Si ‘u ziu Calogero sapi a verità… pirdemu l’eredità

Stampa questo copione

Si ‘U Ziu Calogero sapi a verita pirdemu l’eredità

Si ‘u ziu Calogero sapi

a verità… pirdemu l’eredità                        

                                                                                                                      

Commedia brillante in tre atti

(di  Calogero Maurici)

(elaborata da Pietro Maurici e Rosanna Maurici)

Personaggi

Calogero             (lo zio del Canadà)

Nino                    (il fratello di Calogero)

Mela                    (la moglie di Nino)

Roberto               (il figlio sacerdote)

Orazio                 (il cameriere)

Concetta              (la cameriera)

Precisina              (l’infermiera dello zio Calogero)

Angelina             (la vicina di casa)

Paolina                (la figlia di Angelina)

Carla                            (la sorella di Mela)

Tania                            (la figlia di Carla)

Ciccu                            (padre di Mela e di Carla)

                                                                                                                                     (tel. Aut. 090/638009)

Si u ziu Calogero sapi a verità…perdemu l’eredità.

(commedia brillante in tre atti di Calogero Maurici)

(elaborata da Pietro Maurici e Rosanna Maurici)

La scena si svolge in un piccolo paese della Sicilia tra gli ani 1960/70 (chi lo ritiene opportuno anche negli anni 1990) Il sig. Antonio Puleo, vive agiatamente grazie all’assegno mensile che il fratello Calogero emigrato in Canadà gli manda puntualmente avendo fatto un’immensa fortuna grazie ad una vincita super milardiaria. Calogero dopo circa trentacinque anni di assenza dal paese natio, comunica al fratello che prima di morire vuole venire a fare testamento al nipote Roberto unico erede, visto che sta esaudendo il desiderio di vederlo laureato in medicina. Ma Calogero arrivando al paese si troverà davanti ad una brutta verità. La scena rappresenta una porta laterale o centrale d’ingresso, due porte nell’altre pareti che portano alle stanze, divanetto, poltrona, quadri, sedie ed un tavolino.

A T T O  I°

S C E N A  I°

(Nino, Mela, Angela)

Nin.  (passeggia nervoso con il telegramma in mano) Mela, Mela comu facemu       ora, eramu        sicuri ca ormai dopu trentacincu anni non vinia chiù…tutto filava lisciu lisciu e ora spuntau cu stu telegramma dicennu ca voli veniri.

         (lo legge) CARO FRATELLO, PENSAVO DI NON VENIRE MAI PIU’

         A CAUSA DEI MIEI MALANNI, MA I MEDICI HANNO DETTO CHE

         PARTIRE PER POCHI GIORNI SENZA PERO’ STANCARMI TROPPO, NON VEDO L’ORA DI VEDERE MIO NIPOTE ROBERTO, IL MEDICO DELLA FAMIGLIA PULEO. DATO CHE QUESTO DESIDERIO MIO MA PRINCIPALMENTE DI NOSTRO PADRE, SI E’ AVVERATO, FARO’TESTAMENTO NON APPENA ARRIVERO’. ABBRACCI PER TUTTI TUO AFFEZIONATISIMO FRATELLO CALOGERO.

Mel.  L’hai liggiutu trenta voti già…si tò figliu si sta facennu parrinu o postu di

         dutturi a culpa è toa.

Nin.  Talia che bedda, chiffà non m’avia purtari a missa a duminica?

Mel.  Non vogliu diri chistu, però di quantu voti cci diciatu Robertu prega…

         prega…prega sempre accussi ‘u Signiruzzu n’aiuta sempre…tantu ‘u

         faciatu prigari ca ora astuta cannili…

Nin.  Picchi non è veru ca fin’ora tuttu ha filatu lisciu?

Mel.  Bella littra chi mannau, tutta scritta in italianu.

Nin.  Pari ca scrivi iddu, avi un saccu di segretari ca parlanu un saccu di lingue,

         è circondato di duttura, infermeri, cammareri…

Mel.  U sacciu c’avi a tutti chissi, chiuttostu pinsamu chi a ma organizzare…

Nin.  Giustu, pinsamu a organizzare picchi questa eredità non deve scappare.                     

Mel.  Si sapi a verità, tutti cosi perdemu, c’ha tinutu troppu ca Roberto si facia dutturi…ma iu dicu picchi cci pigliau ‘nna testa a tò patri e a iddu propriu

dutturi? Non putianu diricci ‘nni du mumentu: si ti fai parrinu ti lassu tuttu.

Nin.  Si ‘nni du mumentu pinsavanu di diricci fatti parrinu, sicuru ca tò figliu si facia dutturi…(in quel momento entra Angela, vicina di casa pettegola)

Ang. Auguri…auguri Mela, auguri… (li bacia)      

  

Nin.  Proprio ora avia veniri (seccato)

Ang. Cu l’avia diri cui…cui…cui…cui…ca Roberto si facia parrinu, quannu cci pensu non mi veni di cridicci, cu l’avia diri cui…cui…cui…cui… fra tri misi avemu un parrineddu paesanu, speriamo ca resta ‘nna nostra chiesa!

Mel.  Mi pari difficili, sa va parlari cu vescuvu, cu sinnacu, cu…

Nin.  (interrompendola) Cu me frati do Canadà…

Ang. Ma cu l’avia diri, cui…cui…cui..cui…

Nin.  Natra vota! Peggiu di un discu ‘ncantatu pari.

Ang. Cu dda facci di Angelu, scherzusu, birbanti, quantu suffriu me figlia

         Paolina, per ora già fussiru maritati, mah! voli diri ca ‘u signuri o postu

         di lu camici biancu, vulia ca si mittia a tonica…Mela ma quannu veni?

Nin.  (al pubblico) Speriamo c’arriva prima di me frati!

Mel.  Anche Robertu a vulia a Paolina, ma chi cci putemu fari, i parrini non si   ponnu maritari!

Ang. Ninu, Mela, a ma ricogliri i firmi di tutti i paesani pi fallu ristari ‘nna nostra chiesa; tantu parrinu fissu nonn’avemu…ma cu l’avia diri, cui…

         cui…cui…cui…

Nin.  (fa capire alla moglie di liberarsene) Stu discu è camurriusu…

Mel.  Angelina quantu priparu pi mangiari, si voi ristari!

Ang. No, picchi a fari un pocu di spisa, di quant’avi ca me figlia Paolina sapi

         ca fra tri misi Roberto diventa parrinu, cci sviluppau ‘u pitittu…quantu

         mangia e quantu soldi chi si ‘nni vannu! Vulia fari ‘nna casetta in campagna e per ora non pozzu fari nenti…pazienza, vi saluto ora.

         (mentre esce) Cu l’avia diri, cui…cui…cui…

Nin.  E chissa avia essiri a cummari nostra? Megliu ca si fa parrinu!

Mel.  Megliu ca si fa parrinu, però quannu pensi all’eredità diventi tuttu biancu

         ‘nna facci…

Nin.  Veru è! Decidemu comu a m’affari, me frati si ‘nna va ritornari  senza il

         minimo sospetto.

Mel.  Hai ragiuni, ma comu facemu a diricci a Robertu stu fattu…fra tri misi

                è parrinu già…è scherzusu, ma quannu si tratta di Diu non si scherza…

Nin.  A ma truvari un piano perfettu, però non putemu fari nenti si non avemu

         l’aiutu di Robertu…

Mel.  Ci dicemu a tò frati ca si laureao e partiu pi ‘nna vacanza.

Nin.  Ma chi dici…me frati veni pi vidiri a iddu e pi sentisi diri: ziu sugnu dotturi, e quannu è ccà cci dicemu ca è in vacanza? E’sofferente,    camurriusu però non è babbu…(squilla il telefono) Pronto chi parla…Calogero (singhiozzando) fratuzzu meu, quant’avi chi non ‘nni videmu…si, giustu (alla moglie) “dici ca si fici vicchiareddu”…Calogero chi dici? Robertu, si certu ca Robertu è già dutturi; (alla moglie) “dici ca non vidi l’ura ca ‘nni vidi”… Puru nautri ‘u frati; certu ca ‘u quadru da mamma e du papà è sempre appizzatu o stessu postu, per ora i staiu taliannu, chi pena chi fannu, (invece c’è un altro quadro) a radiu chidda antica? Certu ca è sempre ccà, ‘ncapu u mobilucciu, (invece c’è né uno moderno) Va beni ‘nni videmu Giovedi matina, ciao (chiude)

Mel.  (ansiosa, stava vicina al marito) Comu finiu, chi ti dissi…

Nin.  Giovedi…giovedi matina arriva…(confuso)

Mel.  Matri mia, accussi prestu…fatti veniri qualchi idea, telefona a Robertu,

         dicci ca veni subitu do seminario…

Nin.  Oh!  Giovedi…giovedi matina arriva…(confuso)

Mel.  Matri mia, accussi prestu…fatti veniri qualchi idea, telefona a Robertu,

         dicci ca veni subitu do seminario…

Nin.  Oh! Finiscila, fammi calmari…fammi calmari…

Mel.  Non ti preoccupari, cci parlamu beddi puliti e ‘u convincemu…

Nin.  Beddi puliti! ‘Nna ma fari u bagnu?…

Mel.   Giovedi matina perciò arriva…calmamuni, sangu friddu…

        

S C E N A  II°

(Nino, Mela, Orazio, Concetta)

Nin.  Chiamamu Orazio e Cuncetta e cci dicemu ca vannu a piglianu subitu u quadru di me matri e me patri e puru a radiu, ca si scoppa all’improvvisu e non vidi sti cosi si metti a chiangiri e non a finisci chiù…ma picchi i

         livasti?!

Mel.  E chi cci tiniamu sti cosi troppi antichi, anzi i stava ghittannu tannu…

Nin.  Ghittannu? Cunsumati eramu, Oraziu, Cuncetta…

Mel.  E calmati ca sistimamu tutti cosi, oggi martedi è!

Nin.  Pari ca dissi ca manca un misi…du’ jorna mancanu…Oraziu, Cuncetta ma unni si ‘nni vannu chissi…(subito dopo entrano dall’altra stanza)

Ora.  Sig. Ninu, ccà semu…(giovane molto ingenuo)        

Nin.  Ma unni eravu…

Ora.  Veramenti ‘nni stavamu dannu qualchi vasatedda e non sintiamu…

Con. (al pubblico)Tutti cosi cunta…dicci puru quantu mi nni dasti.

Nin.  Ma quantu vasati vi dati duranti ‘u jornu…ogni vota chi vi chiamo

         viniti sempre in ritardu, quindi voli diri ca vi vasati sempre…

Mel.  E lassali stari, non vidi ca sunnu du’ piccioncini?

Nin.  Du’picconcini, ora i chiudemu dintra ‘nna gaggia…

Con. Perdonassi sig. Ninu, non facemu chiù!

