Nora pizzuta soggira scunchiuduta

Stampa questo copione

r

Tonnarella, 17 ottobre 2012

NORA PIZZUTA

SOGGIRA SCUNCHIUDUTA

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

----

            Non sempre la vita è a tutti che sorride, e spesso, senza che ce l’aspettiamo, ci troviamo coinvolti in fatti che, pur sembrando brillanti e giojosi, portano con se una grande drammaticità, e…

PERSONAGGI

                       

                        Luciana                         sogira        

Paula                             nora

Jancila                           vicina

Minichedda                   saggia

                  

           

(Scena unica soggiorno composto di misere cose)

PAULA

Avemu avvidiri a oj cu quali nuvità si sbigghia… a signura soggira! E chi soggira, Diu binidica! Idda chi è tutta scattiata di cidiveddu e menza scunchiuduta, ora si convinciu macari di truvarisi all’hotell sette Stelle... appostu semu! (Pensierosa) O pensa chi ju ci haju di fari a cammarera sinu ca campa! E cu mia, bonu mancia! (Comincia col fare i conti) ‘Ncuminciamu cu vidiri a comu fari i cunta pi jiri avanti. Dunqui, a pinzioni ca ci dunanu… dicemu… pinzioni! è sempri di 600 euru, videmu, ora, comu fari pi fari quatrari i cunta pi l’arcu di trenta jorna… picchì si era pi rrivari a fini misi, nun è c’avissi avutu tanti problemi, a pinzioni a pigghia ogni vintisetti… puru co misi fussi di trentunu jorna, avogghia di fariccilla! E’ pi lautri 27 jorna chi è dura; comu facemu? Dunqui, circamu di fari boni i cunta: cuminciamu cu affittu di casa, e già sautanu 250 euru; poi c’è nautri 100 euru di luci, gas e telefunu, chi fa cuntu c’arrivanu i bulletti; e semu a 350; trentacincu euru a simàna ci vonnu pi mi farimi i capiddi, e sunnu nautri… (fa i conti) quattru pi trentacincu… 140 euru, più nautri 30 pi truccu, smaltu, profumu… e semu arrivati a… (facendo i conti) 520 euru. Secentu, menu cincucentuvinti = 80 euru… nni ponnu bastari mai pi manciari tuttu u misi? no!

LUCIANA

(Si sente venire dall’altra stanza Luciana, vecchietta arzilla, ma mezza scoppiata) Paula, Paula, unni si?

PAULA

Ah, idda cca eni! Cca, cca sugnu! ( In modo che non senta) Sintemu chi ci appitisci a oj! E si, picchì quannu c’è privazioni, di cchiù appitiscinu i cosi! Cca pi furtuna i privazioni non mancanu…

LUCIANA

(Entra. Sguardo da ebete. Sembra avere la pancia gonfia. Avrà un piccolo difetto, e cioè quello di far vedere spesso i denti, girando leggermente la testa come quando gli asini finiscono di bere alla fonte) Dimmi ‘na cosa, Paula, non è u venniri oj?

PAULA

(Tra se, e impressionata) Oh, Madonna ‘o Tindaru! Chi ‘mprissioni ca mi fa ogni vota ca mmustra i denti, mi pari u sceccu quannu finisci di ‘mbiviri a funtana! (Cerca di non farle capire niente) E… si, u venniri è; picchì dumani è sabatu e è jiri unni u parrucchieri, su scurdò? Così ristamu cu vostra soru Cuncittina, chi veni e mi duna u canciu pi quantu vaju e mi fazzu i capiddi. Mi dicissi, picchì mi dumandò chi jornu era?

LUCIANA

(Essendo un po’ stolta, non capisce bene quello che le dicono) Comu era? Comu era cu, me soru?

PAULA

Chi ci trasi so soru! Mi dumandò chi jiornu è…

LUCIANA

Ti dumannavu ddu jornu? E quannu, quannu?

PAULA

Facemunni a cruci cu a santa matinàta. Sapi chi fa?

LUCIANA

Cu, ju? (Rifà vedere i denti).

PAULA

(Tra se) Oh, Madonna, chi ‘mprissioni! (A Luciana) Vossia senti chi facemu: torna a nesci di novu, e ricuminciamu d’accapu (l’accompagna a rifare l’entrata).

LUCIANA

Ah, è nesciri attorna? (Andando verso la porta che conduce in strada). E di unni di cca, di cca è nesciri?

PAULA

No, di cca! da porta di unni trasì un mumentu fa.

LUCIANA

Ah, nenti di menu! (Indicando la porta giusta) Di chista dici?

PAULA

E certu, così mi ripeti chiddu ca dissi quannu trasiu di cca.

LUCIANA

Ah, picchì si trasu di (indicando la porta che conduce fuori) dda, ti cuntu nautra cosa?

PAULA

Di dda mi cunta cosi ca succedinu fora; mentri di sta porta…

LUCIANA

(Meravigliata) Viditi chi cosi! Sta modernità non havi cchiù chi ‘nvintarisi! Allura ju, si nescju di dda (dalla porta che conduce fuori), ti cuntu… Mentri di cca… Sai chi no sapìa chistu! e’ propriu veru, sinu ca si mori c’è sempri di chi ‘nsignarisi! Pozzu nesciri, allura?

PAULA

Certu, a c’aspetta!

LUCIANA

Ciau, ciau Paula, nni videmu a nautra picca.

PAULA

Arrivederci, facissi bon viaggiu (esce. Lungo silenzio). Ih, e comu finì? Non facemu chi si ju a curcari!

LUCIANA

(Bussa e poi chiede di entrare) Pozzu trasiri, Paula?

PAULA

Sia lodatu Gesù Cristu! Vossia trasi. (Entra e si ferma senza parlare) E allura? (Silenzio) Comu ristamu? Nenti havi di dirimi?

LUCIANA

(Pensierosa) U sai chi non mi ricordu cchiù picchì vinni!

PAULA

U sapi ‘nveci chi così, a mia, u cidiveddu mu faci divintari acitu, vossia, avanti chi è sira?

LUCIANA

Chi dici, chi è ura da pira?

PAULA

Se, di banani! Ma chi capisci!

LUCIANA

(Le balena il ricordo) Ah, si, si, spetta, spetta ca mi ricordu picchì trasivu!

PAULA

Oh, finarmenti! Parrassi.

LUCIANA

Pinsavu chi oj, essennu chi è venerdì, e carni non si nni mancia, chi nni pensi si manciamu pisci?

PAULA

Eccu, docu! (tra se) Ju dissi capisci, e idda si ricurdò di pisci. (A Luciana) Ca comu facemu a manciari pisci, si non avemu mancu sordi pi ccattari u pani!

LUCIANA

Cu tu dissi! Voli diri chi dumani sauti di jiri unni u parrucchieri a fariti i capiddi; non penzi ca un pocu di pisci fa cchiù prufittu di ‘na jiuta nno parrucchieri!

PAULA

(Alludendo) Eh, a cu dici! Avogghia! Puru ju havi chi non nni manciu di poi ca mi vinni a mancari me… (piagnucolosa) maritu, povir’omu, iddu… u ccattava spissu. Però vossia, u sapi chi pisci non nni po’ manciari di nudda specia!

LUCIANA

Picchì, sintemu! Dici chi mi fa mali?

PAULA

Mali, ma quannu! I pisci fannu aumintari a forfora ‘ntesta!

LUCIANA

Ah, si! Allura è pi chissu chi haju forti calurii ‘nta testa?

