Poker servito

Stampa questo copione

PRIVI DI VALORI

POKER SERVITO

Commedia brillante in due atti di

Francesco Chianese

PERSONAGGI :

(in ordine di apparizione)

BASTIANO: Capo famiglia

MARIA: La moglie

LORETTA: La figlia

LORENZO: Il ragioniere di Bastiano

MICHELE: Il fratello di Bastiano

ROSETTA: Amica di Loretta

DOTTORE: Falso medico

- POKER SERVITO -

PRIMO ATTO

SCENA 1

(Un soggiorno, elementi indispensabili : un tavolo grande, una finestra e due porte)

(solo seduto ad un tavolo fa conti con carta e penna)

BASTIANU: Cà a cosa non mi è chiara, ci sunnu picca trasuti e assai nisciuti… continuannu così,

 to giru di quarantanni  non mi restunu chiù mancu l’occhi pi cianciri…. (cambiando tono)

No, no, così non è possibili continuari, d’ora in poi sava risparmiari.

(entra in scena la moglie Maria)

MARIA : Ah ca sini? E unni putivi essiri tu, cà a fari cunti chi non ti tornunu mai…

BASTIANU: Non mi tornunu mai picchì ca intra, ta sta casa c’è troppu spregu… tu e to figghia

consumati troppu e vinni u mumentu mi pigghiamu un rimediu.

MARIA: Chi rimediu ema pigghiari…

BASTIANU: Semplici. Da oggi si cambia vita: razionamu l’uso du televisori a du uri o iornu, i luci

da casa sanna a ddumari a una a una e pi picca tempu.

MARIA: Cioè ema stari o scuru…

BASTIANU: Non c’è bisognu di stari o scuru… Dumamu a luci quannu è proprio necessariu e pi

riparmiari, a sira, ni cuccamu prima… chissacciu non chiù tardu di novi…

MARIA: Io inveci dicissi mi ni cuccamu direttamenti e quattro i pomeriggio così i luci non ni

ddumammu propria…

BASTIANU: Chista non fussi na cattiva idea… ni azzassumu a matina prestu quannu avi picca ch’è

 ghiornu, facemu colazioni  cun beddu cafè, tantu non custa tantu caru…

 Piccatu però, chi io e travagghiari finu e setti, poi e manciari… purtroppo e quattro non è

 possibili…

MARIA: Tu non ragioni chiù… i quattru soddi chi ha t’annaru to ciriveddu… divintasti un pricchiu

insopportabili.

BASTIANU: Sini tu chi non ragioni… tu non vo capiri nenti… I soddi sunnu importanti picchì ti

dununu u putiri… u putiri di cumannari e di essiri rispittatu. Chi ti pari picchì sugnu

rispittatu e sintutu ta stu munnu, sulu picchì aiu di quattro soddi chi dici tu.

MARIA: E chistu ti pari bellu?

BASTIANU: A mia mi pari comu mi pari… e chisti non sunnu affari to. Già è tantu chi ti desi

spiegazioni, e comunque sava fari comu dissi io picchì cà cumannu io, e si non ta passi… smamma.

SCENA 2

(entra in scena, dalla porta interna Loretta, la figlia)

LORETTA: Ma mancu di sabutu matina si po dommiri na picca chiossà ta sta casa?…. Sempri buci,

 sempri buci. Non sentu autru chi buci.

BASTIANU: Ou si azzò a duchessa…

MARIA: Loretta, vidi chi da oggi ci sunnu nuvità…

LORETTA: Chi geniri di nuvità ci sunnu mamma.

MARIA: Si cancia vita: Nenti chiù televisioni e nema a cuccari comu e iaddini non chiù tardu di

 novi…

LORETTA: E u rusariu a chi ura ni l’ema a diri…

BASTIANU: Chi centra u rusariu

LORETTA: cettu chi centra, vistu ch’ema stari comu ton cunventu.

BASTIANU: Si, si brava… sfutti, sfutti puru… intanto ta sta casa non sava usari chiù mancu u

telefunu e si vi vidu cu cellulari te mani vu pigghiu e vu scappiciu sutta e pedi.

MARIA: Chista non è vita, cu tia non si po campari

LORETTA: Lassulu peddiri, non vidi chi ci godi a fari così. (cambiando tono) Mancu stamattina mi

 potti mettiri a studiari. Quantu nesciu a pigghiari na picca d’aria.

BASTIANU: Nesci? E unni è chi vulissi annari

LORETTA: A fari na passiata, picchì non è possibili?

BASTIANU: Non n’ha parrari. Io u sacciu unni vo nnari… unni u to spasimanti…

A ringraziari chi ancora non sacciu cu ieni, ma quannu u  veggnu a sapiri: u coddu ci

 sceppo, s’avissi a peddiri u me nomi.

 Cosi, cosi… ma chi vò mi si dici chi a figghia di Bastianu Gullitta eni na zoccula?

MARIA: Ma chi fissarii dici. Ma u sa in che anno semu? E poi, non s’ava a fari zita to figghia?

BASTIANU: Io in che annu semu u sacciu… e sacciu purru chi io, Bastianu Gullitta aiu l’occhi

 puntati i supra di tutti picchì aiu i soddi, anzi na barca i soddi aiu…. E tutti ni vonnu

 approfittari magara i presunti ziti di to figghia.

LORETTA: (inveendo contro il padre) Soddi, soddi, sempri soddi… Spero tantu chi sta barca i

soddi chi dici sempri di aviri, si spunna e va finiri funnu o mari. (ed esce piangendo)

BASTIANU: Disgraziata, disonorata, mottu mi vuli a vidiri… E di chistu è cuppa to, di chiddu

chi ci zicchi ta testa.

MARIA: Mi vinissi l’imputu di lassari pi sempri sta casa… Sulu a ristari, tu si destinatu a ristari

sulu comu un cani…

(suona il campanello)

BASTIANU: a vidi cu iè, inveci di sparari minchiati….

(Maria risponde al citofono….)

MARIA: U to ragiuneri ieni…

BASTIANU: Già, Lorenzo… u spittava, a iaprici …

MARIA (al citofono): Un mumentu chi ti apru.

SCENA 3

(Maria, preme il pulsante del citofono, apre la porta esce solo parte del corpo…)

MARIA: Chiana Lorenzo, cu (ironica)commendatore ti sta spittannu…

(entra Lorenzo)

LORENZO: Buon giorno signora…. Signor Bastianu…..

BASTIANU: Assettiti Lorenzo, ch’ema fari quattru cunti… ci sunnu cosi chi non mi convinciunu…

MARIA: E chista non è certu na novità…

(Lorenzo sorride)

BASTIANU: Ma ti vo stari muta… vogghiu a vidiri quannu ti fa l’affari to… Ma picchì non ti ni

passi dda banna e ni lassi reggiri na picca.

MARIA: Si forsi è megghiu mi minni passu da banna, così non ti sentu…..

            Con permesso Lorenzo

(Lorenzo si alza a mò di consenso e si risiede, Maria esce dalla porta interna)

BASTIANU: Allura, i cosi, a mia mi parri chi non vannu comu anna annari, ta l’officina.

U travagghiu diminiu e i spisi aumentari, quindi mi sa chi vinni u mumentu di farri quacchi

 tagghiu.

LORENZO: Chi geniri di tagghi volissi fari, signor Bastianu….

BASTIANU: Ema annari di gran cussa, almenu, a pareggiu ccun l’incassi, in modu chi poi putemu

sperari di guadagnari bonu nauta vota…

LORENZO: Giustu, a ridurri i spisi sugnu purru io d’accordo.

BASTIANU: E bravu a Lorenzo. Mi capisti subutu… (pausa) Allura, videmu a cu avemu mannari a

casa…

LORENZO: Mannari a casa… in sensu di licenziamento?

BASTIANU: Cettu… allura chi capisti…. U dicisti purru tu chi avemu a ridurri i spisi.

E chistu si po farri sulu riducennu u personali.

LORENZO: Mi permetta signor Bastianu, ma non è così… Personalmente cridu chi chistu non è

 assolutamente necessario. A prima cosa chi sava a fari e capiri picchì diminuiu u

travagghiu, zumma picchì si pidderu clienti e cercare di recuperarli…

BASTIANU: Bastianu Gullitta non recupera nenti… cu sinni vosi annari a nautra parti voli diri chi

 non capisci nenti e quindi merita di camminari chi mezzi spasciati

LORENZO: Io penzu di sapiri picchì si pidderu clienti…

BASTIANU: Tu cridi di sapirlu? E allura dillu!

LORENZO: In primo luogo picchì l’officina ristò ferma a vent’anni arreti…. Non c’è un sulu

computer… zumma si travagghia ancora all’antica…. L’autri officini inveci si attrezzaru,

travagghiunu megghiu e sunnu chiù celeri to consegnari u mezzu.

BASTIANU: Io non n’aiu bisognu di sti strumenti moderni, chi si spasciunu subutu e custunu un

 sacchi i soddi, pi capiri chiddu chi avi na machina.

A mia mi basta un giraviti e un marteddu e fazzu tutti cosi… e così hanna farri chiddi chi

 travagghiunu cun mia.

LORENZO: In secondo luogo… picchì ultimamente lei cià stiratu u coddu a ddi picca chi ristaru, e

sicuramenti non ficiru na bedda pubblicità.

BASTIANU: U travagghiu bonu si fa pagari e io sugnu Bastianu Gullitta u megghiu chi c’è to

munnu e non n’aiu bisognu di pubblicità picchì mi canusciunu tutti.

