Si nni va bona semu ruvinati

Stampa questo copione

JANCILU

SI NNI VA BONA SEMU RUVINATI

Commedia brillante in due atti di:

Rocco Chinnici

-----

(Mettere le tasse a chi non riesce nemmeno ad arrivare alla fine del mese, è una inziativa e un gesto che non solo mortifica l’essere umano, ma riesce persino a rendergli la vita molto complicata, a tal punto da rubargli l’unica cosa che gli è rimasta: la dignità di uomo).

PERSONAGGI

                        Pasquali                                  capu famigghia

                        Jancilina                                 mugghieri

                        Lisetta                                    figghia

                        Cuncittina                              cummari

                        Vicenzu                                  cumpari

                        I° Dottore

                        II° Dottore

                        I° Carabiniere

                        II° Carabiniere

(La scena, unica, è composta di misere cose: un divanetto, tavolino con qualche sedia, vetrinetta… quanto basta per arredare una stanza di soggiorno).

 

JANCILINA

(Controllando la posta una per uno) Bih, quantu posta! Vidisti chi c’è cca? E tutti cosi di pagari!

PASQUALI

(Pasquale passeggia cercando di tenere il respiro finchè può) I vitti, i vitti.

JANCILINA

Munnizza 200 euru, e chissa è a prima; ici 150 euru, enel 180, telefunu 140, acqua 130, aumentu valuri 190… aumentu valuri… st’avutri crasti; (apre altri pagamenti ed esprime con mano meraviglia mentre legge). Semu ‘n capu a 1.000 euru… a manciari non si nni parra; comu i pagamu? Spiramu ti mandanu i sordi di l’infortuniu, si nno a dumandari putemu jiri. (Pasquale continua a tenere il respiro finchè può, mentre la moglie lo guarda sbalordita) Ma dicu ju ti vo stari fermu? Comu ti spercia di fari ginnastica cu tutti sti camurrii di pagari? Oh, e cuntinua! Mi sta facennu firriari u ciriveddu! Ma chi hai, chi hai chi camini ca pari chi ti ‘nghiuttisti un bastuni di scupa? (Pasquale le fa segno di stare zitta perché gli fa perdere la concentrazione) Puru! M’haju a stari puru muta! Viditi signuri! Tutti li nutularii li va truvannu iddu. (Pasquale continua a camminare e tenere il respiro mentre gli si gonfia la faccia sempre più; lei si ferma di lavorare e continua a guardarlo sbalordita e preoccupata nello stesso tempo) Bedda matri! Chi hai? Chi ti sta pigghiannu? Parra!

PASQUALI

(Riprende aria lamentandosi della moglie che continua a tormentarlo) Oh! E ti pari chi a finisci! Non vidi chi mi staju allinannu a teniri u sciatu cchiù ca pozzu?

JANCILINA

U sciatu? Navutra ora! E si po’ sapiri tuttu stu allenamentu a chi è dovutu?

PASQUALI

Ah, nun l’ha caputu ancora?

JANCILINA

No, veramenti no! Si ti spieghi, forsi è a megghiu cosa.

PASQUALI

E chi c’è di spiegari! Non vidi chi semu a mari?

JANCILINA

(Meravigliata e guardandosi intorno) Veramenti penzu di essiri dintra a me casa, e cu un scimunitu ca cuntinua a firriari p’avanti e p’arreri, cu a facci vuncia comu un ghiaddu dindia. (Riflettendo) Dimmi ‘na cosa, nun è chi a cassa ca vulò du tettu e ti pigghiò ‘nchinu, ora… ‘ncuminciò cu fariti vidiri pirsinu u mari… dintra a nostra casa? (Pasquale continua  l’esercizio senza darle ascolto) Ah, ora capisciu! Eccu picchì cuntinui a fari avanti e arreri e a teniri u sciatu! Picchì, avennu u mari jintra, e vulennu ‘ncuminciari a jiri sutt’acqua a pigghiari i pruppa… (purpi).

PASQUALI

(Sbuffando per aver trattenuto assai il respiro) I pruppa, si! Oh grandissima gnucculuna! Già, sutt’acqua ci semu, u vò capiri! E ju, è pi chissà ca m’allenu, pi circari di cunsumari menu sciatu, e ti cunsigghiu di ‘ncuminciallu a fari macari tu, si nun voi pagari puru sta gran tassa chi a brevi sarà appruvata du parlamentu!

JANCILINA

(Non capisce, poi meravigliata) Quali, chidda di pigghiari i pruppa?

PASQUALI

E ancora cuntinua cu i pruppa! (Riprende a fare avanti e indietro trattenendo sempre il respiro).

JANCILINA

Attorna sutt’acqua si nni ju! Nun è ca mi spiega bonu u discursu, no! (Entra Lisetta).

LISETTA

Ciao mamma…

JANCILINA

E chi! Tu a pedi si? A barca, unni a lassasti?

LISETTA

(Non capisce) La… che?

JANCILINA

(Indicando intorno) Un lu vidi u mari?

LISETTA

E finiscila, mamma! Che sono tutte queste lettere?

JANCILINA

Stamatina passò Babbo Natali e sbacantò u saccu di regali cca, tutti unni nuiautri!

LISETTA

Su, smettila che devo comunicarti una cosa importante…

JANCILINA

(Interrompendola) No! Scummettu… ti facisti zita!

LISETTA

Allora hai veramente voglia di scherzare oggi! Ma… (guardando meravigliata suo padre) cosa sta facendo papy?

JANCILINA

Si sta allinannu chi havi a pigghiari i pruppa!

LISETTA

I… chè?

JANCILINA

Uhm, Madonna! Cca navutra ci nnè chi non capisci! (Cerca di dirglielo in italiano) Due proppi! Capisti ora?

LUISETTA

Ho capito, oggi non è giornata; vado di là a fare la valigia.

JANCILINA

(La guarda meravigliata mentre esce per l’altra stanza) Chi dissi, a fari a valigia? (Si stropiccia gli occhi meravigliata) Nun è ca staju durmennu? Chiddu, havi a pigghiari i pruppa; chista, dici di fari i valigi, e certu cu ‘na famigghia comu a nostra, cu è chi non si nni scappassi di casa. (Guarda il marito) Finisti di piscari tu nautru? Nun pensi chi è megghiu ti fermi e ti metti a jamma supra a seggia a riposu, prima chi avemu a partiri ancora pu spitali? Ssettai, ssettati e scrivi comu ti dissi u dutturi, pi filo e pi signu comu jeru i fatti, si voi ca ti ricanuscinu l’infortuniu; picchì sulu così putemu pagari tuttu stu beni di Diu.

PASQUALI

(Si ferma sbuffando e riprendendo fiato) Oooh! Ancora ‘na para di jorna e pensu di tinillu quantu basta pi pagari di menu.

JANCILINA

E torna cu pagari! Si po’ sapiri chi ti sfirria ‘nto ciriveddu? E’ sicuru chi u dutturi ti cuntrullò… tuttu… tuttu?

PASQUALI

Dicu ju, chi centra ora u dutturi!

JANCILINA

Mu vo spiegari allura chi è stu a vanti e arreri e stu teniri u sciatu ca ti pigghiò?

PASQUALI

Dimmi ‘na cosa, chi nni lassò Babbo Natali?

JANCILINA

Tutti sti sordi di pagari.

PASQUALI

E quindi… (Angela rimane a guardarlo) Ancora non ci arrivi? (Angela fa cenno di no) Ah, no! Ma tu, quannu guardi u telegiornali, u capisci chiddu ca dicinu?

JANCILINA

E certu! Ti pari chi sugnu scimunita?

PASQUALI

Ah, non si scimunita? E allura, u scimunitu cu sugnu ju ca cuntinuu allinarimi pi teniri u ciatu?

JANCILINA

Attorna cu i pruppa ‘ncuminciamu!

PASQUALI

Vidi, vidi quantu si babbasunazza, e chi du telegiornali nun ti ‘nn’ha proriu ‘ntirissatu nenti? E certu, ora si spiega u picchì nun ha caputu pi davveru nenti du fattu chi m’allenu a fari sti esercizii?

JANCILINA

Senti, ti vo spiegari bonu stamatina cu sta camurrìa di quiz, prima ca rischiu di nesciri pazza? Mu vo diri chi è stu discursu di vunciari a vucca e di teniri stu binidittu ciatu?