PAULA

Ssa calurìa ca dici vossia, è u cidiveddu ca ci voli nesciri di fora. Vossia pisci non nni po’ manciari no pa forfora, ma sulu picchì i sordi non bastanu, e ju haju propriu bisognu di jiri ‘nno parrucchieri, picchì ‘nte capiddi mi ci stannu criscennu i filinii, e mi sentu a testa tutta manciaciumi; quindi, servi ca pi oj ci cosciu ‘na picca di pastina cu quattru ciciri, du fogghi di secala e un pocu d’ogghiu; voli diri chi fa finta ca eni pisci ‘n brodu.

LUCIANA

Ju è di tia ca vulissi fari finta chi certi mumenti non fussi cca, ‘nveci capiscju ca t’haju a suppurtari pi forza. Tu, tu non si fimmina, tu diavulu si! Avogghia ca ci ripitia a me figghiu… (Facendosi il segno della croce guardando in alto) paci all’armuzza so: Carminiddu, a matri, lassala perdiri a chissa, ca è ‘na crapa sarvaggia… (rifà vedere i denti).

PAULA

Vaddatila, ch’è bedda! Parrò a scecca chi ridi.

LUCIANA

Ma iddu nenti, ci facisti ddi quattru ammuini e malocchi e ‘ncucciò comu u scrofanu ‘nta l’amu.

PAULA

Eccu ddocu, puru u scrofanu! Ah, ma è fissata cu stu pisci! E poi è tempu persu farimi tutti sti predichi e missi cantati, non l’ha caputu ancora chi si voli è così? Avutru chi pisci e baccalaru! E non si facissi veniri avutri stinnicchi, chi sempri pastina cu i ciciri c’è a oj… sa voli; si nno, voli diri chi cia cociu dumani.

LUCIANA

Ti dissi chi non nni vogghiu cchiù pasta cu i ciciri; sempri ciciri, sempri ciciri! Haju a panza sempre vuncia comu un tammurinu, cu tutti sti ciciri ca mi fa manciari.

 

PAULA

I ciciri sunnu ricchi di ferru, u voli capiri!

LUCIANA

Di aria, di aria su ricchi! Vuncianu ca mancu un cumprissuri, (indicandosi la pancia) guarda chi c’è cca. E poi, certi scurreggi… a facciazza tua, chi parinu trona; spissu capita chi ju stissu curru ammucciarimi sutta u lettu, du scantu pi comu su forti; pari ca fussiru scupittati. Avutru chi ferru e ferru! U ferru a tia tu dassi, cca (indicando la testa), quantu t’arrimuddassi pi na bona vota ssa tistazza dura ca hai! (Rifà vedere i denti) Chi mala vicchiaja chi mi desi cu tia, u Signuri!

PAULA

E cuntinua cu i denti! Chi spittaculu! Ci ha pinsatu mai di travagghiari unni Moira Orfei, ‘o circu?

LUCIANA

(Facendo con le mani il segno di telaio a cerchio) Travagghiari e sei, circu? ‘O tilàru vo diri! E chi ci trasi ora u tilàru? Chi fa, vo sviari u discursu?

PAULA

Ma quali discursu e discursu! Allura, vossa senti chi fa, così risolvi a situazioni, telefona a so soru, e dumani comu veni su fa purtari di idda u pisci, voli diri chi mentri ju sugnu ‘nto parrucchieri su fa cociri.

LUCIANA

E nuautri nun l’avemu i sordi? Picchì ci le fari ccattari a me soru u pisci? Grandissima piducchiusa e scruccuna ca si!

PAULA

Ah, sugnu scruccuna; ma scruccuna di chi? Di quali sordi? Ca non avemu mancu chiddi pi ccattari u nicissariu! A cu ci vitti tutti sti sordi? Ma u sapi, vossia, quantu pigghia o misi di pinzioni? 600 euru!

LUCIANA

No, no, bedda mia! Vidi, vidi picchì ti sbagghi e non ti quatranu i cunti! Quali 600 euru e 600 euru! Ju pigghiu un miliuni e ducentu milaliri, chi è a… riveribilità…

PAULA

Riveribilità, si! Si dici riversibilità.

LUCIANA

E si, chissa ddocu comu dicisti tu, a diversibilità di me maritu… bonarmuzza. Quannu andava ju a fari aspisa, sai quantu cosi ca veninu cu un miliuni e ducentu milaliri? Avutru chi pisci e pisci!

PAULA

E ci torna cu miliuni e ducentumilaliri! Quannu fu l’urtima vota ca ju a fari aspisa vossia? (Luciana si scervella) Vidi, vidi chi non si ricorda cchiù mancu vossia! Ora si chiamanu euru, a voli lassari perdiri sta camurrìa di lira pi ‘na vota e pi sempri! Havi già un pezzu chi nni stujamu u mussu da lira; ora, u Statu ci duna 600 euru; fineru i tempi di quannu si putìa ccattari!

LUCIANA

Ah, così è? E picchì non mi l’avissi dittu prima! Senti chi fai, vistu chi è così, pigghi e ci scrivi ‘na bedda littra…

PAULA

A cu, ‘o Statu?

LUCIANA

E certu; anzi, sai chi ti dicu, pigghiti ‘na penna e un fogghiu di carta chi ta dettu ju.

PAULA

Vossia, a oj chiffari non ‘nn’havi e voli fari nesciri i sensi di fora a mia.

LUCIANA

Pigghia carta e penna ti dissi, e non parrari di sensi, chi tu sensi non ‘nn’avutu mai, e ssettati cca, chi sacciu ju chiddu ca c’è scriviri. (Paula non si scompone) A cu spetti a carrozza spetti!

PAULA

(Controvoglia) Pigghiamu carta e penna. (Si procura quanto serve per scrivere e siede aspettando che Luciana detti).

LUCIANA

Si pronta?

PAULA

Jemu avanti.

LUCIANA

(Fraintende guardando la porta d’ingresso) Chi fu, bussaru? E cu po’ essiri a sta ura? Oh, mala pi mia, a genti arriva quannu unu menu s’aspetta! Ma chiffari non nn’hannu dintra! Cu è?

PAULA

Cu voli ca po’ essiri; so soru è!

LUCIANA

(Sbalordita) Bih, comu passa u tempu! Un ghiornu già passò? Già a dumani semu arrivati! Allura voli diri ca purtò… u pisci? E ora, comu ciù fazzu cosciri! Tu dici chi agghiotta, bonu veni?

PAULA

(Adirata) Ma quali gghiotta e gghiotta! Ju dicìa jemu avanti nel senzu di ‘ncuminciari a scriviri!

LUCIANA

Nenti di menu! Allura semu sempri ‘nno jornu di oj! Non semu cchiù ‘o jornu di dumani?

PAULA

(Supplicando in alto. Poi ad alta voce) Signuruzzu dunamilla a forza! ‘Ncuminciassi cchiù tostu, chi haju un mari di sirviza di fari.

LUCIANA

E bonu, bonu, non c’è bisognu di fari sti gran vuci, ca ci sentu! E lassili stari i sirvizza; chi havi cu sapi di quannu ca non nni fa cchiù sirvizza. Guarda chi c’è cca! (Passa il dito sul mobiluccio e glielo mostra) Vidi, vidi chi pulbirazzu ca c’è cca? I sirvizza si, havi ca non fa cchiù pulizzii di poi ca murì to maritu…, poviru figghiuzzu miu. Cu iddu i facivi i sirvizza, picchì ti scantavi chi ti rumpìa li jammi… iddu; avutru chi parrucchieri, profumi e ugni tinciuti!

