U maritu cunta e a cummari canta

Stampa questo copione

r

Sant’Andrea dello Jonio, 17 dicembre 2012

U MARITU CUNTA E A CUMMARI CANTA

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

----

            Che tempi i nostri! Spesso i valori che tanto erano motivo di vita, adesso, quasi ce li mettiamo sotto i piedi, e spesso a causa del voler rincorrare quel dolce sogno che è il sesso; ma non si può per un sogno abbandonare quella che è la realtà della vita vera e della famiglia che tanto ci ama e che tanto ci ricorda che la vita bisogna viverla con i piedi per terra e non inseguendo losche chimere.

PERSONAGGI

                       

                        Carmelu                                  capu famigghia

Luciana                                  mugghieri

Vicinzinu                                figghiu

                        Jancila                                     cummari

                        Cosimu                                   maritu

                        Vinirina                                  cummari di Carmelu

                                                                       e Luciana

                        Angelo                                               cugino di Luciana

           

(Scena unica soggiorno composto di misere cose)

LUCIANA

(Rammenda, rammenda e guarda spesso il marito assorto nei suoi pensieri) Ma chi fa assittatu di prima matina?

CARMELU

Comu chi fazzu! Staju pinsannu.

LUCIANA

E certu, tu pensi, e ju travagghiu! Viditi chi furtuna ca jappi cu tia.

CARMELU

(La invita a far silenzio) Psssss!

LUCIANA

Puru! Me stari puru zitta! (Carmelu continua imperterrito a pensare incurante di Luciana che continua a redarguirlo)  Cu ti parru! Non tu po’ stuccari u coddu e pensi cchiù forti, così sentu puru ju!

CARMELU

E comu fazzu si non pensu a nenti?

LUCIANA

Chi è, a jurnata di quiz chista? Comu fai a diri ca non pensi a nenti, si dici ca sta pinsànnu?

CARMELU

Vo vidiri chi non sugnu cchiù mancu patruni di pinsari a nenti!

LUCIANA

No, no, tu si puru patruni di diri ca si u presidenti da Repubblica! Ju vulia sulu circari di capiri chi cosa è stu nenti ca pensi tu. E’ u spaziu ‘nfinitu, un buiu fittu…

 

CARMELU

E’… l’ha prisenti u bucu di l’ozzonu, eccu; (misterioso e con enfasi) pensi, pensi, pensi… finu arrivari unni stu gran bucu chi havi ‘na luci forti chi quasi t’annorba (acceca); attraversi stu bucu cu sta gran luci, e comu passi dda bbanna, subitu, attrovi u scuru fittu, ma così fittu chi finalmente ‘ncuminci a vidiri ddu nenti ca cerchi; capisti ora?

LUCIANA

(Più confusa che persuasa) Eh, avogghia! Quindi… videmu si affirravu bonu u discursu: ‘ntrasu nno bucu di l’azzolu… comu dici tu, e c’è ‘na gran luci chi t’abbaglia… così dicisti, veru?

CARMELU

Si, si, t’annorba, t’abbaglia, u stissu è.

LUCIANA

Comu ttrovi sta luci, pigghia e passi dda banna, e… subitu, è scuru fittu… E… senti ‘na cosa, sai chi no capivu bonu u discursu du bucu.

CARMELU

(Un po’ adirato) Ju capivu sulu chi tu, vunciannu, vunciannu, finisci chi ddi cosi i fa… bum!

LUCIANA

E va beni, non c’è bisognu ca addumi così, sulu picchì ti dicu chi ancora non haju caputu bonu.

CARMELU

Dicu… mi lassi pinsari, si, o no?

LUCIANA

Ti lassu pinsari… e a chi, si dici di non pinsari a nenti?

CARMELU

E ci torna! Ti pari chi a finisci! Ma no ’nn’ha chiffari stamatina?

LUCIANA

Eh, avogghia di chiffari ca haju! Ti pari ca sugnu comu a tia, sfacinnatu e macabbunnu.

CARMELU

‘Ncuminciamu cu i predichi e a missa cantata. E allura picchì non vai e ti fa tuttu chiddu ca hai di fariti, ‘nveci di ‘ncuitari a mia ca staju pinsannu.

LUCIANA

E ancora ci torna cu stu pinsari! Si dici di non pinsari a nenti, comu fa a pinsari? Armenu ajutami ti dissi a capiri megghiu. Comu si fa a pinsari a nenti, si è nenti?

CARMELU

Ah, picchì pi tia, pinsari, è sulu quannu unu pensa a corchi cosa di particolari?

LUCIANA

E certu!

CARMELU

(Ironico, la beffeggia) E certu, a babba ca si! Ma cu tu dissi, cu ti cunta tutti sti fissarii? Certu, pinsari così è facili! Chi ci voli a pinsari: ‘o ‘n tavulu, a ‘na seggia, a ‘na machina, (quasi sillabato e alludendo a lei) a una ca cuntinua… a rumpiri. E’ pinsari a nenti ca è difficili! Ora mi lassi quetu ‘n santa paci? (Sbuffando per l’indisposizione).

LUCIANA

Pi mia, tu po’ pinsari sinu a dopudumani; vulìa sulu capiri, ti dissi, comu fa a pinsari a nenti; e ‘nsinu a qunnu non mu spieghi bonu, ‘nn’hai di sbuffari.

CARMELU

Pi rinesciri a non pinsari a nenti; pi prima cosa: non devi avere pi davanti, a una ca vuncia… di cosi!

LUCIANA

E ci scummettu, puru, ca chidda ca vuncia, fussi ju!

CARMELU

Oh, fin armenti! Menu mali chi alla fini i capisci i cosi.

LUCIANA

Aspetta, aspetta! Videmu si ‘ntinnivu bonu; tu, pi pinsari a nenti, non ha pinsari nenti.

CARMELU

Oh, fin armenti! Brava, propriu così! Non ha pinsari a nenti, ta livari tutti li cosi chi haj ‘nna menti pi non pinsari a nenti.

LUCIANA

Allura sai chi fazzu, mi ssettu cca puru ju e pensu, non appena vjiu ddu bucu cu… l’azzolu…

CARMELU

E ci torna cu l’azzolu! L’azzolu servi pi lavari i robbi! Capisti?

LUCIANA

E si, si! U zonu comu dici tu, si cuntentu? Quindi comu vidu stu azzonu cu a luci, voli diri chi staju… arrivannu?

CARMELU

Eccu, brava, propriu così! Però non si dici azzolu, ti dissi; ma ozzonu, o-zzo-nu. Tu sai chi è l’ozzonu?

LUCIANA

E’ ddu cosa di unni si ricava l’azzolu.

CARMELU

Evviva a bestia ca si! Armenu dicissi di non sapillu, no! Havi puru u curaggiu di rispunniri. Senti chi fai zittuti ca è a megghiu cosa.

LUCIANA

Mi zittu si, però mi ssettu cca e ‘ncuminciu a pinsari puru ju. (Siede e comincia col pensare guardando ogni tanto suo marito che, imperterrito, è assorto a pensare. Dopo un po’ cerca di richiamare l’attenzione del marito con piccoli versi: colpettino di tosse, fischiando… il marito si gira a guardarla) E… senti, assai ci voli ancora pi ‘ncuminciari a vidiri stu bucu di l’azzolu… e… non pinsari… a nenti? (Suo marito la guarda senza scomporsi e si riggira. Lei ricomincia a pensare e guardare ogni tanto il marito. Mentre sono concentratissimi, entra Vicenzu, loro figlio e ragazzo scemo che parlerà come tale, scambiando la C e la S per T e così via; ha in ognuna delle mani un coperchio di pentola. Li guarda, e, avvicinandoglisi leggermete, batte forte i due piatti facendo sussultare i due pensatori, al punto che i due cadono con tutta la sedia).

CARMELU

Chi ti pigghiassii ‘na morti subitania! Ca chistu modu di prisintariti è! Attrovaci u cori unni l’haju arrivatu! (alzandosi adirato) ‘Nca va, ca si t’acchiappu, tu fazzu livari ju u viziu di jiri caminannu cu i cuverchia ‘n manu! (Si alza anche Luciana che si tocca, indolenzita, la schiena).

VICINZINU

(Vicenzu va a mettersi dalla parte opposta del tavolo e, a cantilena…), Non m’acchiappi! Non m’acchiappi! (dopo la frase, batterà due volte i piatti a dispetto di suo padre che sta dalla parte opposta del tavolo).

LUCIANA

(Al marito adirato) E lassalu perdiri!

CARMELU

Eh, si t’acchiappu!

VICINZINU

(A cantilena) Non te (ce) la fai! (Batterà due volte i coperchi). Non te la fai! (Ancora i coperchi).

LUCIANA

(Si avvicina a Vicenzu) Senti cca Vicinzineddu, va posa ssi cuverchia, chi chista non è a jurnata bona di sunari.

VICINZINU

Mà (mamma), il maetto (maestro), quello della banda, mi ha detto te devo ttudiare a tuonare i piatti.

CARMELU

(Rabbia contenuta) U maistru da banna, ti dissi di studiariti u sorfeggiu, e no i piatti! U capisti? E si tu continui così, avutru chi banna! Curri, va studiati u sorfeggiu! Si nno mancu u campanellu da porta ti fazzu sunari!

VICINZINU

(Sbalordito) Pettè (perché) pe tuonare il tampanello della potta, mi devo integnare pure il toffeggio?

LUCIANA

Ca certu, a matri! Si ssa u solfeggiu, u campanellu da porta, sona megghiu!

VICINZINU

(A Luciana) Ah, ti? Minta non lo tapevo quetto! E… tenti un po’, tome tuona il campanello: in tol, in pa, o in ti?

CARMELU

Ne in tol, ne in pa e ne in ti. Di unni i pigghiasti sti noti?

VICINZINU

Dal libbo (libro).

