu a brodu: “Prima si sistema e po cci dugnu a me figlia”, nni fa sapiri.     E comu patri lu pozzu anchi capiri. Allura trattannusi ca cci sunnu sti vutazzioni mi prummisiru un pusticeddru pi sistimarimillu … però hannu bisognu di voti.

Bastianu        Capisciu.

Sidoru            Allura vi vinni ad addumannari aiutu pi me figliu. E lu Signuri vi lu renni.

 

Bastianu        Caru cumpari, sugnu cuminatu ca na sarda di liccari appizzata a lu tettu cci l’aiu vidè.

Sidoru            Pi chiddru chi putiti fari, cumpà. Senza mpegnu.

Bastianu        Cumpà, comu si dici? Lu poviru nun nn’avia e limosina faciva. Videmmu chiddru chi pozzu fari.

Sidoru            Grazii di cori. Vi purtavu li carti. ... (Porge i fac-simile.)

Bastianu        (Guardandole con attenzione.)

                       Mih!, a comu ccà vi istivu a teniri? Di na punta a n’atra.

Sidoru            Di quant’avi chi vaiu appressu a li me nun aiu arrinescitu ad acchjappari na musca. Ogni vota chistu è sicuru, chiddru è nostru e chissu nni tocca e aiu ristatu sempiri allammicari cu un pani menu mezzu. Accussì mi dicisi a cangiari, videmmu chi sannu fari chisti. La cosa mi la fannu tuccari cu li mani, avemmu sta spranza.

Bastianu        D’atra parti senza spranzi nun si pò campari.

Sidoru            Ccà semmu a la vuluntà di Ddì. Canciammu discursu ora, Niniddra chi dici? Avi assà chi nun nni la viu.

Bastianu        Na paparina si fici! Cu è picciottu crisci e ccu è vecchju spirisci.

Sidoru            Veru è. Natri iemmu narrè narrè comu lu curdaru ed è pi chistu ca mentri aiu l’occhji aperti lu vulissi sistimari ssu figliu.

 

Bastianu        Ghjustu diciti vu, oj cci semmu e dumani sapi Ddì!

Sidoru            Pi Niniddra s’à fattu sentiri nuddru?

Bastianu        Ogni tantu quarcunu tuppìa, però ancora nun mi l’aiu ntisu di falla zzita, mi pari nicareddra e po spirassi sempri di megliu pi sistimalla.

Sidoru            Viditi ca si vi pò ntrissari cc’è un partitu bonu.

Bastianu        Sintemmu, nun si sapi mai.

Sidoru            Si tratta di Carminu, lu figliu di la gnura Angiliddra la pannittera, chiddra ch’avia lu furnu a lu chjanu.

Bastianu        Avi assà chi nun viu stu picciottu. Chi fa?

Sidoru            Travaglia n Francia, però a quantu capivu avi boni spranzi di vinirisinni a lu paisi. ... (Avvicinandosi e parlando in confidenza.) ... Cci prummisiru un postu a la cumuni comu guardia campestru, ... cc’è di mezzu quarche onorevuli. ... Pari ca la cosa è sicura.

Bastianu        Pi chissu so matri l’aiu vistu passari e spassari!... Va circannu voti!

                       Ma i lu diciva: -Tuttu stu mpegnu pirchì?-

Sidoru            Chi vi nni pari?

Bastianu        Genti pulita e famiglia bona nun c’è di mettiri peccu.

Sidoru            Niniddra si putissi sistimari, nfunnu nfunnu neca putemmu spirari baruna e principi.

Bastianu        Baruna no e rignanti mancu, però me figlia quarche cosa di cchjù lu putissi pritenniri.

Sidoru            Cumpa’, scarpara semmu! Chi ghiti circannu?

Bastianu        Cumpa’, ogni jornu è novu! Cu cci sapi?

Sidoru            Ddra sarda a lu tettu? … (Gesti d’intesa.)

Bastianu        Ddra sarda. ... (Cenni affermativi.) ... Nun pozzu parlari, vi dicu sulu: oi mastru Bastianu e dumani don Bastianu cu vistitu, cravatta e tappina sempiri lustra.

Sidoru            (Stupito ed incuriosito.)

                       Cosa sicura è?

Bastianu        Comu lu suli. È cosa fatta e ddrocu vi lassu.

Sidoru            Nni provu veru piaciri e nni sugnu cuntentu. Arrivederci. …( Si alza e si avvia.)

Bastianu        (Fermandolo.)

                       Cumpa’, vostru niputi, lu figliu di ddra bonarna di vostra soru, mi pari ca è ancora a spassu.

Sidoru            E comu si fa a fallu travagliari malateddru com’è?

Bastianu        Cci lu vuliti diri siddru si la senti di travagliari a lu me postu, cci cedu l’arti e li parrucciani cu na bona iurnata.

Sidoru            Pirchì vu chi fa nun vuliti travagliari cchjù?

Bastianu        Vi lu dissi, cci sunnu cosi grossi chi vuddrinu intra la pignata e a secunnu comu si iettanu li cosi m’av’a tuccari stari fora di lu paisi e ghiri parlannu di ccà e di ddrà.

Sidoru            Certu dati li vostri mpegni, mentri vu nun ci siti, me niputi si putissi vuscari la iurnata. Lassati stari ca lu vaiu a cercu apposta e cci nni parlu.

Bastianu        Siddru vuliti sediri, cu piaciri.

Sidoru            Nanò, mi nni vaiu, aiu tanti atri porti di fari.

Bastianu        Cu furtuna. ... (Sidoru esce. Lavora parlando tra sé. Minicu entrato in scena, ascolta.) ... Certu lu capisciu ca fussi picciottu bonu stu Carminu ma comu fazzu a mpignari a me figlia cu sti spranzi chi mi trovu pi li mani ... E po ssu me niputi nenti veru m’av’a dari? ... (Ad alta voce.) ... Appena veni ccà cci penzu i.

Minicu            ( Avvicinandosi.)

                       Parlati cu mia,  mastru Bastianu ?

Bastianu        Nanò, gnuri-e-Mi’.

Minicu            Comu nanò, siddru vi ntisi parlari. … (Si siede  con Bastianu.)

Bastianu        Pirchì chi è pruibbitu parlari o m’avissivu a dari lu pirmissu?

Minicu            Cu vi sta dicennu chistu?  Ch’aviti l’ovu vuitatu?

Bastianu        (Sgarbato.)

                       Iemmu a l’accurzu: a chi vi pozzu serbiri?

Minicu            Mastru Bastianu, carmativi, i viditi ca v’addumannavu sulu siddru parlavavu cu mia.

Bastianu        E i mi parica vi rispunnivu di no. Cc’è cosa?

Minicu            Allura parlavavu sulu comu li foddri! Vuliti vidiri ca avi arraggiuni ddra mischina di la gnura Catarina? Comu si fa a cummattiri cu vu?

Bastianu        E vu pirchì cci at’a cummattiri?

Minicu            Siti veramenti scunnessu pi nun diri nfami. ... (Gridando.) … I vi ntisi parlari.

Bastianu        (Nervoso.)

                       Va beni, parlava sulu. A vu chi minica vi ntressa?

Minicu            (Calmo.)

                       A essiri sinceru nun mi ntressa nenti, però, sapiti com’è?, nta lu vicinatu. ... Ch’aviti pinzera?      

Bastianu        (Scutendo il capo. )

                       Sugnu friscu comu na rosa.

Minicu            Allura ch’aviavu cu ssu ciuciuliari?

Bastianu        Nenti di nenti, ... cantava a mezza vuci.

Minicu            Allura siti cuntenti?

Bastianu        (Nervoso.)

                       Già!

Minicu            Ah! ... Cuntenti vu sulu? ... E pi mia nenti cci nesci?

Bastianu        (Stupito.)

                       Chi vulissivu? ... Mezza arrisata vi vasta o vi la fazzu sana? ... (Fa una risata  sguaiata.)

Minicu            (Calmo.)

                       Quantu siti scunnessu a li voti! ... Menu mali ca capitastivu a mia! ... (Gridando.) ... I vi cunzumu, mastricchiu di quattru sordi.

Bastianu        (Stupito.)

                       Chi è chi diciti?

Minicu            Lu capistivu, lu capistivu. I vi cunzumu, lazzaruni ch’un siti atru. ... Cu mia si babbia picca. I vi iettu a solu, prisidenti di strapazzu, ... latru di pinzioni, ntrallazzaturi,  mroglia populu,  puliticanti di curtigliu...

Bastianu        (Interrompendolo.) 

                            Ssss!  Chi sunnu sti vuci, vucca di cascitteri? Chjuitila o vi la chjuiu i. (Mostra minaccioso una scarpa.)

Minicu            (Subito calmo.)

                       Comu viditi i mi zzittivu. ... Pi mia chi cci nesci?

Bastianu        (Sarcastico.)

                       Vi vasta mezza pinzioni?

Minicu            (Offeso.)

                       Pi cu mi stati pigliannu, mastru Bastianu? Nun parlati cchjù di ssa manera o mi faciti perdiri la pacènzia. Scarsu comu Vasili sempiri ma latru mai!

Bastianu        (Incuriosito.)

                       Scusati,  allura chi vi pozzu dari?

Minicu            Mezza ... mezza ... (Invita Bastianu a completare la frase.) ... mezza...

Bastianu        Mezza? ...

Minicu            Mezza! ...

Bastianu        (Dopo una pausa.)

                       Prisidenza?...

Minicu            (Fa gesti di approvazione ed accenna ad un applauso.)

                       Prosita! Cci arrivastivu.

Bastianu        (Battendo la mano sulla fronte ed asciugandosi il viso.)

                       E comu si fa?

Minicu            Mezza pi modo di diri, capitimi.  Propriu mezza no ma tanticchia mi la putissivu dari. ... Vu lu sacciu ch’aviti lu cori granni.

Bastianu              (Incuriosito.)

                       Comu si pò fari?

Minicu            (Avvicinandosi.)