PAULA

Chi è, attorna cu parrucchieri e i profumi ‘ncuminciamu? L’avemu a scriviri, o no, sta biniditta littra? (Risiede) Vossa detta chi sugnu pronta.

LUCIANA

Scrivi, scrivi chi è a megghiu cosa. Allura, ‘ncumincia: carissimu statu… puntu ‘nterrogativu, e statu, scrittu minusculu…

PAULA

Puntu ‘nterrogativu? E picchì?

LUCIANA

Scusa, a dumanna di chiddu ca nni servi, a cu a stamu facennu, non la stamu facennu o statu? E statu, scrivilu minusculu, picchì non è un bonu statu. Scrivisti? Pozzu cuntinuari?

PAULA

(Rilegge) Carissimu statu… Forza, dittassi.

LUCIANA

(Cattedratica) Chi stato sei chi ci haj portato in quisto stato? Tre punti ‘nterrogativi, così la domanda è più ‘ncarcata. Come facessi io a campare con questi sordi, se ha di quanno ho andato in pinzione che mancio brotino e latti monciuto di ‘mpare Nnirìa, chi passa co li vacche da qui medesima? (Rifà vedere i denti).

PAULA

(Alza la testa per parlarle e sussulta per lo sguardo asinino di lei) Oh, madonna! Spiramu chi non ma sonnu a notti!

LUCIANA

Chi ha ca parri sula? Finisti di scriviri?

PAULA

Ih e ci pari chi sugnu ‘na machinetta! Alleggiu, alleggiu! Allura… (rilegge sino a dov’è arrivata) Come facessi a campare io, se ha… (le spiga che il verbo avere non si utilizza in questo caso) Non si dici ha?

LUCIANA

Ah, non ci l’ahju a diri chi non ‘nn’haju? E si ci dicu chi l’haju chi ci scrivemu a fari?

PAULA

(Più confusa che persuasa) Ancora avemu di cuminciari cu sta littra e già finivu chi non nni capivu cchiù nenti. E va beni, voli diri chi lassamu scrittu: ha!

LUCIANA

(Fraintende) Cu, io? (Adirata) Noo! Ti dissi chi ci avemu di diri chi non ho! Cavulu, ma dura si, figghia! Tu ha scriviri chiddu ca ti dicu io, così difficili ti veni? Mancu scola facisti, figghia! Avanti, dimmi unni si arrivata?

PAULA

Cca, no vidi chi sugnu davanti a vossia!

LUCIANA

Ju dicia unni si arrivata di scriviri, no di caminari.

PAULA

Carissimu statu… tre punti interrogativi; come facessi io a campare con questi sordi, se ha…

LUCIANA

…Di quanno ho andato in pinzione… punto esclamativo,  chi mancio brotino…

PAULA

(La interrompe per spiegare che il punto esclamativo non si presta) Ma non ci sta mancu u puntu esclamativu, m’havi a scusari!

LUCIANA

Dici chistu, figghia, picchì ‘n pinzioni non ci andasti tu, picchì allura vulìa vidiri si non avissi sclamatu puru tu si ti davanu sti quattru sordi ca dunanu a mia!

PAULA

(Riprende) Forsi è megghiu lassari perdiri e ripigghiari di uni haviamu lassatu. Allura (rilegge) di quanno ho andato in pinzione che mancio brotino e latti monciuto di ‘mpare… (le spiega che sarebbe meglio mettere compare) compare?

LUCIANA

(Guardando la porta)  Cu è ca c’è? Cu arrivò? No, no, cca non accumpari e mancu trasi nuddu, si non prima finemu di scriviri sta biniditta littra!

PAULA

Capivu, capivu, sapi chi facemu, continuassi a dittari ca scrivu pani pani e vinu vinu.

LUCIANA

Non ti risicari, sai! Ti cunveni chi di vino non ci nni pari propriu, si nno pensanu chi ci scrivemu picchì semu ‘mbriachi.

PAULA

(Supplicando rivolta all’Altissimo) Signuruzzu, dunami armenu a  forza di finiri sta littra! Allura, eramu arrivati nni ‘mpare Nnirìa che passa co li vacche da qui medesima…

LUCIANA

Che medesima sarebbi io.; dicu… armenu chistu u capisti! Allora, scrivi: come farebbi io…

PAULA

Sta vota, no facessi?

LUCIANA

No, no, farebbi! Questo e un altra domanda che ci sto facenno allo stato, non è la stessa domanna di prima. Allora: come farebbi io a comprare li vistimenti se ha di quanno ho andato in pinzione…. Malidittu a quannu fu! No, no, chistu non ciù mettiri, mancu! Di quanno ho andato in pinzione che non arrinescio a fari quatrari li conti, e che a fini mesi, ci arrivo azziccato azziccato a comprarimi lo stritto e nicissario?

PAULA

Ju ciù staju scrivennu tuttu pi filu e pi signu chiddu ca mi dici, spiramu chi dda hannu a quarcunu ca capisci chiddu ca leggi, picchì ju sugnu sicura ca puru vossia nun ha caputu nenti di tuttu chiddu ca m’ha dittatu. (Bussano). E cu è sta vota? (Bussano ancora). Ih, e chi l’hannu ‘mpizzu!

LUCIANA

Cu è chi havi u pizzu, ju?

PAULA

E sulu a barbitta ci ammanca a vossia pi essiri compreta. (Bussano). E ‘nsisti! (A Luciana) Vossia grapi, prima ca jettanu a porta ‘n terra.

LUCIANA

Cu fici l’ovu, a merra?

PAULA

Si, (ironica) u cardellinu! Ma u statu non m’avissi a dari a pinsioni d’accumpagnamentu a mia! (Bussano e Luciana non si scompone) U capivu, forsi è megghiu ca vaju ju (si alza e va ad aprire). Cu è?

JANCILA V.F.S.

Ju sugnu, donna Paula, a vostra vicinedda!

PAULA

E chi sugnu cuntenta chi è a nostra vicinedda! Lentu cu una e attaccu cu nautra! Sintemu chi ci manca a stavutra! (Apre la porta) Trasiti, trasiti, donna Jancila.

JANCILA

(Ha il sedere molto prosperoso e che le sporge molto indietro) Salutamu. (A Luciana, con moltissima enfasi) Oh, donna Lucianedda bedda! Pariti ‘na signura artolocata… (Luciana, mostrando i denti e abbozzando sempre un timido sorriso) Prima, e cu a bucca chiusa.

PAULA

Sintiti, donna Jancila, tagghiamulu tuttu stu cerimoniali e dicitinni u mutivu da vostra visita.

JANCILA

Ju vinni…

PAULA

Cchiù chi vinniri, vui accattati, e… senza sordi puru!

JANCILA

Chi vuliti diri?

PAULA

Chiddu ca sintistivu vui.

LUCIANA

Paula, facci sentiri dda littra, sintemu chi nni pensa Jancila.

PAULA

Ma si no capivu mancu ju chiddu ca scrissi!

JANCILA

Ah, vi mittistivu a scriviri littri? E a cu, a cu s’è lecitu? A c’è posta per te? E a cu pinzati di circari, quarchi parenti luntanu chinu di sordi, o… ‘n’amicu ca vi teni (ironica) cumpagnia?

LUCIANA

Chi dissi, cu Maria?

PAULA

Si, cu Giuseppi!

JANCILA

Giustu capì vostra soggira! Forsi vulia diri Maria di Fulippu, chidda di posta per te. E vui diciavu chi idda non capisci nenti, avutru chi! Allura, ma fati sentiri sta littra?

