Matrimonio d’interesse

Stampa questo copione

COLLEZIONE DI TEATRO

COLLEZIONE DI TEATRO               

Proprietà esclusiva del

a.a.c. "ALTER EGO"

MATRIMONIO    

                 D'INTERESSE

tre atti di Nuccio Vassallo liberamente tratto da Valentinetti

PERSONAGGI

Felice Pastorino

Matilde sua moglie

Amalia sua figlia

Alessandro Raffo

Eugenio Devoto

Manuel Aguirre

Isidoro Grondana

Lucia

La scena, uguale per i tre atti, rappresenta il soggiorno-pranzo di una famiglia borghese. E' la casa di Felice .Comune in fondo,porta di comunicazione con l'interno sulla destra.

                         

        PRIMO  ATTO

                                             In scena Matilde e Lucia. Poi Felice.

Matilde -(Sta controllando la nota della spesa.Sul tavolo ci sarà una borsa con merce sparsa)....e ottocento liri di ova... semu a 9400 liri...(conta il resto) ccà cci sunu 500 liri... mancunu 100 liri... forsi ti scurdasti qualche cosa...

Lucia -(guarda dentro la borsa) Nenti mi scurdai...Scrissimu tutti cosi. Forsi sbagghiau a fari a somma...

Matilde -(controllando) No... a somma è giusta.. Varda megghiu 'nta borsa...A menu chè non i pirdisti ppi strada i 100 liri...

Lucia -Ca quali strada.... e chi sugnu scema?

Matilde -Ma chi c'entra scema... Forsi ni scurdamu qualche cosa... varda bona 'nta borsa...

Lucia -No...(dà ancora un'occhiata alla borsa) No...tutti cosi cci misumu...

Matilde -(vedendo entrare Felice cambia discorso)Beh!...Va beni! Porta tutti cosi dda banna.

Lucia -(fa per uscire portandosi dietro la borsa della spesa)

Felice -No...no! Un momento!Fa vedere!(prende la carta dei conti che ancora Lucia tiene in mano)Dunque...videmu...uuuhhh...uhhhh. e semu ancora 'nte 10.000 liri,ah?! Vai, vai...(congeda Lucia )Suddu continua accussì ni finisci a dumannari l'elemosina arreri 'na chiesa... ti lu dicu iù!

Matilde -Ma chi dici? Cci sunnu iurnati macari di 5000 liri...

Felice -Sì, u trenta e u trentunu di Febbraiu sunnu l'unichi iorna di 5000 liri.E' un furto!Arroba u grossista, arrubba u negozianti, arrubba cu...

Lucia -(che è ancora sulla porta)Ahu!Ahu!...

Felice -Ancora ccà sì...?? Non t'hava dittu ca potevi nesciri?

Lucia -Beh! Mentri ca a pensa accussì, veni a diri ca a fari a spisa cci và lei...

Felice -E sta tranquilla ca iù spinnissi a mità di chiddu ca spinniti vuatri...

Matilde -Veni a diri ca tu si capaci di fari u prestigiaturi...

Felice -Nossignori!E' ca a Felice Pastorino non cci la fannu a 'mbrugghiallu tutti 'sti latri...

Lucia -Appoi videmu...Intantu iù vulissi ancora sapiri suddu cridi ca i negozianti mi 'mbrogghiunu o su sugnu iù ca arrubbu supra a spisa...

Matilde -Ma no, Lucia ...nuddu a dittu 'na cosa di chista...

Lucia -E' megghiu chiariri...

Felice -(che intanto dà un'occhiata al conto)...prosciutto...formaggio...carne...7000 liri di carni? 8000 liri ddu iorna fa... ma dicu iù 'nta 'sta casa ni mangiamu 'nmmoi sanu ccu tutti i corna...

Matilde -Ma chi vulissi risparmiari supra a carni? (Lucia esce)S'ha mangiari a carni, no?

Felice -Va beni, s'ha mangiari...ma ogni tantu si pò accattari macari chidda congelata... Costa cchiù picca... e ci voli tantu a masticalla ca unu havi a 'mprissioni di mangiari cchiù assai... 'Nta sta casa si mangia troppu.

Matilde -Ma chi avissumu cascari malati?

Felice -Brava,vidi? E' macari 'na questioni di saluti! Tutti i malanni, o quasi tutti, venunu dò troppu mangiari. Mangia picca e starai bonu, mangia ancora cchiù picca e starai megghiu... Bisogna accontentarsi del poco e si godrà una vita felice...

Matilde -Ca certu...sempri chiusi 'ncasa... Mai 'ndivertimentu. Ma comu farà tò figghia a truvari maritu suddu non nesci mai?

Felice -Senti, prima di  tuttu ca tò figghia non havi bisognu di mittirisi 'nmostra e non s'ha lamintatu mai... e poi, chisti sunnu cosi ca haia pinsari iù e... può darsi... ca già ci l'haia truvatu...

Matilde -Truvatu chi?

Felice -Truvatu!...Già! Ca su facissi fari all'Amalia ...idda ca si senti tantu sperta... fussi capaci di farisi 'nfinocchiari di qualche dispiratuni senza arte nè parte, ca si la maritassi sulu ppà doti...ppè soldi; non ti scudari ca si avissa lassatu fari a tò figghia a st'ura era maritata ccu ddu murtazzu di fami di Eugenio Devoto ca quattr'anni fà mi l'hava dumannata...

Matilde -Ma finiscila, ca era 'ngiovanotto tantu bravu....

Felice -Tantu bravu!...Tantu bravu!...Appoi quannu veni u patruni di casa ca voli a misata, cci dici: soldi non cci nn'haiu ...però cc'è mè maritu ca è tantu bravu!!! Cu havi i soldi è bravu cara mia!

Matilde -Sì, annunca s'aspittari a chiddu cchè soldi ppi forza?

Felice -Ma su ti dicu ca già u truvai?

Matilde -E sintemu,almenu, di cu si tratta!

Felice -(Dopo un attimo di pausa, con aria soddisfatta) Oggi veni a mangiari ccà, ccu nuatri... Alessandro!

Matilde -Alessandro? Alessandro Raffo, tò cucinu?

Felice -Già!

Matilde -Alessandro,, maritu di mè figghia? Ma tu sì pazzu!

Felice -Alessandro e Giovanni Raffo, commercianti in Valguarnera e grossi proprietari di beni immobili e stabili.

Matilde -Ma, scusa, non ti pari 'npocu stagionatu ppi tò figghia?

Felice -Megghiu!...Persona seria...esperiente...

Matilde -..pricchiu...

Felice -(la guarda in cagnesco) risparmiatore!Tutto in perfetta regola! Vedrai comu farà felice a nostra figghia e nuatri putemu stari tranquilli. Anzi, Matilde, cominciaccinni a parrari ad Amalia ...Senti di capiri chi nni pinsassi.

Matilde -(rassegnata) Va beni! Però, senti 'na cosa, Felice :vidi ca su me figghia non lu vulissi,iù non dicu mancu 'na parola ppi cunvincilla!Chistu è sicuru!

Felice -Vacci a parrari subitu!Tu u sai ca quannu iù decidu 'na cosa...

Matilde -Ma n'avemu a mettiri 'ncucina. Dici ca 'nvitasti a pranzu ppi oggi a tò cucinu Alessandro ?

Felice -Va beni,a pranzu... ma tu u sai ca chiddu non è ca... sì,insomma, mangia picca...

Matilde -A sò casa mangia picca.Quannu è invitatu....Ma dicu ti l'ha fattu u cuntu ca oggi avemu 'na pirsuna di cchiù a pranzu... e di sulu vinu... 'na vota ca non cci costa nenti, ppi iddu sulu cci nni voli 'na buttigghia...

Felice -Sì,ma 'ssa buttigghia, ni frutterà 'nvignetu...Non ti preoccupari... tutto calcolato... tutto studiato...

Amalia -(entrando)Mamà, ma chi ura è? Cc'è già u papà in casa?

Matilde -(alla figlia) Ah, brava ca vinisti!Fammi u favuri, vai 'ncucina a dari 'na manu ca oggi avemu ospiti a tavola.

Amalia -Ospiti?Oggi?Proprio oggi? E si pò sapiri cu sunnu st'ospiti?

Matilde -Veni Alessandro ,u cucinu di tò patri.

Amalia -Alessandro? Iù vulissi sapiri chi l'inviti a fari dd'antipaticu!! (apre la finestra e si affaccia)

Felice -Ahu! Comu sarebbe a dire antipaticu? Prima di tuttu è 'mbeddu picciottu...(ad una mossa di Matilde )..'mbeddu...'mbeddu signore... e poi è 'mparenti miu, non ti lu scurdari... 'mparenti carissimu... e un uomo di cui avemu la massima stima...(a Matilde )Non è veru ca avemu la massima stima?

Amalia -Ma comu mai tutti 'sti manifestazioni d'affetto per il caro cugino,papà? Chi fici, ppi casu, vincivu 'na quaterna?(ancora alla finestra)

Felice .No, chi c'entra...u fattu è... sì, insomma... havi 'ntenzioni di farisi 'na famigghia...

Amalia -Iddu?

Felice -Iddu!.. Voli pigghiari muggheri...

Amalia -Alessandro? Chista è bella! E cu sarà dda povira disgraziata?

Felice -Chi veni a diri disgraziata? Sarà la ragazza più felice d'ò munnu!...

Amalia -(indifferente)Ah! Beh! Su è daccordu idda... sarà felice sicuramente! (alla finestra)

Felice -Si capisce! Senza cuntari ca Alessandro è 'ngiovanotto ca havi 'na bella posizioni e ci pò garantire la massima tranquillità (ad un ennesimo gesto di Amalia alla finestra) e finiscila cu 'sta finestra... rapi, chiudi,rapi, chiudi... appoi finisci ca si fascia e mi tocca riparalla... Alessandro è 'ngiovanotto... 'ngiovanotto proprio... ah?..E comu si presenta...(a Matilde )l'ha vistu comu si presenta?...comu camina...camina proprio beni Alessandro ... e l'appartamenti? Tri appartamenti... Alessandro havi tri appartamenti... quattru negozi... Alessandro havi quattru negozi... (a Matilde )Iù vaiu 'nta dda banna....ah... vaiu... quattru negozi...tri apparamenti...