                       Dicu, siddru nun ntisi malu, la vostra prisidenza è cosa fatta. O sbagliu?

Bastianu        Gnursì, mastru spiuni!

Minicu            Adàsciu e senza offenniri, senza prufittari di la vostra pusizzioni, vasinnò mi mettu a gridari arrè. … (Si alza e mostra di essere pronto a gridare.)

Bastianu        Assittativi. ...Silenziu vi dissi, silenziu. Cuntinuati lu discursu.

Minicu            Ora sì ca mi piaciti!  Dunchi ... siddru vu addivintati prisidenti, certu ca v’avissi a serbiri un usceri. Ghjustu?

Bastianu        Veramenti ancora nun ci aiu pinzatu.

MInicu            Accussì nun aviti bisognu di un usceri . ... E di un passacarti?

Bastianu        Chi vi pozzu diri? Ancora è troppu prestu pi putirini parlari. Cchjù ddrà si vidi, po si nni parla. ... (Sentenziando.) ... Ogni cosa a so tempu.

Minicu            Capivu. … Allura mi licinziati.

Bastianu        Chi vi veni n testa?  Vi dicu sulu po si vidi.

Minicu            Allura lu postu è me?

Bastianu              Parlammuni doppu gnuri-e Mi’.

Minicu            Parlati latinu, sidddru putissivu, mi pigliasssivu?

Bastianu        (Stanco.)

                       Nasì ca vi pigliassi. A ccu lu putissi dari lu postu na vota ca vi canusciu e sacciu quantu valiti?

Minicu            Grazzii. ... Sicuru?

Bastianu        Sicuru.

Minicu            (Tira dalla tasca un foglio di carta e lo porge.)

                       Allura firmati ccà. Nfami cu si nni penti.

Bastianu        Chi è stu fogliu?

Minicu            Un documentu di mpegnu sull’anori.

Bastianu        Chi cc’è scrittu?

Minicu            (Porgendo la mano, ordina.)

                       Occhiali. (Bastiano dà i propri.) Dunchi dunchi ... Il sottoscrittu Bastiano Intronato, scarparu di Cianciana, nato, prisenti e viventi, virgula, prendirà comi passacarti a usu ufficio a suo tempo medesimo arrivato prisidenti di li scarpara, il qui presenti signor Minicu, amico e vicino di strata. Lo giuro ncapo all’arma di ddra bonarma di mia moglieri che questa è la vrità per oggi e per sempri. Sotto mi firmo Intronato Bastiano. ... Firmati ccà e nun si nni pozza parlari cchjù.

Bastianu        (Riprendendosi dalla sorpresa.)

                       Nun pozzu, mi dispiaci propriu ma i nun firmu.

Minicu            (Irato.)

                       Ah tradituri! Vi nni pintistivu già? I vi lu dissi: vi cunzumu, i vi dinunziu, sdisonestu pi tutti li roti. ... ( Si alza e si avvia.) ... I scrivu a Manuzza, i scrivu a Piturru, i scrivu a lu prefeta, i cantu tutti cosi a vostru niputi Tanu. ... Nun finisci ccà, vi la fazzu pagari salata. ... (Visto che Bastianu non lo richiama, si ferma. ) ...  Ah!, dunchi nun mi chiamati, nun vi ntressa firmarimi. Capivu! Vi piacissi ca i mi nni issi! Allura i arriggiru e m’assettu arrè.

Bastianu        (Forte ed imperioso.)

                       Adàsciu gnuri-Minicu, chi è stu tonu? Assittativi e arricordativi cu ccu sta parlannu. ... (Borioso.) ... I sugnu lu vostru prisidenti, chiddru chi v’av’a dari lu pani, lu travagliu, l’avviniri.

Minicu            (Umile.)

                       Signor prisidenti, scusatimi. ... (Si pone sull’attenti e fa il saluto militare.) ... All’ordini!... Allura mi pigliati?

Bastianu        Riposo, riposo. ... (Minicu esegue.) ... Certu, certu.

Minicu            (Riporge il foglio.) ... Firmati?

Bastianu        Siete un ignoranti, gnuri-e-Minicu, uno sceccu con la cuda di du metri. Quannu mai i aiu saputu leggiri e scriviri? ... Chi faciti lu stunatu o mi vuliti babbiari? ... Cu mi li leggi li littri?

Minicu            (Battendo con forza tra loro le mani.)

                       Aviti arraggiuni signor prisidenti. Aiu la testa comu un puddritru di du anni.

Basianu          Allura stati attentu a chiddru chi diciti ... o cci appizzati tutti cosi. (Con tono.) ... Rispettu cci voli, ... cci voli rispettu.

Minicu            (Dopo una pausa.)

                       Si nun sapiti firmari comu faciti a pigliari la pinzioni?

Bastianu        Quali pinzioni siddru ancora nun mi l’hannu datu.

Minicu            E siddru vi la dunanu?

Bastianu        Cruci e du tistimonii.

Minicu            (Si alza e fa per allontanarsi.)

                       Vegnu subitu, senza v’arriminari di ddrocu.

Bastianu        Unni iti?

Minicu            Chjamu du tistimoni e vu mittiti la cruci. Masciu Gilormu Vertulichjni e Petru Pisciaguglioli jocanu a li carti a la cantunera.

Bastianu        Siti foddri o m’at’a fari stunari? Nun lu capiti ca chistu è un pattu sigretu? Mancu nn’hann’a sapiri li nostri vudeddra. ... Si quarcunu sapi di stu postu si la fida cu quarche raccumannenza  livarivillu.

Minicu            (Siede.)

                       Sangu di la maiorca! Aiu la testa chjna di fumeri. ... (Tra sè.) ... Comu cci stava appizzannu tutti cosi! ...Chi diciti di fari allura?

Bastianu        I dicissi chistu: vu lu sapiti comu firmanu li prisidenti?

Minicu            (Fiero di sapere la risposta.)

                       Cu la pinna astilocrafica!

Bastianu        Nanò, capitimi.  Si pò leggiri?

Minicu            Quannu mai!  Pari u scrafagliotto di unu chi nun sapi mancu teniri la pinna n manu.

 

Bastianu        Mi piaciti pi veru comu passacarti. Vu pinzati ca u scrafagliutteddru a pedi di gaddrina nun lu sacciu mettiri macari i ncapu un fogliu di carta?

Minicu            Bona è la pinzata, bona pi veru. Aviti na testa di prisidenti, un brillanti di surfara. ...( Si alza e gli dà un bacio in fronte.) ... Tinì, firmati.

Bastianu        (Con molta difficoltà.) 

                       Eccu fattu e ora mi racumannu, ... acqua n vucca.

Minicu            (Alzatosi si rimette sull’attenti.)

                       Pi tiràrimi na cosa di lu stomacu cci vonnu li tinagli cu mia. ... Ora, siddru vossia mi lu pirmetti ci vulissi fari na dumannanza. ... Pozzu parlari?

Bastianu        (Arioso.)

                       Parlati, parlati pure che vi dogno ascolto.

Minicu            Signori-e-prisidenti, i vulissi sapiri quannu pozzu pigliari servizio e quant’è la misata chi mi tocca.

Bastianu        (Imperioso.)

                       Signor Minicu passacarti vi pari chista l’ura di disturbari lu vostru cumannanti con questi domandi spertinenti?

Minicu            (Umilmente.)

                       Scusassi, scusassi. ... Cu pirmissu, voscenza binidica.

Bastianu        Santu, tuttu santu e binidittu. ... (Minicu esce.) ... Madonna Santa chi iurnata! Aiu la testa ca mi sta arrivulannu. Prima ddra l’anatra di la gnura Catarina, po me cumpari, ora sta zicca di lu gnuri Minicu. ... Santa pacenzia! Quantu mi vaiu a sbarìu un pocu la testa. ... (Musica. Esce.)


Atto secondo


(Niniddra è seduta vicino al deschetto del padre e ricama. Dopo un po appare Fofò che standosene vicino alla porta di casa invia baci ed affettuosità. Lei falsamente  ritrosa.)

Fofò                Mamà?

Catarina         (Voce fuori campo.)

                       Chi cc’è, curuzzu miu?

Fofò                Ti vinniru a chjamari ca ti voli me nanna. Vacci ca avi bisognu di tia.

Catarina         Pronta sugnu, pronta. Cci vaiu subbitu. ... (Dopo un po Catarina compare in scena, mostrandosi superba nei riguardi di Niniddra. Esce senza salutare.)

Fofò                (Avvicinandosi a Niniddra.) 

                       Nini’ !

Niniddra         Fofonè!

Fofò                (Cerca di abbracciarla.)

                       Niniddra mia!

Niniddra         (Scostandosi con poca convinzione.)

                       Fofoneddru, ... vatinni.

Fofò                (Si allontana di qualche passo.)

                       Sì mi nni vaiu, mi nni vaiu.

Niniddra         Fofò, veru ti nni va? ... (Fofò batte i piedi stizzito.) ...Veni ccà.

Fofò                (Ritornando subito da lei.)

                       Hiatuzzu miu, ccà sugnu! ... (Le afferra le mani e si punge con l’ago.) Ahi!

Niniddra         (Prende il dito di Fofò e gli asciuga la goccia di sangue. Glielo bacia.)... Ti passa?

Fofò                Luitu mi passa, gioia ma la firita l’aiu ccà. ... (Indica il cuore.Avvicinando il proprio petto all’orecchio di lei.) ... Lu senti ca chjanci? ... (Le bacia le mani e la copre di carezze.) ... Cci veni nti mia?

Niniddra         No, ca veni to matri.

Fofò                Amuninni nti tia.

Niniddra         No, ca veni me patri.

Fofò                Chi beddra canzuna, Ninì,: veni to patri e veni me matri! … St’armuzza chi soffri pi na vasateddra nun la vidi spinnari?... (Si guarda intorno, la scena sembra vuota. Minicu assiste non visto.) ... Ninì, ... i ti la dugnu.