PAULA

Ah, ma vju ca diciti pi daveru! Quali littra? Quali Maria e posta per te! Nnu vuliti diri cchiuttostu u mutivu da vostra visita, chi ju haju un saccu di sirvizza da fari, chi non sacciu propriu di unni ‘ncuminciari prima.

LUCIANA

Eccu picchì no nni fa mai! Picchì finisci ca su scorda sempri di unni ‘ncuminciari.

JANCILA

(Non capisce e chiede a Luciana cos’ha detto) Uhm! Chi dissi?

LUCIANA

Cu scrissi? Cu scrissi cu, a littra?

PAULA

Ancora cu sta littra! E vui, vi diciditi a dirinni chi vuliti!

JANCILA

Chi fu, v’offinnistivu, donna Paula? E chi vi dissi! A chiddu ca vju, a oj nun è propria a jurnàta giusta; ju avia vinutu si mi dassivu du uvicedda… si l’aviti; così servi chi ne ccattu.

PAULA

(Ironia sottile) E certu, vali a pena chi… ccattati, si nui l’avemu!

JANCILA

Eh! Giustu dicistivu; picchì cu sta crisi ca c’è, a chi servi spenniri sordi senza mutivu?

PAULA

E sapennu ca cca c’è u pollaiu! E si, donna Jancila, picchì vui vi pirsuadistivu chi ju e a me soggira, semu du polli di spinnari. Unu e dui viniti cca pi dumandari chiddu ca vi giuva, ma non vi nni pari mali? Aviti ‘na facci di sbattila ‘nto spicu di ‘na cantunera.

JANCILINA

Bih! Non vi facìa cosi bastasa! E bonu, bonu, voli diri chi di ora ‘n poi non vegnu cchiù mancu pi darivi u salutu! Viditi pi du uvicedda chi sorta di tiatru ca sta facennu! 

PAULA

E ci torna cu i du uvicedda! Ci ammanca picca ca vi calamu ‘nto statu di famigghia pi chiddu ca nni custati: l’uvicedda, a pasta, u pani, l’ogghiu, l’agghiu, u cafè, u vinu…, e chi vi pari chi semu u spacciu alimentari! (Guarda Luciana cercando il suo consenso) V’amu datu pirsinu a carta du retrè!

LUCIANA

Chi ura su, le tre? Tardu, tardu si fici! Vui chi ura faciti, donna Jancila?

JANCILA

Pi mia, arrivò l’ura di jiriminni. (Stizzita) Vi salutu, e grazii, grazii ancora pu favuri. (Sentenziando) Spiramu a Diu chi a vostra casa s’havi a jinchiri, quantu prima, di spiriti maligni! (Esce borbottando).

PAULA

Sciò, sciò! Acqua davanti, ventu d’arreri e balatuna ‘mmenzu i pedi! A vui, i spiriti v’avissiru a manciari viva! Grannissima persica pilusa e ‘ngiallinuta ca siti! (Luciana parla con una sedia come fosse una persona, frutto della sua distolta immaginazione; Paula la guarda e rimane sbalordita).

LUCIANA

Ju, bona, bona staju; e tu? U sai ca ti trovu cchiù rossu di prima! Cu to mugghieri stavamu scrivennu ‘o Statu pi diricci ca i sordi da pinzioni ca mi lassò a bonarmuzza di to patri, non bastanu cchiù…

PAULA

(Sbalordita e nello stesso tempo impaurita) Ma… cu cu è ca sta… parrannu, vo-vossia?

LUCIANA

(Parlando sempre con la figura che vedrà solo lei) A vidi? A senti, figghiu miu? Capaci chi non veni abbrazzariti, picchì penza ca non ti canusci. Cu a testa non c’è cchiù, povira fimmina, e mi nni duna tantu a chi diri; pensa, mancu i pulizii fa cchiù di poi ca tu non ci si.

PAULA

(Impietrita e con infinita paura) Cu-cu, cu-cu, cu-cu…

LUCIANA

(Continuando senza scomporsi) Vidi, chi ti dicìa? Ora gioca a fari u cucù.

PAULA

Cu-cu è ca-ca, ca-ca, ca-ca…

LUCIANA

Eh, no figghia! (Pensando che le scappi d’andare in bagno) Puru chissu no! Mettiti a manu a tappu ‘nto d’arreri e curri bu gabinettu; o si nno pigghi e ti ‘mpicci u vasu di notti o coddu e tu porti pi d’appressu, si capisci ca ti scappa e ‘na po’ teniri!

PAULA

Di-dicìa, cu-cu cu è ca-ca parra?

LUCIANA

(Indicando la figura con la quale parlava) Chi è, no canusci cchiù a to maritu? Veni cca, abbrazzalu!

PAULA

(Impaurita sta per svenire e guarda la porta da dov’è uscita Jancila) A-allura, i-i-idda, i-i spi-spiriti… oh, nooooo! (Cade per terra priva di sensi).

LUCIANA

(Sempre alla figura astratta) Vidi, chi ti dicìa. Non ti pigghiari pinseri chi a mumentu ci passa. Senti chi fai, pigghiala di pedi ca ju a pigghiu di cca (indicando verso la testa), e a purtamu nno littinu ca si riposa ‘na picca, chi poi ci passa (ma… appena si abbassa le scappano due scorregge per lo sforzo nel doverla trascinare nell’altra stanza) Ti parsinu trona, veru? Non chiovi, non ti prioccupari! Scusami, figghiu; a curpa nun è a me di sti scorreggi, ma di tutti di ciciri ca mi fa manciari sta scunchiuduta di to mugghieri. (Esce trascinandola per l’altra stanza).

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come prima. Paula intenta a stirare).

PAULA

No, no, ma quannu mai! Chista è vita ca non po’ continuari così! Unu e dui tutti sti svinimenti ca mi veninu pu scantu! Quarchi jornu di chistu finisci ca sbattu cu a testa unni quarchi pizzu di mubiliu e finisci chi ci restu sicca e non mi svigghiu cchiù. E poi… finu ca u cidiveddu l’havia metà e metà, allura… ma così, chi ci sautau d’un tuttu, comu si fa? Comu si fa a sintilla parrari cu i morti: cu me maritu, cu so patri… pirfinu cu so nonna parra, chi havi chi muriu cchiù di cinquant’anni! Comu fazzu a badarici cchiù; ju mi scantu puru… si a notti, mentri ca dormu, mi cchiana di supra e m’affucca!

LUCIANA

(Entra camminando carponi) Eeeee ca ti pigghiu!

PAULA

(Paula ha un grosso sussulto) Corpu di Sali, un motu mi fici pigghiari! (Luciana si trova davanti al tavolo e lei non riesce a vederla) E unni è? Non facemu chi ora mi staju cunvincenu puru di vidilla e sintilla macari chi non c’è!

LUCIANA

(Intanto lei gira ancora attorno al tavolo e la tocca alla caviglia) Cca, sugnu!

PAULA

(Oltre al nutrito sussulto grida dalla paura) Matri, moru!!! Cu è!!!

LUCIANA

(Come se nulla fosse, esce sempre carponi dalla porta da dove era entrata) Eeeee ca ti pigghiu!!!

