Megghiu orbu

Stampa questo copione

MEGGHIU ORBU…

COMMEDIA BRILLANTE

in tre atti di

Francesco Chianese

PERSONAGGI:

(in ordine di apparizione)

PEPPINA : Moglie di Masino

MASINO : Padrone di casa

LUCIA : Figlia di Masino e Peppina

ALFREDO : Figlio di Masino e Peppina

MATTEO : Collega di Università di Alfredo

TURUZZO : Fratello di Masino

SANTINO : Fidanzato di Lucia

MEGGHIU ORBU...

PRIMO ATTO

SCENA 1

 

(Tipico soggiorno. Vi sono due ingressi-interno ed esterno- ed una finestra. Nella scena Peppina in silenzio a sbrigare le faccende domestiche)

(entra Masino che con evidente fatica va a sedersi sulla prima sedia che vede)

 

PEPPINA: E Bravo a me maritu che finalmenti si ricugghiu pa casa. Era ura…

 

MASINO: (indolenzito) Ma quali bravu... ai, ai, ai... Ma unni ti pari ch'è statu... o bar chi soliti

quattru amici... ai, ai, ai. (pausa) Mugghiredda mia... mi parri chi vinni u tempu... mi ti

            cuminci a priparari.

 

PEPPINA: Me cuminciari a  priparari ? e picchì? Chi semu invitati a qualchi festa e mu sta dicennu

            sulu ora?

 

MASINO: Ma quali festa... Ta preparari i robi niri, pi tia e pi me figghi... Oramai  u sentu... vinni u

            me mu mumentu...

 

PEPPINA: Ah u to mumentu!!! Avi di quannu ti canuscì chi sentu diri chi stu mumentu sta

            arrivannu... U vò capiri o no chi a mala erba non morri mai!!!

 

MASINO: U sacciu chi u dici mi mi cunsoli... Pippinedda mia..., pi non farmi stari chiù mali.

Chi facissi io senza i tia...  persu saria.  Ringraziu sempri u Signuri chi ni fici canusciri. Bedda, sempri gentili e affettuosa.  Fimmina onesta e fedele.  Ma comu po fari mi supporti a unu comu a mia chi si riduciu in un accumulu di duluri.

 

PEPPINA: (ironica) E chi vò fari, ognunu ava a puttari a so cruci... e vo diri chi tu sini a me cruci.

 

MASINO: E purru u patri di to du figghi.

 

PEPPINA: E purru u patri di me du figghi. Capisti allura? Te supputtari pi forza!!!   Non ti scantari

            chi ancora prestu ieni mi ttisi i palitti. Ancora mi na fari manciari i chisti (si tocca il gomito)

 

MASINO: E sti duluri chi aiu incoddu, allura chi sunnu secunnu tia?

 

PEPPINA: Fissazioni, sunnu fissazioni... e chista sì che è na  malatia.

 

MASINO: U vidi chi u dici purru tu chi sugnu malatu???

 

PEPPINA: Sì, di testa... va, buonanotti Masinu.

 

MASINO: Buonanotti??? chi fa ti cucchi??? ancora prestu ieni...

 

PEPPINA: No, io non mi cuccu... buonanotti tu dissi a tia chi forsi è megghiu mi ti ricogghi to to

            lettu e ti fa na dummuta.

 

MASINO: Ma ancora mancu ha scurutu... e poi non naiu sonnu...

 

PEPPINA: (seccata) E io ti dico chi inveci tu u sonnu l'ha e ti ni va a cuccari.

 

MASINO: A ben pensarci... u sà chi mi vinni sonnu??? Bonu Pippinedda, non ti cazzari... ora mi

 cuccu... Bonanotti mugghiredda... (si alza e si incammina, a fatica) Allura buonanotte

 

PEPPINA: (decisa) U capì, buonanotte

MASINO: Va beni, buonanotte, buonanotte (ed esce)

PEPPINA: buonanotti. (sola) Almenu pi tia sarà nabuonanotti... Oramai io ci fici l’abitudini a non

            chiudiri l’occhi… non sacciu chiù chi volidiri dommiri a notti...

 

SCENA 2

 

(entrano in scena  Lucia e Alfredo dalla porta di ingresso)

 

LUCIA: Ciao ma...

 

ALFREDO: E u papà, comu mai non c'è... chi è ancora in giro?

 

LUCIA: Sicuramenti.  Iddu quannu è fora, duluri non n'avi... sulu quannu è ghintra i senti...

 

PEPPINA: Intra ieni... avi un pezzu chi si ritirò pa casa.

 

ALFREDO: E comu mai non è cà a lamentarsi di so duluri?

 

PEPPINA: Già fatto... ora addirittura va dicennu mi ni cuminciamu a cattari i robi niri chi arrivò u

            so mumentu...

 

(Alfredo e Lucia ridono)

 

PEPPINA: Viautri riditi picchì non pinzati a gravità du fattu... Cu sti fissazioni si sta ruvinannu a

            vita... e a sta ruvinannu purru a mia...

LUCIA: Ma picchì si comporta così?... Quannu è cu l'amici però non si lamenta e sta megghiu di

            n’arriddu

PEPPINA: E allura u fa apposta.

 

ALFREDO: No mamma, no fa apposta...  e io cridu di sapiri u motivo.

 

LUCIA: Forza dutturi spieghinnillu allura.

 

ALFREDO: A cuppa probabilmenti eni a nostra.

 

LUCIA: I cu?

 

ALFREDO: A me, a to e puru da mamma.

 

LUCIA: Picchì, chi ci facemu i torturi chi spinguli infuocati?

 

ALFREDO: U papà è troppo innamorato da mamma... tantu chi avi u terrori di perderla.

E' coscienti di non aviri una grande personalità e quindi diventa succubo di so mugghieri.

O stissu tempu, cerca di attirari a so attenzioni...  e comu ?  Sintendusi mali.  Così, ogni vota

ca so menti non è distratta da avvenimenti esterni,  senti u desideri di affetto, trasi in

depressioni e sta mali.

 

LUCIA: E niautri dui chi ci trasemu?

 

ALFREDO: E comu!!! Cun cu parramu ogni vota chi avemu un problema?

 

LUCIA: Ca mamma.

 

ALFREDO: E a cu ni rivolgemu ogni vota chi avemu bisognu di qualchi cosa?

 

LUCIA: A mamma.

 

ALFREDO: U vidi quali sunnu i nostri cuppi? Non avemu mai pigghiatu in seria considerazione

            nostru patri.

 

PEPPINA: (si siede di colpo) Allura, si è comu dici tu... io sugnu a rovina maggiori di vostru patri.

 

ALFREDO: Mamma, a to culpa è chidda di aviri una forte personalità...

 

LUCIA: E a cuppa du papà e chidda di non averni affatto.

 

ALFREDO: Non proprio, dicemu chi chidda da mamma è chiù forti

 

PEPPINA: Ma chi aiutu ci putemu dari ora?

 

ALFREDO: Semplici: C'ema farri pigghiari fiducia in se stesso.

 

LUCIA: Cuntanduci i nostri guai e chiedendogli consigli. A cuminciari.... a cuminciari i tia...

 

ALFREDO: I mia??? picchì non cuminciamu cu tia.

 

LUCIA: Picchì i to guai su chiù rossi.

 

PEPPINA: Chi è sta storia? Chi sunnu sti guai c'annati dicennu?

 

LUCIA: Non ti preoccupari tu. Oramai ristammu chi na sbrigami cu papà...

 

PEPPINA: Pu papà c'è tempu... Vogghiu sapiri ogni cosa.

 

LUCIA: E va beni, io ti cuntu tutti i cosi.

 

ALFREDO: Non t'azzardari mi ci cunti i fatti me.

 

LUCIA: Ma quali fatti to... Chisti sunnu purru fatti me...

 

PEPPINA: Si sunnu fatti vostri sunnu purru i me, forza vogghiu sapiri.

 

ALFREDO: Mamma, non c'è nenti di sapiri....

 

LUCIA:(arrabbiata) Nenti??? Ti pari nenti fari cridiri a mamma e o papà chi Matteo, u to collega

 d'Università, è sempri ittato cà picchì mi sconcica e si voli fari zitu cu mia?

 

PEPPINA: Picchì, non è così?

 

LUCIA: Ma quali così... Iddu già zitu ieni.

 

PEPPINA: Matteu è zitu? e cun cù?

 

ALFREDO: (alla sorella) Muta caiorda.

 

LUCIA: Comu cun cù... Cu to figghiu Alfredo è zitu...

 

ALFREDO: E facisti a frittata...

