Mi piacciono i fimmini

Stampa questo copione


MI PIACIONI I FIMMINI

Commedia in tre atti

di ……………….

PERSONAGGI

IANU

TURIDDU

CONCETTA

MARIO

ROSETTA

PINA

CICCINA

GENNARO

GINA

LORENZO

VINNIE

ANDREW

DOMENICO

GIUSEPPE

POLIZIOTTI

BIAGIO

SULA

ARTURO

UMBERTO

Commedia formattata da

ATTO PRIMO

Scena 1

Casa colonica addobbata con vecchi mobili

Ianu                             - Ce' permesso…….. Si può'

Turiddu                        - (Sentendo bussare alla porta) Avanti trasiti, ca porta aperta e….

Ianu                             - Buon giorno cumpari comu siti? A cummari nun c'e... sulu siti?... ciavi na sittimana ca vi cercu, e finalmenti vi truvai, chi faciti, travagghiati finu tardi a sira?

Turiddu                        - No cumpari... a sira vaiu a scola pi nsignarimi u nglisi... vui u sapiti ca partemu pi l'Australia tutta a famigghia, e macari pi farci capiri... I paroli chiù' mpurtanti, bon giornu, bona sira vui u sapiti com'è'., e picchissu chi nun ci travati a casa.

Ianu                             - (Si mette a piangere)E allura chi fa mi lassati?... iavi na vita ca ni canuscemu,e quannu ci pensu mi vulissi ammazzari.. quantu ricordi ca mi lassati...ogni vota ca ievavu a caccia mi lassavaru I testi di cunigghi... quannu ammazzavaru u crapettu mi davavu I vudeddi pi nni ittari..quantu ricordi chi mi lassati... comu aia fari?

Turiddu                        - Cumpari Ianu matu fattu arrirnuddari, quasi quasi ca nun ci vaiu chiui all'Autralia sugnu inconsolabile lassari a vui... e a cumari quantu piaciri chi mi ha fattu passali... vi lu ricurdati quannu cascai e mi ruppi a gamba? Idda ci stricava da pumata ca facia na puzza di cani mortu, ca me mugghieri nun vulia strigali., e vostra muggheri ogni giomu ma stricava la gamba., iu ci pruvavu un cunfortu chi subitu m'addormiscevo comu un picciriddu.. chisti sunu cosi ca mancu iu mi pozzu scurdari.. vi ricurdati quannu mietevamu u granu, a sira ni curcavamu stanchi morti e certi voti a cumari non puteva dormiri picchi' arrunfavavu, e idda pi non vi risbigghiari si suseva, e si ni veneva intra a stanza mia dicennu: comu pozzu dormire cu sta serra o capizzu? Iu vulennu beni a vui a cunfurtava tantu ci ni diceva fina ca ci calava u sonnu. Ha! Chi fimmina lavoratora, pero' iu appena arrivu in Australia a prima cosa che fazzu e' l'attu di richiamu. accussi1 sernu sempri insieme., ora basta., non parramu chiù' di sti cosi, parramu di cosi belli.

Ianu                             - Vera e' cumpari.. u sapiti chi m'annu dittu? Ca in Autralia ci sunu tanti cunigghi... si ponu pigghiari cu li manu... si nun vi dispiaci mi putissiru mannari quattru.. però sta vota mannatimilli interi accussi' videmu comu sannu.... Vulissi assaggiari macari I cosci... mannu dittu chi cosci sunu sapuriti, siccomu iu nun aiu saggiatu mai videmu comu sannu .

Turiddu                        - Cumpari, I me cugnati nun vidunu Tura chi arrivamu all'Australia; dicinu chi quannu arrivamu u travagghiu e' già' prontu... mi porta ntra fonderia, un lavoro sicura... iu non sacciu chi e' sta fonderia, io penso che sara'in qualchi ufficiu, dici ca aia draviari a tratta., vulissi capiri chi e' sta ...draviari a tratta.

 Ianu                            - Vi cumpari e' accussi facili?., iu u capii subitu.. a tratta significa trattoria unni si mancia e bivi., biatu vui cumpari, almeno mandati tuttu u jornu... chissà' si aviti tempu di travagghiari navota ca mangiati tuttu u jornu..cu sa chi tipu di mangiari fannu...

Turiddu                        - Me' cugnatu dici;., a mattina bistecca di viteddu, dui ova fritti... e pi biviri... birra.... Poi a mezzogiorno tre o quattro panini imbottiti... a sira spaghtti di ogni tipo, poi pollo arrostito con contorno di verdura cotta o fresca e frutta di stagioni caffè'... poi non parramu di sigaretti chi si cattanu a diecine di pacchetti... cumpari sintennu sti cosi nun vidu Tura d'arrivari all'Australia pi sfugarimi a mangiari e fumari notti e jornu... cumpari cussa' comu si travagghia in Australia

Ianu                             - Vi' cumpari ... sintivi diri che attaccanu e setti di mattina, e dieci si fannu a colazioni, a mezzogiorno fannu mezz'ura di pranzu e finiscinu di travagghiari e tre... arrivannu a casa, se a cumari non e' arrivata ancora ... mittiti a pignata supra e cuminciati a cucinari, accussi’ quannu ariva a cumari putiti mangiari... poi vui lavati I piatti , e vostra mugghieri conza u lettu,fa I panini imbottiti per l'indomani, lava, stira di ferru, ci da na scupata alla casa... mentri vui comu finiti di lavari I piatti, mittiti a fasola a bagnu pi domani sira e cuminciati a cucinari., si poi vuliti a pasta cu sucu priparati a salsa pi domani sira... u tempu passa che mancu vi n'addunati e cussi' viiti a curcari...

Turiddu                        - Cumpari si vidi chi siti infurmatu beni., e dicitimi na cosa... chistu capita ogni giorno? Ma iu mi staiu cunfunnennu... io veramenti cridivu a me cugnatu ca sempi mi scrivi ca in Australia si campa cent'anni, vita allegra, spensierata; ora mi staiu facennu u cuntu ca non campu mancu dieci anni... e quannu si arriposanu si travagghianu sempri, macari fannu 'nautru travagghiu... vannu a pulizziari uffici, fattorii, e guadagnano un saccu di sordi... ora capii picchi' annu assai sordi .. picchi nun annu u tempu di spinnirli. Cumpari quannu veni a cumari, ci dicu cacanciai idea... All'Australia non ci vaiu chiù'.. e poi la chiamano terra ricca... ricca di che cosa? Di travagghiu? Non si dormi... tutti i jorni d'un passu

Ianu                             - Cumpari pero' manciati carni tutti I jorni... v'appansati a mangiari? Chi vuliti di chiù' aviti tuttu quello che volete., u signuri manna I biscotti a chi non avi denti..

Turiddu                        - Pi chistu aviti raggiuni... ma vui dicitimi na cosa? Ca', no paisi.. a sira vi mangiati un beddu piattu di favi, di fasola, di lenticchia., vi faciti na panza comu un tamburu... poi vi faciti na bedda camminata e digiriti tutto... inveci in Autralia vi inchiti a panza chiù assai di ca, si finiti tardu unni vi ni iti a camminari no lettu?... non camminannu u manciari vi chiumma intra lu stomacu, non potendo digerire finisci chi qualche giorno arristati ca vucca aperta., bella terra! Pi chissu me cugnatu mi scrivi che quando arrivu all'Australia restu ca vucca aperta .. e siccomu iu non ci vogghiu ristari cu a vucca aperta... ci mannu a me mugghieri ... accussi' resta idda cu a vucca aperta...

Scena 2 Entra Cuncetta

Concetta                      - (Entrando) Chi hai cu mia , si po' sapiri? Ma comu , ancora assittatu si? Non sai che te' spicciari e priparari chiddu chi te' purtari? Almenu li cosi nicissari, I robbi du lavoru.. Cumpari scusati, non vi avia vistu; comu siti? Atu saputu la bella novità' partemu pi l'Australia...ora finalmenti Iu putemu diri.... Cumpari non vidu Tura di arrivri in Australia,, me cugnatu dici ca sunu cosi di non ci cridiri.., arristamu ca vucca aperta!!

Turiddu                        - Senti ca' a mugghiredda...vidi ca iu aiu canciatu idea.. all'Australia nun ci vegnu... ci vai prima tu sula coi to figghi... casumai ristati vuiautri ca vucca aperta.. ma chi vi aviti misu intra a testa, ca vaiu alTAutralia pi ristari ca' vucca aperta., iu sti pochi anni chi m'arrestanu vogghiu campare felici... non mi vogghiu pansari a mangiari ca poi mi fa mali a panza ca non ci sugnu abituatu a mangiari assai— E poi non parramu do travagghiu, e quanto ce ne'... tu sai ca sugnu abituatu ca u pomeriggiu iu mi curcu.. inveci in Australia non sulu non dormu di jornu, nemmenu a notti, pinsannu call'indomani aiu iri a travagghiari... hou... ma chi si' pazza?

