Moulin Rouge

Stampa questo copione

  !                   

   !    "

!    "

! "

#     "

  "

         "

$    "

  "

  "

               "

              "

                  


! &   '    ('

     !  "   !  

        # 

  !     $       #          

    %   #        &      %

'  #      & (   ! %      #   

)       (#     #      #     %

*             #      *    

# +             #       *

   #  #   

   ,   #             

    #% &     

-     .## &#    #       # #    # #  #   #   # &     #   #        #    #  #

     #    #     # %   !!       &#/  

#            

 %        #          # #                #      %        #  % # #     # %

#  # %       &#           ,   #       

   ()  "

!' '     * )'              ' + ,      - .// -0 () )    -0   '  ,  -

'  '     () )' )  *'-)'          *'-   '    '          '   '

    * )'     '     &   &         &  ) ,(       '-           0     -1   )       '  2 ( , -  '     - '  '  '      , (            

   '          +        )'     ' - (  &   (   *        '     '

 '      ,  '*  -  & ')  '  ()      ! )  -  () -   -  ' -   '       

# -    (     - ( &   '    (' 

# -  "                      *   )  - ' -   '   

 &  )    ( &   '

      , 01     02   01   1 

"   34                %  #      #

-   #         #          #     !    #   

-   #         #          #         #   

-  %   ,  %    #      ,   #       

      #         !!            

      #        6  

7          #   #        

2#   #  #   #      

  8         9

2#   #  #   #           8      9

,                    8        9

 1   ,  %      8   9

"   34                %  #      # 8     9

"   34                %  # 8                   9

-     #          #   #      !         &

$      (       %      #   #  

         (    #       

    !  (     

2#   #  #   #      

  8         9

2#   #  #   #           8             9

,                   

 1   ,  %

                                                                                                              %


"   34                %  #      # 8     # 9

"   34                %  # 8   9

,  %               8   9

,  %               8        9

,  %               8   9

;            -

       !     (#  !   #    # (  %

     !   !      #    #  

,                    #  #

       #      #

,   %    %

<                 *    (   %                 #    #      !#   8 #      !#  9

=           1# #         !      #! 

>           $                !!       & %  %   #  (  &

,   %    %

2#   #  #   #      

2#   #  #   #           8   9

,                    8   9

 1   ,  %

"   34                %  #      # 8     # 9

"   34                %  #

"   34                %  #      # 8     # 9

"   34                %  # 8   9

 1   ,  %                                 7  4  ??????

! - +  -    )   '    ()      ' - (  (    )   -

# -  "                       '      (    '  '  ,   ((' -  +    ' &' )       2     !  '      (  '  4     * )'  - '    )   (  )       '   -  )  '    *'- )'   -

    "                      5    '   (  6   *       -                                             )  (&-     )  

# -  "                    (& )) , '   22  +  )) 7 -   ' + (( )'     &&  )     )' &  * )' *'

% ('- 7        -0 - +  )   '&' -' (& ))  '-'  !  '     (  '  7 -                                                               ) 

(&-     )  ! ) 

   #                          )                                        #  !     

  (#               %      @ #       #     

# %          #  *     ! #   ? 

  (#  %     #    * &          

          %    !  ?      &     !         % % %  &       ? 

,                #                          %  #         ? 

$   @   4     &   4   &

          (    *        #    & ? 

 # %          #  *     ! # 

?

 #!!   A     #  A              # #   #    %     #     

    %    %     #   #  A

# -  "

    '      ' &  - )'  '   -     * '-   * ()   (    )  7

     ) -'   &  ) '   *     +  8   ) 7      *     ))   

! ) "

 '     * '-  )        + ( 9     +     )  ' (  (  -  )  ) )   

# -  "

!  (  -  )  ) )   7  ' )   ' (    )    - -

                                                                                                              3


! ) "                        1  - 4 99999

# -  "                    0 1  -'   &     ) '   )  

- '    )'     ! )  (      -     ( (         ()   (  -

! ) "                      '  ) &  '   &      &  ('  ';(      *  ('  -   ()  <     '     *'

 (& )) )  

   ()  "              '9

 ' - ( "             ! , -  ' &  - )'  '   ) 7

! ) "                        (& ))'   -  '        '7


   #  


  %                   %       ? 

