Mba gsepp Cumma Graziell – Mba catall e Cumma Mariantonia

Stampa questo copione

MBA GSEPP CUMMA GRAZIELL - MBA CATALL E CUMMA MARIANTONIA

MBA GSEPP  CUMMA GRAZIELL - MBA CATALL E CUMMA MARIANTONIA

1scena : mba Gesepp e mba Catal  parln o telefn

Telefonista:  pronto… prontoooh! Corato in linea … è pronta Bari!

Giseppe:  Graziè… mo.. vid n picch, camme s fasc a parlà do? Quale si mett o muss……

Cudd ca è camme na cannedd di trmosce, o cuss’ualt  ca tene u carvttudd picciu piccie?

Telefonista:  Corato, parlate! Bari è in linea..! Corato, avvicinatevi all’apparecchio..

Giseppe:      Madonna maia! Si sintut Graziè  ce aune ditt? S’avvicina  arret                           l’apparecchio…! Mo si fasc arrete la uerra!!!

Graziell:  Gisè, famm parlà a mico… u muss ua da mett do indo, e cuss ca tien mman

U’adda mett alla recchia!!

U sient, u sient? Vidi camma s sent bell mo!!!

Sient, sient! Pure mba Catall nan s sape sprccgghià ed è ditt  na mala parola a cumma Mariantonia…!

Giseppe: Mbà Catà , mba Catà!!! Ce si fatt u sggiutt? Sento n rusct, camm foss ca ammain la lava..!!!

Pronto, pront..! Soch’io.. è cumbart, è mba Gsepp ca parl,

mbà Catà! Manc o frttaur t’navvirt ca soch ghie?

Catall:  Mba Gisepp di garb, u frat mie! U combar di San Giuann ca  nan tradisc…, avvicint chiù do.. gnuttt u fil e damm n vas!!!

Giseppe:Camm sciame? State buon!! E .. cumma Mariantonia ce s n fasc?

Catall: Ohh… c’ sapiess combar mie come stè giovan, accamm è diventat berrafatt..!

Quann  s  mett le slipp e s’assit sullo scoglio del lungomar, con quella carnagion color rosa, liscia e vellutata, tutti la scangn p’  Gina Lollobrigida!!

Giseppe:  ihhh!.. cumbar mie, ce m fè sintì:   Graziè, sient ce stè a disc mba Catall..!!!!!

Graziell:   Gisè, addmann alla signorina… ten n ualt tubb ?… quand dic pur’io do parole a cumma Mariantonia..

Giseppe:  aspiett, tu parl pi mba Catall, ca mo voch’i a parlà p la Signorina..

Graziell:  Mo.. adda vè? Statt dò, ancor m’mbrogghie:  Cuma Mariantò, ce dè cus fatt, mo m fè vnì a mic ungulisc..! ce sont r slipp?

Catall:  r’ mtand a strapizz, cummà!!!

Mariantonia:  Mo, mo stu fatuo rimbambito! Statte citt, cedè ca ve dcenn!!!

Giseppe:  Cumbà, nu,  mo n’affcuam d  rsat..!!!!!!!

Telefonista:  Avete terminato???

Giseppe:   neh, Signorì, da mo la pigghi? Ave nu uann ca nan m’ fazz  n’  trascurs p’ cumbarm…! Add’avaie pacienz… na da fà sfucuà !!!  Mo, Graziè, damma u tubb a mic.

Cumbà, livam  r’  chiacchiere: c’  consideriessm  n  picc cedè la vita… Ce pccat.. pass  u  tiemb e s’invecchia …!!!

S  fasc vecchie e pierd tutt,  cumba,..: bellezza e gioventù..!!

Mbe?  Nan rspunn ,cumbà???

Mo,  Graziè, … vien a sentì cedè ca stè a scced!!  Sent parlà n segnore, disce ca è di  Vscegghie !!!

Telefonista:  Siete proprio degno di manicomio, voi e quell’altro imbecille che sta a Bari!! Andate via, la conversazione è interrotta!!!!

