‘Mprestimi a to’ muggheri

Stampa questo copione

Capostazione

‘MPRESTIMI A TO’

MUGGHERI

Commedia in tre atti

P  E  R  S  O  N  A  G   G  I

PASQUALINO

MARIANNINA – sua moglie

LONARDO       –       – cugino di Pasqualino

LUCIETTA       –       – sua moglie

ZIO FRANCESCO   – zio d’America

SCRIVANELLI         – segretario di zio Francesco

FILIPPINO       –       – cognato di Pasqualino

ANATRELLO  –       – notaio

RAFFAELE     –       – cameriere

GRAZIELLA    –       – cameriera

La scena rappresenta la terrazza comune di due casine di campagna. Una porta sulla sinistra appartiene all’abitazione di Pasqualino, mentre la porta a destra da nell’abitazione di Lonardo. Un cielo a tetto di edera rampicante, in fondo a una balaustra sormontata da vasi di garofani, gerani e altri fiori. Tale balaustra è posta a due metri sopra il piano di campagna di un cortile. Sullo sfondo chiome di alberi, rose rampicanti e panoramico campestre. Mobili rustici per esterno di casa di villeggiatura: sedili, tavolino da giuoco con sedie, carrello portavivande ecc.. E’ un giorno di luglio.

SCENA I°

(Graziella – Raffaele)

Graziella          – (autoritaria) Mancu trasiu lugliu ca ci vinni a primura d’acchianari ‘nvilleggiatura e a mia m’aumintanu i travagghi.

Raffaele          – (effeminato) A mia m’u dici cara Graziedda? Ogni sira ci sunu visiti di paru a paru e a mia nun mi resta mancu u tempu d’abbivirari i rosi!

Graziella          – Appoi hannu tutti cauru l’amici d’i me patruni, venunu d’a cità e ccu a scusa di pigghiarisi u friscu quasi ogni sira si pigghiunu macari ‘n muzzicuni. Ddu fissa di don Pasqualinu paga e iu lavu muntagni di piatti ‘nsichitanza.

Raffaele          – E donna Lucietta, a me patruna? Appena si susi voli truvari u cafè supra, a tirrazza scupata, i sciuri abbivirati e l’aciduzzi guvirnati, comu siddu a sira mi curcassi prima d’idda!

Graziella          – Pirchi da svinevuli d’a me principala, donna Mariannina, unni a mittemu? Certi matini l’haiu a ghittari d’u lettu ppi putiri sbarattari a casa, allura mi scurassi a menzujornu senza mettiri na pignata supira. E menu mali c2ha truvavu a ddu’nfontiru di don Pasqualinu!

Raffaele          – Ma nun è cchiu granni assai di idda!

Graziella          – Ca certu, s’u pigghiau pi sordi e pi terri ca ci purtò.

Raffaele          – però, incuscenza, don Pasqualinu è n’omu bonu.

Graziella          – Certi voti è macari troppu bonu!

Raffaele          – Ma mai cchiù bonu di mia.

Graziella          – Cchi c’entri tu ‘nta stu discursu?

Raffaele          – Pirchi ppi mia l’unica cunsulazioni, l’unica soddisfazione è… ca mi trovu cca… ‘nvilleggiatura… vicinu a tia.

Graziella          – E chi è? Ancora ti dura sta camula? Thaiu dittu tanti voti ca t’ha livari stu pinseri. Iu vogghiu ristari schetta e poi… non è cosa… non è u casu… nun è cosa tò…

Raffaele          – Ma pirchi? Chi è a prima vota ca ‘n picciottu schettu si dichiara a na signurina ca ci piaci? Munnu a statu e munnu è!

Graziella          – Citrolu si e citrulu arresti! A sta jurnata ci mancavi tu sulu. Ti salutu Raffaeli! (esce di scatto)

Raffaele          – (rimasto solo) E quantu è pizzuta! Ma poi, dicu, cchi mi trova? Cchi sugnu ‘n partitu di ittari? Ca forsi è ‘ncazzata pp’i fatti so e si sfoga ccu mia! Cu sa cchi ci successi? (esce)

SCENA II°

(Filippino e Lucetta)

Filippino          – (lavativo, sfaticato, continuando un discorso) Cosi di pazzi! Cara cuscina, ‘nta me vita nun havu ‘ntisu na cosa cchiù sballata di chista. Ma parti di la curpa t’a dugnu a tia.

Lucietta          – A mia? E pirchi, siddu è lecitu?

Filippino          – A lu ziu di Lonardu, cu’ ci fici cridiri certi discursi? Ppi forza, qualchi cosa ‘nte littri ci’a facisturu tu e tò maritu.

Lucietta           – Ma doppu ca u ziu ‘nsisteva tantu!

Filippino          – E daccussi urdinau dall’altu del suo feudo del Brasile ca Lonardu, tò maritu, s’hava a maritari ppi forza ccu me soru.

Lucietta           – Metre inveci, comu tu sai, Lonardu si faceva amuri ccu mia di tantu tempu.

Filippino          – Tanti cosi nun avissiru successu e tanti minzogni nun l’avissiru duvutu diri siddu Lonardu s’avissi maritatu a me soru Mariannina.

Lucietta           – Ogni cosa è distinu. E poi cu’ ci puteva diri a virità a ddu vecchiu strolucu di don Franciscu, Siddu u ziu sapi a virità ci leva l’assegnu mensili e i casi franchi. Autru ca villeggiatura, iu e Lonardu n’arridducemu all’himè!

Filippino          – A mia m’arrizzunu i carni quannu ci pensu. Ma siddu u vecchiu scopri stu’mbrogghiu?

Lucietta           – Mi chiudi i funtanelli, mi finischi a cuccagna e bonanotti!

SCENA III°

(Anatrello – Fililppinu – Lucietta - Mariannina)

Anatrello         – (entrando) Signora Lucietta bongiorno. Oh, don Filippinu, comu emu? La signora Mariannina, la novella sposa comu sta? e don Pasqualinu?

Filippino          – Me cugnatu ivu ‘ncampagna ppi certi affari…

Lucietta           – …mentri la novella sposa sta durmennu ancora.

Anatrello         – E lassamila dormiri, pirchi ccu stu cantu di l’aceddi e lu friscu di la matinata a ognunu ci veni forti a susirisi d’u lettu.

Lucietta           – Specialmenti cu è cuntenta e filici comu a idda.

Filippino          – Nutaru, d’autru cantu ‘ncampagna cchi s’ha fari?

Anatrello         – giustu. In città il lavoro, gli affari, i nuturi ca’ntronunu e i telefuni ca si mangiunu i ciriveddi; in campagna è n’autra cosa, la quiete, la distensione, il dolce far nulla (pausa). E don Lonardu unn’è?

Lucietta           – Macari me maritu è fora. Havi bisognu di qualche cosa?

Anatrello         – No, nenti. Iu dissi: ora mi fazzu na briscula ccu l’amici, ma vidu ca mancu è u casu di parrarini. (si avvia)

Lucietta           – Nutaru, nun s’u pigghia u solitu bicchieri d’acqua e anici?

Anatrello         – Si grazie, a lei nun ci’u pozzu rifiutari. (Lucietta esce) Cchi si dici don Fulippinu? (gli si siede accanto mentre entra Mariannina).

Filippino          – Oh, cca c’è Mariannina!

Anatrello         – (cerimonioso, con baciamano) Salutiamo la signora Mariannina, la bella e fresca sposina, alla quale auguriamo tutto il bene che il suo cuore desidera.

Mariannina      – Grazie notaio, accetto gli auguri come usciti dalla bocca di un padre.

Anatrello         – Diciamo… di un fratello maggiore…

Mariannina      – Lei lo sa benissimo. Era na puvuredda, figghia di un galantuomo cascato in bassa fortuna. Dopu a morti di me patri ristai supra i spaddi di me frati Filippinu (lo indica) che da semplice commesso di negozio non mi puteva manteniri come mi aveva abituato papà.

Filippino          – Ma u necessariu nun ti mancava mai.

Mariannina      – Chistu è veru, ma ho dovuto interrompere gli studi e o spissu ni firmaumu o primu piattu. Perciò quannu si presentò Pasqualinu, proprietario terriero, me lo sposai per togliermi dalla miseria. Che altro potevo sperare? ricca, con un marito che mi adora…

Filippino          – … è cchiù granni assai di idda… ma…

Anatrello         – … ma nun ci fa nenti…

Mariannina      – Nun ci fa nenti, pirchi apprezzu la bontà ca havi e lu stimu assari ppi l’amuri ca mi porta. U celu m’u mannau!

Filippino          – E a terra l’apparau!

Anatrello         – E’ na furtuna ca si merita, signora Mariannina, pirchi è tantu bona e caritatevuli, specialmenti ccu don Pasqualinu.

Mariannina      – A propositu di me meritu, a sta matina ivu prestu ‘ncampagna sunu già i deci e ancora non torna?

Anatrello         – Sareste fose gelosa di Don Pasqualinu?

Filippino          – Si, menzamai ci’u robunu.

Mariannina      – Gilusa no, ma qualche vota putissi fari brutti pinseri.

Anatrello         – Ben detto, nun si lassa sula e ppi tantu tempu una moglie giovane e bella come lei e dopo appena due mesi di matrimonio.

Filippino          – (affacciato alla balaustra) Non malignati inutilmenti, sta vinennu a cavaddu o sceccu.

Mariannina      – Vih cca è! (si alza, va incontro a Pasqualino) Pasqualinu miu!

Lucietta           – (entra, posa il bicchiere sul tavolino) U visti d’a finestra, sta attaccannu u sceccu.

Anatrello         – Ma ccu tanti sordi ca havi ancora cc’u sceccu camina? Pirchi non s’accatta na machina?

Lucietta           – Dici ca non voli essire ‘nfittatu d’u progressu.

Anatrello         – E chiamulu fissa! (prende il bicchiere, ma è vuoto perché l’acqua l’ha bevuta Filippinu)

SCENA IV°

(Pasqualino – Mariannina  - Anatrello – Fililppinu – Lucietta)

Pasqualino       – (entrando, abbraccia e bacia Mariannina) Bedda, gioia d’a me vita, cca sugnu.

Mariannina      – Accuminciava a stari ‘n pinseri.

Pasqualino       – Mi pareva cent’anni ca non ti videva e sti tri uri c’haiu mancatu m’hannu parutu tri seculi. Comu si? Parra, m’hai pinsatu?

Mariannina      – (innamorata) Ogni minutu.

Pasqualino       – E in ogni secunnu, anzi ad ogni passu d’u… (vede il notaio e lo saluta con un inchino)… Nutaru…

Anatrello         – (ricambia con un solo inchino)

Mariannina      – … a ogni passu d’u nutaru?

Pasqualino       – No, a ongi passu d’u sceccu.

Anatrello         – (sarcastico) Tantu è a stissa cosa. E veru?

Pasqualino       – M’ha scusari, non parrava di lei.

Filippino          – Parrava di n’autru sceccu!

Anatrello         – Don Filippinu, macari vui?

Mariannina      – Nutaru, l’ha scusari, si ‘mpurigghianu ‘nto parrari.

Pasqualino       – Certu, in parrava d’u me sceccu!

Anatrello         – (bonario, comprensivo)Ma pirchì non v’accattati na machina?

Pasqualino       – Sugnu cuntrariu, ma ppi l’amuri di Mariannina haiu fattu l’esami di guida, m’hannu bucciatu tri voti e ancora non haiu caputu ‘u pirchi…

Anatrello         – (con intenzione) Forse l’ho capito io…

Pasqualino       – Allura m’u spiegassi.

Anatrello         – …vissiru…. Studiari… chiù assai…

Filippino          – (per tagliar corto) E cchi nni misimu a discussioni? Nutaru, sta briscula n’a facemu ‘nta l’avvucatu Cucinotta?

Anatrello         – Bona è l’idea, megghiu è, amuninni ddà.

Filippino          – In tornu all’una…

Pasqualino       – … di mangiari, u sacciu.

Filippino          – Caro cognato, tu hai sempre pronto lo sfottò e approfitti delle mie necessità, ma io ti voglio bene lo stesso. Arrivederci. (esce)

Pasqualino       – Ma fatti ammazzari di ‘nvecchiu d’albergu!

Anatrello         – Don Pasqualinu vi salutu. Signora Mariannina… (le bacia la mano).

Pasqualino       – (spingendo il notaio) Nutaru cchi sta facennu?

Anatrello         – Alla novella sposa porgo i miei omaggi.

Pasqualinu       – A maggiu! Ora semu a Lugliu, perciò turnassi n’autru annu!

Mariannina      – Ma comu? U nutaru è tantu gentili…

Anatrello         – Sareste geloso di un vecchio amico?

Pasqualino       – Non si po’ sapiri mai…

Anatrello         – Sempre spassono voi… Signora Mariannina… (un inchino e si avvia).

Filippino          – (da fuori) Nutaru, cchi fici ‘mpinciu?

Anatrello         – Cca sugnu, cci sugnu, arrivo. (esce)

Pasqualino       – Ah finalmenti (abbraccia e bacia la moglie) Aveva disideriu di ristari ‘npocu suli…

Lucietta           – (entrando) Si nni ivu u nutaru?

Pasqualino       – … e m’arresta u disideriu…

Lucietta           – Cchi dicisti Pasqualinu?

Mariannina      – Ca u nutaru si nni ivu ccu Fulippinu ora ora.

Pasqualino       – Lucietta m’u facissi ‘n favuri?

Lucietta           – Parra cuscinu.

Pasqualino       – Vulissi fattu’n cafè ccu i tò manu,…. Lentu … e…. longu.

Lucietta           – Subitu, ccu tuttu u cori. (esce)

Mariannina      – Non t’u puteva fari iu u cafè? Pirchi ci’u dicisti a Lucietta?

