Operazione S.Agata

Stampa questo copione

“OPERAZIONE S. AGATA ”


Farsa in 2 atti di

Luzzu Maugeri


PERSONAGGI

(in ordine di apparizione)

Micio – marinaio

Cocimo – collega di Micio

Mohamed – turco

Bentukul – turco

Rea Silvia – Odalisca romana

Ajtina – moglie di Micio Biniritta – m oglie di Cocimo Padre Papottino – sacerdote

Cameriere – cerimoniere dell’Arcivescovo Vescovo (parla con cadenza pugliese) Padre Antonino

Pade Zucchero

2


ATTO Io

La scena rappresenta una cantina prigione. Al muro, legati con grosse catene, sono i due marinai catanesi Micio Costanzo e Cocimo Lattuga. Un tavolino intarsiato, un narghille’ per il fumo dell’oppio, un gatto a sette cose appeso ad una parete e altri strumenti di tortura. I due prigionieri stanno cominciando a prendere conoscenza. Luce fioca.

Miciu:

(ancora svenuto) Ohiahi! Ohiai!

Cocimu:  (c.s.)Ohi, ohi, ohi! (la scena si ripete un paio di volte)

Miciu:

(svegliandosi) Unni si’ , Cocimu?

Cocimu:

(c.s.) Cca’ vicinu a ttia…….ohi, ohi, ohi!

Miciu:

Chi’ ti doli? Ohiai!......

Cocimu:  Sugnu tuttu scangaratu….. mi sentu jittatu du’ qui  ntu pianu……ma cchi’

Miciu:

successi? Cchi’ fu’? Unni semu?

Gia’, unni semu? (si guarda intorno) Mi pari di essiri ‘o museu.

Cocimu:   Ju’ na’ vota visti ‘u film di Robbynuddu e l’avevu nu attaccatu di sta’ manera,

anzi a nuatri ni’ lassanu i causi, ma iddu mancu chissi aveva.

Miciu:

E ora comu facemu ccu’ l’equipaggiu ca non sapi un ni semu? Su passunu 24

uri chiddi partunu e ni lassunu ‘n tridici!

Cocimu:  No, Araziu ‘u sapi ca i patruni semu nuatri e percio’ n’ha ‘spittari

Miciu:

Ju’ cridu ca a cumminarini d’accussi’ appunu a jes siri ddi’ turchi ca ni

vinevunu d’appressu appena scinnemu do’ nostru pisc areggiu!

Cocimu:  Tu dissi ju’ di stari attentu ca ni vulevunu fari ‘u scippu!

Miciu:

Quali scippu e scippu, a testa ni’ stavunu scippannu; mi ‘ntappanu ‘na cuperta

di ‘ncossu e mi desinu ‘coppu di marruggiu nall’acc ipiti.

Cocimu:  Saluti! T’arrifriddasti?

Miciu:

Pirchi?

Cocimu:

Pirchi’ stranutasti.

Miciu:

‘U bestia ca si’! Dissi ca mi desinu ‘ncorpu ‘nte

l’accipiti, va’ nto’ bozzu

fruntali du latu da’ testa.

Cocimu:  Nto’ chirchimiddu!

Miciu:

Precisu, nto’ chirchimiddu. Anzi mi sentu bellu bummulu……. Ma su

l’acchiappu, beddamatruzza, ci fazzu vidiri cu e’ M iciu Custanzu ‘u ‘mpiriali!

Cocimu:  E chi eri jammuru?

Miciu:

Bestia! Accussi’ mi sanu sentiri ‘a Civita…. no sa

i?

Cocimu:

(rassegnato) ‘Ntantu acchiappanu a nuatri e nni’ l’avemu ‘a ‘ss uppari.

Miciu:

(dopo pausa) Ma chi’ ponu vuliri? Nuatri non avemu capitali…….’

u sulu

capitali e’ ‘u pischereggiu e po’ valiri si e no’ ‘ na vintina di miliuni. Chi si

nn’hannu a fari? Pirchi’ ni sichistranu?

Cocimu:   Voldiri ca ci dumannunu ‘u riscattu ‘o guvernu com u hannu fattu i tunisini cchi’ trapanisi, ppa’ pisca nta’ l’accqui tirrituri ali di iddi.

Miciu:         Ma cca’ semu a Saluniccu e anzi n’avissiru a pavar i iddi ca cci’ livamu ‘u fastidiu ca non si ponu fari ‘u bagnu pirchi’ camin unu a ‘mmenzu i trigghi e i

pisci palummi………Ohiohiohi, comu l’haju annulratu st  u’ accipiti!


3


Cocimu:   Ohiajo, ohiajo comu m’abbuttia stu’ bummulu.

Miciu:         (mentre si sente uno sferragliare di catenacci) Mutu statti, mutu ca stannu vinennu, facemu finta di essiri ancora sbinuti. Ju’ sbenu! Tu cchi’ fai sbeni?

Cocimu:   Ju’ sbinii’! Tirituppiti!

(Entrano due turchi con relativo fez, vestiti all’europea pero’,che vedendo i nostri eroi ancora nel mondo dei sogni cominciano a confabulare tra di loro con aria circospetta)

Mohamed: Bedibari, sarabanda mikariti richilari.

Bentukul: Gariferi, Mohamed bel’aricch.

Mahamed: Fidusi bell’aricch!

Bentukul: Minicucc, zatohari katannesi di zizilia.

Mahamed: Italienni cafunati(cercando di svegliarli)sbrigamento!

Miciu:         (cominciando a svegliarsi seguito da Cocimo) Ohiaj…..Ohiaj… Cu’ siti?

Cchi’ vuliti di mia? Sciugghitimi……

Bentukul: Kalimera, kalispera…..

Cocimu:   …..’ni viremu questa sera!

Miciu:         Mutu, scunchiurutu, viremu cchi’ volunu accussi’ n i’ spurugghiamu!

Mahamed: (rifacendo il verso e ridendo a crepapelle insieme a Bentukul)…….ni

spurugghiamu…. Ni spurugghiamu. Sapere cosa signifi         care in turcumanno

spurigghiamuk?

Cocimu:   No, no sapemu!

Mohamed: Significare fare clistere e tu non potere farlo. Ti lu faremo noi!

Cocimu:   Disgraziatu ca si’ (rivolto a Micio) Ora ppi’ culpa to’ mi fanu a lavanna macari

a mia……

(al turco) Signor turcu……ju’ non mi pozzu spurugghiari pirchi’

ci

haju l’ucciula e si mi la spurigghiati pozzu moriri ccu’ vutamentu di vureddu

I turchi:

……..Capisciutu?

(come prima ridono) Capisciutu? Capisciutu. Tu sapiri cosa significa in

turcumanno “capisciutuk”?

Cocimu:  (a Micio)Su facevumu i “civitoti in pritura” ti diceva “bonu  , Miciu, nautra

lavanna ppo’ culu avemu”……

(poi al turco) Non capire , ‘ndestein!

Mahamed:

Capisciutuk volere tire tu essiri pisci piscatu friscu…..puppu!

Miciu:

Ci vuleva macari chissa! Ora ci calamu ‘u cumpletu . (al turco) Mi scosasse

sigor…..comu si chiama?

Mahamed: Lullu Mahamed Saruk……..per gli amici solamente Saru.

Cocimu:  Megghiu e’, accussi’ ‘u chiamamu don Saru.

Bentukul: Ia, ia appillari Ben Tukul Muccu.

