S’arrinesci semu ricchi

Stampa questo copione

VRASI

Belmonte Mezzagno, 27, Settembre 2005

S’ARRINESCI SEMU RICCHI

  

   Commedia brillante in tre atti di: Rocco Chinnici

La commedia di Rocco Chinnici, ambientata nei nostri giorni, rende evidente quelli che sono i desideri e le debolezze di ognuno di noi. Il sogno di tutti è, infatti, quello di apparire diverso rispetto a quello che in realtà siamo, possibilmente migliore: più colto, più ricco, più felice di quanto in realtà si è.

E’ quest’aspirazione a “ migliorarsi ”, anche se per gioco, che spinge

“ Ciccu “, un disgraziato come tanti, ad inscenare una commedia in occasione dell’arrivo dello zio “ Frenz “. Questo personaggio rappresenta la concreta realizzazione dei tanti emigranti simili che hanno cercato – con successo – fortuna nel nuovo mondo. In realtà anche lo zio Frenz pur essendo molto ricco non è molto felice; anche lui vorrebbe cambiare la propria situazione, magari amando qualcuno.

Si tratta insomma di una commedia “ dentro “ la commedia, in cui i personaggi, almeno per qualche istante, possono essere diversi da ciò che in realmente sono.

Personaggio chiave della commedia, a mio avviso, è quello di Bastianu, lo scemo del paese che grazie alla sua evidente “ diversità” riesce a dire in faccia ciò che pensa senza preoccuparsi di salvare le apparenze. Lo spettatore, paradossalmente, è indotto a provare una sorta di invidia per Bastianu proprio per la sua libertà.

                                                                       Patrizia Milici

Personaggi

        

         Ciccu                            Capo famiglia (barbiere)

         Rosalia                         Moglie

         Germano                      Figlio

‘Gnaziu                        Padre di Ciccu

         Frenz                            Zio di Ciccu

         Padre Luigi

         Suor Concetta

         Bastianu                       Scemo del paese

         Luana

         Vrasi

         Notaio

Peppina

         Catarina

        

(Ambientata dentro una bottega di barbiere).

CICCU

( Barbiere, è intento a servire un cliente ) U sintistivu, cumpari, chi liggi ca ficiru pi jiutari li puureddi?

VRASI

Ma chi diciti? Capistuu bonu? ‘Na liggi pi jiutari li puureddi…(Ride) Nun mi faciti ridiri; ‘n’autra  ora!

CICCU

Riditi si; comu si vidi ca siti ‘gnurantunazzu. 

VRASI

Ah, ju sugnu ‘gnurantunazzu! No vui, pezzu di babbasuni ca siti, ca v’agghiuttiti tuttu chiddu ca dicinu li pulitici o megghiu… li allivatori di polli!

CICCU

Allivatori di polli! Ma di ‘nzoccu stati parrannu cumpari?

VRASI

U viditi? E poi sugnu ju lu ‘gnuranti; arruspigghiativi! Aviti a sapiri ca Diu a l’omu nun ci misi pollu a dd’epuca, picchì era ‘ntentu a fari ‘na bedda pecura, e siccomu era troppu cuncintratu, eccu ca fici l’omu ca sapi di pollu e di castratu. (Ciccu non capisce) …‘No capistuu; vegno e mi spreco…

CICCU

‘Gnuranti! Mi spiego!

VRASI

No no, capistuu giustu: mi spreco; picchì cu vui cuntinuu a perdiri tempu. Allura Vi stava dicennu… a si, lu pollu! Vui pinsati ca lu pollu, si sapissi di essiri pigghiatu pi fissa… vogghiu diri… accapunatu, ‘ngrassatu, pi poi essiri manciatu, vui diciti ca nun si cuntintassi moriri di fami? E nuautri, nuautri nun semu cchiù senza ciriveddu di lu pollu? Ca puru sapennulu di essiri pigghiati pi fissa, cuntinuamu a fari comu la pecura: béé, béé, béé; basta ca sintemu la campanazza di la pecura mastra sunari… tutti d’appressu. Cumpari, li allivaturi di polli a sannu longa, e allura vui, comu tanti autri… ora ci voli babbasunàzza, sintiti sunari la campanazza e partiti.

CICCU

Però nun cridu ca puru a li poviri…

VRASI

Ancora! A lu poviru sulu la morti lu po’ jutari.

CICCU

Ma la liggi…

VRASI

E ancora cuntinua a munciri la pecura strippa! Ah, ma allura siti duru di cumprinsoriu; e lu pollu è veramenti cchiù scartu di vui! Eh! Cumpari stati attentu ca li scagghiuna su (facendo il gesto) tanti. U sintistvu ca li dintista si misinu a fabbricari dinteri d’acciaiu?

CICCU

D’acciaju? E picchì?

VRASI

Comu picchì, cumpari! Ma pi li politici, li allivatori di polli; dicinu ca la rintera divintau quasi d’obbrigu pi li novi eletti.

CICCU

Finitila, va!Vui chiffari a oj ‘un ‘nn’aviti e jti cuntannu fissarii.

VRASI

Accussì diciti? ‘Nfurmativi, ‘nfurmativi e poi viditi. Allura, ma faciti sta varva? (Si sente suonare una chitarra e canticchiare. E’ Bastianu, lo scemo del paese che va chiedendo l’elemosina. Entra)

BASTIANU

(Pronunzierà male tutto ciò che dirà) M’a fatiti a limotina, mattu Ticcu?

CICCU

Trasi, trasi Bastianu e ssettati cà, ca… comu ‘mpari Vrasi mi paja la varva ti dugnu acchi cosa…, ancora nun haju fattu nenti.

BASTIANU

E vui, tù Vati, nenti mi dati?

VRASI

E chi haju di dariti ju? Si putissi ti jnchissi di sordi, ma… (Fa segno di non averne) Chi dici, ‘nno mentri chi spetti ‘nna fa sentiri ‘na canzunedda,?

 

CICCU

Si si, ssettati, settatti e nni canti chidda di… Ciuri ciuri.

BASTIANU

Turi turi?

CICCU

Si, Arfiu Arfiu! (Quasi sillabato) Ciuri ciuri.

BASTIANU

Ma chi tintittivu mattu Vati? Picchì ju ti ditti, un ditti  turi turi?

CICCU

Facemunni a cruci ca matinàta! (Rabbia contenuta) Tu dicisti… tu…

BASTIANU

No tu! Tu; u tenti? Tu, tu.

CICCU

Mi sta parennu cuntu ri tri surdi.

BASTIANU

I ti tuddi! Ma chi diti?

CICCU

Se i tri merri! Va beh, va beh! Lassamu perdiri, canta chiddu ca vò.

BASTIANU

(Fa come per accordare la chitarra) Le tantari in tol, in mi, o in ti?

CICCU

Senti, cantala (indicando Vrasi) in luì, basta ca canti.

BASTIANU

(Accorda la chitarra e poi canterà stonato) Vitti ‘na totta tupa ‘nu tannu uuunì, fui turiutu e ti voti pia aaari… (Interviene Vrasi)

VRASI

Senti, ma quantu voi pi jiritinni?

BASTIANU

(A Ciccu) Ti ditti?

CICCU

Nenti, dici ca… ci doli a testa.

BASTIANU

E te fari allura? Mi tittu? (Nessuno risponde) Allura tantu? (Silenzio) Oh, tu tia parru? (Vrasi dice qualcosa all’orecchio a Ciccu. Ciccu fa segno a Bastianu di aspettare; va a prendere della bambagia, e mentre Bastianu è intento ad accordare la chitarra, a sua insaputa se la mettono a tappo negli orecchi. Ciccu fa cenno a Bastianu di riprendere a cantare).

CICCU

 E orami raccumannu canta beddu forti. (E quello ricomincia a squarcia gola).

BASTIANU

Vitti ‘na totta tupa nu tannu uuuni; (Ciccu gli fa segno che non si sente e quello canta con quanto fiato ha in gola) Vitti ‘na totta tupa nu tannu uuuni. (Ciccu gli fa ancora segno che non si sente niente, e Bastianu canta da farsi scoppiare i polmoni). Vitti ‘na totta tupa nu tannu uuuni. (Ciccu gli fa ancora segno di non sentire, e mentre Bastianu prova a cantare ancora più forte, entra Rosalia con una mano in fianco, mentre nell’altra tiene un pezzo di legno che fa roteare guardando Bastianu, il quale, intuendo di prenderle, subito smette di cantare ed apre e chiude solo la bocca. Rosalia esce. Vrasi e Ciccu non la vedono perché sono di spalle. Ciccu si gira e guarda Bastianu, e, capendo che c’è qualcosa che non va, si toglie la bambagia da un orecchio, poi dall’altro, mentre Bastianu continua a cantare in silenzio aprendo e chiudendo solo la bocca). Tinnieru Tinnieru li me aaanni, sinnieru sinnieru un sacciu uuuunni. (Ciccu gli si avvicna e si mette la mano all’orecchio per sentire, ma…).

CICCU

Ih, e comu finiu?

BASTIANU

Ti tantu potti, tippu toppa.

CICCU

(Non capisce) Cu tantu porti, scippi a toppa? Ma chi dici Bastianu? Chi è, u forti sciatu ti sucau u ciriveddu? Canta bonu canta! Bonu quantu ti sintemu.

BASTIANU

Tantu? Tantu attuttì? (Canta quanto si sente appena). Tinnieru, tinnieru li me aaaanni…

CICCU

Chi centra accussì! A cantari comu cantavi prima, chi è, ti finiu a vuci?

BASTIANU

Tomu pima, tomu pima? Fotti fotti? E ti… (fa segno di prenderle).

CICCU

(Non capisce) E ti chi? Ah, ma allura longu si! E fammi sentiri, videmu!

BASTIANU

(Riprende a cantare normale; Ciccu si rimette la bambagia e va facendo segno a Bastianu di aumentare e, mentre quello alza di tono, rientra Rosalia col legno in mano. Bastianu, mentre Ciccu gli fa sempre segno di aumentare, gli indica che ha di spalle sua moglie) Ora io tonu e tu balli

ROSALIA

(Adirata) Ora dicu ju ca chistu versu eni? Unni semu, o nacati crubs? O cara joca? (Vrasi si pulisce la faccia ancora piena di schiuma ed esce di corsa), al disco dancise? ‘Nca mancu rispettu pi tò patri hani? Ma comu, ora ora s’addrumintau doppu tanti stulitiamenti  e tu…. (lo insegue attorno a sedie e banchi. Poi si rivolge, sempre adirata a Bastianu che ancora suonava e canticchiava) E tu n’avutru papasuni chi ci soni ancora, ‘un ta bastatu?

BASTIANU

Otta viri ta ju ‘un ti tuppu nenti, iddu diti: tanta fotti, tanta fotti! (A Ciccu) U tta virennu? Ora arrantati! U ta ti fa, mettiti u caccu, ta ti ti mmetti ddu pettu ri lignu. (Esce cantando) Vitti na totta tupa nu tannu uuuni… (Mentre Rosalia insegue Ciccu, entra padre Luigi e suor Cocetta).

PADRE LUIGI

Ma cosa fate donna Rosalia?

ROSALIA

A oj è jornu di penitenza e ci fazzu scuttari tutti li piccati.

PADRE LUIGI

Ma cosa dite? Non credo proprio che Ciccui abbia dei peccati, si è confessato ieri l’altro! (Ciccu annuisce).

ROSALIA

Cu vossia, no cu mia!

PADRE LUIGI

Su via, Rosalia!

ROSALIA

Parrinu, vossia è troppu bonu, e cu sapi quantu u vennu a pigghianu pi fissa cuntannuci chiddu ca vonnu. (Facendo la voce d’altri) “Patri Luigiu, u sapi, stà matina jvu a puliziari u zù Giuvanni… puureddu chi mi parsi piatusu, sulu, senza ‘na pirsuna a latu, mi fici propria ‘na pena”. Patri Luigiu, staju vinennu di farici li survizza a donna Crelia… mischina chi tinirezza ca mi fici, ci appi a pulizziari pirsinu lu darreri; chi pena ca mi fici!” Ma nun è ca cciù cunta a signura ca havi a sò patri… u propriu patri, o a so matri… chiddi c’amisinu o munnu, jittati ‘nta un funnu di lettu, e havi misati sani can ‘un li v’attrova; ma… siccomu vossia è troppu bonu, s’agghiutti tuttu chiddu ca ci dicinu. Siddu ‘nveci vossia nno cunfissiunili ci tinissi ammucciatu un beddu marruggiu cu i gruppa e ciù dassi ‘nto mussu quannu sapi ca sbagghianu, vulissi vidiri si apressu vota ca si cunfessanu…  (ironica) a signura, nun ci dicissi a virità.

