Miegliu un sordu

Stampa questo copione

                                                          

MIEGLIU UN SORDU

commedia brillante in tre atti di

Pino Giambrone

MIEGLIU UN SORDU

Commedia brillante in tre atti

di Pino Giambrone

personaggi:

Don Peppi

Za Turidda ( moglie)

Maria ( loro figlia )

Don Caloiaru

Filumena

Capostazione

Barista ( francese )

Ciccio ( figlio di don Peppi)

Teresa ( moglie di Ciccio )

Facchino

Cameriera ( inglese )

Niria ( figlio di don Peppi)

Santuzza ( moglie di Niria).

Tutti i diritti riservati – Iscrizione alla S.I.A.E. – Direzione generale  ROMA – Sezione D.O.R.

            Per la rappresentazione, versione in dialetto, in lingua italiana, straniera e varia utilizzazione di brani e riduzione cinematografica, rivolgersi alla S.I.A.E. – Direzione Generale ROMA, o all’Autore, via Roma n. 22 – 93010 Campofranco (CL) Tel. 3385995676.-

ATTO I

La scena: Stazione ferroviaria. Sulla sinistra un treno che sta per

partire.Viaggiatori che attraversano la scena.

SCENA I

Zi Peppi, za Turidda e Maria

 

Peppi               ( con le valige legate collo spago sta’’la figlia Maria.)

                        Allura, Maria a figlia, mi raccumannu!Vidica ti lassammu in            

                        custodia’’la casa!Nun ti scurdari di dari a mangiari a li gaddini!

                        Se no ova nun ni mangiammu!

Maria               Nun mi lu scuordu!

Turidda           Marì a figlia, nun ti scurdari d'adacquari lu basilicò se no sicca!

Peppi               Marì a figlia, nun ti scurdari d'adacquari l'urticieddu, se no siccanu

                        tutti cosi e pua nun ni mangiammu cchiù virduri e nun ni putiemmu

                        cchiù allifriscari lu quagliarieddu e lu stomacu s'ingrippa.Nun ti lu scurdari!

Maria               Nun mi lu scuordu!

Turidda           Marì a figlia, chiuj sempri li finestri, lassannu a vanedda li              

                        purtidduzza,se no lu timpurali allaca tutti li cammari!Nun ti lu scurdari!

Maria               Nun mi lu scuordu!

Peppi               Ogni tantu allasca li vutti, nun vulissi ca lu vinu addivintassi acitu

                        e pua..( fa segnale di bere ) nenti!U capisti?

Maria               U capivu!Ma papà, mamà e quantu tiempu ata mancari, un annu?

Peppi               E chi vua figlia, miegliu abbunnari!

Maria               (cambiando discorso) Papà ti li pigliasti li biglietta?

Peppi               Si, ccà l'haju!(esce dalla tasca i  biglietti. )

Maria               E li sordi?

Turidda           Ccà l'haju!( si tocca il petto ) Su sarvati buoni!Ccà nun ci mitti manu nuddu!

Peppi               Nuddu?

Maria               Ah, tu sulu! (s'avvicina al gruppo don Calojaru)

                                              

SCENA II

                                   

Detti e Caloiaru

Caloiaru          Oh caru don Peppi,za Turidda, Mariù, quali nova?

Peppi               Partu pi lu cuntinenti, vaju a truvari li ma figli!

Caloiaru          Ma li so figli nun sù a Parigi e a Londra?

Peppi               Pi l'appuntu!

Caloiaru          E chi ci trasi lu cuntinenti?

Peppi               Pirchì, Parigi, Londra nun è lu cuntinenti?

Caloiaru          No, Esteru è!

Peppi               Chi?

Calojaru          Esteru!

Peppi               E va beni o Esteru o Cuntinenti sempri fori sù’ li ma figli, e ja partu

                        a lu stessu! E vu unni iti?

Caloiaru          A Palermu!

Peppi               E allura faciemmu lu viaggiu 'nsemmula?

Caloiaru          Certu sina a Palermu.Ora scusatimi ca vaju a fazzu lu bigliettu.