PASQUALI

Cca, (indicandosi la bocca) u vidi cca…, a nautri du jorna, nni chiamanu o cumuni, o megghiu ‘o municipiu, nni fannu mettiri ‘nfila e nni vannu zziccannu un cuntaturi nna bucca pi farinni pagari a tassa ‘mbasi a l’aria ca rispiramu; u capisti ora picchì m’allenu a teniri u ciatu? Pi circari di pagari cchiù picca non appena mettinu a tassa… chi penzu ca manca pocu; capisti finalmente? Fineru i tempi di quannu diciamo: (facendo un profondo respiro) “ah, chi bedda buccata d’aria!” Ora comu fa sulu: “ah!” sunnu euru ca currinu, capisti? Sulu chista oramai ristò comu tassa di pagari; di l’autri cosi i pagamu tutti. Ju dicu ca: si nni va bona, semu ruvinati! (Entra la comare).

CUNCITTINA

E’ pirmissu? Pozzu ‘ntrasiri? Si po’, si po’ cummari?

PASQUALI

Sintemu chi voli st’avutra ‘ntrichera.

JANCILINA

Ti pari a tia e ‘ncuminci puru cu idda, ora. (Alla comare che continuava a bussare) Trasiti, trasiti cummari. (Al marito) Senti chi fai ‘nto mentri, mettiti o tavulinu e scriviti dda littra ca dissi u dutturi, ca a cummari ci badu ju.

CUNCITTINA

Salutamu. (S’accorge della gamba ingessata e del collarino che ha messo il compare e, con grande celerità gli chiede il motivo) Oh, cumpari! Chi fu? Quannu fu? Cu fu? A chi ura fu? Chi vi facistivu?

PASQUALI

E bonu, cummari, chi a confusioni mi facistivu veniri!

CUNCITTINA

(Alla comare) Chi fici, vulò da scala?

JANCILINA

O canteri, o canteri fu. Ci cadiu, ‘na cascia di teguli di supra u tettu, e ora ci pigghiò chi havi a pigghiari… i pruppa.

CUNCITTINA

Chi cosa, i pruppa? (Dando le spalle al compare in modo che non possa vederla) Cummari, (preoccupata) nun è chi a botta fu troppu grossa e ora… (fa segno di dare i numeri).

JANCILINA

E chi nni sacciu cummari; havi ‘na matinata chi camina avanti e arreri, pigghiannu sciatu e vunciannu tuttu chi pari un ciurru; (Concetta non capisce) un tacchinu, nzumma. Ora mi dicia di un cuntaturi, chi u statu ‘nn’havi a mettiri nna bucca pi vidiri quantu aria rispiramu…

CUNCITTINA

(Non capisce) U cuntaturi ‘nta bucca? (Al compare) Ma.. cumpari, di unni vi vennu certi nisciuti; u cuntaturi ‘nta bucca! ‘N’avutra ora!

PASQUALI

Si, propriu così; e a vui, u statu, vi l’avissi a mettiri ‘nta bucca u cuntaturi, sulu pi quantu parrati. Ma mai v’ascicanu li argi! Mai vi siccanu li cannarini!

JANCILINA

(Al marito) Chi fa, ‘ncuminciamu? Ti vò jiri a ssittari ti dissi, e ti scriviri chiddu ca dissi u dutturi?

CUNCITTINA

Una è priva di mettiri peri ‘nta sta casa chi subitu ‘ncumincia, e menu mali chi c’è pu menzu u cumparatu! Ma c’aviti, c’aviti ca siti sempri arraggiatu?

PASQUALI

Haju chiddu ca nun avissi aviri: ‘na jamma rutta, u coddu ca mi doli, un mari di tassi di pagari chi nun sacciu di unni pigghiari i sordi, u statu ca nun servi, (ironico e alludendo alle corna che la comare mette al marito) un cumpari ca… dormi…

CUNCITTINA

Chi vuliti diri: dormi? Si me maritu è a travagghiari.

PASQUALI

Vui u capistivu chi sentu diri! E ora dicitinni u mutivu da vostra visita, ca nuiautri avemu tantu di ddu da fari, di nun putirinni pirmettiri di perdiri tempu cu vui.

JANCILINA

Non ci dati cuntu, cummari, e parrati cu mia vi dissi.

CUNCITTINA

(A Pasquale) Chi siti raggiatu! (Alla comare) Avia vinutu sulu pi vidiri chi vi successi…

PASQUALI

Sulu pi chissu vinistivu?

CUNCITTINA

Certu, a chi c’era vinni pur pi diri a cummari si si ttova ‘na para di uvicedda e un pocu di cipudduzza scalogna e ‘na picca di prizzemulu cu du picchidda d’agghiu chi poi…

PASQUALI

Lassatilu stari u poi, chi tantu stu poi non rriva mai.

CUNCITTINA

Mai ‘na parola duci.

JANCILINA

Aspittati ca vi pigghiu (esce per l’altra stanza).

PASQUALI

E’ sicuru chi non vi scurdastivu di scriviri cchiù nenti ‘nta nota da spisa? Chi sacciu… un pocu di origanu, di furmaggiu…

CUNCITTINA

Veramenti, rianu, ancora ‘nn’haju…, è u formaggiu chi mi pari ca nun haju…

PASQUALI

(Alla moglie in modo che possa sentire) Jancilina, porticci un pocu di formaggiu a cummari, chi ci è finito! Vuliti cchiù nenti a chi me mugghieri è dda banna?

CUNCITTINA

No, per ora no, tantu si servi, sacciu unni veniri; si non ‘nn’ajutamu tra vicini…

PASQUALI

(Ironico e con rabbia contenuta) E’ veru, cummari?

CUN CITTINA

E certu.

PASQUALI

(Adirato al massimo, si avvicina minaccioso) E ‘nveci no!

CUNCITTINA

(Che non s’aspettava quella reazione, sobbalza facendo un lungo passo indietro impaurita) Bedda matri! Chi vi pigghiò?

PASQUALI

Grandissima scruccuna e bastasa ca nun siti avutru; ma chi scanciastivu a me casa pi un centru commerciali? O vi pari ca semu a l’Opira Pia! Aviti macari u curaggiu di sintirivi ‘na bona vicina! Vui, (scappa daal’altro lato del tavolo) vui ca nun aviti rispettu ne du cumpari e mancu da vostra pirsuna… (Cerca di afferrarla) ‘Nca va ca si v’acchiappu vi nni dugnu tanti… (Scappa via di corsa).

CUNCITTINA

Aiutu, aiutu! (Esce).

PASQUALI

Grandissima zucculuna. (Torna a sedersi indifferente. Entra la moglie).

JANCILINA

(Meravigliata) Mi parsi di sentiri gridi… E chi fu, si nni ju? Comu… (dubbiosa) dimmi ‘na cosa, nun è chi tu…

PASQUALI

Io? Io chi? Anzi t’haju di diri ca fu troppu educata; tuttu a ‘na vota dissi ca, ssi cosi ca ci sirvianu, si ricurdò d’avilli accattatu o… spacciu alimentari, si, così mi pari chi dissi, spacciu alimentari; e chi era assai, anzi, assaiuni dispiaciutissima di essiri vinuta cca a dumandarinnilli…

JANCILINA

E non putiva a spittari a dillu a mia, tuttu chissu? (Pensierosa) E… unni è stu spacciu alimentari? U japreru ora?

PASQUALI

E chi nni sacciu. U sai, mi parsi puru troppu piatusa pi comu era dispiaciuta, quasi chi divintò russa da vriogna…

JANCILINA

Vidi, vidi comu certi voti unu si sbagghia a giudicari li pirsuni? Tu, prima di arrabbiariti cu i cristiani… specii cu a cummari, chi è puru vicinanzu, ci ha pinsari bonu! Ah, senti, comu finì, cu a litra? Ancora assai ‘nn’hai di scriviri?

PASQUALI

No, no, già è bella e finuta; anzi senti chi fai, ssettati ca ti fazzu sentiri chiddu ca ci scrissi, servi ca mi dici chi cosa nni penzi.

JANCILINA

Sintemu. Longu è u discursu? Chi haju a casa, di finirimi di rizzittari.