PADRE LUIGI

Ognuno sbaglia nei confronti di Dio.

ROSALIA

Patri Luigi, prima di tuttu, ognunu sbagghia versu u propriu patri e a propria matri ca cu tantu amuri nni criscenu e cu tantu sdegnu nuautri l’abbannunamu nno ‘nfunnu di lettu aspittanu ca morinu.

PADRE LUIGI

Sante parole sono; e qualcuno, un giorno, risponderà per quello che fa. Ora la prego donna Rosalia, suor Concetta vorrebbe parlare con Ciccu, ha da dirgli qualcosa.

ROSALIA

Ciù lassu, ciù lassu, è tuttu u so sor Concetta. (A Ciccu) Ah ma ‘un ti pari ca finiu ddocu? (Al parroco uscendo) Ssa benerica parrinu.

PADRE LUIGI

Che Iddio ti benedica. Dì, ti… (facendo segno di bastonate) confessa spesso tua moglie?

CICCU

Patri Luigi, acchi jornu, mi ‘nsaccu ‘na bedda tonaca e a cunfessu ju a cunfessu; ci nne dari ‘na bedda ‘nsaccàta ri faricci liccari lugna (suor Cocetta si fa il segno della croce guardando in alto). Mi scusassi suor Concetta, ma certi fimmini fannu perdiri u lumi di la raggiuni.

PADRE LUIGI

Dai smettila Vrasi, certe cose non dovresti proprio pensarle!

CICCU

Giustu, dicistivu giustu, nun l’avissi propria a pinsari, avissi sulu di chiudirimi l’occhi e cafuddari a unni ‘nsertu ‘nsertu.

PADRE LUIGI

Ma… Vrasi! Come? Mi ricordo di quel giorno, quando pronunziasti quel dolce “si”, e ora…

CICCU

E nun mi putìa veniri ‘nta punta di la lingua, ddu jornu? O… un svinimentu, ‘na paralisi, un motu, un corpu di sangu…

SUOR CONCETTA

Attento Ciccu, che il male che ci auguriamo spesso accade che ce lo troviamo addosso.

CICCU

Suor Concetta, io a mia dicìa sulu ‘nta punta di la lingua; l’autri cosi eranu rifiruti a me mugghieri.

PADRE LUIGI

Su, smettila adesso e senti quanto deve dirti suor Concetta. (Padre Luigi si congeda dai due) Io vado sorella, ci vediamo per l’ora del rosario. (P. Luigi esce).

SUOR COCETTA

Andate pure padre Luigi, sarò breve con Ciccu. Ascoltami Ciccu, io… anche se so di non doverlo fare, dovrei confidarti un segreto; una cosa insomma che tu… non dovresti sapere, mentre io….

CICCU

Suor Concetta mi sta facennu cunfunniri tuttu senza ‘ncuminciari, ‘un parrassi a monosillabi, mi dicessi, ju ‘un haju nenti di chi mmucciari… Aspittassi ca chiudu a porta, picchì li mura hannu aricchi longhi.

SUOR CONCETTA

Dimmi, tu sai… cantare? Perché se no… (fa segno di pulirsi il muso).

CICCU

Ah, ma allura è propriu a jurnàta! Ma comu? ‘Un la vitti antura a dda crapa di me mugghieri cu ddu marruggiu ‘n manu ca mi vulìa ‘nsaccari a bastunati pi quantu si stava cantannu ‘n’anticchia?

SUOR CONCETTA

E… cantavi intonato?

CICCU

L’havi prisenti a campana da chiesa da Madonna u Rusariu, ca si nni sta cadennu a pezzi cu tuttu u battenti? Eccu, propria d’accussì, sciaccata para para… ma non era ju chi cantava, era Bastianu u babbu.

SUOR CONCETTA

Io parlo di te… sei tu che devi saper cantare! E’ questo che conta perché si avveri quanto sto per svelarti.

CICCU

Sorella, mi dicissi ‘na cosa, nun è ca pi casu a oj vossia chiffari a chiesa ‘un ‘nn’havi e…

SUOR CONCETTA

E va bene, forse è meglio che me ne vada tanto ho capito che non t’interessano proprio… un milione di dollari.

CICCU

(Sbalordito) Un miliuni… di chi?

SUOR CONCETTA

Di dollari!

CICCU

(Sbalordito) Ri dollari? E chi ci trasu ju cu cantari e chi… dollari, comu dici vossia?

SUOR CONCETTA

Se mi lasci parlare, ti renderai subito conto che c’entri… e come, se c’entri!

 

CICCU

Parrassi, parrassi,

SUOR CONCETTA

Dimmi. Tu, in America non hai uno zio di nome Francesco?

CICCU

Cciù dicìa ju, suor Concetta, ca c’era sbagghju. Ssu cristianu ca dici vossia nun lu canusciu propriu; ju l’unicu ziu ca haju America si chiama comu a mia: Ciccu.

SUOR CONCETTA

Ah, quindi si chiama Ciccu! E dimmi una cosa, tu, all’anagrafe come ti chiami Ciccu?

CICCU

All’Africa, comu mi chiamanu? ‘N’avutra ora! Prima America ora l’Africa, avanti ca è sira vossia mi fa girari menzu munnu.

SUOR CONCETTA

(Meravigliata, si fa il segno della croce) Quanto sei ignorante! E pensare che questo tuo zio ti crede: colto, alla moda, ricco di talento canoro, mentre invece… Io dicevo anagrafe, no Africa! Anagrafe; tu sai cos’è l’anagrafe? (Ciccu fa segno di non capire) Lo sapevo; solo un miracolo può farti diventare ricco.

CICCU

Sorella m’havi a scusari, ma cuntinuu a nun capiri nenti, anzi mi  veni sempri cchiù difficili acchiappari il concerto.

SUOR CONCETTA

Il concerto, si! Tu, più parli e più ti è difficile “acchiappari”… come dici tu, il milione di dollari.

CICCU

Sintissi, ju pi un milioni ri dollari, comu dici vossia, mi facissi cusari la vucca cu ‘na zzaccurafa, mi facissi…

SUOR CONCETTA

Questo tuo zio, di nome Francesco che in siciliano significa anche Ciccu, devi sapere ch’è rimasto sin da piccolo molto legato alla chiesetta delle Anime Sante, in quanto vi fece l’asilo, lo frequentò insomma, e quindi spesso ci scrive inviandoci qualche dollaro in beneficenza alla chiesetta, e, ieri l’altro, mi ha inviato una lettera sigillata, dove mi confessava, giacché sono la madre superiora, di volere fare testamento, donando tutti i suoi averi… che ammonterebbero appunto a  un milione di dollari, a l’unico suo nipote ed erede Ciccu Sciortino abitante a Belmonte Mezzagno in via principe Ventimiglia, il numero a dire la verità non si capisce bene…

CICCU

E nenti ci fa; ci su tanti cosi can un si capiscinu beni ‘nna stu paisi. Va, ricu stu principi Ventimiglia ca formò u nostru paisi aviri ‘na strata unni ‘un c’è mancu un nummaru., però li strati cu i nummari e cchiù mpurtanti  li damu a l’avutri genti ca mancu camuscemu, ora ricu ju nun è lu stisu duscursu di chidda ca ci va pulizia lu culu a donna Crelia lassannu lordu chiddu di so patri? Eh, cara suor Concetta, ‘nzoccu siminamu arricugghiemu! Ma riturnamu a nuautri, di chiddu ca dicistivu, di ‘na cosa sugnu certu, ca di ssù Sciortinu ca dissi vossia, sugnu veramenti ju., la mia pirsuna.

SUOR CONCETTA

Sia lodato Gesù Cristo! E allora, visto che cominci a capire, ascolta quanto egli esprime nella sua volontà. Dunque, per prima cosa vorrebbe che tu fossi molto, ma molto colto…

CICCU

(Non essendo di statura bassa e capendo male) E allura cuminciamu mali! Comu facemu, mi strinciu?

SUOR CONCETTA

Vedo che abbiamo proprio cominciato bene, meglio di così… L’altra cosa è che devi darti alla moda bizzarra, cioè vestirti con indumenti sui generis…

CICCU

E allura, dicemu ca già abbiamo finito, abbiamo concruso, ‘un putemu fari cchiù nenti, va!

SUOR CONCETTA

Perché? Ti viene forse difficile vestire diversamente?

CICCU

Suor Concetta, ci dicu ca ju pi tutti ssi dollari… ddocu, facissi quarsiasi cosa, puru chiddu di caminari ‘nno corsu du paisi cu culu di fora… mi scusassi; ma mittirimi li robbi di li geniri no, ju sulu un figghju haju, e masculu pri giunta… si masculu u pozzu chiamari; havi dda disgrazia di essiri (facendo segno di gay).

SUOR CONCETTA

Ma che c’entra tuo figlio e i generi! Io ho detto ”sui generis”… per stare ad indicare un tipo tutto a sé, che veste in modo particolare insomma. E l’altra cosa è che dovresti saper cantare; tutto qui.

CICCU

(Ironico) Ah, tutto qui, e menu mali! ‘N pochi palori, ju avissi a essiri: struitu, vistirimi alla “san frasò” e sapiri cantari. E tuttu chistu ’nna quantu jorna avissi a essiri prontu?

SUOR CONCETTA

Al più presto possibile; tuo zio mi ha specificato di voler venire per l’ultima volta in occasione della festa del patrono del paese, la festa del SS. Crocifisso, insomma.

CICCU

Ma chi, chidda ri st’annu?

SUOR CONCETTA

Certo! Quale se no quella dell’anno prossimo?

CICCU

E comu fazzu, sorella? Semu a Giugnu, mancanu appena appena tri misi, ma mancu facennu un viaggiu cu culu di fora a Santa Rusulìa… scusassi ancora, mi pozzu sarvari.

SUOR CONCETTA

Lascia stare Santa Rosalia e questo tuo… culo (si fa il segno della croce) di fuori, qui è la volontà quella che conta, volontà e soprattutto pazienza, e… se vuoi veramente diventar ricco, devi averne tanta di pazienza. Io vado ho il rosario che mi attende.

CICCU

Ih, vossia si nni va! Prima veni attizza u focu e ora… ca pigghia sta crapa o scuru? …Ju ‘un sacciu mancu di unni ‘ncuminciar; unni mettiri li manu, ‘nzumma. E poi, suor Cuncittinedda bedda, cu sta famigghia difittusa ca mi trovu a raviri: gnuranti comu la scecca du zù Donisi, comu arriva me ziu chi po’ diri? ‘Un lu vidi ca è tutta ‘na farsa, un truccu? Va, ju ca haju ‘mparato a parrare cu tantu scilinguagnolo, vistutu cu … li jenniri comu dici vossia; la vuci cu la ucola d’oru… chi po’ pinsari stu cristianu, ca lu stamu ‘nfrusannu? E li dollari… (fa segno di pulirsi il muso).

SUOR CONCETTA

Caro Ciccu, io quello che dovevo fare l’ho fatto, anche se… non dovevo; capisci? Neanche a padre Luigi ho detto niente. Il resto è compito tuo. Sia lodato Gesù Cristo, e…che Iddio te la mandi buona (esce).

