O friu i pisci o guardu a jatta

Stampa questo copione

O FRIU I PISCI O GUARDU A JATTA

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

------

PREFAZIONE

Peppi e Catarina, conducono in un cortile, nella loro modesta abitazione, una vita tranquilla e, anche se tra loro nascono degli screzi, finisce che da li a poco ritorna la calma di prima; ma… quando ad abitare in quel cortile, prende dimora un malato mentale, tra l’altro uscito da poco dal manicomio, saltano tutti gli equilibri e…

                                               Tonnarella 16, maggio 2012

PERSONAGGI

                                   PEPPI                         capu famigghia

                                   CATARINA              mugghieri

                                   GERMANU               figghiu

                                   RIOLU                       patri di Catarina

                                   LORA                        vicina

                                   ALFREDO                frati di Lora

           

(Un cortile con degli attrezzi da cestaio. Diversi panieri e ceste sparse in giro. Qualche mazzo di cipolle e peperoncino appesi alla parete, ed altre cose che arricchiscono lo scenario di un esterno).

CATARINA

(Entra nel cortile e guarda Peppi intento a misurare la larghezza della casa) Chi è ti mittisti a fari u ‘ncigneri, ora? Si po’ sapiri chi sta facennu cu ssa rrullina?

PEPPI

E’ vidiri quantu nni tocca di pagari pi sta nova tassa. No sintisti chi liggi ca misinu? A cu havi a casa ci spetta di pagari.

CATARINA

E picchi nuautri non stamu pagannu?

PEPPI

Stamu pagannu… chi? U mutuu a banca?

CATARINA

U sai chi no ‘nn’haju caputu nenti. U mutuu a banca non servi pi pagari a casa? (Peppi annuisce) Oh! E allura chi avemu di pagari di autru si a casa a stamu pagannu nui?

PEPPI

Allura ‘un lu capisti! A tassa, a tassa avemu di pagari!

CATARINA

A… tassa pa… casa?

PEPPI

Propriu così! Eccu, vidi? Ci voli tempu, ma finisci chi all’urtimu i cosi i capisci.

CATARINA

(Sempre più confusa) Scusa, a casa a stamu pagannu nuautri, e allura chi ci trasi chi avemu puru di pagari a tassa? Non è ca nna rialò u Statu! E poi, a casa non è chi è ancora a nostra sinu ca non finemu di pagari, quindi…

PEPPI

Comu non è nostra! Non ficimu u prestitu pa ccattari?

CATARINA

A nostra, si! Non semu mancu patruni di vinnilla! Comu non paghi cchiù, a banca sa pigghia! E di cursa puru! Avutru chi nostra e nostra!

PEPPI

Ah, si? E allura sai chi fazzu, mi cogghiu a rullina; chi ci misuru a fari, si a casa non è ancora a nostra?

CATARINA

A mia u dumanni? Tu si ca haj a rrullina e pigghi misuri.

PEPPI

Chi poi, dicu ju, u Statu ‘nveci d’aiutariti a falla a casa, aspetta chi tu a finisci pi fariti u rrialu: a tassa! A nautri du jorna, a tutti chiddi ca pagamu a tassa, nn’arriverà di pagari ‘na tassa speciali.

CATARINA

Ah, si! E quali sarebbi?

PEPPI

U statu metterà ‘na tassa supra a tassa chi già pagamu; ‘n paroli semplici: si ju… mittemu pagu centu euru di tassa, lu statu mi farà pagari ‘nautra tassa supra i centu euru, e accussì pi tutti l’autri ca paganu i tassi: cu nni paga centu, pagherà la tassa pi centu, cu nni paga ducentu pagherà la tassa pi ducentu, e così pi tutti l’autri.

CATARINA

E certu, chistu è nautru premiu chi u statu ricanusci a tutti chiddi onesti ca paganu i tassi… puh!!! Curnuti! Comu, nuiautri, quannu un parenti, o ‘n’amicu si fa a casa, ci purtamu pi preju: ‘na pianta, o… chi sacciu un oggettu d’arredamentu, e u Statu, chi avissi a essiri iddu a dari l’esempiu, nni fa pagari simili tassi! Chi Statu è chissu?

CATARINA

Senti, ‘ncigneri, ma tu l’ha caputu bonu cu è u Statu e di cu è formatu?

PEPPI

E certu, u Statu è un’entità giuridica… si, mi pari chi così si dici; e è formata di una grossa organizzazioni politica…

CATARINA

Alt! Basta, fermati ddocu, non continuari cchiù.

PEPPI

Picchì?

CATARINA

Picchì non ha caputu nenti! Tu dicisti chi è formatu di una organizzazioni politica…; dicisti così?

PEPPI

Certu.

CATARINA

Vidi, vidi chi già sbagghiasti! Picchì… sinu all’organizzazione ci semu; chi è puru grossa e abbastanza puru, sulu chi non è politica, ma è una organizzazioni di latri, pirati, filibusteri…

PEPPI

Filibusteri! Pirati! Oh, Catarina, ma chi dici? I pirati non sunnu a mari?

CATARINA

Ah ma si vidi chi allura non ha caputu propriu nenti! A mari nuiautri ci semu! Pezzu di maccarruni ca si! Ha sapiri ca u Statu è comu quannu c’eranu i Re di ‘na vota; u palazzu du guvernu di ora, è comu u casteddu unni stava u Re cu i sudditi; i sudditi, chi sarebbiru i politici di ora, ponnu fari i liggi pu populu? No! Li fannu pu Re, chi sarebbi lu Statu di ora… (Peppi non capisce) Chi è non capisci? U sapia! Però non ti prioccupari chi non è grave si non capisci, picchì tanti ci nn’è comu a tia ca ci veni difficili capilli sti cosi.

PEPPI

E allura picchì i sudditi fannu sti liggi contru ‘o populu, sapennu di falli a fauri du Re?

CATARINA

Oh, Peppi! Picchì dici? Ma picchì u Re è non è fissa! E allura chi fa, paga li sudditi a pisu d’oru, no vidi quantu guadagnanu li sudditi di ora! E iddi cuntinuanu a essiri servi fedeli. U capisti picchì a genti s’ammazza pi divintari sudditu? No politicu! Politicu si dici picchì semu… in… democrazia.

PEPPI

Eh, no chistu u sacciu! Ddocu ti sbagghi! Picchì… democrazia, voli diri o rriversu di chiddu ca sta dicennu tu! Voli diri chi cumanna u populu!

CATARINA

Cu tia è inutili ca cuntinuu a discutiri, picchì tu si comu a tuttu u restu du populu, chi si ‘nghiuttiu di essiri ‘n democrazia; si fussi così, ci nni saria motivu di pagari a tassa da casa, dopu ca un poviru cristu si l’ha fatta a lacrimi di sangu? Ci fussi motivu ca u riccu cumanna e u populu fa u schiavu?

PEPPI

Senti, Catarina, ma picchì non ti metti a fari politica?

CATARINA

Comu si vidi chi ssi ‘ngenuu figghiu! E tu pensi ca mittissiru a mia a fari politica? L’avistu mai fari politica a unu ca dici chiddu ca dicu ju? Un lu mannassiru pi subitu a casa, ‘o u ‘ntirnassiru ‘nto ‘n carciri cu ‘na scusa qualsiasi e ghittassiru a chiavi?

PEPPI

Senti, bonu, bonu non l’haju caputu u discursu; però capivu chi a casa non l’è misurari cchiù; voli diri ca chiddu chi veni appressu si vidi. U sai ‘nveci chi fazzu ora?

CATARINA

Sintemu.

PEPPI

Scrivu o Prisidenti da Repubblica…, chi dicinu chi è un cristianu bonu…

CATARINA

Pi tia, tutti cristiani boni su.

