‘U paraninfu

Stampa questo copione

Atto 1°

‘U Paraninfu

Commedia in tre atti di

Luigi Capuana

Don Pasquale

Atonia

Donna Rosa

Don Angelo

Paola

Vennira

Rica

Professore

Tenente

Calenna

Alessi

Tina

Don Ninu

Cutugnu

Atto  1°

Piccola spianata davanti alla casa di don Pasquale. La facciata resta di lato, a sinistra con un  portoncino e due finestre laterali, tre finestre al secondo piano. Tavolino di ferro verniciato giallo, seggiole e poltrone di legno curvato. Vasi di terracotta, di diversa grandezza, con piante di ornamento. Qualcuna è già fiorita. In fondo campagna alberata e, in lontananza la cima dell’Etna.

Scena 1°

Pasquale, Antonia, poi Rosa.

PASQUALE

        (chiamando)    'Ntonia!... ‘Ntonia!...

ANTONIA

        A  mia chiamò voscenza?

PASQUALE

        A  tia chiamò voscenza.

ANTONIA

        E chi voli voscenza?

PASQUALE

        Finiscila ccu ‘stu voscenza. Chi cosa fannu  qua, ‘sti fogghi sicchi, nel giardino?

ANTONIA

        Ficu sicchi?

PASQUALE

        Mustarda!... Haiu dittu, fogghi sicchi!

ANTONIA

        ‘U zu Ninu dici ca li voli sarbati ca cci servunu ppi concimi.

PASQUALE

        ‘Ntonia, ti ho detto mille volte che qua io lo voglio pulito, ma come te lo devo dire? (Queste ultime parole le dice gridando)

ANTONIA

        Ma pirchì grida? Se grida certu ca mi cunfunnu (comincia a piagnucolare)

PASQUALE

        Cu è ca grida? Cu sta gridannu? (gridando ancora più forte)   Ma cu è ca sta gridannu?

ROSA

        (entrando)   Chi c’è. Ma chi c’è? E nun la stùrdiri... Idda ca è menzu ‘ntrunata!

PASQUALE

        Menza?... E’ tutta ‘ntrunata. Iu cci stava dicennu che qua deve essiri sempri pulitu come uno specchio. Venunu genti, venunu pirsoni. Vedono. Chi cosa devunu pinsari, ca vinemu da’ muntagna? Chistu è ‘u nostru salottu di riciviri. Qua, in questo pezzettu di paradisu, cca luce la fera, in questo pizzo di cantunera.

ANTONIA

(piange)

ROSA

        E va beni, e va beni. (rivolgendosi ad Antonia)   Ma tu chi hai chi chiangi di prima matina, cretina?

PASQUALE

        Sì, di prima matina cretina? Chiangi di matina, di menziornu e pure di sira. Anche di notti piangi! E lo sai pirchì chiangi? (cantarellando)   Sono i pianti dell’amore.

ANTONIA

(piange ancora più forte)

PASQUALE

        Qua ti resta, nell’esofaco. Vattene via cretina.

ROSA

        Lasciala stare.

PASQUALE

        Vattene via.

ROSA

        E lassala stari, mischina. (Antonia esce sempre piangendo)

PASQUALE

        Porca miseria porca ca su unu parrassi ‘nto grammofunu, dopo due giorni di parratura avrebbi il piacere di sentiri le sue stesse parole. Ccu chista inveci, è tempu persu. (cambiando tono)   Dunca, signora Rosa, facitivi onori, oh!... Ccu café,  rosolio, biscotti inglesi, sicari e sicaretti esteri e nazionali. Chiù tardi li vaiu a prelevare o’ caffé. Si m’arrinnesci ca m’arrinnesci!

ROSA

        Ma datu che duvivanu viniri ‘sti personi ‘mpurtanti non era megghiu ca l’invitavi a pranzu?

PASQUALE

        Certu! Con la cuoca supraffina ca nni truvamu!

ROSA

        Veru è!

PASQUALE

        Quelli sono genti abituati a pranzi sopraffini. Su’ genti di suggezioni, qualificabili, qualificativi. ‘U prufessuri: ‘na dama... Tuttu cerimonii, grazii di cca, grazii di ‘dda, gentilissimu. ‘U tenenti... Allegru, spassoso, (risata imitativa)   ride sempre, sempre. Su m’arrinnesci ca m’arrinnesci.