Concetta                      - Senti turidduzzu ,ca ti senti mali? Tu sti raggiunamenti non l'hai mai fattu.. chi focu ranni chi trasiu intra la me casa... Turiddu.. gioa mia... chi ti pigghiau?... cumpari iti a chiamari u dutturi ca chistu cascau malatu...Turiddu.. gioa di lu me cori .. ho signuri che focu ranni... cumpari vardati comu e' pallidu... ora comu fazzu... Turiddu parrà dimmi ca ti senti? .. ti fa mali a testa? Parrà accussi ti sfoghi ... cumpari iti a chiamari u dutturi circati I me figghi , curriti pi carità'... Turiddu pirchi' non rispunni? Parrà, vardami... iu sugnu to mugghieri ... chi fa non mi canusci?... ma comu aia fari... Turiddu gioia mia... stamattina eri comu un cardiddu... e ora addivintasti comu un salami... Turiddu... Turiddu... apri Tocchi (Turiddu gesticola che non può' parlare) Madonnabedda.,. un corpu di paralisi ci pigghiau... Turiddu cerca di spinciri I vrazza... prova, spinci I vrazza...(lui fa segnale che non può') Madonna mia .. tuttu paralizzaci e'.. Turiddu ... chiudi l'occhi...

Turiddu                        - Ha!!! Tu chissu vulissi , ca iu chiudissi Tocchi?

Concetta                      - Madunnuzza bedda ..Miracolo., mi fici parrari a Turiddu... beddu .. gioia mia...che cosa t'ha ntisu?.. c'avevi... u diliriu nta'testa? Nta' panza?.,dimmillu, chi fa' ntisu? Parrà... parrà... accussi' u dicimu o dutturi, e ti duna I midicini... pirdisti a memoria? Mi parivi un mortu... Ha!!! Quantu cosi iu pinsava... sai., pinsavu o funerali.. quali vistitu ti avia mettiri...quali scarpi., cravatta... e poi pinsava a cummari ca ti voli tantu beni... ti mittia intra u tabbutu a fotografia so... no chiddi nostri picchi' aveva paura ca casumai ci pinsavi bonu, e ni purtavi cu tra... eppoi pinsava... e ora comu fazzu?.. sula iu mi scantu... sula non pozzu dormiri a notti, e pinsava.. datusi ca u signuri u chiamau.. chi ci pozzu fari?., mi vinni na pinsata: Ma iu che pozzu fari sta vita sula?..ca mi scantu? Ora mettu n'articulu supra u giurnali "vedova cerca uomo forte e lavoratore per compagnia a e poi comu finisci finisci...accussi' mi cunfurtava... ma ora che u signuri non ti vosi, ni iemu all'Australia tutta a famiglia,accussT cuminciamu na vita nuova.., che ni penzi tu.

Turiddu                        - Veramenti cu tutti si cosi che hai pinsatu, ci aiu riflettutu... e sai che ti dicu? Priparamu sti valigi... e iamuninni in Australia.

Concetta                      - Sicuntentu tu?..

Turiddu                        - Non aiu altra via di scampu cu tutti sti cosi che mi capitanu?... maiu fattu u cuntu ... meglio morto in Australia e non intra stu paisi ; stu piaciri di farinai accumpagnari o cimiteru non ci lu dugnu.... Aiu pinsatu ca mi fazzu accumpagnari o portu; vi ringraziu signuri du miraculu ca m'aviti fattu

Scena 3 Entra Mario e Rosetta

Mario                           - (Entrando con Rosetta) Good afternoon, are you ready to go to Australia?

Turiddu                        - Chi dicisti? Iu non capisciu chi significa...

Mario                           - Significa ca semu pronti pi partiri pi l'Australia., eppoi mi mparai nautra cosa... shut up..

Rosetta                        - Eiu mi mparai... I love you

Turiddu                        - Ma che significa... shut up.

Mario                           - Significa statti mutu...

Turiddu                        - E tu Rosetta che significa chiddu ca dicisti tu....

Rosetta                        - TI AMO!!!!!

Turiddu                        - E iu mi mparai WORK... e allora sciarappi... I love you.. work che significa .... Zittu io amo il lavoro... incominciamo proprio bene... e tu Mario si cuntentu ca ni iemu all'Australia?

Mario                           - Papa' ca certu ca iu sugnu cuntentu... mi dissero ca ci sunu fìmmini beddi comu u suli.. e non vidu Tura di chiapparmi na para... picchi' nta stu paisi non sulu non li poi tuccari ca mancu ti talianu... e si u sannu I genitori t'assicutanu          Papa' tu u sai ca iu aiu venti anni... si non fazzu un pocu di eserciziu ora ... chi saccio... Tariti na passeggiata a braccetto vicinu u mari... o macari iri a ballari ne festi di ballu... oppuru chi sacciu ... fari qualcosa di naturali... papa' tu u capisci ca intra lu paisi non c'è' nenti sulu ,.. sulu sparranu, inveci in Australia... na terra ricca di travagghiu... di fìmmini beddi... alti ...no comu ca chi a chiù' alta e' un metru e cinquanta... picchi' stannu sempri intra, non fannu ginnastica, no esercizi... e non ponnu crisciri... inveci all'Australia fannu sempi ginnastica , e si fannu certi sventoli... e fìmmini ni poi aviri una a sittimana... ora ti pari giustu ca Rosetta non può' camminari ca Tommini di tuttu u paisi sparranu... picchi non avi puru idda u dirittu di pinsari?... chi c'è' di mali? Rosetta dicillu o papa'che a tia piacciono Tommini... parrà... non t'affruntari, dicillu o papa'... parrà .... Non ti scantari ca ci sugnu iu'

Rosetta                        - Papa'... u vidi tu comu sugnu costretta.... Siccomu tu... mi facisti fimmina, mi pari ca puru iu sentu qualche cosa pi Tommini... ma siccomu abitamu intra stu paisi non li pozzu guardari....e sai comu soffru io... non ni pozzu chiù'.... Mamma dimmi na cosa... quannu eri zita co papa' chi facevi?.. avanti rispunni, e non mi guardari accussi'... chi fa non ti piaciva di stari vicinu a iddu?... non mi diri ca non sintivi nenti pi iddu?!...E tu papa'...quannu iu nesciu pi fari a spisa, non mi dici autru .. non vardari all’ommininta faccia... ti raccumannu, quannu vidi l'ommini cancia strada.. certu mentri voialtri mangiate boni... non ci Griditi ca l'autri morunu da fami... mata scusari, ma intra stu paisi, e' comu na tradizioni... I fimmini non anna guardari Fommini... e l'ommini non anna guardari I fimmini... papa' sugnu cuntenta ca ni iemu air Australia accussi da' non ni canusci nessunu.. occhio non vidi e cuore non duole... papa' tu m V scusari.

Turiddu                        - NO nenti... anzi vi debbo ringraziare per la vostra sincerità'... a tia piacciunu I mascuJi ... e a tia Mario ti piacciono li fimmini... pi chistu vogghiu ringraziali lu signuri ca vi fici boni di saluti., rassumigghiati o papa'... E ora vogghiu fari un brindisi per la nostra famiglia... pi tia Rosetta ca vai in Australia pi circari ommini... pi tia Mario che vai a cercare fimmini... e iu e to' matri pi circari travaghiu... iamuninni... partiamo ... evviva l'Australia!!!!

Scena 4 Entra Pina

Pina                              - (Entrando) Buon giorno a tutti... vinni pi sapiri comu sta u cumpari...mi dissiru ca stava mali... comu siti cumpari... eh!!... chissà fu l'emozioni... a cuntintizza ca partiti pi l'Australia... na terra ricca di tuttu... specialmenti pi vui ca vi piaci iri a caccia... putiti iri acunigghi, a quagghi, a anitri e accussi vi passati u tempu... pero' stati attenui quannu iti a sparari maiali selvaggi, mannu dittu ca si nun stati attentu chiddi si partunu a ristati... e non vulissi ca ristassivu difittusu da parti di sutta... stati attentu e guardatevi bene, picchi' quannu iu vegnu in Autralia vi vogghiu truvari perfettu ... specialmenti di sutta.. picchi' sunu I gambi ca ni tenunu a dritta...mi raccomando voglio trovarvi perfetto e pieno di salute., e quannu vegnu all'Australia ni facemu beddi camminati..

Concetta                      - Turiddu, prestu, vatti a vistili, ca t'accattai I robbi pi partili.... Sunu comu chiddi da fotografia di me frati... sbrigati vatti a vistili c'ama partiri... carusi iti a vistirivi punì vuiautri ca ca' tuttu e' prontu.

Scena 5 Turiddu, Mario e Rosetta escono

Pina                                         - U sapiti?.. m'anno dittu che all'Australia fannu u trapiantu... iu ci lu vulissi fari fari a me marìtu stu trapiantu, pi ci crisciri.. vui mi capiti?

Cuncetta                      - Chi dicistivu?... che cosa ci avi crisciri cummari?..

Pina                              - Ca I capiddi... ci stannu scumparennu tutti sti quattru pila ca ci avi... viditi chi putiti fari.,, eh! Mariteddu miu... si e' veru chiddu chi mi disseru, t'aggiustanu sta testa ca pari un giuvani, comu quannu ni maritammu... cu sapi ... cu da gran testa che ciai piena di capiddi, ti senti nautru tantu (avvicinandosi le dice sottovoce) dimmi na cosa ti la lavasti a faccia stamattina?