PEPPI

Oh, così dicinu! Chi è un cristianu appostu.

CATARINA

E secuta! E chi fai, ci scrivi dicisti?

PEPPI

Ci scrivu ‘na bedda litra dicennucci tuttu chiddu ca dicisti tu, e si è giustu chiddu ca cuntinuanu a fari i politici: pani pani e vinu vinu.

CATARINA

(Ironica) Ah, ci scrivi… pani pani e vinu… vinu? Oh, Peppi, comu si vidi chi a oj chiffari non nn’ha propriu! Non è megghiu chi ti va fa quattru panara, ‘nveci?

PEPPI

Ma u Prisidente da Repubblica…

CATARINA

E ‘nsisti! Non putemu canciari discursa? Pi forza di chistu avemu a parrari? Secunnu tia, u Prisidenti ‘un lu sapi chiddu ca fannu i politici! Comu fa iddu a diri chi tu ha ragiuni! Tu pensi ca u Prisidenti, si vulissi, ‘un lu sapiria comu putiri risorviri a crisi pi ‘na vota e pi sempri? Ha sapiri, chi u Re di ‘na vota s’impadrunì di tutti li terri di contadini lassannuli a tutti morti di fami, o stissu di comu chiddu ca sta succidennu ora. Su populu arrivò chi già non po’ manciari cchiù, non si capisci ca è picchì li beni du populu si pigghiaru li ricchi? Chi sarebbiru comu li baruni, li conti, li marchisi…, di ‘na vota? ‘O populu non ci ristò mancu la dignità di essiri omini! Comu a po’ risorviri a crisi, u populu, si non teni cchiù i sordi pi cattarisi i cosi di prima nicissità? C’è genti chi non si po’ ccattari cchiù mancu u pani e a pasta, e ‘na pocu aspettanu ca chiudinu i mircati popolari pi jiri a circari ‘n menzu a unni jiettanu u restu da frutta marcia, pi vidiri di truvarinni quarcuna bona! U capisci unni semu rrivati? Ti vogghiu fari un esempiu: mittemu chi nuautri avemu deci figghi, e nno stissu tempu avemu puru centi euru, chi facemu?

PEPPI

Ci dassimu deci euru pi ogni figghiu!

CATARINA

Eccu! Vidi? Chistu è un raggiunamentu sanu! Ma chistu, picchì nuiautri vulemu beni a tutti e deci figghi! Si ‘nveci u Statu… ca di certi so figghi non ci nni futti nenti di nenti, nni duna ottanta a dui e l’autri vinti chi restanu i sparti all’autri otto; mu vo diri comu fannu chist’ultimi, a teniri u passu di l’autri dui? Finisci ca rischianu di fari ‘na brutta fini… comu del restu sta succedinnu ora, vidi quanta genti c’è puru ca s’ammazzi picchì non po’ rrivari a fini misi? Quindi… Sai chi fai, lassalu perdiri di scriviri o Prisidenti, chi ci perdi puru i sordi du franchibullu.

PEPPI

Forsi ha ragiuni. Allura sai chi mi cunveni fari; mi fazzu pi daveru quattru panàra, così si veninu i crienti e servi ca pigghiu corchi cosa di sordi, e facemu un pocu di spisa.

CATARINA

Oh, finarmenti! E così, finarmenti canciamu puru discursa. (Entra in scena Lora, vicina di casa).

LORA

Salutamu, mastru Peppi. A chi semu cu i panàra? E a vinnita, chi dici? Si ccatta, si ccatta a genti?

PEPPI

Dicemu chi, cu a crisi ca c’è, si stenta a vinnilli; a genti, oramai, preferisci ccattarisilli di plastica i panàra…, puru picchì risparmia. La maistrìa di l’arti, oramai non havi cchiù cumpenzu!

LORA

 (A Catarina) Buon giornu donna Catarina.

CATARINA

Buon giornu a vui, donna Lora. Chi dici vostru frati? Comu sta?

LORA

E comu vuliti c’havi a stari! Vui u sapiti comu si po’ stari quannu si è ‘nna ssi condizioni.

CATARINA

Ju, pi furtuna…

LORA

Pi carità, non vogghiu di diri ca vui aviti avutu a stissa malatia di me frati… vulìa diri chi vui putiavu capiri comu si po’ stari quannu un omu è nna sti condizioni. Va avanti a furia di gnizioni e pinnuli; pinnuli e gnizioni, chi servinu a tinillu carmu; anzi, dicinu i medici chi per ora è in una fasi di tranquillità; tantu ca mi dissiru chi… si vogghiu, mu dunanu pi ‘na para di jorna; dicinu chi ogni tantu, stari ‘n casa, l’aiuta a stari megghiu, picchì ci ritornanu ‘n menti i ricordi di ‘na vota, chiddi di l’infanzia, e allura…, chi vuliti ca fazzu?

CATARINA

(Preoccupata) E nenti, chi putiti fari! Dda, i medici sannu megghiu di vui, comu pigghiallu.

LORA

Ma mancu u pozzu bbannunari! E allura chi mi tocca fari, vistu ca dicinu chi è megghiu, vaju e u portu un pocu di jiorna cca; è me frati, e si non l’hajutu ju, cu vuliti co fa!

CATARINA

(Molto preoccupata) Chi vuliti diri, ca ora jiti e u… pigghiati?

LORA

E certu, u pozzu bannunari!

PEPPI

(Preoccupato) Donna Lora, nun è chi… niscennu… vostru frati… Vui vu ricurdati chiddu ca successi a vota passata!

CATARINA

Ancora i vermi havi du nuccenti di me figghiu, pu scantu ca si pigghiò! Nun è chi ora…

LORA

No, non cridu! Allura chi motivu avissiru i duttura di diri ca u fannu nesciri? Anzi, (a Peppi) sapiti chi faciti, mastru Peppi, ogni tantu, comu ora iddu veni, vu mittiti a latu e ci parrati di cosi antichi, così servi chi l’aiutati a guariri. Ju vaju, si nno, me frati, sapennu chi è jiri a pigghialu, spetta comu un piccididdu a nisciuta da scola di vidiri cumpariri o patri o a matri chi u va pigghia, e si u genitori tarda, ci resta mali, picchì non si vidi attenzionatu. A prestu (esce, mentre i due rimangono a guardarsi imbambolati e nello stesso tempo preoccupati).

PEPPI

Catarina, u capisti chiddu ca dissi donna Lora?

CATARINA

Dissi chi ti la teniri o latu picchì u jiuti a guariri; chissi su malatii chi non c’è nudda cura chi po’ guariri.

PEPPI

Chistu voli diri chi a mumentu ‘ncumincia l’opira!

CATARINA

(Preoccupatissima) E cu Germanuzzu comu facemu? Chiddu su ‘nzonna ancora a notti! E certi notti sauta du lettu gridannu chi pari ca u stannu ammazzanu! Appena senti chi u Prufissuri nesci ti vogghiu! E’ capaci chi mori du scantu!

PEPPI

E ‘ntantu ciù putemu diri di non purtallu cca a so frati! Chista a so casa è.

CATARINA

Guarda chi facemu, ‘ntantu damucci ‘na sistimata a tutti sti cosi pedi pedi, si nno finisci chi comu arriva, si cunfunni e rischia chi u cidiveddu ci va subitu in suprariscaldamentu.

PEPPI

E allura, primaramunni puru a daricci ‘na bona accoglienza, po’ essiri chi si senti cchiù… comu diri… tinutu ‘n considerazioni, comu dici donna Lora, e sta cchiù tranquillu. Pi prima cosa ci dicemu: Professore carissimo! Eh si, picchì a iddu ci avemu a parrari ‘n talianu! U sai ca ci teni cchiù da so stissa pirsuna; e guai a sbagghiari, si nno… vistu ca iddu ama parrari ‘ntalianu, pensa chi u stassimu pigghiannu pi fissa, cioè chi u stassimu sfuttennu.