Matilde -(che ha capito)Va beni!(Felice esce.Alla figlia) U sintisti a tò patri?U sintisti ca avemu ad Alessandro a tavola oggi?

Amalia -'U 'ntisi...

Matilde -E u sai chi significa? U capisti chi voli tò patri?

Amalia -Ca mi maritassi ccu Alessandro !!...

Matilde -Tu chi nni dici?

Amalia -Ma mamà, mancu suddu fussi l'unicu masculu dò munnu...

Matilde -E iù non ti pozzu dari tortu!

Amalia -Haia fattu sempri chiddu ca ha vulutu papà, finu ad oggi.. ma ora si tratta della mia vita, dà mè felicità, dò mè avvenire...Anzi, senti, mamà, a proposito dò mè avvenire... (guardando dalla finestra e poi l'orologio) Sunnu ccà...Sunnu ccà!

Matilde -Ma cui? Chi hai di guardari dà finestra?

Amalia -Mamà, oggi arriva Eugenio ...

Matilde -Eugenio?..Eugenio Devoto?

Amalia -Iddu!

Matilde -Ma comu? Eugenio non è a Buenos Aires?

Amalia -App'arrivari deci minuti fà( guarda l'orologio) Deci minuti.. Pensa, mamà ca tra qualche minutu pò essiri ccà... u pozzu vidiri... cci pozzu parrrari... sunnu quattr'anni ca non lu vidu...

Matilde -Ma dimmi 'na cosa?.. Ccu Eugenio non hava finutu tuttu?

Amalia -Ppi vuatri hava finutu... nuatri n'ama continuatu a scriviri e a vulirini beni... E tu, ora ca u sai, pensi ca putissi pigghiari in considerazioni a proposta dò papà? Pensi ca putissi sentiri macari sulu parrari di 'ddu stupidu... ca sulu picchì havi quattru palanchi, vulissi... tu mi capisci, mamà...

Matilde -Ma sì ca ti capisciu... ma tò patri...

Amalia -(che intanto è rimasta alla finestra) Ccà è... ccà è mamà... sta scinnennu dà machina (la madre si avvicina e guarda anche lei) Varda comu pari cchiù simpaticu senza mustazzi...

Matilde -Sì,ma l'autru cu è.... l'autru signore?

Amalia -Boh! Chi sacciu. Varda, trasiu 'nto purtuni... senti comu mi batti u cari... Mamà cci pozzu iri 'nte scali?

Matilde -Aspetta...aspetta, figghia mia...Non ti precipitari...pò fari peggiu...pò rovinari tuttu...

Amalia -Oh! No mamà...(fa scena con la madre) U sai quantu cci vogghiu beni?

Felice -(entra in quel momento, fraintende il significato di quelle parole, e gioisce)Beh!Chi sunnu 'sti abbracci...'sti cuntintizzi?..

Amalia -(si ricompone) Nenti, nenti papà!

Felice -Comu nenti? Quannu 'na signurina si commuve, veni a diri ca è di animo gentile...(Amalia esce per la sua stanza.A Matilde) Cci parrasti?? Cci lu dicisti?

Matilde -Si!...

Felice -Eh,tanti voti è a troppa felicità ca fa chianciri...

Matilde -Ma lassala stari 'npocu tranquilla,dai.Non è chistu u mumentu di diri stupidaggini...

Felice -Stupidaggini?...Ma chi successi?...Chi havi?

Matilde -Nenti!..Non si senti bona...

Felice -Comu sarebbe, non si senti bona?(si sente suonare alla porta) Suonano! Sarà Alessandro ca veni a pranzo. (Lucia passa per andare ad aprire.Si sente confusione all'ingresso, quindi entra Isidoro, il padrone di casa)

Isidoro -Bongiorno a tutti!(a Felice )Amico mio, non t'impressionare ca non vinni ppi mangiari...non ti scantari...

Felice -Ma quantu sì scemu... Chi c'entra, quannu voi... oggi no... se mai.. 'ngnornu... poi ti lu dicu... unni mangiunu cincu, mangiunu sei....

Isidoro -Sì,quannu vogghiu moriri di fami... Quannu tu dici ca cc'è ppi cincu, cci sarà a malapena ppi tri.

Matilde -Vaia, ca ora u fai addivintari russu...

Isidoro -Sì, russu...Ppi fari addivintari russu stu pricchiu, cci nni voli! Ora vaia dari 'na bella notizia.(a Felice )Accuminciti a priparari, picchì 'mpranzu cch'è fiocchi cci ll'ha offriri a Eugenio, u tò vicinu di casa ca veni d'America.

Felice -(colpito)Eugenio ?Eugenio torna d'America?

Isidoro -Sì!

Felice -E quannu torna?

Isidoro -Già turnau! Havi 'nquartu d'ura ca è ccà.

Felice -(accasciato)Mi fa piaciri...mi fa piaciri... mi fa tantu piaciri... è ca nuatri oggi avemu....

Isidoro -Coraggio,Felice, ca non venunu ccà ppi mangiari...Dda banna cc'è 'mpranzu di re.

Felice -(rinfrancato)Mi fa piaciri...mi fa proprio piaciri...Ma comu mai nuatri non sapevumu nenti?

Isidoro -Ti vulevumu fari 'na sorpresa.(suonano ala porta.Entra di corsa Amalia per andare ad aprire)

Amalia -Apro io.

Felice -(fermandola) Aspetta!..'nmumentu...'nmumentu ca cc'è Lucia ppi grapiri... è pagata ppi chistu... ed è pagata bona...bona...( intanto Lucia ha aperto la porta ed irrompe in scena Eugenio seguito da un giovane elegante che si mantiene discosto)

Eugenio -Amalia !

Amalia -Eugenio !

Eugenio -Come stai?

Amalia -Bene! E....

Eugenio -E tu...Chi vulissi diri? Hama crisciutu assemi. N'hama datu sempri u tu.

Isidoro -E allura continuati a darivi u tu.

Eugenio -(a Felice )Signor Felice ...(a Matilde )Signora Matilde , come và?Signor Felice ,non sò dire quanto sono contento di essere qui fra loro..

Felice -(stringendogli la mano)Oh!Bravo! Criscivu,ah? Si fici 'nvero omu.. Bravu!

Matilde -E chi giovanotto!

Felice -Già! Macari iù, quann'era giovanotto, era un bel giovanotto...

Eugenio -Permettono? (presentando)Il figlio del mio principale:Manuel Aguirre.

Manuel -(avvicinandosi e porgendo la mano) Mui felice, senor.

Felice -Sì,iù macari felice... e Felice è u mè nomu... Felice di fari la sua conoscenza...

Manuel -Io...anca senor...El mio amigo mi ha molto hablato...parlato..di loro, e per me sarebbe stato dificil..non reconocer la senora Matilde e la senorita Amalia fra muchos senores...

Eugenio -Don Manuel sarà l'erede della prosperosa industria paterna della quale è socio. Ed erede anche di parecchi milioni.

Felice -(diventa particolarmente entusiasta)Sono felice...felice di fare la sua conoscenza...

Isidoro -Non lo creda!Non lo creda, perchè lui s'inchina ai suoi milioni...

Felice -Ma statti mutu, scemu.Ed in quanto ai milioni... i milioni sunu degni del più grande rispetto,no?

Isidoro -E Felice ccà...non pari, ma nn'havi macari iddu, sa?

Felice -Ma chi?

Isidoro -Chi? Appartamenti, titoli, terreni...

Felice -(interrompendolo)Ha vistu comu si nn'approfitta?Chista è a cunfidenza ca cci hama datu!Si nn'approfitta, capisce signor... comu dissi ca si chiama?

Manuel -Aguirre...Manuel Aguirre.

Felice -Vede ?...con economia...con sacrifici... con la casa in affitto...non è mia 'sta casa...

Manuel -Ah,no?

Felice -No! Tutti i misi pagu l'affittu al padrone di casa... pago l'affitto al padrone di casa....ca poi stà 'nto stissu pianerottolo...il padrone di casa è iddu!

Manuel -Ah,si? (ride)

Felice -Sì.Chiddu sì ca havi i soldi...e comu su l'havi...

Isidoro -Ma cu dici di no!? Ma i mii almenu si vidunu... mentri tu i teni ammucciati... nascosti... nn'havi sacchi...

Manuel -Beh! Non sarà come dipinta dal senor Isidoro.La invito,senor ad ablare il suo dialetto che comprendo perfettamente.Nei nostri depositi de Baracas non se ode oblare altro idioma...

Felice -A Baracas?

Manuel -A Baracas! Ah,ma prego disculpare piuttosto il mio italiano poco corretto..

Felice -Oh, anch'io l'italiano lo capischio bene, vede... Io l'italiano lo capischio..(a Isidoro che ride)Ma chi hai d'arridiri tu, scemu? L'italiano lo capischio, ... e anche il linguaggio che parla lei...

Manuel -Ah,sì?

Felice -Cci avevo n'amico che navigava... che navigava nella navigazione... St'amico faceva i viaggi dall'Italia a Buenos Aires e viceversa e a forza di fare 'sti viaggi dalle sue parti...chiddu imparau a parrari...

Manuel -Ah,certamente...

Felice -Era mio amico.Iddu s'imparavu a sò parrata...iù no! Ma iddu era amicu mio...Anzi quannu poi st'amico mio ha...sdinavigato... quannu era sdinavigato...

Manuel -Cosa?

Felice -Quannu unu non naviga cchiù! Quannu naviga si dici: navigato... quannu non naviga è disnavigato.Ebbene quannu mi vinni a truvari mi diceva certi paroli...

Manuel -Come diceva?

Felice -Mah!...Diceva...quannu mi chiamava mi diceva ombri...

Manuel -Ah, hombre...hombre!

Felice -Già!Ombre... mi diceva ombre...mi diceva... ca veni a diri amico.

Manuel -No...no...

Felice -Veni a diri amico...

Manuel -No,vuol dire uomo!

Felice -No!S'infurmassi... poi mi diceva nautra cosa...nautra parola ca mi faceva ridiri...era... mi faceva ridiri...pari ca chiamava u iattu... faceva miau... miau...

Manuel -Ah, Magnana!

Felice -Magnana! Comu u dici beddu, pero,ah? Iù chiddu ca parru megghiu di tuttu è u catanisi... Sì u catanisi u parru... u parru di quann'era picciriddu...

Manuel -Ah! Ci credo.