Ianu                             - Mi fici u bagnu ... no senti u ciauru?

Pina                              - Io veramenti sentu na puzza differenti... ma chi isti nta stadda a dari a mangiari osceccu?... dimmi nacosa , chi facisti?..

Ianu                             - Veramenti muncii a crapa, pi purtarici un pocu di latti a cumari Ciccina, ca ci nasciu un picciriddu.... U sai quantu e' beddu?

Scena 6 Entra Ciccina

Ciccina                         - (Entrando con un bambino in braccia) Pirmissu? .ma vardati quantu e' beddu... cummari vardati ca'... ma a cu sumigghia? (mostrandolo)

Ianu                             - Veramenti e' troppu nicu... e' difficile truvari a somiglianza...

Pina                              - Vi lu dicu iu a cu sumigghia...a du curnutu di so patri ... beddu comu iddu... AHHH curnuteddu...e poi ci avi lu beccu di so patri,., cumari Ciccina, chi figghiu beddu chi aviti... biii... u curnuteddu ridi... u signuri l'ha fari crisciri chinu di saluti... vi... vardati... figghiu di buttana quantu si beddu... mu mangiassi amuzzicuni..

Ciccina                         - Cummari , dacitimillu ca u fazzu mangiari... ci dugnu u latti cha mi purtau vostru maritu... e ora a tutti vi salutu.,. buon viaggio ,e ogni tantu mandatimela na fotografia e... grazie per I complimenti pi ma figghiu... annamuninni curnuteddu. (Esce)

Concetta                      - (tutta la famiglia ritornano in scena come burattini). Madonna mia ... che quadro meraviglioso!! vi voglio fari na fotografia pi ricordu... Cumpari.... quantu siti beddu... cumpari mittitivi vicinu u cumpari ... pronto... u sapiti commu parivuvu?..

Turiddu                        - Tu dicu iu comu parivumu... comu tanti mascherati...

Concetta                      - Tu statti mutu... Siete pronti? Avanti marcia... (prendono le valigie e partono mentre suona l'inno Australiano, e si sente il suono della nave).

Fine del primo atto

ATTO SECONDO

In Australia. Scena con tavolo grande addobbato con cibo, bottiglie di birra, spumante, ecc.

Scena 1 Entrano Pina e Gennaro, lui parla napoletano e lei siciliano

Gennaro                       - Finalmente sta arrivando tua sorella e tuo cognato e nessuno dei due parla Italiano, e neanche l'inglese... vedi cosa succede in questa casa., finisce che debbo cercare un interprete per poter comunicare... e' vero la vita come si incomincia si finisce... Ti ricordi quando siamo venuti noi in Australia non capivamo una parola?., poi c'è' tua sorella, parla cosi' svelta che non capisco cosa dice... ma che razza di dialetto parlate, possibile che non siete aggiornati di niente.

Gina                             - Ma la vuoi finiri.. ora mi fai chianari I cincu minuti, picchi’ ti li scaricu tutu ntra na vota, ridiculu ca nun si-.... Picchi’ ti pigghiasti a mia... chi fa non mi capisci quannuparru iu?Rispunni... ridiculu ca si, arrispunni, nun mi capisci?...

Gennaro                       - Hai detto un sacco di parole e ne ho capito solo una... pero' dalla tua gesticolazione con le mani, ho capito tutto quello che mi volevi dire... dimmi un po', tua sorella gesticola come te? Come posso capirvi se non parlate l'Italiano?... tu u sai ca si mi 'ncazzu sugnu fitusu e ci li scaricu tutti ‘nta na vota.

Gina                             - Bravu!!!! Dimmi na cosa, comu parrasti ora tu?., dicisti: si mi 'ncazzu iu sugnu fitusu... dimmi na cosa: chistu non e' sicilianu?,. Allura u capisci chiddu ca dicu iu; ma finiscila... nun mi unchiari I sacchetti... ma vardati signuri mei comu ma' fattu divintari nirvusa... eru tantu cuntenta pi Tarrivu di me som., e m'ha fattu scuncentraridi na manera ca nun sacciu chiddu c'aia fari chiù'. Dimmi na cosa, ti puoi lamintari di mia? Ti ricordi quannu canuscisti a mia aveviti lna facci un culuri giallu, un culuri di mortu... e dopu sei misi ti fici turnari u culuri naturali., picchi'? di unni vinni?.. tu manciavi sempri; fish chips...pizza..e mangiari scunchiurutu comu tia.. inveci iu ti cucinu: fasoli linticchi, ciciri, brocculi e tanta roba di sustanza.. poi a mattina dui ova sbattuti pi fariti livari sa' giallura, u vilenu c'aviviti 'nta' faccia, e chistu e' u ringrazi amen tu ... sbrigati chiù' tistu ca stannu arrivannu, ancora nun avimu priparatu nenti... unni si ni eru I tuoi figli?..

SCENA 2 Entrano Lorenzo e Vinnie

Lorenzo                       - Hallo' dad...how are you?.. io sono pronto; tu Vinnie cosa fai? Rimani dentro, o vieni con noi?..

Vinnie                          - I don't know... Do you want me to stay here?

Gina                                        - Ali right! You stay here and we go to Port Melbourne a pigghiari I zii...iamuninni... e conza a tavula, mi raccumannu.

Vinnie                          - (prepara la tavola cantando una canzone mentre arriva un amico)

SCENA 3 Entra Andrew

Andrew                       - Hello Vinnie ... are you ali by yourself?

Vinnie                          - Yes... didn't go to school today?

Andrew                       - No today I have to see mister Franco Maraventano wich importsfrom Italy one of the best coffee on the market CLASSICO CAFFÉ' CrRCI... and I have to deliver panphlets that advertise this foffee.

Vinnie                          - O yes.. I know Frank Maraventano.,

Andrew                       - Yes .. iddu e' sicilianu... And another thing... he has cigarettemachines in every shopping center, I have to work because I need money, do you know why?... I want to buy something special for your birthday... Vinnie do you know something?.. I love you..., do you Ipve me?

Vinnie                          - Andrew why do you ask me... you know very well that I love youAndrew please go away because my parents coming back from port Melbourne and I don't like them to find you here. Here's some money to buy something for me, are you happy now?

Andrew                       - Thank you my darling.. 1’11 see you tomorrow, Vm sure mister Maraventano will give me this job. (Stanno per baciarsi quando entra Lorenzo)

Lorenzo                       - Got you now ... I will teli my father and your fater, and both ofyou are going to be in trouble... uniess you give me $10 I want to buy a bunch of flower to my girl friend.

Andrew                       - Please Vinnie.. lend me another $10 I will give it back tomorrow... to shut him up otherway we will be in trouble.

Vinnie                          - (Dandogli I soldi) here is $10 and piss off from here please.

(Andew e Lorenzo escono)

Lorenzo                       - HA...!HA!...HA!..Igot$10bucks!!!???

SCENA 4 (Entrano Gemi, Turiddu, Gina, Concetta con valigie, pacchi, regali, ecc.)

Gennaro                       - Benvenuti nella mia casa... adesso come prima cosa, propongo un brindisi per i miei cognati e nipoti, di una buona permanenza in Australia (si scambiano I regali) e adesso voglio farvi un bel regalo da parte mia e della mia famiglia (consegna una sveglia) questa e' per te che sei il capo della famiglia... puntala alle cinque di mattina così ti alzi, prepari il caffè', sveglierai il resto della famiglia per andare a lavorare... poiché' ti ho trovato un lavoro che incominci alle sette di mattina e finisci alle quattro di pomeriggio... qui' caro cognato tutti dobbiamo lavorare e tutti dobbiamo aiutarci a vicenda... fra una settimana te ne accorgerai come il tempo vola ... e non hai tempo di niente... solo ti dico, che siamo in una terra ove non si muore mai... non ci sono pensieri, non ci sono preoccupazioni... tutto cammina veloce.,.. Lavoro ne avrai a volontà'.. guadagnerai tanti soldi... ma non avrai il tempo di spenderli... I tuoi figli avranno un avvenire sicuro... si possono comprare una casetta...una macchina, e qualche altra cosetta. Il lavoro e' sicuro, si molto straordinario., alcuni fanno due lavori., cosa ne penzi tu caro cognato?., ho parlato bene?

Turiddu                        - lu veramenti cu tutti sti discorsi ca me fattu.. aiu pinsatu ca ni turnamu in Italia.

Gennaro                       - Come non sei contento? Io ti ho detta la verità'., te Io giuro

Turiddu                        - E sparti macari mu giura....Senti caru cugnatu.. datosi che me l'hai giurato ci credo... iu ti giuru ca in Australia ci staiu sulu u tempu ca fazzu I sordi do viaggiu pi tumariminnL. caru cugnatu vidi ca iu non vinni ca' pi moriri.. dimmi na cosa n' uretta di pinnichedda quannu IV fai cu tuttu stu travagghiu?