 

PEPPINA: (ricade sulla sedia) Chi dicisti? Capì bonu? Matteoe Alfredo sunnu ziti?

 

LUCIA: proprio così mamma. Non è pi mia chi veni sempri cà,ma pi iddu... pu so Alfredino...

 

PEPPINA: (si alza di scatto sconvolta)Alfredo, dimmi chi non è veru nenti, dimmi chi si vvintò

            tuttu to soru...

 

ALFREDO: (pacato) No mamma, tuttu veru ieni. Non sapia comu vi l'avia a diri chi sugnu... gai...

            e chi io e Matteo ni vulemu beni.

 

PEPPINA: (mettendosi le mani in faccia e risiedendosi)Mamma, mamma... u figghiu finocchiu aiu.

            E io chi pinzava chi Matteo stava cu Lucia.

 

LUCIA: E chi problemi ti crei, cu mia o cu Alfredo, sempri un bon partitu ieni e tu si u stissu so

            soggira.

 

PEPPINA: Tutti cosi a schezzu pigghi tu... Ora ema a vidiri comu c'ema a diri a vostru patri.  Puru

 si aiu tutta sta gran personalità chi dici to frati...  io u curaggiu mi ci dugnu stu dispiaciri

non l'aiu... Iddu sarà succu...  succa...

 

ALFREDO: Succubo.

 

PEPPINA: Succubo di mia, ma pinzeri antichi avi e na cosa i chisti na facissi passari.

 

LUCIA: E ch'ema farri allura?

 

PEPPINA: ...e ch'ema a farri... Nenti. Continuamo così...lassamu passari na picca e tempu e poi si

            vidi.

 

LUCIA: Chistu vorrà diri chi ancora non vi pozzu presentari u me veru zitu?

 

PEPPINA: Comu, comu? Chista è a iunnata di novità. Sini zita e io non sacciu nenti? e cun cù?

 

ALFREDO: (ridendo) Megghiu mi no sa.

 

PEPPINA: Non mi diri chi purru tu si gai.

 

LUCIA: Ma chi dici mamma... io cu un masculu sugnu zitu

ALFREDO: Se è pi chistu purru io sugnu zitu cu un masculu

LUCIA: Ma io cu un masculu veru… cu Santinu Iaddina sugnu zita.

 

PEPPINA: Ah sì? Allura ragiuni Alfredu avia. Era megghiu sinon sapia nenti.

 

LUCIA: Mamma, Santinu non è chiù u stissu. Ora a testa supra e spaddi si misi. Si disintossicò e di

            da roba non pò sentiri chiù mancu u ciauru.

 

ALFREDO: Sì, ma a po vinniri.

 

LUCIA: (seccata) Tutti moderni siti quannu si tratta di viautri e pronti a condannari cu non vi

 capisci.  Ma quannu sunnu l'autri a sbagghiari, non ci dati chiù spiranzi di salvezza.

 Santinu sbagghiò. Pagò u so sbagghiu purru chi carciri. Ora è unu normali comu a mia,

 comu a tia,... bhè comu a tia no...

 

PEPPINA: Io ti pozzu capiri e dari a me benedizioni, ma a to patri nenti ci dicu ed è megghiu si ti

            sta muta purru tu.  Iddu per ora è sulu fissatu di essiri malatu... ma si veni a sapiri chi avi un

            figghiu fimminedda, e na figghia zita con un ex galeotto drogato, un sintomu ci pigghia.

 

SCENA 3

 

(suona il campanello)

 

PEPPINA: Quantu vidu cu ieni. (e guarda dalla finestra)

 

LUCIA: C'è bisogno mi vaddi?... Matteo eni chi veni mi ci fa visita ... al suo amoretto...

 

PEPPINA: Veramenti iddu è. Mi raccumannu Lucia, comportamuni comu si non sapemu nenti.

 

(Peppina esce e riappare subito con Matteo)

(Matteo ha un mazzo di fiori in mano)

 

MATTEO: Salve a tutti. Ho portato un piccolo omaggio per la casa.

 

LUCIA: O grazie... (allunga le mani per prendere i fiori. Matteo non glieli da. La scena si ripete

            con Peppina)

 

MATTEO: (ad Alfredo) Alfredo, li sistemi tu... (e glieli porge, Alfredo li sistema in un vaso)

 

LUCIA: (alla mamma) ma vaddili quantu su beddi.

 

MATTEO: Non è che disturbo??

 

LUCIA: No Matteo, tu non disturbi mai... tu è comu si facissi parti da famigghia. Assettiti vicinu a

 Alfredo.

 

PEPPINA: (afferra per un braccio Matteo e lo tira verso di se)  No, vicinu ad Alfredu scomudu sta,

settiti vicinu a Lucia chi c'è chiù largu.

 

LUCIA: (afferra Matteo per l'altro braccio e lo tira. La scena si ripete per due tre volte)

E io dicu ch'è megghiu vicinu ad Alfredu

 

PEPPINA: Ti dissi vicinu a Lucia...

 

LUCIA: E inveci vicinu a Alfredo si trova megghiu...

 

MATTEO:  Ooouuu... Mi stati strupiannu (e si libera dai due) U sapiti chi facemu?  Mi settu vicinu

a Signora Pippina e non si ni parra chiù.

PEPPINA: Bonu parrasti, settiti vicinu a mia.

 

(a questo punto entra in scena Masino in pigiama e in vestaglia)

 

MASINO: Mi parri chi sintì sunari u campanello. (scorge Matteo) Ah, Matteo era... mi fa piaceri

 Matteo, comu annamu (si siede accanto a lui)

 

MATTEO: Io bonu grazie, e vui? i duluri chi diciunu?

 

MASINO: E chiddi non m'abbandonano mai. Ma chi ci fa sittatu vicinu a me mugghieri, u to postu

            vicinu a Lucia ieni.

 

LUCIA: Vicinu ad Afredu semmai...

 

PEPPINA: Secunnu mia è megghiu mi resta unn'è. Ma dimmi na cosa Masinu, non t'avii cuccatu

            tu?

 

MASINO: M'avia cuccatu, ma cu pò pigghiari sonnu si ancora è ghionnu e cu tutti sti duluri chi aiu

            incoddu. A propositu, Matteo manciasti? picchì se no, ni facemu du beddi spaghetti agghiu

            ogghiu e peperocinu a facci a cu ni voli mali.

 

MATTEO: Grazie signor Masinu, ma propriu ora finì i manciari.

 

PEPPINA: A vidi qual'è a to malattia... a ubbidaria. Sempri a manciari penzi.

 

LUCIA: (che intanto aveva preso in mano una rivista) Ou sentiti cà chiddu chi c'è scrittu ta stu

            giornali. "Anche l'Italia è interessata ai matrimoni gai" Ci pinzati, du masculi chi si

            maritunu, magari in chiesa.  Chi ni penzi tu papà?

 

MASINO: Fissarii, chisti sunnu sulu fissarri. U matrimonio fra finocchi. Chi po nasciti

            dall'accoppiamentu di du finocchi, a dichedda masculina? Non si nava a parrari.

Menumali chi ta sta casa di sti problemi non n'avi.

 

LUCIA: E si ci fussuru?

 

PEPPINA: Picchì ci avissiru a ghiessiri sti problemi, Lucia?

 

LUCIA: Così, tantu pi dirri.

 

MASINU: Megghiu mi non n'avi di sti problemi. Io sti cosi contru natura ne ammettu. E mai

            l'ammetterò.

 

MATTEO: (spaventato) Forse è meglio se io ritorni a casa?

 

LUCIA: E picchì si vinisti sulu ora?

 

ALFREDO: Picchì dumani sava a ghiazzari prestu chi avemu lezioni all'Università.

 

MASINO: A propositu di Università, Ma quantu vi manca, a tutti i dui mi divintati dutturi?

 

MATTEO: Non molto, signor Masinu, si Diu voli nautr'annu a Lugliu  ci l'avissimu a fari.

 

MASINU: Bravi... e poi? Già sapiti chiddu chi aviti a fari?

 

ALFREDO: Ma papà.... prima pinzamu mi ni laureamu...

 

MASINU: E faciti prestu. Io sugnu sicuru chi non campu ancora  assai... ai. ai, ai... E prima di

             moriri avissi piaciri mi vi sacciu sistimati. A tutti i dui, a tia e a to soru.

             A tia cun beddu travagghiu e a to soru cun beddu marito, seriu, onestu, di bona famigghia e

             travagghiaturi, propriu comu all'amicu nostru Matteo.