LORENZO: Va beni, comu dici lei… però, io, prima di mannari a casa a quacchi patri i famigghia,

pruviria na soluzioni diversa. (pausa) A propositu… ma so frati Micheli, chi è purru socio ta

l’officina chi ni pensa in meritu.

BASTIANU: Bedda roba…. Ora c’è chiediri u pareri purru a me frati. (alza il tono della voce come

 arrabbiato) Chiddu mi sta mannannu a rovina, a iddu ci interessa sulu giucari e carti.

 (pausa)Me frati non pensa e quannu capita di pinzari fa dannu. Quindi bastu e avanzu io pi

 pinzari pi tutti i dui… Prima decidu e poi convucu na riunioni.

LORENZO: Chista si che è democrazia…

SCENA 4

(entra dalla porta interna Maria con una caffettiera e due tazzine)

MARIA: (appoggia il vassoio sul tavolo dove vi sono i due, versa il caffè nelle tazzine e…)

Lorenzo, pigghiti u cafè. Sugnu sicura chi n’à bisognu mi ti d’una a carica…. Parrari cu me

maritu non è facili… Quindi ti capisciu e ti compatisciu…

LORENZO: (prende la tazzina) Grazie signora, ne ho veramente bisogno.

BASTIANU: (dopo essersi bevuto velocemente il caffè) Va beni, Lorenzo pigghiti u cafè con calma,

io intantu vaiu un momentu da banna…(pausa) A sapiri chi basta mi sentu u ciauru du cafè

chi fa me mugghieri chi subutu mi si spasciu u stomucu ed è scappari to bagnu.

LORENZO: Facissi con comodo signor Bastianu….

(Bastianu esce dalla porta interna)

MARIA: (dopo che Lorenzo ha preso il caffè e posata la tazzina, prende il vassoio) Lorenzo, scusa

ma t’è lassari na picchicedda sulu…. è rigittari da banna.

Comunque non cridu chi chistu ti crea problemi vistu chi sta casa divintò na speci d’ufficiu

dill’officina… dal momento che… me marito si vosi costruiri l’appartamento propriu supra

 l’officina….

LORENZO: Si vidi che è namuratu così tantu du travagghiu e da famigghia chi ne voli lassari mai

 un minutu.

MARIA: Ma quali namuratu da famigghia… iddu è namuratu di iddu stissu e ddi soddi chi avi e chi

 ci lassaru so patri e so mamma.

E si si vosi fari casa e travagghiu o stissu postu e picchì voli tutti cosi contemporaneamente

sutta o so controllo… Dici sempri chi non si fida mancu di so budella….

LORENZO: U sacciu bonu chistu…. È convintu chi tutti u vonnu rubari e chi tutti u vonnu tradiri…

MARIA: e ti pozzu assicurari chi stari assemi a unu cu sti fissazioni non è facili… (pausa) Va beni,

 u discursu è bellu ma u travagghiu non po spittari… Scusa ma t’è lassari.

(ed esce dalla porta interna)(Intanto Lorenzo rimasto solo fa conti con una penna davanti ad un quaderno)( dopo qualche secondo entra Loretta)

SCENA 5

(LORETTA entra dalla porta interna, Lorenzo non se ne accorge, lei va dietro di lui in punta di piedi, e da dietro gli da un bacio su una guancia)

LORENZO: (si alza di scatto come spaventato..) Ma divintasti paccia? Si passava to patri e ti vidia

erumu rovinati…

LORETTA: Ou ti scanti comu na fimminedda di me patri…

LORENZO: Cettu chi mi scantu… chiddu mi scippiria subitu a testa senza mancu pinzarci…

LORETTA: ‘Ssi tu continui a trimari così… quannu ci l’ema a dirri chi ni vulemu beni e chi ni

 vulemu fari ziti…

LORENZO: (spaventato) Muta…statti muta… chiddu tutti cosi senti. Avi i ricchi sensibilissimi…

(pausa) Io ti vogghiu beni… ma tremu all’idea di parrari o di essiri scopertu di to patri… Iddu è convintu chi tutti u vonnu frigari e purru di mia non si fida. Pinziria chi ti vogghiu sulu pi so soddi… Ema aviri na picca i pazienza e spittari tempi migliori.

LORETTA: Va beni, spittamu sti tempi migliori… però to frattempo io ci ni parru a me mamma e

 mi fazzu consigliari di idda…

LORENZO: Si cridi chi po essiri na soluzioni, fallu purru… ma con cautela.

(a questo punto dalla porta interna entra Bastiano)

BASTIANO: Allura Lorenzo, unni erumu arrivati…. (mentre si siede si avvede di Loretta) E tu chi

ci fa cà… non avii a ghiessiri da banna a studiari?

LORETTA: Veramenti cu di discussi di antura mi facisti passari a voglia. E poi, vinni a tutelarmi i

me interessi…

BASTIANO: Chi tà tutelari tu?

LORETTA: I me interessi… Io non  è sapiri comu va l’officina?  Non cridiri chi tu campi in eterno,

e si avissa a tirari i palitti all’improvviso, almeno sugnu preparata a subentrarti nella ditta in

società con lo zio Michele.

BASTIANO: (facendo i dovuti scongiuri) buccazza in canteru e aceddu di malauguriu…

Ti auguri a me morti? Ma ricorditi chi delusa resti… io campu finu a centottantanni… e non

 c’è spisa pi nuddu. E comunque… mettemu c’avissa a tirari i palitti prima… a cu c’iavissa

 ristari st’officina chi fu da buonanima di me patri? A me frati Micheli? Bonu chiddu, sa

 giucassi subutu e carti… o a tia chi sini fimmina e magara ti marriti cu qualche d’unu chi ti

 pigghia sulu picchì voli mettiri i mani ta me officina !!!!

LORENZO: Scusati… si vi interrompo ma chisti sunnu cosi vostri personali e quindi…. Si

pirmittiti io tolgo il disturbo… (fa per alzarsi ma Bastiano lo trattiene e lo fa risedere)

BASTIANO: Tu non togli propri nenti… A vidiri di risolviri u problema di chi parraumu prima…

Considera sta stanza comu si fussi u to ufficiu, ti ‘ssetti e non nesci si prima non trovi na

soluzioni. Tu figghia degeneri, ti ni passi da banna e no disturbi…. Io pigghiu na picca

d’aria fora… Si ha bisognu di mia mi chiami o cellulari.

(ed esce dalla porta esterna)

LORENZO: Già, è truvari na soluzioni…. Comu si fussi facili ca testa chi si ritrova to patri.

LORETTA: (si siede) Ma picchì ci sunnu veramenti problemi ta l’officina?

LORENZO: In un certu sensu si… ma non sunnu così preoccupanti come dici iddu…

LORETTA: Chiddu è puttatu a esagerari sempri te so cosi…

LORENZO: Però, ora si misi ta testa chi sanna ridurri i spisi e pi fari chistu voli licenziari alcuni

 operai.

LORETTA: I voli licenziari? Cioè voli ittari to mezzu a strada sti patri di famigghia chi avi di tempi

 di me nonnu chi travagghiunu ta sta officina? Iddu è pacciu…. O Lorenzo vidi si chistu si

 po evitari.

LORENZO: E cettu chi si po evitari… Basta sulu adeguarsi e tempi e adottare prezzi menu

            esagerati. (pausa) Tu ha sapiri chi iddu è veramenti bravu to so misteri e i clienti chi ciannu

 ristatu chistu u sannu…. Ma i tempi di consegna divintaru troppu longhi rispettu a

 concorrenza e i prezzi chi avi struppiunu, specialmenti pi sti tempi….

LORETTA: E tu faccillu capiri….

LORENZO: E comu? C’è le dittu in tutti i modi….

SCENA 6

(suona il campanello)

(Loretta va a rispondere al citofono)

LORETTA: (dopo avere risposto al citofono) Me ziu Micheli eni.

(al citofono) Chiana ziu chi ti apru. (ed apre la porta )

(entra in scena dalla porta interna Maria)

MARIA: Sbagghiu o sintì sunari u campanellu

LORETTA: Non sbagghi mamma. U ziu Micheli eni chi sta chianannu.

(entra Michele)

MICHELE: Buon giorno a tutta la gioventù.

MARIA: Menomali chi almenu tu ti svigghiasti di buon’umore.

MICHELE: Il buon’umore segue le persone positive… e io sugnu positivo….

LORETTA: Positivo o negativo… a settiti ziu e vidi si po risolviri stu problema cun Lorenzo…

MICHELE: (mentre si siede) Già Lorenzo… e tu comu mai si ca… ti scuddasti chi oggi è sabutu?

LORENZO: Io non mu scuddà di cettu ma to frati parri di si…

MICHELE: Ou non fa reggiri a nuddu…

LORETTA: Ora si fissò chi avi a fari licenziamenti ta l’officina.

MICHELE: Licenziamenti? E picchi? E poi a cu voli licenziari?

LORENZO: (sistema tutto e si alza) Scusati…. Ma pi mia si fici tardu…. Di stu problema ni

 parramu nautra vota… io tolgo il disturbo… (e fa per andarsene)

LORETTA: Aspetta chi ti cumpagnu sutta…

MARIA: Loretta, sta a cura mi non ti vidi to patri…

LORETTA: Non ti preoccupari, attenta staiu a me patri….  (ed escono)

SCENA 7

(Rimangono soli Michele e Maria).