Niniddra         (Ferma Fofò che sta per abbracciarla e baciarla.)

                       Beddra Matri!  ... Fofò, ccà fora no, mittemmuni a la parti d’ intra.

Fofò                Hiamma di lu me cori, avi na vita chi allammicu pi ssa vuccuzza. Finarmenti ti cummincisti!  ... (La tira per un braccio, lei si alza.)

Minicu            (Entra in scena e tossisce per farsi notare. I due si ricompongono.) Allura quannu pozzu viniri pi la scarpa?

Niniddra         (Imbarazzata.) 

                       Cu me patri cc’è di parlari. Subbitu veni.

Minicu            Quannu veni mi chjamassi, signurina Niniddra?

Niniddra         Appena veni lu chjamu ... zi’ Minicu.

Minicu            (Allontanandosi.)

                       Stu so patri! …Mmeci di guardarisi lu bancareddru e travagliari va cusciannu di ccà e ddi ddrà e li scarpi aspettanu. ... (Esce.)

Fofò                Adà, susiti. Arrè t’assittasti?

Niniddra         No Fofò, mi scantu.

Fofò                (La tira con più forza e lei si alza.)

                       Camina babbasuna, chi fa ti manciu? ... (Lei è restia, Fofò le afferra  tutte e due le mani. Mentre uno tira e l’altra resiste, compare in scena Catarina.)

Catarina         (Restandosene ferma.)

                       Beddra Matri! ... Aiutu genti! ... (Rosa e donne del vicinato si affacciano.) ... A tia, cavaddra, lassa stari a me figliu. ... (I due si separano. Fofò, viene accarezzato dalla madre. Niniddra si siede e piange.) ... Chi ti vuliva fari ssa fimminazza tinta, la matri?

                        

Fofò                Mamà, Niniddra nun è fimmina tinta. ... I pi iddra...

Catarina         (Interrompendolo.)

                       Zittuti la ma’, ca si picciottu e nun sa chiddru chi dici. ... (Rivolta ai presenti.) ... Tistimonii vatri. Lu vidistivu comu mi lu tirava pi trasisillu. ... Menu mali ca lu Signuri mi fici arricampari.

Bastianu        (Ritornando.)

                       Fermi tutti! ... Chi successi, Niniddra? ... (Lei piange e non risponde. Nel frattempo Catarina, tirandosi dietro il figlio, raggiunge la porta di casa.) ... Mastru Minicu?

Minicu            (Mettendosi sull’attenti con un sonoro battitacchi.)

                       A li cumanni.

Bastianu        Chi è st’òpira?

Rosa               Minicu camina intra ca è ura di li gucci.

Minicu            (Guarda la moglie che gli fa cenni di non parlare.)

                       (A Batianu.) ... I veramenti ...

Bastianu        Mastru Minicu, pinzati beni a chiddru chi faciti. Vi stati scavannu la fossa cu li vostri mani e nun ci sunnu pezzi di carta chi tennu.

Minicu            (Alla moglie severamente.)

                       Tu pipa, vasinnò a la casa. ... (A Bastianu.) ... Fofò si vulia purtari a vostra figlia ... dici ca avi lu cori chi cci chjanci e lacrimìa.

Bastianu        (Di corsa verso Fofò.)

                       Tintu vicariotu! Veni ccà ca ti l’asciucu i ssu curuzzu pilusu.

                      

Catarina         (Gridando e chiudendo sonoramente la porta.)

                       Intra la matri, intra ca foddri è!

Bastianu        (Raggiunto e trattenuto da Minicu.)

                       Senza mi teniri ca vogliu farinni minnitta.

Minicu                 Firmativi! Siddru vi macchiati li carti semmu tutti cunzumati.

Bastianu        (Calmatosi.)

                       La tuccà?

Minicu            Mi parsi ca ... musciuliava, ... cci tiniva li mani.

Bastianu        Ci li stringiva?

Minicu            Nzumma ... cci li stringiva un pocu larghi, … accussì … (Afferra le mani di Bastianu e mima goffamente la scena.)

Catarina         (Comparendo sulla porta.)

                       Minicazzu tradituri, vicchjazzu nfami! Iddra fu chi acchjappà a me figliu.

Rosa               Mittiticci pani n vucca, gnura Catarina.

Catarina         L’ostia mi pozzu iri a pigliari.

Rosa               Centu diavuli v’ aspettannu.

Minicu            (Fa per correre ma Bastianu lo trattiene. Catarina si ritira.)

                       Lassatimi iri, ssi capiddri n manu m’ann’a ristari.

                      

Rosa               Minicu fermati ca si pinziunatu!

Minicu            (Urlando a Catarina e mordendosi il dito indice.)

                       Ah, si mi viniti a tiru!

                      

Catarina         (Ricomparendo per un attimo.)

                   Di la taglia di Giuda siti, nun putiti falliri!     

Minicu            (Liberandosi dalla stretta di Bastianu e andando verso Catarina.)

                       A mia? ... Troffa di ficudinnia spinusa i vi stiddriu.

Rosa               (Gridando con voce ferma ed imperiosa.)

Mi-ni-cu!

Minicu            (Si ferma e grida a Catarina.)

                       Biddrina di vaddruni! ... (Calmo alla moglie.) ... Finivu la muglieri.

Catarina         (Voce fuori scena.) 

                       Aiutu! ... Fofò, no, nun lu fari. ... (Fofò esce da casa, seguito timorosamente dalla madre.) ...  Veni ccà la ma’, nun ti cunzumari ca sì picciottu. ... (Fofò avanza mentre lei ritorna verso la porta.)

Fofò                (Dopo essersi guardato lungamente con Bastianu.)

                       Mastru Bastianu, cci pozzu parlari?

Bastianu        Diciti, signuri-e-cafuneddru, v’ascuitu.

Catarina         Cafuneddru cci siti vu e tutti li vostri aredi. ... (Bastianu e Minicu accennano ad avvicinarsi a lei che fugge.) ... Veni intra la ma’!

Minicu            (Imperioso a Catarina.)

                       Silenziu, gaddrina straviata.

Fofò                (Ritornata la calma.)

                       Mastru Bastianu?

Bastianu        Parlati, cafuneddru beddru.

Fofò                Parlu e dicu ca nun è ghjustu chjamari accussi, davanti a tutta la genti, un ienniru.

Bastianu        Ienniru di cu? Ss’anuri cu ti lu detti? Chi dici?

Fofò                Dicu ca sbagliavu e lu dicu ccà, davanti a tutti. Lu zi’ Minicu avi arraggiuni.

Catarina         Chi dici la ma’?  Venitinni intra.

Bastianu        (Ad una voce forte.)

e Minicu         Zittitivi!

Fofò                (Ritornata la calma.)

                       Sbagliavu e vogliu arriparari. ... (Facendosi più vicino a Niniddra.)  V’addumannu la mani di vostra figlia.  ... (Niniddra emozionata scappa e si ritira in casa.)

Bastianu        (Ironico.)

                       Chi avissi a scippari la mani a me figlia pi darivilla? ... (Risate dei presenti.)

Fofò                Vossia babbia ma i cci parlu seriu e cu tutti li sintimenti.

Catarina         Unni ti vò mpilari?  Arriggira a chi si n tempu!

Bastianu        Gnura Catarina, nun v’allargati assà ca nta la me famiglia nni ricivissi anuri.

Minicu            (Gridando.)

                       E forsi atru e cchjù, tarba di li matinati. ... (Bastianu lo guarda torvo.)

Catarina         (Superba.)

                       Anuri, anuri di scarparu!

Minicu            Donna carcitula, ... scarparu oi e dumani lu sapiti chi addiventa?

Catarina         (In scena con gesti esagerati.)

                       Oh Beddra Matri, m’arrizzanu tutti li carni a sentivi parlari!

Bastianu        (Tirandolo per un braccio.)

                       Gnuri-e-Minicu, zittitivi.

Minicu            (Divincolandosi.)

                       Lassatimi parlari ca a la genti gnuranti si cci duna sudisfazzioni.

Catarina         Tajà a chist’atru lampiuni astutatu!  Allura la cosa seria è? ... (Entra in scena Tanu che assiste, ignorato dagli altri.)

Minicu            Gnura Catarina, rispettu cci voli quannu parlati cu un prisidenti chi nn’allustra tuttu lu quarteri.

Catarina         Oh, chi lustru! Astutati ssu spicchju.

Bastianu        (A Minicu.)

                       Zittitivi ca vi stati lanzannu fina a lu latti chi vi detti vostra matri.

Catarina         (Stuzzicando Minicu.)

                       Nasì, nasì gnuri-e-simpliciuni, zittitivi, tantu sulu vu v’agliuttiti li zurbati chi vi cunta stu prisidenti di li burduna.

Minicu            (Cadendo nella trappola e corregendola.)

                       Di li scarpara, di li scarpara vi dissi. Curtigliara!

Bastianu        (Forte, rimproverandolo.)

                       Gnuri-e-Minicu?

Minicu            Pirdunatimi. ... (Si mette sull’attenti.) ... Quannu vi mancanu di rispettu, i perdu la pacenzia.

Catarina         Allura veru è?  A no ca eranu chjacchjari di strata?

Bastianu        Gnursì! Siti cuntenta ora o la mmìdia vi scippa l’occhji?

Catarina         Pi vostra scenza e canuscenza  nun mi fa nè casdu nè friddu ca nta la me famiglia a genti di mpurtanza cci semmu abbituati.

Bastianu        Si capisci, tutti serbi e cammarera . ... Arraggiati ddrocu!

Catarina         Ccà sutta nun ci chjovi. ... (Figurazione con le mani.)

Tanu              (Avvicinatosi allo zio.)

                       Zi’ Bastia’, chi cc’è cu sta sciarra? ... Cu è stu prisidenti?

Bastianu        Quali prisidenti e prisidenti, lu niputi. Chi sintisti?