Felice -Sà io ora non travagghiu cchiù... non fazzu cchiù nenti... suddu havi bisognu qualche cosa... sugnu a disposizioni.

Manuel -Ah,sì, grazie.Io sono venuto per un negocio mucho importante.

Felice -Si fici tuttu 'stu viaggiu ppi iri 'nta negoziu?

Manuel- (Cerca di spiegare e non trovando la parola fa segno a Eugenio, che intanto fa scena con le donne)...un negozio... uno negocio...( Eugenio gli suggerisce) ...Già, uno affare.Eugenio mi ha detto della sua grande esperienza negli affari. Lei conosce molto bene la plaza e spero tanto che le sue indicazioni mi saranno di grande utilitate.

Felice -Io, sono a disposizione.

Manuel -Muy bien!Grazie! Allora quando mi può accordare una media ora di tempo? Una mezz'ora... per ablare..per parlare?

Felice -Ah, per parlare!Anche oggi, sà!? Io non esco di casa... quindi macari oggi stesso, dopo mangiato... lei prima mangia... e poi veni ccà...

Manuel -Mucia grazia, senor!Mucia grazia!La ringrazio moltissimo... Sà, abbiamo gran fretta... abbiamo i giorni contati ed in breve tiempo dobbiamo concludere toto. Ora possiamo togliere l'incomodo.( si alza)

Amalia -Così presto?Si fermino ancora un poco.(suonano alla porta)

Isidoro -Felice, vidi ca stannu sunannu.

Felice -Ah,sì è mè cucinu Alessandro ca oggi veni a mangiari 'nti nuatri..

Isidoro -A mangiari?(per dire:poveretto)

Felice -(ad Alessandro che entra) Veni,veni Alessandro.Veni avanti.(Un tipo sulla quarantina,allampanato.Veste un abito scuro che ha fatto il suo tempo, stretto e corto che accentua ancor di più i suoi modi impacciati.Occhiali in plastica scura e occhetti avidi) Veni ca ti presentu st'amici...il signor Aguirro...Aguirre di Buones Aires... Eugenio ...nostro ex vicino di casa che è andato in america (ai due) E questo è mio cugino... mio cugino Alessandro .

Manuel -Mucio gusto,senor.

Eugenio -Molto lieto.

Alessandro -Piacere...piacere...(a Felice )Sai vinni 'mpocu in ritardu ppi accattari 'stu mazzu di ciuri (ha in mano un mazzo verde dove sono stati inseriti in centro due garofani) ..costuno accussì cari!

Felice -(prendendo in mano il mazzo)Ah,cci sunnu macari ciuri ccà 'nmenzu... bello!E' un bel gesto, non cc'è che dire... ma sunnu soldi ittati... ittati! 'Sti ciuri macari ca i metti 'nta l'acqua, dumani si ponnu ittari.Nautra vota, inveci di ciuri, accatta...'nmazzu di lattughi... d'asparagi...'nmazzu di cacocciuli...

Isidoro -Nuatri ni nni emu! Arrivederci...

Manuel -Senor Felice , permette? Aesta tarda!

Felice -Sì, tardu... ma non troppu tardu.

Manuel-(inchinandosi ogni volta) Encantado...encandato...encandato...

Isidoro -(gli dà una pacca sulla spalla) S'hava 'cantatu! (sulla porta) E buon appetito! Alessandro,quannu finiti di mangiari ccà, sunati a mè porta ca vi fazzu truvari 'mpaninu 'mbottitu...

Felice -Spiritusu! E l'invidia...l'invidia! (escono i tre)Bene! Amalia... Amalia ... ccà.. semu ccà in famiglia...Dunque videmu... (sistema le sedie) Alessandro ccà.. iù ccà... a mamà ccà... e tu vicinu ad Alessandro .

Amalia -No,papà!Mi dispiaci ma non mi sentu bona.. perciò dumannu scusa, ma...

Felice -Ma comu, propriu oggi non ti senti bona? Comu mai?

Amalia -Ma papà, mi sentu mali daveru...

Alessandro -Certu.. ca su non si senti bona...

Matilde -Sì,non si senti bona... pacienza..Vardati, mittitivi a tavola ca iù accumpagnu ad Amalia e poi vegnu.(entra Lucia per apparecchiare) Brava Lucia ...

Felice -Ma accussì chi piaciri cc'è?

Matilde -Ma d'altra parte... scusa, su l'avissumu saputu prima... cci potevumu diri ad Alessandro di veniri n'autru iornu...

Alessandro -Ma iù pozzu veniri nautru iornu.

Felice -Ahu!Ahu! No...oramai ca sì ccà! E poi avemu a parrari di ddà facenna, non ti lu ricordi?E a tia (ad Amalia ) spiramu ca ti dura picca ssu mali... picchì avemu di parrari... di parrari...

Matilde -Sì...sì..sì.Intanto vuatri mittitivi a tavola...Amuninni Amalia .. Ora tornu..(via con Amalia )

Felice -(avvicinandosi a Lucia che intanto ha quasi finito d'apparecchiare) Chi avemu di bonu... chi cc'è di bonu di mangiari?

Lucia -Maccarruni.

Felice -Maccaruni? Cci calasti già?

Lucia -Certu, sarannu quasi pronti.

Felice -Porca la miseria!Vidi comu si cunsuma a roba 'nta 'sta casa?...

Lucia -Ma picchì?

Felice -Comu picchì? Dal momento ca semu cchiù picca a tavola si puteva mettiri menu pasta.

Lucia -Ma iù mi l'hava 'nsunnari?Oramai...

Felice -Quali oramai? Tu ora vai ddà banna e levi 'na porzioni... accussì menza cotta e menza cruda... si metti tra ddu piatti e si sarva 'nta cridenza... e chista si mangia dumani...Oramai...Oramai...

Lucia -E va beni a vaiu a livari... Però l'avvisu ca su pensa di farammilla mangiari a mia dumani, si sbagghia... picchì iù di chista non nni mangiu di sicuru... e poi... è megghiu parrari chiaru:iù finisciu di lavari i piatti e mi nni vaiu...

Felice -Unni ti nni vai? Accussì su due piedi?

Lucia -O dui o quattru, non cci staiu cchiù... ppi quattru centesimi...

Felice -Comu quattru centesimi?Alessandro cci dugnu 30.000 liri o misi... e va beni ti nni dugnu trentunu...

Lucia -Ni vogghiu 50.000!

Felice -Ogni misi?

Lucia -Certu... comu minimu...

Felice -A senti Alessandro? 50.000 ogni misi...

Lucia -E a Natali centumila...

Felice -Sì, e a Pasqua 'na casa ccà preula...

Lucia -Allura mi nni vaiu.

Felice -Non ti nni pò iri.M'ha dari l'ottu iorna...

Lucia -Iù mi nni vaiu u stissu... Casu mai l'ottu iorna si li teni di dda gran misata ca mi duna...

Felice -(supplichevole) Non mi pò lassari accussì di bottu...Almeno aspetta ca trovu a qualche autra... 'nfina ca trovu...

Lucia -E va beni..Restu finu ca trova... Ma u fazzu ppà signora e a signurina.. sulu ppi iddi...

Felice -Brava!Brava!

Lucia -Vaiu 'ncucina a livari 'na porzioni di maccarruni...pozzu purtari in tavola poi?

Felice -Va bene!(Lucia esce)'A sintisti Alessandro? A vidisti chi roba?

Alessandro -Chi tempi! Chi tempi!Non si cci pò commattiri!

Felice -Tutti accussì...tutti... Carmela.. ti la ricordi a Carmela, chidda prima di Lucia? Ti la ricordi? Pulita, affezionata... diceva sempri:Signor Felice, iù ccà mi trovu benissimo... Non mi nni vaiu mai... finalmenti attruvai a mè secunna famigghia... finalmenti..." A vosi mettiri alla prova! Ppi tri misi non ci desi misata...

Alessandro-E lei?

Felice -Si nni ivu!

Alessandro -Vergogna! Soldi...soldi...non pensunu autru ca 'e soldi...

Felice -Beh! Assittamini!Nn'hai fami?

Alessandro-Sì, tanta.Aeri no, non mi sinteva bonu... mancu mangiai... ma oggi haiu 'na fami...

Felice -Ah! Aeri no... oggi sì, ah??

Alessandro-Già...ti dispiaci Felice? A proposito cci nn'hai ancora di ddu vinuzzu...(guarda la bottiglia sul tavolo) Chi è chistu chiddu ca pari spumanti?

Felice -Ti piaci?

Alessandro -Uh, tantu..tantu..

Felice-Varda chi fai Alessandro ...Fammi 'nfavuri,vai 'nmumentu 'ncucina a vidiri su daveru Lucia leva a porzioni di maccarruni ca cci dissi.

Alessandro -Tu pensi ca nun a leva?

Felice -E chi putemu sapiri?Capaci ca dici sì e poi non fa nenti.

Alessandro-Ci vaiu.. a nuatri,caru miu, nun nn'ha fanu...Tornu subitu...

Felice-(velocemente versa la brocca dell'acqua nella bottiglia del vino e rimette tutto a posto mentre ritorna di corsa Alessandro )Fatto?

Alessandro-Tutto a posto.A nuatri non nn'ha fannu...Semu 'na razza ca non si 'mbrogghia...

Felice-(versa da bere) Vivi ccà,vivi.

Alessandro-(prende il bicchiere e fa per bere)A nuatri non nni ponu dari a viviri 'na cosa ppi nautra.(beve mentre lentamente

                                      cala la tela) 

       ATTO SECONDO

              Troviamo a tavola a fine pranzo Felice,Alessandro e Matilde

Matilde -(si alza dalla tavola)Alessandro, a mia mi scusati; vaiu ddà badda a vidiri comu sta Amalia .

Alessandro-(sta ancora mangiando con ingordigia la frutta)Ma comu mi dispiaci.

Matilde -Pazienza.Veni a diri ca poi... nautra vota...

Felice -E torna cu n'autra vota!! Non cc'è bisogno di nautra vota... ni videmu cchiù tardu... chiù tardu, dopu ca avemu parratu nuatri...

Matilde -Va beni!Comu vuoi.Con permesso.

Alessandro-Comoda!Comoda!

Felice-Ahu!Senza circari scusi,ah?(via Matilde )Bene!Alessandro,dimmi 'na cosa:'u cafè?!'U pigghi tu u cafè?

