U mortu ballarinu

Stampa questo copione

CUNCETTA

Belmonte Mezzagno 18, giugno 2008

U MORTU BALLARINU

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

Aspettare un figlio, perché possa essere erede di un grosso lascito, è un conto, ma… vedersene arrivare quattro…  e se poi a tutto questo va ad infilarsi un angelo…

-------

(Scena unica, arredamento povero.

Tutto si svolge all’interno di una stanza).

PERSONAGGI

                       

Calogiru                                             capu famigghia

                       

                        Cuncittina                                          mugghieri

                        Nnirìa                                                 ziu di Calogiru

                        Lena                                                   vicina di casa

                        Sara                                                    majàra

Notaio

Dottore

Infermiera

                       

 

                       

CUNCITTINA

(Sdolcinata) Calogiru, i duttura dicinu chi si manciu… accussì accussì… normali va, è signu chi (facendo il segno di gravida) pozzu aviri ‘na fimminedda; mentri ‘nveci si manciu chiddu chi m’appitisci… chiddu chi mi piaci ‘nzumma, e allura è signu ca putissi aviri ‘nveci un beddu masculiddu! Tu nun dicisti chi vulissi un masculu?

CALOGIRU

Amu avvidiri quantu m’havi a custari stu masculu! Sintemu! Sintemu unni amu a jiri a paràri!

CUNCITTINA

(Persuasiva e sdolcinata) E poi, poi… si vestu eleganti! Dicinu ca è signu chi u piccididdu po’ veniri puru cu l’occhi celesti! Tu mmaggini chi fussi bellu?

 

CALOGIRU 

Ah, quindi si tu… ti vistissi puru eleganti, è signu ca u picciriddu… putissi aviri puru… l’occhi celesti. E ju, ju nun tu dissinu i duttura comu m’è vestiri?

CUNCITTINA

Tu! E chi ci ‘ntrasi tu? Chi ssi ‘n cintu? Ju è ccattari!

CALOGIRU

Ah, e già, veru è! Tu ha ccattari. Quindi, ju puru chi caminu cu culu di fora nun ci fà nenti!

CUNCITTINA

(Giojosa) E ora, ora chi m’arricordu, sai chi dissinu puru?

CALOGIRU

Sintemu!

CUNCITTINA

Dissinu, chi nun è fari nuddu sforzu!

CALOGIRU

(Ironia massima) Puru! E… non tu dissinu, non tu dissinu i duttura, si ti fazzu viaggiari ‘nta ‘na bedda carrozza e cu dui a ciancu ca ti sciuscianu, da matina a sira, chi cosa nni nesci fora?

CUNCITTINA

Bih! Pi davveru?

CALOGIRU

E allura comu!

CUNCITTINA

Si, si, tu ci scherzi cu sti cosi! E u sa chi dissinu ancora?

CALOGIRU

Ma quantu parranu sti duttura! (Ironico) Sintemu, sintemu chi dissinu ancora.

CUNCITTINA

Chi… si u patri… e nni stu casu voli diri tu, si rrisica a mettiri i bastuna ‘nmenzu i rroti, u piccididdu po’ nasciri… ’nna via di menzu… (gay) sciaccateddu dicinu; tutu u sai chi voli diri sciaccateddu?

CALOGIRU

(Facendo scongiuri) Oh! Oh! Oh! Minchiuni, chi beddi nutizii sta matina! Ma… dimmi ‘na cosa, nun ‘nn’haj chiffari e ti staj a casa, ‘nveci di jiri firriannu duttura duttura? Viditi, signuri me! Me figghiu ‘nna via di menzu! Sciaccateddu! I figghi nascinu comu natura voli, comu l’ha capiri ca i dutturi nun ci trasinu nenti! E tutti si cosi ca ti dissi u dutturi, scordatilli. U dutturi, casu mai, servi sulu a jutallu a nasciri o picciriddu, e no a fallu beddu o comu pari e piaci a tia! U capisti o no, babbasunazza ca nun si avutru!

CUNCITTINA

Accussì… dici?

CALOGIRU

Accussì… dicu? Accussì è!

CUNCITTINA

E allura chi voi diri, ca chistu è signu chi comu ddisìu ‘na cosa… tu… (fa segno come a volere indicare niente).

CALOGIRU

Pi mia po’ moriri, e u dutturi ti po’ diri soccu ci pari e piaci a jddu! E ora senti chiddu ca ti dicu jo, ‘nveci: cerca di non ti fari veniri nuddu ddisìu di stu munnu, e nun ti nni fari pigghiari propriu di ssi stinnicchi! O t’havii fattu u cuntu chi havia a nesciri foddi cu tia e cu tutti ssi duttura… ddocu, a fari u zingaru, acchiana e scinni du lettu puru di notti! (Beffeggiando la moglie) Vogghiu chistu, vogghiu chiddu… Pi mia ti po’ stricari ‘n terra e scippariti puru i capiddi sinu all’ultimu filu! Ju, a notti è dormiri, o chi ti pari! Signuri me, chi cunta chi s’avia fattu!

CUNCITTINA

(Sempre pietosa) E allura, tuttu chiddu ca dissinu i dutturi nun sirviu a nenti?

CALOGIRU

Ancora cu sta camurrìa di duttura! (Gli sobbalza un’idea) Senti ‘na cosa, sti… duttura, quannu ti spiegavanu tutti ssi discursa, tu chi facivi, durmivi?

CUNCITTINA

Certu ca no!

CALOGIRU

A tia ti pari! Vidi chi sirvju, allura!

CUNCITTINA

Sirvju? E a chi, si tu nun mi vo ccuntintàri?

CALOGIRU

Ccuntintari, si! Sirvju a fariti fari ‘na bedda durmuta cu l’occhi aperti! Sognari, cara mia! Sognari!

CUNCITTINA

‘Nzumma, chi vo diri cu tuttu chissu, chi nun mi juti… propriu? (Pietosa) E nun ti pari piatùsu… nuccenti, a fallu nasciri così… senza chi mi duni ‘na manu? Comu! E l’eredità du ziu, chi spetta ca nasci u piccididdu?

CALOGIRU

Lassilu stari o ziu cu tutta l’eredità! E puru o nuccenti! Oh, mancu è natu, e Janu si chiama! Senti, nun è chi tu sta notti… facisti un beddu sonnu e mu sta cuntannu pi filu e pi signu?

CUNCITTINA

U sonnu, si! Macari Diu! Armenu nun avissi nisciutu mancu ‘na lira, e ‘nveci… finu a l’autru jeri…

CALOGIRU

Ah, quindi niscisti puru… sordi?

CUNCITTINA

Oh, senti ma comu vò c’havi a nasciri stu nuccenti, senza nuddu ajutu?

CALOGIRU

Ma di quali ajutu parri! (Si da degli schiaffetti in faccia) Ma nun è chi sugnu ju a dormiri, e chistu è pi davveru un sonnu?  

CUNCETTA

Cchiù forti, cchiù forti ti l’ha dari! Viditi quantu e tirchiu e piducchiusu!

CALOGIRU

Tirchiu, si! Si ‘nzamà mi mittirìa appressu a tia, mancu e primi du misi rivassimu cu i sordi! Senti, ma armenu tu dissinu i duttura a quantu misi si rrivata?

CUNCITTINA

(Meravigliata) Misi… di chi cosa?

CALOGIRU

Comu di chi cosa! Di… (Facendo il segno pancia gravida).

CUNCITTINA

Di spittari… dici?

CALOGIRU

E certu, di chi si nnò? Scusa, ma di chi cosa amu parratu, allura?

CUNCITTINA

Ma quannu! Cu ssa testa chi haj tu? E ora ccattu!

CALOGIRU

Chi dici, chi dici? Ora accatti! Allura, vo diri chi tu… non spetti… nuddu piccididdu? (Lei fa segno di no) Ma comu! Finìu chi sinu a lautri jeri ti sintii mali?

CUNCITTINA

E chi vo?

CALOGIRU

Comu, e chi vo! E… l’eredità du ziu? A chidda mancu ci pensi? Comu chiddu spetta chi ci damu puru u so nomi o criaturi, pi fari tistamentu!

CUNCITTINA

U nomi, si! Chissu nomi è, (dispregiando) Nnirìa!

CALOGIRU

Senti, non ricuminciamu ancora cu nomi! Bonu è Nnirìa! E poi pari chi si l’havia cunnuciri ‘n coddu! Ma tu u capisci chi valuri havi ssu nomi? Miliuna di miliuna di sordi! Tu pensi chi si a mia dicissinu chi mi facissinu riccu sulu pi canciarimi u nomi, non pensi chi mu canciassi ‘n quattru e quattr’ottu!

