Plebiscito – Monfalcone 1 pari

Stampa questo copione

Turi d’o ciospu

Plebiscito – Monfalcone 1 pari

Atto unico in siciliano

di Alfio Bonanno

Turi d’o ciospu  -  Ristoratore

Cocimu  -  Garzone

Iaffiu Llalla – Ragazzo mammurianu

Helfy - Ragazzo monfiano

Concy  -  Ragazza monfiana

Concy  -  Ragazza mammuriana

Scena:   Piazza. Chiosco al centro; sullo sfondo il prospetto di un palazzo, a sinistra e a destra si esce dalla piazza o attraverso le quinte, o attraverso degli archi su colonne.

I

Turi d'o ciospu:   (armeggia con bottiglie e bicchieri) Tom Cruis fici u film Cocchittail? e Turi fa u film Ciosputtail! (fa roteare in aria le bottiglie che finiscono miseramente a terra, con rumore di vetri rotti, o tenendo una latta sotto il banco del chiosco o facendo cadere le bottiglie in una cassetta imbottita a terra e producendo da fuori il rumore dei vetri rotti) ... mizzica... e menu mali ca non mi visti nuddu! ... autru ca Tom Crùis... ma prima o dopu mi ‘mparu, com’è veru ca mi chiamu Turi d’o ciospu!

Cocimu:   E non mi diciti chiù di purtari cafè a domiciliu picchì sennò sfarfallu!

Turi d'o ciospu:   (facendo finta di niente) Cocimu a facisti a cunsegna? Cca stava facennu un pocu di pulizia...

Cocimu:   Si si... u ‘ntisi d’o scrusciu ca si sta puliziannu n’autra pocu di buttigghi... ora vo’ ghiettu i vitra rutti...

Turi d'o ciospu:   A vulemu finiri ccu ssa storia ca iù rumpu i buttigghi?

Cocimu:   ...e non sulu...

Turi d'o ciospu:   lassa ca m’allenu bonu e u viri comu i fazzu girari i buttigghi!

Cocimu:   Vabbeni, si... però no frattempu non mi mannassi chiù a purtari cafè ‘nto circulu di l’operai picchì se no mi licenziu ppi subbitu! Chiddi si ca sanu fari girari ... i buttigghi!

Turi d'o ciospu:   Ma chi fu non ti trattaru bonu?

Cocimu:   Non mi trattaru bonu? Mi ficiuru stari na pezza! Trasu ch’e cafè e ppi prima cosa accuminciunu a lamintarisi picchì era tardu e sicuramenti erunu friddi...

Turi d'o ciospu:   ...e vabbè su’ vicchiareddi e si lamentunu tantu ppi lamintarisi...

Cocimu:   Aspittassi, s’a facissi cuntari tutta: prima cosa ca si lamintaru senza ca ancora l’avunu assaggiatu... appoi cuminciaru a fari pulemica ppo zzuccuru...

Turi d'o ciospu:   Ma picchì non ci u purtasti?

Cocimu:   Comu no? Sulu ca, dici, siccomu su tutti cco diabeti vulevunu u zuccuru chiddu d’a farmacia...

Turi d'o ciospu:   ...ca costa chiossai d’o cafè...

Cocimu:   ...appuntu... dopo di chissu ci fu u fattu d’e cucchiarini

Turi d'o ciospu:   Non ci purtasti!

Cocimu:   C’i purtai, sulu ca vulevunu chiddi ‘mpacchittati a unu a unu...

Turi d'o ciospu:   E non ci l’avemu?

Cocimu:   Si, ma siccomu zuccuru non ci ni misuru iù non ci n’hava datu, iddi però ficiuru pulemica picchì dici ca erunu pavati e macari ca ne usaunu i vulevunu, iù tornu no muturinu, ci pigghiu, ci dugnu e iddi a fari pulemica picchì non potturu arriminari u cafè... insomma alla fini, a ura di pavari, si prisintaru tutti cu i carti di centu euru...

Turi d'o ciospu:   generosi...

Cocimu:   ...’mbrugghiunazzi! C’a scusa d’e sordi sani e ca iù non ci aveva u restu, dici di signari a cuntu ca poi paunu tuttu ‘nta na vota... u capìu chi bella cumpagnia spaccamattuna?

Turi d'o ciospu:   In buona sostanza, comu dici u proverbiu...

Cocimu:   ...nuttata persa e figghiu babbu! Chissi sunu cafè ca n’e paunu mancu fra tri anni!

