Ti a sai l’urtima?

Stampa questo copione

“TI A SAI L’URTIMA?”

Commedia brillante in due atti di Anna Pignatta & Luigi Cavicchia

PERSONAGGI  in ORDINE di APPARIZIONE

AMALIA         Moglie di Attilio 

ATTILIO         Padrone di casa

MARTINO      Figlio di Amalia e Attilio

NICULIN        Fratello di Attilio

REBECCA     Compagna di Martino

POMPONIA    Cugina di Amalia

PEPIN             Padre di Niculin e Attilio

OLGA             Badante rumena di Pepin

AMEDEO       Commesso del negozio alimentari

LA SCENA

Soggiorno con divano o poltrone e tavolo di lato. Porta cucina Sx – Entrata Arco centrale- Camere Dx.

*****************************************************************************************

                                                                      

"La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata."

                                                                  Seneca

posizione SIAE : n. 898430A

- Scena 1^ - Amalia + Attilio

Amalia       (Donna di mezza età. Entra con borse della spesa trafelata) Attilio…Attilio 

                   (quasi piangendo) ti a sai l‘urtima? Attilio, sta a sente cose l’è capitau!

Attilio        ( Uomo di mezza età. E’ seduto sul divano o poltrona che legge il giornale

                  quasi rassegnato ) Na Amalia nu a saciu,  sentemu, cose l’è capitau……

Amalia      ( Con enfasi quasi piangendo a voce alta ) L’è morta a scignura Matilde, ti

                   capisci? 

Attilio        ( sempre leggendo ) A scignura Matilde?

Amalia       Sci ti hai capiu beniscimu….A scignura Matilde,  duve vagu  a travaià mi ina

                   vota a setemena a faghe e pulizie e tu ti ghe favi caiche pecin travaietu a tempu

                    persu in cà e in te l’ortu… (li toglie il giornale da davanti) Attilio gardime

                   (risentita) ti hai capiu? Povera scignura l’eira cuscì brava….(piange)

Attilio         (con sarcasmo) Eh sci  meschineta  me despiaxe tantu  l’eira cusci zuvena….

                    (fa il simpatico) Nu l’aveva mancu 100 ani,  s’è fermà a 99...(ride)

Amalia      (risentita) ti sei propriu in grebanu  maralevau… nu l’è l’età che gh’è scrita in

                   sciè a carta d’identità ca conta,  ma chela che un se sente de avè…..

Attilio          E alura se ve che a scignura Matilde, in te in mumentu de distrasiun, a se

                     ricordà l’età - chela  vera -  e  a ghe restà seca (ride)

Amalia       In cu  tu nu se po propriu parlà, nu ti capisci ren…..

Attilio         Na ti sei tu che nu ti capisci ren; u  fatu l’è che Matilde l’è morta, e

                    vistu che nui purerescimu ese   in tu ……… ti hai capiu?

Amalia       Na…na….. nu hon capiu cose l’è che ti voei di?

Attilio        Ti vei, l’autru giurnu son andau da ela a scangià ina lampadina e poei a me

                   dixe: “te vurevu ringrasià pe tutu chelu che vui fai pe mi, prima de moire me

                   aregorderon de vui“, ti hai capiu avura?

Amalia       ( che realizza smette di piangere ) Hauuu  alura ti voei di che semu in tu

                     testamentu de Matilde?

Attilio                  Po ese…..po ese……

Amalia       Speramu, ina bela nutisia ghe stareva ben de si tempi in te su urtimu

                  mese…prima l’incidente de to frai che avura u sta da nui finchè nu se

                  repìa,….to paire che u sta in te l’apartamentu chi de suta che u l’è mesu andau

                  e duvemu pagà anche a badante

Attilio       Beh…beh….Pè lò ghè l’accumpagnamentu….e poi avemu fau ben a pià Olga

                 l’è ina brava zuvena….a l’è Rumena ma parla ben a noscia lenga l’è tantu che

                 l’è in Italia e poi a se fa capi in cu i oii….eh sci a g’ha dui oii….(mima le forme

                 del seno)

Amali         a        (seria) Sci va ben,(cambia tono) poi nosciu fiu Martino - pecin - che u l’è

                     andau a cunvive …..in cu (come se non le piacesse) chela garsuna; e poi

                     stamatin  a telefunà da fia de me cuxina ca vegne a truvane e a se ferma chi

                     pè in po’ de tempu…..

Attilio        Sci speramu ca sece scangià in po’, a l’eira in rabelu da pecina,  sempre in

                  sciè i libri…in cu a goeba e poi se me a ricordu ben l’eira antipatica

Amali         a        Sulu perché l’è ina mia parente! Garda che ela a l’ha studiau tantu

                     meschineta.  Avura l’è stà tantu all’esteru perché a l’insegna a sua materia.. ti

                     sai ela a l’è ina ornitologa

Attilio         Cose l’è?

Amali         a        Ina ornitologa sci ela  studia i auxeli….

Attilio         oh belina….nu l’avereva mai ditu eh va ben!  A fia de ta  cuxina a se ferma

                    sulu pè in pò de tempu, e poi nosciu fiu l’eira ura che u se levese dae bale ti

                    l’hai fau vegnì abelinau, ti l’hai tirau sciù cume in ciciò….e speramu che sa

                    garsuna a sece chela giusta e che a u maneze in po’ cume ina camiuneta…

Amalia       Attilio ciantila…..Martino nu l’eira pruntu u l’ha sulu 30 ani…

Attilio         Sulu? Mi a sua età eiru già mariau e avevu già avuu in muiu de

                   done….(occhiataccia di Amalia) scusa Amalia, sulu  pè  di che me paresce in

                   po’ intregu…a tute e mode u prublema ciù grosu l’è me frai Niculin,… su lì nu

                   se rimete ciù, u ne resta in te bale a nui

Amalia       Beh, u l’è sulu  e poi u l’e ancù fantin…semu nui a sua famia

Attilio         U l’ha 50 ani, duve u a troeva avura in strasu de dona che u se u pie? E poi,

                    ridotu cumu l’è dopu l’incidente….nu se rigorda ciù da marsu a avrì  e u

                    pensa che i son i autri sensa memoria e in cu tute  e meijine cu pia u deve

                    ciantala li de andà pè goti sedunca u diventa abelinau du tutu…poi propriu

                    avura che paresce che Olga a badante ghe faghe in po’ u fi….

Amalia       L’è vera meschinetu  ma nu puremu staghe aproeu tutu u giurnu e u meigu u

                    l’ha ditu che u patisce de “perdite di memoria a breve termine” e

                    sdoppiamento della personalità (con le lacrime)  sulu in miraculu…mi pregu

                    tantu tantu Sant’Ampeiu tuti i giurni…..

Attilio         L’è pè lò che ese eredi de caicosa sareva in  belu corpu….

Amalia       Speramu…..(entra MARTINO)

                                                  - Scena 2^-  Detti + Martino

Martino      (Figlio di Attilio e Amalia. Si capisce che è un poliziotto o carabiniere. Avrà

                    una pettinatura fuori moda tipo riga da una parte e capelli schiacciati. Vestirà

                    anche fuori moda con colori un po’ tristi grigio, beije, marroncino, verde 

                    acido. Porta occhiali da vista e ha l’aria imbranata) Ciao Mà (si avvicina e gli 

                    da un bacio sulla guancia) Ciao pà

Amalia       Ciao Martino pecin cose ti fai chi?….

Attilio         E Rebecca duve a l’è?

Amalia       Da candu sei andai a cunvive nu ve fai ciù vè.Se ti ne avisavi che ti pasavi de

                    chi te preparavu caiche ren:  in turtelu, due lasagne in cuniu, caicosa da tirate

                    sciù …e magari caiche bescutelu (per giustificarsi) ti me paresci in po’ patiu

                   (lo accarezza)

Attilio         (lo squadra da cima a fondo) Patiu? Gardilu paresce in bonzo de riace (poco

                    convinto) ciantila de sufucalu l’è ura che u se descie in pò

Martino      Forsci ti vurevi di: “bronzo de riace” a tute e  mode, Mama l’è in mese che

                    son andau via de ca, nu son mia andau in ghera e poi Rebecca l’è ina brava

                    coega: a me prepara sempre sofficini, bastoncini, tonno, piselli, toast, quattro

                    salti in padella e uova al tegamino e poi avemu u frigu stipau de chelu che ti

                    me dai tu…..

Amalia       (stupita balbettando ma arrabbiata) Quattro salti in padella?

Martino      (intimorito) Beh….de vote sci…

Attilio         De vote? Che tempi….Sareva meiu che 4 sauti ti faresci…da in autra

                   parte magari in sce u leitu….cume se custumava ai nosci tempi l’è vera

                  Amalia?

Martino      (si vergogna) Ma cose ti dixi?Va ben pà va ben hon capiu taiamu curtu, son

                    pasau pè dive ina cosa impurtante. (professionale)Duvei savè che a Scignura

                    Matilde l’è morta

Amalia       Sci  u savemu…hon sentiu a nutisia in ciasa, povera dona….

Martino      Eh sci propriu povera dona, l’avemu truvà morta a tora sulu perchè stamatin u

                    garsun da bitega candu gha purtau a spesa  nu l’ha avuu risposta…..u l’ha

                    sunau e poi l’ha ciamau nui….cuscì semu andai a vè e l’avemu truvà a tora

                    dura cume in baccalà……e cusci avemu cumensau e indagini perché u meigu

                    u dixe che pe elu l’è morta avelenà….

Amalia       Avelenà…ma ti sei seguru?

Attilio         Seguru Amalia, garda che nosciu fiu l’è in bon detectivs….cume chelu da

                    televisiun… Colombo!

Martino      A parte che ele u l’eira tenente mi nu son in detective….son in carabinè

Amalia       E avura cose fai?

Martino      Avura i ghe fan l’autopsia e poi vieremu.

Amalia       Ma nu ghe posciu crede…..avelenà a l’eira cuscì brava….

Attilio         Brava….l’eira ina lingera e spilorcia….candu andavu  in te l’ortu a faghe

                    caiche travaiu me cuntrulava da fenestra che nu me piese ren da purtà a cà…e

                    poi a criava sempre in cu i fioi chi giugava e tutu  ghe dava fastidiu….

Amalia       Ciantila….Attilio, fa parlà Martino

Martino      Sci avura avemu cumensau e indagini. Pensai che l’avemu truvà in sce a tora

                    ancura in cu u bucun in buca….e pensamu che su li sece u corpu du reatu

Attilio         Oh bella da nui se cose i nu s’hon mai capitae  me paresce in telefilm da

                    scignura in gialu

Amalia       ma cose l’è ca mangiava, nu pureva mangià ren a se fava sempre u

                    minestrun….e mere cote

Martino      Autru che minestrun! A scignura se tratava ben; in scè a tora gh’eira ancù  a

                    casarola  in cu in belu cuniu….

Attilio         (balbettando si sente male e si asciuga il sudore)…..in cuniu? Ti sei

                    seguru…magari l’eira ina levre che i se asumeia…na?

Martino      na…l’eira in cuniu…..t’hon ditu….

Attilio         (si accascia sulla poltrona)

Martino      Beh  (guarda l’orologio) l’è tardi devu propriu andà

Amali         a        na aspeita che vagu in cuxina a pià caicosa da mangià pè vui…..

Martino      na grazie avura devu pasà in caserma e poi vagu a pià Rebecca che l’è andà

                    dau meigu. Pasamu ciù tardi….Ciau (esce)

Amali         a        cose ti hai, nu ti te senti ben ?