Giseppe:  Signorì, nan pgghià ass p’ figura!  Ghì staie a parlà accssì bell  p’   cummarm,

pi s’acchie  stu madonna d’  Vsceggh a parlà  p’  mic!!  Ma, ci uè mbtat?? Ci  u  canosc??

Signorì,  fauo  p’  r’  d’anem du purgatorio,  chiama n’alta volt a mba Catall… fammamill la grazia…!

Catall: Cumbà,.. fa parlà cud galantom di Vscegghie  o post mi….. fa  parlà  U manicomio… prcè forse i pazzi  potne aggistà l’Italia..  Fra Montecitorio e u  manicomio  passa na sola differenza:  u  prim stè a Roma,  u  second stè a Vscegghie.

L’   pazz nan sond chidd  ca staun inghius e attaccat ind alla cammis di forz… ma chidd ca staun da for, assuolt, …. Chidd ca s  frecn u  vot  e  mo fascen impazzì u  popolo….!!

U  pagghiar s’appicc e chidd, alla costiuente, na fascn altr ca discut  c’  u articolo  27  trase satta satta indo o articolo  16…Dò, ammarrvat  ca n kilo di pane costa 125 lire… e mo c’arrive l’estate,, quant u ama pagà  ne kil di pan?

Gisepp:  Cumbà, vienatinn a quarata ca na ma fa na risata, n’a ma mangià la gaddin di cummà Sabbell….. !!  T’aspettam, cumbà!!!!

(alla telefonista): Grazie, Signorì……  (chiude il telefono)

 

SECONDA SCENA

Giseppe:  Graziè…, addà   s’  puost  u  cicinat???

Graziella: ìhhhhh!  L’ vu ben…..!!  T’ piasc  a fa clo clo clo !  U vid adda stè, sott’alla blfett!!

Giseppe:  mo  m’  fazz na bella vepta d’acqua, acchissì, mo c’  vene mba Catall m’acch pu stomoc pulit!

Graziell:  Gisè… quant tiemp mette a venì  da Bari mba Catall?

Giseppe: na!  …  mo nan è accamm e quann  staie la tranviai  Bari – Barletta:  c’ vlì  cinquantann p’ d’accumnzà a fa u tracciat, vint’ann p’ trasformà u bigliett da muodd a tuost,  po quann si sistmern bell bell  cangern berrett o controllore e, all’ultm,  o

 capo-stazione l’ livern la tromb e l’ dern u frschett!!

…e mo, p’ fernesc tutt i lavor s’avaspttà almeno fino al duemila!

Graziell:  e…..  perccè?

Giseppe: percè, tann stè a comod   Marcone!..  C’ nan ven cudde da ind la luna, nan è ca s’ pot fa chiù nudd!!   Idde avà taghià  u  nastr la dì  della nnaugurazione !!!

Mariantonia:  c’è permess? Ptim trasì??

Graziell:  Uellaaaaah!  Cuma  Mariantonia bella!!  Nietemeno c’ vol u permes!!??

                  Cessparl a picch!!  Trase, cummà, trase!!  Assidt…!  Accamm sciam?  Stè bbone?  Cummara  maia bella, camme stè berafatt…!  Dammi n baggie..?..?!  Innoh, ce bella carna fresch, cumma, ca tiene..!!

Catall: Chedda è carna congelata…!  C’ la scann a chedda nan ess na stizz d sanghe! E’ camma la carna bigge americana.

Graziell:  mbèh, cumbà, nan accumnzà mò, signirì, add’assì ndrfor…!  Cummara maia, ie t’midiasc… viate a signirì, sempre na maner stè;  nan passn me l’ann a signirì!!!

Catall: Ca naun ca nan passn me l’ann: ch’eddè  camm u’arlog ruttu, segn sempre la

             La stessa ora!!!!

Mariantonia:  A cud, mò, c’ vlaie na bella propost….!! Ma pacienz…!  Prudenza..!! 

U vov disc curnut o ciuccio.

Grtaziell:  Cummà, lievt u soprabt, lass la vors …. La vait  abbittat. Cause bbon tien ind??

