Soggira e Nora, gatta e cagnola

Stampa questo copione

Soggira e nora, gatta e cagnola

                            

Soggira e nora, gatta e cagnola

Commedia brillante  in tre atti

(di Calogero Maurici)                   

Personaggi

Angelica                 (la nuora)

    

Pina                     (la suocera)

Mimmo                (il suocero)

Gianni                 (il marito di Angelica)

Annicchia             (la vicina di casa)

Carmelo               (il marito di Annicchia)

Cuncetta             (la sorella di Pina)

Sara                    (la mamma di Angelica)

Pippinu               (il marito di Sara)

Santina               (la sorella di Angelica)

La sig. Ficuzza    (Commerciante di polli)

(elaborata da Pietro Maurici e Rosanna Maurici)

                                                                       

                                                                                   ( a coloro i quali amano e comprendono il vero valore del teatro)                                                                                                                               

                                                                                            

                                                                                      (Tel. 090/638009)

SOGGIRA E NORA, GATTA E CAGNOLA!

Commedia brillante in tre atti

(di Calogero Maurici)

                                                                       (elaborata da Pietro Maurici)

              

Il rapporto fra una suocera ed una nuora fino al giorno del matrimonio può essere meraviglioso; ma fin dal primo giorno dal ritorno dal viaggio di nozze può diventare noioso, intuendo entrambi dopo le prime incomprensioni di quanto sia difficile abitare nella stessa casa. La scena rappresenta una poltrona,sedie,un tavolo ect.  e si  svolge in un piccolo paese della Sicilia.

Questa commedia è stata rappresentata ad Oliveri dalla compagnia Cafè House per la regia di Salvatore Merlino con buon successo, successivamente rappresentata

dal gruppo i “Spassusi” di S.Margherita e dal gruppo “U passatempu” di S.Stefano Briga, con la regia dello stesso autore con grande successo ovunque  veniva rappresentata.

                     

A T T O 1°

                                           

                                            (Scena I°)

                                     (Pina, Mimmu,Carmelo,Annicchia)

Pin.    (contenta perché oggi arriva il figlio dal viaggio di nozze, sposato da circa un   mese con Angelica una ragazza a parer di tutti molto affettuosa,considerata da Pina non un nuora ma una figlia) MIMMU non vidu l’ura ca arrivanu, ancora mancu ci  cridu ca Gianni è maritatu!…Lu pusticeddu l’avi,l’amicizie l’avi,a      mugghieri sistimatata l’avi,a so matri ca sugnu iu l’avi,tu… cci si puru!

Mim.     (seduto mentre legge il giornale)Comu iu cci sugnu puru…chi avia essiri   

              mortu?!

Pin.       Certu cci manca nna cosa sula a stu me figlio!

Mim.    Chi  cci manca!

Pin.      Chi cci manca, tu tutti cosi ti scordi!

Mim.   Di quantu chiacchiri chi fai, a midudda du ciriveddu mi sta divintannu        

            vacanti.

Pin.      Baccalà!…

Mim.    Appena mu dici nautra vota ti rispunnu pi comu si devi.

Pin.      Ma veru non sai chi cci manca?

Mim.    Non mi veni in menti…

Pin.      Baccalà…

Mim.   Chiddu vecchiu di tomà!…

Pin.      Sempre a me matri cci metti ‘nmezzu…comunque to nora Angelica ‘usapi ca

             avi stari ccà cu nautri!

Mim.    Speriamo ca al più presto cci putemu fari nna casuzza.

Pin.      Si , al più presto…di quantu soldi chi spinnemu pi stu matrimonio! Lu sai   

            quantu  ni custau e i cumpari chi ficiru? Nenti….Menumali ca Angelica è una

 .               chi si merita asinò i spisi a metà…

Mim.   Non nominari sti cosi,u sai ca a picciuttedda non avi bucca pi parlari…iu

            picchissu sono stato cosi generoso…

Pin.     Certu chassai stannu ccà, megghiu è ppi nautri: prima picchi avemu a Gianni

           sempre sutta occhio,poi nautri nni stamu facennu grannuzzi  figli fimmini non

           n’avemu e Angelica nna bona manu d’aiutu nni la po’ dari. Baciamu ‘terra

           a unnè cchiù lordu, grazie Signiruzzu ppi sta nora affettuosa chi nni purtasti…

           (Pina comincia a baciare per terra ripetutamente, poi Mimmu la blocca)

Mim.   Non baciare assai, non si po’ mai sapiri, putemu ristari frigati…

           (bussano, entrano Carmelo con la moglie Annicchia una vicina pettegola)

Ann.    Salutamu Pina…Mimmu chi faciti…

Car.    (ingenuo e vittima della moglie) Auguri, oggi vennu i sposini!

Mim.   E tu comu ‘u sai?    

Car.    Me mugghieri mu dissi…

Ann.   Iu lu sintivu diri mentre stinnia i mutanni di me maritu…

Mim.  Tu tutti cosi senti diri veru? (con ironia)

Pin.      Assettati Carmelo (la moglie si ere già seduta da un po’)

Car.     Veramenti si ancora non mi diciavu nenti mi paria malu assittarimi…

Mim.   Non cci pigliasti nenti di tò mugghieri!

Ann.    (inizia a sapere) Perciò chi mi cuntati…chi mi cuntati…chi dicinu i sposini

            Nni quali città arrivaru, si divirteru? E novità di pansa cinnè?..

Mim.   (verso il pubblico) Peggiu di un commissario di polizia è!

Car.     Chi dici ‘u giornali Mimmu, notizie boni cinnè? Iu nna vota u misi accattu.

Mim.   E tu chi hai bisognu  di accattari ‘u giornali  pi sapiri notizie? A matina

            hai u gazzettinu, u pomeriggiu hai u telegiornale e a sira le notizie delle

            ventiquattro ore! (con molta ironia)

Pin.     (cerca di non far capire niente) Annicchia chi ti offru…

Ann.    Nenti,vinnimu un pocu di quantu mi prigau me maritu, si vulia fari nna partita

            e carti (il marito fa cenno che non è vero)               

Pin.      (prende le carte) Tiniti giucati…

Ann.    Perciò chi mi cunti…

Pin.     Tuttu vecchiu, non vidu l’ura ca vennu cosi si sistemanu.

Ann.   Ma stannu ccà cu vautri veru?!..

Mim.   Carmelo a prigasti assai a tò mugghieri pi veniri ccà veru?

Ann.    Mi fici a testa tanta, ci dissi…dumani ormai picchi aspettanu i sposini…

Mim.   Sugnu sicuru accussi fu…

Pin.     Gioca chiuttostu.

Pin.    Truvasti nna nora santa, non si lamenta mai di nenti veru?!

Pin.    Non pozzu diri mali, do primu mumentu mi chiamau mamma !.. 

Car.     Attia puru papà ti chiamu Mimmu!

Mim.   (alzandosi) No, mi chiamau nonnu!…Gioca va!

Ann.    Quantu cinnè nori tinti, viziose, svergognati ca tiranu sempre pi li so parenti…

            Speru tantu ca oggi e dumani a me casa trasi nna nora comu la toa.

Car.     Ma comu si figli non n’avemu!…

Ann.    Ma zittuti carduni, non pà essiri  ca in seguito ponnu veniri?!

Car.     Ma si non facemu mai nenti!…(verso il pubblico)

Ann.    Pina lu sintisti chiddu chi cci succidiu a Vita padi longu?

Mim.   C’haccurzaru u pedi…

Ann.    Scerre cu so nora…

Car.     (ridendo) Soggira e nora divintaru : Gatta e cagnola…

Ann.   Speru tantu  ca non succedi mai ccà dintra(Mimmo alzandosi fa gli scongiuri)

           vautri non lu meritati, tuttu chissu chi cci facistivu non lu facia nuddu…

           ma a propositu a stanza di lettu a facstivu vautri veru?

Pin.     Nautri…

Ann.   U vestitu da sposa…

Mim.   Puru nautri!...

Ann.    (sta per aprire bocca per fare un’altra domanda ma Mimmo la blocca)

Mim.   Puru nautri!…

Ann.   (stessa scena di prima)

Mim.  Puru nautri…basta non faciti cchiù dumanni picchi fineru i soldi.

Ann.   Certu ca l’affittu costa assai…

Mim.  Picchi ti stai arrabbiannu Mimmu, picchi perdi? (ride)

           Ma unni si truvaru tutti e dui. (al pubblico)

Ann.    Pina chi lu Signiruzzu e tutti l’Angeli du Paradiso vi ponnu fari godiri a sta

            Nora…

Mim.   Basta va, picchi cu tuttu stu Paradisu i Santi e l’Angeli chi girianu iu perdu

            sempre cu ttia. (sottovoce a Carmelo) Dicci a to mugghieri ca aspittamu visiti

            poi viniti.

Car.     (alzandosi) Annicchia, Mimmu aspetta cristiani poi vinemu…

Ann.   (si gira verso il marito con prepotenza) Assettati, tu dicu iu quannu ni nna ma

           ghiri!…

Mim.   Carmelo dai non ti fari cumannari…

Car.     (si rialza) Annicchia…

Ann.   (che intanto curtigghiava sottovoce con la comare, si rigira più adirata)

            Ti dissi assettati nautru pocu…

Mim.   Carmelo non sai fari nenti , tu porti i pantaloni…dai…

Car.    (si rialza) Annicchia…

Ann.   Ti dissi assettati…

Car.    (si siede e si rialza subito seccato) Ora basta mi stati stunannu i scatoli…

Pin.    Annicchia veni cchiù tardu ca parlamu megliu…

Ann.   Va beni, u capivu ca to maritu si siddiau, però appena arrivanu i sposini

           chiamatimi subitu picchi poi mi pari mali veniri a salutalli dopu tantu

           tempu chi arrivanu.

Mim.   Tantu tu li vidi quannu arrivanu!

Ann.   Po’ capitari ca non sugnu affacciata  ni ddu mumentu…

Mim.   Casomai ci lassi a tò maritu a finestra affacciatu…

Ann.    Iddu avi tanti autri cosi di fari. (escono salutando)

S C E N A II°

                                     (Mimmu,Pina, Cuncetta, Gianni, Angela)

Mim.   Mi stava facennu partiri ‘u ciriveddu e tu ancora chi allungavi ‘u brodu…

Pin.     Lu sai comu è idda, avi nna vita ca ni canuscemu…

Mim.   Infatti avi nna vita ca li me scatuli s’intreccianu, si gonfianu, si sgonfianu…

Pin.     E finiscila…chiuttostu mancu hannu telefonatu, non sapemu acchiura arrivanu

           (brevissima pausa…poi contenta) Ci pensi Mimmu, to figliu Gianni chi sta cu

           nautri, so mugghieri chi m’aiuta a lavari i piatti, a cucinari, a puliziari, u

           niputeddu chi ‘nni camina casa casa… (Mim. si guarda intorno)

           Ma chi stai guardannu?

Mim.  Fazzu finta ca c’è u niputeddu…

Pin.    Sempre u solitu passuluni si… Mimmu sugnu sicura ca già è incinta…

          chi brava nora chi capitamu! (Squilla il telefono)

Mim.  Pronto, Pippinu…dimmi tuttu: telefonaru (Pina accanto per sentire ora da una

           parte e poi da un’altra) ma nautri dintra amu statu…pigliaru un taxi…va beni

           ciao…(Pina si era allontanata seccata ed invidiosa perché  hanno chiamato i

           consuoceri)

Pin.     Comu mai chaimaru a casa di so matri e non ccà!...

Mim.   Comu mai, puru iddi sunnu genitori, basta ca telefonaru, e poi pruvaru

           dici ca non rispunnia nuddu…

Pin.     Ma si nautri non amu ghittatu pedi fora…

Mim.   Non cuminciari ora a diri picchi e pi comu finu a chi vennu…podarsi ca

            non pigliaru linea…(bussano entra la sorella di Pina)

         

Cun.    Ciao a soru, ancora non hannu arrivatu i sposini?