Catarina         Prisidenti, sì, prisidenti di li scarpara. Avi du uri chi lu sbintuliati a li quattru venti e cc’è lu paisi chjnu. ... Gnuri-e-Minicu, parlati vu.

Minicu            (Vedendo Bastianu minaccioso.)

                       Chi diciti? ... D’unni vi vinni ssu discursu?

Catarina         Faccialoru e ruffianu, nun lu dicistivu ora ora?

Minicu            Crapa dannusa, i nun aiu dittu nenti.

Catarina         Bannera di cannavazzu!

Tanu              Silenziu tutti! ... Chi è sta storia zi’ Bastia’? ... Di cu ti facisti babbiari?

Bastianu        Chi capisti lu niputi? ... (Tanu guarda interrogativamente Minicu che scusandosi indica Bastianu.) ... Parlati, parlati vecchiu carcarazzu.

Minicu            Chi siti arrabbiatu cu mia pi casu? Ma comu schifiu arraggiunati? Chi fa cci l’aiu dittu c’at’a fari lu prisidenti?... Di oi navanti senza mi salutari cchjù e circativi a n atru passacarti. ... (Si allontana e ritorna.) ... Anzi ccà cc’è lu cuntrattu ... (Lo strappa e lo getta per terra.) ... e vi schifiu duranti vita.

Tanu              (Raccoglie i pezzetti di carta.)

                       Quantu viu di chi si tratta.

Bastianu        Lassa perdiri lu niputi, minicati sunnu.

Minicu            Accussì la pinzati? Leggi Tanu, leggi.

Tanu              (Riesce a ricomporre lo scritto e si segna parecchie volte, guardando stupito lo zio.)

                       Gnuri-e-Minicu, chi voli diri stu discursu?

Minicu            La firma parla chjaru.

Bastianu        I nun sacciu firmari.

Minicu            Firma di prisidenti è, dunchi è la vostra.

Bastianu        Cantati allura, vudeddru lisciu.

Minicu            Cantu, cantu chi vi pari ca mi staiu scantannu di vu? ... (Rosa gli sta vicino e cerca di calmarlo a gesti. Minicu la ignora e lei stizzita rientra a casa.) ... Ora ca siti prisidenti vi pari ca siti patruni di lu munnu e li cristiani vi parinu pezzi di pedi.

Tanu              Gnuri-e-Minicu, finitila di sciarriarivi a dati cuntu a mia.

Minicu            Ora mi sbarru lu stomacu ca nun nni pozzu cchjù di li ngarii di st’omu vili…. Dunchi dunchi ... questu egreggiu personali di to parenti è peju di li iudè, chiddri chi misiru n cruci a lu Signuri nuccenti.

Bastianu        Iticci adàsciu.

 

Minicu            (A Bastianu.)

                       Silenziu voi, traditore.

Tanu              Nzumma si pò sapiri chi fici?

Minicu            (Con solennità.)

                       Si vinni!

Tanu              Si vinni?

Minicu            Si vinni!

Tanu              A ccu?    

Minicu            (Si avvicina a Tanu e gli sussurra parole all’orecchio in confidenza.)

                       E cci fussiru atri cosi di cuntari ... littri e pinzioni ma mi zzittu ca sugnu omu di paci.

Tanu              (Segnandosi parecchie volte.)

                       Mi vogliu fari la cruci! Cosi chi sentu oi!

Bastianu        (A Minicu.)

                       Canta merlu!

Tanu              (Fa cenno allo zio di tacere.)

                       Pirchì?

Minicu            L’hann’a fari prisidenti.

Tanu              Prisidenti?

Minicu            Di li scarpara di Cianciana e di tutta la Sicilia. 

Tanu              Zi’ Bastianu, ma veru è stu discursu? …Comu ti facisti babbiari di sta manera tu ca sì cristianu di munnu e di ntilligenza? …Lu sa quantu nn’à cuminatu chissu nta lu paisi?

Minicu            Cci lu diciva i: Mastru Bastianu, finitila ca cu chissu cci appizzati lu ramu e lu stagnu. Nun ci potti cu sta testa di cacinaru.

Bastianu        (Pausa.) ... Nzumma verù è, accussì mi cummincivu. …e po caru niputi, tu e lu to partitu chi m’atu datu mai? Cci à statu na vota ca v’atu arricurdatu di stu poviru scarpareddru? Aiu vutatu pi tia na vita e doppu li vutazioni cu t’à vistu cchjù?

Tanu              (Recuperando subito lo smarrimento per l’attacco a sorpresa.)

                       Pi lu passatu aviti arraggiuni, caru ziu, ma oi pirchì i sugnu ccà?

Bastianu        (Acido.)

                       A mia addumanni?

Tanu              Zi’, mi pari muzzicatu di la vespa.

Minicu            Sugnu daccordu.

Tanu              (Accomodante allo zio.)

                       Veni ccà, assittammuni tanticchja ca parlammu megliu. ... (Si siede.)

Minicu            (Titubante.)

                       I cci pozzu tràsiri nta lu vostru discursu?

Tanu              Sa veni vidè, sa s’assetta cu natri. ... (Si siede.)

Bastianu        (Rivolto a Fofò.)

                       Tu, v’a cunorta tècchja a to matri …e vatri, fimmineddri, nni vuliti cchjù? Sciù ca la festa fini, a la gaggia. … (Le donne si ritirano. Si siede.) ... Dunchi a lu discursu …

Tanu              Lu sa pirchì sugnu ccà?

Bastianu        Chi mi cunti a mia, tu lu sa?

Tanu              Certu ca lu sacciu!

Bastianu        Allura macina ch’è tardu.

Tanu              (Con prosopopea.)

                       Io vinni ccà perché effettivamente diciamo per un principio di giustizia e di democrazzia, legittimamente e per coscienza morale e anche civile  di uomo. Io dichiaro coram populum, voce clamante deserto, che sono in debito con voi, zio Bastiano, nei riguardi di un uomo che ha dato sempri un valido e un costruttivo contributo alla lotta per la democrazia e per la libertà dei popoli contro i poteri occulti che vorrebbero demagogicamente caricare lo Stato di valenze negative soggettive e oggettive con la forza della prevaricazione per affossare le istituzzioni libertarie della nostra repubblica.

Minicu            (Si alza e applaude.)

                       Viva l’Italia.

Tanu              Sa manteni! …(A Bastianu.) …Chi ti nni pari di lu me discursu? Lu capisti ora pirchì sugnu ccà?

Bastianu        Capivu ca parlavatu di debbiti. Di cu sunnu?

Tano               Il debito è mio, il debito è nostro, come dire della nostra società e del nostro partito nei vostri riguardi.

Minicu            (Intromettendosi.)

                       Neca cc’è quarche pizzineddru scrittu miu pi casu?

Bastianu        (Guarda Minicu in tono di rimprovero. A Tanu.)

                       Vvi nn’addunastivu, finarmenti!

Tanu              Anzi tardu ca mai! Comunque la volontà di riparare al ritardo è effettiva e reale. Vogliamo pagare tutto ed anche con gli interessi. ... Vinni l’ura di sistimariti.

Bastianu        (Movimento rotatorio con la mano, indice e medio tesi, per indicare morte.)

                       Pi li festi?

Tanu              A lu paisi e all’ummira. Travaglieddru leggiu si capisci. …(Bastianu si mostra incuriosito.) ... Finennu st’elezioni, avemmu ntinzioni di grapiri un casinu di lu partitu pi arriciviri onorevuli chi vennu di Roma, di Milanu, di Palermu e via discurrennu. Ti piacissi fari lu casineri?

Bastianu        (Subito.)

                       No!

Minicu            (Prontamente.)

                       Accettu i. ... Pozzu vinniri li gazzusi? ... (Bastianu lo guarda torvamente.) …Si pirmittiti.

                      

Tanu              Adàsciu gnuri-e-Minicu ca lu postu prima di tuttu è di me ziu. Siddru po iddru arrinunzia e allura si pò discurriri. Zi’, chi fa nun ti piaci fari lu casineri?

Bastianu        Percù lu niputi, chiddri ca nun mi vennu nenti mi offrinu posti di prisidenti e tu nta la beddra parintela mi vò fari fari lu tintu casineri?

Tanu              (Attimo di pausa. Imbarazzato.)

                       Chi capisti? Chistu è sulu pi quarche misi. Sulu pi lu tempu chi cci voli pi truvariti na beddra sistimazzioni a vita. Nun ti lu vuliva diri ma na vota ca cci semmu, mittemmu tutti li carti n tavula. … Staiu travagliannu pi fariti trasiri nta la Confederazioni sindacale delle attività artigianali cu lu ncaricu di Diretturi ginirali pi la sezioni calzolai e affini  di la Pruvincia di Giurgenti. ... (Sospirando.) ... Eccu, ora ca ti lu dissi mi sentu megliu.

Bastianu        Diretturi?

Tanu              (Corregendolo.)

                       Diretturi gi-ni-ra-li.

Bastianu        (Pausa.)

                       Accettu. ...  Però a un pattu.

Minicu            Allura i fazzu lu casineri. …Cu ioca mi paga la battuta! ... (Guarda verso l’alto per evitare di incontrare lo sguardo di Bastianu.)

Tanu              (A Minicu.) ... Ogni cosa a so tempu. …(A Bastianu.) ... Zi’, chi pattu vò fari?

Bastianu        Tu lu sintisti lu discursu di Niniddra cu lu figliu di la gnura Catarina? Sti picciotti a quantu pari stannu cunzannu nidu, cci lu vulemmu dari tècchja d’aiutu a chi hiùhhia stu ventu? S’hann’a maritari?

Minicu            Cu sunnu lu cumpari?

Bastianu        (Sgarbato.)

                       Un monacu di cerca e la muglieri.

Minicu            Bih, e nun ci nn’era atra genti?

Bastianu        (A Tanu.)

                       Stu picciutteddru nun avi travagliu. Chi si pò fari?

Tanu              Sa mi lassa pinzari tanticchja. … Chi scoli avi?