PAULA

(Luciana, impietrita e toccandosi il petto dal lato del cuore, continua a guardare l’uscita della suocera) No, no, no! U rimediu l’haju a truvari a qualsiasi costu… (Sillabando) Non – cia – fazzu – cchiù! Nenti, ora vaju ‘ncerca di cu mi duna bonu cunsigghiu e videmu chi pruvvidimentu pigghiari, così i pinni ci lassu! E unni, unni vaju pi cunsigghiu? (Riflettendo) Unni donna Minichedda! Certu! Dicinu chi è a fimmina cchiù saggia du paisi. Videmu chi mi cunsigghia di fari; macari mi dici di purtalla nni unu di sti ricoveri pi anziani… e sulu chi… comu fazzu a jiri unni donna Minichidda cu idda ca va girannu a quattru pedi casa casa? Nomu do Patri, chi fini ca fici! Fici a fini du surci chi non po’ nesciri cchiù da jaggia. (Bussano e ha un grandissimo sussulto e si tocca dalla parte del cuore ). Bedda matri! Così, u cori ci lassu! E cu è ora? Pari chi fussinu chiamati apposta. Cu è? Jamu a vanti; trasiti, mancu!

JANCILA

Salutamu, donna Paula; (l’avvisa in tempo di non essere venuta per scroccare) non faciti mali pinseri, chi sta vota, nenti vogghiu.

PAULA

E nenti avemu cchiù; Puru u cori ci staju lassannu. (dispiaciuta) sulu dispiaciri ‘nn’arristaru ‘nta sta casa

JANCILA

E ju pi chissu vinni; haju vistu trasiri e nesciri u dutturi, e…

PAULA

Eccu ddocu! Pariti ‘na telecamera ‘mpicciata ‘o spicu da cantunèra. Ma chi stati sempri puntata a vigilari a me porta pi vidiri cu trasi e cu nesci?

JANCILA

Chistu è u ringraziu? Comu, ju mi pigghiu pena pi me vicineddi e…

PAULA

E finitila cu tutti sti reciti e… vicineddi, donna Jancila, e dicitimi quali è u veru mutivu da vostra visita.

JANCILA

E va beni, vu dicu, ma sempri pu vostru beni e nenti avutru.

PAULA

Lassatili perdiri i cerimoniali vi dissi, e jiti avanti.

JANCILA

E va beni, comu diciti vui. ‘O paisi, curri vuci chi ‘nta sta casa turnò a stari vostru maritu; ora ju dicu, comu fa unu chi è mortu di sett’anni e quattru misi…

PAULA

Ma siti propriu un compiuter! Sapiti pirsinu quantu anni e quantu misi havi chi muriu me maritu!

JANCILA

Si è pi chissu, ju mi ricordu macari u jornu e l’ura

PAULA

Puru! E… i minuti, i minuti non vi ricurdati?

JANCILA

Si è pi minuti ci putissi puru dari ‘n’apprissumata; all’annu, o misi e o jornu, no! chiddi mi ricordu comu fussi ora, picchì quannu muriu vostru maritu, u jornu chi era cunsatu supra u littinu ‘mmenzu a casa, vostra soggira fici di tuttu pi non ci accattari i robbi e i scarpi novi comu si usa fari cu i morti, vu ricurdati? Nsistju tantu chi alla fini l’appi vinta idda, e u vistì cu i robi di travagghiu; e pa genti, chi vinia pi fari visita ‘o mortu, ddu jornu fu mutivu di tanti commenti: cu dicìa chi vostra soggira era piducchiusa, cu dicìa chi non era giustu sparagnari d’accattarici l’urtimi robi o figghiu; cu dicia chi vui eravu d’accordu a vostra soggira… ‘nzumma, ognunu truvava comu diri a so. Ju, ricordu, mi nni turnavu pa casa mortificata di tutti ddi discursa senza senzu. Donna Paula, a genti, puru supra i morti trova a chi diri!

PAULA

‘Nveci vui…

JANCILA

Ju! Ju chi? Sulu opira di ben, ju, fazzu.

PAULA

Opira di beni, comu? Stannu ‘mpiccicati a guardari i porti di cristiani pi vidiri cu trasi e cu nesci? O puru a circari di sapiri di chistu e di chiddu, pigghiannuvi i pinseri di tutti?

JANCILA

Ju, sugnu ‘na vicinedda ca si pigghia sulu i dispiaceri da genti, e no comu fannu certi fimmina ca…

PAULA

Donna Jancila, viditi a cu l’aviti a jiri a ‘nfinucchiari ssi cosi. Ora sintiti, a vuliti fari veramenti ‘n’opira di beni?

JANCILA

Sugnu pronta, parrati.

PAULA

A canusciti a donna Minichedda?

JANCILA

Cu, a fimmina cchiù saggia du paisi? Chidda ca vivi sula, unni dda casitta sutta a quercia a ciancu du cunventu di cappuccini, chiddu di unni c’è frati Egidiu ca fa spissu u digiunu pi poviri, di chiddi…

PAULA

Basta, basta pi carità, donna Jancila! Ju vulìa sulu sapiri si canusciavu a donna Minichedda!

JANCILA

E ju vi stava spiegannu com’è ca canusciu.

PAULA

Vui mi stavavu facennu u rriassuntu di tuttu u paisi. Ora sintiti, arrivati unni donna Minichedda e ci diciti si po’ veniri cca, ca ju nun pozzu lassari sula a me soggira. (Pensierosa) Si no, vuliti ristari vui a tinirici cumpagnia, chi ci arrivu ju a csa di donna Minichedda.

JANCILA

(Guardinga per paura che possa entrare Luciana, le fa un gestaccio) Tiè!!! Donna Paula, nun è ca ‘ncuminciastivu a dari nummari puru vuj? Ju cu vostra… soggira? Ma di unni i pigghiati du saccu certi discursa? Ju, a sulu guardalla a vostra soggira, mi vinenu i collassi! Mi ‘nzamà Diu! E poi, vui scumudati a donna Minichedda, sulu pi un cunsigghiu? E non vu pozzu dari ju! Dicitimi, si tratta di (guarda ancora se possa entrare Luciana) vostra… soggira, veru?

PAULA

Sissi, di idda, si. (Impaurita) Chi nni sapiti vu. Rrivai ‘o puntu ca mi scantu puru (guarda pure lei se entra la suocera) addrummintarimi, picchì pensu ca mi putissi succediri quarchi cosa.

JANCILA

E chi ci trasi vostra soggira, cu fattu d’addrummintarivi, scusati? Si nn’avissimu a scantari ogni vota ca nn’addrumintamu, non durmissi cchiù nuddu! Veru è chi quannu chiuditi l’occhi, putissi essiri l’urtima vota pi vui, (Paula comincia col fare scongiuri) picchì po’ succediri ca nun li japriti cchiù, ma… chi vuliti, prima o dopu tutti aviti a moriri.

PAULA

(Facendo scongiuri) Mentri vui ristati pi simenza! Oooh! Donna Jancila, puru vui! Comu! “Chiamu all’orbu p’accumpagnari; si japriu l’occhi e mi fici scantari!” Non basta me soggira! Ju dicia ca mi scantu addrummintarimi pi me soggira…

JANCILA

Ah, picchì pinsati ca idda si nni putissi nesciri pi fora?

PAULA

Ma quali fora e fora chi a porta a tegnu sirrata cu a chiavi! Dicia ca mi scantu, picchì pensu, chi mentri dormu, ma putissi attruvari di supra, d’un mumentu a lavutru e cun pezzu di corda ‘n manu chi m’affuca! Capistivu, ora, picchì vi dicu chissu? Picchì me soggira, non c’è cchiù ca testa… non è chi prima c’era tantu; ma ora è scunchiuduta d’un tuttu, havi a marcia da ragiuni sempre sgranata e fa tuttu chiddu ca ci passa pa testa... dicemu… testa. Ah, si sapissivu, donna Jancila, chi ‘n fernu ca haju!

