Nonnu arzillu badanti squillu

Stampa questo copione

r

Tonnarella, 26 ottobre 2012

NONNU ARZILLU BADANTI SQUILLU

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

----

            Spesso dimentichiamo d’avere in casa genitori adulti, e li isoliamo magari senza volerlo; poi qualcuno si stanca di sentirsi solo come Mosè, vecchietto arzillo, e va in cerca di compagnia; la trova molto giovane, e in casa ne succedono di tutti i colori, tanto che…

PERSONAGGI

                       

                        Bartulu                          capu famigghia

Crucifissa                      mugghieri

Brunilde                        figghia

Giosuè                           figghiu

                   Esaù                              figgi

                   Mosè                             patri di Bartulu

                        Nona                                      cumpagna di Bartulu

(Scena di soggiorno, composta di cose umili. Crucifissa intenta a rammendare, mentre Bartulu passeggia parlando del sonno fatto la notte).

BARTULU

Chi sonnu, chi sonnu, Cuncittina!

CRUCIFISSA

Ura du sonnu è. Chissu è u malu chiffari, vidi si mi sonnu ju, cu tuttu stu beni di Diu di travagghju ca haju! E poi ci ammancassi puru u sonnu!

BARTULU

Ma chistu non era comu a l’avutri sonni! Chistu fu un sonnu lavoratu! ‘mpignativu!

CRUCIFISSA

Amu caputu, a oj ha bisognu di ripusari. Oramai i canusciu i to sonni: ‘na vota si ‘nzonna ca zappa; nautra vota ca spacca petri, nautra vota ancora ca fa u scarricaturi di portu…

BARTULU

Ma quali zappari e scarricaturi di portu! No lavoratu comu ‘ntenni tu, ma nel senso di complicato. Sta vota fici un sonnu bellissimu! Quali travagghiu e travagghiu! Un sonnu… ca difinillu meravigliosu è nenti! Sulu ca…

CRUCIFISSA

Ah, ora capivu! Aspetta, aspetta. Finarmenti ti ‘nzunnasti ca ti stavanu pagannu tutti i jurnàti chi avivi fattu, e prima di pigghiariti i sordi, t’avisti a svigghiari! Sbagghiu?

BARTULU

Finisti di arriminàri fissarii, e lassi parrari a mia!

CRUCIFISSA

Sintemu, sintemu allura che cosa ti sei inzonnato.

BARTULU

Sai chi fai, pigghiami un pocu d’acqua cu zuccaru, chi mi sciucò a bucca ‘o sulu pinzeri di chiddu ca successi.

CRUCIFISSA

Ma picchì, non ti po’ stuccari li jiammi e tu pigghi tu u biccheri? Chi ti scanti ca ti calanu i vrachi, o ca ti nesci a guaddara? Ma quantu si lagnusu! Si cchiù lagnusu di un lagnusu da categoria di lagnusi! Schifiu, ma non ti scanti ca t’arrugginiscinu tutti cosi? I cuscinetta di brazza, chiddi di ginocchia, du coddu… Moviti, moviti pezzu di macabbunnu; tu avissi statu un politicu cu i fiocchi: cumannari e dormiri, dormiri e cumannari; o megghiu ancora, avissi pututu fari u misteri di parrinu: cantu e riposu, cantu e riposu… sulu chi tu mancu cantari sa fari: si stunatu comu a campana da chiesa di l’Animi Santi.

BARTULU

A oj, a chiddu ca vidu, avemu vespiri e missi cantati! Finisti di fari u comiziu? U vo sentiri, o no chiddu ca mi ‘nzunnavu?

CRUCUFISSA

Sintemu e spicciati, ca ju haju tantu di ddu da fari ca tu mancu tu ‘mmaggini!

BARTULU

(Come se stesse per vedere tutte le immagini che gli scorrono davanti) Chi sonnu! L’haju tuttu davanti l’occhi. Ah si si virificassi ‘na cosa di chista! Avutru chi ajutu al terzo mondo, putissimu risolviri puru  a crisi ca c’è in Italia!

CRUCIFISSA

Ma nun è ca si stocca u coddu e mi dici chiddu ca si ‘nzunnò! Senti, o mi cunti du sonnu e subitu, o si nno pigghju e vaju mi fazzu i sirvizza. Picchì cu tia, quannu parramu di sonni, si sapi quannu si ‘ncumincia e non si sapi quannu si finisci.

BARTULU

(Assorto) Sai chi non ci avia trasutu mai ‘o Vaticanu!

CRUCIFISSA

(Sbalordita) O vati… chi? ‘O Vaticanu! Nenti di menu! Allura è signu c’ha statu a Roma sta notti! ‘Nca va, ca di quantu viaggi fai a notti, s’avissi dovuto pagari u bigliettu, ‘nn’aviamu di fari prestiti! Ti cunveni ca ti fa u passaportu, cu sapi, si una di sti notti non ti trovi a ghiri fora di l’Europa e rischi chi non ti fannu passari a frontiera!

BARTULU

Babbìa, si! U vo sapiri, o no chiddu ca mi ‘nzunnavu?

CRUCIFISSA

(Prende la sedia e siede) Forsi è megghju ca mi ssettu, tantu u capivu chi u viaggiu e longu. Sugnu pronta, sintemu.

BARTULU

Oh, era misu ca guardava… l’affreschi… si, così mi pari ca si dici: affreschi; chi sarebbiru i dipinti di Micalancilu…

CRUCIFISSA

Cu, u cumpari Micalancilu? U maritu di cummari Rusina?

BARTULU

Ma quali cumpari Micalancilu e cummari Rusina! Tu, un cumpari di chistu, mancu si va a pedi scausi unni patri Piu, u po’ aviri.

CRUCIFISSA

Bih, così ‘mpurtanti è!

BARTULU

Era, era ‘mpurtanti!

CRUCIFISSA

Ah, picchì ora nun lu è cchiù?

BARTULU

Certu! Anzi, ora, è cchiù ‘mpurtanti.

CRUCIFISSA

Diciditi: è, o nun è?

BARTULU

Certu ca è! Sulu ca… era.

CRUCIFISSA

(Continua a non capire) Senti, ma a prissioni ta misurasti sta matina, o pensi di fari nesciri foddi a mia? Si ‘nveci di cuntarimi du sonnu, dicidisti di canciari discursu, dicennu di jucari cu i quiz, dimmillu, si nno ‘nn’avemu di jiri avanti cu: è, e cu era!

BARTULU

Ah, non l’ha caputu ancora? Ti dissi chi è cchiù ‘mpurtanti ora, picchì è mortu.

CRUCUFISSA

(Dirà spesso e meravigliata, la frase: nenti di menu). Nenti di menu!

BARTULU

E si, picchì… ‘n’artista, di solitu, diventa ‘mpurtanti quannu mori, picchì mentri ca è vivu non ci nni damu valuri, picchì l’avemu pedi pedi, è comu diri chi u veru beni s’apprezza quannu si perdi; capisti ora? E stu artista, Micalancilu, è ddu pittori famosu, chiddu du Giudiziu!

CRUCIFISSA

Nenti di menu! Ah, era unu giudiziusu!

BARTULU

Sta facennu un mari di confusioni; stu Micalancilu ca ti dicu ju, è chiddu chi ha dipinto u giudiziu… universali, si così mi pari ca si dici. Chiddu ca fici macari a creazioni, dda ‘nna Cappella Sistina, chi sarìa ddu beddu dipintu chi tuttu u munnu nni ‘nvidia.

CRUCIFISSA

Nenti di menu! Allura chistu, è chiddu ca studiavamo a scola? Chiddu da rrota!

BARTULU

A rrota! A scecca casi! Bonarroti, Bo-na-rro-ti! Vidi, vidi a chi servi viaggiari, gnuranti! A struirisi. No comu a tia chi sta sempri jittata jintra e crisci comu ‘na zaurra.

CRUCIFISSA

U scienziatu parrò! U sai a diffirenza di mia e tia qual è?

BARTULU

E certu, ju sugnu un omu, e tu si na donna!

CRUCIFISSA

Omu si! “Tutti nascinu masculi… comu a tia; ma non tutti, su, chiddi ca diventanu omini”. Ah, picchì tu pensi ca ti ‘nsacchi i cavusi, e… Tu omu, ci si pi l’anagrafi, grandissimu puddicinedda ca non si avutru. Ju ti vuliva spiegari chi a diffirenza tra mia e tia, è chidda: ca tu vivi nne fauli, sulu sonni sa fari; mentri ju vivu nne fatti! Tu sogni e ju travagghiu.

BARTULU

(Stupito per quell’ntervento) Ma chi ti sviluppò a scienza tuttu ‘nta ‘na vota? Masculi, omini…

CRUCIFISSA

Spiramu, chi una di sti notti, ti scopri a finanza ca si senza bigliettu, così ti levi ssu viziu di viaggiari, e ‘ncuminci cu stari chi pedi appujati o pavimentu.

