‘U missionariu

Stampa questo copione

                                                        - - M. F. P.

Monsignor Pennisi

'U missionariu

scherzo in un atto

(L'azione si svolge in un Seminario di Sicilia)

_________________________

__________________________________

EDITRICE LIBRERIA VESCOVILE O V. E.

OPERA VOCAZIONI ECCLESIASTICHE

RAGUSA


I PERSONAGGI

1

u

Viciritturi du' Siminariu

2

u

Missionariu cinisi

3

u

purteri

4

u

cammareri, Don Cicciu

5

u

chiericu Pappalardo

6

a

guardia municipal

7

u

massaru Carmelu Trinnaschi

8

 lanuzzu, so' figghiu


LA SCENA

Atrio del Seminario di.... In fondo la porta d'ingresso. A sinistra la stanza del custode. A destra una porta che dà nell'interno del Seminario. Un tavolo, coperto da un tappeto, addossato alla parete di sinistra. Vasi con piante ornamentali.

ATTO UNICO

SCENA 1

(u purteri e u cammareri)

(Il Portiere sta spazzando, entra Cicciu da destra con un secchio in mano)

Cicciu              - - Non ni pozzu cchiù! Lu sugnu malatu e mi fanno travagghiari di la matina alla sira senza 'mumentu di rispiru.... Iù fazzu i cammarati.... iù fazzu i gabinetti..,, io fazzu i currituri.... Ora sparti pritennunu di farimi fari macari u lavoru di l'autri! ... Nenti... mi ni vaiu! Stavota mi licinziu! Dumannu i cunti.... e via! Possibili ca non pozzu aviri mancu minutu di libirtà, pi rasparimi a testa?

Portiere            - Cicciu, mi pari ca a putissitu finiri. Non fai autru ca 'ncuntinuu lamentu, notti e iornu! Com'è ca non ti siddii ? (pausa) Chi voi, ora? Si po' sapiri chi cerchi?

Cicciu              - 'U viciritturi voli sapiri si è arrivatu a missionariu da Cina.

Portiere            - Cu è sta missionariu da' Cina?

Cicciu              - E iù chi ni sacciu! Dici ca a' veniri un missionariu di la Cina. E voli essiri avvisatu, comu arriva.

Portiere           - Sta beni! Comu spunta, avvisamu.

Cicciu  -           - (fa per andare) Ora ci u’ dicu…

Portiere           - Senti, Cicciu… Mu fai ‘nfavuri?

Cicciu  -           - Nenti, nenti! Favuri non ni fazzu a nuddu.

Portiere           - Comu ti piaci.

Cicciu  -           - Pirchì? Chi vuleva vossia?

Portiere           - Avissi a iri a’ posta pi pigghia’rimi a’ pinsioni. Ci resti ta a’ porta, affina ca tornu?

Cicciu              - Macari chissu ora?Macari u purteri mi tocca di fari ? Ni vuliti l'ossa e la peddi di mia!

Portiere            - E bonu! Non ti 'rapiri cchiù sta gran vucca! Cu ti sta dicennu cosa? Forsi ca ti vogghiu obbligari?

Cicciu              - Mi pareva! A me, nuddu mi fa favuri...iù non ni fazzu a nuddu!

 

Portiere           - E va bene! Basta ca c'è a saluti!

(Cicciu esce da destra, borbottando; il Portiereriprende a spazzare)

SCENA II

(II Portiere e massaru Carmelu, poi Ianuzzu)

Carmelu          - (bussa) C'è pirmissu ? Si pò' ?

Portiere           - Avanti, avanti....

Carmelu           - (dal fondo) Ccà s'attrova u Siminariu?

Portiere            - Ccà è. A cu circati? Chi vuliti?

Carmelu          - Chi ci voli pi trasiri o’ Siminariu?

Portiere           - Comu, chi ci voli ? Ca rapiti a porta, e trasiti!

Carmelu          - Non vogghiu diri chissu .... Chi ci voli pi trasiri .... vah! pi farisi parrinu?

Portiere           - Oh ! E chi vi vuliti fari parrinu, vui?

Carmelu           - Iù ? .... Mè figghiu ! A me figghiu Ianuzzu ci vinni sta volontà. E semu vinuti pi 'infurmarini.

Portiere           - Vi pari ca è 'na cosa facili ? Ora videmu....Unn'è vostru figghiu ?

Carmelu          - Ccà fora, ca teni accura a sciccaredda. L’a’ chiamari ?

Portiere           - Megghiu è! Facitimillu canusciri.

Carmelu          - (si affaccia alla porta d'ingresso) Ianu... Ianuzzu…

Iannuzzu         - (di fuori) Chi voli papà!

Carmelu          - Veni ccà. Trasi.

Iannuzzu         - (c. s.) A scecca macati a’ trasiri ?

Carmelu          - (al Portiere) Po' trasiri a' scecca ?

Portiere           - A scecca ? Ccà intra ? Chi siti pazzu ? !

Carmelu          - Pirchì? Non ni trasunu scecchi 'nSiminariu?

Portiere           - Iù aiu ordini di non farini trasiri. Poi, chi sacciu !

Carmelu          - (a Ianuzzu) Lassala fora. Attaccala o' muru. Mi pari ca visti 'nchiòvu, ddocu sutta.

Iannuzzu         - (entrando) Ccà sugna, papà. Attaccai a' scecca.

Carmelu          - E non si saluta ?

Iannuzzu         - (al Portiere) Voscenza, benedica.

Portiere            - Bravu, picciriddu. Santu e binidittu. Dunca, to' patri mi dici ca tu voi trasiri 'nto Siminariu ....

Iannuzzu         - Sissignuri.

