U certificatu!!

Stampa questo copione

U certificatu !!

Commedia brillante in due atti

Di Roberto Mandica

La storia si svolge in un isolato, delimitato da due abitazioni modeste. Quella di Tanu, dal lato opposto all’ingresso dell’isolato è caratterizzata dalla presenza al lato della porta  di una sedia sdraio, un tavolino con una o due sedie ) mentre quella dal lato dell’ingresso con un tavolino e due sedie.

Personaggi:

TANU: Marito di Rosa

ROSA: Moglie di Tanu

PETRU: Marito di Brigida

BRIGIDA: Moglie di Pietro e sorella gemella di Rosa

CLAUDIA: Figlia di Rosa e Tanu

DOTTORE: Nuova guardia medica

LINA: Mamma di Rosa e Brigida

COMPARSA:

I° ATTO

TANU: (nullafacente, si finge malato per vivere sulle spalle della moglie. E’ seduto su una sedia sdraio in completo relax.  Chiama la moglie))  Rosa! Rosa!...............…. Rosa!..... Rosa!!

ROSA: (entra Rosa, donna lavoratrice con una cesta vuota per raccogliere la biancheria asciutta, appesa sotto la finestra della propria abitazione) Tanu, chi voi?

TANU: E chi ci vosi mi nesci. Mi stava vinendu na cosa i quantu voti teppi e chiamari !

ROSA: stava pigghiandu a cesta pii robbi! Mi rimproveri sempri, pi du voti chi chiamasti!

TANU: Quattru! Ti chiamai, quattru voti! U sai chi sugnu malatu e non pozzu fari sforzi i nudda manera.

ROSA: E comu fazzu mu mu sperdu. Ndavi sei misi chi si malatu. E i tandu non haiu cchiù paci!

TANU:  Tu non hai paci!! U malatu sugnu ieu, non tu!!

ROSA: (quasi a giustificarsi )Pi tia non haiu paci!! Ma tu u sai chi certi siri sugnu cusì stanca chi a malata sembru ieu!!! Insomma  dimmi chi voi?

TANU: E l’ura da C?                              

ROSA: A chi?

TANU: A C!

ROSA: O malanova! Chi è carchi nova malatia?

TANU: A storta chi si! A C…. a vitamina C…. (ancora Rosa non capisce) A premuta d’aranci! Gniuranti!

ROSA: Si tu a rangiata a  chiami C, comu capisciu!

TANU: A chiamu C,  non mi parru troppu e mi mi stancu!  Ma cu tia chi non capisci nenti fici u doppiu du sforzu!’

ROSA: Dassa mi vaiu mi ta pigghiu, chi non mi stai facendu cunghiudiri nenti! (entra in casa)

PETRU: (entra dal vicolo vestito con indumenti da lavoro) Ciau Tanu, comu iamu?

TANU: Ciau Petru. (alzando la voce per farsi sentire anche dalla moglie) E comu voi mi vai! Peggiu i ieri! Sugnu stancu mortu.

PETRU: A cu ciu dici, zappai finu a ora ndi l’ortu, poi mi sistemai i nimaleddi e  prima n’eppi e giustari n’armacera ch’era franatu.

TANU: E cosi belli, sti cosi prima i faciva puru ieu?

PETRU:E tu chi facisti?

TANU: Mi isai prestu, mi vistia, fici na bella collazioni….

PETRU: E poi ti mintisti mi lavuri?

TANU: Vuliva Petru! Ma ndavi i l’ottu chi sugnu settatu ccà, chi cercu a forza pi mi fazzu carcosa e nenti!  a malatia non mi faci fari nenti!

PETRU: Ma Tanu, ora ndavi se misi chi si malatu ma ieu ancora non capiscia i chi soffri?

TANU: ieu soffru i na malatia rara, na malatia psicologica mentali.

PETRU: E comu a pigghiasti?

TANU: Lavurandu!

PETRU: (preoccupato) Comu lavurandu? Vo diri chi unu comu a mia, chi lavura da matina a sira, rischia mi cadi malatu?

TANU: Si lavuri assai, rischi!

PETRU: Ma sta malatia ndavi nu nomu?

TANU: certu, tutti i malatii ndannu nu nomu, sinnò chi malatii sunnu!

PETRU: E chista comu si chiama?

TANU: Comu si chiama… (cercando di trovare un nome) comu si chiama…. A si!! Si chiama “Troppus Lavurus”, è latinu!

PETRU: Capiscia, capiscia! E dimmi chi medicini ti ordinaru?

TANU: Quali medicini. Sta malatia si cura sulu non facendu nenti e riposandu da matina a sira!

 

ROSA: (entra)  ccà a rangiata. Voi carchi autra cosa o pozzu cogghiri i robbi?  (appoggia il bicchiere su un tavolino vicino a Tano e si avvia ad appendere i vestiti, e nota Petru)  Ah ciau Petru, cca si, non t’era vidutu? Ti portu na rangiata puru a tia?

PETRU: No Rosa, grazi!.

ROSA:  Chi, finisti mi lavuri? (intanto Tano cerca di raggiungere il bicchiere senza staccare la schiena dalla sdraio ed ovviamente non lo riesce a raggiungerlo)

PETRU:  Speriamo di si! Mi staiu cugghiendu i l’ortu.

ROSA: Dassa mi mi sbrigu mi vaiu puru ieu chi si fici tardu. U senti a to cugnatu, quantu lavura. (notano entrambi la gestualità di Tano) Ma chi malanova ndai?

TANU: No rivu!

ROSA: (gli porge il bicchiere e torna al proprio lavoro) E botta i citu, mancu mi iasi a schina poi?

TANU: Sugnu ma..la…tu!! (si beve l’aranciata) Petru  è bonu e poti lavurari. Finu a quandu stesi bonu, puru ieu faciva tutti sti cosi! Ora non cia fazzu! Tu spera mi guarisciu prestu e poi vidi quantu lavuru (finito di bere l’aranciata) Rosa veni ccà prestu!!

ROSA: (preoccupata) Chi ndai ti fici mali a rangiata?

TANU: (gli porge il bicchiere)  Te posulu.

ROSA: Dammi ccà!  ( lo posa sul tavolino) Ieu curru o giardinu. Si ti fidi porta intra nda cesta i robbi.

TANU: Ieu tentu ma trasu….., ma non ti siccuru nenti!

ROSA: Fai chiddu chi poi, voli diri  chi sa trovu ancora ccà a trasu ieu. (esce)

TANU: (aspetta che esce la moglie e poi salta dalla sedia) E chi ci vosi mi si ndi vai, ca non cia faciva cchiù mi staiu settatu!

PETRU:Ma Tanu chi, ti passau tuttu!

TANU: (preoccupato che il cognato possa capire tutto) Petru, tu non hai ed essiri fissa!  A malatia l’haiu sempri, ma chianu, chianu, mi staiu ripigghiandu! Però si me muggheri si ndaccorgi, cumincia nautra vota ca litania: fai chistu, e fai chist’autru e pigghia da cosa…portimi chiddautra

PETRU: A cu ciù dici!

TANU: e sai chi succedi?

PETRU: No, chi succedi

TANU: Chi a malatia s’aggrava,  e pozzu puru muriri!

PETRU:  Moriri!! Ma allura è propriu brutta sta malatia!! Ma to muggheri chi dici?

TANU: E chi voi mi dici?

PETRU: vistu chi tu non fai nenti, a idda non ci duna fastidiu?.

TANU: Ma  chi dumandi fai.  Pari chi non canusci a to cugnata Rosa!

PETRU: Apposta! Siccomu è a soru i me mugghieri, pinzai chi erunu i stessi!

TANU: Ma tutti i fimmini sunnu i stessi! Basta chi si pigghiunu pu so versu e fannu tuttu chiddu chi unu voli.

PETRU: Cusi è! Allura sai chi ti dicu, chi ora ndavanti, comu prima cosa mi vardu a saluti e lavuru i menu! E me muggheri chistu l’’avi e capisciri.  (Si siede davanti all’uscio di casa)

BRIGIDA: (moglie di Pietro, sorella gemella di Rosa si dimostra acida ed autoritaria con il marito) Ti cugghisti? Era ura! (Tano inizia a mimare un mal di schiena e si risiede nella poltrona)

PETRU: Ciau Brigida! Sugnu stancu mortu! Lavurai comu o dannatu finu a ora

BRIGIDA: (aggredendolo) Pirchì, forsi ti risulta chi ieu mi ripusai!

PETRU: (intimorito) No, chi dici.  Ma tuttu stu lavuru mi ndebbuliu e non mi sentu tantu bonu. I quantu zzappai Mi dolunu tutti i brazza! Piffavuri, bella i to maritu, ma nesci na birra frisca mi mi ripigghiu.

BRIGIDA: E chi, oltri e brazza ti dolunu puru i gambi! Si nda siti, trasi e pigghiettilla!

PETRU: Certu chi quandu parri cu mia ietti melii da bucca.

BRIGIDA: Senti Petru, si na finisci autru chi meli, iettu denti, i toi però!.

PETRU: Bonu chi capiscia!

BRIGIDA: Eh dici chi è stancu!

PETRU: Cui, ieu? Ca quandu mai, capiscisti malu. Sugnu friscu come e rosi.

BRIGIDA: Allura vistu chi si friscu e ngurrutu, danci na pulizzata a sta rua chi faci schifu.

PETRU: Ma pirchì sempri ieu?

BRIGIDA: E cu voi mu faci. Tanu chi è malatu o da poveretta i me soru chi non sapi aundi mi sbatti a testa u primu.

PETRU: E già, pirchì ieu sacciu aundi ma sbattu.

BRIGIDA: Aundi a sbatti tu no sacciu. Ma natri 5 minuti, si na finisci, sacciu aundi ta sbattu ieu! (rientra in casa)

PETRU: (amareggiato prende la ramazza ed inizia a pulire a terra, rivolto a Tano che intanto se la ride sotto i baffi)  Tu i fa facili i cosi. I fimmini su tutti i stessi… l’ha pigghiari pu so versu….A vidisti? Nautru pocu, mi pigghiava idda…. !!! (continua a spazzare mentre Tano seduto se lo gusta) …… U sai chi stava penzandu, chi nta me vita, fuia sempri sfurtunatu. Penza chi supra a du soru gemelli, praticamenti i stessi! A santa ti tuccau a tia e a diavola a mia.

TANU: E si tu si fissa a curpa non è a mia! A tia ti pari chi basta unu mi dici chi è malatu e tutti su pronti mi nci cridunu! Ci vonnu provi!