CATARINA

E si quarchi cosa non sacciu comu si dici ‘n talianu, chi fazzu, m’ammazzu?

PEPPI

Senti chi fai, ripeti chiddu ca dicu ju, e si voi, ogni tanti ci dici: “si, certo si capisce! Ha ragione!” Avemu a circari di fallu sempri cuntentu, guai a contrariallu! Si nno ‘ncumincia a pinsari chi si è comu dicemu nuiautri, voli diri chi è signu chi iddu non raggiuna cchiù, e si non raggiuna cchiù, pensa chi è cosa di manicomiu; ma… siccomu, iddu, o manicomiu non ci voli turnari, chi succedi?

CATARINA

(Preoccupata e impaurita) Bedda matri, chi… succedi?

PEPPI

Succedi chi… (le risponde come fosse un pazzo, facendola spaventare) Bum!!! Esplodi la so fuddia!

CATARINA

(Fa un sobbalzo facendo un passo indietro) Corpu di sangu a tia e a iddu puru; un motu mi facisti pigghiari! Non ti pari ca tu si cchiù pazzu d’iddu?

PEPPI

Ora ti scanti? Comu veni ta scantari, si sbagghi a dirici quarchi cosa. E non ti rischiari a dumandaricci comu sta!

CATARINA

Ah… no?

PEPPI

E certu ca no! Picchì allura iddu pensa ca nuiautri, dumandanduci, voli diri chi già u sapiamu ca stava mali, e quindi chi ha statu ‘o manicomiu. Casu mai ci putemu dumandari di avutri cosi ‘mportanti; chi sacciu… comu s’avissi statu in un convento e che esito abbia avuto la confidenza…

CATARINA

(Fraintende) Ah, comu si iddu avissi statu ‘n conventu, e a cunfidenza c’avia cu i frati?

PEPPI

(Meravigliato) Ma quali conventu e frati!

CATARINA

Comu, finisti di diri ora ora: u conventu, a confidenza…

PEPPI

Ma quannu! Ju non mi rifirivu ‘o cunventu di frati, ma a ddu cosa ca fannu quannu si juncinu alte personalità di la scienza!

CATARINA

E allura è megghiu chi non ghiapri pi nenti a bucca! Non si dici conventu e confidenza ma… convegno e conferenza… si mi pari chi così si dicinu. Sai chi facemu? Parramu comu sapemu parrari nuiautri, chi è a megghiu cosa! E forsi è ancora megghiu chi lassamu parrari a iddu, e, si è u casu, ci calamu sempri a testa, tantu non cridu chi starà assai cca; chisti non su malatii ca si guariscinu di oggi a dumani, anzi… non si guariscinu propriu! Quindi…

PEPPI

Si nno, u sai chi facemu? Ju mi fazzu truvari chi non vidu; e tu chi non senti e non parri bona. Così è sicuru ca non ci avemu a chi fari, e non putemu sbagghiari.

CATARINA

U sai ca putissi essiri ‘na bedda truvata! Aspetta ca ti pigghiu l’occhiali scuru, chiddu ca usa Germanu pu suli.  

PEPPI

E già, veru! E si ‘nzamà, ‘nto megghju trasinu Germanu, o to patri?

CATARINA 

Voli diri chi non ci damu cuntu a nuddu di dui. Aspetta chi pigghju l’occhiali, prima c’arrivanu (va a prendere gli occhiali, mentre Peppi cerca di finire di sistemare il posto dove sedersi).

PEPPI

Ju mi ssettu cca e fazzu finta di non vidiri, e di sutta l’occhiali scuri, servi ca controllu tutti i so muvimenti (entra Catarina con gli occhiali).

CATARINA

Eccu cca, vidi comu ti stannu, (li prova).

PEPPI

Appostu! Un paru un ciecu pi daveru? (Prende un bastone che si trovava li accanto e fa la prova a camminare). Chistu mu tegnu a latu comu si mi sirvissi p’ajutarimi a caminari e nno stissu tempu pi carricariccillu ‘n testa, si ci nni fussi di bisognu. Sulu chi cu stu pazzu pedi pedi, trasemu ‘n ferii.

CATARINA

Chi voli diri ‘n ferii?

PEPPI

Voli diri chi non pozzu travagghiari cchiù; comu fazzu, scusa, se controllari a iddu? “O frìiu i pisci, o guardu a jatta!” (Si sente il rumore di una macchina arrivare e lo sbattere dello sportello) E chi è, già cca su! (Corri, corri, a occupare posto. Catarina va a sedere più in la, facendo finta di lavorare con qualche attrezzo: con la lana, o a stirare, rammendare… Mentre Peppi, prende un paniere che era in lavorazione e se lo mette sulle gambe intento a lavorare. Entrano i due, lui con i capelli di dietro tesi verso l’insù come se si fosse alzato da poco dal letto; attorno agli occhi, un po’ di nero, mentre in faccia, un po’ di talco o fondo tinta bianco. Una giacca, possibilmente grande. La cravatta, su di una camicia bianca, larga di collo. Avrà sempre gli occhi fuori dalle orbite e guarderà fisso; parlerà quasi staccando le parole per il forte effetto dei tranquillanti).

LORA

(Vedendoli in quella posizione e senza reagire al loro ingresso, non capisce e chiama Catarina) Donna Catarina, donna Catarina! (Alfredo, guarderà in giro con lo sguardo assente, ha in mano una vecchia valigia legata con un filo di spago e una grossa radio a transistor sotto il braccio).

PEPPI

Oh, donna Lora! Vui siti? Menu mali ca vinistivu!

LORA

(Meravigliata) Chi fu, chi successi? Picchì mi dicistivu: vui siti? E com’è chi vostra mugghieri non senti? E vui chi ci fati cu ssi occhiali scuri? Non è chi c’è suli?

PEPPI

Prima mi facissi salutari o Prifissuri; vinni, veru?

LORA

E certu ca vinni! No viditi?

PEPPI

E chissu vi vulia diri; successi chi a me mugghieri ci scumpariu a ‘ntisa e quasi ‘un po’ parrari cchiù; e a mia… u viditi? M’abbannunau  a vista d’un tuttu!

LORA

Comu, non stati travagghiannu ‘o panaru?

PEPPI

Gna veru è! U sapiti chi è, chi a cosa è frisca frisca, e mi ristò u panaru ‘n manu. Aspittati ca u posu e chiamu a me mugghieri, (si alza e, tentoni, col bastone si aiuta a camminare). Catarina, Catarina, veni ca c’è u Prufissuri!

CATARINA

(Peppi la tocca con il bastone e lei ha un sussulto. Parlerà sforzandosi come fanno i muti per farsi capire). Bon giornu Prufissuri.

ALFREDO

(Quasi sillabando e con gli occhi spiritati) Perché questa parla così che non si capisce? Mi prende in giro?

LORA

Ma quannu mai, chi va pinsannu, Alfredo! A maritu e mugghieri i pigghiò ‘na brutta malatìa: idda non po’ parrari bona e non senti, e so maritu… mischinu! Non vidi cchiù nenti.

ALFREDO

E come fu? Dove fu? Quando fu? A che ora fu?

PEPPI

Cca, cca dintra successi; e non nni putemu spiegari u mutivu!

ALFREDO

(Parlerà sempre molto lento e con un sottile filo di pazzìa) E com’è possibile? Può essere che avete ritardato a mangiare? Si dice, spesso, che: dalla fame non ci vedo più, e se tu hai tardato a mangiare, è possibile che sia andata via la vista. Si, proprio così.

LORA

No, Alfredo, non potti essiri chistu!

ALFREDO

(Un po’ adirato, ma sempre sillabato) A me non devi dirlo che non è potuto essere, perché io non posso sbagliare!