BARTULU

A mia, a finanza! E chi po’ risolviri cu mia a finanza; ‘o Vaticanu! ‘ncasu mai; c’arricogghi sordi di tutti lati, senza rilassari scontrinu. U sai tu, ca pi ogni dipintu, di tutti chiddi ca ci sunnu sparsi nna ddi saluna du Vaticanu, o dintra una di tanti chiesa di Roma, ci a mettiri i sordi pi vidillu? Picchì, ‘na pocu di sti quatri i tennu ‘o scuru picchì a luci dici ca i rruvina, e si tu non ci metti i sorditti nna machinetta, luci non ‘nn’adduma e tu ‘nna di stari a guardari! Vidi, vidi comu a studianu pi fari sordi! Sordi, e sordi; comu u parrinu: nni canta missa senza sordi? No! Allura pi nenti u Vaticanu è u statu cchiù riccu du munnu! Ora, tu dici: “a chiesa avissi a essiri umiltà, povertà, miseria”… Avissi, giustu dicisti: “Avissi!”.

CRUCIFISSA

A discursu di Vaticanu, mu dici, o no, comu finiu cu sonnu? chi haju un mari di chiffari ti dissi.

BARTULU

Ah, già, u sonnu, mi l’havia scurdatu! Ti mittisti cu tutti li to discursa filologgifi (errore voluto) e mi facisti scurdari di chiddu ca ti stava cuntannu. E ora… unni era arrivatu?

CRUCIFISSA

Eri arrivatu chi guardavi a cumpari Micalancilu… botta di vilenu, vidi, puru a mia fa sbagghiari! Vulia diri Micalancilu bedda rrota!

BARTULU

Si, beddu cupirtuni! Allura, dicia chi era misu ca guardava l’affreschi di stu Micalancilu. Era misu ‘ncantatu chi ammirava tutti ddi dipinti… chi eranu belli! Quannu ‘nta ‘na vota sentu un rumuri comu fussi un protoni di surdati ca marciavano… e comu rimbombavano ddi passi ‘nna ddi stanzuni! Su ranni i stanzi du Vaticanu, sai!

CRUCIFISSA

Nenti di menu! Granni su?

BARTULU

Mi giru, e… chi vidu? (Silenzio).

MOSE’ V.F.S.

(Cerca vestiti che non riesce a trovare) Crucifissa, oh, Crucifissa!

CRUCIFISSA

Oh, binidica! Si sbigghiò u primu!

MOSE’ V.F.S.

(Col verso di chiamare le pecore) Ooooh! Oh, Crucifissa!

CRUCIFISSA

Grida chi pari c’avissi i pecuri pi davanti! (A Mosè) Chi voli? Chi havi di bisognu?

MOSE’

(Entra, con maglia, mutandoni, berretto da notte col fiocco che gli scende sulle spalle… e il bastone dove si sorreggerà) Unni è misu u vistitu da festa, e a cravatta rrussa, chi ne pozzu truvari? (Al figlio) Tu mancu a oj ci andasti a travagghiari?

CRUCIFISSA

(Cerca di mettere la buona) Dicinu chi per ora c’è crisi, e u travagghiu è difficili ttruvallu.

MOSE’

Difficili, si! A iddu, sulu manciari ci veni facili! Dici chistu, picchì c’è a me pinzioni ca ‘ntuppa tutti i pirtusa, si nno, vulissi avvidiri comu avissivu di jiri avanti. Mu dici unni è misu u vistitu?

CRUCIFISSA

E picchì voli propriu u vistutu da festa e a cravatta rrussa?

MOSE’

Chisti su affari me. Allura, mu dici, o no, prima ca mettu tutti i casciuna sutta ‘n capu?

 

CRUCIFISSA

No, no, non tuccassi  nenti! Chi già m’abbasta e m’assuprecchi tuttu chiddu ca haju di fari! Si guarda bonu, è misu ‘nta l’armadiu cu tutta a cravatta, d’arreri u cappottu grigiu.

MOSE’

Va beni, va beni; cerca di non ci dari cuntu a iddu, ca ti ‘mbrogghia, figghia mia; e’ lagnusu, cchiù lagnusu di un lagnusu ca ci siddìa a diri di essiri lagnusu (esce borbottando a soggetto).

 

BARTULU

Chi sciogli lingua, a oj cu sta parola lagnusu!

CRUCIFISSA

Ju fussi curiusa, di sapiri unni havi di jiri cu vistitu da festa.

BARTULU

Un lu sai chi oggi è u jornu da pinsioni? Sicuramenti, havi a jiri a posta a ritiralla.

CRUCIFISSA

L’autri voti non mi l’ha circatu mai u vistitu da festa pi jiri a pigghiari a pinsioni!

BARTULU

Ma lassalu perdiri u vistitu e a cravatta! U vo finiri di sentiri chiddu ca mi capitò?

CRUCIFISSA

Si, si, forsi è a megghiu cosa.

BARTULU

Allura, eramu arrivati ca visti… (attimo di silenzio).

CRUCIFISSA

Ih, e parra! Chi vidisti?

BARTULU

‘Ntuppati aricchi…

CRUCIFISSA

(Fraintende) Nenti di menu! Ah, picchì non pozzu sentiri? Chi ssù porcografii?

BARTULU

Certu ca po’ sentiri! Quali porcografii. (Silenzio).

CRUCIFISSA

Senti, si capisci chi è ‘na telenovellas, lassamu perdiri, picchì già abbastanu tutti chiddi ca fannu a tilivisoni, schifiu! Allura, ti dicidi a cuntinuari, si nno, fa cuntu ca ti mannu a fari ‘nto culu. (Silenzio) E parra ti dissi, chi vidisti?

BARTULU

(Sbalordito, come se li avesse ancora davanti quelle immagini) U signuri cu i dudici apostuli!

CRUCIFISSA

(Impietrita) Nenti di menu! Cu, u Signuri… (indicando in alto) Signuri?

BARTULU

Si, mugghiredda bedda, propriu iddu!

CRUCIFISSA

Tu, stanotti non pigghi sonnu, si non prima acchianu supra di tia! Mi strinciu a tia, forti forti…

BARTULU

(Preoccupato) Però non m’affucari!

CRUCIFISSA

Non t’affucu, non t’affucu; anchi siddu… va beh, lassamu perdiri. Ti stava dicennu ca mi strinciu forti a tia, e voli diri ca d’ora ‘n poi, viaggiamu assiemi! E allura! Cunta, chi fici, chi fici, u Signuri?

BARTULU

Com’era ‘ncazzatu!

CRUCIFISSA

Nenti di menu! U Signuri era…

BARTULU

E puru tutti l’apostuli! Chi ‘mprissioni! Mi parsi comu quannu fannu avvidiri, a talavioni, ca passa un ministru, o u Prisidenti da Repubblica cu tutta dda gran scorta di omini pi d’appressu, chini di pistoli! Sulu chi chisti…

CRUCIFISSA

Chisti cu, l’apostuli?

BARTULU

Si, propriu iddi; avianu ‘n manu, ognunu, un pezzu di lignu…

CRUCIFISSA

E certu, a ddi tempi non è chi c’eranu pistoli!

BARTULU

A babba ca si! Picchì, si a ddi tempi ci avissiru statu i pistoli, u Signuri chi caminava cu i pistoli! Comu, si fici mettiri ‘n cruci pi non fari guerri! E ora statti muta, si nno pi daveru non nni niscemu cchiù du discursu! (Riprende il discorso con molta enfasi) Dissi: mi l’haju a vidiri tutta; allura chi fazzu?

CRUCIFISSA

Chi fai, chi fai?

BARTULU

Pigghiu e m’ammucciu; i fici passari e mi ci misi pi d’appressu. Chi vuci! Chi vuci ca niscianu di ogni saluni! E comu currianu!

CRUCIFISSA

Cu, u Signuri cu tutti l’apostuli?

BARTULU

Ma quannu! Tutti chiddi chi stavanu ‘nto Vaticanu: monsignori, vescuvi, cardinali… Fuianu scappannu di cca e di dda, circannu di scanzarisi di gran corpa di bastuna ca carricavanu l’apostuli!

CRUCIFISSA

(Curiosa)  Nenti di menu! E i pigghiaru, i pigghiaru ‘na pocu di corpa? E cu, e cu di cchiù, viscuvi, o cardinali?

BARTULU

T’aju di diri chi carricavanu corpa senza disparità. Chi vuci, chi vuci ca si sintianu! Poi…‘nto giru di nenti… rignò u silenziu! Non cera cchiù anima viva ‘nna tuttu u vaticanu. M’affacciu da finistra di unni u Papa, a duminica dici a missa, e… chi vidu ‘nna chiazza? Parìa l’ufficiu di collocamentu: c’era san Petru chi assignava a ognunu di chiddi…

CRUCIFISSA

A cu: e vescovi, e cardinali e i monsignori?

BARTULU

Si, si, propriu a iddi!