$  (        33   

    (    %     -    .#       %          # A

     %     %      #%

# %                      #  *     ! #   ?

     %     %      #%  B

4  #    % &      # (    *  

$         #             #  ? 

B          *                       (       #  &     ? 

  # %              #  *     ! #   A

 # %          # %          @   4     &   4   &

   (    *         #    & ?  # %                      ? ? ?       #  *     B


! - +  -  ! )  (*    

# -  "                             7    '  4 (    (('    )  *  '      04    '      )      * '-

2 -   , 2 - )     )      (   '  -  ' -   '      ! &   ' (  

$ 11         1  0$$1  

 &  )    ( &   ' 

        ,              01   1 

   ()  "             !' ' 1   &   -  &' ( 

 (   ! )         ))   

! )  "                        ', &    =  '  *   )  1  *  ', 4  -&'()'    ))' &   -&' ( , '(>       ' ( 2 )'  - (' '

   ()  "              ' &  +     +  -'   &  

! )  "                      9

   ()  "              '  '   '* )  &  6, 4       *'-)  4      '(  -    ,  '(> *'       

*' +'((   '  '  7  -                        -'7 -         -'  '   -                        - 2- 7    ' 3

&  '- 7 ('-    '      '  7   !' '    &'0    *'(',   *'-)       * '-

   &'0 &   ) '*    -0 (&    '   

! )  "                      1  ()' *  (&  99

   ()  "             ! ,         -  &' ( 999

! )  "                    ! ,+      ' -0   '  7  '  (  ) )  -  &' ( 7 -  &' ( 7 ( 7


  #  #   


,  #! # %       ? ? ?      #    * !     ? 

       # #         ?


                                                                                                              :


   %      @ #    #% &             # *     ?

     &         * % #      &         * % #  ? 

       & 

    #       ? 

-

  !   #!  #         #           ? 

             !       (# (    !     %    ?

'     %    !                          *      %   @ #        ?  

$         *      (#     #            #     ?

   * !  &  &   #(          (  & #          ? 

    C     %  !      #              #       ?

 7        *   !         #!     *             *     ?

          #   #           %    ? 

 7                        *           A 

       # #         ? 

   %      @ #    #% &             # *     ? 

    &         * % #      &         * % #         &       #       ? 

-  !   #!  #        *  #           ? 

- &     

  * % #      &         * % #         &       #    

  !   #!  #        *  #           A

! )  " 

   * - ,    (' '     '  )        &  ('    '(> 2 - ,

  '*   , (  ( 2 - 7     4           7    '       -) )'-' ( 

&' )  ) 7

    ()  " 

; () ( )'<     9  '  '  (' '        7   ' (' '   ' (   ))'   

! )  " 

 '  ( )         9  ;  ()  (   &     -  &'(  '  <    '7  '  '7   ' 

(   )         '   1   - (   ))'  '    )  ,(   '- ) &'*          ,

     ' - ( 9@

    ()  " 

   7  *       )  ( 7

  )    -    , ( - & - ',     - ) '*    1  -  &'(  '    '  & '   ))  )  

    " 

! )  7  -     49

! )  " 

    9A ;  & '** (  &   )' -  (  0  &    '< -  7  4 -' (   ))'     -

 '() ' (& ))  '-'7   !) *   ' & '*   '7

    " 

  '*   '9    ('- ,  -  *'()          9

  )    ' - (  

 ' - ( "

-'   ! )   ' )     '  '  -  & '* ,    )) ) 1         )  -  )  

&  )  

    "

!  () )  & '*   '  '*04 # -  9

  )   # -

# -  "

  ))'  &&'()'     9 ;        '    ()  <       49

! )  "

# -  ,      '     '   ' '(  -0  )'  

# -  "

5  -    )'  9

! )  "

 0  )'     -' (& ))  '-'       -     * '-   * ()   

# -  "

  * ()  999    ,  '   & )' -  &  (  )' -0  )'  7

   ()  "

   ()   &      

    "

!    *'  * ()   *' - ' ( &       '(  &  - -  ()'   

   ()  "

!  8   ' (& ))  '-'     &  -'    

! )  "

 '-)' (  (  -

 ' - ( "

 ' (& ))  '-' 2 - ((  '

                                                                                                              ?


