Santa Pacinzia

Stampa questo copione

SANTA PACINZIA

SANTA PACINZIA

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

MARIA LORENZA CARUSO (LAURA)

POSIZIONE SIAE: 226342

E- MAIL: lauracaruso75@libero.it

TEL: 329/3867887

GENERE: COMICO

NUMERO ATTI: 3

PERSONAGGI: 4 M e 3 F

GEROLAMO VITTINI

CONCETTA(moglie di Gerolamo)

GAETANO(loro figlio)

CATERINA(fidanzata di Gaetano)

ROSALIA (vicina di casa dei Vittini)

BASILIO (amico di Gerolamo)

BENIAMINO(medico)

1° ATTO

Un ampio soggiorno, arredato stile anni sessanta; tavolo con quattro sedie al centro della stanza, atre due sedie appoggiate alla parete. La porta a sinistra comunica con le stanze da letto, la porta a destra comunica con la cucina. Sulla parete destra c’è una finestra. Sono in scena all’aprirsi del sipario Gerolamo e Concetta. Lei si accinge a pulire in modo particolare una sedia, mentre lui le si rivolge con atteggiamenti sarcastici. La tavola è apparecchiata con ogni bene.

CUNCETTA:(Canta Vitti ‘na Crozza, quando il marito entra in soggiorno) Ma cumu ti cuminasti tu, a taliati chi si biddu!

GIROLAMU: Pirchì chi c’è?

CUNCETTA: Talia, talia, a cravatta torta, a cammisa nisciuta! A Signuri Signuri a si ‘un ci fussi ia cumu avissitu a fari! Cu t’avia pigliari, menu mali ca truvasti a mia!

GIROLAMU: Dici tu, ia ‘mmeci dicu ca si ‘un mi ‘ncastravavu cu stu matrimuniu, pirchì stu matrimuniu fu ‘n’incastru, putiatu fari la muffa a forza d’aspittari ca qualcunu ti maritava! Sulu pi Carnevali ti putivanu ‘mpaccari e sorteggiari pu Tomboloni, e vidi chi bella quaterna ca s’avia truvari! Caa chiddu chi grapia lu paccu c’avia pigliari lu sticchi- stacchi! Ma zittuti, zittuti, pi fauri attuppati ssa vucca! Inveci di parlari dicu ia ma pirchì ‘un ti la livi ssa pezza di ‘mmani ca a n’antra tanticchia chiddi sunnu ccà!

CUNCETTA: Sì lu sacciu, lu fattu ca sugnu emozionata ‘un voli diri ca sugnu stunata!

GIROLAMU: Si vidi macari! Avi mezz’ura ca ‘un fa antru chi pulizziari sempri la stessa seggia, l’antri chi fa ‘un ti piacinu?!!!

CUNCETTA:(contraddicendolo) Chi c’entra chissu, ma tutti cosi ia t’ha spiegari! Ccasi c’ava assittari Caterina.

GIROLAMU: Allura l’antri ‘un nni lavi u capivu, ma pua pirchì propria nni chissa, sicura si ca appena arriva ta nora s’assitta dducu?

CUNCETTA: Certu ca sugnu sicura, pirchì si ‘un si c’assitta idda, cci la fazzu assittari ia.

GIROLAMU: Ma pirchì?

CUNCETTA:(indicando le due sedie appoggiate alla parete) Pirchì una di l’antri du ca restanu è mezza rutta, datu ca tu ‘unn’aggiusti mai nenti nni sta casa; ni l’antri tri nni c’amma assittari n’antri cumu sempri, e perciò chissa è pi idda. Ma tutti cosi ia t’ha spiegari!

GIROLAMU: Ma allura si mi puzzu permettiri, vistu ca si tu sula l’allittrata, pirchì chissi du ‘un nni livi di mizzu?!!!

CUNCETTA: No… chi n’amma fari pigliari pi puviriddi! La stanza cu quattru seggi suli ‘un ni fa fiura.

GIROLAMU: Siddu però capitammu nni chidda mezza rutta, amma fari na fiura…

CUNCETTA: Fidati, chissi quattru (li indica), sunnu sani, ti l’assicuru ia.

GIROLAMU:(si avvicina alla sedia che la moglie pulisce) Ma a talialla giusta, veramenti a mia chissa mi pari chidda mezza rutta!

CUNCETTA: Minchiuni chi testa! Ma chi l’ava diri a mia! Fidati ti dissi.

GIROLAMU: Cumu dici tu. Tantu è migliu ca mi staiu mutu, pirchì quannu t’amminchi cu na cosa, ‘un ci po’ nuddu! Basta ‘unni parlammu cchiù, è cumu dici tu!!! (suona il campanello, e i due si emozionano) Iddi sunnu,cci vaiu ia a grapiri, tu levati ssa pezza di ‘mmanu! (va ad aprire) Oh! Caru Basiliu, trasi, trasi.

BASILIU: Girolamù, passava di cca e mi dissi, vaiu a truvari a ddu biddu cristianu di Girolamu ca avi n’eternità ca ‘un lu viu (rivolgendosi a Concetta) salutammu ‘zza Cuncè.

CUNCETTA: Salutammu caru ‘zzi Ba…

GIROLAMU: (interrompendo la moglie) Beh! N’eternità ‘un esaggerammu, chi vua ammu statu ‘nchiffarati.