CICCU

Me la manna? Me li (facendo segno di soldi) manni! (Pensieroso) Ih, e ora, comu fazzu? Di unni ‘ncuminciu? (Prova a schiarirsi la gola e cantare. Canterà sempre stonato) Diciticcillu a sta cumpagna vostra, c’aggiu pirdutu u sonnu e a fantasia, e a vogghiu beni, chiossà da vita mia… (ci pensa un po’; poi soddisfatto) a te u ziu: Ciccu, Ciccu, Ciccu! E ddocu carinu i dollari, cara sorella! E ‘n questo primo sercizio siamu appostu, chista da vuci va benissimu, parissi chi avissi nisciuto frisco frisco del conserbatoreo, nun mi l’aspittavo propiu; quistioni di manciaremi puro quattru sardi salati er’è fatta; quanto a stroireme vajo ‘na para di mise nella maestra Rebauto, e pi vestiri a la “sanfrasò” abbicinu ‘n Palermu a “lattarini”, avogghja di robbi ca c’eni dda; mi pare che tutto dovessi di chi essire appostu. (Riprende a canticchiare molto soddisfatto) Discitincillu a sta cumpagna vostra… e docu: Ciccu, Ciccu, Ciccu! (Entra Caterina che sorregge Peppina, la suocera, la quale ha un fortissimo mal di denti e si lamenta tanto).

CATERINA

Bon giornu mastru Ciccu, chi è vi stati priparannu pi cantari pa festa ‘o Signuri? Eh, oramai picca ammanca.

CICCU

A diri propriu la virità, tantu bonu stu jornu ‘un mi pari propriu ca ‘ncuminciau, e lassatila stari sta festa du paisi ca si ammancava chiossà forsi era megghiu; ma dicitimi…

CATERINA

E chi vaju a diri, nun lu viditi? Anzi, ‘un lu sintiti chi musica?

PEPPINA

Ahi, staju murennu! A vucca, a vucca mi sta sautannu! Ahi, ahi, moru, moru, moru!

CICCU

Eh, bonu donna PIppina, carmativi ca ora vi passa.

PEPPINA

Chi nuttàta, chi nuttàta, nu haju chiudutu occhiu. (Riprende a gridare lamentandosi) Ahi, ahi! nun ci a fazzu cchiù, nun ci a fazzu cchiù!

CICCU

Zittitivi donna Pippina e nun ghjittati vuci ca si scinni me mugghjeri nni ‘nsacca a bastunati nni ‘nsacca, u capistu? Assittativi quantu videmu. (Si siede e continua a lamentarsi). Zittitivi vi dissi, santu riantanuni! (Peppina si calma un po’) E allura japremu sta vucca (non appena apre la bocca, Ciccu fa come per sentirsi male dal brutto odore che fuoriesce) Corpu di sangu, m’accupavu! Pari c’avissi japrutu a tavuloccia du retrè! E chi manciastivu, jattareddi morti?

PEPPINA

Ahi, ahi, staju murennu?

CICCU

E bonu, carmativi, quantu videmu, e zittitivi vi dissi! (Si mette al naso una molletta da stendere la biancheria e le guarda la bocca) Minchiuni chi denti rancidusi c’aviti! U svitolli ci voli!

PEPPINA

Aih, aih, ahi chi duluri, chi duluri! I stiddi, i stiddi, st’haju vidennu!

CICCU

I stiddi? Ma quali stiddi si ancora mancu haju misu manu. E zititivi vi dissi! (Guardando se entra sua moglie) Allura, dicitimi qual’è stu denti ca vi doli ‘nno mentri ca vi li vaju tuccannu?

PEPPINA

(Sennza che Ciccu le abbia toccato niente riprende a gridare) Ahi, ahi, ahi, ahi moru! (A questo punto entra Rosalia col bastone).

ROSALIA

E allura? C’avemu a fari a oj?

CATARINA

(Meravigliata) Chi veni a diri, mastru Ciccu?

 

CICCU

Comu chi veni a diri? (Cerca d’inventarsi qualcosa) Veni a diri… ‘nzumma la mia mogliera… in quisto caso la mia otontotecnica, o megghiu ‘nfirmera, e scennuta di sopra con lo anastetico (Rosalia mostra il bastone). Quinti… diciditivi, dovessimo scippare ‘n vivo o con lo anastetico? (Peppina, in silenzio ed impaurita, guarda Lora meraviglita) Donna Pippina, basta ca la mia ‘nfirmera carrica un colpo cca (indicando un punto sulla nuca di donna Peppina) ca lo anastetico subbito fani lo affetto, e vossia nun sentirà cchiù nenti, passerà nell’autro mondo senza sapiri comu…, ah ma poi ritorna, cu ssa vucca cumminàta d’accussì, comu a vidi san Petru sicuramenti ci ttisanu li capiddi e mancu dda supra a voli! Allura, (Rosalia alza il bastone mentre Peppina la sta a guaedare) chi dici?

PEPPINA

No, no, ferma, ferma! Ahi, staju murennu! ‘N vivu, ‘n vivu mi l’aviti a scippari (Rosalia se ne va e Lora la guarda stupita).

CICCU

(Le riguarda la bocca) E allura, quali dicidistivu ca è lu denti? (Peppina non risponde) U capivu, aspittati ca li jamu tuccannu a unu a unu (prende una pinza e va per incominciare).

PEPPINA

Nun scippati, nun scippati si prima nun vu dicu ju!

CICCU

(A Catarina) Dicu… a vuliti teniri a vostra soggira, avanti ca cci scippu li denti sbagghiati? (Peppina si calma e Ciccu comincia a toccare i denti uno per uno) Dicitimi quannu vi doli. (Comincia a toccare) Chistu?

PEPPINA

(Dimenandosi e lamentandosi) Ahi, ahi! Chissu, chissu!

CICCU

E chistu?

PEPPINA

Aih, ahi! Se, se chissu, chissu!

CICCU

E chist’avutru?

PEPPINA

Bih, bih, forsi chissu eni, u sentu!

CICCU

E chist’avutru ancora!

PEPPINA

Aih, aih, aih! Forsi ci semu; chistu eni!

CICCU

(Cattedratic,o a Catarina) Eccu, lu viditi? Comu vulivasi dimustrari! Cara donna Catarina, vostra soggira nun havi propria nenti, nenti di nenti.

CATARINA

Nenti! Comu nenti? A vucca ci sta sautannu!

CICCU

Taliàti (tocca la mandibola di Peppina e quella grida sempre più forte), u viditi? (Si tocca con l’indice la tempia come a voler significare fissazione)  E sulu ‘na  liggera forma di “’mprissioniti”.

CATARINA

(Che non capisce) ‘Mprissio…chi?

CICCU

No chi; niti, ni-ti. E’ una leggera ‘nfizioni alla ‘mprissioni. ‘N pochi paroli, la ‘mprissioni è ‘na sinsazioni fisica ca spinci la menti… o megghiu il cirvelletto, a farinni sentiri chiddu ca nun c’è, e siccomu nun c’è c’avemu a sentiri? Ma… però, la ‘mprissioni ca è china d’infizioni, nni cunvinci ca lu sintemu… e ‘nveci… (Fa segno di niente, mentre le due si guardano meravigliate).

PEPPINA

Si, ma ju u duluri u sentu forti, forti!

CICCU

Eccu, lu viditi? E’ normalissimo! Chissu, cara donna Pippina, è picchì nni la ‘mprissioni ci aviti troppu ‘nfizzioni.

CATARINA

(Preoccupata) E allura chi c’è, chi si po’ fari?

CICCU

Ci su du cosi ca si ponnu fari.

CATARINA

E quali, quali?

CICCU

La prima, e la po’ fari sulu idda, è chidda di cunvincirisi ca lu duluri nun c’è, nun esisti, un ‘nn’havi propriu; ma pi fari chistu ci voli forza di vuluntà.

PEPPINA

(Lamentandosi forte) Ahi, ahi staju murennu!

CICCU

(A Catarina) Mi pari ca a piggiurari jemu; secunnu mia vostra soggira havi puru un pocu di ‘nfizioni alla vuluntà, u viditi ca lu duluri lu senti sempri?

CATARINA

(Peppina sta sempre a lamentarsi e Catarina la rimprovera) E bonu mà, ancora! Vossa si zitti, nun lu senti a mastru Ciccu ca ‘un havi nenti. (a Ciccu) E… dicitimi, l’autra cosa quali sarìa?

CICCU

Chidda di iri ‘nna uno psicoccolo che ci rinesci a tirararicci li virmuzza di la panza pi vidiri quali è chiddu ca ci ‘nfiziona la ‘mprissioni e curarisi sta ‘mprissioniti (Peppina continua a lamentarsi). E avanti susiviti babbasuna ca siti, can un aviti nenti; ora vostra nora v’acumpagna dallo psicoccolo e subbitu viditi ca riturnati cca ringraziannumi. Avanti, avanti allistitivi, prima ca la ‘mprissioni s’imprissiona di cchiù.

CATARINA

(Sorreggendo la suocera ed avviandosi ad uscire) Sia ringraziatu Diu! Grazii, grazii mastru Ciccu, sapi Diu comu aviamu a fari senza di vossia. Vossa si susi mà, e bonu ci dissi! Nun lu ‘ntisi can ‘un havi nenti! Quantu veni lu disturbu, mastru Vrasi?

CICCU

Nenti, nenti, chi vuliti ca m’aviti a dari, voli diri ca vi accetto quarchi pocu d’ova frischi e un gnadduzzu giuvini di chiddi nustrali.

CATARINA

Grazii, grazii, mastru Ciccu, prima ca è sira sariti sirvutu a duviri (escono mentre Peppina va sempre lamentandosi).

CICCU

Cridenza e cridenza, sempri cridenza ‘nna stu paisi, la maistria di lu sapìri nun havi mai cumpenzu… a sapillu ci avissi scippatu quarchi denti, abbonè chiddu ca pigghiava, pigghiava. (Si sente provenire dalla strada un bel canto) E cu è sta bedda vuci? (S’affaccia alla finestra e, dopo un po’, chiamando) Signurina, signurina, avvicinati cca. (Tra se) Quantu viremu, si cu sta bedda vuci… anchi siddu nun ‘nn’avissi propriu di bisognu, mi putissi jutari pi ddu discursu di me ziu miricanu.

LUANA

(Entrando. Parlerà quasi con perfetta dizione) Permesso, permesso, si può?

CICCU

Si accomira!

LUANA

Buon giorno. Ha chiamato me?

CICCU

Proprio raccossine, ella, ella si. Mi scuserebbe ma eni di quisto paise? A cu apparteni? Lo sapi ca havi ‘na bedda voci?

LUANA

Grazie, grazie; sa, io sono una cantante, e sto laureandomi in architettura. Non sono di questo paese, ma di Palermo; mi trovo ad essere qui soltanto perché studio lo stile barocco, e, siccome la scalinata di questa vostra stupenda chiesa è meravigliosa, vengo spesso a Belmonte Mezzagno per studiarne i particolari. Ditemi, come mai la chiesa spesse volte è chiusa; è strano, non dovrebbe essere sempre aperta?

CICCU

Lassamu stari, ca s’è pi chissu, di cosi strani nni stu paisi…; però ci haju di diri ca è un beddu paiseddu.

LUANA

E’ bellissimo! Ci sono dei posti stupendi; alle spalle della chiesa madre poi…solo che questi meravigliosi posti avrebbero bisogno d’essere… come dire…

CICCU

Sintissi a mia nun si sfurniciassi, tantu… Mi dicissi ‘nveci, lei dissi ca è cantanti, vjiu macari ca è struita e… sicuramenti sapissi puru comu cunsigghiarimi a unni truvari li vistiti di li geniri… nun è ca mi putissi jutari a…?

LUANA

(Più confusa che persuasa) Mi creda non ho capito proprio niente di quanto mi ha appena detto, si spieghi meglio e non si sforzi di parlare… diciamo in italiano, forse la capirò meglio.

CICCU

E va bene. (Quasi sillabando) Io avessi…

LUANA

Ho, vuol dire ho; io ho.

CICCU

No, non ce l’ho! Macari! Lo volessi.

LUANA

E cosa, cosa volesse?

CICCU

Che lei mi daresse una mano tre vorte.

LUANA

Continuo a non capire.

CICCU

Ce lo spieco megghio. Mi dovesse ‘nsignare a stroirmi, cantari e a vestiri; ‘nquanto a  stroire, io dicessi pure a tutta la famigghia.