JANCILA

(Guardinga e presa dalla paura) E… ora, ora unni è? Dormi?

PAULA

Dormi… cu, idda? Chidda mancu a notti dormi! Allura nenti vi staju dicennu! A notti camìna sula, casa casa, e va parrannu cu i defunti. Certi voti, mi fa tenerezza, sapiti chi fa? s’assetta a ‘na gnunidda, ‘n silenziu, senza dari nuddu disturbu e pensa. Poi, (parla come fosse una pazza, tanto che Jancila ha paura) attrovacci chiddu ca ci firrìa ‘nto ciriveddu, ci scatta ‘na molla e ‘ncumincia u tiatru.

JANCILA

(Preoccupatissima) Nun è chi nni l’avissimu a vidiri accumpariri d’un mumentu all’autru, e…

PAULA

Non vu dissi? (Facendola spaventare) Tuttu po’ succediri!

JANCILA

(Spaventatissima, guarda verso la porta se entra) Chi vi cadissi a lingua! Un motu mi facistivu pigghiari! Allura u sapiti chi fazzu, vaju e vi chiamu a donna Carminidda, idda è sicuru ca sapi comu fari p’ajutarivi. (Fa per avviarsi, ed entra lentamente Luciana con un bastone in mano, tenendo verso il basso la parte ricurva; lo alza e, con la parte ricurva, trattiene Jancila per la spalla che stava per uscire. Jancila si ferma sconvolta e comincia a tremare dalla paura. Si gira lentamente e si accorge di Luciana che la guarda impietrita, fissandola negli occhi. Farà il solito giro di testa con i denti di fuori).

LUCIANA

(Voce d’otre tomba) Vui cu siti? Chi aviti di guardarimi così?

JANCILA

(Rabbrividendo) Ju…

LUCIANA

Sai chi ti dicu? Fammi sentiri comu canti! Cchiana cca! (Indicando la sedia) Supra u palcu; videmu co ci vai.

JANCILA

Ju… su-su gnu stunàta, stu-stunàta co-comu a campana da chiesa di ca-cappuccini.

JANCILA

(Fraintende) Non mi ‘nteressanu i puddicini. Cchiana, cchiana e canta ti dissi!

PAULA

(Si avvicina alla suocera, cercando di dissuaderla) A lassa andari chi havi a jiri a casa, chi lassò jintra a pignata supra u focu…

LUCIANA

(Fraintende ancora) U jocu si! Chistu non è giocu! (La guarda attentamente facendo il solito rito con la testa) E tu, cu sì tu ca ci tiri i ddifisi? Senti chi fai, canta puru tu… anzi no, tu sona, e ci fa l’accumpagnamentu.

PAULA

Ma ju… nun haju mancu strumenti, e…

LUCIANA

(La guarda col solito giro di testa, abbozzando mezzo sorriso, e i denti di fuori. Fa una sarcastica e forte risata, poi seria, la redarguisce) Strumenti! Quali strumenti! Sarà la bocca, il tuo strumento! Su, cominciamo il concerto!

JANCILA

Mmalidittu a quannu fu ca vinni! Non mi putìa stari a casa! Ma cu mi porta, cu mi porta a nesciri di jintra!

PAULA

Spiramu chi chista fussi a vota bona ca vi stassivu pi sempri a casa, lassanu perdiri i pinzeri di l’autri.

LUCIANA

(Alzando il bastone) Silenzio tu, se non vuoi assaggiare il bastone!

PAULA

Viditi comu parra bonu l’italianu, di poi ca ci sfasò d’un tuttu u cidiveddu!

LUCIANA

(Alla nuora) Zitta tu, e sali sull’altro palco! (Paula sale). Su, cominciate.

JANCILA

Donna Paula, ju… veramenti, non saccju proprju di unni ‘ncuminciari…

PAULA

Donna Jancila, truvativi ‘na canzunedda, si non vuliti chi u bastuni nnu rumpi di supra, e circati di cantarinni una chi havi u mutivu pi quantu vi pozzu veniri pi d’appressu.

JANCILA

‘Ncuminciati vui, allura.

PAULA

(Intonerà il motivetto di: “Mi scappa la pipì”) Parapparappappà, parapparappapì…

JANCILA

Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì; mi scappa la pipì, papà…

LUCIANA

Brave, mi avete fatto ricordare che devo andare al gabinetto; continuate che ora vengo (Si avvia a uscire mentre le due stavano scendendo lentamente dalle sedie, si gira, e le due risalgono facendo finta di fare sali e scende mentre cantano: le guarda un po’ facendo con la testa il solito movimento ed esce).

PAULA

(Scende definitivamente e va a guardare dallo spiraglio della porta se rientra, mente l’altra continuava a fare sali e scende guardando la porta impaurita) E finitila ora cu s’acchiana e scinni, ancora!

JANCILA

Ah, non c’è?

PAULA

Non c’è, non c’è, putiiti scinniri.

JANCILA

A vuliti sapiri ‘na cosa, donna Paula? (Guardinga) Ca gghintra non mi ci viditi mettiri cchiù pedi, mancu siddu s’apissi d’addivintari a fimmina cchiù ricca di stu munnu! Vi salutu, e chi u Signuri vi dassi ‘na bona manu! (Si avvia camminando all’indietro e guardando sempre la porta di dov’era uscita Luciana. Dimenticheràla sciarpa sulla spalliera della sedia).

PAULA

Donna Jancila, chiddu ca vi raccumannu è di nun scurdarivi di chiamari a donna Minichedda.

JANCILA

Non vi nni ‘ncarricati ca va mannu subitu subitu! Addiu, donna Paula! E sta vota pi sempri! (Esce di corsa).

PAULA

(Va a guardare correre Jancila) Chissa, di comu curri, mancu tempu di frinari havi davanti a casa di donna Minichedda! Dicemu, chi nna disgrazia, appi a furtuna di non vidilla cchiù veniri a me casa dicennu ca ci servi chistu e ci servi chidd’avutru...  almenu, così idda dissi, ca non veni cchiù. Sulu chi cu nasci tunnu è difficili ca mori quatratu. (Va a riguardare dalla porta di dov’era uscita Luciana, e, siccome sta rientrando, torna a risalire velocemente sulla sedia).

LUCIANA

(Entra e, meravigliata, guarda Paula sulla sedia). Sai chi ssi fatta javuta! Si vidi chi havia assa ca non ti vidìa. Veni cca, fatti abbrazzari.

PAULA

(Ha un po’ di paura a causa dei repentini cambiamenti della suocera, ma le va incontro per abbracciarla) Certi mumenti, vossia mi spezza u cori a sintilla (va per abbracciarla ma…)

LUCIANA

T’acchiappavu! (La stringe mentre lei cerca di divincolarsi) Ora sai chi fazzu, pigghiu ‘na corda e t’attaccu ‘o pedi comu facìa me matri quannu ju era nica e a facìa dispirari.

PAULA

(Cerca di svincolarsi) No, e pedi no! Ca mi donnu i cavigghi!

LUCIANA

Chi fai, t’attigghi? E non è megghiu, così ridi e si cuntenta. (Riflettendo) Paula, dimmi ‘na cosa: cu ridi non è signu chi è cuntenti?

PAULA

Si vossia mi lassa ciù dicu.

LUCIANA

E si ti lassu, scappi?

PAULA

No, no scappu.

LUCIANA

Allura ti lassu (La lascia, e Paula scappa dall’altro lato del tavolo, impaurita e indolenzita).

PAULA

‘Nne branci d’un pruppu mi sintia di essiri, di comu mi strincia! E chi forza ca havi!