CUNCITTINA

Pi mia, tu, ti pò fari canciari puru u cidiveddu… chi forsi fussi a megghiu cosa; ma a me figghiu ssu nomi non mi ci piaci propriu! Pi forza ci l’avemu a mettiri u nomi du ziu? A mia m’avissi piaciutu chiamallu… Francesco.

CALOGIRU

Ecculu! E a vissi fattu propriu a fini di Francescu! Du santu ‘nzumma! Poviru, cchiù poviru da fami! ‘Nveci Nnirìa… Senti comu sona… Nnirìa… miliuna di miliuna! A discursu! Com’è u fattu chi non spetti? Non dicisti chi ci dasti puru i sordi o dutturi?

CUCITTINA

E certu, i duttura pagati vonnu essiri!

CALOGIRU

E pagati… pi ‘nzoccu, si nun spetti a nuddu? Ma pi forza ma fari nesciri foddi stamatina?

CUNCITTINA

E l’esami, a consulenza, cu ma fici to soru?

CALOGIRU

(Non capisce) A consu…chi? (Sbalordito) Signuri me, ‘na matinàta di discurriri amu fattu, oh! (Beffeggiandola) Si manciu accussì, si vestu eleganti… pigghia di sutta, metti di ‘n capu! Pi poi sintirisi diri piccididdu nenti! Ma tu cosa di divintari matri si? Grannissima ‘nchiollara ca nun si avutru! E io chi già pinsava o  ziu ca nni facia u tistamentu.

CUNCITTINA

E allura chi si tu cosa di divintari patri, ca pi quantu i duttura mi dicinu chi ci voli chistu, ci voli chidd’autru, pigghia e ti nni scòtuli i manu?

CALOGIRU

Ma… dimmi ‘na cosa, nun è chi sta notti… durmisti cu culu all’aria e ti niscju u ciriveddu da bucca? E tutti sti barzilletti chi m’ha cuntatu? Tutti ssi sturielli, allura?

CUNCITTINA

(Triste) Ju…

CALOGIRU

Manciari, vistimenti, ddisìi… tuttu stu girari, riggirari, a chi ha sirvutu, mu vo diri?

CUNCITTINA

(Sempre triste) Ju…

CALOGIRU

Ju! Ju! Ju… chi?

CUNCITTINA

(Quasi piangendo) Nun nni pozzu aviri figghi! Nun l’avii caputu ancora chi nun nni pozzu aviri?

CALOGIRU

Comu, comu! E tutti sti duttura, allura…

CUNCITTINA

Si, sulu pi chissu haju cuntinuatu a girari duttura! (Sempre piangendo) Picchì… m’illudìa chi quarcunu avissi pututu dirimi… si! Capisti ora? Sinu a lavutru jornu era cunvinta chi…

CALOGIRU

Viditi chi sorti di giru di paroli c’amu fattu, pi poi sintirisi diri: figghi nenti! E cu ziu, ora, comu facemu? Cu ciù dici? Comu facemu si nun c’è l’eredi di nomi Fifiddu? U pattu chistu fu! Tu scurdasti? Mu vo diri unni u vaju a pigghiu stu piccididdu?

CUNCITTINA

(Quasi piangendo) Ju pinsava chi sta vota era fatta, nveci… E allura chi fa, mi mmazzu?

 

CALOGIRU

(Va ad abbracciarla) E bonu, bonu! Chi ssu sti paroli? Chi dici? Nun fari accussì! Ora videmu… cu sapi, forsi facennu quarchi cura…

CUNCITTINA

Quali cura e cura! Cca, sulu un miraculu ci po’. Avemu di ‘ncuminciari a priari… dici patri Luigi, e bonu puru! Si vulemu aviri figghi.

CALOGIRU

Priari, si! Comu siddu ti dici quattru patirnostri e cincu avimmarii e… pigghi e spetti un figghju!

CUNCITTINA

Senti, ju… parrai puru cu donna Sara pirripinzì, e mi dissi chi… si po’, m’ajuta.

CALOGIRU

Cu? Donna Sara… a majàra?

CUNCITTINA

Si, si chidda!

CALOGIRU

Puru cu a majàra parrasti? Mi’ nzamà Diu! Chidda sulu majarii sapi fari, no comu aviri figghi!

CUNCITTINA

Ju u stissu ci vogghju pruvari! Matri vogghju divintari!

CALOGIRU

Puru ju vogghiu divintari patri! E macari riccu pi giunta! Ma patri d’un figghiu normali, e no di unu (narrato da fare mettere paura) chi putissi essiri… ‘na furzatùra! Un figghiu ca veni fora di ‘na majarìa, capaci chi po’ nasciri… cu a cuda, cu l’occhi russi, o cu difetti e putiri strani! E a notti nun avissi a putiri cchiù chiudiri occhi pinsànnu a chistu chi firrìa casa casa, aspittanu chi maddrummentu pi poi sautarimi ‘nto lettu e ffucarimi!

CUNCITTINA

(S’era impaurita) Bedda matri, mi scantu!

CALOGIRU

Vidi, vidi chi u dici puru tu ca ti scanti?

CUNCITTINA

E nuautri chiamamula u stissu a donna Sara, e ci nni parramu, prima; videmu, videmu chi nni cunsigghia!

CALOGIRU

Così dici di fari?

CUNCITTINA

Ju dicissi di si! Matri, vogghiu essiri.

CALOGIRU

E ci torna! E va beni; voli diri chi vaju e a chiamu… sempri siddu attrovu! Chidda va firriannu sempri casa pi casa, scacciannu spiriti maligni e livannu malocchi a genti! Ah, sta attentu o ziu, si si svigghia e nesci a nuda comu  a vota passata! (Esce).

CUNCITTINA

St’avutru ziu, cu tutti li so fuddii! Si dicidissi armenu a lassarinni sta eredità prima ca finisci d’impazziri d’un tuttu! Pi forza u figghiu m’havi a nasciri! (S’avvicina al quadro della Madonna) Matri Santissima, a vui mi raccumannu (bussano ed ha un sussulto). Bedda Matri! E cu è? (Bussano ancora) Cu è? Trasiti?

LENA

(Donna ficcanaso) Donna Cuncittina, ma chi successi? Sentu chi sta matina c’è quarchi cosa chi nun fila pu versu giustu. E puru vui, nun mi pariti pi nenti comu a l’autri matini; ma c’aviti? Nun è chi vostru ziu niscju pazzu d’un tuttu? Vi pozzi jutari? Chi pariti curiusa! Chi fu, unni fu, quannu fu, a chi ura fu, p’aviri ssa facci? Nun è (facendo segno di gravida) chi…

CUNCITTINA

Oh, Donna Lena, mi stati facennu cunfunniri tutta, cu stu fufù! Ju ‘nveci nun haju ancora caputu comu mai, vui, ogni vota chi cca ddintra facemu un suspiru cchiù forti, vi ddunati di tuttu; ma chi stati cu aricchi pizzata arreri a porta?

LENA

Chistu è u ringraziu pu pinséri chi haju pi vui? Unu sta ‘n pena pu so vicineddu e vui…

CUNCITTINA

Lassati stari, donna Lena, vui nun siti puru vicinedda? E allura? M’aviti vistu curriri mai pa vostra casa?

LENA

Chi sintiti diri, chi mi pigghiu i ‘mpicci di l’autri e m’avissi a fari i fatticeddi mii? E allura u sapiti chi vi dicu, voli diri chi di ora ‘nna vanti fazzu finta di nun vidiri e nun sentiri cchiù nenti di chiddu ca succedi o me… vicineddu! Ju vi vuliva sulu jutari a comu putiri risolviri u problema di (facendo il segno di gravidanza) stu figghiu chi nun rriva mai.

CUNCITTINA

Eccuti, putia essiri chi nun sapiavu puru u mutivu! (Triste) E propriu pi chissu è chi…

LENA

E bonu, u viditi chi siti puru tristi, donna Cuncittinedda? Avissivu di chi essiri cuntenta, d’aviri ‘na vicina comu a mia, e ‘n veci!

CUNCITTINA

(Filo d’ironia) Cuntenta? Nun dormu a notti, pa gioja d’avirivi a ciancu!

LENA

Pi davveru? Eh, li pruverbi nun sbagghianu mai! “Lu vicinanzu è megghiu di la parintela!”

CUNCITTINA

S’avissimu a jri appressu e pruverbi, ci nn’è puru nautru ca dici: “ci dissi lu Signuri a san Ciuvanni: di parenti e di vicini guardatinni”.