Alessandro-Bah! Su ti lu pigghi tu...

Felice -Iù non nni pigghiu mai. Non nni pigghiamu! 'U cafè mi piaci ma mi fà acchianari i nervi... e poi non haiu cchiù a calma necessaria ppi putirimi regolare giustamente...

Alessandro-Va beni...ma 'na tazza di cafè...

Felice-E poi a mè casa, quannu pigghiamu cafè,u pigghiamu d'orzu.Costa cchiù picca e non fa acchianari a nirvusa. Non è ca ti vogghiu dari 'ncunsigghiu, ma avissa usari chiddu d'orzu macari tu.

Alessandro-Giusto!Ma sai,quannu a mia mi capita 'na tazzina di cafè bonu... e spatti gratis...

Felice-Ah,certu. Quannu è gratis.'Nta stu casu mi lu pigghiu macari iù...

Alessandro-Chiddu d'orzu, non è ca sapi tantu di cafè...pari 'na bibita ppi picciriddi...

Felice-Hai ragiuni...Va beni non nni pigghiamu...

Alessandro-(deluso)Ah!

Felice-Alessandro, varda ca ora ti fazzu assaggiari 'nsigaro.

Alessandro-'Nsigaro?

Felice-Ma a sentiri cchi sigaro.. la bontà..(cerca nel mobiletto che si trova in scena)

Alessandro-Non cridu ca è da stissa marca dò cafè?

Felice-(tira fuori una scatola di sigari stranieri)Chisti sunu 'na cosa speciali!

Alessandro-E' roba arrialata?

Felice-(assentando con il capo,orgoglioso) Tutti l'anni un vecchio corrispondente da Cuba mi manna 'na scatola di sucarri...

Alessandro-Ma chi furtuna hai!

Felice-Tutti l'anni!...L'annu passatu si l'hava scurdatu...

Amalia-E allura?

Felice-Allura ci mannai 'na cartulina...'na cartulina unni cci scrissi:Ricordati!

Alessandro-E iddu?

Felice-Mi li mannau!(apre la scatola)Varda chi bellezza di sucarri...

Alessandro-(guardandoli con cupidigia)Belli daveru!

Felice-(passa la scatola sotto il naso di Alessandro )Dimmi a virità unu sulu a vardalli e ciauralli, non resta soddisfattu?(scena con la scatola)

Alessandro-Insomma mi l'haia pigghiari o no?(lo prende)Hai ragiuni è quasi 'ndelitto fumallu:Uh!Uh!Che bontà...che aroma...

Felice-(ha preso il suo e ha posato la scatola sul tavolinetto)Che bontà...che aroma...

Alessandro-Varda, quasi,quasi mi lu mettu ccà (nel taschino)e poi macari, cchiù tardu...

Felice-No!No!

Alessandro-Appoi mi lu fumu.

Felice-No,tu ti lu fumi subito...ora... ccà...almeno qualche cosa resta...(restano tutti e due con il sigaro in bocca in attesa di accendere.Pausa a soggetto) Senti,tantu ppi non iri dda banna, non l'hai 'mpospuru?

Alessandro-No!U sai ca non fumu...

Felice-Unu?

Alessandro-No!Non nn'haiu!

Felice-Mancu di lignu?

Alessandro-No!

Felice-(si alza e riprende la scatola)E va bene, posa ccà u sucarru.. appoi 'nu fumamu nautra vota!

Alessandro-(subito)Aspetta...aspetta, ca mi pari ca l'avissa aviri 'mpospuru...

Felice-Ah,cci l'hai?(rimette a posto la scatola)

Alessandro-(esce un fiammifero dalla tasca)Non sapeva mancu d'avillu...(accende e ripone in tasca ciò che resta del fiammifero)

Felice-Capitunu 'sti sorprese...

Alessandro-(aspirando con ingordigia)Ah!Che bellezza...

Felice-Che bontà!

Alessandro-Aveva 'mpezzu ca non fumava roba di chista...

Felice-Già!(Mentre fuma,tiene il sigaro bene in vista con la parte accesa in alto)E ora, al profumo del nostro sigaro, parleremo 'mpocu dè fatti nostri...

Alessandro-Bene! E definiremo!

Felice-Da buoni amici...da buoni amici.Avanti parra!

Alessandro-Veramenti fussi cchiù giustu ca parrassi tu prima.

Felice-No.

Alessandro-Senti Felice,'na cosa vulissi sapiri:tò figghia... tò figghia... si, insomma... è disposta...

Felice-Alessandro tu chi dici ca su nun fussi accussì,tu oggi avissa vinutu a mangiari ccà? Avanti parra!

Alessandro-Parra tu.

Felice-No.La precedenza va sempre al pretendente.

Alessandro-Va beni.Ma comu capu di casa avissa essiri tu a parrari,mi pari.Dai!

Felice-Senti,iù non haiu chi diri.

Alessandro-Ah!

Felice-Nenti.E poi non mi pari ca si tratta di paroli... ma di cifra...

Alessandro-Hai ragiuni.Va beni!Vuoi ca ci pensu iù?

Felice-Quantu...quantu pensi tu d'incassari?

Alessandro-(Dopo una breve riflessione,osservando il sigaro di Felice) Ma levimi 'na curiosità, Felice.Ma comu mai teni u sucarru 'nta 'sta posizioni?

Felice-Beh!Chi hai di diri o mè sucarru?

Alessandro -Nenti!'Na semplici curiosità.

Felice-Va beni!Mentri ca tu pensi a chiddu ca m'ha diri, ti dirò la questione del sigaro:è 'na legge fisica...

Alessandro-Legge fisica?

Felice-Già!Tinennu u sucarru 'nta 'sta posizioni abbiamo meno tiraggio... meno tiraggio... quindi più lenta combustione... meno perdita di fumo e quindi una più lunga durata d'accenzione... Ccu 'stu sistema, caru miu, 'nsucarru pò durari macari ppi tri voti.

Alessandro-Sì comu i fimmini, ni sai una cchiù dò diavulu... Menu tiraggio... cchiù lunga durata... non la sapeva chista.

Felice-Caru miu, di mia hai sempri qualche cosa d'imparari...Ora mi pari ca putissi parrari.Avanti parra!

Alessandro-Cridu ca non cc'è bisogno mancu di parrari.Bast dari 'n'occhiata! (fa segno con le dita il numero cinque.Felice dà un'occhiata e si mostra contrariato.Scende a quattro, stessa scena.A tre Felice gli chiude un dito e fa un cenno d'assenso)

Felice-Due milioni.Dicisti dui e non si nni parra cchiù!

Alessandro-E va beni.Dui e non si nni parra cchiù!Daccordo!(si stringono la mano)

Felice-Ah, cc'è nautra cosa,però.

Alessandro-Chi?

Felice-Cc'è ca iù non intendo assolutamente separarimi di mè figghia.Cci vogghiu troppu beni. Per cui tu ti nni veni a stari ccà ccu nuatri e facemu 'na famigghia sula.

Alessandro-Beh!L'idea è bona.Sulu ca non ti vulissi caricari di spisi...

Felice-Non ha caputu nenti!Semmai la convenienza deve essere reciproca!Iù e mè muggheri, tu e tò muggheri...2+2 uguale a quattro...quattro diviso due fa due... alla romana!

Alessandro-Non cc'è chi diri sì 'nmaestru!

Felice-VA beni!Ora,varda chi facemu ora!Iù ni parru cchè fimmini e veni a diri ca fra qualche giorno... (suonano alla porta)

Alessandro-Sì,parraccinni!Iù ora tornu.Vaiu a fari qualche commissione e poi ripasso...

Lucia-(introducendo Isidoro)Finenu di mangiari... s'accomodi! (esce)

Isidoro-(entrando)Ciao Felice. Buongiorno bel giovanotto....

Felice-Trasi...trasi...(ad Alessandro)Annunca arristamu accussì?

Alessandro-Si,si.Iù vaiu...parraccinni... poi ni videmu cchiù tardu... (Felice lo accompagna alla porta e, nel rientrare vede Isidoro che osserva la scatola di sigari)

Isidoro-Oh,guarda,..guarda..(apre la scatola e osserva)Belli!Belli! E chi arrivau Babbo Natale?

Felice-(Dalla porta,guarda avvilito.Non sà che fare per evitare di offrire un'altro sigaro.Finge di cercare qualche cosa per terra) Ma unni ivu a finiri?

Isidoro-(Lascia la scatola e si avvicina)Chi ti successi?

Felice-Mah!Chi sacciu,'ntisi cascari qualche cosa 'nterra.(finge di cercare e si avvicina al tavolinetto.Prende la scatola e la nasconde velocemente sotto la giacca)

Isidoro-Ma iù ccà non vidu nenti.

Felice-Va beni.Appoi dumani, quannu si farà pulizia... Lassa perdiri.. si pò sapiri chi voi?

Isidoro-(si accorge della sparizione dei sigari, ma conosce troppo bene Felice per meravigliarsi)Beh,chi voi,caru miu.I tempi sunnu duru macari ppi nuatri poviri patruni di casa... Tu capisci ca criscenu i spisi... Insomma Felice, mi dispiaci ma ti vinni a diri ca t'haia aumentari l'affittu.

Felice-(E' avvilito. Senza parole si accascia su una sedia)Ma iù non haia fattu nenti... non travagghiu.. non haiu nudda entrata... non pozzu... iù chiamu l'avvucatu... chiamu l'avvucatu...

Isidoro-(ride di cuore)Ma chi fai?Iù u dissi ppi scherzu,Felice.

Felice-(dopo una pausa per riprendersi)E non nni fari di 'sti scherzi,scemu! Veni accussì a mè casa..'nta casa dè genti ppi falli scantari...

Isidoro-Genti?Quali genti? Tu e tò cucinu non siti genti, siti ddu pricchi!

Felice-Pricchi?!Picchì pricchi?Sulu picchì haia travagghiatu e misu di parti senza farimi arrubbari?Chistu è essiri pricchi?Haia travagghiatu iornu e notti ppi rendermi indipendenti,ppi assicurarimi 'na vicchiania tranquilla.Chistu è essiri pricchiu? Pricchiu picchì haia saputu risparmiari finu all'ultimo centesimo? Chissu è essiri pricchiu?

Isidoro-Ma a chi ti servi tutta 'sta ricchizza su nuddu si la pò godiri... si non servi a nenti?