BASILIU: Atu statu schiffarati? Tu sicuramenti! Ma ta muglieri, taliala dda santa donna, ti pripara lu mangiari, abbunnatu pi giunta! Mih, ma pua quantu mangi?

GIROLAMU: E’ abbunnatu caru Basiliu, pirchì oi è la prima vota ca ma nora veni a mangiari ccà. Sa com’è, l’antru iurnu ma figliu nni purtà a canusciri la zzita…

BASILIU:(interrompendolo) Chi ti purtà a fumari la pipa?!!! Ma chi ssì pazzu? (non lascia parlare Concetta e Girolamo che vorrebbero spiegargli) Pirchì ti vua rovinari, ma pau a st’età cci pinzasti? Ia ‘un capisciu pirchì ta pigliari ssu vizziazzu disgraziatu, di ssu schifiu di…

GIROLAMU:(cerca di calmarlo) Sta’ tranquillu, ma chi capisti, ia ti dissi ca ma figliu si fici zzitu e oi amma mangiari cu ma nora.

BASILIU: Chi? Ata mangiari fora? Ma cumu cu tuttu chiddu ca cc’è priparatu cca! ‘Un ha rispittu mancu pi ta muglieri ca ti priparà tuttu ssu beni di Dio!

GIROLAMU:(innervosendosi) SANTA PACINZIA, ia ci rinunciu a fariccillu capiri, mah! C’addivintà surdu tutta ‘na vota?!!!

CUNCETTA: (rivolgendosi al marito) Ma tu inveci di gridari d’accussì, pirchì ‘un ti c’avvicini all’oricchi e ci lu spieghi, accussì l’avissi a capiri (non del tutto convinta) criu, forsi.

GIROLAMU: Chissa però è l’ultima vota ca cci pruvu, o lu capisci o ‘un lu capisci (seccato si avvicina all’orecchio di Basilioe gli urla) Basì, prontu ci sinti, perciò, oi amma mangiari ‘nzemmula a la zzita di ma figliu, ‘u capisti?

BASILIU: Ata mangiari cu la zzita? E chi cci vulia a dirimillu.

GIROLAMU: U capì! SANTA PACINZIA.

BASILIU: Ma scusa a zzita di cu?

GIROLAMU:(urlando) Di ma figliu!!! Di ma figliu! SANTA PACINZIA!!

BASILIU: Ah! Di lu cunigliu! (ripensandoci) Di lu cunigliu!!! (nervoso) Ma tal’è chi mi vua pigliari pi minchia, cerca di ‘un mi fari perdiri la SANTA PACINZIA, neca ti parica sugnu fissa!!! Oh!

GIROLAMU:(innervosendosi) Ma cu è ca ti voli pigliari pi fissa! (tra sé) Pariva troppu stranu ca l’avissi caputu, chi c’ha cummattiri ia, SANTA PACINZIA.

CUNCETTA: Ma chi cci vua fari, si vidi ca oi ‘un c’arriva a cornetta, è la vita, ddu mischinu ‘un nnu fa apposta, vulissi vidiri a tia, si vidi ca oi ‘un ci senti bunu, chissa è…

BASILIU:(interrompendola seccato) Fissa è?!!! Ah! Sparti sugnu fissa ia, mancu so maritu c’avi m’ezzura ca grida cumu si ia fussi surdu. Basta migliu ca mi nni vaiu; cosi di pazzi, unu veni a faricci visita e sparti macari lu piglianu pi fissa…

GIROLAMU: Fissa… fissa…fissa! Pi cortesia vatinni va SANTA PACINZIA cu cci cummatti cu tia!!!

BASILIU: Chi cummatti cu na malatia? Oh!... Mi dispiaci, pirchissu dici tutti ssi fissarii, ma percasu chi pigliasti ddu maledettu viruss ca c’è accamora ‘ngiru? Haiu sintutu diri ca porta problemi di “stititicitezza”, avè? Ma ‘un ti proccupari, ca subbitu passa. Però è migliu ca chiami lu dutturi, ‘un si po’ sapiri mai cocchi complicazioni. Manzumma minni vaiu ia,si ha bisugnu ‘u sa unni staiu.

GIROLAMU: Ma oi ‘un è iurnata di penzioni, Basì?

BASILIU: Sì infattistaiu innu propria a pigliarimilla. Arrivederci.

GIROLAMU: Arrivederci. (lo accompagna) Ma cosi di pazzi, ia dicu, cu tutti li grana ca avi, pirchì ‘un si va cura ssa surdania ca cci vinni!

CUNCETTA: Sìì, parli cumu siddu ‘un lu canuscissitu, ‘un nnu sa ca chiddu pi na lira, na lira, cintu punti ‘nculu si facissi dari!

GIROLAMU: Sì certu ca lu sacciu, tant’è veru ca quannu cci dissi pi la penzioni, cumu pi miraculu ci sintì subbitu (suona il campanello).

CUNCETTA: (agitatissima) Stavota iddi sunnu. (rivolta al marito) Curri, curri, allistiti.

GIROLAMU: Chissu ‘un si po’ diri, nni sta casa po’ succediri di tuttu, cci vaiu ia a grapiri, sperannu ca ‘un fussi qualchi urbu o qualchi mutu; (va ad aprire) menu mali ca siti vuantri, v’aspittavamu cu tantu desideriu. (Gaetano e Caterina entrano)

CUNCETTA:(saluta Caterina) Bongiornu, cumu sta’?

CATERINA: Bongiornu, bbeni grazie.