LENA

(Capisce l’allusione e cambia discorso) Donna Cuncittina, lassamuli futtiri li pruverbi; si stava parrannu di stu figghiu chi… nun rriva; e vui avissivu di chi essiri allegra ‘nveci, u tintu era si vi dicianu chi non nni putiavu aviri! E poi, ora cu sti figghi chi dunanu puru in affidu… si, mi pari chi così si dici, affidu, e chi forsi… sintiti a mia, è a megghju cosa. Unu dici: vogghiu un figghiu; arrisorvi e si nni pigghia unu di chisti già beddu e prontu! No chi prima s’havi di soffriri: li dulura du partu, li nuttati pi li dogghi, lu sangu ca diventa acqua pu sulu fallu manciari; ‘nveci così… prontu, e chi camina puru! Eh, vi pari nenti?

CUNCITTINA

Sintiti, donna Lena, tutti sti sturielli a mia nun mi ‘nteressanu propriu, li megghiu cosi sunnu chiddi chi unu si fa cu i proprii sacrifici…  certu, quannu si po’; puru cu i dulura comu diciti vui, picchì… li cosi attruvati nun mettinu affettu! Puru la casa, un tirrenu…

LENA

S’è pi chissu è megghiu canciari discursu. Cu lassa ‘na casa o tirrenu e figghi, spenni assai e nenti pigghi. Però u figghiu pensu chi sia nautra cosa.

CUNCITTINA

Lassati perdiri, ca u stissu è; poi, putissi puru succediri chi vi dunanu un piccididdu rriversu, tostu, chi fa stari tutta la santa jurnàta cu li capiddi tisi! E finissi chi mmalidicissivu puru lu jòrnu chi u pigghiastivu.

LENA

Ma quannu! Comu si vidi chi nun aviti spirienza di matri. Li piccididdi s’hannu sulu a sapiri vuliri beni; e u restu va vinennu sulu.

CUNCITTINA

Così, penza ca è?

LENA

Certu! Chiddu ca si pigghiò me cummari Santa, no vidistivu chi fini ca fici? Divintò dutturi, e famosu pi giunta!

CUNCITTINA

Famosu… ru voti!

LENA

Comu, ru voti?

CUNCITTINA

A prima picchì divintò dutturi, e a secunna pi ddu… difitteddu (toccandosi l’orecchio per stare a indicare gay) chi avia, di essiri… finucchieddu, e chi non si potti livari! E donna Santa, mischina, fimmina di chiesa, priannu e facennu curredu pa nora… e si, picchì spittava d’un mumentu a l’autru di vidillu spuntari jintra cu ‘na zita, cu ‘na cumpagna ‘nzumma; ‘nveci u dutturicchiu carriava ‘n casa masculiddi! E avogghia c’avia, donna Santa, di cuciri e fari curredu! Donna Lena… dicitimi ‘na cosa, ‘nna stu casu, chi… a zita, è zitu, e non fu… nora, comu si dici noru o sempri jenniru?

LENA

U sapìti chi è a stissa dumanna chi facìa l’autru jòrnu a me figghiu!

CUNCITTINA

Picchì, puru vostru figghiu è…

LENA

Oh, oh! Ma chi capistuu, donna Cuncittina! Io, dissi me figghiu, nel senzu chi ci nni vosi dumannari puru a iddu di comu si dici!

CUNCITTINA

Ah!

LENA

E… dicitimi, chistu chi spittati vui (toccandole la pancia), chi è masculiddu, o fimminedda?

CUNCITTINA

Veramenti, i duttura dicinu… (le inventa una fandonia) chi ancora non si vidi bonu, si eccu!

LENA

I duttura si! Chi vuliti chi nni capiscinu i duttura? Chi nni sannu! I duttura su sulu boni a fari gnizioni e gnizioni, studiari ‘nte libra, dumannari sordi... sordi e sordi, comu siddu unu jetta u catu ‘nto puzzu e u tira chinu! Sintiti a mia; ju… si vui u vuliti proriu sapiri, vu pozzu diri senza sbagghiari d’un millimitru, picchì u sacciu comu fari… ju! (Le guarda attentamente la faccia) e… guardannuvi attentamenti nna facci, mi pari propriu ‘na fimminedda; (continua a guardarla) si, si ‘na fimminedda! Sicuru pi comu è sicuru ca mi chiamu Lena!

CUNCITTINA

(Sbalordita) Ah, quindi, guardannumi…

LENA

‘Nna facci, certu! Picchì nun lu sapiavu? O si nno… facitimi avvidiri a manu. (Cuncetta tentenna) E facitimi vidiri ssa manu! (Cuncetta le mostra il palmo della mano) U viditi, chi vi dicìa, nun mi pozzu sbagghiari! E’ propriu ‘na fimminedda!

CUNCITTINA

E comu… scusati?

LENA

Picchì… si mi mustravavu a manu da parti du supra, ‘nveci du parmu, era masculu; mentri così (facendo il segno di mostrarla dal palmo) è fimmina! Capistuu, ora?

CUNCETTA

Allura è sicuru ca è… fimminedda?

LENA

E certu! Non vu disi!

CUNCETTA

Ah già, va mustravu du… parmu a manu! E… dicitimi nautra cosa, vistu ca vi ‘ntinniti di tuttu, di donna Sara chi cosa mi sapiti diri ‘nveci?

LENA

(Scandalizzata) Cu! Donna Sara… chidda chi va facennu i majarìi? Diu mi nni scanza e libira! Guardativinni di ssa fimminazza! Chissa un diavulu vi fa nasciri pi figghiu! Nun ci diciti nenti di ssu nuccenti chi aviti ‘nna pansa! (Ripete sdegnosa) Donna sara, si! Beddu piru ca è! Chi Diu mi nni scanza e libira a ogni figghiu di matri! Sintiti, ju mi nni vaju, chi lassai a pignata supra u focu; si aviti bisognu chiamatimi. (Esce borbottando).

 

CUNCITTINA

(Meravigliata) E chi ci dissi! Mancu si ci avissi parratu du diavulu Berzebù! (Ripete quanto ha detto Lena) Nun ci diciti nenti di ssu nuccenti chi aviti ‘nna pansa! (Tra se, dispiaciuta) Su nuccenti, si! Macari! (Le viene un’idea) E puru mi desi ‘na bedda pinsàta donna Lena. E si ju, a donna Sara, ci dicissi chi spittu pi ddavveru un piccididdu ‘nveci, comu fici cu idda? Si è veru majàra s’havi a dunari chi nun spettu, nun è chi fa comu a donna Lena,  chi vosi mmustrata a manu di sutta e di supra? Quantu videmu chi majàra è! Si ‘ncumincia puru idda comu a donna Lena, allura è signu chi… (si sente zio Nnirìa parlare).

NNIRI’A V.F.S.

Cuncittina, Cuncittina! Unni si?

CUNCITTINA

Ah, iddu cca è! ‘Ncuminciau u spittaculu! Cca, cca sugnu, staju vinennu!

NNIRI’A V.F.S.

Ora, ora ha veniri chi c’è a morti chi mi sta misa pi davanti, e voli chi vaju cu idda!

CUNCITTINA

Avissi a moriri pi davveru! Bellu sarrìa chi pirdissimu puru l’eredità! Havi chi ci dicu: Calogiru, vidi pu nutàru, prima chi u ziu nni lassa, e facemunni fari u tistamentu mentri semu ‘n tempu! Non vidi chi chiddu continua a parrari ogni jòrnu cu a morti? (Ripetendo quanto le dice il marito) “Si parra cu a morti, è signu chi scoppia di saluti!” Di saluti, si! Nni l’avissimu a vidiri scoppiari davveru pi davanti!

 

NNIRI’A V.F.S.

Chi fa, nun senti? Veni ti dissi, chi a morti mi tira pi capiddi!

CUNCITTINA

Puru! Vegnu, vegnu!

NNIRI’A

(Entra vestito con: un paio di mutandoni, una canottiera, la cravatta, un cappello nero e le ciabatte. Si sostiene al bastone, e parlerà un po’ alla “sanfrasò” è di colore cereo, cadaverico) Chi dici, ti piaci comu sugnu vistutu, così?

CUNCITTINA

(Ironica) Ah, ma è propriu vistutu alla moda!

NNIRI’A

Chissu, picchì mi misi a cravatta!

CUNCITTINA

Certu ca anchi si nesci così, pi comu è vistutu… oramai cu sta nova generazioni chi vesti puru… a sanfrasò, nun è chi si capisci si è vistutu di pazzu o di bonu. E mi dici ‘na cosa, unni sta ghjennu?

NNIRI’A

A missa, a missa staju jennu; me jri a pigghiari a cumunioni!