Mariantonia:  La verità di Dì, cumma Graziè, aiere scemme a na fest, fascian le nozze d’oro e avemm r’ bomboniere, dulc – past e cumbitt. Sò ditt a Catall:  pirtamle a Quarata, accssì li fascim assaprà a cumma Graziella.

Graziell:  Ce sond r nozz d’oro e d’argent, Gisè??

 

Giseppe:  C’ammè, nan zè ce sond ri  nozz??  U  frutt d r’aminue! 

Ce m siffatt arricurdà!!!  C’è annata brutta cuss’ann, cumbà.  Si n’an sciut tutt r’aminue…!  Mbà Catà,… tien qualche chiava bbona a Bari??

Catall:   ce adda fà??

Giseppe: Ama fa  na pratica o Guvern pdd’aprì na piccola industria.  Nan vogghie fa chiù u piccolo agricoltore..

Catall: e cè industria vu aprì??

Giseppe: L’industria della terra sanizza!!   A cultvà la campagna, mo, s’ mette u rest…!!  Cammè, n’ kilo di cmarrchiedd  s’ venn a 100 lire…! Pozzo fatgà chiù la terra, io?

Agghia mette n’and o vado du fond n’ cartellon: Zona industriale . Grande allevamento  di cirvune – cimaruche e paposce.  Ama vdaie  c’  o  mrcat comune nann’ama venn l’ prodott nuost!

Catall: Cumbà, avast a disc fissarì, sciam a l’ fatt chiù essenziale: CE  S’  MANG  IOSC?

Giseppe:  Ecco… u vit.. ce mangiam? (Graziella, mostrando la tiella)

 Catall: Innoooh!! .. mangiam la pollam iosc…..sciam bbuon…!! Ci è figghiate???

Graziella:  Citt, Citt, cumbà, ca chess è la gaddin  di cumma Sabbell , chedd ca avat facc – mbrond!!!

Catall: oh cummà, mi meravigghio….. nan  s fascn cert cose!!!!

Graziell: chedd’è na lord…! Ce ni sé, signirì.  Edde n’arribbò  u cunigghi ualt’ann”!!! La gaddin, signirì,  mo, camm staia a disc, avai pgghiat u viiz  di trasì ind a la stadd, scarvnsciaie ind’alla mangiatura, scittaie la pagghia e s mangiai la biam du ciuccio. Giseppe, l’alta dì diss: statt citt ca a chess l’ama fa la festa, mo ca ven cumbarm da Bari! E acchissì facì:   aire saire, camme la vidì trasì, si ni scì sciuè sciuè, abbannò la port e….  zànght,  le triccì la carruca!!!

Giseppe:   e.. mo  … ce stè bell… Camme na signorina alla spiaggia,  oooh!!! Tutt’alla nuta inda alla tiedda! Vidi, mbà Catà, ce pare bbell!!!                                                                              

… e signirì, cumma Marianto,veie alla spiaggia??

Grazziè, da  quann’av  ca nan assapram u poll????

Graziella:  Inneh!..... mo propr ave!!!  Dal 1924, da quann abbrtiebb.

Giseppe:  e chidd scrivn  saupo o giornale ca ogni Taliano mangia 120 poll all’ann!! !

Qunt chiacchiar scrivon saup a l’ giornal!!!!!!!!  L’  BSCIARD… o mbiern ana scì…!!!!!

Catall: naun cumbà, è u ver. Dividenn  tutt l’ poll che ind a nu uann s’accitn  ind all’Italia, p’ quant  Italiani sime,in media ognuno s’ mang  la bellezza di 120 poll. Chess, cumbà, è la statistica, e la statistica nan si sbaglie.

 

 graziella : Alangh’…. D’ mba Catall… la statistica è senza cirviedd!! Quanmmè aggh 

avut n’ poll je?!

Latri!!!!! Ca  s’ vol strafuquà, vol rimanì  l’uosso ngh’ann a cudde ca si mang u poll ca spett a miche,e ci si mang u poll du alte.!!!

TERZA       SCENA

SABBELLE:  Buongiorno….! Cumà Graziè… a’ddà e sciut a frnesc la gaddina majie?