Felice-Ma comu a nenti?Cca si mangia, si vivi... non manca nenti...

Isidoro-Sì,sì ma non basta. Qualche soddisfazioni ogni tantu cci voli macari... e sopratutto non devi ostacolare tò figghia 'ntè sò sentimenti...

Felice-Uhhhh! Ecco u scopu di 'sta visita.Ancora non l'hava caputu.

Isidoro-Già!

Felice-Mè figghia è bedda granni e fà chiddu ca voli.

Isidoro-Ah,sì?E allura chi venia  fari ccà tò cucinu, Felice?

Felice-(dopo una pausa)Beh!E se mai? C'è qualche cosa di mali?

Isidoro-Nenti!Nenti! Sulu ca facissi di tò figghia 'na disgraziata...

Felice-Sunu cosi ca non ti riguardano.

Isidoro-Mi riguardano!E' questioni di sentimenti.Tu u sai ca iù a tò famigghia cci haia vulutu sempri beni e specialmenti a tò figghia Amalia ...

Felice-Cci voi beni?

Isidoro-Sì.

Felice-Daveru? E allura,varda chi fai...fai testamento e a nomini erede universale (ride) ..erede universale...

Isidoro-Felice vidi ca non è tempu di ridiri e di diri scemati, ma di stari attentu a chiddu ca fai...

Felice-Tutto calcolato!Pensa ca 'ngnornu Amalia fra u miu e chiddu di sò maritu sarà ricchissima... sarà ricchissima. Ecco.. chistu è chiddu ca vogghiu iù! Mè figghia ricca! Ppi cui haiu travagghiatu? Ppi ccu haiu risparmiatu? Ma ppi idda. Mè cucinu è u maritu ca cci voli. 'Nte manu di nautru i mè soldi facissunu 'na mala fini... 'nte manu d'Alessandro ... iù u canusciu bonu...

Isidoro-Mi fai compassioni.Comunque suddu u voi sapiri, tò figghia è innamorata di unu ca non è tò cucinu...

Felice-(accasciato) Chiddu ah? Chiddu ca arrivau ora ora da... l'autru munnu...???

Isidoro-Precisamente.

Felice-Quannu stamatina u visti,dissi: chiddu è il nemico... chiddu è il nemico..(suonano alla porta)

Isidoro-Senti,sarà Eugenio con il signor Manuel ...stai attentu a chiddu ca fai, con un rifiuto pò fari a rovina di tò figghia.Iù vaiu dda banna a cunsulari ddi poviri fimmini.(si avvia)

Felice-Ma chi fai tu?Ma fatti i fatti tò!Sempri 'nficcatu 'ncasa...(Isidoro esce)

Lucia -(fa entrare Eugenio e Manuel) Avanti,si accomodino.(esce)

Manuel -(entrando)Ho subito abusato della sua cortesia... come vede non ho perduto tiempo...

Felice-Si accomodi...(fa sedere i due)Sono a sua disposizione.

Manuel- Cc'è qui in nostro caro amigo Eugenio perchè ha qualhe cosa da chiedere... ma non commerciale,eh!

Felice-Ah, vuol dire che anche lei sa...

Manuel-Oh,io sono al corrente di toto... di tutto;Eugenio mi confida ogni cosa.

Eugenio-Già, siamo come due fratelli.

Felice-(freddo)Beh,sarà una bella cosa che un impiegato sia in confidenza ccò sò principale... sarà 'na bella cosa, ma a mia non mi piaci.

Manuel-Beh, egli ha saputo conquistare il nostro affetto, e ora non sappiamo fare a meno di lui... di Eugenio...

Felice-Ha avuto una bella fortuna, non c'è che dire.Beh, se mi vuole dire in che cosa posso essere utile...

Manuel-Ecco.Si tratta, signor Felice,dell'acquisto da parte nostra de una nave da carico...

Felice-Compra?

Manuel-Sì,compra.

Felice-Compra?Comperare una nave da carico?

Matilde-Si, da carico.

Felice-(alla prospettiva del grosso affare si trasforma)Una nave... compra...

Manuel-Abbiamo deciso di effettuare una prova: caricare i nostri prodotti su nostra nave. Abbiamo saputo che è disponibile una nave da 4000 tonn. degli armatori Serra Armanos...

Felice-Cci desinu informazioni sbagghiati...non esiste 'na ditta Ermano.. Ermagno...comu dissi?

Manuel-No, signor Felice,si tratta dei fratelli Serra di Napoli.

Felice-Ah,Serra...i fratelli Serra...

Manuel-Appunto...ermanos Serra.

Felice-I fratelli Serra...sì... una buona ditta...sì,sì, cci putemu arrivari...

Eugenio-(a Manuel)Te lo avevo detto che il signor Felice conosceva ditte e persone d'affari di tutta Italia...

Manuel-Mucho bien.Bene! Vedo che lei ci può essere di mucha utilitate.

Felice-Vede, io ho passato quaranta anni della mia vita a combinare affari... ppi forza haia canusciri tanta genti.

Manuel-Bueno.Vede, esta nave ci è stata offerta e ne conosciamo le condizioni...Io sono venuto per vederla, ma vorrei essere accompagnato da una persona muy compietente. Lei dovrebbe indicarmi esta persona.

Felice-Già.Beh, cci lu putissimu diri a Stefano Scola di Palermo ca è...no, no.. nn'avemu unu in gambissima... ma certu... e poi si tratta di n'amico... Luigino... nuatri u chiamamu Luigino... ma si chiama Luigi delle Piane di Bari. E' 'n'amicu mè.Su chiddu dici ca pò accattari, lei pò accattari ccu l'occhi chiusi...

Manuel-Oh, muy bien.(ad Eugenio)Vedi come è muy facile la cosa?

Felice-Cci telefono oggi stissu e fissamu n'appuntamentu direttamenti a Napoli...

Manuel-Gliene sarò muy riconosciente,senor Felice...

Felice-(lo guarda improvvisamente serio)Ah?

Manuel-Dico che sarò muy riconosciente...molto riconoscente...

Felice-Ah,sì!..certo... la riconoscenza... ah,come dice?..riconoscente...

Manuel-Certamente.

Felice-Beh, veni a diri...ah?...vero?...io mi interesso... trascuro i miei interessi... affari... ah?...su sta cosa va a buon fine... 'nsomma...

Manuel-Si?

Felice-Dopu ca haia travagghiatu tantu... sudda a cosa va a buon fine... vero?

Manuel-Dica, dica...io ascolto.

Felice-Da noi si usa... vidi iù chistu cci lu vogghiu diri picchì viaggiando s'impara.

Manuel-Certo...Dica...

Felice-Da noi si usa ca si unu s'è interessato di una cosa e 'sta cosa poi va a buon fine...vidi, chidd ha diritto a una..una cosa... da noi, ah!?... da noi... suddu da voi si usa megghiu iù non u sacciu...

Manuel-(sorridendo)Non dubiti,senor Felice,ho capito...ho capito...

Felice-Io gliel'ho detto così... chi centra... poi lei pò fari... va beni...

Manuel-Bien,bien senor Felice.E quando andremo?

Felice-Oh,io telefono oggi stesso e ci accorderemo per il giorno.

Manuel-Muy bien!Sono certo che con il suo aiuto definiremo molto presto... prima del previsto e potremo così fare una scappata a Roma prima di partire per l'Argentina.

Felice-Certo...certo...

Manuel-E sono disposto a partire da solo... lasciando quà Eugenio se, come spero, otterrà quanto lo ha spinto a seguirmi in esto viaggio.( ad Eugenio) Vuoi dire al signor Felice?

Felice-(fra sè)Cci semu!

Eugenio-Ma credo che il signor Isidoro ha già riferito qualche cosa,no?

Felice-Mi pari ca prima di partiri si fici 'ndiscursu di chistu...

Eugenio-Allora c'era un solo ostacolo:la mia condizione troppo modesta. Ma oggi è molto differente.Io sono il vicedirettore della società Aguirre e, secondo quanto mi è stato promesso da suo padre, potrò presto essere interessato nella ditta.

Manuel-Verissimo!Eugenio potrà mantenere una famiglia nella maniera più decorosa;potrà mantenere la sua ignora nel lusso.

Felice-Mi fa piacere... mi fa piacere ca 'nta quattr'anni s'ha fattu 'na bella posizioni...ma...

Eugenio-Ma? Signor Felice,allora c'è qualche altro motivo che impedisce ad Amalia di seguirmi e dividere con me...

Felice-(interrompendolo)Picchì tu ti la vulissi purtari in America?

Eugenio-Ma certo...E' il mio avvenire... la mia posizione... Ppi forza...

Felice-A mè figghia? (abbattuto) No, iù non vogghiu ristari sulu... mi dispiaci ma comu stannu i cosi...

Eugenio-Ma...

Manuel-Eugenio,ti prego, lasciami solo con lui...

Eugenio-Ma signor Felice...

Manuel-(con tono affettuoso)Lasciami solo con lui...dai...(Eugenio esce dalla comune. Dopo una breve pausa) Mah!Povero Eugenio!

Felice-(sempre abbattuto)Belle pretese!Portarsi via mia figlia!

Manuel-Ma,signor Felice... questo è il destino di tutti i padri...

Felice-Iù haiu sulu a idda... picchì mi l'hannu livari?

Manuel-Pensi che ormai l'America non è lontana come una volta... Si và e si torna con tanta facilità.. Lei può vedere la sua figliola due o tre volte l'anno...

Felice-E iù, alla mia età, m'avissa mettiri a fari... e poi.. ahu... 'nta 'sta linea non ci sunu ancora i popolari...

Manuel-Va bene, potrà vederla più raramente...

Felice-Iù a vogghiu vidiri tutti i iorna.

Manuel-Mi scusi,signor Felice, ma questo è pretendere troppo.

Felice-No,no è giusto!Ma comu iù m'haiu sacrificatu 'na vita... tanti privazioni... e all'ultimu veni unu, si pigghia a mè figghia e si la porta ppi sempri... ma è giustu? E u bellu è ca u patri sparti, a chistu ca cci leva a figghia cci deve dari macari a doti... ahu... ma cci pari giustu?

Manuel-(che afferra l'idea, avendo capito il tipo) Ah, per isto ha mille ragion: la dote è una pessima istituzion...

Felice-(rimane colpito)Mi piaci...mi piaci comu u dissi.Bello! Mi piaci comu ragiuna lei! Comu dissi? La dote è una pessima...