Attilio         (sta male) na, dopu sa nutisia nu stagu gairi ben

Amalia       ma ( che non capisce ) mi nu capisciu nu savevu che ti eiri cuscì afesiunau a 

                    Matilde, ansi credevu che nu ti purevi viela gairi

Attilio         e l’è cuscì, ti dixi ben…..

Amalia       e alura cose ti hai ?

Attilio         ( fa un bel respiro ) alura vegni chi ( la tira verso di se ) che nosciu fiu nu deve

                     senti ren, alura Matilde l’è morta avelenà giustu

Amalia       Giustu e alura?

Attilio         L’ha truvà in cu in cuniu  in te  ina casarola?

Amalia       sci

Attilio         Eben chelu  cuniu ghe l’hon preparàu e regalàu mi

Amalia       ( stupita ) tuuuuuu????

Attilio         Sci mi stavu andandu a aigà l’ortu candu me son truvau su cuniu servaigu

                   davanti cu ranghesava, me son avixinau e elu nu l’ha mancu tentau de scapà

                   alura hon pensau se mi piu su cuniu u cuxinu, ti sai che hon imparau a cuxina  

                   candu eiru imbarcau in sciè a Montecuccoli,  e u portu a Matilde  magari ela

                   veramente a se ricorda de nui in tu testamentu cuscì g’hon dau in bota in sce a

                  testa l’hon  purtàu in campagna da nui in tu casun e l’hon pelàu, l’hon fau coixe  

                   e  l’hon purtàu a Scignura Matilde in cu caiche auriva.

Amalia       hon capiu ma Matilde l’è morta avelenà mia pe ina indigestiun

Attilio         ma pensaghe ben magari su cuniu u ranghesava perché l’aveva mangiau

                   caicosa de…… ti hai capiu?

Amalia       ma ti voei di che u cuniu u  l’ha mangiàu u velen e Matilde mangendulu 

Attilio         brava ti vei che ti hai capiu (spaventato e agitato)

Amalia       besogna dilu a nosciu fiu elu né po’ agiutà….

Attilio         na…na….pe avura nu ghe diemu ren, aiga in buca in cu tuti anche in cu me

                    frai

Amalia       Tantu meschinetu ti ghe dixi ina cosa e 5 menuti dopu  a se l’è già scurdà

                    e 3 menuti dopo u se a ricorda turna, poveru Niculin!  Be   speramu  ben, mi 

                    vagu in cuxina ( via dalla cucina contemporaneamente dal centro entra

                    Nicolin )

                                                    - Scena 3^ -  Detti + Nicolin

Nicola         ( uomo sulla cinquantina fratello di Attilio ogni tanto si scorda le cose per poi

                    ricordarsele improvvisamente tutto a causa di un incidente sembra abbia una

                    doppia personalità ) (entra agitato) (spesso avrà uno sguardo perso nel vuoto e

                     occhi sbarrati)Ciao Attilio hon da date in nutisia bumba

Attilio         ( che si immagina quello che gli vuole dire ) lascia perde e bumbe e dame a

                     schedina

Nicola         ( cadenda dalle nuvole ) cale schedina ?

Attilio         (con pazienza) prima de sciorte t’hon ditu:  pasa da u bar e piame a schedina

Nicola         garda caru Attilio che forsci l’è meiu che ti te fai ve da in meigu tu ti credi de

                   di caicosa e invece ti a pensi sulu ( espressioni facciali di Attilio come per dire

                    pazienza)

Attilio         ( per tagliare ) alura dime che nutisia l’è che ti ne devi da?

Nicola         ( guarda con aria stupita ) nutisia e de cale nutisia ti parli

Attilio         ma cume de cale nutisia ti sei tu che ti sei entrau diendu che ti ne duvevi da

                   ina  nutisia bumba

Nicola         ( compassionevole ) Attilio mi te voiu ben ma cuscì nu puremu andà avanti;

                    dame a mente, andamu da in meigu e ti vierai che tutu turnerà cume prima

Attilio         ( rassegnato ) te a digu mi ina cosa, ti sai che l’è morta a scignura Matilde?

Nicola         Naaa cume me despiaxe…ah ecu chi ( tira fuori la schedina ) ti vei nu te

                    ricurdavi mancu che ti me avevi ditu de pià sa chi

Attilo          ( prende rassegnato la schedina ) grasie…grasie… se viemu dopu

Nicola         (si riagita) Attilio te devu dà ina nutisia bumba….(scandendo) pensa l’è morta

                    a scignura Matilde, in tu paise nu se parla d’autru….

Attilio         (per assecondarlo) Naaa….che nutisia, menumale che ti me l‘hai dà avura

                    stagu meiu uhhhh(si avvicina alla porta della cucina la socchiude e dice ) ciau

                    Amalia mi vagu a ve chelu che se dixe in giru de Matilde, se semu capii?  (via

                    dal centro)

Amalia       (dal di fuori) Sci e sta tranchilu pè sa storia ( entra ) ciau Niculin tutu ben?

Nicola         sci, però Amalia besogna fa caicosa pe Attilio se scorda sempre e cose

Amalia       ( sospirando ) eeeehhhh caicosa faremu

                            - Scena 4^  - Amalia – Nicola – Martino – Rebecca

Martino      ( entrando ) ciau mà, ciau barba

Rebecca      (si capisce che non va molto d’accordo con la suocera) Bungiurnu Scignura....

                   (a Nicola) bona….

Amalia       (agitata) ciau Martino (a Rebecca non la saluta. Indagando facendo finta di

                    niente) ghe son de nuvità da scignura Matilde?

Martino      na…na…. A tute mode nu semu vegnui pe a morte de a scignura Matilde

Nicola         (stupito) a scignura Matilde l’è morta meschineta…….che nutisia

Amalia       ( fa segno al figlio di lasciar perdere ) alura dime pe cose ti sei vegnuu

Rebecca      (puntualizza) Semu vegnui…

Martino      Sci se se…semu vegnui

Rebecca      ( al marito ) se ti permeti parlu mi, che tu magari ti te cunfundi

Martino      va ben parla tu

Rebecca      ( ad Amalia ) Ecu  nui semu andai da in meigu perché…. Perché...

Martino     perché nui…. credime che ghe avemu pruvau ( teatralmente  ) ma ninte

Amalia      mi nu capisciu cose l’è che avei pruvau? (CAMPANELLO)

Niculin       ( si intromette ) scusai ma i han sonau

Martino      Pè piaxè barba va a vè chi ghè e se ti poi fa in modu de nu fa entrà nesciun pè

                    caiche menutu

Amalia       Pecin, ma mi nu capisciu….

Rebecca      Chelu che vuremu di l’è che ela - scignura - a  nu poè diventà nona (piange)

Amalia       ( scioccata ) ma….ma….ma….. ti voei di che

Rebecca      sci (sempre piangendo) avei capiu ben nu puremu avè de fioi

Amalia       ma ti sei seguru ……..(guarda Rebecca un po’ sprezzante) U savevu…mi….

Rebecca      Gardai che a corpa nu l’è sulu mia…duvemu ancù avè u responsu de analisi

                     ma……..

Amalia       Impuscibile…Martino l’è vera?

Martino      Sci mama…Rebecca l’ha caiche prublema ma anche Mi. U meigu u dixe che

                     g’hon…(si vergogna sottovoce) gli spermatozoi pigri

Amalia       Ma cume ti parli (gli da una sberla)… vergognite nu l’è cuscì che t’hon

                    insegnau l’educasiun

Rebecca      Ma scignura nu l’è ina parolaccia….(piange) l’è a noscia situasiun…ecu

Amalia       Pè mi i se son sbaiai u mei pecin nu po’ ese ….va ben….va ben….ti vierai che

                    ina sulusiun a truvamu. Però au papà nu diemughe ancura ren avei capiu?

Mar. reb     sci…sci…..beh avura andamu in mumentu de surve a saluà u nonu ….

Rebecca      Sci andamu dau nonu (guardando male Amalia) che l’è meiu….

Martino      me paresce che da candu l’è arivà Olga a badante u sece ciù in furma

Amalia       Sci u nonu l‘è cuntentu. Pensa che Olga  a l’ha anche  travaiu  da a Scignura

                   Matilde e l’è sta ela a mandala da nui, meschineta…sci a l’è brava  ma da

                   mangià ghe u fagu mi, ti sai ela a l’è furesta e nu poesciu mia daghe da mangià

                   a st’omu (con intenzione): bastoncini sofficini e 4 salti in padella?

Martino      mama, pè piaxè nu l’è u mumentu.. Rebecca cumensa a andà mi arivu

Rebecca      (esce)

Martino      Mi nu capisciou perché ti ghè l’hai tantu cu Rebecca

Amalia       Perché? Tìha fau sciorte de casa tropu prestu e poi nu l’è bona a fa i travai de

                    cà e poi ……(sottovoce) nu l’è mancu di nosci…

Martino      (scandalizzato) Ma cose ti dixi nu l’è di nosci? Garda che Rebecca l’è di

                   spiareti da trei generasiui….

Amalia       Garda miu caru che cume dieva me cuixin Ninu a gardia

                     bonanima….“Burdighea l’è in belu paise…ma l’italia finisce ai

                    Termini”…sci a Madona da Roa…

Martino      A saciu a memoria sa storia…beh pensila cume ti voi mi ghe voiu ben…ciau 

                   (escono e incontra sulla porta Nicola che entra concitato)

Nicola         ( rientra eccitato ) Ti sai chi l’è?

Amalia       dime, prima che ti te scordi, chi l’eira?

Niculin       L’è……nu ti ghe crederai…..

Amalia       Alura?

Niculin       Alura cose?

Amalia       Chi l’eira au campanin da porta?

Niculin       Ma te l’ hon già ditu…. Nu l’è che ti te scordi e cose cume Attilio?

Amalia       (con pazienza) Uhhhm dimelu in’ autra vota

Niculin       L’è…. (suspance scandendo le sillabe)  Pom…po..nia a fia de ta cugina, mi

                   l‘avevu vista ina vota tanti ani fa…….

Amalia                 (si agita tutta) auuuu Pomponia  ah l’è arivà, ma mi l’aspeitavu pè duman nu

                   hon ancu preparau ren….o povera de mi

Nicola         A dixe che a nu s’è mai scurdà de vui, e che vui  dopu che a l’è restà orfana

                    sei stai i suli  a agiutala. Avura l’è riturnà  a Burdighea e a voe truvase in’

                    appartamentu chi e a dixe se purei agiutala

Amalia       ghe manchereva! Nu vegu l’ura de viela, chissà cume l’è cresciua.