Pin.      Fra un pocu sunnu ccà…

Mim.    (verso il pubblico)Chissa è peggiu di Annicchia avi ‘nna lingua longa comu 

             un porcu… (al pubblico) ora vi n’accurgiti!…

Cun.     Mi raccumannu a soru, non circari di strafari picchi poi ti stanchi, tu u sai ca

             si sofferente, datu ca idda è ‘nna brava picciotta  fatti aiutari in tutti li cosi,in

            fin dei conti pi essecci a paci aviti a essiri d’accordu, me niputi Gianni avi

            essiri di polso…

Mim.   Oggi vennu tutti pi dari consigli!..

Cun.    Chi hai tu di murmuriari…vulia vidiri si truvavi nna nora di chiddi linguti

            si eri accussi tranquillu u sai quantu cinnè ca hannu a lingua longa…

Mim.   (verso il pubblico) Comu chidda du porcu…

Cun.    Avisti tutti i fortuni du munnu…

Mim.   Me figliu ‘u sapia ca si sbagliava era frittu.

Pin.      Chi matrimonio a soru…chi matrimonio…quantu cristiani affacciati pi

             vidiri l’abitu da sposa… l’avvocato Cardile mai di nuddu avia iutu di

            matrimoni…ni nautri vinni, a la facciazza di tutti…

Cun.     Vinni pa’ nostra famiglia a soru, no pi la famiglia di Angelica!..

             Sugnu cuntenta ca me niputi si sistimau, iu haiu avutu sempre un deboli

             particolari pi me niputi Gianni!

Mim.    Certu è figliu unicu!…(ridendo)

Cun.     Chi c’entra chissu, Gianni è troppu bravu enon vidu l’ura ca arrivanu a soru.

Pin.      Rossella chi dici, i picciliddi sunnu boni!?..

Cun.     Boni sunnu, criscinu a vista d’occhiu, Rosanna avi deci anni e Maria nove…

             Maria avi nna lingua…

Mim.   (verso il pubblico) Di cui putia pigliari!...

Cun.    Mancu ha nascitu e già mi dici ca voli regalata nna casa!

Mim.   Cumencia accucchiari fin d’ora, tantu tu si capaci di arrivaricci (toccandosi

            il gomito)

Cun.    Chissi spiritusu…hai nna lingua peggiu di chidda d’un maiale…

Mim.     A voglia di saziza chi putissimu fari…

Pin.        Lassalu stari a soru, u sai com’è iddu…

Mim.     Comu sugnu…comu sugnu…(atteggiandosi) Io sono preciso, u  n  i c o!

Pin.        Infatti comu attia tu sulu cci si…aiutami a soru a sistimari ‘u lettu de sposini

              (entrano nell’altra stanza)

Mim.     (rimasto solo,legge per un attimo il giornale) Speriamo ca sta nora prima o

              poi non vola o diventa pignola; quannu dui si maritanu vonnu stari

              suli, a sò casa…quannu dintra nna casa cci sunnu chiassai di nna famiglia

              pianu pianu cumencia a sciarriglia…(in quel momento entrano gli sposini,

              con una o dua valigie e qualcos’altro)

Gia.       Papà…

Ang.      Papà comu stai… (festosi)

Mim.     (abbracciandoli) Beddi, boni vi vidu…

Ang.      La mamma dov’è…

Mim.    Lassala stari a mamma quannu non c’è semu nna paci.

Pin.      (entra con la sorella) Ccà sugnu bedda (si abbracciano tenendo la scena in

             allegria)

Gia.     Zia Cuncetta…

Cun.    Beddu meu ‘nzuccaratu…matri ti vidu sciupatu!…

Pin.     (lascia di colpo Angelica) Quantu vidu iu…veru è a mamma (si avvicina alla

            nuora) ma chi cci facisti a me fligliu birbantella, bonu lu strapazzasti, ora a

            mamma ti fazzu un oviceddu sbattutu.

Cun.    Unu o jornu a soru…accussi si ripiglianu subitu…(poi ad Angelica) tu non hai

            di bisogno di unu o jornu, noi donne siamo più resistenti.

Gia.     Ma veramenti iu…

Pin.     (interrompendolo) Zittuti a mamma, ca iu sacciu chiddu cheffari.

           (alla nuora) E tu chi mi cunti (toccandole la pancia) ci sunnu novità? Mi pari

           un pocu cchiù grossa…

Ang.   Certu dopu un misi di mangiari sempre ristoranti ristoranti…

Cun.   E quannu vi curcavavu non pensu ca mangiavavu no lettu?!

Mim.  Ma finitila, mancu arrivaru e ci stati livannu a vita.

Cun.   Non è chi vi spinnistivu tutti i soldi!?

Ang.   No, dobbiamo risparmiare per cercare al più presto una casa!

          (Tutti uno appresso all’altro) Comu ‘nna casa!

Gia.    E comu na casa…na casa…

Ang.   Si, na casa!

Pin.    Picchi chissa che ‘nna stadda?

Ang.  Oggi e dumani ca a famiglia diventa più grande…

Pin.    Ah! Lu capivu (toccandole la pancia) per ora siti ccà e non cci pinsamu.

Mim.  Andate a sistemarvi ora.

Pin.     Faciti…c’è puru u lettu prontu (vanno portandosi le valigie)

Cun.    Ma che stu fattu ca si vonnu truvari na casa, ma non lu sapia Angelica ca avia       

            stari ccà?

                

Mim.   Tu tannu puru cci dicisti accussi a to figlia, però to jenniru s’affittau subitu

            na casa.    

Cun.    Me jenniru guadagna pi tri voti di Gianni, e a me casa è cchiù nicaredda

            di chissa pari ca a to figliu non lu voi cu ttia…

Pin.     Ma chi dici a soru, iddu stravede pi so nora Angelica…(in quel momento

           si sentono rumori e sospiri dall’altra stanza)   

         

Ang.   (sempre dall’altra stanza) Piano Gianni…mannaggia mi doli ancora!

Gia.    Non ti preoccupari…

Ang.   Ahi! (si era fatta male sbattendo la testa)  Mi doli ancora…

Cun.   (origliava vicino alla porta) A soru ancora non sunnu sazi!...

Pin.    Ma accussi si deperisci troppu, un pocu di riposu cci voli. Mimmu tu ca si omu

          (tirandolo per un braccio) faccillu capiri tu, vacci…

Mim.  A unni (svincolandosi) chi sbattisti atesta e ti facisti a bubu?!.. Chiddi capaci

           ca non stannu facennu nenti e vatri pinsati…

Cun.   Ma non sintisti  ca Angelica dicia: piano…piano Gianni, mi doli ancora…

           dopu un misi ancora non si abituau.

           

Pin.    Allura prima ca s’abitua me figliu diventa un spirdusiccu!…

Cun.   Ormai a gioventù di oggi è troppu delicata…e speriamo a soru ca ni sti novi

          misi non ti fa nesciri u sensu; iu a me figlia pi tutti li novi misi mancu ma sintia

          infatti cucinava, scupava, facia tutto…

Mim.  Allura meglio ca s’affittanu na casa.

Pin.    Non lu diri cchiù, cu sti affitti cari chi cci sunnu.(entrano gli sposini)

Ang.   Mamma è troppu bellu! Non cci cridia…

Pin.    Lu sacciu…lu sacciu, ci passavu prima di tia!

Cun.   E iu prima ancora…

Ang.  Ma di cosa?

         (Pina e Cuncetta) Eh! Chi cosa…chi cosa…

Gia.   Mamma, Angelica parlava del viaggio di nozze.

Ang.  (si tocca la testa) Mi doli ancora.

Cun.  Non ti preoccupari ca ti passa…

Pin.    Vuatri non esagerati.

Ang.   Ma iu parlu da testa chi sbattivu. Mamma mi fai vergognare, aviatu caputu

           autri cosi…  (Si vergogna).

Pin.     Ora cuntami tutti cosi, tu Gianni si ti pari malu parlari cummia, parla cu to

            patri.; e tu figlia mia confidati sempri cummia,non ti vergognare mai di nenti   

                 hannu a muriri tutti d’invidia picchi ‘nna soggira e ‘nna nora comu a nautri

            non si trovanu a nudda banna!…

Mim.   (chiama la moglie in disparte) Ma to figliu di chi avi a parlari cummia..

Pin.     U sai ca ancora è ingenuo, ‘mparaccilli ‘nna pocu di cosi…

Ang.    Gianni ch’avia dittu ai mei ca appena arrivavamu l’avvisava, quantu ci

            telefonu. (la suocera e la sorella mostrano insofferenza)

Pin.     Mancu arrivau e già pensa pa mammuzza. (sottovoce)

Cun.   Vidi ca u telefonu curri a soru!…

Mim.   Chi vi vinissi ‘nna lingua…

           (Angelica mentre fa il numero entrano i suoi)

S C E N A  III°

                      (Mimmu,Pina,Cuncetta,Angelica,Gianni,Sara,Pippinu)

Sar.    Ccà semu a mamma… (si salutano tutti ravvivando la scena)

          Vi divirtistivu? (Sara tiene una borsetta tremandole le mani ogni tanto)

Gia.   Certu mamma, semu stanchi ma ci siamo divertiti.

Sar.   (guarda fissa la figlia) Ma si cchiù sciupata a mamma! Birbantello (al genero)

          chi cci facisti a me figlia pi purtalla accussi sciupata…  

Ang.  Mamma… (si vergogna un poco)

Pin.    Ma veramente Gianni è cchiù sciupato di Angelica.

Sar.   Cummari ma chi stati dicennu!..taliamuni boni tutti e dui assieme…

Mim.  (al compare Pippino)Cuminciaru già…

Sar.    Facemu decidiri a to soru Cuncetta…(gli sposini dopo aver detto di no,

           svincolandosi per un po’ si mettono allineati)

Cun.  (li guarda bene ma più a lungo il nipote) Veramente me niputi Gianni si vidi

          a vista d’occhio ca è cchiù sciupateddu.     

 

Sar.    Tu occhi boni nonnhai!...

Ang.   Basta, mi faciti affruntari, pi favuri mamma.

Gia.   Finitila, giramu quasi un misi certu ca semu sciupati.

Sar.    Pina quannu cci fai l’ovu sbattuttu a Gianni, faccillu puru  a me figlia.

         (mentre gli sposini si coccolano)

Cun.  Ma quantu sunnu duci, parunu dui palummeddi…

Mim.  Ora i chiudemu dintra ‘nna gaggia…

Pip.    E cci mittemu puru u mangiari…(ridono entrambi,gli altri tutti assieme dicono)

          (Tutti)  E finitila puddicineddi…

Cun.   Sugnu cuntenta cummari Sara, ca stannu cu me soru, almeno avi nna

          cumpagnia, un po’ d’aiutu.       

Sar.   Aviti ragiuni, me figlia è troppu giovane ancora…

Cun.   Ma iu parlu ppi me soru, cu tutti sti acciacchi chi avi: l’attrosi,l’attriti,a

                cervicale, li vini varicose, l’allergia a li mani, non po’ tuccari acqua assai…

Pin.   Non mi pozzu mettiri mancu i guanti pi lavari i piatti…

Sar.   Puru me figlia non po’ fari troppi cosi!

Ang.  Mamma me soru santina chi dici.

Sar.   Bona è a mamma, di quantaci chi canciau casa to soru arrifriscau, misi tri chila

         di cchiù, stava divintannu un lignu siccu…stetti tri misi cu so soggira e da

         matina a sira chi lavava, chi stirava, chi priparava e so soggira bedda sciacquata

         assittata…avianu divintatu Gatta e Cagnola!..(guarda male Pina)

Cun.  Certu quannu li soggiri sunnu accussi!

Pip.   (Per cambiare discorso) Chi purtastivu du viaggiu di nozze.

Pin.   Nenti…meglio ca risparmiano…

Ang.  Giustu dici a mamma, oggi e dumani ca circamu casa!...

Pin.   Per ora non cci pinsati, siti ccà…

Mim.  (verso il pubblico) E ccà i fa ristari!