MARIA: Michele, tu fazzu u cafè?

MICHELE: No grazie, già mi n’è pigghiatu quattro stamattina….

MARIA: E a c’ura ti svigghiasti allura….

MICHELE: Forse è megghiu diri a c’ura mi cuccai inveci…

MARIA: Facisti attonna nuttata giucannu e carti veru?

MICHELE: Bhè… diciamo di si….

MARIA: Sini sempre u solutu, stu viziu no vulisti peddiri….

MICHELE: ….Va bè, va bè…. Vinni l’ura da romanzina… non basta me frati, ora purru tu ti metti.

MARIA: Si ti facemu a romanzina è picchì ti vulemu beni… e non è bello vidiri comu ti sta

 ruvinnannu chi to mani…

MICHELE: (pausa)(si alza) Stavolta, mi parri propriu…. Chi aviti ragioni viautri…

MARIA: (si siede) Chi ti succidiu Micheli?

MICHELE: Succidiu…. Chi mi rovinà piddavveru….

MARIA: U sapia io…. Forza spara quantu piddisti…

MICHELE: Assai Maria… (pausa) avia un poker servito di dieci …. Romeo Manitta mi invita a

 giucari puntannu 50.000 euro, mi vulia fari scantari…. Pinzai sta bleffannu, nenti avi… e

così vitti u so puntu e ci fici un rilanciu di 100.000 euro, così si ritira subutu pinzai, inveci

iddu non sulu vinni o me invitu ma mi rilanciò di nautri 50.000 euro…(pausa) sta bleffannu,

sugnu sicuru chi bleffa penzai, e così ci visti u puntu… (pausa) avia poker di donne…

MARIA: L’è sempri dittu chi a tia le donne t’hannu misu sempri te guai…

MICHELE: E ora c’è puttari 200.000 euro a Romeo Manitta entro na simana… sennò sunnu

 guai…. E iddu e i so cumpari non scherzunu…

MARIA: E unni i pigghi ora 200.000 euro, cu ti l’ava a dari….

MICHELE: No sacciu Maria…. (pausa) sugnu dispiratu….

MARIA: Bonu, bonu… videmu chiddu chi si po farri…. (pausa) Cettu chi 200.000 euro non sunnu

 facili da truvari.

MICHELE: U sacciu…. Non sunnu facili da truvari…. Però….

MARIA: …. Però?

MICHELE: Però, me frati Bastianu l’avi…. E mi putissi pristari…. O comunque putissi chiediri un

 prestitu a banca…. A iddu ciu fannu…

MARIA: Cettu, a iddu ciu fannu... ma poi cu ieni chi l’avissi a pagari stu prestitu

MICHELE: Io…. Non sacciu comu… Ma mi impegniria pi farlu….

(intanto dalla porta esterna entra Loretta)

LORETTA: Chi sunnu sti facci….. chi vi mbattiu??

MARIA: To zio piddiu 200.000 euro e carti…

LORETTA: Matri…. 200.000 euro…. E unni l’avii tu tutti sti soddi….

MARIA: E chistu è u problema…. Non l’avia e non l’avi… e ava a pagari entru na simana se no ci

 tirunu u coddu comu nu iadduzzu.

MICHELE: Beddu curaggiu chi mi duni….

LORETTA: O ziu, ma cu ti potta a giucari così forti… L’avia a sapiri chi prima poi ti finia mali.

 (pausa) Mi sa tantu chi l’unucu chi ti po livari di brogghi e me patri…

MICHELE: …. E io proprio chistu c’iavia dittu a to matri.

MARIA: Mi pari chi stavolta non t’aiuta… Iddu è convintu  chi t’ha fattu sulu mali livanduti sempri

 di brogghi… dici chi così facennu non crisci mai e continui a giucari picchì sa chi

comunque c’è to frati chi ti leva di l’impicci… (pausa) e di chistu sugnu convinta purru io.

MICHELE: Stavota è diverso… stavota rischiu a pelli… Io vi giuru chi non toccherò mai più na

            carta ta me vita…. (a Loretta) Diccillu tu chi stavota a mantegnu a promessa.

LORETTA: Io non ci dicu nenti a nuddu…. Già aiu i me guai cu me patri…. Anzi u sapiti chi

 fazzu… minni passu da banna a studiari e vi lassu te vostri lani.

(ed esce dalla porta interna)

MICHELE: (molto dolcemente) Fozza cugnatedda bedda…. Penzici tu. Parricci tu a me frati, tu sa

 comu l’ha pigghiari…

MARIA: Si io cinni parru… è iddu chi pigghia a mia … a mascati però…

(suona il campanello)

SCENA 8

(Maria va al citofono a rispondere)

MARIA: (al citofono) Chi è non n’ha chiavi pi ghiapriri a porta? (apre dal citofono e poi la porta

 esterna) (a Michele) Iddu ieni… chista è l’occasioni minni ci ni parri.

MICHELE: No Maria, parriccinni tu pi favori…. Dopo chi io minni vaiu…

(entra Bastianu)

BASTIANU: (alla moglie) Quannu sonu u campanellu a ghiapriri di gran cursa e  senza fari

            commenti. Si sunà voli diri chi chiavi non n’aiu o mi siddiu a nescirli du mazzu… va beni?

MICHELE: Cettu, ragioni iddu avi Maria… vo dirri chi non putia apriri…

BASTIANU: Ou me frati…. E comu mai questa visita mattutina… tu chi non ti iazzi du lettu mai

 prima di dui o tri i pomeriggiu?

MICHELE: Nenti… mi cuccà prestu a ‘ssira… e così vinni cà a vidiri comu vannu l’affari….

BASTIANU: Ora ti preoccupi di l’affari. Nenti ti dissi Lorenzo? (pausa) A propositu chi fici

 Lorenzo si nannò?

MARIA: Si nannò, si nannò…. Chi è tu scuddasti chi di sabutu non s’à mai travagghiatu cà?

BASTIANU: E chistu è nu sbagghiu chi s’ava eliminari…

MICHELE: Giustu, sugnu daccordu cu tia…. È sbagghiu chi s’ava eliminari…

BASTIANU: Non capisciu si mi sta sfuttennu o all’improvviso mittisti testa o partito.

MICHELI: Misi testa o partito…

MARIA: Veru è divintò un figghiolu a postu…

BASTIANU: Mi fa piaciri, era ura…. Purru se non sugnu convintu del tutto.

MICHELE: Convintu a ghiessiri… d’ora in poi mi dedicu sulu o travagghiu

BASTIANU: Mi staiu quasi commovennu…

MICHELE: Commuoviti purru… però chiù tardu… io intantu ve lassari…. minni vaiu…

(ed esce dalla porta esterna)

BASTIANU: Ma u notasti magara tu?

MARIA: Chi cosa avia a notari?

BASTIANU: Comu chi?  A me frati…. Ti pari chi eppi un comportamento normale?

MARIA: Bhà? Io veramenti non ci fici casu….

BASTIANU: E io si…. Era troppo gentili pi me gusti…. Canuscendulu….

MARIA: Forsi ha ragioni tu…. O forsi avi ragiuni iddu quannu dici chi si misi a testa a posto…

BASTIANO: Ma cu, me frati Micheli? Non diri fissarii chiddu è comu a l’ovu o focu….. chiù u

            bugni e chiù diventa duru…

MARIA: Ma po essiri chi eppi na crisi di rigettu e ora voli canciari vita…

BASTIANO: Chiddu a vita ma voli fari canciari a mia…. (pausa) Secunnu mia ceppa succediri

quacchicosa e ora voli aiutu i mia… pi chistu mi pigghia cu bonu.

MARIA: (facendo la finta tonta) Ah chistu penzi Tu?  E chi ci potti capitari?

BASTIANO: Comu chi….. piddiu sicuramenti e carti.… E comu sempri spera i mia mu levu di

            brogghi…

MARIA: E tu… stu aiutu ciu duni veru????

BASTIANO: No sacciu…. Anzi cridu propriu di no….  Sugnu stancu mi ci levu i castagni du focu.

MARIA: E si iddu ti giurassi chi fussi pi l’ultima vota?

BASTIANO: Mi ‘nnà fattu centomila di sti giuramenti…

MARIA: Io penzu chi stavolta iddu è sinceru…

BASTIANU: (da l’impressione di pensarci su) Maria, forza spara… dimmi chiddu chi sa tu….

MARIA: Io… nenti. Sacciu chiddu chi sa tu… chi piddiu e carti…

BASTIANU: (alterato) E chistu io no sacciu…. Io mu magginu sulamenti…

Tu sini chidda chi sapi tutti i cosi. Forza quantu ti dissi chi piddiu stavolta.

MARIA: Stavolta piddiu du… du….

BASTIANU: Duemila euru… e va beni ci fazzu n’assegnu… Ma che sia l’ultima volta…

MARIA: No, Bastianu… non sunnu duemila euru… ma du… du…

BASTIANU: Zumma quantu sunnu sti soddi chi piddiu???

MARIA: Ducentumila…. Sunnu ducentumila euru chi ciava a puttari entro na simana a Romeo

            Manitta…

BASTIANU: (cade sulla sedia) Ducentumila euru??? Dicisti????

MARIA: Si propriu così…

BASTIANU: E i piddiu cu Romeo Manitta???