LORA

Ah, veru è, raggiuni ha! E… idda (indicando Catarina), idda, allura, comu è ca non senti e non parra bona?

ALFREDO

Sicuramente è successo che lei gli avrà detto che ancora il mangiare non era pronto e lui le disse: ‘mmucca, spiramu a Diu! (A Peppi) Non è vero? A me puoi dirlo, non glielo racconto a lei.

PEPPI

Veru, veru è!

ALFREDO

E siccome lui le ha pure detto un sacco di parolacce, lei si è tappata le orecchie forte, e così è finita che si è pure rotto il timpano. (A Caterina) Dillo, dillo, a me puoi dirlo, non glielo racconto a lui.

CATARINA

(Aiutandosi anche ad annuire e facendosi sempre capire con la gola) Veru, veru è!

ALFREDO

Lo sai che faccio, mi siedo un poco qui, in questo cortile che mi aiuta a pensare e a ricordare i giorni quando ero piccolo. (A Lora)  tu, se vuoi, puoi andare, se dovessi avere bisogno, ti chiamo: (La chiama come se fosse già andata via) Lora, Lora! Com’è, no ci sente!

LORA

Cca, cca sugnu Alfredo.

ALFREDO

Ah, qui sei? Sei già arrivata?

CATARINA

(Impaurita, parla normale e scappa dentro casa) Bedda matri, o peggiu jemu; mi scantu!

ALFREDO

(Si guarda sbalordito con la sorella meravigliata) Chi è stato a parlare? Mi è sembrata lei (indicando Caterina). E dov’è, se n’è andata?

LORA

Sicuramenti appi a curriri pu gabinettu.

ALFREDO

Ah! Perché qui si corre per andare a gabinetto? Lo sai che non lo ricordavo più. Dov’ero io, non si correva per andare al gabinetto, potevi farla…, dove ti trovavi.

LORA

(Scandalizzata e sdegnata) Chi schifu!!! No, cca così è! Forsi tu scurdasti. Cu sapi, sarà l’aria di stu curtigghiu ca ti fa curriri pi jiri… dda.

ALFREDO

Sai che d’ora in poi dovrò farci caso! Ora, se vuoi, puoi andare; io mi siedo qui accanto a Peppi, a momenti torna la signora Caterina…

PEPPI

E ora ca torna!

ALFREDO

Ah, non torna più? Allora vuol dire che sarete voi a tenermi compagnia, perché il dottore dice che ho bisogno di parlare.

LORA

Alfredo, sicuro ca pozzu jiri dintra?

PEPPI

(Si tocca il fondo dei pantaloni facendo smorfie) Haju ‘na strana ‘mprissioni…

ALFREDO

Lora, non la senti questa puzza? E’ come se mi mancasse l’aria. Che cosa può essere?

LORA

Nenti, sicuramenti è signu chi donna Catarina già fici chiddu c’havia a fari! E ora… rristò… u ciavuru.

ALFREDO

E meno male che è andata via di corsa! Se no…

LORA

Allura… vaju?

ALFREDO

Si, si, c’è qui Peppi se dovessi avere bisogno (Lora si avvia).

PEPPI

Donna Lora aspittassi chi ci haju di dirici ‘na cosa (Le va incontro mentre Alfredo è intento a guardare, sempre con lo sguardo assente, in giro). Ci vulia diri (guarda se Alfredo possa guardare e sentire, ma quello è intento a guardare altrove) Chi ju vjiu bonu, e chi me mugghieri nun havi nenti; decisimu di fari così pi quantu non strinciamu confidenza cu vostru frati.

LORA

Mastru Peppi, fici bonu a dirimi chissu; u sapi chi m’avia scantatu chi era veru?

PEPPI

Però, puru vui, tinitilu d’occhiu a vostru frati, non mi pari tantu tranquillu comu dissiru i duttura. Ora jitivinni e nun ci facemu capiri nenti.

LORA

(Alza la voce pernon far capire niente al fratello) Va beni, mastru Peppi, nun stati ‘n pinseri (esce).

ALFREDO

Sai che faccio, esco dalla valigia i regali che ho portato, tanto tu non li vedi; sono delle cose che mi serviranno per realizzare un progetto, qui in questo cortile. (Apre la valigia e va uscendo quanto si è portato d’appresso. Per prima cosa tira fuori un cappio) Questo è un attrezzo che serve per realizzare l’altalena; si mette qui (indicando il collo) così, infilato e la persona fa così (facendo come il pendolo dell’orologio). Lo sai che sento troppa puzza? (Prende un altro oggetto, è un grondissimo coltello) Questo è un altro attrezzo che…, non appena finisce l’altalena; serve a far così: zamt! (indicando la decapitazione) e ci sbrighiamo prima. Poi c’è… (annusa in giro) Lo sai, Peppi, che sto soffocando dalla puzza?

PEPPI

E si un la finisci di nesciri sti… attrezzi di dintra a valigia, arriva chi a mia… mi nescinu (le feci) tutti cosi di sutta i pantaluna.

ALFREDO

Allora, hai visto gli attrezzi!

PEPPI

Cu, ju? E comu fazzu a vidilli, chi sugnu orbu d’un tuttu!

ALFREDO

Meglio per te, perché se li vedevi, dovevi essere il primo a fare l’altalena.

PEPPI

(Preoccupatissimo) Sapi chi ci dicu, siccomu a me mugghieri ‘un la pozzu chiamari chi non senti e ju è jiri o gabinettu, voli diri chi ci vaju cu i me pedi e lei mi spetta cca, chi ora tornu.

ALFREDO

Fai presto però, se no, vengo io a prenderti.

PEPPI

Certu ca fazzu prestu! (Scappa di corsa tenendosi il fondo dei pantaloni) Catarina, Catarina! Libiru è u gabinettu? (Alfredo si tappa le narici per la puzza che ha lasciato Peppi).

ALFREDO

(Si tappa il naso facendo segni di disgusto) Intanto che torna Peppi accendo l’arradio, e poi entro a casa; è da tanto che non la vedo. (Si sentira una musica tenebrosa, qualcuna dei films dell’orrore. Alfredo esce mentre entrano, guardinghi e in punta di piedi, Peppi e Catarina. Lentamente, Peppi l’accompagna a farle vedere gli attrezzi che Alfredo aveva riposto nella valigia).

PEPPI

Veni, veni; (Catarina ha paura) e non ti scantari, ca si torna scappamu di cursa! (Apre la valigia) Guarda chi c’è cca; chistu (cappio) dici ca servi pi fari l’altalena (Catarina vorrebbe tornare subito indietro impaurita come non mai, ma Peppi la trattiene) Aspetta ti dissi! E chist’avutru; (coltello) u vidi chistu? Dici ca servi pi quannu unu finisci di farisi l’altalena, così guarda (fa il segno di staccare la testa e Catarina cade a terra come una pera marcia) Zamt! (Peppi abbassa la testa e non vede più Catarina) E chi è, scumpariu già! Ah, cca si! Catarina (L’ajuta a rinvenire mentre, impaurito, guarda se possa rientrare Alfredo) Catarina! Sbigghiati ca si trasi Alfredu, l’altalena a tutti dui assiemi nni fa fari! Svigghiati. (Entra Germano, ragazzo effeminato e vestito con indumenti lucidi e attilati, con del gel ai capelli; s’accorge di sua mamma a terra e di suo padre che ha quel grosso coltello in mano).

GERMANO

(Scandalizzato e pieno di paura) Papà!!! Oddio!!! Che cosa hai fatto? Hai ucciso la mamma?

PEPPI

Zittuti, zittuti! Quali ucciso e ucciso! Curri, veni cca e ajutami, prima chi trasi u Prufissuri!