Gennaro                       - Ti puoi riposare la domenica se piove., poiché' devi badare per la back yarda... zapparla, piantare pomodori, zucchini, fagioli, lattughe., poi bisogna tagliare l'erba., e fare tutte le pulizie interne ed esterne...

Turiddu                        - Ho capito tutto benissimo., pero' ti vogghiu fari nautra dumanna.. si unu vulissi siminari tricioli e pipispezi, chi fa I po' siminari.. si o no?..

Gennaro                       - Certo .. l'importante che non sono troppo piccanti, senno' ti puoi sentire male e non puoi andare al lavoro

Turiddu                        - Caro cognato., se non e' proibito iu ci seminu pipispezi e tricioli, accussi mi sentu mali e a travagghiari nun ci vaiu... già' m'aiu fattu u cuntu ca finiu a bedda vita ora si devi pinsari alla famigghia... lavorari dalla mattina alla sira.. dormiri pocu, e mangiari assai... e iu ca mi avia fattu u cuntu differenti,., mentri ora e' tuttu u cuntrariu... e dimmi na cosa caru cugnatu.. sti fucili chi m'aiu purtatu.. a che servunu si nun pozzu iri a caccia datosi che lavoru sempri... che aia fari??

Gennaro                       - Puoi sparare I conigli quando hai tempo.

Turiddu                        - Si non pozzu sparari I cunigghi u sai chi fazzu? Spani u travagghiu.. chiù' di chissu non pozzu fari... Ha chi terra ricca!!! E dimmi ca c'è' puru a cassa malattia?

Gennaro                       - Come no? io per esempio vado dal dottore una volta ogni due settimane.. sai com'è'... il corpo e' come una macchina devi lubrificarla e si mantiene sempre in gamba... ad esempio... io in venti anni di Australia... incominciai con una pillola al giorno... oggi sono arrivato a sedici al giorno... ne prendo: due per la pressione, due per il colesterolo, due per raffinare il sangue senno' non circola bene, due per il mal di schiena, due contro la intossicazione, ecc. Pero' ringrazio Dio tutto funziona perfetto.

Turiddu                        - Allura si ti ni pigghiassi vinti turnassi di nuovu a vinti anni? Senti u cugnatu, dumani, inveci di iri a travagghiari, partemu pu dutturi, e ci dicu ca tutti sti pinnuli ca pigghi tu, si mi li po' dari a mia tutti intra na vita, accussi' mi levu u pinsieru ,e videmu si mi pozzu sentiri bonu... accussi mi vinissi puru a mia tuttu stu pitittu di travagghiari

Scena 5 Entrano Domenico e Giuseppe

Domenico                    - Buon giorno dove sono questi nuovi arrivati? Benvenuti a tutta la famiglia., siete arrivati in una terra ricca di tutto... ogni qualvolta che arriva un nostro connazionale, io sono il primo ad interessarmi e cercargli il lavoro... un lavoro sicuro!! Ho già' parlato con un mio amico che ha una fattoria di formaggi... e mi disse che, se lui faceva il pecoraio... viene assunto immediatamente... straordinario, a volontà' ... dovete lavorare dodici ore al giorno, inclusa la domenica., si guadagna un sacco di soldi... voi che ne dite? Siete contento?

Turiddu                        - E ditemi na cosa?... come si chiama questa persona??

Domenico                    - Lui si chiama Sebastiano Pitruzzello come nome ... pero' la ditta viene chiamata Pantalica Cheese... sapete?., un uomo generoso! Un uomo lavoratore... dovete ricordare ,che la regione siciliana le ha dato il titolo di Commentatore a Palermo.. perché lui lavora ventiquattro ore al giorno...Benvoluto per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità' Italiana.,, un uomo lavoratore., benvoluto da tutti in particolare dai Siciliani.. Sapete?? Lui va cercando quelli che non hanno lavorato in Italia... lui ci fa la scuola di lavoro per metterli a posto., lui vuole che tutti seguono il suo esempio come lavoratore, e poi un giorno essere premiati dal governo come lui,., che ne dite???

Turiddu                        - Io veramente non so come ringraziarvi per il vostro interessamento verso di me...Ditemi una cosa? Potrei parlare io con questo tizio?., cosi mi farò convinto... immagino che sarà' una persona distinta

Domenico                    - Come no'... anzi, domani vi ci porto io... così sono sicuro che mi porterò' a casa un po' di formaggio..lui per questo e' molto generoso.

Turiddu                        - Io penzo che dove lavori tu e' un lavoro sicuro .. e dopo tanti anni ti sarai adattato come uomo tutto fare.

Domenico                             - Veramente, sono quindici anni che non lavoro... mi sono infortunato sul lavoro e adesso prendo la pensione,... poi vado a cantare nei clubs Italiani, mi pagano bene, e faccio una vita serena, tranquilla

Turiddu                        - Bravo!! E il giorno cosa fate? Come passate la giornata?

Domenico                    - Mi alzo la mattina alle dieci, faccio colazione... poi vado a giocare alle bocce... ritorno a casa... con mia moglie prepariamo per la cena... mangiamo... guardiamo la televisione., e verso mezzanotte dopo una giornata molto attiva...andiamo a letto .. e dormiamo tranquilli.

Turiddu                        - Voi capite se qualcuno parla il siciliano con voi?

Domenico                    - No!!Neanche una parola...

Turiddu                        - E allura ascutati a mia... m'atu ruttu chiddi ca si chiamanu sacchetti... u travagghiu ti IV circari tu .. ca si lagnusu e fitusu.... Ma vardati signuri miei ca tutti mi cercanu travagghiu.. ma che', ci l'aiu scrittu ntra frunti?.. ma lassatimi in paci... in due ore ca sugnu in Australia, m'annu caricatu di travagghiu comu un sceccu... ma finitila ... anzi viditi si mi purtati quale'osa di mangiari, ca nun tegnu mancu a dritta.

Giuseppe                      - (Sordomuto) ARE you right?? How are you ?? all right??

Turiddu                        - Ma ditemi na cosa? Questo signore non parla Italiano? Da due ore che sta qua non ho capito una parola...parla forse l'inglese? Cosa ha detto ... voglio sapere..

Domenico                    - Ha detto se state bene, e se siete contento dei trattamenti e dell'accoglienza che vi abbiamo fatto?

Turiddu                        - Ditici chi di chisti accoglienze, in vita mia l'hannu fattu sulu in Australia, m'hannu dubbatu di travagghiu , ma no di mangiari,

Domenico                    - Io veramente ci parlo , pero' lui non mi capisce, perche e' sordo poveretto,, da diciotto anni che non lavora perché infortunato alla schiena... capisce solo quando scriviamo quello che vogliamo dire..

Turiddu                        - Caro amico, con I sordi bisogna avere esperienza... io mi faccio capiri.. e mi rispondono subbito... ora vi fazzu vidiri iu..(parlando nell'orecchio di Giuseppe) Dunque, prima di tutto vogghiu diri ca siti na persona simpatica... ora inveci vi dicu ca siti un cumutu con la patenti., siti un mascalzoni e un vigliaccu,.. u travagghiu ti IV circari tu ca si lagnusu... t'avissiti affruntari che campi supra I spaddi di l'autri.

Giuseppe                      - Cornuto ci sei tu., non io. (Si avventa su di Turiddu ma viene calmato)

Turiddu                        - Guardate.... Adesso ve lo spiego per Italiano... in Italia, ci sono diversi tipi di cornuti... ad esempio: Se voi vincete $50 milioni al totocalcio... la gente dice: ma guardate che cornuto fortunato.... In Sicilia quando uno vince la lotteria diciamo... minchia quanto e' fortunato stu figghiu di buttana... allora io per farvi un complimento vi ho detto che siete cornuto fortunato, poiché' cosi giovane pigliate la pensione e state bene..e' tutto modo di interpretare le parole...e' come la punteggiatura per dare più' enfasi al discorso..

Domenico                    - Ma finiamo con questi discorsi?! Siamo venuti per darvi il benvenuto in Australia... adesso vi faccio sentire una canzone fatta da me ..Attacca Giuseppe!!

(Domenico canta, mentre tutti brindano e fanno scena. Entra in scena un poliziotto).

SCENA 6 Entrano i Poliziotti

Poliziotto                     - Is here mister Gennaro?

Gennaro                       - Yes I am... can I help you?

Poliziotto                               - You have to carne to the police station because some friend of yours justarrived from Italy by piane... at the custom had to stop him as they found lots of food. like... cheese... salami... hot peppers... olive oil.. seeds and plants; as such substance is illegai., you have to carne and explain to your friends... that unless they pay the sum of $450 they have to go to jail until the judge decision.

Gennaro                       - (Spiegando a turiddu) Questo poliziotto e1 venuto perché tuo compare lano con la moglie sono stati arrestati poiché' alla dogana delraeroporto le hanno trovato roba di contrabbando, cioè*... formaggi... salsicce... peperoncini... olio d'oliva.. semi di ogni genere... e se non paga la penale di $ 450 dovranno portarli in guardina...