 

PEPPINA: Ragiuni Alfredu avi, Masinu... Prima anna pinzari sulu a studiari e u restu non ha

 importanza, poi si vedrà.

 

MASINO: (improvvisamente si mette le mani alla testa comincia a urlare) Ai, ai, ai...  ai, ai, ai...

 

LUCIA: Papà, papà... chi ti pigghiò.

 

MASINO: No sacciu... un forti duluri ta testa.. ai, ai, ai...

 

PEPPINA: Calmiti Masinu, sta calmu chi ti passa.

 

MASINU: Mugghiredda mia, chi duluri forti chi aiu... non mi lassari, tenimi a manu ta testa, forti.

            Mugghiredda mia....  (Peppina resta con la mano nella fronte di Masino)

 

ALFREDO: Papà, sta calmu, ti cumpagnu da banna, ti sdrai to lettu, vidi si po dormiri e dumani ti

            passa tutti cosi.

 

MASINO: Si, si ragiuni tu ha figghiu miu, cumpagnimi to me lettu. Tu Pippina veni cu mia non mi

            lassari.

 

(Peppina e Alfredo accompagnano nell'altra stanza Masino)

 

MASINO: (mentre sta per uscire) Matteo, ma scusari ma troppu  mali mi sentu ...

 

MATTEO: Non sava preoccupari pi mia, signor Masinu. Pinsassi  a stari bonu.

 

(i tre escono dalla porta interna)

 

SCENA 4

 

(sulla scena restano Matteo e Lucia)

 

MATTEO: Ma l'aviti fattu controllari da un medicu? Così mali, mai l'avia vistu.

 

LUCIA: Allura no? e no na vota sula. Alfredu si convinciu chi so duluri dipendunu da un fattori...

             chissacciu comu dissi...  di depressioni...  zumma è fissatu di aviri i duluri picchì così è

 innamuratu troppu assai i me mamma, si scanta di perderla, ci pensa e ci venunnu i duluri... 

 Chi fici confusioni?

 

MATTEO: Na picchicedda, comunque ho afferato il concettu di Alfredo. E ti assicuru chi è na cosa

            seria.

 

(entra Alfredo)

 

ALFREDO: Si sta dummitannu...

 

LUCIA: Megghiu così. Almenu riposa e lassa na picca in paci a mamma.

 

MATTEO: Alfredo, io penso che a cosa sia preoccupanti.

 

ALFREDO: Certu che è preoccupanti, ma chiù chi di un medico curantu, me patri avi bisognu di un

            psicologo.

 

LUCIA: O di un psichiatra. A propositu chi differenza c'è fra psicologo e psichiatra.

 

MATTEO: La psichiatria studia e cura le malattie mentali...

 

ALFREDO: (dandosi aria di dotto) E la psicologia i fenomeni psichici e le attività mentali.

            Insomma un buon psicologo è colui che è dotato di una particolare sensibilità che gli

            permetta di entrare nell'anima umana e di comprenderne i motivi.

 

LUCIA: E penzi chi è di stu cosu chi avi bisognu u papà?

 

ALFREDO: Non sacciu chiù nenti... Sacciu sulu chi tutti l'analisi chi ci fici fari risultarunu negativi

            e cioè che è sanu comu un pisci.

 

MATTEO: Sindrome da conversione. Mi sa chi to patri è affetto da quello che in psichiatria

            chiamano "sindrome da conversione".  E' convintu di esseri malatu, ma così convintu chi si

            senti veramenti mali.

 

(entra in scena Peppina)

 

PEPPINA: Non sacciu chiù chiddu ch'è fari. Se continua così, ni cunveni farlo ricoverari pi qualchi

            tempu.

 

LUCIA: Sì, o neuru.

 

ALFREDO: Chi fici si dummintò?

 

PEPPINA: E cu ci capiu nenti. Di chi dormi facennu na bedda runfata a chi si svigna lamentandu

            duluri pi poi ripigghiari a runfari.

 

MATTEO: (si alza) Coraggio signora, e spiramu chi i cosi possano migliorare. Io vi salutu, è

            megghiu che vada.

 

ALFREDO: (si alza) Ti ccumpagnu a porta.

 

(ed escono dalla porta esterna)

 

LUCIA: A vidi quantu sunnu beddi... fannu propriu na bedda coppia.

 

PEPPINA: Beata te, chi trovi sempri a forza mi ti metti a schizzari.

 

LUCIA: Ora ni mittemu tutti a cianciri, così risolvemu iproblemi.

 

(rientra Alfredo)

 

LUCIA: Forza Alfredo cumincia a cianciri...

 

ALFREDO: Ma chi fissarii va dicennu?

 

(suona nuovamente il campanello d'ingresso)

 

LUCIA: A facci, non pò stari senza i tia... Matteuzzu.

 

ALFREDO: (che non s'era ancora seduto, si avvicina alla finestra) Vidi chi non è... Matteuzzu, u

 ziu Turruzzu ieni.

 

PEPPINA: E a cu spetti, allura, mi ci apri.

 

ALFREDO: Bonu, staiu annannu.

 

(esce e rientra con Turuzzu)

 

SCENA 5

 

TURUZZU: Salve a tutti. Unni è du rincoglionito i me frati

 

PEPPINA: Cuccatu.

 

TURUZZU: Cuccatu? (guarda l'orologio) ma chi si cucca chi iaddini?

 

LUCIA: No chi iaddini, ma cu un forti duluri a testa.

 

TURUZZU: (quasi ridendo) Ora ci doli a testa...

 

ALFREDO: Ziu, vidi chi me patri sta veramenti mali. A cosa è di pigghiarla seriamenti.

 

TURRUZZU: E cu ci scherza.

 

PEPPINA: Comu vidi semu tutti stressati. Tesi comu i cordi du violinu.

 

TURRUZZU: Picchì no staiu vidennu? Sulu chi ogni tantu è u casu di sdrammatizzari...

 chissacciu... magara facennusi quattru risati.

 

LUCIA: Ziu, a penzi propriu comu a mia.

 

TURRUZZU: L'è sempri dittu chi tu, niputedda mia, ha u me stissu caratteri.

 

ALFREDO: (arrabbiato) E allura.. forza cuntamuni du barzelletti... cu cumincia pi primu...

 

TURUZZU: E' sempri dittu puru, chi tu niputeddu, ha u stissu carattiri schifiatu i to patri.

 

(dall'altra stanza si sente urlare)

 

MASINU: (fuori campo) Bruciu, bruciu... aiutu mi bruciunu l'occhi...

 

(tutti si alzano di scatto)

 

PEPPINA: Matri, chi succidiu

 

(e di corsa, la moglie e dietro il figlio, passa nell'altra stanza, mentre si sente sempre urlare incessantemente)

 

MASINO: (f.c.) l'occhi... l'occhi... dumati a luci...

 

(dopo un pò di questa confusione, vi è un attimo di silenzio. I tre, con in mezzo il padre che si tiene fra i due, entrano dalla porta interna)

 

MASINO: Aiutu... aiutu... non vidu chiù. Orbu divintai.

 

                  

FINE I ATTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO ATTO

 

SCENA 1

 

(sulla scena Peppina e Turruzzu)

 

PEPPINA: Non ni pozzu chiù, Turuzzu. Sacrificai na vita. Mi sentu ancora chiù vecchia di l'anni

            chi portu.... Ora purru orbu eppa divintari e così finì completamenti di campari.

 

TURUZZU: Considera chi putissi essere na cosa passeggera.Comu dissi u dutturi, parri chi to

 figghiu ragiuni avia.  Iddu di fattu nenti avi... Com'è ca chiamò?Osteria ...o...  Isteria.

 Sin... sindrome da conversione....  zumma, quannu a testa ciù fa diri, iddu ritorna a vidiri.

 

PEPPINA: Va beni, a spiranza c'è. E poi? Chi faci cancia o torna a fari u carusittu disidirusu

d'affettu.

 

TURRUZZU: Dimmi na cosa Pippina. Ma tu... a to maritu ci vo ancora beni?

 

PEPPINA: (un attimo di silenzio)... no sacciu chiù. Sugnu troppu stanca e sconsolata. Autru chi

forti, comu dici Alfredo. Forsi sugnu io chi aiu bisognu di affettu.

 

TURUZZU: I to figghi non ti ni dununu?

 

PEPPINA: Cettu chi mu dununu. Ma forsi... non mi basta. Ma chi staiu dicennu, sugnu troppu

vecchia pi pinzari a sti cosi.