Gia.   Papà, vidi ca ta parlari…

Pin.   Birbantellu chi cci voi diri a to patri!…bravo, confidati cu to patruzzu, ca

         Angelica si confida sempre cu mmia.

Ang.   Ma veramenti…

Pin.   Zitta … poi parlamu…(prende la nuora ed il figlio sotto braccia,si mette al

          centro, li guarda per due tre volte ora lui ora lei, poi ridendo dice):

         Matri chi sugnu cuntenta!...

Sar.   A mamma nautri ninniemu…

Pip.   Accussi prestu?!

Gia.   Ristati ancora.

Sar.    No picchi ora veni Santina cu so maritu e a ma ghiri no dutturi…

Ang.   Mamma ormai pi oggi non pozzu veniri, però  dumani vegnu, e quannu non

          pozzu veniri ti telefono… 

Cun.   (sottovoce) A soru stai attanta ca u telefonu curri…

Pip.    Allura non putemu mangiari, vale pi natra vota…(escono salutandosi)

S C E N A  IV°

                           (Mimmu, Pina, Cuncetta, Angela, Gianni, Carmelo)

Pin.    Ora priparamu qualcosa di mangiari, magari pigliamu i piatti di carta accussi

           evitamu di lavari pi oggi…

Cun.   Di quantu fimmini chi cci semu ccà dintra pigli i piatti di carta? Chi cci voli

           a lavalli a soru! (facendo segnale verso Angelica senza farsi accorgere)

Mim.   Picchi tu chi resti ccà a mangiari?!…

Cun.    Chi si spiritusu!…

Pin.     Forza finemula, cuminciamu a fari ognuno qualcosa accussi fecemu

           subitu.

Ang.    (che era seduta, si alza con indifferenza) Io nel frattempo ca vautri

           priparati qualcosa mi vaiu a sistemu li robi nostri…Gianni veni puru tu.

Gia.    Si gioia, accussi ni damu ‘nna rinfriscata (vanno)

            (Cuncetta e Pina si guardano increduli)

Cun.    Ma comu, avia aiutare a nautrie si nni va? Bona sta cuminciannu a soru,

            travagghiu ni voli picca e nenti…

Mim.    Cuncetta fatti i fatti toi.

Pin.      Forse è stanca, poi essennu puru incinta…certu ca sa va moviri picchi iu

            Sugnu malata e non pozzu fari nenti.(sedendosi sopra il divano piena di

             stanchezza)

Mim.    (adirato) Ma chi ti mittisti nna testa ca a va fari a serva?

Pin.       Non gridari ca ti po’ sentiri…

Cun.     Mimmu vidi ca cci sunnu fimmini incinti ca travagghianu comu i pazzi.

Mim.     Tu vulissitu a lingua tagliata, anzi puru a testa picchi mi scantu ca senza

              lingua parlassitu puru.

Cun.      (lascia quello che stava preparando ) A soru, iu cercu di mettiri a bona

               a bona parola e stu cosu mi tratta comu nna linguta, iu mi nni vaiu.

              Qualchi nautru jornu ni videmu.  (esce senza salutare il cognato)               

Pin.        Sempri tu si, ni cuminu una o jornu, chi dissi me soru per ora di mali.

Mim.      Chi dissi di mali?! (gridando) Ammia sti curtugghiamenti non mi

              piacinu, si to nora voli fari qualcosa, la deve fare di sponatanea volontà.

Pin.        E non gridari ca ti po’ sentiri.

Mim.      Si senti sti discursi si ‘nfelicita a vita.

Pin.        Me figliu u sapi ca so matri avi bisognu d’aiutu ; risparmianu l’affittu,

               u mangiari…

Mim.      Cummattennu cu ttia, ccà dintra mancu un misi duranu…

Gia.       Eccomi qua…(entra con qualcosa di cambiato)

Pin.        Gia prontu si! Angelica unnè…

Gia.       Sta vinennu, a zia Cuncetta unnè…

Mim.      Iu accattari un pocu di lingua di porcu…

Gia.       Lingua di porcu! Ammia non mi piaci…

Mim.      A to matri ci piaci…ci piaci!

Pin.     Lassalu stari a to patri…

Gia.    Mamma Angelica si senti stanca, non si senti tantu bona.

Pin.     Non ti preoccupari, i primi mumenti chissi sunnu…si nasci masculu

           to patri è cuntentu. (Gianni ride)         

Ang.   (Entra subito dopo) Sintia un odore di pollu allo spiedo da finestra…

Pin.     Veru a mamma? Mimmu curri, va pigliaccillu, vacci puru tu Gianni,

            ogni desiderio per ora va fatto, curriti..curriti…

Mim.    (prima di uscire) Puru i patatini?

Pin.      Certu, ora ca i nominasti pigliali ‘na porzione, anzi dui…(escono)

Ang.    Mamma non c’era di bisogno…

Pin.      Iu non vogliu rimorsi, cu tutti sti stampi e signali chi cci nascinu ai

            picciliddi…allura bedda, cuntami, sfogati, non t’affruntari…

Ang.    Mi sentu accussi strana, stanca…confusa.

Pin.      Non ti preoccupari, chissi sunnu i primi sintomi, i primi misi sunnu cosi.

Ang.   Già i primi giorni dopo il matrimonio sono cosi…è da 34 giorni che già…

 

Pin.     Non ti preoccupari, ora facemu l’esami d’urina pi sicurezza…

Ang.   L’esame d’urina? E picchi!…

Pin.     Comu picchi!..    (poi verso il pubblico) Matri che ‘ngenuva!…

Ang.   Ah! Forse Gianni ti dissi ca non m’ahiu sintuta bona…

Pin.     Chissu picchi si va formannu e ti senti accussi.

Ang.   (ridendo) Mamma!

Pin.     Picchi ridi!…

Ang.   (continuando a ridere)  Ora capivu, ma chi ti pari ca sugnu incinta?

Pin.     (delusa le lascia la mano che le accarezzava) Mi pari?! No…non…cci si?!

Ang.    No, veramente noi prendiamo precauzione fino a che non siamo sicuri

            di avere una casa…

    

Pin.      Picchi chissa chi ti pari na stadda…(adirata)

Ang.    Per essere più liberi, quindi pi ora non ci pinsamu…

Pin.      (verso il pubblico) Si sapia ci facia risparmiari stu pollu e sti patatini

            a me maritu…Ma Gianni è d’accordu?Ma non si cuntenta di stari ccà?

            Risparmiati un saccu di soldi u misi…tu u sapiatu Angelica,u sapiatu…

            e non ti fazzu nesciri facilmenti di sta casa (sempre più adirata)

 

Ang.    Mamma non capisciu picchi ti stai arrabbiannu…

Pin.     (più adirata di prima) Non mi staiu arrabbiannu, pinsava ca fra novi misi

            avia un niputeddu e inveci mi ritrovu cu un baccalà di figliu ca già si fa

            cumannari a bacchetta e si fici mettiri a gonna.

Ang.   (risentita) Mancu arrivavu e già cci sunnu storie, non pinsava ca l’arrivu

            avia essiri accussi…poi se devo rimanere incinta, deve essere d’inverno,

            in primavera, o in autunno…

Pin.      (verso il pubblico) Picchi d’estati cci fa senzu! Senti cerca di

            apparecchiare picchi iu mi sentu stanca…

            (in quel momento entrano Gianni ed Mimmo)

Gia.      (con la borsa dei polli) Eccocci qua…(guarda ora la moglie poi la madre)

              Menumali ca a signora Ficuzza mi dissi: ma pi cui servono pi Angelica?

             mamma nni pigliamu dui polli ( contento alzando la borsa)

 

Pin.       (che era girata, si gira in un baleno) E nautru si tu e siti tri…io non mi

             sentu di mangiari, ma sentu gonfia, mangia chi pancia non ne ha…(esce)

Gia.       (lanciandosi occhiate col padre) Ma chi succidiu.

Mim.     Capivu tutti cosi!

Ang.     E nautri avissimu a ristari sereni e felici nni sta casa…(piagnucolando)

             (in quel momento bussano, entra Carmelo)

Car.      Oh! Gianni, Angelica arrivastivu me mugghieri mi dissi stai affacciatu a

              finestra e appena li vidi passari m’avvisi subitu; mancavu un minutu pi

             ghiri o bagnu e vautri passastivu ni ddu mumentu…Idda è nni so matri,

             aspetta a telefonata mea, ora s’incazza ca mancu l’avvisavu in tempu!...

Mim.    Senti Carmelo, va dicci a tò mugghieri ca viniti dumani, arrivaru ora

            sunnu stanchi e sannu a sistimari.

Car.    Ora me mugghieri puru mi sistema,pi festi!(mentre esce) Ciao…Ciao!…

             ( saluta  sempre con quel ciao in modo buffo)

Mim.   (avvicinandosi alla nuora) Angelica, io non saccio di precisu chiddu chi

           succidiu cu tò soggira, ma qualsiasi cosa succidiu, ci passa subitu o cci la

           fazzu passari iu!

 

 Gia. Tesoro, non fari accussi, u sai ca a mamma ti voli beni, in tutti i famigli

          succedinu certi discussioni…

Mim.   Andate Gianni, falla ripusari ca si fici tardu (escono per l’altra stanza)

            Santo cielo, speru tantu ca non diventi un inferno ccà dintra, (gridando)

           IO NON LO PERMETTO! (in quel momento entra la moglie)

Pin.     Chi cosa non permetti tu sintemu…

Mim.   (Con voce forte) Ma chi succidiu, chi cci dicisti…

Pin.     Non ghisari a vuci cu mmia…

Mim.   (si rannicchia ed a bassa voce ripete:) Ma chi succidiu, chi cci dicisti!

Pin.     Io non cci dissi nenti, idda mi dissi ca non è incinta e piglianu precauzioni

           Mimmu, a to figliu c’ha diri ca sti cosi di plastica fannu mali e si è idda ca

           piglia i pinnuli fannu cchiù mali ancora… 

 

Mim.   Iu ni ci dicu nenti, si ancora figli non nni vonnu nautri non cci putemu

           diri nenti, voli diri ca vonnu ancora tempu.

Pin.     Un pocu di tempu?! E nautri quannu cci divintamu nonni…già semu

           granni, e non sai chi mi dissi puru…dici ca si vonnu truvari nna casuzza

           e vonnu stari suli.(si sente bussare, entra Annicchia)

Ann.   Cummà a unni sunnu i sposini, du cretinu,carciofu e passuluni di me

           maritu, non lu pozzu lassari un mumentu sulu, scusate si vinni in ritardu

           ma unni sunnu…unni sunnu…

Mim.   Si eru a curcari…sunnu stanchi!

Ann.    Stanchi!?.. Certu dopu tanti nuttati passati senza dormiri e strapazzi,          

            certu ca sunnu stanchi…( ridendo e facendo scena) Cummà ma chi aviti!

Pin.     Nenti, sugnu emozionata!.. 

Ann.    Vidi ca poi voglio sapiri si è fimminedda o masculiddu. ?U ginecolugu

           cambiau studiu, s’affittau a casa du sinnacu ca è cchiù granni…chidda

           unni era prima  i patruni l’affittaru a sposini chi cercavanu casa…

           Fortunata ca truvasti nna nora ca sta volentieri cu vautri…

                   

Mim.   (seccato) Senti Annicchia, non hai nenti di fari? Semu stanchi…

Ann.   Ah! Puru vautri?… (facendo il gesto)

Mim.   Annicchia!...

Ann.    Va beni… mi nni staiu ennu, anchi picchi du salami di me maritu sarà

            ancora affacciatu a finestra…dumani ni videmu (esce)

Mim.   Semu cuminati beddi, o tà soru o idda o idda o to soru…Pina fai finta ca

           succidiu nenti cu Angelica, dumani mostrati duci, asinò ccà dintra

           Soggira e nora, divintati Gatta e Cagnola!..