Concetta                      - Ma non puo’ essiri... me cumpari e' in Sicilia ... si sbagliano!!! Dicci a stu carnalivari ca si ni.va ... annunca ci dugnu un corpu di seggia nta' testa...(rivolta al poliziotto) mi dispiaci ca nun capisci u sicilianu masinno' ta' mparassi iu a ducazioni... vardati che razza di puluziottu,..non hai mancu a forma di carabinieri... in Italia I carabinieri sunu un metru e ottanta... tu non si mancu un metru e venti!! Quannu camminati non si capisci si siti a dritta oppuru sittatu..

Poliziotto                     - (Ride, e poi risponde) Come here!!. Veni ca e ascuta chiddu ca ti dicu .... Iu nascivi in Australia., pero' I miei genitori veninu dall'Italia.... Si iu fazzu u poliziotto fazzu u me doviri e u guvemu mi voli beni., ora si tu non mi dai $ 450 di penali to cumpari Ianu Mangiafavi finisci in galera... dicitimi na cosa , di chi paisi viniti?

Concetta                      - Iu vegnu di Carrapipi..

Poliziotto                     - Allura semu paisani.. a quantu pari chiddi ca vinemu di stu paisi semu tutti giganti comu a mia e tia ... e nautra vota, non vi arrisicati di parrari accussi' cu la genti... ringraziati a Diu ca semu paisani picchi' si parrati accussi' cu calabrisi a st'ura fussiti morta... vi doviti mettili in menti che a Melbourne la maggioranza semu siciliani e calabrisi... genti di rispettu e di parola... noi autri in Australia facemu u nostru doviri, usiamo tanto rispettu per il prossimo., ora pigghiati sti spicciuli e viniti cu mia.

Concetta                      - (rivolta a Turiddu) Turiddu cornu ama fari... ca a cosa seria e'... unni I pigghiamu tutti sti dollari.

Turiddu                        - Non ti preoccupali ca ora ci penzu iu... dunque!,, signor poliziotto... datosi ca ni putemu capiri nto' parrari... ora mi piglio io la responsabilità' e pago io questa multa... Concetta pigghiami u portafogghiu... (scrive , poi consegna al poliziotto) questa e' una cambiale valida per un anno al 15% di interessi., prendetela , e rilasciate I miei amici immediatamente.

Poliziotto                     - Caro signore... qua' le cambiali non hanno valore., u sapiti chi faciti?.. vi li faciti pristari di qualche amicu.

Domenico                     - Aspettate che telefono subito al signor Pitruzzello.. lui un favore del genere lo fa volentieri, (parla al telefono) Hello' signor Pjtruzzello?.. sono Domenico... vorrei fatto un piacere...e' appena arrivato dall'Italia un pecoraio in cerca di lavoro.. pero'... e' stato fermato alla dogana perché portava formaggi,., salcicce... semi di osni genere., ed altro. E adesso si trova alla police station ... con un pagamento di $450 di penale., sarà' rimesso in liberta'...voi solo potete aiutarlo... sono certo che ve le restituera' appena possibile... va bene .. grazie... vi aspettiamo., (riagancia il telefono) diceche viene subito...tutto a posto....

Cuncetta                        - Sugnu cuntenta che arriva a cumari e u eumpari...Adesso voglio farvi sentire una bella canzone

SCENA 7 (finita la canzone entra Biagio).

Biagio                            - (Entra in scena e saluta ) Good rnorning!... I believe someone is introuble... do not warry we will fix.everything.. (rivolto al poliziotto) Hereis the money, please release our friends... I will wait here... (Il poliziotto parte, mentre si spengono le luci per due secondi giungono I nuovi arrivati accompagnati dal poliziotto... tutti salutano e abbracciano ).

Biagio                            - I don't speak Italian, but I speak a bit siciliani!.. (Rivolto a Ianu) Comu vi sintiti... stati bonu?.. u miu papa' mi dissi si sapiti munciri I vacchi, e I pecuri.

Ianu                               - Comu no! munciu vacchi da trenta anni... tutti I marini

Biagio                            - Allura semu a postu... dumani putiti cuminciari... mi raccumannu non vi faciti a doccia pirchi' u papa' vi voli sciaurari (rivolto a Gennaro) please teli him not to have a shower.. .because my father from the smeli judges the people.. please teli him.

Gennaro                        - Dice di non farti la doccia perché lui vuole sentire l'odore naturale.

Ianu                               - Pi chissu nun sa' preoccupari.. iu mi fici u bagnu tri misi fa, ero in campagna, chioveva, e non avevu unni ripararimi... dicillu tu a mugghiredda ca mancu a facci mi lavu a marina, pi non spurcari l'acqua

Pina                               - E sparti ci lu dici?..Egregio signuri, pi chistu può' stari sicuru ca me maritu dici a verità'... Si figuri che all'ariuportu lu stavanu purtannu alla disinfettazioni pi chiuderlo in quarantina... poi visto che faceva puzza naturali di pecura, l'annu lasciatu liberu.

Biagio                            - OK...that's good... l'll see you tomorrow... good bye to everybody.

Mario                             - (Fermando Biagio) Scusate... vi devo fare una domanda... unni faciti a ricotta ci ni travagghianu fimmini?

Biagio                            - Comu no! ci n'e' na vintina.

Mario                             - Allora vi pozzu fari nautra domanna.. ci fussi nu travagghiu pi mia ... Pero' a mezzu I fimmini... a mia veramenti non mi piaci u fetu de pecuri.. a mia mi piaci u fetu de fimmini Viditi chi dici u papa' si mi può' fari stu favuri non mi interessa se mi duna a paga di un picciriddu, basta ca sugnu menzu I fimmini... dicitimi na cosa a vui vi piaciunu I fimmini?

Biagio                            - Hou stati attentu comu parrati... picchi' mi pigghiastivu?

Mario                             - Aiucaputu!!

Biagio                            - che cosa atu caputu

Mario                             - No modu comu purrastivu, mi pari,..

Biagio                           - Viniti ca,.. vui ata sapiri ca me patri non ci può' cummattiri cu mia picchi' vaiu sempri for a, e m'arritiru ne matinati... allura facemu na cosa... dumani sira ti vegnu a pigghiari da casa e ti portuin un locali ... ma sai ballari? E non ti mettiri a cravatta , solo a cammisa e un pantaloni stazzatu, va beni? Non diri nenti a nssunu, ama sapiri sulu iu e tu.., poi pi fimmini ci pensu iu ... mutu e non parrari.

Mario                             - E dimmi na cosa., e' sicuru chi pozzu acchiappari I fimmini pi ballari... chi fa parranu pi talianu? Si non parranu comu fazzu a invitarli a ballari.

Biagio                            - Non c'è' bisognu di parrari ... ci vai .. I pigghi pa manu... e iddi sannu che anna ballari... e poi ta sbrighi tu chiddu ca fari.

SCENA 8 Escono tutti restano solo Ianu e Turiddu

Ianu                               - (Rivolto a Turiddu) Carissimu cumpari nun vi Taspittavavu chista sorpresa... Io avevo tutto pronto pi venire in Australia... e fui ingaggiatu du governu Australianu comu espertu muncituri di pecuri... siccomu in Australia ci sunu tanti pecuri...(cambiando argomento) Cumpari... ma vui non mi pariti tantu cuntentu... c'aviti?.. siti un pocu pallidu nta' facci... manciastivu assai?

Turiddu                         -  Si!!! Nun aiu pututu digiriri.

Ianu                               - Pigghiativi un pocu di bicarbonato e viditi ca diggiriti tutto

Turiddu                         -  Vermenti cu tuttu stu travagghiuca m'annu datu a mangiari ci vulissi l'olio di ricinu... cumpari u travagghiu e' troppu pisanti e m'ha chiummatu nta panza... caro cumpari la bella vita finiu... l'unica cosa che abbiamo in abbondanza e' u travagghiu... ora viniti ca ca vi fazzu vidiri unni vi curcati... allura... vui durmiti na stanza mia... a cumari di supra e vui di sutta.. iu e me mugghieri la stessa cosa ... iu di supra e me mugghieri di sutta

Ianu                               - Ma dicitimi na cosa?... vui atu dittu che iu dormu di sutta e a cumari di supra... comu mai ca vui durmiti di supra e vostra mugghieri di sutta?..

Turiddu                         -  Chissu ci aiu pinsatu... u sapiti picchi?... picchi' a vui di supra vi gira a testa.

Ianu                               - Cumpari prima di partiri fui alla regione Siciliana e m'annu datu alcuni indirizzi. ... dobbiamo trovare Bruno distributore., lui importa tutto dall'Italia, tutta roba di mangiari... e' un pezzu grossu... difatti ci hanno dato il titolo di commendatore, perché importa di tutto... ficu sicchi... pumadoru sicchi... pipi sicchi... eccetari... e' un tipu generosu e iu ci vulissi fari na proposta... se putssi impurtari na cosa molto utile, che in Italia costa pocu ,ma in Australia costa assai...Cumpari m'annu ditto che in Australia ci sunu tanti circoli di pensionati., per essere pensionati debbono avere na bella età'... allura iu vulissi parrari cu stu Brunu distributori e con il commendatore Mirabella che e' presidente della camera di commercio ca in Australia e che importa dall'Italia mobilia di grande lusso... vorrei suggerire di importare un prodotto che qua' costa caro , ma in Italia si può' accattali cu pochi soldi... pero' nuautri navissima pigghiari almenu u trenta pi centu.