PETRU: Comu provi?

TANU: Pi essiri ufficialmente malatu, l’avi e scriviri nu medicu supra a carta. Sentisti mai parrari di certificatu i malatia! Eccu, u vidi? (tira da un taschino un certificato medico molto usurato e lo porge a Petru) Chi sugnu malatu no dicu ieu, ma chistu!

PETRU: (apre con delicatezza il foglio e legge) U.. certificatu!!! Ma Tanu, (fa due conti a mente) stu certificatu ndavi cchiù i sei misi, non scadiu!

TANU: Scadiva si m’era ripigghiatu. Ma siccomu ndavi i tandu chi su malatu, ancora è bonu!!

PETRU: (continua a ramazzare anche davanti la casa di Tanu) Allura comu prima cosa, mi ndaiu e procurari nu certificatu puru ieu. (continua a ramazzare) Mamma chi stanchizza! a rua i scupari ci mancava! Tu si malatu e stu lavuru tocca sempri a mia.

TANU: Certu chi avi ragiuni to muggheri, si troppu esageratu! Pi na scupata i rua.

PETRU: Senti a chist’autru! Parra giustu iddu chi no fici mai!

TANU: Pi tua informazioni, prima mi cadu malatu era u cchiù randi scupaturi du paisi! Comunqui, ora ti fazzu vidiri chi puru nu malatu, nte me condizioni, rinesci mi scupa a rua! (gli prende la ramazza)

PETRU: Chi, vo lavurari?

TANU: Facimu cusì, mentri ieu  pulizzu, tu ti riposi.

PETRU: Chistu è nu mumentu storicu! Tanu chi lavura, chista ma vogghiu propriu vidiri!! (si avvicina alla sedia dove era seduto Tano per sedersi)

TANU: Prima mi ti setti e mi ti vardi u spettaculu, trasi da cesta i robi intra….

PETRU: (indisponendosi) Vabbonu!! ( prende la cesta)

TANU: ……. e puru su biccheri.

PETRU: Puru!! ( rumoreggiando prende anche il bicchiere ed entra in casa di Tano). Tuttu ieu, tuttu ieu! Puru i so cosi….

TANU: (tiene la ramazza senza usarla mostrandosi soddisfatto nell’aver fregato il cognato) Ebbonu ca fa longa! U sai chi ti dicu chi ta vergognari, si propriu nu malu lavuraturi!!

CLAUDIA: (arriva dal vicolo) Ciau Papà, non ci pozzu cridiri, stai lavurandu?

TANU: Mi staiu sfurzandu mi fazzu carcosa! Non è giustu ca rua a scupa sempri to zi Petru. Varda chi vinni pulita

CLAUDIA: E u ziu aund’è?

TANU: U mandai intra ndi nui mi si mbivi nu biccheri d’aranciata e mi si riposa nu pocu.

PETRU: (esce) Ciau Claudia, Tanu u biccheri u misi intra o lavandinu.

CLAUDIA:  Ciau ziu, ti ripusasti? u vidisti che bravu me patri chi scupau tutta a rua? (entra in casa)

PETRU: (rivolto a Tano) Comu scupasti tutta a rua?

TANU: E vabbonu Petru u sai chi giovini sunnu distratti. Ieu ci dissi chi a scupammu aniti e idda capisciu chi fuia ieu. Però, varda chi vinni bella,  teni ccà sta cosa, chi tuttu stu lavuru mi ndebuliu. Dassa mi mi settu.

PETRU: (senza aver capito nulla)A ragiuni vinni bella pulita. Dassa mi vaiu puru ieu a casa  e speriamo chi me mugghieri non avi atri lavuri mi mi faci fari. (entra in casa lasciando la ramazza accanto all’ingresso della propria abitazione)

TANU: E povuru maccarruni comu si faci sfruttari. Brigida aviva bisognu i nu maritu  comu a mia e poi vidimu si lavuri non si faciva tutti idda.

CLAUDIA: (esce) Pà, ma a mamma non c’è?

TANU: Io, nti l’ortu. (nota che la moglie sta tornando) Alaccà chi si cogghi!! Vardala è carrica comu na scecca! Però non è giustu, to mamma avi bisognu d’aiutu e nui l’amu e iutari……….. Claudia va e danci na manu!

CLAUDIA: (mentre aiuta a Rosa) O mà, tu non ci poi cridiri, ma u papà scupau tutta a rua.

ROSA: Piddaveru Tanu facisti chistu?

TANU: (inizia a commiserarsi) Cara mugghieri, non pozzu mi ti viu lavurari sulu a tia senza mi fazzu nenti. Circai du pocu i forza chi putiva aviri e mi misi mi scupu a rua. Poi cu l’urtimi energii, ma propriu l’urtimi, riniscia mi trasu puru a cesta i robbi. Ma ancora è troppu prestu mi fazzu sforzi, esagerai  e ora non tegnu a dritta. (mima di svenire)

ROSA: (lo sorregge) Claudia prestu, iutimi!! Tanu non vogghiu mi ti senti mali. Ora statti tranquillu chi ci penzu ieu pi tuttu e si ndaiu bisognu d’aiutu…

TANU: (con un filo di voce) Chiama a Claudia.

CLAUDIA: Si, chiama a mia.

TANU: Trasimu pi intra chi  stu lavuru mi iapriu na fami chi non viu i l’occhi.

ROSA: iamu, prestu chi ti preparu nu bellu piattu i pastina cu l’ogghiu!!

TANU: Quali pastina!! Pari chi sugnu malatu i panza. m’à fari na bella friuta i pipi e patati. (entrano tutti in casa)

 PETRU: (esce di casa con due sacchi neri dell’immondizia pieni) E ti pariva chi mi dassava  mi mi riposu. Pari chi soffri si mi vidi settatu. Trova sempri chiddu chi mi fazzu. Ah si carchi Santu mi sentiva e mi iutava na vota pi sempri (entra il dottore e si avvicina alle abitazioni cercando d’individuare quella per la quale è stato chiamato) E chistu cu è? Bongiornu, dicitimi chi aviti bisognu?

DOTTORE: Buongiorno, perdoni il disturbo, sto cercando l’isolato 3A di via Rizzo è questo?

PETRU: No signore, chisto è l’isolato 3. Il 3A è chillo dopo. E scusasse si pote sapire a chi state cercando?

DOTTORE: Al signor Eugenio Cavatappi!

PETRU: Site chillo della Rai! Finalmenti!!! Eugeniu si avantau sempri chi non pacau mai u canuni. E ora lo aviti pizzicato! Bravu!!

DOTTORE: No guardi si sbaglia, io sono la nuova guardia medica del paese e sono stato chiamato per un intervento.

PETRU: Nu medicu?

DOTTORE: Si.

PETRU: E faciti i certificati i malatia?

DOTTORE: Certo anche.

PETRU: E quali Santu vi mandau?

DOTTORE: Io sono mandato dall’ASL.

PETRU: (rivolgendosi al cielo) Grazi Santu ASL, chi sentisti i me preghieri. Dutturi haiu bisognu chi scriviti chi sugnu malatu e chi non pozzu lavurari.

DOTTORE: Un momento. Le certificazioni mediche vanno rilasciate solo dopo un’accurata visita.

PETRU: E visitatimi piffavuri.

DOTTORE: Qui?

PETRU: (indicando la sedia di Tanu) Megghiu fora, non vogghiu mi si nd’accorgi me muggheri.

DOTTORE: Capisco, vuole che sua moglie non sappi nulla, per non spaventarsi.

PETRU: E non sulu, si capisci carcosa  penzu cu medicu non basta… servi u becchinu!!.

DOTTORE: Addirittura!! Evidentemente soffre di una grave forma di sindrome apprensiva. (apre la valigetta è mette sul tavolino l’occorrente per la visita e la certificazione) Allora mi dica: cosa si sente?

PETRU: Dottori, ieu lavuru assai.! Nto canteri, o giardinu, nta stadda e quandu tornu a casa me muggheri è pronta cu restu du lavuru.  certi siri sugnu cusì stancu, chi non viu l’ura mi vaiu mi mi curcu!!

DOTTORE: E la mattina come si alza.

PETRU: Mi iasu bonu.

DOTTORE: E tutto questo lavorare, oltre una giustificata stanchezza recuperabile con il sonno, quali altri fastidi le provoca?

PETRU: Ancora nuddu. Ma dottori, si lavuru assai mi poti veniri a malatia i me cugnatu e mi moru.

DOTTORE: E scusi, di quale malattia soffre suo cognato?

PETRU: Si chiama “ Troppus Lavurus” è latinu!

DOTTORE: Troppus lavurus? E che razza di malattia è?

PETRU: razza brutta dottori! E’ na malatia  chi ci cacciau a forza pi mi lavura e  me cugnata e me niputi l’hannu e serviri e riveriri i quandu si iasa a quandu si curca.

DOTTORE: E da quanto tempo soffre, diciamo di questo strano morbo?

PETRU: Quali morbu, na malatia!! U certificatu medicu ndavi cchiù i sei misi!!

DOTTORE: Ed ha fatto altre visite in questi sei mesi?

PETRU: No!

DOTTORE: E prende qualche medicina?

PETRU: A mia mi dissi chi ci ordinaru non mi faci nenti e mi si riposa!

DOTTORE:   Mi sta dicendo che suo cognato, grazie ad un certificato medico di sei mesi fa, per giunta scaduto, la cui diagnosi indica una malattia che personalmente non ho mai sentito, non fa un bel niente dalla mattina alla sera, facendosi servire dai congiunti in tutto?

PETRU: Propriu cusì!

DOTTORE: (cominciando a capire tutto) E se ho capito bene, visto che lei lavora tanto e lui viene servito e riverito, vorrebbe un certificato medico per fare quello che fa suo cognato.

PETRU: Bravu dottori! siti nu prufissuri, aviti nu ciriveddu tantu! Capiscistivu tuttu. Allura prestu, facitimi stu benedittu certificatu.

DOTTORE: (tornando serio) Sa che le dico, che lei non ha un bel niente! Ed io non le faccio nessun certificato. Aiuti sua moglie invece e non pensi a stratagemmi per non lavorare. Ed adesso mi faccia andare via  che un vero malato mi sta aspettando.

PETRU: Vui non capisciti nenti! Siti nu medicheddu i quattro sordi! Ssi moru i lavuru, vi vegnu nto sonnu e vi pigghiu di pedi. Dassati mi vaiu mi iettu sta spazzatura, chi non haiu tempu i perdiri cu chistu! (Petru esce dall’isolato con i sacchi della spazzatura).

