‘U paliu

Stampa questo copione

NINO MARTOGLIO

'U PÀLIU

Copyright 1979 by Edizioni "II Vespro" S. p.A.

Palermo Via degli Orti, 41

finito di stampare nel mese di marzo 1979

dalla Tipolitografica Operaia S. C.R. L. - Palermo

PERSONAGGl

MARTA SANTORO, vent'anni, avvenente, ordinata, linda, amante di sé. Bruna, vivace, risoluta.

LA ZIA BETTA, donna di casa, Sessant'anni. Faccendiera, curiosa, un po' ciarliera, intimamente buona.

MATTEO BLANCO, sindaco, ex capitano marittimo. Cinquant'anni, forte, sano, viso aperto, carattere franco. Veste bene, ma senza ricercatezza, e porta sempre un cappello a cencio, a larghe tese.

MAURU SAITTA, pescatore. Venticinque anni. Agile, ma di lineamenti forti. Veste decentemente.

BRIGADIERE DI FINANZA, trent'anni, bell'uomo, azzimato, corretto nel vestire e nel portamento. Indossa la divisa, con berretto d'ordinanza.

SIMUNI, terrazza no, operaio. Ventott’anni. Slanciato, aitante, pulito. STEF ANU, pescatore. Ventiquattr'anni, bel ragazzo, veste con cura e porta il berretto dei marinai della Regia Marina.

VENNIRA, popolana. Cinquant'anni. Mal vestita, sudicia, sciattona, Assai pettegola.

NATALI, terrazzano, vagabondo. Diciannove anni. Mal vestito, birichino.

SARU, pescatore. Diciott'anni, buono, troppo semplice. Veste modestamente, ma pulitamente.

CALOGIRU, pescatore. Sessant'anni, Povero, abbronzalo dal $01(\ non decente, nèpulito.

BIAGIU, pescatore. Cinquantacinque anni. Idem idem.

MAESTRO DI SCUOLA, cinquant'anni. Dimesso, bonario, filosofo.

Veste alla buona, di nero.

CURATO, cinquant'anni, astioso, prepotente. Veste di corto, porta il bastone e annusa tabacco.

USCIERE DEL MUNICIPIO, quarant'anni, magro, veste di nero, ma non nuovo, in giacca, col solo berretto con lo stemma del Municipio.

POPOLANI·POPOLANE

RAGAZZI·RAGAZZE

ATTO I

Camera rustica al pianterreno. In fondo finestra aperta che dàsulla strada, con breve davanzale, sul quale, addossati agli stipiti, sono due vasi di garofani fioriti. Accanto alla finestra, da un lato, piccolo telaio da ricamo, dall'altro macchina da cucire. Sulla destra, porta d'ingresso e, accanto alla porta, piccolo Tavolo coperto da breve tappeto con su due candelieri di rame. Sulla sinistra, uscio di comunicazione con altra camera c, accanto all'uscio, comòcon sopra uno specchio addossato al muro e un piccolo servizio da caffèin porcellana, disposto con simmetria. Nel centro tavolo tondo, coperto da tappeto lavorato a mano e sopra di esso un vaso con fiori, due o tre statuette in gesso, un cestino da lavoro ed altro. Qua e làuna mezza dozzina di sedie impagliate. Tutta la casa rispecchia l'ordine e la pulizia. Siamo ai tanti del mese di giugno del 1890, nel piccolo comune di Aci Castello (in quel di Catania) famoso per la sua rocca medioevale, assai citata nelle storie di Sicilia.

SCENA I

Marta e la za Betta

MARTA

(graziosamente vestita di mussola a fiori, con un grande grembiale rosso, accuratamente pettinata, siede al telaio, ricamando, con filo d'oro, una bandierola di seta bianca, e guarda, di tanto in tanto, con una certa malizia e civetteria, al di làdella finestra, d'onde si vede la gente che passa per la strada).

BETTA

(seduta di fronte a lei, presso la macchina, imbastisce gli orli d'un lenzuolo nuovo raccolto dentro una grande cesta di vimini, che èper terra).

MARTA

(ricamando, dopo breve silenzio) Dunca... Diceûru?

BETTA

(cucendo) Diceva ca me' matri, bon'arma, ripiteva sempri stu muttu anticu: Dammi furtuna o sorti e jettami a mari! Quannu 'a sorti ti voli aiutari, ti cerca macari o 'nfernu! (smettendo di cucire e guardandola) Guarda sudd'èveru. 'U mari s'arrobba la megghiu giuvintùd'u paisi, e quannu non si l'agghiutti, t’'a manna a' casa vecchia e china di malatii, senza un soldu 'ntr' 'a sacchetta... si pònfari? .. C'ècchiúboia e tradituri d' 'u mari? Eppuru, arnrnenzu li so' tradimenti, don Matteu Blancu, truvò'a so' fortuna e ti turnau 'nt ' 'o paisi riccu sfunnatu!

MARTA

(senza staccare gli occhi dal ricamo, come parlando a se stessa) E... furtuna, furtuna... manca e crisci comu la luna! ...

BETTA

(rimettendosi a cucire) Si figghia, veru è, ma 'ntantu ppi iddu crisci sempri... (c. s.) Nni voi 'na prova? 'U fattu di ieri.

MARTA

(con curiosità, smettendo di ricamare) Quali fattu ?

BETTA

Comu, nenti t'haiu dittu, ancora?

MARTA

(fa cenno di no).

BETTA

Nenti di menu, scavannu, ppi fabbricari a so' casa, dda jusu, sutta 'a rocca, ti va e trova 'u passaggiu suttiraniu d' 'u casteddu!... Doppu ca l'hannu circatu ccu la lumiricchia tanti migghiara e migghiara di puvireddi! ...

MARTA

E chi furtuna è, chista ca diciti? ...

BETTA

Comu?! Chi furtuna è, m'addimanni? 'Na furtuna sbardillata!... E chi veni, d'u munnu d' 'a luna? 'U sai, o non lu sai, ca 'nta 'ssu suttirraniu c'èsuttirratu, di tanti cintinara d'anni arretu, 'a truvatura di Petru Baialardu, ca era lu gran putenti magu d' 'u Casteddu?

MARTA

(sorride d’incredulità).

BETTA

D' 'u restu, dicu iu, megghiu iddu ca 'n'autru! Fa tantu beni a tutti e s' 'u merita.

MARTA

(sorridendo)

Cu ' v' 'u cuntau, 'ssu romanzu?

BETTA

Romanzu? E veritàcomu lu vangelu! Autru ca! E tu dimmi 'na cosa: chi è'a prima vota, ca 'u senti diri? Addimànnici a cu' vo' tu, 'nt ' 'o paisi, e sintirai!… Avi 'na pocu d'anni ca non scàvanu cchiúpirchí non truvavanu mai nenti, ma finu a vint'anni arreri eranu cchiú i cafòla, attornu o' casteddu, d’i ficu sarvaggi! ...

MARTA

(c. s.) Sì, ma vu ' stissa aviti dittu ca non truvatu mai nenti.

BETTA

E si cumprenni, pirchínon 'nzirtònuddu la dirizioni! Era distinatu pp' 'u Sinnacu, 'u trisoru! ...

MARTA

Sì, avemu a vìdiri, macari iddu, chi belli petri lisci c' ha' a truvari! Giànon cridu ca s'affatica a circari, pirchínon ci l'ridi ...

BETTA

Vidiremu! ... 'Ntantu sta facennu sbacantari ‘u p assaggiu di tutta 'a terra e i petri ca ci sunnu... e chistu non avi nenti a chi fari ccu 'a casa ca fabbrica, mi pari!

MARTA

'U faràppi mèttiri 'a so' casa in comunicazioni cc' 'u casteddu... Sennu ca c'è'stu passaggiu ca diciti, si nni apprufitta.

SCENA Il

Stefanu e dette.

STEFANU

(passando per la strada, si ferma dietro la finestra a guardare Marta) Salutamu la biddizza!...

BETTA

Oh, oh! 'U diavulu arretu l'artaru!

STEFANU

E vui siti l'acqua santa!… Ma non mi faciti scantari, ppi sapillu !...

BETTA

'U sacciu, ca siti cchiúduru d' 'u pnrpu!

STEFANU

Mancu mi salutati, donna Marta? ..

MARTA

(sorridendo) Bon giornu, Stefanu, v'aveva salutatu ccu 'a testa.

STEFANU

Quannu a 'llistiti, 'ssa bannera?

MARTA

Eh... Dumani, di certu. Passannu dumani èSan Giuvanni, e si currunu 'i râati.

STEFANU

Assai nni curremu, auannu!…

MARTA

Ah! vui macari?

STEFANU

S'addimanna? Ppi vinciri 'ssu paliu ca faciti vui currissi supira 'u focu d' 'u 'nfernu!

BETTA

(segnandosi) Passi là, brutta bestia! Guardati comu bistemia

scanzàtini!…

MARTA

(con malizia) Pirchí? Chi àvi di straordinariu, 'sta bannera?

STEFANU

(smanceroso) Avi, ca èfatta cl' 'i vostri manu.

MARTA

(c. s.) Cci su' tanti manu cchiúvirtuusi, 'nt' 'o paisi! ...

STEFANU

(c. s.) Cchiùvirtuusi, pòdarisi, ma cchiúbeddi nenti.

BETTA

Ajai... ca mi veni 'a sterica! Quantu siti ammilatu 'sta matina!

STEFANU

E vui, quantu siti amara, botta di vilenu!

BETTA

Datimi tanticchia di 'ssu meli vostru ca addiventu cchiúduci! ...

STEFANU

A vui? .. Pipi spezi, chiútostu, e spiritu ardenti, ppi farivi vunchiari 'a lingua! (a Marta, che ride) Quant 'èveru Diu, ogni rosa avi a so' spina!... Ma chista ca vi sta allippata, è'na vera spina vintusa, malanova d'idda sula!

BETTA

(indignata) E vui siti un panarizzu malignu!

MARTA

(c. s.) Mischina, pirchí'a ‘ngiuriati? Vi voli tantu beni !…

STEFANU

Sara, ma a mia mi fa un mali sangu!…È‘u me’contravilenu!…

Mi nni vaiu, anzi, ppi non vidilla! Vi salutu, Marta, tanti cosi boni!

MARTA

Arrivederci, Stefanu... E bona fortuna! ...

BETTA

Sì, bonu faciti... Acqua davanti ...

STEFANU

E ventu darreri!... (scompare).

SCENA III

La za Betta e Marta.

BETTA

Quant'èantipaticu, botta di sangu!

MARTA

Nonèveru, za Betta. Ètantu gintili, inveci!

BETTA

Già, gintili! Un mortu di fami ca pritenni di fariti 'u spasimanti!…

MARTA

Ma sa chi vi pari, za Betta? Vui 'u sapiti ca 'a pigghiu a ridiri ccu iddu e ccu tutti chiddi d’‘u so' statu!

BETTA

E fai bonu, figghìa!... Na giuvinotta comu tia, orfana e senza beni di fortuna, ca campa cc' 'u sòtravagghiu, 'o fattu so' cci divi pinsari du' voti, prima di fari 'na minnalarìa.

MARTA

Chi minnalarìa, za Betta?

BETTA

Chi sacciu iu?... Prima d’innamurarisi, prima di farisi zita.

MARTA

Ma iu non sugnu, néinnamurata, nézita di nuddu '... Eh! ...

Prima di fàrimi zita.. e di 'nnamurarimi iu, nn’ha' a passari acqua sutta e' ponti!... Non vi criditi ca haiu 'a smania di maritàrimi, ppi cuntinuari a fari a puûredda!… Megghiu muríri zitidduna, chiuttostu! … Mittìtivi 'n testa, za Betta, ca iu non mi maritu senza cangiari statu! ... 'U me' cori, ppi fortuna, non èdi pasta frolla, e 'a mècasa non mi feti, oh!... Quannu virrà'ddu iornu ca ci dicu di siìa quarcunu, veni a diri ca 'stu quarcunu mi pòfari fari a signura.

BETTA

(alzandosi e facendosele da presso) Bravu... Ti vogghiu dari un vasuni ccu tuttu lu cori! (la bacia) Accussíègiustu!… Finu a tantu, dicu iu, ca non trovi lu to ' partitu convinienti.. (si ode bussare alla porta d'ingresso e andando verso di essa) Cu ' è?

MATTEO

(di fuori) Apriti, iu sugnu, Blancu ...

BETTA

(fermandosi a mezza via, strizzando l'occhio) Auh, Marta! Si 'u Signuri ti vulissi aiutari!… Si tu fussi furtunata!... Chistu, sí, ca fussi  un partitu!

MARTA

Cui? … 'U Sinnacu?

BETTA

Fh! Macari Diu!(corre ad aprire).

SCENA lV

Matteo e dette.

BETTA

(lasciando la porta a metàsocchiusa, prima che Matteo entri, a bassa voce) Troppu prestu, vinni! Mancu l'aveva cuminciato, si pòdiri, 'u discursu! ...

MATTEO

(piano) Non fa nenti... Staiu tanticchia e mi nni vaiu, ppi turnari cchiútardu (varcando la soglia, forte, a Marta, che resta a sedere) Comu va, comu va, 'sta massaredda? A chi puntu semu?

MARTA

A bon puntu... Scusati, Sinnacu, si non mi alzo, pirchí'u tempu mi stringi e non pozzu suspenniri mancu ppi un sulu minutu.

MATTEO

Fate, fate ccu tuttu lu vostru comudu (ammirandola sempre più da presso) Vui siti tantu virtuusa, quantu siti bedda!

MARTA

(sorridendogli, con affettata ingenuità) Grazii!

BETTA

(rimettendosi al lavoro) Ah, si, chistu èveru! ... Mi costa e l'haiu adiri: Marta èun buttuneddu di rosa, ma èmacari 'na massaruna!... Pòdiri sempri. "travagghiu fattu, dinari aspetta"... È un specchiu di pulizia, travagghia sempri e si fa ben vuliri di tutti.

MATTEO

(sedendo vicino a Marta) 'U sapemu, 'u sapemu ca èlu suspiru di tuttu 'u paisi '... Siddu duvissi fari 'a statistica di tutti chiddi ca sû 'nnamurati di 'sta birbantola, arrisurtàssiru chiúassai di chiddi ca paganu 'a tassa fucaticu!

MARTA

(con malizia) Chi esagerazioni! ...

BETTA

(con intenzione) E... mi dicissi 'na cosa: C'èmacari 'u Sinnacu, ammenzu a 'ssi tali?

MATTEO

Chi vol diri?! 'U Sinnacu 'u primu di tutti! Se èil primo cittadino del paese, di conseguenza divi essiri ii primo innamorato!

MARTA

(c. s.) Siti troppu bonu!

SCENA V

Simuni e detti.

SIMUNI

(dietro la finestra) A la grazia di donna Martuzza!... Aviti bisognu di tingiri russu pp' 'u vostru tilaru?

MARTA

No, pirchí?

SIMUNI

Pirchívi vurrissi uffriri 'u sangu di li me' vini, russu comu 'sti 'alòfiri.

BETTA

QuanTu siti esageratu, scanzatini!

SIMUNI

Ah! vui ci siti, za Betta? Visalutu... (accorgendosi anche di Matteo) Baciu li manu, Sinnacu (confuso) Non sapeva ca era ccà, vossignuria... Non l'aveva vistu! Vossia scusa!

MATTEO

(sorridendo) Di chi t'haiu a scusati? Cuntinua.

SIMUNI

Non signuri, mi nni vaiu, anzi. Benediciti. Bon giornu a tutti!

MATTEO

Veni ccà, pirchíti noi vai? Fermati ...

SIMUNI

(allontanandosi) Eh... nonsignuri! Unni maggiuri c’è, minuri cessa!... (scompare)

SCENA VI

Marta, la za Betta e Matteo.

BETTA

(in tono canzonatorio) Dissi lu lu puddicinu 'n tra la nassa!

MATTEO

Ah, ah! Chi testa pazza!

BETTA

Pazzu maleducatu, però!…

MATTEO

Giuvinottu! (dopo aver nmirato per un bel pòMarta, che l’osserva di sott'occhio e se ne compiace) Mi nni vaiu, cummaredda. Nni videmu chiútardu, si non vi dispiaci.

MARTA

Comu vuliti.

BETTA

(premurosa) Quannu voli! 'A casa èsempri aperta ppi vossignuria! (lo accompagna alla porta).

MARTA

Scusati si non mi susu ...

MATTEO

Stati còmmuda! A rivederci, za Betta,

BETTA

(piano) Ccu n’autr’ura, al piùe maeari prima. Cumprenni? ‘A picciotta mi pari ben disposta.

MATTEO

(le stringe forte la mano ed esce con aria giuliva).

SCENA VII

La za Betta e Marta.

BETTA

(dopo avere rinchiusa la porta, riandando verso Marta, con malizia) Figghia mia, mi pari ca 'sta vota tu l'affirrasti pp' 'i capiddi.

MARTA

Chi affirrai? ...

BETTA

'A furtuna!… (rimettendosi a sedere) 'U sintisti a don Matteu?

MARTA

O, Maria Santissima, quantu siti babba! Ca chiddu scherza.

BETTA

Scherza?... No, curina, ca 'u dici supira 'u seriu! Eh! Mi nn i 'ntennu iu, di certi cosi! Non pri nenti haiu quarant'anni cchiúdi tia ...

MARTA

E vui pinsati? …

BETTA

Pensu ca è'nnamuratu di tia e si voi addivintari la signura Blancu, sinnachissa e riccuna, non divi diri ca 'na parola sula ...

MARTA

(sorride lusingata, poi resta seria e pensierosa).

BETTA

Marta.... A chi pensi?… Comu, non rispunni? …Eh, figghia mia, sai comu diceva chiddu? "Ognunu avi lu so' quartu d 'ura di furtuna". Si tu lassi passari 'u to ' senza agguantarla, non cridiri ca 'dda maligna veni e s'apprisenta a tia n'aurra vota! (alzandosi, le si appressa, la scruta, poi, insinuante) Dimmi 'na cosa... Chi c'èpaura si 'nnamurata di occherun’autru? Siddu èaccussí, èn'autru paru di manichi, oh, sapemuni sèntiri ...

MARTA

Ma chi 'ncucchiati?!... Iu non sugnu 'nnamurata di nuddu, vi dissi ...

BETTA

Propriu, propriu? Ccu 'a manu supra 'a cuscenza?

MARTA

(sostenendo placidamente lo sguardo di lei, con franchezza) Si, sincerarnenti.

BETTA

E allura... chi pensi? Non ti piaci don Matteo, forsi? .. Senti, èveru ca non ècchiúpicciottu, ma èun bell'omu. Cori ranni, omu di curaggiu, bonu, giniusu... Ti dispiaci, daveru?

MARTA

(spingendo lo sguardo al di làdella finestra) No!... non mi dispiaci...

BETTA

L'età, figghia mia, nenti è!... Prima di tuttu èun omu sanu e forti ca ci pòdari punti a centu giuvinotti; e poi, ppi cumpensu, unni 'i metti, tu, 'i so' ricchizzi?... Addivintari signura e finiri di sfardariti l'occhi e 'i manu su pira 'u travagghiu ...

SCENA VIII

Vennira e dette.

VENNIRA

(dalla strada, affacciandosi al davanzale della finestra) Ah, chi nni diciti, cummari Betta? Bon giornu, Marta.

MARTA

Bon giornu (la guarda con disprezzo).

BETTA

Chi nni dicu, di chi?

VENNIRA

'U Sinnacu truvau 'a trasitura d' 'u trisoru, e 'a fa scavari ppi cuntu so'! 'U trisoru, dicu iu, èdi tutti ‘i paisani. Chi liggi è, chista?

BETTA

Lassaticcilìu truvari, prima! ...

VENNIRA

E viva 'a burritta di me' nannu!… Mi faciti arridiri senza vuliri!... Quannu l'ha' truvatu chi fa, veni a chiamari a mia e a vui ppi spartirinnìllu?... Quantu siti 'ntòntira!.,. Bisogna pinsaricci prima, bisogna! (batte le palme sul daanzaletto di marmo).