CUNCITTINA

E puru cca havi rraggiuni; cu ci po’ diri chi havi tortu? Ora cu rriva, si metti ‘nfila e pigghia cumunioni! E puru chi havi a cuscenza lorda… Mentri prima c’eranu tanti di ddi pinitenzi! Oramai tuttu è cunsintitu, tuttu! Si vesti comu si voli… puru cu i cavusi sfardati! Mentri prima era vriogna; oramai si fa propriu chiddu ca nni sfirria ‘nto ciriveddu… pirsinu a chiesa…quali cunfissioni! Basta mittirisi ‘nfila e unu si pigghia a cumunioni! Comu jri o barru, fa a fila e si pigghia u gilatu. A cumunioni rapprisenta u corpu di Gesù Sacramintatu! Ora dicu ju, comu si fa a sapiri oramai cu è pazzu e cu è sanu di menti?

 

NNIRI’A

Allura, chi mi dicisti, chi ti piaciu?

CUNCITTINA

Assai, assai! Forsi… forsi è a cravatta chi nun ci sta tantu bonu, si a cravatta! U culuru nun ‘ntona tantu, cu… i robbi.

NNIRI’A

E allura chi fazzu, mi canciu i robbi o mi canciu a cravatta?

CUNCITTINA

Ju dicissi di canciarisi (indicando il cervello) nautra cosa, sulu chi nun si  pò! U sapi chi fa, pi sta vota nun ci va a chiesa, e si riposa.

NNIRI’A

E comu fazzu? A morti spetta a mia!

CUNCITTINA

(Non capisce)  A morti?

NNIRI’A

Mi dissi di jrimi a pigghiari a cumunioni, e chi nni vidiamu a niscjuta da chiesa!

CUNCITTINA

(Tra se) Nun facemu chi chistu avissi a moriri pi ddavveru d’un mumentu a nautru? E comu fazzu? Chiddu ancora nun veni! U sapi chi fa, si va curca un pocu, ca ora veni Calogiru e chiamamu u dutturi.

NNIRI’A

Va beni; allura mi curcu cu tutti i robi? (Esce).

CUNCITTINA

Si, si! Si curca comu voli.

CALOGIRU

(Entra con donna Sara, occhi neri affossati,  vestita in modo strano, ha diversi oggetti, amuleti che gli pendono da un vecchio vestito da strega. Tiene in mano un aggeggio, un piccolo mantice come quellocheusano i contadini per fare uscire lo zolfo… in questo caso cipria, come se fosse fumo e che servirà sempre a far scongiuri. Appena entrata si porta a gli angoli della casa) Cca semu, Cuncittina! Donna Sara appi un contrattempu cu ‘na pocu di spiriti maligni, unni a casa di donna Maricchiedda, e…

CUNCITTINA

(Vedendo Sara vestita in quel modo, lo chiama in disparte) Senti, nun è chi pinsavi (Sara cercherà nel suo contenitore a sacco, oggetti contro il malocchio) chi eramu già a Natali e…?

CALOGIRU

(Non capisce) A Natali?

CUNCITTINA

Pari chi purtasti ‘n casa ‘n arvulu di Natali! Vidi chi c’è to ziu, cchiù dda menza chi di stu latu; ju penzu chi a stasira non rriva, ca… (fa segno di morire).

SARA

(Con voce profonda e, quando occorre, poetica) Teni Calogiru, (gli da una campanella da suonare) ogni vota chi finisciu ‘na frasi, tu sona. (Iniziano gli scongiuri. Concetta guarderà sbalordita) Casa sdisulàta, di spiriti ‘nfistàta, / pigghiati sta fumazzàta (facendo con l’aggeggio come fosse fumo, mentre Calogero suonerà la campanella). Mura assatanati di spiriti marvaggi, / tiniti, (col coso del fumo) affumativi li jargi! (Calogero continuerà a suonare la campanella) Occhiu, approcchiu, prizzemulu e finocchiu, / scaccia di cursa stu malocchiu (ancora il coso del fumo, mentre Calogero suona).

CALOGIRU

Donna Sara, mi sta accupannu tuttu cu ssa fumazzata!

SARA

Calogiru statti mutu, / chi puru tu sini ‘nfittatu (lo affumica, mentre egli tossisce e suona la campanella).

CUNCITTINA

(Meravigliata) Matri, chi sorta di manicomiu!

SARA

E allura, dimmi Cuncittina, / quali mali ti ‘ncatina?

CUNCITTINA

(Un po’ impaurita) Donna Sara, vulissi sapiri si… u figghiu chi spettu, è masculu o fimmina. (Calogero la guarda stupito).

SARA

Ssettati Cuncittina e sentimi parrari (Concetta si siede. Sara prende dalla tasca un dente e glielo dondola sotto gli occhi, guardandola fissa). Ti mmustru stu denti di cunigghiu, / a tia chi nun teni nuddu figghiu. (affumicata e campanella) Guarda attenta la me manu, / chi prestu tu cadi ‘nsonnu chinu. (Affumicata e campanella) Alalà, alalà, alalà, / mali tinutu d’unni sta! (Concetta s’addormenta. Sara prende dalla valigetta altri oggetti da scongiuro e glieli da a Calogero) Teni, Calogiru, e mentri ju giru ‘ntunnu a Cuncittina, tu mi veni appressu ballannu e ripitennu comu fazzu ju.

CALOGIRU

Ballannu? Ma ju nun sacciu ballari!

SARA

Voi o no chi a to mugghieri nascinu figghi? E poi, nun è chi avemu a fari ’na gara di ballu.

CALOGIRU

E va beni, ballamu; sugnu prontu.

SARA

Teni jarzati li manu cu li ninnuli e la campanedda, e venimi d’appressu ripitennu li me paroli.

CALOGIRU

Putemu partiri.

SARA

Alumé, alumé, alumé! / Megghiu a tè, megghiu a tè, mugghi a te! (Calogero girerà, sempre ballando, dietro Sara che affumicherà ad ogni rima e Calogero suonerà la campanella; mentre Sara sembra parlare in trance, ripetendo). Testi di caprettu ‘nfurnatu, / testi di cani accupunatu! Spiritu di fimmina vergini di monaca ballarina! / Nesci fora, ti ordinu, di Cuncittina! (Mentre Sara affumica e Calogero suona e balla, a Concetta si stirano le gambe e le fa tremare).

CALOGIRU

(Sussulta impaurito) Bedda matri, mi scantu!

SARA

Gira Calogiru, e rripeti appressu a mia, / ca sciogghirisi havi sta majarìa. Testa di scimia nana bugghiuta, / minna di fimmina vecchia sculàta! Spiritu di monacu fimminàru, / nesci fora di stu pagghiàru! Alumé, alumé, alumé! / Megghiu a tè, mugghi a tè, mugghi a te! (Sempre come prima. Entra Nnirìa e rimane bloccato a guardare la scena. Si strofina gli occhi pensando che dormisse).

CALOGIRU

(Mentre gira) S’avvicina! Chi sta a guardari? Nni duna ‘na manu!

NNIRI’A

(Si gira a guardare dietro di se pensando che Calogero avesse detto a un altro, poi gli fa un gestaccio) Teh!!! Anzi tiniti st’avutru! Teh! (Rifà il gesto) accussì è sicuru chi vi rriva.

SARA

Gira cu nui testa di brighiu, / si voi chi Cuncetta spetta un figghiu! Alumé, alumé, alumé! / Megghiu a té, mugghi a té, mugghi a té! (Affumica Nnirìa che si spaventa e tossisce) Testa di rospu bugghiuta, / testa di cicala ‘mbalsamata! Spiritu di parrinu nnamuratu di fimmina schetta; / io ti ordinu di nesciri di unni Cuncetta! (Concetta si fa tremare le gambe velocemente e poi sviene sulla sedia, mentre Nnirìa scappa dalla paura per la stanza da dove era entrato).

CALOGIRU

Ancora assai ‘nn’avemu, donna Sara? Mi sentu li jammi pezza pezza e li pulmuna accupati, cu tutta sta fumazzata!

SARA

Gira e nun parrari, / chi lu ‘ncantisimu sta pi finiri. Ripeti appressu a mia e sauta forti, / ca di lu spiritu malignu rrivò la morti! Alumé, alumé, alumé! / Tuttu a mé, tuttu a mé, tuttu a mé! (Fumata e campanella) E ora sentimi Calogiru un mumentu, / nun perdiri lu filu e stammi attentu. / Pigghia di lu casciuni li sanareddi, / e mettili dintra li me sacchitteddi. / Pigghianni assai, nun ti scurdari, / chi stu malocchiu finivu di tagghiari.

CALOGIRU

(Tutto ciò che diranno avrà un motivetto) Ci dicu, donna Sara, e cu gran stima, / di ora stari attenta a le me rima. / Pi mia u malocchiu ‘n casa po’ lassari, / picchì nun haju surditti pi pagari. / Si nni po’ jri di unni vinni, / semu già chini di guai e di malanni. (Suona la campanella e salta).