DOTTORE: (mentre raccoglie le proprie cose) Al giorno d’oggi, se ne sentono di tutti i colori!

BRIGIDA: (esce di casa)  Ma chi malanova ci voli mi ietta du sacchi i spazzatura. E chiddu cu è? (Nota l’attrezzatura da medico) Nu medicu! (corre da lui) Bongiornu dottori. Chi?, pircasu si sentiu mali me cugnatu?

DOTTORE: Suo cognato? Chi, il signore che era seduto in questa sdraio?

BRIGIDA: Sicuramenti si!, iddu è sempri sittatu ddocu! Ma dottori u criu chi s’aggravau?

DOTTORE:  Aggravare? Il signore non ha un bel nulla. Si vuole far credere ammalato per non lavorare e vivere sulle spalle della moglie!

BRIGIDA: Comu, non avi nenti?

DOTTORE: E’ un finto malato!

BRIGIDA: U faci apposta!  E scusati, ma me soru, cioè a mugghieri,  sti cosi i sentiu?

DOTTORE: Purtroppo no! Quando diciamo l’ho visitato eravamo soli.

BRIGIDA: E spittati ca chiamu e ciù diciti puru a idda chiddu chi mi dicistivu  a mia.

DOTTORE: Mi scusi ma non posso perdere altro tempo, debbo scappare, sono in ritardo per una visita a domicilio ed a proposito, stia attenta anche al cognato, che debbo presumere sia vostro marito, perché ho la sensazione che finga pure lui (esce)

BRIGIDA:  (ancora incredula) E cu su magginava! Tanu finu a ora ndi pigghiau pi fissa!! Ci l’haiu e diri subitu a me soru!  E varda a chiddu me maritu, chi voli fari u stessu. Ora capisciu pirchì urtimamenti continuava  mi si lamenta, mi dici che stancu, chi non c’ha faci! Vuliva fari comua Tanu!

PETRU: (rientrando vede la moglie) Brigida, piffavuri pi oi basta, non cia fazzu cchiù!.

BRIGIDA: Scummettu chi si stancu?

PETRU: Stancu mortu! Tu mi fai lavurari troppu!

BRIGIDA: Siii, pirchì u lavuru ti faci mali?

PETRU: Ma tu u sai chi u troppu lavuru poti purtari malatii. U vidi a Tanu comu si ridduciu.

BRIGIDA: (cominciando a dimostrare nervosismo) E chi voi Tanu è malatu! Ndavi sei misi che malatu! Pirchì è malatu, veru?

PETRU: malatu fermu!

BRIGIDA: E già,… malatu fermu! E ora scummettu chi mi vo diri chi puru tu ti senti malatu comu a iddu.

PETRU: (pensando che l’occasione vada sfruttata per dichiararsi ammalato) Comu facisti mi ti ndaccorgi! Ieu non tu voliva diri non mi ti schianti, ma ormai u scopristi. Pigghiai a stessa malatia! Poti essiri chi ma brischiau iddu!

BRIGIDA: Sicuramenti ta mbrischiau iddu!

PETRU:Ma dimmi na cosa dundi u capiscisti, da facci?

BRIGIDA: (sempre più nervosa) Cchiù chi da facci, i l’occhi niri!

PETRU: Ndaiu l’occhi niri?

BRIGIDA: (cerca qualcosa per colpire Petru) Ancora no! Nautri cincu minuti. E non sulu l’occhi, a vidiri comu ti senti l’ossa.

PETRU: (preoccupato) Comu?

BRIGIDA: Tutti rutti!

PETRU: Tutti rutti!! Ma scusa a Tanu l’occhi non ci diventaru mai niri e oltri a schina non dissi mai chi ci dolunu tutti l’ ossa!

BRIGIDA: Ma Tanu non è maritatu cu mia. (afferra la ramazza) mbrugghiuni porcarusu. Veni ccà chi ta fazzu viniri ieu a malatia!

PETRU: Ma Brigida, carmati!

BRIGIDA: Mi carmu! Tu dicu ieu si mi carmu. Mi vulivi mbrugghiari veru? U lavuru è assai! Vulivi mi lavuru sulu ieu. Non hai rispettu pi to mugghieri!

PETRU: Scusa Brigida! Scusa.

BRIGIDA: E troppu facili mi cerchi scusa ora. Pi punizioni d’ oggi in avanti, mi iuti puru nte surbizzi da casa e appena ti sentu diri chi si stancu, quant’è veru chi mi chiamu Brigida. Ti ndi dugnu tanti, ma tanti,  chi pi quantu mulingiani ti nesciunu, facimu parmigiani pi nu misi! !

PETRU: Pirdunimi no fazzu cchiù! (entrano  in casa)

TANU: (entra in scena dopo aver mangiato e si siede sulla solita sedia) Mamma mia comu mi sentu! Sicuru mi fici mali carcosa? Ma chi cosa. Claudia….. Claudia….. ma varda si riva. Claudia ….. Claudia.

CLAUDIA: (entra in scena) Chi papà pircasu mi chiamasti?

TANU: Certu figghia chi sta scumbigghiandu tutta a to mamma. Si non vi chiamunu almenu quattru voti, non sentiti!

CLAUDIA: E bonu papà e chi stava lavandu i piatti e cu l’acqua perta non si senti nenti! Chi voi?

TANU: Nu pocu d’acqua e bicarbunatu, penzu chi carcosa mi fici mali, ma non capisciu chi cosa?

CLAUDIA: I pipi fritti forsi?

TANU: Ma quandu mai i pipi mi ficiru mali!

CLAUDIA: Allura furu i patati fritti?

TANU: I patati! Ma quandu mai i patati mi ficiru mali!

CLAUDIA: l’ova fritti?

TANU: L’ova di nostri iaddini? Ma chi dici!

CLAUDIA: Allura chi potti essiri?

TANU: Tu dicu ieu, fu a pira!

CLAUDIA: A pira!!!.  Ma cumu si cià dununu puru e malati chi faci beni!

TANU: Na vota figghia!!! Ormai nui malati quandu mangiunu frutta cattata, rischiamunu rossu!!

CLAUDIA: papà spieghiti chi non capisciu!!

TANU: Tali e quali a to mamma! U sai chi ormai a frutta a fannu chi pungituri.

CLAUDIA: E allura?

TANU: A frutta ci fannu i pungituri! E malati ci fannu pungituri!. Pungituri supra pungituri, i medicinali si mbrischiunu, venunu l’ allergii e si mori! Ora sbrighiti e pigghimi stu bicarbunatu chi staiu murendu (claudia rientra) e portimi puru i ciabatti!.

BRIGIDA:( entra in scena e va verso Tano) cugnatu chi ndai? Pari buttatu

TANU:  Ciau Brigida, piffavuri non mi fari mi parru, chi non cià fazzu!

BRIGIDA: E chi voi e a  malatia chi è assai brutta!

TANU: (cominciando ad insospettirsi dal tono della cognata) E tu chi sai? Chi diventasti medicu?

BRIGIDA: Ieu no! Ma c’è cu sapi cchiù i mia e mi spiegau comu funziona sta malatia!!

TANU:  Allura ora poi capisciri comu mi sentu!

BRIGIDA: Ora si, capiscia tuttu!! Puru Petru aviva cuminciatu non mi si senti tantu bonu, ma ci truvai na medicina chi faci miraculi e guariu subitu!

TANU: (sempre più sospettoso) E si poti sapiri  iddu i chi soffri?

BRIGIDA: Da to stessa malatia?

TANU: Si, e aundi c’è scrittu? Ndavi pircasu nu certificatu medicu cu dici?

BRIGIDA: U certificatu non l’avi! ma a mia mu dissi u medicu chi ti visitau a tia!!

TANU: U me stessu medicu!! E aundi u truvau?

BRIGIDA: Non fari u sceccu nto linzolu, tu u sai benissimu! Comunqui me soru aund’è?

TANU: intra!

BRIGIDA: E dassa mi vaiu intra!(entra in casa della sorella)

TANU:Me cugnata non ma cunta giusta, carcosa succidiu e ndaiu e scopriri chi!

CLAUDIA: (entra in scena con il bicchiere d’acqua e bicarbonato) Ccà papà, u bicarbunatu!!

TANU: E i ciabbatti?

CLAUDIA: Papà dammi tempu, ora vaiu e i pigghiu! (va per rientrare)

TANU: Claudia veni ccà!

CLAUDIA: Chi voi ancora?

TANU: Sciogghimi sti lazzi chi non rivu! A schina e…

CLAUDIA: Liscia!!(si abbassa gli slaccia le scarpe)

TANU:No, rutta!!

CLAUDIA: (glieli sfila) Mamma chi puzza!! ( corre dentro)

TANU: Ah, chi bilizza, mi sentu nautru (si beve il bicarbonato e Claudia rientra con le ciabatte)

CLAUDIA: CCà i ciabatti!!

TANU: (porgendogli il bicchiere) CCà u biccheri!!

CLAUDIA: Appostu cusì, pozzu trasiri?

TANU: Vai!! (Claudia rientra in casa)

PETRU(esce di casa con un grembiule, bandana e piumino in mano)

TANU: Petru, ma comu catinazzu ti combinasti?

PETRU: Ma dassimi stari, tu e i to discursi. Appena ci dissi a me muggheri chi non mi sentiva bbonu e chi forsi aviva pigghiatu a to malatia, mi curriau ca scupa e mi zziccau mi fazzu pulizzii!! Ieu tu dissi chi fusti furtunatu chi ti tuccau na Santa muggheri. Ti vuliva vidiri a tia cu Brigida!!

TANU: Ma chi catinazzu stai cumbinandu? Vidi chi ieu su malatu piddaveru. Chi ti sta passandu pa testa, u criu chi dopu sei misi chi fila tuttu lisciu, ora ma fari mi mi lattariu? E poi,  si poti sapiri aundi isti mi trovi, giustu, giustu, o stessu medicu chi visitau a mia?

PETRU: U to medicu? Chi concidenza.

TANU: Propriu, na bella concidenza!! Ma ancora non mi rispundisti, aundi u vidisti?

PETRI: A ccà!,

TANU: Ccà! E chi vuliva?

PETRU: Circava a Eugeniu pi na visita. Mi dissi chi è a nova guardia medica du paisi.

TANU: Appostu simu!

PETRU: Appostu sugnu ieu! Non mi vosi fari u certificatu, mi dissi mi lavuru e mi iutu a me muggheri! Vidi puru nti chistu fusti cchiù furtunatu i mia. A tia sei misi fa tu fici senza problemi e a mia, oggi no!