MARIA: Si propriu così…

BASTIANU: (si alza ) Ma cun quali genti annò a sbattiri me frati… Chidda è genti chi non

            schezza…

MARIA: U sacciu e u sapi purru iddu... pi chistu è scantatu e dispostu a tuttu…

BASTIANU: Iddu è scantatu… e io m’è scantari pi iddu… (pausa) No, no…. Stavolta si misi

            propriu ta un grossu guaiu e io non sacciu comu l’è aiutari….

Mi fazzu l’affari me… iddu è beddu ranni e comu si ciccò, sti guai, ora mi si cecca na

            soluzioni mi si risolvi.

MARIA: Ma… ma…  Bastianu….

BASTIANU:  Ma,  ma Bastianu nenti… sugnu irramovibili….

(suona il campanello)

SCENA 9

BASTIANU: …E ora cu iè???…. Si è attonna iddu dicci chi non ci sugnu… dicci chi murì….

 Zumma dicci chiddu chi vò, ma no fari trasiri. (pausa)No vogghiu chiù vidiri a stu

screanzatu.

MARIA: (che intanto era andata a controllare dalla finestra) Vidi chi non è to frati… mi pari chi

            ieni Rosetta, a figghia di Nunziu Parisi…. U to operaio.

BASTIANU: Rosetta? E chi voli ora Rosetta??? A iaprici Maria, videmu chi cecca…

MARIA: Bhò… probabilmente vinni pi Loretta…(risponde al citofono, molto sdolcinata) Chi è????

BASTIANO: A iaprici moviti…. u sa cu iè… ca vidisti da finestra….

MARIA: Cettu cu sacciu cu ieni, ma da u mumentu chi l’avemu, l’ema utilizzare u citofunu…

 (cambiando tono, al citofono) A chiana Rosetta chi ti apro il portone….

BASTIANO: (facendo la ripassetta) A chiana Rosetta chi ti apro il portone…. A moviti baccalara

iaprici a porta …

MARIA: (apre la porta esterna e sporge solo la faccia) Chiana, chiana pure…..

            (mentre parla entra Rosetta) Accomodati  pure Rosetta. Sua eccellenza è sittata e Loretta è

            dda banna… a chi desideri dei due?

ROSETTA: (rimanendo all’impiedi) Veramenti… io vinni pi parrari cu signor Bastianu, però poi

            mi piacissi salutari a Loretta…

           

BASTIANO: A settiti Rosetta e non ci fari casu a me mugghieri chi oggi avi voglia di smancerie…

(Rosetta prende posto)

ROSETTA: M’aviti a scusari si vinni ca… di sabutu matina….

MARIA: Ma quali disturbu Rosetta…. e avissi a ghiessiri propriu tu a disturbari? A figghia di

 Nunziu Parisi? To patri ha sempri statu na persona per bene, fidata e fedeli,  prima di  me

 soggiru e poi di me maritu…

ROSETTA: Veru è… iddu dici sempri chi ancora avia i causi curti quannu vinni a travagghiari ta

 sta officina… e lei signor Bastianu, era ancora nu picciriddazzu chi muviva i primi passi.

BASTIANU: (seccato) Va beni Rosetta, chistu u sapemu… però chiddu chi non sacciu e u motivo

 da to visita…. Zumma picchì vo parrari cu mia…

MARIA: Sempri cafoni eni me maritu… non ci fari casu…

ROSETTA: Non si preoccupi signora… ormai u canusciu bonu a so marito, non è cafoni… e sulu

 fattu così…. A modo so ….

BASTIANU: Allura si mi canusci bonu sa chi aiu picca tempu a disposizioni quindi  dimmi

 chiddu chi ‘mma diri…

ROSETTA: Va beni… ora vegnu o motivo da visita… Comu ricurdò antura vostra mugghieri, me

 patri ha sempri stato un operaio fedeli e rispittusu…

BASTIANU: E chistu è veru…

ROSETTA: Comu è veru chi travagghia ta sta officina da quannu era piccittu…

BASTIANU: E chistu già u dissimu ed è puru veru….

ROSETTA: (eplodendo) Ma è purru veru… chi me patri pigghia ancora na miseria di stipendiu.

BASTIANO: (alterato) Na miseria??? Dici chi to patri pigghia na miseria?...  U sintisti Maria? dissi

            chi so patri pigghia na miseria…

MARIA: Già u sintì…. (a Rosetta) ma picchì, quantu pigghia to patri?

ROSETTA: Menu di ottucentu euro o misi pigghia me patri…

MARIA: Ottucentu euro???

ROSETTA: Qualcosina in meno, e avi na vita chi travagghia cu iddu…

BASTIANO: (urlando) Ou… ma vi parrunu picca ottucentu euru? Di sti tempi pi ggiunta… To

 patri ava ringraziari chi ancora l’avi u travagghiu.

ROSETTA: (alterata) Picchì chi vulissu diri…

(suona il campanello)

BASTIANO: Menomali chi sunò u campanello sennò… tu diciva io chiddu chi t’avissi a diri…

ROSETTA: Mu dicissi purru… io non n’aiu soggezioni i lei.

MARIA: (che intanto era andata al citofono ma senza rispondere) Vi stati na picca muti ora… che

            rispunniri o citofonu???

BASTIANU: (nervoso) Rispunni chi muti semu…

SCENA 10

MARIA: (al citofono) Chi è???? (coprendo il microfono con la mano) To frati Micheli ieni…

BASTIANO: Ah, ci mancava purru iddu… dicci chi non c’è nuddu…

MARIA: (al citofono) Chiana Michele chi ti apru u purtuni e puru a porta.

(nel frattempo entra Loretta dalla porta interna)

LORETTA: Ma si po sapiri chi sunnu sti buci??? E poi mi pari chi sintì sunari u campanellu.

ROSETTA: To ziu Micheli sunò e sta chianannu.

LORETTA: ciao Rosetta. Scusa si non ti salutai subito…

(entra Michele dalla porta esterna)

MICHELE: Ou figghioli… i buci chi ghittati si sentunu da strada…

BASTIANU: E chisti nenti sunnu… I veri buci hanna ancora arrivari…

MARIA: To frati eppi na discussioni cu Rosetta chi ci ciccò un aumento pi so patri…

MICHELE: Ciao Rosetta. Sicuramenti, almenu a sentiri di buci, ancora non si è decisu nenti….

ROSETTA: Ancora nenti… anzi dici chi ci parrunu assai di quasi ottucentu euru chi ci duna ogni

            misi.

LORETTA: Ci duni Ottucentu Euru a Nunziu Parisi? Ma non ta ffrunti…

ROSETTA: Ci duna quasi… ottucentu euro, ma ci fa firmari na busta paga di milleseicentu euru?

BASTIANU: E i contributi? Ci l’è pagari io i contributi???

MICHELE: E picchì chi l’ava pagari l’operaio i contributi?

BASTIANU: Ah, puru tu ti metti contra i mia???

MICHELE: chi centra… io na domanda ti fici???

ROSETTA: Pi non parrari da tredicesima…. Mai vista…

BASTIANU: E chistu non è veru… io pi Natali c’è sempri cattatu u panettoni a tutti…

LORETTA: Rosetta, cu me patri per ora non è possibili parrari… vedrai chi poi si convinci…

BASTIANU: Io non mi convinciu… anzi staiu cuminciannu a pinzari di inserire a so patri ta

 l’elencu da lista nira, chi mi consigliò Lorenzo pi ridurri i spisi, dell’operai ch’ema a

 mannari casa.

ROSETTA: Ah chistu consiglia Lorenzo? E iò cu cridia un bravu figghiolu…

LORETTA: Lorenzu è nu bravu figghiolu e ta chistu non c’entra…

ROSETTA: (a Michele) E tu non dici nenti??? Non sini purru tu patruni dill’officina.

MICHELE: (guarda Rosetta, poi guarda Bastiano) Io dicu… io dicu… chi vinni ton momentu

 sbagghiatu…

ROSETTA: (si alza di scatto)Basta, basta… quantu nesciu subutu di sta casa… Ci dicu a me patri

            mi si licenzia iddu stissu di sta officina… Ni trova centomila megghiu a nautra banna.

E si ricordassi chi si non s’nannatu prima è sulu pu rispettu pa buonanima di so patri.

(ed esce)

LORETTA: Aspetta Rosetta… chi ti cumpagnu (guarda verso suo padre) Sini sempri u solutu.

(ed esce dalla porta esterna)

SCENA 11

MICHELE: (impaurito ed imbarazzato) Chi ci vo fari Bastianu… sunnu carusi e rispusteri…

            ma poi ci passunu e tuttu si sistema…

BASTIANO: Non tuttu si sistema… anzi ci sunnu cosi chi non si ponnu sistimari…

MICHELE: (sdolcinato) E chistu non è veru… basta sulu una picca di volontà

BASTIANO: E io volontà non n’aiu chiù… ne tantumenu soddi di ittari pi estranei e pi livari

 parenti stritti di brogghi, dopo chi si divertunu a giucari e carti.

MARIA: Mi sa chi chistu non è u mumentu di parrarni, c’è troppu nervosismo..

BASTIANU: Ne ora ne mai… Io è megghiu mi nesciu nautra vota a pigghiari na picca d’aria…

            quannu ritornu vognu truvari a tavula pronta e a pasta te piatti…

(ed esce dalla porta esterna)(dopo un attimo di silenzio)

MICHELE: Mi pari di capiri chi ci nni parrasti….

MARIA: E si capisti bonu, capisti purru chi non c’è nenti i fari… dici di essiri irremovilibili

 stavolta.

