Pasta cu i sardi a mari

Stampa questo copione

r

PASTA  CU  I  SARDI A MARI

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

-------

“Il bisogno comsuma le scorte”, e, quando queste cominciano ad esaurirsi, ecco che prende corpo la meravigliosa arte del sapersi arrangiare… fortunati coloro che la possiedono. Sono tanti gli espedienti di vita che entrano in campo, alcuni di questi arrivano persino a sfiorare il paradosso…

PERSONAGGI                     INTERPRETI

            COSIMU                               capu famigghia

            CARMELA                           mugghieri

            VITTORIA                            figghia

            LUCIA                                  cummari

            BARTULU                            cumpari

            UGO                                      zitu di Vittoria

            DUTTURI

(Stanza di soggiorno, composta di cose semplici: un tavolo con delle sedie, un comò con degli oggetti e una foto di Cosimo; qualche altro oggetto di scena sparso qua e la)

CARMELA

(Davanti la foto del marito come se piangesse il morto) Coscimu, oh Coscimu! Cuscimuzzu miu! Scumparisti, ti nni isti senza dirimi nenti. U megghiu fusti tu ca ti livasti u pinseri! Chi è, comu a mia, cca, ca haju sempre a cummattiri cu tutti sti camurrii ‘n menzu i pedi? U chistu, u chiddu, un mari di tassi di pagari, chi non sacciu di unni pigghiari i sordi…, nun è ca ddocu ci sunnu macari tutti sti rugni? E tu, tu comu sta? Ancora ti pigghianu i fittiuna ‘nta panza? Coooscimu, cuscimuuuzzu! Parra, rispunni, armenu fammi un signali quantu capisciu! Non mi fari stari ‘n pinseri. E dimmi, dimmi n’autra cosa, u ‘ncuntrasti a san Petru? Sempri cu a barba longa è? (Entra silenziosamente il marito e rimane stupito nel sentirla parlare con la sua foto come fosse morto, tanto che spesso si tocca).

COSIMU

Ma cu ccu parri?

CARMELA

(Non s’aspettava e  sobbalza dalla paura) Corpu di sangu! Un motu mi facisti pigghiari! Tu cca si!

COSIMU

E unni voi chi havia a essiri, o purgatoriu? Ma chi parri cu a me fotografia? Oh, già mortu mi fici pi quantu jivu unni u dintista! Vidi ca vivu, vivu sugnu ancora…, ma comu ci spercia!

CARMELA

Ju… ju…

COSIMU

Ancora, cu stu: ju, ju… Ju chi? Parra!

CARMELA

Ju stava sulu vidennu comu ‘nsignarimi a fari pi quannu tu… nun ci sarai cchiù… (Cosimo continua a toccarsi) chi ti tirantanu i pedi ‘nzumma! (Lo guarda e riprende come a piangere il morto) Cooooscimu! Cuscimuzzu miiiiu!

COSIMU

(Toccandosi) Oh! Oh! Oh! A lingua t’avissi a cadiri! A lingua! Ma si po’ sapiri chi ti pigghiò sta matina? Chiancirimi pi mortu! (Le da dei soldi). Teni, teni cca sti sordi, e finiscila ti dissi!

CARMELA

E chi su sti cosi? Non t’ha scippasti cchiù a janga? Comu, ‘na nuttata di fari sbrami e ora…

COSIMU

Cu tu dissi chi non m’ascippavu cchiù? Era così forti u duluri chi ma fisci scippari ‘n vivu!

CARMELA

(Sbalordita) ‘N vivu! Comu ‘n vivu? E… sti sordi? Comu mai…

COSIMU

Cu chisti pagamu a ‘mpulletta di l’acqua chi già è scaduta di ‘na vintina di jorna.

CARMELA

Du misi, dicemu du misi! E comu mai nun l’hannu ancora tagghiatu un u sacciu. E senti, mu vo spiegari comu dici di aviriti scippatu u denti e aviri macari i sordi? Ma… tu scippasti… nun è chi… ti passò u duluri e facisti comu a l’autri voti, e nno dintista nun ci jisti cchiù?

COSIMU

(Apre la bocca e tira fuori un po’ di bambagia ancora piena di sangue) Vidi chi c’è cca? Ora mi cridi?

CARMELA

Bih! Chi purcaria, quantu sangu! (Riguarda i soldi che tiene in mano) E allura, chisti…

COSIMU

U capivu; guarda chi fai, pigghiati ‘na seggia e ssettati, ca ti cuntu pi filu e pi signu comu eru i fatti.

CARMELA

Ura di quiz è! Quantu mi pigghiu a seggia. (Prende la sedia e si siede) Sugnu pronta. E ora, mi raccumannu, non fari u romanzu, chi haiu ancora i sirvizza di finirimi.

COSIMU

Senti ‘na cosa, non ti risicari…, pi chiddu ca ti staju cunfidannu, di farinni parola cu a cummari! Chi chidda, cu dda vucca di cascetta, subitu svampa un paisi e ciù cunta a tutti, pani pani e vinu vinu, diu mi nni scanza!

CARMELA

Di chi du dutturi?

COSIMU

Du dutturi, si! Di chiddu ca ti staju dicennu. Allura, senti e scuta bonu. (Comincia il racconto di quanto accadutogli) Ti ricordi chi antura scappavu di cursa jittannu vuci pu forti duluri a janga?

CARMELA

S’è pi chissu, puru di chiddi di stanotti mi ricordu, vuci ca jittavi; chi pari chi stavanu ammazzatu un viteddu! Tantu chi nun riniscivu a chiudiri pi nenti occhi!

COSIMU

Ah, tu non chiudisti occhi! E ju, ju chi avissi a diri allura, chi oltri a nun chiudirinni mancu unu di occhiu, u duluri mi stava manciannu vivu?

CARMELA

E ju, ‘nta tuttu chissu, mu vo diri chi ci trasu?

COSIMU

Comu chi ci trasi! Si, o no, me mugghieri? Tu scurdasti chi dissi u parrinu… malidittu ddu jornu a quannu fu!

CARMELA

Tu, malidittu ddu jornu! Ju, ju, malidittissimu ddu jornu! E no ca ora…

COSIMU

Ora! Ora chi? Chi t’haju rigalatu i vint’anni chiù beddi da me vita.

CARMELA

Si chisti ca mi rigalasti su i cchiù beddi, figuramunni chi fitinzia ca  eranu i primi!

COSIMU

A lingua, a lingua t’avissi a cadiri! Oh, du duluri da janga ci stava cuntannu! e viditi chi tiatrinu chi armò! Tu sei una fimmina possiduta delli forze del male. A mia mi doli a janga e idda si lamenta; ‘nveci di parrari u boi, parra aratru!

CARMELA

Si ti dulìa u denti, pigghiavi e tinni jivi nni l’autra stanza, ti chiudivi bonu, e avogghia di jittari vuci chi havii! E ‘n tantu, lassavi dormiri a mia! No ca mi sentu comu fussi ‘mbriaca oj; u duluri u to era!

COSIMU

Ah, si, di chissu si tratta! ‘Nca va chi comu ti sentu lamintari, mi nni vaju ju dda dintra e mi chiudu a stanza cu a chiavi a tri scoppi, e ti po’ scattari u feli chi non sulu non vegnu, ma chi non ti apru mancu si sapissi di divintari santu!

CARMELA

Santu, si! A tia mancu i diavula ti vonnu ‘o ‘nfernu! Ju fuvu a fissa chi ci ‘ngagghiavu. Ma chi era ‘mbriaca ddu jornu!

COSIMU

E ancora cuntinua! Non japremu stu rigistru ti dissi ca ci fussi di scriviri un romanzu di chiddu chi ma fattu passarii! Grandissima tappinara, tu e dda fimmina ‘ngiallinusa e rugnusa di to matri, chi mancu fu bona a ‘nsignariti a ducazioni! Ma comu potti capitari cu vuiautru du persichi ‘ngiallinusi e pilusa ca siti! Ah, ma menu mali chi canciamu casa, e armenu scumbattu cu una… cu chistu nun è ca vogghiu diri ca si megghiu di dda ‘nchiollara di to matri!

CARMELA

Ju, unu di sti jiorna ti mandu a fari ‘nto culu e mi nni tornu unni me matri, o chi ti pari!

COSIMU

E vidi chi prjiu! Chi lea! (lega) L’ogghiu fitusu, e a padedda bruciata!

CARMELA

Tu parri e tu ti senti! Chi è, ti passo u dulura a janga?

COSIMU

Vidi, vidi quantu su belli i to cosi! (Carmela si tappa le orecchie) Mi ficinu scurdari pirsinu u dulura da janga! Dici giustu u pruverbiu anticu: “ quannu maggiuri c’è, minuri cessa”. Chi voi ca sia u duluri di janga cu chiddu ca m’ha fattu vidiri; serpi vilinosa!