TANU: Voli diri chi ieu su malatu e tu si sulu nvidiusu. (melodrammatico) ah, putiva mi staiu bonu comu a tia e mi lavuru. SI mi passava tuttu era dispostu puru mi ndaiu na muggheri comu a tua!

PETRU: E allura, schiattavi prestu!! Dassa mi tornu intra e mi finisciu i surbizzi, sinnò quandu torna da cavadda, mi cumbina u quarantottu. (rientra in casa)

 TANU: Ma comu, niscia pacciu mi trovu a nu medicu inespertu, mu pigghiu pi fissa senza problemi e soprattuttu chi faciva serviziu luntanu du paisi  non mu ncuntru cchiù e ora mu trovu ccà, chi faci a guardia medica. Chistu non ci vuliva e cusapi ora chi ci sta cuntandu Brigida a me muggheri. Si Rosa capisci chi non sugnu malatu, mi caccia da casa. (si avvicina alla porta di casa e la apre lentamente per cercare di sentire i discorsi)

ROSA: (V.f.s.) Non ci pozzu cridiri! Non è possibili chi pi tuttu stu tempu, ndi pigghiau  pi fissa! E soprattutto a mia, chi su a mugghieri! Ma no Brigida, ti sbagli! Tanu è piddaveru malatu.

TANU: Brava a me muggheri!!

ROSA: (V.f.s.) Si mbrugghiava ieu m’era già accurgiutu! Comunqui mi ti cacciu stu dubbiu, ora nesciu e vardandomi nti l’occhi, m’avi e diri s’è veru ch’è malatu o no!!

TANU: E sugnu fregatu!! Ora capisci tuttu!! (corre a sedersi e mima di stare male, Ha tremori, fa finta di avere la vista appannata) Moru!! Bruh!!

ROSA: (esce) Tanu dimmi na cosa!! Tanu! Tanu, chi ndai? O Madonna bella, si senti mali!

TANU: (fa finta di  non riconoscerla) Cu si!! Parra!!, Dimmi cu si chi non ti viu bona!!!

ROSA: Tanu, sugnu ieu Rosa, to muggheri!

TANU: A Rosa, tu si! Mamma mia chi brutta sensazioni, pi nu minutu non vitti chiù nenti!

ROSA: E ora, ti passau?

TANU: Ndaiu friddu! Assai friddu!! Bruhh!!! Moru. Penzu chi debbi nu bloccu digestivu. Avivi ragiuni, (sottolineando il fatto di essere ammalato) ca malatia mia, era megghiu si mangiava pastina!

ROSA: Vabbonu, i dumani in avanti tutti i iorna pastina.

TANU: Non esagerari! Facimu nu iornu si e unu no!

ROSA:  Vaiu e ti pigghiu na cupertedda?

TANU: Si grazi! Ma dimmi, chi vulivi chi niscisti fora?

ROSA: Nenti! Non ci penzari! Ti portu subitu a cuperta!

TANU: Grazi! Bella i to maritu! Ti promettu chi si nu iornu guarisciu i sta malatia, lavuru sulu ieu e tu ti riposi!

ROSA: Penza sulu mi ti ripigghi! (Entra)

TANU: (controlla che la moglie sia entrata) Ma varda tu, chi mi tocca fari! Haiu e truvari na soluzioni pi stu guaiu  chi mi cumbinau du babbasuni i me cugnatu! Ndaiu e parrari chu stu medicu, vidimu si si ricorda i mia e soprattutto si rinesciu mu fregu nautra vota! Cusapi si ancora è nti Eugeniu, ora vaiu e viu!

CLAUDIA: (esce portando la coperta è sospettosa e fredda) Ccà a mamma mi dissi mi ti portu sta coperta!

TANU: Signurina chi è stu tonu!! Vidi chi si puru sugnu malatu, rinesciu ancora mi ti iettu dui! Nu pocu i rispettu pi la miseria! Sugnu sempri nu poviru infermu! Comunqui sta coperta non mi servi cchiù! U friddu mi passau. Anzi dinci a to mamma chi vaiu finu a farmacia mi ccattu carcosa pa digestioni cu bicarbunatu non fici effettu! (esce dal vicolo)

CLAUDIA:E ci passau tuttu! Me mamma non ci cridi, ma sicundu mia a zia Brigida ndavi ragiuni! Certu si è cusì  a cumbinau propriu rossa me patri.

PETRU: (esce di casa con ancora il grembiule e la bandana) Claudia vidisti a zia Brigida?

CLAUDIA: (scoppia a ridere) E’ a ma casa. Ma ziu comu ti vestisti?

PETRU: Piffavuri fa finta chi non  mi vidi. Chi to zia non si poti cchiù curreggiri. Si na iutava pi pulizii, faciva u quarantottu

CLAUDIA: Certu chi si c’era a zia apposta i me mamma, non penzu chi me patri potiva fari chiddu chi vuliva!

PETRU: Sicuru! Si to mamma aviva u carattiri i me muggheri, to patri ora ndavi chi era guarutu. (pensandoci) E sai chi ti dicu puru, chi  si Brigida aviva u carattiri i Rosa, ieu faciva nu ternu a lottu!

CLAUDIA: (illuminandosi) Chi dicisti?

PETRU: (preoccupato) Chi, dissi carcosa i sbagliatu?

CLAUDIA: Propriu no! Dicisti na cosa troppu giusta!Bravu o ziu!  Forsi trovasti a medicina pi me patri!

PETRU: Senti niputi non ti mentiri puru tu! Vidi chi ieu a farmacia non vaiu!

CLAUDIA:  Mi vinni na bella idea! Però prima ndaiu e parrari ca zia Brigida!

PETRU: Cu cui? Ma dassala cu to mamma ancora nu pocu, chi si mi vidi chi non fazzu nenti, ci veni u pruritu es’inventa carcautru surbizzu.

BRIGIDA: (esce dalla casa della sorella) Petru! Chi, a iatta non c’è e u surici balla!

PETRU: (rientra dentro casa ripetendo le seguenti frasi)staiu lavurandu!, ancora non finia! Non mi dari autri cosi i fari! Non sugnu stancu e non haiu nenti…..(entra in casa).   

CLAUDIA: (scoppia a ridere) Certu zia chi u fai trottiari!

BRIGIDA: E si non faciva cusì, ogni scusa era bona non mi faci nenti!

CLAUDIA: Zia, sicundu mia ndai ragiuni tu supra a me patri!

BRIGIDA: Si ma da storta i to mamma non voli sentiri. To patri aviva bisognu a una comu a mia!

CLAUDIA: E propriu chistu ndamu e fari!

BRIGIDA: Chi vo diri, spieghiti.

CLAUDIA: Tu e a mamma mi cuntastivu, chi quandu u papà e u ziu cuminciaru mi vi corteggiunu, vui, mi pigghiati in giru vi cattastivu du parrucchi i stessi, una nira e una bionda e tu facivi a me mamma e idda a tia. E’ veru?

BRIGIDA: Si e cusì, ma vidi chi iddi ancora oggi non sannu nenti i stu fattu! Penza chi i tandu, non mi sa capiscinu, tinnimu sempri a stessa acconciatura. U sai chi di parrucchi l’haiu e aviri ancora mucciati! Ma ancora non capisciu aundi voi rivari?

CLAUDIA: Comu, ancora non capiscisti! Tu nda fari a me mamma pi nu pocu e me mamma a tia!

BRIGIDA: (molto imbarazzata) Ma Claudia chi dici? Tandu u pottimu fari, pirchì na vota, prima mi si baciunu du ziti, passava tempu. E du scambiu, nui u ficimu propriu all’iniziu, quandu a cosa si fici cciù seria, no pottimu fari cchiù!. Oggi ieu e to ziu durminu aniti. Comu puru to patri e to mamma! Ed ogni tantu…. Dicimu ognu mortu di papa pirchì chiddu to ziu non è bonu mancu pu panu bugghiutu, comu tu pozzu spiegari…. Dicimu cusì… prima mi ndi durmintamu.. perdimi nu pocu i tempu.

CLAUDIA: Ma non ci faci nenti, chistu è normali!

BRIGIDA: (puntualizzandolo) E’ normali tra maritu e  mugghieri! No tra cugnati!!

CLAUDIA. No, zia chi capiscisti! Dicu chi è normali chi tu e me patri, comu me mamma e u ziu, non potiti dormiri aniti! Ma ieu ndaiu a soluzioni pi chistu!

BRIGIDA: Parra!

CLAUDIA: A badanti da nonna, non avi e mancari na para i iorna?

BRIGIDA: (comincia pure lei a realizzare)Si. E quandu a nonna è ccà, ieu mi curcu sempri cu idda ,…e u ziu nto divanu.

CLAUDIA: E cu ziu e me mamma simu appostu!

BRIGIDA: E cu to patri?

CLAUDIA: Cu me patri, ci dicimu chi ti vinni na brutta orticaria e chi siccomu pi iddu chi è malatu poti essiri pericolosa, ti curchi cu mia!

BRIGIDA: Tutto carcolato! Ma si sicura chi si a figghia i to mamma?

CLAUDIA: Si! Ma sugnu puru to niputi! Sai chi fazzu, approfittu chi non c’è me patri e vaiu e ci spiegu tuttu a me mamma.

BRIGIDA: Vidi si è d’accordu e poi viniti nti mia chi ragiunamu megghiu. Tantu ora u ziu vai mi pigghia a nonna e simu suli. (claudia entra in casa) Petru,…. Petru curri ccà!

PETRU: (esce di corsa) Chi succidiu?

BRIGIDA: (Con aria militaresca) Facisti tuttu chiddu chi ti dissi?

PETRU: Signor si!

BRIGIDA: Scupasti u bagnu?

PETRU: Scupatu e lavatu!

BRIGIDA: L’aspirapolviri nta stanza i lettu?

PETRU: Zuccatu tuttu!

BRIGIDA: U saloni?

PETRU: Spolveratu, scupatu e lavatu!

BRIGIDA: Comu?

PETRU: Scupatu, spolveratu e lavatu!

BRIGIDA: Ah, cus’ì è giustu! Beni tuttu fattu!

PETRU: Mi pozzu cacciari sti cosi?

BRIGIDA: Si!

PETRU: (si toglie il grembiule e la bandana e li porge alla moglie) Ccà! E mi sembra chi pi oi finia! Vaiu e mi fazzu na doccia e mi scatafasciu nto divanu!

BRIGIDA: ( facendo solo  il gesto con la mano per dire no,no,no).