Pasqualino       – Ppi ddu famusu disideriu… (bacia e abbraccia la moglie)

Mariannina      – Pasqualinu, non voi nenti doppu sta sudata? Ora scinnemu ‘nto giardinu, ni mittemu o friscu e ni pigghiamu l’aperitivu.

Pasqualino       – (abbraccia la moglie) In passassi… direttamenti o pranzu… Sarà l’aria fina, sarà la tò prisenza, ma a mia mi sbrugghiavu ‘mpitittu… amuninni intra a mangiari.

Mariannina      – Non haiu caputu tutta sta primura.

Pasqualino       – Non l’hai caputu? Ma cchi cali d’i nuvula? Haiu fami… fami… U voi capiri?

Mariannina      – E va beni, ora ti pigghiu qualche cosa e fai spuntinu cca fora.

Pasqualino       – Cca si sunu sempre genti, c’è troppu passiu e iu quannu mangiu non vogghiu essiri… taliata. (tira la moglie verso casa)

Mariannina      – (con malizia) Ah ho capitu, amuninni intra.

Pasqualino       – Finalmenti ci arrivasti? (insieme per mano vanno verso casa, mentre entra velocemente Lonardo)

SCENA V°

(Lonardo – Mariannina – Pasqualino)

Lonardo          – (imbroglione, persuasivo, salta fosse) Un momento, aspettate!

Mariannina      – Matri, cu è? (si gira e alza le mani)

Pasqualino       – I latri           – (si gira e alza le mani)

Lonardo          – Calati sti manu. Chi faciti?

Pasqualino       – Ma scusa, daccussi ti parti?

Mariannina      – Mi facisti veniri a giallina.

Lonardo          – Cari cuscini, è na furtuna ca vi truvai.

Mariannina      – Pirchì? Cchi ti successi?

Pasqualino       – Cchi ti capitau? ‘Nta facci mi stai parennu ‘n mortu.

Lonardo          – Siddu u sapissi, caru Pasqualinu, chi mi successi…

Mariannina      – Na disgrazia?

Lonardo          – Parrari di disgruazia e nenti! Peggiu!

Pasqualino       – Peggiu? Allura parra!

Mariannina      – Cchi fu?

Lonardo          – Aspittati ca m’assettu quantu pigghiu sciatu. (si siede) Come voi sapete, io di famiglia sono povero e che mio zio Francesco è quello che in fondo mi mantiene e sapiti macari cu ci tineva tantu ca iu m’avissi maritatu a Mariannina (la indica) figlia di un suo strettissimo amico.

Pasqualino       – Chistu l’ha cuntatu centu voti.

Lonardo          – Sapete inoltre ca iu mi faceva l’amuri ccu Lucietta e, non ascutannu li paroli di me ziu, la sposai. Poi per non perdere i benefici che lo zio mi faceva, quando sposai gli scrissi una lettera dove gli dicevo che avevo esaudito il suo desiderio e che non Lucietta ma Mariannina in persona era mia moglie. E sparti ci mannai macari a fotografia!

Mariannina      – E tò ziu t’assignau cincucentumilaliri o misi, a casa di villeggiatura e a casa franca a Catania.

Pasqualino       – Poi iddu ti scrissi na littra unni ti diceva ca era cuntentu della tua obbedienza e che aveva fatto testamente in tuo favore.

Lonardo          – Ma allura sapiti tutti cosi? E cu’ puteva essiri? Me muggheri! (chiama alla porta) Lucietta, Lucietta!

Pasqualino       – Lassala stari ca mi sta facennu ‘n cafè.

Lonardo          – Quindi siete a conoscenza anche dei particolari.

Paqual.Marian.Di ogni cosa, di tutto, semu beni ‘nfurmati.

Lonardo          – Bravi, bravi, ma non conoscete la parte più tragica del dramma!

Mariannina      – Cioè?

Lonardo          – Io ha seguitato a dalghi ad intendere che la cosa camminava sullo stesso binario, sicuro che lo zio non si sarebbe mai mosso dal lontano Brasile, anche per le sue condizioni di salute. Tutto filava liscio come l’olio fino a stamattina….

Mariannina      – Pirchì?

Lonardo          – Pirchi di colpu persi a paci e a tranquillità. Stamattina alla solita posta, al solito posto, non ho trovato il mio solito schek.

Pasqualino       – Tu rubanu?

Lonardo          – Cchi?

Pasqualino       – U sceccu.

Lonardo          – E tu ci scherzi?

Mariannina      – Cuntinua, parra!

Lonardo          – Invece del solito schek…

Pasqualino       – …attruvasti u mulu.

Lonardo          – Ma cchi è u mumentu di schirzari? Non truvai né scecchi e né muli!

Pasqualino       – Allora chi truvasti?

Lonardo          – (la mostra) Sta littra.

Mariannina      – Na littra?

Lonardo          – Sissignora, na littra, na littra china di vilenu. Sintiti (legge) San Paolo sette Luglio ecc.ecc. Caro e amatissimo nipote, un desiderio che covo in fondo al cuore da molto tempo, la fortuna mi consente di realizzare.

Pasqualino       – E cchi è?

Lonardo          – Senti (legge) Da circa un mese non accuso più le disfunzioni cardiocircolatorie che mi tormentavano. Col permesso del medico, ho deciso di venire in Sicilia nella tua casa di campagna per abbracciare te e la tua novella sposina. Arriverò a Mascalucia il giorno dodici prossimo venturo.

Mariannina      – Oggi!

Pasqualino       – Oggi!

Lonardo          – Oggi! (legge) Mi tratterrò pochi giorni, tuo zio Francesco. Capite? Questa è una tragedia, la mia disubbidienza mi costerà cara. Iddu mi disereda e iu m’arridduciu all’elemosina.

Mariannina      – Cca c’è di pinsaricci.

Pasqualino       – C’è di sturiaricci.

Lonardo          – Ma cchi vuliti pinsari e sturiari? Chiddu appena arriva trasi a casa, trova Lucietta inveci di Mariannina, e a frittata è fatta!

Mariannina      – E ora comu fai? Pasqualinu l’hai ‘ntisu?

Pasqualino       – Sììììì, mutu, staiu pinsannu (dopo breve pausa) Ho trovato!

Mariannina      – Chi?

Pasqualino       – L’idea. Cca ci voli na corda stinnuta ‘nterra ‘ntiranti.

Lonardo          – Ppi fari cchi?

Pasqualino       – Appena arriva, iu tiru di na punta, iddu’impinci’nta corda, casca’nterra, si rumpi l’ossa, con ferite aceri confusi s’u portunu o spitali e a comu funzi onunu di sti tempi i spitali tò ziu quannu s’arritira ammeri cca?

Mariannina      – Sparti siddu ci campa…

Lonardo          – E cci turnati cc’u scherzu?

Pasqualino       – Ma cchi voi ca ti fazzu? Siddu ti putissi aiutari, u facissi ccu tuttu u cori.

Lonardo          – Pasqualinu, u dici ppi daveru?

Pasqualino       – Certu, parra! Cchi puzzu fari?

Lonardo          – Strada facennu havu pinsau na cosa e aveva ritegnu di diratillu…

Pasqualino       – Ritegnu ccu mia?

Lonardo          – Ma vista la tò bella ‘ntinzioni e doppu c’haiu ‘ntisu li tò fraterni paroli…iu…

Mariannina      – Tu?

Lonardo          – Iu…

Pasqualino       – Parra!

Lonardo          – (abbraccia Pasqualino) Amicu, cuscinu e cumpari, mi voi beni?

Pasqualino       – Quantu voti l’haiu a diri?

Lonardo          – E allora, se non vuoi vedere distrutta la mia vita, se non vuoi la mia totale rovina, siddu non mi voi vidiri ridduttu a menzu a na strada… ‘mprestimi a tò muggheri!

Pasqualino       – (asciutto) Cchi dicisti? Non l’haiu caputu bonu.

Lonardo          – Perché io possa seguitare a fare il signore e non essere diseredato da mio zio, ti supplico… (in ginocchio)… ‘mprestimi a tò muggheri.

Pasqualino       – (in crescendo) Ah, haiu caputu. Veni cca tò ziu, vidi a Lucietta o postu di Mariannina, si senti pigghiatu ppi fissa, ti leva u sceccu, ti disereda…. E…e Ma pirchì non mi presti a tò soru?

Lonardo          – Mia sorella cosa c’entra?

Pasqualino       – Con un poco di bona volontà… c’entra…

Lonardo          – Unni?

Pasqualino       – ‘Ntu discursu…

Lonardo          – ‘Nta quali discursu?

Mariannina      – ‘Nto discursu ca facevi tu. Parra Lonardu!

Lonardo          – Cchi parru a fari se non avete capito l’assoluta necessità del momento? Pasqualino, io voglio e debbo passare per il marito di tua moglie.

Pasqualino       – E iu haiu a ‘mpressioni ca tu voi passari ppi me manu!

Mariannina      – Pasqualinu calmiti, non la pigghiari ‘ncriminali. Dopu tuttu, chistu è un prestitu momentaneo.

Pasqualino       – Guarda a st’autra cch’è frisca! Ma chi ci havu a pristari a bicicletta o l’umbrella?

Mariannina      – Capisco, hai ragiuni, ma resta sempri na cosa di poco conto.

Pasqualino       – Di poco conto? Chistu è ‘n cuntu ca non finisci mai!

Mariannina      – Pasqualinu, taliimi ‘nta facci: quali dubbi hai?

Pasqualino       – Tutti i dubbi possibili e immaginabili. U vuliti capiri ca a muggheri è cchiù intima d’a biancheria personali e non si presta a nuddu?

Lonardo          – Dunque neghi la mia amicizia?

Pasqualino       – A stu puntu negu e rinnegu macari a me madri ca mi fici!

Lonardo          – E va beni. Allura ppi mia non c’è cchiù spiranza. Mi vedo in mezzo ad una strada, solo, perduto, reietto e disperato!

SCENA VI°

(Lucietta – Filippinu - Pasqualino – Lonardo – Mariannina)

Lucietta           – (entra e posa il bicchiere sul tavolino) Dispiratu? E cchi sunu sti paroli?

Filippino          – (entrando) Cchi successi? Pirchì fa vuci Lonardu?

Pasqualino       – Cchi sacciu ddocu cchi ‘ncucchia Lonardu? Ci rubanu u mulu… arriva so ziu e cci leva u ‘sceccu pirchì attrova a lucetta…

Mariannina      – ‘Nsumma, così ‘mprugghiati.

Lonardo          – (a Lucietta, porgendole la lettera) Legi.

Lucietta           – (legge) Arriva?

Lonardo          – Arriva!

Filippino          – Ahu, non haiu caputu nenti! (mentre mangia un panino ripieno)

Pasqualino       – E tu cchi ha capiri nenti? Tu mangia, cancaria, non ti ‘ntricari.

Lucietta           – (a Filippino) E’ successo che lo zio di mio marito, Don Francesco, in giornata sarà qui.

Filippino          – Caz…spita!

Lonardo          – Arriverà con la convinzione di trovarmi ammogliato con tua sorella Mariannina. Hai capito adesso?

Filippino          – Come no? Chistu è un problema. (siede sulla panca)

Pasqualino       – (mentre gli altri tre vanno alla balaustra per confabulare) Senti cugnatu, tu ca si ‘ncristianu bonu e ci teni all’anorabilità di tò soru, ‘nzetta cchi pritenni Lonardu: ca ppi tuttu u tempu ca so ziu sta cca, iddu voli addivintari u maritu di me muggheri. Cchi sunu proposti ca si fannu chisti?

Filippino          – E non è na bella pinsata chista? Bravu, è na truvata ‘ntiligenti!

Pasqualino       – Oh gran disgraziatu! E chiamu all’orvu ppi darimi aiutu? A comu t’a dessi na seggia ‘nto battisimu! Già ca tu ha statu sempri mangia pani a tradimentu, strafuttenti ppi natura e devosciatu!

Filippinu          – Ahu cugnatu, comu ti permetti?

Pasqualino       – Comu mi permettu? Dimmi na cosa. Di cu è sta cammisa, sta cravatta?...

Filippino          – Sono tutti tuoi, gentili prestiti.

Pasqualino       – Iu non t’haiu pristatu nenti, né cammisi, né cravatti e non vogghiu iri o funnu, non voglio indagare oltre… pirchì allura… ti finissi comu a Bradamanti, ccu na manu d’arreri e l’autra davanti.

Filippino          – Ma pirchì ti nni vai ‘nta sti discursi? Lonardu, in fondo, ti ha chiesta una cosa fattibile.

Pasqualino?     – Comu?

Filippino          – Fa..tti…bi…le!

Pasqualino       – Guarda, mangia, pistia, cancaria e statti mutu, allura mi scordu ca si me cugnatu e ti fazzu ‘n bummulu ‘nta frunti.

Lonardo          – (intervenendo) Basta, bsta, vi prego non litigate… facitimi …. A carità…

Pasqualino       – St’autru mi pari chiddu d’u Venerdì: facitimi a carità…

Lucietta           – Pasqualino cedi, dopo tutto è un piccolo sacrificio.

Pasqualino       – Piccolo sacrificiu? Chistu è ‘n calvariu.

Filippino          – Pasqualinu, m’ha scusari, faccillu stu favuri: cchi cosa ni po’ succediri?

Pasqualino       – Ni succedi ca putemu fari na società a responsabilità illimitata: rinomata fabbrica di… pettini… ha caputu?

Lucietta           – Iu ca sugnu a meggheri di Lonardu dicu si…

Filippino          – Iu stissu ca sugnu a frati d’a sposa dicu si?...

Pasqualino       – (al centro dell’attenzione e pressato dai quattro)  E iu ca sugnu u maritu d’a sposa dicu NO!

Filippino          – Chi ti costa?