Bastianu        Na vota lu vidiva nesciri la matina cu li libbira e dici ca iva a l’allevamentu professionali, però nun sacciu siddru li finì li scoli. … La gnura Catarina dici ca studia ancora, però mi pari ca è tutta na cumparsa.

Tanu              Certu na vota ca oramai Fofò fa parti di la nostra famiglia, bisogna trattallu comu tali e siddru avi li scoli penzu ca quarche cosa si pò fari. Sa mi dici na cosa, lu picciottu s’adatta?

Bastianu        Pi chissu quannu cci capita la iurnata nun si ietta narrè.

Tanu              (Come in confidenza.)

                       Finuti li vutazzioni dici ca hann’a grapiri lu macellu cumunali e s’av’a fari lu cuncursu. Facennu la cummissioni comu Diu cumanna, putemmu certamenti fariccillu vinciri. … (S’intravedono Catarina, Niniddra e Fofò che esultano.)

Bastianu        Cosa sicura è o macari doppu nasci quarche mpidugliu, un pusillipu dicemmu chi nni guasta la festa?

Tanu              Natri amm’a fari li cosi di versu e di manera ch’avi a ghiri tuttu lisciu comu l’ogliu. Quannu i cci dicu na cosa pò stari tranquillu, pò dormiri cu la mani a la masciddra.

Minicu            (Intromettendosi, pensieroso.)

                       Chistu mi pari ca lu ntisi diri.

Tanu              Zi’ Minicu, senza disturbari. ... (Minicu fa cenni di scusa. A Bastianu.) … Certu ca siddru nni dassivu na mani d’aiutu fussi ancora cchjù megliu e cchjù facili.

Bastianu        Parla lu ziu, pi chiddru chi putemmu scala nun ci nn’amm’a mettiri.

Minicu            Tu cu na mani e natri cu centu.

Tanu              Certamenti vossia sapi che quest’anno la campagna elettorale è piuttosto impegnativa, a quantu pari ddr’amici nni vonnu fari li scarpi e ittarini fora di Roma e di la comuni e nun vulissi ca nni sciddricassi lu pedi. Avemmu bisognu d’aiutu. Natri aiutammu a iddri e iddri aiutanu a natri. Cc’è bisognu di fari caminari sti numari. ...  (Trae da tasca pubblicità elettorale.) ... Chistu a la Cammara, chistu a lu Sinatu e chistu pi la nostra comuni. Datili a l’amici amici. Parlassini macari cu la gnura Catarina, bonu bonu la guerra vidè pi so figliu la stammu facennu.

Minicu            Cci li dugnu i.

Bastianu        Vu stativi fermu ca cuminati sempiri dannu.

Tanu              Vossia zi’ Mi’, siddru avi sirbizza di sbrigari, si nni pò anchi iri libberamenti.

Minicu            (Alzandosi e gridando.)

                       Ah!, accussì arraggiunati nta la vostra famiglia? Siti tutti fatti di la stessa pasta di stu tradituri. ... (Indica Bastianu.)

Bastianu        Zzittitivi, vuccazza di cascia!  Ch’aviti?

Minicu            Chi aiu? Nun lu capiti? Mentri aviti bisognu: gnuri-e-Minicu di ccà e gnuri-e-Minicu di ddrà e ora ca vi cuitastivu la testa mi vulissivu stramannari. Lu porcu quannu finisci di mangiari rumpi sempiri lu scifu, ma cu mia la sgarrastivu tutti du. … (Si allontana.)

Tanu              Sa si carma ca nenti cc’è. Sa veni ccà, s’assetta.

Bastianu        (Adagio.)

                       Senza chjamallu ca ora sulu arriggira.

Minicu            (Sentendo Bastianu, ritorna sui suoi passi.)

                       Vi piacissi ca i mi nni issi, accussi vu v’inchjti li coffa e li cufina di posti e di pinzioni.  E mmeci, m’assettu. ... Facemmu subbitu li cunti.

Bastianu        Chi cunti? Cu iddru o cu mia?

Minicu            Cu tutti du, galantomini di passu!

Tanu              Chi successi? Sa parla chjaru.

Minicu            Ah, macari vi l’aiu a spiegari?...(Rivolto al pubblico.) ...  Talè talè chi sunnu beddri sti picciuneddri a primu volu! ... Percù a stu tintu mastricchju, comu ghjustamenti dici la gnura Catarina, lu postu di casineri e di diretturi; Fofoneddru ca ora è parenti e v’abbruscia, lu postu a lu macellu. …(Gridando) ... E i? Chi sugnu vastuni di scupa?

Tanu              Adàsciu, adàsciu. Senza ittari vuci. Vossia chi m’addumannatu cosa e  i nun ci l’aiu datu?

Minicu            (Calmo.)

                       Aviti centu canni d’arraggiuni. Testa chi nun parla si chjama cucuzza.

                       (Bastianu fa l’occhiolino al nipote per dire di essere accondiscendente.)

Tanu              Vossia quant’anni avi?

Minicu            Mi pari ca siddru nun sbagliu, cinquantanovi li fazzu lu jornu di Santa Lucia.

Bastianu        (Con tono di rimprovero.)

                       Gnuri-e-Minicu, mittiticcinni.

Minicu            Senza la surdatia, si capisci.

Tanu              Uhm! Un pocu grannuzzu è vossia pi putillu sistimari bonu.

Minicu            (Nervoso ed offeso.)

                       Dunchi nun mi tocca nenti? Accussì mi dastivu lu benservitu. Ora ìnchju lu paisi di li vostri accordi, latri e lazzaruna, vi dinunziu. …(Si alza per allontanarsi. Nessuno lo ferma.) … Ah chi fa nun si usa cchjù chjamarimi?

Bastianu        Assittativi, unni stati iennu? Siditi ddrocu ...(Minicu si siede.) ...  Dunchi lu niputi, videmmu di stringiri li cosi, a lu gnuri-e-Minicu quarche cosa cci tocca ca è cristianu miritevuli e amicu di chiddri assiddriuti.

Tanu              Certu! Cu dissi ca nun ci tocca nenti? Ora la sistimammu la partita. ... (Sta un po in pensiero.) ... Chi pinzioni avi?

Minicu            Nenti, na miseria aiu, chiddra di abbraccianti agriculu. Quattru sordi, nun bastanu mancu pi lu pani e pi la pasta.

Tanu              Perfettu! Chi nni penza di n’atra pinzioni, macari cchjù sustanziusa.? Oppuru ... lassatimi pinzari ...

Minicu            A cchi penza, siddru nun si siddria, vidissi pi me niputi Arfonziu, terza alimentari. Si la piglià cu lu prefessuri Sputazzeddra, trentadù anni a maiu.Capricornu.

Bastianu        (Ironico.)

                       Aviti cchjù a nuddru di sistimari?

Minicu            (Non afferrando l’ironia.)

                       No, mancu pi dari ssu disturbu. Sapiti, i aiu sulu ssu niputi, sistimannullu sugnu veramenti cuntentu.

Tanu              Sì! Comu nun ci avia pinzatu prima.? Aiu na cosa bella pi li mani, però prima preferisciu taliari certi cosi d’ufficu. ... Nta lu mentri chi nni penza si lu facemmu tràsiri comu pizzicabiglietti a lu cinima? Travagliu leggiu, di respunzabbilità e cu lu ghjustu cumpenzu.

Minicu            Prevessù, senza si preoccupari pi me niputi, siddru leva leva. Pinzassi pi mia prima di tuttu, pi iddru nni parlammu cu tècchja di carma doppu st’elezzioni, la gatta fricalora fa li gattareddri orbi..

Tanu              Ghjustu. ... Cci i quarche jornu vossia a travagliari a la surfara?

Minicu            Na simana cci fici. Ca siccomu nun mi piaciva iri a la scola allura me patri mi manna a carriari comu carusu cu me zi’ Petru Piscialassani a la Farcunera ... ottanta scaluna cu lu saccu ncoddru!

Tanu              (Mostrandosi felice.)

                       Chissa fu la so sarbizza! Basta ssa simana di contributi misi pi fari la prosecuzzioni vuluntaria e a capu di na para d’anni, massimu tri quattrru, cci fazzu arrivari li grana fina a intra, ntressi cumpresi cu la rivalutazzioni di la svalutazzioni finanziaria. ... (Avvicinandosi ed a bassa voce.) ... Naturalmenti mi raccumannu cu vossia, cunfidenza a nuddru ca sunnu li mura e hannu la mmidia.

Minicu            Stati tranquillu ca sugnu na tomba. Di ccà intra ... (Indica la pancia.) ... nun à nisciutu mai nenti.

Tanu              Mi raccumannu travagliammu cu ssi nummari ca sunnu la nostra spiranza e la nostra sarbizza. ... (Si alza, saluta e si avvia.) ... Arrividerci e grazii a tutti.

Bastianu        Arrivederci, Tanu.

Minicu            Serbu so, prevessù. ... (Rimasti soli.) ... Chi beddru picciottu ssu vostru niputi!

Bastianu        (Nervoso.)

                       Già!

Minicu            Si miritassi na statua d’oru.

Bastianu        Già!

Rosa               (Affacciandosi.)

                       Minicu, t’arricampi? La pinnula pi la pressioni.

Minicu            Vegnu, vegnu. … Bastia’, cu pirmissu. Nni videmmu.

Bastianu        Cu còmmidu e senza prescia. ...  (Minicu esce.) … (Forte.) ... Fofoneddru?

Fofò                (Subito in scena.)

                       Sa mi dici.

Bastianu        (Provocante.)

                       Vulissi parlari cu la tua marrastra.

Catarina         (Subito in scena prima ancora di essere chiamata.)

                       Aviti bisognu di mia?

Bastianu        (Impacciato.)

                       Dunchi … i … vatri… nzumma gnura Catarina, chi ntinzioni aviti?

Catarina         (Disponibile e cortese.)

                       Comu diciti vu si fa.

Bastianu        Talè, talè! I, un tintu mastricchiu, un friscaloru di strapazzu, secunnu vu pozzu addiriggiri li cosi?