Turi d'o ciospu:   Comunqui, voli diri ca a prossima vota ci dicu ca s’u volunu u cafè s’u venunu a pigghairi cca.

Cocimu:   Bravu! E pavunu prima di cunsumari...

Turi d'o ciospu:   ...e già! Se no chissi oltri ca u cafè cunsumunu macari a mia...

II

Iaffiu Llalla:   Concy, chi fa t’u pigghi un scioppinu di birra?

Concy Mammuriana:   Chi vivu birra cca panza leggia?

Iaffiu Llalla:   Comu a panza leggia? Si stamu vinennu ora ora d’a quadara?

Concy Mammuriana:   E chi è mangiari chiddu? Mancu na vaschetta di quarumi, ca appoi l’ultimu pezzu c’u offrii a Simonuccia a vita mia...

Iaffiu Llalla:   Però macari tu a darici u megghiu pezzu di quarumi a to cucina...

Concy Mammuriana:   ...ma chidda è a vita mia!

Iaffiu Llalla:   ...si però iavi du annuzzi...

Concy Mammuriana:   E chi voli diri? Non mangiunu macari i picciriddi?

Iaffiu Llalla:   Chissacciu? Essennu na picciridda avissa mangiari cosi di picciriddi...

Concy Mammuriana:   E difatti a quarumi ci a desi no menzu di du viscotta al plasmon...

Iaffiu Llalla:   Mammoriri maomà! Iù di picciridi non ni capisciu nenti!

Concy Mammuriana:   E’ picchì si masculu, chi n’ha capiri tu? Allura chi mi offri?

Iaffiu Llalla:   Mammoriri maomà! Iù macari non ti capisciu... Ti dissi si voi na birra e mi dicisti no... ora voi na cosa... non mi fari cunfunniri!

Concy Mammuriana:   Mammoriri maomà! Mancu u sacciu picchì mi misi cu ttia... dammi na cocco cola, va’ accussì arruttu...

Iaffiu Llalla:   Zu Turi na cocco cola ppi Concy e menza birra ppi mia...

Turi d'o ciospu:   E menu mali ca v’addicidistuvu... Cocimu pigghia a birra... signorina a coca cola a voli c’u limoni?

Concy Mammuriana:   E chi ci passi ca mi doli u stomucu? Ma talia a chistu va’... Iaffiu... ma non ci n’erunu autri ciospi?

Iaffiu Llalla:   Ma comu? U ciospu d’u zu Turi, mammoriri maomà, è u megghiu di tuttu u quarteri!

Concy Mammuriana:   Mah... chi sacciu ... u limoni ...

Cocimu:   Zu Turi allura a chiddu d’a birra mancu ci u dumannu si voli sali e limoni...

Turi d'o ciospu:      Lassa perdiri... accaluoti appoi ci pari ca u stamu pigghiannu ppi fissa... anzi daccilla direttamenti ‘nta buttigghia e non ci livari mancu u pruvulazzu camasennò ci cangia u sapuri e non ci piaci...

Iaffiu Llalla:   Concy, ma picchì andura dicisti ca non sai picchì ti mittisti ccu mia?

Concy Mammuriana:   Iaffiu: na carusa comu a mia n’o capisci ca voli un principi azzurru? Tu certi voti no o principi... m’assumigghi a Gargamella... chiddu d’e buffi...

Iaffiu Llalla:   Avaia, Concy... chi fa t’u scurdasti quannu ni canuscemu? Chi sirata romantica! Erumu o lungomari di ognina...

Concy Mammuriana:   ...davanti o camiu d’e panini...

Iaffiu Llalla:   ...iù era cca me cumpagnìa, n’auma pigghiatu un bellu paninu cco vustel, a porchetta, u pumaroru, l’ovu frittu e i patatini, cekap e maionesi...

Concy Mammuriana:   ...ti scuddasti i cipuddi c’acitu e a ‘nsalata russa...

Iaffiu Llalla:   ...e chi voi? Era talmenti ‘mprissiunatu di tia ca mancu u visti chi ci misi ‘nto paninu...

Concy Mammuriana:   u pipi spezzi...

Iaffiu Llalla:   ...chi dici?

Concy Mammuriana:   ...ca ci mittisti macari u pipispezzi... comunqui iù macari ti taliava, era ch’e me cumpagni, Concy, Concy, e Concy...

Iaffiu Llalla:   Ma vi chiamauvu tutti Concy?