 

TURUZZU: (si avvicina, e la coeteggia) Non sini assolutamenti vecchia ... dicemu sulu na picca

trascurata.... Basta mi ti curi na picca.... Cuminciannu mi ti levi stu faddali incoddu e si nota

subutu chi sini ancora na bedda fimmina e io... sentu u bisognu mi ti brazzu...

            (e l'abbraccia)

 

(Peppina risponde all'abbraccio)

 

PEPPINA: Ma chi stamu facennu... tu si me cugnatu...

 

(mentre sono abbracciati passa nella stanza Masinu che si fa strada con un bastone battendolo sui muri e mobili) (i due come spaventati si staccano)

 

SCENA 2

 

MASINO: Pippina, o Pippina aunni si (intanto si siede).

 

PEPPINA: Ca sugnu, non ghittari buci... e cu mia... c'è to frati Turuzzu.

 

MASINO: A Turuzzu c'è... Auuni si, me frati... veni cà, fatti tuccari.

 

TURRUZZU: Ca sugnu, Masinu.

 

MASINU: Veni cà, viciniti. Oramai è fari comu a l'orbi, èvidiri chi mani (e gli tocca il viso)

 

TURRUZZU: U sa chi non sarai orbu a vita. Dipendi sulu i tiasi vo riturnari a vidiri.

 

PIPPINA: Pi iddu fussi, ristassi pi sempri così. Chi ciimporta a iddu. Tantu ci semu nui a vidiri pi

            iddu.

 

MASINU: Ma chi sta dicennu Pippinedda... Chi è cuppa me si pirdì a vista? Ti pari chi mi piaci

            camminari cubastuni?  (cambiando tono) A propositu Turuzzu, mi dissuru chi vinnunu certi

            cani chi ti portunu ovunqui. Ti vo informari?

 

TURRUZZU: E ca fari cu cani, unni è chi ta farri puttari?

 

MASINU: A fari quattru passi e o circulu a giucari e carti.

 

TURUZZU: E carti? e comu fa mi vidi.

 

MASINU: Miscula, non c'iavia pinzatu.

 

TURRUZZU: A vidi chi ti cunveni mi ci metti impegnu?

 

MASINU: Io ciu mettu l'impegnu... Sunnu l'occhi chi non si vonnu impegnari. Pari chi si rifiutunu i

vaddari.

 

TURRUZZU: E allura ne fari vaddari (prende per un braccio Peppina e le accarezza la testa e le

           mani)

 

MASINU: Comu si dipindissi i mia...

 

PEPPINA:(mentre Turruzzu continua ad accarezzarla) Bonu ... Masinu... non ti... stancari... E

megghiu si ne spozzi l'occhi... picchì sennò, poi ti doli a testa.

 

MASINU: Ah, si non ci fussi tu, mugghiredda bedda non sapissi comu fari. Veni ca, viciniti a mia.

 

TURUZZU: Lassala unni è... sta ... facennu i pulizii mentri... parra cu tia...

 

MASINU: Turruzzu, Pippina eni a luci di me occhi. Pippina, lassa stari i pulizii e dammi na mano

chi ta vogghiu baciari...

 

TURUZZU: (mentre ha le mani di Peppina tra le sue) I mani occupati, per ora, l'avi to mugghieri.

Non ti preoccupari però chi ti dugnu i me.(e gliene porge una a Masino)

 

MASINU: (la respinge) E che fari chi to mani pilusi, io chiddi i Pippina vogghiu.

 

PEPPINA: Bonu, bonu Masinu... ca ci sunnu i me mani (e glieli porge)

 

SCENA 3

 (entrano in scena Alfredo e l'amico Matteo)

 

ALFREDO: (nel vedere Peppina e Masino mani nelle mani) Guardali Matteo, guarda che scena

            commovente... non ti sembrano due piccioncini?

 

TURUZZU: Propriu du piccioni assumignunu... sulu chi u masculu eni na picchicedda

 spinnacchiatu.

 

MASINU: Lassulu parrari a me frati, Alfredu... a so è tuttainvidia. Iddu a na fimmina comu a to

 madri na pò mai aviri e l'invidia ci mancia l'ossa.

 

TURUZZU: Già, propriu così...

 

PEPPINA: I pozzu livari ora i mani, chi aiu tanti cosi i fari?

 

MASINU: Si, Pippinedda mia... sbrighiti i to cosi...

 

PEPPINA: E allura mi ni passu da banna chi aiu ancora a cucina di rigittari.

 

MASINU: Du mumentu chi va ta cucina, chi dici u fa na picca i cafè? Ca tutti nu pigghiamu.

 

TURRUZZU: Ottima idea, io cugnata, passu da banna cu tia e ti aiutu a pripararlu... u cafè...

 

(Turuzzo e Peppina escono dalla porta interna)

 

MATTEO: Chi si dici signor Masinu? Bunittu mi pari ca vidu.

 

MASINU: E cettu caru Matteo, ormai u dannu è fattu e meabituari a campari senza vidiri.

 

MATTEO: Stassi calmu chi prima o poi a vista, sugnu sicuruchi ci torna.

 

MASINU: Si mu dici tu... sugnu convintu chi così sarà...Sugnu così cuntentu di sta amicizia chi ha

cu me figghiu, chi ti consideru nautu figghiu.

 

MATTEO: Purru io, sugnu cuntentu i chistu... e tu Alfredo?

 

ALFREDO:(guardandosi negli occhi e prendendosi le mani) Pure io, tanto, tanto.

 

MASINU: Si vidi chi vi vuliti beni...

 

ALFREDO: E su dici tu chi si orbu...

 

MATTEO: Si, ni vulemu beni e penzu chi sarà così…. per sempre.

 

MASINU: Matteo, scusa si tu dicu... forsi ancora è prestu...ma io avia pinzatu di rafforzari sta

 amicizia cu naparintela.

 

MATTEO: E comu, signor Masinu?

 

MASINU: Cu nu fidanzamentu?

 

ALFREDO: Ma chi dici papà?

 

MASINU: Fammi parari maccaruni... Zumma mi facissi piacerisapiri chi tu fussi zitu...

ALFREDO: Chisti non sunnu fatti to.

 

MASINU: Picchì no? Mi piacissi comu genuru.

 

MATTEO: Se pi chistu già è comu... si u fussi.

 

MASINU: Ah sì... chi bella notizia... sini zitu cu Lucia...Ma io mi li magginava...

 

ALFREDO: Ma chi capisti?...

SCENA 4

 

(in questo momento entrano in scena Turuzzo, che si aggiusta la camicia e i capelli, e Peppina con i capelli in disordine e un vassoio in mano con la caffettiera e tazzine)

 

PEPPINA: I... caffè sunnu pronti.

 

ALFREDO: Menumali chi arrivaru sti benedetti caffè.

 

MASINU: Tu, mugghieri... u sapivi cun cu eni zitu Matteo?

 

PEPPINA: (che ha appena posato il vassoio su un tavolino) Bedda matri... tu, tu, tu... dissuru purru

            a tia?

 

MASINU: Ca cettu!!!  E ti pari chi proprio io chi sugnu u patri non l'avia a sapiri?

 

PEPPINA: Giustu... E com'è ca pigghiasti?

 

(nel frattempo Turruzzo versa i caffè)

 

TURRUZZU: Pigghiativi u caffè, prima chi si rifridda.

 

MASINU: (con la tazzina in mano passata dalla tremante Peppina) Felicissimu sugnu...

 

(i due giovani ridono)

 

PEPPINA: Riditi? a mia i cianciri mi veni. (cambiando tono) Chi assemi a l'occhi... pirdiu purru

            a ragiuni?

 

MASINU: Zumma non è gnessiri cuntentu chi Matteo si fici zitu cu me figghia Lucia?

 

PEPPINA: Lucia? Lucia dicisti?

 

ALFREDO: E chi avia diri, Alfredo?

 

PEPPINA: No, no ... Lucia.. giustu... Lucia...  e Lucia u sapi?

 

TURRUZZU: Vadda che bella chista, va a finiri ca zita non sapi chi eni zita.

 

PEPPINA: Mutu... Turuzzu... u fattu nautru ieni... (fa gesti per far capire che i due sono insieme e

            gai)

TURUZZU: Matri, problemi di ricchi ci sunnu?

 

MASINU: Ma quali ricchi, l'occhi non mi funzionunu.

 

(suona il campanello)

 

MASINU: U campanellu sunò. A viditi chi ci sentu.

 

SCENA 5

 

(Alfredo va ad aprire. Riappare con la sorella e Santino. Fra i presenti vi è sbigottimento per la presenza di Santino)(Santino saluta semplicemente abbassando il capo)

 

MASINU: Cu ieni? dicitimillu ca non vidu.