Catarina         Certu! Lu mastru siti vu.

Bastianu        Allura i dicu ca … sti picciotti… s’hann’a maritari.

Catarina         Nn’aiu tantu anuri e piaciri. ... (Niniddra si affaccia subito, Fofò le si avvicina.)

Bastianu        Gnura Catarina, paràtilu ca ancora nun è ura. …Viniti ccà vatri du. (Fofò e Niniddra si avvicinano.)

Catarina         Certu vu lu sapiti ca me figliu ancora nun travaglia.

Bastianu        Senza vi preoccupari ca lu suli affaccia pi tutti e quarche cosa l’av’a fari.

Catarina         Certu ca siddru vu vulissivu, dicu siddru putissivu, cu li trasuti e li nisciuti ch’aviti, d’un jornu a n atru Fofò si putissi macari sistimari. ... Chi sacciu a la Comuni, cci sunnu tanti occasioni...

Bastianu        (Interrompendola.)

                       Gnura Catarina, nun è tempu di fari discursi.

Catarina         Pinzeru lu vostru è ora. ... E tu, Fofò, vidi ca t’ha cumpurtari bonu cu to soggiru.

Bastianu        Niniddra caminammu dirittu e stammu attenti a nun fari arridiri li cristiani.

Niniddra         Comu dici vossia papà. Sa sta tranquillu.

Catarina         (A Niniddra.)

                       Veni ccà, Ninì, figlia mia, ca ti vogliu dari na vasata. ... (La bacia.)

Bastianu        Veni ccà ca ti vasu vidè Fofò. …(Lo bacia. Fofò chiede con gesti a Bastianu il permesso di dare un bacio a Niniddra.  Bastianu risponde a gesti affermativamente.) ... Unu sulu e senza cci fari l’abbitutini ca la paglia vicinu a lu focu sbampa subbitu e po li vampi nun si ponnu astutari cchjù e s’abbruscia lu pagliaru. ... (Si baciano. Niniddra contenta corre a casa.)

Catarina         Sulu natri nun nn’amm’a fari l’agurii? ... Beddru mastru, scurdammuni lu passatu, susitivi ca vi vogliu dari na vasata.

Bastianu        (Tra sè.)

                       E ccu lu sapi comu vannu li cosi a lu munnu! ... (Si baciano. Le comparse applaudono e si complimentano.)

Catarina         Li picciotti si ficiru zziti. … Fofò, iamuninni nti to nanna, iemmucci a dari la nutizzia. …Arrivedereci, arrivederci.

Fofò                Sa binidica. … cu pirmissu. ... (Escono. Niniddra saluta dall’uscio.)

Bastianu        Faciti libberamenti e salutatimilla. ... (Rimasto solo.) ... Cu l’aiutu di Ddiu tutti cosi s’hann’a sistimari … pi oi putemmu lintari di travagliari, … amuninni ca boni cci iemmu. ... (Esce, anche le comparse. La scena resta vuota. Buio/luce per spazio temporale.)

                       (Alla ripresa Catarina esce da casa.)

Catarina         (Chiamandolo cerimoniosa.)

                       Mastru Bastianu, mastru Bastianu ... vi purtavu na tazziceddra di cafè e un turtigliuneddru.

Bastianu        (Uscendo da casa, emozionato.)

                       Gnura Catarina, vu mi pari ca mi stati avvizziannu cu li vostri primuri. ... e i quasica quasica cci staiu facennu l’abbitutini. ... (Beve.) ... Comu faciti lu cafè vu, nuddru. Avi ddru tècchja d’amaru e ddru tècchja di duci ca cci fussi di vasari li mani a la patruna chi lu fa.

Catarina         Ah, comu siti galanti! ... Ddra bonarma vidè accussì mi diciva. ... Lu sapiti? Arsira doppu lu rusariu cci dissi: -Pepè, vidi ca fici la paci cu mastru Bastianu.-  e taliannu la fotografia pari ca  mi calava la testa cuntentu.

Bastianu        Sempiri galantomu vostru maritu. Lu Signiruzzu vi l’avia a lassari vicinu.

Catarina         Aviti arraggiuni. Ristavu suliddra a trentanni e ccu ss’addrivuzzu, maliditta guerra! ... Na vita sula e ora, maritannusi li picciotti, restu cchjù sula e vecchia. ... (Maliziosa.) ... Mi pozzu iri a ghjttari.

Bastianu        Adà, gnura Catarina, senza diri sti cosi. Nun siti pi nenti di ittari. La vostra figura la faciti, speciarmenti quannu vi mittiti ddru vistiteddru russu e ddri scarpuzzi cu lu mezzu taccu. Sull’anuri miu, quarche spinnu lu faciti nasciri ancora ... e cumpagnia  nni truvati quantu nni vuliti appena grapiti la vucca.

Catarina         (Gradendo.)     

                       Nun diciti sti cosi!  Nun è cchjù tempu lu miu.

Bastianu        Allura chi v’à diri ca cu ddr’annacata leggia ch’aviti siti ancora patruna di fari trimari l’aria d’unni passati. Sapissivu quantu voti m’aiu pungiutu li ita cu la lèsina a lu vostru passari!

Catarina         Oh!, chi animu gintili! ... Anchi vu siti un beddru pezzu d’omu, quannu vi livati ssu fasdali.  ... (La tazza cade dalle mani di Bastianu. Entrambi si chinano e cercano di recuperarla da terra. Nell’alzarsi, si ritrovano con le mani tra le mani.) ... Oh Beddra Matri! ... Mi gira tècchja la testa. ... (Lei si adagia tra le braccia di Bastianu che la sostiene. Lei si sistema meglio tra le braccia di lui.) ... Accussì, ...  accussì ca pari ca mi sustiniti megliu.

Bastianu        Assittativi ca chjamu lu medicu.

Catarina         Nun c’è bisognu, lassati perdiri. ... Li vostri mani miraculusi sunnu. Megliu mi sentu. … (Nel rimettersi in piedi lascia che i loro corpi si sfiorino.)

Bastianu        (Impacciato.)

                       Scusati, gnura Catarina, ... siddru ...

Catarina         Chi diciti? Anzi vi ringrazziu. ... (Maliziosa.) ... Du sbrizzi a li voti cci vonnu pi umitiari li tirrena sicchi.

Bastianu        Assittativi ca vi dugnu tècchja d’acqua. ... (Catarina si siede. Bastianu offre un bicchiere d’acqua dalla brocca sul deschetto e le loro mani si intrecciano di nuovo, restano imbarazzati a guardarsi.)       

Catarina         Mi pari ca arrè brizzìa.

                      

Bastianu        I sentu truniari, acqua forti mi pari.

Catarina         Megliu nun nni vagnari a prima acqua allura. ...(Si alza.) ...  Mi vaju a curcu tanticchja. Aiu na cunfusioni n testa. ... E vu?

Bastianu        I pari ca cci aiu un puddritru a lu galoppu.   

Catarina         Aiu bisognu di stari tècchja chjana chjana ncapu lu lettu. ... Accussì ... (Mima maliziosamente l’esser distesa su letto.)... Spiriamu di nun aviri bisognu, sugnu sula ca Fofò è nisciutu.

Bastianu        (Sospirando.)

                       I ccà sugnu, ... a lu bisognu strittu chjamatimi. ... (Catarina esce di scena e prima di entrare in casa rivolge un ultimo sguardo a Bastianu.)  ... Bastià, a la to ità ancora cosi di picciotti! ... Prosita!, a prima viti, nzòlia!. ... (Indica il cuore.) ... Talia comu si misi a battiri stu cretinu! ... Oh! ... Amicu, ti vò firmari? ... A ccà tutti n gargiubbiliu nni misimu!... (Beve un bicchiere d’acqua. Rinfresca il viso e riprende a lavorare. Si avvicina Minicu.)

Bastianu        Bongiornu, gnuri-e-Minicu, comu semmu!

Minicu            (Appare turbato e pensieroso.)

                       E comu amm’a essiri! Megliu la morti certi voti accussì unu arrifrisca. Stanotti nun chjuivu occhju.

Bastianu        Adà, chi cc’è?

Minicu            Cosi nivuri comu la pici.

Bastianu        Malatii?

Minicu            Macari!

Bastianu        Murtalità?

Minicu            Tutti a l’addrita semmu, ringrazziannu a Ddiu.

Bastianu        Gnuri-e-Mi’, senza mi teniri ncapu li spini. Chi successi?

Minicu            (Lunga pausa, Minicu è assorto.)

                       Neca pi casu atu vistu passari un surciddru cu na tacca bianca propriu ccà, ncapu lu nasu.

Bastianu        (Stupito assecondandolo.)

                       Chi vi pozzu diri? La me putia è un portu di mari, li surci vannu e vennu ma unu cu na macchia bianca ncapu lu nasu nti sti iorna nun l’aiu vistu. ... Chi vi capità?

Minicu            Ddru surci di lu me sularu, Fioravanti, ... (Bastianu lo guarda e fa cenni di capire.) ... Aiu un pinzeru ch’av’a essiri malatu. ... Avi du iorna ca nun si mangia cchjù lu tumazzu e ddra gaggia sta cu la vucca aperta e pari ca mi dici: -Unn’è lu surciddru, unn’è lu surciddru.-

Bastianu        Ah! ... Pari ca vaiu ntisu lamintari?

Minicu            Quannu mai! Mi lamentu pi facci farìa ca mi tocca accattaricci lu tumazzu staggiunatu, chiddru cu li spezzii. Ah! Chi vi pari ca siddru cci mettu la scorcia si la mangia?  Muddricuni voli stu sbriugnatu o mi sta mortu di fami.

Bastianu        Mi dispiaci pi iddru ma comunchi vi livastivu lu fastidiu.