Turiddu                         -  Cumpari vui mi atu parratu di sta cosa ... pero' ancora non sacciu chi e' sta cosa.

Ianu                               - Vii... e non vu maginati ... e' tantu facili!!... Quannu vui aviti sessanta cinqu anni, quantu pinsati di putiri campari?... accurzamu a cosa... che cosa aviti di bisognu?

Turiddu                         -  Ca u panimi!! Ha ho capito ... vuliti importare panini in Australia picchi' ci ne sunu pocu??..

Ianu                               - No!! iu vugghiu importali.... IO voglio importare... TABBUTL. Casse da morti... cu tutti sti penzionati ca ci sunu Viditi quantu ci ni volunu? Nui li pigghiamu a tricentu mila liri l'unu e li possiamo vendere... quattro mila dollari l'unu... viditi quantu guadagnu c'è' ... chi ni pinsati??

Turiddu                         -  Cumpari... in un misi ca nun ni videmu siete diventatu un commercianti... allura,.. datosi ca questo Mirabella e' presidente della camera di commercio ci facemu parrari di Brunu ca iddi si canuscinu, e videmu si putemu cumminari stu affari ... datosi ca iddu vinni mobilia si ni putissi fari mettiri un tabbutu in esposizioni intra u negoziu... eppoi ci diamo l'autorizzazione di regalare un tabbutu a qualche amico suo...

Ianu                               - N'autra cosa... putissimu mettiri un articulu intra u giornali Italianu il globo... nuova ditta offre generosamente tabbuti con Io sconto del settanta per cento per I giovani, e quaranta per cento per I pensionati

Turiddu                         -  No!! lo sconto deve essere uguale per tutti....

Ianu                                          - No cumpari I giovani campanu chiù' assai... mentre I pnsionati su cattanu picchi' morunu prima

SCENA 9 Entrano Rosetta, Mario e Cuncetta

Rosetta                          -  (Che ha sentito la discussione) Papa' di tutti sti raggiunamenti che atu fattu nun funziona nenti ca vuliti importari tabbuti in Australia... e' na cosa che non può' andari... ora vi lu dicu iu pirche'. Si per casu ci fussi un picciottu ca voli a mia, u sai tu chi dici? Nun t'arrisicarica chidda e' figghia do tabbutaru... si scantanu , e mi lassanu... tu sai picchi' vinni all'Australia? Pi incuntrari un beddu carusu... spusarimi , e formari una famiglia... lasciati perdili sti discursi... u cumpari già' u travagghiu ci l'avi , a mungili I pecuri, e a tia datusi che atu lavoratu assiemi, puoi fari a ricotta.

Turiddu                         -  E dimmi na cosa., che differenza passa tra u ricuttaru e u tabbutaru... pirchi'? non tu dicunu u stissu... chista e' a figghia du ricuttaru... allura bisogna truvari un altro lavoro

Rosetta                          -  Hai raggiuni... ora vado a trovare a questo commentatore Bruno Distributore... e vediamo se mi putissi aiutare a farimi cantari con qualche orchestra... se mi potesse sponsorizzare per incidere qualche disco, qualche cassetta., mi dissero... che con la mia bella voce pozzu fari fortuna ... e tu mi putissi aiutali a vendere dischi e cassette... accussi ntro pomeriggiu poi dormiri...facemu na cosa ... u facemu veniri ca... e ci parramu... e videmu si ni puor ai'tari... ci mittemu macari a mamma... ci facemu cantari na canzuna magari a idda eh' e' untunata... e poi tu? Ancora ti nesci a tia

Turiddu                         -  Chi mi nesci?

Rosetta                          -  Ca a vuci... facciamu un trio, e ci mittemu...'T PICURARI" Si poi a tia non ti piaci ci mittemu "I TABBUTARI" A me frati u facemu comu prisentaturi... o cumpari cu la cumari comu managgieri e ci facemu carricari I strumenti., a zia co ziu I facemu.. ci facemu puliziari u polcoscenico... cosi' abbiamo formato la compagnia 'I picurari 4 o "I tabbutari" datosi ca semu Siciliani u sapiti comu currunu a genti ... a fannu a pugni pi vidiri a nuiautri... papa'tu non sai nenti di mia... iu aiu studiatu musica e cantu... e cantu puru per inglesi..tu non u sai picchi' sei statu sempri geloso che non volevi ca niscevu... non vulevi ca issi a ballari ... vulevi ca iu stassi sempri intra... menu mali chi aia avutu a mamma d'accordu cu mia... tu nun sai chi vuci che avi a mamma... iu e idda facemu unu spittaculu ca vi facemu ristari cu la bucca aperta... ti facemmu vidiri chiddu ca sapemu fari... tu me scusari ... ora semu in Australia, e ti facemu divintari un uomo importanti, mentri tu in Italia ni facevi ittari sangu, ca tuttu doveva essiri comu tu volevi... ma iu e a mamma t'amu fattu I corni... tu non puoi immaginari quantu coma t'amu fattu... perché l'abbiamo fattu?.. per il tuo bene., e oggi in Australia ti facciamo vedere ca tutti I corna che t'amu fattu oggi sono utili... in questa terra dove c'è' possibilità' di tutto... mentre nei nostri paesi se non ti davanu un muttuni nto' culu ... non c'era nenti da fari... mamma ora parrà tu .

Cuncetta                        - Turiddu... tu u sai quantu t'aiu vulutu beni... finalmenti possiamo essiri contenti e soddisfatti di tutti sti coma chi t'aiu fattu... Turiddu ... gioia miu... u beni cati vulemu e' immensu... diciticillu vui cumpari Ianu.

Ianu                               - lu veramenti non sapia che u cumpari aveva tutti sti corna...(rivolto alla moglie) tu u sapevi che u cumpari era cornutu?

Pina                               - VI!!!! Iu sacciu tuttu di idda... ma picchi' tu chi penzi ca nun t'aiu fattu I corna a tia... (rivolta al compare) cumpari... dibiticillu quantu corna ci aiu fattu.. vui ata sapiri ca u munnu tieni in putere delle corna...

Turiddu                         - Allura tutti I paisani sapevanu ca iu eru cumutu? ..e io inveci non lu sapevu.. (porgendo la mano a lanu) congratulazioni, compare... cornuto vui ... e io macari.

Mario                             - (Entrando) Fermi tutti!!.. Papa' assittativi tutti... chi ni pinsati si facissimu I provi dillu spittaculu c'avissima fari? Allora incominciamo prima pi 'nglisi e poi pi Italianu... (presentando lo spettacolo con accento italianizzato) Ladies and gentleman ... stasira..no! ! tonight I like to introduce to you a very talented group just arrived from Sicily... and the first song del gruppo... u nomu non lu sapemu ancora... pero' sugnu sicuru ca si chiama "I tabbutari' o "I picurari'... perciò' ladies and gentlemen "I Picurari" o "I tabbutari "...un grande applauso (si canta tutti in coro. Alla fine rivolto a lanu) Veramenti du modu comu cantastivu eravu un pocu fora tempu, caru cumpari lanu... forsi picchi fustivu rifurmatu pi fari u militari...ma non vi prioccupati chi chissu u putemu aggiustali... e ora tocca a tia Rosetta... vidiamu chi canti na canzuna pi 'nglisi...(introducendo) and now ladies and gentlemen, another beautiful song... nun sacciu u nomi... Rosetta dicillu tu comu si chiama.

Rosetta                          - Signuri tutti bona sira... comu vinistivu ni stu locali?... cu vi accumpagnau?... vinistivu cu bassu? O cu carni?., mangiastivu assai? Ora cu sta canzuna ca vi cantu, vi fazzu addiggiriri chiddu ch'atu manciatu... allura 'ncuminciamu.. (Rosetta canta, alla fine ) Grazie... grazie., thank you very much... si vi vuliti accattari u discu u vinnemu alla porta... grazie... ciao

Fine del secondo atto

ATTO TERZO

Scena 1 Entra Cuncetta indi Mario

Cuncetta                        - (Si apre la scena con Concetta che prepara sandwiches e caffè' chiamando) Turiddu susiti ca sunu I 5 e menza avi mezzura ca ti chiama, harry up , your lunch is ready... ho my God!! Ma chi ti mittisti a runfari? Wake up... I am stuffa di chiamari a tia every morning...ma cugnatu ci rigalau un allarmi clock and because the clock faceva too much noise ... ma spasciau tutta... Turiddu this is last time ca ti chiamu..(gridando)

Mario                             - Mum no scream too much... a genti sleep...

Cuncetta                        - Ha no scream too much?.. you know what time?.. six clock...e havi iri a travagghiari.

Mario                             - Mum.. ma tóday Queen birthday... fa u birthday a regina e every body fa festa...

Cuncetta                        - Vi!!! I don't know this.. allura go to sleep... u vidi ca non tienimancu a dritta., look your face very bad culuri... cu su jim tutti I siri a fariginnastica... what you think ca si fattu di ferru?.. nno more exsercise... understand?.. no more push pisi, ca ti fa mali u back... allright?