# -   "             !  8   ' (& ))  '-'7


.#

    #


 &          &        A          #                         #     #    

         *      %    #         %              !#C         &      ? 7   %

          *  C                                         &  !     !  ???

7  *    #          #  #   ?

     C # #          #      #    % & 

      A       #   #   #  #     !  =D      8<9

 &          &        A          #                         #     #    

         *      %    #          %    ?

      #      #    #              ! %   # ???

     C # #          #      #    % &          A       #   #   #  #     !  =D 

      A    C # #          #      #    % &          A       #   #   #  #     !  =D 

      A


    "                                             -       &   ,  '  )  ! )    *     '  '

# -  "                                                                       '       &      &'0      )    7

    , # -      ' - (   ( ' ' 

   ()  "                   &    *      '&  )'  '   -         *                                                    ) )'   ) '*   

- *' ' 

! )  "                        ', (  8    2 -' (& ))  '-',    ((' *  &            '

' -  & '*  

   ()  "              (& )) , &     1    ' &  ( *     +'((  -                                                                 ))'     


 * ,*'- *' ( &    ( 7

! )  "    !  () *'     )   '9

   ()  "    ! ,

! )  "                     0 '** '7

   ()  "             !   2  *  *  '

! )  "                       ()  , (' '      ' )    , (' ' &   )  &   +              -  '

1  -'     *' - ' '         

   ()  "             !     (  '  '   &  (        &') ((      '   )     '  '

! )  "                     '  '  &'(('      '          ((  ' 

   ()  "              '  & '      '   ) ,        * )  (        '   4 )    2 - , -0   '   4

 '          -0'((   ', -0   '   4      '(       * - '( , ) ))' 1  -'     

 22   ' 2 ('  ' 4    '   


  #  #        #       #  #        #        #  #        #       #  #        #       #  #        #       #  #        #       #  #   


 #    ?

  *             # ?

 #    

    #             

 #    

   *      &             

 #    

 1    # +       %

      %         !    #                    %     !    #   %

           !   #   %       #    &        !  

6        #    +        #   ?

    *                    * & 

         %    !          #   #        %    !    ?


                                                                                                              B


   #   

7      3 !       *  #   #       ? 

  #  #   

   *      %     #         *     #    #              

             ?    *   %     #   

   #   

7     # (     &  &         !  #          ? 

  #  #   

    (        %       # #  *         ?

   #   

  %   &  &         !#            #    #          ?

  #  #   

'       *        #       E  *   #(     (                   

   # AAA 1     #!     &              ? 

   #   

2     A

  #  #   

' !       %      #   #  ? 

   #   

1    %  (        #(        !   ?           #       !      

   &&    ?

  #  #   

'                A 6   !         ?

   #   

7        #    %

  #  #   

        * 

   #   

   *   # (        #%

  #  #   

'         A

   #   

'      *

  #  #   

'         A         *   !   ?

   #   

F        #         (  &          

  #  #   

'       #%

   # %

 6   !         ? '                 !             ? '

       !             ? '                +           ? ? ?

  #  #   

 #             AAA

! - +  -    (    ( &   '

                     ,      , 01     02

    "

   )  (+'      '     -  ' -   '         )  ) '   '()  8    

+  ) ()   ('            ' # -  , 1          2 ', *       6   

 ' )  ))'     -    ! )           ( - ( * 7    )   -   )   * 6

2 ('  '          ,  (   6       ))' ( -  & '&  )8   -  ' -   '    

# -  "

  '    '      -  &   '7

    "

 '        8      ' (          ',  ' (  *  6  ' -0   '  ' ( -  ' -

 '      (  +   )  1  -    (      ))', 1  - ' (  * )'     '    8  

-0     -         *'    )  -    (& ))  '-'   & ) , ! )  (  8    ,

 '       ' (    -'(',   & )', ('-'      '  '     '      -)   &  ('  

)'    ' -     '(      )  ))   6  '  ! ) ,        () (    

-       (        )   ! )  