Nicola         alura vagu a agiutala a l’è andà in machina a pià in certu Ampelio…

Amalia       Ampelio. e chi l’è? Nu l’è che duvemu uspità anche u fidansau eh?…ghe

                    manca, ma tute a nui capita… alura sentime ben ( gli parla lentamente come

                    se non capisse ) mi vagu de surve  a purtà da mangià au nonu, poei vagu a

                    cercà Attilio a daghe sa nutisia ti sai che blu u nu ghe l’ha u telefunin u dixe

                    che u te fa vegnì abelinau ( prende un foglio e scrive ) ecu, chi ti g’hai in

                    promemoria ( gli da il foglio. Entra in cucina esce con una pentola coperta e

                    esce dall’ingresso)

Nicola         ma cume ti parli…..e poei cose me ne fagu de in promemoria, nu son  mia

                    abelinau  mi

Amalia       va ben….va ben…. A tute mode tegnilu in ta staca…ciau ( via )

Nicola         (eccitato) ma garda in po, sa chi sci che l’è ina bella surpresa l’è

                    arivà…..arivà…..cramentu…. chi l’è che l’è arivà? CAMPANELLO Arivu

                     Scena 5^  Nicola – Pomponia  poi Martino e Rebecca

Pomponia    ( donna appariscente il contrario di come l’ha  descritta Attilio.  Molto

                    simpatica entra con voce squillante) Ciau Niculin (lo abbraccia e bacia con

                    affetto.) me fa piaxe che ti te  sei subitu ricurdàu de mi anche se se semu visti

                    poche vote

Nicola         e nu te purevu de seguru scurdà. Cume ti sei scangià  (la abbraccia

                    stringendola come ha fatto lei e la bacia più volte)

Pomponia   e anche tu ti sei scangiàu ti sei…ti sei….cumese dixe, ciu omu (si scosta

                    dall’abbraccio)

Nicola         e tu ti sei ciu….ciu…… dona, ma ti me dievi che ti sei sta all’estero?

Pomponia   Sci pè via du mei travaiu (accavalla le gambe)

Nicola         Ah....(agitato) travaiu? E de cose ti te occupi?

Pomponia   Auxeli…

Nicola         Oh balette….

Pomponia   Ah a prupositu de la in te l’entrata ghe Ampelio

Nicola         Ma falu entrà, ti l‘hai lasciau de là…..vagu a ciamalu

Pomponia   (lo ferma) Nà nà nu sé po’,  u sta ripusandu

Nicola         Ah hon capiu, u viagiu l‘è stau longu….

Pomponia   Na nu l‘è pè l‘ho….l‘è perché u l‘è stau tantu marotu, l‘è stau ciù de la che de

                   chi e ti sai e meixine cu pia i u fan dorme….

Nicola         U l‘è marotu…meschinetu….me despiaxe….

Pomponia   Sci (piange) meschinetu…l‘eira sempre alegru u me fava tanta cumpagnia e

                    avura pensa u nu canta scaixi ciù, u l‘ha persu a voeia de vive u mei Ampelio

Nicola         (piange) Meschinetu…ma to mariu cose u fava u cantante?

Pomponia   Me mariu?

Nicola         Sci Ampelio ti hai ditu che u nu canta ciù….

Pomponia   Na, ma cose ti hai capiu, aspeita (esce e rientra con una gabbia per uccelli

                    coperta e parlando molto piano dice) Ti vei su chi l‘è Ampelio!

Nicola         (forte) In auxelu? (guarda sotto lo straccio nella gabbia) Ma l’è in canarin..

Pomponia   Sci l’è in canarin da canto u l’è in Timbrado Spagnolo de rassa. Sci in poche

                     parole sa rassa a l’ha in veru e propriu repertoriu musicale in cu de note

                     particulari; l’eira belu sentilu cantà

Nicola         (con voce squillante agitato) Te posciu offre in caffè?

Pomponia   (sottovoce) Scccc parla cianin cu dorme….grasie ma ciù che in caffè se ghe 

                    fuse preferireva caicosa de forte…ti sai  pè arepiame in po’ e se fuse anche

                    frescu sareva meiu…..(lo guarda fisso negli occhi e lo prende per un braccio)

                    Niculin fa caudu….

Nicola        (parla velocemente e agitato)Sci anche mi hon caudu..vagu a ve cose ghè 

                   ( mentre esce Pomponia porta l’uccello in un’altra stanza mentre entra 

                   Martino )

- Scena 6^ - Detti + Martino

Martino       ( entra e vede Pomponia  mentre si mette il rossetto e si aggiusta deccoltè e

                     capelli. si intimorisce ) Bona….

Pomponia   Uhmmm grazie belu garsun

Rebecca      (si siede) scusai ma ela chi l’è

Pomponia   (gli gira intorno mettendogli il seno sul viso) mi son  in’amiga de ca  ( rientra

                    Nicola )

Nicola         (rientra dalla cucina) Ecu chi ( porge il bicchiere a Pomponia e vede Martino

                    che si asciuga il sudore ) Martino, ti stai ben? te posciu presentà ina grande

                     dona?

Pomponia  Piaxè Pomponia (Martino si alza lei lo abbraccia e bacia)

Martino      Ciau (imbarazzato la stringe a modo suo)

Nicola         Rebecca nu gh’è?

Martino      Sci a l’ariva a s’è fermà in mumentu dau nonu a parlà in cu Olga poi l’è arivà

                     a mama…..ma avura a l’ariva  ( entra Rebecca )

Rebecca      ( non si accorge subito di Pomponia . Arrabbiata) T’ha maire l’è

                     impuscibile….stavu parlandu in cu Olga che ela in tu so paise a cura….. i

                     nosci prublemi…. in cu in grassu de porcu miraculusu e ela dixe che l’è ina

                     belinata….(Martino le fa segno di fare silenzio e le indica Pomponia con

                    Nicola che la guarda adorante si gira e la vede)…Bungiurnu

Nicola         Rebecca te presentu  noscia cuxina….Pomponia (si danno la mano di

                    circostanza)

Martino      ( guarda Pomponia cercando di ricordare ) ahhhhh avura me soven, tu ti sei

                     Pomponia a fia de Lena, me paresceva. Che piaxè viete ( prende per la mano 

                     Rebecca) sa chi l’è a mia cumpagna Rebecca

Pomponia  seguru son mi, caru Martino che a viete cuscì nu se poe certu di che son pasai

                     tuti si ani, credime nu ti sei scangiàu pe ren, ti eiri in garsunetu e mi ina

                     garsuneta e ti me giravi inturnu cume in paserotu puirusu….

Martino      grasie ma anche tu ti sei, cume se dixe, in gran furma

Nicola         e a mi nu ti me presenti

Martino      su chi l’è me barba Nicola

Nicola         piaxè

Pomponia  ma cume  piaxè ( guarda Martino cercando spiegazioni ) se semu già in

                    confidenza

Martino      ( fa segno come per dire poi ti spiego )

Nicola         (che continua a bere. ) E mi, nu ti te rigordi cume te giravu inturnu?

Pomponia   Na veramente nu me arigordu….

Nicola         Cume in curumbu, in curumbu in amù (fa il verso del piccione e cammina

                    come un piccione intorno a Pomponia che ride)

Pomponia   (ridendo) ma che curumbu, ah ah

Nicola         nu te piaxe u curumbu alura fagu u merlu u merlu (inizia a dire e fare versi di

                   uccelli) na ina civetta…in corvu in corvu

Pomponia   (spaventata) ma cose ti fai ciantila

Martino     Garda che l’è nurmale perché u barba u l’ha avuu in brutu incidente  e avura u

                   soffre de perdite de memoria e  cume i dixe i meighi: sdoppiamento della

                   personalità… poi (con rimprovero indicando i bicchieri) u nu deve beve sta

                   roba, in cu e meijine cu pià u se agita, ti hai vistu?

Pomponia  scusai ma nu savevu… (torna allegra) in te si casi besogna fa in modu cu

                    l’age in autru trauma pè riturnà nurmale

Martino      ma cume… duvemu faghe fa in autru incidente?

Pomponia   na, se elu u l’ha picau a testa basta daghe in’ autru corpu in tu stessu postu…

Martino      Nu me paresce u casu… l’è già mesu andau cuscì.  E se nu funsiuna?

Pomponia   Beh, au mascimu u vegnerà abelinau du tutu…..

Rebecca      (spazientita) beh nui avura duvemu propriu andà…scusa se te lasciamu in cu

                    u barba ma nu l’è periculusu ti devi sulu assecundalu in po’

Nicola         (nel frattempo continua a fare versi di uccelli agitato uscendo e rientrando

                     sulla scena)

Pomponia   stai tranchili mi nu hon puira de ren mi son ina dona  forte e curagiusa cume

                     in Gran Duso

Rebecca      cume cose? Eh?

Pomponia   (professionale) Ma sci il Gufo reale volgarmente chiamato Gran

                    duso…l’uccello più coraggioso che ci sia in natura

Martino      (stupito) Belina….va ben, se ti u dixi tu…(Rebecca e Martino si fanno segno

                     come per dire è matta) nui andamu   tantu u barba me paresce in bona

                     cumpagnia. Ciau a prestu

Pomponia   Ciau beli garsui (Attimo di silenzio di Pomponia  che  studia le mosse di

                    Nicolino seduta sul divano in atteggiamento rilassato e divertita cerca di

                    imitarlo) ti sei bravu però!!! 

Nicola         la gazza ladra…ladra ladra…..(ruba un soprammobile o forchetta) a ratapena

Pomponia   (civettuola si alza gli fa due moine intenzionali ) Dievu…Niculin….ti sei

                    bravu e simpaticu…pertò…. Fa caudu ancoei

Nicola         (si riprende e torna in atteggiamento normale e si siede sul divano di fronte a

                   Pomponia e la guarda dopo  un piccolo lasso di tempo nel quale entra Olga e

                   va diretta in cucina,dice avvicinandosi a lei sottovoce) C A U  D U….( gli

                   bacia la mano mentre entra Olga esce dalla cucina e li vede)

- Scena 7^ -  Olga + Pomponia + Nicola

Olga           (Donna di circa 40 anni rumena. Veste in modo un po’ fuori moda con

                    pettinatura fuori moda o capelli raccolti eventualmente anche occhiali da

                    vista. Con ciabatte  e calzettoni di lana. Si capisce che è innamorata di

                    Nicolino. Entra e va diretta in cucina a prendere un pacchetto tipo pane.

                   Quando esce vede i due sul divano) Nicola…(fa cadere il pacchetto) chi essere

                    questa donna…(quasi piangendo)

Nicola         Scusai scignura sa chi nu l’è ina dona…l’è Pomponia ina grande dona… ma

                    vui chi sei?

Pomponia   Sci l’è vera vui chi sei?

Olga           Io essere Olga donna di compagnia di signor Pepino…ma Nicola ti ricordi di

                   me? E tu chi essere?

Nicola         L’è ina mia amiga…alura pè piaxè nu sta a disturbà e va a fa cumpagnia a me

                    paire

Olga           (piangendo) Si si andare tu proprio uomo cattivo… uomini tutti

                    uguali…aveva ragione povera signora Matilde tutti cattivi uomini…..

Nicola         (si alza e prende Pomponia sotto braccio) Sci semu tuti uguali e vistu che son

                   cattivu avura portu a fa in giru Pomponia a faghe vè canti beli auxeli ghe son

                   anche a Burdighea. Ti sentisi suta a scibreta cume i canta ben…

Pomponia   Sci andamu, son propriu cuntenta de fa in giru pè Burdighea dopu tuti si ani

                     che nu ghe stagu ciù….e poei mi, duve ghe son auxeli me trovu ben…aspeita

                     vagu a pià Ampelio cuscì u purtamu a fa in giru che ghe fa ben

Nicola         (escono) sci andamu….(si strofina le mani) Scusa ma cume l’è che ti te

                    ciami?

Pomponia   (uscendo) POM…PONIA  (escono Nicolino gli da una patta sul sedere e lei

                    ride)

Olga           Adesso chi essere quella donna, povero Nicola…..(si siede sul divano

                    sconsolata)

- Scena 8^ -  Olga + Attilio + Amalia

Amalia       (entra seguita da Attilio e vede Olga sul divano) Ah garda in po’ Attilio l’hon

                    mandà a pià u pan pe tò paire e a truvamu in sciè l’autumana ca se riposa…..e

                    nui pagamu…..