CUNCETTA:(li fa accomodare sul divano, mentre lei va in cucina a prendere le ultime cose) E’ migliu ca ora n’assittammu ‘ntavula, ca sunnu tutti cosi pronti. (Caterina sta per prendere una sedia qualunque per sedersi e non quella prevista da Concetta) No… Caterinù la mamma, dducu no...am…am, chissa è la seggia di ma maritu, chi vua chiddu si ‘un s’assitta dducu ‘un sapi mangiari, lu mangiari c’arresta nni li cannarozza!

GIROLAMU:(rivolto alla moglie) Cumu dici tu! Ha cummattiri puri cu tia oi, avè?

CUNCETTA: Zittuti!!!(mentre Girolamo e Gaetano si siedono, rivolta a Caterina) Chissa seggia è pi tia, la pulizziavu fina a falla lucidari! (Concetta si siede)

CATERINA: Cumu dici vossia, pi mia u stessu è. (intimidita dalla scena di prima rimane ancora in piedi)

CUNCETTA: Assittati, assittati.

CATERINA:(si siede, avvicina con le mani la sedia al tavolo e dopo un qualche minuto, si sente un gran botto) Ahi! Ahi! Chi duluri!!!(tutti rimangono a guardarsi stupiti, Concetta cercadi rimediare ma non appena si avvicina a Caterina, il figlio la insegue accusandola, poi si avvicinaalla fidanzata che sembra essersi fatta male; Caterina guarda tutti quasi vergognandosi, ma appena il suo sguardo si incrocia con quello del suocero…)

GIROLAMU:(indicando la moglie) Idda fu ma muglieri, lo giuro, ia ‘un ci trasu nenti, m’ha cridiri. (lancia alla moglie sguardi fulminei)

CUNCETTA:(non riesce a dire niente) Ia veramenti cridiva ca… Era sicura…

GIROLAMU: Zittuti, zittuti, ti lu diciva ia, ca chissa era chidda mezza rutta. Ma tu si sempri sicura di tutti cosi.

CUNCETTA: Staiu ristannu di scema, Bedda Matri sugnu mortificata Caterinù! ‘Un haiu paroli! (Gaetano cerca di sollevare Caterina, ma da solo non riesce)

GIROLAMU:(va in aiuto del figlio ma quando sono riusciti a sollevarla, Girolamo preso dal nervoso la lascia andare e la ragazza cade nuovamente)‘Un ha paroli veru, ma ia cci l’haiu na cosa di ti diri e sa qual è?!!! Ca sti seggi ti li fazzu livari ia di mizzu na vota pi sempri però, pirchì ti li rumpu tutti ‘ntesta. (Girolamo insegue la moglie con la sedia in mano, deciso a rompergliela in testa, mentre sichiude il sipario).

FINE 1° ATTO

2° ATTO

Concetta è seduta al tavolo mentre si accinge a rammentare con ago e filo i calzini del marito, quando suonano alla porta, va ad aprire è Rosalia.

CUNCETTA: Ciao Rosalì, assittati, assittati, cumu sta’? Chiffà ti la fazzu na tazza di cafè, chi dici?

ROSALIA: Nonzi zza Cuncè, minna ghiri, haiu prescia, n’antru iurnu mi lu pigliu. Vinni veramenti pi farivi l’aguri pi lu fidanzamentu di Gaetanu, macari l’haiu avutu a vriogna, cca vicinu e ‘un haiu pututu nesciri ca ma mà sa sintutu la frevi di’ncuddu e perciò a statu curcata.

CUNCETTA: Veru? Ia nenti nni sapia, sennò chi fa ‘un l’avissi vinutu a truvari! E ora cumu è?

ROSALIA: Mah, migliulidda, ringrazziannu a Madunnuzza, anzi si scusa ca ‘un potti viniri e vi fa tanti auguri pi Gaetanu, quannu si senti bbona veni puri idda.

CUNCETTA: No! Mancu l’ha diri cchiù! Doppu avvicinu ia, anzi mi dispiaci veramenti, si l’avissi saputu…

ROSALIA: ‘Un si dispiacissi, nenti cci fa.(suona il campanello, Girolamo che era in cucina appena sente suonare il campanello, entra di corsa in soggiorno e…)

GIROLAMU:(rivolgendosi alla moglie) ‘Un grapiri pi fauri…

CUNCETTA: Pirchì chi successi?

GIROLAMU: Nenti successi, mentri era affacciatu a finescia da cucina, vitti a ddu surdu di Basiliu, c’ha cummattiri ia?!!!(urlando) SANTA PACINZIA!

CUNCETTA: (Basilio suona alla porta e Concetta va per aprire) E ‘un gridari ca ti po’ sentiri!

GIROLAMU: Mi po’ sentiri, sicuru!!! ‘Un ci senti di dintra figurammuni di fori! E chi c’avissi dittu va grapi subbitu! Mi po’ sentiri!!!

CUNCETTA: Ma secunnu tia c’avissi a fari, pirchì ‘un ti nni va ddà dintra e mi fa grapiri c’avi mezz’ura ca sona.

GIROLAMU: Propria minni staiu innu, chiamami sulu si chiedi di mia, anzi si nni po’ fari a menu è migliu ancora. Anzi dicci ca ‘un ci sugnu. U capisti mi raccumannu!’Un ci sugnu!

CUNCETTA: Sì sì u capivu.