ROSA

        O arrinnesci o nun arrinnesci ‘u risultatu sempri ‘u stissu è: ca tutti sparranu di tìa.

PASQUALE

        E lassali sparrari. Del resto iu nun fazzu nenti di mali. Poi, sai comu si dici? Fai beni e scordalu.

ROSA

        Sicuru, sicuru, comu fici ‘u cavaleri Fucali. Prima, don Pasquali di cca... Don Pasquali di ‘dda... Cirimonii... Inchini, mentri ora è tuttu fumu e superbia.

PASQUALE

        Veru!... Chissu veru è. Aieri ‘u ‘ncuntrai e fici finta di non vidirimi. Cci dissi, cavaleri, chi fa, non semu chiù nenti? Non mi saluta chiù?

ROSA

        Sfidu iu... So’ mugghieri cci fici ‘n figghiu doppu sei misi di matrimoniu!

PASQUALE

        E pirchì nun ringrazia ‘a Pruvvidenza? Tu’ ricordi, iddu chi diceva sempri? Quannu mi spusu vogghiu perlomeno du’ figghi... Quattru... Dudici figghi! Alla sua età ca avi quasi settant’anni, so’ mugghieri si fici ‘u cuntu e dissi: unni cci devi arrivari ‘stu disgraziatu a farli tutti? E poverina si fici dari ‘na manu d’aiutu e cci fici l’incubazioni precoci. (cambiando discorso)    Speru a Diu ca li devu vidiri ziti e maritati. La grandi si devi chiamare Donna Vennira Barresi e la piccola Donna Ricca Rossi. Ah! Su m’arrinnesci ca m’arrinnesci.

ROSA

        Ma di cu’ parri?

PASQUALE

        Comu di cu’ parru? Delle sorelle Matamé!

ROSA

        Bih! E chi su’ cosi di matrimoniu? Ppi carità! E cu s’i pigghia?

PASQUALE

        S’i pigghianu, s’i pigghianu! Li dinari fannu viniri la vista all’orbi.

ROSA

        Sicuru!... Sicuru!... Comu fici don’Angilu Vaiana ca è nell’infernu e ti manna maledizioni d’a matina a’ sira.

PASQUALE

        E sopra di lui ricadono. ‘A  curpa  è so’!

ROSA

        ‘A  so’?

PASQUALE

        Sua! L’omu si devi manifestari mascolo, quindi maniscolo. (fa il segnale di legnate)    No iddu ca si fici suttamittiri.

ROSA

        Iddu ca è!

PASQUALE

        Ca è? Ma comu po’ essiri? Ogni vota ca ‘u numinamu pari ca fussi appustatu arreri ‘u cancellu. E ppi forza! Doppu ca l’hai abituatu a caffé e biscotti ogni jornu!

ROSA

        E ppi forza mischinu, mi pari accussì piatusu!

PASQUALE

        Piatusu, piatusu.

       

Scena 2°

Angelo e detti, poi Antonia

ANGELO

        Bongiorno, signora.

PASQUALE

        Oh!

ANGELO

        Salutamu, don Pasquali.

ROSA

        Bongiornu, don Angilu.

PASQUALE

        (allegro)   Salutamu, don Angilu! E chi è... Sciancatu siti?

ANGELO

        Eh!... Sciancatu, sciancatu... Si fussi malignu... Dicissi ca dda scorcia di muluni ‘nterra ci la misiru apposta ppi farimi sciddicari. Ma dicu iu, trascuranza, e va beni, ma la criata, la patruna, nuddu si nn’addunau ca ‘nta sala c’era ‘na scorcia di muluni ‘nterra?... Appena vaiu ppi scinniri... Fruuuu...

ROSA

        Chi fici cascau?

ANGELO

        Cascai? (siede)   Mi truvai stinnicchiatu ‘nterra ppi quantu sugnu longu.

ROSA

        Mischinu!

ANGELO

        E poi duveva vidiri me’ mugghieri.... Risati....

PASQUALE

        Rideva?... Ma chi ci vuliti fari?... Unu mintemu, sciddica... Si rumpi ‘a nuci do’ coddu... E l’autri ridunu. Ma chi c’è di mali? Istinto di fratellanza. ‘Nveci, chi sacciu, casca ‘na mula, ‘na scecca, ‘npoviru armali... Cu l’aiuta a susirisi ccu ‘na jamma, cu ppi la testa, cu ppi la cura... A vui nuddu vi isau?...