Concy Mammuriana:   Chi centra? E’ un dimintivu... erumu iù Cuncetta e quindi Concy, Giusippina tri oru tri oru ca u ti di oru n’a tombula ch’e carti ciciliani si chiama peri c’on ci apperica ‘nto mari autu diminutivo ... periconci.. e quindi Concy, appoi c’era Valentina chidda rossa ca cci diciunu Baconci... e quindi Concy, e l’uttima era Luana, chidda ca pigghia sempri cuntraminzioni...

Iaffiu Llalla:   ...e chi centra Concy allura?

Concy Mammuriana:   ...centra! Picchi pigghiannu sempri cuntraminzioni u vaddia ci diceva sempri:Concilia? E ci arristau u pecchiru “Concilia” ...e quindi...

Iaffiu Llalla:   ...Concy...

Concy Mammuriana:   Chi voi vita mia?

Iaffiu Llalla:   ...no dicu a chiamauvu Concy macari a idda...

Concy Mammuriana:   ..m’ava passu ca mi stavi dicennu qualche cosa di duci duci...

Iaffiu Llalla:   E chi ci voli? Pi chissu ha mancari? ...na cosa duci... dunqui... a bioscia!

Concy Mammuriana:   Avah... Iaffiu... chiù duci!

Iaffiu Llalla:   ...a bioscia cco zuccuru... comu cci vaiu?

Concy Mammuriana:   Lassa perdiri ca non è cosa to... u vidi ca haiu ragiuni ca u principi azzurru ancora non l’haia attruvatu?

Iaffiu Llalla:   A chi va ciccannu u principi azzurru? Un pagghiazzu cco pigiama e ch’è capiddi longhi... talia a mia ... iù sugnu u to principi azzurru... amuninni va’ ca ti pottu a passiari a via Etnea e si mi dici a testa stasira ni nni iemu macari a bballari...

Concy Mammuriana:   Si amuninni... però s’hama ghiri a bballari m’haia mettiri daccordu ccu Concy...

Iaffiu Llalla:   E picchì? N’hama puttari macari a idda?

Concy Mammuriana:   Chi centra? E’ ppi quantu ci dicu a me patri ca dommu ni Concy e si iddu talefuna idda ci dici ca sugnu o bagnu o staiu dummennu... se no comu ci vegnu a bballari?

Iaffiu Llalla:   Ragiuni hai... amuninni

Turi d'o ciospu:   Scusatimi... nenti vi stati scuddannu?

Iaffiu Llalla:   Mi pari di no... Concy tu vidi si ti scuddasti a borsetta o solitu to...

Concy Mammuriana:   Ca quannu mai? Cca ci l’haiu... Amuninni va’ t’u dissi ca stu ciospu non mi piaci...

Iaffiu Llalla:   Salutamu...

Turi d'o ciospu:   Senti o figghiu, va beni salutamu... ma “pavamu”...  no?

Iaffiu Llalla:   Bih... m’u stava scuddannu...

Turi d'o ciospu:   ...sunu tri euru...

Iaffiu Llalla:   aspetta ca videmu... (controlla le tasche e non trova niente) Mizzica... ci haiu sulu soddi sani...

Cocimu:   Chissu hava aviri parenti o circulu... sicuru...

Turi d'o ciospu:   E non ti preoccupari ca i scanciamu...

Concy Mammuriana:   Mi chi sta facennu ppi tri euru... tinissa ddocu (li sbatte sul bancone)

Iaffiu Llalla:   (riprendendo le monete e restituendole a Concy) Chi centra? Si ti dissi ca offru iù... (continua a cercare senza trovare)

Concy Mammuriana:   (risbatte i soldi sul bancone) Ti dissi amuninni

Iaffiu Llalla:   (riparte per riprendere le monete)

Turi d'o ciospu:   (anticipa Iaffiu e intasca le monete) Sintiti, vuatri aviti na vita davanti ppi discurriravilla... iù intantu m’i pavu a cunsumazioni, vuatri spurugghiativilla...

Concy Mammuriana:   Amuninni Iaffiu... (mentre si gira) ,...mottu di fami...

Iaffiu Llalla:   (mentre si gira) ...chi genti pirucchiusa ca ci su...

III

Cocimu:   Zu Turi, iù nesciu e i pigghiu a pirati a tutti e dui...

Turi d'o ciospu:   Lassici perdiri... dici u proverbiu: a lavarici a testa o sceccu si cci perdi tempu, acqua e sapuni...