GIROLAMU: ‘Un ci sugnu, ‘un ci sugnu, mi raccumannu…

CUNCETTA: Va bbeni ‘un ci si, u capivu; ora vatinni però e fammi grapiri. (va ad aprire) Bongiornu.

BASILIU: E chi siti surdi nni sta casa! Avi mezz’ura ca sunu, ‘n’antra tanticchia putiva stari, mi stava unchiannu li… lu itu a forza di sunari.

CUNCETTA: M’ava scusari, ma era ddàdintra ca stava…stava sistimannu la cucina.

BASILIU: Chi stava spinnannu la gaddina? Pirchissu di fori si sintianu tutti ssi vuci. M’avia parutu sa maritu ca si sintiva mali, cumu sta oi? C’ià ghiutu a …

CUNCETTA: Unni avia ghiri? (glielo urla all’orecchio)

BASILIU: Chi dissi ‘un era attentu, po’ ripetiri?

CUNCETTA: Si ‘un era attentu, a cu voli pigliari pi fissa. Benedetta Madonna, dunami dda Santa Pacinzia ca ma maritu mintua sempri, pi carità!

BASILIU: Ancora assà cci voli?

CUNCETTA: Pi fari chi ca ‘un mi ricurdu?

BASILIU: Ah! ‘Un si ricorda chiddu ca m’avia  diri? Nenti cci fa, ‘un si proccupassi la capisciu, quannu accumincianu a passari l’anni…

CUNCETTA: Ma cumu si permetti? E pua vossia chi si senti cchiù picciliddu di mia?

BASILIU: Certu ca mi lu ricurdu ia!!! Chi vulissi ‘nzinuari? Stavamu parlannu di sa maritu e ia cci chiesi si Girolamu avia iutu a… (Concetta fa cenno con le mani come per dire dove) Ma pi forza mi l’ava fari diri? A…a…a u ce…a u bagnu, va! ‘Un avia problemi di stititicitizza?

CUNCETTA:(che finalmente si è ricordata del giorno di prima) Ah! Sì, sì come no…! (gli fa cenno con le mani di sedersi sul divano) Ora chiamu a ma maritu. Girolamu, Girolamu, (tra sé) fa finta ca ‘un ci senti stu disgraziatu!

BASILIU: Chiffà ‘un ci senti?

CUNCETTA: E si vidi ca c’ammiscà a malatia vossia. (si avvicina alla porta che comunica con la cucina) Girolamu vidica cca ci sunnu ospiti cusà ‘un l’avissitu caputu.

GIROLAMU:(dalla cucina) E chi c’avissi dittu SANTA PACINZIA; ‘un minutu ca prima di viniri dducu, è migliu ca mi fazzu na tazza di camomilla. (intanto che Girolamo e la moglie parlano, Basilio continua a chiedere di lui)

CUNCETTA: Sì ma allistiti ca chiddu ‘un po’ stari cchiù senza di tia. (si rivolge a Basilio) S’aspetta tanticchia ca nni stu minutu ma maritu è occupatu.

BASILIU:(imbarazzato) Cc’è bisugnu ca mi lu dici?!!! Ma pua tutta na vota cci vinni, a chi era stiticu! Mah!!!

CUNCETTA:(all’orecchio di Basilio) Ma ia chi cci dissi?

BASILIO: Ca è cacatu chi mi dissi vossia, accuminciammu arriri cu sta pigliata pi fissa!!!

CUNCETTA:(nervosa glielo urla) Ia cci dissi ca è occupatu. ‘U capì ora?

BASILIU: Sissi sissi ‘un gridassi, ‘u capivu ca è curcatu. M’ava scusari, l’età si fa sentiri anchi pi mia, però cosa di nenti, Avi na pucu di iorna ca quannu si parla pianu pianu mi sfuggi cocchi parola, fissariichi capitanu a li vivi, chi c’è di fari.

CUNCETTA: Irisi a curari!

BASILIU: Irisi a curcari, arraggiuni avi, ma sapi com’è ‘un ci sugnu abbituatu a dormiri assà. (pausa) Ma sa maritu chi fa ‘un si po’ susiri du littu, ca ritarda a viniri.

CUNCETTA:(tra sé) Ci l’ha fari ristari pi sempri si ‘un s’arricampa, ca mi sta tininnu nni lu ‘mpirnu.

BASILIU:(tra sé) Mischina veru mezza surda ava essiri a zzà Cuncetta, pi ‘un arrispunniri a ‘nzocchi c’addumannau!(pausa, poi si accorge di Rosalia e rivolto a Concetta) Ma cu è sta bedda picciotta?

CUNCETTA: E’Rosalia ‘un la canusci? Sta nni lu chianu cca fora.

BASILIU: Ah! A sa nora!!! Bedda veru si la sciglì Gaetanuzzu, e prosita.(Rosalia guarda stupita Basilio e cerca di contraddirlo).

CUNCETTA:(rivolgendosi a Basilio) No…o…o, ma chi capì? Ma nora è la figlia du zzì Totò, Caterina ca sta cca vicinu!

BASILIU: Ma pirchì ia chi cci dissi, u capivu è a sa nora ca sta nni lu chianu. Però pi fauri ‘un gridassi, va bbè ca cci dissi ca quannu si parla pianu, ogni tantu, dicu ogni tantu mi scappa cocchi parola, ma ‘un c’è bisugnu di ittari ssi vuci, ‘un sugnu surdu vidissica.