CARMELU

Ah, si, e mu va pigghi ssu libru e mi fa vidiri.

VICINZINU

(Siccome ha sempre paura che suo padre glieli possa dare) E tu me ne dai battonate?

LUCIANA

Curri, va pigghia u libru, ca non ti nni duna bastunati.

VICINZINU

(Esaltante di gioia) Ooolè!!! (E batte due volte i piatti uscendo a prendere il libro).

CARMELU

(Luciana si tappa le orecchie) ‘Nte manu, spiramu a Diu! (A sua moglie) Ma non ta fidi a fariccilli scumpariri ssa camurrìa di cuverchia?

LUCIANA

Ah, si, e supra a pignata da pasta chi ci mettu, u libru du solfeggiu?

CARMELU

E poi, giustu a musica l’havivi di scriviri!

LUCIANA

So criaturi ci piaci chi havi a sunari ‘nna banna du paisi, chi facìa, u scrivia a palestra a fari ginnastica?

CARMELU

Ju vi scrivissi o manicomiu a tutti dui, a matri e figghiu! Divertiti, divertiti, accurdaricci tutti chiddu ca voli!

LUCIANA

Ma pi daveru no rrivi a capiri chiddu ca havi u criaturi! Ma pi daveru no capisci chi si tu, ‘nveci di pinsari da matina sinu a sira, ci avissi misu t’anticchia d’impegnu suvrecchiu a fari ddu… discursu, u criaturi avissi vinutu megghiu! Mancu bonu a chistu fusti!

CARMELU

Senti, non ricuminciamu cu discursu di l’impegniu, ca ju non ci trasu nenti; chiddu ca havi to figghiu è sulu un picculu difettuccio di fabbrica… l’havi puru a Ferrari! Non vidi chi certi anni non rinesci mancu a finiri a cursa!

LUCIANA

(Tutto allusivo) ‘Nveci tu… avogghia di cursi ca finisci! Rispunni, di quantu javi ca chiudisti a machina ‘nto garaci? …Si machina si po’ chiamari. Ora ta fa sulu pinsannu; pinsannu e facennu u macabunnu! Chi cosa nni putìa veniri to figghiu! Avutru chi difettucciu di fabbrica!

CARMELU

Ih, e senti, chissu chi voli diri, ca allura si cunvinciu chi è giustu di fari tuttu chiddu ca voli, vistu ca è così?

LUCIANA

(Entra con il libro in mano e lo apre indicando le note) Cca è a ferrari!

VICINZINU

Tta (qua), (Saranno tutti errori voluti) lo vedi dov’è ccritto!

CARMELU

E videmu? Fammi sentiri comu c’è scrittu!

VICINZINU

(Inizia a leggere le note) Do, re, mi, pa, tol, la ti. Hai vitto?

CARMELU

Ho vitto, si! Fussi megghiu si avirria ‘n’alloggiu ‘nveci du vittu, mi nni scappassi di notti e notti, di sta casa! Dammi, (prende il ibro che aveva Vicenzu) dammi cca. Vidi? Tu liggisti: tol, pa e ti.

VICINZINU

No tol, pa e ti, tome diti tu! ma cotì, tome dito io: (ripete sillabato) Tol, pa e ti; hai tapito?

CARMELU

Ah, no tol, pa e ti comu dicu ju! Viditi quantu sugnu sceccu! E ju pinsava ca si liggia sol, fa e si.

VICINZINU

Ti, ti, cotì! Popio cotì! Tol, pa e ti.

CARMELU

(Indispettit. Più confuso che persuaso) Senti, ma vi mittistivu d’accordu matri e figghiu pi fari nesciri i senzi di fora a mia? E allura picchì tu dici tol, pa e ti?

VICINZINU

(Deluso si rivolge alla mamma) Mih, mà! Minta, non tapitti niente! (A suo padre) No tome diti tu, tol, pa e ti! Ma tome dito io, guadda: (scandendo) Tol, pa e ti. Hai tapito? Ma quante votte te lo devo dire! Minta, duro tei!

CARMELU

(Sbalordito) Talè, talè! Vo vidiri chi ora sugnu ju scimunitu da famigghia!

VICINZINU

Ah, pecché pentavi di ettere ccattro!?

CARMELU

Puru!

LUCIANA

(Che assisteva alla scena stirando, interviene) Certi mumenti non arrivu a capiri cchiù, cu è u scimunitu di tutti dui. Non vidi chi o criaturi havi… (ironica) u difitteddu di fabbrica… comu dici tu, e ci veni difficili pronunziari certi vocali? Non mi diri chi u sta scuprennu ora comu parra?

CARMELU

Parrò l’avvocatessa! Non pensi ca ju, tuttu stu fari finta, u putissi fari pi circari di aiutallu aggiustarisi a pronunzia.

LUCIANA

Ah, si! Pi chissu u fai? Sai quantu voti m’haju misu, puru ju, pi giustariti u cidiveddu a tia? Ci haju rinusciutu? No! Picchì è… difettu di fabbrica! Non si dici così?

VICINZINU

Pà (papà), pà, mi fai tentire un rattonto? (racconto).

CARMELU

Chi cosa, un racconto? Ora? No, no, propriu ora, no!

LUCIANA

(A Vicenzu) Sai chi fai, aspetta, chi fa cuntu chi veni a cummari cu i so figghi a chiamari a to patri ca vonnu cuntatu puru iddi u cuntu, così vi nni jiti tutti dui ‘n casa da cummari, chi servi ca mi finisciu di fari i sirvizza, senza vuiavutri dui ‘mmenzu i pedi.

VICINZINU

E lui petté, lo deve tontare (contare) tempe a tata della tommare, e qui a tata (casa) mia no?

LUCIANA

Addumannaccillu a to patri chissu.

CARMELU

Havi picca di dumandari a mia. Tu u sai ca, jiri ‘nna cummari, a mia, mi siddìa…

LUCIANA

(Ironica) Ah, si, ti siddia! Pi chissu curri puru quannu chiovi?

CARMELU

(Svia alla domanda della moglie) E poi tu no sai chi ju stava pinsannu, e ora non è possibili!

VICINZINU

(Piagnucoloso) Miiihhh, pà, mi diti tempe cotì! Non è pottibile, non è pottibile, non è pottibile, non è pottibile…

LUCIANA

(Interrompendolo) Ih, e bonu, a matri, chi u capemu!

VICINZINU

(Alla mamma) E allora dittello, dittelo tu, te è pottibile.

LUCIANA

Ju, l’haju di diri ju?

VICINZINU

Ti, ti!

LUCIANA

E va beni (siccome non aveva capito che debba dirlo al marito se lo ripete lei stessa). E’ possibile, è possibile, è possibile…

CARMELU

Ih, e quannu a finisci puru tu?

VICINZINU

Mà, te fai, mi pendi in giro? Io ditevo dittelo tu… a lui, e no a te!

LUCIANA

Ah, nenti di menu! Tu vulivi diri diccelo, no dittelo! E ‘nn’havia di ripetiri è possibili, è possibili…

CARMELU

(Alla moglie) Non mi diri chi ti nni st’accurgennu ora chi u criaturi parra così?

VICINZINU

Pettè? (Perché).

CARMELU

Per me?

VICINZINU

No, pe te ttaccato, pettè attattato.

CARMELU

Metticcilla nautra T, po’ essiri chi u capisciu megghiu. Allura tu vulivi diri perché?

VICINZINU

E’ tetto! Non lo vedi!

CARMELU

(Non capisce e guarda il soffitto) U tettu! Ju non vidu nenti; (alla moglie) e tu, vidi quarchi cosa?

LUCIANA

Ma chi guardi, chi guardi nno tettu, ca mi sta facennu cunfunniri cchiossà di iddu. U sai chi fai, si capisci chi o criaturi non ciù vo cuntari u cuntu, ricumincia a pinsari, così è sicuru chi mi riposa u cidiveddu, ca mu stati facennu divintari acitu.

CARMELU

Ah, ju tu staju facennu divintari a citu, mancu iddu, di comu parra!

VICINZINU

(A suo padre) Io pallo benittimo…

CARMELU

Tu non parri bonu.

VICINZINU

(Un po’ adirato) Io pallo benittimo!

CARMELU

(Gridando pure lui) Ti dissi chi non parri bonu!

VICINZINU

(Gridando ancora più forte) E io ti ho detto te pallo benittimo!

LUCIANA

(Indisposta) E finitila ora! Unni vi sintiti ‘o mircatu?

VICINZINU

Mà, te lui non tapitte niente, te toppa ne ho io?

LUCIANA

Ca certu, a matri, lassilu perdiri a to patri, non vidi chi non ci va di cuntari… un cuntu.

VICINZINU

Ih, pà! Nemmeno pittolo, pittolo me lo puoi rattontare?

CARMELU

E va beni, amu caputu; pinsari non po’ essiri cchiù… pigghia ‘na seggia e t’assetti, ca ti cuntu u cuntu.

VICINZINU

(Contentissimo) Ti, ti, tome tono tontentittimo! Ora, tome viene Paolino e Tereta, te (ce) lo dito te l’hai rattontato pure a me! (Siede) Dai, pà (papà) rattonta, tono ponto.

CARMELU

Allura…, c’era ‘na vota, di tanti e tantissimi anni fa…

VICINZINU

(Preoccupato) Pà… non è te è tome quello te aveva un tacco di olive, e  le doveva tontare (contare) a una a una?

 

CARMELU

Ih, e c’avemu a fari! U vo sentiri, o no stu cuntu?

VICINZINU

Ti, ti, lo voglio tentire!

CARMELU

E allura, mutu e scuta. C’era ‘na vota, di tantissimi anni fa, un vecchiu picurareddu…

VICINZINU

Attai vecchio era, pà?

CARMELU

Era vecchiu di quasi novant’anni! E havia cintinaia e cintinaia… ma chi dicu cintinaia, migghiaja! di pecuri e crapi…

VICINZINU

Mih, attai attai!