Nin.  Pi mmia vi putiti vasari, però quannu vi chiamo spicciativi anzi

         spiccicativi subitu…

           

Con. E’ iddu ca mi dici nautru, nautru, nautru, nautru…

Nin.  Ora capisciu picchi viniti in ritardu! Sintiti, scinniti ‘no garagi e pigliati

         ‘u quadru unni cci sunnu me patri e me matri e ‘u mittiti ccà o postu

         di stu quadru…poi pigliati puru a radiu chiddu anticu e ‘u mittiti o postu

         di sta radiu moderno…a va veniri me frati Calogero!

Con. So frati! Chiddu riccu do Canadà?

Mel.  Daticci ‘nna bella spolverata, picchi sarannu chini di polveri.

Con. Certu sig. Mela…matri chi sugnu emozionata, non vidu l’ura di canusciri

         a Don Calogero, e tu Orazio…

Ora.  Puru iu, quannu pensu ca è chiddu ca ‘nni manteni a tutti…

Nin.  Pi forza a parola superchiu avia diri!

Con. Ora scinnemu e i pigliamu, iu sacciu di precisu unni sunnu…

Nin.  (mentre escono) Ah! sintiti, purtatili subitu, non vi ristati ‘no garagi

         a…(fa il verso di baciucchiarsi)

Ora.  Subitu facemu, strada facennu ‘nni damu qualchi vasatedda .(escono)

Mel.  Ninu, io telefono a Roberto…

Nin.  Si, dicci ca veni entro stasira…circamu di priparari tutti cosi precisi, asinò

         me frati se non ci diamo ‘nna scossa, ‘nni rumpi l’ossa e cademu tutti

         dinta ‘nna fossa.

Mel.  Io telefonu di ddà dintra, cosi tu pensi comu a m’affari…(Mela và)

Nin.  (inizia a riflettere) Quannu iddu arriva ammia davanti, io devo essere

         sicuro, asinò resto chi sacchetti vacanti…(poi entra la moglie)

Mel.  Tuttu a postu entro stasira veni, mancu su fici diri.

Nin.  Chissu non si fici diri, videmu poi appena cci dicemu fai a parte du dutturi

         chi rispunni…ma ti fici dumanni?

Mel.  No, anzi non vidi l’ura di canusciri a so ziu.

Nin.  Appena cci dicu chiddu chi haiu in menti, capaci si ‘nni ritorna o seminariu…

Mel.  Tu cerca di studiari i particolari, datu ca hai sta fantasia di scrittore,

         ca io a Roberto ‘u pigliu cu cori, ‘u cori di ‘nna mamma parla e ‘u figliu

         senti…

Nin.  Cerca di fallu sentiri bonu, picchi iddu appena sapi chiddu ca c’ha diri

         diventa surdu…e oltri o cori cerca di fari parlari a panza, asinò ristamu

         ca panza vacanti, e a voglia sentiri u rumuri dell’intestinu…

         (entrano Concetta ed Orazio)

Nin.  Ccà siti, bravi…bravi…

Ora.  Sulu ‘nna vasata nni dettimu sig. Ninu.

Nin.  Picchissu ritardastivu quattru secunni…

Con. Eccu a radiu, già è spolverato…

Ora.  Eccu ‘u quadru…( guarda un attimo) Sig. Ninu, ma comu mai non

         assomiglia né a so matri e né a so patri…

Nin.  A ddi tempi i figli vinianu diversi de genitori…appizza stu quadru…

Ora.  Sig. Ninu, ma si so frati avissi aveniri ogni misi, nautri chi facemu leva

         e metti?

Nin.  Prima ringraziamu o Signuri ca ni salvamu stavota…e si capitassi ca veni

         ogni misi e scoprissi a verità, murissimu tutti di pitittu…autru ca assegno

         mensili, regali, case,terreni, vautri dui putissivu campari di vasati, io e me

         mugghieri cci putissimu fari i chierichetti a me figliu Robertu…a voglia

         d’astutari cannili!…

Mel.  Ora faciti pulizia generali, accussi me cugnatu appena veni resta cuntentu.

         Mi raccumannu, picchi è vicchiareddu e sofferenti.

Con. Non vidu l’ura di canuscillu…

Ora.   Amuninni Cuncetta, cuminciamu a puliziari subitu asinò non ‘nni resta

          tempu mancu pi ‘nna vasatedda.(escono)

Nin.  Chissu appena si marita deci figli ci fa fari…

S C E N A   III°

(Mela, Nino, Carla Ciccu)

Nin.  Mela, purtroppo avemu bisognu puru di ddà curtigghiara di Angelina, so

         figlia Paolina e si cci ‘nni fussi qualchi autra fussi ancora megliu.

Mel.  E picchi tutti sti cristiani.

Nin.  Ti ripeto, me frati deve ripartire per il canadà senza il minimo sospetto.

Mel.  Chissu ‘u capivu, ma già ti vinni in menti comu a m’affari?

Nin.  Tuttu ‘ntesta haiu, stasira quannu ‘nni curcamu ti spiegu tuttu.(bussano,

         entrano Carla con il padre Ciccu)

Mel.  Comu mai a soru a chi stura! Ciao papà.

Car.  Comu mai a chi stura! Ti scordi ca stamatina aviatu a veniri a pigliariti

         ‘u papà i tenitillu pi ‘nna simana?

Nin.  Puru chissa cci mancava…

Car.  Chi hai tu ca ti lamenti, ormai aviti a panza china!

Nin.  (al pubblico) Speriamo ca l’avemu pi sempri.

Mel.  Ci fu un pocu di confusioni e mu scurdai.

Car.  Troppi cosi ti scordi di quant’avi chiccè stu assegnu bellu grossu o misi…

Nin.  (al pubblico) Chissa ‘nna ceddu di malagurio pari…

Car.  Assettati papà, ora resti ccà pi ‘nna para di jorna.

Cic.   (soldo come una campana) Paru di corna? Cu l’avi sti corna!..

Nin.  A saziza è fatta!

Cic.   Unnè sta gatta…

Nin.  Ni stu mumentu cci vulia comu ‘u pani!

Cic.   Unnè stu cani, tutti sta animali aviti…

Mel.  Assettati a soru, stamu aspittannu a Robertu…       

Car.  A soru, certi voti mi scippi di ccà, (fa il gesto) sai ca ghiri ’nni me figlia

         Sarina pi ‘nna para di jorna…(Breve pasusa) Comu mai veni Robertu,

         dici ca vinia a prossima simana?

Mel.  Veni me cugnatu do Canadà…

Car.  Picchissu siti pinsirusi, chiccè qualchi cosa sutta?

Nin.  Certu, picchi asinò ristamu ca bucca asciutta…

Car.  (si avvicina al cognato) Perciò veni to frati Calogero, ‘u miliardariu,

         vidi ca ‘u vogliu canusciri…

Nin.  Veramenti ‘u vogliu canuscri puru iu, partiu cosi giovani…iu eru nicu…

Car.  Mela dillu o papà, accussi rsta cuntentu ccà…

 

Nin.  Iuddu resta cuntentu ccà…e datu ca è surdu si sfascia ‘u pianu iu restu

         comu un baccalà…

Mel.  Papà, ven me cugnatu Calogero, dopu dumani veni…

Cic.   Certu ca ti vogliu beni…

Car.  (grida) Papà, veni Calogero, Calogero do Canadà…

Cic.   E non gridari ca non sugnu surdu completu…avi trentacinqu anni ca non

         veni, di quannu partiu.

Nin.  A memoria megliu di mia l’avi (al pubblico)

Car.  (si accorge del quadro e della radio) Picchissu facistivu cambiamenti, ‘u

         quadru, a radiu…

Nin.  Senza di cambiamenti non avissimu cchiù nenti…

Car.  E pi cunvinciri a Robertu camu faciti, anzi comu facemu!        

Nin.  E chi c’entri tu?

Car.  Si me soru voli ‘nna mano d’aiutu, mi mettu a disposizioni, me soru su merita e poi ‘u sapiti ca iu sugnu brava a cuminari tarigli…

Nin.  Hai ragiuni, te né do atto, si propriu ‘nna tarigliara…

Mel.  Ninu, tu dicisti ca Calogero non deve avere il minimo sospetto ca si sta facennu  parrinu, e dicisti puru ca avemu bisognu di tanti, quindi…

Nin.  Ho capito cara cognata, voi mangiari puru tu, e va beni, tantu tu ppi tarigli di tutti i tarigliari chi putemu chiamari pi tarigliari, tu si a cchiù tarigliara…  Però giustu ora aviatu a purtari o vicchiareddu?

Cic.   (l’unica parola che capisce subito al volo, si mette a piangere)

Mel.  Tu scurdasti ca chissa è l’unica parola ca appena a senti subitu si metti a

         chiangiri?

Car.  (conforta il padre) Facci capire ca non vuliatu diri sta parola…

Nin.  (si avvicina al vecchio) Pa…pa…papà scusa non vulia diri vicchiareddu

         (Ciccu si rimette a piangere peggiu di prima) Vulia diri beddu…beddu…

Cic.   (Ciccu smette) Calogero, quannu arriva!

Nin.  Giovedi matina…

Cic.   Non camina? Chi ci capitau!

Nin.  Iu nesciu pazzu…

Cic.   ‘U sacciu ca si saziu…

Mel.  Papa, giovedi…giovedi veni…

Cic.   E non gridari ca non sugnu surdu completu…

Car.  Comu ‘nna campana!

Cic.   Senza suttana? E comu stai?

Nin.  Haiu i scatuli chini…

Cic.   E tu senza mutandini?

Car.  Quantu mi ‘nni vaiu, giovedi sugnu ccà e cosi cuminamu tarigli, picchi si

         Calogero scopri a verità nenti eredità…

Nin.  E iu restu comu un baccalà…e non mu ricurdari sempri.

Car.  Non ti preoccupari ca tutti cosi sistimamu…

Cic.   Pisciamu? Io non haiu…(Carla saluta ed esce)

S C E N A  IV°

(Nino, Mela, Roberto, Angelina)

Nin.  (in preda alla confusione passeggia nervoso) Fra tarigli, baccalà, ‘u surdu

         e l’eredità, i cosi non vannu… e ammia a testa mi si sa asciucannu…

Mel.  Ninu, tu mentri pensi accumpagnu a me patri ‘nna so stanza…

Cic.   (mentre vanno) Iu bona l’haiu a panza…(Mela si secca)

Nin.  (rimasto solo riflette) Me soggiru è surdu e sapi ca Robertu si sta facennu

         parrinu; me frati sapi ca si sta facennu  dutturi, si chissi si ‘ncontranu,

me soggiru mi cumina frittata…ma giustu ora l’avia a purtari stu vicchiareddu! (Ciccu dall’altra stanza si mette a piangere) Madonna santa,

puru di ddà dintra senti sta parola…(passeggia di nuovo, poi entra Mela)

Nin.  (precipitoso) Mela a m’affari in modu ca me frati e tò patri non sannu

         ‘ncuntrari…

Mel.  Chiddi dopu tanti anni, almeno si vonnu salutari.(entra Roberto)

Rob. Papà…mamma…(Tunica o giacca e pantaloni)

Nin.  Beddu…(si abbracciano)

Mel.  Beddu meu comu stai…

Rob. (chiudendo gli occhi ed aprendo le braccia) Non sono stato cosi bene in

         vita mia, quando penso che fra tre mesi prenderò i voti…sicuramente se

         avessi studiato per medico, sarei stato sempre male…

Nin.  (al pubblico) ‘U corimi scura!…

Mel.  Chiddu chi cunta a mamma è a saluti…

Nin.  E puri i soldi…

Rob. Papà, sono contento e non vedo l’ora di conoscere lo zio Calogero e di

         chiarire questa situazione…sono sicuro che capira a primo colpo…

Nin.  Si non cci veni un colpu… a primu colpu…

Rob. Tu mi hai detto che è religioso, che ha fede…

Nin.  Ah! si…si, pi iddu ‘u Signiruzzu è o primu postu, ha fatto costruire pure    due chiese…

Rob. Sono sicuro che appena gli dico: zio, mi sto facendo prete e non dottore,     mi abbraccerà forte forte e non mi lascia più…

Nin.  Di abbrazzariti ti abbrazzerà di sicuru, in quantu a lassariti, haiu i me dubbi ca possa lassari!