MICHELE: Matri, matri…. Almenu i soddi pu me funerali i metti??…. (cambiando tono)

Viditi chi io vogghiu a musica e i cavalli…

MARIA: Giustu… e ci mittemu purru i ballerini… -  Comu sempri ha scunchiudiri…

MICHELE: Ma quali scunchiudiri… si io non pagu entro setti ionna vaiu a finisciu ta qualche

 pilastru di, cusapi, quali palazzu…

MARIA: Va bo… ta sto casu ni risparmiamu i soddi du funerali…

MICHELE: si, si schezzici tu… inveci mi mmi duni aiutu…

MARIA: Ma chi aiutu ti pozzu chiu dari io... si non chiddu di conviciri a to frati…

MICHELE: e tu chistu ha fari… ha ghiessiri più persuasiva… (sdolcinatamente) l’argomenti non ti

 mancunu… cu stu fisicu chi ti ritrovi…

MARIA: L’argomenti so sunnu i soddi e no u me fisicu…

MICHELE: Ma chi dici. Sini bedda, iddu è namurato… ti bastunu na picca di moine e u giocu è

            fattu. Sta tranquilla chi si rimodda come un gelatu o suli. 

MARIA: Autru chi gelatu, chiddu un pezzu di marmuru ieni e non si rimodda di certu chi me

….moine. (pausa) (molto dolcemente) E si sti moine i facissi a tia… tu ti squagghiassi comu

 nu gelatu o suli? (si avvicina e lo accarezza)

MICHELE: (inghiottendo palesemente) Cettu chi mi squagghiassi….(allontanandosi dalle sue

 carezze) ma non mi squagghiu picchì… to marito eni me frati… e purru si avi ddu caratteri

schifiatu è sempri me frati e io un tortu i chistu non ciu facissi mai…

MARIA:  (si ritrae offesa) E così mi sta rifiutannu… Mai avia stato offesa così, e di cu??? Di un

            morti fami… Vò u me aiutu mi ti levi di brogghi? (sempre più nervosamente) Autru chi

 aiutu… Convincerò me marito mi tu d’una un cauci, no u so aiutu.

(ed esce nervosamente dalla porta interna)

MICHELE: (resta solo e molto pacatamente….) E’ strana a vita… da sempri m’è comportato da

 ‘nfami non vaddannu ta facci a nuddu… E’ giucato, è pidduto, è vinciutu rubannu….

  C’è rubatu le zite ad amici me… e mai è avutu scrupoli di coscienza e tuttu ha filatu lisciu

  comu l’ogghiu.

  Ora, na vota chi mi comportai da galantomu… non sulu mi vinnuru i scrupoli di coscienza,

              ma sugnu sicuru chi te guai mi misi…  Che strana sta vita, che strana sta vita (ed esce)  

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

SCENA 1

(Stessa scenografia del primo. Sulla scena Loretta e Lorenzo)

LORENZO: Ma si sicura che non rientrunu subutu…

LORETTA: Certu che sugnu sicura… a duminica matina me patri e me mamma  sinni vannu a

Missa e perciò finu a mezzionnu putemu stari tranquilli.

LORENZO: Cettu chi a to patri chi va a Missa no vidu propria…

LORETTA: E inveci pi iddu è ormai na specie di ritu, si pigghia purru a comunioni…

S’impupa tuttu eleganti… figurati chi si faci purru u bagnu… e poi nesci cu me mamma.

LORENZO: M’immaginu a iddu ginucchiatu chi si pigghia a comunioni… ma almenu si

confessa???

LORETTA: Ma quannu mai… a comunioni sa pigghia…. mi si fa vidiri da genti… ma a

confessioni mai… ti parri chi me patri ci cuntassi a quacchi d’unu i so piccati?

LORENZO: Picchì, chi avi piccati??? (e ridono)

LORETTA: Comunque… non mi parri chi vinisti cà pi parrari di me patri… chi dici ni brazzamu na

picca????

LORENZO: Na picca??? Ma io ti brazzu finu a dumani…..

LORETTA: Facemu fino a mezziornu ch’è menu pericolosu….

LORENZO: Fozza brazzimi… ti fazzu a vidiri quantu sugnu forti (E l’abbraccia)

LORETTA: (abbracciati) SiTesoro… fammi sentiri quantu si forti…..

(suona il campanello)

LORENZO: Quannu si te me brazza sentu sunari puru i campani…

(risuona il campanello)

LORETTA: Pure io… però io chiù chi i campani sentu u campanello….

(risuona il campanello)

LORENZO: (si stacca dall’abbraccio) Matri u campanello è … autru chi campani…

LORETTA: E cu po ghiessiri…

LORENZO: Comu cù iè… to patri ieni… c’eppura a finiri l’ostie o parrinu e turnò prima…

LORETTA: (guarda dalla finestra) Sta calmo chi non è me patri… Rosetta ieni…

LORENZO: Rosetta? E chi voli Rosetta cà di duminica matina.  Non ci apriri…

LORETTA: Comu non ci apru… videmu chi voli… magari sinni va subutu…

(risponde al citofono) Chi è??? Rosetta???  Ah si …. Chiana…. (apre la porta esterna)

LORENZO: Ma picchì ci apristi….

SCENA 2

(entra Rosetta)

LORETTA: Trasi Rosetta…. Assettiti…

ROSETTA: Ah… ma non si sula… scusa forsi disturbai… ripassu nautra vota…

LORENZO: Si… ripassa nautra vota chi forsi è megghiu …

LORETTA: Ma quali, Rosetta… Lorenzo schezza… chi ti parri chi faciumu...

LORENZO: Nenti… ni staumu cuntannu sulu du barzelletti…

ROSETTA: Scusa Loretta… ma mi siddiava a stari intra e pinzai mi ti fazzu visita… ti dispiaci???

LORENZO: No… e picchì s’ava a dispiaciri… a idda piaciri ci fa e figurati a mia….

LORETTA: Cettu chi mi fa piaciri….

ROSETTA: Sapia chi to patri non c’è e così vinni cà… u sa chi io cu iddu non cociu… ma cun tia è

 diversu….

LORENZO: O Rosetta… non è chi pi casu si dill’autra sponda???

ROSETTA: Ma chi dici a mia i masculi mi piaciunu e non i fimmini…

SCENA 3

(suona il campanello)

LORENZO: Matri e ora cu è…

ROSETTA: to ziu Micheli sarà, Loretta…

LORETTA: (guarda dalla finestra) Proprio iddu ieni…

LORENZO: Ou… e pinzari chi putiumu stari tranquilli finu a mezziornu… c’è chiu passiu cà

chi ta via Roma…

LORETTA: (risponde al citofono) Chiana ziu Micheli… u sacciu chi si tu… ti visti da finestra…

LORENZO: (con fare sospettoso) Scusa Rosetta, ma comu facivi a sapiri chi era Micheli?

ROSETTA: no… io no… io no sapiva… mu magginava soltanto…

(entra Michele)

MICHELE: Salve gente…

LORENZO: Buongiorno Micheli…

MICHELE: (si avvicina a Rosetta) Iò mi vulia scusari cu ttia pi ieri… purtroppo aiu un problema

rossu e non tu putia spiegari pi telefonu… pi chistu , assira, ti dissi mi ni cuntraumu ca

stamattina… lontanu da occhi indiscreti e a sta ura chi me frati e me cugnata sunnu a

Missa…

LORENZO: Giuitta… su magginava soltanto chi putia essiri u ziu Micheli….

ROSETTA: (a Michele) Veramenti ti comportasti mali a ieri matina… non mi dasti nuddu aiutu cun

to frati…

LORETTA: Cecca di capirlu… non tinni desi picchì non putia…

LORENZO: Di quannu in qua ti mittisti a fari a ruffiana…

LORETTA: Ma quali ruffiana… non vidi chi si vonnu beni tutti i dui???

LORENZO: Già… parrunu due piccioncini adolescenti….

MICHELE: Sfutti Lorenzo… sfutti tu… comu si no sapissi chi ha na storia cu me niputi.

ROSETTA: Comu? Aviti na storia?

LORENZO: No, sulu na geografia….

SCENA 4

(suona il campanello)(Loretta guarda dalla finestra)

LORETTA: Miscula iddi sunnu… me patri e me matri…

LORENZO: Matri bedda… chi ci dicu ora.. chi ci cuntu picchì sugnu cà….

MICHELE: Non ti preoccupari… ci dicemu chi vinisti ora cu mia….

LORETTA: (al citofono) Chi è???  Ah viautri siti??? Vi ritirastu già?…. Ora vi apru….

            (apre dal citofono e poi apre la porta esterna)

ROSETTA: Matruzza  bedda…. Ma picchì vinni cà stamattina!!!!!

(entrano Maria e Michele tutto vestito elegante)

(nel vederlo Michele scoppia a ridere)

MICHELE: Comu ti vististi Bastianu… mi pari u re chicchiriddu….

BASTIANU: Sugno vestito eleganti bestia… mi misi u vestitu da duminica pi nnari a Missa.

MICHELE: E tu pi nnari a Missa ti vesti i capostazione??? (ridendo)

LORETTA: E comu mai di ritornu???? Finiu prima a Missa?

MARIA: Certu chi finiu prima, c’era nautru parrinu oggi a diri a Missa, unu anzianu ca fici durari in

            tuttu mancu un quartu d’ura….

BASTIANU: E poi, quantu durò sunnu cavoli nostri… o t’ema dari cuntu a ttia di quantu ema stari

fora….