Mario                             - Mum you talk too much...

Cuncetta                        - Ha!! I talk too much?.. what about you .. you push too much... becare fui.

Scena 2 Entra Turiddu

Turiddu                         - Whats wrong.. you always make vuci... too much noise (Guardando il figlio) Stamattina chi ci sunu nuvita' intra sta casa., chi e' sta cianciana ca te misa alParicchi?

Mario                             - Questo e' un anello.

Turiddu                         - O me paisi iu ci mitteva e crapi e I scecchi pi purtarli a fera... specialmenti e fimmini pi ne scangiari... ora ca divintasti fimrnina puru tu?

Cuncetta                        - Lassalu stari o picciriddu... no vidi comu e* ridottu?.. what are you talking about?.. quando nasciu iddu facisti un saccu di baccanu picchi' vuievi nautra fimrnina... facemu u cuntu c'avemu du figghi fimmini.. you happy know?

Turiddu                         - Ma comu??? vinni all'Australia picchi' ci piacevanu I fimmini!!! e ora tuttu un colpu cangiau... ora inveci ti piaciunu l'ommini... vergogna! hai disonorato la tua famiglia... iu in sessantacinque anni arristai sempi masculu... e vogghiu capuru tu resti masculu comu ti fici iu... na razza mia non cangiamu mai., ali right??? Be careful...

Mario                             - Papa1 listen to me...e' bello cambiare... sempi di na manera no good... bisogna cambiare... papa' tu non hai provato mai, that is way you talk...prova e ti senti megghiu... picchi vinnimu all'australia? Per provare... ti dicu chistu picchi1 ti vogghiu beni... Jook me, chi mi manca

Turiddu                         - Tu dicu iu chi ti manca... sulu a vistina, e poi si a postu.

Mario                             - Papa' ora make me upset.... I am your son... e poi assumigghiu tuttu a tia , in everything... no camminari, no parrari... sugnu tuttu a stampa to'... anzi avissa essiri cuntentu ca sumigghiu a tia.

Turiddu                         - Bull shit... me look like you?.. no way!! Me look like me, no likeyou

Scena 3 Entrano Pina e Ianu

Pina                               - Cumpari, amu ntisu everything... you donTt understand.... Vostru figghiue' masculu... ora vi dicu chiddu ca ci sta succidennu (rivolto a Ianu) tu non parrari picchi'fai dannu.,. I teli him.

Ianu                               - Cumpari, vostru figghiu e' tuttu u stampu vostru, e v'assumigghia assai in everything... I like your son, he is a good boy... u sapiti cu cui nesci a sira?... cu un grecu, a iddu ci piacinu I greci., vui no sapiti comu si volunu beni?

Cuncetta                        - I don't like you talk like this for me figghiu... everybody talk toomuch... no more parrari supra me figghiu, me very upset.... Shat up.(bussano alla porta).

Scena 4 Entra Sula Vestita di poliziotta

Sula                               - Good morning... Can I speak to Mario, please??

Cuncetta                        - My son curcatu e'.... sleep... what do you want from my son,trouble again? What trouble this time, with boys? di quannu canciau, sempi trouble.

Ianu                               - Cumari chiamatilu..(rivolto a Sula) How are you? Good? You italiana?

Sula                               - No I am greca, speak very little italian... I like italian people... we sayitalians and greeks, una faccia una razza.

Pina                               - Haa! You like italiani? You like Mario... this is why you vinisti ca?...

Ianu                               - Me know why vinisti ca? You and Mario annari spingiri pisi... gym

Sula                               - Yes... me and Mario every night spingiri pisi., exercises.. I like exercisesand Mario too strong... never get tired, always push.. I like Mario (rivolta a Ianu) do you like to push pisi?

Ianu                               - Who me?... me used to pushi pisi... now me too old., now me look pisi

 

Cuncetta                        - Assettati ca vegnu subitu... I cai] my son

Scena 5 entrano Gina e Gennaro

Gina                              - Good morning... how are you?.. What's wrong, trouble again?

Sula                               - No trouble at all, I just finished my shift, and entered to call Mario., wehave to go to the gym.. can I have a drink?.. I like Mario., he is a good boy

Gina                              - Ho, that's good... sorry to live you like this, but we have to go to themarketta, a cattari un pocu di baccalà' picchi ' a me maritu ci piaci u baccalà'., and for me I like hot sasizza, e un pocu ci la cattu a cumari Pina, ca idda ci piaci puru.

Ianu                               - Buy the big one.. a me mugghieri ci piaci grossa a sasizza.

Gina                              - See you again... nice to see you.. bye-bye., tata'

Mario                             - (Entrando) Good morning to everyone... I am sorry I slept in.. Iam ready, lets go...

Cuncetta                        - (Entrando con Turiddu) Unni vai? ... papa' wants to talk to you.

Turiddu                         - Always trouble... di quannu canciasti, non ci pozzu chiucummattiri cu tia... always trouble (rivolto a Sula) my son very bad boy... too much trables... e' un figghiu di buttana... un shit...

Cuncetta                        - Ho!! Stai attentu comu parri.. be very careful, non talk too much...me very good... notbitch... be careful.

Sula                               - Please do not scream... your son and I want to talk to you... we are introuble and would like to resolve this problem... please sit down.... Cazi... cazi.. e la do... cazi... sit down., and I will explain to you.. Me and Mario love each other.. and want to get married..

Mario                             - Mamma... abbiamo sbagliato, ora abbiamo questo grossoproblema da risolvere... mamma ma scusari amu sbagghiatu, u sai mamma... minchia spettiamu un picciriddu.

Concetta                        - (Pietrificata non sa cosa dire,gesticola, poi arrabbiata) T'avissinu a mangiari I cani (prendendo la scopa) Hai disonorato la nostra famiglia, hai bufato il fango in faccia... figghiu di... figghiu di..

Ianu                               - Di buttana!

Concetta                        - Cumpari, vui stati mutu... diciticillu a vostra mugghieri.

Pina                               - Ho! Cummari stati attentu comu parrati... cumpari, attuppatici a vucca a vostra mugghieri...senno’ quannu mi addumannati un favuri,non vi lu fazzu...

Turiddu                         - Senti a mugghieri... oggi a nostra casa addivintau...

Cuncetta                        - Un burdellu

Turiddu                         - Statti muta tu, e lassa perrari a mia... dunque... (rivolto a Sula)you and my son... yes?.. good... you incinta my son?... you sure?

Sula                               - Certanly I am sure... me, and your son.

Turiddu                         - (Rivolto al figlio) Mario., da quantu tempu chi cangiasti?.. finalmente ora pozzu diri ca sumigghi tuttu

Ianu                               - (Interrompendolo) O papa'

Turiddu                         - No...

Ianu                               - Cammi nari !...

Turiddu                         - No...

Ianu                               - Parrari!

Turiddu                         - Si tuttu u stampu

Ianu                               - Dito patri!...

Turiddu                         - Cumpari Ianu... Ma lassatimi parrari!... Mario, veni ca...(parlandole all'orecchio) figghiu di buttana... m'aveviti fattu scantari... finu a dieci minuti fa., nun sapevu si eri fimmina o masculu... ora sugnu l'ommu chiù' filici di stu munnu e semu sicuri che avemu u masculu e a fimmina.. curnari pigghiati na buttigghia di sciampagna e facemu nu brindisi; pi ma figghiu e pi chiddu c'a nasciri (brindano).

Pina                               - (rivolto a Sula) Quannu nasci what name you cali him.

Cuncetta                        - Cumari , non vi miscati in this business... (rivolta a Sula) listen, What you cali quannu nasci?

Sula                               - I cali her Sula... Tuia... o Cula.

Ianu                               - Belli nomi cumari.. moderni., culu mula e sula.

Cuncetta                        - Nomi scunchiuruti... quantu era bellu si ci rnittia Ianu, Turi o Cicciu, almenu tutti u capivanu... ma sti greci unni I trovanu sti nomi?

Ianu                               - Vui non capiti nenti.. you non anderstand nothing... a grecia e' la terra chiù' antica do munnu, e iddi usanu I nomi vecchi comu a terra per la loro tradizione, si nuiautri ne capimu a iddi non ci interessa.

Mario                             - Papa' nuautri niscemu.. we are busi... we comeback home fordinner... bye... bye... see later.

SCENA 5 Mario e Sula escono

Ianu                               - ora l'avita fari spusari subitu, prima ca si vidi a panza.. cumpari siti cuntentu ca nasci su niputeddu?.. iu sugnu sicuru ca sumigghia tuttu a vui.

Cuncetta                        - Cumpari ancora avi a nasciri e già' diciti ca sumigghia a me marini cumpari ora ama pinsari a mannari I partecipazionipo matrimonio., datosi ca vui travagghiati cu pantalica cheese, ci addumannati si vi può' pristari i macchini pi sposi... tu Turiddu chi travagghi cu Mirabella essendo che iddu avi l'agenzia viaggi... vidi si ci putissi rigalari un viaggiu pi sposi... magari distinazioni ignota., poi o turnari sa spidugghianu iddi.