                        ( va via e s'avvicina Filumena.)

SCENA III

Detti e Filumena

Filumena         Sabbenedica za Turì,sabbenedica don Peppi, ti stu Mariù.Pi unni partiti?

Turidda           Pi lu cuntinen… . pi l'esteru!

Filumena         Ah, pi l'esteru!E ci l'aviti la lingua?

Turidda           Ccà ‚!(mostra’’la lingua)

Filumena         No, vuliva diri, Sapiti parlari?

Peppi               Certu!Nun lu vidi cuomu siemmu spidugliati!

Turidda           Nun lu vidi chi gliommari jttammu!

Filumena         No!Vuogliu diri, sapiti parlari cu la lingua di fori?

Peppi               (esce la lingua dalla bocca e cerca di parlare) Nun ci arriniesciu

                        buonu? cu la lingua di fori!

Filumena         Nun mi spiegavu buonu, dicu sapiti parlari la lingua ca parlanu

                        l'antri, Francisi, Inglisià

Peppi               Ah pirchissu nun ti facivatu capiri, parivatu tu ca eratu esterina!

Filumena         Chi? Esterina?

Peppi               Chiddi ca stannu all'esteru nun sunnu esterini.Nantri stammu in

                        italia e siemmu italiani; chiddi stannu all'esteru e si chiamanu esterini.

Maria               No, papà nun si chiamunu esterini!

Peppi               E cumu si chiamanu?

Turidda           " Fransuà" "Maiche" " Antuan"!

Maria               Mamà!Si chiamanu francisi; inglisi, spagnuoli..

Peppi               Ah, u capivu!

Filumena         Vah, vi stu, faciti bon viaggiu, e mi raccumannu stati attenti 'ncapu lu trenu!

Turidda           E pirchì?

Filumena         Ci su li latri.Jettanu ‘na polverina vi fannu addummisciri e pua

                        v'arrobbanu li sordi!( Turidda si tocca il seno)

Filumena         Za Turidda chi ci fa mali lu cori?

Turidda           No!

Filumena         Allura vi stu e bon viaggiu!( va via )

                                                           SCENA IV

                                   Detti , il Capostazione e don Caloiaru

Cap.ne             Signori in carrozza. Sta per partire il treno per Palermo. In carrozza.

Peppi               Chi è  chistu lu trenu, abbossia, pi Palermu?

Cap.ne             Si chistu è! Signori in carrozza! In carrozza.

Maria               Lestu acchianati!(i due salgono sul treno e pigliano posto

                        si vedono lo loro facce attraverso i finestrini.)

Caloiaru          Fatemi passare, pi piaciri!(sale sul treno.Si vede la sua faccia

                        attraverso il finestrino. Il treno parte.) Mi scusassi, don Peppi

                        chi è la prima vota c'acchianati 'ncapu lu trenu?

Peppi               Si la prima vota!L'haju liggiutu sulu 'ncapu lu giornali!

Caloiaru          E si vidi!

Peppi               (alla moglie) Turì, talè cuomu currinu ddi vacchi!

Turidda           E li piecuri!Talia cuomu currinu! Oh bedda matri puru li casi currinu!

Peppi               Veru è!

Caloiaru          (sorridendo) No, don Peppi lu trenu è ca si movi, l'antri cosi su fermi!

Peppi               Ma cuomu è ca si movi lu trenu si ja sugnu di 'ncapu e iddu sta  fermu?

Caloiaru          E' finominu metafisicu!

Peppi               Boh!

Caloiaru          Ora passammu la galleria!

Peppi               E chi è?

Caloiaru          Nu granni bucu ni la muntagna!

Peppi               Nu bucu?

Caloiaru          Si, nu bucu!

Peppi               E cu ci lu fici?

Caloiaru          Lu governu!

Peppi               Lu governu nun sapi prima cuomu ava rubari li sordi a li                

                        puvurieddi! ( Turidda si tocca il petto )

Caloiaru          Eccu la galleria!

Peppi               Bedda matri, unni è?(a questo punto si spengono le luci.)