CRUCIFISSA

Nenti di menu!

BARTULU

E finiscila cu sta camurria di nenti menu! Non capisciu cchiù si mi pigghi pi fissa o si propriu ‘na ‘nchiollara.

CRUCIFISSA

Ju dicu così picchì mi meravigghiu.

BARTULU

Voli diri ca di ora ‘n poi ti meravigghi di menu si vò ca cuntinuu.

CRUCIFISSA

(Le riscappa lentamente) Nenti di menu! (Bartulu la guarda indispettito)E Va beni, va beni, voli diri ca mi trattegnu. E ora cuntami. Chi facìa san Petru?

BARTULU

Ci assignava a tutti un travagghiu di fari: cu a zappari, cu a carriari petri… ‘nzumma, finarmenti, ognunu di chisti, era misu ‘o firrìu! Tutti a travagghiari!

 

CRUCIFISSA

E… dimmi, dimmi! O Papa, chi ci desinu di fari?

BARTULU

(Dispiaciuto) E chistu è chiddu ca mi dispiaciu! Non mi va sbigghiu propiu ‘nna ssu mumentu! Spiramu, ‘nveci, chi o prossimu sonnu, mi ttrovu a Montecitoriu e cu Signuri e i dudici apostuli cu i bastuna ‘n manu!

CRUCIFISSA

A Monticitoriu, tantu su furtunati chi mentri u Signuri cu i dudici apostuli cumincianu a carricari corpa, finisci chi si nni va a luci e i corpa si dunanu tra di iddi apostuli!

BARTULU

Cu tutta a furtuna ca ponnu aviri a Montecitorio, non è chi ponnu paragonarisi o Signuri ca fa i miraculi!

CRUCIFISSA

Oh, babbasunazzu! Picchì, chiddi ca su ‘o guvernu non li fannu puru i miraculi, e spissu!

BARTULU

Ah, si?

CRUCIFISSA

Ah, no! Mu vo spiegari comu po’ succediri chi tutti l’italiani nni lamintamu dicennu chi ‘o guvernu su tutti latri, e quannu vutamu, nni videmu sempri pi davanti i stissi facci? Cchiù miraculu di chistu!

BARTULU

Chissu non voli diri nenti, allura ju c’avissi a fari, ca di poi ca misi cu tia, non haju cchiù paci? Eppuru non si sempri cca! Non t’haju sempri pi davanti! Chi voli diri chi chistu è puru miraculu?

CRUCIFISSA

‘Nca va ca si sapissi ca c’un corpu di seggia ti mittissi u cidiveddu o postu, u sai di quant’havi chi ti l’avissi datu! Ti fazzu avvidiri si non haj cchiù paci tu; ji, ju, havi di poi ca mi pirsuadivu ddu jornu… malidittu a quannu fu, di mittirimi cu tia, a persi d’un tuttu a libirtà; non haju mancu cchiù comu rasparimi a testa: è jiri a travagghiari… picchì non veni puru tu a lavari scali cu mia!

BARTULU

(Si tocca indolenzito la schiena) U sai chi mi fa mali a schiena e non mi funziona bona a calarimi.

CRUCIFISSA

A tia, è a testa ca non ti funziona bona! Non sulu ca va travagghiu fora, poi vegnu e è fari i sirvizza dintra; è priparari a manciari; è lavari… mentri tu, non si bonu mancu di fari un ovu frittu. Lagnusazzu ca sì! Oh, iddu parra! ‘Nveci di parrari u voi, parra aratru! Ma chi ma fari diri, puru, ca non fusti mancu capaci di farinni unu bonu, di tri figghi ca haj! Mancu ddocu t’afirasti a mettiricci un pocu d’impegnu!

BARTULU

Ah, chissu no po’ diri! Avemu tri figghi chi su tri colonni!

CRUCIFISSA

Tri colonni, si! Di tutti tri non c’è di fari mancu ‘na colonnetta! Voi ca ti chiamu a unu a unu? Sempri si… si sbigghianu! Tutti tri dorminu cchiù di matarazza. Ma comu pottiru veniri ‘na fotocopia, lagnusi comu a tia! E in più c’è chi ognunu… nuccinteddi, ha quel piccolo difettuccio di fab-bri-ca!

BARTULU

Pi tia, ogni cosa è difettuccio; non po’ essiri ca pi iddi è un preggiu, essiri così?

CRUCIFISSA

E chi beddu preggiu! U veru pregiiu ju l’appi, quannu canuscivu a tia, binidica! Chi furtuna ca jappi!

BARTULU

E cuntinua, oh!

CRUCIFISSA

S’avissi a cuntinuari, ci fussi di parrari puru di ddu scunchiudutu di to patri, chi ‘nna vicchiaia dici ca si voli… maritari! Comu si tuttu ddu beni di Diu c’avemu ‘n famigghia, già non bastassi! Ma com’è chi ancora a mia non m’hannu purtatu o manicomiu no sacciu! Mi pari di stari nni ‘na famigghia di maumau!

BARTULU

E bonu, bonu! Quantu a sta facennu longa! Quant’havi ca me patri dici di vulirisi spusari, s’ha spusatu? U dici così, tantu pi diri, e poi finisci ca su scorda.

CRUCIFISSA

Ju ‘nveci sugnu cunvinta chi iddu dici veru, picchì… sicuramenti, di poi ca to matri passà all’avutru munnu, si vidi un pocu trascuratu di tia, di to figghi…, e cerca quarcuna ca ci tinissi cumpagnia; ‘nn’havi tortu! Certi mumenti, puru a mia mi vinissi di scappariminni di notti e notti, di sta famigghia di squilibrati! E menu mali ca ci misimu a tutti, nomi di personaggi di chiesa: Mosè, Esaù, Giosuè…

BRUNILDE

(Ragazza mezza scoppiata, una di quelle che nascono e diventano oggetto come le lattine dal vuoto a perdere. Pigra anche nei movimenti, mezza morta di sonno, da sembrare quasi mezza drogata; giacchè studia a Roma, parlerà un romano italianizzato e con un lessico moderno romanesco). Ciao Papy. (Poi a sua madre) Sai mamy, n’ho avuto il tempo de jazzarme, e me so trovata a da ‘na capocciata de sopra de l’armadio, e ora me sento en corpo… ‘na bafagna! (Spossatezza).

BARTULU

Ora si ca nni capemu! Tu, di quantu havi chi ti nn’andasti a studiari ‘nna capitali, parri chi pari ca vinissi di nautru pianeta.

CRUCIFISSA

E chista è a megghiu di colonni!

BRUNILDE

Assa perde, babbo, che io, tutte vorte che torno a bazzecà ste parte, me pija a strippa (paranoia).

BARTULU

(Alla moglie) Chi dissi ca ci pigghi a trippa?

CRUCIFISSA

Se, u baccalaru! A strippa, a strippa! Chi voli diri ‘na paranoia, va! Senti, a matri, ma non ti po’ sfurzari… senza ca ti nescinu i morroidi, a parrari comu parramu nuiautri? Propria d’un tuttu tu scurdasti u nostru dialettu? Armenu parra ‘n talianu, po’ essiri ca ti capemu megghiu.

BRUNILDE

Sai cos’è? Che oggi ho una svaga che non si rigoverna (non ho voglia di fare niente).

BARTULU

(Non capisce e si rivolge alla moglie) Chi dissi? Chi havi ‘na vacca ca non si guverna?

CRUCIFISSA

Se, i pecuri havi che munci ogni matìna!

BRUNILDE

(A suo padre) Tu, più cher babbo, me sembri er babao (sciocco).

BARTULU

(Alla moglie) Che in romano, vorresse dire sempre… babbo, o no?

CRUCIFISSA

Forsi è megghiu chi non tu dicu chiddu che vorresse dire.

BRUNILDE

Mamy, niente c’è da sbafocchiare?

BARTULU

(Non capisce e la guarda impietrito) Uhm!

BRUNILDE

Ma che me sta a fa, e lastre?

BARTULU

(Risentito) Eh, no, ora basta! Quantu mi nni nesciu, si nno non sacciu cchiù chiddu ca fazzu (esce).

CRUCIFISSA

E chi era cuntentu ca ti misi Brunilde! All’autri, tutti nomi di chiesa, mentri a tia… Ora (verso il marito da poco uscito) pigghiati chissa! Ma di unni ci vinni stu nomi? Attrovaci a cu ‘ntisi diri.

BRUNILDE

Se n’è uscito a manetta! E perché, perché gli ho detto che mi stava facendo le lastre? Mamy, lo hai visto come mi guardava fisso?

CRUCIFISSA

Senti, figghia mia, non è chi ogni vota ca tu veni da capitali, nui ‘nn’amu a fari i budedda fracidi! U sai comu è to patri… e poi no vidi ca ci veni difficili acchiappari chiddu ca dici, non ci parrari… armenu a iddu, di sta manera.