GERMANO

(Preoccupatissimo) Chi, il Professore… Alfredo? Di nuovo è tornato? Io ho paura! (Sta per andare).

PEPPI

Unni va! Veni ti dissi e ajutami! Guarda chi fai, va pigghia u biccheri cu l’acqua, e ci vachi dintra menza buttighiedda di gocci di chiddi ca usa u nonnu pi jiri ‘o gabbinettu, e portalu subitu cca, curri! (Germano esce di corsa facendo un saltellino come usano fare quelli che hanno quelle caratteristiche). Catarina, Catarina! Sbigghiati ti dissi, si nno mali finisci! (Guarda, molto preoccupato, se rientra Alfredo e cerca di alzare Catarina che non da segni di ripresa). Catarina! Comu, un mumentu fa parivi ‘n’avvocatu, cu tuttu ddu scilinguagnulu supra a politica, e ora… (entra Germano col bicchiere).

GERMANO

Tieni, dagliela, dagliela!

PEPPI

Ma a cu a to matri? A purga? E tu pensi chi avemu bisognu di purga nuiautri cu tuttu chiddu ca voli cumminari u Prufissuri! Ci mittisti i gocci?

GERMANO

Glielo svuotata quasi tutta la bottiglietta!

PEPPI

Bonu facisti! Senti chi facemu, stu biccheri u mittemu o postu di chist’avutru (sostituisce i bicchieri, e quello con le medicine lo nasconde sotto la sedia). Ora tu jisa di dda (indicando la parte dei piedi), e ju jisu di cca (davanti); a pigghiamu e a purtamu dda ghintra a to matri, prima ca trasi chiddu di l’altalena.

GERMANO

Di… cosa?

PEPPI

Sbrigati! Jisa e camina ca poi tu cuntu (escono a soggetto).

LORA V.F.S.

(Entra Alfredo mentre si sente la sorella che lo sollecita a prendere le medicine che aveva lasciate li col bicchiere) Non ti scurdari i midicini, Alfredo! U sintisti chi ti raccumandò u dutturi? “Si prenda le medicine, se vuole stare tranquillo!

ALFREDO

(Entra. Avrà sempre lo sguardo assente, e ripeterà, come fosse una litania e scandendo sempre le parole). Le medicine, le medicine ha detto il dottore! Devo prendere le medicine, le medicine… (guarda la radio) questo lo spegniamo, così facciamo riposare la musica. (Beve il contenuto del bicchiere che credeva fosse suo; mentre entra Riolu in mutandoni, uno scialle da notte e con un berretto di lana in testa, terrà in mano un vaso da notte che andrà a svuotare in un’ajuoletta attaccata al muro del cortile, lo svuoterà e, passando il dito sull’orlo dal lato di dov’è caduta l’urina, lo leccherà e se lo pulirà di sopra. Tutto avviene sotto lo sguardo assente di Alfredo che gli si era messo vicino seguendo tutti i suoi movimenti: passo, dopo passo e facendo segni di disgusto, sino ad accompagnarlo fuori da dov’era entrato).

ALFREDO

(Ritorna a guardare dove Riolu a buttato l’urina e si tappa il naso. Poi si avvia a chiamare Peppi e comincincerà a contorcersi per gli stimoli che ha) Peppi, Peppi! (Continua a contorcersi) Ma che cosa mi sta prendendo? Lora, Lora! Dove sei? Vieni, che mi canta lo stomaco!

LORA

Chi c’è? Chi hai Alfredo? (Annusando in aria) Chi puzza ca c’è, oggi, ‘nna stu curtigghiu! (Guarda il fratello preoccupata) Non è chi… puri tu… (si fosse defecato addosso)

ALFREDO

Lora, ma che ci sono gli spiriti in questo cortile? Ne ho visto uscire uno da li, con un vaso da notte in mano e che ha svuotato in quel posto.

LORA

(Pensa che il fratello cominci a dare i numeri) Alfredo, ti pigghiasti i midicini chi lassavu ‘nto biccheri?

ALFREDO

Tutte, tutte le ho prese; solo che mi hanno fatto fare… (indicando come se avesse defecato).

LORA

(Gli guarda il sedere meravigliata) Allura tu si, chi… (tappandosi il naso). Eccu di unni vinìa a puzza! Amuninni, amuninni ca ti va canci ssi robbi!

ALFREDO

Ma io dovevo parlare con Peppi di un progetto…

LORA

Ha tempu, ha tempu di parrari cu Peppi. Camina ca ti vaju a canciu (si avviano a uscire, parlando a soggetto, mentre entrerà, guardingo, Peppi che andrà a togliere gli oggetti del progetto che Alfredo aveva in mente di realizzare).

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la precedente. Peppi intento a sistemare i panieri, cerca di non fare accorgere ad Alfredo della sua finta cecità. Catarina si appresta ad andare in chiesa)

CATARINA

Ma chi ci dicisti a donna Lora chi nuiautri non avemu nenti e chi è tuttu pi finta?

PEPPI

E certu, si finia chi nni scupria idda chi era megghiu?

LORA

Spiramu ‘nveci chi non nni scopri u Prufissuri, si nno semu fritti!

PEPPI

Senti, ma tu unni sta jennu, così ‘mpillicciata?

CATARINA

Comu, unni staju ennu, ‘un lu sai chi a duminica vaju a missa?

PEPPI

E non nni poi fari a menu sta duminica, e resti dintra? O pensi ca u Padreternu ti metti ‘n castigu si pi ‘na vota non ci va? (Entra Lora, agghindata anch’essa e pronta per andare in chiesa).

LORA

Salutamu. Donna Catarina, (fa finta di non sentire) donna Catarina! Mi putiti rispunniri, non vu dissi vostru maritu ca sacciu tutti cosi? Dicitimi, unni stati jennu a missa?

CATARINA

E certu, oggi è duminica!

LORA

Allura vi fazzu cumpagnia.

PEPPI

Eccu ddocu! Tutti a missa vannu. E comu sunnu divoti! Non si nni perdinu una!

LORA

(Risentita) Chi sintiti diri?

PEPPI

Sentu diri ca di quantu ci nni siti ca jiti a chiesa, u munnu avissi a essiri chinu di genti bona, e ‘nveci…

CATARINA

Parra chiaru, ‘nveci di parrari a menzi paroli.

PEPPI

A ‘na pocu di fimmineddi, è u trattu “da casa, a chiesa” ca vi futti.

LORA

Mastru Peppi, ma c’aviti a oj? Mi pariti un pocu…

PEPPI

Nenti, non haju nenti, donna Lora! Vui u capistivu chi vogghiu diri! E… dicitimi ‘na cosa, a vostru frati non vu purtati?

LORA

Ca comu mu portu a me frati chi a chiesa cumincia cu dari i numira!

PEPPI

Allura chi è megghiu ca u lassati cca a dari i numira? U sapiti chi fazzu? (Guarda preoccupato se possa entrare Alfredo) Ci vegnu puru ju a chiesa! Tantu di quantu havi ca vinni vostru frati, sono entrato in ferie! Non pozzu cchiù fari un panareddu!

LORA

E cu vu pruibisci, scusati?

PEPPI

Donna Lora, ma chi diciti veru? Comu, cu mu proibisci! Ca vostru frati! Comu fazzu a travagghiari se teniri d’occhiu a iddu e scantannumi chi po’ cumminari quarchi cosa d’un mumentu a l’avutru? A voli sapiri ‘na cosa? Cca, ju a finiri ca: “o frìiu i pisci, o guardu a jatta!” U capistivu ora?

LORA

Chi ci trasinu i pisci e a jatta ora! Me frati è fattu cchiù carmu, non disturba propriu.

PEPPI

A vui vi pari! Ma ‘un lu viditi chi certi mumenti pari chi avissi a fari un bottu! (Alla moglie) Nenti, decisi, a missa mi nni vegnu!