Cocimu:   Ma du carusi accussì... ca a gnuranza si ci po scurciari cco cuteddu...

Turi d'o ciospu:   E chi ci voi fari? U munnu è bellu picchì è variu ... talia a sti dui ca stanu arrivannu u vidi inveci chi su fini?

Helphy:   (sia Helphy che Concy monfiana parlano con le vocali aperte e la cadenza annoiata dei figli di papà) Vieni Concy... prendiamoci una cosa...

Concy Monfiana:   Antico... ma dove mi hai portata? Non ti piacevano i bar di via Monfy?

Helphy:   Ma non sei stanca sempre delle solite facce, delle solite cose? Qua sulla via Plebiscito c’è più senso di avventura, di rischio... mi faccio un pieno di l’adrenalina...

Cocimu:   ...m’ha scusari... ma di ssa cosa ca dissa lei non n’avemu...

Helphy:   Hai visto Concy? Quant’è simpatico questo zotico?

Concy Monfiana:   Si si! Hai ragione... sembra un mao mao...

Cocimu:   Zzu Turi ma chi stanu parrannui ppi mia? Ora nesciu e i pigghiu a pirati a tutti e dui...

Turi d'o ciospu:   Ma comu si ca perdi subbitu a pacenzia? Su ddu poviri fighi di papà... chi vo fari? Muzzanteddi crisciunu intra l’appartamenti comu i polli d’allevamentu e poi quannu nesciunu sunu spaisati...

Concy Monfiana:   Ma Helphy... ci possiamo fidare della pulizia di qui?

Cocimu:   Ma chi centra a pulizia? Chi v’arrubbaru u pattafogghiu?

Helphy:   Lo senti? Lo senti? Ma che simpaticone...

Concy Monfiana:   Si nella sua ignoranza alla fine ha qualcosa di tenero...

Cocimu:   Teneru? E chi ci passi na fedda di carni di vitiddina?

Concy Monfiana:   Ma senti, Helphy... visto che mi hai portata qui, perchè non facciamo qualcosa di trasgressivo?

Helphy:   Tipo?

Concy Monfiana:   Di sicuro qua sono tutti spacciatori... compriamo un po di fumo...

Helphy:   Hai ragione! E siccome sabato al compleanno ancora non abbiamo pensato a un regalino, gli facciamo un pacchettino a ogni invitato...

Concy Monfiana:   Forte! Vai ... vai...

Helphy:   (chiama cofidenzialmente Cosimo) ‘Mbare... per avere un po di fumo che bisogna fare?

Cocimu:   (lo guarda interdetto, guarda Turi che se la ride e poi esce da sotto il banco un mazzo di chiavi di motorino) Vadda chi fai o frati... ddocu arreri c’è u me muturinu...

Helphy:   ...apro il bauletto e prendo tutto il fumo che voglio?

Cocimu:   Ca quali? Vai ‘nto me muturinu, u metti a motu... e t’allippi ‘nta marmitta: ha vogghia a fumu... scarburatu ppi comu è...

Helphy:   Ma...?

Cocimu:   Ma ppi ccu ni scanciasti, sciamunitu? Zu Turi pozzu nesciri e u pigghiu a cauci?

Turi d'o ciospu:   Ti dissi di non ci dari cuntu, lassa fari a mia. Carosi, che vi prendete? Una vippita o qualche cosa di arrusicare?

Concy Monfiana:   Helphy hai ragione, qui è meglio di fare una gita in Sud America... c’è ancora gente allo stato primitivo!

Turi d'o ciospu:   Mi scosassi signurina, ma a vuliti qualche cosa o vi pari ca semu o zoo?

Cocimu:   T’u dissi ca a chissi ddocu ci passimu i scimmii d’a villa...

Concy Monfiana:   Ce l’avete il  kebab?

Cocimu:   Chi è ssu cosu?

Helphy:   Ci faccia due paninazzi...

Cocimu:   Ma comu parrunu chisti?

Turi d'o ciospu:   Di ssi cosi ca diciti vuatri semu momentaneamenti sprovvisti... non lo so qualche autra cosa? Da bere per esempiu?

Concy Monfiana:   Me lo fa un Bloody Mary?

Cocimu:   U brodu di mari? E chi semu a Trizza?

Helphy:   Due Margarita?

Cocimu:   ‘Nto ciuraru! Ma cosi normali non ni pigghiati vuatri?

Turi d'o ciospu:   Insomma vinistuvu ‘nto ciospu hata addumannari cosi di ciospu, no?