SARA

Ju mi nni vaju, nun ci pinsàri; / però nun passa tempu e l’ha pajari! Lu tistamentu, tu po’ scurdari; / to ziu Nnirìa sta pi muriri. / Chistu è malocchiu chi t’haju a fari, / e li miliuni ti po’ sunnari! (Finiscono di parlare col motivetto e colfumo) Beddu è lu suli, bianca è la luna; / addiu Calogiru, e bona furtuna. (Esce facendo scongiuri con le mani in tutta la stanza). Dintra malocchiu e fora bon’occhiu; / dintra malocchiu e fora bon’occhiu; / acqua cauda e sucu d’approcchiu! Testa di testa supra la testa; / ora cumincia pi tia la festa! (Fa un gestaccio, e Calogero si tocca impaurito) Téh! Teh! Teh! (Esce ridendo con voce tenebrosa). Ah! Ah! Ah!

CALOGIRU

(Corre verso la porta da dove è uscita Sara e legrida scongiuri) Téh, a mia? A vostra soru! Grannissima tappinàra chi nun siti avutru! E spiramu ca Diu, prima chi si sciogghi stu malocchiu chi facistivu ora a me casa, vi facissi cadiri la lingua, e si l’avissi a manciari un cani!

CUNCITTINA

(Va rinvenendo) Bedda matri… unni sugnu? A testa, mi gira a testa. Unni è, nun c’era cca donna Sara? Chi fici, chi fici? U pozzu aviri u figghiu, finarmenti? 

CALOGIRU

A diri a virità, pu figghiu nun lu capivu bonu comu finiu; di chiddu chi ‘nveci sugnu sicuru è, chi a brevi cca ddintra si scatinerà lu ‘nfernu, ‘ncumincirà l’opira!

NNIRI’A

(Entra guardingo e di colore cereo) Cuncetta, Cuncittina, si nni jiu a majàra? Cuncittina mi gira a testa, mi veni di cadiri ‘n terra! Chi voli diri?

CUNCITTINA

(Corre verso il quadro della Madonna) Madunnuzza, ti nni prju fa chi nun mori ora, fa chi prima veni u nutaru!

NNIRI’A

(Impaurito) Cuncittina, vidu ‘na luci forti forti e bianca! A morti, puru a morti vidu chi mi chiama!

CUNCITTINA

(Lo avvicina a sedersi, poi a Calogero) Curri, fui va chiama u nutaru! Nun l’ha caputu chi u ziu a mumentu nni mori pi davanti?

CALOGIRU

E comu facemu a fari u cuntrattu? Unni è l’eredi chi porterà u so nomi? Unni u ttruvamu stu piccididdu?

NNIRI’A

(Non ci vede più, e parlerà con un sottilissimo filo di voce) Cuncittina, (si muove a tentoni) unni si?

CUNCITTINA

Cca, cca sugnu! (Preoccupatissima) Madonna, non ci vidi cchiù! Curri ti dissi! A cu spetti? (Esce premuroso). E comu fazzu, comu fazzu! Ma cu mi porta ‘nna sti ‘ntoppi? ‘Nveci di ricca, avissi a moriri di pazza! (Bussano). E cu è ora?

LENA

Donna Cuncittina, chi successi? Visti partiri a vostru maritu di cursa comu un furéttu (furetto), e… u sapiti com’è; si nun nni jiutamu nno vicinanzu… (guarda Nnirìa e si preoccupa) Ma… vostru ziu… (fa segno con le dita di morte).

CUNCITTINA

E pi chissu scappau di cursa.

LENA

Ah! Jiu a chiamari u parrinu?

CUNCITTINA

No.

LENA

Quantu sugnu ‘nchiollara! O dutturi, vulia diri.

CUNCITTINA

No.

LENA

No! E… a cui allura, scusati, o casciamurtaru?

CUNCITTINA

O nutaru.

LENA

(La guarda meravigliata) Donna Cuncittina, vi sintiti bona? Nautra ora!

CUNCITTINA

Nun ci criditi, veru? E nenti ci fa.

NNIRI’A

(Con voce fievole) Cuncittina, Cuncittina, senti, u stissu vogghiu fari tistamentu; sulu chi nun ci a fazzu cchiù, nun haju cchiù forza mancu di parrari, japriri a bucca, comu fazzu?

CUNCITTINA

Nun ci a fa cchiù a parrari, u sta sintennu? M’ajuta a pigghiari u littinu, chi u sistimamu ‘n menzu a casa. (Escono).

NNIRI’A

Cuncittina, comu fazzu? (Si abbasseranno le luci, e, attraverso una piccola nube di fumo, compare un angelo tutto vestito di bianco. L’angelo, sarà solo Nnirìa a vederlo e parlargli).

SERAFINU

Ti aiuterò io, tanto ero venuto a prenderti. In molti facciamo questo viaggio quando muore qualcuno, lo afferriamo per mano e lo portiamo su, solo che nessuno s’accorge di noi, nessuno, solo i morti ci vedono.

NNIRI’A

Si, si, mi ricordu di tia! Ti visti ‘n menzu dda luci forti forti e bianca. Tu, si Serafinu! L’ancilu chi m’havi a cumpagnari ‘n paradisu.

SERAFINU

Questo… è ancora da vedersi; comunque sono venuto ugualmente a prenderti, e prima che andiamo su, ci divertiremo un po’ con questi tuoi parenti… poveri illusi, che stanno facendo di tutto perché tu possa lasciar loro i tuoi averi; altro che interessarsi per la tua salute! E per questo pagheranno quando saliranno lassù per essere giudicati.

NNIRI’A

E che fari ju? Nun haju mancu a forza di japriri a bucca.

SERAFINU

Tu, ora morirai, ma… non devi più preoccuparti, la morte toglie tutte le preoccupazioni di questo mondo. T’accorgerai di tutto quello che succederà, perché tu solo puoi vedere; sono gli altri… i vivi che non vedranno te, o meglio, possono vedere solo il tuo corpo senza anima, disteso; ti divertirai da morire… volevo dire tantissimo, eh, sei già morto!

NNIRI’A

Sugnu prontu, Serafinu.

SERAFINU

Su, reclina il capo, e l’anima abbandonerà il corpo. (Nnirìa fa cadere la testa penzoloni e muore, mentre entrano le due donne col lettino e che metteranno in scena per distendergli sopra il morto).

CUNCITTINA

Ziu, Nnirìa, ziu Nnirìa! (Gli alza la testa per guardare gli occhi, e poi gli cadrà ancora penzoloni. Gli toccherà il polso, fino a che si renderà conto ch’è morto). Muriu! E ora, comu facemu? Mittemulu supra u littinu.

LENA

Poviru zù Nnirìa! Lassatilu stari ‘nta seggia, tantu orami unni vuliti chi havi di jiri, cu l’havi a smoviri. Jiamu, jamu a pigghiari i robbi di mettiricci. (Escono).

SERAFINU

(Gira il letto sottosopra e toglie la camicia a Nnirìa, mettendola sul letto) Si, penso che come inizio basti, vero Andrea; vedremo, strada facendo.

CUNCITTINA

Vistemu prima a me ziu, avanti chi… (Guardano quanto accaduto)

LENA

(Impaurita, parlerà balbettando) Do-donna Cu-cuncittina, ci l’avia di-dittu di nun aviri a chi-chi fari cu cu donna Sa-sara! Chi-chista majarìa è!

CUNCITTINA

(Serafino le soffia sul viso) Oh, no! (Svengono tutte due mentre si chiude il sipario).

FINE  PRIMO ATTO

SECONDO  ATTO

(Scena medesima. Le due donne sono ancora svenute)

CALOGIRU

(Entra col notaio) S’accomodassi. (S’accorge di quanto è accaduto e guarda il notaio, anch’egli sbalordito) Ih, e chi successi?

NOTAIO

(Annusa in aria molto preoccupato) Non accenda nessuna lampada, potremmo saltare in aria! Ci sarà stata sicuramente qualche fuga di gas!

CALOGIRU

Ma quali gas e gas! Chi a bombola stamatina ’nni finiu!

NOTAIO

E allora non li tocchi! Sarà qualche forma di pestilenza. 

CALOGIRU

Nutaru, mi sta parennu ‘n’aceddu di malauguriu. ‘Ntantu videmu si sunnu ancora vivi! (Si abbassano, e controllano Nnirìa). Dicu…

NOTAIO

Sembra morto di cent’anni!

CALOGIRU

E chistu è u primu; jamu pi l’autri. (Si abbassano. Calogiru controlla il polso alla moglie, e il notaio a Lena. Di spalle, Serafino alza la mano di Nnirìa e da un colpo sulla spalla a Calogiru il quale guarderà meravigliato il notaio).