Mel.  Assettati a mamma ca ti spiegamu megliu comu stannu i cosi.

Rob. Non capisco, che c’è da spiegare…

Nin.  C’è da spiegari e comu si c’è…

Rob. Papà forse vi preoccupate che non vedendomi dottore non lascia niente?

Mel.  Proprio cosi, iddu avutu sempre stu desideriu, picchi a bon’anima o megliu da camurria di so patri, cioè me soggiru, ‘u patri di tò patri,

         ‘nsomma tò nonnu cci dissi prima di moriri: Calogero fallu studiari

         pi dotturi…

Rob. Mamma calmati…

Mel.  Scusa Robertu.

Nin.  Robertu tu devi aiutari i toi genitori.

Rob. Certo papà, farò in modo che con le preghiere il Signore illumini lo zio.

         (dolcemente e chiudendo gli occhi)

          

Nin.  Ma quali illumina e illumina, chiddu appena sapi a verità s’astuta…autru

         ca s’illumina…i preghieri non bastanu, iddu è troppu camurriusu…

         è sofferenti ma è troppu furbu…

Mel.  In fin dei conti si tratta di ‘nna para di jorna, iddu è sofferenti e non po’

         stari assai ccà, ormai è abituatu in Canadà…

Rob. Non sto capendo niente, ma che cosa dovrei fare!

Nin.  E non parlari sempre in italianu…(entra Angelina con la figlia Paolina, la

         ragazza era innamorata di Roberto)

Ang. Robertu ciao, matri chiù beddu si fattu, chiù beddu di prima si…

Pao.  (timida con gli occhi abbassati non sapendo cosa dire) Ciao Robertu…

Rob. Ciao Paolina…

Ang. Abbrazzativi, criscistivu assieme e un pocu di tempu ristastivu ziti.

         (i due rimangono impacciati, poi Roberto sta per darle la mano ed Angela

         spinge la figlia per abbracciarlo)

Rob. (si svincola) Signora Angela non esageriamo…

Ang. Cu l’avia diri…cui…cui…cui…

Nin.  Natra vota cci pigliau!

Ang. Robertu parrinu! E pinsari ca stavi divintannu me jenniru… Speriamo ca

resti ‘nna nostra chiesa…

Pao.  No…no, megliu ca non resta ‘nna nostra chiesa (singhiozzando) poi comu

         fazzu a cunfissarimi cu iddu…(piange)

Mel.  (la conforta) Non ti preoccupari, poi ti abitui…

Nin.  (al pubblico) Quantu dannu chi fici studiannu pi parrinu!..

Rob. Paolina, se io resto qua, ti interesserai del catechismo, dei canti…

Pao.  (piangendo) Io non pozzu stari vicinu attia…quannu ti vidu ca tunica,

quannu allarghi i brazza pi diri a missa…’nni ddu mumentu pensu a quannu illargavi p’abbrazzari ammia…(piangendo di più)

Nin.  ‘Nni sta casa chianginu tutti, e ancora a va veniri me frati…nautru

         chiangiulinu! (Mela ed Angelina confortano Paolina)

Ang. Roberto prega sempre pi nautri.

Rob. Certo…Paolina, sai che pure io ero affezionato a te, ma il Signore ha deciso diversamente, dobbiamo accettare la sua volontà!

Pao.  Iu haiu prigatu tantu ca ti spugliavi e ti faciatu dutturi…

Nin.  (al pubblico) Era bellu si sti preghieri avissiru funzionatu!

Ang. Cu l’avia diri, cui…cui…cui…

Nin.  Ogni tantu su ricorda e c’impingi a lingua…

Mel.  Angelina, non ti siddiari, me figliu arrivau ora ora e sa va sistimari.

Ang. ‘U sacciu ca arrivau ora ora, eramu affacciati a finestra, io do latu davanti

         e me figlia di latru latu, cosi di unni passava passava una de due ‘u vidia.

Mel.  Viniti dumani magari…

Ang. Va beni, ma versu chiura…

Nin.  Puru l’orario voli sapiri!

Pao.  Ciao Roberto…(mentre sta per uscire si gira e gli dice:) Comu mi veni

         difficili poi chiamariti Padre Robertu…(piange)

S C E N A  V°

(Nino, Mela, Roberto)

Rob. Mamma io non mi sento per niente in colpa…

Mel.  Ma tu non si in colpa a mamma…

Rob. Papà, riturnamu o discursu d’antura.

Nin.  Cuminciasti a parlari finalmente in sicilianu, allura cuminciamu boni…

Rob. Ancora non haiu caputu comu affari p’aiutarivi pi aviri sta eredità…

Nin.  A mamma non è difficili, basta aviri un pocu di volontà…  

Nin.  Pi non fari capiri nenti a me frati do Canadà…

Rob. Il mio dovere è quello di aiutarvi, avete fatto tanto per me…

Nin.  Bravu cosi mi vai piacennu.

Mel.  Robertu, nautri prima non aviamu nenti, sta casa cu tutti sti stanzi, sti dui

         picciutteddi cammareri chi livamu di mezzu a strada…

Rob. Si, ‘u sacciu, haiu studiatu cu i soldi ca ‘u ziu nni manna, facemu

         beneficenza grazie all’assegno do ziu, ma chi cci pozzu fari se la mia

         vocazione…

Nin.  (interrompendo) Nenti…nenti ci poi fari, infatti io e tò matri eramu convinti ca ti faciatu dutturi, poi ‘u Signoruzzu ha voluto cosi…prima

         ristamu sbandati, poi abbiamo accettato, però non putiamu sapiri ca me frati dopo quasi quarant’anni avia veniri…dicia sempre ca non vinia chiù.

Mel.  E poi dicia sempre ‘nna cosa: ‘u dutturi Roberto…me niputi dutturi…

         comu putemu perdiri l’eredità…

Nin.  E poi ristamu comu i baccalà!

Rob. Mi stati facennu cunfunniri, ma forse c’ha diri ca non pigliu chiù i voti?

         Mai e poi mai, megliu ristari com i baccalà…

Nin.  (al pubblico) Puru iddu ‘u dici ora!

Mel.  Nautri non vulemu chissu, mai e poi mai…

Nin.  Robertu comu poi pinsari chissu di nautri! Io non putissi campari chiù

         cu stu rimorso, cu stu peccatu…ricordati ca io ti purtava sempre a chiesa.

Rob. Io non mi scordu nenti, ma insomma c’affari pi non perdiri…

Mel.  (interrompendo) No tu sulu a mamma, puru io, to patri, e avemu bisogno

         puru d’autri cristiani…

Rob. Autri cristiani? Staiu rincretinennu, spiegatimi precisu…(breve pausa)

Nin.  (prima imbarazzato, poi deciso) Spo…spo…spogliati pi ‘nna para di jorna

         di parrinu e fai ‘u dutturi…

        

Rob. (stupito) Tuttu putia pinsari, ma nò ca arrivavi a stu puntu…ma ti rendi

         conto di chiddu chi dicisti? Che peccato hai commesso nel dirlo e che peccato facessi io nel farlo? Mamma e tu sei d’accordo! Oh! Dio mio,

         quanto dovrò pregare per voi!

Nin.  Ti dissi ca i preghieri suli non bastano…Roberto ma chi cci fa pi ‘nna

         para di jorna…

Mel.  Si tratta di un piccolo sacrificio, cosi tu finisci di studiari, a nautri non ‘nni mancherà nenti, e passamu a vecchiaia tranquilla…

Rob. Ma io non vi sto riconoscendo più…(s’inginocchia) Perdona loro perché

         non sanno quello che dicono…

Nin.  Susiti, asinò mi fai chiangiri…

Mel.  Non fari accussi a mamma…(Rob. si alza)

Rob. Si ‘u vescovu sapissi tantu di chissu chi dicistivu, ‘nni scuminicassi a tutti.

Nin. Va beni, basta, non fari nenti, appena trasi to ziu Calogero diccillu subitu ca si quasi parrinu, già è sofferenti e di sicuru mori prima…io e to matri

         ristamu senza ‘nna lira, i dui cammareri i licinziamu, poveri sventurati…

         Dimmillu tu si chissi non sunnu peccati!.. Va beni…Mela mi vaiu a curcu.

         (entra nell’altra stanza)

Mel.  Robertu fallu pi mmia, è un’opera di beni chi fai, ‘u Signuri ‘u vidi, e si

         peccato è: sugnu sicura… sarà perdonato.      

Rob. (adirato) Mamma basta, non accetterò mai e poi mai…

Mel.  Va beni, puru io ma vaiu a curcu,bona notti (entra nell’altra stanza)

Rob. (s’inginocchia pregando, poi si alza e comincia a passeggiare riflettendo…

         si consiglia un sottofondo musicale, preferibile qualche canto gregoriano)

         no…non posso, no…mai e poi mai…(s’inginocchia di nuovo recitando una

         preghiera a scelta, poi si rialza e ricomincia a passeggiare) Mai e poi mai...

(ad un tratto si ferma) Forse si putissi fari, picchi putissi aiutari a tanti povireddi, cu tutti sti miliardi! Certo ‘u peccatu di ‘nna manu cci fussi,

però io lo faccio per la chiesa, per i bisognosi, per i malati…(passeggia

ancora per alcuni secondi poi chiama i genitori) Papà, mamma, viniti…

Nin.  (esce con la moglie in vestaglia) Chiccè…

Mel.  Chi hai a mamma…(Rob. passeggia, Nino e Mela si guardano di continuo)

Rob. Va beni, accetto…

Nin.  (allargando le mani verso l’alto) Quantu è granni Diu…(s’inginocchiano,

         mentre Roberto rimane al centro…pochi secondi e si alzano)

Mel.  Beddu meu duci…duci..(lo baciano)

Rob. Ma ad una condizione…

Nin.  Anchi a milli ‘u papà…

Rob. Io prendo questa eredità, farò beneficenza a tanti, farò costruire chiese,

         istituti per orfani, case di cura…e vuatri aviti sempre l’assegno mensile…

Nin.  Menumali, mi pari ca ti stavi scurdannu di nautri.