Attilio         Veramente me paresce aciacrinà…

Amalia       Eh sci adanci g’hon dau a nutisia da morte da scignura Matilde, ti sai ca g’ha

                     travaiu, a g’heira afesiunà e caiche vota a l’andava ancu….a truvala

Attilio         Olga cose u l’ha cumbinau chelu spurcaciun de me paire..nu lè che pè casu ta

                     turna tucau (fa la mossa per dire sedere)

Olga           No…no…Grazie Signor Attilio, ma è colpa di Nicola..lui cattivo (piange)

Attilio         Ah Nicola… eh bravu (ad Amalia) bravu me frai in cu a scusa cu l’è abelinau

                    t’ha mesu e mai in colu? (fa di nuovo il segno per dire patta sul sedere)

Olga           Magari…lui avere messo mani in colu come dice tu.. ma non a me….a donna

                    grande….

Attilio         Donna grande….? Ma mi nu capisciu cose ti voi di…cose a dixe sa chi….

Olga           Si donna grande (con i gesti fa capire il tipo di donna) con uccello

Amalia       Ma cose ti dixi…auhhh Sant’Ampeiu Benedetu cose sentu….

Attilio         Seguru che in cantu a e done u l’ha de gusti me frai….

Amalia       Nu capisciu l’hon lasciau che duveva arivà  Pomponia me cuxina; a duveva

                    arivà candu mi son andà da to  paire

Olga           Io non sapere…

Attilio       Ti vei  Pomponia l’è ina sua parente…a l’è in rantegu in cu a goeba e a studia

                     i auxeli….sci i auxeli cume ela ca paresce in riciciò

Olga           ….non importa chi essere….lui uomo cattivo non meritare mio amore…

Amalia       va ben taiamu curtu basta cu se storie de auxeli  avura va camina da me

                    soxeru cu l’è da sulu che t’aspeita…fila..sciù

Olga           (esce)

Attilio         e nu stala a tratà cuscì …povera garsuna….ti sei sempre cuscì acida…..va ben

                    ti sei scaixi in menopausa…ma carmite in pò

Amalia       pè tu son tute povere garsune…stà situ che l’è meiu… a tute e mode ti hai

                    savuu caicosa in giru da scignura Matilde?

Attilio         ren…Martino nu l’è ciù pasau? G’hon ina puira…..Amalia

Amalia       Sci veramente son pasai…tu nu ti a sai l’urtima…

Attilio         De cose ti parli

                       -  Scena 9^ -  Attilio + Amalia + Martino e Rebecca

Martino      ( entra con Rebecca sulla battuta di Amalia ) ciao pà ciao mà, semu riturnai

                    perché avemu piau ina decisiun…..(da una botta sul tavolo)

Attilio         (spaventato pensando che con “noi” intenda i carabinieri) ina

                    decisiun!!!!!!!!!!!!!! E de che decisiun ti parli, garda che mi nu g’entru l’è

                    vera Amalia?

Amalia                 (gli da una botta sulla testa) sta situ tu pe piaxè sta situ! ( a Martino ) dime

                    pecin cose ti hai decisu

Rebecca      Avemu decisu….

Martino      ecu nui….nui….. sci…..vureremu……

Rebecca      ( che vede l’indecisione di Martino ) parlu mi! Nui avemu decisu, dopu che

                    adanci avemu piau i risultati de analisi, de pià cume se dixe….ecu…cume ve

                    poesciu di…ecu..(tutto d’un fiato)  in utero in prestitu, (per convincerli)…sci

                    (col sorriso)  l’avemu vistu  a televisiun in te ina fiction….

Amalia       (incredula) coseeeeee?????  cume sareva a di….ma sei abelinai? Martino ma

                   cosa dixe sa li? Son scunvolta (a Attilio) me sentu ma (cambia tono) e tu nu ti

                   dixi ren? Sempre situ?

Attilio         ma… mi veramente nu l’è che hon  capiu ben cose gh’entra in uteru in cu A

                    scignura Matilde a l’aveva ina certa età….

Amalia       (urlando) ma cose ti dixi nu ti capisci mai in belu beretin de ren…. To fiu e

                    Rebecca i nu poen avè de fioi e avura i von pià in utero de in’autra dona in

                     prestitu pè fa nasce nosciu nevu….

Attilio         (sconcertato) pià ina dona in prestitu…??????

Martino      sareva a di che duvemu truvà caiche dona, cume se dixe, dispunibile a fa in

                    fioe au postu de Rebecca

Amalia       ( tra i denti a Rebecca ) mi l’avevu capiu che gheira caicosa ca nu funsiunava

                     in cu tu

Rebecca      ( acida ) gardai scignura che a corpa, se se po di cuscì, nu l’è sulu a mia; ecu e

                    analisi (  porge i fogli ad Attilio )

Attilio         ( legge ) va ben…va ben….. mi nu ghe capisciu ren cose l’è che vo di sa

                     parola chi ( gli mostra la parola )

Martino      vo di che mi hon cume se dixe (nell‘orecchio al papà)

 

Attilio         pigri?…..mi vurereva savè cose l’è sa storia

Amalia       l’è che Rebecca nu po avè de fioi

Rebecca      ( stizzita )   in mumentu scignura nu l’è sulu Rebecca ca nu poe avè de fioi

Martino      carmamuse in mumentu nu l’è che ratelase serve a caicosa

Attilio         alura caicun u me poe spiegà lò che capita?

Amalia       ( con calma ) ti vei i garsui chi, i han de prublemi sci paresce che nu…nu…..

Rebecca      ( secca )  nu puremu avè de fioei

Attilio         e cuscì nui nun puremu avè de nevi

Rebecca      na nu l’è proriu cuscì ( a Attilio ) ti vei pe fa in modu che nui purescimu

                   “diventare genitori” e vui noni, avemu pensau cume avemu già ditu  de pià

                    come hon già ditu…..ecu….in utero in prestito

Amalia       ( isterica ) sci ma u fioe nu sarà u vosciu, tu ( a Rebecca ) ti hai l’utero cu nu

                    funsiuna, tu ( a Martino ) ti hai i cosi cume se dixe sci avei capiu i ( cerca la

                    parola ) semini pigri, sareva meiu adutane un e poei ghe son tanti

                    metudi…artificiali au giurnu d’ancoi

Martino      na nu se poe perché u prublema l’è de tuti e dui; e  sta carma mama ti vei nui

                   ghe pruvamu tute e seire perché u meigu u l’ha ditu che a vote cu in corpu de

                   fortuna poe sucede anche in miraculu e l’è pe lo che avemu pensau a sta cosa

                    invece che a in’adusiun

Attilio         Belina ma se i son pigri…fa caicosa… pia in belu asvan… ina rincursa….

Amalia       (isterica) ciantila Attilio….e poi duve a truvai ina dona

Rebecca      nui nu savemu ancura cume fa; sci nu cunuscemu nesciun che purereva diemu

                    fane su piaxè

Scena 10° detti + Pomponia e Nicola

(Entrano Pomponia e Nicola abbracciati da quando entrano tutti si volteranno a guardarli

                     con aria interessata specialmente Rebecca e Martino)

Attilio         Avura chi gh’è, ghe mancava  Me frai in cu u travestiu?

Martino      Papà ma ti sei matu? Cose ti dixi sa li l’è ina dona vera  l’è Pomponia a

                    parente da mama

Amalia       (le va incontro) Ciau Pomponia….(si abbracciano) scusa ma ti sei arivà in te

                    in mumentu nu tantu belu ma son tantu cuntenta de viete…cume ti sei scangià

Attilio         (ne approfitta) Belina Pomponia cume ti sei scangià (la abbraccia e la bacia)

                    mi nu te ricurdavu….cusci….

Pomponia   Ciau Amalia….ciau Attilio stagu ben grazie, Niculin u m’ha purtau a fa in

                    giru e  Burdighea l’è propriu cume l’hon lascià  l’urtina vota, elu l’è cuscì

                    simpaticu…grasie de uspitame chi pè in po’…sei tuti cuscì carì

(Martino e Rebecca si avvicinano a Pomponia la prendono sottobraccio e avviano alla

                    porta)

Rebecca      Grazie Pomponia… anche tu ti sei cuscì cara (con intenzione) l’è vera

                     Martino?

Martino      (che capisce) vegni Pomponia andamu a fa in giru cuscì se cunuscemu meiu e

                     andamu a piase in’aperitivu che te duvemu parlà de in cosa

Pomponia   a mi e de cose me duvei parlà?

Rebecca  ninte…ninte…te vurerescimu dumandà in pecin piaxè vegni…vegni…. (escono

                tutti tranne Amalia e Attilio )

                                        Scena 11°    Attilio – Amalia - Martino

Amalia       ( piagnucolando ) che vergogna…che vergogna…..

Attilio         e ciantila li de lamentate. Tu ti sei all’antiga - cume se dixe - antiquata. Au

                    giurnu d’ancoei son cose nurmali, dautru cantu eli i voen avè de fioi, nui

                    vuremu de nevi dunca autri sistemi nu ghe nè e poei Pomponia l’è de ca,

                    dunca se poe di che resta tutu in famìa

Amalia       ti a fai facile tu chissà cose dirà a gente candu u saverà

Attilio         basta che tu ti tegni ferma a lenga e nesciun saverà ren, avura ciantila che

                    devu lese

Amalia                 (sempre piagnucolando) tantu prima o poei se vegnerà a savè (esce dalla

                    cucina )

Martino      ( rientra preoccupato con il telefonino )  ma sei seguri? Va ben….  

                    Arivu…arivu…..

Attilio         cose ghé, tutu ben?

Martino      sci…sci….tutu ben

Attilio                  e alura cose i son si muri che ti hai?

Martino      a tu poesciu ditelu papà ( pausa ) paresce propriu che a scignura Matilde l’è

                    morta avelenà

Attilio   ( preoccupato ) ehhhhh ehhhhhh chi l’è che l’ha avelenà?

Martino   ancura nu savemu, l’unica cosa segura l’è che u velen l’eira drente au cuniu

               servaigu ca mangiava

Attilio    ( sgrana gli occhi lascia cadere il giornale e rimane a fissare il figlio come se

              fosse in trance ) cu….cu…cuniu servaigu ti hai ditu?

Martino   sci…..ma cose ti hai?  Paresce che ti hai vistu u diavu!!!!!!!!!!!!!

Attilio    ( facendosi coraggio si avvicina al figlio gli porge i polsi e poi dice teatralmente )  ecu chi arestime u curpevole son mi

Martino   ( meravigliato ) ma papà cose ti dixi?

Attilio     sci, ti vei Martino avura te contu cume l’è andà

Martino      dime….

Attilio         situ…situ…parlu mi ( comincia a raccontare ) ti vei mi eiru andau da a

                    scignura Matilde perché ghe duvevu scangià ina lampadina, ma prima de entrà

                    in ca me son fermau in te l’ortu pe aigà l’insalata e tutu u restu

Martino      hon capiu ma cose gh’entra in cu a morte da scignura Matilde?

Attilio         situ t’hon ditu, fame fenì. Alura mentre eiru li che davu da beve a se ciante

                   vegu in cuniu servaigu che u me garda, u gardu fina mi e mentre semu li che se

                   gardamu me soven in’idea e me son ditu se mi riesciu a pià su cuniu u fasu

                   coxe e u portu a scignura Matilde, cuscì ela magari a se ricorda de nui in tu

                    testamentu

Martino      e alura cose ti hai fau?