CARMELA

Finisti, ti sfugasti finarmenti? Viditi chi jurnàta ca ‘ncapizzamu!

COSIMU

E certu, dopu ‘na nuttati di sbrami, ci vuleva ‘ncuminciari a jurnata così.

CARMELA

E ju, ju c’avissi a diri, allura?

COSIMU

E torna, parrinu e ciuscia! Ca sempri idda si lamenta! Ju non vidia l’ura ca si faciva jornu, quantu curria unni u dutturi! E ora zittuti, zittuti e non parrari cchiù, chi quannu parri, mancu tu u sa chiddu ca dici! U vo sentiri, o no chiddu ca successi?

CARMELA

Smoviti, smoviti, munzeddu di fumeri!

COSIMU

Allura chi fici…

CARMELA

Sintemu chi fici.

COSIMU

Pigghiu, e scappu pi unni u dutturi Casella; ma… strata facennu pinsava: -cu sapi quantu voli chistu pi scipparimi a janga?- Chi voi, pinsannu a tuttu chiddu chi avemu di pagari e a l’acqua chi ci ammanca picca e a tagghianu; mi dulìa u cori pinsari di dariccilli ‘o dutturi i sordi. Appena arrivavu…, cu a lingua di fora e jittannu sbrami, subitu, u dutturi mi fici trasiri senza mancu farimi spittari dda gran fila di cristiani chi eranu misi a turnu. Mi fici ssittari supra dda seggia ca pari un littinu, e ddumò a lampa; currennu mi dissi di jiapriri a bucca, guardò, tuccò e mi cunsigghiò di farimi pi subitu a puntura di l’anasteticu picchì dissi chi a janga s’havia di scippari. Mi fici a puntura e mi dissi di spittari fora, unni chiddi chi facivanu a fila, u tempu di fari effettu u medicinali, ‘nto metri visitava a n’avutru pazienti e dopu mi chiamava.

CARMELA

Senti, ma non la putemu strinciri sta storia, o… falla a puntati? chi ju haju di finirimi di rizzittari a casa. Ancora assai ci nn’è?

COSIMU

No, no, staju finennu. Vidi, mi facisti perdiri u filu, e ora… unni era arrivatu?

CARMELA

Dicisti chi eri ssittatu fora, aspittannu ca ti chiamava…

COSIMU

Ah, si! U dutturi! Mentri era chi spittava…, a testa l’avia sempri dda, e cosi di pagari… luci, acqua, munnizza, ‘mpulletti…, e allura (guardando la moglie come se aspettasse risposta) chi fici?

CARMELA

A mia u dici? Si non lu sa tu!

COSIMU

Japru a porta…

CARMELA

E nisci u dutturi!

COSIMU

No, no! Niscivu ju pi fora!

CARMELA

Pi fora… unni, nna strata?

COSIMU

E allura unni!

CARMELA

E a janga? Non mi diri chi ti scantasti da pinza du dutturi e ti nni stavi scappannu?

COSIMU

Quali pinza e dutturi, si ju avia ‘nta testa tutti ddi cosi di pagari! Allura, nesciu pi fora e scappu pi unni u dutturi Chinnici.

CARMELA

Comu… comu? Unni u dutturi Chinnici? E ‘o dutturi Casella u bandunasti, u lassasti ‘ntridici?

COSIMU

E zittuti! Vaju unni u dutturi Chinnici… menu mali chi chistu havi dda gran camurrìa di mania di riciviri pi appuntamentu!

CARMELA

Picchì, tu havii già appuntamentu?

COSIMU

Ju no! L’havia nautru l’appuntamentu; ma…, furtuna vosi chi chiddu non potti veniri pi motivi di travagghiu e a mia mi vinni fatta, fatta, non c’era nuddu! Mi japrì a ‘nfermera e appressu accumpari u dutturi,  e ci dicu. – dutturi, mi dicissi, pi scippari ‘na janga, assai mi custa?- Iddu fici ‘na para di cunta e mi dissi chi custava cinquanta

euru. “Bhi quantu, dutturi!” ci dicu. Mi rispunniu chi i spisi c’eranu: l’anisteticu… ‘nzomma, stava ‘ncuminciannu a elencari cosi. Subitu u firmavu dumandanduci quantu m’avissu custatu si non mi facìa a puntura di l’anisteticu. Avissi a vidiri comu ‘ncuminciò a ridiri! –Ma non posso toglierla senza anestetizzare! Sentirà molto dolore!- E ridiri! Ma ridiri! Iddu ridia e ju ‘ntra mentri mi scantava chi jia finennu l’effettu di l’anestiticu chi m’havia fattu u dutturi Casella.

CARMELA

(Comincia a capire) No! Ora ‘ncuminciu a capire! Grandissimu figghiu di…

COSIMU

Dutturi, ci dissi, u denti u me è, e mu scippu comu vogghiu! -Va bene - mi rispunniu, - se pensa di farcela, vuol dire che non le farò pagare niente; su, sieda.- E chi fu un lampu! Subitu mi stinnicchiu unni dda seggia chi pari c’aspittava a mia, e ‘nta tempu chi tu dicu, mi scipò a janga! Oh, u dutturi, ristò così (facendo il verso di sbigottimento). ju dicu chi si ci turnassi ‘o studiu, u truvassi ancora misu così (ri fa il verso). Carmela, oh Carmela, “cu havi bisognu, sviluppa lu ‘ncegnu!” U capisti, ora, u discursu?

 

CARMELA

(Sbalordita e, nello stesso tempo, dispiaciuta) Gran pezzu di rugnusu ca nun si avutru! A chissu rrivasti? Vol diri, unni u primu dutturi, ti facisti fari a puntura di l’anasteticu, e nno secunnu dutturi ti facisti scippari u denti?

COSIMU

Ah, puru rugnusu divintavu! Comu, fici tantu p’accanzari i cinquanta euru, e tu… Ma u capisci chi (Indicando i soldi che lei tiene in mano) cu chissi, nni livamu u problema di l’acqua? Anzi sai chi fazzu, curru a pagalla.

CARMELA

(Preoccupata) U problema veru è a dignità! E tu, mi pari chi non ha propriu! E ora, mu vodiri, ora, comu i duttura scoprinu chiddu ca cumminasti…, picchì, prima o poi ‘ncuntrarisi hannu tutti dui: “nenti fari ca nenti si sapi”; mu vodiri chi ci dici? Quali giustificazioni ci po’ dari? Non pensi a chissu, a malafiura, ‘o paisi, chi diventerai a barzilletta di tutti?

COSIMU

E zittuti, locca! A barzelletta di tutti pi un sulu denti. E allura chi s’avissi a diri di carrabbineri ca nni cumbinanu una ‘o minutu? Senti ‘nveci; chi avemu di manciari ca u pitittu mi sta facennu àcitu?

CARMELA

Comu, ancora ha u sungu ‘nta bucca e penzi a ghinchiriti a ventra! Ma… u dutturi tu dissi chi già po’ manciari?

COSIMU

Cu di dui? U primu, o u secunnu?

CARMELA

Babbìa, si! Farisi scippari un denti di ssa manera! Pigghiannu pi fissa o dutturi Casella e o dutturi Chinnici!

COSIMU

E avanti, bonu ora! Avissi di chi essiri cuntenta ca nni livamu u pinseri di l’acqua. Ora sai chi fai, pripara a manciari chi a mumentu tornu. Mi raccumannu, chi haju ‘na fami di moriri!

CARMELA

Ti cosciu un pocu di pastina?

COSIMU

Carmela, vidi ca ju u denti mi scippavu! Nun è chi mi operavu di stomacu. Fammi un beddu piattunazzu di pasta di chidda… (facendo col dito sul viso come a voler indicare gustosa).

CARMELA

Allura sai chi fazzu, priparu a pasta cu i sardi a mari.

COSIMU

Cu i sardi a mari? Ci cridi chi non ma ricordu? Bona è?

CARMELA

E’ ‘na ricetta ca mi ‘nsignò a cummari. Piattu pisanti è! Comu a fazzu ti nn’accorgi.

COSIMU

E certu piattu di mari è, cu i sardi! Senti, ‘nto mentri ca pripari, ju vaju a pagu a bulletta di l’acqua, prima chi a tagghianu; dammi, dammi i sordi e u bullittinu (gli da i soldi e la bolletta che era posata dentro un cassetto). Fa cuntu chi a mumentu sugnu cca. (Avviandosi) E… falla bella carrica a pasta! (Esce).

CARMELA

Carrica dissi? Ma… carrica… di chi cosa? (Entra Vittoria la figlia che si è appena levata dal letto. Va stropicciandosi gli occhi e si stiracchia tutta).

VITTORIA

Ciao Mamma. Che sonno! Ma un sonno…

CARMELA

Ah, tu dintra ha statu? E comu, oggi non ci jisti a scola?

VITTORIA

Non vedi che mi sono levata ora dal letto?