Graziell: Cummà Sabbè  e cè soc gghiei la uardian de la gaddin di signirì!!! Cammè, la gaddin tniev???  Ci riddì arrete  è la seconda volt ca rssent…!!

Sabbell:  Nornò, vidiebbe p’  r’ d’occhier mai stess , cà voln dventà vierm,  ci dic la bscì!!!

Accamm chedda frusc mittì pete ind alla stadd di signirì è sparasciut e nan z’ acchie chiù!!

Giseppe:  cummà Sabbè, tiene la radio ind a cast???

Sabbell: sine, e ce vu a fa?

Giseppe:  chedda frusc, a sentì sempre la canzone “Volare.. oh . oh..!” Av’abbuot e vattrove adda e sciut a firnesc! Nan pgghià  paure ca do ava stà!

Sabbell: u sacc ca stè do…… perciò agghie  venut!

Giseppe:  Oh… belle belle accamm parl, cummà Sabbè.  Ce fe accapì ca la gaddin  la tinim nu? Graziè, iesse la tiedde da dà … falla vdaie la pollama ca accattiebbe aiere saire da Biase u Crapariedd! E cudde, cummà, venne robba scelt. Nann’avim abbsuogn d r gaddin d’ l’alt!!!! Anzi, c’ vu fà na causa bbon, statte do a mangià p’ nù..

Graziè, mitt tavue, mitte.!!!!!

Graziell:   p’ tutto u cor, cummà, statte do,  tant signirì stè saul!! Nan tien nisciun!! Osc stè cummà Mariantonia  p’ nù  e l’  fascim n bella accoglienza!!

Sabbell:  Mbeh, adda staie scritt, mo, u fatt di iosc??  Ci avaia sci mo  a penzà c’avemm fa u carnval ziemm??  Anzi, mba Pè, cummà Graziè, cumma Mariantò, mba Catà….. datame permess  quann voc a chedda vann  di cas ca teng fatt r brasciol e n’ r mangiam tutt uniti!!!

Giseppe:  Brav’a cumma Sabbell, accssì si fasc…..!!      Accssì si stè saup alla facc  della terra .  Naun accamm l’ can…… camme e chidd, mo so tant’ann ca è frnut la uerra e nan fascem ancora la pasc.  Cumma Sabbè, viene, annusc chedd ca tien …!

Annusc  n rizzul di chedd, nan zè?? Ca u fascim assaprà a mba Catall. (esce cumma Sabbell)

Mariantonia: Mallitt mba Giseppe, tutte signirì r cumbin…! Non solo  a chedda poveredd l’ si grattata la gaddina….. mo r brasciol e ri miere pure!!!! 

U bell’è ca rannusc  p’ r man sau stess…!!

Giseppe:  cummà, acchissì anna fà chidd ci s’auniscen o tavuo d’lla pasc, s’auna spartì u munn camme la gaddina di mba Sabbell: a loro tutt l’ dolc muors, e l’alt r ciamb  e r’ascidd…O.. tu.. Graziè…! Fa sparesc la capa alla gaddina, ca chedd se ne pote avvertì dalla crest…!

Graziell:  Mbeh, alla tavue e … buon appetit a tutt.

Sabbell:  cummà, e chessa gaddina… senza capa err????

Graziell: inneh,..!  Ti meravigli, signirì?  Staun  tanta gente ca ana perdut la cap… nan ptaie perd la capa la gaddin?  E poie, ce vua sapaia la verità… prima d’assitn alla tavua, s’ l’è mangiat mba Catall…

Sabbell: e signirì sind senza dient, accamm si fatt a risquall?????

Catall:  Inneh… u canaril du senza dient, cumma, s’allarg accamm n vccual   d  puzz: v’è tutt’abbasc!!!!!

Giseppe:  u poll, mba Catà, sì,è bell…. Ma quan ti mang na brasciol di cavadde… oh…. Ce sapore!

Si annutt r brasciol, cumma Sabbè???

Sabbella:  Sine, mang ca staun!!