PETRU: (ripete il gesto e disperato dice ) comu no?

BRIGIDA: ti spirdisti chi ndai e iri mi pigghi a me mamma?

PETRU: Ah mamma! M’era sperdutu! Ma non poti iri to so(ru)….. capiscia, vaiu ieu? (esce dal vicolo)

BRIGIDA:speriamo chi dopu tuttu chiddu chi facimu mi giustamu a Tanu, chidda me soru non  mi spascia a Petru!

 

FINE I° ATTO

II ATTO

TANU: (entra dal vicolo) Ma chiddu non era u medicu chi mi visitau! Chistu voli diri chi a mia non mi vitti mai! Non mi canusci!.... Ma allura pirchì Brigida e Petru dissiru tutti di cosi? (riflette) ……. Ma tu voi vidiri chi maritu e muggheri, si nventaru tuttu, mi scoprunu si sugnu veramenti malatu. ………. Capiscia tuttu, vonnu iucari! …….. E allura, iucamu e vidimu cu vinci!!

ROSA: (esce di casa con la figlia) Ma ieu non sacciu! Claudia tu si sicura?

CLAUDIA: Sicurissima! (notano a Tanu) Ciau papà, turnasti? E i medicini?

TANU: I medicini! Quali me..? …. A si i medicini! Ne pigghai! I du passi  finu a farmacia mi ficiru beni e digiria! Ma aundi stati iendu?

ROSA: Iamu nti Brigida chi aund’è chi riva me mamma.

TANU: A già chi oggi riva a mamma!

ROSA: Ciau, Tanu. (lo bacia per salutarlo)Ti raccumandu iapriti l’occhi!

CLAUDIA: (tentando di far smettere la mamma) Mamma!

TANU: Chi Rosa parti?

CLAUDIA: Quali parti! Aundi voi mi vai! E chi è preoccupata pi tia.

ROSA: Si, cusì è!. Chiuttostu Tanu, comu ti senti?

TANU: E comu voi mi mi sentu! Malu. Troppu malu.

ROSA: (preoccupata) Claudia u sentisti o papà! Si senti mali! Non è megghiu..

CLAUDIA: No! Non è megghiu nenti. Nui nda zia amu e iri, e iamu!!!

ROSA: Tanu, si non ti senti bonu, chiamami!

TANU: Tranquilla chi ormai u sacciu! Ti chiamu quattru voti.

ROSA: (tirata dalla figlia verso casa di Brigida) Anzi Tanu non chiamaria mia chiama a Brigida (entrano in casa)

TANU: A Brigida! E pi idda putiva schiattari! Chiù ci pensu e chiù dicu chi Petru avi ragiuni. Una comu a Brigida na vuliva ne ora e ne mai! (va a sedersi nella sua poltrona)

PETRU: (entra dal vicolo con la suocera) Curaggiu chi rivammu! Cià faciti?

LINA: (Donna anziana, un po’ sorda) Chi dici?

PETRU: (alzando la voce) Dissi si c’ha ficiti?

LINA: E chi ti pari chi sugnu rimbambita comu a tia! Cià fazzu, cià fazzu!

PETRU: (parlando sempre a voce alta) Mamma, c’è Tanu u voliti salutari?

LINA: Certu! (si avvicinano a Tanu) Ciau Tanu, allura comu ti senti?

TANU: Malu, mamma! Troppu malu. Mi sentu senza forzi!

PETRU: (alzando la voce per farsi sentire) Mi iutau mi scupu a rua e ci stringiu a malatia!

LINA: (inveisce contro Petru)E bruttu malu lavuraturi. Na putivi fari tu sulu! U sai ch’è malatu!

TANU: E vabbonu, dassatilu stari, chi non ci faci nenti!

LINA: Ndai ragiuni è nu fitenti! Vabbonu figghiu, ripigghiti chi ieu vaiu e mi sistemu!

TANU: iti, iti!

(intanto che Lina e Petru si avviano verso casa di quest’ultimo, esce Brigida travestita da Rosa)

BRIGIDA: Ciau mamma. (la bacia)

LINA: Ciau Brigida!

PETRU: Quali Brigida, Rosa vuliti diri?

LINA: Haiu e partiri! Ma si mancu rivai! Puh, porcarusu! e dillu chi non mi poi vidiri!

BRIGIDA: (parlando a voce medio bassa per non farsi sentire da Lina) Petru dassa mi mi chiama comu voli. Cu l’età, comincia mi duna numira ed è facili chi ndi cunfundi

PETRU: Vabbonu Rosa capiscia! Me muggheri è a casa?

BRIGIDA: Si e c’è puru Claudia!

PETRU: E dassa ma cumpagniu intra cusì forsi mi riposu nu pocu! O Rosa dassa mu tu dicu, ma chidda to soru non putiva pigghiari nu pilu i tia. Ca tutta sarbaggia è!

BRIGIDA: (visibilmente nervosa) Me soru è na brava muggheri!

PETRU: Brava! Dassamu perdiri. Chiuttostu non mi ti fui parola chi a chiamai serbaggia!!! Ca da cavadda sprenata autru chi pulizii, chidda mi faci  mi scupu tutta a via Rizzu, i supra a sutta!

BRIGIDA: Serbaggia!! Cavadda!!!... Chi belli paroli pi to mugghieri! Comunqui tranquillu chi sugnu na tomba!! (Petru e Lina si avviano verso casa) A tua! Dassa mi ti pigghiu chi chisti ti fazzu scuntari cu l’interessi!(si avvia verso casa di Tanu) Comu ti senti Tanu?

TANU: Malu! Troppu malu!

BRIGIDA: E chista non ci vuliva!

TANU: U sacciu. vulivi mi ti iutu nu pochiceddu, ma rassegniti, non cià fazzu!

BRIGIDA:  No non è pi chistu!. E chi pigghiai na brutta orticaria (comincia a grattarsi) e a guardia medica  mi dissi chi si mbrischia.

TANU: E allura statti luntanu!

BRIGIDA: E propriu chiddu chi haiu e fari. Finu a quandu non mi passa voli diri chi mi curcu ca figghiola nta so stanza.

TANU: (rimanendoci male) Ah! Capiscia! Facimu astinenza, voli diri chi ndi spiamu i piccati!

BRIGIDA: Spiiti i toi, chi pi mei ci penzu ieu! Vaiu pi intra e cerca non mi ti rietti, chi mi pari nu mortu! (si nasconde dietro la porta, rimanendo visibile al pubblico e controlla Tanu)

TANU: e chi, nta nenti chidda so soru ci fici u lavaggiu du ciriveddu! Ca quandu mai  mi dissi sti cosi! Ma chi ura si ficiru? (guarda l’orologio)  Rosa…. Rosa!. (nell’istante in cui la chiama la terza volta, Brigida che non vista si trova già dietro di lui, risponde a tono forte facendo spaventare Tanu) Ro…

BRIGIDA: Chi ci gridi! Chi voi?

TANU: (ha un sobbalzo dalla sedia) E chi fusti lampu!

BRIGIDA: Ma insomma mi chiamasti, e vinni! O non vulivi?

TANU: Certu chi si! ma siccomu i solitu ci vonnu quattru chiamati! Non era preparatu!

BRIGIDA: (con tono investigativo) Pirchì, tu i solitu prima mi mi vidi, ti prepari? Comu a chiddi chi si calunu nto personaggiu?

TANU: Ma chi capiscisti! Quali calari, vuliva diri chi penzava chi era sulu e mi schiantai! 

BRIGIDA: Voli diri chi a prossima vota prima cuntu i voti chi mi chiami e dopu nesciu! Insomma chi voi?

TANU: Sunnu i cincu!

BRIGIDA: E mi chiamasti pi chistu? Mi mi dici chi sunnu i cincu!

TANU: No, Rosa. Sunnu i cincu, è l’ura da “C”!

BRIGIDA: Da chi?

TANU: Da C?

BRIGIDA: E chi catinazzu è?

TANU: Comu chi è? Ma allura rimbambisti. A vitamina C?

BRIGIDA: Ma mi stai pigghiandu pi fissa?

TANU: A rangiata! A premuta d’aranci!

BRIGIDA: E chiamala rangiata! Ma pirchì a tia ti dolu…..(fa un bel sospiro e cerca d’imitare la sorella) vabbonu, vaiu e ta pigghiu!(entra in casa)

TANU:  E quantu voti ci l’hannu e spiegari i cosi! Parramu sta matina e già si sperdiu tuttu! E poi comu rispundi, chi malanova ci vinni! Mi sta scumbigghiandu a so soru Brigida!

BRIGIDA: (rientra con un bicchiere d’aranciata) ccà a rangiata, signor B!

TANU: Certu Rosa chi si propriu gniuranti! Chi cintra a B! O dici signor G, pi diri Gaetanu. Oppuru ha diri signor T, pi diri Tanu.!

BRIGIDA: Ieu dicu signor B, ppi diri Bestia comu a tia!

TANU: Ma Rosa. Nu pocu i rispettu, sugnu sempri to maritu!

BRIGIDA: E ieu sugnu to muggheri. E u rispettu mi l’ha purtari puru a mia. (rientra)

TANU:Ma chi sta succedendu? Me muggheri si trasformau? Boh!

PETRU: (esce di casa e va da Tanu) Oh Tanu, me mugghieri voli sapiri comu stai?

TANU: Dinci a to muggheri, chi grazi e so chiacchiri staiu ancora peggiu!

PETRU: Ma pirchì dici cusì! Oh, u sai na cosa? Carchi Santu mi sintiu?

TANU: Chi, vincisti o totocalciu?

PETRU: Megghiu! Riniscia mi staiu menz’ura i fila settatu nto divanu senza chi Brigida mi diciva mi fazzu carcosa.

CLAUDIA: (esce di casa aiutando la nonna a sedersi un po’ in veranda) Nonna, veni chianu  chianu e settiti ccà, cu sta bella sirata ti sciali!

LINA: No vogghiu u scialli, chi non faci friddu. Ma Brigida aund’è?

CLAUDIA: Comu aund’è? Na vidisti era intra cu nui!

LINA: Comu intra? Cu nui c’era sulu Rosa.

CLAUDIA: (un po’ imbarazzata) Ma no nonna! Ti cunfundisti!

ROSA: (esce nel personaggio di Brigida con un vassoio e due bicchieri d’aranciata) Ccà vi purtai du belli biccheri d’aranciata!

PETRU: (si guardano negli occhi con Tanu) Brigida, tu chi ndi porti i mbiviri! I quandu ti canusciu, chista è a prima vota?