CARMELA

(Fraintende e si preoccupa) Chi cosa? Livasti u lettu? E unni, u mittisti?

VITTORIA

Cosa, mamma?

CARMELA

Cca navutra ci nn’è chi nun capisci! Il letto, cosa! Tu dici ca u livasti…

VITTORIA

Io non ho levato niente; sono io che mi sono levata dal letto! E’ possibile che tu non capisca l’italiano! Prova a parlarlo ogni tanto, così impari!

CARMELA

(Si sforza di parlarle in italiano) E piriché (errori voluti) Ti sei livata dal letto? Non potevi stare ancora abbrancicata (attaccata) al matirasso? (materasso) Lo sai chi ura (ore) sonno? (Sono).

VITTORIA

Sono, mamma! Si dice: sono.

CARMELA

O sonno o non sonno, l’importanti è chi lo hai capito. E’ ora di prancio! (Pranzo) Quista (questa) notti (notte) nulla hai ‘ntiso? (sentito).

VITTORIA

Senti mamma, io ancora dormo…, come faccio a capire quello che dici, se parli con questi termini? Lascialo stare questo… italiano, e parla come sai fare tu per favore, forse è meglio.

CARMELA

Ah, già idda è studiata! Ti dissi, nenti sintisti sta notti?

VITTORIA

(Preoccupata) Non dirmi che c’è stato il terremoto!

CARMELA

Peggiu, peggiu! No sintisti a to patri comu jittava vuci?

VITTORIA

Addirittura! Sicuramente avrà avuto paura, poverino.

CARMELA

Paura? Duluri! Avutru chi!

VITTORIA

Non capisco.

CARMELA

Ah, non capisci! Va vestiti, va vestiti, chi mi pari di essiri ‘o spitali cu tia ancora casa casa e cu piggiama misu! Tu, di quannu ti susi du lettu, a quannu ‘ncuminci a capiri, finisci ca si fa notti; chistu orariu di jarzarisi è?

VITTORIA

(Non capisce) Ah no! Dici che ancora è presto? Che cosa faccio allora, torno a dormire?

   

CARMELA

Senti, fa chiddu ca vò, tantu cu tia, parrari è tempu persu; essirici e nun essirici è a stissa cosa. E com’era cuntentu to patri quannu ti misi Vittoria! Era convintu chi tu havii a vutari u munnu sutta ‘n capu. Bedda vittoria chi appimu cu tia!

VITTORIA

Ecco, lo sapevo che andavamo a finire li! Sempre le solite litanie solo perché dormo un po’ in piu! Perché non impari a dormire pure tu, come faccio io?

CARMELA

Ah si! Allura senti chi facemu, ora, comu torna to patri, ci dicemu ca si veni a ‘mpara puru iddu a dormiri, così sparagnamu di manciari…, di cunsumari acqua, luci, munnizza…

VITTORIA

E già! Certo che si risparmia! Perché… se dormi, non puoi mangiare! Nemmeno consumare! Sai che non ci avevo pensato?

CARMELA

Ora, comu veni to patri, ci pruspittamu sta bedda truvata; videmu chi nni pensa. Ora, mu vo diri, ‘n veci, picchì sta matina non ci jisti a scola?

VITTORIA

Università, mamma! Si dice Università.

CARMELA

Ah, veru! Picchì già a scola a finisti! E ti ‘nsignò tuttu chistu…, macari chiddu di dormiri quantu si risparmia; ora, comu finisci  l’Uniuversità, amu a vidiri chiddu chi t’ha finiri di ‘nsignari. Ma u capisci ca dormi vintiquattr’uri supra vintiquattr’uri? E nn’havi to patri di sfurniciarisi a comu quatrari i cunta!

VITTORIA

Che cosa c’entrano adesso mio padre e i conti?

CARMELA

Senti, ma… a tia, a scola… oltri a dormiri, non tu ‘nsignaru ca ‘na famigghia, pi jiri avanti, havi bisogno di fari quatrari i cunta?

VITTORIA

Certo che si!

CARMELA

Ah, si! U sai chi to patri, stamatina, pi fari quatrari i cunta, appi bisogno di du medici pi farisi scippari un denti?

VITTORIA

Di due medici? Ah, ho capito! E’ l’ora della lezione di economia. Questo vuol dire che in famiglia avevamo un avanzo di bilancio e papà ha dovuto dare sfogo alle uscite…, pagare due medici insomma per giustificare la parità di bilancio.

CARMELA

Capivu sulu balanza e avanzu. Comu si vidi chi ancora dormi. Cca, ‘nta sta casa, l’unica cosa c’avanza è a to gnuranza. Senti chi fai, va curcati a matri, chi servi ca fazzu menu abilii.

VITTORIA

Non capisco.

CARMELA

E ti pareva!

VITTORIA

Beh, lasciamo andare questi discorsi. Senti, ho bisogno di caricare il telefonino.

CARMELA

Mettici ‘na petra di supra.

VITTORIA

Una pietra?

CARMELA

Ti pari picca? Metticinni dui allura!

VITTORIA

Ho capito, come viene papà vuol dire che lo chiederò a lui. Sono di là (riesce da dove era entrata).

CARMELA

Accussì! E si jiu puru a curcari n’autra vota! Ddu matarazzu divintò  (facendo con le dita segnale di stretto, fine) du jidita!  (Bussano). E cu è ora? Avanti (bussano ancora), jemu avanti! (bussano ancora) Cca nautru c’è ca nun senti! Trasiti, mancu?

LUCIA

Salutamu, cummari. Chi è, schiffarata siti stamatina? E bonu, ogni tantu ci voli, pigghiarisilla… commira. Chi è comu a mia chi puru chi ma pigghiu commira, haju ‘nta testa a me maritu, chi havi a partiri pi l’Australia, e torna l’annu prossimu?

CARMELA

Nun è oggi ca parti?

LUCIA

Sta sira; mentri ju… vulissi chi ristassi cu mia.

CARMELA

Ih, cummari, vostru maritu nun è chi va dda pi capricciu? Picchì non ci andati macari vui, ‘nveci di lassulu partiri sulu?

LUCIA

Vui u sapiti chi cca haju a me mamma chi è ranni e havi bisognu di mia, comu fazzu a lassalla? Ora… staju circannu a manera pi non fallu partiri. Anchi si u travagghiu cca è cchiù picca chi ‘mpurtanza havi? Poi c’è macari a pinziunedda di me matri…

CARMELA

Ma vostra matri nun è ca po’ campari sempri, arrivari havi u jornu ca puru idda, puuredda… Ora dicitimi chiddu ca vuliti, chi haju tanti di ddi survizza di fari chi vui mancu vi lu mmagginati.

LUCIA

Chi fu, v’offinnistivu ca vi cuntu sti così?

CARMELA

Dicitimi qual’è u mutivu da vostra visita, cummari, chi a oj non è a jurnata.

LUCIA

Nun è chi comu o solitu, vi sciarriastivu cu vostru maritu e…

CARMELA

E… ‘nzoccu, cummari! Haju chiddu ca non vulissi aviri, e tantu basta! E ora dicitimi qual è u mutivu da vostra visita, chi haju pi davveru da fari.

LUCIA

Haju chi sta notti non potti chiudiri occhiu; chi nuttata d’infernu!

CARMELA

Certu, sicuramenti pinsavavu a partenza di vostru maritu e…

LUCIA

No, no, a chissu non ci pinsava propriu!

CARMELA

Non mi diciti ca puru vui… cu denti…

LUCIA

Ju ‘nzoccu? E chi è u discursu du denti?

CARMELA

No, nenti lasasatilu perdiri u denti e parrati.

LUCIA

(Guardinga) Sula siti? Nun c’è vostru maritu?

CARMELA

Gna no, u cumpari niscju ora pi jiri a pagari u bollettinu di l’acqua; dda banna c’è me figghia, ma chidda dormi. Parrati, chi vi successi, pi essiri così mistiriusa?

LUCIA

(Imbarazzata) Veramenti… nun sacciu mancu di unni ‘ncuminciari. Sta notti fici un bruttu sonnu, tantu chi mi sbigghiavu sautannu du lettu pu scantu, pinsati chi me maritu…, divintò biancu da paura,  e ci appi a ‘mbrugghiari ca mi facìa mali a panza, tantu ca iddu… puvureddu, misi a fari acqua bugghiuta di tutti i manèri: cu limuni, cu addauru, cu a malva…‘nsumma non sapiva cchiù chi cosa fari bugghiri ‘nta l’acqua; poi ci dissi chi mi passò, e iddu turnò a pigghiari sonnu…

CARMELA

(Silenzio) Ih, e allura? V’addrummintastivu macari vui, ora? Parrati.

LUCIA

(Imbarazzatissima) Vu dicu, cummari? Chi diciti?

CARMELA

Scusati, ma allura… picchì vinistivu cca?

LUCIA

Allura… vu dicu?