LUANA

Mi pare d’incominciare a capire. E lei, mi scusi sa, ma io vorrei entrare nella privacy…

CICCU

No, non ci po’ entrare, il gabinetto è solo pir l’omini.

LUANA

Il gabinetto?

CICCU

Lei dici: entro… e prima che trase ce lo dico ca…

LUANA

(Stupita) Mi sembra di sognare. A raccontarlo ai miei amici ti voglio!

CICCU

‘Nzocco del gabinetto?

LUANA

Ma che gabinetto e gabinetto! (Pensando d’essere presa in giro) Senta, non è che lei… col suo… diciamo… modo di fare, vuol prendersi gioco di me?

CICCU

Ciù giuru signurina, u gabinettu sulu pi l’omini è! (La invita a seguirlo) Vinissi, vinissi ca ciù fazzu avvidiri.

LUANA

Oddio, sto sognando! Io dicevo privacy, nel senso di prendermi confidenze, entrare nel suo privato insomma! E volevo capire, come mai non ci ha pensato prima ad istruirsi?

CICCU

Ah, viditi chi trasi e nesci du gabinettu pi ‘na parola mali caputa! E picchì, picchì, picchì… ora si prisintau stu me ziu!

LUANA

Che… prima non c’era?

CICCU

C’era, c’era; sulu ca ora trasiu… a troffa (Luana non capisce). Và, nel mentre che non l’aspettavo, e siccome si non m’insigno quiste tre cosi illo non mi lassa li dollari, allura ju li dovrebbi fare. Ah, ma a lei la pagu, la strapagu, nun si pigghiassi pinseri pi li piccioli. Capiu ora?

LUANA

(Incerta) Forse si e forse no. E chi sono gli altri componenti della famiglia?

CICCU

Dunqui, sunno: mio figghio ca è un pocu riciamo… ‘nzomma ca non è pi lei… no ca lei e laria, è ca non ci piacino le fimmine va! Poi c’è pure mio patre ca eni ‘n’anticchia pi li fatti soni, un pocu sfasatu, mi capiu? Cu li freni rutti và. Mentre ca poi c’è la mia mogghiera ca eni uno generali di battaglioni e casa casa va caminanno sempri con un marruggio, come se fosse di guardia (entra Rosalia col pezzo di legno in mano).

ROSALIA

Sintemu, sintemu chi ti facisti ‘mpaccari sta vota!

CICCU

(Luana è meravigliata) Senti, ma dicu ju ti vò… (poi a Luana) A scusassi, signurina, idda…

ROSALIA

Idda! Idda chi? (A Luana) Sintissi signurina si nni issi ca nuautri nun avemu accattari nenti, né pignati, né ferru di stirari, né cuperti e ne mancu linzola… ‘nzumma nenti di chiddu ca lei vinni.

LUANA

Ma io…

ROSALIA

Tutti accussì diciti, ju, ju. A curpa nun è a so, ma di stu gnucculuni di me maritu ca ca scusa di varveri e tuttu fari: varva, scippari denti, fari puntura, ‘mpicciari li mignatti…‘nsumma ‘nna sta putìa fa trasiri a tutti chiddi ca passanu pri la strata. Si ‘nveci…

LUANA

Senta signora, io sono stata chiamata da suo marito, ero in giro per i fatti miei, e mi ha raccontato di vostro zio che dovrebbe donarvi i dollari.

ROSALIA

Me ziu? I dollari? (a Ciccu) Ma quali dollari?

CICCU

Si chiudissi cincu minuti sta vuccazza di cascetta, ti putissi spiegari la storia puru a tia pi filu e pi signu. E menu mali ca stamu nall’Italia, picchì si stassimu ‘nna Turchia o ‘nni l’Arabia, cu d’avutra camurrìa ri harem ca usanu dda, ‘nn’avissi di spiegariccillu a tutti di mugghieri, e si diu unni scanza fussiru tutti comu a tia, avissi prifirutu assittarimi nni ‘na bedda seggia elettrica.

ROSALIA

Sparti! Havi lu curaggiu di pigghiare di ‘n capu. Ma comu, prima ci  cunti a storia a prima ca ‘ncontra, e chi mancu canusci! (A Luana) Sintissi a mia signurina si nni jissi, nun lu sta vidennu ca me maritu duna nummari? Lei s’avissi ‘na cosa di cuntari… un sigretu, mi dicissi, u cuntassi o primu ca ‘ncontra pri strata, anzicchè a unu di dintra?

LUANA

Sentite, io mi sto trovando ad essere coinvolta in discorsi da comare, e, per i molteplici impegni che mi trovo ad avere non ho proprio tempo da perdere con queste vostre idiozie, quindi scusatemi ma ho proprio urgenza d’andare; ci mancava anche questa. (si avvia).

CICCU

Aspittassi signurina. (Alla moglie) Dicu ju, ma mai ti asciucano quisti cannarini, mai ti sicca quista linguazza, mai ti pigghianu li cummirsioni, grandissima persica pilusa e ‘ngiallinuta ca si! (Alla signorina) Scusassi signurina, è mumentu di rusariu… (si sente Ignazio, papà di Ciccu che dormiva, gridare).

IGNAZIO V.F.S.

Veni ccà! Unni sta jennu? Portimi lu ciriveddu ti dissi; ah lu pirdisti?

CICCU

(Alla moglie) Va dunacci u tò curri, pò essiri ca d’accussì finarmenti si sitema la testa d’un tuttu.

IGNAZIO V.F.S.

Curri ti dissi, e portami ddocu, u capisti?

GERMANO

(L’unico figlio di Ciccu e Rosalia, entra lamentandosi di non poter dormire. Ha i pantaloni strappati, alla moda. E’ gay e parlerà di conseguenza) Ho un sonno, ma un sonno che non vi dico, mentre il nonno…! E poi… un sogno, mi trovavo al lago con Umberto, stavo pescando un pesce (indicando la misura col braccio) così…

CICCU

(A Luana) Eh, chi ci dicìa. La testa ci l’havi sempre al cacio, mai ‘na vota sintiricci diri ca piscau ‘na cozza o chi sacciu ‘na siccia, un molluschettu, no! Sempri pesce, pesce e pesce.

ROSALIA

Nni purtassi ‘n’anticchia a casa armenu di pisci stissu, u figghittu, facissi lo couscusso.

CICCU

(A Rosalia) Ma va cusicci ssi cavusi, tu ’n avuta… u cuscusso! ‘Un ti nni pari mali a fari nesciri a tò figghittu di sta manéra?

GERMANO

Quanto sei arretrato, sei proprio un matusalemme; si usa oramai portarli così i pantaloni, è la moda! Svegliati papy.

CICCU

Ah, è la moda! Quind, chiddu ca prima era vergogna, ora addivintau moda. Ca chi vulemu cchiù! Allura tutti sti sfrinzii ca si vidinu strata strata: u vasa vasa, u munci munci… nuautri cu sta camurrìa di moda, corchi jornu di chisti ‘nni truvamu araviri u corsu du paisi comu ‘na corsia di spitali, china di littina, ma no cu littina chini di malati, ma cu littina supracchini di porci, e a nuautri l’amministrazioni comunali ‘nn’avissi a costruiri ‘na bedda varianti, quantu pigghiamu a la larga e nun disturbami la di loro cuncintrazioni. Ah, chi tempi, chi tempi!

GERMANO

Signorina, non noti mio padre, egli è… come dire… molto arcaico e i suoi discorsi sono rimasti fermi a quei tempi.

LUANA

E no! Anch’io sono e mi sento d’esser moderna, ma queste cose che dice tuo padre non mi sognerei mai di farle, eh, scusa. Il volersi bene è una cosa intima, non aperta al pubblico.

IGNAZIO V.F.S.

T’acchiappavu finarmenti, e chi è stu cosa? Unni è u me ciriveddu? Ah, tu vinnisti? Figghiu di Ttana!

LUANA

Forse voleva dire Gaeatana?

CICCU

E cu è st’avutra?

ROSALIA

Cu vòi c’havi a essiri! E’ to patri ca ogni tantu si mancia i paroli.

IGNAZIO V.F.S.

Si t’acchiappu! Veni cca, cca a venir, pezza di ttana! (Entra Ignazio con un lenzuolo a mantello, un paio di anfibi e un colapasta in testa. Inseguirà tutti attorno al tavolo dando colpi di legno a terra mentre si va chiudendo il sipario).

Fine Primo Atto

Secondo Atto

(Scena medesima.)

CICCU

(Luana alle prese con Ciccu per insegnargli a cantare, canterà sempre stonato) Disciticcilu a sta…

LUANA

‘Ncillu, ‘ncillu! Discitincillu a sta cumpagna vostra… capito? Ma poi, dico io, con tante belle canzoni, proprio di questa dovevi innamorarti?

CICCU

Signurina, è ca chista mi fa pinsari tanti cosi, havi tantu significatu (Canta) livammunni sta maschera… u capiu? E’ bellu essiri la propria pirsuna senza sfurzarisi d’appariri chiddu can ‘un semu. Livarinni la maschira… ciòeni essiri nuautri stissi… belli paroli! E poi a cantu picchì ma ricordu tutta. Allura, pozzu?

LUANA

Ah guarda su questo hai perfettamente ragione, anche se tu vuoi apparire diverso. (Ciccu fa segnale di soldi) Ah, ho capito! E va bene, dai, su.

CICCU

Discitincillu a sta cumpagna vostra, c’aggiu…

LUANA

Più dizione, più sentimento, più… pathos, ci vuole più pathos per cantare bene! Hai capito?

CICCU

Ah, più… pa tuss? E mu putìa diri prima! Ma… è sicuru signurina? (Luana annuisce) Pa tuss… boh!

LUANA

Si, si, pathos!

CICCU

(Che non aveva capito bene, canta e tossisce) Discitincillu (tosse) a sta cumpagna (tosse), vostra (tosse)…

LUANA

Ma cosa fai l’accompagnamento pure?

CICCU

Comu, prima dici ca tuss! E ora…

LUANA

(Adirata) Ma che… tuss! Pathos, pathos! Ma come si fa?

CICCU

Signurina, ora s’incazza? Comu ‘ncumincia a struiri o restu di la famigghia!

LUANA

Ma quando mai! Io me ne vado, e tuo zio pensi pure quello che vuole di voi tutti; così rischio d’impazzire!

CICCU

E ju, allura, che avessi di dire ca ci vivo co tutti?

LUANA

Ma tu sei come loro, scusa! Quasi Irrecuperabile.

CICCU

Irrecu… cu? Allura è signo ca mio zio li… dollari…

LUANA

Mi spiace dirtelo, ma credo proprio che tu i dollari non li erediterai mai. A meno che…

CICCU

A meno che…

LUANA

Dì, tuo zio è da tanto che non viene?

CICCU

Di quanno ero nico.

LUANA

Vuoi dire… piccolo? (Ciccu annuisce) Allora non ti conosce? (Continua ad annuire) Ah, ma allora è fatta! Quindi non conosce nessuno della famiglia?

CICCU

A diri la virità, canusci a me patri, eh, è so frati!

LUANA

Ah, è suo… fratello? Si ma egli è come dici tu…

CICCU

Sfasatu?

LUANA

Certo! Quindi non capisce niente! E se non capisce niente, allora…

CICCU

Signurina, ma si po’ sapiri ‘nzoccu ci firrìa ‘nna lu ciriveddu?

LUANA

Forse ho trovato la soluzione giusta a questo caso… solo che tu…

CICCU

Io! Io chi?

LUANA

Dovresti diventare monaca… suor Concetta insomma! Colei che ha gli stretti rapporti con tuo zio.

CICCU

Chi cosa? Ju… ‘na fimmina? E’monaca pir giunta? No, no, no,no!!!

LUANA

Si, si, si, si!!! Proprio così invece, tuo zio non conosce nemmeno suor Concetta… o meglio la conosce solo attraverso le lettere, dico bene? (Ciccu annuisce) Quindi tu sarai quello che aiuterà tuo zio a capire la necessità di donare il milione di dollari al proprio nipote, anche se egli non è ne colto, ne canterino ecc. ecc. Hai capito? Sono un milione di dollari, ma lo capisci che fortuna sarebbe?