Minicu            N cunfidenza, ca cu vu pozzu parlari, tantu fastidiu nun mi duna: i mi cci passu lu tempu. Cci sacciu tutti li vizzii.  ... (Guardandosi sospettoso intorno.) ... A li voti lu ncagliu e a lu nnumani matinu lu trovu chi dormi cu la panza chjna chjna comu un aciddrottu. Allura l’addrivigliu pianu pianu pi nun lu fari scantari, grapu la gaggia e lu fazzu scappari. Iddru, si lu viditi, si nni va mutriusu darrè lu pedi di la cascia e m’arrimina la cudiddra accussì. ... (Gesti con il dito indice.)

Bastianu        (Ripetendo il gesto.)

                       I era cummintu ca nun vi dava abbentu. Parivavu dispiratu.

Minicu            Pi occhju di populu, caru mastru, e pi nun fari capiri nenti a me muglieri. Vasinnò nun mi nni fa accattari cchjù tumazzu. ... Iddru è lu me passatempu! La notti, quannu li gucci pi dormiri nun fannu effettu e me muglieri si metti a rasciuniari ca pari na radiu, aiu la calunia pi sùsimi, lassalla sula,  acchjanariminni nta lu sularu e stari n santa paci. ... Ora sugnu prioccupatu. ... Sicuru ca nun l’atu vistu passari?

Bastianu        Gnuri-e-Minicu, chi vi putissi diri na cosa pi n’atra? Unu cc’è chi si fa vidiri spissu, difittuseddru però chi si tira la coscia ma è tuttu nivuru.

Minicu            Nanò, nun è iddru. Lu me avi ddra macchjceddra ca è unicu e sulu.

Bastianu        Ora ca cci penzu, stu vicariotu l’atra vota vidè s’arrassà pi quarche jornu.

Minicu            Veru è! A comu nun ci pinzavu?

Bastianu        Aspittammu allura, senza vi preoccupari ca s’arricampa. Capaci ca truvà quarche surciddra. Lu sapiti comu vannu certi cosi.

Minicu            Na surciddra diciti? ... Pi lu menu mi lu putiva fari capiri stu lazzaruni, no lassarimi cu stu nescisenzu. E pi ghiunta tocca mangiarimi lu tumazzu pi nun fari capiri nenti a me muglieri. ...  S’arricampa diciti?

Bastianu        S’arricampa certamenti. Megliu di nti vu unni si la pò passari?

Minicu            Ah, pi chissu lu trattu comu unu di famiglia.

Sariddra         (Entra con una scarpa in mano.)

                       Adà, bongiornu a tutti. ... (Minicu e Bastianu rispondono.) ... Mastru Bastianu, taliassi sta scarpa di me maritu, cci vulissi li puntetti.

Bastianu        Donna Sariddra a serbila. ... (Guarda la scarpa.) ... Si s’assetta cci la fazzu subbitu.

Sariddra         Facitila cu commidu. Vi la pagu e po mannu l’addrevu a piglialla.

Bastianu        Lassati perdiri, pi accussì picca mancu pi disturbarivi. N’atra vota si nni parla.

Sariddra         Comu mi pozzu livari l’obbligu cu vu ca siti sempiri accussi gintili e squisitu?

Bastianu        Si propriu nsistiti, ... (Tira dal cassetto dei fac-simile elettorali e li dà a Sariddra.) ... siddru è pussibbuli, donna Sariddra, siddru è pussibbuli ... aiu un bisognu pirsunali di famiglia.

Sariddra         Pi vu chissu è atru e menu mali ca parlastivu ca m’aspetta me maritu ch’ amm’a ghiri a vutari. Iddru avi li so mpegni ma lu miu statinni sicuru. Anchi cu lu signali pi vu.

Bastianu        Vi ringrazziu assà assà.

Sariddra         Arrivederci allura e grazzii sempiri. (Esce.)

Minicu            Chista nun c’era misa a lu cuntu. Comu nni l’aviamu scurdatu? La pozzu scriviri?

Bastianu        Certamenti. … (Prende un quaderno dalla copertina rossa dal cassetto.) ... Eccu a vu pinna, occhiali e libretta. ... (Minicu scrive.) ... A quantu semmu?

Minicu            A trentacincu, ... però i cci livassi a la gnura Pippina la nchjappa. Secunnu mia nun teni tramazzu, vota pi cu cci dici lu sagristanu, vasinnò chiddru cci leva la trasuta di li seggi di la chiesa e picca pi picca ddra mischina cci campa.

Bastianu        Forsi aviti arraggiuni. Cancillatila di ddrocu e scrivemmula a libbretta nivura. ... cu giustificatu mutivu però. ...  (Prende un altro quaderno con la fodera nera. Minicu dopo avere scritto riporge tutto.) ... E ddrocu comu semmu cuminati?

Minicu            Dudici chi nn’ hannu fattu la nigativa.

 

Bastianu        (Lavora, dopo una pausa.)

                       E i, vi pari ca durmivu stanotti cu li pinzera? …

Minicu            Tantu pinzera sì e pinzera no, lu tempu passa lu stessu e chiddru ch’avi di succediri succedi lu stessu.

Bastianu        La nostra vita è tutta scritta lu jornu chi nascemmu.

Minicu            Già! Ognunu avi la so pianeta.

Bastianu        La genti avi na matinata chi scinni a lu cummentu pi ghiri a vutari. Li capattassi dicica sunnu tutti misi a lu cummentu comu li pipituna, pararu tutti li strati. Dunni passati passati truvati genti cu la vucca arrisulenti. Cci iemmu a fari n’ affacciata?

Minicu            Amuninni. ... (Voce alla moglie.) ... Rosa, vidica staiu iennu cu mastru Bastianu a li vutazzioni.

Rosa               (Affacciandosi.)

                       Mi raccumannu a vu, mastru Bastianu.

Bastianu        Stati tranquilla. ... (Voce alla figlia.) ...  Niniddra st’attenta ccà fora ca nesciu cu lu gnuri-e-Minicu.

Niniddra         (Compare subito con il telaio in mano.)

                       Sissì papà, sa si nni va tranquillu. ... (Ricama. Dopo un po Fofò esce da casa e si avvicina a Niniddra.)

Fofò                Niniddra, chi fa?

Niniddra         Nun lu vidi Fofò?  Arraccamu.

Fofò                Cu si cci av’a curcari nti ssu linzuleddru biancu?

Niniddra         Si voli Ddiu, tu e i, Fofò!

Fofò                Nun lu putemmu pruvari pi vidiri di chi misura è?

Niniddra         Nun cc’è bisognu ca è pi lettu granni.

Fofò                (Prendendole una mano.)

                       Chi la fridda Ninì! Dunamilla ca ti la casdiu.

Niniddra         Fofò, vidi ca sudata l’aiu.

Fofò                (Si fa più vicino e per tutta la scena l’accarezza. Lei offre resistenza senza molta convinzione.)

                       To patri unn’è?

Niniddra         Ieru a vidiri li vutazzioni cu lu zi’ Minicu.

Fofò                Cci veni nti mia ca ti fazzu vidiri li libbira di quannu iva a la scola?

Niniddra         No, Fofò, ca i nun sacciu leggiri.

Fofò                Tu talii sulu li pupi stampati, cci sunnu cosi belli.

Niniddra         Fofò, lassammu iri, nun facemmu e si strazzanu.

Fofò                Allura cci iemmu nti tia a taliari fotografii.

Niniddra         Fofò, quann’è ura nni taliammu li nostri.

Fofò                Niniddra!

Niniddra         Fofò!

Fofò                La paglia focu sta pigliannu.

Niniddra         I senz’acqua p’astutallu sugnu.

Fofò                (Si guardano lungamente. Ad una voce.)

Niniddra         S’abbruscià lu pagliaru.

                       (Stanno per allontanarsi. Fuori campo voci di Minicu e Bastianu. Fofò corre a casa, Niniddra riprende il lavoro.)

Minicu            (In scena.)

                       Mi parsiru tutti galantomini misi a lu passu.

Bastianu        Lu vidistivu a ddru gardubbulu di Cola Pipituni ca pariva lu patruni di la strata? ”Preo, sa passa. Chi si dice? Comu stati a casa?”, e nta lu mentri m’inchj li mani di carti di vutazzioni.

Minicu            E la muglieri di Iapicu Tumminu rasu? Cu ddra bursetta sutta mi pariva la barunissa Roscìldi. Figlia di bona matri, avanti chi mi vuitavu l’occhi m’avia misu sta carta n zacchetta.

Bastianu        Cu ddru mussu pittatu pari la scìmia di la villa di Sciacca.

Minicu            Veru è ca a tempu di sdilluviu tutti li strunza galleggianu.

Ninidrra         Papà, i m’arritiru.

Bastianu        (Guardandola.)

                       Bona ti senti lu papà? Si russa nta la facci.

Niniddra         Sissì, nenti è. M’acchana na casdarata tuttu nzemmula.

Bastianu        Chissi li ficudinnii sunnu, ti lu dissi di manciaritinni picca.

Niniddra         Sissì, n’atra vota cci staiu cchjù attenta. ... (Esce.)

Minicu            Comunchi ormai sta cuminciannu lu spogliu, cu vuta vuta, videmmu chi succedi.

Bastianu        Ora si pari siddru semmu di lu funnu di lu saccu o tècchja di furtuna tuccassi anchi a natri nti sta vita. ... (Mette il grembiule e comincia a lavorare. Minicu si siede.)) 

Cettina           (La bambina entra saltando la corda.) ... Mastru Bastianu, mi dissi me matri li scarpi pronti sunnu?

Bastianu        Aspetta ca ora taliu, fatti na passiata e veni arrè. ... (Porge a Minicu i due quaderni e gli occhiali.) ... Cuntrullati: Passalacqua Vicenza.

Minicu            (Controlla.)

                       Libbru nivuru. Nigativa totali.

Cettina           (Ritornando.)

                       Quantu sunnu?

Bastianu        Centuvintiliri, beddra mia.

Cettina           Me matri mi nni detti sulu cinquanta, pinzava ca vossia m’avia a dari lu restu.