BRUNILDE

E va bene; vuol dire che mi sforzerò di farlo. Ora senti, mamy, oggi, ho pensato di fare shopping, non è che tu…? (Strofina, con la mano alzata, l’indice col pollice, alludendo ai soldi).

CRUCIFISSA

Senti, pi mia, riguardo a prima menza parola ca dicisti, e cioè… sciò, nni pori fari quantu vò, e pò puru fallu unni vò: (indicando d’andare via) sciò, sciò, sciò! E’, a secunna menza parola, chi non capivu bonu, ma… si è chiddu ca vò diri tu cui i jidita, ti pozzu rispunniri dicenduti ca stacchi il jidito indice da quillo del pollice, e fai vilocementi un pocu a destra e un pocu a sinistra.

BRUNILDE

(Meravigliata) Bih, solo così (rifecendo il gesto con le dita) t’ho fatto, e in poche parole mi hai descritto tutto!

CRUCIFISSA

Eh, figghia mia! Quantu vali a scola di vita, mancu centu università!

BRUNILDE

Allora, vuol dire che uscirò un po’ e mi accontenterò di guardare le vetrine.

CRUCIFISSA

E non ti ci mettiri ‘mpiccicata, a guardari la merci esposta, comu sa fari tu, chi a cunsumi puru cu l’occhi, e dopu, a genti finisci ca non si ccatta cchiù, picchì ci parinu usati; sai comu si dici: “La merci troppu guardata è  comu fussi menza usàta”.

BRUNILDE

Ho capito; allora sai che faccio?

CRUCIFISSA E BRUNILDE

(Precedendola, ripete anche lei stava per dire Brunilde) Me ne torno a letto che è la migliore cosa. (Brunilde esce).

CRUCIFISSA

Eccu ddocu, o solitu; e già risulvì u problema! (Entra Mosè) Chi trasi e nesci a oj!

MOSE’

Chi dici, bonu sugnu vistutu?

CRUCIFISSA

(Gli gira attorno osservandolo da capo a piedi) Si non fussi pi stu bastuni, putissi diri chi pari un ghiadduzzu padovanu, pi comu è tisu. Ma unni sta ghiennu, così ‘mpupatu?

MOSE’

A oj è jornu di festa!

CRUCIFISSA

E certu, è u jornu da pinzioni!

MOSE’

Quali pinzioni e pinzioni! Crucifissa, a oj, ti fazzu ‘na bedda sorpresa!

CRUCIFISSA

(Pensando a qualche regalo) E chi mi ccatta, chi mi ccatta?

MOSE’

E chi te ccattari, figghia, non basta tutta a spisa ca fazzu pi sta famigghia di sfacinnati! Anzi, chi servi di novu co ccattu?

CRUCIFISSA

Nenti chi voli ca servi, già e assà chiddu ca fa. (Guarda la porta da dov’è entrato Mosè) E… a Esaù non su porta sta vota?

MOSE’

Oj, prifiriscju andari sulu. Nni videmu cchiù tardu. Ah, senti chi fai, dacci ‘na bedda sistimata a me stanza  e ci jetti un pocu di profumu, chi è troppu ‘n disordini. Ciau, ciau! (esce).

CRUCIFISSA

(Annusa la scia di profumo che lascia dietro di se Mosè) E chi ciavuru ca lassa! Chistu, a oj, non ma cunta giusta di comu è ‘mprofumatu e ‘ntillicchiatu. (Entra Giosuè. Non si esprimerà bene quando parla, scambia la C e la S per T e così via; insomma come usano parlare quelli che hanno di questi handicap. Mezzo scemo, e nello stesso tempo riesce, qualche volta, ad essere molto arguto).

GIOSUE’

(Vestito alla sanfrasò, va annusando in giro) Mà (mamma)…,

CRUCIFISSA

Cca navutru ci nne! Vannu niscennu i megghiu cavaddi!

GIOSUE’

Mà, (mamma), haj metto (messo) intento? (Incenso).

CRUCIFISSA

(Fraintende incenso con intento) Intento, e ‘ntentu a fari chi? A cummattiri cu vuiavutri? Oramai ci sugnu abbituata, a matri!

GIOSUE’

Te hai tapito! (capito).

CRUCIFISSA

Si haju tappitu? Senti, ma tutti assiemi vi stati svigghiannu? Datimi prima u tempu di smaltiri cu unu; così i sensi di fora mi faciti nesciri.

GIOSUE’

Ho tapito…

CRUCIFISSA

Ah, l’ha tu, u tappitu? Allura è signu chi u truvasti! E bonu, bonu, l’impurtanti è co truvasti. Ora dimmi chi bò.

GIOSUE’

(Un po’ incavolato) Ma te diti! Io ditevo, pima pima, te avevi metto (messo) l’intento (incenso), l’otore, cotì (annusando).

CRUCIFISSA

Ah, nenti di menu! L’incenso vo diri!

GIOSUE’

Pecchè io te ho detto, non ho detto intento?

CRUCIFISSA

Raggiuni, raggiuni ha, a matri, sugnu ju ca… Nenti, sa chi fu, ca to nonnu, prima di nesciri s’improfumò e rristò tuttu stu ciavuru.

GIOSUE’

E dove, dov’è antato i nonno?

CRUCIFISSA

A posta a pigghiari a pinsioni, e a fari un pocu di spisa, picchì? (Giosuè è guardingo). A cu cerchi? Si po’ sapiri a cu guardi?

GIOSUE’

Allora è ticuro te (che) non te?

CRUCIFISSA

Figghiu miu, cu tutti sti T, mi sta facennu ‘mbriacari tutta! Vo diri… si u nonnu non cè?

GIOSUE’

Ti, ti!

CRUCIFISSA

Non c’è, non c’è; non ti dissi, ora ora, chi jiu a posta? Picchì, chi ci havii di diri cosa?

GIOSUE’

No! ‘ntamai Dio! E’ tolo te mi ho intonnato…

CRUCIFISSA

Cca, nautru ci nne cu i sonni! E’ precisu ‘na fotocopia! (A Giosuè) Ju dicu ca ti ‘nsunnasti di fari un… viaggiu! ‘Nzirtavu?

GIOSUE’

(Di nuovo guardingo per paura che possa entrare qualcuno). Non hai ‘ntettato.

CRUCIFISSA

Ma chi hai i smanii? E allura fermati e parra, chi ti ‘nsunnasti?

GIOSUE’

(Va a guardare se entra qualcuno) Mi ho intonnato, te il nonno, ti ppotava (sposava) ton una motto, motto giovane, e io mi tono innamorato di quetta. Haj tapito?

CRUCIFISSA

(Tra se) Arreri chi tappiti ‘ncuminciamu. (A Pietro) Ah, quindi, u nonnu si maritava cu una giovani, e (più confusa che persuasa) di sta una, tu, ti nni nnamuravi…

GIOSUE’

Ti, ti!

CRUCIFISSA

Forsi sta casa havi bisognu di ‘na bona binidiciuta!

GIOSUE’

E… tenti, te mi innamoratti di quetta, e poi me la ppoto pure io, te tota mi viene il nonno? E tu, tempe mia mate tei? E io te tota tti vengo a mio fatello e a mia torella, pure nonno?

CRUCIFISSA

(Con la inflessibile calma di chi si trova all’orlo dell’esaurimento) Pitrineddu, a matri, l’ha prisenti u jocu di focu? ‘nta sta casa è sempri un jocu di focu; e tu si chiddu ca spara i botti finali.

GIOSUE’

(Confuso per non aver capito) Minta, ma, lo tai te non l’ho tapito bene il diccotto delle coti che pparano (sparano).

ESAU’

(Ragazzo effeminato. Entra vestito con indumenti aderenti, possibilmente in raso; capelli tirati a lucido, un po’ di trucco… camminerà sculettando e parlerà molto ma molto sdolcinato). Ciao Mamy. Ciao Giosuè. Ho fatto un sogno mamy, un sogno meraviglioso!

CRUCIFISSA

E siti tri cu sti sogni. Sintemu unni jemu a parari cu tia. Parra, parra chi ti sunnasti, cosi boni, a matri?

GIOSUE’

Tenti, te ti tei ‘ntonnato quello te mi ho intonnato io, pima vengo io, pecchè me l’ho intonnato pima di te!

ESAU’

E’ possiible che con te non riesco mai a capire una sola parola di quello che dici? Vado a prendere la sciarpa ed esco, prima che rischio d’impazzire. (Esce).

GIOSUE’

E lo ttetto non mi interetta, pecché pima vengo tempe io. Dittelo, mà (mamma), te pima vengo io.

CRUCIFISSA

(AGiosuè) Si è pu sonnu ca ti ‘nzunnasti tu, po’ stari tranquillu, picchì a iddu non ci ‘nteressa propriu d’amugghieri chi aviti ‘ncomuni cu nonnu.