NOTAIO

(Non capisce e lo guarda anch’egli meravigliato) Che è successo? Non dica che è morta pure sua moglie?

CALOGIRU

Chi è, fa u scartu vossia?

NOTAIO

Non capisco.

CALOGIRU

Ah, non capisce! E sici a dassi puru ju ‘na boffa?

NOTAIO

A chi, a sua moglie perché si svegli?

CALOGIRU

Quantu è schirzusu! (Si riabbassano a controllare le donne. Serafino alza la mano a Nnirìa e batte sulle spalle del notaio, il quale si gira a guardare Calogiru che guarderà, a sua volta meravigliato, il notaio).

NOTAIO

Dico! Le sembra questo il momento di scherzare?

CALOGIRU

Cu mia parra?

NOTAIO

E con chi, se no!

CALOGIRU

(Meravigliato) Mi sta parennu u cuntu di tri surdi! (Si abbassano ancora a controllare le donne). Cuncittina, Cuncittina, rispunni!

NOTAIO

Anche lei, donna Lena, su, risponda!

CUNCITTINA

Bedda matri, unni sugnu?

LENA

Donna Cuncittina, unni è, unni è vostru ziu?

CUNCITTINA

(Guardano Nnirìa di fronte a loro, il quale, aiutato da Serafino, fa loro un gestaccio, le due si guardano e sviene Concetta). Oh, no! 

LENA

U mortu, u mortu chi nni scimiddìa! (Sviene anch’essa. Si premurano a soccorrere ancora le due, mentre Serafino ricompone Nnirìa come se nulla fosse).  

CALOGIRU

(Meravigliato, al notaio) Chi dissi, donna Lena, u mortu chi scimiddìa? (Si girano a guardare Nnirìa il quale giace a terra stecchito). Io dicissi di chiamari di cursa u dutturi! Sulu chi chista è ‘na jittatùra ca fici donna Sara, na majarìa! Chi nni capisci u dutturi di majiarìi?

NOTAIO

(Non capisce) ‘Na maja… che?

CALOGIRU

Mi dicissi, lei ‘nn’havi cunfidenza cu sta donna Sara?

NOTAIO

Chi? La fattucchiera?

CALOGIRU

(Fraintende) No, no! Non nni tagghia capiddi!

NOTAIO

Ma che capelli e capelli! E la smetta con le sue scemenze e vediamo il da farsi, piuttosto!

CALOGIRU

Ah, e s’incazza puru! Prima dici parrucchiera…

NOTAIO

Ma che parrucch… (capendo l’ignoranza di Calogiru, capisce che è meglio lasciar andare) va beh! Va beh! Forse è meglio lasciar perdere e chiamare il dottore.

CALOGIRU

Così dici? E va beni, però ci tornu a dicu chi chista è opira di donna Sara; e u dutturi…

NOTAIO

Ah, è stata qui quella megera?

CALOGIRU

(Non capisce) Eh? Chi dissi… che c’èra? Sintissi, nutaru, o vossia parra quantu mi veni facili capillu, o si nno spetta chi pigghiu un beddu vocabolariu e vaju traducennu chiddu ca dici. Ci dissi ca oj vinni cca donna Sara, pi visitari a me mugghieri chi nun po’ aviri figghi e… (il notaio non capisce) chi è, non capiu?

NOTAIO

Perché, questa donna che lei dice è pure ginecologa?

CALOGIRU

(Lo guarda sbalordito) Gine.. che?

NOTAIO

Ostetrica, mammana! Come vuole che glielo dica?

CALOGIRU

Ah, levatrici? No, veramenti no!

NOTAIO

Senta, sta facendomi diventare il cervello acqua, io ho tanto di quel da fare che lei nemmeno lo immagina! Ma poi, dico, nemmeno di… (indicando gli altri ancora a terra) quelli ha cura?

CALOGIRU

Si lei fussi o me postu, mancu i cacassi… mi scusassi, nutaru. A vidi a chidda, a me vicina, e chi vicina! (indicando la vicina) E’ ‘na ‘ntrichéra, ‘na zizzanéra… E me mugghieri! Me mugghieri poi…, Diu mi nni scanza e libira! Sa svigghiu ora, u sapi chi fa, curri a jiri circannu duttura! Comu u cani o cunigghiu. E dd’avutru beddu di me ziu… forsi è mugghiu nun nni parrari! Pi ‘un nni lassari l’eredità… è riccu, u sapi? Anzi riccuni, pi via ca stesi America… Non nni voli lassari nenti, tantu ca si nni ‘nventa di tutti i culura, puru chidda di moriri!

NOTAIO

Ah, quindi non è morto!

CALOGIRU

Ma cu, me ziu… mortu? Quali mortu, nutaru! E allura nenti ci staju dicennu! Chiddu recita! Fa finta di essiri mortu! E nni fa pigghiari certi cacazzi chi lei mancu su mmaggina!

NOTAIO

Allora, sua moglie e la signora…

CALOGIRU

Propriu accussì! Sicuramenti, iddu, si finciu mortu e chiddi dui… maccarrunazza, ci cridenu e svinniru du scantu; u capiu, ora? Quali mortu e mortu!

NOTAIO

Allora, se li svegliamo… possiamo fare questo beneddetto testamento?

CALOGIRU

E certu! Allura picchì u vinni a chiamari!

NOTAIO

E allora svegliamoli!

CALOGIRU

U sapi chi facemu, ci jettu un beddu catu d’acqua di supra a tutti tri e i fazzu svigghiari ‘n tempu quattru e quattr’ottu, aspittassi (esce a prendere il secchio con l’acqua).

NOTAIO

Che famiglia di pazzi! (Serafino prende la mano e il braccio di Nnirìa e fa un gestaccio al Notaio che guardava sbalordito) A me! A sua sorella! E si svegli, su, piuttosto, che io ho molto da fare, tanto suo nipote me l’ha già detto che è uno dei suoi trucchetti per non fare testamento (ricade a terra). Ma guarda un po’ che figlio di… 

CALOGIRU

(Entra col secchio dell’acqua) Si canzìa, ca ora ci pensu ju. (Li sistema vicino e in modo che possa prenderli tutti e tre) E ora, tiniti cca e arricriativi!

CUNCITTINA

Bedda matri! Chi successi?

LENA

Annegu, annegu! I spirdi, i spirdi ci sunnu ‘nta sta casa! (Si alza impaurita, corre di corsa sbattendo a destra e a manca) Donna Sara, unni è donna Sara? Non vegnu cchiù! Non vegniu cchiù cca gghintra!

CALOGIRU

Oh, era ura!

LENA

(Esce) Donna Sara, donna Sara!

CALOGIRU

Donna Sara, si! Macari currissi a chiamalla! Chi cca, sulu idda po’ scudduniari sta matassa!

CUNCITTINA

Ma chi successi, si po’ sapiri? (S’accorge del notaio) Oh, nutaru, lei cca ha statu?

CALOGIRU

Nutaru, (indicando Nnirìa a terra) u sta videnu! Minchiuna! Mancu su jietta a mari si movi! Rresta ‘mpassibili! Figghiu di buttana, soccu nun facissi pi nun lassarinni l’eredità!

NOTAIO

Mi sembra d’eseere entrato in un manicomio! (Meravigliato) E quello, guardatelo, sembra davvero morto!

CUNCITTINA

Ma quali sembra! E’ mortu pi ddavveru!

CALOGIRU

Levati, levati di cca! Nun lu capisti chi vi fici pigghiari un beddu spaventu a tia e a donna Lena!

CUNCITTINA

(Spaventata) Ma si ju u tuccavu e era mortu!

NOTAIO

Eh no signora! Veramente… poco fa anch’io l’ho visto muovere, anzi mi ha fatto… (rifà il gesto) così! (Serafino muove la testa di Nnirìa come a volergli far dire si). Vedete, vedete che ha capito?

CUNCITTINA

Bedda matri, mi scantu!

CALOGIRU

Assittamulu, assittamulu ‘nta seggia (lo aiuta il notaio, mentre Cuncittina prende la sedia e lo guarda impaurita).

CUNCITTINA

Matri chi facci ca havi! A mia mi pari veru mortu!

NOTAIO

(Toccandosi la schiena per lo sforzo) M’è sembrato d’aver alzato un blocco di ghiaccio di cento chili! Che dolore! Se sapevo di venire a fare certi lavori, non sarei sicuramente venuto! Ora sbrighiamoci che ho altri atti d’andare a fare.

CALOGIRU

Assittamunni nutaru, e ‘ncuminciassi a scriviri. (Si siedono).

NOTAIO

Allora, io sottoscritto… (guarda i due).