Pina                               - Cumari.. essendo ca iu travagghiu cu Bruno Distributore, ci addumannu si ci può' rigalari a spisa pi sei misi, essendo ca vende generi alimentari.. sapiti quantu scatoli ammaccati ietta nta' rubbish? Inveci di ittarli ci duna e sposi.

Ianu                               - Vi!!! Allura Mirabella ca vinni mobilia di gran lussu?.. ci dicemu si ni può' pristari un lettu di lussu pi sposi... non e' ca lo devono usare., e' soltanto pi farcelo vidiri a genti... iddi si curcanu no lettu nostru... dopo due settimane ce lo torniamo darreri.

Pina                               - What about the invitation? Ci scrivermi... I sposi regali non ni vogghiunu.. purtatìci I soldi ca si cattanu a gustu so.

Cuncetta                        - Cumari... na cugina mia travagghia a Sydney con un pezzu grossu, un certu Cavalieri, Tony Noiosi., ci avi tanti business e tanti negozi.

Ianu                               - E che cosa fa vostra cugina?

Cuncetta                        - Cosa fa'... cummatti cu centu gabbinetti a puliziarli

Ianu                               - Vi!... allura l'affari e' fattu ... ci dicemu a questo Cavalieri Noiosi ... si ni putissi purtari a Sydney pi fari uno spettacolo di canzoni siciliani... accussi' putissimu vidiri u ponti di Sydney. (Tutti escono...bussano... entrano Arturo e Umberto., poi Ianu e Pina)

Arturo                           - Permesso?... si può'... buon giorno, ci manda Franco Cozzo... ci disse che in questa casa c'è' un giovane da sposare... essendo che noi vendiamo biancheria di gran lusso per gli sposi con un disconto del 70% guardate che meraviglia... lenzuola, e tutto l'occorrente per gli sposi.

Ianu                               - Io veramenti avissi bisognu di un pigiama e una vestaglia., ce ne avete di quelli di marca?

Umberto                        - Abbiamo tutto quello che cercate, guardate , scarpe di pelle buona, palinone shoes, camicie e pantaloni di marca, difatti Franco Cozzo si e' comprato 10 pantaloni, 20 camicie, 5 pigiami e poi ci ha dato il vostro indirizzo, essendo amici potete stare tranquilli che sarete trattati molto bene., sapete quanti altri appuntamenti avevamo?.. pero’ abbiamo lasciato tutto per servire I nostri migliori clienti.

Pina                               - Allora prendiamo... un paio di lenzuola... una cravatta per mio marito... un paio di scarpe palmone per me... una camicia par lo sposo... un cappello.. un paio di pantaloni per lo sposo, e una vestaglia per la sposa, tutta roba di marca mi raccomando., pero' ci dovete dare un buon disconto.

Arturo                           - Allora vediamo un po'., una camicia $ 50.... Una cravatta $ 35... un paio di scarpe $ 95... un cappello $ 45... un paio di pantaloni $ 110... una vestaglia $160.. il tutto viene ..$495.

Ianu                               - Meno il 70%... MMMM $ 425... va bene cosi'?... Pina vammi a pigghiari I soldi

Pina                               - Vidi ca iu ca non li trovu.. veni ca unni li mittisti? (Ianu esce nel fra tempo gli imbroglioni ne approffittano per cambiare le valige... si prendono I soldi e scappano.. Ianu e Pina vogliono vedere la merce comprata se ne accorgono dell'inganno ed incominciano ad imprecare., qui' entrano il resto del cast per la scena finale)

Scena 6 IANU E PINA poi cuncetta e Turiddu

Ianu                               - Iu veramenti non ero abituatu a tutti sti cosi... ma guardati signuri miei sti figghi di buttana comu ni futteru ... ma iu chi ero abituatu a sti cosi o me paisi? Mi staiu facendo convinto che stu paisi non e' cosa pi noiautri... sugnu sempi nirvusu... a mattina quannu mi susu aia fari u caffè'... u lonciu pi iri a travagghiari.... Poi in Italia mungeva 10 pecuri u giornu, inveci ca naia mungiri 500, poi nun capisciu picchi' sti pecuri hannu I minni picciriddi ca mancu I pozzu pigghiari... e chiù' nirvusu diventu... e poi chi tempu e' chistu... a matina c'è' u suli.. poi gira u ventu... poi chiovi... fa quattru stagiuni in un'ora... cosi di nesciri pazzi!!! Ma iu chi pozzu cummattiri cu tutti sti cosi? Aiu dicisu chi mi ni tornu in Italia.

Pina                                           - Hai fattu nu ragionamentu do cretinu ca si,.. In Italia amu soffertu na vita. Non avevamu mancu un pezzu di pani pi mangiari., non ti putevi accattar] mai un vistitu.. ci n'avevi unu picchi' tu rigalau to patri quannu ni maritammu... poi non parramu di scarpi .. picchi' nun ni hai purtatu mai, u primu paru ti cattasti quannu partimmu pi l'Australia., poi in Italia chi hai mangiatu mai carni... l'unica cosa ca cattavi o macellaio eranu budella e testi pi fari a gelatina... dimmi na cosa chi c'era acqua o nostru paisi? A mittevanu un' ura u jornu e u bagnu nun tu putevi fari!! E fitevi comu un sceccu mortu.. che vuoi fari a stessa fini?..ora ca in sta terra avemu tuttu ti ni voi iri... ma finiscila nun mi unchiari I sacchetti.

Cuncetta                        - Cumpari Ianu aviti ragiuni... da quannu sugnu in ta sta terra macari iu sugnu nirvusa comu a vui... me very upset with my son... no nostru paisi non si usanu sti cosi... you no what? I went to see my doctor because I am very nervous.. I work to much and never get tired... you know what the doctor said.. there is nothing wrong with you because you eat lots of carne sasizza e tanta roba bona..

SCENA 7 GINA E GENNARO

Gina                              - (Entrando assieme Gennaro con una cesta) Haiu cattatu a sasizza u baccalà' oggi ni facemu na bella mangiata., (rivolgendosi a Concetta) Cuncetta.. ma che hai? Non ti vedu giusta... e' successo qualcosa? Parrà dimmi chi hai?

Cuncetta                        - Nenti aiu... sugnu un pocu nirvusa.

Gina                              - Vi!!! U sai a c&^ncuntr^l a marchetta? Bruno Distributori... e mi dissi ca truvau un orchestra e ci fa di sponsor a Rosetta pi fari I dischi., e a voli purtari a Sydney., ca iddu canusci a chistu cavaleri'TKjy Noiosi pi fari un grandi spettacolo., e sai unni? ... o marconi Club... to figghia e' furtunata.. hai vistu chi terra?

Turiddu                         - Ascutai tuttu chiddu ca dicistivu, aviti tutti ragiuni, ma no stissu tempu aviti tortu... vuautri chi pinsati ca iu nascii in un'autra nazioni? Iu la penzu notti e iornu la terra nostra... la bedda Sicilia e tutta l'Italia...terra d'amuri e di caluri..I paiseddi nostri unni passammu la nostra gioventù'., ricca d'aranci, limuni, muntagni, circundata di lu mari e lu suli ca spaccava li petri. Genti di rispettu e di parola... unni si rispittava u patri , la matri e tutti li parenti,... li muntagni ca circundavanu lu paisi... I beddi sirinati ca si purtavanu ne nostri paisi.. I canzuni della nostra Sicilia e di tutta l'Italia., vuiautri chi pinsati ca mi piacissi a stari ca'? vinnimu cu la nostra bedda vulunta'... nissunu ni furzau.. pero' e' na terra unni putemu stari boni... unni putemu fari chiddu ca ni piaci... sistemari I nostri figghi... na terra chi e' l'invidia di tuttu u rnunnu... non manca nenti e non l'appreziamu picchi semu abituati a lamintarini sempri.. e sapiti picchi'... picchi' stamu troppu boni... ma siccomu semu taliani nui pinsamu sempi e paisi nostri... picchi' u cori ci lassammu... puru iu sugnu ne stissi condizioni, e ci penzu sempri... pero' I tempi canciaru... in pochi anni ficimu tanti cosi... I am proud to be in this beautiful country., everyone should be proud of what this country ha given to us.. che ne pinsati? Parrai giustu?

Ianu                               - Veramenti cu sti belli paroli ca dicistivu mi tuccaturu lu cori... aviti raggiuni cumpari! E vui tutti chi ni pensati?

Pina                               - I am very happy to be here...

Gina                              - Yes... we ali agree.... This is our home now...

(Qui' si abbassano le luci, illuminando con un faro solo Annamaria che incomincia a cantare la canzone Australiana.. "I CALL AUSTRALIA HOME" Finita la canzone, si illumina tutta la scena

Turiddu                         -  Adesso rivolgiamo le nostre menti e I nostri cuori alla nostra nobilissima ITALIA.,, (si sente l'inno di Mameli... Poi un'altra canzone folcloristica Siciliana da scegliere tra (VITTI NA CROZZA) (CIURI CIURI) o qualche altra di pagina 44 per la finale.

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 36 volte nell' arco di un'anno