Portiere           - E pirchì ?

Iannuzzu         - Vogghiu addivintari canonicu !

Portiere           - E ci l’hai la vocazioni ?

Iannuzzu         - No' sacciu !

Portiere           - Come? No’ sai? Senza vocazioni non si trasi in Siminariu.

Carmelu           - Nuautri vìnnimu pi 'infurmarini di tuttu chiddu ca ci voli. Voscenza mi dicissi di chi si tratta, ca circamu di prucurarla. Semu scògniti di sti cosi!

Portiere            - Ma chi sapistuvu sentiri ?

(si ode un raglio prolungato)

Carmelu          - (con uno scatto, insieme) A scecca!!... (scappano dal fondo)

Iannuzzu 

Portiere            - E di unni calaru, sti 'gnurantuni!!

Carmelu           - (di fuori, grida, furioso) Maladucati! .... Chiacchi di furca !!.... 'Ncugnati ecà n'autra vota, s'aviti curaggiu; ca cu 'nsulo papagnu vi 'ncarcu la tistazza dintra la panza! Disgraziati!! Chi va' fattu, a scecca, misa bedda soda pi l'affari so'?! Vah' Ianuzzu, resta ccà. E si s'avvicinunu ancora sti malacunnutta, iettimi 'na vuci ca i ‘ggiustu iù pi' festi ! (rientra)

Portiere            - Chi successi ?

Carmelu           - (ancora alterato) Vilunazzi!! 'Na cricca di  vastasi, ca' fauda dì fora, vidennu a sciccaredda sula, ci tiravunu a cura ! Ci pari a cu' truvaru ?! Si s'arrisicunu ancora, i levu du' munnu ... parola di Carmelu Trinnaschi!

Portiere           - E bonu ! Chi ci vuliti fari ? Carusi, su' !

Carmelu          - Iù sugnu gilusu assai da’ me' sciccaredda. A trattu comu 'na pirsuna di famigghia !

SCENA III

( Chierico e detti)

Chierico          - (entra, da destra) Portiere ? !

Portiere           - (avvicinandosi a lui) Pronto ! Desidera?

Chierico          - E' venuto qualcuno a portare un pacco per me ?

Portiere           - Nessuno s'è visto.

Chierico          - Sicuro ?

Portiere           - C'è bisogno ? Si fussi arrivata cosa, ci l'avissi purtata ddà supra,

Chierico          - Che guaio ! E adesso come si fa ?

Portiere           - Pirchì ? C'è cosa ?

Chierico           - Dovevano mandarmi da casa un abito borghese. Debbo recarmi stamattina al Municipio, per passare la visita militare. Ed intanto se non arriva questo benedetto vestito, non so davvero come fare.

Portiere           - Chi ci putissi diri iù ? Mi dispiaci assai....

Chierico           - (guardando Carmelo, che nel frattempo si è accostato al tavolo e va sfogliando un giornale che vi sta sopra) Chi è quell'individuo ?

Portiere           - Un uomo di campagna, ca è vinuto pi fari trasiri so' figghiu in Siminariu.

Chierico           - E' preciso della mia statura. Se mi potesse prestare il suo vestito.... solo per qualche ora, il tempo di correre al distretto, passare la visita e tornare.

Portiere           - Si voli ca ciu’ dicu ....

Chierico          - Bravo. Fatemi questo favore. Cercate di persuaderlo. Ve ne sarò molto grato.

Portiere           - (si avvicina a Carmelu) Massaru....

Carmelu          - Signuri ....

Portiere           - Vi presentu il Chierico Pappalardo.

Carmelu          - Voscenza benedica. Tanta piaciri di aviri fattu la sua riconoscenza !

Chierico           - Piacere mio. Di dov'è lei?

Carmelu           - Sugnu u massaro Carmelo Cilestri 'ntisu Trinnaschi, ppi parti di me patri, e Tuppulisciu ppi parti di me matri. Vegnu di 'ncampagna, fazzu u fatturi 'nto baroni Nicusia .... Non sacciu si voscenza a canusci....

Portiere            - Ccà stu chiericu si po' 'intirissari pi fari trasiri vostra figghiu ....

Chierico           - Vi occorre qualche delucidazione ?

Carmelu           - Lucidazioni ? ... Veramenti avi ragiuni ! Aiu i scarpi 'mpruvulazzati. Chi voli ? Ca' strada ca’ fattu ! Ora ci dugnu 'ncorpù di scupitta !

Chierico           - Non volevo dire questo. Vi occorre qualche chiarimento ? Qualche spiegazione ?

Carmelu           - Aaah! Sissignuri ! Non aiu pratica di Siminariu.

Chierico           - A vostra disposizione.

Carmelu           - U Signuri cia' renni !

Portiere            - Pi chissu c'è tempu. Videmu prima si pu­temu aggiustari n' autra facenna, chiù' urgenti. Stamattina stu Chiericu a' passari a' visita ....

Carmelu           - Mi dispiaci ! Si senti mali ? Da facci non pari.

Portiere            - Non si tratta di malatia. A passari a' visita militari.

Carmelu           - Ah ! cumprennu. Ci fazzu l'auguriu di risurtari abuli.

Portiere            - Veramenti a iddu ci cunvinissi diessiri rifurmatu. U fattu è ca non avi a vistitu borghesi, pi prisintarisi. Ci pò iri vistutu di parrinu ?

Carmelu           - Giustu dici.

Portiere            - Ci l' avevunu a purtari stamatina e ancora non sa’ vistu nuddu. E si trova 'nta mari di cunfusioni…

Carmelu           - Puvurazza ! E comu si putissi fari ?

Portiere            - U rimediu si putissi truvari.... si siti dispostu vui.