Manuel-Pessima istituzion!

Felice-Bello!Bello!..."pessima istituzion".E' come su dicissi:senti su ti pigghi a mè figghia... e ti la porti luntanu, iù ti pagu... no... no... ma chistu u pò fari sulu 'mpatri tintu.

Manuel-Certamente!Ha proprio ragione.Da noi in Argentina non se usa... Non se dà dote alle senoritas...

Felice-Non si usa doti? Nenti? Comu usu, comu sistema?

Manuel-Ma sicuro!

Felice-Mi l'avevunu dittu ca era un bel paese l'Argentina!

Manuel-(ride)Mucia gracias, senor!Da noi le senoritas ereditano solamente alla morte dei genitori, esattamente come i figli maschi...

Felice-Mi piace..mi piace. Avissa essiri 'nta tuttu u munnu accussì.

Manuel-Già.(insinuante)Ed Eugenio... sono sicuro che sposando Amalia rinunzierebbe alla dote... (pausa.Mimica di Felice)Anzi,ricordando il suo rifiuto di quattro anni fa, era venuto con la ferma intenzione di rinunziarvi spontaneamente, per dimostrare di essere capace di mantenere da solo la sua sposa.

Felice-(dopo una lunga pausa)Eugenio... certo ca, comu giovanottu... è 'ngiovanotto di sentimenti boni...

Manuel-Sicuramente!

Felice-(si dibatte nell'incertezza)Ora lei... ora lei... l'America..no...no... non è possibile...

Manuel-Ma come?

Felice-E poi... non si pò cchiù turnari arreri... oramai non è cchiù 'nsegretu... vede, mia figlia... è già impegnata... è già promessa...Si tratta di un mio parente... ca non si la potta in America... anzi 'sta ccà ccu nuatri...

Manuel-Matrimonio d'interesse! Ma sarebbe un cattivo affare per l'avvenire della senorita.

Felice-Già, purtroppo ccà non cc'è l'usanza dò sò paisi... cci voli a doti... ma tuttu resta ccà..

Manuel-Ma, signor Felice ...

Felice-No, no non nni parramu cchiù.. Cci spiegai comu stannu i cosi... mi dispiacissi gaustarimi l'amicizia ccu lei... abbiamo fatto una bella conversazione... si ricorda, vero?

Manuel-Sì, certo.

Felice-Parramu di n'affari di 'na navi... dicu cci emu u stissu, veru?Ah! Non semu certu picciriddi...

Manuel-Si capisce!Gli affari, sono affari.

Felice-Benissimo!Allura pozzu telefonari ppi fissari l'appuntamentu?!!!

Manuel-Certo!Allora come restiamo?

Felice-L'avvertirò io stesso.

Manuel-(si alza)Bene!Allora io vado.(si avvia) Stia comodo.

Felice-No!No, l'accompagno.(escono per la comune.In scena, provenienti dall'interno, entrano Isidoro,Amalia e Matilde)

Isidoro-(alle donne)No,no.Cca cci voli calma. Calma e nenti cchiù... faciti fari a mia... muti... muti ca cc'è Felice .

Felice-(entrando vede il gruppo.Amalia piange sulla spalla della madre. Isidoro è battagliero) Ah!Eccoli qui! Congiura...congiura.. Appoi chi è ca rappresenta chiddu (a Isidoro) non l'haia caputu.Chiddu è u capu banna. Tutti, ah, tutti contru di mia.

Isidoro-Va beni.Iù sugnu u capu banna... e ora aspettu di tia l'ordini di fari attaccari a marcia nuziali.

Felice-Sì, st'ordini u dugnu prestu. Ma bisogna vidiri ppi cui. Ma dicu mi vuliti fari capiri di unni vi vinni a vuatri tuttu st'interessi ppi lu primu ca sbarca d'America? Ah? Intantu, ppi essiri chiari, tu (alla figlia) l'America non la vedrai mai.

Isidoro-Ma ci dicisti di no?

Amalia-(piange forte)Oh,papà!

Matilde-Ma picchì, Felice?

Felice-Irasinni a 'Merica, significassi non vidilla cchiù a mè figghia. U capisci?

Isidoro-T'assicuru ca sì beddu patri, capaci sulu di fari chianciri a tò figghia.

Amalia-(alla madre che cerca di consolarla) Ma lassimi stari.

Matilde-Hai ragiuni,figghia mia.(al marito) Tu non ti poi approfittari dela tua posizione di maschio. A nostra volontà non cunta nenti?

Felice-Ma tu vulissi ca tò figghia si nni issi ppi sempri? Non vidilla cchiù?

Matilde-Iù ppi la felicità di mè figghia, mi cuntintassi di ristari macari sula comu 'ncani.Comu non ti sciogghi 'u cori a vidilla chianciri e dispirarisi?

Isidoro-Ben detto!

Felice-Ti voi stari mutu tu, ca non t'ha chiamatu nuddu!??

Amalia-(tra le lacrime)Iù u chiamai.Ca mi voli beni cchiù iddu ca non mi veni nenti, ca...

Isidoro-Sì,sì picchì chistu è egoismo e nò beni. Tu a tò cucinu ci stà vinnennu a tò figghia. Chista è a virità.

Felice-Ddocu 'sta sbagghiannu... sta sbagghiannu di grosso. Autru ca vinniri.. quali vinniri... sugnu iù ca haia dari... iù... doppu ca 'nta 'stu paisi si usa accussì...

Isidoro-Già, a doti... a doti.Comunque è sicuru ca 'sta doti sarà sempri cchiù picca di chiddu ca porta tò cucinu. Avanti quantu cci devi dari? Quattru milioni?(Felice nega)Cchiù assai?

Felice-Ma chi ti paru scemu?

Isidoro-Avanti quantu?..(Felice fa segno con le dita)Ma daveru?Ddu miliuni?

Felice-E già!

Isidoro-Ah,il prezzo è bonu non cc'è che dire... Ma tu sì accussì scemu di daricci ddu miliuni a dda mezza cartuccia di tò cucinu, quannu pò aviri gratis un bel giovanotto ppi tò figghia. 'Ngiovanotto chinu di vita, ca oltre a fare la felicità di tò figghia ti dassi macari 'na bella riga di niputeddi ca...

Felice-(commosso)Già,'na riga di niputeddi ca iù non putissi vidiri autru ca 'nta 'na fotografia... no... i mè niputi hanna parrari comu a mia... hanna parrari l'italiano... anzi 'u catanisi hanna parrari... e non l'americano... hanna essiri l'eredi di tuttu chiddu ca è miu... vuatri vuliti ca tutti i mè cosi finisciunu...no...no...

Isidoro-Ma Felice,non capisci...

Amalia-Ma lasci perdiri.Non vidi ca non voli sentiri ragiuni?...Semu o puntu ca qualunqui discursu non servi a nenti.E allura,caro papà, ti ringrazio di avirimi allevata, crisciuta, educata... ma da oggi, basta! Fin'ora haia sottostatu a tuttu chiddu ca hai dittu... ma da oggi...

Felice-Chi fai?

Amalia-Ma dai, papà, ca mi capisti. Haiu n'età ca pozzu deidiri chiddu ca voghiu fari da mè vita... pozzu spusari cu mi pari senza...

Isidoro-A liggi parra chiara...

Matilde-Amalia!

Amalia-Ora, papà, canusci a mè vuluntà...(esce seguita dalla madre.Felice è senza parole. Isidoro lo guarda trionfante)

Felice-Chidda non è mè figghia.Mè figghia non l'haia 'ntisu parrari mai accussì.

Isidoro-Picchì non eruvu mai arrivati a 'stu puntu!

Felice-No,no chista non è mè figghia... mentri parrava iù a taliava bona... non era mè figghia... mi faceva l'impressioni ca eri tu a parravi...

Isidoro-Iù non haiu fattu autru ca cunsularla...

Felice-Non vogghiu vidiri cchiù a nuddu... a nuddu... Cci dici a dd'amiricanu ca non voghiu cchiù aviri a chi fari ccu iddu, mancu su s'avissa accattari 'na flotta sana...

Isidoro-Ma no, scusa Felice, chi c'entra iddu? L'affari ccà non c'entrunu... e poi tu ci dasti a tò parola e devi mantenere limpegno.

Felice-Parola o non parola non vogghiu...

Isidoro-'Ntisi macari ca parravunu di una buona mediazione ppi ti e... non sò se mi spiego...

Felice-(colpito) Di chi parravunu?

Isidoro-...di una buona mediazione ppi tia. Non mi pari ca ti cummeni.

Felice-Beh!Beh! Se mai... ppi non mancari di parola... Ma comunque sulu ccu l'americanu... all'autru non lu vogghiu vidiri...(si sente suonare e quindi la voce di Alessandro)

Alessandro-(affacciandosi)Si può?

Isidoro-Sì,sì, avanti.Avanti ca cci lassu u postu... bel giovanotto!

Alessandro-(lo guarda senza capire) Parra ccu mia?

Felice-(intervenendo)Certo,certo ccu tia. Bel giovanotto.Finu ca unu non si marita è sempri un bel giovanotto.

Isidoro-(uscendo)Ciao Felice.(via)

Alessandro-(ansioso)Allura,Felice,cci semu?

Felice-Beh! Vedi...

Alessandro-Cc'è qualche cosa ca non và?

Felice-Nenti di gravi... qualche piccola contrarietà... sai... ti ricordi ca ti presentai 'ngiovanottu stamatina? Chiddu ca vinni da l'Argentina? Beh, vinni ccà... si fici tuttu 'stu viaggiu ppi dumannarimi a manu d'Amalia.

Alessandro-(preoccupato)D'Amalia? Ma di unni...

Felice-Quannu partiu ppi l'America era già innamuratu... poi a distanza inveci di fallu calmari... u fici 'nfiammari cchiù assai... fattu stà ca vinni cchiù decisu...

Alessandro-Ma... e tò figghia?

Felice-Mè figghia... me figghia fa chiddu ca vogghiu iù...

Alessandro-(rinfrancato)Ah,allura mi lu dicisti ppi farimi scantari... si capisci ca a stu giovanottu cci dicisti di no.

Felice-La parola è una!Mè figghia era già impegnata e basta. Cci dissi ca ca non c'era luogo a procedere, comu si suole dire...