A T T O  II°

S C E N A  VI°

(Mimmo,Pina, Gianni, Angelica)

Mim.   (seduto sul divano ascolta musica classica gesticolando con le mani come

            se dirigesse un’orchestra, entrando Gianni lo chiama un paio di volte ma

            non sente quindi gli spegne la radio)

Gia.     Ma chi razza di musica senti papà…

Mim.   Ma chi capisci tu di musica…Durmisti bonu!

Gia.     Mi paria ca mi truvava ancora in albergo.              

 

Pin.     (entra Pina con il vassoio per il caffè) Ciao beddu,bellu era in albergo

            serviti, reveriti, speru tantu ca non cci voli assai pi abituarivi…

Mim.   Cuminciasti?

Gian.   Mamma senti, iu mi vogliu fari ancora sti para di jorna di feri in paci,

            tu continua a vulilla sempre beni  ad Angelica, stanotte non durmiu nenti

            pi la babbaria di ieri…Mamma u sai puru tu di quantu ti voli beni…

Pin.    A unnè per ora, comu mai non scinniu cu ttia…

Gia.    A lassasvu curcata, tu dissi non durmiu nenti stanotte.

Pin.    Sunnu i novi e mezza.

Mim.  Chiuttostu vacci e cci porti u cafè…

Pin.    Mancu si ti stocchi u coddu…

Gia.   Veramente ci l’avissi a purtari iu, ma si cci lu porti tu è cchiù bellu ancora

           pi stamatina…     

Pin.    (ci pensa un attimo) Va beni, ma pi stamatina  asinò poi si piglia u viziu.

           Beddu dimmi ca non circati cchiù casa!

Gia.   Mamma vi capistivu mali, Angelica vulia diri ca oggi e dumani avissimu

         aviri dui e tri figli, pi forza cci voli a casa e poi a circamu vicinu a ttia…

Pin.   Per ora pinsati a farini unu, poi si vidi…

Mim.   Certu  ca avi a essiri vicinu a nautri,u sai ca to matri diventa stolita!

Pin.    Stolitu tu cci si… iu a mamma non vogliu ca ti fai mettiri a gonnella comu

          fannu certi mariti, ‘u sai quantu cinnè ca diventano fimmineddi?! Io e to

           patri collaboramo ma l’ultimo a decidere è sempre iddu…

          (Mimmo fa scena  facendo capire che non è vero)

Gia.   Ora nesciu ca a ghiri in farmacia…

Pin.   In farmacia? Accattari di cosi di plastica? Fannu mali!…

Gia.   Ma quali cosi di plastica, e di carta…

Pin.   Puru di carta i nisceru? Mimmu diccillu tu ca si masculu, ca fannu mali…

Mim.  (imbarazzato) Eh!…nenti Gianni, dissi tutti cosi to matri.

Gia.   Mamma accattari i pinnuli pu duluri di testa (esce)

Mim.   Mi fai vergognare, ma chi cci dici…

Pin.      Mi paria ca avia accattari di cosi…(gesticola e schiaccia l’occhio)

Mim.   Vai e portaci ‘u cafè..

Pin.      Dormi non sintisti? Mi pari bruttu sveglialla.(in quel momento entra

             in vestaglia sbadigliando)

Ang.     Sveglia sugnu…(bacia il suocero,  il quale la invita a salutare la

   suocera che ha fatto  finta di non aver sentito,e che in quel momento 

             si trovava girata)

Mim.    Dai vacci…(Angelica si avvicina lentamente e con una mano le sfiora

              la spalla)       

Pin.     Matri chi muscugliuni!…

Ang.    (le posa la mano sulla spalla) Mamma io sugnu.

Pin.     Ciao bedda…comu ti senti!

Ang.    Ho un po’ di mal di testa…

Pin.     (verso il pubblico) Allura me figliu veru i pinnuli ghiu accattari!

Pin.    Chi voi biscotti o briosch?

Ang.    Biscotti…(mentre  Pina prende la biscottiera) Mamma scusa pi ieri!

Pin.     (esplode di gioia, da la biscottiera al marito e la bacia ripetutamente)

            Chi mi facisti felici, beddda non cci pinsamu cchiù mittemucci na petra,

           chi voi  mangiari  ca iu e to soggiru niscemu pi fari un po’ di spisa…

Ang.    Cci sunnu i polli di ieri, ni mangiamu chiddi…

Pin.     L’accattamu frischi… (si prepara per uscire mettendosi una giacca  )

Mim.   (la guarda stupito) Ma non è presto ancora pi polli?

Pin.     Ma non sai ca prima a ma passari no dutturi? Gira e firria si fa tardu,     

            ciao a mamma(toccandole la pancia) e non perditi troppu tempu!..Ah!

            Angelica li levi tu sti quattru cosi ‘ncapu stu tavolu? (vassoio e tazzine)

Ang.    Si, non ti preoccupari…(mentre Angelica beve il caffè, Pina fa segnale

            al marito di non far rumore perchè gira il telefono al contrario per

            capire se al rientro ha fatto qualche telefonata e poi escono)

S C E N A  VI°

                     (Angelica, Santina, Annicchia,Gianni,Carmelo)

Ang.    (rimasta sola pensa di telefonare alla mamma) Nisceru finalmente…   

        Quandu telefonu a me matri (spostando il telefono) Mamma…iu sugnu…

            Bona sugnu, me soru Santina chi dici…sta vinennu ccà…dintra sugnu…

            Veni puru tu cchiù tardu?Io non vegnu picchi haiu di mal di testa…

            Ma quali survizza,  chi sugnu pazza…nenti haiu lavatu, nenti priparu,

            nenti cucinu, non ti preoccupari ca non m’affannu,va beni ciao.(chiude,

            accende la radio acoltando una canzone d’amore a piacere, poi si siede

            sul divano leggendo qualcosa, trenta,quaranta secondi, poi bussano)

Ang.   (sentento si alza spegne la radio ed apre) Ciao a soru…

 

San.    Bedda (abbracciandosi) ti divertisti? Girati… (ravvivando la scena)

           chi mi cunti, sta luna di miele comu fu…

Ang.   E’ stata meravigliosa, assittamuni ca parlamu…(si siedono sul divano)

           Me niputi Tania chi dici, e Alfonso…

San.    Boni sunnu,Tania mi dici sempre:mamma a zia chi mi porta da Francia…

            Alfonso o solitu travagghia…

Ang.   Sulu a Tania purtamu qualcosa, ‘nna bambola barbie, poi ta dugnu…

San.    Novità a soru…

Ang.    Puru tu!

San.    Picchi puru iu…(ride) ho capito tutto, le suocere sono tutte uguali…fai

            di testa toa a soru non ti fari cunvinciri di nuddu!

Ang.    Me soggira cci ristau mali, secunnu idda avia riturnari incinta…assira

            ni ficimu una già…

San.    Stai attenta chiarisci  subitu asinò si fritta…to soggira è una a non ti

            fa mancare nenti, però a volte si vengono a creare certe situazioni ca

            Soggira e nora, diventano gatta e Cagnola! Iu tu dicu pi esperienza,

            ammia comu mi finiu?! Pi setti misi stetti cu me soggira e chiddu chi

            passavu mancu a mamma u sapi di precisu, non gli e lo auguro a nessuno.

Ang.    Però me soggira è diversa di to soggira non sapi chiddu chi darimi…

San.    (si alza)Veru è a soru,però quannu cumencianu a capire  ca li cosi non

            vannu comu vonnu iddi, cumencianu a canciari e cci cuntanu a tutti ca i

            nori tinti…iu arrifriscacu di quantavi chi m’affittavu a casa unni staiu,

            riacquistavu deci anni di saluti. Me maritu prima non si rendia conto,

            chi voi è so matri…ma un jornu cci dissi: Alfonso tu sei sposato con me

            non con tua madre…Angelica vulia vinciri sempre idda, chiddu chi avia

            a mangiari, non ti truccari, non ti mettiri troppu russettu, dopu un annu

            ancora figli nenti? Ma quannu cci pensi, spicciati ca poi ti fai vecchia…

            ‘nna vota mi fici divintari russa comu’nna paparina,mi fici vergognare…

Ang.    Picchi!

San.     Picchi? Senti, ‘nna notte dici ca non durmiu nenti picchi sintia troppu

            rumuri ca vinia da me stanza di lettu (comincia ad imitarla) almeno

            speriamo ca stu misi fussi a vota bona dopu stu ‘nfernu di stanotte;

            vicinu di me soggiru sparti…non cci vitti cchiù di l’occhi, cci ni dissi

            di tutti i culura, tuttu chiddu ca non cci potti diri ni setti misi…’u tempu

            di truvari ‘nna casa e sono sparita e lu restu lu sai…(si siede rilassata)

            Ora mi sentu libera, leggera, felice,stetti tri misi senza parlarimi poi

            livavu iu occasioni…     

 Ang.   Ammia mi pari mali pi du mischinu di me soggiru…

San.    Lo so, ma iu ti mettu in guardia, tu si cchiù calma, cchiù   basata di mia,

           ti pari mali rispunniri, ma quannu cci vonnu cci vonnu…

Ang.   Ma tu chi pensi ca sbagliu  ca per ora non mi sentu di non aviri figli, di

           affrontare una gravidanza…

San.   Queste sono cose delicate che solo tu e Gianni potete decidere…è giusto

           ca si pi ora non ti senti aspetti, poi risolvi puru u fattu da casa…

Ang.   Ma! Ora videmu…Ah! Vidi ca pu fa telefonau a mamma e mi dissi ca

           avvicinava.

 San.   Ma i tò soggiri unni sunnu…

Ang.   A pigliari un pollu pi mmia…(busssano entra Annicchia)

Ann.   Angelica (abbracciandola e facendo la ruffiana) comu stai, bona ti vidu,

           però taliannuti megliu pari un pocu sciupatedda…

San.    Signora Annicchia la luna di miele in Francia…

Ann.   (non capisce) Ah! Si, in Francia non cci sunnu meli boni comu ccà,

           ma cci sarannu aranci, pira…

San.   Signora Annicchia, no mele…miele…(insofferente anche Angelica)

Ann.   Ah! Scusa, miele…certu ca in Sicilia avemu tutti cosi e lu miele nostru

           non avi nenti a chi vidiri cu chddu francisi... Santina chi mi cunti, to

           soggira chi dici…senti di tannu non v’aviti sciarritu cchiù? (Santina non

           riesce a parlare) Megliu accussi, quannu c’è paci c’è tuttu…e tu Angelica

           tutto a postu? Me cummari unnè…

Ang.   A fari un po’ di spisa.

Ann.   Ma iu pi casu sintia diri ca nisceru pi accattari un pollu pi ttia, ma cci

           sunnu novità?(Ang. non riesce a rispondere) Stai attenta dicci tuttu

           chiddu chi ‘u tò cori desidera, picchi a figlia da signora Mangiapani pi lu

           desiderio di fragole, ‘u niputeddu cci nasciu cu ‘nna voglia ccà (indica un

            posto)

Ang.   (seccata si alza mettendosi di spalle ad Annicchia) No c’è questo pericolo

            non sono incinta…    

Ann.    Ma si sicura? Lu sai quantu voti non si sapi e poi…(entra Gianni)

Gia.     (con una busta piccola dove ci sono le pillole) Chi fila chi fici in farmacia.

Ann.   Ah! Ora ‘u capivu picchi si sicura, usati di porcherie di plastica!…

            (Angelica si vergogna e se ne va nell’altra stanza)

San.     Signora Annicchia pi favuri finitila…

Gia.     (gurdandola male) Vado da lei!… (và)

Ann.   (comincia a girare a destra e a sinistra) Matri chi dissi cosa offensiva?

            Iu parlu picchi semu vicineddi di casa e tra vicini di casa ch’avi a essiri

            rispettu.(in quel momento la chiama il marito da fuori, poi entra)

Car.    Annicchia telefonau to soru, spicciati ca ta va diri nna cosa importanti.

Ann.   Quantu vaiu..( sottovoce) tu stai ccà e poi mi cunti tutti cosi…

Car.    No pozzu stari picchi mentri sunau ‘u telefonu eru no bagnu e ristavu a

            metà… 

Ann.    E quannu mai hai finutu di fari nna cosa! Quantu voti ritavu iu a metà!..