CALOGIRU

Siciliano Nnirìa…

NOTAIO

(Fraintendendo) Siciliano… Nnirìa; e… italiano?

CUNCITTINA

Italiano so matri si chiamava! (Pia) Bon’armuzza.

NOTAIO

Sua madre! Mi scusi che c’entra ora sua madre?

CUNCITTINA

Comu, lei dissi Italiano! E ju ci dissi ca Italiano si chiamava so matri, a matri di me ziu.

 

NOTAIO

(Rabbia contenuta) E lui, (indicando Nnirìa) lui, come si chiama?

CALOGIRU

Mi scusassi nutaru, ju un haju assistutu mai a un lassitu di beni; ma lei s’incazza sempri accussì a ura di scriviri u tistamentu?

NOTAIO

Ma come, è’ da mezz’ora che vi chiedo il nome di questo vostro zio… che poi (a Nnirìa) avrebbe, invece, potuto dirmelo direttamente lui! (Serafino gli muove la testa in segno di no). E già, lo avevo dimenticato!

CUNCITTINA

Bedda matri, chi ‘mprissioni ca mi fa! ‘Un ci nni facissi cchiù dumanni, signor Notaru! Vidi comu nni guarda? Non ciù dissimu chi si chiama: Siciliano Nnirìa?

NOTAIO

Ah, Siciliano è il cognome! E… il nome?

CALOGIRU

Ancora, dutturi! Non ciù dissi me mugghieri, Nni-rì-a! Nnirìa u nomi, e Siciliano u cugnomi; u capiu ora?

NOTAIO

Si, si ho capito. Siciliano Andrea.

LENA

Nnirìa! Nni-rì-a! Andrea so nannu era.

NOTAIO

(Ironico e con rabbia contenuta) Ah, era suo nonno! Andrea vuol dire Nnirìa! Avete capito?

CALOGIRU

E va beni, basta chi nun si ‘ncazza dutturi!

NOTAIO

Lei, per esempio, dice di chiamarsi Cuncittina, mentre all’anagrafe si chiama: Concetta…

CALOGIRU

E chi si prununcia (In africano, facendo la C G e la o chiusa) Gongetta! Così dicinu i niri. L’estra comunitarii, nzumma.

NOTAIO

(Non capisce) Gongetta!

CUNCITTINA

Giustu dici me maritu, nutaru; lei dissi chi all’Africa si chiama…

NOTAIO

Ma quale Africa e Africa! Anagrafe, anagrafe! Sapete voi cos’è l’anagrafe? (I due si guardano meravigliati). Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo!

CUNCITTINA

E va beh, nun c’è bisognu chi u rripeti tanti voti! Puru nuiautri u sapemu…

NOTAIO

Eh!

CUNCITTINA

Chi lei… u sapìa.

NOTAIO

Sentite, cerchiamo di farci dare lo sta bene di vostro zio su questo benedetto testamento e la chiudiamo qua, se no rischio d’impazzire!

CALOGIRU

Amuninni, amuninni, jamu avanti, scrivissi, ca ju parru cca a me ziu! (Parla allo zio) Ziu, u ‘ntisi chi u nutaru havi primura? Quindi si spidugghiassi a rrispunniri e così nni llistemu. (Serafino muove la testa di Nnirìa facendogli dire no). No… dici? (Serafino gli fa dire si) Ah, si? Ih, però s’havi a dicidiri!

NOTAIO

(Annusando in aria) Io, più il tempo passa e più comincio a sentire… un  puzza… strana, tanto strana.

CUNCITTINA

Ju, cchiù tempu passa, e chiossà mi veni di curriri (facendo il segno di defecare) pu gabbinettu.

CALOGIRU

Ju, cchiù jemu avanti e chiossà mi vaju cunvincennu chi donna Sara nni fici ‘na bedda jittatùra chi sulu idda a po’ sciogghiri!

NOTAIO

Allora, io, sottoscritto Siciliano Filippo, nato a… in via… eccetera, eccetera… dichiaro di donare tutti i miei averi al mio qui presente nipote Siciliano Calogero… (Serafino avvicina la mano di Nnirìa verso il notaio, come a volere qualcosa, e mentre la mano si avvicina, il notaio si tappa il naso dalla puzza). Bih, bih, bih che puzza! Forse… vuole qualcosa.

CUNCITTINA

Si,si! Sicuramenti voli carta e penna, picchì un mumentu fa dissi chi vulìa fari tistamentu, sulu chi dicìa di nun aviri mancu a forza di parrari; po’ essiri chi voli a carta e a penna pi dirinni quarchi cosa! (Fa segno col capo… sempre aiutato da Serafino, di si). U vidi, u vidi nutaru chi è comu dicia ju?

NOTAIO

Tenga (gli porge la carta e la penna) e si sbrighi per favore che qui, tra l’altro, l’aria comincia a essere irrespirabile. (Prende il foglio, scrive qualcosa e gliela porge al notaio che la legge sbalordito). Sentite un po’ quanto scrive: lascio tutto a mio nipote, se egli riesce a fare ciò che faccio io.

CUNCITTINA

Sintemu sta vota chi voli! (Nnirìa invita, alzandosi, Calogiru, a seguirlo verso il centro della stanza. Calogiru rimane seduto). Ih, e a cu spetti? Ancora nun ha caputu? Susiti, e vacci pi d’appressu!

CALOGIRU

(Nnirìa fa dei passi di ballo tipo tip tac veloci e poi si ferma a guardare Calogiru). Minchiuna! E menu mali chi è mortu! (Calogiru, guarda la moglie e il notaio che gli fa segno di ripetere i movimenti).

CUNCITTINA

Ih, e chi spetti, ca passa u tram? (Calogiru fa i movimenti, ma a Nnirìa

non piacciono, tanto che gli fa segno di no, ed egli li ripete un po’ meglio).

NOTAIO

Sentite, ma… in tutta questa perdita di tempo, l’onorario, dopo…

CUNCITTINA

No, no ciù dicu ora nutaru! (Va a guardare, mentre Serafino e Nnirìa iniziano altri movimenti) Sunnu li cincu e menza.

NOTAIO

E lei non faccia la furba, io dicevo l’onorario… nel senso delle spese da pagare per questa lunga perdita di tempo.

CALOGIRU

E ora, ora chi sta facennu? (Nnirìa si mette con la testa giù, i piedi all’aria e le braccia verso l’alto, sorretto solo dalla testa). Chi cosa? E comu fazzu? Ma mancu ‘mpalatu a un tubbu di ferru ci pozzu stari! E comu è misu! Pari chi avissi travagghiatu o circu! No, no! Cca c’è quarchi cosa chi nun funziona! Ma mancu unu di l’olimpiadi po’ stari così senza chi u teni nuddu (Nnirìa, fa pure un gestaccio con la mano sul braccio). Puru!

CUNCITTINA

Bedda matri, mi scantu! Nun lu sapia propriu chi me ziu facìa l’atletu di ginnastica!

NOTAIO

Veramente anch’io… non sto più raccapezzandomi.

CALOGIRU

(Non capisce) Chi dissi, accarezzando? Puru vossia, pero! Picchì nun parra cchiù facili? Chi vulìa diri ca su cosi di magìa? Ciù dissi ju chi ci trasi donna Sara ‘nta tuttu stu discursu. Scusassi, lei s’afirassi a mittirisi così, cu i pedi e i manu all’aria?

NOTAIO

Io… è già tanto se riesco ad allacciarmi le scarpe. (Nnirìa, si rimette seduto e guarda Calogiru).

CALOGIRU

E ‘nn’havi di taliari, vossia! Ju, si fazzu sulu a prova a mittirimi così, capaci chi jiettu u manciari du misi passatu. (Bussano).

CUNCITTINA

E cu è, ora? (Bussano ancora). Trasiti! Jiamu avanti, mancu!

SARA

E’ pirmissu? (Entra donna Sara e un dottore).

CALOGIRU

E vuiavutri?

DOTTORE

Che puzza di cadaveri! (Sara si toglie due pinze dai capelli, una la da al dottore e l’altra la mette lei al naso per tapparsi le narici) Dov’è, dov’è il morto?

NOTAIO

Che morto e morto! Quello scherza. Ma… stiamo già finendo.

SARA

(Comincia col girare attorno alla stanza e a parlare, adoperando gli oggetti di prima, dando qualche campanella agli altri che si lasciano, loro malgrado, coinvolgere) Genti di sta casa tinitivi forti, / chi uduri sentu e tanfu di morti. / A mia viniti appressu ballannu, / e cu la campanedda ripititi sunannu.

DOTTORE

La smetta, su! E mi lasci controllare il paziente!

CUNCITTINA

Dutturi, di quali pazienti parra?