MARTA

(infastidita) Ma chi tesoru e tesoru!... Non cridi ti a 'ssi favuli! Non esisti 'u tesoru!

VENNIRA

Favuli? … Non esisti? Accussími vulissi guadagnari la saluti eterna, comu esisti 'ssu tisoru! Ma intantu, dicu iu, chi dirittu aveva iddu di 'mpadrunirisi d' 'a trasitura? 'A trasitura èd' 'i tirrazzani e iddu 'a chiudi a tutti e ci fabhrica supra, comu si fussi cosa so'! ...

BETTA

Chistu non voli diri. Si 'u tirrenu èso' nuddu ci pòimpediri di fabbricaricci e di scavari quantu voli e comu voli.

VENNIRA

Si? … Non nni sacciu nenti, iu! 'U casteddu, 'ntantu, non era 'u so', e si nni impatruniu ppi chiudillu a tutti.

MARTA

(c. s.) Già! Era megghiu quannu ci ieuru tutti ppi sdìrrubballu!… Piccatu! Non lassastuvu autru ca quattru mura, senza vìsuli e senza tetti! Fici ben i a chiudillo!… E poi, cu vi l 'ha dittu ca 'u chiusi iddu? 'U casteddu addivintau proprietàd' 'u Guvernu, ca l'ha datu in custodia 'o Comuni, iddu è'u Sinnacu e 'u custodisci. Fa l'obrigu so'! Chi mali c'è, 'nta tuttu chistu?

VENNIRA

C'èca iu 'a ragiunu di n'autra manera, e dicu ca è'na priputenza, e ppi 'ss' affari d' 'u trisoru succidirà'na rivoluzioni 'nt ' 'o paisi!

BETTA

Contru di cui?

VENNIRA

Contru d'u Sinnacu.

BETTA

Ma si èchiú'u beni ca fa, 'nt' 'o paisi, a di quannu cci turnau, ca 'u pani ca si mangia! Si 'a so' casa e 'i so' dinari su' di tutti!

VENNIRA

Chi stu èn 'autru paru di manichi! Si fa limòsini  èsignu ca àvi bisognu di purgàrisi l'arma di tutti 'i piccati c' ha' fattu ... 'U sapiti vui com'èca s'arricchìu?

MARTA

(irritata) Sintemu, comu?

VENNIRA

Mittennu chiúpeddi o' suli di quantu nni metri 'a cunzarìa di Capumulinu!…

BETTA

(indignata) Ma chi peddi 'o suli, non bistimiati! 'Ddu crstianu ci ha fattu 'a peddi e' briganti e i latri di mari sulamenti, ddàjusazzu, in capu a lu munnu, unni su' tutti sarvaggi e armi pagani! E fici bonu! Chi su' piccati, chisti?

MARTA

Ma mancu aviti adiri chistu, za Bettal Ci aviti a diri ca l'ha' ammazzatu ppi addifinnìrisi, pirchívulevanu assassinati ad iddu, senza avìricci fattu nenti!

VENNIRA

Beni, beni, a mia non mi 'rnporta di tuttu chistu... Pp’accamora facemuni 'a festa di San Giuvanni e poi nni parramu!... Si po' vidiri, 'ssa bannera?

MARTA

(seccatamente) Non èfinita, ancora ...

VENl\IHA

M’‘a faciti vidiri dumani... Addiu, Marta, vi saluto, cummari Betta. (se ne va).

MARTA

(c. s) Bon giornu ...

BETTA

Vi salutu.

SCENA IX

La za Betta e Marta.

BETTA

Chi sparrittera 'ngratunazza! ... E chi maligna vilinusa! Armenu armenu, don Matteu, ci ha rîalatu ducentu liri, a picca a picca!… 'Na doti di 'n a picciotta... E idda ci mitissi contra tuttu 'u paisi ...

MARTA

Bonu ci sta! Ppi cuntu miu, 'sti gintazzi, si putissi, 'i mannassi tutti 'nfunnu 'o mari! 'Gnuranti e 'nsunsatizzi! (si alza e va a guardare il davanzale) Guardati chi c'ècca! Mi 'nsunsau tuttu 'u pisòlu d' 'a finestra, ccu ddi manazzi lordi! (prende dal pedale della macchina uno straccio e si dàa pulire il davanzale) lu non sacciu ... 'U Signuri, a mia mi fici puviredda ppi sbagghiu! 'l pozzu vidiri comu 'u fumu all'occhi 'i strazzati! (riponendo lo straccio e tornando a sedere) In quantu a 'gnuranza, d' 'u restu non dubitati, ca vu ìnon siti d' 'i scarsi ...

BETTA

Si, ma iu non dicu mali di 'ddu santu d' 'u Sinnacu... Dunca turnamu 'o nostru discursu. Si don Matteu Blancu t'addimannassi, peracasu, tu chi ci rispunnissi? ..

MARTA

(risoluta) Si!... Ma criditi ca è'na fantasia, 'a vostra ...

BETTA

(soddisfatta) Ah, si? 'Na fantasia? E chi t'haiu adiri, allura, ca mi nn' ha' parratu e m’incaricau di spruvàriti?

MARTA

(raggiante) Cui, 'iddu?

BETTA

Allura cui, 'u cappillanu d' 'a parrocchia? (mettendole una mano sulla spalla) Non t' 'u dissi, figghia bedda, c' 'a fortuna èccu tia?

MARTA

(fissandola in volto) Ma... sapèmuni sentiri, za Betta. Vui parrati di matrimoniu ccu tutti li sacramenti: Chiesa, Municipio ...

BETTA

Si suttintenni! Scansatini, Signuri!... E si dumanna 'na cosa di chisti? Ppi ccu m'avevi pigghiatu? Don Matteu, d' 'u restu non èomu di fari cerri proposti, specialmenti a 'na picciotta comu tia, onesta e di chiddi ca meritanu rispettu!... Iddu ti conusci e pirchissu ti voli! (guardando alla finestra stizzita) Bravu!... Eccu n'autra làstima frisca! (china gli occhi sul lavoro, come per dimostrare che non le preme il nuovo venuto).

SCENA X

Il Brigadiere e dette.

BRIGADIERE

(dalla strada, appoggiandosi al davanzale) Salutamu 'a bedda d' 'u paisi! Comu va, signurina?

MARTA

(col solito sorriso) Beni, grazii!

BETTA

(tossisce per farsi notare)

BRIGADIERE

Filici cu pòvincirla, 'ssa bannera! Iu mancu pozzu cuncurriri, disgraziatamenti!

MARTA

E pirchí?

BETTA

(tossisce un 'altra volta, indispettita).

BRIGADIERE

(afflitto) Eh... pirchí?!... Ppi 'sta biniditta divisa, ca mi 'ncatina!... Va sìno, fussi ... 'u sidicesimu, 'u vintesimu, chi sacciu!…

MARTA

Ah! Accussíassai su', chiddi ca currunu 'i râati?

BETTA

(tossisce ancora più forte).

BRIGADIERE

Ancora ènenti... Di cca passannu dumani... sarannu di chiú…Mittìstuu in rivoluzioni tuttu 'u paisi!

MARTA

(con civetteria) Iu?

BETTA

(con affettata me mellifluità) Tanti rispetti, signor brigaderi!

BRIGADIERE

Bon giornu, za Betta (a Marta) Annunca cui? Vui, vui, ccu 's'occhi latri!

MARTA

(c. s.) Voli abbuffuniàri, lei?

BRIGADIERE

Tutt'autru! Fiurativi ca curri macari 'u Sinnacul ...

MARTA

(con compiacimento) Ah, si?

BRIGADIERE

Vi dicu, così granni, va! Già, cu' guadagnerà'ssa bannèra vostra, sarà'nvidiatu di tuttu 'li paisi.

MARTA

'Nvidiatu poi!... Pirchí avissi ad essiri 'nvidiatu?

BRIGADIERE

Pirchí? Ah, vui non vi nni persuarìti? O faciti finta di non sapiri sèntiri? Ppi 'a stissa ragiuni ca si vui vulissivu scambiari un picculu rialu cu mia e mi vulissivu dari un fazzulitteddu arricamatu d' 'i vostri manu, iu... mi sintissi l'omu cchiúfilici di 'stu rnunnu.

BETTA

(sollecitamente) Già... ma non pòessiri chiú! ...

BRIGADIERE

(sempre rivolto a Marta) E pirchí? Nn'aviti raccamatu ppi tanti! ...

BETTA

Prima sì, ma ora finiu! Cu nn' appi nn' appi, cassati di Pasqua! ...

BRIGADIERE

Livàti manu di fari a raccamatrici?

MARTA

(confusa) Forsi ...

BETTA

No forsi, sicurissimamenti... matafisicu!

BRIGADIERE

(sempre rivolto a Marta) E pirchí, si èlicitu?

BETTA

Licitissimu! Pirchíècompromessa, èfidanzata, va, e il so' fidanzatu non ci prometti chiúqualunchi raccamu (con intenzione) Si persuari, signor brigaderi?

BRIGADIERE

(con doloroso stupore) Ah, èfidanzata, 'a signurina?

MARTA

(c. s.) Veramenti ...

BETTA

(prevenendola) Quantu voti s'ha adiri, 'na cosa? Èfidanzata, sissignuri!

BRIGADIERE

(dopo breve silenzio) E ccu cui, sìèlecitu? Si pòconusciri, 'stu picciutteddu furtunatu, ca vi sappi rubari 'u cori?

BETTA

(c. s.) Ppi camora non si pò, ma picca passa ca lei saràsudisfattu. Ha capitu, signor brigaderi?

BRIGADIERE

Bravu! Cumprimenti e augurii! ... Speru ca mi pirmittiriti di farivi di tistimoniu e di offrirvi un picculu rialu di nozzi... Èveru, signurina?

BETTA

Si voli 'u spusu, pirchíno? Pirchí'a signurina ècumprumissa daveru, èfidanzata ccu tutti li sensi, ha capitu, signor brigaderi?

BRIGADIERE

(rivolto alfine a za Betta) Sì, sì, pittima viniziana, haiu capitu! E vi levu l'incomudu, siti cuntenta?

MARTA

Ppi mia, nuddu incomudu, anzi tantu piaciri!…

BRIGADIERE

(lusingato) Grazii... Quannu 'a fimmina èbedda di facci, èbedda di cori; e, sia zitella, o fidanzata, o spusa... èsempre gintili! La vostra curtisia non si smintisci (con aria d'uomo afflitto) A 1lura, a rivederci... (si allontana).

BETTA

(sospira di soddisfazione),

MARTA

A rivederla.

BETTA

Bongiornu, signor brigaderi!

BRIGADIERE

Tanti cumprimenti!

SCENA XI

La za Betta e Marta.

MARTA

Ma comu vi vinni 'ntesta di fari 'ssa ridiculaggini?

BETTA

Di chi?

MARTA

Di diricci ca sugnu fidanzata, senz'essiri veru?

BETTA

Senz’essiri vero? E pirchí? Non si' fidanzata, forsi?

MARTA

Ma ccu cui? Ccu vui? lu diròca sugnu fidanzata quannu m'addimànnanu pri mugghieri.

BETTA

Oggi stissu, dunca. Ora ti nn 'adduni ...

MARTA

Ma iu non sacciu chiddu ca pòsuccediri di cca ad oggi, e finu a 'ddu mumentu non mi piaci di cumprumittìrimi ppi fari piaciri a vui!…

BETTA

Zìttiti muta! 'U sacciu iu, pirchíl'haiu fattu! 'Ssu muschigghiuni, quannu s'allippa non si spiccica chiú, comu 'e muschi cavaddini, ed iu ci de si 'na svintuliàta ppi fallu scappari! 'U vidi, 'nfatti, comu si nni jiu mutu mutu, ccu' a cuda 'mmenzu l'anchi? E fici bonu, pirchínautri duvemu parrari di cosi serii!... Dunca... Dal mumentu ca 'stu matrimoniu ti va a geniu (guardando fuori della finestra) Chiudi 'ssa finestra, senti, pirchívasinnòvenunu l'autri siccaturi e non putemu parrari..

MARTA

(di scatto) No, quannu mai?!... Prima di tuttu pirchímurissimu d' 'u caudu, e poi pirchí, vidennula chiusa, contra 'u solitu, 'i vicini cu sa chi putissiru pinsari... (spinge lo sguardo al di làdella finestra in un punto lontano).

BETTA

Ragiuni hai, lassamula aperta... Dunca, ascuta a mia... Ora ca don Matteu torna e ti dici ...

SCENA XII

Natali e dette.

NATALI

(dietro la finestra) Chi belli jalofuri, donna Marta! (fa per staccarne uno).

MARTA

(seccamente) Si, ma lassàtili stari!…

NATALI

E datimìnni unu! M' 'u mettu 'nt' acchettu in onuri vostru! …

Accussípozzu diri ca si non mangiu carni vivu brodu (n'tenta di spiccicare il fiore).

MARTA

(irritata) Ed iu vi dicu di lassallu stari!

BETTA

Ma guardati ehi priputenti!... Fora di ccà, vasinnòchiamu a quarcunu!

MARTA

No, non chiamati a nuddu, vui!

NATALI

E faciticcìllu chiamari a 'stu quarcunu, accussí 'u canuscemu 'ma facci!… Cu è, Stefanu Rannu, o 'u brigaderi di finanza?

MARTA

(alzandosi indignata e facendosi risolutamente alla finestra), Malaccrianzatu minnicu! Iu non haiu bisognu di chiamari a nuddu, 'u sapiti? Mi sacciu fari rispittari iu stissa, sa chi vi pari?

NATALI

E comu? Videmu, va!... Chi aviti, 'a pistola?

BETTA

(mordendosi le dita) Ah, si ci fussi un omu!... Si nn'apprufitta pirchívidi a du' fimmini suli!

SCENA XIII

Mauro e detti.

MAURU

(dalla strada, piombando su Natale, eccitatissimo, gli appioppa un solenne ceffone, esclamando) E vattinni, vilunazzu!

NATALI

Ahi!... Ahu, cu siti vui, ca chiantàti corpa?

MAURU

Vattinni, ti dicu!... Non fari 'u mafiusu chi 'i fimmini!

NATALI

(alontanandosi) lu 'u fazzu macari ccu vu i, 'u sapiti? Vinitivìnni o largu!…

MAURU

(correndogli appresso, irritato) Ah si? Aspetta!

MARTA

(affacciandosi alla finestra) No, no, non vogghiu! Chi faciti, ora?

MAURU

(da lontano) N'aviti paura, ca bardascia è!…

MARTA

Non vogghiu, vi dicu! Aviti capitu? Mauru! Sintiti! Viniti ccà!

V'haiu a parrari! Si, viniti dintra un mumentu, ppi favuril! … Zia Betta, viditi chi fa 'a pignata 'nt' 'a cucina, aviti capitu?

BETTA

(più confusa che persuasa) Va beni. (va per l'uscio a sinistra).

SCENA XIV

Marta sola, poi Mauru.

MARTA

(rimasta sola, senza chiudere la finestra, cala, davanti ad essa il tendone bianco, trasparente, che sta raccolto su di un lato, poi va verso la porta e attende).

MAURU

(entrando e vedendo Marta sola, appare raggiante di gioia, indi le si fa da presso) Ciatuzzu beddu, di chi ti scantavi? 'Ddu pitulanti scappau comu un lebbru stiddu! ... Non ci pinsari, ca non ti dici chiúnenti t... Mancu d' 'a strata ci passa chiú!…

MARTA

(rigida) Sintiti, 'sta facenna a mia non mi piaci!

MAURU

(sorpreso, abbuiandosi in volto) Comu?!... Ti lagni pirchít'haiu difisu?

MARTA

Mi lagnu d' 'u vostru modu di fari, pirchími cumprumetti.

MAURU

(dolorosamente, stupito) Marta!... Ccu mia parri di cumprumissioni? A mia mi parri di vui, mentri sernu suli?

MARTA

Sicuru!... e vi pregu di fari 'n' autru tantu ccu mia.

MAURU

(c. s.) Ma chi t'haiu fattu, ppi trattarimi d'accussí? Dimmillu! Si t'haiu guardatu sempri ccu l'occhi d’'a misiricordia! Si non m 'haiu alluntanatu un mumentu di 'sti vicinanzi d' 'a to' casa? ..

MARTA

E chistu èchiddu ca mi urta!... Tu passi jurnati sani ccu l'occhi supira a me' finestra, facennumi a spia ora di 'dda cantunera, ora di dd'autra, a tutti l'uri! Tu ti fai di milli culuri quannu qualchedunu s'avvicina a mia ppi parràrimi, e 'u vulissi provocati llà ppi llà, e si putissi 'u furminassi ccu l'occhi ...

MAURU

Si, veru è, hai ragiuni!... Ma pirchí, tuttu chissu? Pirchísugnu gilusu? Chi ci pozzu fari si ti vogghiu beni finu a la pazzia? Sugnu gilusu a morti, ma ti duvissi fari piaciri, pirchíchissu ti prova ca ti vogghiu beni assai! Passu 'i me' jurnati... e macari 'i me' notti, Marta, vicinu a to' casa, si, pirchíhaju bisognu di vidìriti, di sintìriti, pirchíh aju bisognu di l'alitu ro'!... Chi ci pozzu fari si non pozzu campari luntanu d' 'a to' casa!... Ti fazzu 'a spia di luntanu, ppi vidiriti, pirchítu non ha' volutu ca iu vinissi in casa ...

MARTA

Si, chissu cci mancassi! 'N a picciotta schetta, sula, ca ricivi 'n' omu 'ncasa! ...

MAURU

Ma 'st' omu è 'u to' zitu, 'u to' fidanzatu! ...

MARTA

E chissu è'u sbagghiu! Tu non si' 'u me' fidanzatu.

MAURU

Pirchínon l'ha' vulutu! Tu si', ca vo' fari l'amuri di nascostu, quasi ca sintissi vrîogna di fari sapiri ca mi va' beni ...

MARTA

Iu non haiu ragiuni di sentiri vrîogna di nenti, pirchíaria nerta n'àvi paura di trona... Intantu, ppi mettiri 'i cosi a postu, non ti l'haiu dittu mancu di vuliriti beni! ...

MAURU

(esterrefatto) Non mi l'ha' dittu? E tu 'a putissi giurari 'na cosa di chisti? E si puru non mi l'avissi dittu, tuttu chiddu c' ha' fattu, ppi mia, di 'n 'annu a ccà, non mi l’ha' dimustratu chiaramenti?

MARTA

C'haiu fattu, d'un annu a ccà? Cosi di carusi! Ccu tuttu chissu iu non intinneva di 'mpignariti e mancu di 'mpignarimi ccu tia!

MAURU

(allibito) Comu?! Cosi di carusi 'i chiami? E tu m'addumavi 'stu focu, d'intra 'u pettu, accussí, ppi divirtiriti, e non 'ntinnevi 'mpignariti ccu mia? Ah! Mi pari di nèsciri pazzu!... E pirchíèca mi mannavi a diri, allura… "Mi si procura 'na bona pusizioni"? Non era 'mpegnu, chistu?

MARTA

(mettendoglisi di faccia, arditamente) E va beni! Ti l'ha' saputu prucurari tu, 'ssa bona pusizioni? No! Inveci di jri a travagghiari, ha' persu e perdi 'u to' tempu cca attornu, e J'avviniri ro' non si po' prisintari chiúbruttu.

MAURU

(disperato e concitato) Ma pirchí, tuttu chissu? Pirchítu non mi teni l'animu sirenu!... Iu non pozzu stari luntanu di tia, pirchínon mi fidu! Mi pari sempri ca tu m'avissi a tradiri da un mumentu all’autro, pirchí'u to' modu di fari ètroppu leggeru ...

MARTA

Ah, tanti grazii!… E tu, comu pòfari a vuliri beni a 'na picciotta ca stimi d'accussípicca?