Attilio                  hon piau ina scarasa che l’eira li, me son avixinau g’hon tirau ina bota in sce a

                    testa poei l’hon piau e l’hon purtau in tu nosciu casun l’hon cuxinau e l’hon

                    purtau a scignura Matilde, pensa che a l’eira cuscì cuntenta che a m’ha fina

                   ditu “Attilio prima de moire me ricorderon de vui”

Martino      be…..nu l’è che dopu avè mangiau su cuniu l’è vissua ancu tantu

Attilio                   ti capisci u curpevole son mi ( di nuovo teatralmente ) arestime aumancu ti

                    farai carriera candu in sce i giurnali ghe sarà u titulu “Martino u l’ha ciapau

                    l’assassino”

Martino               e ciantila de di belinate

Attilio                  te digu che  l’è a verità ( su questa battuta entra Amalia )

Amalia                 sci Martino u papà u dixe a verità

Martino      va ben…va ben….ma scusa nu ti vurevi mia avelenà pe da bon a scignura

                    Matilde?

Attilio         na…na…mi nu saciu lo che l’è capitau

Martino               famu cuscì vui stai siti - cume se dixe - aiga in buca fina a che tutu nu se sarà

                    sciariu, ti veirai che tutu se arangerà

Attilio         speramu speramu…..( campanello )

Amalia                 vagu mi ( va ad aprire e rientra con Rebecca )

                     Scena 12° Attilio + Amalia + Martino + Rebecca

Rebecca      bona a tuti, ciau Martino (lo bacia sulla guancia poi agli altri con un po’ di

                    imbarazzo) alura paresce che pe chela cosa semu scaxi a postu

Attilio                  cume scaxi, semu a postu me paresce

Amalia       ( piagnucolando come prima ) seguru che semu a postu, vistu che Pomponia a

                    l’ha ditu de sci

Rebecca      ecu sci Pomponia a l’ha ditu de sci ma avura manca a materia prima sci…

                     sci…. Avei capiu

Attilio                  na…spiegate meiu

Martino               sci…Rebecca a voe di che standu a e analisi fina mi nu posciu avè de fioi e

                    cuscì besogna truvà in dunature

Amalia       anche sa chi ghe mancava  ( via piagnucolando )

Attilio         ( che non ha capito bene )    lasciai perde a mama l’è ina dona all’antiga parlai

                    in cu mi, alura cose ghe ancura

Martino      alura papà vistu che mi hon cume i ha ditu a mama i semini  pigri, besoegna

                    truvà caicun che…… ti hai capiu avura?

Attilio                  ( che realizza ) coseeeeeeeee ma digu a si punti semu arivai e che rasa de omu

                    ti sei. Nu ti sei me fiu…ti hai capiu?( uscendo ) che vergogna…..che

                     vergona……..

Martino      ( A Rebecca) e menu male che a l’eira a mama  a l’antiga!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                   Fine 1° atto

                                                                Secondo atto

Scena 1^ Pepin+Niculin

E’ passato circa un mese! In scena c’è Pepin seduto sul divano mentre entra Niculin 

Niculin       Ciao pà….cume va?

Pepin          Ben grazie….

Niculin       Ma cume mai ti sei sulu nu ghè nesciun?

Pepin          Ma cume nu ti a sai l’urtima?

Niculin       Na

Pepin          Avura che m’han scangiau a dama de cumpagnia…son ciù liberu, sa chi a me

sta menu aproevu…..e poi ancoei l’è u sou dopusernà liberu

Niculin       Cume scangià a badante?  Sa chi nu a savevu, e da candu nu ghe ciù Olga?

Pepin          In pà de setemane

Niculin       In pa de setemane? Oh bella nu me ne s’hon mancu acortu…da candu l’è arivà Pomponia tutu u restu nu conta….ma cume se ciama a noeva badante?

Pepin          Se ciama Olga

Niculin       Olga…Olga….na nu me dixe ren…..

Pepin          Ma sci anche chela de prima se ciamava Olga, se straniere i se ciama tute uguali….però sa chi me piaxe   de ciù… l’autra l’eira cume di… in po’ insipida a nu saveva de ren

Niculin       Perché ti l’hai asagià? Eh pà su viziu ti ghe l’hai sempre avuu

Pepin          Ghe l’hon sempre avuu e avura ti sai me arangiu cume poesciu (fa il segno della mano sul culo)…ti sai poei sa noeva garsuna l’è propriu in tocu de sciorba

Scena 2° Detti+ Olga+ Pomponia

Olga           (Entra Olga con Pomponia. E’ notevolmente cambiata nell’aspetto tanto da sembrare un’altra. Avrà capelli vaporosi con fiore in testa.  Come  Pomponia avrà gonna

Corta e maglia scollata.Scarpe alte e ben truccata) Ecco Signor Pepino io essere arrivata

Niculin       (Va incontro a Pomponia e le bacia la mano) Bungiurnu… cherì

Olga           Nicola ma tu non salutare me ?(gli porge la mano per baciarla)

Niculin       ( prende la mano  come per dire buongiorno) Ah sci tu ti duveresci ese Olga a

noeva badante de me paire…

Olga           Ma Nicola…cosa dire essere sempre io  Olga!….

Niculin       Scignura ca nu me piè in giru perché Olga, chela vecia a cunuscevu ben…. ( Guarda Pomponia, e poi si rivolge a Olga) e sa bela scignura chi l’è ta soe?

Pomponia   (Che ormai è abituata. Con pazienza) Na Niculin son sempre mi (scandendo) Pom po ni a

Niculin       Pom po ni a …. Ciau Pomponia duve ti sei andà sensa de mi?

Pomponia   Son andà in cu Olga a fa in giru pè biteghe semu spumpae

Niculin       Alura asetaive in mumentu a ripusave….

(le donne si avviano alla sedia e Nicola per far sedere Pomponia toglie la  sedia da sotto il sedere di Olga che cade a terra)

Olga           (cade a terra) Ahhh Nicola cosa avere fatto

Niculin       (non capendo) Scusai scignura ma asetaive in sce a carega  l’è ciù comuda du

pavimentu…

Olga           (si alza e si va a sedere sul divano vicino a Pepin) Mulzumesc…Ehm scusare (occhiate complici a Pomponia) essere venuto Amedeo?

Niculin       Amedeo chi l’è in autru canarin? L’è in’ amigu de Ampelio?

Pomponia   Ma na cose ti dixi…Amedeo l’è u garsun da bitega? L’è vera Olga?

Niculin       Ah mi su li nu me piaxe

Pomponia   A tu na…ma a alcun di autri magari….

Niculin       (arrabiato) Te piaxe a tu (a pomponia) garda che mi l’amasu….

Pomponia   sta carmu dievu cusci pè di…. (occhiate a Olga)

Olga           Allora essere venuto…

Pepin          Sci u l’è pasau u l’ha purtau a spesa…..(a Pomponia si alza e va verso di lei)

Bungiorno Pomponia ti trovo raggiante oggi (le bacia la mano)

Pomponia   Grazie, ma anche Olga avei vistu cume l’è bela, che belu scangiamentu eh?

Olga           Grazie ….(si da un’aggiustata ai capelli)

Pomponia   Nu stame a ringrazià, ti sei zuvena ti devi valurizate in po’ sedunca i omi nu te garda… anche a me cuxina Amalia g’hon dau caiche cunseiu…

Pepin          l’è vera l’avevu ricunusciua… brava Pomponia (gli bacia la mano di nuovo)

Niculin       (Passa in mezzo ai due col fare di un soldato tedesco a Pepin) lei cosa vuole dalla Signorina favorisca i documenti

Pomponia   (calmandolo) Niculin feniscila l’è to paire..vegni andamu de l’ha che hon catau in regalu

Niculin       Pe mi

Pomponia   Na… pè Ampelio…..g’hon piau in belu pacu de savoiardi (li tira fuori dalla borsa) a elu ghe piaxe tantu… vegni andamu a purtagheli…

Niculin       Agli ordini….(sempre con tono militare. Esce seguendo Pomponia marciando)

Olga           (Ai due)…dove andare…..?

Pepin          Nu pensà a me fiu….vegni vegni veixin a mi….

Olga           Signor Pepino smettere… lei essere proprio come bambino monello…

Pepin          (tocca il sedere a Olga)

 

Olga           Nu tu esct un porc…….(molto arrabiata) signor peppino io già detto  basta con palpeggiamento di mio culo avete anche una certa età

Pepin          E alura? pe certe cose a carta d’ identità nu serve mi me sentu ancu..in toru

Olga           andare a sua casa signor Pepino…

Pepin          Sci  mi vagu fin au cesu che me scapà….

Olga           Uhmmm (maiale) io dire sempre che tu esct un porc

Pepin          Poi….(ci prova) dopu ti me poei fa in belu masagiu…ti sai che hon in durù a schina (pacca sul culo escono e subito dopo quasi contemporaneamente entrano Attilio e Amalia )

Scena 3^ Amalia+Attilio

Attilio         Ti hai vistu Olga?…Seguru che l’ha fau in scanagiamentu avura l’è in belu tocu…de sciorba

Amalia       Attilio ma cume ti parli…(gelosa) e poei l’è u stesu scanagiamentu che hon fau mi; ti vei avemu acetau i cunsei de Pomponia…e mi son apena andà a fame i cavei…(fa un giro su se stessa e si tocca i capelli)

Attilio         Sci hon vistu u meixumu scangiamentu…sulu che Olga a  l’ha caiche anu de menu…

 

Amalia       Ti sei propriu in grebanu… avura vagu de là mete in po’ d’urdine. Tu ti sei sulu in maralevau, ti pensi sulu au bar…ai amighi e a campagna

Attilio         E menu male che avemu su tocu de tera cuscì ghe puremu ciantà in po de tutu verdura, fruta….

Amalia       E sci purerescimu sta ben ( sospiro ) se sulu nu ghe fuse se magagne

Attilio         ( bonariamente ) ma sta tranchila che tutu se sistema. Recordite che a tutu ghe rimediu

Amalia       sarà cume ti dixi però l’è pasau in mese e dai fioi nutisie de caiche cicogna nu ghe n’è ….de l‘eredità da scignura Matilde mancu l‘umbra….e avura Pomponia a se arembà chi perché  a dixe che nu trova in apartamentu….

Attilio         sci perché a dixe che cheli che a l’ha visitau i nu van ben pè Ampelio….l’è mesa mata, l’è pè l’ho che a va d’acordiu in cu me frai…però l’è simpatica. Pè l’eredità ti vierai che candu saran fenie e indagini (tra se) e speramu ben…u nutaiu u ne manderà a ciamà e …. pè i fioi ti vierai che tutu se arangierà. In fundu  tu ti duveresci ese cuntenta vistu che ti sei a l’antiga e nu ti eiri tantu d’acordiu cu a decisiun de sercà  ….. sci ti hai capiu?

Amalia       sci hon capiu….hon capiu… i nu han poscìu fa ren  perché i nu han truvau in dunature…..