Pasqualino       – A tia non ti supportu. Guarda, mangia, pistia e statti mutu. (mette in bocca il panino a Filippino, sporcandogli la faccia)

Mariannina      – Pasqualinu, fallu cuntentu, è solo un prestito.

Lucietta           – Si tratta della nostra fortuna.

Pasqualino       – (al centro, dopo una sospensione) Mi dispiace, ma la risposta è NO!

Lonardo          – (patetico, melodrammatico) E va bene, basta, ho capito, mi vuoi rovinare. Vieni Lucietta, mia adorata moglie, andiamo.

Mariannina      – Pasqualinu, si nni stannu ennu…

Pasqualino       – (un po’ rabbonito) Unni iti?

Lonardo          – Dove? Andiamo per il nostro destino, verso un letto di terra e un tetto di cielo. Non t’affliggere Lucietta, farò qualunque mestiere ma un pesso di pane non ti mancherà. In fondo non mi dispiaci ppi nuatri ca semu granni e nni sapemu adattari, ma pensu i nostri figghi, piccoli martiri della incomprensione umana. Perché dovranno soffrire la fame, il freddo, le privazioni… Per l’ingratitudine di un compare che con un piccolo sacrificio avrebbe potuto salvare tutto. Andiamo Lucietta, il destino ci attende.

Mariannina      – (che ha fatto finta di piangere) Pasqualinu, si nni stannu ennu.

Pasqualino       – (commosso e pressato da tutti) Unni stati ennu? Aspittati. Cchi mali hannu fattu ddi picciriddi ca s’hannu arridduciri a menzu a na strada? Mi vuliti fari purtari stu rimorsu? (dopo una scena di pianto e controscene) Un momentu… ma si tu, figghi non n’ahi?

Lonardo          – (asciutto) Ma potrebbero venire…

Pasqualino       – Ma comu t’a dessi na jancata?! Oh gran disgraziatu e m’ha fattu chiangiri menz’ura ‘nsemi a st’autra scunchiuruta ca piccia ‘nsichitanza?

Mariannina      – Scusami, ma sono commossa anch’io. Ti prego cedi, non essere un macigno.

Pasqualino       – Un macignu t’u rumpissi iu  ‘nta testa.

Lucietta           – Pasqualinu, è cosa di nenti…

Filippino          – E’ un prestito innocuo…

Pasqualino       – (a Filippinu) Tu statti mutu, allura ‘ncignamu a tomba nova di famigghia.

Lonardo          – Cuscinu e cumpari Pasqualinu, siddu fai st’attu di bona vuluntà, u sai cchi ti metti ‘nta testa?

Pasqualino       – ‘N bellu paru di corna!

Lonardo          – Nonsignore, ti sbagghi: ti metterai invece l’alloro dell’amicizia! Tutti chiddi ca ti canusciunu dirannu: U viditi?...

Pasqualino       – (continua)… Chistu è chiddu ca ba pristannu a muggheri o primu ca passa!

Mariannina      – In fondo è una finzione.

Lucietta           – Una finzione, una commedia!

Filippino          – In sostanza, è una recita!

Lonardo          – Pasqualino, tu hai ricitatu mai?

Pasqualino       – Di carusu chistu vuleva fari, ma appena mi pruvanu mi dissiru: vattinni beddu, ca è megghiu ppi tia!

Lonardo          – Adesso hai l’occasione buona, perché qeusta è la commedia dove ognuno dovrà recitare la sua parte.

Pasqualino       – Non l’haiu caputu bonu.

Lonardo          – Seguimi bene e capirai. Me muggheri, Lucietta, farà la governante di casa.

Pasqualino       – E iu cchi fazzu?

Lonardo          – Il protagonista, la parte principale, colui il quale conduce il giuoco delle scene e regge i fili dei personaggi che, a loro volta, gli fanno da spalla, da sostegno.

Pasqualino       – Cioè?

Lonardo          – Il compare.

Pasqualino       – U cumpari?

Lonardo          – Certu u cumpari di San Giuvanni, sacro ed inviolabile, l’amico di casa, l’uomo che gode della massima stima e fiducia. D’accussì poi ristari sempri vicinu a Mariannina. Ti piaci sta parti?

Pasqualino       – Siddu restu vicinu a Mariannina ci staiu, bona è.

Lonardo          – Dunque, Mariannina è me muggheri, Lucietta fa a governanti, a Fulippinu ci facemu fari…

Pasqualino       – Cci fai fari na cosa luntanu di mia. Fallu mangiari e u manni a curcarisi, allura non recitu cchiù.

Lonardo          – Va beni. Avevo pensato al ruolo di amico e conoscente, ma ci damu a parti di me ziu.

Pasqualino       – Va beni.

Lonardo          – Mariannina, tu trasitinni e nesci sulu quannu si chiamata. Tu, Lucietta, mettiti vicinu a porta e annunzia l’arrivu di me ziu. Siamo pronti? Prova generale! Via.

Lucietta           – (recitando) E’ arrivato vostro zio.

Lonardo          – (recita) Fatelo passare.

Filippino          – (recitando viene avanti) Oh caro nipote mio, vieni fra le mie braccia. E Mariannina, tua moglie, come sta? Chiamala! Dove si trova?

Lucietta           – Si sta preparando (entra Mariannina) Oh eccola!

Mariannina      – (incontro a Lonardo) Marito mio di…letto…

Pasqualino       – Di cchi? Ancora è nenti e parramu di lettu?

Lonardo          – Ma quali lettu? Detto diletto, amato, caro, prediletto….

Pasqualino       – Non putissi firi prediseggia, predivanu, predi a ditta?

Lonardo          – Pasqualinu, mancu tu mi pari, amato o prediletto è a stissa cosa.

Pasqualino       – E va beni. Videmu unni ‘ntappa.

Lonardo          – Allora ricominciamo.

Mariannina      – Mio dolce e caro sposo. (abbraccia Lonardo)

Lonardo          – Mia giovane e bella sposa. (bacia la mano a Mariannina)

Pasqualino      – Mali stamu accuminciannu. (si pone fra i due) Alt, basta, stop! Unni stamu ennu cc’u sceccu? Livammicci a cummeddia!

Lucietta           – Ma comu?

Pasqualino       – Nenti, scicamu cartelli e manifesti, non si recita cchiù, la commedia è rimandata.

Lonardo          – Pasqualino, ma cchi fai scherzi?

Pasqualino       – Ahu, non scherzu! Cca a cosa è seria. Siddu ancora semu a prova e tu t’allippi comu n’aranciu di mari, figuramini cchi succedi o mumentu d’u spittaculu… Nenti, sta cummedia non si fa.

Mariannina      – Ma pirchì?

Pasqualino       – Per indisposizione del compare protagonista.

Lonardo          – Ma c’è un mutivu ppi fari d’accussi?

Pasqualino       – E scusa, tu ti ‘mpichi comu ‘n francubullu e ancora è nenti…

Lonardo          – Un momento, chiariamo. Iu haiu abbracciatu e vasatu a Mariannina?

Pasqualino       – Pirchi, ti sdinei?

Lonardo          – Ti sbagli!

Pasqualino       – Ma siddu ti visti iu ora ora?

Tutti                – Ma cchi vai dicennu?

Lonardo          – Pasqualinu, chisti sunu trucchi di tiatru. Sunu così ca parunu ma non sunu. Io formo un semicerchio col braccio attorno alla vita e sfioro appena le vesti di Mariannina.

Pasqualino       – Però u vasuni ci’u dasti!

Lonardo          – Sì, ma unni, comu? Ho baciato soltanto il pollice, il mio pollice, così (esegue il tutto in una scena di dimostrazione).

Pasqualino       – E siddu u pollici sciddica e ci ‘ntappa u vasuni ‘nta facci?

Tutti                – Ma cchi mali c’è?

Pasqualino       – tuttu u mali di stu munnu!

Lucietta           – Pasqualinu, non fari u picciriddu.

Mariannina      – Cerca di fari l’omu!

Pasqualino       – (attorniato dalle due donne) E a beni, accunsentu. Però cc’u pattu ca si vidu certi sceni sciddicusi o qualche cosa vastasa mi pigghiu a me muggheri e m’a sghighiu!

Lonardo          – Sono un gentiluomo, sarà solo una recita. Intantu avvisamu l’autri prima ca succedi un patatracchi.

Mariannina      – Bih, veru è. Raffaeli, Raffaeli…

Lucietta           – Graziedda. Graziedda…

Pasqualino       – Forza, forza, chiamanu macari i giurnalisti. Sparti l’hannu a sapiri tutti… Muti, alleggiu, non faciti vuci…

Filippino          – (che ha continuato a mangiare panini) Certu, s’hannu avvisari a tutti prima ca arriva u ziu di Lonardu.

Pasqualino       – Tu statti mutu, mangia e non ti ‘ntricari.

SCENA VII°

(Graziella-Raffaele-Lonardo-Pasqualino-Filippino-Scrivanelli-Mariannina)

Graziella          – Signori, comandi!

Raffaele          – Agli ordini, signori!

Lonardo          – Carissimi e fedeli amici, un bisogno assoluto obbliga tutti noi presenti ad una necessaria finzione, ad una recita.

Mariannina      – (a Graziella) Statti muta e scuta.

Lonardo          – Dunque, oggi arriverà qui mio zio Francesco dal Brasile.

Raffaele          – E allura?

Lonardo          – Aprite bene le orecchie: durante la permanenza di mio zio in questa villa il signor Pasqualino non sarà più il marito della signora Mariannina, ma lo saròio.

Graziella          – Lei? (comincia a ridere)

Lonardo          – C’è poco da ridere!

Raffaele          – E don Pasqualino permetti na cosa di chista? Avaia, non mi faciti arridiri (ride forte e fa vibrare le labbra a mò di pernacchia)

Pasqualino       – (a Mariannina) U vidi? Tu diceva ca fineva a pirnacchia! E poi giustu giustu a ccu ci u dicistiru… a Raffaeli ca è megghiu d’u gazzittinu di Sicilia…

Mariannina      – Basta ora, finemula, c’è picca di ridiri!

Graziella          – (a Mariannina) M’ha scusa Signura, ma mi pari na cosa riddicula.

Raffaele          – Perciò a Signura Mariannina non è cchiu so muggheri, a ma muggheri di don Lonardu? (ride)

Pasqualino       – (a Raffaele) Sissignori, non sugnu padruni? (poi a Graziella) E tu, scunchiuruta ca non si autru, pirchì ti sciacchi tutti d’i risati? È una finzione!

Graziella          – Na funzioni?

Pasqualino       – No, na missa cantata! È una funzione nel senso ca non c’è nenti di mali pirchì cìè il semicerchio, la circonferenza e u pullici.

Raffaele          – U pulici?

Pasqualino       – U itu grossu, bestia!

Graziella          – (con malizia) Allura a cosa è seria. Ma a mia mi veni di ridiri u stissu. (continua a ridere)

Lonardo          – Intantu è accussì e basta. E cchi a pigghiasturu a farsa? Cca a cosa è seria ed importante. Dunque, stiamo attenti tutti alla spiegazione a m’arriccumannu di non commettere errori.

Graziella          – Stassi tranquillu, sarà fattu comu cumanna.

Mariannina      – E non vi scurdati ca a signura Lucietta è a guvirnanti di casa.

Raffaele          – Abbiamo capito, eseguiremo tutto a puntino. Chi semu picciriddi?

Pasqualino       – Un momentu, sintiti, siddu ppi casu di cumminazioni a mia mi scappassi qualche papalata d’a vucca davanti a don Franciscu, vuatri cummigghiati a cosa dicennu: don Pasqualinu è un poviru pazzu. Aveva na muggheri ca si chiamava Mariannina e ogni tantu sparracia.

Raffaele          – Va beni, sissignura. (via in fondo)

Graziella          – Spiriamu di fari a parti bona.

Pasqualino       – Siddu a fai bona, t’accattu na vesti nova.

Filippino          – (ch’è stato in vedetta alla balaustra) Cchi siti surdi? Non sintisturu? Si firmau na machina ‘nto curtigghiu.

Lonardo          – E cu è me ziu? Graziedda talìa tu.

Graziella          – (Va alla balaustra e torna) A mia mi pari iddu. (va in casa)

Lonardo          – Tutti ai propri posti.

Mariannina      – (a Lucietta) Mittemini tisi.

Lucietta           – (a Mariannina) Sugnu bona d’accussì?

Filippino          – (a Lonardo) In cchi fazzu?

Pasqualino       – Schifu!

Lonardo          – (a Filippino) Assettiti ‘nto sidili.

Pasqualino       – Iu unni mi mettu?

Lonardo          – Unni voi, tu sei il protagonista.

Raffaele          – (entrando dal fondo) Signore c’è fora il segretario di suo zio.

Lonardo          – (arioso) Fallu passari!

Raffaele          – (posto in fondo) Prego, accomodatevi signore.

Scrivanelli       – (vestito di nero, compito, semiprete, viscido, intrigante) Buongiorno signori, m’inchino a voi umilmente.

Pasqualino       – Livamicci stu minchinu ca non c’entra.

Scrivanelli       – Non capisco.

Pasqualino       – Dicu ca non c’entra, pirchì iu sugnu u cumpari.

Scrivanelli       – Di chi, di grazia?

Pasqualino       – Quali di Grazia! Iu sugnu u cumpari della signora Mariannina.

Scrivanelli       – Tanto piacere. Scusare, chi è fra voi don Lonardo?

Mariannina      – Mio marito.

Lonardo          – Sono io. E lei?

Scrivanelli       – Permette? Sono Cirino Grasso Scrivanelli, scrivano contabile addetto alla scrivania di don Francesco Scrivetti, vostro zio, nonché suo segretario particolare. E voi?

Lonardo          – Lonardo Staffetta, nipote di don Francesco, e spero amico… della scrivania di mio zio.

Scrivanelli       – Don Francesco è sotto in giardino, racccoglie fiori per la sposina. Andategli incontro, lui ci tiene a certe spontanee manistestazioni d’affetto.