                        Madonna di’’lu Carminu, e chi è stu scuru, unni siemmu?

Caloiaru          (scherzando) A lu 'mpiernu!

Peppi               E chi m'interessa, ja haju lu bigliettu andata e ritorno!

FINE PRIMO ATTO

     

SECONDO ATTO

SCENA I

Peppi, Turidda , facchino e barista.

La scena: Stazione di Parigi.Si vede sullo sfondo la torre Eiffel.

Peppi               (scendendo dal treno ,ajuta’’la moglie ) Pianu, Turì, pianu ca si

                        sciddichi..(guarda in mezzo alla folla) Turì, lu vidi a nostru figliu

                        Cicciu?

Turidda           No, nun lu vidu!

Peppi               E chi si fici, si scurdà di nantri?( s'avvicina un facchino che vuole

                        portare la valigia.)

Facchino         Si vous plaire, monsieur!

Turidda           Peppi, Peppi la valigia ni stannu arrubbannu!

Peppi               (togliendo la valigia dalle mani del facchino) Piezzu di facchinu, a

                        lu latru vua arrubbari.Lassa l'uossu, latru!

Facchino         Monsieur, io essere facchino!

Peppi               Facchinu e maladucatu.Va guadagnati lu pani onestamente.Si nun

                        ti nni va di ccà, ti dugnu ‘na mazzata 'ntesta ca ti fazzu un                        

                        bummuluni quantu la cupula di la matrici, vatinni!Se no ti             

                        stinnilicchiu 'nterra!( il facchino si allontana.Guardando la torre

                        Eiffel.) Turì talè la torre di Pisa!

Turidda           Oh babbu, chissa nun è la torre di Pisa!

Peppi               E pirchì nun è la torre di Pisa?

Turidda           Pirchi chidda è avarata!

Peppi               Voli diri ca l'addrizzaru!

Turidda           Si, l'addrizzaru, e chi Š vastuni!

Peppi               Pirchì cu la scienza nuddu ci po!U vidisti quantu buca ficiru ni li

                        muntagni pi passari lu trenu?E voli diri c'addrizzaru puru la torre  

                        di Pisa!Ca ora staju capiennu pirchì si chiama torre di Pisa, ca

                        pisa di ‘na banna e avara!

Turidda           PŠ, lu sai ca mi vinni tanticchia di fami?Chiffà ni lu pigliammu

                        tanticchia di latti?

Peppi               Unni è la pistola di pani, c'arristà?

Turidda           Ccàè!(esce da una sacca una pagnotta.)

Peppi               Amuninni, ddà cc'è lu cafè!Vidi ca c'è scrittu: "Cafè".( si avvicinano

                        al bar) Pi piaciri ja vulissi du latteri di latti!( fa il gesto di bere)

Barista             Je ne compri pas!

Peppi               No, lu pani l'aviemmu, ni l'accattammu, ecculu ccà!(mostra’’la

                        pagnotta). Ja vulissi du latteri di latti, la-t-ti!

Barista            Ah, latte!

Peppi               Si, latti!

Barista             Vous set Italiani?

Peppi               No, setti ma due tazze!

Barista             Compri!(prepara due tazze di latte, mentre Turidda taglia due

                        fette di pane)

Peppi               Quantu pagu?( fa segno con le dita ).

Barista             Trois Euro!( fa il segno con le dita del numero tre.)

Peppi               Tri, chi?

Barista             Trois Euro, tre euro!

Peppi               Bedda Matri, chi su sti euro?

Turidda           Ascunta Pè, ora pigliu li  sordi e ci li mittu davanti, e iddu si piglia

                        chiddi ca vastanu!(mette le mani al petto.)

Peppi               (fermandola) Mai maria! Aspetta!( la fa voltare tira alcune            

                        banconote dal mucchio e li mostra al barista) Bastanu chisti?

Barista             Monsieur, Signore ho detto Euro no Lire!No passano questi!

Peppi               Cuomu nun passanu!In Italia passanu!Ja ci accattu lu pani , la

                        pasta, la carni..e ccà nun passanu?