 

LUCIA: Io sugnu, papà

 

MASINU: A benedetta figghia, e c'è bisognu mi soni ucampanellu?

 

LUCIA: Sunai, picchì non sugnu sula.

 

MASINU: Non si sula? e cu c'è cu tia...

 

PEPPINA: (interviene con scatto) n'amica sò.

 

MASINO: E chi fa non ma presenti? falla vicinari.

 

(Santino si avvicina)

 

MASINO: (la prende per mano e le tocca il viso) Com'è che ti chiami?

 

LUCIA: Santinu...

 

PEPPINA: ...Santina, vulia diri.

 

MASINo: ... Santina, na picca pilusedda mi parri chi sini.

 

TURRUZZU: Donna barbuta, sempre piaciuta.

 

MATTEO: (ridendo) E idda assai piacenti ieni.

 

MASINO: Ma chi fa non parra?

 

ALFREDO: Si vidi chi si ffrunta.

 

(intanto Santino si allontana dalla morsa)

 

MATTEO: Santina, e dilla quacchi cosa...

 

LUCIA: (scortesemente) Ma tu picchì non penzi all'affari to.

 

MASINO: (seccato) Lucia, e così chi si rispunni o zitu?

 

LUCIA: O zitu? Chi dicisti?... Ma vidi chi Matteu eni zitu cu....

 

ALFREDO: ... tia... Matteu eni zitu cu tia...

 

LUCIA: Cu mia? ma chi stati dicennu...

 

PEPPINA: Propriu così... ciu cuntammu chi ti facisti zitu cuMatteu e ieni cuntentu...

 

MASINU: Felicissimu, non cuntentu...

 

LUCIA: Ah sì?... E allura preiti ancora chiossà... Pirchì tidicu....

 

PEPPINA: Muta, muta...

 

LUCIA: Muti viatri. U papà l'ava a sapiri chi purru sofigghiu è zitu .

 

MASINU: Alfredo zitu? E non mi diciti nenti? e cun cu?

 

(cala un silenzio di paura)

 

LUCIA: Cu... Santina è zitu.

SANTINO: (alzandosi di scatto) Ma chi caz... dici (usando il tono di voce basso per non farsi sentire da Masino)

 

ALFREDO: Santina?

 

LUCIA: Sì, così semu  pari. Non è così Santina?

 

SANTINO: (Confuso ma complice, con voce artefatta alfemminile ) Si, cognata.

 

TURRUZZU: Minchia du casinu.

 

MASINU: Sugnu cuntentu pi tutti, ma ghinu di confusioni.Pippina, pi favuri accumpagnimi to me

 lettu quantu mi vaia a riposu a testa cinqu minuti. (uscendo) Cun cu si fici zitu du

 maccaruni?

 

(I due econo dalla porta interna)

 

TURUZZU: Figghioli, vi rinditi cuntu di quantu siti casinisti

 

LUCIA: Ziu, Alfredu cuminciò a brugghiari.

 

ALFREDO: E tu rafforzasti a dosi.

 

MATTEO: Ma d'unni ti vinni mi dici chi to frati è zitu cu Santinu.

 

SANTINU: Santina prego.... E poi vidi chi non tu toccu u to masculeddu, a mia i fimmini mi

 piaciunu.

 

ALFREDO: Ma intanto a fari a parti da fimmina.

 

TURUZZU: Ma quantu avi a durari stu giocu?

 

ALFREDO: E chi sacciu, speriamu picca.

 

SANTINU: A cu ciù dici.

 

(ridono divertiti)

 

MATTEO: Io, scusate ma debbo andare.

 

ALFREDO: Aspetta che t'accumpagno. (alla sorella) Vo signoria permette che accompagni il

vostro futuru maritu?

 

LUCIA: Permesso accordato. (ridono)

 

(Matteo e Alfredo escono dalla porta esterna e quasi contemporaneamente rientrano dall'altra porta Peppina e Masino)

SCENA 6

 

MASINU: Non mi veni sonnu... è megghiu mi mi settu ca. E poi cu tutta da gran confusioni chi mi

            mittistu ta testa, è na parola pigghiari sonnu.

 

TURUZZU: Chi ci vo fari, Masinu. Sunnu giovani è hannu l'abitudini di mucciari i cosi, purru i

            chiù importanti comu i fidanzamenti.

 

MASINU: E tu ancora ca sini. Pinzava chi tinni avia annatu. E allura cu fu chi nisciu. Sinti apriri e

            chiudiri a porta.

 

LUCIA: Matteu si nannò e Alfredu u cumpagnò a casa.

 

MASINU: E Santina?.. chi fici si nannò cu iddi?..

 

SANTINO: (con voce artefatta) No, signor Masinu. Io cà ristai a spittari chi torna Alfredo.

 

MASINU: benedetta figghiola, così sava a fari. U zitu savasempri aspittari e rispittari.

 

TURUZZU: Scusati, ma stavota minni vaiu io. Avi na bedda picca chi sugnu cà

 

MASINU: Lucia, cumpagna a to ziu.

 

TURUZZU: Non c'è bisognu, non ti moviri Lucia.

 

PIPPINA: U cumpagnu io o ziu... Tu bada a San...tina.

 

(escono dalla porta esterna)

SCENA 7

 

MASINU: Vedemu si pozzu canisciri megghiu a zita di me figghiu. Allura... comu va di cognomi.

 

SANTINU: Ia...Iaddina...

 

MASINU: Iaddina? Mi pari chi stu cognomi l'è sintutu.

 

LUCIA: Si papà, idda è parenti cu du Iaddina famosu...

 

MASINU: Chiddu chi fici i carciri pi droga. Mu ricordo.

 

SANTINU: Me... cucinu ieni... ma ora unu a postu divintò.

 

LUCIA: Ca testa supra e spaddi.

 

MASINU: Fissarii sunnu, cu nasci tunnu non pò moriri quadratu

 

LUCIA: (seccata) Inveci t'assicuru chi Santinu Iaddina nautru divintò.

 

MASINU: Non capisciu picchì ti bilii. Sugnu sicuru chi Santina non avi nenti da spartiri cu so

cucinu. Non è così?

 

SANTINO: Certu che è così.

 

LUCIA: E si così non fussi...

 

MASINU: (seccatu) Inveci è comu dicu io. In casu contrariu non sacciu comu ma penzu, capisti?

 

(rientra Peppina)

 

PEPPINA: Chi su sti buci?

 

MASINU: Nenti di particolari, staiu facennu conoscenza cu Santina.

 

PEPPINA: E a conoscenza a fa facennu buci?

 

MASINU: No mugghiredda, i buci sunnu pi chiariri certi equivoci.

 

LUCIA: Santina... cu me patri è inutili discutiri.

 

SANTINO: (con voce maschile ma subito corretta mentre guarda l'orologio) Tardu si fici... E'

 megghiu mi vaiu.

 

MASINU: Chi fa non spetti a Alfredo?

 

LUCIA: Sa a chi ura si ricogghi... Quannu è cu Matteu no vadda u rilogiu. Ti cumpagnu sutta

            San...tina.

 

SANTINO: Salutamu signor Masinu, signora buona sera….

 

(ed escono)

 

MASINU: Ma com'è sta Santina?

 

PEPPINA: Com'è... comu a tutti l'autri.

 

MASINU: Mah, a mia mi parri strana. Ma chi avi a barba?

 

PEPPINA: Peluria no barba... E poi eni bidditta.

 

MASINU: Sarà ?... Ma antura quannu ci tuccai a facci mi punci.

 

PEPPINA: Io mi vaiu a cuccu chi sugnu stanca. Chi fa veni cu mia?

 

MASINU: No, vogghiu ristari ancora ca a riflettiri. Poi passu sulu... Tantu aiu u bastuni chi sapi a

            strada.

 

PEPPINA: Buonanotti allura...

 

MASINU: Buonanotti...

 

(Peppina esce dalla porta interna)

 

 MASINU: chi ghiurnata... sugnu stancu ma felici... Piddì a vista ma truvà a  gioia to vidiri chi aiu

            na famigghia sincera e rispittusa. Na mugghieri nammurata e du figghi affettuosi e oggi, aiu

            purru na nora e un gnennuru. Chi c'è ciccari di chiù a vita, chi c’è ciccari.

 

                        

FINE SECONDO ATTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO ATTO

 

SCENA 1

 

(Sulla scena Santino e Lucia)

 

SANTINO: Da un lato a cosa mi sta divittennu, ma da l'autru latu... quannu penzu chi io non sarò

mai accettatu i to patri... mi sentu mali e mi vinissi a voglia di lassari peddiri tutti i cosi.