MAURU

Pri mia è'na nicissità, pirchísenza di tia, bona o trista, iu sacciu sèntiri ca non putissi campari!

MARTA

(con sdegno) E iu sacciu sèntiri ca ccu 'n 'omu comu tia, ca mi stima menu d' 'a sola d' 'i so' scarpi, non putissi reggiri tri jorna! Viva la facci di la sincirità!

MAURU

Marta, pri carità, non mi strazzari 'i carni d’accussí! Pensa ca tu rapprisenti la me' vita ppi daveru e ricordati ca mi staiu 'mpuvirennu ppi tia, senza aviri testa di fari nenti! ...

MARTA

Bravu!… Tu si' pazzu, caru miu!… Tu ti stai impuvirennu, iu sugnu 'na povira orfana, chiúpuviredda di tia, e tutti dui facissimu 'n a bella coppia assurrita di morti di fami, senza cuntari 'u restu... No, no, frati beddu!... Bisogna ca tu ti nni fai 'na ragiuni! 'Stu matrimoniu non pòessiri! Iu non sugnu fatta ppi continuari 'na vita di travagghi e di stenti, macari doppu maritata! Iu crideva ca tu fussi capaci di procuràriti 'na bona pusizioni ...

MAURU

(supplichevole) Non l'haiu pututu, ma sugnu sempri in tempu a prucurarimmìlla, abbasta ca tu ...

MARTA

Abbasta ca iu mi fazzu vecchia, aspittannu ca ti casca 'a manna di 'ncelu ppi avirinni a me' parti!... Oh ... 'u sai chi t'haiu a diri? Dal mumentu ca non sì' bonu a truvalla tu, 'ssa forza, lassa ca 'a truvassi iu. Non t'haiu data nudda parola e non haiu nenti da ritirari: si tu cridi d'avìrimi datu a to', t' 'a ristituisciu. Iu preiu ppi la to' filicitàe tu, si voi, prega pp' 'a mia. ...

MAURU

(c. s.) Ma dunca... tu mi voi ammazzari?!

MARTA

Non facemu sceni di teatru! Iu non vogghiu ammazzari a nuddu, ma mancu vogghiu sacrificari a me' giuvintù...

MAURU

Ah? Tu ti stai spiegannu comu un libru stampatu! Ora ti sacciu senriri!… Tu... voi beni a 'n' autru? ...

MARTA

N' òvogghiu beni ...

MAURU

(accasciato, con voce tremante) N' òvoi beni, dicisti?... Ma dunca 'st' autru esisti?... Giàsi' fidanzata! Parra! E di chi ti scanti? Oramai... ti pozzu ascutari finu 'nfunnu ...

MARTA

Ebbene, si, sugnu fidanzata... ppi nicissitàd' 'a me' vita.

MAURU

(come trafitto al cuore) Ahi!... (barcolla, si appoggia alla spalliera di una sedia, poi, riavutosi alquanto, senza dir parola, senza far motto, si avvia agitatissimo verso la porta).

MARTA

(come per trattenerlo) Ti nni vai?

MAURU

(volgendosi, guardandola con un raggio di speranza negli occhi) Si... non m'aviti adiri chiú... nenti!

MARTA

(dopo breve indecisione, risolutamente) Nenti.

MAURU

(guadagna rapidamente la porta e scompare pallido in volto come un cadavere, barcollando).

MARTA

(resta un po' perplessa a guardare la porta rimasta socchiusa, poi si muove per richiuderla, torna sui suoi passi, va alla finestra, ne risolleva il tendone, indi va a picchiare all'uscio di sinistra). Zia Betta!

SCENA XV

La za Betta e Marta.

BETTA

(riapparendo) Cca sugnu. Iu non ti dumannu nenti, ma sìtu mi vòspiegari ...

MARTA

Chi v'haiu a spiegari? Non c'ènenti di spiegari (si rimette al telaio a ricamare, con una certa nervosità).

BETTA

(dopo averla guardata un po' con aria di meraviglia) E va beni... (si rimette a sedere anch'essa) Dunca ripigghiamu 'u nostru discursu. Quannu don Matteu ti faràla proposta, tu figghia, ci divi rispunniri ccu morta gintilizza.

MARTA

(nervosa) Va beni, va beni; 'u sacciu iu, comu ci haiu a rispunniri!... Chi mi vuli ti 'nsignari, 'n modu di cumpurtarimi, ora? …

BETTA

Eh, comu si' nirvusa! Pari ca ti muzzicaru 'i vespi! Doppu tuttu si ti vogghiu 'nsignari, èpp' 'u to' beni ...

MARTA

(docile) Scusatimi, za Betta. Sentu diri ca 'u sacciu ca m' haiu a dimustrari gintili ...

BETTA

(rabbonita) Ah! Bravu, figghia mia!... E 'u Signuri, vidirai, ca non t'abbannuna mai (dalla destra si odono delle acclamazioni).

SI GRIDA

Viva don Matteu Blancu! Viva 'u Sinnacu!...

BETTA

(correndo ad aprire la porta) Cca è!... cca è!... (spingendo lo sguardo fuori dalla porta) S' 'u portanu 'ntriunfu!... Ma comu? Non veni cca? (forte, facendo gesti con la mano) Don Matteu! …Signor Sinnacu!…

MARTA

(alzandosi) Ma no, non lu chiamati, si non èdirettu cca! ...

BETTA

Eh!... Chi ci fa? Facemu finta d'addimannàricci pirchíci fannu 'ssa dimustrazioni! ...

LE VOCI

(piùvicine) Viva Matteu Blancu! Viva il Sindaco popolare!

MATTEO

(dall’interno) Beh, b h, signuri miei, cittadini e fratelli! Ora basta! Turnativinni tranquilli e vostri casi e vulitivi beni tutti!

LE VOCI

Viva 'u nostru Sinnacu! Viva il padre del popolo! (le voci si allontanano ).

MARTA

(avvicinandosi alla porta) Ma chi successi?

SCENA XVI

Matteo e dette.

MATTEO

(apparendo, sorridente) Eccumi cca!

BETTA

Ma chi avi, tutts ‘sta genti?…

MATTEO

Ah, ah! ... 'Na cosa di ridiri!... Appurai ca 'na para di paisani si lamintavanu pirchífaceva fari pri cuntu miu 'i scavi d' 'u suttirraniu d' 'u casteddu, ca si scupriu sutta a me' fabbrica... Già... Pirchídiciunu, 'sti poviri gnuranti, ca 'ntra 'ssu suttirraniu c'èun tesoru! Iu, allura, chi fici? Chiamai 'na menza duzzina d' 'i chiúrumuluni e ci dissi: Prima di tuttu v'avvertu ca a 'ssu famusu tesoru iu non ci cridu. Vui ci criditi? - Si? Si? - Vo' livaticcillu di ‘ntesta!... Ebbeni, replicu, tutti chiddi ca ci cridunu, sunnu auturizzati a scavari ppi cuntu propriu, ma finu 'nfunnu, e a spartirisi tuttu chiddu chi trovanu, comu frati ed amici! Ah! ah! 'I sintistuu? Pari ca pigghiaru 'u ternu 'nsiccu!

MARTA

Chi stupidi!

BETTA

Stupidi? Ma guardati: 'U Signuri manna 'u viscottu a chi non àvi anghi (a Matteo) E comu?! D'accussí ci rinunzia vossignuria a fortuna ca 'u veni a circari fina d'intra?

MATTEO

(sorridendo) Ah, vui macari? Vuliti scavari ccu l'autri? Stativi muta, za Betta, ca iu haiu fattu un affari d'oru: anzi l'haiu fattu fari o Municipiu ...

BETTA

(c. s.) E comu?

MATTEO

Non ci arrivati? Tutti 'ssi genti, ora, si mettunu a scavari, iornu e notti, ccu manu e pedi, e fina 'nfunnu, pirchíèsicuru ca non truvirannu nenti, ed io avròrimesso in onore il passaggio sotterraneo del Castello senza faricci spenniri un soldo al Comune. Vi persuaditi?

MARTA

E avirràchiusu tanti vucchi sacrilighi! ...

MATTEO

Bravu! (la ammira con trasporto, poi, a zia Betta, interrogandola con lo sguardo) Perciò... iu mi nni tornu e vaiu ...

BETTA

Ma quali jri! (mentre Marta, che capisce l'antifona, torna al lavoro, con gli occhi bassi per la vergogna) Martuzza nostra sapi tutti cosi ed ècuntintissima!

MATTEO

(raggiante, avvicinandosi a Marta) Vero èMarta? Veru è, zoccu dici 'a zia Betta? Facitammillu sèntiri ch' 'i vostri labbruzza ...

MARTA

(chinando la testa sul telaio, con un fil di voce) Sf.. ;

MATTEO

(facendosele piùda presso) Figghia bedda!... Vui chi putiti sapiri quantu mi faciti filici! Chi v'haiu a diri? Mi faciti turnari picciriddu, eccu! Si sapiti quantu voti v'haiu sunnatu, ccu l'occhi aperti, 'ntra la solitudini di la me' casa di scapulu, vacanti, sempri vacanti! Sapiti quantu èbruttu aver lottato tanti anni, aviri arrisicatu 'a vita centu voti ppi crearisi 'na furtuna, e finalmenti, quannu unu si l'ha creatu, attruvarisi sulu, tuttu sulu 'ntr' 'o munnu! Pirchí.. vui 'u sapiti... iu non haiu chiúa nuddu! Turnannu cca, doppu tant'anni, truvai 'u me' paiseddu, la mia matina ... 'sti campagni ... 'i faragghiuni, 'a rocca, si, tali e quali, ma nenti chiú! Tutti 'i me' parenti, me' matruzza... non c'erunu chiù!… Tutti scumparsi!... (asciugandosi una lagrima) Chi putiti immaginari quantu vi sugnu ricunuscenti e quantu vi vurròbeni, Marta!... Sintiti, iu non sugnu chiúpicciottu, èveru, ma 'u me' cori èun cori di ragazzu, vergini d'affetti. Criditimi!

BETTA

Daveru, oh!... Quannu mai don Matteu ha vulutu beni a 'na fimmina!? .. Tu si' 'a prima e sarai l’urtima!...

MATTEO

(sedendole sempre piùvicino) E si vui mi vurriti beni... Non dicu ca mi l'aviti a vuliri accussí, prestu prestu, iu non pritennu l'impossibili, ma vidriti ca cc' 'u tempu, ccu 'a cunfidenza, un pocu di beni m' 'u faròvuliri... E si vui mj vurriti beni, iu ... 'ntra l'anni ca mi restanu, m'haiu a gudiri tutta 'a giuvintùca sfardai a mari, 'mmenzu li stenti e li piriculi (prendendole una mano che lei gli abbandona, tenendo tuttavia lo testa china sul telaio) Perciò? Non si rispunni? Non mi dici nenti, Marta? Oh! Guarda!... Mi scappau! Ti dispiaci ca ti chiamai di tu?

MARTA

(c. s.) No ...

MATTEO

Daveru? ...

MARTA

(c. s.) Daveru ...

MATTEO

(baciandole la mano) Grazii!... E tu... comu mi chiamirai, d'ora

‘nn’ avanti?….

MARTA

(c. s.) Chi sacciu?

MATTEO

Comu, n' 'o sai?

MARTA

No ...

MATTEO

Vaia, ora.... non mi dici di tu?…Eh?…(si ode un lontano intrecciarsi di molte voci concitate, un clamore di moltitudine, e si vedono dalla finestra parecchie persone correre alla spicciolata, dalla destra alla sinistra) Ma guarda! Vuliti vidiri ca 'ddi babbasunazzi ancora fannu dimustrazioni? …

BETTA

(preoccupata) Mai, non mi pari, don Matteu! ... 'Sta vota 'u vuciliziu èdiversu! ... E poi... Non vidi, vossignuria, tutta 'sta genti ca curri a jri 'a spiaggia? Quarchi cosa successi! ...

MARTA

(alzandosi, pallida e preoccupata) Madonna mia, e chi pòsuecediri? ...

MARTA

Aspittari. Addimannamu (si affaccia alla finestra e sporgendosi a metàfuori di essa, fa segno a qualcuno lontano di avvicinarsi) Saru! Saru! Veni cca! Si! Veni cca!…

SCENA XVII

Saru e detti.

SARU

(appoggiandosi alla finestra, agitato) Cca sugnu, signor Sinnacu.

MATTEO

Dimmi 'na cosa, unni curri, tu eta 'sta genti? Chi successi?

SARU

Ancora non l'haiu pututu appurari bonu! Curreva iu macari ppi sèntiri di chi si tratta! C'ètanta fudda, sùpira 'a scugghiera! ... 'Ntisi diri ca cascau 'n cristianu di supira 'a rocca ...

MATTEO

Cristu!

MARTA

Matri Santa! (cade a sedere pallida e tremante).

BETTA

Maria Addulurata! Ma cu èchissu ca cadiu?

SARU

N' 'o sacciu, Maria Santissima. 'Ntisi ca mannaru ppi fari attaccari 'ncarrettu e traspurtallu o spitali 'n Catania... Pari ca fussi gravi assai!…

MATTEO

Ma chi carrettu! Si èferitu gravi, supira 'u carrettu arriva mortu! Curri, va subitu unn'è'u feritu e dici a 'ddi genti di traspurtarlu a me' casa. Anzi, no, tu curri 'nt' 'o medicu e fallu veniri a me' casa, ca 'nt' 'o feritu ci vaiu iu!

SARU

Sissignuri (va via di corsa).

MATTEO

(correndo verso la porta, senza molto badare a Marta che sussulta sulla sedia) Permettimi gioia! Permettiti, za Betta.

BETTA

Vossignoria nni 'nforma prestu! ...

MATTEO

(aprendo lo porta) Appena pozzu!... (esce, richiudendo la porta dietro di sé).

SCENA XVIII

Marta e la za Betta.

BETTA

Gesùe Maria... di ‘dd'artizza!... Ecu pòessiri, 'stu svinturatu? (affacciandosi alla finestra) Armenu turnassi quarcunu, ci dimannassi ...

MARTA

(vivamente) No, no! N' 'o vogghiu sapiri, za Betta!… Ppi carità, chiuditi 'ssa finestra!...

BETTA

(sorpresa guardandola con attenzione) Figghia mia, chi hai? Tu tremi tutta!

MARTA

(si mette le mani fra i capelli e scoppia in singhiozzi) Madonna mia! Madonna mia!…

Tela

ATTO II

Sala da pranzo in casa di Matteo Bianco. Sìnota il benessere. In fondo ampia loggia con balaustrata, dalla quale, per una doppia scala a semicerchio, si va nella sotto stante villetta, in riva al mare. Fra la loggia e la stanza, grande vetrina a due battenti, aperta. Uscio a destra e due a sinistra. Tavola tonda in centro, bene imbandita, con biancheria riccamente cifrata. Credenza, buffet e cristalliera in legno noce, doviziosi di terraglia, porcellane e cristallerie. Attaccati alle pareti, un quadro rappresentante il Castello di Aci, due o tre dipinti di frutta, erbaggi e natura morta, e una cornice racchiudente una banderuola bianca a stendardino, ricamata in oro. Siamo ai tanti del mese d'Agosto del 1891. Fra il primo e il second'atto corrono dunque quattordici mesi.

SCENA I

Maneo, Marta, la za Betta, Saru e il Maestro.

MATTEO

(stando a desinare con Marta, che veste elegantemente da signora, ma senza sfarzo, e col maestro) Eh si, carissimu maestru! L'istruzioni obbligatoria! È'na bella parola, ma scritta e stampata. In pratica, quannu vui vuliti obbligari 'sta povira genti a mannari 'i figghi a scola, 'u sapiti chi vi rispunni? "A scola?... Ma dàtimi 'prima 'u pani, ppi 'nostri figghi! Si nui i mannamu a' scola non si ponnu vuscari 'a spisa e chi ci damu a mangiari sìnon nn'avemu ppi nuatri granni?" Eh? .. Chi ci rispunniti? Pirchícca - vui ‘u viditi - a ott'anni, 'i carusi giàsu' supira mari e aiutanu 'i granni a tirari 'i sùari e a smagghiari 'i pisci d' 'a riti e prima di ott'anni 'i mettunu a asciucari 'i conzi e a fari nassi e nasseddi.

MAESTRO

Eh, si, èvero! L'istruzioni obbligatoria duvissi caminari di conserva con la refezione scolastica.

MATTEO

Ma refezione sul serio, maestru miu! No 'ddu solitu panuzzeddu e 'dda solita minestra pp' 'i pupi! A dd 'etàhannu pitittu, e bisogna nutrirli beni, 'i picciriddi... E poi. ... bisugnassi anchi faricci 'i robi... Ma... semu sempri 'n tra 'mpuntu: Il Municipio non ha fondi!... Solita solfa!

MAESTRO

Già... Ci vulissi una generosa iniziativa privata.

MARTA

(lo guarda in cagnesco).

MATTEO

Macari Diu! Iu contribuirei anche per metà, ma duvissi essiri secondaru di tutti l’autri abbienti d' 'u paisi... Vedremo!... Saru, pòrtami 'ddi pèrsica!

SARU

(prende dal buffet una fruttiera colma di pesche e pere e gliela porge) Vossignuria pigghia, signòSinnacu.

MATTEO

Tu non t' ha' pututu 'nsignari ancora, ca in casa mia non sugnu chiúsignor Sinnacu, ma Matteu Blaneu, semplicementi.

SARU

Èinutili, signòSinnacu non mi veni a versu.

MATTEO

Tu si' un cretinu!... O puru m’‘u fai apposta, ed iu, in qualunqui modu, ti rimannu a zappari 'a terra e a fari grancutu sùpira 'a scugghiera.

SARU

(ride senza malizia)

BETTA

Non rìdiri, mulacciuni!... E ascuta zoccu ti dici 'u to' patroni, ascuta!

MATTEO

Bonu, vui non l'insultati, ca non mi piaci! Priparatimi 'u cafè, chiuttostu!

MARTA

Ma guardati chi c'èccà. Si' arrivatu o' cafèe nuatri non avemu finutu mancu 'i pitanzi.

MATTEO

Eh... Tu 'u sai ca non mi piaci di 'nvicchiari a tavula!

MAESTRO

A tavula non si 'nvecchia, caru Sinnacu... C'èpuru 'u muttu anticu, ca 'u dici.

MARTA

(ironica) Quantu a vui non ci 'nvicchiati daveru!

MAESTRO

(con filosofia, si versa da bere e, alzando il bicchiere) Alla saluti di don Matteo Bianco.

MATTEO

(sorridendo, mortificato per la villanata di Marta) Grazie! A la vostra e a chidda d' 'i nostri sculareddi (si ode una scampanellata) Saru, vô grapi.

MARTA

Chi siccatura, a ura di culazioni!

BETTA

(serve arrosto di carne prima a Marta, poi al Maestro).

MARTA

(tagliando con fatica la carne sul piatto) 'Sta casa è'a casa d' 'u jurici. Ogni du' minuti 'na tuppuliata.

MAESTRO

Eh! 'A casa d' 'u Sinnacu!

MARTA

(riponendo forchetta e coltello, nervosa) Non mi piaci 'sta carni! E chiúdura d' 'a sola 'e scarpi!

MATTEO

Eppuru èdi vitidduzza ...

MARTA

Sarà... Allura ècucinata mali!

MATTEO

(bonario) Non ti pigghiari còlira, o' maritu. Quantu prima facemu veniri 'na bona coca di Catania (prendendole una mano, affettuosamente) Accussíme' mugghiredda non si lamintiràchiúd' 'u mangiari malu fattu... Si' cuntenta?

MARTA

(con affettata tenerezza) Grazii!... Tu si' tantu gintili ...

MATTEO

E mansueto, non èveru? (sorride).

MAESTRO

E pinsari ca tutti, pari vi cridunu un liuni!

MATTEO

Leone domato! (guardando Marta con compiacenza) Eh! Chi nni dici, la domatrice?