Helphy:   Faccia lei, ci dia qualcosa di tipico di questi posti pittoreschi...

Turi d'o ciospu:   Fazzu iù? E va beni!

Concy Monfiana:   Helphy: com’è eccitante stare qui... era da tempo che non mi facevi vivere una avventura così!

Helphy:   E dire che siamo insieme da un sacco di tempo... saranno almeno... quanto? Due... due e mezzo...?

Concy Monfiana:   Tre! Sono tre giorni precisi che siamo insieme... ti ricordi quando ci siamo conosciuti?

Helphy:   E come me lo posso dimenticare... mi sembra l’altro ieri! Eravamo davanti al banco bar del ristorante Parco dei Re Borboni... quello carinissimo, che fanno il pane cunzato imitazione putia, a venticinque euro alla fetta...

Concy Monfiana:   Già; tu eri con i tuoi amici e facevi finta che non mi vedevi ma si capiva che ti piacevo, noi le capiamo queste cose... si vedeva da come sbagliavi a dare i soldi al barista stavi offrendo tu e invece di settantacinque euro ne hai tirati fuori settecentocinquanta...

Helphy:   Già... tu eri la più bella della compagnìa, tra le tue amiche ti vedevi solo tu...

Turi d'o ciospu:   Ecco qua: tamarindo c’o bicarbonatu ppo signurinu e sciapagninu ppa signurina... addubbamuni...

Cocimu:   ...’nto cannarozzu fausu!

Turi d'o ciospu:   Cocimu!

Cocimu:   Non ci pozzu fari nenti: mi fanu malusangu!

Concy Monfiana:   Mi sembra che siano passati pochi giorni... eravamo io, Vale, Stefy, Rosy e Giuny...

Helphy:   una bella compagnìa... tutti nomi trendy...

Concy Monfiana:   Vabbè... tutti diminutivi vezzeggiativi... Io sono Concy perchè mi chiamo Concetta... ma è un nome vecchio... Vale la chiamiamo così perchè porta sempre un sacco di gioielli addosso, per dire: Vale assai... ma in realtà si chiama Concetta, nome vecchio! Stefy la chiamiamo così perchè è nata la notte di Santo Stefano... ma in realtà si chiama Concetta , nome vecchio! Rosy è perchè gli piace mangiare e rosica sempre... ma di fatto si chiama Concetta, nome vecchio! E Giuny la chiamiamo così perchè ha i labbroni grossi: un fungiuni va’... ma poi si chiama Concetta... nome vecchio!

Cocimu:   Scusimi: ma tutti Cuncetta vi chiamati?

Concy Monfiana:   Ma tu che vuoi? Antico! Le mie amiche sono le mie sorelline ine ine ine... e guai a chi le tocca!

Cocimu:   E cu parra?

Concy Monfiana:   Helphy! E non gli dici niente a questo?

Helphy:   Si. Ora gli dico qualche cosa: (chiede a Cocimu di avvicinarsi facendo segno col dito e parla confidenzialmente con lui) Quanto debbo?

Cocimu:   Tri euru... m’hava parsu ca avevi qualche cosa di diri!

Helphy:   Dire? E che dovrei dire? (poi ad alta voce per farsi sentire): A chi sacciu? Concy, qui bisogna sapersi fare rispettare....

IV

Iaffiu Llalla:   (a concy mammuriana che lo segue) Concy!

Concy Monfiana:   Si? Che fa ci conosciamo?

Concy Mammuriana:   Senti, sciollira: lassa stari a Iaffiu se no ti straformu a facci a ghiangati!

Concy Monfiana:   Helphy, ma la senti? Dille qualche cosa! Se no (freme) la graffio tutta!

Iaffiu Llalla:   Ah... ah... ah... non sbagghiamu a parrari ca a Concy non si tocca!

Concy Mammuriana:   (a sfottere) Matri! Staiu ttrimannu tutta!

Helphy:   Senti zoticone vedi che a Concy ci basto io, va bene?

Iaffiu Llalla:   Ora ci abbiu na sputazzata ca ci ‘ntuppu n’occhiu... polletto: occhiu a comu parramu!

Concy Mammuriana:   E non niscemu d’o siminatu ca cca di Concy ci n’è una e Iaffiu m’abbasta e m’avanza!

Concy Monfiana:   (intuendo) Oh! Che disguido!

Concy Mammuriana:   Attia, accura ch’e mali paroli ca se no a casa ti ci arricogghi ‘nta quattru voti!