GIOSUE’

Ah, pecchè a lui non ti piattiono le femminutte? (Femminucce). Ah, pe quetto che lui palla e fa… (facendo alcuni passi imitando il fratello) cotì, quando tammina? Allora, te io comincio a tamminare e pallare pure cotì, te volette dire, te pure a me non mi piattiono più le femminutte?

CRUCIFISSA

Tu, po’ caminari e parrari… dicemu parrai, comu vò, chi è sicuru ca i fimmineddi, a tia, piacerannu u stissu.

GIOSUE’

Ah, ti? Lo tai te tono di più, di più attaittimo tontento te mi diti cotì! (Rientra Esaù).

ESAU’

Beh, io vado.

CRUCIFISSA

Esaù, e u sonnu, non mu cunti cchiù, chiddu ca ti ‘nzunnasti?

GIOSUE’

Lo tai te a me non mi interetta più quello te ti hai intonnato.

CRUCIFISSA

E avanti, amatri cuntami, cuntami di stu sonnu.

ESAU’

Era un sonnu alquanto strano. Ho sognato che il nonno… si sposava con un uomo; è possibile?

GIOSUE’

(Meravigliato) Mà, ma te dite quetto?

CRUCIFISSA

E ci scummettu, ca tu, ti nnamuravi da mugghieri… cioè… vulìa diri… du maritu du nonnu; oh, no!

ESAU’

Ho capito, forse è meglio che vada. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao.

GIOSUE’

Lo tai, mà, te non ti ho tapito niente!

CRUCIFISSA

Certu ca u nomi, bonu mu misi a bonarmitta di me patri e me matri: Crucifissa; e cchiù crucifissa di così! E chi ficiru, u sapianu chi avia di purtari tutti sti cruci!

MOSE’

(Entra, ha in mano sacchetti pieni di spesa, ed invita ad entrare una donna giovanissima, polacca, che ha anch’essa dei sacchetti con della spesa) Trasi, trasi Nona.

NONA

(Una giovane attraente e molto vivace, parlerà con l’accento straniero ma comprensibile, ama tenere in testa sempre un cappellino, veste un po’ sex ed è quasi sempre agghindata) Buon giorno.

CRUCIFISSA

(Al suocero) Non su putìa purtari a Esaù, così ci dava ‘na manu, ‘nveci di farisi jutari da signurina du supermercatu? Grazii, signurina, non s’havia a disturbari; me soggiru…

NONA

Io…

CRUCIFISSA

Aspittassi, chi vidu si haju quarchi sordu spicciu di darici (esce a prendere qualcosa).

NONA

(A Mosè, indispettia, quasi a volerlo rimproverare). Perché non dire a lei che io essere tua donna?

GIOSUE’

Tiao (ciao); lo tai chi tono io?

NONA

(Un po’ adirata) Cosa volere che interessa a me, tu, chi essere!

MOSE’

Non ciù pozzu diri, così, tuttu ‘nta ‘na botta.

NONA

Allora, dirlo io tutto di botta?

CRUCIFISSA

(Cerca di metterle degli spicci in mano) Teni, cu chisti ti ccatti ‘na cosa.

NONA

Io… no, ccattare! Io…, a te dire di botta che io essere donna di mio Mosè!

CRUCIFISSA

(Impietrita) Tu… tu… E chistu era u finali ca mancava stu jornu. (A Mosè) Ju… capivu giustu? Idda… è…

MOSE’

Crucifissa, chista è… Nona, ‘n’amica mia. Di ora ‘n poi voli diri chi saremu unu di cchiù ‘nna sta casa.

GIOSUE’

Nona, volette dire te è ttata già nove votte con attri?

CRUCIFISSA

(Si sente mancare e s’appoggia al tavolo) Allura chista… è… a… sorpresa? E… si chiama… Nona?

GIOSUE’

(Si appresta a salutarla) Io, tono Giotuè. E ton me, tu ora non tei più Nona, tarai… Detima.

MOSE’

(Non capisce e guarda Crocifissa che cadrà per terra priva di sensi). Uhm?

CRUCIFISSA

Oh, no! (Cade a terra svenuta).

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la prima)

CRUCIFISSA: (Intenta a stirare una montagna d’indumenti) E ‘nn’haju di stirari! Oddiu chi ci nni fussi unu, o una, ca si rumpissi li jammi e mi duna ‘na manu! Pozzu moriri! E u bellu non è chissu, è che aviri puru u pinseri di stari attenta a cu si ‘nfila ‘nna stanza di lettu di me soggiru, cu chidda jittati sempri supra u lettu  menza a nuda! E certu, cu quattru masculi casa, casa! …Beh, quattru propriu, no; ma… sempri tri nni restanu! Idda dici ca è picchì u nostru clima, e cchiù caudu di chiddu du so paisi, e chistu no supporta tantu, e prifirisci stari vistuta cchiù spiddizzata, o mugghi senza nenti di sutta (quasi nuda), sarà veru? Aspittamu, e videmu. E chi è tisu, dd’avutru me soggiru! Avutru chi jiadduzzu  padovanu! Havi di po’ ca si misi cu sta signorinella, chi pari un giuvinottu! Da stanza di lettu non ci nesci cchiù mancu u nasu fora da porta. Non nesci pirsinu pi jiri a pigghiari a pinsioni! E a putìa, avogghia mi ssumma a spisa! già avemu di pagarici un misi, e ‘nn’havi mi telefona a signura ca voli i sordi!

NONA

(Entra che va stiracchiandosi perché appena levata dal letto, ma già agghindata). Ehi, tu, Crucifissa, (Crucifissa non risponde) con te parlare! prontu  essere la colazione? Chi mi hai priparato?

CRUCIFISSA

(Sbalordita) Senti a st’avutra! Ma… parlavi con mia?

NONA

Certo che parlavo con  tia, con chi se no, se qui non esserci nessuno!

Io ti avere chiesto cosa avermi preparato per colazione.

CRUCIFISSA

Ah, ma vju ca ‘nsisti! Allura veru dici!

NONA

Non avere capito cosa io detto a te? Colazione, mangiare…

CRUCIFISSA

Ah, mangiare, ora capivu! E… dimmi, chi cosa ti appetisce? Vuoi qualche… ovetto per quanto ti tiene su? O quarche fedda di carni di cavallo che ha più… sango? (Errori voluti). Oppure, la signora vuole qualche piatto di spaghetti col suco di prima matìna?

NONA

(Più confusa che persuasa) Sai che non avere ancora capito se tu dire vero o scherzare.

CRUCIFISSA

(Un po’ su di giri) Senti, signorinella, ma chi t’avii pirsuadutu di  truvariti “nno beccu festa fatta?” (Bed breakfast)…

NONA

Non capire. Forse tu volere dire Bed Breakfast?

CRUCIFISSA

E certu, tu va… girannu u munnu cu chistu e cu chiddu, e sti posti i canusci tutti! Ma cca, non semu dda! E si vo propriu sapiri chi cosa ti ho priparato, ti ho priparato quisto (indicando tutto quello che c’è da stirare) vedi? ‘Na bedda muntagna di robi di stirari. Voi chi ti pigghiu  nautru ferru, o…  facemu, ca ju stiru e tu gnuttichi?

NONA

Non capiscere gnutticare.

CRUCIFISSA

Non capiscere gnutticare? Nenti di menu! E allora che capiscere, ca ju t’avissi a fari a cammarera? Oooh, signorinella scimisciolla! ma chi t’ha misu ‘nto ciriveddu ca sugnu a sguattira di tutti? Jisa i manu, si voi ca non ti jisu prima ju!

NONA

Tu cattiva! E io, a te, fra poco, buttare fuori da questa casa, perché è di me e di mio Mosè.

CRUCIFISSA

Ah, ddocu semu arrivati! Ssi cunta t’ha fattu, ca ju, di patruna, avissi di divintari garzuna!

NONNA

Allora, tu, vero niente avere preparato per colazione!

CRUCIFISSA

E ci ‘nsisti ca colazioni! Stoccati i jammi si non ti cunveni, e ta va a  fa o bar a colazioni, prima ca ti scippu ssi quattru ninnuli e t’abballu supra ssu cappillinu!

NONA

E si, forse essere la cosa migliore, tu troppo animalesca!

CRUCIFISSA

(Adirata) A mia, animalesca! Veni cca, cca a veniri ca ssi capiddi ti scippu a unu a unu! E ssu cappillinu mu pistu sutta i pedi! Pezza di tappinàra! A me soggiru putisti ‘nfinucchiari, no a mia!

BARTULU

(Sentendo gridare entra che si va abbottonando la camicia) Chi c’è, chi successi? Chi sunnu sti vuci?

CRUCIFISSA

Fattillu diri da signurinella.

NONA

Io avere chiesto solo se essere pronta colazione, e lei rispondere che io andarla a prendere al bar la colazione!

BARTULU

Tuttu chissu era! Amuninni, amuninni ca ti fazzu cumpagnia ju.