MARTA

(c. s. stringendogli la mano) Dicu ca si' tantu bonu!

SARU

(tornando) Ci sunnu du' omini e 'na fimmina ca volunu parrari cc' 'u signor Sinnacu.

MARTA

Ci 'u dicisti ca èa tavula?

SARU

Si, ma non si nni vòsiru jri ...

MATTEO

Falli entrari.

MARTA

(infastidita) Ma chi? 'I vo' riciviri cca?

MATTEO

Chi c'è? Chi stamu facennu, contrabannu? (a Saro) Falli passari.

SARU

(rivàper la destra).

MARTA

Capisciu, ma mentri semu a tavula, sèntiri siccaturi, forsi ...

MATTE O

Pòessiri genti ca àvi di bisognu (guardando verso l'uscio di fondo) Avanti, avanti, Calogiru!

SCENA II

Calogiru, Biagiu, Vennira e detti.

CALOGIRU

(entrando col berretto in mano, seguito dai due) Baciamu li manu, signor Sinnacu,

MARTA

(Madonna mia, chi genti ‘nsunsata!)

MATTEO

Stati commudi, stati commdi! Chi c'è?

BIAGIU

Eccu, signuri, nuatri semu 'na cummissioni.

MARTA

(Bella cummissioni di pizzenti!)

MATTEO

(sorridendo al maestro) Benissimu. Di chi si tratta?

BIAGIU

Si tratta, signor Sinnacu, ca 'nt' 'o nostru mari non c'èchiú'na trigghia d'alica e mancu 'na sarda, e ccu n'autra para di jorna muremu tutti di fami! ...

MATTEO

Chistu m'affliggi sinceramenti, ma chi rimediu ci pozzu mette iu?

CALOGIRU

Eccu, signuri, nuatri semu mannati di tutti 'i piscaturi di spiaggia ppi diriccì, signuri assinnacu, ca 'u pisci non manca pirchínon esisti, ma pirchíc'èquarcunu ca jetta bummi di dinamiti e distruggi 'u grossu e 'u nicu.

VENNIRA

E chistu èddu birbanti di…

BIAGIU

(turandole la bocca) Zitriti, tu, vucca di scifu! Non muntüari a nuddu, finu a tantu ca non si' sicura, vasinnòti stenninu 'na quatela di calunia, ti schiaffanu dintra e ci fai 'stu bellu guadagnu! (a Matteo) Nuatri non sapemu cuè, signuri, ca jetta 'ssi bummi, ma sapemu ca 'u mari èsiccu di pisci ppi 'sta ragiuni. Vossignuria, ca èdiliatu, àvi l'obbrigu d'appurari e di fari arristari la pirsuna.

MATTEO

(con sorriso bonario) Non su gnu diliaru, iu haiu le funzioni di delegaru, pirchísugnu Sinnacu, e ccànon c'èdelegazione di pubblica sicurezza.

VENNIRA

Comu si sia, signuri, vossignuria divi circari a 'stu birbanti e l'addivi mettiri 'ngalera a vita.

MATTEO

(c. s.) Non dubitati ca sorveglieròe faròsorvegliare Vuautri aiutatimi a scopriri, e vi prumettu ca si effettivamente ci sunnu colpevoli, li faròpunire comu di ragiuni.

CALOGIRU

Bravo 'u signor Sinnacu! Pirchíaccussí, vidi, non si pòcampari chiú!

MATTEO

Va beni, fidativi di mia. Saru, dacci a biviri a 'sta bona genti.

SARU

(esegue e porge un bicchiere colmo di vino a ciascuno dei tre).

BIAGIU

Grazii! ... A la saluti di lu Sinnacu Blancu!

MATTEO

A la vostra.

CALOGIRU

(pulendosi la bocca con la manica della camicia) Tantu beni e saluti.

BIAGIU

(posa il bicchiere sulla tavola) Tanti rispetti e scusa l'astrubbu.

VENNIRA

(riponendo il bicchiere sgrana gli occhi in vedere le vivande sulla tavola e quasi quasi le annusa con cupidigia) Bon giornu. E bon pranzu !... (Ah! Chi mangiarizzu!).

CALOGIRU

(e compagni vanno via).

SCENA III

Matteo, Marta, il Maestro, Saru e la za Betta.

MARTA

Saru, porta 'sti bicchieri 'nt' 'a cucina e faccilli lavari beni.

SARU

(esegue, poi torna).

MARTA

Chi gintazzi lordi e strascinati! Macari si schifia a vidilli,‘na cristiana !

MAESTRO

Povira genti!

MATTEO

Eh, chi ti pari l'a hannu tempu e dinari ppi fari toletta?

MARTA

Ma putissiru essere chiúpuliti! L'acqua non costa nenti.

MATTEO

Lassali campari, puvireddi!… Si veramenti non trovunu chiúpisci, è 'na bella svintura, pp' 'u paisi.

MAESTRO

Ma verarnenti 'sta facenna d' 'a pisca ccu 'a dinamiti èun beli 'abusu !

MATTEO

(con fermezza) Ah, ma iu arrivu a truncallu. ppi Cristu! (si ode il campanello e Saro va via).

MARTA

'U dissi iu! 'A casa di l'avvucatu d' 'i poviri!

MAESTRO

Quannu si fa 'u Sinnacu comu 'u fa don Matteu!

MARTA

Sì, ma duvissi essiri ura di mangiari ppi tutti, chista! ’Sta genti chi non mangia?

SARU

(tornando) C'è'u brigaderi.

MATTEO

Non èchiúbrigaderi, stupidu!Èmaresciallu. Unni 'u lassasti?

SARU

Ènt ' 'a sala. Si nni vuleva iri, pirchísi pirsuasi ca èura di mangiari.

MARTA

Accuss i fannu 'i pirsu ni educati!

SARU

Ma iu 'u fici ristari... Non sacciu si fici beni.

MATTEO

Facistìbenissimu (fa per muoversi verso la sala).

MARTA

Unni vai?

MATTEO

Vaiu a 'ncuntrarlu ...

MARTA

Ma no, non bisogna ammustrarisi d 'accussi primurusi, cu certi genti! Un maresciallu di finanza non èun prefettu, doppu tuttu!

MATTEO

Ma chi ci vò fari fari, anticammira?

MARTA

No, si ricivi, ma senza scummudarisi.

MAESTRO

(la sbircia con un sorriso ironico).

MATTEO

(a Saru) Fallu passari.

SARU

(tornando solo) S'accomodi, signor brigaderi (correggendosi) signor maresciallu!

SCENA IV

Il Maresciallo e detti.

MARESCIALLO

(entrando) Disturbo, sicuramente?

MATTEO

Ma no, maresciallu, lei non disturba mai. S'accomodi.

MARESCIALLO

Troppu gentili. Signura, i miei omaggi.

MARTA

Buon giornu, signor maresciallu.

MARESCIALLO

(stendendo la mano al maestro) Egregiu maestru!…

MAESTRO

(con affettazione e intenzione) Caru maresciallu!…

MATTEO

(togliendogli di mano il berretto) Mi dassi ccà, 'u pusamu. M 'haiu permisu di ricivillu in sala da pranzo, pirchílei oramai èun vecchiu amicu.

MARESCIALLO

Troppo bonu, capitan Blancu!

MATTEO

Chi ci putemu offriri? (vedendo la za Betta che porta un vassoio con il caffè) 'Na tazza di cafè? E l'unica cosa bona di 'sta tavula... si 'a za Betta non mi tradìu.

BETTA

(riponendo il vassoio) Non dubita, ècarricu comu 'u 'nchiostru.

MARESCIALLO

No, grazii, non si disturbassi.

MARTA

Accetti, maresciallu, non nni murtificassi.

MARESCIALLO

(sedendole vicino) Ah, chistu no!... Eccomi 'e so' cumanni, signura

MATTEO

(versandogli il caffè) E bravu 'u signor maresciallu! Come si trova nel nuovo grado e nella nuova caserma?

MARESCIALLO

Eh! Nella nuova caserma benissimo, nel nuovo grado non sacciu, pirchí, èveru ca crisceru a paga e l'autorità, ma criscìu macari 'a rispunsabilità. Prima pinsava a mia sulu, ora divu pinsari a tutto e a tutti.

MAESTRO

(alzandosi come uno che stia sulle spine) Con permesso.

MATTEO

Vi nni jti, maestru?

MAESTRO

No, vaju un mumentu dda banna a riordinare ddi libri ca sapiti... Scusino tantu (va via per il primo uscio a sinistra).

MATTEO

Scusassi, maresciallu. Dunca, diceva?

MARESCIALLO

Diceva ca da maresciallu m'attacca a travagghiari di chiú. Anzi, sugnu cca, capitan Blancu, pirchíhaiu bisognu d'un favuri.

MATTEO

Dicissi. Iu sugnu ccàppi servillu.

MARESCIALLO

Favorirmi, grazii! Avissi di bisognu, p'un quartu d'ura sulamenti, d' 'a so' lancia, pirchí, senza aspittari 'u me' cullega d' 'a marittima ca èdi crucera al largo, vurrissi tintari un corpu di manu supra un certu nascundigliu di contrabbanneri, ca dubitu ca fussi 'ntra 'mpostu cca vicinu, unni non pozzu iri pri via di terra.

MATTEO

Ma si, cu tuttu 'u cori, si figuri!... Anzi 'u fazzu accumpagnari di Saru, ca si metti e' rimi.

MARESCIALLO

Grazii infiniti! Quantu disturbu, ah? Addivintai un vicinu molestu!

MATTEO

Ma chi, lei scherza! D' 'u restu, guardassi iu ci addumannu subitu 'u contracambiu…

MARESCIALLO

Felici di sirvilla. Parrassi.

MATTEO

Si tratta di chistu. ‘I piscaturi di spiaggia, cca, si lamentunu di quarchedunu ca pari ca piscassi ccu 'a dinamiti. Ppi cuntu miu, si l'accarpu ci fazzu chiamari tutti 'i santi d' 'u paradisu, ma disidirassi ca ici macari facissi quarche indagini.

MARESCIALLO

Sicuru!... Eh, caspita! Fra di l'autri cosi èdoviri miu!

MATTEO

(versandogli da bere del liquore) Bravu! Vivissi, maresciallu, ca 'ntra 'stu mentri ci fazzu priparari tutti cosi. Saru: Va' ad armari 'a lanza, e ti metti a dispusizioni d' 'u signor maresciallu, ha' capitu?

SARU

Si, signor Sinnacu (va giùdi corsa per la scala della loggia).

MATTEO

Figghiu di! ... 'Stu carusu mi faràdari 'i dimissioni di Sinnacu ppi non sintiricci diri chiú"Si, signor Sinnacu", (alzandosi) Veni cca, pappaaddu! Pigghiati 'u cuscinu di puppa (guardando in fondo) Eccu... scumparìu!

MARTA

Faccillu purtari 'a za Betta.

MATTEO

Non fa nenti, ci 'u ponu iu (via pel primo uscio a sinistra).

MARESCIALLO

Ma non si disturbassi, non c'èbisognu (si alza e si mette a guardare apparentemente i quadri delle pareti, ma di sottecchi spia Marta che con una certa irrequietezza tagliuzza delle bucce di frutta sul piatto).

MATTEO

(tornando con un cuscino bislungo in mano) Chi guarda, maresciallu? 'U quatru d' 'u casteddu? E fattu d'un bravu giuvini d' 'u paisi. Non c'èmali, èvero?

MARESCIALLO

No, guardava 'stu paliu, ca mi pari di conusciri ...

MATTEO

(con un sorriso di soddisfazione, guardando Marta) E comu no? Èchiddu ca vincivi 'nt' e regati di l'annu scorsu. M'appittai ccu chiúdi du' duzzini 'di vugaturi unu chiùguagghiardu di l’autru! Eh... l'aveva fattu 'a me' fidanzata! E veru, Marta?

MARTA

(gli sorride con affettazione) Sicuru.

MARESCIALLO

Eh! mi ricordu di la gran vittoria sòdi ddu jornu! A mumenti su' quattordici misi!

MATTEO

(sorridente) Comu passa 'u tempu, ah!... E non nni nn'addunamu! Con permesso.

MARESCIALLO

S'avissi pututu immaginari di daricci tantu disturbu!

MATTEO

Ma chi disturbu' Non l'ha' a diri, lei!... (scompare).

SCENA V

Marta, il Maresciallo e la za Betta.

MARTA

(rimasta sola col maresciallo, si alza e si fa presso la vetrata della loggia)

MARESCIALLO

(guardandola con cupidigia) Mi lassati sulu?

MARTA

No, staiu cca, a vidiri armari 'a lancia. Voli vidiri macari lei?

MARESCIALLO

Grazii: Si non v'avissi conusciutu tantu gintilì, pinsassi ...

MARTA

Ca sugnu 'na maladucata!

MARESCIALLO

Non haiu dittu chistu

MARTA

Ma iu l'haiu capitu (vedendo rientrare Betta dal secondo uscio a sinistra) Voli 'n 'autra tazza di cafè?

MARESCIALLO

Si m' 'a duna lei, l'accettu.

MARTA

(avvicinandoglisi, gli versa il caffè e attende che zia Betta torni in cucina) Iu non sacciu chi opinioni s' ha furmatu di mia, lei... Forsi pensa ...

MARESCIALLO

Pensu ca siti 'na vera tiranna! ...

MARTA

Non èveru! Sugnu 'na fimmina onesta, ca voli beni a so' maritu

MARESCIALLO

(con un sorriso d'incredulità) All'etàvostra vuliri beni 'n' omu all'etàso'? Non diciti bestialità?

MARTA

Grazii! Quantu siti gintili! E ogni jornu ca passa, sempri chiù graziusu!

MARESCIALLO

E vui sempri chiúcrudele! Ma non sapiti sèntiri ca mi mittiti a' turtura? Pirchíèca non vi faciti parrari?

MARTA

E cu' èca v'impedisci di parrarimi?

MARESCIALLO

Ma unni?

MARTA

E s 'addimanna!?... Cca.

MARESCIALLO

Ah, cca!? .. Cca milli testimoni!

MARTA

(vedendo zia Betta che torna) Zittu, non semu suli!

BETTA

(accennando a sparecchiare la tavola, al Maresciallo) Ci prummetti?

MARTA

Chi faciti?

BETTA

Sparicchiu.

MARTA

Sparicchiati, cch ' 'i genti ancora a tavola? Ccu vi l'ha 'nsignatu?

BETTA

(mortificata) Crideva ca 'u signor maresciallu avissi terminatu.

MARTA

Ancorchéavissi terminatu, non èura di sparicchiari: Pinsati a farivi l'autri cosi, e sparicchiati doppu! Scusassi, maresciallu!

MARESCIALLO

Ma nenti, non si curassi di mia, signura.

MARTA

(mentre zia Betta torna, afflittissima in cucina, rivàpresso la loggia) Guardassi chi calma di mari!

MARESCIALLO

(avvicinandosele, concitato) Sintiti, non mi parrati di calma, mentri sugnu 'nta 'na timpesta! ...

MARTA

Eh, maresciallu, comu si 'nfoca subitu, lei! (ridendo) Ma guardati chi cosa curiusa! Crideva ca lei fussi un'omu tantu forti, e inveci... Ah! Ah! Mi sta parennu un picciriddu ca chianci e sbatti i peri 'n terra pirchívoli 'i cosaduci!

MARESCIALLO

Sintiti, siti sarvaggia!

MARTA

(provocante) Eh, sugnu 'a mugghieri di Matteu Blancu!

MARESCIALLO

Si, ma armenu chiddu ammazza ccu 'n cuteddu o 'na scupetta, mentri ...

MARTA

Poviru Matteu, ètantu bonu, inveci!...

MARESCIALLO

Mentri ca vui ammazzati di vilenu:

MARTA

Quali vilenu?

MARESCIALLO

Chiddu c'aviti supra 'i labbra!

MARTA

Ah, menu mali! Bravu!... Come va, allura, ca vi 'nnamurastuu di 'sta vìpira, si v'haiu a cridiri?

MARESCIALLO

(prendendole una mano) Marta!...

MARTA

(svincolandola) Maresciallu!

MARESCIALLO

Pinsati ca avi tanti misi ca v'assicutu comu un'umbra cunsumannumi dintra, ca passu 'i me' jurnati in caserma ccu l'occhi sempri sùpira 'i vostri fìnestri, ca trascuru 'u serviziu ppi vui ...

MARTA

Mali, malissimu, caru maresciallu! E mentri cci semu a 'stu discursu, v'haiu a diri ca non aviti agitu da galantomu, vinennu a chiantari 'a vostra caserma accostu a me' casa, ppi cumprumittìrimi megghiu!... Ppi furtuna me' maritu àvi troppu stima di mia!

MARESCIALLO

Chi mi nni 'm porta, di vostru maritu?

MARTA

Non vi nni 'mporta? .. Aviti tortu, caro miu! Vi nni duvissi 'mpurtari, e assai, inveci! Prima di tuttu ppi mia époi macari ppi vui! Matteu non èomu di suppurtàrisi un tortu e si suspittassi di vui, Diu ci nni libira, passassivu un bruttu quartu d'ura, v' 'u dicu iu! ...

MARESCIALLO

(con spavalderia) Sintiti, si non fussi pp' 'u scantu di cumprumittìrivi, chistu si, e di pirdirìvi ppi sempri, com'èvero Diu, 'u vurrissi pruvucari!

MARTA

Si? E facissivu un bell'affari!

MARESCIALLO

Anchi a costu di lassàricci 'a peddi! Armenu niscissi di 'st'agunia unni mi tiniti! (insinuante) Marta! Siati bona, 'na vota! Non viditi ca 'a me' vita penni d' 'i vostri labbra? Macari ppi du' minuti! Lassativi vidiri, 'na vota, lassativi parrari, di sulu a sula! Chi vi costa? (le mette una mano sul braccio) Dicitimi si, ppi carità! Dicitila 'ssa parola!

MARTA

(svincolandosi) Ma santu Diu, chi nenti viditi, vui? Non viditi ca èdda, ca sta turnannu? (facendosi alla loggia) Matteu, finisti?

MARESCIALLO

(allontanandosi) Ah, chi turtura!

SCENA VI

Matteo e detti, poi il Maestro.

MATTEO

(rientrando) Eccumi a lei, maresciallu! Tuttu èall'ordini, anzi, si ci permetti, ci vinemu puru nui, accussi tiramu 'i nasseddi e procuramu d'offrìrici 'a frittura ppi stasira, Va beni?

MARESCIALLO

E mi dumanna? Ma di beni a megghiu, grazii! ...

MARTA

No, Matteu, iu non ci vegnu, c'ètroppu suli ...

MATTEO

C'èa tenna ...

MARTA

No, jtici suli, mi vogghiu ripusari un pocu ...

MATTEO

(premuroso) Ti senti mali?

MARTA

No, sugnu stanca ...

MATTEO

Voi ca restu iu puro?

MARTA

No, non haiu nenti, vattinni, tu.

MATTEO

(al maresciallo) Chi stamu, assai?

MARESCIALLO

Ppi cuntu miu, un quartu d'ura basta.

MATTEO

Va beni (a Marta) Ti lassu 'u maestru, allura ...

MARTA

(senza accorgersi che il maestro in quel punto esce dalla sinistra) No grazii, t' 'u rialu!

MATTEO

(sorridendo al maestro, per riparare) Ed iu l'accettu ccu tuttu lu cori!... Caminati, maestru ...

MAESTRO

Grazii tanti! lu ringraziu a tutti dui e mi nni vaju 'a casa!

MATTEO

V'offinnistuu, maestru? Marta scherza!

MAESTRO

No, non m'offinnivi... ma mi nni vaju (infilando l'uscio a destra, col cappello in mano) Signori, a tutti buon divertimento. (via).

MATTEO

Bon giornu (a Marta) 'U vidi chi facisti? (al Maresciallo) S'accomodi (a Marta) Turniremu prestu, A rivederci (segue il Maresciallo e scompaiono entrambi per la scala della loggia).