Rob. Cosi i cammareri travagghianu sempre, tantu l’assegno è bello grosso…

Nin.  Menumali, pari ca mi sollevavu di dintra un fosso…

Mel.  Grazie Roberto, che il Signore ci perdona…

Nin.  Ni perdona, ni perdona…

Rob. Papà, dimmi comu facemu pi organizzare sta buffonata…

Nin.  Non ti peoccupari, haiu tuttu ‘nna testa, basta ca ti metti ‘ntesta di essiri

         spiritusu comu eratu e ti levi pi ‘nna para di jorna tuttu stu parrinaru chi

         hai di ‘ncontru poi ritorni chiù parrinu di prima…ora amuninni a curcari

         ca dumani ti fazzu divintari dutturi e profissuri…

Mel.  Pi fantasia non ‘u supira nuddu atò patri…

Nin.  Robertu, io sugnu cuntentu ca ti fai parrinu, picchi pinsannuci bonu:

         cu avi dintra un parrinu, avi dintra un jardinu!

Rob. D’aranci, limoni, mandarini…

Nin.  Bravu…u vidi ca stai divintannu spiritusu, stai entrando nella parte…

         Ora amuninni a ripusari ca dumani a ma essiri lucidi pi organizzari…

         menumali ca haiu a testa fina asinò nenti chiù panza china… (entrano)

                        

(Fine atto I°)              

A T T O   II°

S C E N A VI°

(Nino, Mela, Roberto, Ciccu)

Nin.  (con aria soddisfatta) Oggi è mercoledi, entru stasira pi filu e pi segnu a

ma essiri pronti in ogni movimento, in ogni espressioni, in ogni gestu accussi tuttu fila lisciu e si ‘nni va prestu…

Mel.  Capaci ca mancu durmisti stanotte!

Nin.  E comu putia dormiri! Si e no, qualchi ura e ‘nni sta ura fici un sonnu stranu…duttura chi trasianu e niscianu ‘nni sta casa, tutti cu i camici bianchi, parrini c’ astutavanu cannili, duttura ca si sciarriavanu cu i parrini, infermeri ca si pigliavanu a cazzotti cu i sacrestani…poi di luntanu vitti a unu cu ‘nna specie di capeddu russu ma non putia capiri cu era, mi taliava stortu, arrabbiatu e mi dicia: farabuttu, farabuttu…

Mel.  Era ‘u vescovu…

Nin.  (spaventato) Si, si hai ragiuni, iddu era…(in quel momento entra Roberto)

Mel.  Ciao beddu, durmisti bonu?

Rob. Si mamma, però sintia russari ‘nni l’autra stanza.

Nin.  To nonnu Ciccu è, poi dici ca non dormi mai.

Mel.  Quantu ci vaiu a dicu ca si ccà…

Nin.  Però poi fannillu iri subitu, asinò è capaci di cuminari a frittata (Mela và)

Rob. Papà, io non capisciu nenti di medicina, non sacciu mancu che l’aspirina…

Nin.  Non ti preoccupari, iddu basta ca vidi confusioni o postu di stari quattru o cinqu jorna, a dui jorna  p a r t i  e a roba ‘nni  s p a r t i.

Cic.   (entra con Mela) Robertu beddu do nonnu…

Rob. Ti vidu bonu…

Cic.   Chi voi ‘u conu? Accattaticcillu…

Mel.  Papà dici ca ti vidi bonu.

Cic.   Ah! Bonu…

Rob. Mancu pari l’età c’avi, bonu si manteni…

Cic.   A apriri un canteri? Ma non t’affari parrinu?

Nin.  Chiù va, chiù surdu si fa.

Rob. O seminario c’è un parrinu a cinquant’anni ca pari chiù vicchiareddu di iddu…

Cic.   (si mette subito a piangere) Vicchiareddu mi dissi…

Nin.  Oh! Santo celu! Robertu tu scurdasti ce è l’unica parola ca senti?

Rob. Scusa nonnu…vulia diri beddu…(gridando) beddu…

Cic.   (smette subito) Sempre beddu haiu statu.

Mel.  Amuninni papà, t’accumpagnu ‘nna to stanza, ti metti ‘no balcuni e ti pigli         l’aria fina.

Cic.   (mentre vanno) nonnaiu testa china…

Nin.  To zia Carla l’avia purtari proprio ora…

Rob. Comu mai…

Nin.  Avia ghiri ‘nni to cuscina…e ritorna dumani proprio quannu arriva to ziu.(entra Mela)

Mel.  Allura chi facemu Ninu…

Nin.  Ora facemu ‘nna riunioni, avemu bisognu di tutti anche di donna Angelina cu so figlia Paolina, to soru Carla cu so figlia Tania…      

Rob. Ma chi hai ‘nna testa papa? Non fari troppu cosi complicati…

Nin.  Mela cumencia a chiamari Orazio, Cuncetta, Angelina cu so figlia Paolina…per ora va beni accussi, poi quannu veni Carla videmu…ogni tanto dacci un’occhiata a to patri, non vulissi ca scoppa all’improvvisu, cu me frati cumencia a chiacchierari e cumincia a scassari…sulu di iddu mi scantu iu.

Mel.  Stamu attenti puru a Orazio…

Rob.  Ma è sempre ingenuo…

Nin.  Peggiu di peggiu…tra ‘nna vasata e ‘nna vasatedda sa va fari sempre nna

         tuccatedda… Mela dai va chiama a tutti.

S C E N A  VII°

(Ninu, Orazio, Cuncetta, Paolina, Angelina, Tania e Carla)

Rob. Papà ma chi tipu è ‘u ziu Calogero!

Nin.  Ora vi dicu tutti cosi, punti deboli, punti forti, cosi ritti e storti…Tu però cerca di essere ‘u Roberto scherzusu e furbu comu eratu prima di trasiri o  seminariu…

 

Rob. (facendosi il segno di croce) Chi ‘u Signiruzzu ‘nni perdona!

Nin.  ‘U Signiruzzu già ti perdonau e per ora ti sta dicennu: forza Robertu pigliati sti gran soldi, tutti sti proprietà e distribuiscili e puvireddi, grossi, sicchi, brutti e beddi…(entrano Mela, Angelina Paolina, Cuncetta e Orazio)

Nin.  Eccovi tutti qua…

Ang. Ma chi sta succidennu…

Cun. Forsi a ma recitari ‘u rosariu?

Nin.  Si, a ma recitari, ma no ‘u rosariu…dobbiamo aprire un sipariu…

         Tu Angelina…

Ang. Dimmi Ninu…(alzandosi)

Nin.  Dda casetta in campagna ci teni sempre a faritilla veru?

Ang. Non vidu l’ura…

Nin.  Ta fazzu iu…

Ang. (contenta) Veru? Ma veru dici?…

Nin.  Te lo prometto, basta ca faciti chiddu vi dicu iu precisamente (in quel momento entra Carla con la figlia Tania)

Car.   Un momentu ca cci sugnu puru iu e me figlia…

Mel.  A soru riturnasti un jornu prima…

Nin.  To soru cara moglie, si voli dinchiri a panza…senti javuru di sordi anchi a

chilometri di distanza…(poi i due salutano Roberto) Dunque, dumani arriva me frati do Canadà…sapiti tutti ca fici ‘nna fortuna immensa: soldi, alberghi, terreni, e sapiti tutti ca l’unicu eredi è Robertu…

Car.  Siccomu si sta facennu parrinu a ma recitari pi faricci capiri ca è dotturi. 

Ang. Cu l’avia diri, cui…cui…cui…cui…

Nin.  S’incantau ‘u discu…Cara cognata Carla, tu capisci tuto al volo, sei perspicaci.

Ora.  Perpicaci!? Chi significa cretina?   

Nin.  Robertu voli distribuire tutto ai poveri, però voi avrete una bella ricompensa.

Pao.  (ad un tratto) Roberto, ma picchi mancu mi taliiiiiiiiiiiiiiii….

Nin.  (al pubblico) S’incantau puru stu discu…Robertu rispunnici…

Rob. Sugnu concentratu a chiddu chi dici me patri.

Pao.  (piagnucolando) Pari ca mancu mi canusci chiù.

Mel.  Bonu Paolina…dai non fari cosi…

Ang. Senti chiddu chi dici to soggiru a mamma..oh! scusa Ninu, certi voti mu scordu ca Robertu si sta facennu parrinu…ma cu l’avia diri, cui…cui…cui…

Nin.  Angelina ora basta e cerca di scurdaritillu veramenti pi ‘nna para di jorna ca è parrinu…

Pao.  Ancora non c’è, ed iu haiu sempre un pocu di speranza

Car.  Disperata mori…

Nin.  Pi favuri ora basta… a ma fari in modo ca me frati ritorna in Canadà senza capiri nenti, asinò non c’è nenti pi nuddu…adesso ripetete uno alla volta cosi vi trasi ‘nna testa pi sempre, Robertu è dutturi…(iniziano a ripetere uno alla volta, appena arriva il momento di Orazio che ancora non parlava, Nino lo chiama)

Nin.  Orazio, Roberto è…

Ora.  Robertu è parrinu…

Nin.  Senti figliu beddu, iu ti vogliu beni, ti dugnu a mangiari, ti fazzu travagghiari, ti fazzu vasari, ti fazzu maritari ma la scena ammia non ma rovinari…a diri ca Roberto è dotturi…dotturi…

Ora.  Si, Robertu è dotturi…dotturi…dotturi…dotturi…

Nin.  Ccà dintra tutti i dischi s’incantanu…Paolina tu farai a mugghieri di Robertu, (Roberto si alza di scatto) Bonu ‘u papa, non ti preoccupari, calmati asinò tutto rovinamu…Paolina farai finta di essere incinta, insomma facistivu a scappatella, picchi me frati sapi ca non è maritatu ancora, sapi ca è zitu…’nni stu modu chiù confusioni vidi prima si ‘nni và in Canadà…

Pao.  (piagnucolando) Io non a pozzu fari sta parti, picchi stannu vicinu a Robertu poi mi tradisciuuuuuuu….

Cun. A pozzu fari io…(Orazio fa capiri che non vuole)

Mel.  A fa Tania ca è brava me niputi a recitari…

Ora.  Giustu a fa Tania, picchi Cuncetta sa fai tu e capita ca Robertu non si fa chiù parrinu, stu picciriddu a cu resta poi… 

Nin.  Calmati Orazio, è tuttu pi finta…a mugghieri a fa Cuncetta picchi Tania avi nautra bella parti…Cuncetta tu ora ti pripari pi esseri incinta (Roberto si fa il segno do croce) invece Tania farà l’ex innamorata di Roberto…ogni tanto trasi cu to matri e faciti capiri ca ti lassau…chiù confusioni vidi prima si ‘nni va. Orazio tu farai sempre u cammareri, Angelina e Paolina, fannu i pazienti, ogni   tanto viniti pi farivi visitari do dutturi  R o b e r t o!…Carla mi raccumannu attia, tu si ‘nna professionista…

Car.  Chi battuta!

Tan.  Chi tipu è stu ziu Calogeru…

 

Nin.  Camurriusu, camurriusu assai…vi fazzu un esempio: appena trasi si metti a chiangiri,  ‘u sacciu picchi pi telefonu fa sempre accussi, tutti chiddi chi semu ccà dintra a ma chiangiri appressu a iddu, picchi si vidi a unu ca non chiangi u rimprovera…

Rob. Papà puru iu a chiangiri.