CARMELU

(Come fossero sproporzionatamente tante) Assai! Assaiuni!

VICINZINU

(Lucia stira e ascolta) Minta! Bello, bello te ne aveva attai, attai! E poi, poi, te ha fatto, te ha fatto?

CARMELU

(Misterioso e nello stesso tempo cattedratico) Mentri l’animali pascianu…

VICINZINU

Ah, ti, pattianu! E tome, totì? (Facendo come passeggiare avanti e indietro).

CARMELU

No, passianu; pascianu, chi voli diri ca manciavanu...

VICINZINU

Ah, mantiavano! Totì ti fatevano grotte, grotte.

CARMELU

Tuttu a ‘na vota, cuminciò a lampiari e truniari, ma trona! Scupittati! (Per quanto era forte il tuono).

VICINZINU

(Fraintende e si nasconde di corsa sotto il tavolo, poi esce leggermente la testa) Ah, ti! Aveva il futile? E te ha peto, un toniglio?

CARMELU

(Nasce una gran confusione) Un cunigghiu! E cu?

VICINZINU

(Esce da sotto il avolo) Il pattore!

CARMELU

Ah, si! E quannu u pigghiò?

VICINZINU

Quando ha pparato! (sparato).

LUCIANA

(Interviene incuriosita) U pigghiaru, si o no, stu cunigghiu?

CARMELU

Ma quali cunigghiu, tu nautra scunchiuduta! Dicìa, ca i trona eranu così forti chi parsinu scupittati.

VICINZINU

(Dispiaciuto) Ah, allora non lo aveva più il futile il pattore?

LUCIANA

No senti chi cunigghiu no nni pigghiò.

VICINZINU

E pettè? (Perché).

CARMELU

(Stanco di quelle continue interruzioni si alza per smettere di raccontare) Amu caputu, u sapiti chi vi dicu, cuntativillu tutti dui u cuntu, vistu chi u sapiti megghiu di mia...

VICINZINU

No, no, pà, non pallo più, tiediti. (Poi a sua madre) E tu ttitta (zitta), mà!

CARMELU

O primu ca japri a bucca, pigghju e non nni cuntu cchiù! Allura… stava dicennu… (pensieroso).

LUCIANA

A oj (come se volesse alludere a qualcosa), troppu pinsirusu ti vidu. Stavi dicennu ca lampiava e truniava.

VICINZINU

Ttitta, mà!

CARMELU

Ah, già veru, truniava! Ma così forti chi ddu poviru picuraru ‘ncuminciò a scantarisi! E, prima ca mittissi manu a chioviri, dicisi di ritirari i pecuri versu casa. E chi fu; ‘ntempu nenti, ‘ncuminciò a cadiri acqua, ma acqua!

VICINZINU

Mih, attai attai, pà? (Poi, essendo molto immerso nella favola, si rivolge stupito a sua madre) Mà, temba che vedetti pure io tutta lacqua del tielo! (cileo).

LUCIANA

Allura, sai chi fai, va pigghiati l’umbrellu, a matri, prima ca ti bagni!

VICINZINU

Ah, ti?

CARMELU

(Indisposto per quel continuo interrompere si alza) Amu caputu, voli diri chi…

VICINZINU

No, no, pà, tiediti, te pure te mi bagno, non ne pendo ombello. Rattonta, rattonta!

CARMELU

Chista, è l’urtima vota ca mi ssettu; o primu ca parra…

VICINZINU

Ti, ti, ora batta! E tu titta mà!

CARMELU

Dissimu chi cu tutta da acqua, u poviru picurareddu, decisi di turnari cu i pecuri versu casa; ma… pi turnari a casa, s’havia attravirsari un ciumi, e u ponti era strittu, strittu, ma così strittu ca l’animali putianu passari giustu a una a una, e… siccomu i pecuri eranu assajuni assajuni…! (Silenzio in tronco).

VICINZINU

(Sbalordito) E allora? Pettè non rattonti più?

CARMELU

Si non finiscinu di passari i pecuri!

VICINZINU

(Piagnucoloso) Mih, lo vedi mà, lo tapevo; mi temba tome quello delle olive te ha rattontato dalla tommare. Ora me ne vado nella mia ttantetta a vedere i tattoni animati nella televitone, te è meglio. (Esce nell’altra stanza piagnucoloso) Mih, tempe cotì finittono quetti rattonti (esce brontolando).

LUCIANA

Ah, così è? Pi cuntinuari u cuntu avianu di finiri di passari prima tutti i pecuri e i crapi? E non era megghiu ci dicivi ca ti siddiava di cuntarici u cuntu!

CARMELU

U sai chi fazzu, ora? Finalmenti mi rimettu a pinsari.

LUCIANA

(Allusiva) U dicìa chi a oj mi pari troppu pinsirusu! Di pinsari, dici ca non pensi a nenti… (Bussano) E cu è? Va vidi cu è, mancu!

CARMELU

Spiramu chi nun è a cummari ancora cu discursu di cunta! (Va ad aprire). Jemu avanti. (Entra commare Jancila, vestita un po’ avvenente).

JANCILA

Salutamu cumpari. (Poi alla comare) Cummari.

LUCIANA

(Vedendola vestita sempre con vestiti succinti) Cummari, ma vui vi vistiti sempri così spiddizzata? Non nni sintiti friddu?

JANCILA

Non vu dissi, tempu fa, ca haju sempri vampati di caluri? U medicu dici chi haju u sangu ca gira troppu veloci.

LUCIANA

(Allusiva) Stati attentu cumari cu troppu veloci, ca vi levanu i punti da patenti!

JANCILA

Vju ca siti sempri schirzusa. Chi faciti, stirati?

LUCIANA

Picchì vui i purtati a lavanderia i vistita?

JANCILA

Cummari, cu sta crisi ca c’è, pinsati chi haju sordi di jittari a lavanderia? Anzi, sapiti picchì vinni?

LUCIANA

(Precedendola) Chi siccomu è l’ura du cuntu, i vostri figghi vonnu ca me maritu…

JANCILA

(Precedendola anch’essa) Avia vinutu pi chissu, ma vui mi facistivu ricurdari nautra cosa…

LUCIANA

E quali è, si è lecitu, st’avutra cosa? Parrati!

JANCILA

Siccomu parravamu di crisi, mi facistivu ricurdari ca mi giuvanu quattru ova, un pocu d’ogghiu e un pocu di formaggiu e…, vistu ca mi trovu cca, pinsavu: picchì jilli accattari si vui l’aviti! Cummari, cu i sordi, arrivò ca s’hannu a fari i cunta boni, si vulemu rrivari a fini misi!

LUCIANA

(Ironica e risentita) E certu, siccomu me maritu travagghia o Cumuni (municipio), u stipendiu u pigghia ogni vintisetti… anchi si u misi fussi di trentunu, a nui nni veni facili arrivarici… a fini misi, è veru, cummari? (Fa i conti) 27, 28, 29, 30 e 31, e l’autri vintise jorna, mi nni vegnu unni vui a manciari?

JANCILA

E bonu, cummari, chi fu v’offinnistivu?

CARMELU

E finitila ora tutti dui, viditi comu nescinu l’unghia di fora pi nenti. Ssittativi cummari… me mugghieri non vulìa diri… Anzi, sapiti chi facemu, amuninni, amuninni chi vegnu cu vui a cuntari stu binidittu cuntu e vostri figghi.

JANCILA

(Volendo far finta di non essere di disturbato) Cumpari, ma… si aviti chiffari, no, non vogghiu ca vi disturbati!

LUCIANA

(Ironica) No sapiti, cummari, chi me maritu, o sabatu e a duminica non travagghia o Municipiu? Chi fu, vu scurdastivu di novu?

JANCILA

A dira a virità ju mi cunfunnu sempri, siccomu si duna lu casu…

LUCIANA

(Precedendola, lo ripeteranno insieme) Chi vostru maritu travagghia di cchiù u sabatu e a duminica, vui faciti confusioni!

JANCILA

Propriu così cummari, fazzu sempri confusioni. E allura, cumpari, viniti, o no?

LUCIANA

Portiti a Vicinzinu e ciù fa sentiri puru a iddu u cuntu.

CARMELU

(Chiama Vicinzinu) Vicinzinu, Vicinzinu, veni ca o papà ca jemmu cu a cummari a cuntari u cuntu.

VICINZINU V.F.S.

Non ti vengo, mi tecca!

CARMELU

Jamu ti dissi, chi Paolinu e Teresa aspettanu.

VICINZINU V.F.S.

Mi tecca tempe a tontare, a tontare, a tontare (contare)…

LUCIANA

Cummari, mu vuliti spiegari vui chi è stu fattu di cuntari e cuntari: i petri, i pecuri, alivi…

JANCILA

(Imbarazzata) E’… chi ‘o cumpari… ci piaci fari partecipari o cuntu e me figghi e a vostru figghiu, e… siccomu a iddu ci siddìa a cuntari…

LUCIANA

(Non capisce) Ah, picchì cuntanu macari me figghiu e i vostri figghi, e vuiavutri dui scutati?

JANCILA

Dicemu chi scutamu… puru; veru cumpari?

CARMELU

E certu, i ‘nsignu a cuntari!

LUCIANA

Ah, allura cuntanu macari iddi! Ca bonu è, servi ca si ‘nsignanu. E vui, cummari, macari vui vi stati ‘nsignannu?

JANCILA

‘Nca certu, cummari! U cumpari è così bravu a… (allusiva) cuntari.

LUCIANA

Ah, si! E non è megghiu; così vi ‘nsignati e sapiti puru vui comu cuntariccilli e vostri figghi, dopu.

CARMELU

Amuninni, amuninni, ca Paulinu e Teresa spettanu.

JANCILA

Vi salutu, cummari.