Miciu:

A chissu ‘u chiamamu Muccu

Cocimu:   Megghiu, muccu veni cchiu’ facili. Vulissimu sapiri pirchi’ ci aviti sichistrati e ni tiniti ‘ncatinati comu cani sarbaggi.

Mahamed: Vui essiri zizilia gatania.

Miciu:         ……e finu cca’ ci semu. Ma cchi’ vuliti?

Bentukul: Ia mammaluccu di Istambul.

Cocimu:   Su dici tu……

Bentukul: (facendo un verso col labbro di silenzio)Sssssshhhhhh!

Miciu:         Va’, ‘o piscia, curri!


4


Cocimu:   Nta’ lingua, fallu parrari, diceva di fari silenziu.

Bentukul: Sisa, sisa.

Miciu:         Pigghiau a sisal.

Bentukul: Nonu,nonu, fai silanziu ssshhhhhhhhhhhh! Noi essiri mammalucchi di gruppuSegretu Liberazioni Turchia G.S.L.T. Nui cumbattiri cu’ nostra urganizzazioni naziunalista contru tuttu il munnu e fari attintati pi averi gloria turcumanna.

Nui essiri ottomani.

Cocimu:   Varda ca avemu a cridiri macari a chistu! Chissi sunu comu e scimmi

radduppiati: hannu ottu manu!

Bentukul: Sssshhhhh! Ottumani di razza discindenza Sultanu Othman Califfo Burunciokie Gran Visir di Candia e Anatolia. A nui ci ha frigatu Lepantu, la battaglia di Lepantu, ca ci ha smibratu l’imperu.

Miciu:         Sissignura, ma a nuatri, nui, cchi’ caddu n’intere ssa tuttu stu’ bullittinu straordinariu? Hamu statu sichistrati, attaccati ‘a catina comu a Sammastianu e ni mancunu sulu i flecci!

Mahamed: Cchiu’ tardu provvederemo!

Cocimu:   Mutu, statti (a Micio) ca non ti sicca ‘a lingua. Su chiddi non ci pensunu, tu ci ‘u ricordi. Ora cchiu’ tardu t’azziccunu i flecci, ‘u sintisti?

Mahamed: (parlando al compagno)Bedibari sarabanda baddi sikki kulineri.

Miciu:         ‘A sta’ vota non parru…… ‘U senti chi hanu?

Cocimu:   ‘U ‘ntisi macari ju’ (i due turchi continuano a parlare nella loro lingua).

Miciu:         Ahu! Peri scausi appressu ‘a banna, ni vulemu spurigghiari e mi strugghiti? Pirchi’ nta’ sta’ posizioni minghiloso……

Cocimu:   E ju’ macari? Minghiloso?

Miciu:         Cretinu, comu si viri ca jisti finu ‘a secunna nta’ mastra da mangia pani e picciriddi. Minghiloso a singolare, ci anghilosamo al prorale.

Mohamed: (rivolgendosi ai prigionieri)Voi se volete liberati dovete lavorare pe grande

Miciu:

popolo turcomanno. Nostro membru avere attintato vostro Papa’!

Curnuti ca siti, cchi’ cci’ facisturu a me patri?

Bentukul: No patri, bona pronunziatina e’ Papa!

Miciu:

Ah, vuatri fusturu sdisanurati! Ahu, don Saru, e tu Culu niuru, comu ti sanu

sentiri…… Viriti ‘n zoccu haviti a fari e nni’ spur

igghiamu. Azziccati  ‘n

zoccu vuliti e v’ha dimostramu comu sanu maoriri i catanisi.

Cocimu:  E ci torna? Penza ppi’ ttia ca ju’ cci’ parteggiu

ccu’ chisti….. Don Saru,

Signor Muccu…….mastru sardedda. Vulemu cunchiudiri.

Cchi’ vuliti di

nuatri?

Bentukul: Nel 1130 la vostra Santa Agata che si trovava a Costantinopoli comepreda diguerra e’ stata fatta rientrare in Katana e purtata nta’ la basilico’ di la vostra muschea> Nostra organizzazione rivendica proprieta’ di busto S. Agata e comprso gioielli che servono per nostra grande causa!

Cocmu:      E lei chi cci’ menti do’ so’? Lei ‘a so’ granni ca usa ‘a voli vinciri cchi’ ricchizzi di Sant’Ajtuzza…. Mi dispiaci ca haju i v razza ‘ncatinati annunca

cc’ha faceva ‘a mossa do’ citrolu, ma na’ pirnacchi a cc’ha fazzu (esegue il rumore della pernacchia)….. non c’ha leva nuddu!

Mohamed: (stacca dal muro il gatto a sette code e frusta Micio).


5


Miciu:         Ahu, Mohamerda, ‘a pirnacchia iddu ‘a fici, ju’ cc hi’ c’entru? Ohiajo! Ohiajo. E tu non l’insultari ca chissi hannu aviri ‘a vista jaddinara e sfounu ccu’ mia. Sbagghia a ccu’ visti e ‘nzerta a ccu’ non visti!

Bentukul: Voi pescari di frodo nostro mare e voi arrestare a vita. Voi dire di no a nostricomandi e noi gia’ avere prelevato vostre mogli in zizilia e portare Salonicco> Io e Mohamed Saruk saloniccare mugliere vostre e tunute prigioniere.

Miciu:         (cambiando tono) Ma cchi’ avemu ‘a fari, ca ‘u facemu, abbasta ca n on ni‘nsaluniccati ‘i muggheri. Cchi’ vuliti? Parrati!

Cocimu:   Ju’ siddu e’ veru ca hanu ‘a me muggheri quasi, qu asi c’ha lassassi, accussi’ mi nni’ pigghiu una nova!

Miciu:         Bestia! Accussi’ chiddi dicinu: “non ci interessun u”, e ammazzunu ‘a iddi e ‘a nuatri datu ca non c’e’ cchiu’ ‘u scopu di tinirini vivi!

Cocimu:   Ragiuni hai! (ai turchi) No, ppi’ carita’ non m’insaluniccati a me’ muggher i ca soffri di murroidi, chiuttostu custantinopolizzatila e addivintamu amici!

Mohamed: Chi’ schifiu tu dire? Noi avere detto di avere recato donne in Salonicco;percio’ ‘saloniccate. Se voi tenere salute vostre f emmine farete tutto quanto noi comandare.

Cocimu:     E va’ beni, parrati.

Miciu:         E va’ beni, stifiniati!

Bentukul: Noi allora amici. Voi fumare con noi narghille amicizia. Poi vi faremo grossoservizio.

Cocimu:   ‘U sirviziu ni’ fanu………Miciu…..!!!

Mahamed: Servizio di principessa Aiche’ Zaza’ che ballare p er voi danza del ventre.

Cocimu:   (timidamente) Don Saru, non mi putitti sciogghiri ‘n vrazzu ca mi haju ‘a

raspari a na’ banna………staju murennu.

Mahamed: Rasparis in turcu significari……

Cocimu:   Basta, menza parola, non mi mancia cchiu’……..cci’               rinunziu!

Bentukul: Noi fare provare voi con principessa Aiche’ Zaza’ tuttu i piaceri e il profumo

Miciu:

delle notti d’oriente.

Ni’ fanu sentiri ‘u ciauru.

Bentukul: Noni, noni, noni……Profumo notti d’oriente dell’oda

lisca principessa. Illa

tanzera’ per voi affinche’ Maometto vi dia forza fi sica di affronatre la missione.