PASQUALI

Senti, senti e scuta. (Cattedratico) Egregio dirittore, per quillo che mi aveti richiesto in fatti di come mi ha successo il mio incidenti sul lavoro, vi faccio saperi che quillo giorno quando che ho arrivato al cantiere ho visto che il vento aveva fatto volare dal tetto molti tegoli, e allora ho messo sopra lo tetto un travo con la currola…  - che sarebbi la carrucula -, e ho salito due casse pieni di tegoli. Quando ebbi finito di riparare il tetto mi ho accorto che erano rimaste troppo tegoli, e perciò ho isato una cassa, ho firmato la corda sotto, (la moglie si sforza di capire) e ho salito per riempire la cassa di tegoli, poi ho sceso e ho staccato la corda; ma la cassa piena di tegoli era più pesanti di me, e allora, prima che me ne accorgessi, la cassa ha cominciato a scendere alzandomi da terra, e allora ho circato di tenermi della corda ma niente, e a metà ho sbattuto con la spalla sinistra alla cassa che scindeva vilocemente. Intanto ho arrivato in arto, all'ultimo, e ho rimazzato la testa vicino al muro, dopo al travo e alla canaletta di landa che l’ho rotta colla testa e mi ho scacciato i diti della mano nella currola… - che sarebbi sempre la carrucula -. Quanno ho arrivato al tetto, la cassa…, (la moglie continuerà a mostrare segni di non aver capito) allo stesso momento, ha arrivato a terra; ma… sbattendo sulla terra tutta a una vorta, ha rotto il fondo che si è sfondato, e li tegoli sono scivolati fuori! E allora chi ha successo?

JANCILINA

Sintemu chi ha successo.

PASQUALI

Ha successo che… siccomi la cassa aveva diventato più leggiera e io più pisante, ho pricipitato a tutta velocità verso il terreno, ma a metà strada ho incontrato nautra volta quilla camorrìa dilla cassa che saliva

e mi ha corpito alla coscia e al carcagno. Quando ho atterrato, i tegoli rotti che erano in terra mi anno pizziato tutto! (Angela continuerà a non capire) Del dolore mi stava pigliando uno svinimento; però nel mentre è scesa vilocemente di nuovo la cassa che mi ha caduto sulla testa e mi hanno portato all'ospitali. Così hanno andato i fatti; e ora vorrebbi subito i sordi di quanto mi spetta dell’infortunio che ciò ‘na moglie e ‘na figlia chi ha finuto la scuola media supiriore e vani alla universitani. (Alla moglie che lo guardava stupita). Eh, chi te nne pare?

JANCILINA

Ma… di ‘nzoccu?

PASQUALI

Comu di ‘nzoccu, Jancilina! Ma di chiddu chi ciò illustrato nella littra al dottore!

JANCILINA

Veramenti, ju capivu sulu di ‘na cascia chi ‘nchianava e scindia; du restu non capivu mancu ‘na virgula di chiddu ca scrivisti.

PASQUALI

Gnuranti! Vidi, vidi chi significa nun aviri andatu a scola e chi nun ti avisti mancu ‘nsignatu a leggiri? Scecca! E chi ora, i cosi, ti l’haju a spiegari a una a una!

JANCILINA

Oh, pezzu di maccarruni ca si! non mi diri chi di chiddu ca scrivisti…,  u primu tu nni capisti corchi cosa? Nun penzi chi era megghiu si tuttu chiddu ca mi cuntasti a mia ciù scrivii ‘n sicilianu? Comu fa u dutturi a capiri ssu linguaggiu ostrogotu?

PASQUALI

Ostro…chi?

JANCILINA

Senti… ostrochi! Tu, quannu fu ca nni canuscemu…, malidittu ddu jornu, non mi dicivi, chi stavi studiannu pi ‘ncigneri?

 

PASQUALI

Studiannu propriu no! Ti dissi chi vulia fari u ‘ncigneri; chistu si…, ma dopu, me patri dissi chi i sordi nun bastavanu mancu pi tirari avanti a famigghia, e allura… mi sono struito di me stesso, di me medesimo, liggenno un pocu di chisto e un poco di quillo...

JANCILA

Ah! Un poco di quisto e un poco di… quillo?

PASQUALI

E certu! Allura comu pensi chi ci a putìa ‘mpustari sta littra o diritturi di l’INAIL, parrannu sulu cu tia, ca la gnuranza ti mancia pirsinu li capiddi? E ora mi potevo stroire, parrando solo co tia!

JANCILINA

‘Nveci, parrannu cu l’animali…

PASQUALI

Non ti pare, chi certe animali saressero meglio assai di te?

JANCILINA

Senti, scienziatu; tu u sai, picchì u statu si permetti u lussu di farinni pagari tutti sti gran tassi comu dici tu? Picchì havi a furtuna di aviri un populu di gnurantunazza e passuluna comu a tia, ca non capiscinu nenti e cuntinuanu a pagari senza riaggiri. E ora mu fa u favuri? Non parrari cchiù ‘n talianu… dicemu, ‘n talianu, picchì u cirveddu mu sta facennu divintari acitu. Ma comu voi ca u capisci u dutturi tuttu chiddu ca ci scrivisti? Pezzu di trunzu di brocculu ca si!

PASQUALI

E cuntinua, oh! Nun è chi capisci la gravitati di la so gnuranza e si zitti, no! Ma tu lo sapessi cosa volesse dire italiano? (Si sente arrivare la figlia che va cantando).

JANCILINA

Oh, cca è a professoressa! Arrivò a puntu giustu; sai chi fai, spiegaccillu a idda, cosa… volesse dire.

LISETTA

Oh, eccovi qua! Tutto apposto? Poco fa eravate un po’… come dire… beh, lasciamo stare. Vedo che, come si suol dire: con una fava ho preso due piccioni! Papy, avrei bisogno…, giacchè vado in Danimarca col progetto Erasmus…

 PASQUALI

(Non capisce e guarda la moglie) Uhm! E chi cos’è stu cosa? Aeriu, navi, trenu… ‘nzumma è un novu mezzu di trasportu?

LISETTA

Mezzo di trasporto… cosa? (Pasquale guarda la moglie meravigliato per non aver capito).

JANCILINA

Cu tia parra, arrispunni… ‘ncigneri!

PASQUALI

Ssu cosa latinu ca dicisti tu! Arasmusus…

LISETTTA

Erasmus, erasmus, papy! E parto con altri miei colleghi di Università!

PASQUALI

Ah, ma allura si vidi chi è veramenti granni e sicuramenti sarà macari longu, ssu… rasmusus ddocu!

JANCILINA

(Lisetta, meravigliata, guarda la mamma) Non guardari a mia, figghia, chi u scaltru da famigghia iddu è.

PASQUALI

(Un po’ adirato) Ma si non ci haju ‘nchianatu mai supra su cosa, chi c’è di stranu siddu mi ‘nformu si è nicu, granni o longu!

LISETTA

(Sbalorditissima) Papy! Non dirai sul serio, vero?

PASQUALI

Allura comu!

LISETTA

Non ci posso credere!

JANCILINA

Cridicci, figghia mia, picchì iddu, ora misi a canusciri i menzi di trasporto, penza ca ‘ncuminciò a pigghiari a machina di poi ca canuscì a mia; havi ‘na vita ca viaggia cu muli e scecchi!

LISETTA

Anche tu, mamma!

JANCILINA

Chi, supra i mula e i scecchi? Mi ‘nzamà Diu! Iddu, (ironica) u ‘ncigneri. Ju haju sempri viaggiatu cu i mezzi di trasportu normali!

LISETTA

Ho capito, oggi, come vedo, volete prendervi gioco di me.

JANCILINA

Chi dici figghia! Ha sapiri chi, nun sulu ju, puru a bonarmitta di to nannu mi facia viaggiari supra a machina. Iddu, iddu crisciu cu ssi menzi di trasportu! A vacca, u mulu, u sceccu…

PASQUALI

Ma ‘ntuppati ssa vuccazza di cascetta! A signora cimiciolla, parrò!

LISETTA

Papy! Che maniere sono! Ma come ho fatto ad entrare nell’Erasmus con voi due!

PASQUALI

Ah! Picchì, già ci… trasisti?

LISETTA

E certo! E’ da mezzora che ve lo dico!

PASQUALI

(Guardando la moglie) Ma nun è chi si rumpi li jammi puru idda e mi dici chi menzu è!

LISETTA

Ancora! L’Erasmus, non è un mezzo di trasporto, papy! bensì un progetto universitario al quale possono partecipare tutti quelli meritevoli, hai capito? Che c’entra il mezzo di trasporto!

PASQUALI

Ah! nenti di menu! E va beni, figghia mia, a curpa nun è a me, ma di sta zaurra di to matri…

JANCILINA

E certu, putia essiri! Quannu non trova risposti, duna sempri a curpa a mia.

PASQUALI

Sissignura! A curpa è da to gnuranza orba, (alla figlia) e friquintannu a idda… comu si dici: cu pratica o zoppu, si ‘nzigna a zuppichiari puru iddu.