Mariannina      – Si vede ch’è un vero cavaliere.

Lucietta           – Dev’essere un uomo maturo in tutto.

Lonardo          – Mariannina vieni, andiamo incontro allo zio.

Mariannina      – Con tutto il cuore. Andiamo marito mio diletto.

Pasqualino       – E ci torna ccu stu lettu…

Lucietta           – Io penso al rinfresco (via in casa)

Pasqualino       – (mentre i due finti sposini si allontanano) Ahu, chiddu si purtau a me muggheri.

Filippino          – (a Pasqualino) Fai ‘npocu di pazienza.

Pasqualino       – Iu c’haiu a iri macari (s’avvia)

Scrivanelli       – (ferma Pasqualino) Dove andate voi?

Pasqualino       – Appresso alla mia Mariannina.

Scrivanelli       – Alla vostra Mariannina? E con quale diritto?

Pasqualino       – Con quali dirittu? Ccu dirittu d’un maritu di na muggheri ‘mpristanza.

Scrivanelli       – Io non vi capisco.

Pasqualino       – Ma u capisciu iu. A vui chi v’interessa?

Scrivanelli       – Insisto nel dire: con quale diritto?

Pasqualino       – Ahu, u sapiti cu sugni iu? U sapiti cu sugnu iu?...

Scrivanelli       – Ebbene, voi siete?

Pasqualino       – Iu sugnu… iu sugnu…

Filippino          – (piano a Pasqualino) Non ruvinari tutti così…

Scrivanelli       – E allora voi siete?

Pasqualino       – Cui? Cui? Cu sugnu iu?

Scrivanelli       – Ah già, il compare. E con questo?

Pasqualino       – E con questo non sugnu nuddu? Iu cci haiu a iri ppi forza. Facitimi passari. Facitimi passari. E lei mi lassassi a giacca. (a Filippinu) E tu, discgraziatu, lassimi a manica… lassimi… (Filippinu tira forte e cade a terra e si porta dietro la manica della giacca di Pasqualino) Guarda, guarda, a bedda giacca mi scucchiau. Disgraziatu, disgraziatu tu e iu cacci ‘ncappai!

S  I  P  A  R  I  O

ATTO SECONDO

Stessa scena del primo atto, all’imbrunire del secondo giorno.

SCENA I°

(Graziella – Raffaele – Anatrello)

Graziella          – (mentre scopa la terrazza) Cchi ti pari na cosa bella chista? Ddu criaturi d’u me patruni si nni sta iennu ‘nzuppilu ‘nzuppilu, virennu a so mugheri… maritata… cu n’autru, macari ca è ppi finta.

Raffaele          – (mentre irriga i fiori) Sugnu sicuru però ca soffri di ‘n latu, ma è cuntentu di n’autru latu, pirchì po’ fari’ n’opira bona a favuri di don Lonardu, un veru attu caritatevuli.

Graziella          – Senti, m’ha scusari, ma chissà ppi mia è carità pilusa. Iu non ci l’avissi fattu ‘n favuri di sta gran purtata. Don Lonardu approfitta d’u muru vasciu.

Raffaele          – Chi senti diri?

Graziella          – Sentu diri ca quannu unu è troppu bonu, comu a don Pasqualinu, tutti nn’approfittamu.

Raffaele          – Perciò, seccunnu tia, don Lonardo du hav’ha perdiri l’eredità ppi non addumannari un prestitu momentaneo?

Graziella          – Ma cchi stava addumannannu ‘nprestitu na tuvagghia ‘i facci o na forbici di putari?

Raffaele          – Già ca tu si sempri a solita egoista!

Graziella          – Certu, non pozzu essiri ginirusa comu a don Pasqualinu o comu la signora Mariannina…

Raffaele          – U sacciu, ti canusciu. E comu?! M’hai fattu appilari ppi fariti na passiata ccu mia al chiar di luna.

Graziella          – Siddu non ti nni vai, ti fazzu na luna ‘nta testa ccu ‘ncorpu di st’annaffiaturi.

Raffaele          – Statti ferma, fimmina egoista e senza fiamma ‘nto cori.

Graziella          – (lo insegue verso il fondo) Ma vacci a ‘nfiammari u cori a tò soru.

Raffaele          – Ferma, ferma, cala stu ‘nnaffiaturi ca mi poi astruppiari. (mentre fugge urta Anatrello che sta per entrare, contemporanemante Graziella butta un po’ d’acqua addosso al notaio)

Anatrello         – Donna Grazziedda, cchi caspita cumminati? Mi vagnasturu tuttu!

Graziella          – Anzi!

Anatrello         – Comu anzi? Sparti v’avissi a ringraziari?

Graziella          – Ca certu.

Anatrello         – E pirchì?

Graziella          – Pirchì arrivai ‘ntempu a firmari a manu.

Anatrello         – Annunca.

Graziella          – Ci avissi arrivatu l’acqua ccu tuttu u ‘nnaffiaturi.

Anatrello         – (mentre si asciuga) Ma com’è ca faciti sempri a stissa storia di quant’havi ca vi canusciu e vi stuzzicati comu i picciriddi?

Graziella          – Lei cchi nni sapi?

Anatrello         – Ca comu! Non si vidi ca chisti sunu schiccionati d’amore?

Graziella          – Nutaru, a sta jurnata ci mancava lei sulu.

Anatrello         – E va beni, calmativi! Ppi mia putiti ristari schetta ppi tutta a vita, cuntinuannu a fari a stuffusa.

Graziella          – Iu a stuffusa fazzu? Ma cchi non u vidi a Raffaeli quantu è… allicchitatu… dilicatu… smiciasciatu… cchi n’ha fari?

Anatrello         – Ah, ho capito! Viditi ca tanti voti l’apparenza inganna. Ppi mia… havi modu di parrari.

Graziella          – E sparti m’ammitau a una prominada al chiar di luna…

Anatrello         – U viditi ca è vostra ‘mprissioni? Vol diri ca ddu criaturi si senti di… passagiare al chiar di luna… (fa un cenno d’amore)

Graziella          – Lei cchi havi l’occhiu finu?

Anatrello         – Viditi ca iu non n’haiu occhiu finu… haiu l’occhi attenti, pirchì ‘nta me vita haiu canusciutut picciutazzi ca pari ca si nagiunu lu munnu, auti, ‘mpustati…pileri…

Graziella          – … comu i curazzeri?

Anatrello         – … sì, ma… senza lancia e spada…

Graziella          – Disarmati?

Anatrello         – Ritunnamenti!

Graziella          – (ingenua) E ppi vidiri siddu sunu armati cchi s’ha fari?

Anatrello         – (secco) Si perquisiscono!

Graziella          – Lei ca u sapi m’u ‘nsigna comu si fa? Anzi, pirchì non m’u perquisisci lei?

Anatrello         – Cchi schifu mi cuntati a mia? Cchi vi ‘nsignu? Chisti sunu perquisizioni personali!

Graziella          – E allura?

Anatrello         – E allura viditavilla vui! Cuntinuati a fari a stuffusa e a priziusa, d’accussì ristati schetta vita natural durante! Cchi mi ‘ncucchiati a mia?

Graziella          – Sissignura, scapula, schetta vogghiu ristari. Magghiu schetta ca fari pirquisizioni. Cchi addivintai finanzera? (esce nervosamente)

Anatrello         – Parola d’onori, ogni vota ca vegnu ‘nta sta villa pari ca trasu ‘nta l’anticammira d’u manicomiu! (va verso la balaustra e guarda sotto in cortile).

SCENA II°

(Lucetta e Anatrello)

Lucietta           – (entrando non scorge Anatrello) Iu fazzu a forti e intantu mi ‘ncatugnu, mi pigghiu colliri di morti a vidiri a me maritu ‘mpiccicatu a li costi di Mariannina. E quantu paroli duci ca ci dici e quantu cumplimenti ca ci fa! Ci pozzu diri cosa davanti all’autri? No, pirchì succidissi a fini d’u munnu! Tutti dui ci pigghianu suppa, e a mia m’attiranta a nirvatura e mi vunchia… macari u ficutu! Havi du uri ca mangiunu e ancora s’hannu a pigghiari u cafè. Ppi forza, ccu tutti ddi liffii ca si fannu, ci putissi agghiurnari ‘nte manu!

Anatrello         – (commiserando) Come vi capisco povera donna.

Lucietta           – (girandosi) Botta di vilenu, cu è? Lei cca? Cu ci’u porta?

Anatrello         – Ho ascoltato in silenzio il suo sfogo perché non ho avuto il coraggio d’interromperla. Lei è una martire, una santa.

Lucietta           – Ma cchi sta ‘ncucchiannu, nutaru?

Anatrello         – Capisco la sua ritrosìa. Lei giustamente voli fari la riservata, si rifugia nell’omertà, ma ho capito tutto.

Lucietta           – Nutaru, lei non ha caputu nenti!

Anatrello         – Allura strasentu?

Lucietta           – Lei strasenti, stravidi e straparra! E poi, sunu così ca non ci appartenunu.

Anatrello         – Capisco, capisco, sono dolori interiori che ognuno trattiene per sé. Però ammiro, come sempre, la sua signorilità. Chi l’avrebbe mai detto? Don Lonardo e Mariannina… Cosi di l’autru munnu!

Lucietta           – Nutaru, non pinsassi mali, pirchì non c’è nenti di tuttu chiddu ca po’ pinsari o immaginari lei!

Anatrello         – E macari fussi? Io sono una persona seria di provata riservatezza per indole e per mestiere. Ma cu l’hava diri? Don Lonardo e Mariannina…

Lucietta           – E si fissau! Ma lei pirchì vinni? Circava a qualcunu?

Anatrello         – Nenti, circava a don Filippinu pp’a solita briscula, ma mi passau u pitittu.

Lucietta           – (in imbarazzo, inventa) Ah, ivu a fari na cummissioni o paisi e poi passava ìnti lei. A st’ura u trova a casa.

Anatrello         – Allura mi nni vaiu. La saluto signora Lucietta e s’arricurdassi ca a gilusia è na brutta e gravi malatia. Pinsassi a saluti, non si pigghiassi collira… (s’avvia) Ma cu l’hava a diri… Don Lonardu e Mariannina…. (esce)

Lucietta           – Ah, menu mali ca si nni ivu, arrifriscai!

SCENA III°

(Filippino-Pasqualino-Lucietta)

Filippino          – (tirando per mano Pasqualino) Ti dissi veni cca, nesci, camina.

Pasqualino       – Pirchì mi tiri? Unni mi porti? Lassimi a manu disgraziatu, vogghiu turnari dda intra ppi subitu! Lassimi! (Filippino cade a terra)

Lucietta          – Pasqualino, ppi carità calmiti, fai ‘mpocu di pazienza.

Pasqualino       – Ci pazienza e pazienza? Stu svinturatu mi fici lassari a me muggheri ccu Lonardu mentri si taliavunu ccu l’occhi di trigghia sutta ghiacciu…

Filippino          – N’hai ciriveddu si o no? Calmiti e arragiuna.

Pasqualino       – Cca c’è picca di ragiunari, chiddi a parti a fannu troppu bona e iu vogghiu turnari dda intra ppi cantrullari a situazioni!

Lucietta           – Parra alleggiu, ppi favuri. Ppi forza mi voi ruvinari?

Pasqualino      – No, ‘nta stu casu siti vuatri ca ruvinasturu a mia, pirchì fra circulu, circonferenza e pulici… po’ finiri a puliciata… (agita maliziosamente il pollice)

Lucietta          – Ti pregu, non fari vuci. Siddu si n’adduna u ziu… si scoprono le tombe… e…

Pasqualino      – … e si levano i morti…

Lucietta          – Ma i morti ‘nta stu casu semu dui: Iu e Lonardu, pirchì u ziu ni lassa a menzu a na strada.

Filippino         – Calmiti Pasqualinu, vedrai che non succederà niente di male.

Pasqualino       – Vuatri parrati beni, ma a mia m’abbrucia la crustana, pirchì sunu troppu i salamallicchi e i ‘ntruzzati ca si fannu ddi dui… E menu mali ca sunnu sposini ppi scherzu… allura…

Lucietta           – Iu non mi trovu ‘nta stissa situazioni tò? Eppuru mi staiu muta e m’aggattu. (si ode la voce di don Francesco)

Filippino          – Stamini muti. Cca sunnu, stannu niscennu. Calmiti o cugnutu. Cchi ci cunchiudi a fari d’accussi?

Pasqualino       – Varda, leviti davanti, priula d’a me casa, ca iu non sugnu mangiatariu e… (segno di corna)… pacinziusu comu a tia. (da questo momento Filippino e Lucietta saranno gli angeli custodi di Pasqualino per calmarlo e fermarlo al momento opportuno)

SCENA IV°

(Francesco-Lonardo-Mariannina-Pasqualino-Filippino-Scrivanelli-Lucietta)

Francesco        – (entra sostenendosi sulle spalle di Lonardo e Mariannina) Viniti cca niputeddi mei, assittamini ‘npocu o friscu. Oggi è la jurnata cchiù bella da me vita. Iu godu a vidirivi daccussi uniti, filici e ‘nnamurati. Tu Lonardo, ccu pinseri mi fai turnari arreri a li tempi di la me bedda primavera, quannu lu cori mi dittava amuri. E tu, Mariannina, mi ricordi la santa armuzza di la me Giuvanna, quannu filici, fra un vasuni e n’autru, ni giuravamu eternu amuri.

Lonardo          – Zietto affezionato, non puoi immaginare quanto è grande il mio amore per Mariannina.

Mariannina      – E iu cchi sugnu di menu ppi me maritu?