Barista             Mi dispiace, deve pagare in Euro!(arriva il figlio e la nuora.)

SCENA II

Detti, Cicciu, Teresa e il  facchino.

Cicciu              Papà, mamà!( li abbraccia, cosi pure Teresa)

Peppi               Figliu mia, mi salvasti!

Cicciu              Chi c'è, papà!

Peppi               Nenti mi pigliavu du tazzi di latti e stu signore nun si voli pigliari

                        sti soldi ( mostra le lire ) dici ca ci vuonnu li   cuomu si chiamanu?

Ciccio             Euro!

Peppi               E cu ti lu dissi a tia? Subitu su spargì la vuci!Peggiu di’’lu paisi

                        siemmu!

Cicciu              No, papà ora si paga cu l'Euro.La Lira, lu sordu nun passa cchiù,

                        cuomu nun passa cchiù lu Francu!

Peppi               Mancu tu?

Cicciu              Chi?

Peppi               Tu in talianu nun ti chiami Franco, allura mancu tu passi cchiù!

Cicciu              Papà, Franco è la moneta Francese.In Italia c'è la Lira, anzi

                        c'era, in Francia c'era lu Francu.Ora sti sordi nun passanu cchiù!

                        Tutti pagammu cu l'Euro!Ci su un Euro , deci Euro, cientu Euro

                        li centesimi di Euro

Peppi               Allura pagu cu li centesimi e lu sordu.

Ciccio              Papà, cuomu ti l'ha fari capiri, nun passanu cchiù!

Peppi               Miegliu un sordu, ca ni mancava unu pi fari ‘na lira!

                        Ma ja nun capisciu! Si in Italia un chilu di zuccaru lu pagu du’ mila

                        liri, cuomu fazzu in Francia a pagari un chilu di zuccaru?

Cicciu              Benissimo!In Francia cuomu in Italia, in Germania, in Spagna, etc

                        un chilu di zuccaru lu paghi unni e gghiè cu l'Euro!

Peppi               Accussì è?Ma! Miegliu un sordu!

Cicciu              Pirchì?

Peppi               Miegliu un sordu, ca ni manca unu pi fari ‘na lira! Matematico!

Cicciu             Va beni, va!Pagu ja lu latti.( paga il latte, poi pigliando le valige)

                        Amuninni dintra!

Turidda           ( alla nuora ) Terè’ dimmi ‘na cosa chidda nun è la turri di Pisa?

Teresa              No, mamà, è la torre Eiffel!

Peppi               Ti lu dissi ca l'addrizzaru!Tu ca 'nsistivatu.

Turidda           Chi pigli di 'ncapu?

Peppi               ( al figlio) E perciò ora si paga cu l'Euro?( s'avvicina il facchino

                        che vuole pigliare la valigia)

Facchino         Monsieur!

Peppi               (scattando) Arrieri, chi ffà nun la capisti la lezioni di pocu fa!Latru!

                        Cicciu, talia chissu ca mi voli arrubbari la valigia!

Ciccio              No, papà chistu è lu facchinu!

Peppi               Facchinu e maladucatu!

Cicciu              No, papà u facchinu è chiddu c'ajuta a purtali li valigi a chiddi

                        c'arrivanu a’’la stazioni!

Peppi               Ah, accussì è? E allura ci li faciemmu purtari!(porge la valigia al

                        facchino).

Cicciu              Papà, vidica dopu l'ha pagari!

Peppi               Allura dunamilla!(toglie di mano la valigia al facchino)Va stoccati

                        li ammi a nantra banna!La valigia la puortu ja, e li sordi, anzi

                        l'euro mi li pigliu ja.

FINE SECONDO ATTO

ATTO III

Stazione ferroviaria di Londra. Sullo sfondo si vede il BIG BEN.

SCENA I

Peppi, Turidda e una Cameriera di un Fast Food

Peppi               (scendendo dal treno con la moglie) E mancu stavota c'è nostru    

                        figliu Niria!

Turidda           Cu sà c'è traficu cuomu a Parigi!