Carmelu           - Pi mia.... figurativi ! Pi tuttu chiddu ca pozzu.

Portiere            - Siccomi furtanatamenti siti da' stissa misura di stuo Chiericu, ci putissuvu pristari u vostru vistitu....

Carmelu           - Bravu ! E iu comu restu? 'ntila?

Chierico           - Sarà soltanto per an paio d'ore. Nel frattempo potreste indossare la mia tunica,

Carmelu           - Comu? M' a' vestiri di parrinu ? ..... Patri, figghiu.... (si segna con la sinistra) Vah ! manca pi scherzu....

Portiere            - E chi c'è di mali?

Carmelu           - E su' veni a sapiri me' mogghi Filu­mena ? Fussi consumatu ! !

Portiere            - E cu ci l’a’ diri'? Ccà non vi canusci nuddu. E poi è custioni di 'na para d'uri.

Chierico           - Vi sarei molto grato di questo favore, massaro Trennasche. Perchè sono veramente imba­razzato.

 Carmelu          - E va beni ! Pirchì si tratta di voscenza, non ci pozzu diri di nò.... Ca pacenzia ! Facemu sta mascarata !

Portiere            - Siti 'na brava pirsuna, massaru ! Viniti ccà, cu mia…!

(si recano, tutti e tre, nella stanza del Portiere, a sinistra).

SCENA IV

(il cameriere, solo)

Cicciu              - (entra da destra, col solito secchio in mano) Portiere ! Portiere !... Arrivau stu missionariu ? E chi nuddu c'è?.... Nenti ! Non ni pozzo cchiù.... Tutti ca mi cumànnunu e mi fannu caminari 'nseculu ! Cicciu di ccà .... Cicciu di ddà.... Ci pari ca sugnu fatta di ferru !!.... Macari chi missionari da' Cina a' cammattiri ora ! ! .... E chi no sanu sentiri ca sugnu esauritu (esce nuovamente da destra)

SCENA V

 (Portiere - Chierico e Carmelo)

Chierico           - (rientra col vestito di Carmelo indosso e si avvia alla porta di fondo) Buongiorno e gra­zie tante!

Portiere            - (lo segue e chiude la porta) Pregu! Speriamu ca tuttu ci va beni, (torna alla porta di sinistra) Massaro .... avanti.... nisciti....

Carmelu           - (vestito da prete, affaccia la testa) Nuddu c'è?.... (esce timoroso ; si guarda da tutti i lati, allargando con le mani le falde della tonaca) Coma paru ?

Portiere            - Magnificu! Perfettu!

Carmelu           - (dubbioso) Chi sacciu!! Mancu 'm'arri­sicu a caminari cu sta tonica di 'ncoddu!.... Mi pari ca a ogni passu avissi a struppicari. Quannu acchianai u scalunu ddà banna, m'acchiap­pai chi 'pedi e stava tummuliannu 'nterra!

Portiere            - E bonu! Custioni di 'na para d'uri è!

SCENA VI

( lanuzzu e detti )

Iannuzzu         - (aprendo la jrorta di fondo) Papà.... a scecca avi fami.... (resta a bocca aperta, guardando suo padre, poi di colpo, scoppia in pianto) Aaaah ! .... pa ... pà... pa ... pà...!....

Carmelu           - (accorrendo) Chi fu, figghiu ?.... Chi vidisti ? Ptrchì chianci ? .....

Iannuzzu         - (si divincola e gli volta le spalle, continuando a piangere) Aaaaah ! .... Aaaaah ! ....

Portiere            - E bonu, picciriddu ! Non chianciri ! Babbu ca si ! ! Pirchì vidi a to' patri, vistutu di parrinu, ti menti a chianciri ?

Iannuzzu         - (singhiozzando) Iù .... ià.... m' a' fari canonicu.... no'iddu.... Stasira comu ni ricugghemu a casa.... ciù cuntu a mama ! Aaa .... aaaah !

Carmelu           - (infuriato) Ohu ! si pu to' diavulu ci dici cosa a to' matri Filumena.... ti leva du' munnu !... Ti pari ca scherzu ?.... E basta, ora, bonu cu stu chiantu, ca mi staiu siddiannu! Sparti, a tia, a' sentiri!

Portiere            - Ti pari ca si fici canonicu to' patri? Chiù spertu mi parevi! ... Vah! Bonu cchiui. Varda, senti ccà!.... To' patri si misi sta vesti pi fàrici 'nfavuri a 'nchiericu c'aveva a passati a visita e aveva bisognu di  ‘causi, hacaputu ?.... Comu ritorna u chiericu, si vesti com'era prima.... E tu chianci ?... Virgogna!... 'Npicciottu 'ranni comu a tia?!

Iannuzzu         - (singhiozzando) No' vogghiu sapiri, iù.... Iù.... a me' patri.... a vogghiu com'era....

Carmelu           - (seccato) Varda.... si non ti levi st'opira.... a sta' vidennu sta' manu...? (mostra la palma) Ti chiantu 'na para di mulinciani, belli dusati, 'nta sti iaggi, ca ti fazzuvunchiari comu 'balluni e ti fazzu chianciri cu me' piaciri.

Portiere            - Non c'è bisognu... vah! Vostru figghiu è granni e 'ntiliggenti, e non chianci cchiù! (a Ianuzzu) E' veru ?...

Carmelu           - (toglie dalle tasche del figlio un fazzo­letto e gli asciuga gli occhi e il naso) Vah! Sciusciti stu nasu, ca ti sta culannu! E vattinni ddà fora ...! nà lassari sula 'a sciccaredda!

Iannuzzu         - Avi... fami....