            

Car.     (prima di uscire saluta al solito modo) Ciao…ciao…

S C E NA  VII°

               (Gianni,Angelica,Sara,Pippinu,Mimmo,Santina,)

Gian.    (entra abbracciando la moglie) Menumali ca si nni eru, vaiu a pigliu u

             regalu da piccilidda (entra nell’altra stanza)

San.     Ma comu la supporti a chissa! Vicinu di mia, puru una avia cuminciatu a

            trasiri e nesciri, un jorno cci ni dissi quattru e di tannu bongiornu e

            bonasera…

     

Ang.   Me soggira l’abituau accussi…

San.    Picchissu a soru quannu un si marita avi a stari sula, picchi o vuliri o

           vulari i discussioni ci sunnu sempri.(si sente bussare, è Sara la mamma)

Ang.   (và ad aprire) Mamma!

Sar.    (sempre con la borsetta nelle mani tremando) Siti tutti dui ccà, megliu

           accussi cu ‘nna fava pigli dui picciuna!

Ang.   U papà unnè (mentre Santina la fa sedere)

Sar.    Stava ripusannu, di quantavi ca è in pinsioni non si smidda di dintra, dici

           ca cchiù tardu vinia…non staiu vidennu ai tò soggiri,unni sunnu!

           (sempre con quella borsa tra le mani con quel tic di tremolio)

 

Ang.   Nisceru pi fari a spisa.

Sar.    Non vidi l’ura ca si incinta veru? (poi si alza) Ristau delusa ca non

          riturnasti grossa cu la pansa… 

Ang.   A voi ‘nna tazza di cafè mamma, (si sta per alzare e si ricorda che doveva

           togliere da sopra il tavolo quel vassoio con le tazze)

Ang.   Matri ancora ccà sunnu sti cosi, ch’avia dittu a me soggira ca cci pinsava

           io a livalli…(lo sta per fare, ma la madre la prende per un braccio)

Sar.    Non fari nenti a mamma, fai lu strittu e necessaio pi ttia e tò maritu…

San.    Ci lu fici iu un pocu di catechismo!

Ang.    Basta ca sta vinennu Gianni e non è giustu…(in quel momento entra)

Gia.    Mamma ccà si, quannu vinisti…’u papà dormi di sicuru (Sar. annuisce)

Gia.    (consegna il regalo a Santina) Dunalu a tò figlia, mamma tu aspetta ca

           mangiamu assieme i mei eru accattari i polli…

Sar.    Mi raccumannu cerca di daricci a coscia a tò mugghieri!

Gia.    (accarezzando la moglie) Certo, lei è quella più delicata…

San.    (alzandosi) Senti Gianni iu mi permetto di dirtelo per esperienza…

Ang.    (interrompendola) Santina poi parlo io con Gianni…

Gia.    Chiccè!…

Ang.    Poi parliamo…

Sar.    Mi raccumannu Gianni, vulitivi sempre beni ca non resta nenti da vita…

Gia.    Mamma ma dici cosi… ca già sapemu, non ti preoccupari!

           (entra Pina con la borsa dei polli, vedendo Sara comincia a sbuffare)

Pin.    Bongiorno…bomgiorno…(Sara e Santina rispondono al saluto nello stesso

           momento girandosi la faccia dal lato opposto)

Pin.    Chiccè riunioni di famiglia!…

Gia.    Mamma ‘u papà unni u lassasti pi strada?

Pin.   Sta vinennu, u firmau un attimo Carmelo…Sara comu mai sta visita?

         (Angelica si tocca la testa) Angelica chi hai, ti senti mali?

Ang.  Un pocu di mal di testa, ma mi sta passannu…

Sar.  Vai e ti riposi amamma, ca iu mi nni vaiu, lassavu a to patri sulu, chiù

         tardu vinemu assieme o magari voi veniri tu?

Pin.    Non vi preoccupati cummari!…ci pensu iu pi Angelica!

Sar.    Iu quannu pozzu scappari scappu pi me figlia…

Ang.    Non c’è bisogno mamma, quannu pozzu scappari scappu iu…

San.    Mi dispiaci ca iu staiu luntanu e non pozzu scappari spissu…

Pin.    (verso il pubblico) Ccà a forza di scappari  a sta nora  picca ma trovo…

Gia.    (per sdrammatizzare) Avanti ora assittamuni ca mangiamu  assieme.

Pin.    Assittativi, ca n’arrangiamo a chiddu chiccè…

Sar.    Iu sempre m’arrangiu, quantu voti mangiavamu polli e la coscia cci la

           dava sempre a me figli , ‘nna mamma pi figli!

Gia.    (continua a sdrammatizzare) ‘No pollu vonnu tutti a coscia!

Pin.    Ma picchi iu forsi chi vaiu datu u pettu? (seccata inizia a sistemare

           la spesa) Signuri…Signuri, a riunioni di famiglia ficiru…

Gia.    Mamma chiccè per ora calmati…

San.    ‘U vidi a soru!

Sar.    Amuninni pi favuri! (trema ancor di più con la borsa)

San.    (mentre stanno per uscire) Ricordati chiddiu chi ti dissi…

Pin.    (arrabbiata) Sintiti, viniti pi purtari scompigliu? Iu pi me figliu e pi sta

           nora, li sacrifici chi fazzu vautri mancu fra vintanni li putiti fari…     

Sar.    Chi c’entra sta discussioni, Gianni ma picchi si sta arrabbiannu accussi…

           Forse ti siddiasti ca vinni a vidiri a me figlia?(Sant. rincuora la sorella)

                    

Gia.    (adirato) Finitila picchi asinò mi siddiu iu va beni…(Pina gli si avvicina)

Pin.    Tu zittuti ca ti mittisti a gonnella già…(si siede sul divano spaventato)

Ang.    Basta…basta…pi favuri…

Sar.    Non fari accussi a mamma,(poi arrabbiata a Pina) ma chi hai na testa…

           Angelica a mamma truvativi na casa e stati suli…suli…suli…

           (Angelica scappa nell’altra stanza e Santina la va a confortare)

           Gianni si voi beni a me figlia truvativi na casa e stati suli…

Pin.    (sempre adirata) Me figliu di ccà dintra non si movi picchi soldi di

           ghittari nonnavi, e quannu iu non sugnu dintra ccà dintra non ch’aviti

           a veniri…anzi non cci viniti mai!…

Sar.    Va beni veni me figlia (battendosi il petto con una mano il petto) Ca è lu

            sangu meu…(ancor più di prima la tremarella con la borsa)Chi vergogna

           mancu arrivastivu du viaggiu  e già…(in quel momento entra Mimmo)

Mim.    Ma chiccè, chi succidiu, stannu arridennu tutti…(entra Sant. in scena)

Sar.    Cumpari, vostra mugghieri è un capitanu…

Pin.    E vui siti un maggiori…

Sar.    E vui un colonnello…

Pin.    E vui un generale…

Sar.    Santina amuninni….(escono)

Mim.   Capitani, colonnnelli, generali e iu cu cacchiu sugnu!?

Gia.    (va verso la madre) Chissu chi facisti non tu perdonu (e và dalla moglie)

Mim.    (arrabbiato) Ma dicu iu chi succidiu…chi succidiu…

Pin.    (al solito) Ti dissi non fari vuci cu mmia!…

Mim.   (al solito si rannicchia e piano ripete): Ma chi succidiu…chi succidiu…

Pin.    Guarda, avi di quannu niscemu ca sti tazzi sunnu ccà, non lava nenti,

           non spolvera, non si degna mancu di sistimarisi i so cosi, assittata comu

           na signora chi discutia cu so matri e so soru, quannu nautri non cci semu

          ‘u surci balla (và a gurdare il telefono) ?U telefonu è misu arriversa, voli

           diri ca telefonau a sò matri prima di nesciri ti ricordi l’avia misu accussi...

           ora è di sta manera!…

Mim.  Calmati…calmati…(in quel momento bussano) Chi è!...

Ann.   (da dietro la porta) Mimmu iu sugnu Annicchia, sentu vuci, si senti mali

            me cummari?

 

Mim.   No…no!..

Ann.    Facitimi trasiri, vogliu capiri chi succidiu…

Mim.   Nenti…me nora…me nora…si bruciau cu l’acqua cavuda…

Ann.    Vaiu a chiamu a so matri?

Mim.   No…no, ora ci pinsamu nautri, ora vattinni ca sugnu in mutandini

            cchiù tardu ti chiamamu nautri…

Ann.    Va beni aspettu a finestra affacciata non perditi troppu tempu…

Mim.    Comu mai non cci lassi a tò maritu…

Ann.    E’ affacciatu di l’autra finestra…spicciativi…

Mim.   Stamu divintannu i zimbelli di stu paisi…

Pin.      I nori sunnu grattaroli,(battendosi il petto) quantu beni…quantu beni

             e si lu scurdaru appena si maritaru…

Mim.    Ma mi voi spiegari di precisu chiddu chi succidiu?

Pin.      Da bedda di so matri (la imita come se avesse una borsa tra le mani)

             a coscia di pollu daccilla a me figlia… (con il tremolio)

Mim.   A tremarella bona a fai, (le prende la borsa) teni, falla precisa…

Pin.     A coscia di pollu daccilla a me figlia… (poi butta la borsa)

Mim.   Quantu dannu chi stannu facennu sti polli!

Pin.    Ma quannu mai iu mi mangiu a coscia! Sempre a parte stuppusa

           mi pigliu, ca m’ingroppa ccà (fa il gesto) e tu no mi diri dumani portacci

           ‘u cafè e fai finta ca non succdiu nenti, chiddu chi vonnu fari fannu, mi

           dispiaci pi me figliu…(entra in quel momento)

Gia.    Non ti dispiaciri, ca dumani ni circamu na casa, è megliu stari suli…

Pin.    (diventa quasi isterica e si siede sul divano) Matri staiu murennu, si misi

           a gonnella… a gonnella…Mimmu u…u…u…

Mim.  U…u…chi…

Pin.    U vintagliu piglialu e mi svintulii…

Mim.   Senti cavudu…(prende il ventaglio e la sventola pochi secondi, poi

            si sventola lui, Pina non se ne accorge e continua a dirgli):

Pin.    Ancora Mimmu…ancora…

Mim.   Ti staiu svintuliannu (invece si sventola ancora lui)

Pin.    Disgraziati, a gonnella…staiu murennu…(entra Angelica,decisa e adirata)

Ang.   Sintia tutti cosi, certu iu ccà dintra avissi a lavari, spolverari, avissi a

           a figliari…(Gianni la trattiene) Gianni amuninni di sta casa,stamu suli…

Pin.    Diventa più isterica di prima) Mi sentu mali….staiu murennu…

Mim.   Basta…basta…(in quel momento bussano, è di nuovo Annicchia)

Ann.    Cummà cu si bruciau sta vota (sempre da dietro la porta)

Mim.  (arrabbiatissimo) Mi bruciavu i palli iu e non li putiti vidiri picchi

            l’haiu tutti scadati… e mi li staiu puru svintuliannu…

Ang.    Gianni amunnni!…

Pin.     Chi m’avia a capitari!…

Gia.     Calmamuni…ora ni nniemu!

Mim.    (prende la borsa dove ci sono i polli) A mumenti vegnu…

Gia.    Unni vai papà!

Mim.   Ci vaiu a dugnu sti polli ai cani, picchi ccà dintra quannu cci sunnu polli

            non si mangia mai e sempre sciarri cci sunnu!…  (sipario)

A T T O  III°

S C E N A  VIII°

                                    (Pina, Mimmo, Pippinu, Annicchia)

Ann.    E cui l’avia diri cummà, paria accussi premurosa, ti cuminciau a

            chiamari mamma subitu, quantu beni chi cci facisti, non ti la meriti…

Mim.   (entra con un gesto di sofferenza  si tocca la testa ed i capelli)

Pin.     Chi hai ti doli a testa?

Mim.   No, forfora haiu!…

Pin.     Notizie cinnè?             