CARMELU

Ciau gioia, a mumentu vegniu (escono sotto lo sguardo meravigliato della moglie).

LUCIANA

(Dubbiosa) Sapi Diu si nni capivu nenti di stu discursu di cunta e cuntari, mah! (Chiama Vicinzinu). Vicinzinu! O Vicinzinu!

VICINZINU V.F.S.

Te vuoi?

LUCIANA

Veni cca a matri, veni ca t’haju di diri ‘na cosa.

VICINZINU

(Entra imbronciato) Te vuoi?

LUCIANA

To patri dici chi a tia e i figghi da cummari vi sta ‘nsignannu a cuntari, mi fa sentiri quali sunnu sti cunta?

VICINZINU

Mih, mà, mi tetta (secca) a tontare!

LUCIANA

Mancu si ti dicu… sulu unu?

VICINZINU

(Meravigliato) Uno tolo, uno tolo?

LUCIANA

Si, sulu unu e basta.

VICINZINU

(Fraintende) Uno.

LUCIANA

(Non capisce) Si, si, unu ti dissi, unu.

VICINZINU

Uno.

LUCIANA

Bah, e c’amu a fari Vicinzinu!

VICINZINU

Ah, non l’hai tapito?

LUCIANA

Veramenti… no.

VICINZINU

Allora te lo tonto (conto) meglio. (Sillabato) U-no! Ti è piatiuto?

LUCIANA

Chi è, finemu cu to patri e ora ‘ncuminciu cu tia! Ti dissi di cuntariminni sulu unu, così difficili ti veni?

VICINZINU

Mà (mamma), te l’ho rattontato! Tu non mi hai detto di tontare tino a uno? Te vuoi ora?

LUCIANA

(Curiosa e sbalordita nello stesso tempo) Aspetta, aspetta! Ma cuntari chi voli diri pi casu, chi to patri vi ‘nsigna a cuntari… i nummari?

VICINZINU

Ti, popio cotì: uno, due, te, quatto, tinque…

LUCIANA

Ah, no i cunta chiddi… di storii ca succidianu ‘na vota?

VICINZINU

No, no! Quelli li tomintia e li lattia (lascia) a metà, tome quello del pattore delle petore te ha rattontato poto pa (fa), e poi ti tta zitto, e dite a me, a Tereta e a Paolino di tontare le olive, le arante… tome le petore (pecore) te pattano dal ponte; hai tapito?

LUCIANA

(Cominciando a capire l’intreccio tra il marito e la comare) Ah, ora ‘ncuminciu a capiri! Quindi, iddu accumincia u cuntu, poi si ferma e a vuiavutri… vi fa cuntari… i petri, i pecuri…?

VICINZINU

E pure le arante, le olive e tante attre cote!

LUCIANA

Ah, puru alivi!

VICINZINU

Ti, ti! Tutte quelle te tti tono nel tacco di quel tignore te le ha ppreto (preso) dall’albero! Io pe quetto non ti (ci) voglio andare più, tempe a tontare, tempe a tontare, tempe a tontare!

LUCIANA

E si, si, u capivu a matri, zittuti ora! E iddu, iddu chi fa mentri ca vuatri cuntati?

VICINZINU

Lo tai te fa, te ne va ton la tommare nell’alta ttanza, e ttanno li.

LUCIANA

(Sbalordita) E ttanno li?

VICINZINU

No ttanno!

LUCIANA

Ah, no? Comu, prima dici ttanno!

VICINZINU

No, ttanno! (Glielo spega sillabando) Tta-nno; hai tapito?

LUCIANA

Ah, già, tu parri… U capivu, u capivu, stannu. (Meravigliata) Quindi, to patri e a cummari, mentri vuatri cuntati…

VICINZINU

Uno, due, te, quatto, tinque, tei…

LUCIANA

(Lo interrompe)  Tette…

VICINZINU

Ti, ti, pure cotì, tette! E tu tome lo tai? (Dubbioso) Però tette, non ti dite: tette, mà? Pettè lui dite tette?

LUCIANA

Certu ca si dici sette! E iddu a cu è co dici tette?

VICINZINU

Alla tomare, mentre te ne vanno nell’atta (nell’altra) ttanza (stanza). Lei ride, tanta…

LUCIANA

(Non capisce) Tanta? (Facendo segno con le mani).

VICINZINU

No tanta; tanta tome i tantanti! Tapito?

LUCIANA

Ah, canta comu i cantanti!

VICINZINU

Popio cotì. Ride, tanta e ti (ci) (errori voluti) dite a lui: te tota viene dopo il tei? E lui la integue e ti ripponde: tette!

LUCIANA

Ah, si, s’assicutanu puru! E idda canta! Gran pezza di tappinara! Eccu picchì dicia: “u cumpari è bravu a… cuntari”, e ju chi ancora ca pinsava ca si rifirivanu e cunta e re favuli! E… dimmi nautra cosa, vuiavutri…

VICINZINU

Io, Tereta e Paolino?

LUCIANA

Si, si, vuiavutri; assai, assai cuntati prima ca iddi trasinu?

VICINZINU

Mà, io mi ho (errori voluti) integnato a tontare fino a mille! Lo vuoi tentire? (Comincia a contare) Uno, due, tre, quattro, tinque…

LUCIANA

(Comincia col sentirsi mancare) Oh, no! (Cade per terra priva di sensi, mentre Vicinzinu continua a contare, si va chiudendo il sipario.)

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la precedente)

LUCIANA

(Intenta a rammendare. Al marito che sta per andare al municipio) U sai chi to figghiu divintò u primu da classi ‘n matematica! Dici a maistra ca cunta così veloci, chi mancu ‘na calcolatrici! E pinsari chi non rrivava a cuntari mancu sinu a deci, mah! Tu non nni sa nenti di tuttu stu progressu di Vicinzinu, o haju a pinsari chi forsi a Madonna ci vosi fari un miraculu?

CARMELU

U progressu? E chi voi ca nni sacciu, ju, du progressu di me figghiu!

LUCIANA

L’autra notti mi sbigghiavu ca sintia parrari, mi jarzu…, non era iddu ca cuntava! Puru mentri dormi cunta!

CARMELU

Voli diri ca pigghiò a cori i nummari.

LUCIANA

Senti, a propositu di cuntari, ti vulia diri… siccomu dumani è u sabatu, e è u jornu di cunta, pinsavu chi ora ci mannu a dicu a… cummari, chi ciù cunta idda u cuntu e so figghi, tantu non dicisti ca si ‘nsignò puru idda? Così, nuiautri jemu ‘o mircatu a fari a spisa.

CARMELU

E non ci putemu jiri ‘o pomeriggiu a fari a spisa, ‘nveci di dumani, chi ancora idda non s’ha ‘nsignatu bonu a cuntari?

LUCIANA

Ah, no! Ancora non s’ha ‘nsignatu? (Ironica) E… tantu, tantu ci voli, mi si ‘nsigna?

CARMELU

No, no! Pi ‘nsignarisi, già si ‘nsignò, e bonu puru! E sulu chi ancora ci su picculi ritocchi di fari.

LUCIANA

Ah, si? Picculi…

CARMELU

Ritocchi, si; ma cosi di nenti. Va beh, ju vaju chi si nno u cartillinu ‘o Municipiu u timbru ritardu. Ciau, ciau, gioia; nni videmu dopu.

LUCIANA

(Annusando) E chi ciavuru ca lassa! Havi di poi ca ‘ncuminciò sta camurrìa di cunta, ca si ‘mprofuma chi mancu ‘na fimminazza di chidda ca fa ddu tintu misteri… Spiramu chi non veni dda grandissima tappinàra, a discursu di fimmini ca fannu ddu misteri, chi u ferru ciù lassu jiri ‘n testa, ciù lassu jiri. No, ma ju ci le fari finiri di cuntari pecuri e crapi a tutti dui! E possibili ca semu arrivatu o puntu chi a sira non mi duna mancu u tempu di spugghiarimi e già runfa chi pari ddrumintatu di cent’anni! E dd’avutru me cumpari Cosimu, nenti vidi? Comu fa a non s’accorgiri chi so mugghieri… (Le balena in mente una trovata) U cumpari, certu! Comu non ci havia pinsatu prima! Aspetta, aspetta ca chiamu a Vicinzinu e ci dicu ca mi va chiama o cumpari chi ci haju a parrari di urgenza. (Entra Vicinzinu morto di sonno).

VICINZINU

(Entra camminando indolenzito con le gambe larghe e le spalle che piegano all’indietro. Una posizione ridicolissima) Mà, mà…

LUCIANA

Ih, e chi ha tu nautru ca camini così? Ti nisceru i morroidi, o durmisti cu culu all’aria?

VICINZINU

Te tapetti! Quello te è tuttetto quetta notte! Oh, non potto tamminare più! Tono ttato tutta la notte totì! (Indicando la sua curiosa posizione).

LUCIANA

E picchì stasti tutta a notti così? Chi ci facisti un votu a Madonna?

VICINZINU

Il voto, ti, al Tignore te l’ho fatto! Ma te diti mà! Tono ttate le fommiche a fammi ttare cotì, e ora ho un tonno, ma un tonno, te non te la fattio più!

LUCIANA

I frummiculi? E unni ‘nna stanza di lettu? Chi forsi traseru da finestra chi duna ‘nni l’ortu? No, non è possibili, a finestra è nova. (Curiosa) Ma… Dimmi ‘na cosa, non è chi ha statu misu tuttu a notti così, a matri, e u cidiveddu ti nisciu da bucca, e ora ‘ncuminci cu dari i numira? E poi… comu mai si svegliu allura, vistu chi dici d’aviri tantu sonnu?

VICINZINU

T’ho detto te mi tono vvegliato (svegliato) pettè ho fatto un butto togno! Allora, dura tei!