CICCU

E si suor Concetta…

LUANA

A lei daremo un po’ di soldi perché possa restaurare la chiesa delle Anime Sante… lei capirà, vedrai, e il resto è fatto.

CICCU

E… il mio me? Lo mio Vrase ‘nsomma cu è ca lo fani?

LUANA

Lo faremo fare… a padre Luigi! Cosa credi che lui non sappia niente, cioè che suor Concetta non glielo abbia nemmeno accennato? Io, intanto è bene che vada a parlargli subito, anche lui avrà sicuramente dei lavoretti da far fare alla chiesetta della Madonna dei Poveri. (esce).

CICCU

Ju, fazzu… suor Concetta e me; e l’autru me… patri Luigi? E ju comu fazzu a fari du facci? Anchi siddu, pinsannuci bonu, c’è tanta genti ca fa tanti facci, e rinesci pirsinu a pigghiarisi li pinsiri di tutti sti facci, accussì… macari pu semplici capricciu di ‘ntricarisi; e ju pi un milioni di dollari ci vaju firriannu ‘ntunnu. Però, viditi la ‘gnuranza chi sorti di scherzi ca cummina; si ‘nveci ero stroito c’era bisogno di quisti sottofuggi? (Si sente suonare la chitarra; è Bastianu. Lo guarda dalla finestra). U megghiu si tu ca nun ha pinseri… i picciuli? E chi ci nni futti a iddu ri picciuli, s’è riccu o è poviru! Iddu basta ca sona e canta… dicemu canta, però nun ci nni futti nenti u stissu si è stunatu o menu… chi è, picchi è scimunitu? E allura? Chi sugnu megghiu ju ca sintennumi d’essiri scartu haju di chi aviri a chi fari cu tutti sti camurrii: li dollari, lu cantu, li vistiti dda… comu dici chidda, e pi giunta ora puru di fari a monaca, e dd’avutra persica pilusa e ‘ngiallinuta di mè mugghieri, sempri cu lu vastuni ‘n manu si unu spiccica ‘na parola cchiù forti? 

BASTIANU

Talutamu ttu Ticcu; ‘un te…(Come a significare bastonate, in riferimento a Rosalia).

CICCU

Un c’è, ‘un c’è, trasi. Certu ca di comu canti e di comu soni ti nni miritassi ‘na bedda ‘nsaccàta ogni cincu minuti.

BASTIANU

A ti? E te fari allura, ah, u timunitu?

CICCU

No, no, cuntinua a fari u scartu! (tra se) Chistu pari ca mi pigghiassi pi fissa.

BASTIANU

Tu Vati, mi pigghi pi pitta?

CICCU

Puru! Chi dicisti pi pitta? No, no, pi sfincionello!

BASTIANU

Pi ‘ntoccu?

CICCU

Ma ricu ju, cu tutti sti lastimi ca haju ‘n testa è cummattiri puru cu tia?

BASTIANU

Tu, tini tempi ‘ntattatu tini! U ta tomu a fari quannu ti accuttì, talìa: (fanno un gioco di movimento con la mano destra e con la destra di Ciccu, poi, dopo aver cantato la strofetta, le congiungono battendole l’una contro l’altra gridando più forte la parola finale) ‘ncattu vatinni di unni vinitti, picchì oramai taddu arrivatti! Arrivatti, arrivatti, arrivatti! (Battono le due mani). U capitti? E’ fatili fatili. E ora mu riti t’avia, ti tti fitiru?

CICCU

Si sapissi ‘nzoccu haju!

BASTIANU

Tintemi, tintemu.

CICCU

Haju: ‘na mugghieri ca mi teni a marteddu, un patri ca duna nummari, st’autru ziu cu tutti li so camurrii; un figghiu ca nun sacciu s’è masculu o fimmina!

BASTIANU

‘Un lu tapi? Veru? Ju u tattu comu ti viri te macculu o fimmina? U tapi comu ti fa? Tti rapi i jammi e talìa, ti ha i pennolo e macculu; ti no ha i pennolo è fimmina! U capitti?

CICCU

(Ironico) Ah, ti ha…

BASTIANU

I pennolo.

CICCU

‘Nca va ca certi voti vulissi propriu essiri comu a tia, m’avissi a divertiri a mettiri u ciriveddu ‘nfolla, futtiriminni di tuttu, putiri vulari cu la menti libbira supra l’arvuli o i tetti di li casi e sentiri li discursa ca si fannu l’acidduzzi ‘ntra li nira o li palummeddi ‘nna li buca di li mura. (Si sente in strada parlare con l’accento americano).

VOCE F.C.

Oh jes! Jes, capito! Tenkiu!

CICCU

(Meravigliato, s’affaccia) Nerbu! E cu è chistu? Chi forsi… arrivò… me ziu? E ora? V’arricogghi sta crapa o scuru!

FRENZ

(Entrando) Good morning! Who you are?

CICCU

Vogghju jucari? A st’ura? (tra se) E cu ciù porta a st’autru? Scusati, ma vui cu siti? A cu circati?

FRENZ

I look for… as  to say…

CICCU

No, no sacciu.

FRENZ

No sacciu? No, no sacciu! I look for… for…Ciccu!

CICCU

(Meravigliato, a Bastianu) Minchiuni, iddu eni, futtutu sugnu!

FRENZ

Cosa essere successo? Conoscere tu Ciccu?

CICCU

(A Bastianu che non sa come rispondere) Ciccu… Ciccu..! E cu è stu Ciccu?

BASTIANU

Tu ttu Ticcu! Tu!

FRENZ

Cosa dire? E che lingua parlare illo?

CICCU

No nenti… iddu dici… (Va a mettersi accanto a Frenz per far paragone alla corpulenza) tu cchiù siccu, tu! Eccu, comu quarmenti che lei è entrato, e già lui vorrebbe fare i paracone della ingrassaggine! Eccu, si! Illo essiri… come dire tietoloco, è fissatu co la tieta, ‘nzumma!

BASTIANU

Ma ti diti ttu Ticcu!

CICCU

Lu senti? Chi ci dissi? Illo… il di lui ‘nzomma, avesse una linguagite, che vorresse dire ‘n termine medici, una ‘nfezione allo linguaggio, ‘n poche parole non rinesce a sprecare beni le palore.

FRENZ

Illo essiri di ‘nautro stato? Orraits?

CICCU

Orrait? Orraittuni!

FRENZ

Altro stato? Not understood?

BASTIANU

(Meravigliato, non capisce) Ti ditti?

CICCU

(Più confuso che persuaso) Nenti, dici… not understood!

BASTIANU

E ti tignifica?

CICCU

Boh! Sarà sicuramenti corchi nova marca di sigaretti, nni fannu tanti America. Anzi… vò fumari?

BASTIANU

Ti, ti, ti!

CICCU

(A Frenz) Ellò! Dici illo che volesse dare due tirate… (facendo il segno) fumare, va! Dare tu sicaret?

FRENZ

(Che non fuma) Nix!

CICCU

(A Bastianu) U sentisti chi dissi? Nn’havi nautra marca, chi dici?

BASTIANU

U tittu è, batti ca fumamu.

CICCU

(A Frenz) Dici illo, va beni nix, (allunga la mano).

FRENZ

Cosa capire? Nix volere dire che io non avere sicarette; io non fumare! Conoscere allora tu quisto Ciccu?

CICCU

Sentisse, io e quisto mio amico… (indicando Bastianu) straniero, non essere di questa casa, noaotri aspettassimo lo varbere che ci dovesse fare i capelli, ma visto che non ceni e ca havi tre ore chi aspettamo, è mugghio che ce ne andassimo.

FRENZ

Anche tu straniero?

CICCU

Oh jess day! Noi ‘ntraprendere viaggio, ce lo salota vossia lo varbere. (A Bastianu) Amuninni Bastianu.

BASTIANU

Ma ti diti, ttu Ticcu?

CICCU

Amuninni ti dissi, ca strata facennu ti spiegu tutti cosi e ti dicu chiddu c’ha  fari, picchì tu d’ora ‘n poi m’avissi tu a dari ‘na manu, u capisti?

BASTIANU

(Ripetono quel giochino delle mani ed escono).Ti, ti, ti! ‘Ncattu vatinni di unni vintiti, picchì oramai taddu arrivatti! Arrivatti, arrivatti, arrivatti! 

 

FRENZ

(Ripete le ultime parole dei due che escono) Arrivatti, arrivatti, arrivatti. Non ci stare capendo nix. ‘Ntanto (guardando la stanza) essiri quisto lo salune di barbiere che mi avere ‘ndicato. (Comincia a chiamare) Ciccu, Ciccu! Nipote mio! Where are you? There is no anybody! (Si sente parlare Rosalia col suocero e si mette ad origliare).

ROSALIA

(Al suocero) Pianu, pianu ca ra scala vulamu!

IGNAZIO

(Che ha capito male) Chi cosa? A scala cantamu? Quali, chidda di Milanu? Chi sugnu cuntentu! Cantamu a scala di Milanu!

ROSALIA

Vossa viri unni metti i peri ci dissi, a scala di Milanu! Prima ca cuntamu tutti li scaluna!

IGNAZIO

‘Nzoccu, i palluna?

ROSALIA

Se i bricichetti! Accura!!! (Si sentirà una grandissima caduta dalla scala).

IGNAZIO

Ahi! Ahi! Ahi, murivu, murivu!

ROSALIA

Chi è, ci finìu finarmenti u babbìu?

IGNAZIO

I rini, i rini, ‘un mi sentu cchiùni!

ROSALIA

(Chiama Ciccu perché corra a darle una mano) Ciccu!! Ciccu! Curri, veni ccà! (Silenzio). ‘Un c’è, u sapìa! Di quant’havi ca ci rrivau la notizia di ddu beddu di so ziu d’America, nun c’è mai!

FRENZ

(Che ha capito qualcosa) Io, essere bello?

 

ROSALIA

Forsi era megghiu ca murìa America (Frenz si tocca facendo scongiuri) senza ca nni sapiamu nenti… ma cu cciù porta a st’avutru crastu (Frenz vorrebbe reagire ma si tiene dal farlo)

FRENZ

Io essiri crastu?

ROSALIA

E picchì, picchì havi li dollari? Capaci ca è puru un vecchiu arripuddutu, rimbambinutu… un trunzu di vrocculu misu addritta e chi voli essiri macari sirvutu a bacchetta: daremi quisto, daremi quillo… Ok? E r’è sentiri puru st’autra camurrìa di ok! (Entra sorreggendo il suocero che va lamentandosi; si gira, e vedendo Frenz vestito in quel modo si spaventa lasciando ricadere il suocero che riprenderà a gridare) Bedda matri, u spirdu!

IGNAZIO

Ahi! Ahi! Ahi! ‘Nun nni pozzu cchiù! Murivu, murivu!

ROSALIA

(Ancora spaventata) E vui, cu siti? Chi ci faciti vistutu di carnilivari?

FRENZ

Carnilivari? Cosa essiri carnilivari?

ROSALIA

Si, si babbìa… (tra se) ‘un facemu ca scappau di quarchi manicomiu?

FRENZ

Cosa dire? (Guarda Ignazio a terra che si lamenta e gli si avvicina meravigliato) Ma tu non essere ‘Gnaziu, mio fratello?

ROSALIA

(Sbalordita, capisce e sviene) Suo… suo… frate… Corpu di sangu veru iddu è! Oh, nooo!!!

FRENZ

‘Gnazio! Fratello mio!

IGNAZIO

(Che si era lentamente alzato, lo minaccia col bastone) E tu cusì? Di quali cuncurazioni (congregazione) si?

FRENZ

Cuncurazioni? Io no cuncurazioni! Io essiri Frenz, tuo fratello Francisco (va per abbracciarlo ma Ignazio non vuol sentirne).

IGNAZIO

‘Nun mi tuccari ti dissi! Ju sugnu figghiu unicu di matri vituva e ddu spiritu santu pi giunta! U capisti?

FRENZ

(Tra se) Non avere per caso sbagliato casa? (Indicando Rosalia a terra ancora svenuta) Ma illa, poco fa, sembrare parlasse di me!