CUNCETTA:(rivolgendosi a Rosalia) Arraggiuni avi ‘un è sulu surdu, ma è puri minchiuni. (rivolta poi a Basilio gli indica con le mani che è arrivato Girolamo) Finalmenti, cca c’è ma maritu. (rivolta al marito) Putiatu stari n’antra tanticchia, (ironica) ‘un ti proccupari, cci cummattu ia cu lu pazzu, avè?!!!

BASILIU: Oh! Finalmenti cumu ti sinti oi, cchiù migliu avè? C’ha iutu a lu bagnu?

GIROLAMU:(ironico) Ancora no, ma sugnu sicuru ca cu li nirvi chi mi fa pigliari ora, ci vaiu subbitu!!! Ca m’ava viniri un curpu di cacaruni ca haia attuppari puru lu gabbinettu!

CUNCETTA: Tal’è ia vaiu a fazzu na tazza di cafè ca nni lu vivimmu.

BASILIU: Chi vivimmu? Ma chi siti pazzi e pua astura, viviri?! Zzà Cuncè, siddu voli fari na tazza di cafè l’accittu volentieri, ma viviri nenti, mi spiaci. Senza offesa però.

CUNCETTA: Quali offenniri, chiffà ‘un lu capimmu! (irritata)

GIROLAMU: SANTA PACINZIA!

CUNCETTA: Ora cci voli, Santa Pacinzia. (con compassione verso Basilio) Mah! Cumu dici vossia. (va in cucina)

GAETANU:(entra in soggiorno) Buongiornu zzì Basì cumu iammu?

BASILIU:(non risponde perché non ha sentito e…) Chiffà ‘un si saluta cchiù? Sti giovani d’oggi! (pausa) Comunque auri pi la bedda picciotta.

GAETANU: Grazie, grazie. (tra sé) Mah! Cu lu capisci!

GIROLAMU: ‘Un ci dari cuntu pi cortesia, c’addivintà surdu e capisci na cosa pi ‘n’antra.

GAETANU:(rivolto al padre) Cumu addivintà surdu? Tutta na vota?

GIROLAMU: Già propria accussì! Tu fa finta di nenti ‘nzocchi ti dici dici, ‘un ci dari cuntu.

GAETANU:(vedendo Rosalia) Ciao Rosalì, assà avi ca ‘unni vidimmu?!

BASILIU:(scandendo bene le parole) Ciau amuri mì, assà avi ca ‘unni vasammu?!!! Chi vriogna Santa Pacinzia sti giovani d’oggi, ‘un s’avvriognanu cchiù di nenti. (rivolto a Gaetano) Accussì si parla cu la zzita?

GAETANU: Zzita, ma quali zzita chi cci piglià a fuddia?!!!

BASILIU: Chi cci nni frega a vossia? (si alza innervosito) Veni cca ca ti fazzu vidiri ia chi mi nni frega! Facchinu, dopu ca ti canusciu di quant’avi ca nascisti, anzi di prima ancora!!! (rivolto a Gerolamo) E tu, nenti cci dici, ia ‘un vi capisciu cchiù?!

GIROLAMU: SANTA PACINZIA! (rivolto a Basilio) Chi c’avissi a diri ia, siddu si tu lu stunatu!

BASILIU: Vastunati, propria ha arraggiuni, c’avissitu a dari vastunati!

GIROLAMU: Li vastunati nni li gruicchi ti l’ha dari, accussì vidimmu siddu si stuppanu tanticchiedda. (tra sé) E’ migliu ca cangiammu discursu. Basì li pigliasti li sordi airi, ca quannu ci ivu ia, la banca era china?

BASILIU: No! Ia aspittavu. Sa com’è? Cu tutti li cosi chi si sintinu diri, cu arrobba di cca cu arrobba di ddà, ia mancu di la banca mi fidu cchiù, e a custu di stari ddà  tutta la iurnata, li sordi appena arrivanu mi l’ha ghiri a pigliari. Anzumma, ora mi nni vaiu ca haiu chi fari. Macari passu dumani pi vidiri cumu sta’. Nni vidimmu a tarda però, pirchìprima a ghiri nni Totò, ca dicica la figlia si fici zzita macari idda. C’ha ghiri a faricci l’aguri, cu Totò nni criscimmu ‘nzemmula, accussì viu di canusciri cu è stu zzitu, ca ‘un l’haiu caputu.

CUNCETTA:(entrando in soggiorno) Avi na iurnata ca circu di spiegariccillu, è zzita cu ma figliu; N’antri simmu tutti cuntenti pirchì Caterina, vossia u sapi, è na carusa troppu intelligenti.

BASILIU: Cu ccu è zita? Cu un mizzu delinquenti?!!! Ma cumu si permetti? Sa vidica chidda è na picciotta assinnata, ‘un è certu cumu ssi giovani dducu (indicando Gaetano e Rosalia) ca ‘un sannu cchiù chi cosa vol diri educazioni! (arrabbiato) Arrivederci! (Gerolamo lo accompagna)

ROSALIA: Mi nni vaiu videmma ia, va viu cumu sta ma mà, arrivederci. (esce)

GAETANU: Ia vaiu in cucina va, mi va vivu ddu cafè, ‘u facisti mà?

CUNCETTA: Sìsì, sulu ca pua, cu l’arteri chi mi fici smoviri ddu Santu cristianu, mu scurdavu ddà dintra, va pigliatillu. (Gaetano va in cucina)

GIROLAMU:(rivolto al figlio) Tal’è c’ha fari, portaminni na tazza a mia videmma.