Mim.   Nenti di novu… Gianni ha vinutu?

Pin.     A nuddu haiu vistu, di quantavi chi si sunnu a casa affittata na vota

            sula ha vinutu… 

Ann.   Mizzica dopu quasi sidici misi…

Mim.   Mizzica sidici misi passaru già!

Ann.   Sidici misi, quattru jorna fu di martedi verso i sette e mezza e chiuvia!..

           

Mim.  (incredulo, verso il pubblico) Tutti i cacchi sapi e si ricorda chissa…

Pin.     Ma i medici chi dicinu, dulura nnavi? Quannu po’ nasciri…

Mim.   Senti è inutili ca mi fai tutti sti dumanni, leva occasioni vistu ca c’è di

            mezzu un niputeddu e cci vai.  

Pin.     Picchi già si sapi? Che masculu?

Mim.   Tantu pi diri, niputeddu…niputedda (Annicchia si sente chiamare

            al marito)

Ann.   Quantu vaiu, mi chiama sempre quannu non m’ava chiamari (esce)

Mim.   Pina, si voi t’accumpagnu iu e livati occasioni, fra un pocu è Natali

            e ‘u Signiruzzu non voli sti cosi…

Pin.      Non cci pozzu pinsari, ni sidici misi chi sunnu a casa affittata…

Mim.    Ah! Sbagliasti: sidici misi, quattru jorna fu di martedi verso i

             sette e mezza e chiuvia!

Pin.     Non ha mai dumannatu, mai circatu, quannu si ricoverau a prima

            vota e dopu dui misi persi u picciliddu a cui telefonau?! A so matri,

            a so soru, ai so zii… erano tutti ddà e iu non fu calcolata…

Mim.   Ma si tu non c’eri comu fai a sapillu?

Pin.     Me cummari Annicchia mu dissi.

Mim.   Si Annicchia fussi me mugghieri a chiudissi dintra ‘nna nicchia…

            Va vestiti ca cci facemu visita.

Pin.     (ostinata) Iu non vaiu a nudda banna, si vonnu veniri poi vennu iddi

            si me figliu si metti i pantoloni…finu a chi eranu nni sta casa non vulianu

            sapiri nenti di picciliddi, to figliu trasia e niscia da farmacia ca scusa de

           pinnuli pu mal di testa ‘nveci accattava (espressione di viso) di cosi…

          si nni eru  di ccà e idda trasia e niscia di so matri e ogni jornu cci facia

          survizza, cci lavava, cci stirava e ccà dintra era sempre stanca, mal  

           di testa…(si sente chiamare da Annicchia)

Pin.    Quantu vaiu a vidu chi voli (esce)

Mim.  Non c’è cosa cchiù brutta di quannu cci sunnu discussioni, scompigliu

           chi familiari, specie chi figli…me mugghieri è tistarda…magari non è

           tutta culpa soa ma si non è a matri chi leva occasioni…Gianni chiangi,

           me nora ‘u pungi, cummari Sara pungi, Annicchia  rumpi…(bussano)

Mim.  (entra Pippinu sempre con l’ombrello in mano) Pippinu, chi piaciri…

           Ma dimmi nna cosa: comu mai estate e inverno hai sempre l’ombrello.

Pip.    Caro Mimmo, iu sugnu un tipu previdenti, puru d’estate po’scoppiari

           mal tempo e poi cu stu mal tempo chiccè ne nostri casi!.. Iu avi quasi

          un annu ca non vegnu ccà dintra, pi essiri sinceru haiu tentatu ‘nna para

          di voti ma poi pinsannu ca non ti truvava dintra e chi putia truvari a tò

          mugghieri, arrivava a metà strada e poi girava! Un jornu m’avia deciso

          tò mugghieri era davanti a porta chi parlava cu Annicchia, appena mi

          vitti trasiu dintra sbattennu a porta…

Mim.  Pippinu pi diri a verità mi capitau a stessa cosa cu tò mugghhieri…

          ammia mi pari mali, ormai nesciu picca e nenti, qualcunu chi mi

          dumanna non sacciu chiddu che rispunniri…

 

Pip.    Lu sacciu, i cristiani si dinchinu a pansa…

Mim.   Ma ora comu mai vinisti accussi deciso!

Pip.     Vitti a tò mugghieri ca trasiu ni Annicchia, però appena mi trova ccà

           non mi interessa; Mimmu a ma turnari a famiglia unita di prima!..

           Chi ti pari ca me mugghieri è meglio di tò mugghieri?! Ma si non semu

            nautri… Mimmu senti,ma tu pensi ca nautri mariti cuntamu a casa?

Mim.  Cuntamu…cuntamu…

Pip.     Puru iu pensu, ma cuntamu quannu iddi non cci sunnu( cominciano

           ridere mentre si seggono entra Pina, non appena i due si accorgono che

            vengono osservati  smettono di ridere) Cummari ciao…

Pin.    (al marito) Quannu iu nsciu ti metti a parlari chi strani?

Pip.    Cummari ciao…

Mim.  Pina finiscila…

Pip.    Cummari iu vi salutai ma vui non rispunniti.

Pin.    (adirata) Picchi chi vi meritati di esseri salutatu? Puru vui sbagliastivu…

Pip.    Ma veramenti…

Pin.    Me figliu a vostra casa durante sti misi  l’aviti vistu sempre, cci facistivu

          u lavaggio du cervello, iu chi meritava sti cosi? (sqilla il telefono)

Mim.   Piglia u telefonu accussi ti calmi… (Pina và a prenderlo)

Pin.    Prontu ( è Santina) cerca u signor Pippinu?! Aspittassi ( poi al marito) 

           c’è una chi cerca un certu Pippinu cu è!...(Pippinu và a rispondere)  

Pip.    Dimmi Santina…

Mim.  (sottovove) Ma comu ,è so figlia e non a canuscisti?

Pin.    Iu non canusciu a nuddu cchiù di sta famiglia…

Pip.    Va beni Santina, o ritornu pigliu du polli…

Mim.  (ridendo) Cumpari non accattari sti polli, portano rogna e scarogna.

Pin.    E’ inutile ca ridi, a sti cosi cridicci…(poi a Pippinu) a vui cu vi mannau

          ccà, vostra mugghieri o vostra figlia…

Pip.    Non sapia nuddu ca vinia ccà…

Pin.    E to figlia Santina comu ‘u sapia…che puru magara!

Pip.    Mi dissi ca cci lu dissi Annicchia, infatti prima telefonau a l’autri posti.

Pin.   Iu dicu ca telefonau direttamente ccà.

Pip.   Cummari, iu vinni pi vidri si putemu aggiustari sta baracca, si non semu…

Pin.   (interrompendolo) Chi vulissivu diri ca sta baracca a sfasciavu iu? Sta

         baracca l’aggiusta cu a sfasciau non vi mittiti tanti cosi in testa ca non

         ci nisciti nenti…ccà dintra vostra figlia vulia  fari a signora mancu arrivau

         do viaggiu di nozze e cu ‘nna gamba ‘ncapu l’autra mentre iu niscia pi la

         spisa, discutia cu tò mugghieri cu l’autra bedda di tò figlia e na cosa di

         ‘nmezzu non la livava mai. (gli fa cadere il cappello, Pippinu prende il

          pettine che tiene in tasca  si pettina poi si rimette il cappello)

Pip.   Cummari è inutile ca discutemu cosi passati, ormai chiddu chi fù… fù…

Pin.   Dopu qualchi misi chi si nni eru di ccà, quannu persi u picciliddu iu lu

         seppi dopu mezza jurnata e sparti m’avvisau du pezzu di salami di me

         figliu…arrivavu ddà e fici a figura di na soggira tinta,infatti a ‘nna

         ricoverata cci sintia diri: guarda, a soggira arrivau dopu mezza jurnata…

         chi razza di soggira, forse sunnu Gatta e Cagnola…(Mim. la calma)

         e vostra mugghieri chi l’accarezzava,tò figlia Santina chi cci dava curaggio         di tritrolu di me figliu chi cci tinia a manu e iu chi tinia a cannila, paria

         ‘nna strana precisa, to figlia cci misi a gonnella (gli fa cadere di nuovo il

         cappello,cerca di pettinarsi ma Pina per la rabbia gli tiene il braccio)

Pip.   (adirato) Cummari lassatimi stu brazzu, mi faciti fari sti quattru fila di

         capiddi… (si sente bussare, entra Annicchia)

Ann.   Bongiorno…(Mimmo e Pippinu si seccano) Pippinu chi dici Angelica,

          ancora li dulura non cci vennu?! Spero tantu ca appena cci vennu a me

          cummari stavota l’avvisati in tempu…

Mim.  Sicuramente ca lu sai prima tu ca nautri!

Pip.     Veru è!

Ann.    Chi siti spiritusi…Chi hai Pina.

Mim.    Iu e Pippinu arrivamu ospitali, tu pensa bonu chiddu chi voi fari.

Pin.     In non pensu e non vaiu a nudda banna.

Pip.     Si tratta da felicità de picciotti, non putemu fari rideri i cristiani.

Ann.   Veramente i cristiani avi un pocu chi non ridono cchiù, asinò iu

           l’avissi saputu subitu…  

        

Mim.  Chissu è veru! Pippinu amuninni và…(mentre escono)

Pip.    Sapi tutti cacchi! Oh! Annicchia, si  ‘nna veru Annicchia (escono)

          

S C E N A  IX°

                     (Pina, Annicchia, Gianni, la Signora Ficuzza)

Ann.   Ma chi è u fattu cummà!

Pin.    Annicchia vinni picchi secunnu iddu avemu aggiustari sta baracca…

Ann.   A baracca? S’affittaru ‘nna baracca e vonnu puri i soldi di vuatri pi

          aggiustalla…ma comu non si vergognano, hannu a facci di pala…

        

Pin.   Certi voti tu si nell’aria, sta  s i t u a z i o n i  chi si vinni a creari.

          Menumali ca tu mi si testimoni, asinò putianu pinsari tutti ca a tinta eru

         iu…Angelica chi voi mangiari…(imitandola) “pasta cu la pomodoru”

        

Ann.  E tu scappavatu e ch’apriparavi…

Pin.   Angelica stasira chi voi fattu…”un po’ di latti”

Ann.   E tu scappavatu u sacciu…

Pin.    Angelica i levi tu sti tazzi di mezzu?  “Va beni mamma”

Ann.   E tu i livavi e stancavi picchi idda non livava mai nenti, iu lu vidia…

Pin.   Angelica chi facemu dumani… “vulissi un pollu mamma”

Ann.   E tu scappavatu e l’accattavi…

Pin.    Ma dintra a me casa polli non cci ni trasinu cchiù.

Ann.  Cummari a proposito di polli, di quantavi chi vi purtaru sfurtuna a vautri,

         a signora Ficuzza vinni picca e nenti, certuni dicinu ca pi mangiari ci duna

          cosi fatti di magari pi falli ‘ngrassari meglio!...

Pin.   Picchissu portanu sfortuna! Dannata idda i so polli i so gaddini e tutti…

Ann.  Iu a tutti ci cuntavu chiddu chi succidiu a ttia e nuddu cci và cchiù!

          (bussano, è la Signora Ficuzza, commerciante di polli, molto arrabbiata)

Pin.    Chi è!

Fic.    (da dietro la porta) Sugnu a signora Ficuzza, cci vulissi parlari un pocu…

Ann.  (accanto a Pina) Matri parlavamu du diavulu e spuntaru i corna,

          speriamo ca non avi u furchittuni!…

Pin.    Speriamo ca non avi polli!..  chi voli signora sugnu in bagnu..

Fic.    S’asciugassi e mi aprissi…

Pin.   Ma è urgente?

Fic.   Urgentissima…

Ann.   Mi pari strana sta visita…(Pina  apre)

Pin.    Pergu…pregu…

Fic.    Io non pregu mai inveci….

Ann.   (verso il pubblico) Certu i magari non preganu mai!