Iaffiu Llalla:   Brava Concy! Accussi si parra! Talè a sti figghi ‘i papà... mi fanu un malusangu...

Helphy:   Ma allora devo per forza usare la violenza!

Iaffiu Llalla:   A violenza? Tu? Ma unni ha ghiri cu ssi peri chini di caddi?

Concy Monfiana:   Ma vi dico che c’è stato un disguido!

Concy Mammuriana:   E ci tonna ch’e mali paroli...!

Helphy:   Ignorante: disguido vuol dire incomprensione, qui pro quo... ma comprati lo Zingarelli!

Concy Mammuriana:   Auh! Zingarelli a nuautri non n’u dici va beni? Stu mortu di fami! Ma tu u sai cu su i cristiani?

Helphy:   Non sparei... quelli che la domenica vanno a messa?

Iaffiu Llalla:   E fa macari i battuti... dici Concy...

Helphy:   Veramente Concy non ha detto niente...

Concy Monfiana:   Ma è mezz’ora che cerco di dirvelo... Concy siamo due... ci chiamiamo tutte e due Concy... Capito?

Iaffiu Llalla:   Veru è Concy?

Concy Mammuriana:   Iù pozzu parrari ppi mia...

Helphy:   E’ vero Concy?

Concy Monfiana:   Ma si non l’avete capito? Sia io che lei ci chiamiamo Concy... tutto qui...

Concy Mammuriana:   Allura non c’è bisognu ca ni sciarriamu?

Helphy:   Certo che no...

Iaffiu Llalla:   Piccatu... a me aoggi mi mangiaunu i manu...

Concy Mammuriana:   A propositu di mangiari, non hauma vinutu ppi mangiarini qualche cosa?

Iaffiu Llalla:   Ca si sti dui non si mittevunu nto menzu...

Helphy:   Anche noi eravamo venuti per mangiare... ma non hanno Kebab... non hanno paninazzi...

Iaffiu Llalla:   Si però non tonn’a accuminciamu ch’e mali paroli...

Concy Monfiana:   Dice Helphy...

Concy Mammuriana:   Comu si chiama u to zitu? Effi? Iavi un nomu cu na lettira sula... e so patri comu si chiama... Ggi oppuri Elli?

Helphy:   Helphy, non per essere puntiglioso, è un diminutivo di Alfio...

Concy Monfiana:   ...che è un nome vecchio...

Concy Mammuriana:   Picchì chi ci avissa a diri a Iaffiu?

Concy Monfiana:   E che fa ricominciamo? E poi saranno o no fatti nostri?

Iaffiu Llalla:   No su macari fatti nostri, iù mi chiamu Affiu!

Helphy:   Ma che coincidenza! Ci chiamiamo anche noi uguali...

Iaffiu Llalla:   Avanti ora non facemu troppu puppetti...

Concy Mammuriana:   Però chi cosa streusa: Iaffiu e Concy, Iaffiu e Concy...

Helphy:   Helphy... prego...

Iaffiu Llalla:   Effy effy va beni... comunqui ora ca ni spiegamu chi vulemu fari? Concy... a mè, ni l’hama pigghiari ssa cosa?

Concy Mammuriana:   Certu. Però non essiri accussì zzaurdu ccu ssi carusi... in funnu in funnu non sunu mali mali...

Helphy:   Grazie. Anche tu in fondo sei simpatica...

Iaffiu Llalla:   Iù haiu a ‘mprissioni ca ci su petri ‘nta linticchia...

Concy Monfiana:   E che vuol dire? Hai visto, Helphy che espressioni colorite... simpatico questo Alfio... rude ma simpatico

Iaffiu Llalla:   Petri ‘nta linticchia... va... comu si po’ diri? Fetu d’abbruciatu...

Helphy:   Ci capisco ancora meno...

Concy Mammuriana:   No, Helphy u sai chi voli diri...ca havi l’impressioni ca c’è qualche cosa ca non va... ma non ti fari ‘mprissinuari è ca Iaffiu è un pocu gilusu di mia...

Concy Monfiana:   Che bello! Helphy... tu non sei geloso di me... non mi fai sentire preziosa... (a Concy Mammuriana) Sei fortunata tu ad avere Alfio per fidanzato...

Iaffiu Llalla:   ...modestamenti a parti, iù ppi gilusia fussi capaci di mangiarici u ficutu, a cu mi tocca a Concy!