 

LUCIANA

E chi vo a matri, è to patri cu so cummari chi ‘ncuminciaru a farimi perdiri corpa! E chi cosa, chi cosa ti sunnasti, p’arruspigghiariti così… trapazzatu?

VICINZINU

Ho tognato te tontavo (contavo) le fommiche..., mi quante fommiche, mà! Attaittime!

LUCIANA

Eccu ddocu, sempri a cuntari! Scummettu ca ci trasi puru to patri e a cummari Jancila.

VICINZINU

Ti, ti! E lo tai te hanno fatto quetta votta? Minta, cota da impattire!

LUCIANA

Chi ficiru, chi ficiru? E chi ci trasinu i frummiculi sta vota? Scummettu chi to patri lassò u cuntu a metà comu o solitu e si nni ju cu a signura Jancila nni l’autra stanza, e sta vota vi lassaru a cuntari… i frummiculi!

VICINZINU

Matari fotte ttato quetto! Di più, mà; attai attai di più!

LUCIANA

Ah, si! Ancora di cchiù?

VICINZINU

Ti, ti, motto di piùittimo! Mio pate, è venuto te aveva in mano un vato grotto grotto. Tembrava te era pieno di uova di talmone, e invete era pieno pieno di fommiche te ti muovevano tutte.

LUCIANA

(Meravigliata) Di… frummiculi?!

VICINZINU

Ti, ti! Pieno, pieno! E di topa, nel tappo, t’era un buto (buco) pittolo pittolo!

LUCIANA

Un buco piccolo piccolo? E pi fari chi?

VICINZINU

Tevviva (serviva), te (che) tu levavi il dito di topa e uttivano le fommiche a una a una; le dovevamo pendere… tempe a una a una e vedere te era macchio o femmina. Mih, mà, a una a una! Hai tapito?

LUCIANA

Chi cosa! Si eranu masculi o fimmina? Nautra ora! E… assai, assai eranu i furmiculi?

VICINZINU

Attaittime! Il vato era pieno pieno! Non te l’ho detto mà.

LUCIANA

(Sbalordita, esclama) Figghi di buttana!

VICINZINU

(Fraintende) Ah, ti! E tu tome lo tai te le fommiche erano tutte figlie di buttana?

LUCINA

No, no, non mi rifirisciu e frummiculi! Viditi comu a studianu tutti dui pi pigghiari sempri cchiù tempu! E… idda, idda chi facìa?

VICINZINU

La tommare, diti?

LUCIANA

A truiuna, no a cummari!

VICINZINU

(Non capisce) E ti è quett’attra (quest’altra) tuiuna mà?

LUCIANA

Sempri a cummari.

VICINZINU

Ah, ti, è toiona? (troiona).

LUCIANA

Toionissima! E chi dicisti ca fici? Cuntami.

VICINZINU

Lei ti (ci) ha dato attri (altri) due vati, però vuoti, e ha detto a me e i tuoi figli: “le fommiche macchio li metti qua, e tuelle femmine le mettete in quett’attro (quest’altro) vato; hai tapito pettè ho tonno? Pettè ho fatto tutta la notte a guaddare te era macchio e te era femmina, e metto tempe cotì a guaddare topa! (sopra).

LUCIANA

Ah, si!

VICINZINU

Ah, no! Ccuta (scusa), a guaddare tempe metto cotì! (Si mette come se guardasse il di sotto della formica. Con la mano alzata e la testa rivolta verso l’alto).

LUCIANA

E cu tu ‘nsignò a guardari si a frummicula è masculu o fimmina?

VICINZINU

Mio pate (padre); mente lei, la tommare rideva. Tome rideva mà!

LUCIANA

Ah, ridia puru! Grandissima tappinàra!

VICINZINU

Lo tai petté? Petté lui diteva: “pendi la fommica cotì, ti apite le gambette e guaddi totto… e fateva ton le gambe cotì (allargando le gambe e guardando soto di se), e poi ditte (disse): te la fommica ha il pennolo vuol dire te è macchio, te non ha il pennolo, vuol dire te è femmina; mente lei rideva fotte, fotte. (Incuriosito) Mà, te vuole dire te ha il pennolo? Io non te ne ho vitto pennolo a nettuna di tutte le fommiche te ho guaddato.

LUCIANA

Eccu picchì m’ha manciuniatu (toccandosi la testa con la mano a forma di corna) a testa ‘nna sti jorna! Grandissimu pezzu di crastu ca è! Quindi ti dissi chi si ha furmicula ha il…

VICINZINU

Pennolo, il frommico è macchio, te non ha il pennolo è tegno te è femmina; hai tapito? Mà, e la tommare rideva fotte, fotte, fotte, fotte, fotte…

LUCIANA

(Che fraintende) E bonu, bonu a matri chi già capivu tutti cosi!

VICINZINU

Ah, ti? E me lo ppieghi allora tot’é il pennolo?

LUCIANA

(In imbarazzo) E’… comu diri… Tu, comu ti mittivi quannu… ddu beddu di to patri ti dicia du pennulu?

VICINZINU

(Apre le gambe) Cotì. (Si guarda in basso, comincia a capire e sbalordisce) Appetta, appetta! Ppoccaccione! Mà, il pennolo te volette dire, (si guarda verso il basso) quetto… totto? (sotto).

LUCIANA

E idda, idda ridia, veru a matri?

VICINZINU

Ah, pe quetto allora rideva! Ora tapitto! (Capisco). Ppoccacciona pure lei! (Preoccupatissimo) Mà, e allora te volettero dire tutte quette cote? Te il papà e la tommare… (facendo muovere il muso stretto) Ah, ti! E ora?

LUCIANA

Ora voli diri chi avemu a truvari a soluzioni pi quantu finisci subitu sta camurrìa. Dimmi ‘na cosa, tu sicuru è ca tu sunnasti u discursu di frummiculi? Non è chi vu fici fari pi davveru to patri, e pensi d’avillu sunnatu?

 

VICINZINU

No, no, l’ho tognato quetta notte!

LUCIANA

Quindi a cummari e to patri non nni sannu nenti di nenti di frummiculi?

VICINZINU

Te ti dico te l’ho tognato io quetta notte! Petté diti cotì?

LUCIANA

Ca certu ca puru tu, figghiu miu, ha ‘na fantasia, fa certi sonni! A frummicula masculu e a frummicula fimmina! Ma di unni ti veninu certi pinsati! U sai chi fai, va chiama a cumpari Cosimu e dicci di veniri pi subitu cca, ca ci haju a parrari. Ma… non facemu ca ci cunti u discursu du pennulu, di frummiculi e di tutti l’avutri cosi!

VICINZINU

Te diti, mà! Non ti conto niente di tutto quello te è tuccetto ai due ppoccaccioni.

LUCIANA

E si ‘ncontri a to patri non ci diri nenti mancu a iddu! Curri, va chiama a cumpari Cosimu e dicci ca lenta di cursa chiddu ca sta facennu, chi u casu è ur-gen-ti-ssi-mu, capisti? Curri ti dissi!

VICINZINU

Ti, ti, torro velotittimo, e lo fattio venire di cotta, di cotta mà! (Esce di corsa).

LUCIANA

E chi era puntuali a jiri a cuntari i cunta ‘nna cummari! Eccu picchì mi dissi: (ironizza quanto le aveva detto Carmelu) “Pi ‘nsignarisi, già si ‘nsignò, e bonu puru! E sulu chi ancora ci su picculi ritocchi di fari”. I ritocchi, ora, vi fazzu ju a tutti dui; e viva a cummari! Ca vinìa cu a vistinedda… tutta spiddizzata! I vampati di calùri, u sangu ca circula forti… e certu, vinìa a priparari a ddu crastu di me maritu, quantu l’havia prontu per l’uso. Grandissima tappinàra! Ma ora ciù trovu ju u rimediu a tutti dui… (Si sente rumore di passi) E cu è ora? U cumpari, già cca! Troppu prestu mi pari, mancu si era un furmini! (Entra Carmelu).

CARMELU

(Luciana rimane sbalordita dell’anticipo del marito) Chi guardi, non mi canusci cchiù? O non ti piaciu comu sugnu.

LUCIANA

Beddu si! ‘Na casa jinchi! Comu mai rientrasti così prestu? Facistivu sciopiru ‘o Comuni?

CARMELU

O Cumuni sciopiru! Megghiu di comu si sta!

LUCIANA

Ju dicia scoipiru pu fattu di farivi canciari i poltroni pi stari ssittati cchiù commiri! Quarchi jornu di chistu vegnu e vi stuju i sudura a tutti quantu siti! Lagnusi, ‘ncuminciannu du Sinnacu; non faciti nenti da matina a sira!

CARMELU

Chi è ura du cumiziu è? Picchì non ti porti tu a Sinnacu?

LUCIANA

Si mi purtassi a Sinnacu, u primu a nesciri du Comuni avissi a essiri tu, picchì chiddu non è Comuni, è ricoviru di raccomandati; ogni politicu chi ‘nchiana, nni lassa ‘na para pi ricordu: amici e parenti. Comu a tia, chi si non era pi to ziu, di quantu si lagnusu e scanzafatichi, ‘nn’avivi di sbadigghiari!

CARMELU

Chi scilingugnulu sta matina! Ma chi ti sviluppò a scienza tuttu ‘nta ‘na vota? U vo sapiri picchì vinni cchiuttostu?

LUCIANA

Sintemu, sintemu picchì vinisti, chi forsi è a megghiu cosa.

CARMELU

Vinni picchì… siccomu un mumentu fa, tu parravi di spisa, ju non ci haju pututu dormiri supra, e pinsavu…

LUCIANA

(Ironica) Scummettu ca pinsavi sempri a ddu famosu nenti ca sa pinsari tu!

CARMELU

Picchì non pigghiari un pirmissu e jilla a fari oj?