Nin.  Tu ‘u primu di tutti…

Ora.  Ma quantu tempu chiangi di solito!

Nin.  Dipenni, anche deci minuti…

Tan.  Ccà dintra facemu un lagu…

Mel.  Ninu dicci puru ca è sofferenti.

Nin.  Certo, chissa è a cosa chiù importante: a ma fari confusione, però sempre nel limite, picchi avi un saccu di malanni e ogni tanto ci piglia puru a tremarella…mi raccumannu, ognuno a so parti ca Robertu a tutti sparti…

Tan.  Certu ca fari a zita lassata cu me cuscinu mi veni difficili!..

Car.  Tu si brava a mamma a recitari…

Nin.  Di cui putia pighiari!

Cun. Iu pi esseri incinta chi mi me mettu qualchi cuscinu?

Ang. Un cuscinu morbidu…

Car.  Megliu un palluni, pari chù veru…

Cun. Di quantu misi a essiri…

Rob. Oh! Gesù, Giuseppe e Maria!...

Nin.  Megliu di sette misi.

Ora.  Ammia stu fattu do palluni non mi piaci tantu assai!

Mel.  Non ti preoccupari Orazio, tuttu pi finta facemu….

Cun. Anzi poi t’abitui megliu quannu haiu a panza pi davveru…

Ora.  E quantu jorna stamu senza baciarini…

Nin.  Pi carità, circati di stari luntanu … asino rovinai stu bellu pianu…poi quannu si ‘nni va me frati vi baciati vi muzzicati chiddu chi vuliti fari faciti…

Ora.  (abbraccia Cuncetta) Poi recuperamu…

Nin.  Ognuno cerchi di avere più fantasia possibile, io m’ammucciu ddà dietru, me mugghieri fa a parti di me mugghieri picchi cu tutti sti fotografie c’avi a canusci…ora itivinni e studitivi a parte…

Ang. Facemu di tuttu p’aiutari a Robertu…sicuramente ca Calogero di mia e di Carla non si ricorda…

Mel.  Dopu quasi quar’antanni, partiu nicareddu…

Nin.  Orazio, Cuncetta ora itivinni e faciti l’ultimi cosi…picchi poi non c’è chiù tempu…

Ora.  Amuninni, ca ni emu a dari l’ultimi baciati…(escono)

Tan.  Zio farò l’ex zita in modo perfetto…una fidanzata sedotta e abbandonata…

Rob. Sedotta levaccillu…

Tan.  Robertu tu parò ‘nni du mumentu pensa ca si dutturi, accussi ammia mi veni chiù facili a parti…

Rob. Gesù, Giuseppe e Maria…

Nin.  (alza le braccia in alto) Chi tutu fila lisciu a iddi e ammia …

 

Car.  Robertu ‘nni du mumentu io ti dinchiu di mali paroli, picchi logicamente lassannu a me figlia, a fari a parti di matri arrabbiata…cerca di essiri forti e pensa ca si dutturi…

Rob. Gesù, Giuseppe e Maria…

Pao.  Lassati la tua Paolina sula sula comu ‘nna cretina … (piangendo)

Car.  Amuninni Tania, ah! Mela u papà tu teni tu ancora pi ‘nna para di jorna, a chi è bellu tranquillu lassamulu stari…(esono)

Ang. Ni nni emu puru nautri, ti raccumannu Ninu da casetta in campagna…

Pao.  Ciao Roberto…(breve pausa, lo guarda…) Ma cu l’avia a diri, cui…cui…cui…(escono)

Nin.  Quannu non s’incanta so matri, s’incanta a figlia…

S C E N A  VIII°

(Nino, Roberto, Mela)

Nin.  Chi ‘u Signiruzzu ‘nna mana bona…

Mel.  E chi a madunnuzza ci putissi mettiri a bona parola…

Rob. (confuso) Papà ma iu di medicina non capisciu nenti, si mittemu ci facissi

         mali a gola cheffari…chi c’ha diri…

Nin.  E chi cci voli! C’ha talii, e poi cci dici ca l’avi tutta persa, poi ci dici zio:

         hai una laringo-faringo-tracheite!

Rob. Comu dicisti….

Mel.  Troppu longu e difficile è…accurzalu…

Nin.  Dicci c’avi sunu ‘nna faringiti, cci duni deci gocci di novalgina e ‘u metti

         a posto…

Rob. Si capita ca cci doli a testa!

Nin.  Ci duni ’nna tachipirina…

Mel.  Ma a tachipirna non è pa’ fravi?

Nin.  Pa’ frevi, pa’ testa, l’importante fare confusione…basta ca non ti fai pigliari di panico, devi sembrare un vero dottore…e poi iu sugnu sempre pedi pedi, pronto ad intervenire…di comu stamu organizzannu stu pianu,

         mancu si purtassi 007 cu iddu putissi capiri qualcosa. Tu Mela, mentre iddu trasi, spolvera ‘u qadru accussi ci fai capiri di quantu eratu affezzionata…ora mi vaiu a riposu picchi dumani ccà dintra ci sarannu

         mumenti di concentrazione massima…

Mel.  Mai  l’avia spolveratu stu quadru, visto il momento…non ‘nni pozzu fari a meno…

Nin.  (al pubblico) Sulu accussi c’hu putia fari spolverari…in trent’anni mai u fici…buonanotte, Mela mi raccumannu a tò patri Ciccu, picchi si trasi iddu…me figliu non c’è chiù riccu…(esce)

Rob. (si fa il segno di croce) Mamma non vidu l’ura ca finisci sta situazione…

Mel.  Non ti preoccupari a mamma, un parrinu d’oru si tu…   

Rob. Ma quannu s’abilia assai dici ca cumencia a trimari tuttu, ma casomai ‘nni du mumentu c’affari…

Mel.  To patri dici ca cci fannu massaggi in Canadà, casomai ci fai puru tu e subitu u rimetti a postu, e poi nautri non u facemu abiliari assai, a ma fari

         in modu ca vidi confusioni…ora mi vaiu a riposu puru iu, anzi vai puru tu

         accussi dumanu si beddu friscu…(esce)

Rob. (inginocchiandosi) Pi  l’eredità me patri non resta comu un baccalà…

Signore venga il tuo regno e me patri non perdi stu assegno…io u fazzu pi puvireddi e cu tantu amuri però a fari ‘u dutturi…(conclude recitando l’Ave Maria o il Padre Nostro, mentre si va chiudendo il sipario)

A T T O  III°

S C E N A IX°

(Ninu, Roberto, Mela, Cuncetta, Orazio, Precisina, Calogero)

                           

                             (tutti ansiosi per l’arrivo dello zio Calogero)

Mel.  Ma acchiura ti dissi c’arrivava…

Nin.  L’orariu non mu dissi, mi dissi sulu di matina e stamu sicuri ca di matina arriva…Robertu tò mugghieri unnè…

Rob. Oh! Signore…(segno di croce)

Nin.  Stai attento si ti fai a cruci mentri c’è me frati….a unnè tò mugghieri!

Mel.  Si sta facennu i capiddi, si sta sistimannu…

Nin.  Stamu attenti si si scorda di mettisi ‘u palluni pi pariri incinta…

Rob. Oh! Signore…(aprendo le braccia ed alzando gli occhi al cielo)

Nin.  E finiscila di diri sempre oh! Signore…oh! Signore…(entra Orazio)

Ora.  Bongiorno, a me zita unnè…

Nin.  Senti Orazio, vidi ca no tu vogliu diri chiù: per ora scordatillu ca è a tò

         zita, per ora è a mugghieri di Roberto…

Ora.  A unnè a mugghieri di Roberto, chidda chi poi ava divintari me mugghieri

Nin.  A diri sulu a unnè a mugghieri di Robertu asinò ti tagliu a lingua cu segliettu…

Ora.  Unnè Cuncetta a…a…a…mugghieri di Robertu…

Mel.  A mumenti veni.

Ora.  Certu ca sta situazioni non mi pici tantu…pazienza!

Nin.  Dai, accussi po vi maritati…

Ora.  Prima ca veni u zio Calogeru ci pozzu dari ‘na para di vasati?

Mel.  Poi ci duni tutti assieme…non t’impressionari appena a vidi ca panza.

Nin.  Mela a priparasti a stanza do dutturi Roberto!..

Mel.  Tutto pronto è…ci misi un saccu di medicinali sparsi, ricetti, un camici biancu…(bussano, entra Precisina, infermiera personale e di massima

         fiducia di Calogero)

Pre.   Buongiorno, mi chiamo Precisina e sono l’infermiera personale, di massima fiducia, di massima accortezza, accuratezza, fermezza del sig.

         Calogero Puleo. (con accento straniero)

Nin.  (al pubblico) E di massima rompiscato-lezza…piacere!

Ora.  Avia pinsatu ca u sig. Calogero avia divintatu ‘nni stu modu!

Rob. E mio zio Calogero dov’è?

Mel.  Già, me cugnatu unnè.

Ora.  (adirato) A unnè u sig. Calogero…(Nino lo calma)

Pre.   Io, stò con lui giorno e notte, notte e giorno, mattina e pomeriggio,

         pomeriggio e mattina…

Nin.  Si scurdau a sira…(chiama a parte il figlio) Robertu stamu attenti, chissa

         troppu precisa è!..

Pre.   Io sono arrivata con la macchina fin qui davanti, lo zio sta arrivando a piedi, voleva sentire il sapore del suo paese natio, dopo circa quarant’anni!

         (si sente rumore)

Mel.  (guarda) Sta arrivannu, (si mettono tutti bene)

Cal.   (emozionatissimo, si regge col bastone) Matri non mi pari veru…Ninu!...

Nin.  Calogero…non mi pari veru…

Cal.   Ninu…

Nin.  Calogero…

Cal.   Ninu…

Nin.  Calogero…

Cal.   E veni abbrazzami, asinò finu a stasira ‘nni chiamamu…

Nin.  Veru è ‘u frati. (si abbracciano facendo scena, piangono e Nino fa segnale a gli altri di piangere, Calogero dopo un po’ si accorge che Orazio non piange, gli si avvicina e gli dice:)

Cal.   E tu picchi non chiangi…

Ora.  Stanotte chiangivu assai, i lacrimi mi fineru…

Rob. (per sviare subito lo zio) Zio…zio Calogero…finalmente…

Cal.   Tu sei Roberto!…Beddu meu, niputeddu meu, dottore…dottore mio, stammi attento ‘nni sti jorna ca sugnu ccà…l’infermiera mea è bravissima,       a mumenti ‘nni sapi chiassai idda ca i dotturi, ma tra tia e idda mi sento sicuru…(poi alla cognata) Tu sei Mela…

Mel.  Iu sugnu…a mugghieri di Ninu, a matri di Robertu…oh! Scusa cugnatu, sugnu troppu emozionata!