JANCILINA

Oh, misirabili! A mia dici gnuranti? Leggici, leggici a to figghia a littra ca ci scrivisti o dutturi, chidda di casci chi acchiananu e scinninu!

LISETTA

Al dottore? E cos’è il discorso delle casse?

PASQUALI

Nenti, chi voi ca sia! U dutturi di l’INAL…

JANCILINA

Si, da SISAL; INAIL, bestia.

PASQUALI

E si, si di chissa docu! Mi dissi chi voli per iscritto ‘nzoccu successi ‘o canteri unni mi ‘nfurtunavu.

LISETTA

Guarda che sono dichiarazioni delicate queste, e se non pensi bene prima di scrivere, finisce che puoi trovarti in un mare di guai.

JANCILINA

Eccu ddocu, u mari! E avogghia di pigghiari pruppa ca hai! Ju dicu ‘nveci chi u dutturi comu ci arriva ssu fogghiu chi scrissi to patri, subitu su va reggistra a SIAI, sutta u so nomi…

LISETTA

Alla SIAE vuoi dire? Quella che tutela le opere degli artisti?

JANCILINA

Si, chissa doccu; picchì è un opera d’arti, e cu sapi u dutturi quantu picciuli pigghia a falla ricitari nne tiatri.

LISETTA

Allora sa di… cabarett?

JANCILINA

(Fraintendendo) No; veramenti, puzza non nni facìa…

LISETTA

Puzza, e che c’entra la puzza adesso?

JANCILINA

Siccomu tu dicisti gabinettu…

LISETTA

No, non è possibile! Mi sembra di appartenere a un altro mondo quando parlo con voi. Ho detto caba… niente, lasciamo stare, forse è meglio; però la lettera intendo leggerla, non vorrei che il dottore… sapendomi vostra figlia, mi rendesse complice di ciò che hai scritto.

PASQUALI

Da littra nun ti nni ‘ncarricari, figghia mia, chi megghiu di comu è ‘mpustati nun po’ essiri. Chi è ‘nveci stu discursu du cosa docu?

LISETTA

Dell’Erasmus, vuoi dire?

PASQUALI

Si, di chissu. Unni dicisti chi a jiri?

LISETTA

A Copenaghen.

PASQUALI

(Non capisce) Chi ssi difficili stamatina, chi è u jornu di quiz oggi? Dillu quantu u capemu megghiu.

LISETTA

Scusa, che c’è da capire, se dico Copenaghen?

PASQUALINU

Ah, si? Tu mi dici… capunata… doccu, comu dicisti, e ju è capiri; e si ju ti dicissi juncu ( giunco), tu chi m’arrispunnissi?

JANCILINA

E si ju mi vaju a finisciu di rizzettari a casa, ‘nveci di perdiri tempu cu vuiavutri, chi nni pinzassivu?

LISETTA

Eh no, mamma! Tu non vai in nessun posto se prima non risolviamo il discorso del progetto. E tu, papà, smettila con queste tue parole... Copenaghen è una città, è meglio ancora, è il capoluogo della Danimarca. Ed io è lì che devo andare, avete capito finalmente?

PASQUALI

Nenti di menu! A mumentu u viaggiu durava cchiù picca di quantu amu parratu. E… dimmi ‘na cosa, ti ‘nfurmasti di quantu su i posti e i spisi?

LISETTA

Non ci sono spese! E’ l’Università che paga!

PASQUALI

Ma chi, puru pi pi mia e to matri?

LISETTA

Scusa, che c’entrate voi? Sono io che parto!

PASQUALI

(Guarda la moglie per renderla partecipe) Capivu bonu? Chi è, tu non parri? Nun hai nenti di diri?

JANCILINA

(A Lisetta) Nun l’ha caputu a matri, chi già arrivasti prima ancora di partiri? Chi u volu fu cancillatu pu maluttempu ca si sta priparannu?

LISETTA

Non capisco.

PASQUALI

A oj, troppu cosi non si capiscinu, e allura è bonu chi nni spiegamu megghiu: tu, nun hai unni jiri, e di cca nun ti movi si non prima facemu i valiggi macari nuiautri.

LISETTA

Ma io parto per andare a studiare!

PASQUALI

Tu, sula, non parti mancu si sacciu chi a jiri a Lourdis a priari a patri Piu.

JANCILINA

U vò capiri pi ‘na vota e pi sempri chi idda è già granni e nun havi bisognu di candileri o ciancu?

PASQUALI

Granni? Idda, sinu ca è cca, dintra sta casa, è sempri nutrica! U vo capiri puru tu nautra baccalàra?

LISETTA

Ma papy! A l’Università, alle mie amiche, alle mie colleghe, ho sempre detto che sei un papà emancipato…

PASQUALI

E no! ‘Ntantu! Nun haju manciatu propria, è beni chiarillu; e poi, havi ‘na matinata chi mmuccu (’nghiuttu) vilenu di to matri.

LISETTA

Su, smettila, papà. Ho pure detto che sei un progressista…

PASQUALI

E pi quantu a tassista non l’haju fattu mai… si ci haju cchianatu quarchi vota… forsi, ma… non l’hai mai purtatu.

LISETTA

No! Non è possibile! A raccontarlo all’Università, nessuno ci crederebbe; rischierei quasi di perdere l’Erasmus…

PASQUALI

…Pi viaggiari cu taxi? E non è megghiu, locca, viaggiamu ‘tutti tri suli, ‘n famigghia!

JANCILINA

(Lisetta guarda meravigliata la mamma) Sai chi fazzu a matri? Mi vaju a finisciu di fari i sirvizza.

LISETTA

Eh no! Da qui non ti muovi proprio! (Dubbiosa) Ma… non è che sto dormendo ed è tutto un sogno?

PASQUALI

Ju penzu propriu di si, e cunveni ca ti svigghi pi davveru, anzi è ura chi ‘ncuminci puru tu a fari allinamentu pi tratteniri u sciatu.

LISETTA

Trattenere… cosa?

JANCILINA

Oh, madonna! Arreri cu i pruppa ‘ncuminciò!

Fine primo atto

 

Secondo atto

(Scena come la prima)

JANCILINA

(Preoccupata) Cu sapi chi fa a picciridda, sula, ‘nta dda terra straniera, e chi non capisci mancu a lingua.

PASQUALI

Ancora cu sta storia! E ricordati chi non è cchiù picciridda.

JANCILINA

Pi mia è sempri ‘na picciridda; (con tenerezza) gioia da mamma.

PASQUALI

Cuntinua si. Ma chi voi ca po’ fari! E poi di chi ti lamenti? Non fusti tu a prima a vuliri ca partia sula; chi ci chianci ora? Cchiù tostu senti, mi firmò nna chiazza, mentri viniva dintra, u cumpari, dicennumi chi ci giuvanu ddi sordi ca nni pristò pi pagari tutti ddi rriali ca nni fici tempu fa… Babbu Natali; tu, hai l’idea di comu fari?

JANCILINA

Certu chi l’haju l’idea; sta notti, ‘nveci di dormiri, nni mittemu a stampari sordi, e, vistu ca ci semu, nni stampamu ‘na para di mazzetti di cinqucentu euri in cchiù, nun si po’ sapiri mai avissinu a serviri.

PASQUALI

Tu ci scherzi, ti pari chi non ma facissi ‘na machinedda di chissa ca stampa dollari.

JANCILINA

Dollari? Euri vo diri!

PASQUALI

No, no, capisti giustu, dollari! Cu l’euri, ci arrivanu subitu a capiri ca i stampamu nuiautri, mentri i dollari, chi sunnu miricani…

JANCILINA

I vannu a cercanu America a chiddi ca i stampanu.

PASQUALI

Vidi ca ci arrivasti!

JANCILINA

Babbìa, si! Cu sapi, unni amu a jiri a sbattiri, cuntinuannu di stu passu, cu tutti sti tassi! Dicinu chi hannu a mettiri pirsinu a tassa pi quantu si caca… a facci di chiddi ca a voterannu ssa liggi!

PASQUALI

E… non ti scurdari a tassa di chiddi du cuntaturi ‘nta bucca, chi a brevi dicinu ca sarà liggi; rispirari e pagari. Sai quantu ci nne per ora di chiddi da finanza ca vannu casa pi casa cu strani strumenti pi circari di capiri megghi cu su, chiddi ca nun paganu i tassi?