LUCIANA

Eccu ddocu! Vidi unni porta sempri ddu to pinsari? A ‘nsistiri di fari a spisa oj! E certu, così dumani si tutta a jurnàta libiru di putiri jiri a cuntari i cunta nna… cummari, è veru?

CARMELU

E non si cuntenta?

LUCIANA

Ca va cunti i cunta a cummari? Eh, avogghia si sugnu cuntenta! Non ridu picchì mi dolinu i rini… anzi, a discursu di dulùra, antura trasiu Vicinzinu caminannu così (cammina con le gambe larghe e piegandosi indietro dal dolore); chi voli diri? Parrava di pennullu…

CARMELU

Pennulu! E chi nni sacciu ju di pennulu. (Pensa un po’) Nun è chi pi casu, patri Liboriu, u cumannò a dari corda o roggiu da matrici e u criaturi si sfilò e ristò così? Ora, comu nesciu, passu da chiesa e ciù dumandu. (Facendo finta di sconoscere tutto) Chi voi ca nni sacciu, ju, di Patri Liboriu, a Matrici e u pennulu du ruloggiu? Ju du Municipiu vegnu. Cchiù tostu, vistu ca mi pigghiavu u pirmissu, ci jamu a fari sta spisa?

LUCIANA

E ‘nsisti! A spisa, quali spisa? U mircatinu dumani ti dissi ca è, chi è sabatu, tu scurdasti?

CARMELU

E allura chi fazzu ora ca mi pigghiavu u pirmissu?

LUCIANA

Sai chi fai, assettati e ‘ncuminci a pinsari, ma… no a nenti comu dici tu; sta vota cerca di… (ironica e allusiva) pinsari bonu.

CARMELU

Chi voi diri, cu stu… pinsari bonu? Ju nun haju nenti a cui pinsari, ne bonu e ne mancu tintu. Anzi, sai chi fazzu ‘nveci? Mi nni tornu ‘o municipiu e annullu u pirmissu, cu sapi mi putissi serviri pi… nautra vota. Vaju, voli diri ca nni videmu dopu (esce).

LUCIANA

U pirmissu annulla, dici iddu! Iddu pensa chi ancora m’agghiuttu tuttu chiddu ca mi cunta, pensa d’aviri davanti a so figghiu e i figghi da cummari; no sapi chi già rrivò a capolinea. Sugnu sicura chi ora si nni va unni dda gran tappinàra. Ma finiri havi! Ma poi, dicu ju, ddu so maritu, propriu nenti vidi? No vidi ca idda, tip tip è sempri jittata  cu me maritu? (Pensierosa) Nun è chi pi casu, u cumpari è… (facendo segni di gay) e ju non mi ‘nn’haju addunatu? Certu, chi è troppu educatu, sinsibili, chi camina puru un pocu moddu moddu si vidi, ma… chistu pensu chi non voli diri nenti! Certu figghi no ‘nn’hannu, e allura? (Bussano) E cu è ora? Po’ essiri è u cumpari; spiramu chi non ‘ncuntrò pi strata a me maritu (bussano ancora e luciana va ad aprire). Ah, vui siti cumpari? Trasiti, trasiti (guarda fuori in strada e poi chiude la porta). E… Vicinzinu nun era cu vui? (Cosimo è molto riservato) C’aviti cumpari ca siti così sconvoltu, chi vi capitò? C’è cosa?

COSIMU

(Parla con voce effeminata e Luciana sbalordisce, e gli svela quel segreto nascosto per tantissimo tempo) Cummari, ju haju di dirivi a virità, anchi picchì Vicinzinu mi cuntò tutti cosi, pirsinu chiddu du pennulu; e ju vaju di cunfissari chi l’haju saputu sempri, chiddu c’assuccidutu a me casa…

LUCIANA

Ma di ‘nzoccu, du fattu di me maritu cu vostra… mugghieri?

COSIMU

Gna si, cummari; e u sapiti chi haju puru pinsatu?

LUCIANA

Aviti avutu puru u curaggiu di pinsàri, dopu chiddu ca succedi! E a ‘nzoccu, si è lecitu?

COSIMU

Ju, a me mugghieri ciù cunfidavu tempu fa chi ju…, mi capitò di aviri sti sintumi, e… siccomu non pozzu soddisfari i so vogli… vui u capiti a chiddu ca mi rifirisciu! E allura dissi, megghiu u cumpari ca unu straniu, armenu semu ‘n famigghia.

LUCIANA

Mo sapiti chi siti un figghiu di ‘na grandissima zoccula, puru vui! E non ci aviti pinsatu, ‘nveci, chi a mia m’avissi pututu fari mali tuttu chissu? Ma comu vi pirmittiti a dirimi sti cosi?

COSIMU

Sicuramenti aviti tutti i raggiuni di stu munnu, cummari; ma… mittitivi pi un attimo dintra i me robi, vui c’avissivu fattu?

LUCIANA

Comu, c’avissi fattu! Pi prima cosa, anzi pi primissima cosa, avissi pigghiatu a dda spiddizzata di me mugghieri cu dda vistinedda… trasparenti ca fa vidiri tuttu ddu beni di Diu e ci l’avissi jutu a fari arraspari a nautra parti a manciaciumi ca havi. Cumpari, vui, forsi ancora non l’aviti caputu bonu, ma mi facistivu curnificari di me maritu e cu vostra mugghieri chi avemu u cumparatu!

 

COSIMU

Vui faciti così, picchì u primu ju vi staju ammittennu a virità di comu stannu i cosi, sapissivu quantu ci nn’è di sti casi! ‘Na casa si è ‘na casa sempri; sulu chi sinu ca non lu sapemu, tuttu fila lisciu…

LUCIANA

A mia, di casi di l’avutri, non mi ‘nteressa propriu, ognunu si guarda u so casu.

COSIMU

Ma vui chi pinsavavu chi u cumpari era un santu? Ora picchì v’accurgistivu di iddu e di me mugghieri… ma dicitimi ‘na cosa: di prima di stu fattu cu me mugghieri, aviti saputu mai nenti du cumpari, si ha statu cu avutri fimmini? Chi era megghiu chi vostru maritu avissi cuntinuatu, o s’avissi misu cu una ca vui mancu canusciti?

LUCIANA

E certu! Così ‘nveci, a cummari a canusci e tuttu è lecitu! Ma chi diciti veru cumpari? E ancora sicutati! Comu ju vi mannu a chiamu pi jutarimi, e manca picca ca mi diciti puru di fari tutti unicu lettu!

COSIMU

E non è megghiu, servi ca stamu cchiù cavuddi, jiunciuti!

LUCIANA

Puru! U sapiti chi faciti, si vuliti chi non sullevu u scandalu ‘o paisi, ajutatimi a risorviri sta storia, e subito però; poi vi pigghiati a dda culumbrina di vostra mugghieri e vi nni jiti a stari luntanu di cca, si nno u bandiu pi tutti i cantunéri du paisi vi dissi.

COSIMU

No, no, pi l’amuri di Diu, carmativi! Stativi carma ca v’hajutu a fari tuttu chiddu ca vuliti.

LUCIANA

Dicitimi, me maritu u sapi chi vui siti… così?

COSIMU

Veramenti chissu no sacciu, però cridu ca me mugghieri ci l’appi a diri di mia ca… pennu di l’autra menza. Picchì mi diciti chistu, cummari?

LUCIANA

Sapiti chi faciti, va jiti a chiamari a vostra mugghieri e ci diciti ca ci haju a parrari; ju ‘ntramenti cercu ‘na para di frumiculi dda banna nni l’ortu…

COSIMU

I frummiculi? E chi ci trasinu i frummiculi?

LUCIANA

Vui jiti dda vi dissi, chi comu turnati vi spiegu megghiu; ora però, prima c’arriva me maritu!

COSIMU

Vaju, vaju, si chissu vi po’ serviri d’ajutu (esce).

LUCIANA

Ora pigghiu du frummiculi sutta a pergula da faciulina (fagiolina) e comu torna cumpari Cosimu ci spiegu du pruggettu ca haju pa cummari e pi ddu cosa bona di me maritu. Quantu vaju e i pigghju, tantu su appena japru a porta di dda menza (esce, e subito dopo bussano; non risponde nessuno ed entra comare Venerina).

VINIRINA

(Guardando un po’ dove potrebbe essere la comare) Cummari Luciana, cummari Luciana! E unni si ‘nn’andò! Po’ essiri chi è unni l’ortu? (Comincia ad annusare) Ma chistu non è… (annusa ancora) u ciavuru du profumu di Cosimu? (Annusa ancora) Si, si, iddu è! E chi vinni a fari cca unni a cummari Luciana? (Preoccupata) Chi forsi… iddu, cu a cummari… no, non cridu! Comu, dici di vuliri puru un figghiu di mia! No, no, chi vaju pinsannu. Po’ essiri chi vinni ca circava a cumpari Carmelu. (Entra Luciana con un barattolino in mano con dentro delle formiche).

LUCIANA

(Meravigliata) Cummari, vui cca! E non putiavu chiamari? Era unni l’ortu a cogghiri un pocu di…

VINIRINA

(Le guarda il barattolino) E chi è, cummari, cu i frummiculi vi mittistivu a giucari?

LUCIANA

Ma quali giucari e giucari! Si sapissivu cummari!

VINIRINA

(Preoccupata) Chi fu, chi successi?

LUCIANA

Successi ca scuvaru ‘na pocu di frummiculi strani, e si stannu manciannu tuttu chiddu ca c’è nni l’ortu! Sapiti chi fici, nni pigghiavu un pocu e i vulissi purtari a cuntrollu…

VINIRINA

(Preoccupata) Vi sintiti bona cummari? I frummiculi a cuntrollu! Ma di unni vi veninu certi nisciuti? E a cuntrollu di chi? Si hannu a tussi?