Cal.   Certu ca si a mugghieri di me frati e a matri di Robertu…si precisa comu ’nna fotografia…matri chi mi sentu emozionato…(comincia a tremare)

Pre.   Sig. Calogero, si sieda, fatelo sedere, la medicina presto…(un po’ di confusione, mentre Precisina da la pillola a Calogero)

Rob. (in veste da dottore) Calma…calma, è l’emozione…

Nin.  Ti senti megliu ‘u frati! (Calogero fa qualche tic a scelta poi si calma)

Ora.  Ma chi avi u tic?

Pre.   Vi ricordo a tutti e specialmente a lei dottore che, il sig. Calogero non appena si prende di forte emozione, il suo stato psico-fisico si accentua ed ha bisogno subito di questa mezza pillola ad effetto immediato…

Nin.  Roberto talia puru tu…sapi iddu è duturi, è megliu ca talia l’effetti collaterali, ci dessi ‘u scatulu accussi leggi…

Pre.   E’ inutile che guarda! E’ una nuovissima scoperta americana, ancora non diffusa nemmeno in America…è una pillola ad effetto immediato e, a quanto pare funziona benissimo…

Cal.   Veru è, mi sentu subitu megliu cu sta pinnuledda.

Rob. Mi scusi come si chiama questa pillola.

Pre.   TREMARELL…

Rob. Bene, me ne dia anche a me qualcuna…sa io e mio zio dobbiamo stare tanto da soli, nell’eventualità…

Pre.   Mi dispiace, io a suo zio non lo posso lasciare da solo…giorno e notte, notte e giorno, mattin e pomeriggio…

Nin.  Chissa si scorda sempre a sira! (verso il pubblico)

Cal.   Precisina non ti preoccupari, ‘nni sta casa mi poi lasssari sulu…

Pre.   Se lo dice lei, va bene…

Cal.   (verso il fratello) E’ ammaestrata bona!

Mel.  Cugnatu, ora si sistema, si fa ‘nna doccia…

 

Pre.   Mi dispiace, lui ha sempre fatto il bagno di mercoledi, venerdi e domenica alle ore 18.30, esattamente quaranta minuti prima di cenare…oggi è lunedi e non ci siamo neppure con l’orario.

Nin.  (al pubblico) Ma c’apurtau a sta Precisina!

Cal.   E’ troppu precisa, picchissu ci misiru Precisina (ride)

Pre.   Infatti mi hanno messo Precisina per questo motivo, e sono l’infermiera personale del sig. Calogero Puleo…e gli devo stare a fianco notte e giorno…

Nin.  (interrompendola) Giorno e notte, pomeriggio e matina…Calogero ma a sira comu fai…

Cal.   Di quantu servitù c’haiu a sira non c’è problema!..

Ora.  Sig. Calogero chi voli mangiari!

Cal.   Per ora nenti…

Mel.  Cugnatu si segga ccà… (gli indica il posto)

Cal.   Cugnata non mi dari del lei, chiamami Calogero… ma Roberto a tò zita unnè…

Cun. (entra con la pancia, dentro ha un pallone bianco e nero) Eccomi…

         (Calogero rimane stupito) zio, sono Concettina, adesso moglie del tuo nipoti par…dotturi Roberto.

Cal.   (alzandosi) Ma com’è stu fattu Ninu.

Nin.  Caru fratuzzu, non ti dissi nenti, pi non fariti pigliari colliri…ficiru a scappatella…Robertu in un momento di debolezza cumminau dannu…

Cal.   (toccandole la pancia) A mumentu sugnu ziu di nautru niputeddu e mancu

 sapia nenti! Matri, matri…(comincia ad agitarsi e succede la solita confusione, mentre Roberto alza continuamente gli occhi al cielo)

Pre.   (dopo aver fatto sedere Calogero) Non vi preoccupate, TREMARELL ad effetto immediato, vedrete che si riprende come poco fa…(Calogero continua a fare scena, dopo pochi attimi si riprende)

Ora.  Menumali ca c’è sta tremarella…(alla fidanzata sottovoce) ma comu ti cuminasti!

Nin.  (accorgendosi di Orazio) Orazio…vai a preparare la stanza di me frati e chidda da signorina Precisina…

Ora.  Va beni! Chidda di Precisina l’affari precisa precisa? (esce)

Cal.   Robertu gia è maritatu e non sapia nenti.

Rob. O municipio zio, a chiesa no ancora…vulia ca u sapiatu tu prima…

Cal.   (va vicino a Roberto) Fatti maritari d’un parrinu bonu però…oggi giorno de parrini non mi fidu chiù tantu assai; pensa ca fici costruiri ‘nna chiesa e ora è chiusa…’u parrinu si la intendeva ca soru du sacrestanu e subitu l’alluntanavu…

Cun. Zio si nasci masculu ci mittemu Calogero.

Cal.   (emozionato) Oh! Matri…matri mia…

Nin.  Precisina spicciati, a tremarella…(solita scena)

Pre.   (dopo aver fatto tutto) Badate bene a non fargli prendere troppe emozioni in breve tempo…questo farmaco si può prendere massimo tre-quattro volte a breve distanza. (Roberto annuisce)

Nin.  Allura ‘nni resta qualchi autra vota.

Mel.  Signorina Precisina, si veni cummia ci fazzu vidiri a sò stanza e si duna ‘nna sciacquata…

Nin.  E chi bisognu c’è, gia è bedda sciacquata…

Pre.   Dottore mi raccomando in mia assenza…

Cal.   Vai tranquilla Precisina, cu me niputi dutturi mi sentu tranquillu. (escono) 

        

S C E N A  X°

(Ninu, Calogero, Roberto, Cuncetta, Angelina, Tania, Carla)

                   (Nino e Calogero si guardano, si abbracciano e fanno scena piangendo)

Nin.  Fratuzzu meu…

Cal.   Quantu tempu…quantu tempu… (anche gli altri piangono)

Nin.  Calogero…

Cal.   Ninu, unnè u quadru da mamma e u papà.

Nin.  Ddà talia…(indicandolo)

Cal.   Sempri ccà u teni veru!…

Nin.  Sempri, notte e jornu, jornu e notti,  matina…e non cci mettu a sira pi non fregare a Precisina…

Cal.   Puvirazzi, quantu sacrifici chi facistivu pi mmia e me frati…si fussivu ancora vivi, viddissivu ammia ca partivu chi sacchetti vacanti e ora un sacciu unni a mettiri i soldi…a me frati beddu giudiziusu…a vostru niputi Roberto dutturi…(poi si gira verso il fratello) sempre ‘u dicianu: facitilu

         studiari pi dutturi…(poi abbraccia Roberto) e dutturi fusti! E poi puru vidianu a Cuncetta cu stu picciliddu (le tocca la pancia) Ma dimmu Cuncetta di quantu misi si…

Cun. Di sette misi…

Cal.   Di sette misi? Quasi quasi aspittassi e u vidissi nasciri.

Nin.  (di scatto) No..u frati, cu la forte emozione Cuncetta sbaglia puru a cuntari

         i so misi…di quattru misi è… di quattru… (pizzicando Concetta)

Rob. Si di quattru misi….

Cal.   Di quattru…bellu grossu sarà (toccandole la pancia con dolcezza) e sarà beddu tunnu…E bravu a Robertu, gia capivu ca è ‘nna brava picciotta.(bussano)  

Nin.  Avanti…(entra Angelina salutando)

Cal.   Cu è tò cugnata?

Nin.  Una vicina di casa…

Ang. Lu zio calogero? Piacere, iu sugnu a megliu amica da signoraMela, ogni tanto vegnu puru pi farimi visitari di Robertu, iu u chiamu Robertu picchi ‘u vitti crisciri…

Cal.   Megliu ca ‘u chiama dutturi Roberto…ma l’ambulatorio unnè ddà dintra?

Rob. Si , sulu ca per ora stamu accomodannu, fra qualchi misi ‘nni sistimamu.

Nin.  Angelina vinisti pi fariti visitari?

Ang. Si, con permesso (entra nell’altra stanza assieme a Roberto)

Cal.   (si avvicina a Cuncetta) Chi sugnu cuntentu…

Cun. Se permetti ziu, mi vulissi ripusari un pocu ‘nna me stanza, ‘u dutturi mi dici sempre ca non ma strapazzari…

Cal.   ‘U dutturi? Ma picchi non ti visita tò maritu?

Cun. (assieme a Nino rispondono) Certu…certu iddu…(Cunc. esce)  

 

Cal.   Ninu, non pinsava ca dopu tantu tempu ‘nni putiamu vidiri…

Nin.  Mancu iu u frati…

Cal.   Ninu sangu meu! (in quel momento entrano Carla e Tania con atteggiamento aggressivo)

Car.  A unnè du beddu di tò figliu…ca ci tiru ‘u coddu…

Nin.  Non ci fari casu u frati a chissa, è pazza.

Car.  Bongiono, io sugnu a matri di sta ‘nnuccenti e lei cu è!

Nin.  Chissu è me frati Calogero.

Car.  Piacere, forse lei è chiù cosciente di so frati e di so niputi….

Nin.  Ma iu chi c’entro.

Cal.   Ma signora chi succidiu…

Car.  Comu cci dissi pocu fa, iu sugnu a mamma di sta ‘nnuccenti…

Tan.  E iu sugnu a figlia, e non è giustu, non è giustu chiddu chi fici so niputi Robertu…dopu dui anni di fidanzamento mi lassau pi nautra!

Car.  Ninu, ma chi ci pari ca me figlia è un mazzu di cavoli?

Nin.  No…forse di lattuca!

Car.  Circassi di babbiari di menu davanti a so frati…o comu veru ca c’è Diu…

 Robertu deve rimediare…

Cal.   Rimediare?

Tan.  (triste) Quante promesse, quante carezze, quante baciate…

Cal.   Mi permetta signorina, iu sugnu u zio, chiddu do Canadà..

Car.  (Assieme a Tania) ‘U zio do Canadà?

Nin.  Me frati chiddu do Canadà…

Car.  Mi scusassi, ma avi un niputi  troppu…

Cal.   (interrompendola) Non dicessi nenti pi favuri…io pi stu niputi haiu campatu!

 

Nin.  Signora chi voli soldi?

Tan.  Soldi? (piangendo) io vogliu a Robertu!

Car.  Ma pi cui  ’nni pigliau, Robertu deve rimediare…dopu tantu tempu di silenziu, di quantu littri ca si scrivianu…

Tan.  Di quante carezze…

Car.  Di quantu tuccati e tuccateddi a lassau comu ‘nna pira cotta…

Nin.  Prima era cavolu, ora è pira cotta, fra cincu minuti diventa nna nuci fradicia…

Car.  Ora  ni ‘nniemu, però ritorno e vogliu cuntu e soddisfazione. (escono)

Cal.   Matri mia, sapia ca Robertu era birbanti, ma no finu a stu puntu…

Ang. (entra assieme a Roberto) Grazie dotturi Roberto, chi manu delicata chi avi quannu visita a panza…quannu tocca ‘u figatu…

Nin.  (al pubblico) E non parlamu di quannu tocca ‘u cori!

Ang. Sig. Calogero arrivederci…(esce)

Nin.  Robertu, vinni l’ex tò zita e so matri!