Carmelu          - Attacchici 'a coffa chi' favi. E staaccura a non fari avvicinar! i carusi.

Iannuzzu         - Si... ppà... (esce dal fondo)

Carmelu           - (al Portiere) U sta vfidennu, lei? Si pirsuadi? chi succedi quannu si fannu favuri all' autri?

Portiere           - Chisti su' cosi di nenti. Cosi da ridiri!

Carmelu           - Da' matina si vidi u buon iornu, egreggiu signuri! E mi pari ca u tempu s'accumincia a 'nfuscari!

Portiere            - Ca quali ì Chi iti dicennu?! (cava l'orologio) Vih! I novi e menza si ficiru! E comu fazzu?

Carmelu          - Pirchì? Chi aviti a fari?

Portiere            - Avissi a siggiri a pinsioni a' posta. E si nonci vaiu ora, non po' essiri cchiù pi oggi!... (aCarmelo) Vardati chi facemu.... Ristati ccà vui,pi momento; tantu... cu sta vesti, non putiti iria nudda banna. Iù, 'nta du' sauti, vaiu, pigghiui soldi e ritornu.

Carmelu          - (preoccupato) Sulu mi lassati ccà?... Esi spunta quarchidunu?

Portiere            - Nuddu spunta. A st' urariu, non si vidi mai nessunu. Casumai ci diciti c'aspettunu a mia. (entra in portineria a sinistra per prendere il cappello e ritorna subito).

Carmelu          - (cercando di fermarlo) Mumentu....mumentu.... Non ci putissuvu iri 'n'autra vota?

Portiere            - Vi dicu ca staiu turnannu .... ‘Ntra vidiri esvìdirì, sugna ccà di novu.(dalla soglia, voltandosi) Oh! vi raccumannu dinon cuntarici a nuddu stu fattu du' Chiericu.I Supiriuri non sannu nenti e su’ venunu a sapiri,sì putissiru siddiari.(esce)

Carmelu           - (correndogli dietro) Comu? Comu?.... (torna) Si ni iu!... E chi è st'autru 'mbrogghiu I supiriuri non sannu nenti e si ponnu siddiari ?.., Chi sacciu!.... Mi dici a testa ca i cosi si 'mbrug-ghiaru pi daveru.... e senza ogghiu né sali, eia' trasiri iu 'nto menzu!! Varda - varda .... comu si sta cumminannu bella sta marredda!!

SCENA VII

( Carmelo e Ciccio )

Cicciu              - (entra da destra) Portiere.... ! (scorge Carmelo) Oh I vinni!! (gli si avvicina e gli bacia la mano) Voscenza, mi benedica, Patri!

Carmelu          - (impacciato) ... ca, santu e binidittu!

Cicciu  -           - Arrivau ora, voscenza?

Carmelu          - .... ca già!

Cicciu  -           - E chi vinni, cu trenu di Carrapipi ?

Carmelu          - .... no! Ca' scecca.

Cicciu              - (stupito) Ca' scecca? ( pausa) Ha fattu bonviaggiu.

Carmelu           - Non c'è mali!

Cicciu              - Mi congratulo. Voscenza pirmetti ca currusubitu a chiamari u Viciritturi .... (fa per uscire)

Carmelu           - (subito) Mumentu! Aspettati!  A cu vuliti chiamari?

Cicciu              - U viciritturi a' datu ordini ca comu arrivau Missionariu da' Cina voli essiri avvisatu. U vaiua chiamari subitu.... Voscenza aspetta .... (esce dicorsa da destra).

Carmelu           - (seguendolo fino alia porta) Sintiti .... sintiti na’ parola... (tornando) E comu facemu, ca ‘nta stu Siminariu non si fa discurriri nuddu? ? .... Chi sinteva diri cu stu missionariu da’ Cina? .... U Viciritturi? .... Mi sentu pigghiatu di ' Turchi! (deciso) Nenti! Prima ca spunta quarchedunu .... mini scappu! (va al fondo) E comu fazzu, cu sta vesti? Comu pozzu ne'sciri fora? .... Sant' Antonio luriusu! chi mi finiu bella a sta iurnata! (irritato) Tutta curpa di me’ figghiu Ianuzzu ca si voli fari parrinu! Appi a essiri sicuru o figghiu du' sacristanu, ca ci u' misi 'ntesta!

SCENA VIII

( Carmelo, Ciccio e Vicerettore )

Vicerettore      - Ma perchè non l'a­vete fatto salire in camera mia ?

Cicciu              - E chi sapeva iu? Voscenza mi dissi sulu ca voleva essiri avvisatu ....

Carmelo           - Ccà su!! (si guarda attorno come un topo preso in trappola, poi, decidendoci) Non c' è chi fari! (corre al tavolo, alza la tovaglia e si ficca sotto)(entra sollecito il Vicerettore da dentro, seguito dalcameriere)

Vicerettore      - (arrestandosi interdetto) Dov'è?....(al cameriere) dov' è? ....

Cicciu              - Era ccà, ora ora.... (va a guardare inportineria, a sinistra) Non c'è!

Vicerettore      - Siamo alle solite! Un’ altra dellevostre!

Cicciu              - (si affaccia dalla porta di fondo in istrada)Senti, picciriddu.... l'a' visti’ ne’sciti 'mparrinu?

Voce Ianuzzo  - Nonsignuri! Parrinu nonn'annu nisciuti di sta porta.

Cicciu              - E chi era, spirdu ca scumparivu daccussì,'ntuttuna ?

Vicerettore      - Vi mancava questo solo, adesso,di avere delle allucinazioni! … Il Portiere dov'è ?

Cicciu              - N o’sacciu!