 

CRUCIFISSA

(Inbestialita) A cu è ca tu fa cumpagnia? (Alza il ferro da stiro) U vidi stu ferru, si non ti nni trasi di cursa dda jintra di unni vinisti, tu cafuddu ‘n testa tu cafuddu! Grandissimu munzeddu di fumeri; comu, a idda tiri i difisi!

NONA

Ho capito, allora vuol dire che andrò da sola al bar! (Esce).

BARTULU

U sai chi fazzu, arrivu unni cumpari Giuvanni…

CRUCIFISSA

Ah, si, ha puru u curaggiu di cuntinuari! (Lo insegue con la mano alzata e il ferro che vorrebbe darglielo in testa). Veni cca, cca a veniri! (Entra Mosè allarmato).

MOSE’

Chi è, chi successi cu sti gran vuci?

CRUCIFISSA

Successi chi vossia, a dda signorinella, si l’havi a purtari a nautra menza, picchì cca abbasta e assuvrecchia u manicomiu chi già c’è.

MOSE’

E ju, a idda circava, l’aviti vistu?

CRUCIFISSA

Si l’havi a taccari o ciancu a chissa, ‘nveci di lassalla nel suo libertinaggio. Vidissi chi troppu tisa è a signurinella! Dici chi si ‘nn’andava a fari colazioni o bar, la nobildonna! Ma ddu cappillinu su metti puru a notti? (Entra Esaù, morto di sonno).

ESAU’

Buon giorno a tutti, a quanto vedo c’è riunione di famiglia molto animata! E’ possibile, nonno, che da quando hai portato in casa, quella… diciamo… tua amica, non riesco più a chiudere sonno la notte! Un movimento! Un corri corri! E poi, quel bagno è sempre occupato! Può essere che… qualcuno di giorno prende la purga, e poi, di notte…

CRUCIFISSA

(Meravigliata) Purga, notti; ma di chi cosa sta parrannu, a matri? Ju non hai ‘ntisu mai nenti!

MOSE’

Ju puru; sacciu sulu ca pigghiu sonnu di prima sira, e non sentu cchiù nenti.

CRUCIFISSA

(Più confusa che persuasa) Pigghia sonnu! E comu fa a pigghiari sonnu di prima sira cu chidda di dda manèra?

MOSE’

Non è ca pozzu stari sempri d’arreri a idda… pi d’appressu vogghiu diri! O chi vi pari ca sugnu d’acciaju. Anzi, aspittati chi a va trovu (esce).

ESAU’

In questa casa non ci sto capendo più niente… non è che prima c’era da capire tanto; ma ora…

CRUCIFISSA

Haju a ‘mprissioni di ‘ncuminciari a sentiri puzza di bruciatu. (Dubbiosa, al marito) Dimmi ‘na cosa, comu mai, tu…, a notti, non ti sonni cchiù nenti? Finisti di viaggiari?

BARTULU

E chi centru ju cu i sonni e cu viaggiari? Vol diri chi per ora fazzu avutri sonni… o non pozzu sunnari cchiù avutri cosi!

CRUCIFISSA

Ah, si, e… po’ essiri chi ora, ‘nveci du Signuri, ti ‘nzonni… a signura?

BARTULU

Tu pensa puru chiddu ca vo, ma ju a notti per ora dormu e senza fari nuddu viaggiu.

BRUNILDE

(Entra mezza morta di sonno) Si può sapere che avete, quest’oggi, di tanto importante da dirvi? Sembra una riunione di condominio. La notte c’è sempre trambusto, la mattina fate le riunioni animate… non vedo l’ora che inizia l’università.

CRUCIFISSA

Ah, allura puru tu, a notti, senti… muvimentu!

BRUNILDE

Perché, tu no? Da poi che il nonno ha portato in casa, quella… modella, la notte c’è un corri corri, sospiri affannosi! Non credo che il nonno abbia questi ritmi così alti!

CRUCIFISSA

(Al marito) E tu… continui a non sapirinni nenti!

BARTULU

Ju, ju chi? (Ad Esaù) Esaù, dimmi ‘na cosa, non è ca tu… fa finta di essiri… (Facendo il verso di gay) e poi…

ESAU’

(Indignato) Ma papà! Come osi! Io, con quella… li! Che schifo!

BARTULU

Va beh, ma ora un esagerari!

CRUCIFISSA

(A Bartulu) Chi senti diri cu stu nun esagerari?

GIOSUE’

(Entra morto di sonno) Mà, la colattione ponta è?

CRUCIFISSA

(Sbalordita) A colazioni! Ma di quali colazioni parri puru tu? Cca navutru ci nn’è! Sai chi fai, si ti sbrighi, fa ancora ‘ntempu a jiritilla a pigghiari cu to nonnu e a signorinella, o bar.

GIOSUE’

Ah, tono andati a bar? Allora ti vado pure io di cotta! (Esce con tutto il pigiama mentre gli altri guardavano stupiti).

BRUNILDE

Oh, no, con tutto il pigiama!

BARTULU

U megghiu è iddu, chi non capisci nenti.

ESAU’

Se fossi in te, non lo farei tanto scemo. E’ poi, è proprio di quelli che sembrano scemi che a volte bisogna aver paura.

CRUCIFISSA

(Insospettita) Picchì dici chissu, a matri?

ESAU’

Oh… niente mamma… (attimo di silenzio) volevo solo… dire… così; è solo un modo di dire.

CRUCIFISSA

Tu, non ma cunti giusta cu sti tintinnamenti; chi c’è, parra.

ESAU’

Ma cosa vuoi che ci sia!

BRUNILDE

Beh, giacchè le acque si son calmate, io torno a dormire (esce).

ESAU’

Anch’io torno a riposare dopo l’inquietudine di sta notte (esce).

CRUCIFISSA

Eccu ddocu! E si nni tornanu subitu a dormiri! Ma comu fannu! Dorminu chiossà di matarazza! S’abbrancicanu comu pruppa a ddu matarazzu e non lo mollanu cchiù!

BARTULU

Sai ca puru ju…

CRUCIFISSA

Tu… chi? Tu resti cca sinu a quannu non mi dici di tuttu stu movimentu ca c’è a notti!

BARTULU

E ci torna cu muvimentu. U vò capiri chi comu toccu lettu, pigghiu sonnu ca pari chi non durmissi di cent’anni!

CRUCIFISSA

Ju, ju pigghiu subitu sonnu da stanchizza, e non sacciu chiddu ca cummini tu mentri ju dormu! Dunqui: to patri, e dici di pigghiari sonnu già di prima sira; to figghia è fimmina! Poi c’è Esaù, e chiddu… essiricci e nun essiricci è a stissa cosa; dimmi tu cu rristò, Giosuè; ma chiddu… poviru Cristu, di comu è scimunitu, non po’ rrivari mai a chissu… e allura cu è?

BARTULU

(Fraintende guardando la porta d’ingresso) Picchì, bussaru? E cu po’ essiri ora?

CRUCIFISSA

Cu po’ essiri, to soru è! Ti fici ‘na dumanna, vistu ca nun po’ essiri nuddu di to figghi ca crea tuttu stu movimentu, e ta ripetu nautra vota a dumanna: allura cu è?

BARTULU

E picchì guardi a mia?

CRUCIFISSA

Picchì sulu tu rristasti a essiri ‘ndagatu.

BARTULU

Ih, e chi, già o tribunali semu rrivati!

CRUCIFISSA

(Entra Giosuè irritato) Chi ha, chi c’è a matri? Un lu truvasti a to nonnu cu a signurinella?

GIOSUE’

Lattami andare! Te con quella non ti pallo più (esce per l’altra stanza).

CRUCIFISSA

Chi sorta di muvimentu ca c’è ‘nta sta casa! E cu tia, ora, sai chi facemu? Voli diri chi tu di ora ‘n poi starai sempri cca, e a sira, quannu ‘nn’amu a jiri a curcari, ti nni veni manu manuzza cu mia, poi ti ttaccu ‘o capizzu du lettu, e a matina ti sciogghiu prima di jazzariti; così a notti po’ essiri ca finisci u trafficu, e servi ca stamu tutti tranquilli.

BARTULU

(Risentito) Chi cosa! E ti pari ca sugnu un cani ca m’attacchi!

CRUCIFISSA

Non vò essiri ttaccatu? E allura, ora, comu veni to patri cu a signorinella, ci dici ca si vannu a cercanu di cursa nautru allogiu unni stari, picchì cca non po’ essiri cchiù. Ju haju puru bisognu di dormiri tranquilla dopu ‘na jurnata di travagghiu, e così non po’ essiri, picchì è stari puru attentu a chiddu ca po’ succediri cu sta ballarina casa, casa; quindi: ‘o frju i pisci, o guardu a jatta!

BARTULU

E comu ciù dicu di circarisi un novu alloggiu? Tu scurdasti chi a casa è di me patri e nuiautri semu ospiti? (Si sente arrivare gente).

MOSE’ V.F.S.

Trasi, trasi, ducizza du me cori.

NONA V.F.S.