CARMELA

Vui chi diciti?

LUCIA

Nenti, allura vu dicu (guarda in giro se possa entrare qualcuno). Mi ‘nsunnavu… mi ‘nsunnavu…

CARMELA

Nautra vota ‘ncuminciamu? E parrati, chi nuddu c’è! Si po’ sapiri chi vi ‘nsunnastivu?

LUCIA

Mi ‘nsunnavu chi era… ‘n cinta! Chi scantu, cummari!

CARMELA

Tuttu chissu è? Comu, avissivu di chi essiri cuntenta, e vui armastivu tuttu ssu spittaculu cu vostru maritu! Quanta genti c’è c’avissi vulutu aviri figghi e non nni po’ aviri. Cu sapi, inveci comu avissi statu cuntentu du puureddu du cumpari si ci diciavu chi spittavavu un picciriddu!

LUCIA

E propriu chissu è u guaiu, chi me maritu non nni po’ aviri figghi!

CARMELA

(Sbalordita) Cummari, ci criditi chi non nni capivu nenti di chiddu ca mi dicistivu? Quindi, vui… vi ‘nsunnastivu di essiri… ‘ncinta, senza ca vostru maritu po’ aviri figghi? Giustu, capivu?

LUCIA

Si, propriu così. Me maritu non nni po’ aviri figghi.

CARMELA

Ah, non (facendo sgno di pancia gravida) nni po’… Si è pi chissu mancu me maritu po’ aviri cchiù figghi.

LUCIA

Comu! E Vittoria di cu è figghia?

CARMELA

Di mia e di me maritu!

LUCIA

Scusati, non dicistivu chi puru vostru maritu non po’ aviri figghi?

CARMELA

Ora, non nni po’ cchiù aviri, ora! Prima, sì. E poi chi capistivu? Ju vulia diri, chi u cumpari non pò aviri figghi nel senzu chi non po’ parturiri, chi iddu non po’ nesciri ‘ncintu, picchì è masculu ‘nzumma! Capistivu ora?

LUCIA

U capivu chi iddu non po’ nesciri ‘n cintu, U fattu è chi me maritu mancu a mia po’ farimi nesciri ‘n cinta, capistivu? Si ‘nveci ci avissi statu un figghiu pu menzu, cu sapi si iddu maritu non ristava e nu avissi partutu. Mu spiegati chi c’entra allura stu sonnu, cummari?

CARMELA

Certu chi u sonnu nun è normali; però po’ essiri chi è tantu u ddisiu chi vui aviti di vuliri un figghiu ca rinisciti pirsinu a ‘nsunnarivi l’impossibili. E poi… così sicura, siti chi vostru maritu non nni po’ aviri propriu figghi?

LUCIA

Amu giratu i megghiu medici di tutta l’Italia, e corcunu nni dissi pirsinu chi mancu facennu un votu a pedi scavusi a Lourdis nni patri Piu si po’ risorviri u broblema di me maritu.

CARMELA

Nenti di menu! Allura… menu mali ca fu un sonnu!

LUCIA

Oh, finarmenti u capistivu di chi mi scantavu! Comu facia a diri a me maritu du sonnu, vui nun pinsati chi ancora prima di partiri ‘ncuminciava a mittirisi pulici ‘nta testa?

CARMELA

E certu, nn’avissi avutu tortu?

LUCIA

(Preoccupata) Però… a mia u sonnu mi parsi chi era veru!

CARMELA

E bonu, bonu, non ci faciti casu, cummari, sulu un sonnu fu; si avissimu a jiri appressu a tuttu chiddu ca nni sunnamu!

LUCIA

(Un po’ intimidita) Però, si vaju a diri propriu a virità, cummaredda mia, havi ‘na picca di jorna ca mi vennu senzu di nausia e macari di vomitu… chi voli diri?

CARMELA

Puru! Aviti puru senzu di nausia e… vomitu? E c’era bisognu allura, di veniri nni mia pi sapiri chi voli diri!

LUCIA

Non capisciu…

CARMELA

Vuliti ca vu spiegu megghiu?

LUCIA

E certu! (Preoccupata) Nun è gravi, veru?

CARMELA

Vi dicu sulu chi a cosa si metti a complicari, e canuscennu u cumpari, u discursu putissi essiri ancora cchiù di gravi.

LUCIA

Cchiù gravi di partiri me maritu?

CARMELA

Scusati, ci aviti pinsatu a li bastunati di vostru maritu? A li capiddi chi vi l’avissi tirati filu pi filu? A li carni ca vi l’avissi fattu…

LUCIA

E bonu, cummari! Già morta mi facistivu?

CARMELA

Si siti vui ca i jiti circannu.

LUCIA

(Sempre più intimidita) E comu fu, comu potti succediri, così…, senza mutivu?

CARMELA

Cummari non ‘ncuminciamu a parrari ora di miraculi, picchì vui, Madonna nun siti!

LUCIA

Bih, così diciti?

CARMELA

E certu! V’accumpariu l’ancilu? Sapiti ‘nveci chi faciti? ‘Ncuminciati cu farivi i cunti boni di unni aviti jiutu e cu ccu aviti statu, po’ essiri chi vi torna ‘n menti a soluzioni di stu quiz.

LUCIA

(Comincia a pensare) E comu fazzu a ricurdarimi. Du jorna fa jivu appressu a prucissioni…

CARMELA

Cummari, si ‘ncuminciati così nun arrivati a capu di nenti; vui u capistivu chi cosa… ‘ntinnia diri.

LUCIA

E allura sapiti chi vi dicu? Chi prima di tuttu mi vaju a fari un beddu cuntrollu…

CARMELA

Arrivati a stu puntu vi dicissi di non vi purtari ‘o cumpari cu vui; aspittati prima ca parti e poi…

LUCIA

Ah, certu! Per ora, u fazzu partiri senza pinseri. Così videmu, dopu stu cuntrollu, si è veru chi haju statu… comu diciti vui... Ju ‘nveci vi dicu chi…, si sugnu (facendo il gesto di gravida) gravita, haju ragiuni ju di cridi ‘o miraculu. Vi salutu, cummari, e non nni faciti parola cu vostru maritu, capaci chi prima ca parti me maritu, ci nni parra. A dopu (esce).

CARMELA

Sintiti a st’avutra, ‘nchiollara! E ghiemu pi fissa! (Rifà il verso della comare) Vu dicu…, non vu dicu; si mettinu cu dda facci di brunzu e poi…, sutta sutta… Certu chi si è veru ‘na cosa di chissa, e a veni a sapisci so maritu, torna di cursa cu primu volu, e a fa accattari prima du tempu! Iddu chi nun è pi nenti duci di mussu, e cu a raggiuni ca havi… (S’avvicina alla foto del marito e ricomincia a piagnucolare) Cooscimu! Cuscimuzzu miiiiiu! Menu mali chi tu non ci si cchiù, e sti cosi non ti ‘nteressanu propriu! Tu guardi e un parri; ha ‘na facci di chiddu ca nun ci nni futti nenti; e s’avissi successu a mia? Chi è non rispunni? (Entra Vittoria).

VITTORIA

(Sbalordita) Ma che cosa fai, mamma? Parli con la foto? Di, non è che… aspetti pure… la risposta?

CARMELA

(Sobbalzando) Botta di vilenu! Tu cca si? Pari a morti ‘n vacanza! (Preoccupata) Dimmi ‘na cosa, non è chi tu… ha ‘ntisu… tutti cosi?

VITTORIA

Tutto… di che?

CARMELA

Allura tu… me cummari…

VITTORIA

(Meravigliata) Io… tua comare! Vuoi che diventi tua comare? Sai che sei strana oggi, mamma! Cosa ne diresti invece se preparassi da mangiare? Comincio ad avere una fame da lupo!

CARMELA

Tu, ha sulu fami di lagnusia! Mai, dicu mai ‘na vota ca ti vju cu un falereddu misu e cu ‘na scupa ‘n manu, no! Sempri cu pigiama! Piggiama, e piggiama! Mi pari di stari dintra ‘na clinica di pazzi. To patri cu tutti li so fuddii; tu chi va caminannu casa casa, cu ssu cosa misu, comu ‘na ‘ntollara…

VITTORIA

Io, invece, mi sento di essere in chiesa, sempre prediche, sempre prediche! Quasi che mi stia passando la voglia di aver fame.

CARMELA

E bonu, bonu, chi gira, vota e firria, va finisci chi ha sempri raggiuni tu. (Le balena una idea) Ah, senti, senti bonu chiddu ca ti dicu, tu ca sta finnennu di studiari pi dutturi! Ma… una chi havi senzu di nausia, e… di vomitu… chi voli diri, ca è sempri signu chi havi a ccattari?

VITTORIA

(Sbalordita e toccando la pancia a sua madre) No! Non mi dire!

CARMELA

Eccu ddocu! Ma chi tocchi, chi tocchi!