 

LUCIA: Chi è ti scuraggiasti? Propriu tu chi superasti mumenti di gran lunga chiù seri i chisti.

 Aviri na picca i pacienza...

 

SANTINO: Assai naiu di pacienza... purru quannu capisciu chi sarò pi sempri trattatu comi un

 drogato. No vidi a to frati chi mancu mi duna cuntu?

 

LUCIA: E tu non cinni dari a iddu... Prima o dopu tutti hannu a capiri di chi pasta si fattu... chi si

            megghiu i l'autri...

 

SANTINO: Sarà, ma intantu e fari a fimmina.

 

LUCIA: Sulu pi picca... Pirchì si i cosi hanna continuari istu modu... u sa chi facemu?

 

SANTINO: No, chi facemu?

 

LUCIA: Ni fuiemu... così lassamu te brogghi a me frati e o sozitu.

 

SANTINO: E si to patri to frattempu ripigghia a vista?

 

LUCIA: Ci dicemu i cosi comu stannu... e si non sa passa... ni fuiemu...

 

SANTINO: Va a finiri chi a to patri ci torna a vista e ci facemu pigghiari un sintonu.

 

SCENA 2

 

(si sente il solito rumore del bastone che batte ed entra Masino)

 

MASINU: Cu iè chi c'è ca banna... sintì di vuci...

 

LUCIA: Io ci sugnu papà.

 

MASINU: E cu c'è cu tia... io diversi ni sintì vuci.

 

LUCIA: Cu mia c'è... San... Santina... chi spetta ad Alfredu chi torna dall'università

 

SANTINU:(con voce da donna) Salutamu signor Masinu...

 

MASINO: Saluti a tia. Ma io... orbu sugnu non suddu... a vuci chi sintì era di omu... intesu comu

            masculu...

 

LUCIA: Masculu? ma chi dici... ca sulu io e Santina ci semu...

 

SANTINO: (con la stessa voce) Forsi era a radiu.

 

LUCIA: Già, a radiu... ni staumu sintennu a radiu...

 

MASINU: Ma chi sta dicennu si a radiu avi chiu di du misi chi non funziona?

 

LUCIA: Non funziona?... Cettu... non funzionava... ora San..Santina a giusto?

 

MASINO: Pirchì chi giusta la radi? chi faci a radiologa???

 

SANTINU: No... sulu chi minni intennu.

 

MASINU: Bonu...bonu... allura da u mumentu chi ora funziona... sintemuni sta radiu...

 

SANTINU: (a bassa voce) comu facemu ora?

 

LUCIA: (a bassa voce) chissaciu, ventiti qualchi cosa...

 

MASINU: Allura a dumi sta radiu?

 

LUCIA: Un attimu chi taccu a spina. (a Santinu a bassa voce) dici... qualchi cosa... moviti...

 

SANTINO: Che diri???  (con voce maschile a tono alto)Giornale radio...  Cadrà il governo se non

sarà tenuto bene dalla maggioranza e dalla minoranza.

 

LUCIA: (a bassa voce) Ma chi sta dicennu?

 

SANTINO: (a bassa voce) e chissacciu... IL presidente della Repubblica è caduto da cavallo e si

            rotto un piede, pare che sia quello sinistro... o quello destro… bhà faccia lei…

 

MASINU: Ma chi mi importa su presidenti cadiu du cavaddu... e poi a mia a politica non mi

interessa. Cancia stazioni Lucia, sintemuni quacchi cosa di chiù interessanti...

 

LUCIA: Comu dici tu, papà.

 

SANTINU: e ch’ema fari ora… di chi c’è parrarri.  Pensaci tu…

LUCIA: Ma chi dici… a mia mi canusci a vuci. Parricci… du tempu… si parricci du tempu…

SANTINO : Comu si fussi facili… (al alta voce) Giornale meteo… nebbia in val padana e pioggia        sulla Lombardia…

MASINO: Tantu pi canciari…

SANTINO: Però in Sicilia è previsto tanto sole… sempre se non piove…

MASINU:  Già si me nonnu non muria… campava

SANTINO: Ma fra qualche giorno è previsto su tutta l’isola un bruttissimo tempo…

MASINU: Veramenti???

SANTINO: Proprio così… dapprima una leggera pioggerella…

(mentre parla, Lucia mima il brutto tempo buttando alcune goccie d’acqua, prese da un bicchiere, in viso a Masino e per mimare il vento gli soffierà con un giornale, accelerando a secondo di come viene detto)

 

SANTINO: … poi un leggero venticello… poi di nuovo la pioggia.. poii il vento.. poi insieme                pioggia e vento ed infine un forte acquazzone (e Lucia gli versa il resto dell’acqua dal        bicchiere)… Poi unforte tornado che investe tutta la Sicilia (Lucia lo scuote dalla sedia)

MASINO: Minchia du malutempu… Lucia, moviti chiudi sta radiu chi fa correnti…

SANTINO:  (a Lucia) Menumali non ni puteva chiù…

MASINO: O Lucia… ma si po sapiri comu a giustò sta radiu Santina??? Matri… mi parriva tuttu          veru.. quannu parrava du ventu sintia purru friddu.. e quannu diciva chi chiuvia mi sintiva         purru bagnatu… Senti na cosa… Ma Santina chi giusta purru i televisori???

LUCIA: No sacciu chistu, ma picchì u vo sapiri…

MASINO: Picchì… si iddu i giusta comu giusta la radiu sugnu a postu… Così quannu ta televisioni      c’è na fimmina, purru si na pozzu vidiri, almenu a pozzu tuccari… Comunqui lassamu    peddiri…   Lucia, unni è a mamma?

 

LUCIA: Nisciu pi farri a spisa.

 

MASINU: E picchì annò idda, non putivi annari tu?

 

LUCIA: Veramenti io vulia annari... Ma idda mi dissi chi si sintiva di farsi na passiata... e così

            ristà io... mi ti fazzu cumpagnia...

 

MASINU: Giuitta... me mugghieri è propriu na santa... menumali chi nisciu... cu sta bedda

            iunnata...

 

LUCIA: Veramenti brizziddia.

 

MASINU:  Ma comu.. non avia a chioviri  fra quacchi ghiornu?   E tu picchì non nesci? A va ... fatti     na passiata cuto cugnata... non basta che ristari io ca.

 

LUCIA: Ma papà... ti pozzu lassari sulu?

 

MASINU: Ca cettu... chista a casa unni nascì ieni... e sacciututti i particolari... sta tranquilla.

 

LUCIA: Allura niscemu.

 

MASINU: Certu.

 

LUCIA: Ciau allura.

 

SANTINU: Saluti signor Masinu. (ed escono)

 

SCENA 3

 

MASINU: Saluti, saluti... Io aiu l'impressioni chi brutticedda eni sta Santina. Ma... l'importanti è

 Chi ieni na brava figghiola e chi ci piaci a me figghiu. Me figghiu... chi giovanotto... a

lugliu, si Diu voli, sarà dottore... e sarà dutturi purru me iennuru... u zitu di Lucia. Comu mi

piacissi vidiri ta stu mumentu...  già... comu mi piacissi vidiri... (si mette le mani agli occhi)

comu mi piacissi vidiri… (toglie le mani dagli occhi) Ou...  ma io ci vidu...  ci vidu... a vista

mi turnò...  (contento canta e balla) A vista mi turnò…  Ora appena me mugghieri arriva ci

           fazzu na bedda sorpresa...  Prima non ci dicu nenti... fazzu finta di nenti... e poi taff... ci

            dicu.... “sorpresa”… e ci fazzu vidiri chi mi tunnò a vista.

 

(si sente rumore, aprire la porta)

 

MASINU: Idda è... ora mi settu e fazzu u numuru...

 

(entra Peppina, con in mano delle buste per la spesa, insieme a Turuzzo)

 

PEPPINA: Masinu... ca sini...

 

MASINU: e unni e ghiessiri... io un povuru orbu sugnu... (e ride tra se)

 

TURUZZU: Già un poviru orbu siccanteddu...

 

MASINU: A me frati c'è? che sorpresa... (Masino gira le spalle ai due e...) ora, si pimmittiti na

            sorpresa va fazzu io a viautri... unu... dui... e tri (si gira e vede che i due sono abbracciati)

 

PEPPINA: E unnè sta sorpresa...

 

TURUZZO: (che intanto ha il braccio sulla spalla di Peppina) Già... unni è sta sorpresa…

 

MASINU: Na... na.... na viditi a sorpresa?