ANGELO

        Ppa’ cuda?

PASQUALE

        No, dicu, vostra mogghi, v’aiutò?

ANGELO

        Eh, caro don Pasquali, chidda havi ‘na linga accussì longa, ca si mi virissi mortu, fussi cuntenta.

ROSA

        Ma chi diciti?

ANGELO

        Ci lu giuru, signuruzza! Sugnu ‘nta lu ‘nferno notti e jornu. E chistu... E chiddu... Si parru... Mutu nun parrari! Zittu! Si nun cci arrispunnu... Ah!... Mutu ti stai?... San ‘Mastianu chi t’arritirau ‘a parola? All’urtimu quannu ‘i cosi parunu arrizittati si gira di l’autra parti... E attacca (fa il rumore del russare)

PASQUALE

        E chi fa, runfa?

ANGELO

        Runfa?... Una fanfara... ‘Un mantici di firraru! Tutta la notti! Ah, caro don Pasquale sugnu ‘nte spini.

PASQUALE

        Via... Non esageriamo! E’ stato provato che l’arrunfo si verifica quannu la pirsona allitticata è misa ccu lu coddu stortu!... Quindi, quannu viriti ca vostra mugghieri runfa, pigghiati ‘u coddu e ‘u mittiti di ‘sta parti.

ANGELO

        ... E su ‘nsisti?...

PASQUALE

        ... Pigghiati ‘u coddu e ‘u mittiti di dd’autra parti.

ANGELO

        ... E su ‘nsisti ancora?

PASQUALE

        ... Pigghiati ‘u coddu di vostra mugghieri e ‘u mittiti supino a facci supra...

ANGELO

        E su persisti?

PASQUALE

        E su persisti... Ruttunazza di coddu!... Pigghiati ‘u coddu e ci ‘u scippati! Benedette le piaghe di San Pasquali! Carissimu don Malulamentu, la colpa di questa situazione è vostra.

ANGELO

        Mia?

PASQUALE

        Vostra!... Vostra!...

ANGELO

        Ma ch’haiu ‘a fari?

PASQUALE

        Sdirrignati da’ casa. Stativinni ‘ncampagna! Grazi a Diu aviti ‘na bella vigna... ‘na bella casina! Respirati ‘n pocu d’aria pura! Riposate!... ‘Nveci di stari accufulatu iurnati sani ‘nta farmacia e ‘nto café a  sparrari do’ prossimu...

ANGELO

        Diciti beni vui... E chi ci pozzu jri ‘ncampagna?

PASQUALE

        ... E pirchì?

ANGELO

        Pirchì è gilusa!...

PASQUALE

        Di cui?

ANGELO

        Di mia!

PASQUALE

        A  livativi ppi favureddu.

ANGELO

        (facendo il verso alla moglie)   Tu vo jri ‘ncampagna ppi Pippina!

PASQUALE

        Ppi Pippina?

ANGELO

        Ppi Pippina!

PASQUALE

        Ppi Pippina?

ANGELO

        Ppi Pippina! Ppi Pippina! ‘A figghia do’ massaru. Cci dicu: Paula... Venici macari tu. (rifacendo il verso alla moglie)   “Iu? Ppi tinirivi ‘u cannileri?” Ah!... Ahiahi!... Sugnu avvilutu! Nun ci la fazzu chiù! E ‘a culpa di tuttu chistu è ‘a vostra.

PASQUALE

        ‘A  mia?

ANGELO

        ‘A vostra, ‘a vostra.

ROSA

        Eh già, ‘a  culpa è sempri di me’ maritu!

PASQUALE

        Lassalu diri! Iddu parra pirchì havi ‘a vucca! Donn’Angilu, mi dispiace ma io devo andare (chiamando)   ‘Ntonia, ‘Ntonia! Cappeddu e bastuni!

ANTONIA

(apparendo sulla porta)   ‘U buttigghiuni?

PASQUALE

        ‘A damigiana!... Bastone! Bastone! (a Don Angelo)   Ccu vostra mugghieri sbagghiastivu sunata fin dall’inizio. Alla moglie si deve concedere poco. Iu v’u dissi: “Non ci dati larga mano” Vui inveci: “Paula, dolcissima Paula! Fiore del mio fiore! Ciatuzzu du me’ cori!” ... E chidda vi ciaurò, vi squadrò, capiu l’antifona... e ora vi misi ‘u suttapanza ccu tutta ‘a tistera...