Cocimu:   A sperti sunu chissi: dissi ca cci’ metti l’isca nt a’ tazza e bausetti ni duna ‘i

ficu sicchi ppi’ farini affruntari. Ju’ non m’affru ntu e mi ‘mmuccu!

Miciu:         Tu si scunchiurutu e statti mutu ca cca’ i cosi si stannu ‘ntricciannu. E allura

signor Muccu…….nui accittamu ‘a ballarina …….nui ac     cittamu di jiri a rubari

a tatua di Sant’Ajta, ma vuatri ci duviti assicurari che i nostri muggheri sune ‘mperfetta saluti senza ‘na macula.

Bentukul: Sisa, sisa; noi fare fetere a voi pezzo auricchie di mugliera e cosi’ saprete chestanno bona salute.

Cocimu:         Senta, ‘na stu’ mentri ca cc’e’, oltre all’auricch iu, mi piacissi tanticchia di

coscia crura e ‘n pocu di pancetta…… appoi passu e                c’ha pavu.

Mahamed: Va’ buono, l’auricchio ci la taglia Tukul e coscia e pancetta ia.


6


Miciu:         Ahu non tagghiassi nenti ca ddu’ cretinu n’ha capu tu ca cci’ vuliti munizzari ‘a muggheri!......Lassatili sani, annunca non si fa’ l’affari.

Mohamed: Allah e’ grande e Maometto e’ il suo profeta; ho c omprinnuto. Voi ubbidiretecomandamenti di noi, e noi di fronte all’immensita’ di Maometto essere piccoli vermi tagghiarini poiche’ tagghiari curtu anche alli discussioni.

Cocimu:  ‘U sintisti? Dissi ca havi ‘u vermu tagghiarinu. S i pigghiassi ‘n pocu di decottudi erva di ventu o s’annunca ‘na bella purga di Sal i ‘ngrisi. Bentukul: Ora noi portare Principessa Aiche’ Zaza’ e poi par lamentare.(escono)

Cocimu:   Dove sta’ Zaza’……

Miciu:         …’O bellezza mia……. Bestia comu ti spercia. Chissi             ni fanu vidiri cosi turchi

e ‘u turcu cca’ bannera. Quannu tornunu addimustram ini risulenti comu se n’avissi successu nenti. Accussi’ iddi diciunu:” ‘A zzo cchi’ sango friddo che

ano……. Questi somportano le torture con storicismo,           ano la storia

‘ncurporata….” E allura, virennu ca ‘a nuatri non n   i passunu mancu ppi’ la

testa tutti li minazzi ca hannu fattu ni tornunu ‘i muggheri beddi sani e chini di vita e sparti ci vuscamu ‘u balle da’ principissa.

Cocimu:    Accussi’ dici? Ju’ dicu ca ccu’ tutti sti’ sciabul i ca cci’ sunu appizzati nto’ muru, chidda si cci’ veni qualchi disiu stranu pigghia a ni’ tagghia qualchi

cosa…….. Miciu mi scantu……. Miciu tu ca si da’ fami

gghia de jatti viri si

Miciu:

po’ fari cosa ccu’ Mao-Maometto e ccu’ ‘Lla.

Allah, besti! ….. Mutu…..mutu……ca si sta’ rapennu

‘a porta (cigolio,

entrano i turchi portando una ballerina – odalisca

– che piazzano in mezzo

alla stanza ferma).

Mahamed: Ecco la preziosissima principessa-ballerina che Maometto ha fatto

ammutolire per sempre e non puo’ parlare. Illa essere emblema nostra liberta’

e guardare voi se meritevoli di compiere missione. (rivolgendosi all’odalisca)

Altezza, discendente dell’imperatore Othman, convinci con tuo ballamento

questi infedeli a compiere missione zizilia e quando pronti tu suonare gong e

noi venire. (escono inchinandosi alla principessa; la caratteristica musica

turca si sente attraverso degli altoparlanti nascosti e lei esegue la danza).

Cocimu:  Miciu, bedda e’…….varda comu si ‘nturcinia…..pari

n’ancidda.

Miciu:Veru e’ Cocimu, …..ma tu non cci’ pensi ca semu ‘a

diunu? Ju’ staju murennu

da’ fami e m’ha mangiassi ppi’ pani.

Cocimu:   Ju’ macari, accuminciassi ddi’ caddi e finissi nta ’ l’auricchiu comu dissi ddu’ scunchiurutu……

Odalisca: (parlando romanesco tra la meraviglia dei due che la credevano muta) ‘A

stronzi! Se so’ qua’ e’ per cerca’ de sarvarvi….. M  agnatevi li cornaccia vostri

anziche’ penza’ a me! Io non so’ ne’principessa ne’ turca; so’ romana e quei burini de lla’ ffora m’hanno presa dentro a un nigh t de atene mentre eseguivo er mio numero, quello dell’odalisca. M;hanno detto che somigliavo a li’ mortacci loro e quindi diventavo le capoccia spirituale delle loro malefatte. Io so’ stata ar gioco e per non fa’ vede’ che nun sape vo la loro lingua me so’ finta muta. In effetti m’hanno mostrato un vecchio quadro raffigurante sto’ cacchio de principessa e mi ci sono vista pur’io rassomigliante e cosi’ questi m’adorano ma me tengono quasi prigioniera. A me’ co nviene perche’ se torno


7


a Roma la pula me schiaffa dentro perche’ dice che…  … so’ nemica de la legge

Merlin e percio’ da li nemici mi guardi il Dio che da li amici mi guardo io e

Miciu:

me so’ rimasta.

Ma allura, paisanedda, cchi’ avemu ‘a fari ccu’ st i’ malanova ca ni volunu ppi’

forza fari fari chiddu ca volunu iddi?

Odalisca: Fijo mio parli in un certo modo che e’ mejo aver da far co li’ turchi. Che

significa “fari fari chiddu …iddi”? ……in un certo s

enso l’ho capito ma cerca

Cocimu:

di italianizza’ armeno pe’ rispetto da lingua madre !

Have racione……Ce piove a Roma? …..A li mortacci s

ui e de su nonno in

carriola……Ce veni in camporella?.......Chisti su tu

tti ‘i paroli ca mi ‘mparai ‘a

surdatu.

Odalisca: E c’hai un vocabolario proprio ben assortito de parolacce. Annamo ar

nostro…….Voi asseconnate quello che ve dicono li du

’ stronzi. Io ce metto na’

bona parola e quanno ritornerete a Catania mettetevi in contatto con l’autorita’

ecclesiastica e cercate de prendere in castagna li amici. Ricordatevi che so’

delinquenti de razza ma che voi siete “soldi fausi”  come si diceva ai miei

tempi nelle case chiuse; e percio’ siete nelle condizioni piu’ favorevoli per

fregarli de malo modo. A buon intenditor……..

Miciu:

Pochi palori!

Odalisca: Ne dicesse armeno una giusta!.... Sentite, fate attenzione che fra poco so’

costretta a chiamarli cor gong. Fate finta che siete esausti e oppiati perche’ in

programma c;era pure che ve dovevo far fuma’ er narghille co l’oppio. Io faro

segno che siete ben cotti a puntino……

Cocimu:  E chiddi n’accumencinu a mangiari macari cruri!

Odalisca: Ve possino ammazzavve!!! Comm’e’ che non state zit ti!... Ve volevo da

spiega’ che fra poco ve porteranno le mojie e percio’ essendo sott’oppio, pe’

trucco, fate finta de non riconoscerle subito…..poi

cominciate con lo svejiarvi

Miciu:

doucemente doucemente, come dicono li francesi.