 

PEPPINA: No.

 

MASINU:  (tra se e se) a vitti io…(alza un piede) Sa... sacciu stari ta un pedi sulu... e senza

            bastuni.

 

TURUZZU: Bravu... bravu a me frati chi divintò atleta. Ora u scrivemu all'olimpiadi di...

 

MASINU: ... di curnuti...

 

TURRUZZU: Chi centrunu i curnuti... Di portatori di handicap.

 

MASINU: Avia caputu mali... (e si siede)

 

PEPPINA: Masinu... chi ha ... non ti senti bonu?

 

MASINU: No... mi doli sulu a testa.

 

TURUZZU: Sta calmu chi ora ti passa...

 

MASINU: No frati, chisti (si tocca la testa) non mi passunu.

 

PEPPINA: Chi ti vinni attonna a depressioni?

 

TURUZZU: Chi fazzu chiamu un dutturi?

 

MASINU: No, a nuddu a chiamari... sulu chi stava pinzannu…. Proprio a tia…

TURUZZU: a mia stavi pinzannu, caru frati? E chi stavi pinzannu…

MASINU: chi tu si u me unicu frati… e chi mi piacissi mi ti vidissi finalmente sistimatu, zumma

maritatu... e inveci tu chi fa? Inveci mi ti cecchi na fimmina... sini sempri ittatu ca... Ma quannu è chi ti rigetti?... Ma quannu è chi ti sistemi e non veni chiù ca?

 

TURRUZZU: E picchi? Ca bonu mi trovu... Anzi pinzai mi mi trasferisciu ca.

 

MASINU: NO... chistu NO... sempri pu beni to...

 

TURUZZU: E va beni... però calmati, non ti innervosiri

 

PEPPINA: To frati mi è stato di grande aiuto... e io riconoscenti ci sugnu e sempri ci sarò...

 

MASINO: Amen...

 

PEPPINA: (prende le buste della spesa) Quantu passu da banna a pusare a spisa chi fici o

            supermercato.

 

TURUZZU: Spetta chi pisanti sunnu... t'aiutu io a puttarli e a sistemarli...

 

(ed escono dalla porta interna)

 

MASINO: Aiutala... chi pisanti sunnu... Mi veni l'impitu di passari da banna cu stu bastuni e mi ciu

            rumpu ta testa...  Me frati cu me mugghieri... e io curnutu... e cu sapi da quantu tempu.

( nel frattempo che parla si alza e si avvicina ad un mobiletto)

 

(entra la moglie)

 

PEPPINA: Masinu... chi ci fa addritta... chi è chi sta ciccannu?

 

MASINU: Vidi chi io orbu sugnu, non sciancatu e quindi mi pozzu alzari... e poi... stava circannu...

            I sigaretti...

 

PEPPINA: Sigaretti? ma si tu non ha fumatu mai ta to vita?

 

MASINU: eora mi vinni u spilu... Chi ci vo fari piddi a vista e truvai u viziu... non po essiri?

            (alzando la voce) o t’è dari cuntu puru i chistu…

 

(entra Turuzzu)

 

TURUZZU: Chi succidiu... chi ti pigghiò Masinu.

 

PEPPINA: Ci vinni u viziu i fumari...

 

MASINU: Si, propriu così... vogghiu fumari... e tu fratello, va di cursa o tabacchinu e mi catti un

   pacchettu di sigaretti.

 

PEPPINA: Ma ti pari chistu u modu di cumannari a to frati?

 

MASINU: Sugnu nervoso picchì non vidu... e mi l’è scuntari c’un quacchidunu e così ma scuntu cu

            iddue purru cu tia...

 

PEPPINA: se è così allura, ti lassamu sulu…  o tabacchinu vaiu purru io...

 

MASINO: Benissimo...

 

(i due fanno per uscire)

 

MASINO: Spetta Turuzzu...

 

TURUZZU: Chi c'è ancora, Masinu?

 

MASINU: Non ti scuddari i cenni.

 

(ed escono dalla porta esterna)

 

SCENA 4

 

(Masinu guarda dalla finestra facendo un po di scena per qualche minuto in silenzio, poi dalla finestra vede che stanno per arrivare Alfredo e Matteo)

 

MASINO: Me figghiu e Matteu stannu arrivannu ... menumali. Ora parru cu iddi... C’è cuntari ogni

 cosa, m’è sfugari… Ci dicu chi mi turnò a vista... e a tresca chi scoprì fra me mugghieri e

 du porcu i me frati.

 

(entrano Alfredo e Matteo dalla porta esterna)

 

MASINO: (che intanto si era seduto) Bentornati a casa figghioli. E tu Matteu a settiti... mettiti

            comudu...

 

MATTEO: A facci chi sensibilità aviti... ni canuscistu du ciauru?

 

ALFREDO: (con una mano gli accarezza il viso, parlando a bassa voce) Cettu... cu du beddu

            profumu chi usi...

MATTEO: è quello che mi hai regalato tu per San Valentino… (e  gli prende le mani)

 

MASINO: (parlando al pubblico) Matruzza bedda... finocchi sunnu sti dui...

 

ALFREDO: E a mamma unni è

 

MASINO: A mamma è nisciuta. Annò cu ziu Turuzzu mi mi catta i sigaretti.

 

MATTEO: Ma io sapia chi lei non fumava...

 

MASINO: Purru io... non sapia tanti cosi... chi ora sacciu. (al pubblico) Ma si chisti sunnu finocchi,

            allura Matteo non è zitu cu Lucia... e Alfredo cu Santina... E allura sta Santina cun cu è zita?

            Vo vidiri che purru me figghia è finocchia? (ad Alfredo) Alfredo, vidi chi Santina, a to zita,

            nisciu cu Lucia... erano ca chi vi  spettavunu.

 

ALFREDO: Ah Santina... si, si grazie...

 

MASINU: Viautri non viniu e così nisceru… dissuru c'annavunu a farsi na passiata... Ma picchì

            non annati a raggiungerli...

 

MATTEO: Buona idea... chi dici Alfredo... i raggiungemu?

 

ALFREDO: Picchì no.

 

(ed escono dalla porta esterna)

 

SCENA 5

(Masino da solo)

 

MASINO: Matruzza bedda... a stu puntu vogghiu vidiri chiaru. Vogghiu a sapiri unni vonnu

arrivari... tutti quanti...

 

(entrano in scena Lucia e Santino)

 

LUCIA: Ca semu papà... a mamma non ha turnatu?..

 

MASINO: Turnò... lassò a buzza chi finocchia e nisciu cu ziu Turuzzu... (guarda verso Santino) E

            ... a Santina chi facisti a lassasti a casa?

 

LUCIA: No, ca cu mia eni...

 

SANTINO: (con voce artefatta) Ca sugnu... signor masinu...

 

MASINO: E chi non t'avia sintutu. (al pubblico) Ma chistu un masculu mi pari... allura me figghia

non è finocchia...(pausa)  e ... si due chìu dui non fannu tri... cu iè stu figghiuolu io u capì.

 

LUCIA: Papà chi ha... ti vidu pinzirusu.

 

MASINU: In effetti stava riflettennu...

 

SANTINO: (con voce da donna) Su che cosa, signor Masinu...

 

MASINU: Stava riflittennu supra a chiddu chi mi dicistu ieri...

 

LUCIA: a propositu i chi?

 

MASINU: A propositu du cucinu di Santina... Du Santinu Iaddina chi fu te cacciri...

 

LUCIA: E chi c'entra Santinu...

 

MASINU: Così... stava pinzannu. (pausa) Mettiti casu chi iddufussi namuratu di na figghiola... e

sapissi chi u papài chista no vulissi mai comu iennuru pu so passatu... diciamu ingarbugliato…  vui chi diciti, fussi capaci di ricorriri all'ingannu pur di avirla?

 

SANTINo: Io pensu di si... e siccomu u canusciu bonu... pozzu assicurarvi chi prima di qualsiasi

            mossa decisiva avissi parratu cu papà da figghiola.

 

MASINO: (con tono più deciso) E allura picchì non mi nni parri, inveci di fari a vuci i

            fimminedda....

LUCIA: (meravigliata) Papà... ma tu ci vidi... e da quannu...

 

MASINO: Da tantu pi capiri chi finì in mezzu a tantibrogghi...

 

SANTINO: Capì tutti cosi ed è megghiu si minni vaiu...

 

MASINO: Non diri fissarii chi u to... fu u brogghiu menu gravi...

 

LUCIA: ... ti riferisci ad Alfredo e Matteo...