ROSA: E va bonu! Ogni tantu non guasta!

LINA: Rosa, Rosa, veni ccà! Ma chi nzurdiu puru idda! (si alza piano piano e si avvicina ai tre)

PETRU: Brigida è! Ma chi rimbambistivu nti na vota?

CLAUDIA: (preoccupata che questo possa far capire tutto ai due, corre afferra Rosa e la fa entrare dentro casa di Tanu) Zia veni prestu chi ti voli me mamma! (entrano dentro)

TANU: Oh, Petru e chi ci facisti a to muggheri?

PETRU: E ieu chi sacciu! Vo vidiri chi veramenti c’è carchi Santu chi mi varda?

TANU: U criu chi u toi ti varda e u meu sciurbau!

LINA: (rivolta a Petru) Chi dicisti prima chi non sentia?

PETRU: Nenti Mamma, non parrai i fattu!

LINA: Tanu chi dissi?

TANU: Mamma vi dissi rimbambita!

LINA: (gli tira un colpo di bastone) Si nu porcarusu! Menu mali chi supra a dui ienniri almenu unu  mi rinisciu

TANU: Grazi!

PETRU: Non ti preoccupari chi chista ma signu!

BRIGIDA: (riprende il suo vero personaggio) E allura chi succidiu?

LINA: Stu cretinu i to maritu, vai dicendu chi ieu non vi canusciu cchiu! Ma non t’eri fatta bionda?

BRIGIDA: Quandu mai! A bionda è Rosa!

LINA: Ma allura prima i biccheri i nescisti tu!

BRIGIDA: certu!

LINA: (si convince che confonde le figlie) Figghia, chiama nu medicu pirchì, cuminciai mi dugnu numira!

BRIGIDA: (rivolto al marito) Chi fai docu, fai settari a me mamma  e poi vai e chiama a guardia medica!

PETRU: Spetta quantu mi mbivu a rangiata!

BRIGIDA: Si non ti movi, ta fazzu mbiviri du nasu e mi ti nesci di ricchi! Curri! E quandu torni ndi facimu i cunti!

PETRU: (fa sedere la suocera e si avvia verso l’uscita e si rivolge al cielo) Caru Santiceddu, piffavuri cuntinua mi mi vardi e si non  vidi bonu, mentiti l’occhiali! Ma non mi bandunari (esce)

BRIGIDA:Mamma stai ccà cu Tanu, quantu vaiu a casa e pigghiu a to tessera sanitaria. 

TANU: Stativi tranquilla chi sti cosi ndi succedunu puru a nui chi simu cchiù giuvini!

LINA: Comu?

TANU: (alzando un po’ la voce) Dissi non mi vi schiantati, chi su cosi chi succedunu.

LINA: Chi dici?

TANU: (urla solo la prima parola, per il resto della frase fa solo il labbiale) Dissi (non mi vi schiantati, chi su cosi chi succedunu).

LINA: E non gridari chi non sugnu surda!

CLAUDIA: (Esce di casa) Nonna, chi ndai?

LINA: Figghia, dopu na certa età non simu cchiù boni a nenti! Megghiu una mi mori!

CLAUDIA: Ma chi dici nonna! Tu si bona e ancora a campari nautri cent’anni!

TANU: Non diciti fisserii, chi si moriti vui comu facimu.

CLAUDIA: U vidi nonna, chi paroli belli chi ti dici me patri! Puru iddu non voli mi mori!

TANU: E chi era fissa! Ca nui chi so pinzioni campamu.

CLAUDIA: Papà!

TANU: Ma sicundu tia pirchì vi fici ccattari u congelatori a cassetti. Si succedi l’irrepalabili, cacciamu tuttu fora e ziccamu a nonna a dritta   e cusì tiramu carchi autru annu!

CLAUDIA: Facendosi il segno della Croce) Patri, figghiu e Spiritu Santu!

LINA: Brava figghia priamu. L’eterno riposo donami Signore, splende a me la luce perpetua riposo in pace, Amen

TANU: Amen

CLAUDIA: Finitila tutti i dui!

ROSA: (esce di casa) A chi siti bravi, vi stati dicendu u Rosariu?

LINA: Rosa si tu?

ROSA: Certu mamma.

TANU: To mamma non si senti tanta bona e Petru iu mi chiama a guardia medica.

ROSA: (preoccupata) Oh focu meu! Non basti tu, ora puru me mamma?

TANU: Non ti schiantari. E chi ci capitau mi vi cunfundi cu to soru e penza chi ci sta pigghiandu carcosa!

ROSA: Allura non hai nenti! E chi ieu e Brigida…

CLAUDIA: (interrompendo la mamma) Mamma! Prestu curri nda zia chi avi bisognu i tia. (la spinge in direzione della casa di Brigida)

ROSA: Ma ieu… non sacciu ……

CLAUDIA: Vai!

ROSA: Vabbonu! (entra in casa di Brigida)

PETRU: (entra dal vicolo con il dottore) Veniti dottori, prestu!

DOTTORE: Ma insomma non corra. Buonasera chi è il malato?

PETRU: U malatu da famigghia è me cugnatu Tanu, ma nui vi chiamammu pi me soggira chi cumincia mi duna numira.

DOTTORE: Lei è il famoso malato!

TANU: Bonasira dottori. U viditi chi puru u dottori sapi chi sugnu malatu.

DOTTORE: Se vuole, dopo che visito la signora, posso controllare pure lei. Non si sa mai, potrebbe avere bisogno di qualche medicina!

TANU: Prima pensamu a me soggira e poi vidimu. Claudia vai e chiama a to mamma o a to zia prestu. (Claudia entra dentro casa di Brigida)

DOTTORE: (rivolto a Lina) Allora signora, cosa  sente?

PETRU: E chi vuliti mi senti dottori e tutta surda.

LINA: E tu si tuttu stortu!

DOTTORE: (alzando un po’ la voce) Allora signora mi dica  cosa le è capitato?

LINA: Dutturi, cuminciai mi dugnu i numira! Cunfundu e me figghi, a Rosa a pigghiu pi Brigida e a Brigida pi Rosa.

BRIGIDA: (entra in scena nei panni di Rosa) Bongiornu dottori.

DOTTORE: Buongiorno signora, ma lei non era bruna sta mattina.

BRIGIDA: No chidda e a me gemella Brigida.

TANU: Chista è me muggheri.

LINA: Brigida, chi ti facisti nautra vota bionda?

PETRU: Chista è Rosa, Ro-Sa!

LINA: Viditi dottori, na mamma chi cunfundi i figghi! A mia non mi capitau mai. C’è carcosa chi non funziona.

DOTTORE: Calmatevi signora e state tranquilla che troveremo una soluzione e poi (rivolta a Brigida) vediamo pure di trovare una cura per la malattia di suo marito.

BRIGIDA: Bravu dottori!

TANU: (chiama a disparte Petru) Oh Petru, sai chi ti dicu, iamu e truvamu a Eugeniu Cavatappi, prima mi mi fazzu visitari, vogghiu sapiri si stu medicu è bravu. U criu chi inveci mi mi iuta finisci chi mi sdirrupa! (escono senza farsi notare)

BRIGIDA: (notando che mancano sia Tanu che Petru, decide di raccontare tutto al dottore) Dottori, firmativi chi me mamma non avi nenti.

DOTTORE: Come non ha niente? Ma in questa famiglia siete fissati con le malattie immaginarie.

BRIGIDA: Aviti ragiuni, ma ora vi spiegu tuttu! Però prima aspettati nu mumentu. Claudia, veni ccà piffavuri.

CLAUDIA: (esce di casa) Dimmi mamma.

BRIGIDA: Ncumpagna intra a nonna, chi ci vogghiu cuntari tuttu o dottori.

CLAUDIA: Tuttu, tuttu?

BRIGIDA: Tuttu!

CLAUDIA: vabbonu. Iamu nonna veni intra cusì ti sdrai nto lettu e ti riposi. (prende sotto braccio la nonna e si avviano dentro casa)

LINA:Bonasira dottori.

DOTTORE: Buonasera signora.

CLAUDIA: Buonasera dottore. Zia ieu sugnu intra si mi voi. (escono)

DOTTORE:Ma signora non capisco. Vostra figlia vi ha chiamato zia?

BRIGIDA: Si è giustu. Pirchì non è me figghia, è me niputi! E ieu non sugnu Rosa, ma sugnu  Brigida

DOTTORE: continuo a non capire!

BRIGIDA: Vui sta matina, dopu chi visitastivu a me cugnatu, parrastivu cu mia.

DOTTORE: No si sbaglia io ho parlato con sua sorella, quella bruna.

BRIGIDA: Facitimi finiri chi cusì capisciti tuttu. Vui parrastivu cu mia e mi dicistivu chi visitastivu a me cugnatu Tanu e chi non aviva nenti e mi staiu attenta puru a me maritu.

DOTTORE: No signora, io sta mattina ho visitato al signor Pietro!

BRIGIDA: A me maritu! ma allura non capiscia nenti! Allura Tanu poti essiri piddaveru malatu!

DOTTORE: No stia tranquilla che suo cognato non ha un bel niente. Ho fatto le mie ricerche su questa malattia che non conoscevo e che sospettavo fosse una farsa. Ed ironia della sorte mi sono consultato con un mio collega il quale mi ha raccontato che circa sei mesi fa uno strano signore si è presentato presso il suo studio, dicendo che stava male, accusando proprio i sintomi di vostro cognato. Per farla breve, il mio collega, per liberarsi di lui e convinto che non avrebbe causato problemi a nessuno, gli fece un certificato inventandosi una malattia la Troppus lavurus, guardandosi bene però, di prescrivere qualsiasi medicina.

BRIGIDA: E du cristianu era Tanu!

DOTTORE: Si.

BRIGIDA: Nto sbagghiu, nduvinai! Allura vi stava dicendu. Siccomu me soru e troppu ingenua e non ci voli cridiri, aniti a me niputi pinzammu chi l’unica soluzioni era chidda mi ndi scangiamu i parti. Aviva du parrucchi i stessi e ieu fici a Rosa e idda a mia e ca scusa chi rivava me mamma, risolvimmu puru u problema notte.

DOTTORE: Problema notte?

BRIGIDA: Dutturi, sicundu vui mi potiva curcari cu me cugnatu e me soru cu me maritu.

DOTTORE: (capendo il ragionamento) Certo che no, naturalmente.

BRIGIDA: Cu stu scambiu cercamu mi scoprimu a mbrogghia i Tanu, chi staci sfruttandu a da poveretta i me soru.