E ppi’ ddu’ simani e ddu’ simani havemu a stari al luppiati? Longa e’!

Odalisca: Lunga e’ la linguaccia incancrenita che c’avete! E statte zitto na’ bona vorta!Dovete far finta de ni-e-n-te! Capito? Manco se ve cade er soffitto su le capocce.

Miciu:         Va’ beni, signurina.

Odalisca: (ridendo)Signorina….! E’ la prima vorta che mo’ sento di’!

Cocimu:   Signura.

Odalisca: (ridendo ancora)Peggio! Non so’ stata mai maritata ne’ signorina ( ride).

Miciu:         Certu non ci putemu diri “buttanazza”. Avemu a sap iri cu e’ st’angilu binifattiru ca ni’ sta’ ajiutannu!

Odalisca: C’avete ‘n sacco de ragione. A Trinita’ dei Monti  me chiamavano Rea Silvia.

Miciu:         A matri di Romulu?

Odalisca: Beh, in effetti anche lei fu’ rea d’aver du’ gemel li non maritata; e se allora cefosse stata la “buoncostume” l’avrebbero messa a vi ta alle Mantellate.

Cocimu:   Allura, cara Silvia, ogni tantu ‘n Patri nostru e n’Avi Maria quannu semu a Catania ti lu dedicu pp’arringraziariti di chiddu ca stai facennu ppi’ nuatri. Anzi si vuoi jemu nto’ Consuli italianu e ti facemu libirari.


8


Odalisca: E no, v’ho deto de no! Sto’ bene qui’! C’ho na vil la a Instanbul, un cottage aSalonicco, una grande vetrata sul Bosforo……

Cocimu:   Miciu, havi ‘a carta vitrata ppu’ pospiru?.... Pir chi’ non s’accatta ‘u

‘ccendisichiri.

Odalisca: Me sa’ che sei un ignorante……

Miciu:         Pirchi, non si nn’hava addunatu ancora?

Odalisca: La vetrata sul Bosforo e’ per le vacanze estive e Mustafa’ Baba’.

Miciu:         (sottovoce) E chissu dicevu ju’: ancora non c’hava statu mancu ‘n baba’!

Odalisca: Mustafa’ Baba’, dicevo, e’ il capo spirituale de q uesta setta de fanatici che so’

convinti delle loro rivendicazioni. Er governo turco sotto sotto fa’ finta de non

vede gnente e loro operano indisturbati. Pero’ quando ce scappa er morto o il

ferito importante come e’ successo l’ultima vorta, fanno finta de ricercar li

responsabili chiedendone l’estradizione, ma ricordatevi che li turchi so sempre

Miciu:

li stessi……. Quelli de le Crociate.

Ragiuni hai Silvia e nuatri ti prumittemu ca Sant’Ajta non si tocca e st’autra

cruciata na facemu ppi’ cuntu nostru. Cucimeddu……..

viva Sant’Ajta!!!

Cocimu:  Viva Sant’Ajta!!(ricomincia la musica; Silvia batte il gong e riprende la

danza; sferragliare dei catenacci; entrano i due turchi che trascinano le mogli

dei prigionieri legate per le mani. Micio e Cocimo fanno finta di essere sotto

Ajtina:

l’effetto dell’oppio).

(e’ la moglie di Micio) Figghiu, figghiu comu mi squagghiasti!!!!! (tenta

inutilmente di precipitarsi verso il marito ma inciampa in Biniritta ed eseguono

una specie di buffa danza, trattenute dalla corda che tirano i turchi)

Biniritta: (e’ la moglie di Cocimo)Cocimu miu, pirchi’ mi lassasti in una notti nivolosa

e tristi?

Cocimu:   (sottovoce) Za’…Za’…….’a fici finiri a canzuna napulitana. ‘U     sapeva ju’!

Biniritta: Cocimu miu pirchi’ m’abbannunasti. Non sai ca non sacciu viviri senza di tia?

Cocimu:   (c.s.) Non sapi viviri…… I gazzusi ca s’ha futtutu nta’ p      utiara da via Cali’…

Mohamed: Bastamento, finiscere questa civita…..

Ajtina:       Comu ‘u ‘nzirtau ca semu da’’ civita?

Mohamed: Civitavecchia, dove imbarco navi italiani per porti mediterranei avvenire contanto schifio. Percio’ Civitavecchia.

Biniritta: (iniziando il girotondo con Ajtina e i turchi)Civitavecchia e civitanova, venilu vecchiu e ti la trova, ti la trova a tri tari’, una dui e tri……ole’!

Bentukul: Queste femmine fare girare teste; non stare mai ferme.(rivolgendosi aMohamed) Abdulqui kiricimpiti panzi kuli kurdi (traduzione: leghiamole ambedue per le pance con le corde).

Mohamed: Sisa, sia(eseguono).

Ajtina:       Chisti accuntu si stanu picchiannu ‘u passaggiu.

Bibiritta: Vah, muta statti, arringrazia a Diu ca si fermunu ‘n superfici pirchi su fanu ‘naturnata ‘i ciatu, hai vogghia di jittari schigghi appoi. Hannu a essiri turchi eunuchi, accussi’ haju ‘ntisu diri…….

Ajtina:       E cchi’ voli diri?........ Senza?..........

Biniritta: Senza!

Ajtina:       Mischineddi………..


9


Bentukul: (intervenendo)Questi vostri masculini. Questa principessa muta Aiche’ Zaza’.Noi portare voi qui’ al posto loro perche’ voi rest erete fino quando Cimicio dare noi busto con preziosi gioiella di vostra santa.

Biniritta: ‘U stai capennu cchi’ volunu? A ppi’ nenti si ment unu ‘i sdisonesti!

Ajtina:       E ddi’ dui ammucca lapuni de nostri mariti accittanu?

Mahamed:            Sisa, sisa.

Biniritta: Cocimu, arrusbigghiti ‘a muggheri, ca cca’ cci’ su gnu ju’! Non criru ca ‘o

Ajtina:

solitu attruvasti a sta’ strafallaria e t’arridduci sti senza valia?

Miciu, Miciu (soggetto del gatto), ju’ sugnu, Ajtina. Ti vinni a truvari ppi’

libirariti. Mi dissuru a Catania ca si ni ‘nbarcavumu ppi’ subbitu putevumu

attruvari i nostri mariti ca sa sapevunu sentiri ccu’ l’ovafrischi.

Miciu:

(svegliandosi) e tu pirchistu vinisti sbinturata…… e poi si dici

odalischi, no

Ajtina:

ovafrischi (gli ricade il collo).

Parrau, Biniritta, mi parrau. Vivu e’, vivu vivu….

Cocimu:            (come Micio) Vivu, vivu e’ ‘u muccu, ora ora ‘u pigghianu !E co m’e’ cav’aviti a fari sempri canusciri unni jiti jiti (gli ricade il capo).

Biniritta: Macari ‘u miu parrau! E ci cascau ‘u coddu…..

Mohamed: (chiamando i due)Cimicio, qui’ essere vostre tonne e se voi non svegliarisubitanei noi abbozzare loro…..

Cocimu:

(risvegliandosi, a Micio) Ahu…..arrusbigghiti ca si’ volunu abbuzzari!

Miciu:

Ah, si……Ah, si, vegnu, vegnu…..cu e’ ca tuppulia…

(aprendo un occhio)

Ajtina:

Ah, vuatri siti? Staju rapennu…… l’autru occhiu.