ANGELO

        Ma ch’aiu ‘a fari, allura?

ANTONIA

(è venuta  a portare il cappello e il bastone e li porge a Don Pasquale)

PASQUALE

        ‘U vuliti un cunsigghiu di mia?

ANGELO

        Parrati don Pasquali!

PASQUALE

        Sparativi (esce)

ANGELO

        ‘U viditi comu mi lassò vostru maritu? Comu ‘n trunzu!

ANTONIA

        Signurina... Signurina di lu viali stannu vinennu tri signuri, dui vistuti di niuru e l’autra pari a mugghieri di donn’Angilu.

ROSA

        E cu ponnu essiri?

ANGELO

        Ah! E’ me’ mugghieri... con le sorelle Matamé, cogghiunu ppi la festa d’a Madonna.

Scena 3°

Le sorelle Matamé, donna Paola e detti

ANTONIA

        (entra in casa)

PAOLA

        C’è permissu?

ROSA

        Avanti, avanti. Chi surprisa, favoriscono...

PAOLA

        Grazii! (rivolto a Don Angilu)  Ah, tu cca si’? (poi, rivolta a Rosa)  Signura, chisti sunu li bravi signurini Matamé.

VENNIRA E RICA

        Semu di disturbu, non è veru?

ROSA

        Ma chi disturbu, signorine, chiuttostu sugnu iu ca vi devu ringraziari ppi l’onuri ca mi faciti vinennu ‘nta me’ casa!....

VENNIRA E RICA

        Pregu, l’onuri è tuttu nostru!

VENNIRA

        Donna Paula dicitici, chiuttostu, picchì semu vinuti.

PAOLA

        Siccomu è la festa da’ Madonna, li signurini stannu ricugghiennu fra tutti li devoti....

ROSA

        Oh!... Piaciri... Piaciri assai... Chiuttostu favoriti dentro inveci di stari cca fora. Cci pozzu offriri ‘na tazza di café, ‘na ciccolata, ‘na granita cu’ i viscotta...

VENNIRA

        Grazii signura bedda.

RICA

        Avemu pigghiatu unu di tuttu prima di nesciri di casa.

VENNIRA

        E poi cca è accussì bellu!... ‘Na vera delizia!... Menza campagna, menza città.

ROSA

        Quando le signorine mi vogliono onorare!

VENNIRA E RICA

        Tante grazie per la sua cortesia.

ROSA

        (Trae dal borsellino due lire e le porge alle sorelle Matamé)  Ecco, ecco il mio obolo. La Madonna vede il cuore e mi saprà compatire.

VENNIRA E RICA

        Grazii, grazii. Noialtri cci livamu l’incomodo e ce ne andiamo.

ROSA

        Accussì prestu?...

VENNIRA

        Dobbiamo ancora girare.

ROSA

        Comu cridunu, e quannu li signorini mi vonnu onorari, mi fannu sempri piaciri.

VENNIRA E RICA

        Tante grazie per la sua cortesia.

PAOLA

        (si alza da sedere)   Salutatimi a vostru maritu.

ROSA

        Grazii, donna Paula!... ( le sorelle Matamé e donna Paola escono, poi rivolgendosi a don Angelo)   Scusati si vi lassu sulu. Aspettu genti, vaju a darimi ‘na ‘ggiustata (esce)

ANGELO

        Faciti puru. (ad Antonia che nel frattempo è venuta a riprendere le tazze)   Hai trovato ‘u patruni ca desideravi.

ANTONIA

        Parrassi chiù forti ca haiu la ‘ntisa tanticchia tranta.

ANGELO

        Ti dumannava si si’ cuntenta di ‘sti patruni.

ANTONIA

        ... ‘U patruni?... E’ nisciutu. Avemu visiti: café, rosolio, viscotta...

ANGELO

        ‘A megghiu cosa è ca mi nni vaiu. La bella scena ca trovu a casa. (alzandondo la voce)    Salutami a’ patruna.

ANTONIA

        Ccillenza si!... Voscenza banadica.

ANGELO

        Lu ccillenza chista l’havi ppi viziu. (va via zoppicando)

ANTONIA

        Voscenza binidica!... Chi è sciancatu?

ANGELO

        (andandosene)   Sciancatu... Sciancatu sugnu!