VITTORIA

Ecco perché oggi sei stata…

CARMELA

Oh, oh, non ti mettiri pulici ‘nta testa, sai!

VITTORIA

E papà lo sa?

CARMELA

Papà! E di ‘nzoccu? Ju ti dicia così… pi circari di capiri…

VITTORIA

Per essere certa prima di dirglielo a papà, ho capito.

CARMELA

Ma quali papà e mamà, ancora! Senti, un mumentu fa non dicisti d’aviri fami?

VITTORIA

E ora devo dire di averne ancora di più fame! Sai cosa mangerei?

CARMELA

Non ‘ncuminciari a fariti veniri i ddisii, picchì già haju comu falla a pasta.

VITTORIA

La pasta? Io non voglio pasta! Gradirei…

CARMELA

Senti, non sfurniciariti e nesciri ‘o chianu paroli difficili; picchì ti dissi, chi ju è fari a pasta e tantu basta; e sacciu già puru comu falla.

VITTORIA

(Dispiaciuta) E come, sentiamo?

CARMELA

Pasta cu i sardi a mari.

VITTORIA

Pasta con le sarde e i finocchietti, vuoi dire?

CARMELA

No, no, capisti giustu! Pasta cu i sardi a mari.

VITTORIA

Non ricordo d’averla mangiata. E va bene; su, dai che ti aiuto.

CARMELA

Amuninni, amuninni, prima ca veni to patri e non trova prontu! (Esce per andare in cucina).

VITTORIA

(Rimane pensierosa) Pasta con le sarde a mare…, chissà che ricetta sia! (Entra Cosimo).

COSIMU

Ah, tu dintra ha statu? Chi è a scola non ci jisti?

VITTORIA

Università, papà! Quante volte ve lo devo dire! Si chiama Università!

COSIMU

E va beni, sempri di scola si tratta. Dimmi ‘na cosa, ma tu cu pigiama… ci nesci puru?

VITTORIA

Papà! Anche tu ora con le prediche?

COSIMU

Ti pari ‘na chiesa chista? Comu finì chiuttosto pi manciari?

VITTORIA

La mamma sta preparando da mangiare! (Allegra) E sai perché? Perché, perché, perché?

COSIMU

Chi si cuntenta! E sintemu, sintemu, picchì, picchì, picchì?

VITTORIA

(Va a vedere se entra la mamma) Io te lo dico, però devi giurarmi di mantenere il segreto.

COSIMU

‘Na tomba! Comu si non m’avissi dittu nenti!

VITTORIA

La mamma ti ha fatto una sorpresa!

COSIMU

Vo vidiri ca ‘nduvinu?

VITTORIA

Non indovinerai mai e poi mai.

COSIMU

Sta facennu a pasta… cu i sardi a mari! ‘Nzirtavu?

VITTORIA

Quando mai! Si, la pasta la deve fare così; ma non è questa la sorpresa. Forse è meglio che te lo dica mamma…

COSIMU

La mamma… chi? Senti, dimmilla tu e nni livamu u pinsèri.

VITTORIA

Così dici? E allora… tieniti forte che farai un salto di gioia! Sei pronto?

COSIMU

Voi chi ‘nchianu supra a seggia pi quantu u sautu veni cchiù avutu?

VITTORIA

Io ti consiglierei di salire sul tavolo!

COSIMU

Aspetta quantu vju si veni to matri; (va a guardare) chi si chidda mi vidi cu i pedi supra u tavulu, arma spittaculu! (Sale sul tavolo e si mette pronto per saltare) Sugnu prontu. Allura…, la mamma?

VITTORIA

La mamma… la mamma… (con grande gioia) aspetta un bambino! (Cosimo sviene cadendo a terra come una pera marcia, sotto lo sguardo incredulo di Vittoria).

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come prima. Carmela intenta a stirare, mentre Cosimo fa avanti e indietro).

COSIMU

Oh, se misi havi! E nuddu mu leva da testa u scantu di ddu jornu!

CARMELA

Ancora, cu stu scantu! E basta ora! Nun ha propriu nenti a cu pinsari? A memoria a sacciu sta litanìa. Comu non ti siddìa!

COSIMU

Dici chissu picchì non capitò a tia. Un motu mi fici pigghiari dda bedda di to figghia! E mi fici ‘nchianari puru supra u tavulu! (Ri fa il verso di Vittoria) La mamma… la mamma… la mamma aspetta un bambino! E spittava macari chi facissi un savutu di gioia! E certu, idda chi  ni sapi ca ju… figghi… (facendo segno di non poterne avere), non nni pozzu aviri cchiù; e poi chi ci custa a idda! Ma veru! Dormi quantu voli; si arza e sta tutta la santa jurnata vistuta di notti… ma armenu su cancia ogni tantu ssu piggiama?

CARMELA

Chi senti diri, chi sugnu ‘ngrasciata? Tu u sai a cu ci l’ha jiri a diri chissu; pezzu di maccarruni ca nun si avutru! A mia dici ‘ngrasciata!

COSIMU

Eccu ddocu! ‘Ncuminciamu. Ora dicu ju, è mai possibili chi pi l’autri nn’avemu a tirari sempri pi capiddi? Chi basta un nenti pi scoppiari a scintilla? Io dicia così, pu fattu chi non la vidu mai comu a l’autri da so stissa età…,  chi sacciu: vistuta cu robbi normali, e… macari cu zitu o sciancu! E chi era cuntenta chi avia a fari un savutu di gioia comu sintia a nutizia! Comu si figghi criscinu comu i cavuliciuri, chianti e poi cogghi. Nuautri appena appena rinescimu a quatrari i cunta…, figuramunni cu nautru piccididdu peri peri. Certu, i piccididdi su belli; ma… i cosi belli custanu un occhiu! E cu i tempi chi currinu… avutru chi cosi belli! A discursu di cosi belli! Ddu jornu… eru tutti cosi suttancapu, ma ora chi ma manciavu tu pozzu diri, cu ta desi dda ricetta da pasta chi sardi a mari?

CARMELA

A cummari, picchì non ti piaciu?

COSIMU

Furtuna chi u pitittu mi stava mancianu l’occhi, picchì allura nn’havii da spittari ca mi manciava dda pasta! Chidda pasta era, livannucci a grazia di Diu? A pasta cu i sardi a mari! Veru è chi ma manciavu di cursa, mi ricordu, pu troppu pitittu, ma non mi parsi propriu d’aviri ‘ncuntratu sardi mentri ca manciava. To figghia addirittura a lassò sana, sana!

CARMELA

Lassala perdiri a to figghia, chi chidda l’avissi lassata sana sana, macari sa facìa cu l’aragosti; un lu sai chi pasta non nni mancia!

COSIMU

Certu chi, cu l’aragosta, mu manciassi pi davveru un beddu piattuni di pasta! No chidda cu i sardi… chi poi dicissi ju, unn’eranu, unn’eranu sti sardi!

CARMELA

E cuntinua cu sti sardi! Ma quali sardi?

COSIMU

Bona, va! Chiddi da pasta ca mi facisti manciari! ‘Nsipita e bianca comu un vistitinu di prima cumunioni! Unni eranu, unni eranu sti biniditti sardi, mu vo diri?

CARMELA

Ah, ancora nun la caputu? Ca a mari! Unni vulivi chi avianu a essiri?

COSIMU

(Meravigliato, finalmente capisce la ricetta) E certu! Pezzu di passuluni! Ora capisciu! “A pasta cu i sardi… a mari!” Ju mi manciavu a pasta e… i sardi ristaru… a mari.

CARMELA

Allura comu! Finiu chi avemu di fari economia!

COSIMU

Grandissima bu… di to matri! L’economia così l’ha fari, nno manciari! Chi mancu a potti vidiri e liccari a sarda!

CARMELA

E bonu, comu sta facennu! Vol diri chi a oj ti fazzu a pasta cu l’aragosta! Si cuntentu?

COSIMU

E comu si sugnu cuntentu! (Ironico) Ah, ma non ce ne mettiri assai aragosta, sai, chi mi acchiana il polisterolo! (Ritorna a parlare normale) Certu, chi cu tutti sti giochini di prestiggiu, a pasta a putissi fari pure co li ostriche! U vidi tu, si travagghiassi ‘nto ristoranti, a vintiquattruri t’asciucassi tutti i crienti, cu tutti sti fantasii ca hai di cucinari.

CARMELA

Ma comu non ti siddìa; sempri ca si lamenta è!

COSIMU

E menu mali ca mi lamentu, si nno, tu, mancu a pasta cucissi! Avutru chi sardi a mari!

CARMELA

Senti, vidi chi sta vinennu to figghia cu un cumpagnu di università; pari a tia e ti fa canusciri subitu.

COSIMU

Vo vidiri chi forsi è a vota bona chi si fa zita e nni voli fari a sorpresa?