Pin.   Chi voli, chi desidera…

Fic.    Iu vinni pi farimi pagari i danni…

Pin.    Danni?!…

Fic.    Si i danni, e sunnu assai… viditi ca a bucca pi mangiari e pi mettiri dicirii

          in giru, l’avemu tutti allo stesso modo…

Ann.   Parlati…spicciativi…

Fic.    Faciti silenzio vui, asinò pagati metà di danni…

Ann.  Iu non c’entro!

Pin.    Ma insomma chi vuliti picchi haiu tanti cosi di fari (adirata)

Fic.   Ccà si c’è una chi avissi a gridari sugnu iu, picchi avi di quannu vi

sciarriastivu cu vostra nora ca ‘nna rosticceria non veni quasi nuddu, ammia a scerra non m’interessa, i polli non cci culpanu, i polli hannu

mangiatu sempre cosi boni, cchiù boni di vostra nora, a mumenti semu

‘no dumila e a sentiri certi cosi…cusapi chi cci davavu a mancgiari a

vostra nora!

Pin.   Me nora ha mangiatu sempre bona ccà dintra.

Fic.   Ammia mi paria ca avia ragiuni cu so nora, ma capivu ca siti nà vipera

         e na mala soggira (incavolata nera)

Ann.  Calmativi signora Ficuzza, pariti ‘nna curtiggliara!

Fic.   (le và incontro piano piano e Ann. indietreggia fino a sedersi sul divano)                    

          ma vui chi mi rappresentati, ma cu siti, tutti i formi aviti tranne chidda

         di na fimmina ( Annicchia si rannicchia spaventata) Ammia m’aviti a

         pagari i danni,stu fattu de polli nisciu da bucca di vautri dui…

Pin.   Di nautri? Ma chi stati ncucchiannu, ora finitila (entra Gianni)

Gia.   Ma chi succedi…

Ann.  Forsi accattari polli pi sei misi…

Fic.    Tu si un picciottu d’oru, però ma scusari, avia ‘nna cosa  ccà e m’avia 

          livari…

Gia.   Signora Ficuzza, poi vengo personalmente e rimediamo…

Fic.   Certu, picchi i danni sunnu assai…(prima di uscire) Ah! Gianni portala   

        a  Lourdes a tò matri e falla benedire accussi non dici cchiù dicirii! (esce)

S C E N A  X°

                    (Gianni, Pina, Annicchia, Carmelo, Santina)

Pin.    Tutta culpa toa e di tò mugghieri…

Ann.  Chi c’entra iddu, da svergognata di so mugghieri!

Pin.    Di quantavi ci vi nni istivu, mi stannu svergognannu tutti.

Gia.   Mamma calmati, non fari accussi, Angelica non l’avi cu ttia.

Ann.   Veru! Allura pensi ca voli veniri nautra vota?

Pin.    Ma cu l’avia a diri chi m’avia capitari sta sciagura, soggira comu ammia

           cinnè piccaredda.

Ann.   Anzi  soggira comu attia non cinnè…

Gia.    Mamma pi favuri, non fari l’isterica, vestiti e veni cummia ospitali.

Pin.     Ospitali? Annicchia ‘u sintisti?..

Ann.   ‘U sintivu…’u sintivu (le fa cenno di non andare)

Pin.     Iu di ccà dintra non mi movu e non vegnu mancu quannu nasci.

Ann.   Si t’avvisnu in tempu!

Gia.    Pi favuri signora Annicchia (bussano, Gianni  và ad  aprire, è Carmelo)

Car.   Annicchia avi mezzura ca sugnu affacciatu…a signura  Cuncittina passau

           però stavota era sula…

Ann.   E poi cu passau…

Car.    Passau a signora Piccolu, poi ‘u dutturi e trasiu ‘na signora Maniscalco…

Ann.   (pensierosa) ‘nna signora Maniscalco, cusapi cu è malatu, forse so figlia...

Car.   Ma non poi veniri tu, iu stancavu.

Ann.   Per ora non pozzu, picchi avemu discussioni importanti, vai e statti

          affacciatu fino a chi non vegnu iu…e non ti fari scappari nenti.

Car.   Vai spicciati…non mu dici stavota? (ride)

Ann.   Vai, spicciati…(Carmelo prima di uscire saluta sempre con quel:ciao)

Ann.   Quannu u lassu affacciatu ci scappa sempre qualchi cosa…

Gia.    Mamma, senti, iu capisciu ca cci ponnu essiri incomprensioni, nascinu

          fra mugghieri e maritu certi discussioni e non voi ca succedinu fra

           soggira e nora?

Pin.    Iu non eru ‘nna soggira…

Ann.   Una mamma..una mamma…

Gia.    Si si sbaglia  sa va circari di non sbagliari cchiù.

Gia.   Gianni ammia non m’interessa ma tò soggira e tò cugnata sbagliaru assai.

          (si sente bussare, è di nuovo Carmelo)

Car.   Annicchia tò soru o telefonu , ti voli subitu…

Ann.  Quantu vaiu, Pina poi vegnu e mi cunti tutti cosi…Gianni ammia non

          m’interessa, ma stai attentu…(esce col marito)  

Gia.   (abbracciandola) Mamma, picchi non cerchi di livari occasioni…

Pin.   Non mi convinci né tu e né tò patri, mancu si nascissi ccà dintra e cci

         mittissivu Pina mi calassi..

Ang.  Piccatu, Angelica avia dittu ca si nasci fimmina il nome è Pina.

Pin.   Dopu tutti sti misi non  fusti capaci di faricci capiri ca sbagliaru.

Gia.   Mamma Angelica ti voli beni, circamu di essiri na famiglia unita.

Pin.   Di certu non mancau pi mmia…

Gia.   (stringendola forte) mamma pruvamucci, fallu pi mmia…ti pregu…

Pin.   (si commuove) Beddu meu, lu sai di quantu ti vogliu beni…

Gia.   Basta ca stu partu fila lisciu, vinemu a stari ccà, mu dissi Angelica.

Pin.   (Si riprende) Bravu a mamma, accussi risparmiati l’affittu, u sai cu

         picciliddu anzi ca piccilidda cci sunnu tanti spisi (bussano, entra Santina)

San.   Ciao Gianni…Signora (fredda verso Pina) staiu vinennu do spitali,

          Ii duttura si sbagliaru, ancora cci vonnu deci  jorna e forse chiassai

          prima chi nasci, Angelica voli nesciri non si senti di stari tutti sti jorna.

Gia.   Cuccè pi ora ospitali…

San.   (dando una frecciataa Pina) Tutti…tutti ddà sunnu, non manca nuddu!

Pin.    (verso il pubblico) Sulu iu mancu!

San.    Iu staiu ennu ddà, si voi a portu iu e po’ stari ‘na para di jorna a me casa.

Gia.   No,Angelica avia dittu ca voli stari  cà dintra.

San.   Ccà!..Sicuru?

Pin.    Sicuru…sicuru…

Gia.   Mamma allura putemu veniri…

Pin.   Va pigliala prima ca cci votanu i carti…

Gia.   Mamma ti voglio bene (abbracciandola forte) vado…

Pin.   Aspetta un attimo ca ta parlari… a quatt’occhi!

San.   (capendo che deve uscire) Va bene! Ni videmu ospitali (esce)

S C E N A  XI°

                         (Gianni, Pina, Pippinu, Cuncetta, Mimmu)

Pin.   Poi dici ca sugnu iu, a vidisti a tò cugnata chi battuti…

Gia.   Non ti preoccupari, mamma pripara u divanu e a facemu stari ccà

         no ‘na stanza dilettu, iu a mumentu vegnu…

 

Pin.  Vai, vai, però dintra ame casa quannu non cci sugnu iu tò soggira e tò

         cugnata  non devono venire asinò ci dinchiunu a testa…

Gia.   Non ti preoccupari, ciao (sta per uscire e ritorna) Mamma ccà dintra

         putemu essiri centu, ma quannu c’è il buon senso sciarre non cinnè e

         stai bedda sorridente. (esce)

Pin.    Quannu c’è ‘u bon sensu, ma quannu cci su polli sempre scerre cci sunnu.

          Pi figli si fannu tanti sacrifici, chiddu chi fù… fù, speriamo ca stu fattu u

          risolvemu, poi pinsamu o fattu de polli, quannu pensu ca voli pagati i

          danni!… a me cummari Sara non la supportu (facendole il tremolio)

          speriamo ca nasci fimmina a la facciazza di tutti (entrano Pipp. e Mim.)   

Pip.    Auguri…auguri…

Mim.  Si fortunata…

Pin.    Allura… (Mim. e Pip. ripetono: fimmina…fimmina..fimmina)

Pip.    Me figlia dissi: basta ca stu partu è a postu cci mettu Giuseppina…

Pin.    E a chiamamu Pina (saltellando)

Mim.   ‘Nucuntramu a Gianni, a mumenti arrivavanu.

Pin.    Vostra mugghieri chi dissi.

Pip.    E’ ‘ncapu a machina, fora chi aspetta ,cci pari mali a trasiri, ora io

          vaiu a fari un po’ di spisa e appena vinemu cu me mugghieri vi

          vulemu vidiri abbrazzati forti forti…

          

Mim.   Comu dui innamorati (ridendo)

Pip.    Ora vaiu asinò poi si fa tardi. (esce)

Pin.    (saltella) A la facciazza di tutti!

Mim.   Si cuntenta ora? Basta chiccè a paci.

Pin.     Mimmo ma decidiu idda di veniri ccà?

Mim.    Idda…idda, e ti chiamava mamma…

Pin.     (contenta) Ancora mamma mi chiama?

Mim.   E ta va chiamari papà

Pin.     Chi cci putemu fari pi regalu? Chi dici cci facemu a culla?

Mim.   Veramenti cummari Sara dissi ca a voli fari.

Pin.   A culla tocca a nautri, da parte du masculu…perciò a culla! Poi qualchi

         autra cosa e speriamo ca restano pi sempre ccà…( poi triste e stanca) Sai

         nautri ni stamu facennu vicchiareddi, figli fimmini nonn’avemu, almeno

         avemu ‘nna nora e a niputi chi nni ponnu aiutari…

Mim.   Ma aiutari di chi?..

Pin.    Comu di chi!.. Di puliziari, di lavari, priparari, ci sunnu tanti cosi di fari...

        

Mim.   Si ma non parlari di sti cosi per ora…(bussano, entra Cuncetta) 

 

Cun.   (come un capitano) Perciò cci foro discussioni e io non saccio nenti…

Mim.   (verso il pubblico) Puru idda cci vulia…

Cun.    Guarda chissi bedda nni dda facci, pigliati colliri ca mori prima di to

            maritu… (Mimmo si tocca… o fa il gesto delle corna)

Pin.     Anzi per ora oru sugnu a soru O  r  u !..

Mim.   Prima era argento!

Pin.     Staiu aspittannu Angelica…

Cun.   Natra vota?!

Mim.   Ma tu comu ‘u sai ca cci foru discussioni.

Cun.    Si non era pi Annicchia non sapia nenti…a soru tu ormai si granni, non

           poi pinsari pi lavari, stirari, puliziari pi l’autri…si voli stari ccà parlacci

           chiaru, e falla moviri, falla travagghiari ca lu movomentu a nuddu ha

           fatto moriri (bussano, entra Carmelo)

S C E N A  XII°

               (Mimmo, Carmelo, Cuncetta, Pina, Gianni, Angelica)

Car.   Mimmu me mugghieri ccà e?..

Mim.   Mi pari stranu ca non c’è!