 

MASINO: Purru a iddi mi riferisciu… Ccà intra, cu chiù picca, cu chiossà… tutti mu scippastu u          cori…

LUCIA: Papà… m’ha perdonari , u sacciu chi sbagghia cu tia… ma io a Santinu ci vogghiu beni cu       tuttu u cori… ed è pi chistu chi ti brugnà… perché … lo amo….

SANTINO: Si, si signor Masinu a perdunassi e perdunassi purru a mia. Ciù dissi già so figghia: noi       ci amiamo…

MASINO: (facendo la ripassetta) Noi ci amiamo.  Amuri , amuri… non capì si chistu è amuri o  brodu i faciola. (pausa) E va beni… io ti perdonu… anzi vi perdonu a tutti i dui e vi         dugnu  a me benedizioni… dopututtu viautri non mmazzastu a nuddu…

LUCIA: Grazie papà (e corre ad abbracciare Santino)

MASINO: Ou, ou non curremu.. vi dissi chi vi perdono ma non vi desi u permessu mi vi brazzati.          E tu Iaddina attentu a non sbagghiari cu me figghia picchì se no… i pinni ti sceppu…

(si siede come amareggiato)

SANTINO: (lo guarda per un momento e nel vederlo triste) M’ava scusari signor Masino… ma no        staiu vidennu tantu cuntentu. Io non aiu paroli pi ringraziarla pu so perdonu e pa                                    benedizioni chi nni desi nonostanti u me passatu certamenti poco pulitu. Capiu chi ni          vulemu beni e nni perdonò. Però ava a perdonari purru a iddi, a so figghiu Alfredo e a                        Matteo. Purru iddi si vonnu beni… e chi importa si sunnu du stissu sessu… zumma si                     sunnu masculi tutti dui… l’importanti è chi si vonnu beni propriu comu a mia e so figghia        Lucia. Pertantu, signor Masinu, l’accettasi… accettassi stautra realtà…

MASINO: Ma quali autra realtà,… non staiu pinzannu sulu ad Alfredo o a Matteo...  ma a

            To mamma...

 

SANTINO: A me mamma?

MASINO: Ma.. chi cin trasi to mamma… staiu parrannu da mamma di me figghia.. zumma di me         mugghieri…

LUCIA:  A mamma ? Picchì... chi centra a mamma?

 

MASINO: Centra picchì… santenni cu me frati... u ziu Turruzzu.

 

LUCIA: No.

 

MASINO: si.

 

SANTINO: Ma è sicuru di chistu?

 

MASINO:  Minchiona… i visti propriu chi me occhi. Malidittu u mumentu chi mi turnò a vista.

            Prima non vidia ma almenu era cuntentu picchì non sapia… ora vidu ma aiu u cori a pezzi

            picchì sacciu… Megghiu orbu, era megghiu quannu era orbu….

SANTINO: Bonu, non si dispirassi così…

LUCIA: Non ci pozzu cridiri…

MASINO: E inveci cià cridiri….

(pausa)

 

SANTINO: Ciù pozzu dari un consiglio?

 

MASINO: E picchi no. Oramai chiù scurru i mezzanotti…

 

SANTINO: L'affrontassi, a tutti i dui... ciava a diri chi sapi tutti i cosi e chi pi so mugghieri vinni u

            mumentu di sceglieri.

 

MASINO: Chi paroli è facili, ma a verità è chi si idda si nannassi... mortu saria...

 

LUCIA: Ci fussi ca io cu tia... non ti preoccupari.

MASINU: U sacciu chi supra i tia pozzu cuntari... ma intanto... preferiscio fari l'orbu... (e si rimette

            gli occhiali) poi vidennu facennu...

SCENA 6

(entrano dalla porta esterna Peppina e Turruzzu ridendo)

 

MASINO: (fingendosi ancora cieco) Unni annastu a cattari i sigaretti...  a fabbrica forsi?

 

TURUZZU: C'era tanta confusioni... ca ci su i sigaretti (glieli da in mano)

 

MASINO: grazi, ma mi passò a voglia i fumari. (e li getta per terra)

 

PEPPINA: Sempri così... stu cristianu non ragiuna chiù...

 

LUCIA: Mamma aviri chiù comprensioni pu papà... no vidi chi è ciecu.

 

SANTINO: (con voce da donna) Propriu così... chiù rispettu per i non vedenti.

 

MASINU: Bonu dicisti San...tina ... non vedente ma capente... cioè chi capì tutti i cosi...

 

TURRUZZU: Picchì chi capisti Masinu?

 

MASINO: Chi tu fratello si un gran fetentone chi approfittasti di un non vedente pi fari u fetente e

            mi ci robi a mugghieri sutta u nasu.

 

PEPPINA: Ma chi sta dicennu... U sintiti figghioli... chiddu chi dici? Pacciu divintò... pacciu

            gilusu...

 

LUCIA: Mi dispiaci ma non sintì.

 

PEPPINA: E allura sintiti chistu... tu e to patri... Io vi lassu... Mi ni vaiu... minni vaiu a stari cu

            Turruzzu...

 

TURRUZZU: (colto di sorpresa) Chi...chi...chi... chi dicisti?

 

PEPPINA: Minni vegnu a stari cu tia. Non dici di vulirmi beni?

 

TURRUZZU: Ma quannu mai t'è dittu chistu... IO ti vulia cunsulari... e basta... senza esagerari...

 

PEPPINA: Ma chi sta dicennu?

 

SANTINO:(con voce da uomo) Sta dicennu, signora, chi non è l'omu pi lei... e chi è megghiu mi

            sinni va…

MASINU: e pi subitu... e ca intra non ha chiù mettiri pedi...

 

(Turuzzu esce in silenzio di corsa)

 

SCENA 7

 

(Peppina resta all'impiedi ammutolita guardando verso la porta)

 

MASINO: (si alza e le si avvicina) Bonu... mugghieri... facemu finta chi ti pigghiasti na picca i

            ferie... dopu tuttu meritati sunnu. (si toglie gli occhiali) Non t'accuggisti chi ci vidu?

 

PEPPINA: (quasi a bassa voce e quasi distrattamente) Ci vidi?

 

MASINO: Ci vidu, ci vidu...

 

PEPPINA: (con tono un pò più forte e con maggiore attenzione) Ci vidi?

 

MASINO: Si Pippina, ci vidu...

 

PEPPINA: (Quasi forte) Ci vidi? Ti turnò a vista?

 

MASINU: Si mugghieri.

 

PEPPINA: (forte) E allura vidi mi non ti senti chiù mali... e mi non ti fa veniri i duluri chi non

 supportu chiù i to lagnanzi.

 

LUCIA: E Turnò a vita normali.

SCENA 8

(entrano Alfredo e Matteo)

 

ALFREDO: aiu na fami... chi è nenti c'è ancora di prontu?  Matteo resta a pranzari cu niautri.

 

MASINO: (fingendosi cieco) Bonu, mi fa piaceri: iddu si setta vicinu a Luciae tu vicinu a Santinu.

 

SANTINU: (con voce di donna, si avvicina ad Alfredo e loaccarezza) Cettu, vicinu a mia ta sittari

            Alfreducciu.

 

ALFREDO: Ma non c'è bisognu mi mi tocchi.

 

MASINO: Picchì… non ha piaciri chi a to zita ti tocca????

ALFREDO: Cettu chi l’aiu a piaciri… però non supportu chi m’ava a ghiessiri sempri piccicata i            supra.

LUCIA: Giustu… non supporta u so ciatu sempri i supra…

MASINU: Io penzu chi non è u so ciatu chi non supporta… ma u so ciauru…

ALFREDO: Ma papà.. si po sapiri chi va cucchiannu?

MASINO: Ma cu iò?? Nenti, dicu sulu chi a tia ti piaci soltanto u profumu chi usa Matteo… chiddu     chi ci regalasti tu pi San Valentino…

MATTEO: MA signor Masinu...

 

MASINU: Mutu o muta... tutti cosi vitti...

 

ALFREDO: Vidisti??? Dicisti chi vidisti??? Ma allura, ora ci vidi...

 

PEPPINA: Ci vidi... ci vidi...

MATTEO: Ruvinati semu!!!!

 

MASINU: (va al centro del palco seguito dalla famiglia) Ma quali ruvinati… ca nuddu è rovinatu.        Si veru è… ora ci vidu...  ma eppi a peddiri a vista pi ci vidiri megghiu...  E sugnu tantu                     cuntentu picchì...  purru s'èstrana e mi inchiu di brogghi….  chista è sempri… a me      famigghia.

F I N E

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 15 volte nell' arco di un'anno