Scena 4°

Donna Tina e Antonia, poi don Pasquale

TINA

        (entrando)   Nuddu c’è?

ANTONIA

        A  cu’ vuliti? ‘U patruni è nisciutu!

TINA

        E’ sempri nisciutu quannu una veni a circarlu. M’assettu! L’aspettu finu ca torna.

ANTONIA

        Ch’aviti?

TINA

        Haiu chiddu ca nun vurrissi aviri. (vedendo arrivare Don Pasquale)   Vih, ccà  è. Spuntau. Vadda quant’è friscu.

PASQUALE

        Non su’ arrivati? Benissimu! (a cummari Tina)   Ah, donna Tina, ci sono novità?

TINA

        Novità? I’ cosi stannu cangiannu di geniri, nummuru e qualità!

PASQUALE

        Ah, puru di qualità? Sbrighiamoci che ho da fare!

TINA

        Adagiu, adagiu ca nun sugnu saccu ma mi svacantu tuttu ‘nta ‘na vota. Caro don Pasquale, voi dovete aggiustare ddu malacarni di me’ jenniru. ‘A cudda, ‘a cudda; le federe, le federe. ‘I matarazzi lassamuli stari ca tuccavanu a mia.

PASQUALE

        Certo, toccavano a voi.

TINA

        ‘A roba a quattru? E va beni, ‘a roba a quattru. E ora si nni veni ca voli l’armoarru ccu lu specchiu.

PASQUALE

        Ah, puru l’armoarru ccu lu specchiu voli?

TINA

        Eh, già.

PASQUALE

        Ma dico, vostra figghia ci nn’havi cammisi?...

TINA

        Ma comu nun havi cammisi?

PASQUALE

        Ci nn’havi vesti, calze, mutande, reggipetti, magliette? Dico, tutte queste cose dove le deve mettere, in un cofino? Non ci volete dare nemmeno un miserabile armoarro?

TINA

        Allura ci aveva ragiuni iddu!

PASQUALE

        Certamente!

TINA

        Chissu pirchì? Pirchi ‘u fici sulu ‘nchiesa, è veru? E ora mi minaccia.

PASQUALE

        ‘A  curpa è vostra.

TINA

        ‘A  mia?

PASQUALE

        Vostra, vostra. Ju v’u dissi: prima il municipio e poi la chiesa. Invece vi siete intestardita e ne pagate le conseguenze.

TINA

        Allura voldiri ca nun c’è cuscienza.

PASQUALE

        ‘A  cuscienza ‘u lupu ci l’havi

TINA

        Ma s’u scurdo vossia chi mi dissi quannu fu di me figghia? S’u scurdò? S’u scurdò?

PASQUALE

        Non m’u scurdai, sulu che non me lo ricordo bene.

TINA

        “Donna Tina: è un bonu picciottu, travagghiaturi,’ n’angelu!”

PASQUALE

        E pirchì non è veru?

TINA

        (alzando la voce)   S’u scurdò!

PASQUALE

        Donna Tina, nun faciti vuci...

TINA

        Rabbia di cori!... Ma don Pasquale per quanto è vero Dio, se vossia non si mette ad aggiustare le cose...

PASQUALE

        ... Amalgamerò...

TINA

        ... ‘U sapi chi fazzu? Vaiu ‘n chiesa, mi ‘nginocchiu, mi sciogghiu i capiddi e pregu ‘u Signuri “Signuri, a don Pasquali Minnedda ‘a casa di ‘ncoddu  ci ha fari cascari!”

PASQUALE

        Auh!... Auh!... Magara, strega! Supra di vui e supra ‘a vostra razza. Viriti chi c’è cca, signuri mei. ‘A terrazza mi cunsumau. Dici giustu ‘u proverbiu anticu: ”Mittiti cu chiddi megghiu di tia sinnò cci appizzi li spisi ppi la via”

TINA

        A mia mi bolle il sangue.

PASQUALE

        E facitivi un salasso. Il sangue!... Questa casa propria è!

TINA

        Chi voli? Ju sugnu matri!

PASQUALE

        E io sono il padrone di casa. “Sono madre, sono madre” Voi con una botta di madre ve ne uscite. Questa è la ricompensa, signori miei, dopo quello che ho fatto per voi.

TINA

        Chi facistivu?

PASQUALE

        Chi fici? Lo sa Dio quello che ho fatto, quanto ho penato per persuaderlo!

TINA

        A chi?