Cun.   Da signora Sara stava ennu…

Pin.    Ni da specie di me cummari? (Cuncetta annuisce)

Mim.   Voli sentiri chiddu chi cci dici idda e poi veni ccà a riferire…

Car.   Sicuru ddà e? Picchi ammia mi dissi ca vinia ccà…

Mim.   Appena arriva me nora idda scoppa ccà…

Car.    Mi nni vaiu nautru pocu a finestra, asinò poi si non cci cuntu tutti cosi

            s’incazza e quannu s’incazza  ma fazzu d’incontru (esce con il solito ciao)

Cun.   Stanotte fici nuttata, mi vulia ripusari ora, ma appena seppi stu fattu mi

          vinni ‘nna cosa ccà dintra…

Mim.   Chi mangiasi pisanti…

Cun.   Ma quali pisanti, un pollu mi magiavu…

Pin.    (salta dal divano anche Mimmo rimane stupito)

Mim.   (verso il pubblico)  Sti polli fannu veru dannu!…

Cun.   A soru ora vaiu a fazzu un pou di spisa, accussi quannu vennu mangiamu

          tutti assieme, mi pari mali veniri chi mani vacanti, me niputi Gianni si

          merita chissu e autru.

Mim.   Sta mittennu sintimenti…ma t’invitasti sula?

Cun.   Si proprio un brucculuni…cchiù tardu vegnu a soru (esce)

Pin.    Mimmu ma semu sicuri ca fu di so spontanea volontà di veniri?

Mim.   Ancora!  Mi dissi: papà voglio stari un pocu ca mamma…

Pin.     Un pocu? Forse voli cuminciari cu un pocu, na vota ca è ccà a fazzu

           ristari…cu tutti sti travagghi chi cci sunnu nni sta casa!

Mim.   Basta ca ti comporti leggera ti fazzu vidiri ca tuttu fila lisciu

           (si sentono rumori da fuori)

Pin.     Zittuti ca stannu arrivannu (entrano Angelica col pancione mentre

           Gianni tiene il porta enfant, poi l’appoggia sul tavolo)

Ang.    Ciao mamma… e scusa…

Pin.     Figlia bedda (si abbracciano)

Ang.   Io non pensu d’aviri fattu chissà chi cosa…

Pin.    E tu picchissu sbagli, picchi non pensi, pensa chiassai ca sbagli chiù picca.

Mim.   Basta cu li chiacchiri…ora ti curchi supra…

Gia.    No papà, si riposa ccà ‘no divano.

Ang.   Si, mi mettu ‘no divanu (si distente aiutata un po’ da tutti)

Pin.    (vedendo il porta enfant si rallegra) Matri chi sensu chi mi fa, non vidu

          l’ura ca nasci sta niputedda… (mentre Angelica si lementa per i dolori)

Pin.    (premurosa scappa) Chiccè Angelica! (tutti e tre abbassati verso di lei)

Ang.    Mi detti ‘nna pidata…  (poi tutti e tre contemporaneamente si alzano

           ed esclamano: ah!…vidi tu…

Pin.     Matri sarà birbantedda…

Gia.     Comu a so nonna… (Mim. in quel momento guarda dentro qualcosa)

Mim.   Pina ma ciliegi non cinnè cchiù?

Pin.    Chi ti cadissiru tutti i capiddi, nesci e va trovali subito ca iu a me niputi

          a vogliu senza difetti…

 Gia.  A sti cosi non ci fa caso Angelica, ni sti misi nni sintiu nominari tanti cosi...

         sunnu tutti babbarii  (Angelica annuisce )   

Pin.    Matri tanti cosi sintiu diri? Speriamo ca non nasci china di stampi…

          Mimmo ma tu ancora ccà si, curri va trovali…

Gia.    Aspetta papà, vegnu puri iu facemu  a spisa e mangiamu tutti assieme

          oggi grande festa…

Pin.    Dai spicciativi ( prendendoli per le spalle li accompagna alla porta,quando

          Angelica si lamenta, tutti e tre girano di corsa e abbasati  dicono insieme):

Tutti. Chiccè…

Ang.    Mi detti natra pidata. (tutti e tre alzandosi rispondono:) Natra vota!               (escono)

S C E N A XIII°

                          (Angelica, Pina, Gianni, Mimmu)

Pin.    Hai ancora dlura?

Ang.   Nni stu mumentu no.

Pin.    Mi raccumannu, non ti ghittari pi pisu mortu, picchi è peggiu,ta moviri…

Ang.   Ma ‘u ginecolugu mi dissi ca non ma strapazzari…

Pin.    Uh!.. sunnu esagerati, iu in tutti i novi misi spolverava, stirava, niscia pa’

          spisa, ‘u movimentu cci voli…

 

Ang.   (per sviare) Mamma avemu un pocu di debiti, Gianni non vulia diri nenti.

Pin.    Vi lu dicia iu, l’affittu socca i gammi, vautri facistivu di testa vostra…

          comunque non cci pinsari basta ca ristati ccà, risolvemu tuttu…

 

Ang.   Forse ora vennu me matri e me soru…

Pin.    Va beni,mangiamu tutti assieme, quannu semu tanti fimmini, una fa ‘nna

           cosa, l’autra fa nautra cosa e nni spicciamu. Ora mentre vaiu supra a

          a sistimari qualcosa,ti alzi e sistemi sti cosi chi purtasti do spitali(Pina và)

Ang.   (prova ad alzarsi facendo scena per un poco) Mamma mia comu mi gira a

           testa, non ch’afazzu, è inutile non mi sento, chiddu chi voli pinsari pensa

          me soggira, io non mi sento, ( si distende di nuovo, poi entra Pina seccata)

Pin.    Angelica ancora curcata si? Iu ti priparavu ‘u lettu, ora vennu i toi e ti

 ti vidunu accussi…cu tutti sti cosi mezzu…

 

Ang.   Mi gira  a testa…

Pin.    Ma si non ti movi è peggio…

Ang.  Non m’interessa, mi giranu tutti cosi…

Pin.   (verso il pubblico) Puru ammia mi cumincianu a girari tutti cosi! Va beni

          ‘u capivu pi sta vota i sistemu iu (prende tutto mentre sta per andarsene

          Angelica si lamenta per i dolori)

Pin.   (si ferma,seccata)E non ti lamentari ca un figliu stai facennu non u sceccu.

Ang.   (rimasta sola) Mi pari ammia ca semu punto e daccapo…(si lamenta per

          i dolori e in quel momento entrano la madre e la sorella con dei polli)

Sar.    Bedda mea…

Ang.   Ciao, co mu apristivu…

Sar.    ‘Ncuntramu a Gianni e nni detti a chiavi.

 San.    Mancu arrivasti e ti lassaru sula!

Ang.    Me soggira è supra…a birbantella mi duna pidati…Santina aiutami

           ca mi alzu un pocu…(si mette a metà letto)

San.    Vidi ca purtami i polli accussi nuddu po’diri ca vinnimu chi mani vacanti.

       

Ang.   Mi sentu troppu stanca…

San.    Dimmi chi voi ca tu facemu…

Ang.   Lassa stari, ci pensa me soggira, mancu arrivavu e già: moviti,fai chissu…

Sar.    Non fari nenti a mamma…

San.    Ma comu non capisci ca fra ‘nna decina di jorna a partoriri! (entra Pina)

Pin.    Bongiorno!…(fredda)

           (Sara e Santina rispondono contemporeanamente fredde e girandosi)

Pin.    Mi fa piacere ca già ti alzasti a metà, vuol diri ca ti cumenci a moviri!

San.    Veramente ‘u dutturi cci dissi di no fari nenti, anzi lei la deve aiutare…

Sar.    Non po’ fari strapazzi…

Pin.     Ma picchi iu chi ch’aiu dittu di fari lavori furzati?...

Sar.    Mancu i minimi sforzi…

Pin.    Iu ammiru ca me nora vinni di spontanea volontà, io u fazzu pi beni soi!

Ang.   Veramente iu vinni di quantu voti mu dissi Gianni…

Pin.    (incredula) Ah! Me figliu fù?  Natra vota in giru mi pigliastivu…senti

          bedda, iu a cammarera non la pozzu fari a nuddu…

Sar.   Cummari non c’è bisognu di fari accussi. (forte litigio)

San.   A soru suli…suli aviti a stari…

Pin.    Quannu viniti vautri, urtati sempre scerri…

          ( Sar. e Sant. assieme) Nuautri?…

Pin.    Si vuatri…

          (Sant. e Sar. di nuovo) Nuatri…

Sar.    A sintisti a tò soggira Angelica.

Ang.   Ma veramenti me matri non dissi nenti di mali (si alza per prendere

          l’acqua alla madre)

San.   Non ti strapazzare a soru…

Pin.    Puru l’acqua cci pigli…

Ang.   Basta ora…basta…ora appena veni Gianni ninniemu.

Pin.    Non c’è bisogno chi aspetti a du trunzu, ti nni poi iri anchi ora…

Sar.   Camina a mamma, Santina lassacci sti polli ca aviamu purtatu…

Pin.    I polli vi purtati ca sunnu chiù indiavolati di vautri…

Ang.    Mamma ora esagerasti, amuninni ca non nni pozzu cchiù di sta soggira.

          (escono)

S C E N A  XIV°

     (Pina,Cuncetta,Annicchia, Gianni, Mimmo, Pippinu e Carmelo)   

Pin.  (isterica) Non cci cridia stavota,non cci cridia (prende i polli e li butta fuori,

                in quel momento entra Annicchia e Cuncetta)

Ann.   Chi succidiu cummà…

Pin.    Disonesta, disonesta si nniu natra vota…

Cun.   A vitti acchianari ‘ncapu a machina di so soru e chi era arzilla…

Pin.    Arzilla… e quannu è ccà è sempre stanca, poi vennu i soi e cumencia

          a movisi, puru l’acqua ci piglia a so matri…ma pi cui sti sacrifici…

          (entrano Gianni, Mimmo e Pippinu  con  una borsa ciascuno di polli )

Gia.    Chi succidiu, chi si senti malio Angelica…a unnè

Pin.    Angelica sta megliu di mia…

Ann.   Chi vergogna, fari disperari accussi a me cummari…

Cun.   Fatti rispittari ‘u niputi…

Pip.    Ma chi succidiu…

Mim.   Aviamu a mangiari tutti assieme ‘nveci mi pari ca ristamu morti di fami,

Pin.    I nori… i nori chiassai si rispettanu cchiù cauci dunanu…

Gia.   Papà teni sta borsa, vaiu a vidu pi Angelica (esce)

Pip.   Gianni vegnu cu ttia…Cumpari, soggira e nora dintra ‘nna casa a lungo

        non ponnu stari…

 

Mim.   A lungo?  Ccà dintra mancu mezzura ponnu stari…

Pin.     Tu chi hi ‘nni sti borsi…

Mim.   Polli!..

Pin.    (si muove da esaurita) Polli? Dunali ai cani e finemula chi polli ccà dintra.

          (in quel momento entra Carmelo)

Car.   Annicchia, telefonau tò soru, mi dissi  di diriti ca a signora Caterina si

          sciarriau cu so nora e ora cerca casa…

Mim.   (verso il pubblico) E’ proprio vero! Soggira e Nora dintra a stessa casa

           diventano: Gatta e  Cagnola!…      

           

                                   (elaborata da Pietro Maurici e Rosanna Maurici e dallo stesso autore)

            (Iniziata a scriverla a Gennaio del 1996  e finita dopo tre giorni )

                totale ore :sette e trenta minuti)

  Rappresentata a Briga Superiore al centro sociale, a Giampilieri Marina dallo stesso gruppo.

  Rappresentata dal gruppo Cafè House di Tripi  a Oliveri ed a Tripi. Rappresentata anche

  dal gruppo “’U PASSATEMPU” di S. Stefano Briga con la regia dello stesso autore con

  grande successo; ripresa sempre con la regia dello stesso autore con il gruppo “I SPASSUSI”

  di S. Margherita, facendo alcuni spettacoli come volontariato in  vari luoghi. Rappresentata

  al teatro Loreto di Reggio Calabria con altrettanto successo; rappresentata a Siracusa

  dall’autrice e regista Tatiana Alescio al  teatro Salamandra, con successo di critica e di

  pubblico.

 (Per ogni rappresentazione è necessaria  l’autorizzazione dell’autore e dell’elaboratore)

               

           

                                                               (Per la sigla inziale e per qualche scena particolare

                                                                 si consiglia di mettere: “A Soggira ca Nora”

                                                                 del cantante calabrese Tripodi)           

        

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 89 volte nell' arco di un'anno