Parrau, finalmenti parrau.

Biniritta: ‘U putemu vattiari ca beddu spintuliddu e’!

Cocimu:   Biniritta, ma cu tu fici fari di veniri….. no capi               sti ca era na’ trappula. Quali

ova frischi e pisci d’ovu.

Miciu:         E macari tu, Ajtinuzza, cu fu’ ca ti pirsuadiu a veniri?

Ajtina:       Biniritta fu’. Mi dissi facemannillu stu’ viaggiu ca jemu a truvari a ddi dui malacarni ca ni stanu stampannu a vinti sulara.

Miciu:         Non e’ veru, a muggheri, appoi t’ha cuntu.

Mahamed: Ora che famiglie riunite farete come noi detteremo e partirete per Katana arubare Sant’Agata altrimenti noi omaggio vostra Santa strapperemo minni a Biniritta e li appendiamo nostra moschea.

Biniritta: Cchi’ fanu chissi? Mi’ scippunu e ‘i ‘ppennunu e’muschi? Non c’aviti nenti cchi’ scippari! L’haju allaccarati, mi siccanu!

Cocimu:   Disgraziata, fattilli scippari annunca si ci dice d’accussi’ a mia mi’ scippunu.

Sariddu, accomuta ccu’ chiddu ca trovi.

Miciu:         Ahu, a me muggheri no, ah! Chidda e’ vecchia e va’ beni, ma me muggheri ancora po’ accumutari.

Odalisca: (chiamando i due turchi fa dei segni dando a capire che i due hanno accettatoil compito essendo quindi disposti a partire subito. Questa mimica avverra’ con movimenti di braccia intesi a spiegare la partenza del peschereggio, l’arrico a Catania, il furto, la consegna delle donne – equivoco di spogliarello

– tutto inframmezzato dei lazzi che scaturiscono).


10


Bentukul: (accingendosi a sciogliere i due mente l’altro tiene sotto tiro di pugnale le

donne per legarle al posto degli uomini) Cimici, Cimici, voi ora liberi e a

Tutti:

partire ….. dall’ora avra’ inizio l’operazione Sant   ’Agata.

Cittadini…….Viva Sant’Agata!

Fine primo atto


11


ATTO IIo

A sipario chiuso entreranno dalla sala i due marinai Micio e Cocimo accompagnati da Padre Papottino che fa’ da trade-union tra i nostri eroi e l’arcivescovado.

Papott.:

(mettendo piedi sul palco) Alleggiu carusi ca cca’ non semu ‘o funnucu.

Chissa ca viriti ‘nterra stricata e’ tutta cira e p irchissu i pavimenti sbrilliunu di

sta’ manera. (I due sembra che camminino su una corda di equilibrista) Eccu

bravi, d’accussi’. Ora arrassamu sta’ tenda (si alza il sipario) e ni truvamu nta’

stanza rusella di l’arciviscuvu. ‘U viriti quantu e ’ bella!? (I due guardano

meravigliati girando attorno lo sguardo: la stanza e’ parata con tutto rosa,

Miciu:

quadri alle pareti, crocifissi, santi, ecc.)

Patri Papottinu, ‘u sapi ca e’ bellu ppi’ daveru c ca’ intra? Va’ mi fa’ na bella

‘mprissioni; assimigghia ‘o salottu di me za’ Nunzi a, chidda ca si ‘ngarzau cu

Papott.:

barusi Di Mattia.

Miciu, Miciu non si usa questo linguaggio in questa sacra casa; non si dice si

‘ngarzau…..

Miciu:

E comu haju a diri allura?....Su chidda s’ha sapi sentiri ccu’ baruni pirchi’ non

Papott.:

avemu a diri i cosi comu sunu?

Si dice: convive more uxorio.

Cocimu:  No patri Papottinu, non c’entra so’ soru. So’ soru

sa sappi sentiri ccu’ nautru:

cu’ zzu’ Alfiu ‘u pintu mentri so’ cugnata si nni j vu ccu’ Carmelu Litricu ‘u

riluggiaru.

Miciu:

(inveendo, trattenuto dal prete) Ma come t’ha dessi na’ pirata nta’ ‘ricchia

cosu fitusu ca non si’ autru…..Accussi’ ci stai dic

ennu ca i fimmini da me

famigghia sunu tutti fimmini tinti…..

Cocimu:  E a to’ muggheri cchi l’haju muntuatu ancora…….

Miciu:

E vulevi muntuari a dda’ santa, a dda’ martiri ca si trova a Saluniccu

Papott.:

prigiunera?

Figlioli, finitela perche’ tutti e due siete legati allo stesso carro. Macari tu

Cucimeddu hai a to’ muggheri prigiunera e poi, come si dici…… i prisenti e i

muggheri de’ prisenti su’ sempri esclusi. Ju’ a tia , Cocimu, ti canusciu di

quannu nascisti e sacciu comu fu ca ti pigghiasti a Biniritta.. non ti l’ha

scurdari chissu….. ‘U munnu tunnu ha statu e tunnu   e’, e chi e’ senza peccati,

dice il nostro Signore, scagli la prima pietra (tutti e tre si nascondono

simultaneamente le mani dietro la schiena; ilprete per romper l’atmosfera

tossisce poi, dopo pausa) Ora v’accumpagnu, quannu veni Sua Eccellenza

raccontate per filo e per segno tutto quanto vi e’ accaduto senza omettere

niente e senza aggiungere una sillaba chicchessia….   Piuttosto cercate di

parlare chiaro perche’ Sua Eccellenza e’ pugliese e non capisci ancora bonu ‘u

nostru dialettu.

Cocimu:   Sissignura, ‘u capii. Ora Soccillenza veni nta’ sta ’ jarrusella e nuatri (il prete si mette le mani fra i capelli) senza manunettiri chiddu ca cascau chiamamu ijaddini: chicchessia, chicchessia, piccipiccipicci, piccipiccipicci…..


12


Miciu:

Tu m’ha fari ‘n favuri: non ha parrari annunca si sdirubba l’arcivescovatu.

Papott.:

(rivolgendosi al Crocefisso) Signuruzzu beddu e cu’ mu fici fari di purtari a

chissu sta’ matina?!? Cocimu, figghiu, tu ha parrari sulu si l’Eccellenza

Miciu:

t’interroga e secunnu chiddu ca voli sapiri……hai ‘n

tisu?

(intervenendo) ‘Ossia non si preoccupa ca ci tegnu i redini ju’. (entra il

cameriere personale e cerimoniere dell’Arcivescovo il quale parla con voce

cavernosa e rallentata come i robot dei film di fantascienza).

Camerier.: Per – me – sso?

Papott.:

Prego, cavaliere, s’accomodi….. notizie di Sua Ecc

ellenza? Tardera’ ancora a

venire?

Camerier.: No! – mi – ha – detto – che – do-ve-vo

(per comodita’ del suggeritore si

scrive tutto di seguito, mentre l’attore curera’ di interpretarlo) segnalarvi che

il suo ritardo mamentaneo e’ dovuto…..

Cocimu:   Va’ beni, …a tutti po’ capitari…  (Micio gli da’ uno scappellotto)

Camerier.: E’ dovuto – e’ dovuto…..

Cocimu:   Ci ‘mpinciu ‘u discu!

Papott.:     (guardando bieco Micio) Prego cavaliere continui: lei e’ il miglior cerimoniered’Arcivescovato che io ho conosciuto.

Miciu:         Senza cerimonii, signor cerimonieri.

Canerier.: Grazie….