ROSALIA

(Rinvenendo) Bedda matri, unni sugnu? (Entra Ciccu vestito da suor Concetta, Rosalia lo guarda meravigliata) Tu? Oh no!!! (Sviene di nuovo mentre Ciccu le fa il segno della croce e Bastianu la soffia con la talare).

FRENZ

Perché questa donna svenire every moment? E voi chi essere? Non mi sembrare viso nuovo… essere…

CICCU

(Interrompendolo) Sia lodato Gesù Cristo!

FRENZ

Sorella Concetta? E lui? (Indicando Bastianu che cerca di drgli le spalle per non farsi riconoscere, vestito da chierico che, dalla catinella, sorregge il piccolo contenitore d’incenso che va  muovendo a destra e a manca).

CICCU

Seni, seni, suor Concetta sugnu! E quisto essiri patri Luigio, come quarmenti illu essiri…

FRENZ

Anche lui sembrare viso conoscenti; e voi, come mai parlare straniera e con voce… come dire… ‘ncatarrata? Nella lettera avere scritto in taliano ok…

CICCU

(Bastianu incensa Ignazio il quale lo mianaccia col bastone) Vossia dovesse sapere che una cosa eni la tevoria e mentre ‘n avotra cosa eni la prateca (Frenz non capisce); no capio? Vegno e mi spreco: la tevoria è quella quarcosa che disciamo noaotri servi a fari bella l’affacciata della collittura ‘nzomma; nno mentri che la pratica è quilla cosa che serbe pe aiutarinne a vivere, o megghio a on morire di fame, a capirenne tutti và… mancu? ‘Nzomma se io a quisti paisani divoti delli Animi Sante non ci parrassi accossine… arrummulunata, non mi capissero… perché sono zucuruni… cucuzzuna! 

BASTIANU

I cucutti và; no però i cucutti chddi longhi accuttì (facendo il gesto), ma chidda accuttì (facendo il gesto di rotonde) rotti, rotti; u capitti?

FRENZ

Non avere capito. Nix! Capito nix?

BASTIANU

Ti, ti, veni a diri no ticaretti ri nata macca! Ma…

FRENZ

Nata macca! (A Ciccu) Cosa dire patre Luigio? Latino parlare? Non capire nemmeno un parola. Orraitt?

CICCU

Orraitt? Orraittun! Allora vole che ce lo scrivo tutto quillo che ci abbiamo disciuto?

BASTIANU

(Continuando ad incensare Ignazio) Teni arrichiati, accuttì ti ni và ‘n paradditu cu tutti i cappi e i quatetti! (Ride) Ih! Ih! Ih!

FRENZ

Mi stia a sentiri sorella… Concetta, io di quando essere arrivato in quisto posto dove ora anche lei si trovare, non avere capito bene se essere in manicomio o bottega di barbere. (Indicando gli altri) Quillo, che penzo essere mio fratello ‘Gnazio, dire di essere figlio di spirito santo; quilla svenire ogni two minutes; lei… cosine bella, ma con questa sua parlata come dire… rummolonata come dice lei, e quillo… là col cosa ‘n mano che assomigliare più a due viddani zappatori di terra che a monaca e parrino; io non avere troppo tempo da perdere qui, paese pure trasformato, troppa gente che non conoscere più,  io volere ritornare in America. Volere lei aiutarmi a sistemare tutto? Altrimenti, tutto lo mio avere lo donare in beneficenza a vostro convento. Orraitt?

CICCU

M aquali cunventu e cunventu! Ch’è jattu priscialòru!

FRENZ

Tu voce molto accaldata, (mezzo cotto) molto passionale, se tu non essere sorella io avere altro futuro per te… America! Venire tu America con me?

CICCU

(Ci fila un pò, facendo lo sdolcinato) Macari Diu!

FRENZ

Si, allora tu dire?

CICCU

Bedda matri… chi sugnu cunfusu cioeni confusa; mi assartano li quaranate…

FRENZ

Ok, allora? Ioto have a good time, fareti fare bella vita, quale tonaca… troppu  sacrifices! America vita… without pains,  spinserata!

CICCU

(Accarezzandolo) Macari u signuruzzu!

FRENZ

Su, dai ancora accarezzare. Tu essere no monaca, ma… comu dire… una tarantola, una tarantola che mi strince nella sua ragnatela.

CICCU

Si, si ‘na tarantola sugnu, ‘na tarantolu ballarina.

FRENZ

Volere ballare tu?

CICCU

(Sempre più sdolcinato) Ma quali ballari! Si si svigghia a signura Rosa, avutru chi ballari! Cu vastuni nni sona. E poi lei essiri troppu fucusu, vedessi che nno mentri che non se ne addona si sistemano tutte cose.

 

FRENZ

Anche tu e jo sistemare?

CICCU

(Tra se) Minchiuni! E ci torna! Io sono monaca e sono sposata co Dio, eh! E vedi ca lui già se nne addonato ca fai lo scimunito co mia, e si nun la finisci, sicuramenti, t’attrovi subbito nell’avotro monno e assicutatu di diavoli cu corna tisi e cu la trarenta ‘n manu. Ora pentiscitene e no mi torturare cchioni, ca io nelle mie prieri a mio sposo ce ne ‘nfilo una per tia.

FRENZ

(Impaurito) Si, si grazii sorella Concetta; non dite niente a nessuno di questo mio essere debole alla tua carne…

CICCU

(Tra se) Eccu di cu pigghiò me figghiu!

FRENZ

Cosa dire? Io donare pure quarcosa per vostra piccola chiesetta. Io America tanti dollari! E ditemi armenu (indicando Rosalia e Ignazio) loro chi essere? Questa non essera casa di lo mio nipote Ciccu? E lui dove essere? Volere aiutarimi a capire, se no… America donare tutto, se voi non volere!

CICCU

E torna! Ma quanno mai! Lei dovesse sopportare di cchioni se volesse davvero bene a suo nipote, che, tra lavotro, illo… suo nipote ce nne vole assai assai.

FRENZ

E lei come sapere? Lui detto?

CICCU

No, io dico!

FRENZ

Come, tu dire?

CICCU

No, io come essere io! Come lui va! Quarmenti che me lo ha confirato ieri l’avotro ‘n chiesa.

FRENZ

Vero tu dire?

CICCU

(Facendo segno di giuramento) Ma com’è! Ca certu, bedda matri! Ci lo giuro! Gridava, si tirava i capiddi: quisto zio io lo amerebbi, si nni potesse venire abbitare a Belmonte Mezzagno e a stare a casa mia, io ci facessi lo servo, ci andrebbi a cattari spisso lo giornale, lo sicaro… (ha capito d’avere sbagliato)

FRENZ

Lo sicaro ha detto? E come fa illo a sapire che fumo lo sicaro?

CICCU

‘Gna vero eni! Ca lo sapi ca non ci avevo fatto accorgimenti manco io medesima? Come si veni a confissare arreri ce lo dicio a patri Luigi ca ci fa fari una bedda pinetenza a questo broglione (entra Germano).

GERMANO

Buon giorno suor Concetta (Ciccu si gira). E questo bel (indicando Bastianu) giovane col coso in mano chi è? E’ un nuovo prete? E quest’altro spaventapasseri? (S’accorge di sua madre a terra) Padre Luigi, ma cosa fa la mamma a terra? Mi sembra di sognare.

CICCU

(Cambiandosi la voce) ‘Nun ti moviri e nun tuccari nenti! E ‘un ti mmiscari ca stamo provanno ‘na parte di la commetia: “s’arrinesci, semu ricchi!” Quinti nesci e lassanni provare.

GERMANO

“S’arrinesci semu ricchi?” E’ un titolo che non conosco. E di chi è questa commedia?

CICCU

E’ uno scrittore nuovo, ‘mprovvisato.

GERMANO

Ma suor Concetta, che voce strana che avete!

CICCU

E’ la voce dello personaggio della commetia ti dissi. E ora nesci e scompare di cursa; hai caputo?

GERMANO

(Prova a chiamare il nonno che si era già addormentato) Nonno, nonno! Sembra davvero addormentato! E la mamma? Mamma, mamma! Non sapevo che recitassero così bene! (A Frenz che stava muto) Neanche tu parli… hai battute? Su dai fammi sentire.

FRENZ

(Adirato) Questo essere veramente un teatro! E io volere finire di fare parte di buffone!

GERMANO

(Battendo le mani) Ho capito, ho capito ch’è teatro, non adirarti! Sai che sei veramente bravo! E poi… una pronunzia… sembra proprio quella d’un americano! A proposito, sa che a breve dovrebbe arrivare un mio zio dall’America? Poteva aspettare e darla a lui la parte, suor Concetta.

FRENZ

(Che stava per andare via) Uno che?

CICCU

(Va a prendere Bastianu e se lo trascina fuori) Amuninni di cursa Bastianu ca si nni sta vinennu lu maluttempu (escono).

GERMANO

(Meravigliato di quanto sta succedendo, cerca di chiamare Ciccu che già è uscito con Bastianu) Che mi venga un colpo se ci sto capendo una parola! E voi chi siete? Come mai non siete andato con suor Concetta? E il nonno e la mamma perché continuano a recitare?

FRENZ

Sentire, io non sapere tu chi essere, ma… avere strana impressione che in questa casa esserci quarcosa che non andare. 

ROSALIA

(Rinvenendo) Chi mi sentu strana, parissi ca…

GERMANO

Su mamma, alzati, avete finito di provare. Suor Concetta è già andata via. Lo sai che sei veramente brava a recitare! Anche il nonno. E questo signore, che recita con voi chi è?

ROSALIA

Suor cu? Ma di ‘nzoccu sta parrannu?

GERMANO

No, suor cu,  suor Concetta! Non hai provato la parte della commedia “S’arrinesci semu ricchi?”

ROSALIA

(Confusa) S’arrinesci semu… ah, c’è puru a commedia! E cu a scrissi tò patri?

GERMANO

Ho capito, oggi volete proprio prendervi gioco di me. Sono di la, a studiare.

PADRE LUIGI

(Entra sconvolto e vestito da uomo comune, senza talare. Saluta Frenz e poi si avvicina a Rosalia e le parla sottovoce). Sipuò sapere dov’è andato a finire tuo marito? Ho da dire la messa e mi mancano le due  talari, due talari! (rabbia contenuta) Scusa, lui non doveva… fare suor Cocetta? Non ci sto capendo più niente.

FRENZ

Scusate, io andare via di corsa, tanto capire che qui non mi volere nessuno, e il milione di dollari darlo in beneficenza America. A mio fratello già averlo visto, peccato che lui essere come dire… confused, grown foolish, quindi non può più riconoscere me. Addio! (Si avvia).

ROSALIA

(Si fa risconscere e ne inventa una nuova) Zio Frenz , aspetta…

FRENZ

Zio Frenz, hai detto? Allora non avere sbagliato! E lui essere veramente mio fratello Ignazio… e tu Rosalia mia nipote… moglie di Ciccu?

ROSALIA

Si ziu, Rosalia sugnu.  Chiddu (indicando Ignazio) è tò frati ‘Gnaziu, e chistu… (indicando padre Luigi) è Ciccu, me maritu e tò niputi.

PADRE LUIGI

(Che non vorrebbe fare quella parte) Ma io…

FRENZ

Ciccu? Vieni da zio tuo, nipote mio caro!

PADRE LUIGI

Io non sono… (Guarda Rosalia).

FRENZ

Cosa non essere?

ROSALIA

(Intervenendo) No, nenti ziu, ancora nun ti canusci, è troppu timidu e dici… io non sono… prontu, va, come qualmenti che non è priparato pir quisto miracolo; eh, i piccioli attimpolata, lassanu… (facendo la faccia da rimbambito, senza espressione) accussì, comu a chiddi antichi ca si guardanu a panza e si vistinu i viddichi.

FRENZ

Ma lui essere lo mio nipote! Non dovere sembrare male, (a Ciccu) capito? Forse io avere sbagliato a scrivere questa confidenza a Sorella Concetta e tu triste?

ROSALIA

(Irrompe il silenzio) Eh!