Catall: Avain fa  na statua a chedda femmn ca inventò la brasciol!!!

Giseppe: Di ce paìs ptaie essere, mba Catà?

Catall: m  dispiasc  la vostra ignoranza!  Di ce pais ptaie ess!!!!  DI  QUARAT!!!!  La brasciola quaratina è internazionale. Ce mo, mba Pè, la fascemm assaprà a Krusciov, o Presidente Americano, a tutt l’ quatt grann, e l’ fascemm assprà n bicchiere di mier d  cumma Sabbell, li mettemm subbt in priscigghio e tanne proprio fascian la pasc!!!

Mariantonia:  ce Kruscioff e Krusciaff! Mo accummenzn a parlà di politica, malediziaun   a ci la fascì, chedda balord!!   Mang, gnutt u poll, mangi la brasciola. Nan tant sind abbusen! Arricurdt r’ parole du miedic!

Giseppe:  Nan l’  data adenz all miedici, cumma Mariantò, nan l’aggh credd. Mo discen na causa, mo ne discen n’alt.

Cumma Sabbè, abbie pacienza, va piggh nu alt picc di mier da chedda vann… (Sabbella esce)  Mba Catà, vive chess mier ca è buon…!  La bribbante… sè ce fasc quann è tiemb di vnnegn?? Si porta  r  dammiggian fore e  r  ienchie di must e po port l’uva alla Cantina Sociale; si capit cè fasc????... Ed è pzzoche….! Figuriamoci se erra accamm e miche!!

Agghia decise di cambià partit, me so stangat di gridare “Pane e lavoro”

Pane e lavoro… e ce sime cretine nu??  Vlim mangià, cessond? Pane e lavoro?...

Innoh, e ce sapor ten u lavor?..... Maggia sci a scriv o partit d’ove si grida e si mangia

“pane e formaggio”  -  “pane e gaddin”  - “pane e brasciola”. …E’ acchssì, cummà Sabbè!!!

Sabbella:  Sacc ce vu disc mba Pè,…… ammo ci è all’ultm fascim l’ cunt.

Giuseppe:  Mba Catà, assapr stu alt pzzett… vidi cammè sapurit……

Catall: Brava a cumma Sabbell,… sape  cosc…..

Giseppe:  Cummà,  Tu tien la capa san  iosc….!  Mang!

Catall:  vu sindì ce arricaptiebbe gghi quann err criatur?   Mi chiamò la bonalm d’azzianam e mi diss (chedd parlaie bene):  Vuoi venire oggio a casa a mangiare le zucchine?  Je , subt subt diciebbe sine. Sciebbe alla casa e mi presentò u piatt;

edde accumnzzò a mangià, je naun.

Mi disse: perché non mangi?

La zì, disciebb je, signirì si ditt c’avemma  mangià  le zucchine ? .. queste sono le zucchine, disse la zì.

Cessond, chess sond  r’ chicozz!!!  La lassiebb e m’  n’  sciebb!!!!

Graziella:  Inneh, mba Catà, cumma Mariantò, sentite: Acchess’ore  passa la belvedere; la tomoble di ri stierch !!!   Finghemmò je avaia tnaie  u fituizz ind a casa?

Ma.. sciatavin , sciat!!!  gghie scett tutte in mezz’alla strada!!!!!

Giseppe:  prima ca frnime di mangià vi voglio dare una notizia sensazionale:

u cunigghio, a nnu, mba Catà, dopo tre anni….. osce è diventata gaddin!...

T’arricurd cumma Sabbè???? Ce fine l’ fascist fà  o  quatt ciamb nuest????

Sabbell: e signirì, mba Pè, ce fine  l’  si  fatt  fà  alla do’ ciamb maie????

Cummà, mettim na chianca saup e nan n parlam chiù!!!

Appost agghia annutt mier e brasciol p dimostrà ca voggh fa la pasc!!!!!!!!!!!!!!!!

                                             

                                                          F    I    N   E

Morale: lo scrupolo della coscienza; 

                la buona tavola accomuna tutti;

                

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 4 volte nell' arco di un'anno