Rob. Ma avianu canciatu paisi…e chi vulianu!

Cal.   Vulianu attia, ti vulianu tirari ‘u coddu…ma si birbanti, ma quantu ziti

         avisti? Non ti preoccupari ‘u niputi, ora ta sistemu iu sta faccenda…

Nin.  Calogeru iu vaiu o municipiu pi documenti chi sannu a nesciri…

Cal.   Vai…vai…ca io parlo cu me niputi…(Ninu esce)

S C E N A  XI°

(Calogero, Roberto, Precisina, Paolina, Angelina)

Cal.   Vuliatu vidiri cheranu arrabbiati, dici ca poi tornanu e so matri voli cuntu e soddisfazione…Certu ca era ‘nna bedda picciotta, ma Cuncetta è megliu!

Rob. (fa scena) Ma ora comu affari…non ci vulia! So matri è nirvusa, non cci pozzu diri ca fici a scappatella e aspettu un figliu…

Cal.   Non ti preoccupari, tu dicu iu comu affari e chiddu chi c’ha diri!

Rob. Chi ci dicu ziu!

Cal.   (breve pausa, risata ironica) Dicci ca t’affari parrinu!

Rob. (di scatto) Comu?!

Cal.   Parrinu, ci dici ca a lassasti pi non farla soffriri…che il Signore ti chiamau e tu a serviri a iddu…

Rob. (confuso cerca in tutti i modi di non tradirsi) Pa…pa..parrinu?

Cal.   Ti fazzu vidiri ca appena ci dici accussi, non vennu chiù…(ad un tratto si tocca la gola) Robertu, sta gola di quant’avi ca canciavu aria mi duna un fastidiu, dammi ‘nna controllata. (Rob. gli guarda la gola)

Rob. E’ arrossata, ti pigliu deci gocci di…novalgina e ti calma.

Cal.   Novalgina! Mah!…

Rob. (poi gli controlla il cuore, la pancia e proprio in quel momento entra pian piano Precisina senza farsi notare) Zio, si a postu, non dicu ca si precisu, però chiù picca medicinali poi pigliari meglu è…hai un stomacu di ferru

         e leggermente ‘u figatu ingrossatu…

Pre.   Dottore…come può dire questo! Suo zio ha una gastrite, tre ulcere, il fegato bello ingrossato ed il suo cuore non è di quelli migliori…da che cosa deduce che non ha niente…

Rob. (prima impacciato, poi deciso) Io l’ho visitato, certo non è a postissimo, ma niente di grave.

Pre.   E’ stato visitato e rivisitato, tutt’ora in Canadà è controllato quattro volte al giorno e nessun medico aveva detto…

Cal.   Precisina, non t’arrabbiari, po’ essiri ca ‘nni stu mumentu sugnu bonu, e poi si capitassi ca si sbagliassi di ‘nna piccolezza non ci fa nenti, avi picca ca è dotturi…chiuttostu dammi a novalgina!

Pre.   Le fa male la testa?

Cal.   No, haiu a gola arrossata!

Pre.   E che c’entra la novalgina per la gola…

Rob. In Italia la novalgina si usa pure per la gola.

Pre.   Non l’avevo mai sentito!

Cal.   Basta Precisina, via a sistimari tutti i cosi mei, e non ti preoccpari ca sugnu

         cu me niputi dutturi…

Pre.   Tenga dottore, nell’eventualità TREMARELL  ad effeto immediato…

         Sig. Calogero, le consiglierei di evitare la novalgina per la gola, poi faccia lei dottore Roberto…dato che lei è il dottore…(entra nell’altra stanza)

Cal.   No ci fari casu Robertu, idda è troppu Precisa cummia, mi sta attentu a d ogni minima cosa.

Rob. Però è camurriusa e presuntusa…

Cal.   Però è preparatissima, si non fussi pi idda iu a chi stura non ci fussi chiù ‘u niputi!

Rob. Senti ziu, evitamu sti gucci di novalgina, dumani ti pigli qualchi pinnula…

Cal.   Comu dici tu. (bussano, entrano Angelina con Paolina)

Ang. Permesso, scusate, dotturi c’è me figlia Paolina ca ci fa male a panza, si senti tutta modda…modda…

Cal.   Ora me niputi a fa attisari…

Ang. A tirassi su, a visitassi…(Paolina e Roberto entrano nella stanza)

         Chi bravu niputi…dotturi proprio comu vulianu i so genitori…

Cal.   Me patri e me matri sempre u dicianu…(con soddisfazione)

Ang. Iu ‘u vitti crisciri e mi pari strano vidilu ca tonic…(si riprende) cu camici

         biancu…iu sugnu a megliu amica di so cugnata…(entra Mela) 

         Mela ciao, stava parlannu di tia, ci stava dicennu di quantu semu amici

(escono Paolina e Roberto) dutturi chi avi me figlia…

Rob. Niente, avrà mangiatu pesante, pi tri siri si metti ‘nna supposta di zepelin e ci passa subitu…(in quel momento entra Precisina)

Pre.   ZEPELIN? Per la pancia? Ma è un antiffiamatorio che c’entra per il mal di pancia!…

Rob. Noi in Italia la usiamo anche per il mal di pancia, abbiamo in nostro metodo.

Ang. Il dottore non ha mai sbagliato con noi…andiamo Paolina…(escono)

S C E N A  XII°

(Calogero, Roberto, Mela, Precisina, Cuncetta, Ninu, Ciccu)

Mel.  Signorina se mi vuole fare compagnia ci fazzu vidiri tutta a casa, il

giardino e ci fazzu canusciri a me patri…

Cal.   A unnè to patri…

Mel.  ‘Nna so stanza.

 Cal.  Ma cu l’avia diri ca Ciccu avia divintari di famiglia…U vulissi salutari.

Rob. Chiù tardu ziu, si sta ripusannu per ora…

Mel.  E’ surdu comu ‘nna campana!

Cal.   A vecchiaia brutta è!..

Mel.  Signorina venga…

Cal.   Vai Precisina, c’è me niputi ccà cu mmia, non ti preoccupari.

         (Mela e Precisina escono)

Rob. (al pubblico) ‘U preoccupatu sugnu io inveci…

Cal.   Caro nipote, finalmente pozzu muriri in paci!

Rob. Proprio ora!

Cal.   Chi dicisti?

Rob. Nenti…nenti!

Cal.   Quando ho vinciuto questa grande somma, ho pensato subito a te, e sono contento che hai truvatu ‘nna brava mogliere, anzi chiamala, vogliu ca v’abbrazzati e vi baciate in presenza mia accussi vi fazzu ‘nna fotografia e ma portu cu tutta a panza pi ricordu…

Rob. Per ora è megliu di no, picchi non sa va strapazzare.

Cal.   E chiccè di strapazzare pi ‘nna baciata, anzi bene fa…e poi pinsamu a chidda chi c’ha diri ca t’affari parrinu, accussi non ti rumpi chiù i scatoli.

         Cuncetta…Cuncetta…

Rob. Ziu aspetta…(Cuncetta entra)

Cal.   Assittativi, abbrazzativi forti e mentre vi baciate vi fazzu ‘nna fotografia…

Rob. (si fa il segno di croce senza farsi accorgere) Zio, non a poi fari dopo?

Cal.   Ora ti dissi, vautri priparativi ca iu vaiu a pigliu a machina fotografica, ristau dintra a valigia…

Rob. (prende lo zio da parte) Sent zio, magari mentre chi nautri semu abbrazzati, tu non taliari, picchi idda è timida, si vergogna, purtroppo

la gravidanza può portare pure questo, quindi è meglio ca non piglia troppe emozioni per ora!

Cal.   Ma quantu a stai facennu longa pi  ‘nna baciata e ‘nna stringiuta!

Cun. Va beni zio, va piglia a machina fotografica…(Calogero và)    

 

Rob. Oh! Signore, Madonna Santa, S. Antonio, S.Giuseppe, S. Francesco,

         S.Giovanni, S.Gabriele…(in quel momento entra Nino)

Nin.  Tutti i sta nominannu, sulu S. Calogero si sta scurdannu…

Rob. Papà non c’ha fazzu chiù…

Nin.  Zittuti, calmati..chi succidiu per ora.

Cun. ‘U ziu Calogero voli ca ni baciamu, ni voli fari ‘nna fotografia…

Nin.  E dopu tuttu chissu ti tiri indietro pi ‘nna baciata!

Cun. Puru io a penso accussi,

Nin.  Calmati Roberto, ‘u Signuri u vidi ca si in bonafedi!

Cun. E in buona compagnia!…

Nin.  Assittativi e mentri ci duni sta baciata prega u Signuri ca si in bonafede…

Cun. Iu inveci mentre mi bacia sognu, non vidu l’ura chi mi maritu cu Orazio.

Nin.  Non parlari assai, picchi si me frati scopri tuttu, puru tu si rovinata…ora io mi metto fora, casomai avissi avveniri qualcunu ‘u bloccu…dai Roberto

         cuminciati a riscaldarivi, ricordati comu si fa…(esce)

Rob. Perdonami mio Signore! (si siedono sul divanetto e cominciano a fare scena, dopo alcuni secondi entra Ciccu)

Cic.   (li guarda stupito ma loro non si accorgono) Surdu sugnu, ma di vidiri ci vidu bonu…(ride)

Rob.  Cun.  (spaventati) Nonnu!…

Cic.   E bravu a me niputi, tu sarai un parrinu birbanti, o seminario chi studiati puru sti cosi? (ride) Ma picchi hai stu camici biancu, pari un dotturi…

         (entra Calogero)

Cal.   Ciccu…

Cic.   Calogeru…

Cal.   Ciccu…(si abbracciano ed Roberto esce) Assettati…(si accorge che Roberto non c’è) A unnè Roberto…

Cun. A fari a pipi!

Cic.   A unnè Roberto!

Cun. (forte) A fari a pipi…

Cic.   (ridendo) Ci vinni u stimulu a me niputi…Calogero avemu un niputi birbanti, ma cu l’avia diri…chissu oggi e dumani avrà un saccu di figli sparsi in tutti i cantuneri…(Nino si affaccia facendo scena ma senza farsi accorgere)

Cal.   Ciccu ti facisti vecchiu!

Cic.   Chieccu? Ma quali chieccu…surdu sugnu però di vidiri cci vidu bonu…

         (guardando Cuncetta) S ti vidia Oraziu…divintava pazzu…

Cal.   Ma chi sta dicennu…

Cun. (lo svia) E chi voli ormai l’età c’è!

Cal.   Ciccu comu ta passi…

Cic.   Spassi…si spassi, a voglia di quantu spassi cci sunnu ccà dintra…i parrini di oggi sunnu tutti moderni…

Cun. Eh! Zio Calogero, meglio che lo porto nella sua stanza…

Cic.   Ma quali panza e panza…a panza tu l’hai, cu fici ‘u dannu Orazio o me niputi…

Cal.   Ma chi dici…

Cun. Mancu io ‘u capisciu…

Cal.   Cuncetta chiama a me cugnata Mela e ci dici ca l’accumpagna ca io vogliu parlari cu ttia e Roberto.