! ) " 

# -  ,    (' '      '  ) 

# -  "

    ((  ', &   '    ,       - -' 4   ) , *     ()    2   ((  '  ' 

    ' '  '(>

! ) " 

  +  &     ,  *    -  )   2      '  , &  ( *' )     22 ((

# -  "

    '    &'(('     22     , '  &&    +    )'     ' )  ))',  '* 

 ))'     ' ' ) ))' 1  -'      ',       2 '   - ) '    '   &    -

! ) " 

 '    &    -

# -  " 

! ,&    -    ,  -) '      '  )'

! ) " 

    '  '  (' '      '  )    -

                                                                                                              C


# -  " 

-' (   -'  9999

! ) " 

     ()   -' (   ))'  7

# -  "

   )  (     )) 7     ' '*      ,)    * (&'(     -    ,  -)     ) 

 '*  7  () (      *        &   +'              -  7  4 -0   '   ' '

          *  ) 7

! ) "

   # -  ,  '  '    *' - '       7

# -  "

    '    ,    -'   * ,-'   *  -  ' -   '   7

! ) "

   2    # -  ,    7

! )  (*   , *    &' ) )  *     # -

 &  )    ( &   ' 

      , 01     02   01   1 

   ()  "

   * ,      '  *  )  '  -  & '* 7     '*04 ! ) 9       ((    )'

     '  (   22      )           -      () (    

 'D    "

 ' (   ' ) ))  '*  4     )  -  )    ' )    , 1    '  * 8 +  )'  

+     ( '  ' '   '   -    , +' (  *   8   & '*    

     ) '" '   (        '        *     (  () ((  

 22   '    2 -'

   2'   -       '(    (

    ' )  -  ()'         & '() ) ) 

        '  '

    (      '     -

      #   

& #%  B  GH #    #   #  & #B   &   #   

  #    &        #      #      #%

I       G %     #      % #  #    !!     

    & J       #    # K

     3     # K      GH  %

1      #   #       # 

 # !  K  #       %

       A 7      *         &         

  #   ? '   (           !  %     ? 7      *     #! # *         #! # 

 #  #   ?   C            *                        #   ?   C         

  *                            #   ? 

  #  #   

-#      &       !   ? -#       &             # 

 #&           (# ?   * %  '    %          E)   #         * !#   ? 7  *  !           %      +   

  *     #   %  ?     &        #    %                      ?

'   %          E )   #        * !#   ? 7  *  !           %      +      *

   #   %  ?     &        #    %                      A

! - +  -                    (    ( &   '

! ) "

 '     -0 ' + )) 7  '     -0 ' + )) 7    ()    ' )    '

   ()  "

-  )

! ) "

   ()  ,  '  '   ' &') )' +  -',  '  *'- *' & E +     ,  '  *'- *'

  )   

                                                                                                              .


   ()  "

!)  )   1  -' () (     

! ) "

         9   -' (& ))  '-' 9

   ()  "

 22   '  - '() '    '   4 ('-' 1  ()'      ' )        +    -  * -

* -'      ) , )  (& ))' 1   

                     ,      , 01     02

# -   ) '*  ! )      &  &    -  * -

# -  "

 '*  ()        '  '-'  2 - 9

! ) "

  (       &    # -  ,  '  & '   &   

# -  "

2'-  , )   '    & (  , -     +  8            ()  

! ) "

 '( 9

# -  "

!  )   '  *    - ))'  '  -  () (    -  +  8            ()   

! ) "

 '    +    ((    &     

# -  "

 0     ' ' &')  )  (      -' +  8 

! ) "

 '   ' & E 2 ('  '   ) , &   ) ))  -  * )        + ))'            

* - *' ('-' 1  -'         '   (&'()   &       ,       ()   

 7     ' F  '-

# -  "

!)    '    ' ! ) , ()    '    ' 

! ) "

-) ' )    '9

# -  "

 ',    -'      ))'  - '))'   

! ) "

!)'   '    '7

# -  "

      *     ()  , ('-' )  & ' ( -*  -', +  -             )   '  -'

 & E, (              ))    ! ) , +  -              '  -'     & E,

 (   -) ' ) -  )' &   ( -*  -', +   (  -',  '   04  -) '   ' ', -'

(& ))  '-'   *   ' )      

.#

         %         ?          %         ?     #

 #    (#  ?                           !#       #  ?          %

   ?          %         ? 