Attilio         ecu propriu cuscì, a tute mode ti sai cose te digu? Pe mi l’è ina scusa perché hon lesùu in scie u giurnale che ghè in postu duve tu ti vai e ti trovi chelu che ti serchi, sulu che eli i g’han pensau ben e i han decisu de fa ina cura e tentà, sperandu in t’in miraculu

Amalia       ghe speru tantu diventà nona, ti ghe pensi

Attilio         seguru che ghe pensu, sareva propriu belu ( poi ridacchiando ) in po menu belu sarà andà in tu leitu in cu ina nona

Amalia       ( che sta allo scherzo ) ti sei propriu abelinau ( risatina dei due )

Attilio         ( sempre scherzando ) vurerà di che ogni tantu anderòn a truvà Olga

Amalia       ma ciantila li pe piaxè… be mi vagu in cuxina ( via dalla cucina )

                               Scena 4° Attilio + Martino + Rebecca

Martino      ( entra con Rebecca ) Ciau papà semu pasai perché a mama vureva dane in pò de verdura

Rebecca      Bungiurnu Attilio

Attilio         bona a vui vegnei setaive in mumentu

Rebecca      in mumentu sulu perché nu avemu tantu tempu ( a Martino sdolcinata ) l’è vera caru

Martino      ( che capisce quello che la donna vuole dire ) sci l’è vera  ( sdolcinato anche lui)

Attilio         Cramentu che premura e cose duvei fa de cuscì impurtante

Martino      ( imbarazzato ) duvemu…duvemu…..

Rebecca      duvemu pruvà a fave diventà noni

Attilio         (imbarazzato)e va ben l’è sulu mesugiurnu da chi a staseira ghe ne de tempu

Rebecca      na, u meigu u l’ha ditu cume ve ven ( cerca la parola ) ve ven…. sci u stimulu de fa, besogna aprufitane subitu perché po ese che sece a vota bona, mi  cumensu a andà a cà…(pausa. Poi guarda negli occhi Martino)…fa prestu…

Martino      arivu subitu

Attilio         ( al figlio ) beh, nu saran de seguru sinche menuti a fate perde u tram…(cambia tono) Martino vurevu savè cume van e indagini..(sottovoce)

Martino      Ti sai nu posciu di ren ma sta tranchilu hon tutu suta cuntrolu

              (non convinto) eh va ben…ti a sai l’urtima?

Attilio         (inizia a preoccuparsi) na, alè parla…nu fame sta in sciè e spine…..

Martino      Ehm ecu vegnu avura da a  caserma, e hon incuntrau Amedeo u garsun da bitega…l’han ciamau turna a testimunià l’è elu che l’ha truvà morta candu g’ha purtau u pan…

Attilio         Ma cume l’han turna ciamau? E cume mai? Suta cuntrolu eh?

Martino      Ecu mi g’hon dumandau cume mai l’han ciamau e elu me garda in ti oi cusci (verso il padre) e u me dixe: “L’assassino ha le ore contate”

Attilio         ( comincia a sudare freddo ) assassino…assassino… assassino…..ahh… le ore contate

Martino      Sta tranchilu pà ghe pensu mi…avura vagu da Rebecca ciau e tranchilu…

Attilio         (con la mano al petto) Tranchilu u dixe…tranchilu l’è mortu….poveru de mi anderon a feni in gagia cume Ampelio….

                              Scena 5° Attilio + Pomponia + Nicola 

Pomponia   ( entra ridendo ) Ciao Attilio, seguru che Niculin l’è propriu simpaticu (vede Attilio bianco come uno straccio) Attilio ti stai ben? Stavu diendu che Niculin sarà in po’ stranu ma l’è cusci simpaticu, de là in ta cuxina ù n’ha fau proriu divertì a rieva fina Amalia

Attilio    (mogio e pensieroso) be son cuntentu vistu che urtimamente l’eira in po’ nervusa

Pomponia   mi l’hon truvà ben, poei l’è scangià l’è ciu…ciu….cume dì, sci ciu raggiante e poei da candu a l’ha cumensau a trucase a vestise in po ciu….Paresce fina ciu zuvena

Attilio         lo l’è vera, a paresce fina ciu - cume se dixe - sexi…mi nu ghe u digu pè nu daghe sudisfasiun…ma a sta propriu ben. Beh scusai ma mi vagu in mumentu de la nu me sentu gairi ben.. (esce nella camera mentre dalla cucina entra Niculin)

Nicola        ( entra marciando come quando era uscito ) l’è cuscì belu viete rie

Pomponia   Grazie. Ti sai gh’eira chi to frai u l’eira giancu cume ina strasa…e u l’è andau de là..u nu sta gairi ben…

Niculin       Mi u digu sempre che nu sta ben u l’è sempre in po’ foera cadru; pensa che nu se rigorda mai ren… u perde a memoria…

Pomponia   Ah…sci ti hai raixun Niculin…(ridendo)  beh a propoxitu de nu sentise ben…mi avura devu andà fina dau meigu che hon piau in’apuntamentu stamatin perché l’è caiche setemana che nu stagu tantu ben….

Niculin       me rincresce….sci hon vistu l’autru giurnu ti hai resau fina e bièle…

Pomponia   Sci e poi me gira in po’ a testa e son sempre stanca…l’è corpa tua  che ti m’ahi fau girà Burdighea in longu e i in largu….

Niculin       Eh sci ma hon vistu che si scorci i te piaxe e anche i scoei, me paresce che… (ridendo malizioso)

Pomponia   Dai che ti me fai vegnì rusa…va ben avura vagu ….Ciau Niculin…me racumandu fa in po’ de cumpagnia a Ampelio

Niculin       Seguru cumandante vagu da elu… ciau cherì (esce dalla camera)

                            Scena  6^  Olga+Pepin poi Attilio + Amalia

Olga       Signor Pepino mettere seduto qua su divano io vado a chiamare Amalia (fa sedere Pepin e esce dalla cucina mentre dalla camera rientra Attilio sempre abbacchiato)

Attilio    Oh Ciau pà cume ti stai? Cose ti fai chi

Pepin     Avura cu su tocu de sciorba che me fa cumpagnia stagu ben me sentu in autru…semu carai perché Olga nu l’ha capiu ben cose ghè scritu in te ina letera ca l’ha risevuu

Amalia   (rientra dalla cucina con Olga e la lettera in mano tutta agitata) Attilio…Attilio ahuu ti a sai l’urtima? Lesi lesi cose ghè scritu….autru che mandane a ciamà…

Attilio    (legge la lettera ad alta voce. Inizia normalmente poi pian piano che realizza legge sempre più forte e velocemente) Auhhhhhh ti hai vistu l’hon  sempre ditu che l’eira cativa Matilde….

Olga       Ma essere successo qualche cosa di grave? Non capisco

Amalia   Nu sta a fa a santa….chi drente (le fa vedere la lettera) ghè scritu che tu ti tevi andà dau nutaiu pè ina grosa eredità….

Olga       Ma io non avere parenti in Italia

Amalia   (arrabbiata) ciantila in po’ e pensighe ben….prima de Pepin duve l’è che ti hai travaiu?

Olga       Da signora Matilde (si commuove)

Attilio    Se me paire l’è ancura chi e nu l’è mortu

Pepin     (si tocca) Ma ti sei abelinau mi son vivu e vegetu….

Attilio    l’unica eredità po’ ese da scignura Matilde…..

Olga       (contenta) Questa essere buona notizia per me…. La signora mi ha sempre voluto bene….

Amalia   Sci pè tu l’è ina bela nutisia….

Attilio    Alura avevu raixun mi…candu dievu che l’eira ina stria e tu invece: oh povera scignura famu de chi…famu de là, son propriu cuntentu de aveghe purtau u cuniu….ti hai vistu cume s’è ricurdà de nui

Amalia   Che disgrasia autru che andà meiu chi va tutu a rabelu….

Olga       Ma signora Amalia non ti arrabbiare io non avere colpa….

Amalia   Sta sita tu….ti hai vistu Attilio a fa du ben? Tutu stortu, speramu che anche tu nu ti vai a feni…(fa ils egno delle manette) ti hai capiu?

Attilio    Ma cose ti dixi….che son chi che stagu mà e nu saciu cose pensà…pè sa storia (a Olga che sta piangendo) E tu nu sta a ciagne che ti duveresci rie, ciutostu tra dui giurni ti devi andà dau nutaiu….poi te spiegu meiu

Olga       Grazie (a Pepin) Sentito Pepin io sono diventata erede

Pepin     Hon sentiu….garda che mi son - cume se dixe - in bon partiu…e se ti voi se puremu marià anche duman….(pacca sul culo)

Olga       Ma cosa dire tu lo sai che il mio cuore è di un altro…..ora noi andare a casa (si alza Pepin dal divano ed escono)…..

Amalia   Son restà sensa parole…..

Attilio    (per sdrammatizzare) Beh aumenu caicosa de bon a Scignura Matilde a l’ha fau

Amali     Ma cose ti dixi?

Attilio    Sci a ta fau restà senza parole…eh eh eh

Amalia   L’hon sempre ditu che ti sei in grebanu….(esce e va in cucina)

Attilio    (la segue) Ma ti sai che mi schersu…..eh eh eh (esce con Amalia e la scena rimane vuota  quando entrano Martino e Rebecca) Amalia aspeita, scherzavu

Scena 7^ Martino e Rebecca

(Entrano abbracciati guardandosi teneramente negli occhi scambiandosi effusioni romantiche)

Rebecca      Son propriu cuntenta nu me paresce vera

Martino      Ti vierai avura candu ghe u diemu au papà e a mama..ti hai vistu i toi parenti cume i eira cuntenti

Amalia   Ciao Martino…..

Attilio    Ciao Rebecca….avemu apena avuu ina nutizia….

Martino  Ma cume alura i toi (rivolto a Rebecca) i han parlau? E menu male che

g’havemu ditu de nu di ren a nesciun….

Amalia   ma cume eli cose g’entra cu sta facenda…..

Rebecca  E na avura basta…..me maire a l’ha tuti i diriti de savè cume ela….

Amalia   Ma dime in po’ ta maire che diriti a l’ha in sciè l’eredità…..

Rebecca  ( stupita ) eredità ma de cale eredità ti parli?

Amalia   ma de chela da scignura Matilde

Attilio    ( per calmare ) carmamuse in mumentu che forsci ghè stau cauche inconprensiun ( al figlio ) alura vui che nutisia l’è che ne vurevi da

Martino  ( abbracciando rebecca ) l’è capitau in miraculu

Attilio    ( che non capisce subito e pensa alle indagini ) dime…..dime….. son innocente nu son culpevule!!!!!!!!!!!

Martino  veramente  ( si avvicina al padre ) u curpevure son mi

Attilio    ( che non ha ancora capito ) tu…….. ti sei stau tu ( drammaticamente ) perché ti l’hai fau?

Martino  ma pa digu ti sei vegnuu abelinau tutu in t’in corpu?

Rebecca  ( che ha capito si rivolge ai suoceri ) Attilio Amalia  chelu che vuremu di l’è che vui stai pe diventà noni n’ha ciamau adanci u meigu

Attilio    Amalia ( si guardano increduli poi abbracciano i ragazzi )

Amalia   cume son cuntenta ( poi teatralmente ) in ragiu de su in tu mesu a ina tempesta

Martino  ( che non capisce ) mi nu capisciu cose l’è che ti voei di

Attilio    te u spiegu mi, ti vei a noscia speransa l’eira che a scignura Matilde se ricurdese de nui in tu testamentu, ti sai nui ghe semu stai sempre aprovu, l’avemu accudìa, curà. Ta maire g’ha fau fin da serva e invece……

Amalia   ( anticipa il marito ) invece sa stria che nu l’è autru  paresce che age  lasciau tutu a Olga

Martino  Olga a badante du nonu? E cume fai a savelu?