DOTTORE: Ora ho capito! L’unica che riesce a riconoscervi sotto qualsiasi veste e vostra madre che poverina non sapendo nulla, pensa di stare male.

BRIGIDA: Bravu dottori! Ma Tanu è drittu e non è facili mu fregamu! U vidistivu, appena sintiu chi u vulivu visitari, sa fuiu.

DOTTORE: E già! Come fare? ( pensa ad una soluzione) il problema non è di facile soluzione. Comunque andiamo dentro a tranquillizzare vostra madre e poi penseremo al resto. (entrano in casa)

TANU: (entra dal vicolo con Petru) Menumali si ndi iu!

PETRU: U sintisti a Eugeniu chi dissi, chi è nu bravu medicu!

TANU: Eugeniu non capisci nenti! L’unica cosa chi fici i bonu nda so vita è chidda non mi paga a tassa da televisioni.

PETRU: Si però, t’eri potutu fari visitari.

TANU: Mai! I du medicu i quattru sordi.  Ia nte megghiu prufissuri da medicina senza mi rinescinu mi mi guariscinu e ora riva iddu e mi voli visitari. E cu è?

PETRU: Comu cu è, a guardia medica!

DOTTORE: (esce di casa molto preoccupato) Signori siete tornati finalmente!

TANU: Dottori chi è sta facci? Ci su problemi?

DOTTORE: Purtroppo si!

PETRU: A socira staci mali?

TANU: Prestu parrati. Dicitimi si ndaiu e liberari u congelatori!

PETRU: Tanu finiscila mi dici fisserii.

DOTTORE: Vostra suocera sta bene e solo un po’ affaticata e questa stanchezza le ha procurato quegli annebbiamenti, ma si riprenderà presto.

TANU: E allura cu è malatu?

DOTTORE: Signor Tanu, sedetevi per favore!

TANU: Dottori non mi faciti schiantari! ( intanto si siede)

DOTTORE: Sua moglie è gravemente malata! (Petru preoccupatissimo seguiva le parole del medico ed a sentire che Rosa è gravemente malata, ha un mancamento è cade a terra) Signor Pietro, su animo, si riprenda, invece di aiutare suo cognato, mi cade come una pera matura!

PETRU: (si alza e si siede su una sedia) Cchiù chi matura, fracita dottori! Scusati, ora va megghiu!

TANU: (che intanto è rimasto impietrito inizia a parlare) E chi ndavi?

DOTTORE: Ha una forma grave della malattia “Troppus lavurus”

TANU: A me stessa malatia?

DOTTORE: Si, ma molto più acuta. Penso che sia dovuto a tutto il lavoro che ha svolto in questi sei mesi!

PETRU: Poveretta me cugnata. Mi guarisci a tia cadiu malata idda!

TANU: e statti zzittu, nu mumentu.

BRIGIDA: (sempre nei panni di Rosa entra in scena aiutata dalla figlia) Moru, non cià fazzu cchiù! E chi mi  vinni.

TANU:  Rosa, Rosa, comu stai?

BRIGIDA: Parra cu si, chi non ti canusciu!

TANU: Sugnu ieu Tanu, to maritu!

PETRU: Rosa, a mia mi canusci?

BRIGIDA: No, cu si? (intanto allunga le mani come per toccare chi gli sta davanti)

PETRU: Sugnu Petru, to cugnatu!

BRIGIDA: Petru me cugnatu, chiddu chi dici chi me soru e na serbaggia! Ma aundi si, chi non ti viu. (facendo finta che non lo vede allunga la mano e gli tira uno schiaffo)

PETRU:Ahia!

BRIGIDA: Scusa Petru, no fici apposta!

PETRU: Non ti preoccupari non ci faci nenti! Pi la miseria è malata ma i scoppuletti i mina boni.

CLAUDIA: Settiti nto postu du papà. (accompagna Brigida e la fa sedere) Mamma ieu vaiu nta nonna e viu sa zia avi bisognu i carcosa. Ccà cu tia ndavi o papà, ciau. (entra in casa di Brigida)

BRIGIDA: Ma u papà è malatu!

TANU: Non ti preoccupari pi mia, cerchimi tuttu chiddu chi ti servi.

BRIGIDA: Grazi Tanu.

TANU: (chiamando il dottore in disparte) ma dutturi, siti sicuru chi avi a me stessa malatia?

DOTTORE: Scusi perché me lo chiede.

TANU: Pirchì a viu troppu sofferenti! A me malatia si cura senza medicini e si inveci me muggheri l’avi bisognu? Comu facimu.

DOTTORE: la diagnosi è corretta. Questa senza alcun dubbio è la “Troppus lavurus”, nella sua forma più acuta e questo è il certificato medico. (gli porge il certificato)  Signor Tano, stia attendo a non fare affaticare vostra moglie perché potrebbe esserle fatale e mi chiami per qualsiasi emergenza! (esce)

BRIGIDA: Moru! Bruh, chi friddu! Dassa mi mi iasu chi ndaiu e iri mi chiudu i nimali!

TANU: Aundi vai tu?

BRIGIDA: Pirchì Tanu, voi iri tu? Ma tu si malatu!

TANU: Vaiu ieu pirchì si voi sapiri a verità….

PETRU: Stati ccà tutti i dui chi vaiu ieu! (esce)

BRIGIDA: Malanova, chi maritu stortu! Parra sempri quandu non l’avi e fari!

TANU: Pirchì chi dissi?

BRIGIDA: Cui?

TANU: Ieu!

BRIGIDA: E ieu chi sacciu! Tu parri e mu dumandi a mia. Bruh.. chi friddu

TANU: Accà a cosa è seria. duna numira! Vaiu e ti pigghiu na cuperta! (entra in casa)

BRIGIDA: Chi maccarruni i maritu chi mi mbattiu!  Si lamenta sempri cu fazzu lavurari assai e a quandu a quandu non parrava cu iddu, si offriu volontariu. Chiddu Tanu mi stava dicendu chi non avi nenti e parrau iddu!

TANU: (rientra con la coperta) Ccà a cupertedda!

BRIGIDA: Grazi Tanu, ma dimmi chi mi stavi dicendu prima?

TANU: Nenti, fisserii!

BRIGIDA: Tanu, piffavuri, pigghimi i “C”

TANU: Rosa chi voi a rangiata?

BRIGIDA: U Gniuranti chi si! I “C” no a “C”!

TANU: E chi catinazzu sunnu sti “C”

BRIGIDA: I ciabatti! I ciabatti! E chi ci voli mi capisci.

TANU: Ma si i ciabatti i chiami “C”, i scarpi  i chiami “Si”!

BRIGIDA: E i mariti maccarruni i chiamu “Mi.Mi”

TANU: Capiscia vaiu e ti pigghiu, ma non ti nervusiri chi ti faci mali. (Entra in casa).

PETRU: (entra in scena) Rosa, tuttu appostu i nimali i chiudia. Hai bisognu i carcautra cosa?

BRIGIDA: vogghiu sulu mi ti ndi vai pi intra e non mi ti fai vidiri pi nu pocu.

PETRU: Chistu è u ringraziu! U sai certi voti sumigghi tutta a to soru, Brigida! (entra in casa)

TANU: (rientra con le ciabatte) CCa i ciabatti!

BRIGIDA: Grazi, ma ne vogghiu cchiù! Ndaiu troppu duluri, non penzu Tanu ca supiru a nuttata!

TANU: (preoccupatissimo) Finiscila, no diri mancu pi scherzu!

BRIGIDA: (si alza piano piano) Vaiu e mi sdraiu nu pocu e vidimu si duluri carmunu

TANU: Dassa mi ti iutu.

BRIGIDA: Non ti preoccupari chi ancora rinesciu mi staiu a dritta. Chiuttostu riguarditi tu, chi almenu a Claudiedda ci resti tu (rientra a casa di Tano)

TANU: O Signuri bellu. Chistu è u castigu pirchì mi nventai tutta sta sceneggiata non mi lavuru! E ora ndi mbattiu piddaveru stu guaiu nta casa. Ma si avivi e fari cadiri unu malatu, pirchì Rosa e non ieu.

CLAUDIA:  (esce da casa di Brigida) papà, a mamma aund’è?

TANU: Iu intra mi si sdraia nu pocu!

CLAUDIA: E comu si senti?

TANU: mali,  Troppu mali! Sugnu preoccupatu

CLAUDIA: (con molta leggerezza) Statti tranquillu, chi si ripigghia! Tu certi iorna sembravi chi murivi e inveci cu nu pocu i riposu, ti ripigghiasti, Si ndaviti a stessa malatia, chi ti proccupi!

TANU: Ieu sacciu pirchì mi preoccupu. To mamma avi bisognu di medicini.

CLAUDIA: Ma si u dottori dici chi pi sta malatia non servunu.

TANU: Servunu, senti a mia chi non sbagliu! Dassa mi viu chi faci! (entra in casa)

CLAUDIA:Mamma mia no vitti mai cusì preoccupatu a me patri. Speru sulu chi non ci pigghia carcosa e mi resta siccu!

PETRU: (rientra in scena parlando con Rosa prima di chiudere l’uscio di casa) Tranquilla chi non mi siddiu. Non sugnu stancu! Vabbonu. Claudia chi to mamma e to patri trasiru pi intra?

CLAUDIA: Si ziu. A mamma iu mi si sdraia nu pocu e u papà trasiu cu idda non m’avi bisognu i carcosa!

PETRU: Certu chi chista non ci vuliva! Priava ma pigghiu ieu sta malatia, cusì Brigida mi dassava nu pocu tranquillu, ma vistu comu ci pigghiau a to mammma, megghiu cusì!

CLAUDIA: E chi ziu, u criu ca zi Brigida è cusì cattiva!

PETRU: Fina a sta matina non si potiva suppurtari, ma ndaivi i quandu rivau a nonna, chi to zia pari nautra!

ROSA: (Entra nei panni di Brigida) Claudia to patri chi faci?

CLAUDIA: Iu mi varda si (accentuandolo)  me mamma  avi bisognu i carcosa.

ROSA: (preoccupata) ma non è chi si sforza troppu e si senti mali. U sai chi to patri è malatu!

PETRU: Oh Brigida. Certu chi si curiusa, inveci mi penzi a chidda mara i to soru chi sa passa mala, tu ti preoccupi i Tanu.

ROSA: (capendo di stare sbagliando) Eh… no, chi cintra! Iue penzu a tutti i dui.

CLAUDIA: Oh zia, m’ eri dicutu mi ti ricordu chi avivi e mandari o ziu a na parti?