PASQUALE

        A vostro genero. Che ci avevano fatto ‘na testa tanta.

TINA

        E chi ci dovevano dire di me’ figghia? Che quannu parranu di me’ figghia si devono lavare la bocca con l’acqua di rosa.

PASQUALE

        E va bene. Quella volta invece non se la lavarono. Ah, sapete questa ragazza... Scivolò... Cascau del scecco... Passa ‘u puntu... E questo e quello... Facendo caviglie e lui purtusa... Io intoppando e lui stoppando. Finalmente riesco a persuaderlo... E questo è l’arringraziamento e la ricompensa.

TINA

        Ma chi voli, sono pazza!

PASQUALE

        E iativinni o’ manicomiu si siti pazza.

TINA

        Vossia parra accussì pirchì non è mai stata matri.

PASQUALE

        E chistu sulu a mia mi manca.

TINA

        Ma vossia ci deve pensare. Ci deve pensare vossia don Pasquale.

PASQUALE

        Donna Tina, amalgamerò, ci penserò io. Ma ora calmatevi, andate via (la spinge delicatamente verso l’uscita) .

TINA

        Ci parrassi don Pasquali, m’arraccumannu, pirchì si vegnu a sapiri  ca non aviti conchiusu nenti... Vaiu ‘n chiesa, m’inginocchiu, mi sciogghiu ‘i capiddi e pregu ‘u Signuri: “Signuri,...A don Pasquali Minnedda ‘a casa ‘nterra ci aviti a fari cadiri...”

PASQUALE

        (trascinandola fuori)   Fora di cca strega maliditta.... Fora... Iettatrice... ‘Ntonia, ‘Ntonia ‘U sali ‘Ntonia.

ANTONIA

        A mia voli voscenza?

PASQUALE

        Portami ‘u panaru.

ANTONIA

        ‘U baccalaru?

PASQUALE

        Si, chiddu di to’ soru. ‘U panaru cu sali! Tinta mavara! E chi sorti di jastimi!

ANTONA

        (rientra col cestino del sale)   Cca c’è ‘u panaru.

PASQUALE

        Fora malocchiu, fora di cca. I paroli su’ fatti di canigghia, cu ‘i jetta s’i pigghia. Fora malocchiu, fora di cca. (mentre dice queste parole gira per tutta la scena in modo ritmico. Antonia la segue recitando lo stesso scongiuro fino a trovarsi l’uno davanti all’altro e muovendosi come se dovessero ballare)   E chi finìu a ballettu? Vattene dentro, cretina. (Antonia esce)

Scena 5°

Donna Rosa e detti

ROSA

        (entrando)   Chi successi? Haiu ‘ntisu li vuci di donna Tina.

PASQUALE

        Vuci?... Jastimi!...

ROSA

        All’ultimu... ‘U vidi  comu ti finisci?

PASQUALE

        ‘U sacciu comu finisci! Ca mi casca ‘a casa di ‘ncoddu. (cambiando tono e dandosi un atteggiamento galante)   Taliati ‘a me’ signura, ca pari ‘na picciotta schetta. Pari fatta di porcellana di maiolica. Gira, gira, fatti vidiri. Sei un mostro di bellezza. Dammi un bacio!

ROSA

        No... Mi fai affruntari!

PASQUALE

        Dammi un bacio, cedi, concedi. (le dà un bacio)

ROSA

        Si tu sapessi cu c’è statu!

PASQUALE

        Chi c’è stato?

ROSA

        Indovinalo. Ne hai parlato poco fa.

PASQUALE

        ‘U cavaleri Fucali?

ROSA

        Non lo puoi indovinare. Sono venute le signorine....

PASQUALE

        Matamé?!!!......

ROSA

        Matamè!...

PASQUALE

        Qua hanno stato?... E quando?

ROSA

        Cinque minuti fa.

PASQUALE

        Porca miseria porca! Allora anche di giorno escono!

ROSA

        Sono vinute per raccogliere ppa’ festa da’ Madonna.

PASQUALE

        E ci dasti del denaro?

ROSA

        Si, du’ liri!

PASQUALE

        Du’ liri?... Comu, ppa’ Madonna du’ liri ci dasti?

ROSA

        E quanto ci dovevo dare?

PASQUALE

        Dieci liri? Se c’ero io dieci lire ci davo!

ROSA

        Ma che ne sapevo io.