DOTTORE

E’ venuta da me la signora Lena dicendomi che è morto suo zio.

CALOGIRU

E u veni a cerca cca, unni nuiautri? A casa unni donna Lena u po’ truvari!

DOTTORE

Ah, il suo era riferito allo zio di lei, di donna Lena, non… suo?

CALOGIRU

E certu! Sinnò avissi dittu al mio vistu chi è me ziu… dutturi, mancu lei mi pari; suo, voli diri di lei, da signura Lena, mentri mio volessi dire di me, eh!

DOTTORE

(Esce facendosi i conti) Si, si, forse ha ragione; allora vado. (Ripetendo) Suo, vuol dire suo; mentre mio…

CALOGIRU

(Si avvicina con Cuncittina da donna Sara) A chi semu, donna Sara? Mi jutassi chi dopu pigghiu li sanareddi comu dissi antura vossia.

NOTAIO

Scusate, io posso andare?

CALOGIRU

Allura… tuttu appostu? Già u tistamentu è prontu?

NOTAIO

Che pronto e pronto! Se non prima firma suo zio… lei ne ha di che… cantare!

CALOGIRU

E allura facemulu firmari!

NOTAIO

Veramente prima dovete fermarvi tutti e quanti siete! Ma cosa credete di fare con questo balletto? E (a donna Sara) lei, non si vergogna lei con queste sue manie primitive?

SARA

(Lo guarda fissandolo da mettergli paura) Mutu statti, scetticu nutaru, / si nun voi di lu duci sentiri l’amaru! / (Lo affumica, facendolo rimanere impietrito). Cu nuiatri gira, nutaru scunchiudutu, / si nun voi di lu dimoniu essiri pussidutu! / Alalà, alalà, alalà! / Nesci malocchiu e leviti di cca! (Affuma tutti e tutto, ed entra in trance, mentre gli altri rimangono impietriti a guardarla).

CUNCITTINA

Donna Sara, u voli vidiri a me ziu, e ci duna ‘na manu a svighiallu?

SARA

‘Ntunnu giramu a ziu Nnirìa, / quantu sauta lestu comu a mia. / Giramu, e sautati tutti quanti, / pi livarinni stu malocchiu pi davanti! / Sauta, sauta Cuncittina, / comu fussi ‘na ballarina. / Sona Calogiru la campanedda, / e vui appressu nutaru, ’na ballatedda. / Gridati tutti, “fora malocchiu”! / Acqua cauda e sucu d’approcchiu! (Entrano il dottore e Lena e rimangono a guardare imbambolati; mentre Sara li affumica. Lena si spaventa e scappa terrorizzata, il dottore corre a chiamarla).

DOTTORE

Donna Lena, donna Lena! Venga qui, dove va? Mi aiuti lei a capire in questo manicomio.

LENA

(Rientra). U vidi, u vidi, dutturi comu scialanu cu ddu cristianu mortu ‘n casa! (Al notaio) E puru lei, nutaru, non ci nni pari mali?

SARA

(Il notaio guarda imbambolato) Dacci, nutaru,’na bedda affumata, / a ssa cajorda menza allampanàta; / (Il notaio, come un automa, le va vicino con l’oggeto, facendole andare del fumo di sopra).

LENA

Nutaru, ancora? Vossia va posa ssa machinétta!

DOTTORE

Come fate a stare qui dentro, con questo odore strano… si di gas, sembra proprio di gas! (Guarda Nnirìa, e poi a Lena) Donna Lena, non è che per caso è quello lo zio di cui lei parlava?

LENA

Si, si, proriu iddu è! (Il dottore gli si avvicina, e si tappa velocemente il naso) Ma… questo è morto già da un bel po’!

TUTTI

(Si tappano il naso tranne Sara che rimane a guardare con dei ninnoli in mano) Da un bel po! Quindi… (facendo con le dita segno di morire).

DOTTORE

Bisogna chiamare quello delle pompe funebri! E’ già in stato di… ma non sentite che brutto odore?

CUNCITTINA

Nutaru, e u tistamentu?

CALOGIRU

Certu! Comu facemu, nutaru si ora nun po’ cchiù firmari?

NUTARU

E certo, se non può più… (Al dottore) Ma intanto lui si è mosso sino a poco fa, dottore!

DOTTORE

(Sbalordito) Notaio! Anche lei! Come fa a muoversi se è morto già da tempo? Quindi, occorre chiamare urgentemente… prima di tutto il prete e la ditta delle pompe funebri…

CALOGIRU

Cca nun veni nuddu si non prima si fa u tistamentu! Lei, nutaru, è cca e nn’havi ajutari a risorviri stu problema.

NOTAIO

Io? Ah, ma lei è davvero pazzo! E come faccio, mi scusi, se il dottore sta appena dicendo che suo zio è morto? Avrebbe dovuto pensarci prima al testamento!

CUNCITTINA

(Dispiaciuta e molto triste) U fattu è chi me ziu… nun l’ha vulutu fari… picchì spittava chi a mia nascìa… un masculiddu, pi quantu ci mittìa lu so nomi; eccu si, vulìa l’eredi… ‘nveci (quasi piangendo) a mia figghi nun mi nni vosinu… veniri.

NOTAIO

Mi dispiace signora, io non posso proprio farci niente.

CALOGIRU

(Va a consolarla) Nun ci fa nenti, Cuncittina, si u ziu dicisi così, bisogna ca nuiautri rispittamu chidda ca eranu li so ‘ntinzioni; alla fini li beni nun eranu nostri.

CUNCITTINA

Ma ju u stissu ci nni vosi di beni o ziu. (Serafino alza la mano dello zio, mentre tutti scappano a soggetto, chi su di una sedia chi a carponi sul tavolo, chi sotto, solo il notaio rimane attonito; infila la mano nella tasca all’interno della giacca e ne tira fuori una lettera porgendola al notaio che la leggera con lavoce dello zio… registrata).

VOCE DI ZIO NNIRI’A

(Il notaio la prende con molta paura e tappandosi le narici, e fa finta di leggere mentre si sentirà la voce dello zio). Caro nipote, questa lettera che stai per leggere è stata scritta da padre Luigi e dettata da me medesimo, e quanto scritto è ciò che esprimo affinché tu possa diventare  intestatario di tutti i miei beni. La volontà mia è quella di avere un erede che porti il mio nome, e, anche se non fosse maschio, il figlio che nascerà a Cuncittina, poco importa; vedrai starà bene anche ad una bambina: Andrea. Quello che importa, invece, è che il figlio deve essere tuo e… di Cuncittina. Spero mi possa perdonare, e che Iddio ve ne mandi tanti di bambini. Un bacione forte forte e… cercate di farne buon uso di tutti questi beni. Tuo zio Andrea.

CALOGIRU

(Meravigliato) E ora?

CUNCITTINA

Voli diri chi sti sordi nun eranu pi nuiautri. (Bussano. Lena va ad aprire).

E cu è ora?

INFERMIERA

(Entrerà vestita da infermiera e con una lettera in mano) E’ questa casa Siciliano? (Guarda Cuncittina e la riconosce) Ah, signora, lei qua è! Siamo dispiaciuti tantissimo per l’errore che abbiamo commesso… purtroppo… (Si tappa il naso) Che puzza! Avete pulito la fossa biologica?

CALOGIRU

A lassasi futturi a fossa biologica, e nni dici picchì è cca.

CUNCITTINA

E allura! Chi successi? Parrassi!

INFERMIERA

Non so se dirglielo a poco a poco o tutto in una volta (Gli altri si guardano meravigliati). Quando ieri l’altro è venuta a fare il test di gravidanza, abbiamo… non si sa come, sbagliato cartella…

CUNCITTINA

(Contentissima) Allura è signu chi ju (facendo segno di gravidanza) aspettu…

INFERMIERA

E questo è il bello che lei…

CALOGIRU

(Quasi adirato) E allura! C’è o nun c’è stu picciriddu?

INFERMIERA

Sono… quattro i bambini! (Calogiru sviene).

CUNCITTINA

(Abbraccia l’infermiera) Grazii, grazii! (Pensierosa) Nna tutti… un masculu pensu ca ci sarà!

LENA

Datimi, datimi a manu chi vu dicu ju quantu sunnu i masculi e i fimmini!

SARA

(Venendo avanti e decisa) Statti muta e cala ssi mani, / si nun vo vidir cosi strani, / alalà, alalà, alalà! / (Fumata, mentre interviene il dottore, deciso).

DOTTORE

Alt!!! Prima di tuttu avemu a sistimari lu mortu! (Si tappano tutti le narici e rimangono bloccati).

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 3 volte nell' ultima settimana
  • 7 volte nell' ultimo mese
  • 33 volte nell' arco di un'anno