CARMELA

Eccu, vidi, già subitu passa avanti; ci havi a vidiri l’utili ‘nte cosi.

COSIMU

Pi mia l’utili? Pi to figghia, locca!

CARMELA

Pari chi l’avissi supra a panza a dda so figghia.

COSIMU

Supra a panza haju ddu piggiami ju! Ma si sicura chi chistu è sulu cumpagnu di scola?

CARMELA

Sicura, sicura sugnu, picchì già ci dumandavu…

COSIMU

(Curiosissimo) E chi ti dissi, chi ti dissi?

CARMELA

Dici chi è sulu… ‘n amicu.

COSIMU

Po’ essiri chi ora…, cu sti cosi moderni, zitu, si dici amicu?

CARMELA

E chi nni sacciu. Cu sti modernità di ora… (bussano).

COSIMU

E chi, già cca su!

CARMELA

Ponnu essiri mai iddi; di quannu ‘n ca to figghia tuppulìa? (Bussano ancora). E allura cu sarà mai?

COSIMU

Nun pensi chi si va ghiapri a porta, prima ca jiettanu ‘n terra, u capemu megghiu cu è?

CARMELA

Si, ma… nun è ca si stocca i jammi e va iddu, no! A scecca ca pudda c’è sempri! (Entra la comare).

LUCIA

Salutamu cummari. (S’accorge del compare) Oh, cumpari, vui cca!

COSIMU

Chi vulissivu diri chi sugnu privu di stari a me casa?

LUCIA

Ma quannu mai! Ju ‘ntinnia diri, vui cca, nel senzu ca pinsava… chi eravu a travagghiari!

COSIMU

E oj… si propriu ci tiniti a sapillu, ma pigghiavu di riposu. ‘Nveci vidu ca vui siti sempri… (ironico) ‘n muvimentu. (S’accorge che la comare ha la pancia un po’ ingrossata) Bih, cummari! E chi fu? (Facendo il gesto di gravidanza). Finarmenti… vi dicidistivu? Allura, u cumpari prima di partiri…

CARMELA

Allura veru è chi siti cchiù grossa! Lassativi, (la guarda girandole attorno) lassativi guardari.

LUCIA

Ju…

COSIMU

E… u cumpari, u cumpari… diciti, avogghia di chi essiri cuntentu! E quannu, quannu torna di l’Australia? Certu, non vidi l’ura ora!

CARMELA

(Lucia è imbarazzata) Chi c’è cummari, parrati. (La comare guarda Cosimo e si sente a disaggio) Ah, vuliti chi me maritu nni lassa suli? (Al marito) Chi è, non ci arrivatu ancora chi ha smammari?

COSIMU

U capivu, u capivu chi sunnu cosi di fimmini; voli diri chi mi nni vaju dda bbanna (esce).

LUCIA

Grazii cumpari.

CARMELA

E allura chi c’è cummari, parrati. Lassatilu perdiri a me maritu, (va aguardare se Cosimo potesse origliare) iddu dicia du cumpari… picchì… certi cosi…, vui mi capiti, non ci cuntu, e quindi non li sapi. U vidistivu chi u cuntrollu chi aviavu di fari, finiu chi era comu vi dicia ju! (Preoccupata) E u cumpari, u cumpari u sapi?

LUCIA

Me maritu non sapi nenti, sapi sulu chi è aria ‘nto stomacu, dovuta a prissioni avuta.

CARMELA

Allura è signu chi u cumpari havi bisognu di ‘na bona visita oculistica.

LUCIA

Gna no, iddu bonu vidi! Sugnu ju chi quannu nni collegamu o computer cu a veb cam… così mi pari ca sidici, è dda cosa comu a tilecamera, chi servi a farinni avvidiri.

CARMELA

Ah, chidda di Skarp?

LUCIA

(Fraintende) Si, chidda di quasetti! Quali scarpi, cummari! Skipe, skipe dicinu ca si chiama, chi poi chi schifu è ancora nun l’haju caputu bonu, e servi chi oltri a parrari nni videmu comu fussimu pi davanti. Ju vidu a me maritu… chi è nni l’Australia, voldiri all’autru capu di munnu, comu ora vidu a vui davanti a mia!

CARMELA

Nenti di menu! Allura vui vi mittiti così (mimando), e iddu vi guarda comu si v’avissi pi davanti?

LUCIA

Propriu così, cummari! E allura ju chi fazzu pi non farici capiri chi a panza l’haju già così rossa, fazzu vestiri a me soru cu i me stissi robi e quannu iddu mi dici di mustrarici a panza, pigghiu e nno compiuter ci mostru chidda di me soru.

LUCIA

A panza di vostra soru! Eccu picchì u cumpari non ha caputu mai nenti! E vostra soru… si presta a mustrari a panza?

LUCIA

Macari u dutturi, pi telefunu, u persuadi chi…

CARMELA

Chi vui aviti aria ‘nto stomacu dovuta a prissioni avuta. E allura picchì non vi japriti un’officina di riparari i roti di machini, scusati, mancu bisognu di cattarivi u cumprissuri aviti!

LUCIA

Vui ci schirzati cummari, ju pi chissu vinni cca, pi quantu mi jiutati a fari capiri a me maritu chi havi a stari carmu e chi non m’havi a fari aggitari, picchì dici u dutturi chi si mi aggitu, curri u rischiu di…

CARMELA

(Interrompendola) Parturiri!

LUCIA

Ma quannu! Chi cosi, signuri! U dutturi dici chi curru u rischiu chi s’aggrava a malatìa.

CARMELA

Allura vuliti diri chi ju avissi a telefonari a vostru maritu… cu ‘na scusa qualsiasi e dirici  chi a panza vi sta svunciannu e di stari calmu pi quantu vui stassivu bedda rilassata e…

LUCIA

Così, pianu, pianu finisci ca si svuncia pi daveru a panza. Capistivu, ora?

CARMELA

E ci aviti pinsatu a dopu, a quannu si svuncia… a panza, a chi cosa vaju ‘n contru ju? A li bastunati di me maritu quannu si scopri ca fuvu complici da vostra malatìa? E o cumpari, o cumpari nun ci aviti pinsati a quannu torna di l’Australia e s’adduna chi ju vi fici a ruffiàna, chiddu ca po’ cumminari? Anzi, ancora assai nn’havi di stari dda?

LUCIA

Quasi du misi, e ju non nni pozzu cchiù d’aspittari.

CARMELA

Comu, non nni putiti cchiù d’aspittari! Ca si ‘nza ma veni ora… diu mi nni scanza, e vi trova così, non vi fa ccattari prima du tempu! (Preoccupata) E… a vui, a vui quannu avissi a sgunciari sta panza?

LUCIA

Stannu a quantu dici u dutturi, fra un misi.

CARMELA

Ma u sapiti, cummari, chi stu dutturi è troppu bravu a carculari i tempi! Vi sguncia un misi prima di veniri vostru maritu… e bravu u dutturi!

LUCIA

Eni chiddu chi visitò a me maritu prima di partiri.

CARMELA

Ora ‘n cuminciu a capiri! Vostru maritu niscju e iddu… trasiu!

LUCIA

Uhm!

CARMELA

No, nenti, vuliva diri chi vostru maritu partiu e iddu trasiu dintra unni vui… a casa s’intenni, pi darivi l’esitu da vostra malatìa! Dicu giustu?

LUCIA

Si, propriu così! Picchì…, diciti chi è propriu gravi a malatìa? E chi a prissioni… prima o poi non cala?

CARMELA

‘Nca va ca mi dassi pugna ‘nta testa dicennumi comu mai ancora non vi jiettu fora e non scrivu a vostru maritu cuntannuci pani pani e vinu vinu. E vi staju puru a sentiri! Ma veramenti pinsati di putiri pigghiari pi fissa puru a mia? Veramenti criditi chi puru ju staju guardannu a panza di vostra soru? Cummari, vui…, di quantu siti grossa, tocca e nun posa, chi accattati, e ancora ci jiti firriannu ‘ntunnu.

LUCIA

(Piagnucolosa) Cu dutturi…,  cu dutturi… sulu ‘na vasata ci fu.

CARMELA

E finitila ora! Vui veru diciti? Si a ogni basàta avissi di nasciri un figghiu, cummari, u munnu havi chi si nn’avissi jiutu o fundu pu troppu pisu!

LUCIA

Così diciti?

CARMELA

No così diciu, così è! E vui u sapiti megghiu di mia chiddu ca cumminastivu, grannissima… Oh, Signuri pirdunatimi! Chiuttosto viditi, ora, quannu torna vostru maritu…, pureddu, a comu fari pi jiutallu a capiri.

LUCIA

(Spaventatissima) Megghiu morta, cummari! Ma vui u canusciti bonu ‘o cumpari?

CARMELA

E vui u capistivu bonu chiddu ca cumminastivu, cu ddavutru scilliratu du dutturi?