Concy Mammuriana:   Vadda Concy... punti di vista... secunnu me si futtunata tu ca hai a Effy ca è ‘ncarusu dilicatu e sensibbili...

Helphy:   ...almeno qualcuno si accorge delle mie qualità...

Iaffiu Llalla:   E iù tonnu arrebblicu ca l’aria non è netta...

Concy Monfiana:   Alfio, perchè non gli insegni a Helphy a essere un poco come te?

Helphy:   Ma Concy... che dici? Te l’immagini se io fossi come lui?

Concy Monfiana:   (sospirando) E certo che me lo immagino...

Iaffiu Llalla:   Ma picchì chi ci vulissi diri? Non sugnu bonu?

Helphy:   Per carità... solo che ... vedi... siamo di due mondi diversi... per esempio... quando io telefono a Concy la chiamo cuccy cuccy... tu invece?

Iaffiu Llalla:   ...putra!

Concy Monfiana:   Che romantico!

Concy Mammuriana:   ...’nsumma...

Helphy:   Quando siamo in compagnia la chiamo amoruccio...

Iaffiu Llalla:   ...iù anveci: attìa fimmina...

Concy Monfiana:   Macho!

Concy Mammuriana:   ...zzaurdu...

Helphy:   E quando la vado a prendere mi faccio prestare la macchina da mio padre, quella nuova con l’aria condizionata e i sedili in pelle...

Iaffiu Llalla:   Iù ci vaiu cu l’Esse Acca 300, cu me frati Micheli ‘nto menzu e tutti e tri senza cascu... e cacciamu!!!

Concy Monfiana:   Avventuroso!

Concy Mammuriana:   ...’nsumma assittata supra u parafangu...

Helphy:   Quando sono sotto casa le mando un sms con un cuoricino disegnato e lei sa che sono sotto ad aspettarla

Iaffiu Llalla:   Iù ssi soddi di l’sms non ci spennu picchì accuminciu a sunari u campanellu d’o muturinu a pattiri d’a via Plebiscitu fina a sutta a so casa e già idda sapi ca sugnu dda sutta...

Concy Mammuriana:   ...si e u sapi macari tutu u quarteri!

Concy Monfiana:   spettacolare!

Helphy:   Per San Valentino porterò Concy al ristorante e gli regalerò una rosa e prima di tornare a casa un anellino di brillanti...

Iaffiu Llalla:   Nuatri ppi San Valentinu ni lassamu accussì arrisparmiamu i soddi d’e riali e poi ni facemu ziti tri ghiorna dopu...

Concy Monfiana:   Originale!

Concy Mammuriana:   ...pricchiu...

Helphy:   Il sabato sera a Concy la porto prima al ristorante e poi in discoteca a Taormina, siccome siamo stanchi prendiamo un taxi e la riaccompagno a casa.

Iaffiu Llalla:   Nuatri o sabutu ni pigghiamu un paninu a stazioni, iemu a discoteca, n’acchiappamu cco buttafuori ca non ni fa trasiri e facemu succediri u finimunnu, appoi, quannu i vaddia ni lassunu iri, ni pigghiamu n’autru paninu e giostri e a Concy a pottu a casa ca a matina addoppu m’haia susiri prestu ca ahia puttari u cavaddu a curriri o viali dell’amori...

Concy Monfiana:   Col cavallo nel viale dell’amore: che romanticismo...

Concy Mammuriana:   ... eppoi s’appresenta a manzionnu sudatu, chinu di pruvulazzu e ca fa fetu di stadda...

Concy Monfiana:   Helphy... ti devo dire una cosa...

Concy Mammuriana:   Iaffiu, veni cca di latu ca t’haia a parrari...

Concy Monfiana:   Ti devo dire che sto sentendo il desiderio di fare nuove esperienze...

Helphy:   Tipo pausa di riflessione?

Concy Mammuriana:   Havi un periudu ca mi sentu stritta stritta...

Iaffiu Llalla:   ...e accattiti i robbi chiù lagghi... sarà ca ha ‘ngrassatu..

Concy Monfiana:   Esatto... se ci prendessimo una pausa di riflessione cosa ne pensi?

Helphy:   Beh... potrebbe fare bene al nostro rapporto...

Concy Mammuriana:   Vulissi canusciri... vidiri autri cosi...

Iaffiu Llalla:   E picchì non ti fai l’ucchiali? Capaci ca ti mancunu i gradi...

Concy Mammuriana:   ...taliari cchiù luntanu...