LUCIANA

A tussi, si! A cuntrollu pi vidiri comu fari a capiri cu è u masculu e cu a fimmina, così mi mettu e i dividu pi quantu non si riproducinu, prima ca si finiscinu di rrusicari tutti l’ortaggi. Capistivu ora?

VINIRINA

Ju capivu sulu chi oj mi pariti un pocu strana.

LUCIANA

Si vui sapissivu, cummari, picchì sugnu strana! Ma… dicitimi, qual è u mutivu da vostra visita?

VINIRINA

Havia vinutu, pi vi chiediri un cunsigghiu supra a vostru cumpari Cosimu; però quannu rrivavu cca ‘ntisi un ciavuru di profumu ca usa mettiri iddu, dicitimi… però vogghiu a virità cummari. Iddu no sapi chi vostru maritu travagghia o Municipio, comu mai vinni unni vui? nun è chi vui… (allusiva) cu… iddu…

LUCIANA

(Risentita) Comu, comu! Ju cu iddu… chi? Parrati chiara cummari, ‘nveci di usari menzi paroli.

VINIRINA

Chi è, v’offinnistivu cummari? Sulu ‘na dumanna vi fici!

LUCIANA

Capisciu chi oramai non c’è cchiù di farisi meravigghia di nenti, cu tuttu sti telenovellas ca nni mmustra a talavisioni, ‘na famigghia si e ‘na famigghia no, è comu Biutifullis: genti ca si lassa a destra e a sinistra… pi nenti!

VINIRINA

Forsi vuliavu diri: beautiful?

LUCIANA

Si, si, tutti ssi camurii di cosi miricani ca hannu ruvinatu un munnu! Vergogna! Semu arrivati o puntu chi puru si a mugghieri ccatta un detersivu o un dentifriciu diversu da marca di chiddu ca usa u maritu, diventa motivu di lassamentu! Cchiù schifu di così cummari! Però, chista non è cosa ca po’ riguardari u cumpari, ca vui v’allarmastivu, scusati; e poi ju ci tegnu a me maritu, e non fussi capaci di tradillu mancu si sapissi ca iddu…

VINIRINA

(Anticipa la battuta di Luciana) ,,,Si mintissi cu nautra? Cummari, vui diciti così, picchì no sapiti si vostru maritu… Mu diciti ora picchì dicistivu chi a vostru cumpari Cosimu, stu discursu non ci riguarda?

LUCIANA

Comu, picchì! No viditi comu camina, comu parra, comu si atteggia? E’ cchiù fimmina di vui cummari!

VINIRINA

(Preoccupata) Allura sbagghiu c’è; è sicuru ca non parramu du stissu Cosimu! Vui quantu ‘nn’aviti cumpari ca si chiamanu Cosimu?

LUCIANA

Sulu unu, e si nni ju propriu un mumentu fa di cca. E comu, si propriu vui dicistivu di canusciri u ciavuru du profumu ca si metti! (Sbalordita) A propositu! E vui comu faciti a sapiri ca u cumpari usa stu profumu?

VINIRINA

Ancora non l’aviti caputu?

LUCIANA

No, veramenti no!

VINIRINA

(Va a guardare fuori se entra qualcuno e poi sottovoce) Ju e Cosimu, semu… nnamurati!

LUCIANA

(Non capisce) Allura vui aviti…  a lebbri?

VINIRINA

Se, u cunigghiu haju! Ma chi diciti cummari! A lebbri havi seculi chi non c’è cchiù.

LUCIANA

Scusati, e allura comi si dici quannu ‘na fimmina voli a navutra fimmina? Non si dici chi havi a lebbri?

VINIRINA

Ah, forsi vuliavu diri lesbica! E ju, ju chi ci trasu cu stu paraguni?

LUCIANA

E non vu staju dicennu chi u cumpari havi dda malatìa di essiri cchiù fimmina di vui! Quindi… megghiu di così vi l’haju a fari u paraguni?

VINIRINA

Cummari, oh cummari, ma chi stati dicennu? Io vi augurassi chi vostru maritu avissi a stissa malatìa di Cosimu. Chi focu! Chi quaranàti!

LUCIANA

(Sbalorditissima) Comu, si nni ju propriu ora ora caminannu (Cammina come ha fatto prima il compare) così!

VINIRINA

Pi caminari così è signu chi avrà avutu u so mutivu cummari, avutru chi!

LUCIANA

Grandissimu figghju di buttana puru iddu! Ma allura pi daveru non c’è cchiù munnu! E ju co faciva quasi un santu! Avutru chi butti full e butti full! Allura iddu… si finci così… pi quantu so mugghieri cu me maritu…

VINIRINA

Cummari, vui aviti l’occhi d’arreri u cozzu. Ma unni viviti? Pariti di nautru paisi! Ma pi davveru no sapiti chiddu ca cummina a mugghieri di Cosimu, vostra… cummari?

LUCIANA

Ah, macari vui u sapiti ca idda… cu me maritu…

VINIRINA

Idda, cu vostru maritu, è sulu o sabatu; poi ci sunnu chiddi di l’autri jorna: u lunniri, u martiri, u mercuri… e secuta e secutorum… pa… signura?

LUCIANA

Madonna, non c’è cchiù fidi!

VINIRINA

E certu, cu tuttu chiddu ca cumminanu puru certi parrina, oggi, macari a genti ca havi ‘na forti fidi, rischia di pirdilla!

LUCIANA

Cummari, chissa non è fimmina, diavulu è! Ah, quindi a cummari sa fa cu menzu paisi?

VINIRINA

E cosimu, so maritu, a lassò pi chissu; e havi di tannu ca si finci (fa segni di gay).

LUCIANA

A lassò? Comu, non vivinu assiemi?

VINIRINA

Di viviri assiemi, vivinu assiemi, ma separati ‘n casa… così mi pari ca si dici. Pi picca, pi picca però, picchì cu Cosimu avemu grandi progetti. Nni vulemu jiri a stari luntanu di stu paisi e aviri ‘na pocu di figghi. Mancu chissu fu bona a fari a… signura. Cummari, japritivi l’occhi chi ssa fimmina è capaci chi a vostru maritu ci fa a majiarìa e u custringi a lassarivi. Si vuliti, ju vi pozzu dari ‘na manu a risolviri a situazioni, picchì sacciu comu putirivi aiutari.

LUCIANA

E comu, comu, cummari?

VINIRINA

Sacciu chi a… signura, cu vostru maritu, ci sta sulu pi passari un capricceddu, e nno stissu pi fari ‘ngelosiri a don Angelo u pitturi, chi è chiddu di cui idda nni è nnamurata fracida, ma fracida!

LUCIANA

Don Angelo u pitturi, beddu figghiu! Chiddu ca statu ‘n Francia?

VINIRINA

Si, propriu iddu! Ddu beddu figghiolu.

LUCIANA

Ma chiddu me cuscinu è! U figghiu da soru di me patri. Ma comu, dissi chi a mumentu si nni torna ‘n Francia!

VINIRINA

E idda chissu vulissi, chi sa purtassi ‘n Francia cu iddu! Mentri a iddu non ci ‘nterssa propriu, picchì l’havi comu passatempu, ‘n francia cu sapi quantu ‘nn’havi di fimmini ca l’aspettanu, e non ci ‘nteressa nenti di costruirsi ‘na storia longa cu idda; ma… si idda scopri chi iddu a tradisci, sicuramenti trasi ‘ncrisi, e ora ca pensa cchiù a vostru maritu! Capistivu, ora chiddu c’avemu di fari pi quantu si sciogghi stu gruppu e vui vi ripigghiati a vostru maritu?

LUCIANA

Dicitimi, dicitimi chiddu ca haju di fari pi risolviri a situazioni.

VINIRINA

Ma cu stu vostru cucinu, ci ‘nn’aviti cunfidenza?

LUCIANA

Si ccinn’haju cunfidenza diciti? E comu, no! Oltri a essiri cucini, criscemu sempri assiemi, ‘nna casa di me nonna. Ora quannu vinni da Francia, e manciamu assiemi propriu nni dda casa unni stesimu quannu eramu piccididdi, e cu tutti i parenti! Dici ca unu di sti jorna, prima ca parti, veni a truvarimi.

VINIRINA

Sapiti chi faciti, allura, chiamatilu pi telefonu e ci diciti di veniri ora, ca ci facemu ‘na bedda sorpresa a… signura. L’aviti u nummaru?

LUCIANA

Si, si, certu ca l’ahju! Aspittati chi ci telefunu. (Apre un cassettu, prende una rubrica e poi il telefonino. Compone il numero). Ciau Angelo, unni si, chi havia di dummandariti un favuri. Unni? Si davanti a porta? Ma quali porta? Di unni mia? (Parla a bassa voce con la comare) Cca, cca è davanti a porta! E chi era chiamatu era! (Va ad aprire) Trasi, trasi Angelo! Chista è me cummari Vinirina. Comu mai sta sorpresa?

ANGELO

Non te lo avevo detto che sarei passato, prima di fare ritorno in Francia?

LUCIANA

Ah, picchì ora parti? Così prestu?

ANGELO

Presto! E’ già da sei mesi che son qui. Ho finito quello stage alle belle arti e ritorno nella mia Francia che tanto amo. Artisti, artisti, cugina cara! E la Francia ne è un paese ricco. Ora, il tempo di fare le valige e corro a prendere il primo volo. Ma… dimmi, qual è questo favore che dovrei farti?

VINIRINA

Cummari, ju togliu u disturbu.

LUCIANA

Ma quali disturbu e disturbu cummari! Puru vui m’aviti a jutari.

ANGELO

Ehi, allora la cosa è grave!

LUCIANA

A canusci a signura Jancila, a mugghieri di Cosimu?