Francesco        – (porta gli sposini verso la balaustra) Viniti cca, vi vogghiu scippari du ciuri ccu i me manu. (recide qualche fiore dei vasi posti sulla balaustra)

Pasqualino       – (in disparte, a Lucietta e Filippino) U sintisturu quantu belli paroli ca si diciunu davanti a mia?

Filippino          – Ma quantu a fai difficili! ‘Nfunnu ‘nfunnu Mariannina cchi dissi?

Lucietta           – Non sugnu di menu ppi me maritu.

Filippino          – Un maritu di Mariannina cu è?

Pasqualino       – Iu! C’è dubbiu?

Filippino          – E allura pirchì t’ha pigghi tantu?

Lucietta           – Fa comu a chiddu: parra soggira e sentimi nora.

Filippino          – Le parola vanno a Lonardo, ma la sostanza, la carne resta a tia!

Pasqualino       – (da uno schiaffo a Filippino) A carni? Quali carni? Siddu dura di stu passu non mi resta mancu l’ossu!

Francesco        – (scende in prima e riprende) Cari niputeddi, datimi na seggia, mi vogghiu assitari ‘nto menzu di vuatri.

Pasqualino       – (porge una sedia in malo modo) A seggia a pigghiu iu!

Francesco        – Cchi cumminati? Cu v’ha prigatu a viu? Non haiu bisognu di nuddu. Ppi mia ci pensunu i me niputi.

Pasqualino       – Ma iu sugnu… sugnu… u cumpari.

Francesco        – U sacciu, ma a mia non m’interessa.

Scrivanelli       – Per don Francesco ci pensiamo noi e non abbiamo bisogno di nessuno.

Pasqualino       – Ma… iu vogghiu… diri…

Francesco        – Che cosa? Parrati!

Pasqualino       – Vuatri u sapiti cu sugnu iu?

Francesco        – U cumpari, u sacciu.

Scrivanelli       – L’abbiamo capito.

Francesco        – L’aviti dittu milli voti. Ma quanti siti camurriusu?!

Pasqualino       – (a Lucietta e Filippino)  Ahu, guarda ca sparti s’incazza stu vecchiu arrapatu!

Francesco        – (chiama Scrivanelli in prima) Ora comincio a capire che avevi ragione circa i tuoi sospetti. Ora mi spiegu certi smanii e certi taliaturi ‘ntrigni ‘ntrigni, certi pidati ca m’arruvinaunu a caddèra.

Scrivanelli       – Caddèra?

Francesco        – Ah, già tu non si di cca… i caddi.

Scrivanelli       – E c’è di più. Mi pare di avere scoperto qualcosa che vi racconterò in separata sede.

Francesco        – Apremu l’occhi, caru Scrivanelli, pirchì stu cumpari non mi piaci e non mi cala!

Scrivanelli       – state tranquillo, non lo mollerò un solo istante.

Francesco        – Dunque, venite qui miei cari sposini, unu di na banna e una di l’autra banna. Assittativi vicinu a mia. (Lonardo a destra, Mariannina a sinistra, mentre Pasqualino si siede al centro del sedile) E no, no, ddocu sbagghiaastruru. Susitivi pirchì chistu non è postu vostru. Cchi aviti a sentiri i nostri discursi?

Pasqualino       – Certu ca l’haiu a sentiri!

Francesco        – E pirchì?

Pasqualino       – Pirchì iu sugnu… sugnu… sugnu… u cumpari.

Francesco        – Ma quali cumpari e cumpari? Ora basta, stati esagerannu!

Pasqualino       – Iu?

Francesco        – Sissignore, proprio voi! A troppa cunfirenza spezza a rivirenza! Noi vi ringraziamo per le vostre cortesie, ma ora vi facisturu accupusu, ‘mpiccicusu…

Pasqualino       – (fra sé) Ci’ a’mpicassi na jancata ‘nta facci…

Francesco        – Ora che avete mangiato e bevuto, vi autorizzo a prendere un po’ d’aria in altri lidi.

Pasqualino       – Cui?

Francesco        – Vui.

Pasqualino       – Iu mi nni vaiu? Vui, per lo meno, siti ‘mbriacu.

Francesco        – Iu ‘mbriacu?

Pasqualino       – Certu, pirchì iu haiu a vidiri u semicerchiu e u pulici…

Francesco        – Quali circonferenza e pulici?

Pasqualino       – U itu grossu e… u circulu… (mima maliziosamente il pollice)

Francesco        – Ma chi stati ‘mpapucchiannu? Iu a vui non vi capisciu.

Scrivanelli       – Parla in termini incomprensibili.

Pasqualino       – Ma capisciu iu…

Lonardo          – (intervenendo) Carissimo compare, lo zio non sa che voi ci onorate con la vostra presenza durante la villeggiatura in questa residenza… e perciò…

Francesco        – Comu, comu, comu? U cumpari sta qui stabilmente ccu vuatri?

Scrivanelli       – Come? Coabita con gli sposi?

Lonardo          – Non solo in campagna, ma… qualche volta anche in città.

Scrivanelli       – Come avete detto?

Francesco        – Mah! E ccu ni capisci?

Mariannina      – (intervenendo) Mio illustre e nobile zio, il compare è pure il bracciere.

Francesco        – Il tuo braciere?

Pasqualino       – Sì, sugnu a conca, u termosifoni, ppi quariarla.

Mariannina      – E’ il mio bracciere, il mio accompagnatore di fiducia, mi porta a passeggio, al mare, in campagna… in tutti i posti.

Francesco        – Daveru?

Mariannina      – Certu. E quannu Lonardu non c’è, mi fa compagnia in casa ppi non lassarimi sula.

Scrivanelli       – Ah, vi fa compagnia in casa quando vostro marito non c’è?

Mariannina      – E’ naturale.

Francesco        – E t’accompagna avunque quel braciere del compare?

Lonardo          – (interviene) Insomma, cercate di comprendere, è il bontòn, il cavalier servente, la moda lo impone.

Francesco        – Ah, ho capito, a moda, u cavaleri, u bonton. Chi bella modernità! Eh caro Scrivanelli, ai nostri tempi…

Scrivanelli       – Allora…

Pasqualino       – Allora si livavunu i cammisi cc’u tirastuppagghi e si ficcavunu i causi cc’u calzascarpi…

Francesco        – Zitto voi, nessuno vi ha citato, nessuno vi ha chiamato in causa. Intanto vorrei aprlare a quattr’occhi ccu i me niputi. Sugnu patruni? E mi pari c’avissiru aviri la bona crianza d’alluntanarivi ‘mpocu.

Scrivanelli       – Venite don Pasqualino, ci facciamo una bella briscola in compagnia (si avvicina al tavolo)

Filippino          – (si avvicina troppo a Pasqualino) Bravu, chista è na bella idea!

Pasqualino       – Ma comu vi ponnu veniri certi… brisculi ‘nta testa? (dà uno schiaffo a Filippino) Chistu cchi è ‘nmumentu di brisculiari?

Lonardo          – Cumpari, vi pregu… facitivi na partita.

Pasqualino       – Iu non sacciu iucari bonu.

Filippino          – E nella vita bisogna saper giocare… Vi pigghiu iu ppi cumpagnu.

Pasqualino       – A vui… non vi vogghiu mancu ppi cumpagnu di campusantu.

Scrivanelli       – Ho capito, volete me per compagno?

Pasqualino       – Appoi a vui non nni parramu…

Lucietta           – Avanti, iocu iu ccu vui, datu ca manca u quartu (poi piano) avanti, forza, iucamu.

Pasqualino       – (spinto da Lucietta) E va beni, iucamu, iucamu, addivittemuni…

Filippino          – (seduto insieme agli altri al tavolino e con carte in mano) Ahu, a prima non si parra!

Pasqualino       – E sparti non si parra, non si po’ parrari! E va beni (primo giro di carte)

Francesco        – (seduto al centro fra Mariannina e Lonardo, sul sedile) Finalmente putemu parrati! Ddu ‘mpaccidderi d’u cumpari si cuitavu. Oggi m’haviti datu una granni gioia. Sugnu cuntentu pirchì partu di cca lassannivi filici e ‘nnamurati comu du’ lapuzzi di meli e godu quannu vi diciti paroli amurusi, comu faceva iu ccu la bonanima di vostra zia Giuvanna. (commosso) Idda ‘nta stu mumentu vi guarda… i gocci i gocci…

Mariannina      – … i gocci?

Francesco        – Sì, quannu mi cummovu mi sentu mali. Vuleva diri: ‘nta stu mumentu idda vi guarda di lu celu…

Pasqualino       – (sempre attento) … e iu vi quardu d’u tavulinu…

Lonardo          – (Stringe la mano di Mariannina, davanti allo zio) Iu dicu sempri paroli duci a Mariannina, d’a matina finu a sira…

Mariannina      – …e iu non m’addummisciu senza daricci ‘nvasuni a Lonardu.

Lucietta           – Cchi havi spati?

Pasqualino       – Siddu avissi spati, ‘nta stu mumentu facissi na carneficina! (altro giro di carte)

Francesco        – … Ccu l’hava a diri? A figghia d’u cchiù caru amicu miu, chiddu ca mi salvau a vita duranti la guerra, oggi è la sposa di l’eredi miu direttu…

Pasqualino       – Cci ‘u dessi ‘n direttu ‘nto nasu…

Lucietta           – Cchi c’entra u nasu?

Pasqualino       – Quali nasu? Iu dissi n’asu. Cioè un asu. L’aviti l’asu?

Lucietta           – No.

Pasqualino       – E allura ci vaiu lisciu.

Francesco        – …avissi murutu dannatu e chinu di rimorsi siddu non t’avissi maritatu a Mariannina.

Mariannina      – Degnissimu ziu, non po’ cridiri quantu ci sugnu obbligata e riconoscenti ppi sti paroli.

Lonardo          – Ed io sono più riconoscente di lei, perché, sposandola ho toccato il cielo con un dito.

Pasqualino       – (fra sé) E cci torna ccu stu itu!

Filippino          – Quali itu?

Pasqualino       – Siddu ci mittiti u itu, pozzu piscari?

Lucietta           – Cci n’havi oru?

Pasqualino       – Non n’haiu! Sulu sang…sulu coppi pozzu ittari. (altro giro)

Francesco        – Carissimu Lonardu, t’haia a fari na confessioni.

Lonardo          – Parra ziu.

Francesco        – Siddu non t’avissi maritatu a Mariannina t’avissi cancillatu dal mio albero ginecologico…

Pasqualino       – …e l’avissi mannatu ‘nta l’ostetrica….

Scrivanelli       – Scusate, cosa c’entra l’ostetrica?

Pasqualino       – Quali ostetrica? Iu dissi… Ostrica… chi carti scunchiuruti ca mi venunu…

Filippino          – (a Scrivanelli) Avete bastoni?

Scrivanelli       – No.

Pasqualino       – E mancu iu, pirchì allura n’avissi mannatu almenu dui o spitali!

Francesco        – …insomma, credetemi, avrei lasciato tutto agli orfanelli.

Lonardo          – Avrei potuto non tenere conto di un vostro desiderio? Avrei potuto fare una simile mascalzonata?

Mariannina      – Il mio caro Lonardo lo ha ubbidito in tutto e per tutto.

Francesco        – Ora dovete esaudire un nascosto desiderio del vostro vecchio zio.

Lonardo          – Parra ziu, siamo pronti ad accontentarti in qualunque cosa.

Francesco        – Prima che torni la prossima estate, m’haviti a fari un granni regalu.

Mariannina      – Parra ziu.

Francesco        – (secco) Un bellu niputeddu masculu!

Pasqualino       – (batte la mano sul tavolo) Carricu!!!

Scrivanelli       – Ahi, mi avete rovinato una mano. Ma poi perché gridate?

Pasqualino       – Ahu, ognunu chiama carricu comu ci piaci! Va beni?

Francesco        – (ai nipoti) E ora abbracciativi e vasativi comu a du palummeddi, datimi stu piaciri.

Lonardo          – Ma vedi…caro zio… davanti agli altri…

Mariannina      – …ci vergogniamo.

Francesco        – Cchi discursi sunu chisti? Siete marito e moglie davanti a Dio e davanti agli uomini.

Pasqualino       – (forte) Ma non davanti a mia!

Scrivanelli       – Davanti a voi che cosa?

Pasqualino       – Davanti a mia stu svinturatu mi passa l’asu di mazzi?! E ora comu ci a passu a briscula?

Lonardo          – Vedi… caro zio…

Mariannina      – …vulissimu diri…

Francesco        – Ora basta, non diciti nenti, avanti abbracciativi! Davanti a vostru ziu v’affruntati?

Lonardo          – Se proprio ci tieni e lo ordini? Mia dolce Mariannina, vieni fra le mie braccia.(i due sposini si stringono)

Pasqualino       – Basta, basta, mi staiu ruvinannu u ficutu! (batte un pugno sul tavolo, si alza, sposta la sedia a Filippino e poi spinge il tavolo in avanti, facendo cadere a terra i tre in modo comico)

Filippino          – Ma cchi cumminati?... ‘Nta cascata mi sfunnai macari i causi.

Pasqualino       – Basta, non si po’ iucari cchiù. Basta, finemula!

francesco         – Basta e finenula lo dico io! Ma u sapiti casiti irritanti? Faciti vuci, astruppiati i genti… Ma, insomma, cu schifiu siti? (barcolla, sta male) I gocci, i gocci, i gocci… (siede sul sedile assistito dagli altri)

pasqualino       – Iu? Iu? Cu sugnu iu?

Francesco        – E parrati, parrati…

Pasqualino       – Cu sugnu iu?... (trattenuto da Filippino e Lucietta e invitato da Scrivanelli e Francesco)

Francesco        – Parrati.

Scrivanelli       – Dite pure. Chi siete?