Alessandro-Ah,bene.Tu mi tranquillizzi.Capisci ca oramai iù cci aveva fattu i mè calcoli... l'avissa pigghiati comu 'na mala parti.Non nni parramu cchiù.

Felice-(piccola pausa)Però...però, certu ca c'era 'na bella differenza...

Alessandro-E quali differenza?

Felice-Dunque... Eugenio...Eugenio, mi fici capiri ca fussi disposto a maritarisi ccu mè figghia, senza  mancu 'ncentesimu di doti... (mimica di Alessandro.Lunga pausa)Anzi, mi dissi ca pinsassi iddu ppi mobili... tutti mobili novi... e ppi la cerimonia...ppi la cerimonia cci pinsassi iddu... rinfresco in albergo... tutti cosi iddu... e poi... poi... dissi macari ca m'avissa fattu un regalu a mia... u capisti?

Alessandro-(è smarrito)Capisti mali..

Felice-No, no capii benissimo... u putemu chiamari suddu non mi cridi... (pausa) Mah! Certu ca sunnu cosi ca 'mprissionunu... Mah!Certu ca... Ah?... Senza dote, mobili, cerimonia, rinfresco e un regalo... mentri ca ccu tia... ah? S'hava parratu di qualche cosa... ora mancu mi lu staiu arricurdannu esattamente di chi... non mi staiu arricurdannu...

Alessandro-Ddu miliuni,Felice... Non ti lu vulissi negari,ora?! Ddu miliuni...

Felice-La parola è una... Ddu miliuni...(pausa)La differenza cu chiddu ca diceva prima, sarebbe praticamente da due milioni a zero... anzi putemu diri a meno zeru... datu ca cci fussi un regalu ppi mia...(ride). Certo ca cc'è 'na bella differenza... semu distanti, ah... non ti pari? Tu u capisti Alessandro... u capisti?

Alessandro-Ma i fatti sunu fatti.A parola è una,Felice...

Felice-Giusto.(pausa) Che giovanotto però ca è chiddu... che giovanotto... Si la maritassi senza doti... che giovanotto...Havi proprio la sagoma del milionario chiddu... e poi... è giovane...quanti anni potissi aviri, secunnu tia? 25, 26... più o meno...(pausa) E tu? Di quali classi sì tu?(lunga pausa) Alessandro...non è ppi diri... ma vidi... si ddi paroli ca dissumu...

Alessandro-Ma Felice...

Felice-Parole... sulu parole. Iù ti vulissi dari 'ncunsigghiu:ha statu tant'anni libero... abituato alla libertà...Cci vulemu pinsari ancora???...

Alessandro-Felice,mi pari ca capii.Vulemu veniri ad un accomodamento?

Felice-Che sarebbe?

Alessandro-In altre parole...stringemu ancora...

Felice-Parra!Parra! Pò essiri ca ni capemu.

Alessandro-Facemu unmilione e mezzu e non nni parramu cchiù...

Felice-(subito)Un milione... Va beni un milione e non si nni parra cchiù..

Alessandro-No,no iù dissi unmilione e mezzu...

Felice-Dicisti un milioni e mezzu, ma vulevi diri un miliuni, dici a virità.

Alessandro-E va beni.Affare fatto.

Felice-Affare fatto.

Alessandro-Ma dicu, non facemu ca a prossima vota ca tornu mi fai truvari autri novità?

Felice-No! Iù ti l'haia ditu sempri:a parola è una!

   CALA LA TELA

             

         

           ATTO TERZO

            Sono passati alcuni giorni.In scena Isidoro e Matilde poi Felice.

Isidoro-(in scena con Matilde)Avete capito bene chiddu ca aviti fari?

Matilde-Sì,sì... o Madonna dò Carminu...

Isidoro-Non vi preoccupati.Lassati fari a mia.Muta,muta, ca ccà è..(si sente la voce di Felice.Isidoro va per l'interno)

Felice-(entrando)Mi sentu stancu mortu.Tuttu u iornu in giro...

Matilde-Assettiti.

Felice-Amalia?

Matilde-Havi ddu iorna ca nun a vidu.E' chiusa 'nta sò cammira.

Felice-Ora vidu di parraricci iù.

Matilde-Ma è inutile... è inutile.. havi a testa cchiù dura di sò patri...

Felice-Cederà... cederà... stai tranquilla...

Matilde-Tò figghia chiuttostu di fari chiddu ca vulissi tu, fussi capaci macari, di fari 'na fissaria... Diu ni scanzi.

Felice-Passanu... passanu ddi tempi quannu si mureva d'amuri...

Matilde-Havi tri iorna ca non mancia nenti.

Felice-Va beni!Cc'è genti ca arrinesci a stari digiuna macari ppi ddu misi... vivennu sulu acqua minerali. Stai tranquilla che cederà.

Matilde-Iù cridu ca su non è Eugenio, non c'è nenti chi fari.

Felice-Cederà ppi l'autru, ti lu dicu iù!

Matilde-Ma picchì ti fissasti propriu ccu tò cucinu?

Felice-Chiddu è l'uomo giustu... chistu ca cci voli... e poi (piano) è tantu ragionevole... pensa ca ccu 'nmiliuni sulu maritamu a nostra figghia.. e sparti ni la tinemu sempri ccà ccu nuatri... compresi i soldi di sò maritu.. pensa... pensa... ca iù sugnu n'omu ca putissi sborsari macari 5 milioni (orgoglioso) e inveci... ah?...un milione sulu... è n'affaruni... n'affaruni...

Matilde-Ma scusa ccu Eugenio ca non voli nenti, fussi n'affari cchiù granni...

Felice-Ma si puttassi a mè figghia... nenti... nenti... non nni parramu cchiù...

Matilde-Ma Eugenio...

Felice-Senti 'stu nomu non vogghiu ca si muntuva cchiù 'nta sta casa. Chiuttosto, aspetta. Cc'è nautra cosa ca non haia caputu.Ppi quattr'anni 'stu picciottu ha statu in America. Arriva ed è comu su non s'avissunu lassatu mai. Certu s'hanna scrivutu, e qualcunu cci ha fattu u cummogghiu... chi nni dici?

Matilde-Beh,scrittu... qualch lettera di saluti... unu o ddu voti a simana...

Felice-Una o ddu littri a simana... (la sua natura ha il sopravvento) Ppi quattr'anni, una o ddu littri a simana? Ma ha spinnutu 'ncapitali tra francubulli e carta... ecco... ecco..unni sunnu i differenzi supra a spisa. E iù scemu...

Matilde- No,no sta tranquillo.'Nta littra di Eugenio cc'era sempri u fogghiu e u francubullu ppà risposta.

Felice-(rassicurato)Ah! Beh.. era 'na corrispondenza epistolare abbastanza economica... ma comunque,ora basta... Oramai Amalia è compromessa e ogni rapporto ccu 'sta famigghia è finito.

Matilde-Beh,ancora non si pò diri.Pò essiri ca nasci qualche cosa ca...

Felice-Pò nasciri?...Fra Eugenio e mè fighhia?

Matilde-Ma chi sta pinsannu?

Felice-Mi dici ca pò nasciri... chi è ca pò nasciri?

Matilde-Ma chi pensi? Eugenio è 'ngiovanotto a modo... figurati  ca dopu u tò rifiutu e vistu ca era inutili insistiri, partiu ppi l'America.

Felice-Partiu?

Matilde-Già. stamatina!

Felice-E macari u signor Aguirre?

Matilde-No, iddu no. Beh,iù passu dda banna.(via per l'interno)

Felice-(dopo un attimo di pausa pensierosa) Lucia...(più forte) Lucia...

Lucia-(dall'interno)Ohooo! Vegnu! (si affaccia) E chi cci pari ca sugnu sudda?

Felice-Veni ccà... veni ccà... senti chiddu ca ti dicu:vidi su cc'è dda banna, 'nta l'appartamentu di Eugenio... ccà 'nto stissu pianerottolo,u signor Aguirre e cci dici ca iù sugnu 'ncasa e quannu havi cincu minuti si facissi vidiri.

Lucia-Va beni!(fa per andare)

Felice-Aspetta ca non haiu finutu. Vidi ca non vogghiu ca ppi 'mpocu di iorna, veni ccà Isidoro, u patruni di casa... ca chiddu veni ppi tormentaricci u ciriveddu ad Amalia.Havi bisognu di 'mpocu di tranquillità ppi turnari serena comu prima e nuatri cci l'hama dari. Intantu chiddu cchiù piriculusu ni lu livamu dò menzu è peri.

Lucia-(fa per uscire)Mah! Tutti i iorna cc'è 'na nuvità. (si ferma e si volta)E dataccilla a ddu bravu picciottu a vostra figghia.

Felice-Sì, cci voi tu sula ora!

Lucia-(Aggressiva)Ma iù dicu accussì... cci pari cosa?

Felice-Vattinni! E fai chiddu ca ti dissi.(Lucia via) Ma cosi di pazzi! ( si avvicina alla porta di sinistra e chiama)Amalia... Amalia, veni ccà dal tuo papà... Amalia... veni 'nti tò papà ca ti voli tantu beni... Amalia (escono dalla stessa porta Matilde ed Isidoro )Ahu! Ma chi... ma sempri ccà sì tu? ?nte mè casa? Iù non haia caputu picchì ti pagu l'affittu. cci stai cchiù tu ca iù 'nta 'sta casa. Unn'è mè figghia?

Isidoro-(serio)Tò figghia sta benissimo.(Matilde va a sedere  in disparte tenendo gli occhi bassi)

Felice-Vogghiu parrari ccu mè figghia.

Isidoro-Chistu mi pari difficili.

Felice-Picchì, non pozzu cchiù parrari ccu mè figghia?

Isidoro-E' difficili picchì tò figghia non è dda banna!

Felice-(lo guarda dubbioso)Chi veni a diri? Non diri fissarii!

Isidoro-E vai a vidiri... vai... vai dda banna.

Felice-(Non si rende conto.E' smarrito.Poi esce di corsa)

Isidoro-(gli dice dietro)Vai...vai...

Matilde-(piano ad Isidoro)Cci pigghia 'ncolpu...

Isidoro-Non cci pigghia nenti, ca a peddi dura l'havi.

Felice-(rientra avvilito)Ma...è... ccà vicinu?

Isidoro-Tantu vicinu non cridu. Partiu ccù Eugenio!