Cocimu:   Pregu, tornero’, za’, za’!

Camerier.: Dicevo, grazie della cortesia usatami per l’attesa ma il ritardo e’ dovuto, e’dovuto….

Cocimu:   Scanzatini, signuri, n’autra vota accumincio’!

Camerier.: (parlando svelto anche nei movimenti)Jttati sangu non parru cchiu’ mancu si

m’ammazzati casu mai quannu spunta so’ ‘ccillenza c ’annacati a campana

pirchi’ vi fici aspittari tantu bonasira e sono vostro devotissimo cerimoniere

arcivescovile (fa’ dietro front e va via con movimenti sveltissimi che lasciano i

Miciu:

tre come allocchi).

(dopo pausa) Vossia mi scusa patri, ma a chissu non ci ha putemu truvari na’

via di manzu……vah, ca….. ‘nsomma, allocu di parrari

come nte’ pilliculi

unni ci sunu i robotti ma s’annunca come nte’ disch i di 33 giri sunati a 78, ci

putissimu cunsigghiari ‘n mericu bonu di chiddi ca si chiamunucu dda’ parola

difficili ca dici….. mintemu: A Turinu nta’ lingua

‘o latru,e chissu o ci fa’

siccari a vuci ‘ntuttuna oppuru ci aggiusta ‘u rigi stru. Vossia viri ca ci nne’di

chisti! Comu mai so’ ‘ccilllenza non ci l’ha cunsig ghiatu e su teni accussi’

sburdutu?

Papott.:

Caro Micio, devi sapere che il nostro beneamato Arcivescovo e’ n’omu santu,

spertu e furbo. Siccome ‘u cavaleri machina parlanti ca si nni’ jvu ora sapi ‘u

‘ngrisi, ‘u francisi,’u russu, ‘u tedescu e ‘u spag nolu, quannu veninu altolocati

a visitari la nostra cattedrali, iddu, ‘u cavaleri, spiega simultaneamente e fa’ la

Miciu:

traduzioni di quantu dicunu li pirsunalita’ stranieri.

Va’ beni, chissu ppi’ quantu riguarda ‘a ‘nfurmazi oni ca duna all’Arciviscuvu

e poi?.....


13


Papott.:     E poi, quannu parra sveltu di dda’ manera e’ quann u addetta tutto quello che ha tradotto alla stenografa che si porta sempre appresso!

Micio:         (insieme a Cocimo) Povira stenofrica!!! (Si sente un canto sacro a coro ed entra sua Eccellenza, un prete, un chierico, il cerimoniere, cantando le ultime battute sulla scena)

Papott.:     (Facendo segno ai due di inginocchiarsi mentre egli stesso bacia l’anello al Vescovo) Eccellenza, dopo il nostro abboccamento di ieri, mi sono permesso diportare alla sua presenza i due miei parrocchiani che tanto onore fanno alla zona della Civita per il loro attaccamento alla Chiesa ed alla Santa nostra patrona in particolare. (Ai due) Vasatici ‘aneddu ‘o Viscuvu, vasatici ‘aneddu ‘o Viscuvu, l’anello vescovile dell’investitura.

Miciu:         (eseguendo) Accillenza sugnu cummuvutu di essiri alla sua prisenza e ci vasu‘u periscopiu ppi’ non attruzzari la so’ manu janca come ‘a cira…..

Cocimu:   Accillenza, macari ju’ mi commovu di questo infausto giorno (piange) e ci vasu ‘u pisci d’aprili pirchi’ vossia ‘appi a testa dura.

Vescovo:  Padre Pepottino che dichene sti’ vagneddi, j n’egg hie chepito n’eccidente! Alzeteve, alzeteve, miei cheri figlioli, vi do’ l’e ssoluzione e cento giornete di dispense.

Cocimu:   N’ammitau nta’ ispenza, jemuci a mangiari l’isca.

Papott.:     (dandogli una gomitata) Mutu statti…… e cu’ mu fici fari a sta’ matina!

Vescovo:  (rivolgendosi ai presenti) sedete miei cari, sedete che col sedere si ascoltameglio! Dunque, figlioli miei reccuntateme per filo e per segne quente ve accadute, cosi’ putremo prendere tutte le contro misure per futtire li turchi… (accorgendosi della parolaccia) … Gesu’ mi perdunateme di queste meleverbe che agghio ditto.

Cocimu:   Tu dissi ju’ ca havi i mali ervi e l’agghiu frittu , a chistu ci veni ‘a rugna!

Vescovo: (dandogli un buffetto sulla guancia)Statte citto vagnedde!

Miciu:         ‘Ccillenza, ci trovavavavamo (stenta a pronunciare la parola italiana) a

scendere dal nostro pischereggio “Liotru” di nostra     proprieta’, sulla banchina

del molo di Salonicco, quando, intottuna, mi sono sentito accupato da una

suppiddizza butta….butta….

Cocimu:

Ancora ‘a buttana non c’era!

Vescovo:

(c.s.) Statte citto vagnedde!

Miciu:

(continuando) …..buttatami sopra la testa e ‘ncorpo di manganell  o nella noca.

Cocimu:

Ma non erumu a piazza Manganelli….

Vescovo:

(c.s.) Statte citto vagnedde!

Miciu:

Quanno ci semo risbigghiati eromo nta’ ‘nsutterran eo pieno di cianfruscoli.

Vescovo: Padre Pepottino, volete tredurre per fevore. Non chepiscio un chevolo di

Papott.:

quello che ste’ a dire.

Ha detto, Eccellenza, che si trovavano in un sotterraneo pieno di cianfrusaglie,

il che’ secondo me, data l’ignoranza che i due si r itrovano (i due ringraziano)

significherebbe che li hanno sistemati in una specie di carcere-cantina con

attrezzi di tortura medioevale.

Vescovo: Agghio capite… E allora figlioli? Che avete fetteposcia?


14


Cocimu:   No, Miciu ci fiteva a coscia pirchi’ l’aveva squar ata, ju’ inveci aveva mangiaciumi e non mi potti rattari ppi’ via ca era attaccatu manu e peri comu a Sanbatianu.

Papott.:     (intervenendo) Sua Eccellenza vuole sapere cosa e’ successo dopo,all’apparizione dei due turchi.

Miciu:         Ah, quannu spuntanu i turchi?.... Ca trasenu lilli, lilli e ni cuntanu ca avevunui

baddi niuri, forsi chiddi di l’occhi, qualamenti, ppi’ daveru ‘mprissiunanti comu l’avevunu niuri, e poi n’accumincianu a diri c a vulevunu ‘u bustu di Sant’Ajtuzza cu tuttu l’oru pirchi’ avevunu na’ cau sa ppi’ manu e erunu chiddi ca ci avevunu fattu ‘u firimentu ‘o Papa.

Vescovo: Mescalzoni, ferebutti! Blasfemi, Enecoretti, Secrilegi, cornuti….Gesu’ mio

perdonetemi delle perolocce!... Ma volevo dire vi hanno seviziato, vi hanno fette sevizie?

Cocimu:   Sissignura, iddi nu vulevunu fari ‘u sirviziu, ma nuatri li avemu distogliuti

quannu arrivanu li nostri muggheri.

Vescovo: E che c’entreno le mugliere vestre?

Miciu:         Sissignura ca c’entrunu pirchi’ siccomu intra ‘o c arciri ni ficcanu a principissa

za’-za’, ca appoi arrisurtau ca era ‘na frastunaca  rumana…..