Cun. Faccio subito.(esce)

Cal.   Ma sta pisciata di Roberto quantu dura!

Cic.   Si, Roberto ci stava facennu a cura, a cura…(ride e subito entra Orazio)

Ora.  Sig. Calogero sistimavu tutti cosi chi purtau lei e a signorina Cinesina…

Cal.   Si a giapponesi! Grazie Orazio.

Ora.  Cuncetta unnè. (Ciccu lo guarda e ride)

Cic.   Robertu ci stava dannu a cura, a stava curannu bona…(ride)

Ora.  Non capisciu chi voli diri…

Cal.   Grazie Orazio puoi andare…(Orazio esce)

Cal.   E’ scorbuticu stu cammareri..scorbuticu…

Cic.   Si, è cornuticu…(entra Mela, Precisina e Cuncetta)

Mel.  Papà ma chi fai, senza di mia non ta moviri…

Cun. Vinissi cummia!

Cal.   (si avvicina a Cuncetta)  Ma comu mai non u chiami nonnu!

Cic.   Iu non haiu sonnu…

Mel.  (per sviare) Calogero, su chiama nonnu poi ci dici ca si senti vicchiareddu…(Ciccu si mette a piangere) Matri mia, purtamunillu ddà dintra…(escono)

S C E N A  XIII°

(Calogero, Precisina, Tania, Carla, Nino)

Cal.   Chi confusione! (entra Precisina) Precisina, ccà dintra c’è troppa confusione, qualcosa non quadra, me niputi non ci vulia dari ‘nna baciata a so mugghieri, scappa pa’ pipi e ancora è in bagno ca piscia…’u vicchiareddu dicia certi cosi ca non mi piacianu…c’è qualcosa che non va…Precisina stai attenta…

Pre.   Anch’io ho capito che c’è qualcosa che non va…

Cal.   Davveru? E chi capisti sintemu!

Pre.   Guardi che cosa ho trovato nella stanza di Roberto in mezzo ai suoi libri:

         (esce tante santine) S. Girolamo, S. Antonio, S. Giovanni, Padre Pio, S. Giuseppe, Madonna delle lacrime, Madonna delle Grazie…

Cal.   Basta…basta…anzi talia si c’è  S. Calogero!

Pre.   Certo, eccolo!

Cal.   Precisina ma tu chi pensi!

Pre.   Spero di sbagliarmi, ma suo nipote è troppo impreparato per essere un dottore!

Cal.   Chi voi diri, parla chiù chiara, anchi ‘u vicchiareddu nna so confusione dicia certi cosi…ma ora ca cci pensu bonu…

Pre.   Roberto può essere qualche altra cosa ma non un dottore!

Cal.   Bedda matri, mi staiu sintennu mali…(si siede e Precisina esce TREMARELL, dopo un po’ si riprende)      

Cal.   Precisina cerca di scopriri tutti cosi, fai a 007, tu a sai fari bona, a ma capiri chi c’è sutta…

Pre.   Non si preoccupi…( mentre gli guarda il polso entra Nino)

Nin.  Calogero, chiccè ‘u frati…

Pre.   Si è preso di collera….

Cal.   Chiama a Robertu, avi mzzura ca ghiu a pisciari…ma quantu bivi!

         (Roberto enta in quel momento)

Rob. Chiccè zio, fatemi vedere. (gli tocca il polso per i battiti)

Nin.  Chio avi Roberto.

Rob. Nenti, fu ‘nna cosa chi durau pochi secondi, ‘nna vampata!

Cal.   Ma quantu durau a tò pisciata!

Rob. I battiti sunnu a postu, centotrenta…nella normalità!

Pre.   Dottore…centotrenta non è nella normalità…

Rob. In Canadà!.. in Italia si…

Cal.   Precisina, vai e fai comu ti dissi, tantu ccà sugnu cu me niputi d u t t u r i!

         (Precisina esce)

Rob. Zio capisco che è la tua infermiera di fiducia, ma è troppo impertinente…

Cal.   Chi significa…(intanto Nino si affaccia alla porta ed avvisa che stanno arrivando Carla con la figlia)

Nin.  Robertu, sta vinennu l’ex to zita cu so matri…

Rob. Proprio ora,comu a fari…

Cal.   Ricordati chiddu chi ti dissi, dicci ca ti stai facennu parrinu…iu m’ammucciu ddà dietro.

Nin.  Iu staiu cu Robertu…

Cal.   Tu veni cummia, faccilla sistimari sulu…(si nascondono)

Rob. (comincia a ripetere L’Ave Maria, non appena arriva al tuo seno Gesù, entrano, Roberto smette e l’altra metà la recitano Carla e Tania)

Car.  E bravu, stai prigannu, chi ti senti in colpa…(Roberto fa dei segnali)

Tan.  Roberto, io ti amo…ti amo…picchi tuttu stu silenzio!..

Car.  Faccia tosta, birbanti, consuma figli di mammi, picchi…picchi lassasti a me figlia senza motivu…

Tan.  Roberto io ti amo…ti amo, qualunque sia stato il motivo, ti perdono…

Cvar.         Io vogliu cuntu e ragiuni, ‘nna matri fa tanti sacrifici pi crisciri ‘nna figlia, poi arriva un brocculu, tritrulazzu…

Rob. Iu mi staiu facennu parrinu…parrinu…parrinu…(Tania e Carla non sapendo rimangono sorprese ed impreparate)

Car.  Chissa non c’era misa ‘nna scena…ma chi stai dicennu Robertu.

Tan.  Robertu, ma si ti sintia to ziu…forse ti stai pintennu di chiddu chi stamu facennu? (Rob. continua a fare segnali, ma loro non capiscono)

Car.  Roberto, non ti pigliari di emozione, ormai a parti facemula finu in fondo,

i cosi stannu caminannu lisci lisci…

Rob. (si siede avvilito) Iu sugnu Roberto, dutturi, parrinu, dutturi, parrinu, non sacciu chiù chiddu chi sugnu…

Car.  Zuttuti prima ca scoppa to ziu…

Cal.   (esce) Scoppatu sugnu, sintivu tutti cosi, comu resistivu ddà dietru mancu iu u sacciu…mi staiu sintennu mali…mali…

Nin.  (esce) Calogero calmati (confusione)

Pre.   (entra in quel momento) Sig. Calogero, non si preoccupi sono qua…

         (confusione, Tremarell e si riprende) Ho scoperto tutto, ho fatto parlare il sig. Ciccu, ho fatto fatica nel parlare e nel capirlo, ma poi ho capito tutto…quello che pensavo e sospetttavo era giusto: suo nipote si sta facendo parrinu…parrinu…(Calogero si sente di nuovo male)

Nin.  Iu siclianu u dissi…

Pre.   Iu nascivu a Cefalù e sacciu diri tutti cosi, ma chi vi pari ca haiu aricchi longhi?

Mel.  (entra) Matri mia, ora perdemu tutti cosi…

Nin.  U sapia ca to patri cumminava dannu…(Rob. s’inginocchia, recita l’atto di dolore)

Cal.   Prega…prega…ora capisciu i santini, i bacetti no, a novalgina, u nonnu,

         Oraziu cornuticu!…(in quel momento entra Orazio)

Nin.  Calogero chiangiu!

Cal.   (Non ci fa caso) Bravi, priparastivu ‘nna commedia…

Nin.  Calogero chiangiu…

Rob. (ai piedi dello zio) Perdona zio…

Cal.   Ma tu parrinu si già?

Rob. Fra tre mesi zio…

Cal.   (a Carla e Tania) Vuatri dui chi siti attrici?

Car.  A soru di Mela sugnu, e chissa è me figlia…(entrano Angelina e Paolina)

Cal.   Vinistivu pi ‘nna visita? ‘U dutturi non visita chiù… ora cunfessa!

Ang. Si scopriu a verità? Cu l’avia diri, cui…cui…cui…

Pao.  Lo perdoni, (piange) io l’ho perdonato! Era il mio fidanzato…

Cal.   Bravi, era tutto organizzato (entrano Orazio e Cuncetta) e a chissa cu a misi incinta…

Ora.  Chissa è a me zita…

Pre.   Che confusione…

Rob. Zio non è incinta…(gli toglie il pallone bianco e nero)

Cal.   Matri mia, mi staiu sintennu mali…(confusione poi si riprende) non avrete niente da me, iu non mi maritavu pi non farimi mangiari i soldi di nuddu e sti quattru attori di strapazzu mi vulianu frigari..parenti serpenti!

Nin.  ‘U frati non putiamu fari altrimenti…

Ang. Non ficimu pi cattiveria…

Cal.   Comu! A mumenti mi mannavavu o campusantu e non u facistivu pi cattiveria? Non avrete niente!

Rob. Non ti preoccupari zio, il vescovo e tutti mi aiuteranno a diventare prete…

Ang. Tuttu ‘u paisi, farà ‘nna colletta…

Car.  E tutti hannu a sapiri ca stu ziu do Canadà l’aiutava picchi dutturi non picchi niputi…Tania amunini.

Tan.  Ancora sintia cu era stu zio Calogero…Diciavu tuti c’avia un cori d’oru…

Ang. Il Signore è grande e ti auterà  Roberto…

Nin.  (al pubblico) E nautri ristamu cu sedere scoperto…

Pao.  Roberto non sacciu chiddu che diri…(piange)

Ora.  Cuncetta nautri chi facemu, ‘u sig. Ninu non ‘nni po manteniri chiù…

Cun. Si amuninni, tantu semu senza genitori e suli ristamu…

Cal.   Chissi mi stannu facennu cadiri chiù malatu di quantu sugnu, aspittati…

         Robertu senti…io o Signuri c’haiu cridutu sempre, e parrini tantu assai no…però è vero ca cci sunnu parrini e parrini e tu devi essere un parrinu

         parrinu… perdonatimi…

Nin.  Calogero…(gli altri fanno un respiro d sollievo)

Cal.   Ninu…(si abbracciano piangendo, poi tutti abbracciano Calogero) Tu sarai un parrinu d’oru in tutti i sensi…tu hai un cori d’oru, chista fu a volontà di Diu e sia rispittata…(poi si avvicina col nipote verso il pubblico) Senti però a Cuncetta o postu du palluni bianco e nero, c’hu putiatu mettiri russu e neru, tu scurdasti ca sugnu milanista?(ridono tutti abbracciandosi)

         Avia ‘nna vita c’avia stu pinseri, ma sugnu cuntentu ca rimediavu anchi all’ultimu mumentu…picchi unu ‘nna vita ava fari chiddu chi si senti no cori… (sipario)

                  

(elaborata da Pietro Maurici e Rosanna Maurici e dallo stesso autore)                                                         

                                      (iniziata il 10 settembre del 1997, alle ore 16.30, finito

                                                il primo e secondo atto alle ore 19.30. Ripresa il 12/09 alle

                                                ore 15.00 e finito il terzo atto alle ore 16.30. Totale ore: 4.30

                                           (qualsiasi gruppo che voglia rappresentare questa commedia,

                                            necessita dell’autorizazione dell’autore) tel. 090/ 638009                                                                                                   

 

 

        

               

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 28 volte nell' arco di un'anno