MICHELE: Bastianu… sta vinennu sulu ora da Missa e già fa piccatu?  Cu stu tonu ci parri a to

            figghia???  Anzi… avissi a ghiessiri più dolce, più posato… zumma chiù leggeru

BASTIANU: Era chiù leggeru… prima di trasiri cà… Poi vitti tutta sta gran confusioni e divintai

attorna pisanti…

LORENZO: (impaurito) Io… signor Bastianu… vinni cu so frati Micheli… pinzava chi avia

 bisogno ancora i mia… ma non sapia chi non c’era intra…

MARIA: E so frati Micheli inveci no sapia unni semu niautri a dumica matina ???

LORENZO: chistu no sacciu….

MARIA: E inveci u sacciu io… iddu u sapia e vinni ca pi autri motivi….

ROSETTA: (spaventata) Chi… chi geniri di motivi putia aviri?

MICHELE: Nessun motivo avia…. Lassala parrari a me cugnata… chista è a casa i me frati e non

aiu bisognu di motivi pi veniri a truvarlu…

LORETTA: io dicu chi non è u casu mi v’agitati così….

ROSETTA: Già…. Non è u casu… comunque io preferisciu mi minni vaiu… (si alza)

MARIA: E picchì Rosetta… ora veni u bellu. Devi sapere che mio cognato Micheli s’indebitò fino

 al  collo per il giuoco delle carte e non ave il coraggio di ciccare i soldi a mio marito nonché

 so frati… e voli mi celi cerco io.

LORETTA: Mamma, non capisciu picchì tutta sta cattiveria all’improvviso… cerca ma smetti…

BASTIANO: Ma quali smettiri… ava a continuari inveci. Videmu si cu na picca di vergogna a

 smetti iddu… di peddiri soddi

LORENZO: Michele… piddisti nautra vota?

MARIA: E stavolta piddiu puru a reputazioni e pi sempri…

LORETTA: Mamma ti dissi basta……

LORENZO: Ma si po sapiri quantu piddiu stavota?

BASTIANU: Il mio caro fratello ha perso la modica cifra di 200.000 euri

ROSETTA: Ducentumila euru???  E giochi così forti??

BASTIANO: Forti… fortissimo e sapissi cun cu i piddiu….

LORENZO: Cun cu i piddisti sti soddi Micheli….

BASTIANO: Rispunnici Micheli, rispunnici ora… finchè si ancora vivu… picchi fra na simana, si

            non trovi i dinari… mi sa chi non ci po chiu rispunniri a Lorenzo…

MICHELE: Cu Romeo Manitta i piddi i soddi….

ROSETTA: (a mò di rimprovero) E tu… cu sta genti ti metti a giucari e carti… Beddu, beddu tipu

            chi si… non sulu non mantinisti a promessa chi mi facisti di non giucari chiù e carti…. Ma

 cu sta genti deliguenti e senza scrupoli ti mittisti a ittari i soddi!!!(pausa) Ma u sa ora chi ti

po succediri?... u sa chi ti succedi si non paghi???

BASTIANO: Cettu cu u sapi… ci sceppunu a testa. Ma non capisciu picchì ti sta biliannu tu… che

 hai problemi ben chiù grossi con to patri chi ristò senza travagghiu.

LORETTA: Non avi motivo mi si preoccupa pi so patri… picchì travagghiu ni trova quantu ni

            voli…

MARIA: E inveci pi to ziu Micheli picchì si bilia?….

LORENZO: Picchì, si no capistu…. Sunnu ziti….

MARIA: (esplode) Ziti.. ziti dicisti??? E allura sintiti chista…. Così capirete che tipu di uomo è stu

            cristianu…. (pausa) Stu tiziu… assira… approfittò che me maritu era fora mi mi faci na

            proposta oscena…

BASTIANO: Chi ti fici Maria???…

MARIA: Dissi chi era namuratu i mia e pruvò mi mi bbrazza…. Ma io na fimmina seria e onesta

 sugnu e u cacciai fora di sta casa…

LORETTA: Ma chi sta dicennu mamma???

MARIA: A verità…. E si to patri avi l’attributi, prima u sistema a doveri e poi mi segui…..

(ed esce dalla porta esterna nervosamente)

BASTIANO: ( A Michele) Io… io ti scippassi a testa… ma non mi vogghiu rovinari… tantu fra na

            simana ci sarà cu ta sceppa pi mia… per intantu io nesciu a pigghiari na picca d’aria... o me

            rientru non ti vogghiu vidiri chiù… ne cà ta me casa… e mancu ta l’officina……..

  Aspetta Maria…. (ed esce)

(c’è un attimo di silenzio)

MICHELE: (si avvicina a Rosetta che è seduta con le mani in viso come a piangere)

 E tu ci cridi a chiddu chi dissi me cugnata???

ROSETTA: (piangendo) No sacciu, no sacciu… però mi dici comu è fari mi mi fidu i tia?….

LORENZO: Rosetta… sicuramenti ci sarà na spiegazioni… non cridu chi Michele è pacciu finu a

            stu puntu…

LORETTA: purru io u pensu…. Me matri s’eppa sicuramenti sbagghiari…. Eppa capiri nautra

            cosa…

ROSETTA: Sarà… però io è megghiu si minni vaiu… (ed esce senza rivolgere sguardo a Michele)

SCENA 5

LORENZO: Allura Micheli…. Chi succidiu fra ttia e to cugnata…

ROSETTA: Forza ziu… sugnu sicuru chi ci fu un malintesu…

MICHELE: Non ci nni fu malintesi niputi…. Però  non ti pozzu diri nenti…

LORENZO: Tuttu verù è allura??? Scuncicasti a signora Maria????

MICHELE: Vi dissi chi non pozzu parrari… anzi è megghiu si mi nni vaiu…

LORETTA: No, inveci tu parri.. e non ti nni va di cà si prima non sgadasci ogni cosa…

LORENZO: E io sugnu daccordu cu idda…

MICHELE: Va beni… io vu cuntu… purru si sugnu sicuru chi non mi criditi….

LORENZO: Chistu u decidemu niautri…

MICHELE: (di getto) Fu idda a scuncicari a mia…. Ci dissi chi non m’interessava e cumminò tuttu

 stu  casinu….

(un po di silenzio, poi….)

ROSETTA: (offesa) Ragioni tu avii ziu… non ti cridemu.

MICHELE: E chistu u sapia….

LORENZO: Aspetta… e si fussi veru?? Scusa Loretta non è pi mettiri in dubbiu a serietà di to

 matri… ma non è megghiu appurari???

MICHELE: E comu vo appurari… erumu suli io e idda….

LORETTA: E allura… vistu chi non ci pozzu cridiri a chiddu chi cuntasti tu ziu, ma vogghiu sapiri       a verità,… un’idea di comu appurari va dugnu iò… (pausa) Facemu finta chi ti sintisti                      mali…. Zumma chi pu dispiaceri di chiddu chi succidiu… ti pigghiò un cuppiceddu… Così         idda, si brugghiò, pi scrupoli di coscienza dirà a verità, o almenu speru….

LORENZO: Si, potrebbe andare… si po fari….

MICHELE: Ma quannu mai…. Cara nipote, mi cridi o non mi cridi, io non fazzu nenti. Mi dispiaci       sulu chi tu,  mi sa tantu chi nascisti ta na famigghia sbagghiata.  

To patri, to matri… eppuru io pi stu malidittu viziu i giucari,… semu cristiani privi di      valori… Pi to  patri  cuntunu sulu i soddi e pi chisti rinnegherebbe a so patri e so matri; è          bonu i cori ma sulu quannu non ci sunnu soddi to mezzu… e  mai contrariarlu .

To matri è na povera infelici; non è facili viviri accanto a unu comu a to patri, idda u fa ma

con fatica… è sicuramenti presa dalla tentazioni di lassarlu, ma o stissu tempu si rendi

cuntu chi lassandulu ci vinissuru a mancari i so soddi… Cu mia si vulia livari quacchi capricciu...

LORENZO: …Ma tu non ci stasti. U vidi chi almenu tu qualchi valori l’ha?….

LORETTA: Scusa ziu… ma sentiri chistu da propria famigghia non è na cosa bella….

LORENZO: Loretta, u sacciu fa mali… ed è appuntu pi chistu, ch’ema fari comu dicisti tu antura…

MICHELE: Vui siti pacci… Idda si senti offesa du me rifiutu e non cridu propria chi dicissi a

 verità … E poi… com’è chi si putissi fari. A unu chi ci pigghia un coppu no pottunu o

 spitali???? E io o spitali non ci vogghiu annari…

LORENZO: Ma quali spitali… Senti Micheli… ci pinzamu niautri… faremo in modo chi ha ristari

 ca… o dutturi ci penzu io a farlu veniri ta sta casa….        

MICHELE: E bravu o fissa… e u dutturi no capisci chi è na farsa?

LORENZO: Picchì pensi chi ti pottu un dutturi veru?  Ci pensu io purru a chistu… tu non t’à

preoccupari.

LORETTA: Ragioni Lorenzu avi… fa fari a niautri. Tu pensi sulu a recitare a to parti di malatu…

MICHELE: Se pi chistu sugnu bravu… non vi scudati chi sugnu giocatori di poker e quindi so

 bleffare….

SCENA 6

(suona il campanello)(Loretta guarda dalla finestra)

LORETTA: Iddi sunnu… forza ziu teniti prontu a stari mali….

MICHELE: Mi parri chi non c’è bisogno mi recitu… mi tremunu già i iammi….