SCENA VII

Marta e la za Betta,

MARTA

(rimasta sola va presso il secondo uscio di sinistra e chiama) Za Betta?

BETTA

(dall'interno) Signura!

MARTA

Viniti cca!

BETTA

(apparendo) Chi voli?

MARTA

(dopo averla guardata un po' con affettata tenerezza) v' offinnistuu?

BETTA

Pirchí?

MARTA

Pirchívi rimpruvirai davanti 'o Maresciallu!... Putiti parrari, suli semu!...

BETTA

No, s' haiu mancatu, facisti beni a rimpruvirarimi!

MARTA

Non èveru, haiu fattu mali! Pirdunatimi, za Betta, sugnu nirvusa oggi!

BETTA

(premurosa) Chi hai, figghia?

MARTA

Nenti... accussí… (tergendo una lagrima) Mi sentu 'nfilici, za Betta!

BETTA

(meravigliata) Ma chi dici? Si mi dici ca si' nirvusa, ti cridu, sarà'u cauru, ma 'nfilici no, 'nt'àto' cundizioni! Ma chi pensi? N'òdici chiúca fa' lagnari 'a Pruvvidcnza!

MARTA

Eh, chi nni sapiti vui? (attaccandosele al collo, con falsa effusione) Mi vuliti ancora beni, za Betta?

BETTA

Gesù, Gesù!... Chi dumanna è, chista? Si non t'avissi vistu nasciri e non t'avissi addivata, quasi... Chi èca ti po' fari dubitari d' 'u beni ca ti vogghiu?

MARTA

Ebbeni, haiu bisognu di vui!

BETTA

Ma cumànnimi di lu sangu miu, figghia!

MARTA

Vui non mi traditi, èveru?

BETTA

Tradiriti, iu? .. Ma tu mi fa' mettiri in pensieri! Di chi si tratta?

MARTA

Pirdunatimi! 'U sacciu ca mi vuliti beni e siti fidili ...

BETTA

Comu un cani!... Ora ddocu ci voli?

MARTA

Dicitimi 'na cosa, ma rispunnitimi sinceramenti... Mauru ... sempri dda è?…

BETTA

(resta un po' zitta, stordita dalla strana domanda, poscia riavendosi) Si... èsempri dda comu un pircantu, ccu l'occhi sùpira 'sta casa. Ma chi veni adiri, 'stu discursu?

MARTA

Sintiti, si mi vuliti beni daveru, aviti a jri nn'iddu senza farivi vidiri di nuddu e ci aviti a diri ca Matteu l'aspetta cca, di urgenza! ...

BETTA

(meravigliata) Figghia mia!

MARTA

Vi scantati?

BETTA

Ppi tia, ciatu miu, haiu paura! Tòmaritu èbonu, ma èterribili, scanzàtini Signuri!...

MARTA

(disperata) Ah, za Betta, comu mi 'ncatinai? Non nni pozzu chiu, criditimi!... Mi 'nfilicitai ppi tutta la vita! Sugnu picciotta, za Betta, sugnu picciotta, e iddu mi pòveniri patri du' voti!

BETTA

Marta mia, tu mi fa' scantari! E chi veni adiri 'ssu discursu ca mi fai? Chi èca vo' fari? Ti fazzu arrifrettiri ca 'na mugghieri onesta, qualunchi sia la differenza d'etàcc' 'u maritu, 'u rispetta e non ci fa tortu ppi rispettu sòstissu!... Iu, 'u vidi, a 'dda sant'armuzza di me' maritu, ci adurava macari 'i pinseri, e aveva dicerott'anni chiúdi mia!

MARTA

Si, ma diccerottu non sunu trenta e forsi chiú!

BETTA

Ti voli beni, ti teni comu 'na rigina!

MARTA

(spazientita) Sintiti, za Betta: iu non vi chiamai ppi ragiunari sùpira 'stu farru. Ci haiu ragiunatu iu, jornu e notti, ppi chiu di n'annu!... Haiu bisognu di parrari ccu Mauru Saitta, di parrarici sulamenti - vi lu giuru - e di vui disiddiru lu favuri, la grazia di jllu a chiamati subitu e di essiri sigreta ccu tutti... E diciricci ca èiddu, Matteu, ca 'u voli, e che iu non sugnu in casa, vasinnònon ci veni!

BETTA

(indecisa) Madonna di lu santu lumi, chi mi fa' fari, anima mia?

MARTA

Za Betta, jticci ppi carità. Vidìti ca si non ci jti vui, supra di cui mi pozzu fidari, sugnu custritta a cumprumittìrimi ccu genti strani, pirchíl'haiu a vìdiri, ora stissu, a qualunqui costu, âtu capitu? Vi dicu ca èppi diricci 'na parola sulamenti!... (risoluta) Za Betta, jticci!

BETTA

Senti, iu ci vaju, ma ti fazzu riflettiri ...

MARTA

Ma si ci vuliri jri jticci subitu, senza fari autri discursi! E turnati subitu ccu iddu, vi nni preju in ginocchiu! Non mi faciti aspittari assai, vòjti... Vb jti, za Betta!

BETTA

(uscendo per la destra) Ci vaju, ci vaju! Signuruzzu aiutatini vui!

SCENA VIII

Marta sola, poi Mauro e la za Betta.

MARTA

(rimasta sola va a chiudere la vetrata della loggia, indi, febbrilmente sparecchia la tavola, per darsi da fare, nell'attesa febbrile, tendendo ad ogni pièsospinto l'orecchio verso l'ingresso; finalmente, udendo rumore di passi, si ferma presso la tavola, in atteggiamento di chi attende).

BETTA

(rientrando, seguita da Mauro) Favuriti.

MAURU

(entrando e vedendo Marta che lo fissa imperterrita, impallidisce e vacilla, tanto che ècostretto ad appoggiarsi allo spigolo del buffet).

BETTA

(torna in cucina, facendosi il segno della croce).

SCENA IX

Marta e Mauro.

MARTA

(fissando Mauro, audacemente) Comu vidi, non èMatteu Blancu, ca ti cerca, ma Marta Santoru.

MAURU

(con voce strozzata dalla intensa commozione) E chi pòvuliri di mia, Marta Santoru?

MARTA

(c. s.) E m' 'u dimanni? Vogghiu sapiri finu a quali puntu ti vòvendicati di mia?

MAURU

Iu? .. D'averu non m'aspttava di sentiri 'stu parrari d' 'a vostra vucca!... Avi ti un bellu curaggiu!

MARTA

Iu non nni pozzu chiú, senti!... Tu, ccu 'ssa finta indiffirenza e ccu 'ssa to' amicizia ppi me' maritu m'ammazzi!

MAURU

Fazzu l'obbrigu miu, pirchíè’n'amicu.

MARTA

(avvicinandoglisi e mettendogli gli occhi negli occhi) Tu spergiuri, pirchími vòbeni ancora!... Si, ora chiúdi prima!

MAURU

(con un sorriso tra l'amara e il sarcastico) Ah! Ah! Quantu vi pritinniti!

MARTA

Si, non haiu bisognu di farimmillu 'nsignari di l'autri, iu? 'U sacciu sèntiri e comu! Tu passi tutta la tòvita ccu l'occhi sùpira 'i me' finestri, megghiu di prima, e la tòamicizia ppi me' maritu èfarsa.

MAURU

Vi 'ngannati du' voti!... Prima di tuttu a vui non vi carculu, e l'amicizia mia ppi vostru maritu èleali. lu ci sugnu gratu e riconuscenti di tuttu chiddu ca fici ppi mia, comu un patri, quannu stava murennu! ...

MARTA

No, spirgiuri, ti dicu!... Tu non pòessiri tistimoniu indifferrnti della sua felicità, guadagnata a costu d' 'a tò!

MAURU

Ah! Sfacciata! A me' filicitàmi l'aviti livatu vui, ppi carculu!

MARTA

Non èveru! Bastava ca tu mi mannassi adiri 'na parola, quann'eri 'nfirmu e iu mi strujeva di rimorsu e di passione ppi tia, ppi viniriti davanti comu 'na Maddalena, e cascàriti in ginocchiu!… 'Sta parola non la vulisti diri!

MAURU

E fici beni! Ah, si? Vui aspittastuu ca mi lassassi cùrriri di ddàsùpira e mi truvassi muribunnu 'nfunnu a un lettu, ppi 'nnamurarivi di mia supra 'u seriu!

MARTA

Chi 'm porta di sapiri 'u comu e 'u quannu mi 'nnamurai?

L'amuri miu, non pirchissu non era forti e sinceru, e tu non l'avevi a disprizzari!...

MAURU

Sintiti, oh, ragiunati di 'na manera, ca faciti sbalurdiri! Aviti un curaggiu di liuni!... E tuttu chiddu c'aveva suffertu 'u me' cori, prima d' 'u me' corpu, pp' 'u vostru abbannunu? E doppu, quantu sentu, doppu, chi m'arristastuu fidili, forsi? Aviti aspittatu 'u me' pirdunu, aviti circatu di guadagnarivìllu ccu 'a vostra custanza? No, vi spusastuu d' 'a stissa manera ccu chiddu!...

MARTA

(imperterrita) Si, ppi vinnicarimi d' 'a to' superbia! ...

MAURU

Ah... Sapiri truvari a favuri vostru tutti lìragiuni li cchiústrabilianti!

MARTA

No, 'i cchiúsimprici, 'i cchiúsinceri, babbu! Tu ancora chi m'ha' conosciutu quantu sugou caparbia? Ma lassamu stari 'u passatu, ca èmortu... (facendoglisi da presso, quasi strusciandosi, felinamente ardente) Ora ...

MAURU

Ora?..Ah, ah!… Mi faciti ridiri!…Ma guardati chi c’ècca! Prima vi mittistuu sutta 'i peri 'a me' vita e l'amuri miu pp'accaparrarivi 'i ricchizzi di capitan Blancu, ora c'aviti 'i ricchizzi, e non vi mancunu nèonuri, nèlussu, vurrissivu macari 'u svagu di 'n'amanti. E ricurriti a mia? Ah, no, cara mia! Quannu eravu libira di scegghiri, scigghistuu 'i picciuli di don Matteu, ora tinitivilli!

MARTA

Mauru, non mi 'nsurtari, bada! Ora vogghiu sapiri chi nni vòfari di mia!

MAURU

Iu? Nenti! Lassativi godiri tuttu 'u fruttu d' 'a vostra spiculazioni!

MARTA

Bada, Mauru! Vidi ca tu ti nni pintirai, di 'sti paroli d'oggi! ...

Iu haiu bisognu d'amuri senti. Iu r'addimannu pirdunu di tuttu, e mi umiliu a tia comu 'na pinitenti (lo stringe davvicino e gli afferra una mano che lui divincola) Non ti vinnicari respingennumi, pirchípòveniri 'u mumentu ca tu vulissi aviri chiddu ca ora disprezzi - o fai finta di disprizzari - e fussi troppu tardu!

MAURU

(spingendola indietro) Cui, iu? Ah! Ah! Comu vi 'ngannati (con intenzione) Prima di tuttu, iu, sugnu un picciottu liali, e non tradisciu l'amicu 'o quali ci strinciu la manu ...

MARTA

(inviperita, con sarcasmo) Ah! Ah! E chi addivintasti, 'u guardianu di l'onuri di me' maritu? Tu?

MAURU

(eccitatissimo) E va beni! Si, sissignuri, accussi comu dici tu. Sugnu addivintatu 'u guardianu di l'onuri di to ' maritu, contru di mia e contro dìtutti! E 'u sai pirchí? Pirchí'a megghiu vinnitta ca mi pozzu pigghiari supra di tia èchidda di fari appassiri la tògiuvintùaccantu ad unu ca ècchiúvecchiu di tia e chi non ami, sula ccu iddu, sempre ccu iddu, senza sfogu, senza rispiru, senza cunfortu pp' 'u ròcori, disidirusu d'amuri!

MARTA

(livida per la bile) Ah! Ora sta' parrannu chiaru, Mauru! Ora dici 'a virità! (provocante) Ma si' sicuro, si' certu ca non m' 'u pozzu pricurari all'infora di tia, 'stu cunfortu?

MAURU

(con fermezza) Fina c'haiu vita, si! (stende la mano come per giurare).

MARTA

(mettendo la destra su quella di Mauro) Evviva! A nui, allura? (additandogli l'uscio) Ti nni po' jri... Non avemu, avemu cchiùchi dirini!

MAURU

(con moto di sdegno) Addiu! (varca risolutamente l'uscio e scompare).

MARTA

(lo segue con lo sguardo sdegnosamente e quando èscomparso esclama) Vigliaccu! (indi va presso il secondo uscio a sinistra e chiama) Za Betta!

SCENA X

La za Betta e Marta.

BETTA

(uscendo, a voce bassa e con circospezione) Si nni iu?

MARTA

Si... Grapiti 'ssa finestra ...

BETTA

(eseguendo) Figghia mia, iu non sacciu chi cosa vòfari, tu. Non ti dimannu cchiúnenti, ma mi scantu ca ti perdi! Cascasti in tintazioni! Dumani vòcunfessati, ascuta a mia! (guardando fuori) Maria santissima, cca su’.

MARTA

M'arraccumannu, za Betta! D' 'u restu dd'omu, cca dintra, non ci mittiràcchiúpedi! ...

BETTA

Bravu, figghia! Vidirai ca torni carma, comu prima... Ppi 'nquantu a mia, po' stari tranquilla, ca 'a me' vucca è cusuta! Mi facissi muzzari 'a lingua, chiuttistu! (riguardando fuori) Veni 'u maresciallu. Tòmaritu e Saru disarmunu 'a lancia. (via).

SCENA Xl

Maresciallo e detta.

MARESCIALLO

(rientrando) Semu cca. Comu si senti, signura?

MARTA

Beni, grazii! Turnastuu prestu '

MARESCIALLO

Fiasco su tutta la linea: iu non truvai nenti 'nt' 'o nascundigliu e sòmaritu nenti 'nt' 'e nassi! ...

MARTA

(che ha preso il suo partito) Maresciallu... Dicistivu ca mi vulevu parrari di sulu a sula, èveru?

MARESCIALLO

(con gioia) Ah, ciatazzu beddu! Parrari! (fa per prenderle una mano).

MARTA

(allontanandosi) Ma non faciti 'u picciriddu! Me' maritu èddà, ca nni pòvidiri, 'a za Betta trasi e nesci! Chi siti, pazzu?

MARESCIALLO

(mettendosi a braccia conserte) Eccu, mi lîu 'i vrazza, abhasta ca parrati!

MARTA

(concitatamente) Ascutatimi. 'U canusciti 'u passaggiu suttirraniu d' 'u casteddu?

MARESCIALLO

Comu 'a me' casa ...

MARTA

Bisogna truvari 'na scusa ppi farivi dari a chiavi di me' maritu.

MARESCIALLO

Lassati fari a mia... Dunca? ..

MARTA

(guardandosi intorno) Dumani matina, quannu iddu è'o Municipiu, truvativi sùpira 'u casteddu, e di ddà guardati, prima, si sùpira 'ssa balaustrata d' 'a loggia c'èstisu 'n' asciugamanu.

MARESCIALLO

(esultante) Bravissimu! ...

MARTA

Chistu è'u signali ca putiri scìnniri 'nt' 'o suttirraniu. (si ferma, osservando fuori).

MARESCIALLO

E pirchívi firmati?

MARTA

Ma chi nenti viditi, vui? Sta vinennu, guardati ...

MARESCIALLO

(guarda) Finiti ppi carità, ancora èluntanu!

MARTA

(affrettando) Firmativi a du' terzi di strata e faciti un friscu suttili... Non v'avanzati però, si non sintiti risposta... Si non ni sintiri, veni a diri ca c'è'mpidimentu …

MARESCIALLO

E... siddu 'a sentu?

MARTA

Sintennula, caminati sicuru, pirchíè signu ca tuttu va beni e 'a purticedda di cumunicazioni èaperta e iu v'aspettu a' pedi d' 'a scala di cca sutta ...

MARESCIALLO

Ah, ciatu beddu! Quantu ti vogghiu beni! (vorrebbe abbracciarla, ma si n'corda e si ferma).

MARTA

Silenziu, cca è!

MARESCIALLO

(fingendo parlare d'altro) D' 'u restu, sapi, non c'era tantu càuru; e poi ccu 'a tenna, si stava benissimu. Èvero, signor Sindacu?

SCENA XII

Matteo, Saru e detti.

MATTEO

Ah, si, magnificuni ...

SARU

(rientra, riportando il cuscino).

MATTEO

(a Marta) Comu va, 'sta bammina?

MARTA

(sorridendo) Beni.

MATTEO

Chi ha' statu a lertu?

MARTA

No, m'haiu ripusatu un pocu sùpira 'a putruna.

MATTEO

Bravu 'a nicuzza di Matteu sò(l'abbraccia) Oh, scusi, maresciallu!

MARESCIALLO

Anzi, vidissi, iu m'aveva licinziatu ccu 'a signura ...

MATTEO

Ah, si?

MARESCIALLO

Già... E ora mi licenziu ccu lei, pirchídivu turnari in caserma ...

MATTEO

Facissi a comudu so'...

MARESCIALLO

(stnngendogli la mano) E grazii tanti ...

MATTEO

Non c'èdi chi... Oh, maresciallu, si riurdassi dda priera mia ...

MARESCIALLO

(fingendosi distratto) Quali cumannu, scusi?

MATTEO

Chiddu d' 'a surviglianza ppi capitari 'u piscaturi di bumma ...

MARESCIALLO

Ah, si! Avi ragiuni!… Anzi... mi veni un'idea, sintissi: Di sùpira 'u casteddu, ca domina tutta 'a spiaggia, si pòosservari megghiu e senza dari suspettu a nuddu ...

MATTEO

Già… E lei vulissi disporri un serviziu d'appiattamentu dda supra? Non mi dispiaci l’idea!... (a Saro che dopo aver riposto il cuscino se ne sta lìa guardare come uno scemo) Chi fai, tu, cca, scimiuni? Vattinni pp' i' facenni tò! E... non ha' 'ntisu nenti, ha' capitu?

SARU

(andando, mortificato) Iu non sacciu nenti, signor Sinnacu.

MARTA

Chi sciccazzu curiusu!

MARESCIALLO

(a Matteo) No, vidi, capitan Blancu, iu pensu d'appustàrimi iu stissu, ppi 'na para di matini ...

MATTEO

Comu! Si vurrissi sacrificari lei?

MARESCIALLO

Eh, chi voli anda e chi non voli manda, caro signor Sindaco.

Si cuminciu a cumannari a chista e a dd'autra guardia, ccu turnu e tuttu 'u restu, doppu 'n' ura 'u paesi èchinu. D’accussí, inveci, 'u sapemu iu e lei suli ...

MATTEO

Già, veru è. Ragiuni àvi.

MARESCIALLO

D' 'u restu, 'na para d'uri ogni matina, mi servunu ppi pigghiari un pocu d'aria. Ci vaiu cc’ 'u scuru, ppi non essiri vistu ...

MATTEO

E poi, iu ci dugnu 'a chiavi d' 'u casteddu, e lei cci pòjri macari di notti, quannu voli. Mi permetta (va per la sinistra).

MARESCIALLO

Bcnissimu! E speru di capitarlu prestu, 'ssu furfanti... (a Marta, piano) Non nni puteva arrinesciri megghiu! Ah, ciatu miu, chi filicitàdumani! Avi du' anni, ca ti suspiru ....

MARTA

Sssi... Non parrari forti!

MATTEO

(riapparendo con la chiave, che consegna al maresciallo) Eccu, s' 'a sarvassi!

MARESCIALLO

(conserva la chiave con premura) Allura, arrivederla. (prende il berretto) Nuautri nn i videmu quannu avrònuvità da comunicarle.

MATTEO

Quannu voli. A me' casa, per lei, èsempri aperta.