Vescovo: Ah, era della Romania? Rumena, insomma?

Miciu:         Nonsignura, rumana di Rrroma.

Vescovo: E perche’ hai detto frestuneca? …. Pure a lu paese      mio la frestuneca e’ le

revenelle.

Cocimu:   Ca ‘Ccillenza ppi’ non diri paroli vastasi davanti a voscenza. Vuleva diri

dda’parola difficili ca currispunni a…..

Vescovo: Ho chepito: “prestitute”…… Oh Gesu’ mio, perdonete           mi delle brutte perole

che m’esciene! Tutti in ginocchio e scuntete li pecchete dicendo per tre volte “mme culpe”, “mee culpe”, “mee culpe”……

Cocimu:   Vossia scusa, ma l’autri chi c’entrunu?

Vescovo:  Gli eltri sono miei colleboratori e fenno parte dell’urganizzazione per la salvaguardie dei tesori di li Santi: queste e’pedre Antonino che siinteresse di la squadre antidroga e di la sufisticazione di li ghezzose; fatti avanti Anto’! Fatti avanti….

P. Anton.: (stringendo la mano ai due)Piacere; il mio motto e’: “Si non siti tutti pazzi , viviviti la Ciappazzi; ccu’ la birra di Missina, stati allegri na’ matina; non sapiti comu fu’, prifiriti li zammu’; se succeri ‘u scappa e fuggi, prifiriti l’acqua Fiuggi; ppi’ lu ficutu e ppi’ l’anu, ci sta’ l’acq ua di Chiancianu ca si pigghia nto’ bicchieri o di autri maneri!”

Cocimu:   (sottovoce) Macari cca’ stannu accuminciannu cchi lavanni……

Vescovo: (dandogli il solito schiaffo)Statte cito vagnedde!

Cocimu:   Chissu a forza di vasteddi m’accucchiau na’ sugghi ata di vastunati. (A Micio) Mentiticci tu da ‘llatu, Miciu (e si sposta).

Vescovo:  E questo e’ Padre Zucchero che sa’ fere di tutto: sa’ fere lu puliziotte, si sa’ mimetizzere cu li trucchi, si se trasfurmere cu li travestimente e fa’ parte di la squadra intercettazione giuielle sperse e freghete. Lui e’ addette al ricupiro. Fatti avanti Rusa’, dagli un seggio della tua ebilita’!


15


P. Zucch.: (Si smanica come un prestigiatore e toglie con destrezza l’orologio a SuaEccellenza che lo redarguisce: “Rusa’ pure cu la ch iesa madre…!” poi mima Charlot e in ultimo bandizza come il piu’ volgare venditore di noccioline).

Vescovo:  Baste, Rusa’, che cu ste’ voce m’hai fatte intonti ndere! Questo, invece, e’ il mio cerimoniere personale e senza teme di smentite conosce lu protocollo di li cerimonie meglio di lu Senatore reale che poi era rupubblicheno. Fagli vede’ Paulillo!

Cocimu:   (all’unisono con Micio, imitando la parlata del cerimoniere) Non c’e’ – bi-so-

gnu l’ave-mu gia’ ca-nu-sciu-tu. Chistu quannu parr a fa veniri l’acima; ta-

gghi-a-mu-la- cca’ ca e’ megghiu.

Vescovo:  Sta’ bene. Paolillo, stei a posto che ti sei fatto conoscere…….. Ora, chieri

Miciu:

miei, bisogne preparere lu pieno di operazione…..

‘Ccillenza, u pienu ci u facemu ‘o Burgu ca c’e a  pompa di passaggiu.

Vescovo:

(col solito buffetto) Stette citto vagnedda!

Miciu:

Ccu’ mia accuminciau, ora! Patri Papottinu si mintissi cca’ ca ju’ ne vogghiu

vuscari…… Mizzica quant’e’ manisculu st’arciviscuvu

! (va’ con Cocimo a

mischiarsi fra i prelati)

Vescovo:  (a Padre Papottino) Tu andrei di corsa dal nostro figlio scultore PeppinoPellegrino di via Scuto….

Cocimu:   Havi ‘nfigghiu so’ ‘ccillenza?

Vescovo: Viene que’….viene que’ t’ho dette             (Cocimo s’avvicina, si prende il solito

schiaffo e ritorna a posto)…. Dicevo, “nostro figlio” perche’ appartiene per

giurisdizione al gregge della mia missione pestorale.

Cocimu:   E ju’ mi staju mutu annunca ‘i vuscu n’autra vota!

Vescovo: Brevo. L’hai chepite finalmente!(continuando)Tu invece, andrei dal SignorCarmelo Tosto di via Coppolari, commerciante di giuielle felse e mentre Pepottino fara’ fere dal nostro Peppino una copia del busto della nostra Senta, tu ti ferai dere dal Tosto li giuielli per l’addobbo.Fetto questo, giovedi’, appena esce le Senta per il giro di mezzegosto e visita alla madonna del Chermine, tu pedre Zucchero, cu li to’ travestimenti ferei finta di essere le caliare di Porta Uzeda e tu, pedre Anto’ sostituisci lu pruprietariu di lu chiosche de la Marine dove si vendono le bibite……..Avete chepito?

Miciu:         (mentre tutti annuiscono) ‘Ccillenza, vossia mi scusa, ma nta’ tuttu stu’ tr aficuju’ e Cocimu come n’avemu a cumpurtari? Vossignuria ‘u sapi ca i turchi hannu appuntamentu cu nuatri a Porta Uzeda e si non ni virunu s’ha musurunu…….

Cocimu:   (rafforzando il discorso dell’amico) C’e’ n’autrua cosa: si nuatri ci avemu a

cunsignari ‘u bustu e chiddi ‘u virunu supra a vara ……

Vescovo: Sul fercolo!

Cocimu:   Supra ‘a fecola…… si la squarano e non sulu non ni                tornunu i muggheri, ma ni

dununu na’ fraccata di vastunati. Ju’ dicissi ca pp i’ dda’ matina vossia avissi a fari nesciri ‘a fecula senza bustu, spargennu a vuci ca Sant’Ajtuzza si senti mali, ca ccu’ dda’ cunfusioni e ddu’ cauru ci gira a testa e si vosi stari intra! (fa’ l’atto di ripararsi dall’immancabile schiaffo)


16


Vescovo:  (Lo guarda fisso e immobile come assente; lunghissima pausa; tutti pendono dalle sue labbra).

Miciu:         (sottovoce) ‘U facisti agghiacciari!

Vescovo: Bravo! Bravo! Bravo!......Cretino in ordine hai saputo truvare la scuse buone.

Faremo finta che il busto ha bisogno di restauri, cosi’ la popolezione non si ribella e i turchi non potrenno dubitere della stetua che gli rifilerete. Benissimo! Voi due vi farete truvere seduti nel chiosco delle bibite e prenderete i dovuti contatti con i due masnadieri.

Cocimu:   No, passannaeri, ma giovedi’ ‘a ‘gghessiri.

Vescovo:  Si mi elzo e ti vatto (Cocimo si nasconde) Agghio ditto masnadieri, cioe’ a dire lestofenti. Ore facciamo le solite preghierine sciogliendo canti alla nostra petrona invocandone la prutezione per la riuscita dell’operazione S. Agata. (Il Vescovo si alza inneggiando un canto sacro seguito dal coro di tutti che assumono una posa da ispirati).