Iaffiu Llalla:   ... chi sacciu... t’accattu un cannucchiali...

Concy Monfiana:   Allora è deciso. Magari per tornare a casa chiedo un passaggio a Alfio...

Helphy:   Ma è impegnato con la sua Concy...

Concy Monfiana:   Se il mio intuito non mi inganna... a Concy la devi accompagnare tu ...

Helphy:   Ma che dici?

Concy Monfiana:   Fidati...

Concy Mammuriana:   Iaffiu... t’u dicu chiù chiaru: iù vogghiu ca ni lassamu!

Iaffiu Llalla:   Accussì? A ‘ntrasatta?

Concy Mammuriana:   Mi sentu chiusa ‘nta na iaggia...

Iaffiu Llalla:   A chi eri na cardidda? Senti... non facemu ca canuscisti a quacchedunu autru?

Concy Mammuriana:   No... chi dici? Ma comu ti veni ‘nta testa?  Sulu ca haiu bisognu di aria, di tempu ppi mia...

Iaffiu Llalla:   Boh? E cu ti capisci? Ma viri ca si c’è quacchedunu autru e tu m’a fattu i conna addiventu na bestia!

Concy Mammuriana:   Ti dissi stai tranquillu, però lassamini!

Iaffiu Llalla:   Ti vo lassu a casa...

Concy Mammuriana:   Veramenti hava pinsatu...

Concy Monfiana:   Alfio... scusa ... potresti acocompagnarmi a casa?

Iaffiu Llalla:   ..ma veramenti...

Concy Monfiana:   Siccome con Helphy ci siamo presi una pausa... che fa mi potresti riaccompagnare tu?

Iaffiu Llalla:   ...e ma Concy...

Concy Mammuriana:   ..e casumai a me m’accumpagna Effy... chi dici Effy mi poi accumpagnari?

Helphy:   ...ma per me a disposizione ma...

Iaffiu Llalla:   Senti Effy non fari u priziusu... non sulu ca lassasti a to zzita ora macari vulissi lassari chidda me a pedi? Avanti dacci ssu passaggiu e m’arraccumanu...!

Helphy:   Se me lo chiedi tu... Concy... prego di qua... (escono)

Concy Monfiana:   E tu il motorino dove ce l’hai?

Iaffiu Llalla:   a dda mmeri...

Concy Monfiana:   e allora dai... accompagnami...

Iaffiu Llalla:   E amuninni... ma talia chi finìu bedda aoggi...! (escono, nel frattempo osserva Concy)  mah... forsi forsi n’o canciu ci varagnai...

V

Turi d'o ciospu:   Mi n’haia vistu cinima... ma comu a chissu mai!

Cocimu:   Ma n’o capii... arrivaru accuppiati e si ni eru scuppiati?

Turi d'o ciospu:   Chissi scuppiati c’erunu di prima... scuppiati ‘nto ciriveddu!

Cocimu:   E lei ca mi diceva ca i figghi ‘i papà erunu megghiu di chiddi d’o quarteri...

Turi d'o ciospu:   Ddocu hai ragiuni tu: su tutti na fatta! Iù m’avissa iucato zoccu è ghiè ca ca i carusi di quarteri erunu chiù sani di l’autri ma mi passi ca alla fini s’assumigghiunu assai...

Cocimu:   D’autri polletti... N’o sanu mancu iddi chi è ca volunu...  mi ciccava u fumu... trocati! I margheriti, u brodu di mari ma di unni venunu?

Turi d'o ciospu:   Chiddu chi ciccava? I paninazzi?

Cocimu:   Boh? Ca sarà ca ‘nta via Monfalconi u pani s’u mangiunu di n’autra manera...

Turi d'o ciospu:   Si... s’u mangiunu d’o cozzu... Ca su ssi carusi di oggi ca arrisuttaru difittusi d’a fabbrica...

Cocimu:   D’autra chi vuleva?  U Kebabb... e chi fussi s’autra nuvità?

Turi d'o ciospu:   Ca di comu u dissuru sarà ocche cosa di mangiari...

Cocimu:   Kebabb... ma c’ha fari ... kebabb...

Turi d'o ciospu:   Comunqui a propositu di Kebabb na cosa a sacciu e sugnu sicuru...

Cocimu:   Ah si? E chi è?

Turi d'o ciospu:   Ca ch’e babbi è megghiu non ci aviri a chi fari!

FINE

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 1 volte nell' arco di un'anno