MARESCIALLO

Grazii. A ben rivederla Signura, di nuovo, i miei omaggi! …

MARTA

Novamente, maresciallu.

MATTEO

(lo accompagna fin presso l'uscio di destra, dove si ferma) A rivederla. (quando il maresciallo saràdi là, con intenzione) E... bona fortuna! ..

Tela.

ATTO III

Stanza del Sindaco nel Municipio di Aci Castello. Uscio in fondo. Uno scaffale con registri e libri, una scrivania con su carre, calamaio e un campanello; davanti la scrivania due piccole poltrone, dietro di essa una seggiola a braccioli, pel Sindaco. Attaccati alle pareti, sopra la sedia sindacale, un crocifisso e un ritratto di Re Umberto 1°. Qua e làdelle sedie. Siamo agli ultimi di agosto. Fra il 2° e il presente atto corrono pochi giorni.

SCENA I

Matteo, Calogiru e Biagiu.

MATTEO

(a Calogero) Ma siti sicuru ca non vi 'ngannati?

CALOGIRU

Sicuru com'èsicura la morti! L’haiu vistu ccu 'st'occhi mei, Santa Lucia mi l'avissi a 'nnurvari si dicu bugia.

BIAGIU

E poi, c'èl'autra prova... Fu vistu 'n Catania 'a pruulera di Picaneddu, ccu 'a lanna sutta 'u vrazzu.

MATTEO

Ma pri quali scopu duvissi jttari 'i bummi di sùpira 'u casteddu?

CALOGIRU

Comu!... Vossignuria, ccu la so' 'ntilicenza, non si nni persuari? 'U scopu èchiddu ca jttannuli di ddàsupra arrivanu chiúluntanu e abbrazzunu chiústisa di mari.

BIAGIU

E non èca s'ha castiatu, a di q uannu cascau di ddàsupra, ah!

Tannu macari s'appi a arrampicari ppi lassari curriri ocche bumma!…

CALOGIRU

Già!... E 'u Signuri 'u castiau… Tannu, duveva muriri ...

Comu potti campari iu non lu sacciu!... Avi setti spiriti comu 'i atti! E vossignuria, ca l'ha' curatu 'a so' casa, comu un figghiu!... Macari ppi rispettu di la so' pirsuna, non duvissi fari 'sti birbantati....

BIAGIU

Cui? Chiddu ha statu sempri cavaddu senza patruni!... Tuttu 'u ben fattu, ccu iddu, èpersu!

MATTEO

Ma badati ca bummi non nn'ha' jttaru, di ddàsupra!... Si nn 'avissi jttatu iu l'avissi saputu ...

BIAGIU

E comu, signuri?

MATTEO

'U sacciu iu... Basta; in qualunqui modu, vi nni putiti jri. Lassàtimi fari cerr'autri indagini e lassàtimi sèntiti 'na pirsuna ca appura macari e poi si pensa 'u restu.

CALOGIRU

L'addivi fari arristari, signor Sinnacu! Pirchí 'stu birbanti affama un paisi!... lddu fa 'u vagabunnu. Ca... mi nni maravigghiu!... Di 'sta manera basta ca travagghia 'na vota ogni tri misi!

BIAGIU

Cci nn'avissi a scuppìari una 'nt' 'mnanu, cci nn'avissi! ...

MATTEO

Basta, lassati fari a mia, vi dicu, e non parrati ccu nuddu. Va, vo' jtavinni, vi salutu.

CALOGIRU

(andando) Baciamu li manu.

MATTEO

(prima che escono) Oh, sintiti! ... 'St'ottobri ca veni priparativi a mannari â scola 'i picciriddi, sintiti?

BIAGIU

(afflitto) Signuri, comu cc' 'i mannamu â scola, si s' hannu a vuscari 'u pani?

MATTEO

Haiu pinsatu macari ppi chissu. 'I figghi d' 'i puureddi, di 'st'ottobri nn'avanti, avrannu da mangiari, abbunnanti, dintra a scola stissa, e du' vistireddi all'annu, altri d' 'i libri gratis.

CALOGIRU

Ppi daveru 'u dici, vossignuria?

MATTEO

Si, si, ppi daveru. Però, doppu ca v'haiu dittu chistu, v'avvertu ca si n'èmannati vi fazzu puniri com'èdi liggi, pirchíla scola èobbligatoria ppi tutti.

CALOGIRU

Ca signuri, quann'èaccussí, sicuru ca cc' 'i mannamu tutti. Macari 'i cchiú grannuzzi! Vossignuria fa miraculi!

BIAGIU

Eh! 'I dinari d' 'u Cumuni 'i spenni boni 'u Sinnacu Blancu!

MATTEO

(sorridendo) Non su' d' 'u Cumuni. Disgraziatamenti 'u Cumuni èpuureddu.

CALOGIRU

(piano a Biagio) lddu cc' 'i metti, di sacchetta so'!

BIAGIU

(c. s.) Aora? (a Matteo) 'U signuri cci l'ha' a renniri in tantu beni e furtuna! ... Veru èchiddu ca si dici ca 'j dinari so' su' di tutti! Cent'anni di saluti e pruvidenza, pp ' 'u beni d' 'u paisi!

MATTEO

Non haiu figghi!… (con malinconia) Forsi non nn'avirròmai ... 'I me' fìgghi sunnu 'i vostri picciriddi

CALOGIRU

E non dubita ca nuautri ci 'nsignamu a vulillu beni comu un secunnu patri! (cerca di baciargli la mano).

MATTEO

(ritirando la mano) No, no! 'sti cosi facitili cc' 'u Prepositu, ccu mia nemi! Va, stativi beni, vi salutu!

CALOGIRU

Benediciti.

BIAGIU

Saluti a vossignuria (escono).

SCENA II

Matteo e l'Usciere.

MATTEO

(rimasto solo suona il campanello).

USClERE

(entrando) Cumanna?

MATTEO

Cci istuu 'nt' 'o macillaiu?

USCIERE

Sissignuri, e ci 'u dissi. Ma èun vastasunazzu!

MATTEO

Chi vi rispusi?

USCIERE

Rispusi ca si divi sèrviri e' signuri, non po' sirviri e' mascarzuni. Avi picca carni e si l'addivi tèniri, pp' 'i parrusciani, a cuminciari di vossignuria, ca su' chiddi ca ci dunanu 'u pani tutti 'i jorna. 'I civili, dici, su' chiddi ca mi dunanu a mangiari, no 'i morti di fami.

MATTEO

(irritatissimo) Ah, si? Turnaticci, e cci diciti, a nomu miu, a 'stu misseri, ca l'unicu mascarzuni ca c'è'nt' 'o paisi èiddu! Diciticci ca la so' rivinnita di carni èpubblica e 'nt' 'o paisi non ci su' civili e sarvaggi!... Cu' arriva prima e paga 'a so' munita, avi dirittu d'essiri sirvitu, senza privilegi pri nuddu!

USCIERE

Ci l'haiu dittu, signuri!

MATTEO

Benissimu, turnaticci e diciticcillu 'n'autra vota, aggiungennu ca ci mannu l'ordini di jricci a purtari, ora stissu, un bellu pezzu di carni a 'dda svinturara, ca avi 'u picciriddu malatu e ci ha' a fari 'u brodu! E diciticci ca si non ci 'u porta ora ora, scinnu iu 'nt' 'a so' putìa, ci attaccu a so' vitedda o coddu, e ci fazzu fari 'u giru di tuttu 'u paisi ccu 'ssa mazzira o' pettu!

USCIERE

Sissignuri (p. p.).

MATTEO

Aspittati… Mentri iti 'nt' 'o macillaiu, passa ti di nni Mauru Saitta, vicinu 'a me' casa, e cci diciti di veniri cca ora stissu, ca ci divu parrari d’urgenza.

USCIERE

Va beni... Oh, mi scurdava di diricci ca c'ècca fora 'n Prepositu, ca disiddira parrari ccu vossignuria.

MATTEO

Ah, 'u Prepositu? ... Facitilu passari.

USCIERE

Favurissi, Signor Prepositu (va via).

SCENA III

Il Curato e Matteo.

CURATO

(entrando) Saluti a vossignuria, signor Sinnacu.

ù

MATTEO

(secco secco) Riveritu. S'accomodi.

CURATO

(sedendo su una delle poltrone) Grazii.

MATTEO

Chi cumanni mi divi dari?

CURATO

Preghieri. Eccu. 'U me' saristanu m 'ha dittu ca vossignuria ha pagatu di sacchetta so' la murta ca avissi duvutu pagari iu ppi ritirari 'u me' sciccareddu. Siccomu chista non era pricisamente la preghiera ca ci dava nel mio biglietto ...

MATTEO

Un mumentu, Prepositu, sapemuni sèntiri. Lei mi scrissi si c'era modu di farici restituiri 'u so' sciccareddu - sequestratu pirchí lu so' signor niputi si divertiva a farlu pasculari dintra la villetta cumunali - senza faricci spènniri dinari, èveru? Ora siccomu iu non puteva supporri ca vossignoria mi prupunissi di defraudari il Comune della multa ca vossignuria duveva pagari, iu haiu cridutu di duviri interpretari 'u so' bigliettu nel sensu ca vuleva ca pagassi in vece sua. E l'haiu servito.

CURATO

(mordendosi le labbra) No, no, prego! Vossignuria mi vuoti dari 'na lezioni ...

MATTEO

No, non haiu avutu 'st' intenzioni ...

CURATO

Ma io non la meritu, pirchínon sugnu un omu e un sacerdote da proporre una frodi ... Chiuttostu, non conuscennu 'u regulamentu di polizia urbana ca vossignuria ha fattu, e suppunennu ca 'u niputi d' 'u Prepositu putissi essiri trattatu ccu tanticchia chiúdi riguardu di tutti 'sti viddani e piscaturi ...

MATTEO

(frenando la sua irritazione) No, c'èsbaglio! ... Prima dìtuttu non c'èregolamentu ‘o munnu, mancu 'nta l'Abissinia, ca permetti e' cittadini di fari pasculari 'i bestii 'nt' 'e pubblici giardini; e poi, sutta l'amministrazioni di capitan Matteo Bianco, non ci su' eccezioni e riguardi ppi nuddu ...

CURATO

Va beni, va beni, haiu capitu... Allura sugnu in debitu ccu vossignuria di cincu liri.

MATTEO

Cc' 'u so' commudu.

CURATO

(facendo finta di cercare nelle tasche, cambia discorso ad arte, per esimersi dalla restituzione) A propositu, mentri mi trovu ca, egregiu signor Sindacu, cci vogghiu sottoporri una quistioni d'ordini generali.

MATTEO

Parli.

CURATO

O' primu d'ottobri vegnenti, comu lei ben sa, ricurri la festa d' 'u santu Rusariu.

MATTEO

Non nnj sacciu nenti, ma fa lo stesso.

CURATO

'Nt ' 'a parrocchia si fannu grandi preparativi, per onorare degnamente il Santissimo, c' àvi un saccu di devoti, specialmenti 'nt' e' paisani.

MATTEO

Beni?

CURATO

(annusando tabacco) A furia di sacrifizi d' 'i divoti, e mei, haiu pututu fari restaurari, come vossignuria saprà, l'abside e 'u coru, ca eranu menzi sdirrubati. Ora staiu facennu fari tuttu 'u pavimentu in cimento, e ppi dd'epuca, a parrocchia, ccu la grazia di Diu, saràall 'ordini, ben pulita ..

MATTEO

Dunca?

CURATO

Tuttu chistu, egregiu signor Sinnacu, ha assorbitu tutti 'i risorsi d' 'a chiesa, e ppi 'u jornu d' 'a festa non avremu chiú un soldu ppi fari celebrar: qualche missa cantata e fari illuminari, com’è di giustu, la casa dci Signore ...

MATTEO

Avanti, avanti.

CURATO

Inoltri avissi intenzioni di fistiggiari ddu jornu solenni ccu prucissioni di ritu, qualche botta di murtaru... e un picculu giuocu pirotecnico... p p, 'a fudda... comprende?

MATTEO

E poi?

CURATO

E poi... lei divi capiri ca... se il Municipio non m'aiuta ccu qualche bonu sussidiu, non pozzu fari nenti di tutti 'sti belli cosi, e 'a festa passiràliscia liscia, senza addunarisìnni nuddu.

MATTEO

(con un sorriso sdegnoso e insieme canzonatorio) Caru signor Prepositu. Prima di tuttu 'u Municipiu divi pinsari ppi l'acqua potabili, ca cc'èdi bisognu chiúd' 'u pani, poi pp' 'i scoli, poi pp' 'i strati, poi ppi tutti l'autri servizii pubblici... e poi, si nni ristassi, vurrissi fari un ospedalettu, pp' 'i poviri malati... Ma non nn'arresta, ca anzi, ppi sopperiri e' spisi d' 'a refezioni scolastica, ca cuminceràa funzionari d' 'u primu d'ortobri, appuntu, haiu duvutu fari appellu a la ginirusitàd' 'i privati e haiu duvutu scaliàriami 'a sacchetta ...

CURATO

Ma... signor Sindaco! Iu ci fazzu riflettiri che la chiesa e la santa religioni, duvissiru stari in prima fila, nella coscienza di ogni onestu amministraturi, prima d' 'a scola e prima di l'acqua potabile!

MATTEO

(senza prenderlo sul serio e in tono canzonatorio) No, no, riverendo ... 'nt ' 'a cuscenza di ogni onestu amministraturi non ci po' essiri postu nèppi prucissioni, nèppìbotti di murtara, ca d' 'u restu non hannu nenti a chi fari ccu 'a riligioni, ca iu rispettu. Quantu e’ scoli, poi, m 'ha cunsentiri di mittilli avanti e supra di tutti l'autri cosi ...

CURATO

(alzandosi) Ah! Chi eresia!... Supra d' 'a chesa, 'i scoli laici, unni non si 'nsigna 'u catichisimu e ppi maggior vergogna, s' inculca la ribellioni contru l'autoritàdel Santo Vicario di Cristu !… Mi maravigghiu, signor Sinnacu!... Mi maravigghiu assai ...

MATTEO

(alzandosi, alla sua volta, con aria d'uomo infastidito) Sintissi, Prepositu, èinutili ca si riscalda e si maravigghia, pirchínon nn'otteni nenti. Ppi 'ssi tali cosi, 'u Municipiu, soldi non nn'àvi e si puru l'avissi non nni dassi (si ode bussare alla porta) Avanti!

SCENA IV

L'usciere e detti.

USCIERE

Vossignuria scusa. Tuppuliai pp' avvirtillu ca sugnu cca, all'ordini so'. Haiu fattu tutti 'i cummissioni. 'U chiancheri ci mannau 'a carni unni sapi vossignuria, e dda pirsuna ca mannau a chiamari dici ca veni subitu... C'èBarnaba l'orvu, poi, cca surra, ca aspetta.

MATTEO

Va beni (al curato) Allura, reverendo, a ben rivederla.

CURATO

(livido per la bile) Ah, lei mi licenzia?.. Bongiornu! (fa per uscire).

MATTEO

Ddi liretti ca mi vuleva ristiruiri, si cridi, cc' 'i po' dari, a nomu miu, o suo, non importa, a Barnaba l'orvu, cca sutta.

CURATO

Comu? .. Ah, 'ddi liretti ...

MATTEO

Si, 'ddi cincu liri ca mi vuleva dari pocu fa... C' 'i dassi all'orvu, ca nn' avi di bisognu.

CURATO

(uscendo) Va beni, va beni! Servitor suo!

MATTEO

(prendendo di tasca due o tre lire d'argento e porgendole all' usciere) Tiniti cca, datici chisti.

USCIERE

A cui?

MATTEO

All' orvu! S'avissi a aspittari 'i cincu liri d' 'u Prepositu, putissi mòriri di fami!

USCIERE

Va beni (riaprendo la porta) Vossignuria vidi ca c'èMauru Saitta,

MATTEO

Ah! Facitilu tràsiri.

USCIERE

(a Mauro) Favuriti (lo introduce e va via richiudendo).

SCENA V

Mauro e Matteo.

MAURU

(entrando) Bon giornu, don Matteu.

MATTEO

Bravu! Veni cca, assettati (gli siede accanto) Ascutami beni, pirchíchiddu ca t'haiu a diri è'mpurtanti assai.

MAURU

(preoccupato) Parrati.

MATTEO

Prima di tuttu ti dumannu si tu mi vo' beni quantu ti vogghiu beni iu, veni a diri assai ...

MAURU

(imbarazzato) Oh! Certu ca vi vogghiu beni assai! M'aviti fattu tantu beni, 'nt' 'a me' disgrazia! ...

MATTEO

Haiu fattu chiddu c' avissi fattu ppi ri'autru. Non mi sa' sèntiri. Iu ti dumannu si mi vo' beni tantu d'aviri ccu mia tutta 'a cunfirenza ca putissi aviri ccu to' patri, si turnassi d' 'u Carnpusantu ...

MAURU

(c. s.) Non sacciu chi vuliti diri... Iu 'a cunfidenza l'haiu, e sugnu prontu a parrarivi comu un figghiu. Di chi si tratta?

MATTEO

Oh!... Di beni a megghiu... Dimmi 'na cosa: tu comu campi?

MAURU

'U sapiti, fazzu 'u piscaturi.

MATTEO

Si, ma comu 'u fai 'u piscaturi?

MAURU

Non vi sacciu sèntiri... Comu si fa 'u piscaturi? Ca comu all' autri!

MATTEO

No! Eccu, mi spiego megghiu; Tu stai misi sani facennu 'u vagabunnu matina matina. A to ' varca si arma 'na vota ogni tantu. Sùpira mari ci vai, si e no, 'na vota o' misi. Comu fai a vuscàriti 'a spisa, si non travagghi?

MAURU

(confuso) Ca ... 'u sapiti chi è? Quannu pigghiai dda mala caduta, aristai un pocu offisu... Haiu 'a testa pisanti, mi sentu debuli, senza agilità... e aspittannu ca 'u Signuri mi turnassi 'a saluti comu prima m'haiu mangiatu ddi quattru grana e haiu 'ntaccatu 'ddu tanticchia di roba ca mi lassò'a bonarma.

MATTEO

No! Tu non mi dici 'a virità! 'A forza e l'agilitàl'hai, megghiu di prima, e ora t' 'u provu... Dimmi 'na cosa; tu ha' statu 'n Catania?

MAURU

(torna a preoccuparsi) Cci vaiu sempri ...

MATTEO

E fusti â pruulera di Picaneddu. Ppi quali ragiuni?

MAURU

... Pp ' accattari 'o pocu di pruuli di caccia! ...

MATTEO

E ppi quali usu? Tu non si' cacciaturi... No, senti, non si' sinceru, 'u vidi? … E iu ti priai d'essiri sinceru!... Tu accattasti dinamiti.

MAURU

(confuso) No, beddamatri!

MATTEO

Sssi!... Zitriti! Tu pischi ccu 'a dinamiti!

MAURU

(rinfrancato, ma offeso del dubbio) No, vi giuru!

MATTEO

Silenziu, ti dicu!... Tu pischi ccu 'a dinamiti!... E fai 'na 'nfamità, pirchí distruggi 'u pisci e affami tanta povira genti, ca campa di pisca onesta! ...

MAURU

Ma si vi dicu ...

MATTEO

(severamente) E ancora, insisti? .. Chistu èun reatu, ed iu ti denunziu! T'haiu chiamatu cca pirchími piaci d'avvertiriti ppi l'avveniri... Iu ti cridu sempri un bravu giuvini e sugnu certu ca si' pintutu di chiddu c' ha' fattu... Ti vogghiu vidiri travagghiari onestamenti, di domani 'nn' avanti, comu travagghianu tutti l'autri... Chiddu c' hai fattu èdignu di galera!

MAURU

Sintiti, vi giuru, ppi l'armuzza di me' matri e di me' patri - ca di chi su' morti non ci haiu giuratu mai - ca iu bummi a mari non nn' haiu jttatu, e cu' mi fa calunnia èsbirro e vilunazzu! (si alza).