Attilio    perché Olga l’è vegnua chi in cu ina lettera che a dieva de presentase da u nutaiu pe ina eredità

Amalia   ela parenti nu ghe n’ha e in ciù prima de ese a badante de Pepin l’eira a badante de a scignura Matilde

Martino  hon capiu ( cerca di rincuorare i genitori ) però pà, garda che i sodi in ta vita nu son tutu

Attilio    sci però diemu che i t’agiuta a sta in po menu, ecu

Amalia   va ben l’è andà cuscì avura duvei pensà au vosciu matrimoniu e au  fiò che sta pe nasce

Martino  Matrimonio?

Amalia   Seguru…cose dirà a gente nu l’è che vurei fa in fioe sensa mariave…

Attilio    Cume ti sei a l’antiga….Amalia…prima duvei pensà au fioe…

Rebecca ( un po acida ) manca ancù in po’ de tempu e poei au fio savemu pensaghe fina nui

Amalia   cose ti vureresci di che nui nu servimu a ren?

Martino  ( per sdrammatizzare ) ma na…na… mama, Rebecca voe dì che nui famu - cume se dixe - i genitori e vui fai i noni e se marieremu in cu u batesimu du fioe

Rebecca  sci.. sci.. l’è propriu lò che vurevu di però avura duvemu andà  (a Martino) andamu?

Martino  sci…sci…. Andamu che l’è tardi ( saluti di circostanza e via )

Attilio    ( amorevolmente alla moglie ) ti sei cuntenta?

Amalia   e ti  me u dumandi! Seguru che son cuntenta e ti vierai  che anche a tua situasiun( facendo riferimento alla morte di Matilde )  se arangierà ( si abbracciano )

                                            Scena 8 detti + Pomponia + Nicola

Nicola    ( entra ) bungiurnu son chi

Attilio    ciau Niculin ……. Ampè u sta ben?

Nicola    ( gli si avvicina ) e tu cume ti fai a cunusce u sciù Ampeiu

Attilio    a parte che l’è in canarin e poei me l’ha presentau Pomponia

Nicola    ( si avvicina ad Amalia ) te l’hon ditu - meschinetu - avura scangia e persune pe de bestie

Amalia   e cose ti voei, meschinetu ( guardando Attilio ) ormai se u tegnemu cuscì, va ben mi vagu de la ( via dalla cucina )

Nicola    ( si avvicina ad Attilio ) vegni vegni chi, sta tranchilu ti vierai che te famu turnà cume noevu, a propositu chi l’è Pomponia? ( CAMPANELLO)

Attilio    ( non gli risponde ) vagu a drove ( va ad aprire e rientra con Pomponia )

Pomponia   bungiurnu ( si avvicina a Nicola gli fa una carezza e lo bacia su di una guancia) ciau Niculin!!!!!!!!!!!! (avrà in mano una bottiglia di spumante)

Nicola    ciau Pomponia cume ti stai?

Attilio    ( fra se ) avura a cunusce

Pomponia   stagu meiu grasie e gardaime in po ( si gira e rigira come una modella ) avei vistu caiche  scangiamentu?

Attilio Nicola ( si guardano e poi guardano Pomponia come per dire no )

Pomponia   alè sciu gardai ben

Attilio    ( inventando ) l’è vera ti hai scangiau curù de cavei

Pomponia   na….na ma cose ti dixi…….gardai meiu

Nicola         ti te sei catà in vestiu novu

Pomponia   na….. gardaime cume son ( cerca la parola ) son…..cume se dixe raggiante

Nicola    l’è vera ti sei anche ciù…..ciù….. ciù bela

Pomponia   bravu Niculin ti hai induvinàu e ti u sai perché son ciu bela

Nicola    perché ti sei….ti sei…….

Pomponia   perché aspeitu in fioe e se sa che ina dona incinta l’è ciù bela. Son de catru setemane…

Attilio    ( sorpreso ) Ah ti aspeiti in fioe? Catru setemane? (conta sulle dita)  tu ti sei chi da pocu ciù de in mese, se po’ savè  …chi….. l’è u furtunau?

Pomponia   ( si avvicina a Nicola ) e chi purereva ese?

Nicola    ( anche lui rimasto sconcertato dalla notizia ) scignura ca nu me garde, mi nu son curpevure

Pomponia   e invece sci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Attilio    ( gridando ) cume sci cosa ti dixi?

Amalia   ( entra dalla cucina ) ma cose ti hai da crià a sa moda, duve ti credi de ese: au mercau?

Attilio    vegni….vegni….. a senti l’urtima…..

Amalia   ( fraintende credendo si tratti di Attilio ) nu dime che i t’ han truvau curpevure

Niculin   Na son mi u curpevure

Pomponia   Sci l’è Niculin ma cume ti hai pusciu pensà che Attilio….

Amalia   (A Niculin) Ma perché ti l’hai fau, povera scignura Matilde….

Pomponia   Eh na chi l’è avura sa Matilde? (arrabbiata)

Niculin       Matilde….Matilde….

Attilio         In mumentu, Amalia nu ti hai capiu (sempre abbastanza agitato)….Niculin l’è curpevure sci ma de in autru reatu,…..se se po’ ciamà cusci…

Amalia    mi nu ghe capisciu ciù ren

Pomponia   ( interviene) ecu Amalia ti vei  son incinta

Amalia   ti sei…sei….. ( come il marito ) incinta?

Pomponia   e u curpevure l’è Niculin

Amalia       Niculin?

Attilio         E sci mi che pensavu che nu ghe…a fese….

Nicola         alura besogna festegià vagu a pià ina butia

Pomponia   nu gh’è besognu hon incuntrau Amedeo u garsun da bitega e g’hon ditu de purta ina butia e caiche bescotu chi a cae cusci brindamu a salute du fioe

Pomponia  (senza Amedeo)nu ghe né besognu, son pasà da a bitega e l’on catà mi, cusci brindamu a salute du fioe

Amalia   na a u fioe, ma ai fioi che deve nasce

Pomponia   ( fraintendendo ) na Amalia, au fioe hon fau l’ecografia e u meigu u l’ha ditu chi son gemelli

Amalia   nu ti hai capiu, mi dievu ai fioi perché nui ti a sai l’urtima nuvità…ecu fina rebecca l’è incinta

Pomponia   Rebecca? Che bela nutisia paresceva che …..( fa il gesto con le dita ) e invece….cume son cuntenta ti hai sentiu Niculin

Nicola    alura tantu pe cumensà mi nu a cunusciu sa Rebecca dunca u curpevure nu son mi

Pomponia   na….na…. de Rebecca na, ghe manchereva, ma de mi sci

Nicola    de tu cose?

Pomponia   ( paziente ) ti te ricordi candu son arivà che ti m’hai purtau a fa in giru chela seira, candu eirimu in ti scoei e  in t’in mumentu de pasciun ti m’hai abrasàu e poi….

Nicola    e poei cose?

Pomponia   Ti m’hai baixau… e poi…

Nicola    e poi?

Pomponia   e poi se semu gardai in ti  oi e poi…

Niculin   (rapito) e poi?

Attilio    (si mette fra i due e li divide) e poi….da chi in avanti l’è vietau ai minuri de 18 ani…. Me paresce….

Pomponia   e poei sci ecu….beh vietau l’è ina cosa nurmale…ti vei Niculin e poi avemu fau…in fio

Nicola    se ti u dixi tu mi nu me ricordu in belu ren

Pomponia   sta tranchilu che l’è tutu ciairu, avura candu ariva Amedeo cu a butia brindamu eh?

Pomponia  (senza Amedeo)sta tranchilu che l’è tutu ciairu, avura brindamu eh

Nicola         (ancora incredulo)se ti u dixi tu mi nu me ricordu in belu ren

Pomponia   sta tranchilu che l’è tutu veru (campanello) Sarà Amedeo in cu a butia vagu drove (esce e rientra con Amedeo)

CON AMEDEO

                                       Scena 8^ detti  Amedeo poi Olga + Pepin

Pomponia   (rientra con Amedeo) Vegni Amedeo…che brindamu fermite anche tu…fane compagnia…magari ciamamu anche Olga….(gomitata d’intesa)

Amedeo      Grazie

Attilio         (sta per aprire la bottiglia)

Amalia       Vagu a pià caiche gotu….(fa per uscire quando sulla porta compare Pepin che sorregge Olga)

Pepin          (entra mentre sorregge Olga)  Agiutu…agiutaime che l’è in mesu pesu mortu….

Pomponia   Olga cose l’e successu (si avvicina per aiutare pepin)

Amalia       (come sopra)Se stà mà famughe fa in testamentu prime che ghe reste seca (fa sedere Pepin sul divano)

Pomponia   cose l’è sucesu? (a Pepin)

Amedeo      (corre verso Olga che anche lei è seduta sul divano mentre si riprende) Olga… Olga…(gli farà aria)

Pepin          S’è sentia mà…nu saciu….

Amalia       Sarà l’emusiun pè l’eredità….

Pomponia   (che nel frattempo era andata in cucina a prendere l’acqua) Teh Olga bevi

Olga           (beve) Grazie stare meglio…avere avuto capogiro

Pomponia   ciamu u meigu?

Olga           No grazie essere andata già da dottore e volevo dire una cosa….( si rivolge ad Attilio ed Amalia ) volevo dire che questa è mia ultima settimana con signor Peppino

Amalia                 ( un po acida )    e sci….u savevu  dautru cantu ti sei dventà ricca

Attilio                  sciu…. Amalia avura basta nu l’è mia corpa sua se a scignura Matilde g’ha lasciau tutu a ela

Olga           No non essere per quello è che avere fatto analisi ed io essere incinta (si commuove)

Tutti           Incinta?

Amedeo      Incinta? (mentre nessuno lo guarda si siede sulla sedia come se stesse poco bene)

Attilio         E chi l’è u curpevure stavota?

Pepin          Uè…nu stame a gardà mi nu gh’entru…

Attilio         Papà nu stavu diendu a tu (guarda Niculin) Niculin nu l’è che ti hai purtau anche Olga in sciè i scoi?

Pomponia   Niculin..ma cose u dixe… l’è vera?

Niculin       Ma mi veramente nu saciu cose di ….mi se hon fau caicosa nu me rigordu

Pomponia   Meschinetu cume fa aricurdase se perde a memoria in menutu sci e un nà

Olga       No veramente non ricordare perché Nicolino non essere stato….lui a me piacere molto ma lui guardare solo Pomponia

Pomponia   Menumale….

Attilio         ma alura….? Parla alè….

Amedeo      Ecco veramente è un po’ di tempo che ci vediamo io e Olga quando lei ha i l pomeriggio libero….(la gurda dolcemente cambiando espressione) che nutisia Olga che nutisia

Olga       (si commuove) Si Amedeo io aspettare tuo bambino….(agli altri) Amedeo  essere giovane ma bravo ragazzo lui volere bene a me…

Attilio    Alura ti sei tu u curpevure?

Olga       (risentita) Certo io vedere solo lui cosa credere

Attilio    Scusa nu vurevu ufendite….ma alura l’è pè l’ho che da in po’ de tempu ti purtavi a spesa a cà e bravu Amedeo

Amedeo Eh sci cuscì purevu incuntrà Olga

Olga       Si vero….Pomponia sapere tutto di noi

Pomponia   sci…l’è in po’ de tempu che Olga e Amedeo i se incuntrava chi a ca e foera candu ela g’aveva a giurnà libera….i fan ina bela cubia i se von ben ma alura brindamu ai fioi che son trei…

Olga Amedeo       Tre?

Pomponia   eh sci nu a savi l’urtima? duvei savè che anche mi e Niculin e Rebecca e Martino aspitamu a cicogna…..