(Il tempo di cambiare il quadro col siparietto e la scena rappresentera’ gli archi della marina vicino Villa Pacini a Catania. Seduti ad un tavolino davanti al chiaschetto delle bibite ci saranno i nostri col sacco bianco di S. Agata, mentre di fianco, in un banco di venditore di noccioline, padre Zucchero armeggio con la bilancia bandizzando la merce).

P.Zucch.: Caura, caura e’, caura, caura, nucidda amiricana e simenza.’A calia, ‘i

carrubbi….. ‘i favi ………bomboloni! (sempre bandizzan  do per non fare

capire ad estranei) S’hanno visto l’amici, s’hanno  visto l’amiciii! ‘A calia

caura ….. Malanova di iddi ca tardunu ‘a veniri…..   ‘a simenza, i nocciolini….

(i nostri eroi fanno segno di “no”).

P. Anton.:(trasformato in gazzosaro)I signori cumannunu?

Miciu:         Vossia ni dici cchi’ havi di spicialita’ patri Ant oniu.

P.Anton.: (guaiendo come se gli avessere pestato un piede)Ahi! Ahi! Ahi! Malanova di

vuautri….. Accussi’ scumminati tutti cosi! Cca’ sug  nu donn’Antuninu ‘u

gazzusaru, chi patri di lu’ diavuluni…. Oh, Signuru  zzu beddu pirdunatimi!

Cocimu:   Cu sta’ scaciuni du’ “Signuruzzu beddu pirdunatimi ”, mi pari ca vuautri parrini v’aliisciati di tri e cu’ s’ha vistu s’ha v istu……

P.Anton.:(cambiando dscorso)I spicialita’ di stu’ chioscu sunu ‘i sprimuti di limoni ccu’Sali, i sciroppi di menta, aranciu, ananas, orzata e chinottu.Poi avemu birra di tutte le marche: Missina, Moretti, Drecheri e Chinningheri (Henninger), poi ci avemo graniti di fraula, pistacchiu, mandola, ciucculatti, gianduia,limoni. Torroncino e nocciola e all’ultimu, dulcis in fundo, ‘a coppa Cardinali.

I due:          (si alzano e fanno per andarsene) Avemu caputu….. ni ciremu quannu ni fanu

n’autru……

P.Anton.: Chi’ fu’ ?

Cocimu : Non sulu i coppa ca vuscamu di l’Arciviscucu l’aut ru jornu, ora macari cca’ cisu’ coppa do’ Cardinali?!

P.Anton.:(tirandoli e rimettendoli a sedere)A coppa Cardinali e’ una specialita’ delladitta. E’ una minnolata con la frutta candita di supra, vah…. ‘a marena.


17


Miciu:         Nenti, vossia ni porta du’ gazzusi cchi’ cannucci.

P.Anton.: Subito, due gazzose cchi’ cannucci ai signori.

P.Zucch.: (riprende a bandizzare)Cca’ accattativilla a calia, cca’ ni’ Turi Sampugn a. ‘Anucidda miricana e a simenza; haju ‘i favi caliati di tri boti (tre volte). Cosi turchi atturrati belli davveru, ‘u turruni di mandorla…. E cca’ sutta c’e’ ‘u

turdu, beddu ca pari chiddu veru…… Ammuccati, ammuc                cati sinno’ non ni

mangiati……..

Camerier.: (passando travestito da venditore di palloncini)Pal-le e pallo-ni d’A-me-ri-ca, pal-lon-cini, n’haju ppi’ gran-ni e ppi’ mab-bi -ni, ‘a trumme-tta, ‘u sputnik…..

Miciu:         Chissu di stu’ passu ci scattiunu i palli e i palluni ma non nni vinni mancu unu.

Camerier.: (riferendosi ai due)Accat-tati-cci ‘e picci-ri-ddi i puddi-ci-ned-da ca siti.Megghiu mi nni’ vaju s’annunca vi scassu nta’ testa ! (Si mette all’angolo della porta Uzeda)

P.Anton.: (portando due gazzose con cannucce)Setticento liri servizio cumpresu.

Cocimu:   Sparti si fanu pavari!

P.Anton.: Pirchi’ non va stati futtennu ‘a gazzusa frisca?... ..

I due:          (alzandosi contemporaneamente) Signuruzzu beddu, pirdunatilu, ca e’ ‘aprima vota!...... (poi Micio paga e cercano di bere. Padre Zucchero alias Turi

Sampugna, bandizza – finito lui ripassa il Cerimoni ere)

Camerier.: I palli, i palli haju i balluni beddi vunchiati….

Cocimu:   (imitandone la voce) Viri a ccu’ ti senti comu ci fai vunchiari!.....

Camerier.:V’avissi a fari tossi-cu e vi-le-nu sta’ gazzusa e v’avis-si addi-vinta-ri sapu-na-ta! (appena finita l’imprecazione, dalle cannucce, i due liberano tante bollicine che formano centinaia di palloncini)

Miciu:         (mentre continua a emettere bollicine) Mih! Macari jttaturi e’ chissu, non sulu va’ a tri quannu parra!

(Si sente la musica della banda e i botti dei mortaretti.Padre Zucchero bandizza, il cerimoniere lo asseconda e appaiono i due turchi con due grossi sacchi o meglio ancora con due tappeti accartocciati a cilindro ove si presume siano nascoste le due donne; appoggiano i tappeti in un angolo e con aria circospetta)

Mohamed: noi essere venuti appuntamento e mantenere fete promessa. Afere mantenutovostra?

Miciu:         (rivolgendosi a Padre Zucchero) Don Salvaturi Sampugna, ammustraticcillaall’amicu miu.

P.Zucch.: (alza il tavagliato del banco vendite e fa’ vedere il falso busto di S. Agataingioiellato che pero’ ricpre subito).

Bentukul: (a Mohamed, assentendo con soddisfazione)Miricari orufinu lakarinamizzikedda.

Miciu:         Autru ca miricari la carina! Cca’ si tratta ca vi pigghiati ‘a statua a ni turnati di cursa ‘i nostri muggheri. Unni sunu chiuttostu, avanti facemu stu’ cangiu manu ccu’ manu.


18


Mohamed: Noi prendere statua.(La prende da sotto il banco mentre Bentukul vi gettasopra una coperta per nasconderla) Noi scappamento. Vostre tonne essereinsasizzate dentro i tappeti. (I due turchi scappano mentre Micio e Cocimo liberoano le mogli. Effusioni a soggetto. Padre Zucchero non contenendosi oltre comincia a chiamare).

P.Zucch.: Eccellenza, padre Antonio, Cerimoniere, padre Papottino, Madre Superioreviniti, viniti.

Cocimu:   Ca Miciu e Cocimu su’ morti da’ siti!

P.Zucch.: Viniti! I turchi si la purtanu ppa’ Marina!(accorre gente col sacco, fedeli,bambini e poi entra S. Eccellenza l’Arcivescovo mentre la banda in sordina continua la marcetta allegra).

Vescovo:  Figlioli, siemo que’ riuniti per festeggiare lo scampato piriculo di lu furto di la Senta.

Miciu:         E cch’ sapemu si furtenu a me’ muggheri!

Vescovo:  (mollandogli uno scapaccione) S. Agata, perdonate loro perche’ non sennochillo che dicheno. L’operazione e’ giunta a buon f ine. Inginocchiatevi e gridete ccu’ me’: CITTADINI VIVA S.AGATA!

Tutti:           CITTADINI EVVIVA S.AGATA!!!

Fine

Mascalucia, 9 Luglio 1981


19

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 12 volte nell' arco di un'anno