(Loretta apre direttamente dal citofono senza rispondere e apre la porta esterna)

(entrano Bastiano e Maria)

BASTIANO: (a Michele) E tu ancora cà sini?… forza smamma ch’è manciari…

LORETTA: No papà… iddu ristò cà picchì u vosi iò…

LORENZO: dissi chi vulia spiegari comu annaru i fatti…

MARIA: Iddu non avi nenti i spiegari… ava sulu azzari i tacchi e smammari di sta casa.

MICHELE: E inveci io è parrari ed è diri chi tu, cara cognata sini na zo….

(si tocca il petto e fa scena…. Finge un infarto… Loretta si preoccupa a farlo sedere….)

LORETTA: ziu, ziu chi ti pigghiò….

LORENZO: Lassulu respirari… un infarto ci vinni…

MARIA: Un infarto??? Matri… prestu chiamamu n’ambulanza…

BASTIANU: Puttamulu o spitali, prestu… non vurria mi ni murissi ta sta casa…

LORENZO: Assolutamente no… u cadaveri… ehm…vulia diri u malatu ava ristari fermu

 immobili… qualsiasi movimentu po essiri fatali…

LORETTA: Ch’ema a fari allura Lorenzo… ch’ema a fari…

LORENZO: Nenti… mantinitulo friscu e fermu chi io vaiu di cussa a ciccari un dutturi…. Mi

raccumannu signor Bastianu… ci susciassi puru lei così si manteni ancora chiù friscu…

BASTIANO: Ma quali dutturi… telefona o 118….

LORENZO: O 118??? Non è possibili….

MARIA: Picchì non è possibili…. Iddi subitu venunu cu l’ambulanza…

MICHELE: L’ambu…lan..za no…..

LORETTA: A vidustu chi facistu??? U facistu preoccupari chiossa’… E poi no sapiti cu 118 è in

sciopero???

BASTIANO: U 118 chi faci sciopero??? Non c’è chiù religioni…

LORENZO: Proprio così… è in sciopero. Non telefonati a nuddu… ci penzu io o dutturi…

Mi raccumannu nel frattempo mantinitulu friscu… susciatulu…

(ed esce)

BASTIANO: (mentre lo sventaglia) Cosi, cosi… inveci mu scannu… u staiu purru susciannu a chiddu chi mi vulia fari beccu…

LORETTA: No papà… non è dittu magara a mamma si sbagghiò…

MARIA: Io non mi sbagghiai… vulia approfittari i mia…

LORETTA: O mamma… non vidi chi sta murrennu… almenu usa chiù rispettu…

BASTIANO: Ora l’ema purru rispittari…

LORETTA: Cettu picchì iddu è innocenti e io u sacciu picchì mu dissi iddu antura…

MARIA: Picchì eppi purru u curaggiu di parrari du fattacciu?

LORETTA: Si, mi cuntò ogni cosa…

BASTIANO: E chi ti cuntò Loretta, forza parra.

LORETTA: Io non dicu nenti.. ava a ghiessiri iddu mu cunta quannu si ripigghia….

BASTIANO: E si avissa a tisari i palitti?

LORETTA: Ta stu casu sarà a mamma a cuntari i fatti da nautru puntu di vista….

BASTIANO: Non ci staiu capennu nenti…

SCENA 7

(Suona il campanello)

(Loretta va al citofono)

LORETTA: Chi iè…. A tu si Lorenzo… sini cu dutturi? U trovasti di già? Chianati chi vi apru…

(apre dal citofono e la porta esterna)  Lorenzo e u dutturi sunnu…

BASTIANO: U capemmu… menomali cu truvò subutu…

(entrano Lorenzo e il dottore, un amico di Lorenzo  vestito esageratamente da medico)

LORENZO: Vi presento il Dottor Suppostis… esimio professore e primario…

LORETTA: … va bo… non importa unni è primario… l’importante è chi siti cà (a Lorenzo in un

orecchio) ma si po sapiri unni pigghiasti a chistu???

LORENZO: O bar, picchì non ti piaci?… e poi pi trenta euru chi vulii truvari u Dottor House?

DOTTORE: (con accento tedesco) Allora dove essere il malaten???

BASTIANO: DDocu davanti a vui…

DOTTORE: Ah già… com’è biancon… vediamo un po…. Dica 33

MICHELE: (con finta fatica)  tren…ta…tre.

DOTTORE: Bravo… ora dica… sessantasei…

MICHELE: sessa…ta..sei…

DOTTORE: Uhmmm è più grave di quanto sembra… dica ottantacinque

BASTIANO: Ma chi ci sta facennu dire tutta a tabellina???

LORETTA: Lassulu fari papà… chistu è un luminari….

(continua una divertente visita con una musica allegra ritmata in sottofondo)

MARIA: Dottori… chi avi me cugnatu…

DOTTORE: Ancora non lo so… ma mi sa che la cosa è grave. E in preda ad uno sciocs…

            Sicuramente avrà subito un duro colpo…

BASTIANO: Dutturi… ciù pozzu assicurari io… non n’ha subutu ancora nessun duro colpo… Dicu

ancora picchì u subirà fra non molto tempo… e non sulu i mia…

LORENZO: Sicuramenti u colpu chi dici u dutturi… riguarda u dispiaciri chi pigghiò pi chiddu chi

dissi so mugghieri...  e non pi quacchi botta chi scippò.

(suona il campanello)

SCENA 8

BASTIANO: Loretta, va a vidiri cu ieni….

LORETTA: (risponde direttamente dal citofono) Chi è? A tu sini Rosetta?  Si, si ca è Michele…

non ha nisciutu…. Chiana chi ti apru… (apre dal citofono e la porta)

BASTIANO: Si capì bonu è Rosetta….

MARIA: Mancava sulu idda.

(entra Rosetta) (nel vedere Michele in quello stato si mette in agitazione)

ROSETTA: Michele, Michele… chi ti pigghiò… chi ti ficiru….  U mazzaru… mu mazzaru…

            (inveendo contro Bastiano e Maria) Assassini… u mazzastu assassisini…

LORENZO: Bona…. Sta calma Rosetta… Nuddu mazzò a nuddu….

ROSETTA: E allura com’è chi muriu…

LORETTA: Vadda chi u to zitu è ancora vivu….

ROSETTA: Vivu dicisti ?

BASTIANU: Si, vivu… ma ancora pi picca… picchì quannu si ripigghia u mazzu iò.

MARIA: (a Rosetta) E poi io mazzu a ttia….

LORENZO: Va bene ora chi mazzammu a tutti…. Videmu comu staci…

DOTTORE: Sempre più malen…. Mi sa chi c’è piccan i spiraren… Pi mia ci putiti chiamari u

            parrinu e all’onoranzi funebri. Ricevetten un bruttu coppu e si rifiuta di camparen…

ROSETTA: Micheli… vadddimi… io ti cridu… u sacciu chi non facisti nenti… chi si vvintò tuttu a

            signora Maria…

MARIA: Io non m’invintai nenti… io non sugnu brugghiuna…

MICHELE: (con fatica) Inveci…. sini bru…gghiuna…

LORETTA: Parra mamma… dici a verità… non ristari cu stu rimorso pi tutta a vita… No vidi chi

 sta murrennu?

BASTIANO: Maria, s’à diri quacchi cosa moviti chi mi staiu ccazzannu…

DOTTORE: Si, forsen se parlan e la cosa riguarda lui… potrebbe guarirsi…

LORENZO: Forza signora parrassi… u facissi pi so cugnatu…

MARIA: (gridando) Basta, basta… non ni pozzu chiù… Veru è io sbagghià…. Fu io chi… (piange)

BASTIANO: … Continua... fusti tu a fari chi…

LORETTA: Nenti papà… continuo io… chi sacciu tutti cosi…

BASTIANO: Vogghiu sapiri chi succidiu….

LORETTA: …A mamma… a mamma…

LORENZO: … è megghiu si contiunuo io…

BASTIANO: Stu fattu sta divintannu un romanzu a puntati…. Vogghiu sapiri comu finisci…

LORENZO: Micheli… ci dissi a so mugghieri chi…. io… sugnu namuratu i… so figghia Loretta.

BASTIANO: Chi sini tu????

LORENZO: Sì, vinni u mumentu da verità…

MICHELI: Propriu ora t’avii a dichiarari???

LORENZO: Io sugnu namuratu i Loretta… e stu amuri è corrispostu….

MARIA: Ah chistu mi dissi Micheli???

LORETTA: Si… è tu ti ccazzasti tantu cu iddu chi ci dicisti di farsi i fatti so…

BASTIANO: E ca avia ragioni… Ta me famigghia non c’iava mettiri u nasu nessunu…

LORENZO: Ma iddu insistiu… e idda per vendetta u ittò fora da casa e si vvintò du fattu???

BASTIANO: (a Maria) Annaru veramenti così i fatti???

MARIA: Si… si… propriu così…. Perdonami… anzi perdonatimi tutti.

BASTIANU: Va bò… chi Micheli s’avia  a fari i fatti so… però mi sa chi esagerasti comu

punizioni. E poi…

MARIA: E poi?

BASTIANU: E poi… a mia Lorenzo… non mi dispiacissi comu… iennoro.

LORETTA: Comu dicisti papà?

BASTIANO: E’ nu bravu figghiolo, seriu, travagghiaturi e mi facissi piaciri sapiri chi un domani…

molto lontano… l’officina fussi te so mani…

MICHELE: (con voce affranta) E ta chiddi me….