FRENZ

Si, forse avere veramente sbagliato, tu essiri troppo… troppo aducato, e tu anche se non sapere cantare e tutte le aotre cose che io pretendere, essere lo stesso; capito?

ROSALIA

Ma chi dici ziu! Lui è come volerlo tu! Bravu puru a cantare; faccilo sentire Ciccuzzu.

FRENZ

Davvero tu dire?

PADRE LUIGI

Io…

ROSALIA

U viri ziu, chi ti dicìa, eni troppu… timito. (se lo porta in disparte) Padre Luigi su scurdau u discursu da chiesa a Madona i Puvureddi? Lu tettu, li cannileri, l’organu di riparari… eh!

FRENZ

Cosa dire bassa voce a lu mio nipote?

ROSALIA

Non, nenti ziu, ci parru d’accussì bassu pir ricurdarici… cioè come quarmenti che la canzona la deve prenderea di nota bassa, si no nni potemo tutti stuiare lo musso, è vero Ciccuzzu? Su, faccelo sentire allo ziuccio.

PADRE LUIGI

Allura… canto?

ROSALIA

Eh!

PADRE LUIGI

(Canterà una canzone di chiesa) Ti salutiamo vergine, (Ignazio si fa la croce e continuerà a pregare a mani giunte) colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi Maria…

GERMANO V.F.S.

(Da fuori scena) Mamma, hai acceso radio Maria? Per favore, ho da studiare!

ROSALIA

Non ti nni ‘ncarricare figghiu ca l’ho stotata.

FRENZ

Questa canzone essere andata a san… remo?

ROSALIA

A san Remo propriu no, ma sempri cu santi havi a chi fari, eh! Allura ziu, chi ti nni pari? Un’è bravu?

FRENZ

Sembrare… nenti, forsi essere lo genire di canzona che…

IGNAZIO

Rusidda (infilando la mano in tasca e tirando qualcosa) teni, chisti ci duni comu passa chiddu cu cestinu. E ora accumpagnami a casa quantu mi vaju a curcu ‘n’anticchia.

ROSALIA

(A padre Luigi) U viri? Mischinu, lu ciriveddu ci fa diri di sintirisi a chiesa. Amuninni Ciccu, dunami ‘na manu quantu purtamu tò patri dda bbanna.

PADRE LUIGI

Ma io… (a Rosalia, sottovoce) ho la messa d’andare fare alle Anime Sante! Lo capisci in che casi… che Iddio mi perdoni. Cosa diranno i miei fedeli?

ROSALIA

Ju haju ‘na strana ‘mprissioni ca li vostri fedeli… comu diciti vui, ‘nn’avrannu sicuramenti tanti cosi di diri, ma no pi lei, ma pa missa ca sicuramenti si la sentiranno ‘n dialettu… mi capiu di ‘nzoccu staju parranno? E li du tonachi ca mancanu, pensu di sapiri cu è l’autru ca sta facennu lu parrinu.

PADRE LUIGI

No, non credo!!!

ROSALIA

Parrinu, allura a me maritu nun lu canusci propriu, chiddu comu havi carta bianca… è fatta?

PADRE LUIGI

Ma fatta cosa?

ROSALIA

Comu fatta cosa? Puru a missa ‘nta stu casu. Lei… cu dda signurina dda, nun ci dastivu lu pirmissu di fari la monaca e di mettiri peri a chiesa, e chiddu vi pigghiò ‘n parola; lei nun è cà? E chiddu è a chiesa, e sicuramenti sta puru dicennu la missa, e… l’avutra tonaca… nun mi vulissi sbagghiari, pensu di sapiri puru cu sa ‘nzaccà e cu sta facennu u chirichettu.

PADRE LUIGI

Ba-ba-ba-ba…

ROSALIA

Si, si, propriu iddu.

PADRE LUIGI

(Adirato esce di corsa) Oh, nooo!!!

ROSALIA

Cu signuri ci la manna bona.

FRENZ

‘Nzoccu u signuri, a Ciccu?

ROSALIA

No a Ciccu, a patri Luigi!

FRENZ

E dove andare Ciccu?

ROSALIA

Da Ciccu! (Capisce d’avere sbagliato; lo zio non ci capisce più niente) No da Ciccu …  Ciccu, ma da… ziu ‘un nni capivu cchiù nenti. Amuninni, ajutami, ajutami a purtari a tò frati dda bbanna ca ti fazzu canusciri a Germanuzzu…

FRENZ

(Sorreggendo  Ignazio e conducendolo con Rosalia nell’altra stanza) Io sorella Concetta preferire conoscere, solo che ella…

ROSALIA

‘Nzoccu? Suor Concetta? Cu, a monaca? Ma a taliasti bona? Un lu viristi ca è ammasculittata? Ma di unni ti vennu certi nisciuti? Amunì, amuninni dda bbanna ti dissi, ca ti fazzu canusciri a Germanu.

FRENZ

Cosa Germanu, paese tedesco? Meglio sorella Concetta!

ROSALIA

Si, si babbìa. Menu mali ca si chirzusu…  Suor Concetta (Si avviano), ma di unni i pigghia du saccu?

Fine Secondo Atto

Terzo  Atto

(Scena medesima. Ciccu cerca di persuadere Bastianu a non dire d’aver servito la messa e di dimenticarsi del tutto quanto è successo sin’ora).

CICCU

Allura, Bastianu, tu a mia ‘un m’ha vistu, ‘un hamu fattu nenti ‘nzemmula, nenti di nenti; tantu di comu eramu truccati mancu i nostri matri nni putìanu ricanusciri, u capisti? Quali missa, quali binirizioni! E ora ssettati ‘nna strata e mi dici quannu s’arricogghi u ziu o patri Luigi, va beni?

BASTIANU

Ti, ti! Però mi piatì, ttu Ticcu; tulu ta u vinu parìa atitu; e a me cutinu Vitentu ti nni retti tetti cuminioni, pir tutta a timana, e a tta Tittina, ta a vulìa mita ‘n manu, un ti nni retti nudda; ti totè ‘n manu? U tigniruttu ‘n manu ti metti? Vattata!

CICCU

Bonu facisti. E ora va dda, va ddunati curri. Comu accumpari…

BASTIANU

Tta temu!

CICCU

Ah, ma allura veru bravu sì fattu! Vju ca tutti sti muvimenti ti giuvanu. Avanti, avanti, ca prima chi finisci sta commedia tu diventerai uno scinziato. E… mi raccumannu.

BASTIANU

Ti, ti. (Esce).

CICCU

Certu ca fu na bedda spirienza puru chidda di cunfissari, minchiuni corcunu si nni si sarva, e lu cunfissiunili s’avissi di chi disinfittari spissu: patri Luigi fici chistu, ju fici st’avutru, ju arrubbavu, ju mi misi ca zà Ciccina, ju mi misi cu zù Cola, cu Vittoriu… ‘nzumma mi è sembrato di essiri ‘n paraddiso… un veru paisi di anciuleddi.  (Fa cendo il gesto di sputare)  Sput! Curnuti! E dd’avutru patri Luigi cu dda facciuzza… ah comu arrivamu dda ‘n capu nni san Petru: (fa il verso di san Pietro) Tu di dove t’arricogghi? Chi ci dicu, ciù pozzu diri du Mizzagnu? Eh, poviri fissa, è comu muremu ca ’ncumincia lu bellu!

VRASI

(Entrando) E’ pirmissu? Salutami cumpari!

CICCU

Trasiti, trasiti. A chi vaju a serviri sta vota? Varva o capiddi?

VRASI

Varva, facemu varva. Ma dicitimi ‘na cosa, cà davanti visti a Bastianu, nun è ca si metti a cantari e ‘nn’avissimu avvidiri ricogghiri arreri a vostra mugghieri cu marruggiu ‘n manu?

CICCU

Chi diciti cumpari? Allura si a ogni crienti s’avissi di ‘ntrumettiri me mugghieri, putissi chiudiri putìa, eh, scusati!

VRASI

Cumpari faciti finta ca ‘un vaju dittu nenti. U sintistivu ‘nveci chi sparracìa ca c’è nni lu paisi? Dicinu c’arrivau un parrinu novu, friscu friscu, però nuddu sapi di unni veni, e purtau la nuvità di la missa ‘n sicilianu. Ma vui veru nenti nni sapiti?

CICCU

Ju, e chi nne sapiri ju! A diri la verità, vui siti lu primu a ‘nfurmarimi.

VRASI

U sapiti ca su tutti cuntenti di stu discursu? E ca stu parrucu trasiu ‘nno cori di tutti?

CICCU

(Quasi tra se) E fissa! Avissi pututu divintari Papa, pezzu di turdunui!

VRASI

Ma cu stu parrinu?

CICCU

Ca cu, mé soru?

VRASI

Scusati, ma si mancu u canusciti!

CICCU

Cu vu dissi? Megghiu di mia u vuliti sapiri.

VRASI

Picchì vui cu siti? Spiegativi megghiu… (alludendo) Nun è ca vui…

CICCU

Ju! Ju, chi? Dicu c’avissi pututu divintari Papa, si ‘un vinìa a cadiri nni stu paisi di… (ironico) anciuleddi.

VRASI

E picchì aviti stu babbìu dicennu (ironizzando) anciuleddi? Chi forsi vui vi sintiti d’essiri un santu?

CICCU

Ma quali santu, cumpari, avissi tempu di scuttari tutti li mé piccati. Certu, si stu parrinu… ca vui diciti, avissi divintatu Papa m’avissi piaciutu pi iddu, pi la sua pirsuna medesima, pi la sua tranquillità, pir la sua filicità, pir la sua… ‘nzumma pi nun aviri cchiù camurrii.

VRASI

Cumpari, ‘un vi pari ca vi ci stati appricannu assai pir unu ca nun canusciti? Chi siti stranu. E li paisani, u sapiti chi dicinu puru li paisani? Ca ‘n sicilianu la missa la capiscinu megghiu, tantu ca corcuna già voli ca stu parrinu ristassi pi sempri ‘o paisi.

 

CICCU

Chistu picchì sunnu tutti cucuzzuna e facciòli.

VRASI

(Meravigliato) Chi diciti, cumpari?

CICCU

Cucuzzuna picchì sunnu pocu struiti e a capiri lu sicilianu ci veni a tutti o scinniri; e faccioli picchì su amanti di stranii; già patri Luigi nun servi cchiù! Eh comu nni grapi la porta san Petru, ddocu vi vogghiu.

BASTIANU F.S.

(Entrando) Tta temu! (Ciccu, che aveva già fatto la saponata a Vrasi, non sa che fare).

CICCU

(Toccandosi la pancia) Corpu di sangu! ‘Nca propria ora s’havia… di… (ha una trovata) smoviri lu stomacu!

VRASI

Chi c’è, chi successi cumpari?

CICCU

Successi ca vaju a lassari ‘n tridici, havia assà (non sa cosa inventarsi) ca… arsira m’appi a pigghiari ‘na… (alludendo ad un purgante) e ora è ghjri a…

VRASI

Ma… comu (pausa e ironizzando) parrati cumpari? Chi mi parìti stranu!

CICCU

Si ‘un l’aviti caputu, caru cumpari, è ghjri dda…. (ed esce lasciandolo in tredici). 

VRASI

(Meravigliato, guarda Bastianu. Poi ironico) Ah, dda! Ora si ca capivu!Ca… ‘na… a… dda! Viditi che discorso compreto e ‘ntilligenti. Epoi, dicu ju, è’ possibili ma ca ogni vota ca vegnu pi farmi la varba è ristari sempri cu la scumazza ‘nna facci? (Bastianu ride) E tu chi ci ridi?

BASTIANU

I vattunati o ttu Ticcu tti fannu togghiri u tomacu e tappà a tatàri.

VRASI

(Preoccupato alludendo alla moglie di Ciccui) Picchì, sta vinennu sò mugghieri cu vastuni?

BASTIANU

Macari futti tò muggheri!

VRASI

(Fraintendendo) Puru! Ma u sa ca si un grandissimu porcu? Si po’ sapìri di unni ti vennu certi nisciuti? E poi… comu fai a sapillu?