CATARINA

Comu, non ci ha vinutu mai, e ora…

PEPPI

Voli diri chi è signu ca mi vinni l’ispirazioni. 

CATARINA

Va cuntaccillu a n’avutru e no a mia ca ti canusciu di dintra e di fora. Havi di poi chi battiamu a Germanu chi non va a missa e ora…

PEPPI

E ora chi? Pari chi u parrinu m’avissi a ‘nterrogari!

CATARINA

Si po’ sapiri sta nuvità di unni ti vinni?

PEPPI

Vo sapiri propriu a virità? Siccomu mi turnò a vista, mi vinni ‘na conversioni! Sti cosi arrivanu così, senza ca mancu t’aspetti. 

CATARINA

E a me patri, non ci pensi a me patri? Si s’avissi a surgiri, cu ci bada?

PEPPI

(Meravigliato) Cu bada a to patri, dicisti? E comu, non ci pensi tu chi ssi a figghia, e voi ca ce pinsari ju ca sugnu u jienniru! Pi mia, to patri, po’ fari chiddu ca voli… tantu u fa o stissu chiddu ca ci sfirria ‘nto ciriveddu!

 

LORA

E a me frati? Mastru Peppi, cu ci duna adenzia a me frati?

PEPPI

Ah, quindi vuiavutri vi nni jiti a chiesa, e ju… ca ‘un sugnu mancu consanguiniu di nuddu,  restu a fari a balia di tutti? Sbagghiu c’è! Cca, sinu a quannu vostru frati è ‘nta stu curtigghiu, non si va a nudda banna, o chi vi pari d’aviri truvatu u badanti!

CATARINA

Chi senti diri chi non è jiri a missa oj?

PEPPI

Sentu diri ca ti va canci e duni adenzia a to patri, chi per ora non è tempu di jiri a… prjari. Si propriu ci teni, voli diri chi ti metti sutta un quatru da Madonna e avogghia di diri prjieri ca haj! E puru vossia, donna Lora, ci cunveni ca bada a so frati; a vosi a scimia, ora pigghia e sa porta a spassu! Ma viditi a tutti dui! Si nni stavanu jennu a chiesa!

ALFREDO V.F.S.

Lora, Lora, dove sei? Non trovo più la testa.

PEPPI

Eccu ddocu! (A Lora) E si nni stava jennu a chiesa! Ma cu quali curaggiu? Unni vulìa ca cia jia a truvari, ju, a testa a so frati, chi sapi chi non ci vju e mancu sacciu unni mettiri i pedi?

LORA

(Alfredo esce in pigiama e con uno specchio in mano che lo fissa stupito) Chi c’è, chi fai cu specchiu ‘n manu? Ta fari a varba?

ALFREDO

(Preoccupato) Dove sono? Com’è che non mi vedo? Lora, Lora, lo specchio ha rubato la mia immagine! Dov’è la mia testa? Diglielo tu e fattela dare, che lu ti conosce. Corri, corri, prima che perdo la ragione!

PEPPI

E certu! Si dici ca persi a testa, è signu  ca raggiuna chi pedi!

CATARINA

(A Lora che, distrattamente, le parla normale) Donna Lora, vidissi di risorviri a situazioni, picchì si nno, cca finisci a “brocculi a pastetta!”

ALFREDO

Ma lei, non parlava così bene!

CATARINA

Gna veru è, u sapi (riparla come gli parlava prima) chi non ci havia pinsatu!

ALFREDO

Mi state facendo confondere tutto! Trovatemi la testa, che qui non c’è, se no, il cervello mi scoppia. La testa, voglio la testa!

LORA

E comu fazzu? Unni ci a va pigghiu sta testa? Vi  nni prju, ajutatimi vui, mastru Peppi!

PEPPI

V’ajutu, e comu va jutu, scusati?

ALFREDO

Lora, dove sei? Vieni t’ho detto! E tu (allo specchio) ladro che non sei altro, prenditi questa! (Lo butta a terra con rabbia… sempre contenuta).

LORA

Bih!!! Ma chi facisti? E ora, mu vo diri ora unni a va pigghiu a testa? (Peppi va a prendere quello che è rimasto dello specchio, cioè la cornice e se la mette davanti al viso, portandosi vicino ad Alfredo in modo che egli si possa specchiare).

ALFREDO

Oh, eccola qui! Sei tornata! Dov’eri andata? Sai che sembri un po’ diversa? Lora, Lora, guarda; ho ritrovato la testa!

CATARINA

E chi bedda testa! Era megghiu a so!

LORA

Vidi, vidi chi a truvasti! Ora è megghiu ca u va posu ssu specchiu, prima ca si rumpi.

ALFREDO

Si, si posalo, che se si rompe come faccio a vedere se perdo di nuovo la testa! (Lora prende la cornice e Alfredo rimane a guardare fisso Peppi). E tu… chi sei?

LORA

Comu cu è! ‘Un tu ricordi? Chistu è mastru Peppi.

ALFREDO

(Più confuso che persuaso) Ma Peppi… chi? Io lo conosco?

LORA

Certu! E’ u nostru vicinu di casa, u maritu di donna Catarina! Chiddu ca divintò ciecu! A donna Catarina (Indicandola) mancu ta ricordi?

ALFREDO

(Pensieroso) Catarina, Catarina… Ma di dov’è, della Russia è? Mi pare di ricordare d’aver letto qualcosa su di lei; solo che adesso non mi ricordo bene…

LORA

Non ti sfurniciari Alfredo, chi chista non è chidda da Russia.

ALFREDO

Ah, non è quella? Ecco perché non mi ricordavo! Sai, Lora, che devo realizzare un progetto?

LORA

Un progettu? (Peppi e Catarina si guardano preoccupati) Non mi diri chi ti vo costruiri ‘na casa?

ALFREDO

No, è un progetto sulle altalene… quante volte la facevo quando ero piccolo; mia madre mi spingeva, mi spingeva, ed io mi divertivo a fare avanti e indietro, avanti e indietro… solo che qualche volta non riuscivo a tornare indietro…

LORA

Ah, no! E picchì?

ALFREDO

Perché quando mi spingeva mia sorella…

LORA

Io… vo diri?

ALFREDO

No tu, mia sorella! Spingeva, spingeva forte, forte, forte… ed io volavo sbattendo a terra facendomi male… pure qui (indicando la testa); lo sai che ancora sento dolore quando la tocco?

LORA

Pi davveru?

ALFREDO

Così ho deciso di fare un nuovo progetto di altalena; aspetta che ti faccio vedere gli attrezzi (va a prenderli ma non li trova). E com’è, erano qua! (A Lora) Li hai presi tu?

LORA

Ju? Ju nun sacciu mancu di chi cosa sta parrannu!

PEPPI

(Alfredo guarda Peppi) ‘Un guardassi a mia chi non ci vidu e non sacciu nenti.

ALFREDO

(Ha capito che Peppi ha detto qualcosa senza logica) Tu mi fai confondere tutto quando parli. Il discorso deve essere orizzontale; se fai sali e scendi mi fai confondere tutto, mi fai confondere. (Poi guarda Catarina)

CATARINA

A mia è inutili ca mi guarda, picchì non sugnu di cca, ma da Russia…

ALFREDO

(Confuso) Ah, allora giusto dicevo che avevo letto qualcosa di lei! (A Lora) Senti, se loro non c’entrano, chi li ha presi gli attrezzi? Lora, devi trovarli, se no come faccio a realizzare il progetto?

GERMANO

(Entra con la valigia di Alfredo) Papà, c’era questa valigia in casa da noi, può essere che il professore…

ALFREDO

(Adirato) Allora tu l’hai presa! Dammi, dammi qua la mia valigia che come finisco di realizzare il progetto, tu sarai il primo a collaudare l’altalena.