MATTEO

(tirando per la giacca con forza lo fa rimettere a sedere) Assèttiti! (fissandolo negli occhi) Ti vittiru aieri notti ccu 'a lanna ad armacollu, ca t'arrampicavi 'nt' 'o casteddu, d' 'a parti d' 'a rocca, comu unu scurpiuni!... Ristasti ddàsùpira tutta 'a notti e tuttu 'u iornu appressu!… Scinnisti stanotti, d' 'a stissa strada, e stavi cascannu amenza strata, pirchísi spiccicòtanticchia di ripiddu, unni t'avevi attaccatu, e ti sarvasti di 'na secunna caduta, chiúterribili d' 'a prima, pirchítruvasti d’affirrariti 'ntra 'na ficu sarvaggia ca crisceva sùpira 'a rocca!... E veru, si o no? Ah? 'U vidi ca non rispunni chiú? E jsti ddàsùpira ppi jttari 'i bummi, e iu, ora, ti denunziu... e ti fazzu arristari e mannari 'ngalera!... Si... comu un marfatturi!... E un marfatturi ricidivu e ustinatu!

MAURU

(scattando, indignato) Oh, sintiti, chistu poi ètroppu!

MATTEO

Ah, ti pari troppu?... Èbonu chiddu ca fai, allura? Vurrissi niari ca eri tu; 'u scurpiuni d' 'u casteddu? Bada ca ti vittiru... e eranu dui! T'haiu purtatu tutti li signali precisi! ...

MAURU

(risoluto) E va beni, era iu... ma non c'era pri jttari bummi!

MATTEO

E pirchí, dunca? .. Ppi fari ginnastica, a dd'ura, o ppi fari 'na passiata cc' 'u lustru î luna? Accussí, comu un latru, a rìsicu d' 'a vita?

MAURU

‘U pirchí…n’‘o pozzu duri!

MATTEO

Chi fa? N' 'o po' diri? .. Auh, tu parri ccu Matteu Blancu, non t' 'u scurdari!... Sai ca ccu mia non si scherza! Tu mi l'ha' adiri!

MAURU

Non pozzu! Mancu si m'ammazzati! ...

MATTEO

T'ammazzu? E pirchít' avissi a ammazzati? Iu ti denunziu e ti mannu drittu drittu 'ngalera ... Mentri inveci, si tu parri... cu' 'u po' sapiri? Mi pozzu arrisòrviri macari di cummigghialla e bona notti!

MAURU

E va beni, dinunziatimi, ma pinsati ca faciti 'na 'nfamità, pirchí sugnu 'nnuccenti. Non parru... pirchínon pozzu parrari... E un sicretu ca n'apparteni a me' sulu, eccu.

MATTEO

Un sigretu ca non apparteni a te' sulu? Ora mi sta' facennu un romanzu! Ma ccu cu ' ti pari ca sta' parrannu? A cu' va' 'nfinucchiari, giuvinottu?

MAURU

Èun segreti, vi dicu!…

MATTEO

E tu cridi ca cunfidannulu a mia, 'ssu segretu, iu ti tradissi e parrassi?

MAURU

No... ma... ètuttu 'u stissu! ...

MATTEO

Comu, ètuttu 'u stissu? Tu, non mi sa' sèntiri, dunca! Cunfidannulu a mia - tu mi canusci - è'u stissu di sapillu tu sulu. Vogghiu essiri cunvintu iu, ca tu dici 'a viritàe non jetti bummi, non vogghiu cunvinciri all'autri... m'ha' capitu? Eccu pirchídisidiru ca tu mi cunfidi tutti cosi... Ma comu!… Non rispunni? Mancu cu mia ti po' cunfidari?

MAURU

Oh, beddamatri santissima, pirchíèca mi mittiti a la turtura?

Mancu ccu vui, no, mancu ccu vui!…

MATTEO

Mancu ccu mia? Di mia diffidi, dunca?... O èuna cosa ca mi riguarda?

MAURU

(con sollecitudine) No, sull'onuri!... Ma pirchíèca insistiti, ppi favuri!…È inutili, non pozzu parrari!

MATTEO

E chi veni adiri, 'ssu dìscursu? Ma comu, giuvinottu, tu parri e parri a metà? E ti fa tirari 'i paroli ccu 'a tinagghia?

MAURU

Ma si v' haiu priatu di non mi dimannari nenti!

MATTEO

E ti pari ca ti lassu nèsciri di cca, si non prima m'ha' dittu tutti cosi? Tu non ti po' cunfidari ccu mia? Tu mi fa' capiri cu' sa chi cosa e non ti spieghi? Ma allura, .. allura èchiaru ca 'ssu sigretu ca dici... m'arriguarda! E tu non parri?

MAURU

Ma vui mi vuliti custringiri 'u sapi Diu a quali cosa! Iu non sugnu un vilunazzu o 'na spia! Vi dicu ca non pozzu parrari, mancu cc' 'u cuteddu â gula.

MATTEO

Guarda, guarda, giovinottu, megghiu parri, senti!... Tu si' un bardascia vacanti ca ppi quarche ridiculaggini 'u sapi Diu chi mi fa pinsari! Bada ca iu pozzu supponiri macari ca si trattassi... Dimmi 'na cosa: C'èpaura 'u casteddu ti servi ppi ...

MAURU

(di scatto) Ppi fini mei particulari, orvu di l'occhi!

MATTEO

E pirchíèca t' affuddi a giuraricci? Quali su' 'sti fini particulari? 'U casteddu èchiusu a tutti... Tu pi trasiricci, divi arrisicari a vita, arrampicannuti d' 'a rocca ... Non ci trasi nudd' autru ...

MAURU

Ma non circati, non vi sfirniciati, ppi carità... È inutili, non putiti 'nzirtari mai!

MATTEO

Aspetta, non curriri!... chi ti fai, l'amuri di ddàsùpira? … E si fussi chissu, pirchínon mi l'avissi a cunfidari? … (leggendogli negli occhi che vuole affermare, mentendo) No, auh! Non diri autri minzogni!... E ccu cu' è, ca ti putissi fari l' amuri (come parlando a séstesso) ‘U casteddu èfora di l'abitatu èisolatu ...non cumunica ... Eh... non cumunica ccu nudda casa (si passa una mano sulla fronte) Non cumunica autru ca... (lo guarda negli occhi) ca ccu 'a me' casa!…

MAURU

(pallido, tremante e sollecito) No, non pinsati a cosi mali, ppi carità! Vi 'ngannati!

MATTEO

(stupito, afferrandolo per un braccio) E pirchípigghi avanti? Iu n'haiu dittu nenti e non haiu pinsatu nenti! E chi veni adiri, accussí? Mii 'ngannu, dicisti? E di chièca mi 'ngannu? Parra!? (lo atterra, in ginocchio e guardandolo con gli occhi fuori dell'orbita a voce bassa e roca) Parra!... E po' essiri 'na cosa di chisti? Tu?!

MAURU

Ma cchi pinsati, ppi carità, chi stati pinsannu?

MATTEO

(stringendolo sempre piùforte) Ppi la cruci di Diu! Mi ‘nsidii l’onuri? Tu?…

MAURU

(risoluto ed energico, si svincola, si alza, resistendo alla pressione di Matteo, e, fissandolo imperterritamente) No, vi 'ngannati, vi dicu!... E giacchémi costringiti vi dicu ca la 'nsidia l'haiu stisa, si, ma non contra di vui, contra di n'autru!

MATTEO

(stupito) Contra di 'n'autru!

MAURU

Si, e di 'na manera terribili, ca mancu vu' stissu 'a putevu pinsari simili!

MATTEO

(c. s.) Iu stissu? E chi c'entru, iu?

MAURU

Haiu parratu troppu, èveru, ma 'a curpa non èmia, èvostra, ca mi custringistuu! C'entrati, pirchív'inganna!

MATTEO

(asciugandosi il sudore della fronte con la mano) Ah, Mauru Saitta!… Chi si' tu ca sparri, o sugnu iu? Ma chi mi 'nventi? Cu' è'st 'autru! Dda supra 'u casteddu ci vaiu iu sulu…

MAURU

E nuddu chiú?

MATTEO

(battendosi la palma sulla fronte come chi ha trovato, va verso la porta per assicurarsi che èben chiusa e torna, pallido come la cera, verso Mauro) Non ci jemu autru ca iu... e n'autra pirsuna... Ascuta ... 'U maresciallu? Rispunni!

MAURU

(si rimette a sedere senza parlare).

MATTEO

Ah... iddu è? Ah, 'u maresciallu? Mi tradisci, dicisti... Sssi …non parrari! ‘U dicisti... E … dimmi na cosa, idda…èd’accordu? Si capisci, pirchívasinnòtu non parravi di tradimentu ... M'ingannanu, èveru? E tu nn 'hai 'i provi? Cci ha' fattu 'a spia, èvero? Cci ha' jutu d'appressu... Cci va d' 'u suttirraniu, èveru? E quantu tempu l'hai aspittatu, dda sùpira? .. Ma comu, non rispunni? Ma tu ci ha' pinsatu a chiddu ca dici?

MAURU

Ma iu non haiu dittu nenti!...

MATTEO

Chi 'mporta? Non m 'ha smintitu, però! E non mi smintisci! ...

Dunca... èaccussí comu dicu iu? Parra!

MAURU

(resta muto, con gli occhi bassi).

MATTEO

(cadendo su una poltrona con la mano sul cuore) Madonna! Mi pari ca staiu facennu un bruttu sonnu! (dopo breve silenzio, colpito da una idea nuova, riafferra Mauro per un braccio) E dimmi n'autra cosa: ci stinnisti 'na 'nsidia dici? Tu? E chi 'ntiressi hai, tu, di fari chistu? E ppi quali ragiuni, tu?… M'ha adiri macari chistu!

SCENA VI

L'Usciere e detti.

USCIERE

(spingendo l'uscio) Vossignuria vidi ca iu cca sugnu. Tanti binidizioni di l’orvu. Cca fora, poi, c'è'u maestru, c'aspetta. Po' entrari?

MATTEO

(che s'èricomposto, istintivamente, fa una scrollata di spalle, come per liberarsi d'un peso che lo soffoca, si aggiusta il colletto e il gilet, tirandoselo in giu e con voce apparentemente calma) Diciticci c'aspittassi un mumentu, ppi favuri.

USCIERE

(esce, richiudendo l’uscio).

SCENA VII

Matteo e Mauro.

MATTEO

(fissa per un bel po' Mauro, dal quale vorrebbe la spiegazione chiesta, poi, per subita risoluzione) No, no, vattinni, ppi comora. Haiu a pinsari a tant'autri cosi, ccu calma ... 'Ssa spiegazioni ca m' ha' a dari, m' 'a duni 'n' autra vota, 'nt' a un lucali chiúadattu, unni saremu suli e nni putremu guardari 'nta l'occhi.

MAURU

(andando, con fierezza) Quannu vuliti e comu vuliti.

MATTEO

(con sorriso ironico) Bravu: (fermandolo sulla soglia) Aspetta, giuvinottu, 'n 'autri du' paroli!

MAURU

(titubante) Chi vuliti, ora?

MATIEO

(con calma) Poca cosa, n' aviri paura ...

MAURU

Non èppi mia... siti agitatu ...

MATTEO

Non èveru, t'inganni. Sugnu tranquillu, guarda, sempri tranquillu, sugnu, iu. Si mi vidisti tanticchia agitatu, ora ora, fu pirchínon mi l'aspittava, 'ssu colpu... Chi nni voi 'na cosa di chisti, a mia, non m'aveva capitatu mai, 'nt' 'a vita, e perciò... Ma ora sugnu n'autra vota chiddu di prima, vidi? … Assèttiti.

MAURU

(siede, sempre titubante).

MATTEO

(sedendogli di fronte) Tant'anni arreri, quannu navigava, un iornu mi trovai a Marsiglia, senza imbarcu e senza dinari. Aveva un sulu pezzu di cincu franchi, e un pitittu ppi dui e nisceva di casa ppi iri a sfamarrni alla prima bettola ca mi capitassi, quannu, sutta l'entrata, si prisenta 'u purtunaru, col berretto a manu, e mi augura 'i boni festi. Era 'u santu Natali e iu, ccu 'dda fami, mi l'avevu scurdatu... Senza pinsàricci duo voti, pigghiai d' 'a sacchetta dd'unicu pezzu di cincu franchi e ci 'u desi. Passai quarantott'uri senza mangiari, passiannu susu e jusu pp' 'a cità, e nn' avissi passatu di chiúsi non avissi truvatu imbarcu e non avissi siggiutu l'anticipu, ma nuddu sappi mai ca sutta 'u me' vistiteddu pulitu, 'u me' cuddareddu e 'i mer' pusa 'ngamitati, c'era un mortu di fami; e 'ddu purteri, ogni vota ca mi videva passari, mi faceva un salutu finu 'nterra, comu fussi un monsignuri ...

MAURU

Non sacciu chi vuliti diri ccu 'ssu discursu ...

MATTEO

(fissandolo) Vogghiu diri chistu, sta' beni attentu: Si fusti debuli di 'ncasciu, si fusti chiacchiaruni ccu mia, procura di non esserlu ccu autri!... Ricordati ch' e' spaddi di Matteu Blancu non divi ridiri nuddu, vivu o mortu! Ha' capitu?

MAURU

Oh!… Stati tranquillu! Vui mi facistuu parrari, ca iu stissu non sacciu chiúcomu, mentri ca non l'avissi fattu ppi tuttu l'oru d' 'u munnu... ma ppi 'n quantu all'autri... non ci pinsari... ca d' 'a me' vucca non riesci 'na parola!

MATTEO

E iu ci cuntu! Ti nni po' jri! (Mauro si alza) In quantu a tia... prima di compiangiri 'stu poviru cappa, aspetta di vidiri com'èca sapràriulari 'a so' partita!

MAURU

(andando) Forsi 'a truviriti riulata.

MATTEO

(di scatto, apprestandoglisi) Chi dicisti?

MAURU

(che ha aperto l'uscio, additandogli il maestro che entra) Ccàc'è'u maestru!...

MATTEO

(ricomponendosi) Ah!... avanti, maestru, accumudativi! ...

Tela

ATTO IV

Camera di servizio in casa di Matteo Blanco, al pianterreno, In fondo, nel centro, porticina ad un solo battente, con sportello praticabile e spranga di sicurezza. Da un lato della porticina, addossate alle pareti, due vecchie poltrone, capovolta l'una sull'altra, e dall'altro lato un armadio. A destra uscio di comunicazione col resto dell'appartamento e piùin giù vasca da bagno a metàcolma d'acqua, riparata da un paravento. A sinistra, mascherata nel muro, botola che si apre a libro e immette nelle cantine, per una scaletta praticabile. La botola èchiusa da saliscendi. In centro tavolo da stiro, e accanto al tavolo sgabello, sul quale giace una grande cesta di vimini, colma di biancheria stirata. Qua e làdelle sedie comuni.

SCENA l

La za Betta e Marta.

BETTA

(intenta a stirare) 'Stu binidittu carusu è'n'affari seriu! E bonu, non dicu di no, ma èchiúduru d' 'u purpu... Avi 'a testa comu 'stu ferro 'i passari, scanzatini!

MARTA

(gironzando per la stanza, con impazienza) Ma vui chi putistuu comprenniri, d' 'i so' paroli?

BETTA

Haiu capitu ca sapi quarche cosa ca ci po' 'ntirissari a to' maritu, e non la voli diri,

MARTA

Ma pirchí?

BETTA

Pirchí? Pirchí, dici, ca 'u patruni ci pruibiu di parrari!

MARTA

Ch'èbestia! Chi ci pruibiu, chiddu ca ancora non sapi?

BETTA

Bravu! Chissu ci haiu dittu iu! Ma faccillu tràsiri 'ma 'dda testa di mulu!... Mancu siddu ci 'a spacchi!

MARTA

Ma vui comu facistuu a sapiri tuttu chissu?

BETTA

Ca m' 'u dissi iddu stissu: " 'U signor Sinnacu non voli ca parru, e iu mi staiu mutu comu un pisci; ma èmalu ppi d 'ìddu, e poi si nn’adduna".

MARTA

(preoccupata) E poi?

BETTA

E poi nenti chiú!… Non ci haiu pututu scìppari 'na parola mancu ccu 'a tinagghia! (prestando orecchio) Statti muta, ca sta turnannu! Vidi tu si si' bona a fallu parrarì... Cu ' sà!

SCENA II

Saru e dette.

SARU

(entra portando un barile d'acqua, che va a vuotare nella vasca da bagno, indi si ricarica il barile in ispalla e chiede a Marta) Signura, ci abbasta o nni portu n'autru varrili?

MARTA

No, basta (fermandolo mentre rivàvia) Aspetta un mumentu, non ti nni jri ... Chi è'ssa cosa ca sai e non va' diri?

SARU

Quali cosa?

MARTA

(impaziente) Non mi fari 'u babbu! 'Ssa cosa ca ci dicisti a za Betta.

SARU

Iu non ci haiu dittu nenti! ...

BETTA

(meravigliata e adirata) Gesùmiu, chi farsu malignu! Nenti mi dicisti? Chi m' 'u staiu niscennu d' 'a manica, dunca?

SARU

Chi vi dissi?

BETTA

Mi dicisti ca sai 'na cosa ca ci po' 'ntirissari 'o to' patruni e non la voi diri pirchít'ha proibitu di parrari.

SARU

E chi non èveru, forsi? Chi mi dissi tannazzu, 'u signor Sinnacu, davanti o' Maresciallu? "Non ha' 'ntisu nenti scimiuni, ha' capitu?" E 'u scimiuni non senti nenti! Chi mi nni 'mporta! Mentri sugnu scimiuni!…

MARTA

Va beni, pirchíti dissi scimiuni ora 'u voi castiari? 'U sai ca tu si' 'u servu e iddu è'u patruni? Scimiuni ci si', pirchínon capisci nenti! Veni cca, assèttiti… Assèttiti, ti dicu! ...

SARU

(mal suo grado depone il barile e siede).

MARTA

Tu non nni capisti nenti! 'U patruni sinteva diri ca non divi ascutari e non divi diri nenti di chiddu ca senti 'ncasa ...

BETTA

Non dìchiddu ca succeri fora! Anzi chistu, si ci po' 'ntrissari, tu ca si' un bonu sirvituri, ci l'addivi rappurtari subitu... Chi ti dissi iu, ah?

MARTA

Un mumentu, za Betta, lassati parrari a mia! (a Saru) Chi cosa sai, dunca, sintemu!

SARU

E si poi 'u patruni mi nni manna?

MARTA

Non ti nni manna, t' 'u prumettu iu. Parrà! ...

SARU

Eccu, sacciu... cu' èca ietta a mari 'i bummi di dinamiti.

MARTA

(con un sospiro di sollievo) Ah! tuttu chistu era lu gran segretu? E chuè'ssu tali? 'U conusci, tu?

BETTA

Ha ad essiri un bellu galantomu! ...

MARTA

'U viristi tu stissu?

SARD

‘U vitti ccu l'occh i mei! Ma si poi 'u patruni mi fa vuci? ..

MARTA

E torna! Oh, 'u sai ca mi facisti siddiari? Ti dissi ca ti garantisciu iu di tutti cosi, parra!… Anzi, 'u vidi, si non parri, ora, ti nni mannu iu. Cu' è'ssu tali, sintemu?

SARU

(arrendevole) È Marianu Musarra, 'u niputi d' 'u Prepositu. A 'sta matina, all'arba, jennu a jaci Trizza, a menza strata 'ntisi 'na botta forti forti, comu 'na botta di murtaru, vuleva scappari, non sapennu di chi si trattava, quannu 'ntisi un lamentu e vitti a Marianu, ca sbucava di 'nfossu accostu a scugghiera. Era biancu comu la carta e mi vinni incontru lamintanussi. "ppi carità, aiutami, ca m’ammazzai!”. Ci vitti, allura, 'a manu ritta tutta abbruciata, ccu du' ita ca cci pinnevanu. 'Nt' 'o jttari 'na bumma addumata a mari, non fici a tempu e ci scuppiau nt' 'e manu. Add'ura, nt' 'o stratuni non c'era mancu 'n'arma e mi parsi bruttu a lassallu sulu ...