Felice-No!No!Non pò essiri... canusciu troppu beni a mè figghia...

Isidoro-Tu a tò figghia non l'ha canusciuta mai...

Felice-Non pò essiri...non pò essiri... sarà a tò casa...(esce per la comune molto provato)

Matilde-(si alza e fa per seguirlo.Isidoro la ferma)Ma non vidi comu è ridduttu?

Isidoro-Lassa stari.Va tutto come era previsto... Lassa fari a mè muggheri... lassa fari...

Felice-(rientra e si ferma sulla porta)Unn'è?

Isidoro-Ti lu dissi:ccu Eugenio.

Felice-No,no..a mia m'à parrari chiaro...

Isidoro-E cchiù chiaru di accussì! Doppu ddu rifiutu accussì decisu...

Felice-E unni sunnu?

Isidoro-A 'st'ura hannu fattu 'mbellu pezzu di strata.Partenu ccu l'automobili...

Felice-No...non è veru...

Isidoro-Comunque... su voi evitari uno scandalo... ccà cc'è 'ntelegramma bello e pronto. Senti:(legge)"Eugenio Devoto, Hotel Continentale, u paisi non ti lu dicu. Dò consenso, ritornate.Firmato Felice." L'haia spidiri?Si capisci ca a spisa dò telegramma a fazzu iù.

Felice-E' veru? (alla moglie)E tu? Tu non dici nenti?

Isidoro-Si capisci ca è veru. E non ti la pigghiari cu tò muggheri, ca non c'entra...

Felice-E cu ccu mi l'haia pigghiari? A figghia di Felice Pastorino scappata ccu unu... oh, che vergogna... che vergogna... Ma chi cunsensu volunu... chi vali 'ncunsensu strappato ccu l'ingannu?..Falli veniri!

Isidoro-Ma su non mannu u telegramma comu venunu?

Felice-(lo guarda serio) E va beni. Lassa perdiri.Veni a diri ca non haiu cchiù figghia...

Matilde-Felice!

Felice-Basta non haiu cchiù figghia!

Matilde-E allura,quann'è accussì, non hai cchiù mancu muggheri.Ma possibile ca non ti nn'accorgi di quantu sì testardu... Ma comu haia fattu, dicu iù,  stari tutti st'anni ccu tia... Iù non haia parratu mai... m'haia suppurtatu tuttu... non t'haia dittu mai di no... ma tu i scippi propriu di l'ugghia... non si pò campari accussì... Iù mi nni vaiu in Argentina cu mè figghia ... e tu resti sulu... sulu comu 'ncani... (scoppia a piangere dalla rabbia)

Isidoro-(dopo una pausa d'effetto)E mi pari ca a 'stu puntu putemu macari scicari 'u telegramma.(lo straccia)

Felice-(lo guarda serio.Dopu una pausa) Fammi nautru telegramma...

Isidoro-(prende carta e penna) Va bene, ma chistu u pavi tu!

Felice-Va beni.(detta)" Eugenio Devoto, Hotel Continentale,u paisi cci lu metti tu. Hai preso figlia, vieni a prendere anche madre!!Firmato Felice" Anzi Felicissimo! E si capisci ca iù non ti dugnu nenti.Ti mantenunu iddi. Restu sulu.(suonano alla porta) Chistu sarà Alessandro... E chi ci dicu ora?

Isidoro-Bene!Capita a proposito. Oramai non cc'è chi fari. Ma tu comu fai a vinniri chiddu ca non t'apprateni? Bellu commercianti ca sì! Avanti, liquida a tò cucinu e iù fazzu turnari a tò figghia.

Felice-'U me cunsenso non l'avrà mai.Mai!

Isidoro-Liquida a st'amicu e iù mannu u telegramma...

Felice-Falli turnari...falli turnari...

Isidoro-Tu liquida l'amico e iù mannu u telegramma...

Lucia-(fa entrare Alessandro)Avanti...avanti...

Isidoro-(uscendo)Iù sugnu dda banna ccu tò muggheri... comu finisci, mi chiami e facemu tutto.

Felice-Vai a tò casa e resticci... chista a pagu iù... stà casa... e ricevu sulu a ccu vogghiu iù. (via Isidoro e Matilde)

Alessandro-(è rimasto sulla porta, interdetto per le parole sentite)Felice... cc'è cosa?cci semu veru?

Felice-Beh!Vidi... sta vota mi pari ca arrivasti troppu tardu...

Alessandro-Ma iù t'hava dittu ca vineva a st'ura...

Felice-Non è chistu... non è chistu... è ca ppi mè figghia... non si nni fa nenti...

Alessandro-Ma tu parri ppi scherzu! Comu:prima ddu miliuni... poi 'nmiliuni... ora nenti cchiù... ma 'nsomma...

Felice-Non è questioni di cifra...

Alessandro-E allura?

Felice-Assittiti Alessandro.(dopo una pausa)Senti Alessandro,iù ti mettu a questioni in termini commerciali, ca forsi è cchiù facili ppi mia a dirlu e ppi tia a capillu.Si tratta di clausule contrattuali valide ppi ccu accatta e ppi ccu vinni. Mi capisci?

Alessandro-No!

Felice-Iù ti vinnii della merce. Vaiu 'nto magazzinu ppi caricari e a merci non cc'è cchiù... Rubata... Pigghiu u cuntrattu... causa di forza maggiore... dimostro a mè bona fede... si strazza u cuntrattu e amici comu prima... Capito?

Alessandro-Mi pare!

Felice-Bene!

Alessandro-Un momento,cugino! Dunque:tu mi vinnisti della merce... ma non l'hai cchiù. Cattiva amministrazione da parte tua. Ma u dannu l'havi u compratore. Un buon commerciante, su cci teni ca u sò nomu non si guasti sulla piazza, chi fa? Compra in piazza, a qualunque prezzo e consegna la marce. U capisti Felice?

Felice-Senti... iù ti capissi benissimo su parrassumu di cafè, di zuccuru, di frumentu, di baccalaru... ma ccà si tratta di mè figghia... si tratta di merce ca a truvalla uguale in piazza... Tranni ca non voi aspittari ca ti nni fazzu nautra... ma non mi pari ca hai 'stu tempu... Insomma u capisti?... Chiddi sunnu innamurati...e quannu cc'è l'amuri...

Alessandro-(abbattuto)Allura veni a diri ca cc'è nautru?

Felice-Eh...

Alessandro-E cu è?

Felice-Dai ca  u capisti...

Alessandro-Ah,chiddu! Tutto bello, tutto giusto... ma io ho la tua parola!

Felice-E chidda ti la teni... Comunque senti chiddu ca pò fari: u iornu dò matrimoniu facci 'bellu rialu ad Amalia... chiddu l'accettiamo ccu tuttu u cori...

Alessandro-(si alza precipitosamente)Iù mi nni vaiu... offeso..(via quasi di corsa)

Isidoro-(esce dall'interno con Matilde) Bravo Felice...Bravo! Ora varda ca sistimamu tutti cosi.

Matilde-Oh,Felice... fa turnari a nostra figghia!Manna u telegramma...

Felice-Varda... chi belli cosi ca succedunu a mè casa... Che vergogna! (entra dalla comune Manuel) Oh, lei signor Aguirre? Ha sentit che belli cosi succedunu a mè casa?

Manuel-Oh, ma esta è un pò la storia de todo al mondo... de todos le famiglie... Però è sempre bello quello che finisce bene.

Felice-Ancora non sapemu come finisci...

Manuel-Oh,esto è sicurissimo...io sono sicuro signor Felice...

Felice-Lei è 'ngalantuomo... e un vero cavaliere... ma... cci pari bellu chiddu ca fici ddu carusazzu? Purtarisi 'na signurina di buona famiglia... onorata...(Isidoro esce)

 Manuel-Eugenio?Eugenio è un giovane serio... non può aver fatto esto...

Felice-Ha fatto esto!Lei non lu canusci bonu. Ha fatto questo. Si purtau a mè figghia.

Manuel-Ma,no! Io ho visto Eugenio meno di un'ora fa...

Felice-N'ura fà, lei visti Eugenio?

Manuel-Certamente!

Felice-(breve riflessione) Mi 'mbrugghianu! E iù scemu... Ma sugnu cuntentu... picchì mè figghia...(entra dalla comune Isidoro con Amalia e Eugenio)Mè figghia..(la guarda e le stende le braccia) E' sempre mè figghia...

Amalia-Papà...

Isidoro-Avanti,ora finemula... Mi pari ca è u mumentu di fari felici 'sti carusi ca si volunu beni.

Felice-Ma comu vi l'haia diri ca non vogghiu ca mè figghia si nni và ppi sempri?

Manuel-(si intromette)Signor Felice!Se Eugenio rimane in Italia,non mette nessun altra condizione?

Felice-(lo guarda) Chi discursi! Su ssi firmassi in Italia... In italia? A Catania... chi c'entra in Italia... Certu suddu si firmassi a Catania... e cchè sistemi ca si usunu 'nto sò paisi...

Manuel-E allora signor Felice, le posso anticipare che mi sono sentito per telefono con mio padre e siamo d'accordo ad aprire una agenzia della nostra ditta quì, affidandone la direzione al nostro Eugenio.

Isidoro-(la notizia viene accolta da tutti con grande euforia) Felice, hai propriu tutti i furtuni.

Felice-(andando sulla voce alle esclamazioni di gioia di tutti) Un momento!Un momento! Alessandro... Alessandro vineva a stari ccu nuatri... si faceva 'na famigghia sula.(ad Eugenio)Tu ti nni veni a stari ccu nuatri e facemu 'na famigghia sula.

Eugenio-Ma,signor Felice... suddu stamu 'nto stissu pianerottulu...

Amalia-Papà, alla fine ci dividerà solo una parete...

Isidoro-Alt! Fermi tutti! Ora entra in scena u patruni dè mura. Vi dugnu u pirmissu di rapiri 'na porta 'nto muru ca dividi i ddu appartamenti.(scena di tutti)

Felice-Un momento! I spisi ppi fari a porta t'accolli tu.

Isidoro-E va bene...

Felice-E no, picchì i mura sunu i sò... iù chi nni fazzu di 'mputtusu 'nto muru...

Amalia-(abbraccia il padre)Papà!

Felice-Però, comu giovanotto, m'ha piaciutu sempri chiddu ddà...-

                                             FINE                

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 6 volte nell' arco di un'anno