JANCILINA

Avissinu a jiri puru casa pi casa pi vidiri comu certuni non fannu ‘ntempu a rrivari a fini misi cu i sordi, e circari i giusti pruvvidimenti, p’aiutalli, e no ca tanti puureddi s’ammazzanu picchì nun sannu comu ccattari i cosi di prima nicissità, o vannu a dormiri sutta i ponti picchì nun hannu ‘na casuzza unni dormiri.

PASQUALI

Certi mumenti mi dumandu e dicu: - ma stu Diu, chi è u patri di tutti, di quali latu è ca guarda? Possibili ca non vidi sti cosi? Possibili chi non vidi a cu havi assà e cu nenti? - U statu è comu ‘na famigghia, u patri chi è u guvernu, e a matri chi è l’opposizioni. Ora, stu patri e sta matri hannu a campari sti figghi; ma si li beni, u patri, li sparti a comu voli iddu, chi famigghia è? Si ju mi trovo ad aviri centu euru, è chiaru chi, avennu deci figghi, avissi a dari deci euru pi ognunu; s’inveci li spartu dannuni novanta a tri, e l’autri deci chi restanu a l’autri setti, comu fannu chisti setti a teniri u passu di tri privilegiati? Chi patri fussi ju? Un pazzu! E allura, ‘ntirveni a matri… chi ‘nta stu casu fussi l’opposizioni, e dici: - No! I figghi su tutti i stissi, e li sordi vannu divisi uguali pi tutti! – Ma si non interveni mancu a matri, mu vo diri chi famigghia è, chi statu è, e unni po’ rrivari? – E’ possibili, dicu ju, chi mancu Diu vidi sti cosi? –

JANCILINA

Però u parrinu dici, ca Diu…

PASQUALI

Senti non cuminciamu cu parrinu e a chiesa picchì allura veru nun nni niscemu cchiù. Chiddu du parrinu è un misteri comu l’autri, u vò capiri? E difenni, cu paroli duci, chiddu ca è u so statu…, picchì u vaticanu è nautru beddu statu; predica miseria e produci ricchizza. Tu u penzi… o megghiu tu mmagginni a Gesù Cristu ‘n menzu o vaticanu, ‘nturniatu di genti china di ninnuli d’oru e ca luccicanu di tutti i lati? Ju dicu chi si facissi crucifiggiri ‘n’autra vota. (Bussano). E cu è ora? Jamu avanti. (Entrano due persone distinte, sono medici).

I MEDICO

(Salutano entrambi) Buon giorno. E’ questa la famiglia Carollo?

PASQUALI

Si, nuiautri semu. E vuiautri cu siti?

II MEDICO

Siamo due medici e veniamo per conto dello stato…

JANCILINA

Nun è chi ci trasi l’infortuniu?

II MEDICO

(Meravigliato) Infortunio! Di quale infortunio parla signora?

JANCILINA

Allura, si tratta di me figghia Lisetta?

I MEDICO

Noi non sappiamo di infortunio. Siamo qui perché inviati dal Ministero delle Entrate per fare degli accertamenti. Però (leggendo dei fogli in una carpetta) ci risulta di una vostra figlia, inquanto il numero familiare risulta essere composto di tre persone.

PASQUALI

Si, giustu dici; e me figghia si trova per ora a Caponat pi un proggetto eravamus…

I MEDICO

(Non capisce e si rivolge all’altro medico) Sicuramente si riferisce al progetto Erasmus.

PASQUALI

Si, propria chissu! Ma… sintissi, nun è chi sta visita l’avemu di pagari? Picchì sordi, per ora…

I MEDICO

Quando mai! Questa visita è a conto dello stato.

PASQUALI

Sapi chi ci dicu puru, chi si vinistivu pi sapiri di tassi, nun c’era bisognu ca vi scumudavavu, picchì nuiautri ‘n regola semu cu i pagamenti, quindi…

II MEDICO

Quali pagamenti, se dobbiamo ancora capire il vostro stato di salute.

JANCILINA

Macari pi chissu nun c’è bisognu ca vi scumudati, picchì nuiautri di saluti nn’avemu puru di vindiri.

I MEDICO

E noi questo volevamo sapere, così evitiamo di controllarvi. Ditemi…, anche perché abbiamo bisogno di farvi alcune domande fondamentali. Per mangiare, mangiate… di tutto?

PASQUALI

Comu si dici tuttu, tuttissimu!

II MEDICO

Bene, bene!

JANCILINA

E… si a voscenza ‘nteressa sapillu, diggiremu puru i petri.

II MEDICO

(Esclama) Salute!

PASQUALI

(Fraintende) Chi è, vi ‘nn’andati di gia?

II MEDICO

No, no! Dicevo salute, nel senso di… complimenti. E se digerite pure le pietre, ciò vuol dire che avete un fisico di ferro… Quindi, anche vostra figlia starà sicuramente bene?

PASQUALI

Un pisci! L’havi prisenti un pisci? Eccu, idda è propriu così!

II MEDICO

(Appunteranno tutto su un foglio di carta) Complimenti ancora!

I MEDICO

E… inquanto a camminare? Che so… dolori, o… robbe varie?

PASQUALI

Quali dulura, dutturi! Voli ca facemu un pocu di ginnastica?

I MEDICO

No, no! Basta solo vedervi fare due passi per renderci conto che anche il fisico è apposto. Su, mostrateci un po’, facendo due passi come fosse una semplice passeggiata. (I due, a soggetto, improvvisano una sfilata di moda, quasi imitando il passo delle modelle). Benissimo! Vostra figlia sarà sicuramente nelle vostre condizioni, quindi… come si suol dire: salute da vendere!

PASQUALI

E-sa-tto!

II MEDICO

Ora firmate questi fogli e abbiamo finito.

JANCILINA

Dutturi, nun è ca firmamu, e dopu nni rriva quarchi beddu rrialu?

II MEDICO

Signora, le sembriamo due Babbo Natale? Su, firmate che togliamo il disturbo. (I due firmano due fogli che già l’altro medico aveva tirato fuori dalla carpetta presa dalla valigetta, li rimettono dentro e, tra un dire e l’altro dimenticano la valigetta per terra). Beh, grazie ancora e arrivederci. (Escono).

JANCILINA

E tu dicii ca u statu non si ‘nteressava di so figghi; nni mandò pirsinu a gratis i medici ‘n casa pi vidiri comu stamu di saluti.

PASQUALI

Mah, spiramu chi non c’è nudda sorpresa. U sai chi parivi ‘na sciochella quannu caminavi, una di chiddi ca fannu i sfilati di moda!

JANCILINA

Chissu picchì ti scurdasti li biddizzi di quannu mi canuscisti.

PASQUALI

Ma cu mi porta! Nun era megghiu mi stava mutu! (Bussano). E cu sarà ancora?

JANCILINA

(S’accorgono della valigetta) Oh, guarda! Sicuramenti i duttura si ddunaru d’avirisi scurdatu a valigetta, e cu sapi turnaru mi sa pigghianu.

PASQUALI

(Bussano ancora) Jamu avanti, trasiti, mancu!

VOCE F.S.

Posta, don Pasquali!

JANCILINA

Ancora, cu sta posta! Vo vidiri chi su ancora camurrii di pagari?

PASQUALI

Va japri ca poi videmu.

VOCE F.S.

Posta, donna Jancila! (Angela esce a prendere la posta).

PASQUALI

Chistu quannu arriva fa sempri l’appellu (rientra Angela con una lettera in mano). Cu è ca scrivi?

JANCILA

A me pupidda! Videmu, videmu comu sta!

PASQUALI

Leggila, leggila e fammi sentiri (si siede).

JANCILA

Carissimi papy e mamma…

PASQUALI

Comu si vidi chi a mia mi voli cchiù beni, cumincia sempri cu papy; e certu u cidiveddu studiatu l’havi.

JANCILINA

Pezzu di brucculuni ca si, comu nun ha caputu mai nenti! Scrivi pi prima papy, picchì sapi ca ci teni e ti fa cuntentu. (Riprende a leggere) Vi faccio sapere che sto bene in salute…

PASQUALI

E chissu è chiddu ca ci dissimu e duttura.

JANCILINA

Vo ca cuntinuu a leggiri o a finisciu cca?

PASQUALI

Chissu è picchì si gilusa ca idda voli cchiù beni a mia; cuntinua, cuntinua.