Vicerettore      - Bravo! E lascia la porta senzacustodia ?Anche costui vuol fare isuoi comodi, qua dentro!Appena lo vedrete, mandatelo in camera mia. Lo metterò a posto, una volta per sempre! .... E voitenete gli occhi bene spalancati e non pigliate piùlucciole per lanterne! Avete capito? (esce da destra)

Cicciu              - Sissignuri.... (furioso) Ma vardati chi razza di cosi m'hannu a succediri a mia!! Ma si era ccà, ora ora!! Ci vasai macari a manu!... (guarda in giro, poi solleva distrattamente la tovaglia del tavolo e vi scorge sotto, accovacciato, Carmelo) Uhohh!... Ccà e.... ccà è.... (grida) Patri Viciritturi ccà è u missionario.... (fa per correre a destra)

Carmelu           - (gli afferra una gamba per trattenerlo e lo fa cadere bocconi sul pavimento) Fermu.... fermu.... senza, fuci vuci!

Cicciu              - Aiutu!

SCENA IX

(Vicerettore e detti)

Vicerettore      - (accorrendo da destra) Che c' è,don Ciccio? Che succede? Perchè urlate così?

Cicciu              - (rialzandosi) Ccà c'è u missionariu, Patri Vicirittori.... s'aveva 'nfilatu sotta u tavulinu!

Carmelu           - (esce di sotto il tavolo)

Vicerettore      - (stupito) Sotto il tavolo? (freddo) Buongiorno, Padre, Cosa fa, là sotto ?

Carmelu           - Voscenzabenedica! M'avevacascatoil faccioletto sutta il tavolino e lo stavo pigliando. Voscenza scusa.

Vicerettore      - Ahi Ho capito. Questo balordo (accenna a Ciccio) chissà cosa avrà creduto e si è messo a gridare a squarciagola, come un indemo­niato!.... Ci scusi lei, padre, (sempre accennando a Ciccio) Lo compatisca ; non è sempre compos sui, questo poveraccio, è un minus habens!

Carmelu           - (che non capisce) E cu spiritu tuo.

Vicerettore      - Come ha detto?.... (pausa) Ha fatto un buon viaggio, Padre ?

Carmelu           - Magnificu!

Vicerettore      - Vuol rinfrescarsi un pò?

Carmelu           - Non c'è bisognu. Non ni sentu caudu.

Vicerettore      - Ahi Forse deve celebrare ancora?

Carmelu           - Chiii ?

Vicerettore      - Vuol dire fa santa Messa? Venga! L'accompagno subito in Cappella.

Carmelu           - Megghiu doppupranzu.

Vicerettore      - Come? Dopo il pranzo ?.... Ma che può essere! (riflette) Forse in Cina, a motivo della caotica situazione politica, vi avranno concesso delle facoltà straordinarie....

Carmelu           - Giustu dici. E' usanza cinisi.

Vicerettore      - È dica, Padre, che ne pensa lei delle condizioni attuali della Cina ?

Carmelu           - Non c'è mali ?

Vicerettore      - Come? E la guerriglia civile ?

Carmelu           - ‘A civiltà non manca.

Vicerettore      - Ma i comunisti avanzano.... pun­tano su Scianghai.

Carmelu           - Mi dispiaci.... si fici mali voscenza ?

Vicerettore      - Come? Non comprendo.

Carmelu           - Dissi ca scianca'u .....

Vicerettore      - Già.... la stanno occupando.

Carmelu           - Stava accupannu, macari? .... E chi tutti i guai a lei ci succedunu ?

Vicerettore      - Esatto! Guai gravissimi succede­ranno. E cosa si pensa di Mao - Tsè - Tung?

Carmelu           - Salute!

Vicerettore      - Come? E, Ciang - Kai - scek viene attaccato?

Carmelu           - Sicuru! E’ attaccata ddafora a' scecca. U purteri na' vosi fari entrari.

Vicerettore      - E, secondo lei, doveva farli entrare senza opporre resistenza ?

Carmelu           - Pi chissu.... a scecca non ni fa resi­stenza .... è mansa!

Vicerettore      - Vedremo fra breve la reazione anglosassone, appena gli invasori giungeranno nei pressi di Canton.

Carmelu           - Megghiù è … sti discursi lassamuli dicantu.

Vicerettore      - Io penso che la situazione si ro­vescerà dalla parte del Mangiu – Kuò!

Carmelu           - Si cumprenni. Manciannu troppu ..... sicuru, ca si devi ruvisciari.

Vicerettore      - E la Manciuria è forte!!

Carmelu           - Bravu! Voscenza ha dittu finarmenti la parola giusta. La manciuria è forti... sissignuri... fortissima! Non vidi quanti tassi stannu mittennu? L’unicu vero rimediu, pi mia, fussi di livari du' menzu tutti sti gran manciatarii, ca ci sunu o' governu.... ca si stannu facennu i cianchi tanti! Si capisci, ca si devunu ruvisciari, comu dissi voscenza, pirchì non fannu ca manciari da la mattina a la sira, cu’ddi scagghiunu longhi 'mparmu ca hannu, e a nuautri ni stannu arridducennu tutti 'ncammisa, poviri e pazzi!!

 Vicerettore     - Non ho capito, Padre. Penso che la funga permanenza in Cina le abbia fatto perdere l’abitudine della lingua italiana, perchè mi accorgo che lei si esprime con un po' di difficoltà, e spesso ricorre a frasi cinesi per chiarire il suo concetto. Se vuole, possiamo conversare in altro idioma. Prefe­risce lingue vive o morte?

Carmelu           - A me' non mi piacciunu: lingui, no’ morti e no vivi. Ma.... facissi lei.... Pi me, è lo stisso!