Grazie, grazie caro. Tu essere romanticone!

CRUCIFISSA

Cca è a culumbrina!

NONA

(Entra per prima) Ho fatto una colazione stupenda! Alla faccia di chi mi voleva digiuna. (A Mosè che stava per entrare) Sei stato veramente galante, coccolone mio!

CRUCIFISSA

(A Mosè) Ma chi ci facisti a Giosuè?

MOSE’

Giosuè? E cu vitti a Giosuè!

CRUCIFISSA

Dissi chi currìa a truvarivi, e partì cu tuttu u piggiama misu; dopu turnò vunciu e non si fici mancu parrari.

MOSE’

Ju un lu vitti propriu, (a Nona) e tu?

NONA

Nemmeno io vedere.

GIOSUE’

(Entra adirato) Buggiadda tei! Tu mi hai vitto, e mi hai fatto tegnali di andammene. Ti ho vitto, tai!

NONA

Io…

GIOSUE’

Ti è tembato male te avevo i piggiama, dillo, dillo! Tu, ora, batta detima, ora tei Nona di nuovo! (Rientra borbottando).

MOSE’

(Non capisce) Ma chi è st’avutru discursu di Nona e decima? Allura tu u vidisti! E picchì non mi dicisti nenti? E chi vulìa diri iddu ca non si cchiù decima e chi ora si di novu Nona?

NONA

(Infastidita) Cosa vuoi che sapere io di decima e nona! Non vedi lui come essere? (Lo copre di moine) Su, coccolone mio, accompagnami al nostro nido di là (escono per l’altra stanza).

CRUCIFISSA

Ssa tappinarella, cu ssi occhietti languidi ca ti fa, non  ma cunta giusta; e cu tia rristamu sempri di dda manèra!

BARTULU

Tu, ha l’occhi strabici e quarchi rotella fori postu, ju pensu chi tu avissi di bisognu di ‘na bona messa a puntu.

CRUCIFISSA

A messa a puntu ju va fazzu a tutti quantu siti. Chissa u ‘mbriacò bonu a to patri, cu tutti ss’allisciamneti e munci munci; e si sta facennu i cunta di farisi ‘ntistari a casa e a pinzioni d’iddu, avutru chi! Ma ju, prima o dopu, le scopriri ‘ndifettu a ssa stracqua quagghi! E tu, pezzu di trunzu di brocculu, non ha caputu ancora nenti! E certu, ammaliò puru a tia a maga Circia!

BARTULU

(Infastidito) Talè, quantu mi nni vaju puru ju! (Sta per andare nell’altra stanza e lo va aprendere per il di sopra della giacca conducendolo camminando all’indietro).

CRUCIFISSA

(Lo richiama con durezza) Attia, unni sta jennu? Comu ristamu? Tu, di cca non ti movi!

BARTULU

Ma ju…

CRUCIFISSA

Ju! Ju chi? A jiri ‘n bagnu? Aspetta chi t’accmpagnu e servi ca staju davanti a porta; amuninni.

BARTULU

E ti pari chi sugnu paraliticu!

CRUCIFISSA

Ancora… no, ma picca ammanca ca ti ci fazzu divintari.

BARTULU

Ma dicu ju, veru dici! Ju cu… dda...  Ma ci ha pinsatu ca chiddu è me patri?

CRUCIFISSA

Ju ci pensu ca chiddu è to patri, ma chiossà è a idda ca pensu, chi non è to matri!

NONA

(Indispettita) Come mai non avere messo in ordine la stanza mia e dello mio Mosè?

CRUCIFISSA

(Imbestialita, implora l’Altissimo) Signuri tinitimi, tinitimi, si nno a chista l’affucu! (A Nona che è sempre col cappellino in testa e tutti quei ninnoli addosso. Sempre ad iratissima) Senti, grannissimu manichinu di vetrina cu i sconti! O ti nni va di cca davanti, o giuru, pi comu è veru ca si ‘na grandissima tappinara, ca ti manciu u ficatu a muzzicuna e o restu ci ballu di supra! (Bartulu va a tenerla per evitare che possa prenderla).

BARTULU

E bonu, carmati, ora!

CRUCIFISSA

Levati di cca tu nautru bannera di cannavazzu! Comu, sta colombrina, senza ca ti ’n’adduni, a mumentu  nni jietta a tutti fora, mmenzu ‘na strata, e tu ancora ca ci tiri i difisi! Ma chi omu si!

NONA

Eh, no! Adesso dire al mio micio di mandarti a quel paese, ti avere sopportata fino troppo! Tu guarda con quali donnacci io dovere avere a che fare! (Le fa una smorfia di dispetto ed esce borbottando) Uhm!!!

CRUCIFISSA

A mia, a dda gran zoccula di to matri! Viditi chi guerra ca purtò ‘nta sta casa sta fimminazza.

GIOSUE’

(Va abbottonandosi il pigiama) Mà, quetto buono è?

BARTULU

Chi è, già u piggiama ti mittisti?

CRUCIFISSA

Ma bonu… pi chi cosa?

GIOSUE’

Pe quetta notte. Ah, te diti, potto fare figura?

BARTULU

E cu ccu ha fari fiura, si ti va curchi? Cu tia stissu a po’ fari.

GIOSUE’

Mà, lo tenti a quetto? Te ttenta (centra) ton mia ttetto!

BARTULU

Metticcilla nautra T, po’ essiri chi u capemu megghiu.

CRUCIFISSA

Ah, nenti di menu! Siccomu ti sonni macari tu ca fa quarchi viaggiu e a genti ti guarda, vulissi ca non facissi mala fjura, e giustamenti dumanni comu ti sta!

GIOSUE’

Ma io non mi tonno te viaggio. Te diti, mà! Io per ora non potto pattire! Va beh, mà, mi lattio quetto, o te no tecco ancora nei cattetti te ne tovo un atto (altro) (esce).

CRUCIFISSA

Senti chi fai, veni cu mia, ca chiddu è capaci ca mi metti i casciuna sutta supra.

BARTULU

Mi siddia a cummattiri cu tia e to figghiu, preferisciu ristari cca. (Crucifissa esce appresso a Giosuè, e Bartulu, sensa accorgersene, fa cadere un vasetto con dentro gli oggettini che Crocifissa adoperava per realizzare braccialetti e collane) Accussì! Chidda chiffari no nn’havi di fari braccialetti e cullani! E ora? Va cogghili, ora! (Comincia col raccoglierle e metterle dentro il vasetto, e molte le spingerà col piede cercando di nasconderle) .

CRUCIFISSA V.F.S.

Ma chi sta cumminannu! Oh, no! I casciuna suttancapu pi circari u piggiama! Vattinni, vattinni; va nesci dda ghintra e va teni cumpagnia a to patri!

GIOSUE’

Tu, tte l’hai tempe ton me! (Rientra nella stanza e vede suo padre a carponi per terra intento a raccogliere le ultime cose rimaste) Ma ti fa pà, mi la fari fari un giru (fa per salirgli a cavallo) a tavadduttu?

BARTULU

Levati, levati di cca, pezzu di citruluni, ti pari ca si ancora nutricu?

GIOSUE’

(Guarda suo padre che è quasi sotto il tavolo, e, abbassandosi un po’gli chiede cosa facesse) Pà, te ttai fatendo metto cotì? Te ttecchi (cerchi) le fommiche? (Formiche).

BARTULU

Bravu, vidi ca ‘nsirtasti!

GIOSUE’

Ah, ti! E te fai ton le fommiche? (Bartulu si alza mostrandogliene una che aveva in mano).

BARTULU

A vidi chista?

GIOSUE’

Appetta (aspetta), appetta, te vado meglio! Minta t’è piccola! E… non ti vedono gli occhi?

BARTULU

Certu ca si vidinu! Però ju staju circannu nautra cosa.

GIOSUE’

E te ttota, te ttota?

BARTULU

Staju circannu di vidiri si è masculu o fimmina.

GIOSUE’

(Lo guarda stupito) Ah, ti! E pecché?

BARTULU

Siccomu, sutta u tavulu ci nni sunnu assai, e DDT non ci nni putemu jittari ca fa mali puru a nuiautri, allura chi fazzu: chiddi ca su masculi, i mettu nni stu barattolinu (nei pressi si trovano due barattolini non trasparenti e con i tappi) russu, mentri, chidda ca su fimmini, i mettu ‘nta chist’avutru chi è virdi, capisti?

GIOSUE’

E pecchè li metti diviti?

BARTULU

Picchì… si stannu assiemi, diventantu cintinari di miliuna!

GIOSUE’

Allora ti potto ajutare pure io? (Preoccupato) Ma… tenti, le fommiche danno motti (morsi) fotti?

BARTULU

Ma quannu! I muzzicuna forti to mà i duna!

GIOSUE’

Mi integni come ti fa a vedere te è maccola o femmina?