Peppi               Bibidittu lu nostru paisi!Si camina lisciu cu li muli ca è ‘na               

                        meraviglia!Turì’ st'attenta a’’la baligia, cu sa c'è qualchi maladucatu

                        e ni voli purtari la baligia!

Turidda           Nun si chiama maladucatu ma facchinu!

Peppi               Facchinu in sicilianu, maladucatu  'ntalianu!Ma dimmi ‘na cosa        

                        sicuri siemmu, ca chista è la stazioni di Londra?

Turidda           Nun lu vidi ca c'è dda sveglia anta ca si chiama Din Don !

Peppi               Cuomu si chiama?

Turidda           Din Don!

Peppi               Ma a tia cu ti lu dissi?

Turidda           Nun ti ricuordi quannu nostru figliu ni mannà ‘na cartulina e c'era

                        stampatu sta sveglia, e n'arrieri c'era scrittu: DIN DON!

Peppi               DIN DON?

Turidda           Ti dissi DIN DON pi lu rumuru chiffà quannu sona!

Peppi               Nun ti sapiva accussì allittrata!Ma nostru figliu mancu si vidi!

Turidda           Pè’, ja haju fami!

Peppi               Sempri fami hai?E chi hai lu vermi tagliarinu?(guarda in giro).

                        Amuninni dda c'è ‘na putia!Stavota aviemmu li sordi Euro e                     

                        pagammu!(s'avvicinano al Fast Food) Bongiorno!

Cameriera       Good Morning!

Peppi               Sa talè chiffà mi duna dù’ panina!

Cameriera       No understund (no andestend)!

Peppi               Chi?

Cameriera       No understund ( no andestend )!

Peppi               Chi? Li robi?

Cameriera       Yes!( fa si con la testa.)

Peppi               Ah, ma muglieri li stenni li robi, li stendi a lu finistruni e si chiovi

                        li trasi!

Cameriera       Italiani? No capire!

Peppi               Vossia chi dissi: unni li stendi li robi ma muglieri? E ja ci                          

                        arrispunnivu: a lu finistruni!

Cameriere       Cosa volere?

Peppi               (indicando i panini) Du panina!

Cameriera       Ah!Hot Dogs?(indica i panini)

Peppi               Sissi!( la cameriera da i due hot dogs). Mi dassi puru du bicchera

                        di acqua!(fa segnale di bere)

Cameriera       Water (uota)!

Peppi               No, chini, chini d'acqua!

Cameriera       Water! (uota)

Peppi               Miscarieddu!Ci dissi chini d'acqua! (fa il gesto di bere.La

                        cameriera porge i due bicchieri d'acqua.) Quantu pagu?

Cameriera       Two (fa segno con le dita di due ) Sterline!

Turidda           E chi si paga cu la pasta?

Peppi               Chi?

Turidda           Dissi ca ci vuonnu li stellini!Stellini pi fari lu brodu!

Peppi               E si ci dammu cavatunedda nun è lu stessu?

Turidda           Ma, cu ci capisci! Biniditta’’la nostra isola .Dda parlammu tutti

                        uguali, cangia sulu lu dialettu.C'è chiddu palermitanu, catanisi,

                        giurgintanu, ma si capisci lu stessu.Ccà ni l'esteru nun si capisci

                        nenti! E' ‘na babbilonia!

Peppi               Ragiuni ha la muglieri!Ccà di cuomu parlanu si ci aggruppa la

                        lingua! Allura quantu pagu?

Cameriere       Due Sterline, Sterline essere moneta Inglese!

Peppi               Miscarieddu! Nun passanu cchiù chisti? (fa vedere delle banconote

                        in Euro) Chisti su sordi Euro!Ma figliu Cicciu mi dissi ca passanu

                        sulu chissi!Vossia lu canusci a ma figliu Cicciu! Un carusu antu,

                        capiddi niuri!

Cameriere       Whi? (uai)

Peppi               Cu l'avi si li teni, li guai!  Perciò ci diciva ca ma figliu mi dissi ca

                        passanu sulu chissi, ca si chiamanu Euro!