CATARINA

(Impaurita) Dammi, dammi cca a matri, chi ci a dugnu io (va a prenderla, Germano gliela da e scappa di corsa dentro; Catarina la porta, terrorizzata, ad Alfredo).

ALFREDO

Grazie. Chi sei tu? Quando finisco di capire quello che ho in mente, ti faccio dondolare un po’ sull’altalena.

CATARINA

(Impaurita) No, grazii, io… soffru di… vertigini!

ALFREDO

Niente ci fa, tanto non potrai cadere dall’altalena come cadevo io, perché sarai imbracata qui (indicando il collo), per questo sto realizzando questo progetto.

LORA

Alfredo, vidi chi ta pigghiari a midicina; tu scurdasti chi dissi u dutturi?

ALFREDO

La medicina, la medicina devo prendere.

LORA

Amuninni, amuninni ca ta dugnu (si avviano).

ALFREDO

Voi due aspettate qui che a momenti torno; questa la porto con me che ciò gli attrezzi (escono mentre i due rimasti si guardano impietriti).

CATARINA

Chi dici si nni nni scappassimu di cursa di stu curtigghiu?

PEPPI

E ‘nsisti cu ddu proggettu! Haju ‘na strana ‘mprissioni chi chissu veru dici! Avissi a cumminari ‘na stragi!

CATARINA

Io dicissi di jirininni di cursa ti dissi! Mi scantu cu chistu pedi pedi!

RIOLU

(Entra col pannolone, la giacca, la cravatta e un paio di scarponi militari) Catarina, comu staju vistutu così?

PEPPI

Minchiuni! Pari un figurinu, un modellu! Unni sta ghiennu a quarchi sfilata di moda?

CATARINA

Mmucca, spiramu a Diu!

RIOLU

Ah, Catarina, chi dici chi a cravatta ci sta cu sta giacca?

CATARINA

Ju, veramenti…

RIOLU

Un ti piaci a giacca, o a cravatta?

CATARINA

A secunnu unni havi a ghiri.

RIOLU

(Contento) A missa, a missa! Me jiri a pigghiari a cumunioni!

PEPPI

E vidi chi sfilata di moda!

RIOLU

Chi dissi, chi paru ‘na rota?

CATARINA

Dissi chi l’accumpagna iddu sta vota.

PEPPI

Haju a ‘mprissioni chi u prufissuri ti mmiscò a malatìa. Tu ‘mmaggini cu iddu, vistutu così, comu rrivamu ‘nto corsu? Accumpagniaccillu tu a chiesa, s’ha curaggiu.

CATARINA

U sapi chi fa? Si va riposa nautru pocu, chi dopu vegnu e ci pigghiu l’autri robi di mittirisi.

RIOLU

Allura sai chi fazzu, rrivu ‘nta chiazza e a mumentu vegnu (si avvia).

PEPPI

Curri, va pigghialu, prima ca nesci fora!

CATARINA

Aspetta papà! Unni sta jennu? Così, senti friddu si nesci!

RIOLU

Allura mi mettu u cappottu di supra?

PEPPI

Ora dicu ju, u prufissuri non pari un ancileddu ‘nconfrontu a iddu? Certi mumenti pari di truvarimi nni ‘na casa di cura. Ah, si facissi un ternu ‘o lottu! V’avissi a mannari a fari ‘nto culu a tutti quantu siti!

CATARINA

Io, si propriu te diri a virità, u ternu ‘o lottu u fici ddu jornu ca mi pigghiavu a tia! Chi furtuna ca appi!

ALFREDO V.F.S.

Vado, che devo parlare con Peppi.

PEPPI

Chi sugnu cuntentu chi havi a parrari cu mia!

LORA

Ti pigghiasti i midicini?

ALFREDO V.F.S.

Tutte le ho prese le medicine.

LORA

Non fari arrabbiari a mastru Peppi.

ALFREDO

Io sono bravo; bravo sono io!

PEPPI

Cu a testa livata!

RIOLU

Chi dissi, a missa cantata?

CATARINA

A discursu di missa, amuninni, amuninni co vaju a canciu, chi dopu jemu a missa.

RIOLU

Chi sugnu cuntentu, chi sugnu cuntentu! U sai chi fazzu, mi canciu sulu a cravatta, chi dici?

PEPPI

U sai chi fai, metticci u papillon, vistu c’havi a jiri a missa.

RIOLU

(Fraintende ancora) Chi nni pigghia pi fissa?

CATARINA

U lassa perdiri a iddu; amuninni. (A Peppi) E… divertiti cu prufissuri.

ALFREDO

Peppi, sai, mi è venuta una bella trovata.

PEPPI

Scummettu di lassari futtiri ddu proggettu!

ALFREDO

No, quello lo devo realizzare al più presto!

PEPPI

Ma no, u lassa futtiri ci dicu! L’altalena, ognunu, comu sa voli fari sa fa! E si cadi ‘n terra, peggiu pi iddu.

ALFREDO

(Alterandosi un po’) Non sia mai!

PEPPI

(Impaurito, fa un sobbalzo) E bonu, bonu, raggiuni havi! Fa bonu chi realizza u proggettu; chi è giustu ca unu cadi, batti a testa e… (fa segno di diventar pazzo).

ALFREDO

Che vuole dire questo gesto che hai fatto?

PEPPI

(Cerca di correggere il gesto) No, nenti, vulia diri chi… si batti a testa… dopu… ci gira la testa, eccu, si propriu così!

ALFREDO

(Parlerà quasi sempre con lo sguardo assente e la calma di uno che è sotto forti sedativi) La testa, quando gira la testa ci confondiamo tutti. Ora sai che facciamo, ci sediamo e parliamo un po’ di cose passate; assai mi piace parlare di cose passate. (Siedono).

PEPPI

(Si tocca il sedere pensando che possa defecare dinuovo) Spiramu ca tegnu.

ALFREDO

(Non sente bene) Che cosa hai detto?

PEPPI

Nenti, dicia… spiramu ca teni a seggia e non si rumpi. Parrassi, parrassi di chiddu ca voli.

ALFREDO

Ti ricordi quando ero piccolo e mio padre mi dava sempre bastonate? Tante me ne ha date mio padre!

PEPPI

(Parla verso il lato opposto ad Alfredo, in modo che non sente) E sapissi quantu ci nni dassi ju!

ALFREDO

Peppi, parla più forte che non sento bene.

PEPPI

Dicia, si sapissi quantu nni pigghiavu ju!

ALFREDO

Ah, pure tu li hai preso? E forte, forte li prendevi?

PEPPI

Eh, avogghia!

ALFREDO

Mio padre voleva che non frequentassi le ragazze, perché diceva che loro mi allontanavano dallo studio.

PEPPI

Ah, allora, donne… nix?

ALFREDO

Lo sai Peppi, certe volte penso che il Padreterno abbia sbagliato a fare una cosa importante.

PEPPI

Ju puru u sacciu!

ALFREDO

Davvero, lo sai pure tu? E come, come avrebbe dovuto fare invece?

PEPPI

Havia a fari chi dopu ca mittia a testa a ognunu di nuautri, havia a pruvari si funzionava bona!

ALFREDO

Ma che dici? Io mi riferisco a un'altra testa!

PEPPI

(Sbalordito) Ah, certu! Parravamu di fimmini! Allura… voli diri dda testa… testa?

ALFREDO

Si, proprio quella.

PEPPI

E comu l’avia a fari dda testa?

ALFREDO

No, per farla l’ha fatta bene! Solo che avrebbe dovuto metterla in un altro posto, invece che lì dove si trova.

PEPPI

E… scusassi, prufissuri, unni l’avissi dovutu mettiri, si è lecitu?

ALFREDO

Ma nella mano!