ANGELO

(Preoccupato) Forse tu sai… ma è stato solo un modo come un altro di passare il tempo! Sapessi, in Francia com’è di moda questo amore libero! Certo, qui ancora…

LUCIANA

Cucinu, tagghiamulu stu discursu di l’amori libiru, chi chissu, cchiù chi amori libiru, nni nui si chiama: sconza famigghi. Ju è pi chissu ca t’havia di parrari. Ddu braciulittuni di me maritu è nnamuratu di ssa bedda fimminazza e rischiamu di ruvinari u nostru matrimoniu…

ANGELO

Ma se quella è innamoratissima di me, tanto che vorrebbe venire in Francia pure lei!

LUCIANA

Ma tu…

ANGELO

(Scandalizzato) Io… cosa? Io ho altri pensieri per la testa che innamorarmi di lei! Quindi, cosa devo fare per aiutarti? Perché è di questo che si tratta, no?

LUCIANA

Spiegaticcillu vui, cummari, chiddu ca c’è di fari.

VINIRINA

(Si rivolge ad Angelo, timida) Posso?

ANGELO

Ma certo che puoi! Se serve a non fare sciogliere il matrimonio della mia mata cugina…

LUCIANA

Grazii, grazii Angelo.

VINIRINA

Lei…

ANGELO

Tu, tu, basta un semplice tu.

VINIRINA

Allura, tu avissi di trasiri cu a cummari ‘nna stanza di lettu, e nesciri o mumentu giustu; a l’avutri cosi ci pensui ju (si sente rumore. E’ Vicinzinu).

VICINZINU

Mi, quante pettone!

ANGELO

Ciao Vincenzino, come va?

VICINZINU

Benittimo. Tenti, tome patti, mi potti in Fantia ton te?

LUCIANA

E comu ti porta a matri, ci voli sapiri u francisi…

VICINZINU

Me lo integno, te tti vuole?

ANGELO

Si, ma… anche la pronuncia…

VICINZINU

Me la integno pure, te tti vuole. Io to pallare benittimo attai!

LUCIANA

Senti, prima ca ti ‘nsigni sti cosi, u sai chi fai? Aspetta ca veni to patri e ti fa ‘nsignari, prima di tuttu, qual è a frummicula masculu e quali chidda fimmina, chi poi u discursu di Angelo u videmu (Si sentono ancora rumori, è Cosimu),

COSIMU

Buon giornu a tutti, (s’accorge di Vinirina e parla normale) tu cca! (Ad Angelo) E voi…  (Poi alla comare) Cummari, ma…

LUCIANA

Amuninni, amuninni, viniti tutti cu mia ‘nna stanza di lettu, chi dda vu spiegu. Tu resti cca cu i frummiculi e ti fa spiegari di to patri u discursu di masculi e fimmina, e non ci diri chi nuiautri semu di dda! (Escono, e Vicinzinu resta stupito da quei discorsi).

VICINZINU

Tonnuto te ho tapito niente! E pettè tono andati nella tanta da letto? Cote dell’atto mondo! E poi ditono te tono io lo ttemo! (scemo). (Si sentono voci provenire da fuori, sono Carmelu e Jancila).

CARMELU

Ciau Vicinzinu, tu cca! E chi fa cu ddu barattuleddu ‘n manu? Non c’è to matri?

VICINZINU

E… (si ricorda che non deve dire dove sia sua madre) uttita, ti, ti è uttita!

JANCILA

E chi c’è, chi c’è jintra ddu barattulu chi ha ‘n manu?

VICINZINU

Tt’è il quit! (quiz).

JANCILA

Chi cosa?

CARMELU

Forsi iddu vulìa diri quiz. E’ veru Vicinzinu? E… a chi servi stu quiz? La fari a mia, o a idda?

VICINZINU

Io lo fatetti a tutti e due toioni.

JANCILA

(Non capisce e si rivolge a Carmelu) Chi dissi? Capivu bonu?

CARMELU

E cu sarebbiru sti du toioni? Ma u sai chi si veramenti vastasunazzu! Comu ti permetti?

VICINZINU

Io tono vattatonatto! E pettè?

CARMELU

A puru mu dumanni! Tu non dicisti: to-i-o-ni?

VICINZINU

No, toioni tuelli! Toioni tome maiali.

JANCILA

(Ridendo) Ah, nenti di menu! Troioni!

VICINZINU

Appetta, appetta a ridere, te il bello antore deve venire! Pà, mi integni a tonottere tome ti fa a vedere te le fommiche tono macchio o femmina? Tieni, pendi, guadda quetta e vedi tom’è.

CARMELU

(Un po’ adirato) Senti, ma to matri unn’è? Di unni ti vinni sta camurria di furmiculi?

VICINZINU

Tenti è inutile te ti incatti; ti tonviene ttare tammo, tapito? Allora, me lo diti te è maccolo o femmina la fommica? (Carmelu comincia col guardarla attentamente; mentre comincia con l’entrare Cosimu che va sistemandosi i vesti come se avessero fatto un orgia li dentro. Parlerà con la voce normale).

COSIMU

Chi è, cumpari, u rrivati a capiri cu è u masculu e cu a fimmina? (Jancila si nasconde dietro Carmelu per paura che il marito possa reaggire). Ancora cuntinui ammucciariti tu navutra?

CARMELU

(Lo guarda indispettito e meravigliato nello stesso tempo) Vui… cca! E comu mai… parrati… bonu? E picchì stati nescinnu da stanza di lettu cu i robbi… (Esce Angelo che va anch’egli sistemandosi i vestiti, mentre Jancila e Carmelu si guardano sbalorditi). Puru tu! E… ci nne avutri ancora?

JANCILA

(Le si va a mettere davanti sfidandolo) Tu, cu a cummari Luciana! E comu putisti fari? A mia, non ci pinsasti a mia? Comu, dicivi di purtarimi cu tia ‘n Francia!

ANGELO

Oh, povera illusa; tu credevi che io potessi veramente portarti con me in Francia, dopo quello che haj combinato in paese? Povera sciocca. (A Carmelu) E tu, povero cugino, hai preferito stare con lei invece che con tua moglie che tanto ti ama? Io vado, prima che perda l’aereo, e che Iddio possa consigliarvi il giustu da fare (Esce, e Jancila lo insegue disperata).

JANCILA

No, no, spetta, cu tia, cu tia mi ndi vegnu! ‘N Francia, ‘n Francia vogghiu veniri, cu tia! (Esce pure lei gridando a soggetto).

LUCIANA

(Va componendosi anch’essa rivolgendosi a suo marito) Va, curricci, curricci pi ddappressu a dda cunsuma casati. Curri, va cuntaccilu nautru cuntu, ca ju finivu d’aspittari!

CARMELU

E puru tu, comu putisti fari, di…

LUCIANA

Di… chi cosa? Parra!

CARMELU

Comu, u cumpari, u cuscinu… ci nn’è cchiù dda ddintra? (Entra Vinirina).

VINIRINA

Ci sugnu macari ju; e… si vi ìnteressa sapillu, ju e cumpari Cosimu, quantu prima avremu u figghiu a cui badari.

CARMELU

(Non capisce) Ju… non sacciu mancu di unni ‘ncuminciari. Viditi dda gran… (guardando verso dov’è uscita Jancila) fimminazza… scusatimi cumpari.

COSIMU

Nun è a mia c’aviti di chiediri scusa, havi assai chi ju, cu dda fimmina, chiudivu i battenti; è a vostra mugghieri c’aviti di chi chiediri perdonu. (Nui vi salutamu, chi avemu tanti cosi a cui pinsari, e chi u Signuri va manna bona. Escono).

VICINZINU

Ih, pà e tom’è finita ton le fommiche?

CARMELU

(Alla moglie) Ju…

VICINZINU

Tenti, è tempo petto ora te fai il pescettocco e dite tempe: ju… E’ vero mà? E te prima non mi diti te è maccolo o femmina, la mamma non ti accota (ascolta). E’ vero mà? Dittelo, te me lo integna te è maccolo o femmina. Anti, fattiamo una cota, te mi diti tom’è la fommica te ha in mano, è tegno te puoi pallare ton la mamma. Te diti, Ti ttai?

CARMELU

Ju… si; e… to matri?

VICINZINU

Mà, dite (dice) te tti ttai pure tu!

LUCIANA

Ci staju a condizioni ca jddu ricanusci si a furmicula è masculu o fimmina.

VICINZINU

Vai! Dai, fotta pà, guadda, gudda bene tom’è! Rippondi, tetti vedi totto?

CARMELU

(La guarda attentamente e poi) U vuliti sapiri chi ci vju?

VICINZINU

Ti, ti, ti!

CARMELU

Non ci vju un cazzu! (Porge la formica a Vicinzinu).

VICINZINU

E vai! Allora e femmina! Mà, ha intettato! (Carmelu si avvicina a sua moglie in segno di sottomissione e perdono, mentre Vicinzinu quasi sul proscenio continua a guardare meravigliato, la formica) Minta, ma tome ha fatto a vedere te è femmina!? (Si bloccheranno tutti, si abbasseranno le luci ed entreranno i personaggi assumendo un atteggiamento, sempre bloccati, che avevano durante la commedia. Cosimo si porterà sul proscenio e narrerà in versi la morale finale, mentre gli altri saranno sempre bloccati).

COSIMU

Ogni stori havi aviri un sensu

e non servi mancu ca ci pensu

pi darivi lu giustu significatu

di quantu a vemu narratu.

Spissu la vita spinci a sbagghiari,

sta a nuiautri decidiri s’accittari.

E’ comu aviri lu viziu di fumari,

 cu ti cumanni, si tu ca lu voi fari.

Ogni sbagghiu ca si fa,

havi la nostra complicità.

La cchiù granni vittoria,

chidda ca duna la vera gloria

è l’ammettiri d’aviri persu

e non cuntiuari a fari lu farsu.

Un cunsigghiu dugnu ora a sta genti bedda:

chi servi jittari tuttu all’aria pi ‘na faredda? (sottana).

FINE

www.roccochinnici.it 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 11 volte nell' arco di un'anno