Cameriera       Mister quà no!

Peppi               Oh bedda matri!Nun ci staju capiennu nenti! Miegliu un sordu!

                        Prima mi dicinu ca passanu, ora mi dicinu di no! (scorgono da      

                        lontano il figlio Niria con la moglie santuzza.)

                                                           SCENA II

                                    Detti, Niria e Santuzza

Niria                Papà!Mamà! (si salutano tutti e quattro )

Santuzza         Sabbenedica papà, sabbenedica mamà!

Peppi               Figliu mia sbroglia sa matassa.To frati Cicciu mi detti sti sordi

                        Euro, e to matri n'avi ancora cu l'antri sordi taliani,e mi dissi ca li  

                        sordi nuostri nun passanu cchiù, passanu sulu chisti sordi Euro!

                        Ma sta carusa nun li voli.Mi pigliavu du panina e du bicchera di    

                        acqua!idda mi li vuliva dari li bicchera vuoti, e ja ci diciva chini!

Niria                No, papà "uota" significa acqua!

Peppi               Ah, si? Perciò ci vuliva pagari cu sti sordi e mi dissi ca ccà nun

                        passanu! Mittitivi d'accordu cu to frati Cicciu! Passanu o nun

                        passanu?

Niria                Papà, li sordi Euro, ccà nun passanu! Passanu in Italia, in Francia

                        in Spagna  ma ca in Inghilterra nun passanu. Ci vuonnu sempri

                        li sterlini!

Turidda           Nun è la pasta?

Niria                (sorridendo) No, mamà, sterlina è cuomu la lira in Italia.Cuomu un

                        sordu in Italia!

Peppi               Lu dicu sempri ja: Miegliu un sordu!

Niria                Camora ccà in Inghilterra nun passanu, accussì decisiru li

                        governati!

Peppi               Nirì’, dimmi ‘na cosa, cuomu si chiama dda sveglia?(indica il

                        BIG BEN)

Niria                Big Ben!

Peppi               (alla moglie) Turì, cuomu dicisti tu ca si chiamava?

Turidda           Din Don! C'è neca ja sugnu allittrata!( si tocca il petto e poi la

                        tasca della veste) Talè che bella chissa!M'arrubbaru li euro!ccà

                        l'aviva misi ni sta sacchetta di la vesta, mentri eramu 'ncapu                      

                        lu trenu!

Peppi               Nun ti preoccupari, a muglieri, ccà nun passanu li sordi Euro!

Turidda           M'arrubbaru li sordi!

Peppi               Ti dissi ca ccà nun passanu!

Turidda           No, li sordi, ma tutti li sordi anchi chiddi taliani, li liri!Nun aviemmu

                        cchiù nenti

Peppi               E ristammu cu ‘na mani davanti e l'antra narrieri!Chi vua a muglieri

                        s'amma essiri tutti Europei, cuomu ci su li sordi , ci anna essiri

                        puru li latri.Latri europei! 

                                               FINE DELLA COMMEDIA

Altri lavori teatrali dello stesso autore:

ZIZZANIA commedia  campestre i due atti; CINCU FIMMINI E UN TARI’ commedia brillante i tre atti; FATTI, FATTURI E FATTAZZI commedia brillante in tre atti; CU AVI CRAPI AVI CORNA commedia brillante in tre atti; CAVADDUZZU, CAVADDUZZU… commedia brillante in tre atti; DON CICCIU  ‘U  PREFICU commedia brillante in tre atti; ASSU DI COPPI E TRI DI VASTUNI commedia brillante in tre atti; PI CURPA DI LI VACCHI commedia brillante in un atto; S’AVISSI UN LAPISI commedia brillante in un atto; IL COLORE DELLA PELLE attto unico; MI ALZERO’  ED ANDRO’  DA MIO PADRE  attto unico; IO SONO SOLAMENTE LUCA atto unico; A SCUOLA  commedia brillante in due atti. SINZALI SENZA SALI commedia brillante in due atti
    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 14 volte nell' arco di un'anno