PEPPI

‘Nna manu?

ALFREDO

Si capisce! Nella mano! E alla donna, quella cosa… tu mi capisci a cosa mi riferisco, quella cosa gliela metteva qua (indicando la spalla). Così quando uno le metteva la mano sulla spalla… (Gli posa la mano sulla spalla) hai capito? Pensaci, pensaci bene…

PEPPI

(Gli toglie la mano che aveva appoggiato sulla sua spalla) ‘Ntantu ‘ncuminciassi cu livari a manu da spadda! Ma u sapi chi è un grandissimu sporcaccioni! Unu camina pa strata, ennu parrannu e cu a manu supra a spadda e…

ALFREDO

E non ti pari chi è a megghiu cosa?

PEPPI

Eh, avogghia di sfurnari figghi c’avissimu!

ALFREDO

U sai chi ti dicu, ca ti parru ‘ntalianu, picchì tu, mancu u dialettu capisci.

PEPPI

Si, si, forsi è a megghiu cosa.

ALFREDO

Sai che faccio, visto che non capisci, vado a prendere gli attrezzi e comincio quel progetto. Aspetta che torno subito. (Esce balbettando qualcosa sul progetto).

PEPPI

(Impaurito) Ura è! Forsi è megghiu ca non mi fazzu truvari, picchì chissu cu mia u cumincia u proggettu. (Esce toccandosi il sedere come a volerlo tappare).

ALFREDO

(Entra Germano, venendo da fuori; cammina lentamente leggendo un libro, e non s’accorge di Alfredo che ha il cappio in mano e il grosso coltello infilato nei pantaloni. Gli si avvicina lentamente e lo prende, cercando di mettergli il cappio al collo). Ti ho preso finalmente!

GERMANO

(Che ha la bocca tappata dalla mano di Alfredo, cerca di districarsi e chiedere aiuto) Aiuto, aiuto! Mi lasci!

ALFREDO

Fermo, stai fermo che devo vedere se funziona (Gli infila il cappio al collo, poi sfila il coltello e Geramno sviene dalla paura, mentre Alfredo lo sorregge tenendolo in piedi). Ecco così (lo farà oscillare con la complicità di Germano). Poi, come finisce di dondolare, si prende il coltello e… (Entra Lora e rimane impietrita).

LORA

Alfredo, Alfredo, no! Chi sta facennu?

ALFREDO

Sto realizzando un progetto.

LORA

Fermu, aspetta! Aspetta chi t’ahjutu io. (Gli si avvicina) Dammillu (il coltello), dammillu chi u tegnu io, chistu.

ALFREDO

No, che tu non lo sai come devi fare. Aspetta che prima ti faccio vedere…

LORA

Fermu! Chi prima ta pigghiari i midicini si non vo turnari unni i duttura!

ALFREDO

Si, si, le medicine, non voglio tornare dai dottori. (Entra Catarina e Peppi).

CATARINA

(Vede Lora col coltello in mano e Germano col cappio al collo, sorreto da Alfredo) Germanu, Germanuzzu!

PEPPI

(Corre anch’egli di corsa e va a togliere il coltello dalle mani di Lora) Chi faciti puru vui cu ssu cuteddu ‘n manu? Datimi cca!

LORA

Nenti, non fazzu nenti. Tiniti (gli porge il coltello, dispiaciuta e mortificata), chi accumpagnu me frati unni ddu postu di suffirenza e duluri, ma chi è l’unicu postu, unni iddu po’ stari. Veni, veni cu mia Alfredo ca jemu a pigghiari i midicini e a valigia.

ALFREDO

(Adagia a terra Germano con tutto il cappio che aveva al collo) Le medicine, le medicine dice il dottore. (Si avviano a prendere le cose).

CATARINA

(Gli toglie il cappio dal collo e lo lancia lontano) Germanu, Germanuzzu miu! Io sugnu, to matri, arrisbigghiati. (Al marito) Curri, va pigghia un pocu d’acitu e va jietta ssu cuteddu tu navutru! (Peppi esce di corsa). Germanu, rispunni.

GERMANO

Dove sono? Che mi sento strano! Mamma, tu…

CATARINA

Un sonnu facisti, un sonnu; ora ci sugnu io cca cu tia, nun aviri paura, chi nuddu ti farà cchiù mali. (Rientra Peppi col bicchiere).

PEPPI

Germanu, Germanuzzu du papà! (Rientrano Lora che tiene sottobraccio Alfredo intontito dai medicinali e con la valigia in mano. Catarina mettrà la mano davanti agli occhi di Germano).

LORA

E ora, Alfredo, saluta i signori che andiamo.

ALFREDO

(Li saluterà muovendo leggermente con la mano un po’ alzata, con lo sguardo assente e con voce flemma) Buon giorno a tutti.

LORA

E… perdunatilu… si… putiti. A curpa nun è a so, ma di sta tinta disgrazia ca nun lu lassa cchiù pi curtu. Amuninni, amuninni Alfredo ca nni facemu du passi.

ALFREDO

Si, si, due passi, facciamo due passi (andranno via lentamente e a soggetto).

PEPPI

Mischinazzu però. Chi vita ca fa! Però, ‘ntantu nna so fuddia mi dissi du sbagghiu ca fici u Padreternu…

LORA

Picchì, ‘nna so fuddia, happi puru u curaggiu di criticari u Padreternu?

PEPPI

Certi voti, la fuddìa havi truvati chi mancu un scienziatu po’ pinsari d’aviri. E non ti nascondu chi tantu tortu ‘un havia (appoggia la mano sulla spalla di Catarina).

CATARINA

(Lo guarda e l’invita a togliere la mano dalla sua spalla) Levati ssa manu, levati, chi non è u mumentu…

PEPPI

(Sbalordito) No! Non mi diri…

CATARINA

Non mi diri chi? Ti vulia diri chi non è u mumentu di fari u cascamortu. (Entra Riolu. Ha la cravatta di un altro colore, un cappello di paglia, e in più, il cappotto messo sbottonato da far apparire il pannolone).

RIOLU

Così sugnu bonu vistutu?

PEPPI

Ma u sai chi u putemu affitari pi fari u spaventapasseri nni l’ortu!

RIOLU

Chi dissi, ca sugnu mortu? (Alza il bastone e cerca di rincorrerlo; si alzeranno Germano e sua madre che si accoderanno a Peppi inseguito da Riolu). Veni cca, ca ti fazzu vidiri ju si sugnu mortu. Fermati ti dissi! (Entreranno e usciranno di scena, poi si bloccheranno in scena assumendo una posizione che avevano durante lo svolgimento della commedia, e, con le luci basse, entreranno Alfredo che si andrà a posizionare in un angolo della scena, triste e seduto anch’egli immobile, mentre, sotto l’occhio di bue, Lora si porterà davanti al proscenio e narrerà in forma poetica la morale finale).

LORA

A chi servi stari a lu munnu

si hai di viviri sensa lu sennu.

A chi servi aviri tutti lu sennu

si poi vivemu pi farinni dannu.

Quantu è strana la vita, signuri;

nuddu cchiù teni un pocu d’amuri.

Nni pigghiamu pi fissa comu li pupi;

nni sbranassimu tutti comu li lupi!

Però si unu mori, tutti chiancemu,

mancu nui sapemu soccu vulemu.

Ah, si sapissimu lu valuri di la vita!

Canciassimu tutti d’un corpu sunàta.

Spissu, guardannu li pazzi e ridemu;

cu semu veramenti mancu nui lu sapemu.

Vulirisi beni, è la cosa cchiù duci;

u mustrau Cristu mittennusi ‘n cruci.

Amamunni tutti sinu ca vita nni teni,

picchì ‘nfunnu è chistu l’unicu beni.

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 8 volte nell' arco di un'anno