BARTULU

Guarda chi fai, ci apri (facendo come fosse davvero) i jammitti…

GIOSUE’

(Guardando attentamente i movimenti che fa Bartulu) Mi te tono piccole le gammette! (gambette).

BARTULU

Poi, pigghi e guardi, se vedi… (allarga le gambe e fa con una mano a pensoloni in mezzo alle sue gambe come fosse un pendolo) u pennulu, e allura voli diri chi è masculu; si ‘n veci non nn’havi voli diri chi è…

GIOSUE’

(Precedendolo) Femmina! Appetta, appetta che vedo (prende la formica in mano e guarda attentamente; non vede niente e si strofina la mano in testa più confuso che persuaso). Pà, mi ttanno teccando (seccando) gli occhi, ma non ti vedo niente!

BARTULU

E allura è signu chi l’ha mettiri nno barattolinu virdi picchì voli diri chi è fimmina; si non havi nenti!

GIOSUE’

Minta, vero è! Non ti avevo pentato! Ora tai te fattio ne pendo ancora, cotì m’integno. (S’abbassa sotto il tavolo e ne prende una cominciando a guardarla attentamente).

BARTULU

Senti chi fai, mentri tu studii com’è, ju arrivu dda banna, unni to matri. (esce).

GIOSUE’

Fotte fotte, non vedo bene. Tom’è te non vedo niente, appetta te pendo la lampadina (apre un cassetto e prende una lampadina. L’accende e fa luce alla formica). Minta, lo tetto non ti vede bene. (Entra mosè e gli si avvicina).

MOSE’

‘Un c’è to matri? Ma chi sta facennu cu ssa lampadina? Chi cià quarchi spina nno jiditu?

GIOSUE’

Tenti, ma tu, te tti vedi a quetta fommicola?

MOSE’

A chista… cu?

GIOSUE’

Qua, vedi? Che tti vedi in mezzo alle gambette?

MOSE’

(Guarda e poi esclama stupito) Chi ci vjiu? Un cazzu!

GIOSUE’

Minta, allora è mmaccola! Appetta, te la metto qua (la mette nel barattolo rosso).

MOSE’

Minchiuni, ma si propria arrivatu! Unni è to matri?

GIOSUE’

Non gridare te ttappano le fommicole! La dento è mia mate.

MOSE’

Cchiù chi famigghia, chista pari un manicomiu (esce per andare da sua nuora e dalla staza di dov’era uscito lui, entra guardinga Nona con un vestitino da camera).

NONA

Giosuè, Giosuè che fai? aspettare tu sta notte, o essere ancora arrabiato con me?

GIOSUE’

Appetto, appetto. Lo vedi ho metto il pigiama nuovo pe te.

NONA

(Guardinga se entra qualuno) E allora non dimenticare di mettere le gocce nell’acqua!

GIOSUE’

Ti ti, già te (ce) le ho mette e pure i doppio.

NONA

(Sbalordita) Di già! E pure doppia dose! Ma loro addormentare tutti ancora prima di cenare!

GIOSUE’

E non è meglio, ttema (scema).

NONNA

Allora, tu aspettare che come loro dormire, io venire a trovarti. Mi raccomando, non fare capire niente tu! Io torno di la (esce).

GIOSUE’

Ti, ti, non ti fattiamo tapire niente. Tom’è te mio nonno ha tapito tubito te la fommicola è macchio, e non ha tapito invete di me e di quetta tua amica? (Entra Crucifissa con una bottiglietta in mano, vede Giosuè e se la nasconde dietro).

CRUCIFISSA

Giosuè, va finisci di sistimariti a stanza, chi lassasti tutti cosi sutta supra.

GIOSUE’

Ah, ti vero, la ttanta! Ti, ti, la devo tittemare di cotta di cotta! (Esce).

CRUCIFISSA

(Guarda attentamente la bottiglietta) Sonnifero! (Guarda ancora più attentamente) E chi dici, chi dici sta scritta? Mettigliene venti gocce nella bottiglia della acqua, prima de cena; al resto pensare io. Ma chista è a caligrafia di dda gran tappinara! E chi voli diri chi l’avia nna stanza Giosuè? Non facemu… ma certu! Certu! E d’avutru… e ghiamu pi fissa! Eccu chiddu ca mi vulia diri Esaù! Forsi già iddu havia caputu u ‘ntricciu! Nenti di menu! Aspetta, aspetta ca sbacantu di cursa a buttighia di l’acqua e avvisu a tutti ca fanni finta di dormiri… puru a me soggiru… e si, così capisci cu chi razza di fimmina havi a chi fari. E certu, u piciutteddu sarà menzu scemu, ma è beddu rripusatu! E fa, cu criaturi si diverti di notti, e cu vicchiareddu va scialannu di jornu! Eccu picchì me soggiru dicia ca si ddrummintava di prima sira! Picchì tutti ‘mbiviamu l’acqua da stissa buttighia! Nuautri durmiamu e idda casa casa jia assicutannusi cu me figghiu. Ma ora ci pensu ju pi tia, tappinarella ca non si avutru! (Entra Mosè).

MOSE’

Ah, cca si! Crucifissa, ti vulìa diri…

CRUCIFISSA

Lassassi parrari a mia, chi non c’è tempu cchiù. Vossia, ora, si nni torna nna signura, e fa finta d’addrummintarisi…

MOSE’

E ju pi chissà ti circava; ti vulìa diri chi mi pigghiò un sonnu chi non capisciu comu, po’ essiri chi veni du ficatu?

CRUCIFISSA

Da buttigghia, da buttigghia veni!

MOSE’

Mi cridi chi cca ghintra non nni staju capennu cchiù nenti. Chi c’entra a buttigghia, ora?

CRUCIFISSA

C’entra, c’entra, e comu si c’entra! Assai havi chi bippi?

MOSE’

(Sbalordito) E tu… comu fai a sapiri ca ju bippi?

CRUCIFISSA

Si nni torna nna signura ci dissi e fa finta di drummintarisi, chi u rrestu veni sulu. Ju vaju e sbacantu di cursa a buttigghia prima ca ‘mbivinu avutri.

MOSE’

Allura vaju. Curnuti si nn’haju caputu nenti! (esce).

CRUCIFISSA

Pi curnutu, oramai c’èra anchi s’avissi caputu. Aspetta ca vaju puru ju e avvisu a tutti di dormiri (esce).

GIOSUE’

(Entra con la bottiglia dell’acqua vuota e la gira per vedere se ne esce qualche goccia) Minta, già tutta te la tono bevuta! Nemmeno una gottia ne hanno lattiato! Allora te fattio, me ne vado nella mia ttantetta e appetto te viene i mio amore? Ti, ti, ora ti vado piano piano. (Esce, ed entra guardinga e silenziosa Nona).

NONA

(Sdolcinata) Ehi, Giosueeeè! Uuuuuhu! (Esce, e compaiono dall’altra  porta, le teste di tutti gli altri sbalorditi, una su l’altra per guardare e cercare di capire).

GIOSUE’ V.F.S.

Ttiao! Haj vitto, dormono tutti!

NONA V.F.S.

Allora, io cominciare a inseguirti prima di fare i giochini?

GIOSUE’ V.F.S.

Ti, ti, tomintiamo.

NONA V.F.S.

Allora su, scappa che io correre dietro. (I cinque che guardavano meravigliati, ritraggono le teste e arrivano di corsa i due in vesti poco decenti).

GIOSUE’

(In cantilena) Non mi pendi, non mi pendi! (Fanno il giro del tavolo o della stanza e rientrano da dove erano usciti. Escono i cinque, e, armati di oggetti: padella, cola pasta, mattarello, bastone, ombrello, inseguono i due. Sarà un entra ed esci da tutte le parti, sino a quando coinciderà che uscirà, dalla porta che conduce in strada, Nona e, Crucifissa tratterrà Giosuè, mentre gli altri chiuderanno la porta e rimangono tutti bloccati a soggetto. Si abbasseranno le luci e, sotto l’occhio di bue entrerà, da una delle altre entrate, Nona che si porterà sul proscenio narrando in versi la morale mentre gli altri rimarranno bloccati sino alla fine).

NONA

Lu tiatru è specchiu di vita, / e ju, ora, a storia finuta, /narrarivi a tutti vogghiu , / la morali di stu ‘mbrogghiu. / Fuinu li jorna, li misi e l’anni, / e ‘ntempu nenti, tutti nni facemu granni. / Tintu chi d’omu ca resta sulu, / dopu ‘na vita d’aviri datu lu culu. / Pinsamuci prima ca nni facemu granni, / suli, ‘ncumpagnia di li mal’anni, / e damulu tutti l’esempiu d’amuri; / facennu finu ‘nfunnu lu bonu genituri. / Picchì è l’affettu chiddu ca cunta, / e nno li sordi ca l’omu tanta si vanta. / E a tutti dicu d’amarivi e aviri tantu cori, / e di nun abbannunari li so cari sinu ca mori.

                                     

FINE

www.roccochinnici.it

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 16 volte nell' arco di un'anno