Tutti       (Auguri di circostanza)

Amedeo Auguri a tutti però non posso fermarmi a brindare savei devu andà a travaià seduca me licenzia e ora che aspettiamo la cicogna non posso certo rischiare il posto di lavoro

Amalia   Sta tranchilu che anche se te licenzia Olga te mantegne…

Amedeo Non capisco

Attilio    Ren lascia perde (occhiataccia ad Amelia) Bravu Amedeo ti sei in bravu garsun sta veixin a Olga se u merita…..son proprio cuntentu

Amedeo Grazie…Beh alura mi vagu….

Olga       Potere andare anche ioi a sdraiare su letto 5 minuti non sentire bene?

Amalia   Veramente….ti stai travaiandu

Attilio    E sciù…5 menuti

Amalia   E va ben alura tra deixe menuti chi me raccumandu

Olga       Grazie io andare

Amedeo Vieni ti accompagno. Bona a tuti.

Pepin     Belina che giurnà… e mi avura cose fagu?

Amalia    intantu pe ina setimana ghè ancura Olga e poei vieremu. Avura vegni in cu mi de là ( via dalla cucina ) andamu a pià i goti (escono Amalia e Pepin)

SENZA AMEDEO

Amalia       Vagu a pià caiche gotu….(fa per uscire quando sulla porta compare Pepin che sorregge Olga)                                     

Scena 8^ Detti +Pepin e Olga

Pepin          (entra mentre sorregge Olga)Agiutu…agiutaime che l’è in mesu pesu mortu….

Pomponia   Olga cose l’e successu (si avvicina per aiutare pepin)

Amalia       (come sopra)Se a stà mà famughe fa in testamentu prima ca ghe reste seca

Pomponia    Cose l’è succesu? (A Pepin)

Pepin          S’è sentia mà…nu saciu….

Amalia       Sarà l’emusiun pè l’eredità….

Pomponia   (che nel frattempo era andata in cucina a prendere l’acqua) Teh Olga, bevi

Olga           (beve) Grazie stare meglio…avere avuto capogiro

Pomponia   ciamu u meigu?

Olga           No grazie essere andata già da dottore e volevo dire una cosa….( si rivolge ad 

                   Attilio ed Amalia ) volevo dire che questa è mia ultima settimana con signor

                   Peppino

Amalia       ( un po acida )    e sci….u savevu  dautru cantu ti sei diventà ricca

Attilio    sciu…. Amalia avura basta nu l’è mia corpa sua se a scignura Matilde g’ha

                lasciau tutu a ela

Olga       No non essere per quello …è che avere fatto analisi ed io aspettare bambino (si

               commuove)

Tutti       Ti aspeiti in fioe??

Attilio    E chi l’è u curpevure stavota?

Pepin     Uè…nu stame a gardà mi nu gh’entru…

Attilio    Papà nu stavu diendu a tu (guarda Niculin) Niculin nu l’è che ti hai purtau anche

               Olga in sciè i scoi?

Pomponia   Niculin..ma cose u dixe… l’è vera?

Niculin   Ma mi veramente nu saciu cose di ….mi se hon fau caicosa nu me rigordu ren…

Pomponia   Meschinetu cume fa aricurdase se perde a memoria in menutu sci e un nà

Olga       No veramente non ricordare perché Nicolino non essere stato….lui a me piacere

                molto ma lui guardare solo Pomponia….

Pomponia   Menumale

Attilio    ma alura….? Parla alè….

Olga       (si commuove) Essere di Amedeo….

Tutti       Amedeo?

Amalia   U garsun da bitega?

Pomponia   Scia avei capiu  l’è pè l’ho che l’eira in po’ de tempu che u vegneva vurentè a

                    purta a spesa a ca

Olga       Si vero….Pomponia sapere tutto di noi

Pomponia   sci…l’è in po’ de tempu che Olga e Amedeo i se incuntrava chi a ca e

                    foera candu ela g’aveva a giurnà libera….i fan ina bela cubia i se von ben

Attilio    Alura u l‘è Amedeo u curpevure?

Olga       (risentita) Certo io vedere solo lui cosa credere

Attilio    Scusa nu vurevu ufendite….

Pomponia    beh alura brindamu, i fioi son trei…

Olga          tre?

Pomponia    eh sci nu savei l’urtima eh sci duvei savè che anche mi e Niculin e Rebecca e

Martino aspitamu a cicogna…..

Olga       Potere andare a sdraiare su letto 5 minuti non sentire bene?

Amalia   Veramente….ti stai travaiandu

Attilio    E sciù…5 menuti

Amalia   E va ben alura tra deixe menuti chi me raccumandu

Olga       Grazie io andare

Pepin     Belina che giurnà… e mi avura cose fagu?

Amalia    intantu pe ina setimana ghè ancura Olga e poei vieremu. Avura vegni in cu mi de

               là ( via dalla cucina ) andamu a pià i goti (escono Amalia e Pepin)

Pomponia   ( vede Attilio un po’ agitato ) cose ghè Attilio, nu ti sei cuntentu che ti stai pè

                   ese nonu e barba in t’ in corpu sulu

Attilio     son cuntentiscimu. Sulu che hon sempre sa preucupasiun pe chelu che l’è capitau

                a scignura Matilde

Nicola     chi l’è avura sa Matilde? Garda Attilio nu sta a fa l’abelinau che nu ti hai ciù l’età

Pomponia   na Niculin nu ti hai capiu ben; to frai l’è preocupau pe chele indagini che i

                   carabinei fan in scie a morte de a scignura Matilde

Nicola     a scignura Matilde l’è morta che pecau…… e cume l’è sucesu?

Pomponia   vegni andamu a dà sa nutisia a Ampelio

Nicola         che nutisia

Pomponia   Ghe andamu a di che tra caiche tempu l’ariva a cicogna…

Nicola         Seguru tra auxeli se capisce.

Pomponia   Seguru..bravu anche a cicogna l’è in auxelu ti vei che ti cumensi a imparà…

Nicola         Merito tuo che ti sei ina vera esperta… de auxeli Cume Ampelio..cume in

                    curumbu…(inizia a straparlare)

Pomponia   seguru..Niculin ti stai ben?

Niculin       (esce verso la camera facendo i versi dei vari ucceli come nel primo atto)

                    Curumbu…(verso) Cicogna (verso) ecc. ecc.

Pomponia   Niculin aspeita che te spiegu meiu  vegni pecin ( via dalle camere)

                                          Scena 9^ Attilio + Martino

Martino    papà ti a sai l’urtima? Hon da date ina nutisia

Attilio     ( si alza e porge i polsi come se dovesse essere arrestato ) in’autra…hon capiu

                son pruntu

Martino    ma no….ma no…. Cose ti hai capiu? Ti sei innocente. Sci papà, avura te spiegu

                 cume l’è andà: setite e stame a sente: l’è vera che a scignura Matilde l’è morta

                 avelenà ma tu nu ti g’entri pe ninte perché paresce che a scignura Matilde a

                 l’age spantegau tutu l’ortu in cu u velen de rati perché g’eira in cuniu servaigu

                 che ghe mangiave sempre tutu

Attilio    ecu perché truvavu sempre de sgarbi in tu teren

Martino    lascime fenì. Te dievu  u cuniu a fin u l’ha fau indigestiun de velen e candu ti

                 l’hai piau tu l’eira già moribondu, ma tu nu ti purevi savelu dunca ti sei

                 innocente

Attilio    ti voi di che a scignura Matilde a l’è morta perché l’ha mangiau u velen che l’ha spantegau ela?….

Martino  se guru l’è cume in suicidiu…avemu risoltu u casu.. Ti sei cuntentu?

Attilio      seguru che son cuntentu ( poi si atteggia ) ma mi u savevu, nu l’eiru preucupau; e ghe manchereva! Nu ghe pensavu ciù da tempu….

Martino  (indica la bottiglia) Ma ti u savevi già che ti hai preparau a butia pè festegià?

Attilio    na veramente duvemu ancura droevila …bravu cuscì festegiamu a risulusiun du casu…e l’arivvu du fioe e poi …a cicogna de Pomponia…

Martino  De Pomponia? Perché anche ela? (mima la pancia) e de chi l’è de Amedeo?

Attilio      na…na….. da Niculin….

 

Martino    Niculin???????????u barba Niculin?

Attilio   sci anche se elu meschinetu dixe de nu ricurdase ren, ma ghe pensai ti vai in cu in tocu de sciorba cume Pomponia e nu ti te ricordi ren ( risatina )

Martino    va ben cuscì u barba se sistema, fina elu e se sistema ben in cu Pomponia

                (mima le fattezze di una bella donna ) e mi che credevu che Pomponia e Amedeo….

Attilio    Na Amedeo n’aspeita in autra de cicogna ma in cu Olga…paresce che l’è in po’ che si dui…. E poi anche elu s’è sistemau perché Olga l’è in bon partiu l’è ina ereditiera ela….

Martino  Che giurnà ancoi a cicogna s’è divertia  in cu nui eh?

Attilio    cuscì alura sei tuti sistemai e menu male che mi hon esperienza e se cose nu me capita ciù  eh eh

Martino  Menomale….beh pà….avura dopu tute se bele nutisie devu andà da Rebecca…Ciao saluta tuti…

Attilio    Ma aspeita nu ti te fermi pè in gotu?

Martino  Na te lasciu festegià in cu a mama…ciau nonu (esce ridendo)

Attilio    Eh sci festegià in cu a mama…va ben che in te si urtimi tempi da candu se tegne in po’ de ciù avemu festegiau anche nui… però avura che semu noni….anche se mi me sentu ancu….(si da le pacche come tarzan)

                                                     Scena finale

                   +

22Entra Amalia da sola con in mano un vassoio con bicchieri

Amalia   Ecu chi avura puremu fes…te…già (si guarda intorno e vede solo Attilio) ma duve son tuti?

Attilio    Son andai a festegià da suli….nona…se ti voi puremu festegià anche nui.. (si avvicina tipo gattone)

Amalia   Eh ciantila Attilio….dai che de l’à ghe to paire… e poi cose festegiamu?

Attilio    Beh a mia inucensa…Martino m’ha dau ina bela nutisia poei te contu..e poi diventamu in te in corpu sulu noni e tu tanta e mi barba…e poi nu saciu, alè festegiamu e basta…se ti voi puremu anda a fa in giru in sciè i scoi anche nui…

Amalia  Veramente…Attilio…se te ricordi ben avemu già festegiau caiche vota urtimamente…

Attilio    Sci l’è vera u tou scangiamentu u n‘à…ringiovanii, son cusci cuntentu

Amalia   Ecu bravu me fa piaxè perché te devu di ina cosa (preoccupata)

Attilio    Dime…

Amalia   mi nu saciu cose pensà e nu saciu cume dilu . Attilio ….ma hon già 10 giurni de ritardu forsci avemu festegiau tropu… speramu ben

Attilio    (agitatissimo)Ah cose ti dixi…me sentu ma…ah  nu l’è vera…. Ti te sbai…nu l’è puscibile a noscia età nonu e paire…cose dirà a gente…na na l’è in schersu avura vagu a ciamà u meigu….(esce concitato)

Amalia   Attilio aspeita….nu l’è ancora ditu e poi a gente lascila parlà..(al pubblico) Eh menu male che eiru mi a l’antiga…(esce dietro ad Attilio) Attilio…

                                                                  SIPARIO

 

 

 

        

 

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 9 volte nell' arco di un'anno