JANCILINA

“Gli studii vanno a gonfie vele; quanto prima verrò a trovarvi per qualche giorno… avrei da chiedervi qualcosa ma non so proprio da dove cominciare; te lo spiego più facilmente papy…” - cu tia parra; senti senti chiddu ca dici – “ prova a stringere l’indice col pollice… - (al marito)  avanti, prova, - e strofina forte forte. Hai capito?” – Ju dicu chi megghiu di comu tu spiegò…

PASQUALI

(Sbalordito) Figghia di…

JANCILINA

(Che pensava dicesse qualche cosa di brutto) Ehm?!

PASQUALI

…so matri! Ma chi capisti, ca dicia figghia di buttana? E viva a pupidda! Si vidi ca è studiata! Sai tu, ora chi ci rispunni? “Carissima figlia… ci metti tuttu chiddu ca hai di dirici, e poi ci metti: - riguardo al ghirito da strofinare ti rispondo dicenno che: siccomi li tasse ci stanno brucianno vivi e non sappiamo cosa rispondere alla domanna che ci fai dei jiriti, ti risponno dicennoti di staccare lo indici dallo pollice e fai per subito, una vorta a destra e unautra vorta a sinistra, e ci metti puru: hai capito?” Ca comu facemu a mandarici i sordi, si non ‘nn’avemu mancu pi manciari nuiautri?

JANCILINA

E comu fa, povira figghitta, senza ‘na lira? (Bussano).

PASQUALI

E cu è ora? Po’ essiri chi sta vota su i duttura. Mi sta parennu a casa du sinnacu. Jemu avanti.

VICENZU

(E’ balbuziente e cerca d’aiutarsi a fare capire, con le mani) Sa-salutamu. Cu-cu cu-cu…

JANCILINA

A oj, pari chi trasemu ‘n ferii. Aspittati ca vi pigghiu ‘na seggia.

VICENZU

No-no no-no nni vo-vogghiu se-seggia.

JANCILINA

A spittati allura ca ma pigghiu ju, picchì cca u discursu longu è.

PASQUALI

C’aviti, cumpari ca siti accussì aggitatu?

JANCILINA

Cu ti porta a mettiri ligna ‘nto focu? Lassalu diri… dicemu diri. Già è difficili ca nni cunta du so…

VICENZU

Cca-cca ha statu me-me mu-mugghieri?

PASQUALI

(Giocando sulla prima parola) Ju dicu di si, (alla moglie) tu chi dici?

JANCILINA

Ora? No!

PASQUALI

No, no! Sempri!

VICENZU

A-allura! Ha statu cca, si-si, o no?

PASQUALI

Ah, nenti di menu! Certu ca no! Vui diciavu cacca.

JANCILINA

(Rimproverando il marito) Chi è, ‘ncuminciamu?

VICENZU

E-e a-allu--lura u-u-u-unni è?

PASQUALI

Unni è? E u dumandati a mia? Vi l’avissivu attaccari ‘o scianu a vostra mugghieri, si no ‘nn’aviti di chi circari.

JANCILINA

Po’ essiri chi a chiesa è aperta, e idda è ancora dda.

VICENZU

Cu-cu cu-cu sta ca-camurrìa di chi-chiesa! Si-signuri pi-pirdunatimi…

PASQUALI

Cumpari Vicenzu, a camurrìa nun è a chiesa, sunnu i parrina, chi, ‘nveci di assicutalli a tutti, ssi fimmini sfacinnati ca su sempri jittati dda, ci fannu commiru! E i primi iddi… i parrina, si nni futtinu, di mariti comu a vui, chi spettanu a casa a mugghieri. (Alzando lo sguardo al cielo) Ah, Signuri, Signuri! Quantu cosi non viditi.

VICENZU

Chi-chi parrati cu-cu Sisignuri pa-parrati?

PASQUALI

E mi auguro tantu, ca armenu ‘na vota ogni tantu mi sintissi. Abbannunari a famigghia pa chiesa! Vannu facennu cunfortu casa pi casa a genti strania, lassannu ‘nta guerra a propria famigghia.

VICENZU

Ta-tappinari! Sa-santi paroli su-su, cu-cummari (cocomeri).

JANCILINA

Se, citrola.

VICENZU

(Non capisce) Uhm?

JANCILINA

No, nenti lassati perdiri. (Bussano) Ancora! E cu po’ essiri? (Va ad aprire). Oh, vui, cummari? E c’aviti chi siti così aggitata?

CUNCITTINA

Dicitimi, passaru i duttura?

VICENZU

(Adirato) Di-dimmi ‘na cosa, u-u-u-unni ha sta-statu, pe-pezza di stra-strafa-falaria?

CUNCITTINA

Unni u Signuruzzu haju statu.

VICENZU

Stu Si-signuruzzu di-divintò u scu-scudu di tu-tutti li vo-vo vo-vostri pu-purcarii. E du-du cra-crastu du-du pa-parrinu è cchiù nu-nutili di-di vuiavutri fi-fimminazzi, chi-chi la-lassati a ca-casa ‘ntri-ntridici pi-pi jiri a ji-jittarivi di-dintra a chie-chiesa cu-cu a scusa di-di priari o Si-signuruzzu. Va-vastasi vu-vuautri cu-cu tuttu u-u parrinu! Tu-tu a chie-chiesa, ta-ta ta-ta po’ scu-scurdari. E si-si vo pri-priari ve-veramenti, vo-voli diri chi-chi nni mittemu n-n-n-zemmula ‘nta na-na gnunidda e ta-t’aiutu ma-macari ju a fa-fallu.

JANCILINA

Giustu dici u cumpari, cummari. Vi mittiti tutti dui ‘nto n’ angulu da casa e putiti priari tutta la santa jurnàta, stannu a ciancu di vostru maritu, chi puureddu havi tanti bisognu di vui.

PASQUALI

E’ idda chi non havi bisognu di so maritu!

VICENZU

(Meravigliato al compare) Chi-chi vu-vuliti di-diri, cu-cumpari?

JANCILINA

(Cerca di riprendere la calma) Vostru cumpari voli diri chi è idda chi non havi bisognu di vui, pu fattu chi… (trova la soluzione) a chiesa… sannu priari megghiu!

VICENZU

E a-allura i-idda pi-picchì non mi-mi ‘nsigna?

CUNCITTINA

(Stizzita) Ju ti ‘nsignu, ma a chiesa c’è jiri o stissu.

VICENZU

Va-va beni, u-u-u-untinni ‘ncarricari chi co-comu a-arrivamu a ca-casa poi ce-cercu di-di (facendo segno di bastonate) spiega-garitillu me-megghiu.

JANCILINA

Nun ci fati casu, cummari; u cumpari scherza. E’ veru cumpari, chi vui schirzati?

VICENZU

Se-secunnu chi-chi cosa ‘ntinniti vu-vui pi-pi scherzu. Vu-vui ci a-avi-viti schi-schirzatu ma-mai a ca-cafuddari un ba-bastuni ‘nto mu-mussu a vo-vostru ma-maritu?

JANCILINA

Eh, cumpari, comu stati facennu sulu pi quantu ju a chiesa!

VICENZU

Chi-chi nni sa-sapiti, cu-cummari, i-idda, a chie-chiesa a mu-mu mu-mumentu ci do-dormi puru!

PASQUALI

Giustu è cumpari! Nun è chi o parrinu u ponnu lassari sulu! A vui vi piacissi di stari sulu ‘nta ‘na casa così granni? Non murissivu di friddu, scusati.

VICENZU

Chi-chi vu-vuliti diri? Ca me-me mugghieri si-si cu-curcassi ma-macari cu-cu parrinu?

JANCILINA

Ma chi jiti pinsannu cumpari! (Al marito) Tu nautru non nn’ha avutru chiffari? (Al compare) I parrini sunnu spusati cu Diu, annu l’anima candida…

PASQUALI

(Interrompendola) Pi chissu portanu a tonaca niura? Cuntati sunnu chiddi ca hannu l’anima comu dici tu, e sunnu chiddi chi a notti nun dorminu… pi davveru, pinsannu a quanta genti mori di fami, e a quantu picciriddi soffrinu ‘nta stu munnu; avutru chi stari abbrazzati cu i fimmini!

JANCILINA

Ne putemu lassari perdiri sti discursa? Cummari, dicitimi ‘na cosa, picchì rivastivu tutta trasannata? Chi vi successi?

CUNCITTINA

Nenti, vi vulia dumandari, si hannu vinutu cca duttura mandati du statu, o megghiu… (s’accorge di una borsetta da dottore li per terra)  Ah, ma allura già vinniru puru unni vuiavutri! Sunnu di l’Ufficiu di l’Entrati? Nun è chi ci dicistivu chi stati boni di saluti?