LUCIANA

Picchì non mi dici si unu ca ridi è cuntentu? (Rifà il verso della testa con l’accenno al sorriso).

PAULA

Mi dici, vossia cuntenta è?

LUCIANA

No, non sugnu cuntenta; haju troppu confusioni ‘nta testa.

PAULA

E allura picchì, a gira spissu ridennu?

LUCIANA

Forsi, picchì… non truvannu a forza di dari rizzettu a la me testa, ridu sfurzannumi di essiri cuntenta. Ora sai chi fazzu, mi canciu e vaju a missa.

PAULA

Vossia non po’ nesciri sinu ca non ciù dici u dutturi. Su scurdò chiddu ca ci dissi? Havi a stari dintra, bedda tranquilla a ripusari, e non s’havi a scurdari di pigghiarisi tutti i midicini ca ci scrissi.

LUCIANA

E u fattu da manciaciumi ciù dicisti chi è?

PAULA

Dici u dutturi, chi a manciaciumi, è dovuta o forti circulu du sangu, è po’ essiri puru causata di l’ammorbidenti, chi dici ca cunteni un profumu chi a lei ci fa allergia. E ju, nne robi, voli diri chi non ci nni mettu cchiù ammorbidenti.

LUCIANA

Ah, non ti fannu cchiù mali i denti?

PAULA

No, no, pi furtuna, mi passaru.

LUCIANA

(Dispiaciuta) Oh, mi dispiaci!

PAULA

E nenti, nenti ci fa, po’ essiri chi a mumentu mi donnu nautra vota; è cuntenta?

LUCIANA

Si, si, cuntenta sugnu!

PAULA

Cuntenta picchì vossia havi i denti finti e si scurdò u duluri!

LUCIANA

Chi dici, chi dici?

PAULA

Dicìa chi ora, a mumentu veni so soru, e ju è jiri ‘nno parrucchieri a farimi i capiddi.

LUCIANA

E cu è me soru? Ju non ‘nn’haju suru! Non fari veniri a nuddu a casa sai! Non sapemu chi genti nni ‘nfilamu dintra. Ju, cu tia vogghiu stari, si, sulu cu tia e cu nuddu avutru. (Bussano, e le due sussultano. Luciana ha paura) Cca, cca eni dda fimmina; mi scantu Paula, vidi chi tutti cosi nni robba; ‘un la fari trasiri.

PAULA

Vossia aspetta ca prima videmu cu è, si era so soru, avissi trasutu, idda havi a chiavi! (Pensierosa) E cu po’ essiri? Forsi arrivò già donna Minichedda! No, non po’ essiri; comu facia? E’ cristiana granni, comu arrivari subitu cca! (Luciana si nasconde dietro la vetrinetta col bastone in mano e comincia a dare segni di agitazione grattandosi un po’ tutta) Cu è?

JANCILA

Ju, ju sugnu, donna Paula!

PAULA

Donna Jancila! E chi fici, non ci ju cchiù unni donna Minichedda? (Bussano ancora). Aspittati, aspittati ca vi japru.

JANCILA

(Entra guardinga e fissa la porta da dove possa entrare Luciana) Nooo… ‘nc’è? 

PAULA

Dicitimi, comu mai siti cca? Non dicistivu chi a me casa, vui… E nni donna Minichedda ci jistivu?

JANCILA

Ci jivu, ci jivu, e a mumentu è cca. (Guardando impaurita sempre verso la porta) Ma… dicitimi, (Luciana si para in silenzio dietro le sue spalle e col bastone pronto a colpire) non è ca nni l’avissimu a vidiri spuntari pi davanti a vostra soggira, e… Ju vinni picchì un mumentu fa mi scurdavu a sciarpa, (guarda un po’ davanti a lei, ma non la vede perché Luciana se l’era legata sulla pancia.) eppuru, ju pinsava d’avilla pusata supra a spaddera da seggia! (Annusando) Ma ‘ntantu u ciavuru u sentu!

PAULA

Picchì, vui, prima di nesciri ci mittiti di supra i robbi u ciavuru pi nun li perdiri?

JANCILA

Ma quannu! Chistu (annusando ancora) è u ciavuru di l’ammorbidenti chi usu ju pi teniri morbidi i tessuti.

PAULA

(Preoccupatissima) L’ammorbidenti? Non mi diciti chi è puru u…

JANCILA

U coccomino.

PAULA

No, u coccomino no! E ora?

JANCILA

Scusati, ora… chi?

PAULA

Eccu picchì è nirvusa è gratta!

JANCILA

Ratta? Ma ratta… cu, ajatta?

PAULA

A jatta si! Me soggira.

JANCILA

Ah, è dda ghintra, nirvusa, ca si ratta? (Preoccupatissima) Non la faciti trasiri cca! Anzi, sapiti chi fazzu, ju mi nni scappu prima ca trasi, si diciti chi è puru nirvusa! A sciarpa va putiti puru teniri, va rrialu. Addiu, vi dissi (gira di corsa per andare, ma… si trova davanti e col bastone alzato, Luciana. Subito scappa dall’altra parte del tavolo, toccandosi il petto dalla parte del cuore. Poi preoccupata…). Attrovacci u cori unni l’haju arrivatu! Chi jurnata movimentata! Non mi putìa stucca li jammi dintra! Cu mi porta, cu mi porta dicu ju!

PAULA

Vui, parrati? E ju, ju c’avissi a diri chi fazzu sempri sta vita!

JANCILA

Tinitila di dda ca ju scappu di stautru latu.

PAULA

Tinitila cu? Non la pozzu teniri quannu non è carma, comu fazzu a tinilla ora! Vui aviti a ringraziari chi non vi pigghia ‘nchinu cu ddu bastuni, picchì da forza chi havi quannu è nirvusa, fussi capaci di spaccari ‘n dui stu tavulu comu fussi ‘na fascedda di ricotta. (Luciana batte il bastone sul tavolo e Jancila salta dalla paura).

JANCILA

(A Paula) Livaticci ddu bastuni di ‘n manu, prima chi u cori no ttrovu cchiù! (Attimo di pausa, si guardano tutti, non sanno che fare. Bussano, sussulto generale).

PAULA

Non pensu chi o manicomiu c‘è cchiù movimentu di cca! (Luciana scappa a mettersi di nuovo dietro il mobiluccio e col bastone in mano. Jancila stava per scappare pensando che Lucianna andasse da lei). E cu po’ essiri, ora? Cu è?

MINICHEDDA

Ju sugnu, donna Minichedda.

JANCILA

Finarmenti! Sapiti chi fazzu? Idda veni, e ju vaju!

PAULA

Vi pregu, aspittati donna Jancila, cu sapi avissimu di bisognu. (Bussano ancora). Jiti a ghiapriri.

JANCILA

Cu, (guardando a Luciana col bastone in mano) ju?  (Indicando Luciana col bastone in mano) Cu chidda cu bastuni ‘n manu? Avissi a fari a fini da ricotta! (Bussano più forte).

PAULA

(Jancila fa un grosso sussulto e rimane impietrita appoggiata al tavolo. Paula si preoccupa vedendola stecchita come fosse diventata una statua) Donna Jancila, donna Jancila chi vi capitò? (Bussano ancora) Vegnu, vegnu, donna Minichedda! (Va ad aprire). Trasissi, trasissi donna Minichedda.