   #   

    #   %       #    (#   %  %  (  & %      ! (#  ? $  %

  % #    #        ?

 .#

          %         ?          %

! ) "

 '   ()'  '   -    ,  '&'     )     (      )',  -     4     * )'   

   '++  )' ) ))' 1  -'      ' (   &   ('   )',         '    '  ,

 '    *' *    )     & E,      (&   , ( & *      ' 

   ()  "

    * '-    9  0 -)    ')) 7

! ) "

     ++       )   )        4     )  & '      )    1    ' * ' ,

1  ()  4   (     ,  - ' -   '    4 -      ( 

   ()  "

   ( '   1  - '( ,     -  *   )8, -  *   )8, 1  - 4 -  *   )8

! )  "

   *   )8 4      ' (  -)'  -     4  '(>     +  (   -  ()'   

   ()     &    (  

   ()  "

! ) 7

 ' - (      &       ()      )     

                                                                                                              /


 ' - ( "                 '(   '  (' ' (   &    '    (   2   '

   ()  "                 '(  (' ' (   &    '    (   2   ' 

 ' - ( "                )     , -' ('     )  

   ()  "                *   ' - (     *  *     , *'- *'      )     -  &  '-     ' - ( ,

   * *  '  (   )'                                    -  22 ',  ( () *  ('-'     ' ' &  

 (    ,  '* *' )'       -  ' -   '    &   -0 -)    *'-)  

 &  )    ( &   '

      , 01     02 4      01   1 

    #

       &  (                &  (               

  &  (                &  (                &  (               

 &  (                &  (                &  (          A

   % %      % %         % %      % %  ?    % %      % %      +   %   #

  #  ?       % %      % %      +   %   #      #  ?     &             #

        %  #    %         + ?    % %      % %         % %      % %  ?    % %

   % %      +      #      #  ?    % %      % %      +      #      #  ?    

&              #         %  #    %         + ?     &             #         

 %  #    %      ? 

   #    

   ? ? ?  (#      ?  # %        ! #   ? F#          # %        ! #   ? ,     

 #      ?                      %  #         ?  # %# %         ???

# %         ? ? ?  # %         ? ? ?  # %         ? ? ?  # %         ? ? ?2# 

    ! #    ? ? ?

# -  "

   4 

   ()  "

!' ' *   )'   &       - ' )'

! ) "

 '   '*  ()  ((    1     ()  , *  *  

   ()  "

;  # -  <5  ()   '    4 *'()  ,  ' &   )' -    & '() ) ) ,  '  )

  *'    ) ,    '  (     )  &      ,       &    *          )'   -

     '-  '(( (( '     -0   '  

 ' - ( "

    '(  & E            )  &'((    &      4   - (   (

   7


   #   

  #  #   


1#        %                    #  #   E   %      (    %

 !   #          #  A        * %           #        & #  ?     # %

  #          !  #%  ?

   %       %   ? ? ?8:9


   ()  "                ! )   '(     9

! )  "                        (&       ()  ,  ' ()'   '    ' 

   ()  "             !)    -

! )  "                        (&    )  )'7

   ()  "                    ,('           

! )  "                    !)' (  )   ' +    '7 ()      ,()   

   ()  "              ' )    ' 

! )  "                         *         *  )    ()   

   ()  "              '  &'((' (       )  

! )  "                    F     '   )  )'        , (   * ,    ' )  -   '()   ()'  ,

& '   ))  -', & '   ))  -' 


                                                                                                              G


   ()  "

!

! )  "

 '(>  ' (  6 (   &    '  )  

! )      '   

  #  #   

   #   #       #      #    #%     #%     %   #   & #     #       %     #   #

       % #  %     #   &     #    % #                     #            

    #          #      &     #      % &   #          # &       %     &            

    #      &     G %        %         #  K &    % &  !#  ?

(    ( &   '

             #      *    

# +             #       *

                  

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 32 volte nell' arco di un'anno