JANCILINA

(Preoccupata) E certu, chi ci aviamu di diri ca stavamu mali?

CUNCITTINA

Cummari, ma chi cumminastivu? (Al compare) E sparti vui vi sintiti di sapiri tutti cosi, di essiri aggiornatu… Ma nun lu siguiti u telegiornali? No sintistivu comu hannu decisu pi jiutari a risolviri a crisi? Di mettiri tassi chi nun sannu cchiù comu spirimintalli.

PASQUALI

Scummettu chi misinu già a tassa supra all’aria chi rispiramu?

CUNCITTINA

Peggiu, peggiu, cumpari!

PASQUALI

Peggiu di chidda du cuntaturi ‘nta bucca?

CUNCITTINA

Di cchiù! Pinsati chi misiru a tassa supra a saluti! Chi voli diri ca unu ca sta bonu havi a pagari a tassa, o megghiu cchiù boni si sta, cchiù sunnu l’euru chi si hannu di pagari…

PASQUALI

E non si cuntenta d’aviri un maritu così, esenti di tassi?

VICENZU

(Non aveva capito) Umh!

JANCILINA

Nenti, lassatilu perdiri a vostru cumpari. (Al marito) ‘Nta lingua t’avissi a veniri! (Alla comare) Quindi, unu…, cchiù è ‘nsaluti…

CUNCITTINA

Gna si, cummari; è quasi comu l’aumentu valuri di l’immobili; cchiù su l’immobili e di cchiù veni di pagari, quindi cchiù saluti avemu, e cchiù nn’arriva di… (facendo segno con le dita, di soldi). Capistivu ora?

JANCILINA

(Al marito) Ti piaciu a fari a passerella? Vidi quantu t’havi a custari ora ssa sfilata di moda!

PASQUALI

E tu, allura ca parivi ‘na modella?

CUNCITTINA

Ah, ma vjiu chi u discursu non v’interssa propriu; ma u capistivu u dannu ca facistivu dicennu di aviri ‘na bona saluti? Ju dicu chi arrivati a capillu megghiu comu v’arrivanu i primi tassi di pagari.

JANCILINA

E ora? Nun putemu fari subitu ricorsu?

CUNCITTINA

(Guardando la borsetta dimenticata dai due dottori) Forsi semu ancora ‘n tempu pi riparari… (va a prenedere la borsetta, la apre, prende il foglio che aveva compilato il dottore, legge un pò e lo strappa andando a buttare il foglio) u dannu ca cumminastivu, sulu chi ‘nn amu a moviri prima chi si ddunanu da borsa e tornanu a pigghialla.

PASQUALI

Nun vi sapìa così sveglia!

VICENZU

E chi-chi chi-chi…

JANCILINA

Cumpari lassati perdiri chi u tempu è picca. E chi diciti di fari, cummari?

CUNCITTINA

‘Na cosa semplicissima; v’aviti a finciri malati, ma…, malati cronici. U cumpari fa finta di essiri scimunitu d’un tuttu; mentri vui, chi suffriti di stati eplettici…

JANCILINA

Chi voli diri, chiddi ca prima di moriri, attirantanu i pedi?

CUNCITTINA

Si, propriu chissi. Non mi diti ca vi ‘mprissiunati!

JANCILINA

Cummari, ju, pi risolviri a cosa, fussi capaci di trasiri ‘n coma profondo!

CUNCITTINA

Chi nni dicissivu di ‘ncuminciari cu fari a prova.

PASQUALI

E si nni scoprinu, nun è peggiu?

CUNCITTINA

Cumpari, pagari i tassi chi è megghiu?

VICENZU

Ava-vanti, pru-pruvati.

PASQUALI

Pruvamu.

JANCILINA

(Si stringe la gola ed emette un urlo, parlando pure strana come fosse posseduta dai demoni) Bedda matri! Moru, moru! (Si butta sul divanetto come fosse svenuta).

PASQUALI

(Accorrendo allarmato) Chi fu, chi successi, Jancilina?

JANCILINA

Ih, e chi è! Nun è chi davanti e duttura dici così? Non vidi chi staju pruvannu a me parti?

CUNCITTINA

C’amu a fari, cumpari? Viditi chi a mumentu cca su! A vui tocca ora di pruvari, forza muvitivi.

PASQUALI

Io u scimunitu nun lu sacciu fari; non pozzu fari ‘n’autra cosa?

CUNCITTINA

Cumpari, u scimunitu, po’ diri chiddu ca voli; e vui aviti sempri dittu chiddu chi aviti vulutu, quindi…

PASQUALI

Viditi comu a firriò pi dirimi scimunitu.

JANCILINA

E moviti, e vidi chiddu ca fari, chi a cummari a virità dissi!

CUNCITTINA

Avanti, chi nun è mumentu di perdiri tempu chistu, e sfurzativi ‘nveci di parrari comu fannu chiddi ca hannu sti problemi di disabilità.

PASQUALI

(Comincia parlare con i sintomi di quella disabilità) Chi mi tentu cunfutu (ride a crepapelle) ahahahahaah! (Subito diventa serio) Quanti tono le didita della mano? Tette! Ho intettato?

CUNCITTINA

Cumpari, ma picchì un vi nni jiti a travagghiari o circu?

VICENZU

Cu-cumpari, si-siti cchiù sci-scimunitu di-di chichiddi sci-scimuniti! (Bussano e si bloccano tutti; non sanno che fare).

PASQUALI

Iddi su! E ora? (Subito succede un corri corri, cercando di prendere ognuno la sua posizione).

JANCILINA

(A bassa voce) Cummari, diciticcillu vui, avanti.

CUNCITTINA

(Parlando come fosse una straniera) Avanti! Chi essere? (Gli altri si guardano meravigliati mentre bussano ancora). Chi essere, dire!

I MEDICO

(Entrano i due medici) Scusate, abbiamo dimenticato…

PASQUALI

(Avvicinandosi ai due) Chi tiete? Cota volete? (Ride) Ahahahahaha! (Serio) Quanti tono le didita della mano? (Toccando il petto di uno dei dottori) Tette!

II MEDICO

(I due medici si guardano) Non è che abbiamo sbagliato… vedono la borsetta) Eh, no! E’ questa la casa! (Apre la borsetta, ma non trova il foglio compilato) No, non è possibile! (Guardano i tre e si strofinano gli occhi interrogandosi) Non è che sto sognando! (Bussano).

CUNCITTINA

(Quasi adirata) Sempre bussare, sempre bussare in questa casa! Chi essere? Entrare per favore! (Entra Lisetta e rimane stupita, Concetta cerca di farle dei segni in modo che stesse anch’ella alla recita, ma lei non sapendo…). Si accomodi, signorina.

LISETTA

(Meravigliata) Ma… E voi (ai dottori) chi siete?

I DOTTORE

(Intimiditi) Se le dicessi che non ci stiamo capendo più niente, lei  crederebbe alle mie parole?

LISETTA

Ma… capire… cosa?

PASQUALI

(Avvicinandolesi) E tu chi tei? Lo tai quanti tono le didita della mano? (Lisetta guarda stupita, mentre lui le indica il seno) Tette!

JANCILINA

(Stringendosi la gola come se la strangolassero, e con voce da donna posseduta dal demonio) Lasciami, lasciami! No, no! Soffoco, soffoco! (Si butta sul divanetto sotto lo sguardo sbalordito di tutti).

LISETTA

Oh no! (Cade per terra e intervengono i medici).

I MEDICO

Sarebbe stato meglio se avessi continuato a esercitare in ospedale, (somministreranno delle gocce sotto la lingua di Lisetta che andrà riprendendosi lentamente) ma non appena rientro, chiederò di ritornare al mio vecchio posto di lavoro. Non sono queste le persone che possono risolvere il problema della crisi, già ne hanno di loro problemi. (Gli altri rimangono immobili, come fossero delle statue, a fissare quanto accade). Su, signorina che non è niente.

LISETTA

Dove sono? Ch’è successo? (Concetta fa segno a Lisetta che sembra cominciare a capire qualcosa di quell’esagerato scherzo, tanto che si rivolge a Concetta come se non la conoscesse). E lei chi è.

CUNCITTINA

Io essere badante di (indicandoli uno per uno) suo padre, sua madre e di questo suo zio. Io capire bene? Tu essere figlia di loro?

LISETTA

Si, si, io sono, la figlia. (Ai medici che continuavano a guardare stupiti) E voi, invece?