BASTIANO: Certu e ta chiddi to… si non mori prima… e si smetti di giucari e carti

LORENZO: Grazie… signor Bastianu… mi ha fatto un uomo felice….

BASTIANO: Chistu però non voli diri chi ora ha fari u lavativu e travagghiari meno

LORENZO: Assolutamente no. Anzi dal momento che ora divintò purru a me… l’officina…

            travagghiu chiossà…

BASTIANO: Mi pari chi sta currennu troppo

LORENZO: M’ava scusari… mi fici pigghiari dall’entusiasmu.

BASTIANO: T’è scusari? Ma chi dici… anzi mi fa propriu piaciri chi a cosa t’entusiasma.

LORENZO: Bhè… allura c’è diri chi a prima cosa ch’ema a fari è chidda di adeguarci e tempi. Ema

            cattari computer e tutti l’attrezzaturi moderni. Poi ema richiamari tutti i clienti chi

            pirdemmu. Poi tutti hannu a ricominciari a travagghiari cu niautri… nuddu ava a ghiessiri

            licenziatu. Poi…

BASTIANO: …Ou… unnè fora mi ietta. (alla moglie) Stu tiziu mi piaci… pari chi avi a me stissa

 tempra.

LORETTA:  Papà… come sono felice…

ROSETTA: Io inveci sugnu infelici… a quannu a quannu m’avia namuratu e fatta zita e l’amore

            mio mi sta murrennu….

MARIA: Speriamo di no… Non vurria chi murissi ora chi chiaremmu… tuttu.

LORETTA: Non ti preoccupari… chi non mori…. Veru dutturi chi sta guarennu?

DOTTORE: Aspettati chi ora controllo. Dica 33(Michele non risponde) Si non voli diri 33 dica 54 o

            un numero a sua scelta (continua a non rispondere) Zumma diciti chiddu chi vuliti ma

quacchi cosa dicitila.

ROSETTA: Comu finiu dutturi… piddiu purru a favella?

DOTTORE: Bho?

LORENZO: Ora si ripigghia… (lo scuote) Si ripigghia… giustu chi ti ripigghi???

MICHELE: (con fatica) Staiu mali piddavvero…. Anzi staiu malissimu…

LORETTA: Ziu… i cosi si sistimaru…. Ora po stari tranquillu  così ti ripigghi…

MICHELI: (con fatica) Avia… poker servito… capistu? Servito l’avia di deci….E tu dici chi si

            sistimaru? non si sistimaru pi nenti….  Comu staiu mali??? Malissimo… Moru… Staiu

            murennu…. Vi salutu pi sempri. Frati, purru a tia ti salutu… io…moru…..

ROSETTA: Nooooo….

BASTIANO: Chi ci pigghiò dutturi… non s’avia ripigghiari???

DOTTORI: No sacciu… ora mi ddunu… (chiede a Michele) Mi scusi… chi staci ancora mali?

MICHELI: (sempre con finta fatica) Avia poker servito di deci… e iddu l’avia di donne…

            capistu??? Certu chi staiu mali… molto mali… avia poker servito…

MARIA: (seccata) E sempri a du poker pensi? Sta mali e pensa e carti…

LORENZO: Già i carti… u poker servito… capì tutti cosi. Pensa a dda grossa perdita e sta mali…

MICHELE: Si. Si, si…. U poker, u poker…

MARIA: E chi si po fari… Chi putemu fari mi non ciù facemu pinzari chiù.

LORETTA: Tu nenti mamma, ma u papà qualcosa a po fari….

MARIA: E chi po fari u papà? Non è mica dutturi…

ROSETTA: Non è dutturi ma avi a medicina giusta. Ci paga u debutu…

BASTIANO: L’è sempri dittu io, chi tu sini buccazza in canturu…

MICHELE: Aiutimi… pi l’ultima volta… Staiu murrennu frati…

BASTIANO: Pazienza… non sini ne u primu ne l’ultimu chi mori…

LORETTA: Papà… e tu putissi chiù dormiri cu rimorsu chi facisti moriri a to frati?…

BASTIANO: Io u sonnu pisanti l’aiu…

MICHELI: Vile… uccidi un uomo morto… negando na manu a un moribondo…

BASTIANO: (ci ripensa) Va beni…Non vulissi mi si dicissi, poi, in giru chi non ci dugnu aiutu a

 nu moribondu… vorrà diri che sarò io a onorari i debiti di stu disgraziatu.

Però… si non mori… m’ava restituiri finu all’ultimu centesimu travagghiannu…

MICHELE: (con fatica) Mu giuri supra i nostri genitori chi mu paghi tu stu debito?

MARIA: Giuriccillu Bastianu…..

BASTIANO: E va beni… Tu giuru….

MICHELE: (con fatica) Ma semu sicuri chi poi non ti ni penti?

BASTIANO: Vidi chi io aiu una parola sula….

MICHELE: (si alza di colpo) Matri comu mi sentu bonu… mi passaru tutti i duluri

all’improvvisu… e ora mi sentu megghiu d’un liuni…

BASTIANU: ma… ma… ma… dutturi chi succidiu???

DOTTORE: Si tratta di… guarigionen subitanea. Ogni tantu capita… e ormai non aviti chiu nenti di

temere…. (pausa) Ma scusati ma a mia a parcella cu mi l’ava a pagari?

MARIA: Bastianu… paghiccilla tu… vidi quantu voli…

DOTTORE: Veramenti ni giustammu pi trenta euri.. però dal momentu chi a cosa fu chiù gravi du

            previsto… datimi cinquanta euri e non si ni parra chiù

BASTIANO: E cu iè chi paga??? Un fissa a casu… iò… (prende i soldi dal portafoglio) ca ci sunnu

i soddi… ma mi dicissi na cosa… è sicuru chi guariu?

DOTTORE: Certu… io non mi sbaglio mai..

BASTIANO: Non è chi c’è periculu di ricaduta…

DOTTORE: Assolutamente no…

BASTIANO: Va bene grazie, lei può andare….

(il dottore saluta ed esce)

BASTIANO: Vistu chi me frati stesi bonu… e non c’è pericolo di ricaduta… Vogghiu riflettiri

supra u debutu di me frati…

           

LORETTA:  ma… papà… ormai ciù giurasti…

BASTIANO: Veramenti ciù giurà a un moribondu e iddu mi pari chiù saltellanti di n’ariddu.

E poi…  a mia cu mu garantisci chi poi non torna a giocari e carti…

MICHELE: chistu tu garantisciu io… po stari tranquillu, anzi putiti stari tutti tranquilli… non

 toccherò mai più una carta ta me vita…

ROSETTA: E chistu ciù garantisciu purru iò… si s’avissi azzardari a tuccari na sula carta… io ci

            sceppu tutti dui i mani…

BASTIANO: …E poi travagghia chi pedi. Comunque… non sacciu picchì, ma aiu comu u

presentimentu chi mi stati pigghiannu per il culo…

MARIA: Ma chi dici Bastianu….

BASTIANO: E chistu vali puru pi tia, anzi vali soprattutto pi tia. U me sestu sensu mi dici chi i cosi

 annaru diversamenti di comu i cuntò me figghia…

MARIA: Ma chi dici Bastiano…

BASTIANO: Muta… lassimi finiri… sugnu convintu chi fusti tu a scuncicari a me frati e chi iddu ti

rifiutò pi non fari un tortu a mia.

MICHELE: Bastianu… Si po sapiri chi sta dicennu?

BASTIANO: A verità. Staiu dicennu a verità… e mi pari chi ti cunveni ammetterla… se no….

ROSETTA: …Cettu chi l’ammetti a verità…. Io mu magginava ch’era idda. Giustu Micheli?

MICHELE: (guarda verso Maria, poi verso Bastiano) Giu… giustu… l’a… l’ammettu…

BASTIANU: Ma non vi preoccupati… non l’aiu cu nuddu. A rifletterci bonu, e ogni tantu u fazzu,

di stu brogghiu

 chistu ti dissi chi sugnu convintu...on sacciu picchì, ma tia…  ibondu e iddu mi pari chiu saltellanti di nu grullu. … a cuppa maggiori è a me…

           

LORETTA: Ma chi dici papà?

BASTIANO: E’ sempri avutu l’occhi chiusi…. Ta vita è avutu un sulu pinzeri, chiddu di

accumulari soddi. E’ veru chi i soddi sunnu importanti, chi ti dununu putiri, ma è anche vero

 chi ti privunu degli affetti. (pausa) Ma iò, è statu mai un uomo veramenti felici?

 Cridu propriu di no. A felicità non si catta, ma si conquista soprattutto attraversu l’amuri…

MARIA: Io non fu onesta cu tia… chi fa mi perdoni u stissu??? U capì chi sbagghiai ma comu

dicisti prima… purru tu sbagghiasti…

BASTIANO: Certu chi ti perdonu… ti perdono picchì ti vogghiu beni… e soprattutto picchì non

 succidi nenti. (cambiando tono)

 Senti na cosa… va beni chi u tortu è purru u me, va beni chi ti perdonai…

Ma ricorda chi… un cuntu è un tentativo di corna… e un cuntu sunnu  i corna di fatto…

E io chisti ne supportu e mai i supportiria… U coddu ti scippiria.

Io aiu sempri na reputazioni da difenniri.  

E non ti scuddari chi io sugnu… Bastianu Gullitta…

F I N E

 

                                                                                          

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 17 volte nell' arco di un'anno