GAETANU: Va bbeni, ora tu purtu, ma quanti cucchiaini di zuccaru cci vua?

GIROLAMU: A du, tri, ‘un abbasta la vita amara, macari lu cafè. (Gaetano va in cucina, ritorna in sala e dopo aver dato la tazza di caffè al padre ritorna in cucina. 

Nel frattempo Gerolamo rivolto alla moglie…) Vini cca, c’amma parlari. T’avia dittu di ‘un mi chiamari, per nessun motivo!

CUNCETTA: Ma zittuti, zittuti, ma siddu chiddu vulia a tia, a cu c’avia chiamari?

GIROLAMU: Vulia a tia! E siddu vulia u sceccu, chi cci ivatu a chiamari u sceccu?

CUNCETTA: No cci iva a chiamari a tia! (prende la tazza di caffè del marito che ancora non aveva bevuto)

GIROLAMU: Mu ‘u cafè, mu ‘u cafè ti dissi!

CUNCETTA: No, scordatillu! (ignorandolova in cucina ma torna subito dopo indietro e accortasi che il marito è in ginocchio si mette ad origliare dalla porta comune senza farsi notare)

GEROLAMU: Tal’è a chista mancu di na tazza di cafè sugnu patruni cchiù!                (inginocchiatosidavanti al quadro della Madonna…) Madunnuzza mia facitimillu ‘un miraculu. Fa ca ma muglieri si putissi stuccari li gammi, E COSI’ SIA, chi cci putissi cadiri la lingua quantu accussì ‘un parla cchiù, E COSI’ SIA, chi putissi viniri na trumbazza d’aria e sa purtassi agnuna agnuna, ca ‘un nni puzzu cchiù, E COSI’ SIA…

CUNCETTA:(fino ad allora affacciata alla porta entra in soggiorno e facendosi sentire, rincorre il marito) Ora ti la cuminu ia, timpu m’ha dari, m’ha dari timpu E COSI’ SIA!!!

GIROLAMU:(continua a scappare) Cuncittina finiscila, Cuncittina finiscila! (si chiude il sipario)

FINE 2° ATTO

3° ATTO

E’ domenica mattina e Gaetano si alza più tardi del solito, ancora in pigiama va in soggiorno, mentre Concetta pulisce.

CUNCETTA: Ma chi fa ancora in piggiami, pirchì ‘un ti va cangi?

GAETANU: No, mi siddia ‘un mi sintu tantu bbunu…

CUNCETTA: Chi ha a “stititicitizza” puru tu.(scoppia a ridere)

GAETANU: Ma chi ti piglia, ti fa ridiri u fattu ca mi sintu mali?

CUNCETTA: No figliu mia tu ‘un pua capiri, pirchì l’antru iurnu ‘un c’eratu, sa chi successi, Basi…

GAETANU: Mà, ‘un vugliu sapiri nenti ca mi sintu mali ti dissi!

CUNCETTA: Ma chi ti sinti, la mamma?

GAETANU: Chi sacciu, mi gira a testa, ora mi vaiu a curcu. Ma veramenti avissi a ghiri nni Caterina…

CUNCETTA: Ma pirchì ‘un ci po’ iri cchiù tardu si ti sinti mali?

GAETANU: Arraggiuni ha, ma unni è u papà?

CUNCETTA: Unni po’ essiri di duminica matina chiddu! A passiari. Datu ca la simana travaglia, dici iddu, di duminica fa ‘u zingaru. Ma ora s’avissi arricampari, è già mazziurnu.(Gaetano si sente sempre peggio e Concetta con voce affettuosa gli dice…) La mamma va curcati, ‘un criu ca oi a cadiri ‘nterra. Chi fa ti la fazzu na tazza di latti?

GAETANU: No, nenti vugliu.(si alza e va in camera sua)

CUNCETTA: Mah! Cumu dici tu. (rimasta sola e preoccupata) Ma chi punnu essiri ssi giramenti di testa, chi avi u figliu mia? (suona il campanello) Si arrivu, arrivu. (va ad aprire)

GIROLAMU: Finalmenti dintra, chi…

CUNCETTA:(ironica) Pirchì ‘un arristavatu n’antra tanticchia, ancora prestu è!

GIROLAMU: Zittuti va, macari tu cci vua!

CUNCETTA: Pirchì chi ti successi?

GIROLAMU: SANTA PACINZIA, avi na matinata chi cummattu cu Basiliu a la chiazza, ‘un sulu chissu, nni vinnimumacari ‘nzemmula ca avia ghiri nni Totò, pi cci fari l’aguri.

CUNCETTA: Ma almenu lu capì ca è zzita cu Gaetanu?

GIROLAMU: A quannu mà, lassu l’onuri a ma nora di spiegariccillu. Ma a propositu unni è Gaetanu?

CUNCETTA: Curcatu, ca dicica cci gira a testa, nnuccenti la mamma; sa c’ha fari? Va chiama ‘u dutturi ca ‘un si po’ sapiri mai.

GIROLAMU: A c’ava essiri, tecchia di’mpruenza; comunque u vaiu a chiamu, oi è dominica però, vidimmu si veni, tantu andura era a chiazza, macari mentri Basiliu si nni ì un minutu o circolo ia mi misi a parlari cu dutturi e ci spiegavu chiddu chi successi airi e iddu mi cuntà cumu fici Basiliu a divintari surdu. U vua sapiri?