II MEDICO

(Sempre in stato confusionale) Noi siamo due medici che eravamo già stati qui… (rinviene Angela e si porta come una tonta stravolta e quasi con gli occhi fuori dalle orbite, davanti ai due) forse. Abbiamo pure scritto un foglio che riguardava la salute di…

VICENZU

Di-di mia nu-nun avi-viti scri-scrittu ne-nenti?

PASQUALI

(A cantilena) Non è vero, non è vero, non avete ccritto nettuna cota, nettuna cota! (Ride) Ahahahahahaha! (Serio e come se fenisse di ballare un tango davanti ai due medici) Olè! (Si spaventano facendo un passo indietro). Ti è piatiuto? (Rifacendo il ballo finale) Olè!

JANCILINA

(Si ristringe la gola ed emette ancora un urlo) Affucu, affucu! Lassami, lassami! (Riperde i sensi mentre i due scappano dimenticandosi ancora della valigetta. Tutti faranno un gestaccio verso la porta, ma… i due, che si erano dimenticati ancora la valigetta, rientrano timidamente, affacciando prima la testa, mettendo in imbarazzo i cinque che ancora, bloccati, esponevano quel gestaccio. Pasquali interviene a soggetto per non far capire il grossolano scherzo fatto ai due).

PASQUALI

(Ai due medici sbalorditi) Eh, cota dite? Ti volete giotare pure voi ton quetto gioto? Guaddate, guaddate (comanda ai quattro che ancora erano in posizione come ad eseguire un comando militare) Riiiipoto! (riposo) (i quattro ritirano il gesto). Ponti al mio te (tre); uno, due… te! (Rifanno quel gestaccio. I due si guardano, attimo di silenzio; poi riprendono velocemente la valigetta e scappano via di corsa).

VICENZU

(Va a guardare i due fuggitivi) Mi-minchiuni! I pe-pedi ‘n cu-culu ci arrivanu!

JANCILINA

Lisetta, tu, cca! Comu, oggi nni rrivò a littra…

LISETTA

Oggi? E’ da un mese che l’ho spedita!

PASQUALI

A nuautri a oj nna desiru…

CUNCITTINA

U viditi chi sirvizii c’avemu? A chi servi pagari i tassi, si poi non funziona quasi nenti: a munnizza sta arrivannu avuta quantu i casi, l’acqua ‘nte rubinetti a quannu arriva, i strati e ci sunnu fossa chi ci trasi ‘na machina sana…, pi nun parrari da sanità!

JANCILINA

Figghia mia, cu to patri aviamu pinsatu…

LISETTA

Non stare a preoccuparti, mamma, ho deciso di lasciare gli studi e cercarmi un lavoro, è già da qualche tempo che maturo questa idea; ho capito che per voi è stata dura mantenermi agli studi; i soldi, oramai sono diventati pochissimi…vuol dire che, quando troverò lavoro, finirò il dottorato (abbraccia la mamma).

JANCILINA

(Al marito che, con gelosia, guardava il gesto della figlia) Tiè!

VICENZU

A di-discursa di so-sordi; cu-cumpari, pi chiddu ca-ca vi dissi oj, co-comu finì? Pu-puru ju haju ‘na-na ‘na-na scadenza e no-no-non pozzu fari du-du menu.

JANCILINA

Nun vi prioccupati, chi a ghiorna avissiru arrivari i sordi di l’infortuniu du cumpari; i primi, statinni certu ca sarannu i vostri.

VICENZU

Cu-cummari, havi qua-quasi tri misi chi mi-mi-mi ri-ripititi sta storia di so-sordi di l’infortuniu; ju è tra du-dumani e do-dopu dumani chi haju a scadenza. Co-comu facemu?

JANCILINA

(Preoccupatissima, si rivolge verso il cielo) Ho, Madonna du Carminu, e di unni i pigghiamu sti sordi?

CUNCITTINA

E avanti, Vicinzineddu, dopu ca finiu bona cu i duttura, circamu di fari finiri macari bona chidda da scadenza du pagamentu, ju sacciu di unni pigghialli… i sordi.

VICENZU

N-n-n-no-non mi diri ca-ca tu…

CUNCITTINA

Nn’haju un pocu ‘nta libretta; mi desi me matri prima di moriri.

JANCILINA

(Esclamando sempre verso il cielo) Sia lodatu Gesù Cristu! Grazii, grazii, cummari. Nun sapiti quali pisu nni livastivu di supra, ma… non appena rrivanu chiddi di l’infortuniu, u primu pinseri è a vui. (Bussano) E cu è ora?

PASQUALI

Nun facemu ca i medici s’addunaru du ‘mbrogghiu e turnaru ‘n’autra vota? (Bussano ancora, e Lisetta va ad aprire lentamente la porta per cercare di capire chi fosse; subito fa un grosso balzo indietro, lo farà anche qualquno degli altri come soprassalto. Sono due carabinieri).

I CARABINIERE

Buon giorno. E’ questa casa Carollo?

II CARABINIERE

Abbiamo un mandato d’arresto per il signor Carollo Pasquale; chi è dei due?

JANCILINA

(Impaurita e in tono di pietà) Me maritu nun ha fattu nenti!

I CARABINIERE

Questo lo deciderà il giudice, quando saranno completate le indagini in corso.

LISETTA

Si può sapere di quali indagini parlate?

II CARABINIERE

Di una pratica d’infortunio inoltrata tempo fa e priva di fondamento, poiché il Carollo risultava non essere messo in regola dalla ditta in cui lavorava.

LISETTA

Lo dicevo io! Avrei dovuto leggerla io, quella lettera! Prima che la inviavate all’INAIL.

JANCILINA

E a curpa chi è di me maritu? Vi l’aviti a pigghiari cu a ditta chi, non sulu chi u pagava quattru sordi, ma, chi pi giunta, ‘un lu misi mancu regula.

II CARABINIERE

Questo non è compito nostro, signora, noi siamo qui per eseguire quanto ordinatoci.

PASQUALI

Jancilina, tu dicia ju! Si nni va bona, semu ruvinati.

I CARABINIERE

E’ pronto a venire con noi, o ha bisogno di prendere qualcosa?

PASQUALI

Vulissi sulu ‘na cosa ripigghiarimi, chidda ca lu statu mi sta rubbannu: la dignità di omu onestu.

LISETTA

Posso venire anch’io con voi?

II CARABINIERE

Se vuole, può seguirci sino in caserma.

JANCILINA

(Abbraccia suo marito) No, lassatimillu a me maritu, chi nun ha fattu nenti!

I CARABINIERE

Mi dispiace signora, ma dobbiamo eseguire gli ordini. Su, andiamo.

PASQUALI

Mi auguru di turnari a casa quantu prima. Addiu, Jancilina, e… grazii (al compare e la comare) a vui cumpari e cummari. Li sordi vi li turnamu non appena putemu. (Si avviano lentamente aspettando di bloccarsi tutti).

VICENZU

E’ pro-propriu veru, a pagari è sempri a povira genti. (Si bloccano tutti e, nel breve abbassamento di luci, entreranno i due medici che prenderanno una delle posizioni di prima. Entrerà… possibilmente il regista sotto l’occhio di bue e narrerà la morale del lavoro. I personaggi si sbloccheranno lentamente uno dopo l’altro mentre vanno rialzandosi le luci).

REGISTA

Si sapìa di truvari, o guvernu tanti latri,

prifiriva ristari ‘nna lu ventri di me matri.

Chi munnu di guai, chinu di genti strana:

c’è lu riccu ca ridi, e lu poviru ca fa pena.

Lu disabili, da tutti, veni quasi disprizzatu,

mentri lu bonu, amatu e rispittatu.

Ah, si ci fussa ‘na vera giustizia sana!

Quantu omini turnassinu ‘nta la tana.

Picchì di civili nuddu avemu nenti!

Sulu un rolu avemu: attori pirdenti.

Ricitamu la vita ca nun nn’apparteni,

la vita di cui sutt’occhiu nni teni.

Comu pazzi fuiemu, appressu lu dinaru,

calpistannu spissu lu beni chi è chiù caru.

Nni mmazzamu pi divintari omini putenti

e pi fallu, spissu, nu guardamu nenti.

Jittamula sta maschera di primu attori

e vulemunni beni tutti, sinu ca si mori.

Picchì… ricurdativi, tutti nascemu nudi!

La ricchezza servi sulu a lu gnuranti ca si strudi.

SIPARIO

                                                                                  Tonnarella 13/01/12

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 4 volte nell' arco di un'anno