Vicerettore      - Ergo latine loquemer. Die, quaeso, Reverendissime Domine, utrum Sinenses fratres strenue in fide permaneant, au timore mortis compulsi facile ipsans respuant.

Carmelu           - (che ha ascoltato a bocca aperta) Domini papisco!

Vicerettore      - Minime intellex: Re'pete, quaeso, locutionem tuam.

Carmelu           - E cu spiritu tuo. Amen.

Vicerettore      - Come dice ?

SCENA X

( Ianuzzu, dal fondo )

Iannuzzu         - Papà!

Carmelu           - (Col dito sulle labbra,spalancando gli occhi, gli fa cenno di tacere)

Vicerettore      - Chi cerca questo bambino? Cosa vuoi?

Carmelu           - (ripete i cenni)

Iannuzzu         - (spaventato, balbetta) Co... co... co...

Vicerettore      - Poverino! E' sordomuto!

Carmelu           - (con cenni del capo, impone al figlio di fingersi tale).Iù u canuscii subita da’ facci ca è surdu e mutu. (Gli fa cenno di uscire) Curri, vattinni, picciriddu. Acqua davanti e ventu darreri!

Vicerettore      - No. Perchè, poverino? Se è entrato, è chiaro che cerca qualche cosa, (con cenno della mano). Vieni qui, bambino. Accostati.

Carmelu           - (fa cenno di diniego, col capo).

Iannuzzu         - (fa un passo avanti per avvicinarsi alVicerettore e due indietro, spaventato dai segni del Padre).

Vicerettore      - Ma io non comprendo cosa fa.(al cameriere) Don Ciccio, cercate di capire voi checosa vuole.

Cicciu              - (si accosta a lanuzzu e gli fa cenno dimangiare, accostando ripetutamente alla bocca lamano con le punte delle dita raggruppate assieme.

Iannuzzu         - (fa segno di no, scuotendo la testa).

 Cicciu             - (gli fa cenno di bere, avvicinando allabocca la destra col pollice e il mignolo tesi e lealtre dita serrate).

Iannuzzu         - (fa segno di no).

 Cicciu             - (appoggiando la guancia sul palmo dellamano, chiudendo gli occhi e cullando il capo, fasegno di dormire).

 Iannuzzu        - (fa cenno di no)

 Cicciu             - (fa segno con la destra aperta di darebastonate).

 Iannuzzu        - (fa un passo indietro e scuote energi­camente la testa e la mano con l'indice alzato).

Cicciu              - (torna accanto al Vicerettore, allargandorassegnato le braccia ed alzando le spalle).

Vicerettore      - Dunque, avete compreso che cosa vuole ?

Cicciu              -  Non voli, no' mangiari, no' viviri, no'dormiri e manco vastunati!

Vicerettore      - Ma allora?

Carmelu           - Si pirmetti... ci parru iù! (si avvicina al figlio, gli parla concitato, sottovoce, all' orecchio mentre lo spinge per le spalle verso la porta di fondo, apre la porta e lo sbatte fuori).

Vicerettore      - Come? L'avete messo alla porta?

Carmelu          - Sissignuri! Vuleva nesciri!

Vicerettore      - Non capisco. Ma allora perchè era entrato ?

Carmelu          - Aveva entratu, pi nesciri di novu.

Vicerettore      - Non mi convinco affatto.

Carmelu          - E chi ci pozzu fari iù? U fatta è chissu?

SCENA XI

(entrano dal fondo la guardia municipale e ilMissionario Cinese.

lanuzzu li segue, marimane sulla soglia a guardare)

Guardia           - Permesso! Mi benedica, Padre Vicerettore.Sto accompagnando questo prete forestiero che nonsapeva dove si trovava il Seminario.

Missionario      - Buon giorno, reverendi Padri.

Vicerettore      - (al Missionario) Scusi, chi è lei?

Missionario      - Don Mariano Cellini, della Con­gregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, missionario a Tien - Tsin, in Cina.

Vicerettore      - Come ?

Cicciu -           - E quanta missionari! ca spuntunu, oggi ?

Missionario     - Non avete avuto il mio telegramma?

Vicerettore      - (a Carmelo) Ma allora, voi chi siete? Perchè vi siete spacciato per missionario cinese?

Carmelu          - Sfacciatu? Pirchì mi dici sfacciatu, voscenza? Forsi ca ci aiu addumannatu cosa ?

Vicerettore      - Un momento. ( alla guardia ) Signor Martino, mi aiuti lei a distrigare la matassa. Ecco qui due persone che affermano entrambi di essere il missionario cinese atteso per oggi. E’ chiaro che uno dei due asserisce il falso, e, non so per qual fine, indubbiamente perverso, si è presentato qua sotto mentite spoglie. Il fatto è gravissimo.

Guardia           - Lassasse fare al sottoscritto, che sono pratico di queste pestificazioru.(al missionario) Reverendo, lei possiede documenti d'indennità?

Missionario      - Subito! (estrae dal portafoglio diversi fogli e libretti, li dà alla guardia che li passa al Vicerettore). Ecco il passaporto, la tessera postale… il celebret del mio Ordinario.... e una lettera, di presentazione di Mons. Mattews, Visitatore Apostolico di Shillong.... Bastano ?

Guardia           - (scrutando attentamente un foglio) Qua c'è un bullo, che mi pare artefatto....

Vicerettore      - Lasci stare, signor Martino, la faccenda è chiara (restituisce i documenti al missionario) Ci perdoni, Padre, se abbiamo dubitato di lei. Ma si metta un po' nei nostri panni. S'era già presentato quello lì, al suo posto ... (indica Carmelo e subito si rivolge a lui) A proposito... e voi chi siete? (incalzando) Parlate! Che siete venuto a cercare qua? Siete o non siete sacerdote? Perchè indossate abusivamente quell'abito ?