PASQUALE

        Porca miseria porca. Se sarebbi venuto più presto, l’incagliavo. Doveva essere un colpo di scena, di teatro. Questa è vostra moglie, questo vostro marito... Piacere... Piacere... Tatatà... In due botte era tutto fatto.

ROSA

        Sai che ti dico? A me mi hanno fatto una buona impressione. ‘A  nica diceva “chi bell’aria ca c’è cca”.

PASQUALE

        Così diceva?

ROSA

        Si!

PASQUALE

        ‘A  figghia, a figghia... Ppi forza!... Non me ne meraviglio. Sempri in casa ad ammuffire... Sempre casa e chiesa, chiesa e casa.

ROSA

        Pasquale, sai che di presenza non sono poi tanto brutte?

PASQUALE

        Brutte loro? Anzi, di vicino hannu ‘na bella luntananza! (vedendo arrivare il professore, il tenente, Alessi e Calenna)   Oh!... Ecco gli ospiti! (entrano in scena  il professore, il tenente, Alessi e Calenna)    Prego, favoriscano, signor tenente, professore... Vi presentu me’ mugghieri.

Scena 6°

Tenente, professore, Calenna Alessi e detti

ROSA

        Piacere.

PASQUALE

        Tenente Luigi Rossi.

TENENTE

        Signora!

PASQUALE

        Professore Barresi.

PROFESSORE

        Piacere!

PASQUALE

        Alessi, Calenna...

CALENNA

        E che ci presenti pure a noi?

ROSA

        Certo, certo, siamo vecchie conoscenze. S’accomodassero, prego.

PROFESSORE

        Grazie, grazie, signora... Grazie. Ah... Che bello... Che magnificenza... Che rose!

ALESSI

        Sfido, professore, la padrona di casa si chiama Rosa!... E quindi è una rosa

PASQUALE

        Spiritusu!...

PROFESSORE

        Tenente, tenente, guardi che bel panorama da queste parti!

TENENTE

        Oh, oh, oh... Che bel panorama!...

PASQUALE

        Cci piaci?‘Ntonia, ‘Ntonia, vieni qui. Pigghia i bicchierini e ‘na buttigghia di rosolio.

ANTONIA

        (che è entrata in scena durante la presentazione)   Pronti su’.

PROFESSORE

        Ah, ah, don Pasquale, bella ragazza.

PASQUALE

        Si, molto bellissima, solo che è cretina, vede? Ora dico, cretina sì, va beni, ma no quannu ci sunu ospiti.

TENENTE

        (ride)   Oh... Oh... Oh...

PROFESSORE

        (rivolto a donna Rosa)   Signora scusi se noi abbiamo approfittato della bontà di don Pasquale.

TENENTE

        La signora ci scuserà... Se non si abusa degli amici, Oh, oh, oh...

ALESSI

        Che cosa vedono i miei occhi don Pasquale!

PASQUALE

        Che vedono?

ALESSI

        Sigari e sigaretti di contrabbando, nazionali ed esteri.

CALENNA

        Professore, posso offrire?

PROFESSORE

        No, no, per carità. Non fumo né sigari né sigarette.

TENENTE

        (prendendo un sigaro)   Faccia un’eccezione, professore. Si suole dire “in compagnia prese moglie anche un frate”.

PASQUALE

        Bellu proverbiu. Mi accoppio alla sua diagnosi batteriologica.

TENENTE

        (guardando il panorama)   Lasciatemi... Lasciatemi...

PASQUALE

        Se ne vuole andare?... Dove?...

TENENTE

        Lasciatemi ammirare. Oh, oh, oh... Vi siete formato un vero nido, caro don Pasquale... Eh, professore?

PROFESSORE

        Bellissimu, virgiliano, come dicono i pedanti. (a donna Rosa)   Io, signora, sono, della provincia di Siracusa...

ANTONIA

        (ride)

PROFESSORE

        Anche la sua cameriera è della provincia di Siracusa?

PASQUALE

        No, lei è della provincia dei scimuniti. Vattene di là, vattene di là.

PROFESSORE

        ... Dunque... E perciò mi piaci di parrari e di sentiri parrari sicilianu. Lu criri ca quannu stava a Milanu, a Torino, ci suffreva? Appena era sulu, mi mitteva davanti allu specchiu e parlava a vuci auta in sicilano.

ROSA

        Puru iu ci suffreva, quannu accumpagnava me’ maritu ‘nta ddi parti, mi pareva ca parravanu ‘ngrisi.