CUNCETTA: No no, pua mu cunti, va chiama ‘u dutturi e falla lesta.

GIROLAMU: Gnà certu. (esce)

CUNCETTA:(ha finito di pulire e va a vedere come si sente il figlio) Vaiu a viu cumu si senti ddu carusu. (poco dopo suona il campanello) Sì ‘un minutu (va ad aprire) Bongiornu duttù.

BENIAMINU:(persona goffa che parla e si muove molto lentamente) Bongiornu signù, unni è Gaetanu?

CUNCETTA: Ni la so stanza, pi fauri cci ‘nzignassi cocchi cosa a ddu picciliddu, ca ‘un nnu puzzu vidiri quannu si senti mali.

BENIAMINU: ‘Un si proccupassi ava essiri ‘mpruenzatu siddu cci gira a testa, paccamora accussì piglia.(il dottore e Concetta vanno in camera di Gaetano)

GIROLAMU:(rimasto solo) Chissa idda fu, sopidda chi schifiu ci fici mangiari; prima fici stuccari li gammi a dda mischina da ma nora, ora avvelenà ‘u ma figliu, (pensandoci) minchia! A mia tocca, tocca mia ora, sugnu sicuru! (fa le corna per scongiurare il pericolo)

BENIAMINU:(i due ritornano in salotto) Nenti di gravi, è ‘mpruenzatu. Ora cci ‘nzignu na pucu di midicinali e cci fazzu vidiri ca fra du iorna cci passanu tutti cosi. Allura, c’ava dari ‘u sciroppu, cumu schifiu si chiama ca ‘un mi ricurdu? Manzumma ci pinzu doppu a lu nomi. Stu sciroppu ci l’ava dari tri voti a lu iurnu, una vota la matina una vota a mazziurnu e una vota la sira. Pua i pinnuli Aulin, anchi chissi tri voti a lu iurnu, una vota la matina, una vota a mazziurnu e una vota la sira e pua pi finiri a tachipirina, anchi chissa (Concetta ripete insieme al dottore la frase, quasi a prenderlo in giro) una vota la matina, una vota a mazziurnu e una vota la sira, pi via anale, nooo! Orale, orale. Facimmu ssa cura pi tri iorna…

CUNCETTA:(interrompendolo) Ma duttù mi li scrivissi tutti ssi midicinali, sennò ia mi li scurdu.

BENIAMINU: Certu, certu. (prende una ricetta dalla ventiquattrore e scrive…) Allura, tachipirina, aulin e …Bedda Matri, cumu schifiu si chiamaddu midicinali, ne ca mi lu ricurdu. Tal’è ia cci scrivu sciroppu e pua sa sbroglia u farmacista (durante tutto il tempo che Beniamino ha scritto la ricetta Girolamo e Concetta agitano la mano, come per dire “andiamo bene!”) Anzumma, bon pranzu…(Beniamino si alza per andare via, ma non riesce a completare la frase, quando si sentono delle urla da fuori)

TUTTI: Chi fu, chi successi, chi cci fu?

CUNCETTA:(rivolta al marito) Girò, affacciati a finescia e vidi chi successi…

GIROLAMU:(si affaccia dalla finestra per capire cos’è successo e Concetta lo spinge appositamente facendolo cadere fuori per strada, nel frattempo dentro casa nessuno si è accorto di nulla perché…)

CATERINA:(entra in casa urlando a squarciagola e con un fucile in mano) T’ammazzu, giuru ca fazzu ‘un omicidiu, migliu stari in galera a lu friscu ca essiri curnuta, ia ‘un mi fazzu pigliari pi fissa. ‘U capisti in galera sì, ma curnuta no.(tutti rimangono terrorizzati e incapaci di fare qualcosa) Unni è ca l’ammazzu, disgraziatu arrispunni, chiffà ti scanti? O si ‘mpilatu ddà dintra cu dda ‘ngrasciata. Nisci si ha curaggiu!!! (finalmente cercano di calmarla e Concetta riesce a farla sedere, ma non a toglierle il fucile dalle mani; la situazione sembra tranquillizzarsi)

GIROLAMU:(entra trascinando una gamba) Ahi! A gamma mi ruppi! Disgrazziata, lu diciva ia ca tuccava a mia! (il dottore lo aiuta a sedersi, ma gli porge la sedia rotta che Concetta non ha ancora tolto dal soggiorno e Gerolamo cade nuovamente)

CUNCETTA: Strammatu nni la seggia rutta ti isti assittari?!

GIROLAMU:(il dottore lo soccorrono e quando si rialza lancia la sedia per colpire la moglie) Disgraziata!!! Ancora cca è ssa seggia! Ma Bedda matri chi successi?

CATERINA:(c’è un po’ di calma,ma quando Gaetano arriva in soggiorno preoccupato per le urla che ha sentito, Caterina gli salta addosso) Scuscinziatu, ti fazzu vidiri ia si m’ha mittiri li corna!!! (Tutti si precipitano a calmarla e finalmente riescono a toglierle il fucile e a farla sedere, fino a quando…)

ROSALIA:(preoccupata per le urla che ha sentito entra in casa) Chi fu?