LUCIA

(Sconvolta) Ju dicu chi me maritu a tutti dui nn’ammazza! E comu fazzu, comu fazzu, cummari? (Si sentono rumori provenire da fuori, e Lucia… anche Carmela, faranno un grosso sussulto) Bedda matri! Iddu è!

CARMELA

Corpu di sangu un motu mi facistivu pigghiari! Quali iddu, si ancora dicistivu ca mancanu du misi a veniri (guardano impauriti verso la porta. Entrano Vittoria e Ugo il fidanzato. E’ vestito sui generis: pantaloni strappati, camicia rattopata, ha qualche orecchino e un anello sul naso come fosse un toro).

VITTORIA

Ciao mamma. (S’accorge di Lucia)Oh, signora Lucia! Lei qui? (Le guarda un po’ la pancia) Ah, ma vedo che… (facendo il gesto di gravida). Mamma, ti presento Ugo.

UGO

Piacere di conoscerla signora. (Poi a Lucia) Buon giorno. (Comincia, chinato, a palleggiare con la mano, come se giocasse a far sobbalzare la palla da terra, mentre Lucia, abbassata, guarda curiosa, cercando di capire cosa egli abbia perso).

CARMELA

Ma chi u muzzicaru i cani ‘nta strata mentri vinia cca? E chi va fascennu misu così? Chi cerca? Persi quarchi cosa?

UGO

Come?

CARMELA

Di comu è cumbinatu, pari chi si scuntrò cu un brancu di cani randaggi! Tuttu lazzariatu! Vidi, vidi chi persi e ci jiuti a circari.

UGO

(Si ferma di palleggiare) Non capisco.

CARMELA

(Alla figlia) Ah, non è italianu?

VITTORIA

(A Ugo) Non stare a preoccuparti, la mamma ha sempre voglia di scherzare. (A Carmela) Mamma, lui è italiano, e sta palleggiando; gioca a palla a canestro. Sei tu che… con questo tuo parlare, non riesci a farti capire.

CARMELA

Picchì… sta giucannu ca palla? E unni è a palla?

LUCIA

Cummari, ju mi nni vaju; pi ddu discursu tornu n’autra vota.

CARMELA

Comu vuliti. E pinsatici bonu a chiddu ca vi dissi.

LUCIA

Grazi, grazi (esce).

CARMELA

(Tra se, mentre Vittoria parla con Ugo intento a palleggiare) Viditi sta ‘nchiappitallà comu voli pigghiari pi fissa a tutti. Ah, ma ju già ci scrissi o cumpari! Mi meravigghia, anzi, comu mai ancora nun ha rivatu.

VITTORIA

Mamma, mamma! Parli da sola?

CARMELA

No, nenti, mi stava dicennu… ‘na prjiera; si, ‘na prjiera pa cummari Lucia!

VITTORIA

Che forse, sta… male?

CARMELA

No, ancora no.

VITTORIA

Allora starà male… fra un po’? E… tu come fai a saperlo prima?

CARMELA

‘Ntuitu, è comu quannu unu havi u prisintimentu… ca po’ succediri ‘na cosa e poi s’avvera.

VITTORIA

Certo, può capitare.

CARMELA

No, può, chistu è sicuru chi capiterà, tantu ca ju ciù dissi; ma idda… nenti, aspetta di fari succediri l’opira.

VITTORIA

Non capisco quello che stai dicendomi, ma di una cosa sono certa, che la signora Lucia ha un bel pancione!

CARMELA

Si, ma sulu china d’aria.

VITTORIA

Cosa?

CARMELA

Dici chi u dutturi ci dissi che havi a prissioni così avuta, chi ci vunciò pirsinu a panza!

VITTORIA

Che c’entra la pressione alta con la pancia! Che significa?

UGO

(Meravigliato, smette di palleggiare) Ah, l’hanno gonfiata? E chi?

CARMELA

Boh, u dutturi!

VITTORIA

Smettila, mamma!

CARMELA

Non ci cridi chi a vunciò u dutturi?

VITTORIA

Il dottore?

CARMELA

E certu! So maritu non ci a fici e… (ironica) ci pinsò u dutturi. (Entra Cosimo).

COSIMU

Chi fici u dutturi? (Guarda meravigliato Ugo che palleggia)

CARMELA

Sempri presenti tridicinu ‘nta ‘nzalata. Nenti… dicia a to figghia, chi u dutturi vunciò a cummari…

COSIMU

Di… corpa?

CARMELA

No, di chiddi, pensu ca a vuncia u cumpari non appena veni di l’Australia. Ma poi dicu, non si nni putìa jiri dda cu so maritu!

COSIMU

Ci cridi chi ‘un nn’haju caputu nenti di tuttu chiddu c’ha dittu!

CARMELA

E nenti ci fa; quantu prima ti nn’accorgi.

COSIMU

(Guardando Ugo che palleggia) Scusati, ma chiddu picchì camina così basciu? Chi va circannu? Ci trema a manu?

VITTORIA

Ah, papà, senti! Ti presento un mio amico: Ugo. (Chiama Ugo). Ugo!

UGO

Si? (Dando la mano a Cosimo) Piacere.

COSIMU

U truvà chiddu ca ricava?

VITTORIA

(Ugo non capisce) Non cercava niente, papà; stava solo facendo dei palleggi.

COSIMU

Cu… a palla?

UGO

Certo! (Cosimo guarda se vede la palla).

COSIMU

Veramenti palla non nni visti. (L’osserva da testa ai piedi) Eppuru ci avissi giuratu chi cu ssu aneddu ‘nfilatu ‘nto nasu, s’avissi chiamatu torellu. Spetta, spetta! (Alla moglie) Nun è c’avissi un pezzu di tuvagghia russa? (Gli altri si guardano meravigliati).

CARMELA

Tuvagghia russa?

COSIMU

U facemu quaddiari un pocu (facendo col piede come i tori quando s’infuriano, e facendo come fosse in una corrida) Olè! (Gli guarda i vestiti) Bih! E chi successi e vistita? U torellu sautau u filu spinatu?

VITTORIA

Papà! Questa si chiama moda! Si usa andare vestiti così; e finiscila con questo… torello.

COSIMU

(Sbalordito, guarda gli oggetti che ha sul viso) Moda, si chiama ora, e vostri tempi; nni chiddi mii si chiamava bisognu, e virgogna ‘nto stissu tempu d’aviri i robbi strazzati! A vutru chi moda e moda! Prima nni faciamu cuciri di cursa i robbi strazzati; ora ‘nveci… i strazzati pi fari a moda, ma a moda di chi? E’ la vriogna a vera moda! (Gli guarda le orecchie) Puru sti aricchini… (poi gli guarda il naso) E stu aneddu?

VITTORIA

Non puoi capire.

COSIMU

E certu! ora sulu vuiavutri rinisciti a capiri; Nuiautri divintamu sulu ‘na passata di babbasuna. E me tempi, sti aricchini e stu aneddu ci mittiamu e viteddi; aneddu sirvia pi stari a significari a putenza di l’animali, mentri, u cosa ca si ‘mpicciava ‘nta ricchi, pi distingullu da razza d’appartinenza… iddu (indicando Ugo che palleggia) a quali razza apparteni?

UGO

(Smettendo) Io…

CARMELA

E’ possibili chi non rinesci mai a teniri a bucca chiusa! E’ possibili chi a cu veni, veni, ha di mittiricinni una!

COSIMU

(Alla figlia) Però, di ‘na cosa sugnu cuntentu, chi quantu menu non ti vidu cchiù cu piggiama misu.

VITTORIA

Vi dispiace se ci fermiamo qui a mangiare?

CARMELA

Ma chi dici figghia mia! Certu ca nun mi dispiaci! Anzi…

UGO

Ho saputo che lei sa cucinare bene, vuol dire che assaggerò qualcosa di suo.

CARMELA

Ci fazzu assaggiari a paglia e fienu…

COSIMU

Megghiu ‘na manciata di favi chi carrubbi; i viteddi nni vannu licchi!

VITTORIA

Mamma, pure tu!

CARMELA

Io! Io chi?

COSIMU

Comu chi! Tu dicisti a pagghia cu fenu, e vistu chi è un torellu ti ricurdavu ca i favi e i carrubbi, i prifiriscinu megghiu.

CARMELA

Ancora cuntinui? (A denti stretti in modo che Ugo non capisca) Ma mai ti cadi ssa lingua! (Fa un sorriso ironico a Ugo che guardava) Sai ‘nveci chi fazzu? Priparu ‘na bedda specialità…

COSIMU

(Interrompendola) A pasta cu i sardi a mari!

VITTORIA

Mamma, no!

UGO

Si, invece! A me piacciono le sarde!

COSIMU

E’ a nuatri ca non piacinu… (corregendosi) Ma no i sardi; anzi chiddi… E’ stu tipu di ricetta chi non funziona; quannu idda a pripara, si duna u casu, ca i sardi sunnu ‘nferii, e allura…

UGO

Quanti discorsi strani sento in questa casa; devo dire che siete una famigliola allegra, spensierata…

CARMELA

Aspittassi a canuscillu, prima.