Pasqualino       – Cu sugnu iu? Iu…iu…iu…iu… (insieme agli altri): U cumpari! (irrompono Graziella e Raffaele con il loro solito inseguimento)

Francesco        – (siede sul sedile, stanco con ai lati Lonardo e Mariannina)

SCENA V°

(Detti più Graziella e Raffaele)

Graziella          – (inseguendo Raffaele con l’innaffiatoio in mano) Veni cca! Tu diceva iu ca qualchi vota ti fineva cu i corpa! Cca veni!

Raffaele          – (si schernisce, gira attorno al sedile) Calmiti Graziedda, calmiti, non fari a scimunita…

Graziella          – Veni cca pagghiolu ca si (lancia un po’ d’acqua addosso a don Francesco ed esce, inseguendo Raffaele)

Francesco        – Facchini, vastasi. Guarda, mi vagnanu tuttu paru.

Lonardo          – (asciuga lo zio) Scusa ziu, non l’hano fatto apposta.

Francesco        – Ma sono facchini lo stesso. Cu sunu sti du scimuniti?

Mariannina      – Persone di servizio sono. Si azzuffano per cose da niente.

Pasqualino       – Biati iddi ca hannu stu sbaddu, si strarriunu pp’u ‘nnaffiaturi.

Francesco        – daccussì iu non moru di cori ma di pulmuniti. Ma pazienza, ormai si fici tardu, la luna è apparsa ‘nta lu celu e ognunu havi dirittu al meritato riposo…

Pasqualino       – Finalmenti ni putemu arripusari…

Francesco        – Cari e amatissimi palummeddi mei, chiddu è il vostro nido, itivi a cuccari (indicando la porta)

Pasqualino       – (trasecolato) Cchi dicistruru?

Francesco        – Ca i me niputi s’hanno a ghiri a curcari.

Pasqualino       – Cui?

Francesco        – I sposini.

Pasqualino       – (sempre trattenuto da Lucietta e Filippino) Unni?

Francesco        – ‘nto lettu.

Pasqualino       – Quannu.

Francesco        – Ora.

Pasqualino       – Vui, per la meno, siti ‘ntrunatu!

Francesco        – A mia ‘ntrunatu? Pigghiati parola e sparti affiniti? Pirchì faciti tutti sti dumanni?

Pasqualino       – Perché io non lo permetto!

Francesco        – (con risata isterica) Non lo permettete? Con quale diritto? Ma cu schifiu siti vui? Cchi mi rapprisintati?

Pasqualino       – Miz…zica… cu sugnu iu?...Cu sugnu iu?...

Francesco        – Parrati, sintemu…

Filipp/Luc.       – (fanno segni per calmare Pasqualino)

Pasqualino       – (si torce, si frena, poi con crescendo)  Iu sugnu… iu sugnu… u cumpari… e non mi pari ca mentri la luna appari gli sposini s’hannu a curcari… doppu mangiari… mentri putissinu passiari…

Francesco        – Cu stu vostru puitari a nirvatura mi facisturu vunchiari. Non vi tocca di parrari, un guaiu seriu mi faciti passari! I gocci… i gocci… (trattenuto da Mariannina e Lonardo) Sintiti, a sira quannu vi iti a curcari c’è sempri stu schifiu?

Lonardo          – Sono cose che capitano.

Mariannna       – Sono coincidenze.

Lonardo          – Ziu non vi arrabbiati. Voi ci avete ordinato di andare a letto e noi, io e Mariannina, vi ubbidiremo ciecamente.

Mariannina      – Com’è in fondo il nostro dovere!

Lon.Mariann   – Andiamo a riposare, com’è nostro dovere e secondo i desideri dello zio… (via insieme nella camera)

Pasqualino       – (trattenuto da Lucietta e Filippino, nervosamente) Ahu, unni emu ccu sceccu? Chiddi si nni enu dda intra.

Francesco        – Allura, a stu puntu, vi haiu a diri casiti facchinu e vastasi.

Scrivanelli       – E, volendo, potremo aggiungere maleducato!

Pasqualino       – A mia sti cosi?

Lucietta           – (piano a Pasqualino, mentre lo blocca per la cravatta) Ppi carità mutu, annunca appizzamu a scena.

Filippino          – (con la testa nel petto di Pasqualino) Calmiti Pasqualinu.

Pasqualino       – Intantu chiddi si nni enu, lassatimi, lassatimi.

Filippino          – Mutu, c’arruvinamu tutti così.

Pasqualino       – Iu t’arruvinu a facci a tia.

Francesco        – Finalmente, la quiete dopo la tempesta. Adesso, con calma, buono buono, andate a letto pure voi signor compare. In verità siete un buon uomo ma un poco pazzerello.

Pasqualino       – (con in mano la testa di Filippino che lo placca e trattenuto da Lucietta per la cravatta, riprende il nervosismo) A mia? A mia pazzu? Viniti cca vecchiu stranchillatu.

Francesco        – A mia stranchillatu?

Pasqualino       – Stranchillatu, arrapatu e vecchiu strolucu amiricanu!!

Scrivanelli       – Badate a come parlate!

Pasqualino       – Vui stativi mutu, suca ‘nghiostru e scrivania scunucchiata!

Francesco        – Siete un villanzone!

Pasqualino       – A mia villanzuni?

Francesco        – Sissignore, sissignore… i gocci… i gocci (si siede sulla sedia assistito da Scrivanelli)

Pasqualino       – A mi sti cosi? A mia sti cosi….sti cosi… sti cosi… (vede uscire dalla sua casa Lonardo che attraversa la scena e va verso il fondo. Pasqualino, ormai calmo, lascia la presa a Filippino e Lucietta che si accasciano sul sedile e va verso Francesco)..sti cosi… mi dispiaciunu, scusati. È ca certi voti non badu a comu parru pirchì sugnu un tipu nirvusu…

Graziella          – (con finto mattarello in mano, inseguendo Raffaele) Veni cca don Giovanni Casanova di strapazzu, latru d’amuri e arrobba vasuni.

Raffaele          – Fu un momento d’abbandono (indietreggia con le spalle al pubblico e si porta a ridosso di Pasqualino)

Graziella          – Iu t’abbannunu, pirchì di cca intra o ti nni vai tu o mi nnu vaiu iu (mentre Raffaele s’abbassa, il povero Pasqualino prende una mattarellata in testa)

Pasqualino       – Ahi, m’ammazzanu! (crolla sul sedile sostenuto da Lucietta e Filippino)

Lucietta           – (col classico grido di memoria veghiana) Ah….Ah…

Filippino          – …hannu ammazzatu a cumpari Pasqualinu…

Graziella          – (durante l’inseguimento in uscita, a Scrivanelli) Livativi d’u menzu vui! (gli da un braccio e lo fa cadere a terra)

Scrivanelli       – Ahi, ahi, ahi…

Francesco        – (crolla sulla sedia)  I gocci… i gocci… i gocci…

S  I  P  A  R  I  O

ATTO TERZO

Stessa scena del secondo atto. Pomeriggio del terzo giorno.

SCENA I°

(Graziella e Raffaele)

Graziella          – Mi stava facennu na pinnicullata pomeridiana, ma non si po’. Guarda cchi purcaria lassanu ‘nta sta tavula! Ci mancava l’arrivu d’u ziu brasilianu e ddi d’autru don sucasimula d’u segretariu.

Raffaele          – Appoi ccu stu cangiu e scangiu di mariti e muggheri, finiu ca ni scangiamu macari i piatti. Sti furchetti cchi sunu i tò?

Graziella          – Ccu sta cunfusioni, cchi mi cunti a mia?

Raffaele          – Guarda, portatilli tu e i lavi, ‘ncasu mai m’i torni. (pone il tutto sul carrello) Ma quannu a turnari a paci ‘nta sta casa?

Graziella          – Non si potti cchiù stari abbentu e mancu truvari ‘npocu di riposu, oh cchi manicomiu sfirratu!

Raffaele          – E intantu, tutti cangiunu i mariti, tutti si cangiunu i muggheri, e nuatri ca ni putissimu cangiari tutti così alla luce del sole, ppi curpa tò non nni putemu cangiari mancu ‘un vasuneddu!

Graziella          – Ancora ti dura sta fissazioni? Non t’abbastunu i corpa d’aeri? Vidi ca siddu ci mettu manu ppi daveru, ti straformu a facci a timpulati!

Raffaele          – Ora basta! Mi facisti siddiari ppi daveru! Senti, iu cchiu tardu vaiu ‘nta stadda ppi strigghiaricci u sceccu a don Pasqualinu, siddu vò veniri ni facemu ‘n discurseddu….

Graziella          – Iu ‘nta stadda? Uh la bestia, a cchi m’hava ‘mmitatu o San Domenicu i Taormina? (poi fra sé) Eppuru u postu bonu fussi.

Raffaele          – E allura? Non parri? Mi vò teniri sempri supra a corda? Iu t’aspettu dda. Siddu vò veniri veni!

Graziella          – Senti, non u sacciu siddu pozzu veniri.

Raffaele          – Comu non u sai? Siddu non veni cchi parru sulu?

Graziella          – Siddu pozzu veniri vegnu, siddu non pozzu veniri… accomudi cc’u sceccu! (va con il carrello)

Raffaele          – Mi mangiassi u ficutu e mi tirassi i capiddi, pirchì tutti i nostri discursi finisciunu accussi: a cura di surgi… (esce nervosamente e investe il notaio che entra)

SCENA II°

(Anatrello- Raffaele- Lucietta- Filippino)

Anatrello         – Don Raffaele, sunamu ‘nte curvi!

Raffaele          – Cchi sugnu automobili?

Anatrello         – Ca comu? Mi facisturu furriari tunnu tunnu comu ‘ntuppetturu!

Raffaele          – M’ha scusari, eva ‘npocu di primura.

Anatrello         – ‘Npocu? Mi paristuru ‘n cicluni!

Raffaele          – E’ ca certi voti unu havi i nervi pp’i fatti so e non bada a chiddu ca fà. La menti è ‘n filu di capiddu d’unni passunu tanti pinseri.

Anatrello         – Aviti ragiuni. A mia m’u diciti? Chiuttostu unn’è a signura Lucietta?

Raffaele          – Mi pari ca è intra.

Anatrello         – Ora a chiamu.

Raffaele          – Aspittassi ca ci a chiamu iu.

Anatrello         – Comu vuliti.

Raffaele          – (alla porta) Signora Lucietta… signora Lucietta…

Lucietta           – (da dentro) Cchi c’è Raffaele?

Raffaele          – Vinissi fora, ca c’è na visita.

Lucietta           – Staiu vinennu.

Raffaele          – Nutaru s’assittassi, sta vinennu. Con permesso! (esce)

Anatrello         – E non curriti ca u tempu l’aviti.

Lucietta           – (entrando) Nutaru, bona sira. M’ha diri cosa?

Anatrello         – Tanti cosi. (sospirando da corteggiatore)

Lucietta           – Per esempio?

Anatrello         – Comu finiu?

Lucietta           – Comu finiu cchi?

Anatrello         – Ccu don Lonardu e Mariannina…

Lucietta           – Allura chista è na fissazioni!

Anatrello         – Ho capito, lei mi tratta da estraneo, pirchì  non sapi quantu la stimi e la vogghiu beni.

Lucietta           – Iu lu stimu ppi la stima, non certu ppi lu beni, pirchì è un beni ca tanti voti non porta beni… ma mali, troppu mali…

Anatrello         – Cchi senti diri?

Lucietta           – Sentu diri ca tanti voti non cummeni ‘ntricarisi ne fatti di l’autri, né fantasticari troppu supra li pirsuni.

Anatrello         – Iu non fantasticu e capisciu chiddu ca sentu.

Lucietta           – Cchi voli diri?

Anatrello         – Ca don Lonardu non s’hava pirmettiri di ‘ngannari un’anima candida comu a lei, un essere sensibile che può avere ai suoi piedi, se lo vuole, uomini basati e seri disposti a dare la vita per la carezza di un dolce suo sorriso. (sempre corteggiatore)

Lucietta           – Nutaru, e cchi addivintau romanticu a sta eta?

Anatrello         – (romantico) Non è mai troppo tardi!

Lucietta           – A mia mi pari di si, e si nni issi, prima ca perdu a bussula!

Anatrello         – Si calmassi, la prego. Un cuore giovane a volte è capace di certe belle sorprese… (sempre romantico e speranzoso)

Lucietta           – …mentri un cori musciu e ‘nciriveddu arrugiatu fannu sempri brutti scherzi ‘nta vicchiania… Si nni issi.

Anatrello         – Ma iu vuleva diri…

Lucietta           – Non parrassi cchiù, si nni issi, prima ca u fazzu curriri megghiu di ‘ncarusu di vint’anni ppi daveru!

Anatrello         – Ma iu…

Lucietta           – Si nni issi…

Anatrello         – E va beni, va beni, si calmassi. (si gira per uscire e investe Filippino che entra con erotto al naso e ferita alla fronte)

Filippino          – Nutaru, cchi cummina? Unni va ccu sta primura?

Anatrello         – Haiu a iri a casa ppi fari un attu.

Filippino          – Piccolo?

Anatrello         – Un atto di compra-vendita. E quantu siti spiritusu macari vui!

Filippino          – Appena mi spicciu vegnu pp0a solita briscula.

Anatrello         – Va beni (esce nervosamente)

SCENA III°

(Lucietta e Filippino)

lucietta            – Perciò, comu finiu? Ci parrasti?

Filippino          – Tu hai ragiuni, ma iu non ci pozzu fari nenti.

Lucietta           – Comu? Tu si u cugnatu e t’avissi ascutari.

Filippino          – Quannu mai! Lui ha la sua filosofia, macari fuori dall’ordinario, e ragiuna a modu so. Iu ci l’haiu dittu tanti voti: Pasqualinu, fai pazienza e vedrai che tutto andrà bene.

Lucietta           – E iddu cchi ti dici?