BETTA

Bonu facisti, figghiu. Benchésfurcatu, èsempri 'n'anima vattiata.

SARU

Ci 'nfasciai 'a manu ccu 'n fazzulettu, 'u megghiu ca potti, e senza vidirini nuddu 'u accumpagnai a casa.

BETTA

Fuurarnunni 'u dispiaciri di so' ziu?

SARU

'U Prepositu, prima si dispirau, poi ci fici vuci ma all'urtimu, prestu prestu, fici 'mpaiari 'u sciccareddu nt' 'o du' roti, 'u situau ddàsùpira e s' 'u purtau 'n Catania, o spitali, anzi cridu ca Marianu arristau ddà, pirchío' Prepositu 'u vitti antura, 'n carrozza, ca turnava sulu.

BETTA

Poviru sacerdoti!... E tu, 'na cosa di chisti, non ci 'a vulevi diri o patruni?...

SARU

Iu si, ca ci 'a vurrissi diri, tantu cchiúca 'u Prepositu non m'arraccumannau autru di non diraccinni nenti o signor Sinnacu, ma èca ...

BETTA

Ma ci ha' persu tempu! Curri e vo' diccill u o' Municipiu! ...

MARTA

(vivamente) No, no, cca statti! Tu non diri nenti a nuddu, ascuta a mia!... e tantu menu a Matteu, nèora, nèmai!… Hai ragiuni, si patri ti nni manna e iu non ti pozzu aiutari... Va, vattinni, e cùsiti 'a lingua ccu tutti, ha' capitu?

SARU

(piùconfuso che persuaso, ricaricandosi il barile) Sissignura (va via).

SCENA III

Marta e la za Betta.

BETTA

(appena rimasta sola con Marta) 'U sai ca non ti sacciu sèntiri, Marta! Pirchíèca non voi ca si cci dicissi nenti a to' maritu? E 'na cosa ca ci po' ‘ntirissari!

MARTA

Non vogghiu ca nni sapi nenti, prima di tuttu pirchísacciu ca Matteu àvi tanti chi fari pp' 'i manu e non voli essiri disturbatu, e poi, pirchí, iu ca 'u canusciu, sugnu sicura ca sapennu 'u fattu, benchéèfiritu, dinunziassi a Marianu Musarra e 'u facissi cunnannari. Ccu 'ssa scaciuni si facissi nnimicu tunnu d' 'u Prepositu e nn'avissi un munnu di dispiaciri. Ora siccomu a mia mi piaci ca me' maritu fussi in paci e amicu ccu tutti, non vogghiu ca nni sapissi nenti.

BETTA

(convinta e ammirata) Figghia mia, ragiuni hai! Hai ragìuni di vinnirì. Iu chi ci aveva pinsatu, a tuttu chistu? Menu mali ca si' assinnata. Cu' àvi chiúsali conza 'a minestra... E poi, bisogna pinsari ca ddu puureddu d' 'u Prepositu, sparti d' 'u dispiaciri ca s' ha' pigghiatu, non s' 'a merita 'n' autra balatuna di chisti di 'ncoddu! Fussi 'n' affruntu ranni, poviru sacerdoti! Eh... veru è, oh! Macari 'nt' 'e casi d' 'i santi ci su' guai e tacchi d'ogghiu!

MARTA

(impaziente) Za Betta, assai aviti a fari, ancora?

BETTA

Pirchì, ti vo’ fari 'u bagnu?

MARTA

Iu àvi menz’ura ca sugnu pronta.

BETTA

Oh, quannu èaccussi levu manu subitu (mette gli ultimi panni stirati nella cesta).

MARTA

No, 'ssu asciugamanu datimmillu ca mi servi, 'u vogghiu mettiri tanticchiedda o' suli, quantu ci svapura l'umitu.

BETTA

(le porge un asciugamani, poi prende la cesta della biancheria dallo sgabello e la depone sulle poltrone in fondo) Ppi cuntu miu finivi.

MARTA

(osservando l'imposta della porta di fondo) Davanti a 'sta porta ci vurrissi 'na tenna.

BETTA

(osservando alla sua volta) E pirchí? Non èca ci su' 'ngagghi, ca ti ponnu guardari di fora. E poi chi 'u sapi nuddu ca ti fai 'u bagnu cca? Tantu menu nt' 'o paisi ci su' persuni capaci di guardariti d' 'i ‘ngagghi d' 'a porta.

MARTA

Cu' 'u po' sapiri? Quarche carusazzu sfacinnatu (prende dalla cesta un grembiulino e lo stende davanti il buco della serratura).

BETTA

Si voi ca ti fazzu 'a guardia di dda fora? Quannu finisci mi tuppulii e trasu di ddàbanna...

MARTA

Quannu mail... E poi ... 'a culazioni cu ' èca 'a pripara? Tardu è, 'u sapiti?

BETTA

(mettendo un tappeto davanti la vasca e un poggiatesta di lino sul lato più largo di essa) D' 'u rimanenti, pensu e dicu, 'ngagghi non ci nni sunu. Ha' aspittatu tantu? Un jornu chiú, un jornu menu, dumani si ci fa 'a tenna.

MARTA

Si, si, spurugghiativi, za Betta (esce per la destra).

MARTA

(mette una sedia con panni di bucato asciutti accanto alla vasca, ripone il ferro da stirare, col relativo tre piedi, in fondo alla stanza, dàuno sguardo in giro, per accertarsi che tutto èin ordine ed esce anch’essa, richiudendo l'uscio dietro a sé).

(Breve scena vuota).

SCENA IV

Matteo solo.

MATTEO

(dalla parte della strada, con uno scalpello, forza il saliscendi dello sportello della porticina, aprendolo, e si affaccia per il vano di esso. Osserva nello interno della stanza e, convinto che non c'ènessuno, passa il braccio dentro, sgancia la spranga di sicurezza, spinge poscia la porticina, che si apre ed entra per essa. Ascolta un po' e spia da per tutto, poi richiude la porta, riaggancia la spranga, ma dimentica lo sportellino socchiuso. Va quindi ad origliare presso l'uscio di destra, d'onde si ritira ben presto, conturbato, per nascondersi dietro l'armadio, trattenendo il respiro).

SCENA V

Marta e Matteo.

MARTA

(apre l'uscio di destra e riappare, circospetta. Si ferma un po' sulla soglia ad ascoltare e spiare verso l'appartamento. Indi richiude l'uscio a chiave. Ciòfatto, sulla punta dei piedi, si reca presso la botola, pian pianino tira il saliscendi della ribalta e la fa cadere, aprendola. Si accinge, poscia, a scendere la scaletta, ma in far ciò, casualmente, posa gli occhi sulla porticina di fondo, e si accorge, con sgomento, che lo sportello di essa èsemiaperto. Turbatissima, rimonta i pochi gradini scesi e si avvia, tremante, verso la porticina, per osservare davvicino).

MATTEO

(esce dal suo nascondiglio e, facendo forza a se stesso, con voce che vuoi parere calma, ma che mal dissimula l'interna emozione) Nenti paura... Tutti cosi priparati eranu!

MARTA

(atterrita) Maria santissima! E chi facevi ddocu?

MATTEO

(con un sorriso sarcastico) Non t' 'u pirsuari? T'aspittava! E tu... chi fai, cca, ccu dda botula aperta?

MARTA

(confusa, in preda a indicibile sgomento) Iu? … (non sa trovare altre parole).

MATTEO

T' 'u dicu iu... Aspetti a 'n 'autru ...

MARrA

(di scatto) No! Non èvero!

MATTEO

Ècosa ca si puòvìdiri (porgendole una sedia) Assettati bedda!

L'aspittamu 'nsemi!

MARTA

(tentando di guadagnare l'uscio) No, n'aspettu a nuddu. Maria Santissima!

MATTEO

(prevenendola e sbarrandole il passo) Tantu megghiu! Assettati! Facemu quattru chiacchiri…

MARTA

(che si vede presa in trappola) Si... tuttu chiddu ca voi, ma dintra!

MATTEO

E chi semu fora, cca?

MARTA

Sí, ma sentu diri: ddàsùpira! ...

MATTEO

Ddàsùpira? E pirchíddàsùpira? .. Cca si sta chiúfrischi. Assettati, ti dicu!

MARTA

No, ppi l'armuzzi d' 'i to' morti, Matteu!

MATTEO

(imperioso) Ah, ppi la cruci di Diu, assettati!…

MARTA

(siede atterrita, senza dir verbo).

MATTEO

(dopo averla riguardata, con un ghigno di disprezzo, concitato) Tu aspetti a 'n' autru, comu ha' fattu tutti l'autri iorna, di du' simani acca ...

MARTA

(che non ha piùil coraggio di negare, cadendo in ginocchio) Ppi carità, Matteu! ...

MATTEO

E 'st'autru è'u maresciallu d' 'i finanzeri! Ti jttasti nt’'e so' vrazza comu 'na fimminazza qualunchi! E ppi farimi chiúscornu ti ci dasti dintra a me' stissa casa, quasi sutta l'occhi mei! ' Senza pinsari o' disonuri ca jttavi supira 'u nomu onoratu ca ti desi ...

MARTA

Pietàe misiricordia, ti nni scungiuru! .. Fallu ppi dda sant'arma di to' matri!

MATTEO

E t'abbastau l'arma a tia, fimminedda di sanari, di 'ngannari a 'n' omu comu a mia!? E ha' pututu fari ridiri e me' spaddi a un vilunazzu riddiculu comu a chissu? (guardando nella botola pare che apostrofi qualcuno che v'ènascosto dietro).

MARTA

(trascinandosi ai suoi piedi) Ppi carità, ammazzami, ma non mi strazzari l'arma di 'sta manera!…

MATTEO

T'ammazzu? Sula? (c. s.) Ma comu! Nuddu t'addifenni? Ma unn'è'ssu vastuni di puddaru vistutu di maresciallu? Pirchí non veni cca supira? Non l'ha capitu ca 'u staiu aspittannu? … Chi vilunazzu è, ca ti lassa senza difisa? Ma iu, o so' postu, m'avissi fattu scannari, p'addifinniriti! Ma chi surdatu è, accussí? Pirchí'a porta 'a sciabula e 'a rivultella? Chi vigliaccu è?…

MARTA

(che frattanto s'e alzata, e s'e fatta presso la botola audacemente) È inutili ca faciti vuci! (forte guardando nel vuoto della botola) Non c'è nuddu '... Non veni nuddu! ...

MATTEO

(spingendola violentemente indietro)  Ah! 'u voi avvisari, ah?

MARTA

(più forte, tentando di riguadagnare la botola) Non c'è, no, no!... Non veni! Non veni!

MATTEO

(accecato dall'ira) Ma si è tantu vili ca non veni nni mia, ci vaiu iu nn'iddu, guarda! (si precipita giùper la scaletta e scompare).

MARTA

(correndogli appresso) No! No! Matteu! No! Ppi carità, no!... (si arresta sui primi scalini, torna indietro e corre a spalancare l'uscio di dentro e grida) Aiutu! Saru! Za Betta! Curriti! Disgrazia! Aiutu!

SCENA VI

Saru, la za Betta e detta.

BETTA

(entrando, ansante e spaventata, seguita da Saro) Santa Vergini, chi ti successi? …

MARTA

Prestu, za Betta, chiamati genti! (afferrando Saro per un braccio e spingendo verso la scaletta) Curri! Curri ddàsutta!! 'U to' patruni! È‘mpazzitu!

BETTA

(tornando indietro) Matri Santa!

SARU

(scendendo a precipizio per la scaletta) Sant'Antoni!

MARTA

(corre alla porticina, sgancia la spranga e la spalanca, indi s'affaccia in istrada e grida) Aiutu! Curriti, genti! Aiutu!

SCENA VII

Stefanu, la za Betta e Marta.

STEFANU

(entrando dalla destra, seguito da za Betta) Signura, chi vi successi? Parrati! ....

MARTA

(additandogli la scaletta, con occhio smarrito e spingendolo) Scinniti di cca, prestu! Me' maritu! ...

STEFANU

(si precipita per la scaletta, ma mentre scende si ode un rombo fortissimo) Ppi la Madonna! (continua la discesa precipitosa e scompare)

BETTA

Ma chi succedi, Marta? Parra, spiegati, ppi caritàca staiu niscennu pazza....

MARTA

(che non connette più, attendendo, sulla scaletta, con la vita negli occhi) E chi sacciu, za Betta! Chi focu ranni! Na cosa terr... (si arresta e guarda esterrefatta, in fondo alla scaletta) Matruzza bedda! Madonna mia! Tu, Matteu? Tu si' firitu?

SCEN A VIlI

Matteo, Stefanu, Saru e dette.

BETTA

(correndo verso la botola) Diu di misiricordia!! E chi veni adiri tuttu chissu?

STEFANU E SARU

(rimontano la scaletta, reggendo Matteo, pallido, privo di sensi, bruciacchiato e grondante sangue da un fianco) Prestu, un lettu, ‘na seggia!…

MARTA

(prende la cesta della biancheria, e la depone per terra, poi solleva una poltrona e la posa presso il gruppo dei tre) Cca, cca! (indi si scosta tremante e si rannicchia presso l’armadio).

STEFANU

(dopo avere adagiato il ferito sulla poltrona, con l'aiuto di Saro e di za Betta, gli sbottona la giacca e il panciotto insanguinati e l'osserva) Madonna mia!... Chistu fu ammazzatu cu 'na pistulittata a mitragghia!

BETTA

(mentre Marta freme, senza scostarsi dal suo angolo, scuotendo Saro, intontito) Tu, chi facisti, chi vidisti? Cu' èca 'u 'mmazzau o to’ patruni? (a Stefano) Vui chi sapiti? Cu ' c'era ddàsutta?

STEFANU

Iu non vitti a nuddu! Arrivai doppu…

SARU

No, pozzu giurari e sacramintari ca non c'era nuddu! Avissi 'ntisu 'i passi! Iu non nni capisciu nenti, ancora! Currivi 'nt' 'o suttirraniu, comu un pazzu, quannu 'ntisi un bottu, comu chiddu di stamatina e un lamentu d' 'u signòSinnacu, mi pricipitai avanti, o scuru, e attruppicai, cascannu supira d'iddu, ca era stisu 'nterra! Poi vinni Stefanu... e non sacciu autru.

BETTA

Ah, poviru don Matteu! Ma curriti ppi un medicu! Stefanu, iticci vui. ppi carità! Prestu!

STEFANU

(avviandosi) Subitu!

BETTA

Poviru don Matteu!

SCENA IX

Detti meno Stefanu.

BETTA

(asciugandosi una lagrima) Marta, figghia! Chi fai ddocu? Non ti fari sturdiri d' 'u duluri! Facemucci quarche cosa, 'naspittamu 'o medicu!

MARTA

Ah, Madonna mia! Non haiu cori di guardallu!

BETTA

(andando) Ah, chi brutta iurnata!

SARU

(a Matteo che riapre gli occhi) Comu si senti?

MATTEO

(sforzando un sorriso) Bonu... grazii! (cerca Marta, girando lo sguardo, la scopre e la fissa intensamente, poi le fa cenno di accostarsi).

SARU

(a Marta) Signura, vossia s'avvicina, 'a voli!

MARTA

(tremando, gli si appressa, ad occhi bassi, e gli resta muta davanti) .

MATTEO

(con sguardo di fuoco e con amaro sorriso) Hai ragiuni... tu... (richiude gli occhi).

MARTA

(disperata) Acqua! Acitu! Qualche cosa, ppi carità!

SARU

(togliendo di mano a za Betta che rientra, un mucchio di bende, si dàcon esse a tamponare la ferita di Matteo).

BETTA

(mentre Matteo si contorce per lo spasimo) Ah, don Matteu miu! Ma comu fu? Pirchínon parrà, vossignuria? (intanto, fin dal primo momento, dietro la porticina aperta, si sono andati radunando molti curiosi, ed ora fanno capannello, spiando dalla soglia e confabulando).

MATTEO

(debolmente spingendo indietro Saro e la za Betta) Lassatimi sulu... ccu ...

BETTA

ccu Marta?

MATTEO

(fa cenno di si col capo).

BETTA

Si, amuri miu!... Jemuninni, Saru! Voli ristari sulu ccu 'a rnugghiredda so'! (va a socchiudere la porticina allontanando i curiosi e si ritira, seguita da Saro, per la destra, mentre Marta resta timorosa e preoccupata).

SCENA X

Matteo e Marta, poi Mauro.

MATTEO

(facendo uno sforzo) Ascuta... Non... mi … scantu... d' 'a morti …ma ‘u sgarbu…u’disonori d’‘u…me’…nomu…

MAURU

(facendosi largo fra i curiosi, dietro la porticina) Livativi, di ddocu! Lassàtimi passari!... (spinge la porticina, entra, la richiude e precipitandosi ai piedi di Matteo, che lo guarda stupefatto, grida angosciato) Veru èdunca?! Vui! Vui cascastuu? ...

MATTEO

(fa un gesto come per dire: lo vedi!)

MAURU

(piùangosciato) Fustuu 'nt' 'o suttirraniu?

MATTEO

(fa cenno di si).

MAURU

(c. s.) E urtastuu contra un ostaculu?

MATTEO

(assente col capo).

MAURU

(disperato) Ma 'u sapistuu sèntiri ca 'ssa 'nsidia non era ppi vui? (scuotendolo, perchérichiude gli occhi) Rispunniti! Livatammilla 'sta spina d' 'u cori! ...

MARTA

(con scatto felino) Ah, assassinu! Allura tu, 'u 'mmazzasti?

MAURU

(si alza e la inchioda con uno sguardo di disprezzo) Sempri 'a stissa, finu all 'urtimu mumentu! Non iu, tu 'u 'mmazzasti, facennuci tradimentu! (risoluto con un lampo d'odio negli occhi) Ma si 'u tu' ganzu potti sfùiri di ddà(accenna al sotterraneo) ppi lu nomu di Diu, non mi sfui di prisenza! (mette una mano in tasca e fa per precipitarsi verso l'uscita, ma si arresta in vedere).

MATTEO

(che con un supremo sforzo si solleva, con gli occhi fuori dell'orbita e con voce roca, ma imperiosa, lo apostrofa) Ma... Mauru! ... Ricordati ... 'a... prumissa... ca... mi... facisti... (ricade a sedere, fulminandolo con gli occhi).

MAURU

(disperato, torna sui suoi passi gli si inginocchia davanti, gli prende una mano e se la porta al cuore piangendo).

MATTEO

(dopo breve silenzio, con amaro sogghigno) Ora.. sacciu…sentori …picchi…tu macari…currevi…‘stu paliu…Ma.. ‘u pirdisti…e m’’u facisti…pirdiri…puru…a mia!…

MARTA

(non osando aivvicinarglisi, cade in ginocchio, discosta da lui, e tende le braccia, come per implorare perdono, ma).

MATTEO

(la guarda con disprezzo)

MAURU

(c.s.) Pirdunatimi! Pirdunatimi!

SCENA XI

Stefanu, Saru, la za Betta, il Maestro e detti

MAESTRO

(avvicinandosi al moribondo) Signor Sindacu! Èpropriu veru? Ma cu’fu? Parrassi! ‘Na parola sula…Un nome…

MATTEO

(facendo l’ultimo sforzo, con la mano premendosi la ferita e saettando con gli occhi , ora Mauro, ora Marta) Nuddu! Fu…‘na disgrazia!…

MAURU

(singhiozza, lambendogli la mano)

MATTEO

(si ripiega su sèstesso, il suo occhio si fa vitreo, reclina il capo e muore).

SIPARIO

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 37 volte nell' arco di un'anno