COSIMU

(Gli errori voluti sono sparsi qua e la) E… mi dicessi, ci avrebbi pensato di togliri lo anello chi hani al naso e mettiriccillo al ghidito di mia figlia?

VITTORIA

(Quasi a rimproverarlo) Papà!

UGO

Non capisco.

COSIMU

(Tra se) Chistu mi pari ca capisci sulu chiddu ca ci cunveni. (Ad Ugo). Ah, non capesce?

UGO

(A Vittoria) Che cosa ha detto, pesce? Allora mangiamo la pasta col pesce? Bello! Finalmente, era ora!

VITTORIA

Senti, scordatela questa pasta con le sarde.

UGO

E’ stato tuo padre a parlare di pesce!

VITTORIA

Forse è meglio andare, si sta creando un mare di confusione, vuol dire che mangeremo qui un'altra volta.

CARMELA

Chi ci trasi ca vi nni jiti ora! Lassalu perdiri a to patri, non vidi comu parra? (Si sente parlare fuori animatamente, è Lucia col marito appena arrivato e che ne vuole conto e ragione di quel suo essere gravida).

COSIMU

(Meravigliato) Chista non è a vuci du cumpari?

LUCIA

Chidda da cummari è sicuru ca a ricanuscivu, e allura è signu chi ‘ncuminciò l’opira (bussano).

COSIMU

(Va ad aprire e entrano come una furia: la comare, il medico e il compare che con un grosso bastone in mano ne vuole conto e ragione) Ih, e chi è un tirrimoto parsi!

BARTULU

Veni cca, cca a veniri! E a vossia, dutturi si u chiappu, u vidi stu lignu, chistu è un anasteticu chi comu ciù dugnu cca (indicando sulla sua fronte) u fazzu passari a l’autru munnu senza capiri comu!

CARMELA

(Al marito, mentre quelli continueranno ad inseguirsi entrando e uscendo dalla scena) U vidi si tu ti risichi di jiri ancora unni i dintista… e tu mi capisci di quali dintista parru: u dutturi Casella e u dutturi Chinnici, ju dicu chi l’anasteticu tu fannu così sta vota! (Poi si para davanti al compare che, per ultimo inseguiva i due) E bonu, cumpari! Circati di nun cunsumarivi, chi ora si sistema tuttu!

BARTULU

Tuttu? Ju è a iddi ca vogghi sistimari, e bonu puru! Fimminazza ‘ngrata! E comu chiancia u jornu ca partivu! Quasi ca mi facia pena, e ju pezzu di trunzu di brocculu chi ci avia cridutu.

LUCIA

(Piagnucolosa) Ju veru dicìa, picchì nun vulìa ca tu partivi pi jiri a travagghiari così luntanu, avissu vulutu chi ristavi cca cu mia, puru chi guadagnavi cchiù picca non ci avissi fattu nenti, l’importanti chi stavamu vicinu.

BARTULU

(Sempre in preda all’ira) E chissu, chissu era tuttu u beni ca mi vulìa? Ma comu putisti fari ‘na cosa di chista?

DOTTORE

Senta, se mi lascia parlare, io…

BARTULU

Havi puru u curaggiu di parrari! Lei, lei ca mi visitò dicennumi chi figghi non nni putìa aviri!

DOTTORE

Se le dicessi che c’è stato un errore, ed è stato ieri l’altro che ci siamo accorti d’avere sbagliato cartella medica, lei mi crederebbe? Per questo ero andato a casa di sua moglie, per comunicarle quanto di sgradevole era successo. Cosa c’entro io col discorso delle bastonate e della sua ira? Non sapevo nemmeno di sua moglie che si trovasse in questo stato!

BARTULU

(Alla moglie) Comu, tu mi dicisti chi u dutturi era complici!

CARMELA

Puru a mia dissi così! Cummari… nun è chittu ddu discursu ca mi facistivu du dutturi…

COSIMU

(Si guarda con gli altri, tutti sbalorditi) Curnutu si nn’haju caputu nenti!

CARMELA

Cumpari, ju vi telefonavu picchì vitti ca i cosi si jivanu mittennu mali, e chi a cummari… (Alla comare, sbalordita) Cummari, allura tuttu chiddu ca vui mi ccuntastivu…

LUCIA

(Sempre piangendo) Era sulu picchì avissi vulutu ca me maritu turnassi pi subitu di dda luntana terra ca ju nun suppurtava cchiù.

VITTORIA

Si, però… lei gliel’ha combinata grossa!

COSIMU

Grossa, grossissima! E ora cu s’annaca stu picciriddu?

BARTULU

(Sentendo pronunciare bimbo, riparte ad inseguirli, come una furia) U picididdu! Mi l’havia scurdatu! Fimminazza nutili, chistu mi miritava! Lassati, lassati pigghiari!

UGO

E la smetta adesso! C’è pur sempre un bimbo cui badare!

BARTULU

E tu nautru cu sì? Apparteni a cumarca? Chi è, figghiu di ‘na coperativa puru?

DOTTORE

Vuole calmarsi un attimo per favore, prima che mi fa saltare il cuore?

BARTULU

Ju, si non prima cumminu ‘na carneficina, non mi carmu propria! (Ripartono).

CARMELA

(Gli si mette davanti) Cumpari, ma vui ci nni vuliti beni a cummari?

BARTULU

Prima, prima ci nni vulìa; ma ora comu vuliti ca ci nni vogghiu chiù!

LUCIA

(Sempre piangendo) Ju assai ti nni vogghiu beni, e nun m’haju pirmisu mai di sbagghiari cu tia; fu sulu la rabbia d’aviriti luntanu ca mi fici cumminari stu ‘mbrogghiu.

CARMELA

Bellu ‘mbrogghiu! Va sbrogghialu ora!

LUCIA

(Al marito) Ti carmi, tu, si ti dicu tutta a virità? E mi prumetti di nun partiri chiù?

BARTULU

Comu, mi dici chi spetti un figghiu di nautru e m’avissi puru a calmari! Ma dicu u capisci chiddu ca cumminasti?

LUCIA

(Sempre intristita) Nun haju cummminatu nenti di chiddu ca tu pensiu, e mai m’haju pirmisu di pinsallu di cumminari cosi di ssu geniri.

BARTULU

Ma viditi chi facci, signuri!

COSIMU

E lassatila parrari, cumpari!

LUCIA

(Al dottore) Dutturi, lei antura non mi dissi…, prima chi succidissi stu manicomiu, chi ci fu sbagghiu di cartella e chi me maritu po’ aviri figghi?

DOTTORE

Certo! E’ questo che cerco di volere spiegare a quella furia scatenata di suo marito. Io non so nemmeno di cosa e di che storia parlate.

VITTORIA

Mi pare di cominciare a capire…

CARMELA

Cummari… ma… allura… l’aspittati, o no stu binidittu figghiu?

LUCIA

Si, veru l’aspettu u piccididdu (va spogliandosi per mostrare il grosso cuscino che tene sul grembo e che darà in mano a compare Cosimo perché lo culli un po’) ecculu cca! (Si guardano meravigliati) E ora, cumpari tinitilu vui stu nutricu, chi ju… e … me maritu, avemu tempu ora di farinni unu veru! (Rimarranno tutti bloccati e si abbasseranno un po’ le luci, mentre Ugo, sotto l’occhio di bue, narrerà in versi la morale finale).

UGO

“U bisognu cunsuma li scorti”,

perciò vi dicu: tinemunni forti.

Oggi nun è chiù facili campari

cu tutti sti gran tassi di pagari;

lu poviru prega ‘nsinu ca si curca,

picchì mai è di lu riccu la furca.

Comu li scecchi spissu ragghiamu,

 ma cchiù di chistu nun facemu.

Nn’abbituaru a purtari lu pisu,

e senza ca nuddu fa l’uffisu,

puru avennu vacanti li cassi,

pagamu zitti, zitti, tutti li tassi.

Pacenzia, dicìa lu me nannu,

e ju, vi giuru havi di tannu

chi nun capisciu stu suppurtari;

di lu poviru chi non po’ manciari

mentri lu riccu di tutti banni

fa sempri lu spenni e spanni.

Ah, si parrari putissi cu lu putenti Diu!

Ci dicissi: comu finì cu lu tuu e miu?

La ricchizza sfurna sordi e nun la stocchi;

la miseria parturisci sempri purci e pidocchi.

Sulu ‘na cosa resta a cu ricchezza nun teni,

chidda d’amari la vita senza senza nuddi freni.

L’amuri è la cosa chi avemu di cchiù veru,

amativi tutti, senza nuddu misteru.

TELA

                                                                                  Tonnarella 12 febbraio, 2012

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 22 volte nell' arco di un'anno