CATERINA:(le salta addosso) Pezza d’inchiappata, siddu ci pruvi ancora ti rumpu li corna, anzi ti livu di mizzu prima a tia e pua a iddu cosa fitusa. (riprende il fucile) U capistivu?!!! (stessa scena di prima)

BENIAMINU:(rivolto a tutti) Tinitila ca cci fazzu na bella nizzioni.(camminando lentamente prende la puntura dalla borsa e va per fare la puntura)

CUNCETTA: A ssa misa, arridducimmuni, duttù!!!

BASILIU:(Caterina continua a fare casino) Arma di Dia, aiutami.(poi rivolto a Caterina) Arma dannata zittuti.

CUNCETTA: Duttù, ci nni facissi una a ma maritu videmma! Chi ‘mpirnu, chi ‘mpirnu! Ora basta però, vugliu tanticchia di silenziu nni sta casa! Caterinù la mamma, mu vua spiegari chi successi? Con calma però, con calma pi fauri.

ROSALIA:(Rosalia trema ancora dalla paura e viene adagiata su una sedia dal dottore che le dà un calmante, poi lo dà anche a Caterina)

CATERINA: Ia vi l’ha spiegari chi successi?!!!

GIROLAMU: SANTA PACINZIA Caterì ma muglieri arraggiuni avi, spieganni chi ti ficimu? Macari ia, chi ti fici ia, ca parsi ca passà na trummazza d’aria ca ‘mmeci di sciaminari a ma muglieri si purtà a mia!

CATERINA: Cridiavu ca ‘un l’avia viniri a sapiri mai? Lu paisi è nicu e pi fortuna li vuci circolanu.(lancia occhiate a Rosalia e Gaetano)Ora ora, vinni nni mia u zzi Basiliu, e mi cuntà chiddu ca si dissiru airi cca, ssi du fitusi, ma ia v’ammazzu!

TUTTI: Ah! Chissu era?!

CATERINA: Evi pari nenti a vuantri? (tutti ridono) Chi c’è d’arridiri?!!!

CUNCETTA: Arraggiuni ha, tu ‘un sa nenti…

CATERINA: No, si sbaglia, ia sacciu tutti cosi…

GIROLAMU: Lu fattu è cara Caterina ca Basiliu mischinu addivintà surdu…

CATERINA: Va bbè chi mi voli pigliari pi fissa?

GIROLAMU: Beniamì spiegaccillu tu chi successi.

BENIAMINU: Sì ma calmativi, calmativi, ‘un c’è bisugnu di fari accussì, ca ora spiegammu tutti cosi, allura, lu fattu è…

CUNCETTA: Di ssa misa…

BENIAMINU: Dunque, stava dicinnu ca Basiliu, na simana fa, appi ‘n’incidenti di caccia e ristà mizzu surdu…

GIROLAMU: Mizzu pi ’un diri tuttu!

BENIAMINU:(rivolto a Girolamo) Ha na dilicatizza pi diri li cosi. Comunque cara Caterina ‘un è cosa gravi. Cci fici fari na visita ‘mPalermu e tra un misi avissi a  guariri.

CATERINA:(li guarda stupita) Si ma ‘un haiu caputu chi c’entra chissu cu chiddu chi ficiru cca, ddu schifosu e dda…dda ciaula!

CUNCETTA: Prima di tuttu ‘un ti pirmittu di chiamalla ciaula, ma scusari la mamma siddu ti parlu accussì, ma Rosalia è na picciotta pulita. Allura ascunta, airi Rosalia vinni cca pi fari l’aguri a Gaetanu pi lu vosciu fidanzamentu, ma ccac’era videmma Basiliu ca capì na cosa pi n’antra…

GAETANU: Infatti, ia salutavu a Rosalia dicinnucci sti semplici paroli: ciao Rosalì assà avi ca ‘unni vidimmu; Basiliu chi capì ‘mmeci: ciau amuri mì assà avi ca ‘unni vasammu. E di dducu accumincià lu ‘mrugliu e ‘un ci fu virsu di faricci capiri ca a ma zzita si tu!

CATERINA:(dispiaciuta scoppia a piangere) Bedda Matri mi dispiaci, chi vriogna, ia ‘un sapia nenti di Basiliue appena ci sintivu diri ddi cosi m’acchianà ‘u sangu ‘ntesta. Mi dispiaci Rosalì pi tutti ddi cosi chi ti dissi.

ROSALIA: ‘Un ti proccupari, l’importanti ca ‘un successi nenti, forsi videmma ia o pustu tua avissi fattu la stessa cosa, anchi si ‘un criu c’avissi avutu ‘u coraggiu di pigliari u fucili. (tutti scoppiano a ridere)

GAETANU: Pi sì e pi no, quannu ni maritammu fucili dintra ‘unni tignu. (tutti ridono poi suona il campanello)

GIROLAMU: Vaiu a grapu ia. (ironico) Ah! Bongiornu!

BASILIU: Bongiornu, mih, ma tutti cca siti? Chi c’è festa?

GIROLAMU: Astavamu facinnu veru na bella festa a causa da to surdania!

BASILIU: Veru, stavavu facinnu na bella lista in casu di cerimonia? E ia ci sugnu ‘mmitatu?

TUTTI:(si guardano)

BASILIU: Allura ci sugnu ‘mmitatu?

GAETANU: ‘Mmitatu, è!

BASILIU: Chi, svitatu?!

TUTTI: (urlando) ‘Mmitatu è, ‘mmitatu è, SANTA PACINZIA!

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 16 volte nell' arco di un'anno