Carmelu          - (turandosi le orecchie) E bonu! bonu, ca mi stunau!

Guardia           - Fuori le vostre carte.

Carmelu           - (infila le mani negli spacchi dellatonaca e la scuote) Quali carti? I Ccà mancusacchetti ci su'!

Guardia           - Ah! siete sprovvisto di documenti diriconoscenza? Benissimo!

Vicerettore      - Non c'è dubbio, ormai! (a Carmelo) Voi indossate quell' abito senza averne il diritto. Adesso capisco perchè vi siete nascosto sotto il tavolo! Vi avevamo colto in flagrante, eh ?.... Per l’ultima volta vi invito a dichiararci il motivo di questo travestimento, altrimenti, badate, sarò costretto a sporgere denunzia contro di voi! Avanti! Parlate!

Carmelu          - Non pozzu!

Guardia           - (al Vicerettore) Voscenza è troppo buono!Lassasse fate a me che ora me lo porto in cameradi sicurezza e io faccio parlare a suono di mazurka!

Vicerettore      - Impossibile condurlo via con quellatonaca. Sarebbe uno scandalo! (a Carmelo) Viatoglietevi la veste.

Carmelu           - Non pozzu!

Vicerettore      - Non potete? Per quale causa?

Carmelu          - Ca pi causa di li causi! 

Vicerettore      - (stupito) Li Causi? C'entra pure Li Causi?

Carmelu           - Si capisci ca c’entrano li causi! Tuttu stu 'mbrogghiu sta succidennu pi curpa di li causi!

Vicerettore      - Vedo... vedo ... E' tutto un com­plotto comunista, dunque! Bravo l'onorevole Li Causi! Avanti, dite tutto! Siete un emissario dei comunisti, voi? Confessate! Su!

Carmelu          - Ma' cunfissari macari? Davanti a tutti?

Vicerettore      - Sicuro! Voi vi siete introdotto qui per ordire qualche tranello, secondo il vostro costume!

Carmelu           - Nonsignuri! U vidi ca sta sbagghiannu? Non si tratta di costumi! Ci pari a voscenza ca m'aveva a fari u bagnu? Si tratta di vestitu completu....

Vicerettore      - Vestito? Ma che andate dicendo? Volete imbrogliare ancora di più la matassa ?... Basta! (alla guardia) Visto che costui continua a fare il finto tonto.... me ne lavo le mani. Può condurlo con lei.... lo porti in carcere...

Guardia           - In nome della legge, vi arresto!

Carmelu          - Ma chi siti, pazzu? A cu' arristati?

Guardia           - E' senza fare resistenza... Qua le mani... (fa per mettergli le manette)

Iannuzzu         - (accorrendo) No ... No ... papà ... papà... (stringe Carmelo fra le braccia)

Cicciu  -           - (alzando le braccia in aria) Miraculu! Miraculu!

Vicerettore      - Come? Il sordomuto che parla?

Carmelu          - Nenti, figghiu, non ti scantari!...

Guardia           - Di unni spunta questo caruso? Cosa vuoi? Chi ti ci porta, qua ?

Vicerettore      - (a Ianuzzu) Parla ragazzo... Co­nosci quest' uomo ?

Iannuzzu         - Me' patri è! Non vogghiu ca u mittiti carzaratu!

Vicerettore      - Ahi E' tuo padre, dunquel E perchè fingeva di non conoscerti? E perchè tu fingevi di essere sordomuto? La matassa s'imbroglia sempre più! Non ne comprendo un’ acca!

Guardia           - Padre Vicerettore, lassasse fare a mia, ci torno e replico! Me li porto tutti e due in camera di sicurezza, padre e figlio, e ci faccio ballare la tarantella! Vossia non dubita!

( si ode il raglio dell asina )

Carmelu          -           -

Iannuzzu        - (insieme) 'A scecca!! (fanno per uscire)

Guardia           - Fermi! Fermi!Non vi muovete!

Vicerettore      - Volete scappare adesso?

Carmelu           - 'A scecca, signori I A' sciccaredda! Mi tagghiu o coddu ca ci stannu tirannu la cura! Lassatimi passati....

Guardia           - Fermu! I Senza annaca'rivi!

Vicerettore      - Ma cosa dite? Spiegatevi!

Guardia           - Dice che avi la scecca, qua fuori.... voglio dire, la cavalcatura....

Vicerettore      - Ho capito, Non vi preoccupate. (al cameriere) Don Ciccio, andate a custodire lacavalcatura di quest’uomo.

Cicciu              - Macari chissu, ora?... Macari chi 'scecchia' cummattiri, ora? ....

Vicerettore      - Poche chiaccherel Andate! Cicciu (esce dal fondo, borbottando) Nenti l Milicenziu! Non ni pozzu cchiui!

Carmelu           - (a Ciccio) Vi raccumannu, don Cicciu!Trattatila bona!

Vicerettore      - Beh! torniamo a noi! e vediamo se si può giungere ad una conclusione.

Guardia           - L' unica conclusioni, ci torno e replico,ussi di portarli in carciri pi farici fari 'ngiru divalzer. Non s'accorgi lei chi gran facci di delinquentica anno ?

Carmelo          - (offeso) Co è, ca avi a facci di delinquenti ?

SCENA FINALE

(Entrano insieme dal fondo il Portiere e il Chierico)

Carmelu           - (con un grido) Oh! finalmenti! Viricampastuvu? Non va' dissi iù ca fineva a tozzola?...Picca ci mancava ca mi mannavuno a la ficilazionil!Viniti ccà ora e fibiratimi di sto 'mbrogghiu, vuica mi ci mittistuvo!