MINICHEDDA

(Entra sorretta dal bastone. A causa della veneranda età, parlerà con la voce un po’ tremula) Salutamu, Paula, ti ricordi di mia? Quantu voti ti tinni ‘ntra li me vrazza. E… dimmi, chi haj di tantu ‘mpurtanti pi mandarimi a chiamari cu Jancila? (S’accorge di Jancila che è immobile, ancora presa dalla paura di prima) Ah, tu cca si! E chi fai misi così? A cu guardi?

PAULA

Rristò scioccata.

MINICHEDDA

Mancu s’avissi vistu i spirdi!

PAULA

Peggiu, peggiu, donna Minichedda!

MINICHEDDA

Ah, si! E cuntami, cuntami, chi vidisti? (Jancila non si muove e Minichedda si rivolge a Paula) Paula, ma è sicuru ca chista è viva? Nun è chi du scantu rristò… sicca?

PAULA

(Si avvicina a guardare Jancila che sembra impietrita) Donna Janicla (Jancila continua a rimanere ferma) donna Jancila, chi vi pigghiò, pi l’amuri di Diu! (Luciana si avvicina lentamente alle spalle di Minichedda e Jancila con lo sguardo assente e muovendo solo la mano, indica col dito Luciana).

MINICHEDDA

A mia? Dici a mia?

LUCIANA

(Sempre con bastone, l’appoggia sulla spalla di Minichedda) Si, propriu così, a vui dici; cu siti?

MINICHEDDA

(Finalmente capisce il perché di quell’aria che s’era creata li dentro) Ora capisciu!

LUCIANA

Era ura! Finarmenti! Si mancia pisci!

MINICHEDDA

Donna Luciana! Era da tempu ca non vi vidìa. Comu stati, stati bona? Mu dati ssu bastuni chi haju bisognu d’appuiarimi megghiu?

PAULA

Ah, scusati, donna Minichedda, mancu a seggia vi desi pi ssittarivi (la prende). Tiniti.

MINICHEDDA

Pigghianni navutra pi to soggira chi avemu di parrari ‘na picca (Paula prende la sedia e fa sedere sua suocera accanto a Minichedda). Allura, Luciana, ti ricordi i tempi di quannu nichi, curriamu pi li strati, libiri comu l’acidduzzi chi lassanu lu nidu pi la prima vota ‘ncerca d’avvinturi, di esperienzi novi, di cosi ca servinu pi divintari granni? E nui, già granni nni ci ficimu d’un pezzu…

LUCIANA

No, ju… non sugnu granni! Non mi vogghiu fari granni, nutrica, nutrica vogghiu rristari; mi piacinu… (toccandosi i capelli) li trizzuddi; mi piacinu li bambuli… e ju, sapiti, ‘nn’haju una chi è tantu bedda, si chiama Lucrezia; aspittati chi va fazzu avvidiri (esce per andare a prendere la bambola).

PAULA

Viditi, viditi chi viti chi è la nostra? Di nuddu nni putemu fari miravigghia. Nascemu criscemu… ma nuddu sapi chi fini ca facemu. Puru donna Jancila, viditi comu rristò? Spiramu chi ‘nta tuttu chistu, idda si ripigghia (si avvicina a Jancila). Donna Jancila, donna Jancila, arrispunniti pi l’amuri di Diu!

JANCILA

(Riprendendosi lentamente) Cu è? Cu mi chiama? Unni sugnu?

PAULA

Cca, ca siti, unni mia, unni donna Paula, a vostra vicinedda.

JANCILA

(Si riprende quasi del tutto) Unni cu? Unni donna Paula, a nora di donna Luciana, chidda… (Terrorizzata) Ajutu, ajutu! A casa, lassatimi jiri a casa! (Scappa gridando come una forsennata) Ajutu, ajutu!!! (Entra Luciana con la bambola in braccio e va a sedersi in una sedia, calma come non mai, e comincia a cullare il bambino cantandogli qualcosa).

LUCIANA

Oh, oh, oh, dormi bimbo fa la bobò. Oh, oh, oh quanti bacetti che (canta andando abbassanndo la voce) ti darò. Oh, oh, oh…

MINICHEDDA

Vistu chi cu idda non potti parrari è signu chi l’avia di fari cu tia. Ora senti e scutami. Non pinsari chi pi mia sia facili diri quantu haju di diriti, ma la vita, figghia, è l’unica ca non canusci razza; nni tratta a tutti pi lu stissu versu; sulu nuiautri… poviri fissa, pinsamu di essiri ‘mmurtali, circannu di farinni mali l’uni cu l’autri, macari pi appariri cu cchiù sordi, cu cchiù aviri, comu si la ricchezza fussi ‘na grandi doti. E’ l’amuri lu beni cchiù granni ca nui tinemu, e chi tanti nnu scurdamu. Tu, a vo beni a to soggira?

PAULA

Assai, assai ci nni vogghiu, donna Minichedda! Anchi si spissu nn’amu pizzuliatu, e ancora cuntinuamu a fallu… pi chiddu ca idda po’ capiri; e amia mi nni doli u cori pinsari di purtalla nno’ ‘mpostu di ricoviru; ju pi chissu l’avia fattu chiamari a vossia, pi darimi cunsigghiu.

MINICHEDDA

Tutti, prima, o poi divintamu granni, anchi si tanti comu a idda vulissiru ristari nutrichi. Sai chi fai, figghia, un cunsigghiu tu vogghiu dari, poi fai chiddu ca voi.

PAULA

A vossia sentu, parrassi.

MINICHEDDA

A idda, ci fu quannu l’avisti pi matri…

PAULA

Si, l’appi pi matri du voti, picchì a mia, già non c’era cchiù quannu canuscivu a idda, e se essiri sinceri, di beni mi nni vosi tantu.

MINICHEDDA

E allura sai chi fai? L’ha vulutu beni comu fussi ‘na matri; ora cuntinua a vuliriccini tantu comu fussi ‘na figghia, picchì è chissu ca idda pensa di essiri: ‘na piccididda.

PAULA

Sulu ca ju figghi non appi a furtuna d’avirinni…

MINICHEDDA

Lu beni non canusci età, e poi, sai comu si dici: “Lu stissu mortu ‘nsigna a chianciri” (rimarranno bloccati come se continuassero a parlare, mentre si sentirà Luciana che ripete due filastrocche di nenia e poi si bloccherà anche lei).

LUCIANA

Oh, oh, oh, dormi figghitta fa la vovò. Oh, oh, oh, resta cu mia, nun ti lascerò (rimane bloccata anch’essa, si abbasseranno le luci ed entrerà… s’è possibile, sotto l’occhio di bue, Jgnazia che, portandosi sul proscenio, narrerà in versi, la morale finale).

JGNAZIA

Ah chi vita la nostra, / fui e gira comu ‘na giostra. / Cu canta, cu ridi, / c’è pirsinu cu nun havi fidi! / C’è lu poviru, lu binistanti; / lu putenti e lu briganti. / A nenti servi aviri ricchizza, / quannu ‘n famigghia regna tristizza. / Megghiu viviri di fami e stenti, / ca vidiri piniari li megghiu parenti. / Tutti fujemu currennu di cursa, / tutti vivemu ricitannu ‘na farsa. / / Oh quantu semu fausi supra sta terra; / spissu e pi nenti facemu ‘na guerra, / Ma quannu la disgrazia trasi ‘n famigghia, / nni ricurdamu tutti du patri e da figghia. / E’ di boni ca ‘nn’avemu amari, / cu amici e parenti cchiù cari; /  picchì la ricchizza nun sù li tisori / ma l’amuri cchiù granni chi nasci du cori.

FINE

                                                                       www.roccochinnici.it 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 25 volte nell' arco di un'anno