Filippino          – Iddu m’arrispunni: sta facenna andrà beni, ma sulu ppi tia, cioè ppi mia. E poi aggiunge: tu mangi, vivi e ti nni futti di l’amanità. Ppi tia, cioè ppi mia, cu mori mori e cu campa campa. Ora, sparti, si fissau ca m’ha ghittari intra a isterna!

Lucietta           – Ti pregu, cerca di calmarlu, almenu finu a quannu si nni va u ziu Franciscu.

Filippino          – Cucina iu ci tentu, ma è troppu siddiatu. (si ode la voce di Francesco) Statti muta, amuninni. Siddu ni vidi assemi u vecchiu po suspittati.

Lucietta           – Megghiu è, amuninni!

Filippino          – (fa per tornare) U paninu ‘mbottitu ‘nto tavulu mi scurdai.

Lucietta           – (lo tira per mano verso fuori) Camina, lassulu iri, amina (escono)

SCENA IV°

(Francesco-Scrivanelli-Filippino-Pasqualino- Lonardo)

Francesco        – Caro Scrivanelli, vulissi capiri chi caspita ci pigghia certi voti a stu cumpari. Si agita troppu, non mi cunvinci e non riesco mai a capirlo.

Scrivanelli       – (al seguito di Francesco, con un braccio ingessato) Per la verità non l’ho capito nemmeno io.

Francesco        – Ci vulissi na pirsuna ca u canusci bonu, una persona a lui vicino. Cu putissi essiri? Cu putissi… ho trovato: Fulippinu, Fulippinu, chiddu ca mangia sempri. (chiama forte) Filippo, Filippino.

Filippino          – (pronto) Eccomi, ai vostri ordini don Francesco!

Francesco        – Fulippino, in confidenza, vulissi affirrari u pirchì di tanti smanii ca ci acchiapunu a don Pasqualinu. Mi capisci?

Filippino          – (fra i due) Certi cosi non s’avissuru a diri, ma a virità è ca don Pasqualinu soffri di scumpensi (entra Pasqualino con la testa fasciata, ascolta in silenzio)

Francesco        – Di scumpensi?

Filippino          – Di scumpensi ‘nto ciriveddu, insomma è debuli ‘nto tettu d’a midudda.

Scrivanelli       – Pazzo?

Filippino          – Pazzu!

Francesco        – Totale?

Filippino          – Quasi. (Pasqualino si ritira per non farsi vedere)

Francesco        – Madonna di lu Carminu! E tiniti ‘mpazzu ‘ncasa? Mi sta arrizzannu tutta a pilatura! Scrivanelli m’arriccumannu a tia, intra dumani u pazzu ha fari vela, o nesci iddu o nesciu iu. Intantu mi vaiu a chiudu ‘nta me stanza ca è npostu sicuru. Fulippinu accumpagnimi.

Filippino          – Sissignuri, s’appuggiassi ‘nti mia.

Francesco        – Scrivanelli, m’ha rriccumannu, cchiù tardu portimi i gocci.

Filippino          – (mentre si avvia) Non s’u scurdassi, cci purtassi i pocci!

Francesco        – I gocci, i gocci iu dissi. Quali pocci, creditno, d’unni cci senti… (i due escono)

Pasqualino       – (in punta di piedi s’avvia nella stanza di Mariannina, non scorgendo Scrivanelli)

Scrivanelli       – Scusate, don Pasqualino, dove entrate? Dove cercate d’introdurvi?

Pasqualino       – V’haiu a dari stu cuntu a vui? Cchi vuliti?

Scrivanelli       – (con timidezza, perché sa ch’è pazzo) Dico: dove anelate d’incunearvi?

Pasqualino       – Vi l’haiu a diri a vui unni mi’ cercu d’incuneari?

Scrivanelli       – Certo, certo. Ma insomma, sapete chi sono io? Io sono il ragioniere Cirino Grasso Scrivanelli, contabile scrivano addetto alla scrivania di don Francesco Scrivetti, nonché suo segretario particolare.

Pasqualino       – U sapiti cchi vi dicu? Ca tra scrivanu, Scrivanelli e scrivania mi rupisturu… a pinna a mia! Ma vui u sapiti cu sugnu? U sapiti cu sugnu iu?

Scrivanelli       – Lo so, ma io sono il segretario…

Pasqualino       – …d’a scrivania di dda scuncassata di vostra zia… Ma vui u sapiti ppi daveru cu sugnu iu?

Filippino          – (entrando precipitosamente) Cchi sunu sti vuci?

Pasqualino       – Tu leviti davanti, priula d’a me casa!

Lonardo          – (entrando) Ma cosa succede? Compare, don Scrivanelli, si può sapere cosa succede?

Pasqualino       – (a Lonardo) Guarda, levimi sta scrivania davanti, pirchì allura t’a scunocchiu tutta… e a stu scrivanu u stampu ‘nto muru a carattiri ccu bucali…

Filippino          – Calmatevi don Pasqualino, non è successo niente.

Lonardo          – Ragioniere Scrivanelli, sapete o no che mio zio ama il silenzio e sfugge i rumori?

Scrivanelli       – Come no?

Lonardo          – Allora vi prego, andate, ritiratevi nei vostri alloggi.

Scrivanelli       – (fra sé, mentre Lonardo bisbiglia con Pasqualino) E va bene, vado, però se chiudo bocca e orecchie, gli occhi li tengo bene aperti. (esce quasi inseguito da Pasqualino e Filippino)

Lonardo          – Pasqualino, ti prego, non fari così. Ci mancava picca ca cci nni facevi addunari macari o segretariu d’u ziu.

SCENA V°

(Pasqualino-Lonardo-Filippino-Mariannina-Lucietta)

pasqualino       – Ahu, senti Lonardu, a vulemu finiri ccu sta cummedia? Iu non m’a fidu cchiù di ricitari certi sceni e supputari certi pisi! Non pozzu cchiù mendicari n’abbracciu di me muggheri. Havi tri iorna ca finciu e mi… astengo… (alza la voce) Non ci a fazzu cchiù. U vuliti capiri si o no?

Lonardo          – Parra alleggiu! Mi voi ruvinari?

Pasqualino       – Pirchì, tu non ruvinasti a mia?

Filippino          – Non isari a vuci!

Pasqualino       – Varda, tu vattinni davanti l’occhi mei allura ti ettu ‘nta isterna!

Mariannina      – (all’uscio della sua porta) Pasqualino, ancora ddocu si? Veni cca. Havi menz’ura ca ti staiu aspittannu, trasi.

Pasqualino       – Ora vegnu, quantu ci dicu na parola a Lonardu.

Lucietta           – (entrando) Tutto procede bene?

Pasqualino       – Guarda a st’autra ca è cchiù frisca d’a nivi, (poi a Lonardo) Senti Lonardu, a vidi a chista? Chista è me muggheri.

Lonardo          – U sacciu.

Pasqualino       – No, non u sai. Chista è me muggheri, abbennuvoti ti cridi ca è na cooperativa? I nostri patti quali fonnu? Ca iu hava a ristari vicunu a Mariannina.

Lonardo          – Pirchì unni ha statu?

Pasqualino       – Unni, quannu? A tavula erumu assittati a tri chilomitri distanti ca mancu ci arrivava ccu ‘n peri e chiantava pidati sutta a tavula ca non sapeva mancu a ccu anzittava. Appoi m’assittasti vicinu a ddu mangiatariu di Scrivanelli ca mi dava chiacchira ppi cancariarisi tutti cosi iddu. E l’autru pattu quali fu ca cci hava ad essiri u semicerchiu e u pollici. Unn’era stu pulici ca iu non u visti mai?

Mariannina      – (intervenendo) E bonu va Pasqualinu, camina ccu mia, ti fazzu calmari iu, camina (lo tira verso la casa di Lonardo)

Pasqualino       – Unni stai ennu?

Mariannina      – Veru è, a nostra casa è dda ‘nfacci.

Pasqualino       – Non t’u dicu iu? Macari a casa ti scurdasti!

Filippino          – (mentre Pasqualino s’avvia) Ma quantu a porti ‘ncriminali! Ddocu è tò muggheri. Cchi ci nni manca ‘npezzu?

Pasqualino       – (inseguendo Filippino) Vattinni, mangiatariu d’a me casa! Tu dissi e u fazzu, sempri intra a isterna ti ettu!

Filippino          – Ma quantu si piliddusu… (esce di corsa)

Pasqualino       – (a Lonardo e Lucietta) Ora, siddu ci pirmittiti, vaiu ‘mpucu… a me casa ccu me muggheri…

Lonardo          – Approfitta…

Pasqualino       – Grazii tantu, apprufittamu… con permesso (esce)

Lonardo          – (a Lucietta) Intantu havi ragiuni, povitu Pasqualinu, ma pinsannu a nostra posizioni ha fari ‘n pocu di pazienza.

Lucietta           – (a Lonardo) Iu u pozzu capiri, pinzannu a quantu ha soffriri vidennu a so muggheri accuppiata ccu n’autru. Macari iu haiu suffrutu tantu, pp’a virità a spiriamu ca sta facenna s’abbessa prestu.

Lonardo          – Ppi casu, cchi fussi gilusa di Lonardu tò? (l’abbraccia)

Lucietta           – Non è ca sugnu gilusa, ma stu ‘ncucchiamentu ‘mpristanza non è tantu bellu.

SCENA V°

(Scrivanelli-Lonardo-Lucietta-Pasqualino-Mariannina)

scrivanelli        – (entra, vede i due abbracciati, si blocca, si nasconde, mima una grande meraviglia)

lonardo            – (a Lucietta) Cancella qualunque cosa dalla mente, pirchì Lonardu è stato, è e sarà sempre e solo tuo.

Lucietta           – Daveru non t’hannu vinutu autri fantasii?

Lonardo          – Mancu l’ha pinsari. Iu vogghiu beni sulu a tia. Anzi ora ni nni emu a casa e… apprufittamu, mentri u ziu dormi. (Scrivanelli scompare, mentre Lonardo e Lucietta vanno in casa)

Scrivanelli       – (rientra) Porca miseria! Se questo non è amore io sono Napoleone Buonaparte… (si odono dei sospiri provenire dalla casa di Pasqualino) Cosa sono questi lamenti? È meglio spegnere la luce (spegne la luce e si nasconde)

Pasqualino       – (in vestaglia e mutandoni, tira per mano Mariannina) Veni cca, nesci, non ti scantari, c’è ‘n silenziu di tomba.

Mariannina      – Pasqualinu, ma cchi mi fai fari? Pensa a chiddi ca lassamu. Pirchì hamu a lassari a Lonardu ‘nto ‘nfernu vivu?

Pasqualino       – Senti, ora ora cchi mi dicisti? Ca tu avissi vinutu unni ti purtava iu. Intra c’è cauru, ni nni emu ‘nto palmentu di don Giuvanninu e stamu ‘mpaci, suli e o friscu.

Mariannina      – E siddu u ciauru d’u vinu ni fa mali?

Pasqualino       – Megghiu è, vol diri ca aggiurnamu ‘mbriachi, filici e abbrazzati. Camina, camina… (i due escono)

Scrivanelli       – (che ha visto e sentito tutto) Alla faccia del compare. Qui si sono imbrogliate le carte. (grida) Don Francesco, Don Francesco, venite, venite.

SCENA VII°

(Francesco-Scrivanelli-Lonardo-Lucietta-Filippino)

Francesco        – (con maglietta, mutandoni, e berretto di lana) Ma cchi fu? Cchi voi? M’arrusbigghi mentri stava pigghiannu sonnu?

Scrivanelli       – Qui si vedono cose turche…

Francesco        – Ma cchi fu, parra.

Scrivanelli       – Vostro nipote Lonardo se la intende con la governante!

Francesco        – Caz…spita!

Scrivanelli       – E c’è di più, c’è di più. Donna Mariannina se n’è scappata con quel famoso compare!

Francesco        – Si nni fuivu ccu don Pasqualino?

Scrivanelli       – Sissignore!

Francesco        – Tradimento, tradimento, Lonardo, Lonardo, Fulippinu, viniti, curriti.

Lonardo          – (con i vestiti in disordine) Cchi successi don Francesco?

Francesco        – Tradimento, tradimento! Mariannina si nni fuivu  ccu u cumpari. U cori m’u diceva.

Scrivanelli       – (a Lucietta) Venite, venite, inseguiamoli, non perdiamo tempo (esce Scrivanelli e Lucietta)

Francesco        – (a Filippino) E tu non ti movi? U capisci ca tò soru si nni fuivu ccu u cumpari?

Filippino          – Daveru? Ancora non l’havu caputu bonu. Allura scappu. (esce lentissimamente)

Francesco        – Lonardu e tu accussì friscu si? Si nnu scappau ccu u cumpari!

Lonardo          – Si nni fuivu, ma cui?

Francesco        – Tò muggheri.

Lonardo          – Me muggheri? Ah, ho capito, si nnu fuivu? Allura scappu e siddu i chiappu u sacciu iu chiddu c’haiu a fari!

Francesco        – (trattiene il nipote) Lo… Lonardu non ti compromettere.

Lonardo          – Mi lassassi, mi lassassi ziu.

Francesco        – E va bene, ti lassu. Però ricordati ca u veru capitanu si canusci quannu u mari è ‘n timpesta! Vacci, vacci, con calma.

Lonardo          – E va bene zio, con calma, con calma, sempre per ubbidirvi (esce lentamente)

Francesco        – Guarda cchi po’ capitari a un poviru maritu, quannu si ricivunu in casa amici e cumpari.

SCENA VIII°

(Scrivanelli-Francesco-Filippino-Mariannina-Lonardo-Lucietta)

Scrivanelli       – (da fuori) Don Francesco, l’abbiamo fermati in tempo.

Mariannina      – (a testa bassa) Perdonatemi zio.

Francesco        – E brava la signora Mariannina! Ti vulevi fari la passeggiata notturna col tuo degno compare?