BASTIANU

Ttu Vati, ma ti tapì? Ju ditti: macari futti tò mugghieri…

VRASI

Arreri! Ah, ma allura si veru un porcu di chiddu porcu.

BASTIANU

No futti, futti, fotte!

VRASI

Ah, no futti futti n’sicilianu, ma fotte fotte in taliano?

BASTIANU

Vottìa è fittatu, e malatu di cà (indicandosi il pisello). Ju vulìa tiri ti  no è to mugghieri a veniri, u tapìu?

VRASI

(Non ha capito ed ironizza) Puru! Ah, quindi un è sò mugghieri a… veniri ma…ora capivu…!  (Entrano Frenz  e padre Luigi).

FRENZ

Good morning, (A Bastianu) Still oyu?

BASTIANU

Ti diti?

FRENZ

What you say?

BASTIANU

No, no, (giurando) bedda mati, un lu tattu!

FRENZ

Touch? Cosa essere tattu?

PADRE LUIGI

No, niente; tattu, lui vuole dire: sacciu, che non lo sa… ecco. (In disparte e con rabbia contenuta) Mentre io so quello che avete combinato con… tu mi capisci vero? Ma andrete all’inferno!

BASTIANU

Tenti, un mi jittari i jattimi! Ta ju ri mitta unni tattu nenti, fotti… fotti u ttu Ticcu.

VRASI

(Riconosce padre Luigi) Ssabbenerica, parrinu, chi è senza tonaca a oj? (padre Luigi gli fa segno di stare zitto) Ma chi fa, si caccia i muschi? Chi mi pari curiusu. Si vinni a fari a varva? Ciccu havia ca… s’appi a pigghiari ‘na… e appi a ghjri (alludendo in bagno) dda! U capiu? E ju ristavu cà. U viditi comu? (indicandosi la faccia).

FRENZ

(A padre Luigi) Ciccu, cosa dire illo?

VRASI

(A padre Luigi cercando di non farlo sentire a Frenz) PatriLuigi, ma cu è st’avutru? U sintistivu comu vi chiamà?

FRENZ

(Meravigliato) Dire a te padre Luigi?

PADRE LUIGI

No, lui… vorrebbe dire… ‘nsomma… volesse sapere cu è st’avutru, parrinu,  oltri a patri Luigi, ca c’è ‘o paisi. Eccu si, propriu raccussì! (A Vrasi con rabbia contenuta) E’ vero?

BASTIANU

(A Frenz ch’è più confuso che persuaso) Chi è, ti tei confuto? Ti putivi ttari o tò paiti, pettu ri mintuni!

FRENZ

(Non capisce e si rivolge a padre Luigi) Mintuni! Cosa essere, mintuni?

PADRE LUIGI

Mintuni, mintuni… (ha una trovata) Comu, cosa essere? Ma la menta! Un bedda pianta di menta grossa, ecco!

BASTIANU

(Intervenendo) No, menta ti fa (finta di odorare) otore!

PADRE LUIGI

(Quasi perdendo la calma) Ah, quella… no? Senti, ma dov’è Ciccu? (S’accorge d’avere sbagliato) Cioè il barbiere? (Portandoselo in disparte) Vuoi andare a chiamare la signora Rosalia, (adirato) subito?

BASTIANU

Tubbitu, tubitu, e otta un ti ‘ncatta!  (Finta d’accordare la chitarra).

PADRE LUIGI

Non hai capito quanto ti ho detto?

BASTIANU

E ti ti! Fa tuntu t’arriva. (Inizia a cantare a squarcia gola) Ti nni eru ti nni eru li me aaaanni, ti nni eru ti nni eru un tattu uuuunni…

ROSALIA V.F.S.

Ah, ma chistu veru allura dici! Ora ci u fazzu livari ju pir ‘na vota e pir sempri stu viziu di cantari e ghjttari vuci! (Vrasi si ripulisce la faccia e scappa di corsa)

BASTIANU

(Esce di corsa) Arrantativi ora.

ROSALIA

(Entra sempre col pezzo di legno in mano, ma s’accorge che c’è lo zio e padre Luigi) Vuautri cà? ‘Nun era la vuci di… Bastianu, chidda…?

FRENZ

Rosalia, cosa succedere? Troppe cose strane vedere in giro; in America niente crazy, follies, persone tutto normale. Io volere sbrigare e andare via. Quando venire lo notaro?

ROSALIA

Ora, avissi arrivari a mumentu, u mannavu a chiamari cu Germanu. Accussì spiramu di cunchiudiri tutti cosi, e tu, si vò, po’ riturnari America.

PADRE LUIGI

Ed io di riprendermi finalmente la veste! (Frenz Meravigliato).

FRENZ

A vesta!? I cavusi volere dire? (Si sentirà la voce di Germano che parla col notaio).

GERMANO

Si accomodi, prego. (Entrano i due).

NOTAIO

Buon giorno a tutti! Come vedo… sono in anticipo?

FRENZ

Quale anticipo! A voi aspettare.

NOTAIO

Non vedo i testimoni.

CICCU

(Che si trovava dietro di loro, vestito sempre da suor Concetta) Ma com’è? Ma chi dici st’avutru?

NOTAIO

(Meravigliato) Come si permette? E siete pure una suora!

CICCU

Sia lodato Gesù Cristo. (Poi si rivolge al notaio) E spiramu ca Dio, a vui, prima ca finemu lu cuntrattu, vi facissi un beddu rialu! (Il notaio si tocca meravigliato)

FRENZ

Che sorella! Lei essere… come dire… molto mancipata! (Gli si avvicina sdolcinato) Ci avere pensato a quello discorso?

CICCU

(S’accorge che Rosalia ha capito) Signora Rosalia, ma cosa dice questo? Di quali discorso parla? Ci volessimo sbrigare che allo convento mi aspettano?

NOTAIO

Ma di quale convento siete? Non mi sembrate un viso nuovo!

CICCU

Ancora u rialu ‘un ci ha rivatu?

GERMANO

(Stupito comincia a capire tutto) Ma… mamma, ora comincio a capire! Lei… (indicando Ciccu) anzi tu… (Rosalia gli molla un calcio senza farsi scoprire dagli altri). Aih! Ma cosa fai, mamma?

ROSALIA

E chi nni sacciu? Mi vinni un ticchiu, accussì, comu quannu ti vennu i grampi, e si stirau di cursa a jamma, e ora zittiti ca macari l’avutra sentu ca mi furmiculìa. Ma oggi nun hai nenti di studiariti?

GERMANO

E va bene, forse è veramente mglio se me ne vado di la a studiare, tanto ho capito che questa… matassa va diventando sempre più ingarbugliata, e districarla mi verrebbe difficile farlo (esce).

 

NOTAIO

(Cominciando a tirare fuori dalla borsa i documenti che corredano il contratto) Allora, io direi di dare lettura al testamento, dopodichè firmare e pagare; ho altri atti d’andare a fare.

CICCU

Ma chi havi st’avutru raggiatu? Li nutàra diciti sempri piccioli. Oddiu però chi nni dati mai a nuatri poviri munacheddi.

NOTAIO

Ma dico! E meno male che indossate quest’abito, se no… altro che soldi! Ve li potevate sognare voi monache!

CICCU

(Quasi tra se) E chi era fissa can un mi ‘nfilava st’abitu?

FRENZ

Cosa dire sorella?

CICCU

Nenti, dicìa a lu nutaru ca si nun mi ‘nfilàva stu abitu, ristava… (alludendo all’eredità; ma lo zio capisce altro) nuda; capire, nuda?

FRENZ

Meglio, meglio se tu essere nuda!

CICCU

(Al notaio meravigliato e confuso) Ma com’è st’avutru sporcaccioni? Dico! A una monachella?

NOTAIO

Io, più vi guardo e più mi sembrate…

CICCU

Io, cchiù parrati e cchiù prego il buon Dio ca prima chi nisciti di cà ddintra vi facissi rrivari quel pacco. (Il notaio continua a toccarsi e poi riprende a preparare la stesura del testamento).

NOTAIO

Allora, io sottoscritto Frenz Sciortino, abbitante in America in via… ecc. ecc. dichiaro di donare al signor Sciortino Francesco abitante in via Principe di Belmonte, numero… senza numero, i miei averi che ammontano alla somma di un milione di dollari…

CICCU

(Esplodendo di gioia) E sugnu riccu!!! (S’accorge d’avere sbagliato mentre tutti lo guardano) Dicesse (indicando padre Luigi) lui, ma… siccome lui eni troppo timito… io, contentantomi… contentionantomi, contentionissimamente… ‘nzomma ho grirato per lui!

FRENZ

(Al notaio) Su, notaio, non farecci caso, ella essere troppo… come dire…

ROSALIA

Ziu nun ti sfurniciari ca un li trovi i paroli giusti.

FRENZ

Rosalia, anche tu mortificare sorella Concetta?

CICCU

‘Nca va, ca quasi quasi mi ni jssi veru America (guardando Frenz)…

FRENZ

Con me venire? (Al notaio) Dai, notaro, finiamo di finire quisto atto che io dovere andare via con … lei (fa gesti amorosi a Ciccu).

NOTAIO

Mi dovete scusare mister Frenz, ma lo pensate che lei è una monaca, e… (guardando gli altri)

ROSALIA

Eee? Comu u ziu allonga a manu ti vogghiu! Av’affari un sautuni du lettu! (Il notaio rimane meravigliato) Nutaru spicciamunni, a sinnò facemu notti.

NOTAIO

Io a dire la verità ho già finito, è solo da firmare e dopo di ché siete ricca! Cercate di farne buon uso dei soldi (firmano tutti, mentre fuori si sente cantare).

V.F.S.

Discitincillu a sta cumpagna vostra, c’aggiu pirdutu u sonnu e a fantasìa…

CICCU

(Continua la canzone) E a vogghiu beni cchiossà ra vita mia…

V.F.S.

Livammunni sta maschera, dicimmu a virità…

CICCU

(Capendo cosa vogliano dire quelle parole, si persuade d’avere sbagliato tutto e comincia a spogliarsi) Si, forsi è veru, e sta canzuna  havi propriu raggiuni, è inutili finciri, e pir picchì, pir chi cosa? Pri picciuli? (Si guardano tutti meravigliati) E mé sfurzari di essiri chiddu can ‘un sugnu? Megghiu poviru e addisìari ca riccu e malu guariri…

LUANA

(Entra, invitando sorella Concetta ad entrare) Si accomodi sorella Concetta.

SUOR CONCETTA

Pace e bene… (Si guardano meravigliati il notaio e Frenz) Siamo venuti, perché abbiamo ritenuto… (s’accorgono di Ciccu che stava spogliandosi) vedo però che già Ciccu…

FRENZ

(A Ciccu) Tu, essere Ciccu… quellu vero? (Lo abbraccia).

ROSALIA

Talè, tale! ‘Un facemu ca puru o ziu… ci piacinu… eccu di cu pigghiau  lu mè Germanuzzu! (si sentono voci in strada, sono Lora e Peppina che ne vuole di conto è ragione). 

PEPPINA

(Entra con Catarina) Unn’è, unn’è lu medicu sarvaggiu?

CATARINA

(Cerca di persuadre la suocera) E bonu, mà, vossa un ci penza cchiù!

PEPPINA

La ‘mprissiunìti, lu piscoccolo! Pezzu di crastu! Siti vui ca suffriti di crastiti, gran pezzu di maàru e medicu sarvaggiu! (Lo insegue dandogli colpi di borsetta. Gireranno tutti attorno al tavolo mentre si sente da fuori scena il grido di Ignazio) Cà, cà a veniri!

IGNAZIO F. SCENA

Veni cà, unni si u truvasti u ciriveddu? Portami ddocu ti dissi! Scappi? Veni ti dissi! (Si sente cantare a squarciagola Bastianu).

ROSALIA

Eh, no, puru chistu no! (Va a prendere il bastone, mentre entra Bastianu che va suonando pure la chitarra. Rosalia, rientrando, insegue tutti fuoriscena, mentre si va chiudendo il sipario) Sciò, sciò, tutti fora, arrivau finarmenti l’ura di turnari ognunu a li vostri casi.

Tela

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 32 volte nell' arco di un'anno