Bastianu        Salutami a to matri e dumani mi lu porti tu lu restu, tè li scarpi.  ... (La bambina esce di scena sempre saltando alla corda.)

Minicu            (Rimasti soli.)

                       Siddru nun ci sunnu tradimenti sta vota nni sistimammu tutti.

Bastianu        Spiriamu.

                       (Fuori campo si sente un vocio confuso, applausi, grida ed una fanfara che suona. Fanfara e folla attraversano la scena. Bastianu e Minicu si guardano lungamente in silenzio. Bastianu muove ruotandoli indice e medio della mano destra, gesto che significa: Abbiamo perso! Minicu ripete lo stesso gesto.)

Bastianu        (Sorpreso.)       

                       Chisti d’unni spuntaru? ... Li scarpi a tutti ficiru. 

Minicu            E parivanu li cchjù debbuli!

Bastianu        Addiu, sogni di gloria.

Minicu            (Pausa. Gridando a Bastianu.)

                       Tradituri! … Cainu! ...  Tutti cu li radichi a lu suli nni lassastivu.

Bastianu        (Nervoso.)

                       Ch’aviti?  Foddri!

Minicu            Curpa vostra è, sicurissimu, mi facissi tagliari la testa. Lu facistivu pi cunzumari a mia. Mmidiusu.     

Rosa               (Affacciandosi.)

                       Chi cc’è, Minicu? Chi fu?

Minicu            Stu Cainu m’arrubbà la pinzioni.

Rosa               Quali pinzioni siddru la pigliasti la simana passata?

Minicu            No chiddra chi pigliavu, chiddra ch’avia a pigliari di la surfara.

Rosa               E chi cc’entra mastru Bastianu?

Minicu            C’entra, … è iddru lu vilenu di tutti cosi. Fu capaci di farimi la campagna letturali cuntraria pi aviri la sudisfazzioni di nun mi fari dari la secunna pinzioni.

Bastianu        Chi ghjti dicennu? Nun eramu tutti du nti la stessa varca? Si affunnati vu, affunnu i.

Minicu            Quali varca?  Cu cci à acchjanatu mai nta na varca nzemmula cu vu?  …Castigu di Ddiu v’av’a viniri! …Petri di l’aria, spera a Ddiu!

Rosa               (Uscendo da casa con un bicchiere in mano. Cenni di scusa a Bastianu.)

                       Arraggiuni à, venitinni intra ora. Tè li gucci.

Minicu            (Beve.)

                       Finì, finì. Nfami i siddru lu taliu cchjù nta la facci a ssu Giuda (Rientrano a casa.)

Fofò                (Entrando in scena, a Bastianu.)

                       Lu sapi chi successi?

Bastianu        Successi chiddru chi nun avia a succediri. ...  La notti persa e la vurpi ntanata.

Fofò                Chi cc’è di fari ora?  ... (Entrano in scena Catarina e Niniddra.)

Bastianu        L’anticu dissi ghjustu: Cu spranza d’atru sta, la so pignata nun vuddri ma’.

Catarina         Oh, chi semmu cunzumati!  ... (Niniddra piange.)

Bastianu        Comu voli Ddì dissi Gaglianu, lu jornu chjovi e la notti fa bonu. Genti, senza vi scantari, ca lu versu av’a viniri. ... Ammucca lapuna nta la vita cci ammu statu tutti armenu na vota. La curpa è di lu tintu bisognu!

Catarina         Avissi vinutu un angilu e mi l’avissi dittu, nun ci avissi cridutu na sdirrutta simuli. ... (Piange. Si consolano con Niniddra.)

Bastianu        Senza vi pilari ca a la morti sulu nun c’è rimediu. ... Catarina, ora va nti lu Capaciotu,  v’a stacca du metri di ntoccu e allesticci un beddru fasdali a Fofò, comu chistu miu. … (Rivolto a Fofò.) ... Tu po ti veni assetti ccà cu mia, lu travagliu nun manca e lu sordu si vusca.

Catarina         Comu dici tu, Bastia’. Mi mettu la sciarpa e vaiu nti don Turiddru. … (TImidamente.) ... Ti truvassivu quarche sordu pi lu ntoccu? Mancu pi fallu scriviri.

Bastianu        Certamenti! ... (Allegro.) ... Cuminciammu a spinnari lu gaddru mentri e vivu. ... (Da i soldi. Catarina, messasi la sciarpa a casa, esce.)

Fofò                (A Bastianu.)

                       Chi aiu di fari? Sugnu prontu.

Bastianu        Niniddra, v’a piglia lu fasdali mezzu sfardatu chi cc’è nta lu cammarinu. ... (Niniddra esce.) …Veni ccà Fofò, niscemmu n atru vanchiteddru e mittemmulu vicinu a lu miu. ... (Eseguono.) ... Tu ti specializzi di tappini e scarpini di fimmina e i fazzu sulu scarpuna pi li viddrani e li picurara.

Niniddra         (Tornando, ha in mano anche il telaio da ricamo.)

                       Chistu è, papà?

Bastianu        Chissu è, decianni lu tinni cu anuri. Veni ccà, figliu miu, mentri to matri ti pripara chiddru novu, tu accommida cu chistu. …(Glielo indossa.) ...  Bonu ti veni. …Lu sa ca fa lo to figura?

Fofò                (A Niniddra.)

                       Chi ti nni pari?

Niniddra         Beddru sempiri sì pi mia!

Fofò                (A Bastianu.)

                       Pi mia putemmu cuminciari. ... (Si siedono, distribuiscono attrezzi e scarpe sul deschetto di Fofò.)

Tanu              (Entrato in scena, cerca di attraversarla e si muove con molto timore. Saluta timidamente, nessuno lo sente.)

                       Bonasera.

Bastianu        (Vedendolo, forte.)

                       Oh, la billizza di me niputi!

Tanu              (Timidamente.)

                       Bonasera a tutti.

Bastianu        Chi cc’è Tanu?  Mi pari un pocu giarnu.

Tanu              Veramenti mi sentu un pocu disturbatu.

Batianu          Lu sa ca fici a to cuscina zita cu Fofò?

Tanu              Sissì, mi l’avia dittu?

Bastianu        Ti l’avia dittu? E quannu? 

Tanu              L’atru jornu.

                      

Bastianu        Tu avi un bellu pezzu chi nun passi di ccà?

Tanu              Nun ci penza? Quannu  ...  àppimu ddra discussioni.

Bastianu        (Resta un po’ in pensiero.)

                       I nun mi ricordu. Oi veru malu ti senti lu niputi.

Tanu              Senza mi babbiari … anzi i vinni ccà pi diricci ca pi ddri discursi chi cci avia prummisu … camora … li cosi ieru mali …vinceru quattru strazzati ... cc’è bisognu di tempu. … (Forte.) ... Appena si vota arrè ci penzu i. Sacciu lu me duviri.

Bastianu        Di chi sta parlannu? Chi m’aviatu prummisu cosa? Vò ca chjamu un medicu?

Tanu              Lu postu di Fofò, ... chiddru so ...

Bastianu        (Interrompendolo.)

                       Chi dici veru? Quali postu? Fofò vidica cu mia travaglia. Sa cu ccu parlasti. Assettati tècchja cu natri… Niniddra, na seggia e un biccheri d’acqua frisca a to cuscinu.

                      

Niniddra         (Niniddra subito esegue.)

                       Tè, lu cuscinu, vivi.

Tanu              (Beve, bagnandosi.)

                       Grazii, grazzii. …Aurii a tutti, … mi nni vaiu ca aiu prescia …arrivederci. ... (Esce.)

Bastianu        Tanti saluti intra. ... (Ridono tutti, entra in scena Minicu.) … Dunchi a natri Fofò. ... Lezzioni nummaru unu. … Teni prisenti ca secunnu la scarpa e lu difettu chi prisenta cci vonnu li strumenti adatti. …Chistu è lu trincettu,…chista è la lesina, …lu spacu, ... tacci e simicci, ...  la furma e accussì via discurrennu.  Lezzioni nummaru du. ... Ricordati ca la genti bisogna lassalla sempiri cuntenta, …  cuntenta e mrugliata cu garbu pi dilla ghjusta, ...pi lu prezzu iettati sempiri tècchja aituliddru … e po levacci quarche cosa ca macari ti ringrazzianu. Lezzioni nummaru trì. ...  Ricordati sempiri ca la crientela è chiddra chi nni duna a mangiari.

Minicu            Scusati, chi fa mi pozzu assittari? Accussi mi mparu quarche cosa. Nun si sapi mai nta la vita.

Bastianu        Assittativi, assittativi ca cc’è postu pi tutti.

Minicu            (Con solennità a Bastianu.)

                       Libbretta russa. ... (Bastiano, sorridendo, gliela porge.) ... Libbretta nivura. ... (Bastianu gliela porge. Offre gli occhiali. Minicu li rifiuta.)

Catarina         (Ritornando con la stoffa.)

                       Di bon prezzu mi la detti.

Bastianu        (Esamina la stoffa poi ordina.)

                       Uglia e filu e assittativi cccà.

Catarina         (Entra in casa ed esce con sedia e l'occorrente per cucire.)

                       (A Bastianu.) ... Unni m’assettu?

Bastianu        Vicinu a l’addreva ca nun à avutu mai piaciri di mamma.

Catarina         Cu veru amuri! L’addreva la vitti nasciri, la tinni n mrazza e cci detti macari tecchja di lu me latti quannu cci fu bisognu. ... (Niniddra le sorride e le fa posto.)

                      

 Bastianu       (A Fofò.) … Putemmu cuminciari?

Fofò                Sissì.

Bastianu        Allura focu?

Fofò                Focu.

Bastianu        (Ad una voce con Fofò.)

                       A la vuluntà di Ddì. ... (Musica. Lavorano fischiando: La vita è bella, mentre Minicu strappa i quaderni. Niniddra ricama e Catarina cuce. Rosa e le vicine assistono, sorridendo.)

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 22 volte nell' arco di un'anno