Mariannina      – Ma io…

Filippino          – (piano a Mariannina) Assicunnulu!

Mariannina      – Ma…

Francesco        – Non ci sono ma che tengono, sei rea e…

Scrivanelli       – (suggerisce) e… fedigrafa…

Francesco        – Sissignore, tipografa, perché hai stampato il marchio dello sdisonore nella casa dell’imbrattato mio nipote.

Lonardo          – (rientrando, in battuta) Ma me ne renderà conto, oh se me ne renderà conto…

Francesco        – E tu non parrari, beddu spicchiu e nobili niputi. Ma dico io, sposino fresco e con tanta grazia di Dio, ti mittisti ccu a cammarera? Vergognati! E tu Mariannina, veni cca, chedi perdono a tuo marito e giura che non lo farai più.

Filippino          – (recita, declamando) Ah vile sorella, finta suora Angelica e facci di madunnuzza spugghiata, come hai potuto? Mia hai umiliato e smacchiato come fratello e cognato di mio cognato. Inginocchiati e chiedi perdono a tuo consolle…

Lonardo          – Ma come si può perdonare a una moglie ch’è scappata di casa? (poi piano a Mariannina) E tu non chiangi?

Mariannina      – Bih veru è. Scusami Lonardo se ti ho dato tanto peso… e perdonami per quello che ho fatto (poi piano a Lonardo) Senti, spicciamuni perchì sta storia mi sta siddiannu (piange)

Lonardo          – E’ troppo tardi. Come posso perdonare?

Mariannina      – Lo so, non sono degna. Ma fallu ppi sti lagrimi di pentimentu ca staiu ittannu.

Francesco        – Forza Lonardu, perdonala.

Lonardo          – Non posso, è più forte di me.

Mariannina      – No ziu, Lonardu havi ragiuni, non merito il suo perdono. Sola me ne vò per la città, passo tra la folla che non sa… Addio, addio per sempre oh casa mia, chissà se un dì ritornerò quaggiù…

Francesco        – Lonardo, perdonala, perdonala. U sai ca poi mi sentu mali? I gocci, i gocci… (si siede)

Lonardo          – E va bene, la perdono, però il signor compare mi deve dare conto e soddisfazione.

Francesco        – U cumpari? Appena u vidi u lecenzii. Si n’hava ghiri fora di sta casa.

Lonardo          – (commosso) Havi ragiuni ziu, fora, fora ppi sempri da me casa e non ci ha passari mancu d’a strada!

Francesco        – (indica Lucietta che entra) E fora macari sta signurina, tu mi… capisci…

Lonardo          – (piano) Miz…zica, me muggheri?

Francesco        – Questo è un ordine, una condizione. Licenziala adesso, su due piedi, te lo comando!

Lonardo          – (a Lucietta) Ha ragione lo zio. Lucietta arricogghiti i pupi e vattinni. Ti licenzio, perché tu sei la mia strega, la mia rovina. Fuori, fuori, fuori… fora… fora aspettimi ca staiu vinennu…

Lucietta           – Guarda cchi mi finiu bella a sta iurnata… (esce)

Francesco        – E tu Mariannina, dolente e pentita, ritirati compunta nella tua stanza.

Mariannina      – Sissignore, nobile zio… (esce)

Lonardo          – Ziu, è cuntentu? Mi sono comportato bene?

Francesco        – Veramenti tantu cuntentu non sugnu e n’autra vota non fari u baddascia…

Lonardo          – Cercherò sempre di conservarmi casto e morigerato. Posso andare zio?

Francesco        – Vattinni e non cummunari cchiù certi stupidaggini.

Lonardo          – Grazie zio. (esce)

Francesco        – (a Filippinu) E tu pezzu di fissa, non ci pigghiasti mancu un pilu di tò patri! Chiddu si ca era u cchiu forti e ‘nteligenti amicu miu. Ma com’è ca non senti d’unni veni u ciauru d’abbruciatu? Tu mangi sempri e dormi additta comu ‘nliafanti.

Filippino          – Ma scusari don Franciscu, puteva mai immaginari ca me soru, ccu da facci di santaredda… faceva certi cosi ‘ntrinsichi, ccu u cumpari? Cchi sugnu mavaru o cani di guardia? Vui mi faciti pigghiari di collira, scusati (si alza e mangia un panino, mentre si avvia)

Francesco        – E cchi fai? Mangi, mangi abberu?

Filippino          – Ca certu. Cchi haiu a fari? Almenu mi rinforzu… (esce)

Francesco        – U medicu mi dissi: Mi raccomando don Francesco, scegliete un posto calmo e tranquillo… Cchiù tranquillu di cca?…

Scrivanelli       – Speriamo che don Lonardo non ci ripensi.

Francesco        – Caro Scrivanelli, in certe occasioni bisogna avere polso fermo e cuore grande.

Scrivanelli       – Vi siete comportato con intuito che manco un generale in campo di battaglia. Sono sicuro che adesso il compare si scorda pure la strada.

Francesco        – Il compare? Ah, ah, ah, mi fa ridere il signor compare don Pasqualino…

SCENA IX°

(Pasqualino-Francesco-Scrivanelli-Raffaele-Graziella-Anatrello)

pasqualino       – (in mutandoni e vestaglia in mano, entrando) Parravuru di mia?

Francesco        – Cu è?

Scrivanelli       – U cumpari.

Francesco        – N’autra vota cca siti?

Pasqualino       – Sissignore, sugnu cca. Ahu, o turnatimi ora ora a Mariannina ca mi scippasturu di sutta o vrazzu, pirchì allura fazzu un macellu, un strage. Ahu, u vuliti capiri ca chidda è me muggheri?

Francesco        – Allura Fulippinu aveva ragiuni. Chistu è pazzo ppi daveru!

Scrivanelli       – Non ci sono dubbi! La signora Mariannina è vostra moglie?

Pasqualino       – E quantu voti vi l’haiu a diri, tosti di cucuzza?

Scrivanelli       – E’ pazzo!

Francesco        – Povero disgraziato!

Pasqualino       – Disgraziati si citi tutti dui! Mi pigghiati ppi pazzu! Viditi ca fazzu u pazzu ppi daveru! Iu vogghiu a me miggheri. (poi rivolto a Raffaele che attraversa la scena) Senti Raffaeli, veni cca, u Signuri ti mannau. Ci u vò diri a sti dui testi di trunzu ca a signura Mariannina è me muggheri?

Raffaele          – (in primo piano)Haiu caputu, chista è a scena. (poi forte) Signori, non vi meravigghiati, don Pasqualinu pari bonu ma è pazzu!

Franc/Scriv.     – (con paura) Comu?

Pasqualino       – (da una pedata nel sedere a Raffaele)  Ah, iu pazzu sugnu? Te cca allura

Raffaele          – (mentre esce) Allura siti pazzu ppi daveru. E cchi cci acchiappau? Ahi!

Pasqualino       – (mentre in un angolo Francesco e Scrivanelli sono atterriti) Grazziedda veni cà.

Graziella          – (con scopa in mano esce da casa di Pasqualino) Cchi c’è don Pasqualinu?

Pasqualino       – Veni cca Grazziedda, ci u voi diri a sti signuri ca a signura Mariannina è me muggheri?

Graziella          – (in prima e piano) Ah chistu è u discursu di l’autri matina (poi forte) Cumpatitulu è a fissazioni ca havi, puvureddu è pazzu!

Pasqualino       – Ah si? Macari tu? Sugnu pazzu? E allura te cca macari tu: (insegue a colpi di scopa, mentre entra il notaio)

Anatrello         – (toccandosi la spalla per il colpo ricevuto) Ahi, ahi. Ma cchi l’aviti ccu mia ‘nta sta casa di pazzi? Don Pasqualino, cchi siti pazzu.

Pasqualino       – Ma a lei cu ci u porta a st’ura cca?

Anatrello         – Iu vegnu ppi farimi na briscula e mi pigghiati a corpa?

Pasqualino       – Nutaru, ppi favuri, cci u voli diri a sti du testi di trunzu ca Mariannina è me muggheri?

Anatrello         – Certu! Cchi cci sunu dubbi?

Francesco        – Mille dubbi!

Scrivanelli       – Troppi dubbi!

Pasqualino       – Nutaru, m’hannu pigghiatu ppi pazzu!

Anatrello         – Scusate, ma in questo caso i pazzi siete voi. La signora Mariannina è la leggittima moglie di don Pasqualino.

Scrivanelli       – E don Lonardo?

Anatrello         – Don Lonardo è stato sempre il marito della signora Lucietta.

Francesco        – …di Mariannina.

Anatrello         – … di Lucietta.

Francesco        – Ma Lucietta non è a governanti?

Anatrello         – Quali governanti e governanti. Lucietta è stata sempre la moglie di don Lonardo, e nella mia qualità di notaio lo posso affermare, confermare e attestare e, se volete, ci mettu macari u bullu.

Pasqualino       – (da una pacca sulla spalla al notaio) Bravu!

Anatrello         – Ahi, ahi, don Pasqualinu, chi schifiu cumminati?

Pasqualino       – Nenti, ci misi u bullu!

SCENA X°

(Francesco-Lonardo-Anatrello e tutti gli altri)

Francesco        – Allura chistu è un tradimentu di Lonardu, Lonardu, sangu stranu, unni si?

Lonardo          – (entra subito e s’inginocchia ai piedi dello zio) Sugnu cca a li so peri e dumannu pirdunu e clemenza ppi l’offesa ca cci fici.

Francesco        – A tò ziu sti cosi? Non ti vogghiu vidiri cchiù. Ti diseredu!

Anatrello         – (che non ha capito niente) Ma pirchì sti paroli grossi?

Francesco        – Zitto voi, non v’intrigati!

Lonardo          – (mentre tutti escono e fanno corona alla scena finale) Ziu, ziu carissimu, pirchì mi voli rovinari?

Francesco        – Non meriti la mia ricompensa, non meriti i miei sacrifici.

Tutti                – Perdonatelo don Francesco.

Francesco        – Zitti voi, non sono affari vostri, basta, basta!

Pasqualino       – Basta lo dico io, basta, basta! Ora mi siddiai ppi daveru. E tu susiti, mannulu a ddu paisi a sta speci di omu cc’u cori di petre, rimbambitu e stranchillatu. Ti etta fora d’a casa e non ti manna cchiù sordi? Non ti preoccupari, ti ospitu iu. Però quannu ti nasciunu i figghi, ti crisciu iu e cci spiegu cu era u ziu Franciscu: Vecchiu caparbiu, miserabili e scimunitu ca fu capaci di ittari i so niputi e menzu di na strada. Susiti e amuninni!

Francesco        – (mortificato) No, no, un momento, non vogghiu essiri malidittu d’i me niputi finu ‘nta tomba! (pausa) Ma facitimi capiri: Lucietta cu è?

Mariannina      – (interviene) Me cucina carnali, semu figghi di frati e frati, unicu sangu, sangu du stissu sangu…

Pasqualino       – …Facci ittari sangu… Stu vecchiu non capisci nenti. Ora ca finiu a sangeli e a trasfusioni ni nni putemu iri a ripusari?

Francesco        – No, aspittati un mamentu. Lonardu, Lucietta, viniti cca ‘nti vostru ziu (abbraccia i due) Haiu caputu ca ‘nta sta vita lu veru amuri non s’accata e non si vinni, pirchì sordi, tirreni e tituli non fannu la filicità di nuddu. Vi pirdunu e vi pregu di pirdunari stu vecchiu strolucu di vostru ziu. (li bacia)

Graziella          – (alla battuta) Nutaru, nutaru… ccu Raffaeli tuttu a postu…

Anatrello         – Facisturu paci finalmenti?

Raffaele          – Sì, ficimu paci e fra pocu ni maritamu.

Anatrello         – (a Graziella, piano, alla ribalta) Facisturu a finanzera?

Graziella          – (piano ad Anatrello) Perquisito!

Anatrello         – (piano) Armato?

Graziella          – Armatissimo!

Anatrello         – V’u diceva iu…

Tutti                – Ma cchi aviti tutti dui?

Graziella          – Ci diceva o nutaru ca sugnu cuntenta.

Raffaele          – Macari iu sugnu cuntentu pirchì prestu ni maritamu.

Pasqualino       – Ora ca ogni cosa è sistimata vulissi diri…

Tutti                – Parrati don Pasqualinu…

Pasqualino       – Iu vulissi diri…

Tutti                – Parrati…

Pasqualino       – M’u scurdai… Unn’è u suggirituri? ‘Nta vita n’havemu sempri unu e sta vota non c’è? (esce il suggeritore e gli si pone accanto) Vuleva diri: Ora ca Graziedda truvau u finanzeri so, idda dici ca è armatu ma iu haiu i mei dubbi, don Franciscu po turnari ‘nto Brasili cu so segretariu, a mia mi sbruggiavu ‘n pitittu, ma ‘n pitittu ca non vi dicu. E lei pirchì arriri? Non l’haiu u dirittu d’aviri pitittu? (scende in sala per una scaletta) E lei cuntinua a rririri? Pirchì, secunnu lei non haiu u dirittu d’aviri pitittu… dopu tri iorna d’infernu? Ma a lei cchi cci ha parutu na tenchia di un quattruni? (risale in palcoscenico per altra scala)  E lei ca si scancaria d’i risati, parrannu ‘ncunfirenza, m’ha pristassi a so muggheri? No? E lei ca batti i manu, arrirennu supra di l’autri, m’ha pristassi a so muggheri? Mancu? Allura u bestia haiu statu iu? (pausa) E va beni. Però un cunsigghiu vi vogghiu dari: siddu cuntenti e filici viliti campari, a muggheri non l’aviti a pristati… (cala una tela trasparente che lascia intravedere tutti i personaggi in “posa” come in un antico affresco, nel mentre chiude il…)

S  I  P  A  R  I  O

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 52 volte nell' arco di un'anno