ROSA: (non capendo) Ieu no! Ti sbagghi!

CLAUDIA: Non mi sbagghiu, mu dicisti quandu erumu intra ca nonna!

PETRU: (rivolto a Rosa e dando le spalle a Claudia) Dimmi Brigida aundi haiu e iri?

ROSA: Vai…… vai…….. (guarda Claudia per farsi dare un aiuto)

CLAUDIA: (inizia a mimare una gallina)

ROSA:…….vai e fai nu pocu i ginnastica!

PETRU: A chi?

CLAUDIA: (fa segno di no con la mano)

ROSA:No, quali ginnastica! Strambai! Voluva diri na cosa e dissi nautra

PETRU: E dimmi?

ClAUDIA: (rifà la gallina e poi si piega sulle ginocchia per mimare una gallina che fa l’uovo)

ROSA: Vai…vai….. vai  (intenta a capire) … A si, vai o bagnu!

PETRU: O bagnu? Ma chi malanova dici?

CLAUDIA: Ma zia chi dici!

ROSA: Ieu chi dicu! No sacciu! e chi u pinzeri i me soru non mi faci ragiunari! Mi ricordu sulu chi chiddu chi avivi e pressapocu chistu (gli mima i gesti che aveva fatto Claudia) ma non mi veni u nomu

CLAUDIA:  (seggerendogli la risposta) Pari na iaddina zia!

ROSA: A eccu mi ricordai… Petru vai nte iaddini!

PETRU: Si vabbeni e chi ndaiu e fari?

ROSA: E chi nda fari! Chi ndavi e fari? (chiedendo con lo sguardo un aiuto a Claudia)

CLAUDIA: (sempre non vista dallo zio, mima di prendere le uova con movimenti decisi per farsi meglio capire)

ROSA:Tu dicu subitu. Vai nto iaddinaru (Claudia annuisce) ti nvicini a iddi…. (Claudia annuisce nuovamente e rifà il gesto di prendere un uovo) Fferri na iaddina du coddu..  (Claudia capendo che la mamma è fuori strada fa segno di smetterla avvicinandosi la mano all’altezza della bocca, muovendola orizzontalmente) E tagghinci u coddu!

PETRU: U coddu! E pirchì?

ROSA: Pirchì? (esasperata) Pirchì tu non capisci nenti! Sai chi fazzu, statti ccà chi vaiu ieu! Dassa  mi pigghiu nu cuteddu (entra in casa)

PETRU: (rivolto a Claudia) Ma chi ci pigghiau a to zia?

CLAUDIA: Chi voi ziu. Cu tutti sti preoccupazioni, ci vinni nu pocu d’esaurimentu!

TANU: (esce di casa preoccupato) Claudia, ancora ccà si?

CLAUDIA: Pirchì papà? A mamma avi bisognu i mia?

TANU: Si lamentau finua  a ora! Ieu vaiu e  chiamu a guardia medica!

PETRU: Pirchì si gravau?

TANU: No è sempri a stessa. Ma me muggheri avi bisognu i medicini e si non ci ordina iddu a portu o spitali.

CLAUDIA: Ieu vaiu intra, ma sicundu mia tu si troppu esageratu! (entra in casa)

TANU: Ma chi figghia scunghiuduta! So mamma staci mali e a idda pari chi non ci ndi frega nenti! Chiuttostu Petru voi viniri cu mia?

PETRU: Non pozzu, c’è a socira sula!

TANU: Pirchì Rosa non c’è?

PETRU: No ndavi e iri o giardinu, chi voli mazzari na iaddina!

TANU: A st’ura?

PETRU: E chi sacciu! forsi ci voli priparari nu pocu i brodu a so soru?

TANU: Poti essiri chi ci faci beni. Ieu vaiu e tornu subitu (esce)

PETRU: Ma varda a chistu me cugnatu quantu sta facendu pi so muggheri, cu tutta a malatia non si fermau nu minutu!

BRIGIDA: (entra in scena) Ciau Petru!

PETRU: Rosa, allura comu ti senti!

BRIGIDA:  Chi voi, nu minutu mi sentu megghiu e nautru peggiu!

PETRU: Chista è a malatia? Puru a to maritu ci pigghiava cusì.

BRIGIDA: Me soru and’è ca mamma?

PETRU: Si ma ndavi e iri o giardinu e restu ieu!

BRIGIDA: Pirchì a tia ti scalava mi vai? Me soru troppu corda ti sta dandu e poi tu a ngiurii serbaggia e cavadda

PETRU: No Rosa, mi sbagliava! U sai chi dopu chi ti dissi di cosi ausu chi me muggheri cambiau!

BRIGIDA: Chi vo diri chi cambiau, spieghiti?

PETRU: Non è comu a prima. Mi iuta puru nto lavuru.

BRIGIDA: Eccu docu! Non è cchiù serbaggia  pirchì i lavuri ti faci idda!

PETRU: No! E chi ora i cosi mi cerca cu cchiu garbu senza mi  mi cumanda e si ci dicu na cosa per esempiu chi su stancu, idda mi capisci.

BRIGIDA: (inizia a rendersi conto degli errori fatti fino ad allora) E tu si cuntentu?

PETRU: Rosa, si! E ti dicu i cchiù, chi si puru sugnu stancu, vaiu e a fazzu, mi ncià risparmiu a idda e u lavuru non mi pisa. Ora dassa mi trasu cusì idda poti iri o giardinu. Si ndai bisognu chiama. (entra in casa sua)

(entra di corsa Tanu ed il dottore)

TANU: Dottori prestu, curriti

DOTTORE: Un attimo signor Tano.

TANU: Rosa, fora si! Comu ti senti?

BRIGIDA: Malu, troppu malu! Moru.

TANU: Dottori, visitatila prestu, pirchì sicuru me muggheri ndavi carchi autra malatia e ci servunu medicini!

DOTTORE: Va bene signor Tano, la visiterò ma lei si calmi. Si ricordi che anche lei è ammalato e la “Troppus Lavurus” non perdona! (inizia a visitare Brigida)

TANU:Dottori non pinzati a mia! Pinzati a me muggheri.

BRIGIDA: (mima di stare più male) Dottori non cià fazzu. Moru!

CLAUDIA: (esce di corsa) Mamma, mamma!

PETRU: (uscendo da casa corre pure lui verso gli altri)

DOTTORE:Mi dispiace ma non ho cosa fare? Purtroppo questi sono i sintomi della Troppus lavurus.

TANU: (con disperazione) Ma comu faciti mi siti cusì sicuru?

DOTTORE: Semplice, perché lei è ammalato di questa malattia e ha contagiato sua moglie.

TANU: (crollando) Dottori ieu non haiu nenti!

TUTTI: Comu nenti?

TANU:  Mi nventai tuttu sulu non mi lavuru pi nu pocu, ma poi a cosa mi piaciu e tirai sei misi. Non mi potiva magginari chi potiva succediri tuttu chistu! E ora prestu datinci carcosa, nu sciroppu, na pinnula, na supposta!

BRIGIDA: A supposta ta menti tu!

TANU: Insomma facitinci carcosa  a me muggheri mi si ripigghia!

BRIGIDA: Non c’è bisognu, mi mi faci nenti. Pirchì non sugnu malata!

TANU: Rosa, grazi a Diu stai bona! (realizza) Comu si bona!!!

BRIGIDA: fici affinta chi su malata, mi ti fazzu scopriri l’altarini!

PETRU: (scoppia in una risata) Brava a Rosa! Caru cugnatu, ti fregau! Maccarruni chi non si autru. Si era ieu ora ndavi chi  mi l’era capisciutu!

BRIGIDA: U boi giuria curnutu o scieccu!

PETRU: Chi vo diri Rosa?

BRIGIDA: Si tantu drittu chi non ti ndaccurgisti chi ieu non sugnu Rosa ma sugnu to mugghieri (si toglie la parrucca e rimane con una retina che raccoglie i capelli)

PETRU E TANU: Brigida?

PETRU: Allura prima tutti di cosi ti dissi a tia! (inizia a preoccuparsi) Piffavuri Brigida, stai carma!! Ieu non vuliva diri chiddu chi sentisti!! Ieu…. Ieu… e comu tu spiegu!

BRIGIDA: Non mi ndai spiegari nenti! Anzi pirdunimi a mia pi comu ti trattai tutti st’anni! Non pinzari chi non ti vogghiu beni, ma è sulu chi ieu criscia cu nu patri chi trattau a me mamma sempri comu na serva. Si  mbriacava da matina a sira e non lavurava mai. Tuttu me mamma aviva e fari e a sira era cusì stanca chi non aviva fiatu mancu mi ndi parra!! Giurai chi a mia na cosa i chisti non m’aviva e capitari ed ogni vota chi ti vidiva fermu chi magari ti ripusavi nu mumentu, mi viniva a menti me patri e ti carricava i lavuru. Ma sbagghiava Petru. Ora capiscia quantu stava sbagghiandu nte to confronti, mi vi considiru a tutti i masculi i stessi!! Pirdunimi e ti promettu chi ora in avanti cangiu testa e fazzu a  brava muggheri ( si abbracciano)

TANU: E bravu o dottori, fustivu complici puru vui?

DOTTORE: Mi perdoni signor Tano, ma questo era l’unico modo per farle capire quanto stesse sbagliando. E poi ero convinto che in fondo voleva bene a sua moglie.

TANU: Si ma idda aund’è?

CLAUDIA: Aladdà (corre verso la mamma mettendosi in modo che il pubblico non possa vedere bene il nuovo personaggio)

COMPARSA: ( donna con la stessa corporatura di Rosa, vestita uguale con la parrucca di Brigida. Rimarrà sulla porta cercando di dare la nuca al pubblico, non parlerà)

TANU: Rosa, pirdunimi pi tuttu! Pinzai sulu a mia senza mi mi rendu cuntu du mali chi ti vi stava facendu a tutti e dui. Ti aviva prumittutu chi quandu guariva, faciva tuttu ieu e tu ti ripusavi. Beni, ora guaria i tutti i me malatii, soprattuttu da cchiù brutta, l’egoismu mi penzu sulu pi mia. Ti cercu sulu si voi, mi mi duni nautra  possibilità mi ti fazzu vidiri, finalmenti quantu vali to maritu!

COMPARSA: (senza dire niente allarga le braccia per accogliere Tano e si abbracciano tutti e tre)

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 3 volte nell' ultima settimana
  • 11 volte nell' ultimo mese
  • 33 volte nell' arco di un'anno