Vicerettore      - (al Portiere) Fate i vostri comodi,voi! Dove siete stato ?

Portiere            - Padre Vicerettore .... alla posta pi ritirarila pensioni!

Vicerettore      - E lasciate incostodita la portineria?

Portiere           - Fu pi mumentu sulu! E incaricai stapirsuna di stari o' me' posto....

Vicerettore      - Già! L'ovile affidato al lupo! Nonsapete che costui è un comunista?

Portiere           - Come? Comunista?

Carmelo          - Ca quali comunista? Quannu mai!!

Vicerettore      - (al Chierico) Pappalardo! E tu didove vieni in quell'abito? Dove sei stato?

Chierico           - Mi sono recato al Distretto, Padre,per la visita militare.

Carmelu           - avanti, curaggiu, ci cuntassi tutta la passata!

Chierico           - Siccome non mi era giunto da casa il vestito borghese, ho pregato questo signore, che è della mia statura, di prestarmi i suoi abiti.

Carmelu           - Ha caputu, voscenza? E iù, pi farici stu favuri, m’appi a ‘nfilari a’ so’ vesti!

Vicerettore      - Ah! È dunque la tua tonaca quella che indossa quest’uomo?

Chierico           - Sissignore.

Carmelu           - Si pirsuadi? Puteva ristari ca cammisa e chì suli funni?

Vicerettore      - Oh! Santo Cielo! Finalmente comprendo (a Carmelo) Ma chi si ci portava qui? Cosa cercavate in Seminario?

Chierico           - Era venuto ad accompagnare suo figlio, quel bambino, che vuole entrare in Seminario.

Vicerettore      - (a Ianuzzu) E’ vero?

Ianuzzu           - Sissignuri! Mi vogghiu fari canonicu!

Carmelu           - (scattando) ‘Na vota!! Ma ora basta! Si pu’ to’ diavulu parri cchiù di fariti parrinu, ti ni cafuddu tanti buffazzi, papagni, muffituna e timpulati… ca ti fazzu nesciri a mirudda di sutta i carcagni!!

Ianuzzu           - E pirchì papà?

Carmelu           - No’ vidi comu ci stava finennu a to’ patri? Mancu avi ‘ n’ura ca mi vistii di parrinu, ca già mi stavunu mittennu carzaratu!...Nenti…! (solenne) Massaru Trinnaschi è to’ patri e massaru Trinnaschi devi essiri tu, pi onnia secula e seculora.

Vicerettore      - Calma, calma buon uomo. È stato tutto un equivoco! Non dubitate, adesso aggiusteremo tutto. Non pensiamo più al passato. Sono sicuro che diverremo buoni amici. Venite pure con vostro figlio in camera mia e prenderemo gli accordi. Non volete accettare un bicchierino?

Carmelu           - U bicchirinu u’ ccettu sempri… ma, pu restu, ma’ vagghiu pinsari!

Vicerettore      - (al Portiere) Vedete quale pasticcio avete fatto succedere? I Superiori ci sono per nulla in Seminario? Se mi aveste informato non sarebbe accaduto questo brutto incidente! Affinchè impariate per un’altra volta, vi tratterrò 500 lire sullo stipendio; e tu (al Chierico) farai tre giorni di silenzio! (il Chierico e il Portiere abbassano il capo mortificati. Breve pausa)

Carmelu           - Patri Viciritturi, si permetti voscenza, ci dicu la mia pinioni. Vulemu sistimari daveru tutti i cosi? E allura non devunu ristari strascichi pi nuddu! Voscenza ci dessi nu perdonu ginirali e cu fici fici!

Missionario      - La prego anch’io, Padre. Mi dispiacerebbe assai se la mia venuta qui dovesse essere motivo, involontario certo, di castigo per qualcuno.

Vicerettore      - E’ sta bene! Dal momento che il buon Padre Missionario e questa brava persona intercedono per voi, non se ne parli più. E' dimenticato tutto.

Portiere           - Grazii tanti a lei... e macari a vui, caru massaru.

Chierico          - Grazie, Padre.Grazie, signor Trennasche!

Carmelu          - Nenti, nenti. Non c'è di chi!L'interessanti è ca si sciaggheru tutti i 'ruppa!

Guardia           - Allora non bisogna, arrestarli più? Li lasciamo in libertà?

Carmelu           - (alla guardia) Sintiti ccà, vui! Invecidi fari a guardia... u valiti 'ncunsigghiu? Faciti scupastrati!! Aviti rastu!! Ohu!! Pigghiati igalantomini pi dilinguenti. Bella guardia, ca siti!Aviti 'na testa chiù calabrisa du’ maresciallu du'me' paisi!!

Vicerettore      - Signor Martino, non ha compreso che la faccenda è stata perfettamente chiarita? La ringrazio tanto, ma non c' è più bisogno della opera sua. Dunque, caro fattore, accomodatevi con me insieme a vostro figlio. (al missionario) Venga, Padre.

Carmelu          - Momentu, signuri!(a Ianuzzu) Senti, figghiu.... dal momentu ca si tistardu peggiu di tò patri e sta fissazioni di fariti parrinu non ta’ po' livari nuddu da' testa...... ti lassu 'nto'Siminariu…Però non ti scurdari mai l'esperienza di to' patri.Macari quannu ti mettunu a’tonaca, i causi non l'a' lassari mai. Mi spiegu? Pirchì, in casu di piriculu, comu oggi, avennu li causi, salvi la posizioni! Ni ni putemu iri !

(si avvia a destra col figlio insieme agli altri attori, mentre

Cala la tela

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 27 volte nell' arco di un'anno