PASQUALE

        Veru, veru è. Tanto è vero che certe volte ci dovevo fare la riduzione.

PROFESSORE

        Ah, ah, ah.... La tra...

PASQUALE

        La tra...

PROFESSORE

        La tra...

PASQUALE

        La tra ci facevo.

PROFESSORE

        Ma no, la traduzione!

PASQUALE

        La traduzione. Questa ci facevo.

ALESSI

        Certo. Anche la traduzione, perché vede, il nostro don Pasquale è uno specialista in tutto. Le sue attività sono molteplici...

CALENNA

        ... E filantropiche!

PASQUALE

        Ma quantu siti spiritusi! Non ci dia ascolto signor tenente. Qua, se lei si mette con questi ci rimette rando e sapone.

CALENNA

        Lo sa perché dice questo?

PASQUALE

        Perché?

CALENNA

        Perché non ci ha potuto persuadere a prendere moglie. Chistu è ‘u debuli dell’amico. ‘A  virità, c’è pronta una moglie per il tenente?

PASQUALE

        Ma leviti, va.

CALENNA

        Si guardi signor tenente, lo rovina per tutta la vita (risata generale)

PASQUALE

        Curri, curri quantu voi, sempri ccà t’aspettu!

ALESSI

        Javi ragiuni, don Pasquale, perché vede, signora, una persona arrivando ad una certa età diventa imbecille... (come chiamandolo)   Professore...

PASQUALE

        Professore, cu lei sta parrannu.

PROFESSORE

        Ah, dica, dica...

ALESSI

        Dicu... ‘Na persuna diventa imbecilli e può arrivare, macari, a maritarisi.

TENENTE

        Non esageriamo. Il matrimonio, secondo me, ha del buono.

PASQUALE

        Bravo, mi accoppio di nuovo con lei signor tenente. Vede, se io sarebbi capo di stato...

PROFESSORE

        Ah, ah, ah...

PASQUALE

        Chi fu?

PROFESSORE

        ... Fossi...

PASQUALE

        Siamo sicuri?... Appunto... Dico, se io sarebbi, fossi capo di stato, metterebbe una legge...

CALENNA

        Si?...

PASQUALE

        ... Che arrivati a venti anni, fimmini e omini, si dovessero sposare tutti obbligatoriamente come la leva. Che so, per esempio classe 1912, masculi e fimmini, visita e partenza, incocchiamento e avanti patria. E accussì nessuno sconcicherebbe le mogli degli altri.

ROSA

        Mio marito ha sempre ragione.

CALENNA

        Ma si dovrebbe trovare una donna come voi!

ANTONIA

        (rientra in scena con un vassoio e le tazzine di caffé)   Signora, ‘u café.

ROSA

        Ci dovete scusare ma noi trattiamo così, senza cerimonii.

PASQUALE

        Ma certo. Sono amici... Sono ormai di famiglia.

CALENNA

        E infatti io mi servo con le mie mani, ma prima, se posso avere l’onore, un caffé ppi donna Rosa.

PASQUALE

        No, no. Nun ci nni dari, nun ci nni dari.

CALENNA

        Ma perché?

PASQUALE

        Non nni voli!

CALENNA

        Ma perché? Appoggi almeno le labbrucce.

PASQUALE

        Non nni appoggia labbrucce. Poi di notti mi sballa e me la devo piangere io.

ALESSI

        Ma come, donna Rosa, vi fate imporre il regime da vostro marito?

TENENTE

        Oh, oh... Tra moglie e marito non mettere il dito!

PASQUALE

        Sentite picciotti, ma voialtri due non avevate un appuntamento?

ALESSI

        Nuautri dui?

CALENNA

        Ma veramenti no!

PASQUALE

        Come, veramenti? Avevate detto “accompagniamo il tenente e il professore e poi ce ne dobbiamo andare”

ALESSI

        Noialtri avevamo un appuntamento?

CALENNA

        Non hai capito,  Alessi? Ce ne dobbiamo andare.

ALESSI

        Ah, già. Avevamo un appuntamento e me n’ero scordato.

CALENNA

        Andiamo, andiamo via. (fa per andarsene e rivolgendosi al tenente che nel frattempo ha preso una tazza in mano)     Attento tenente. Questo è un caffé traditore. C’è una moglie nella vostra tazzina. Apriamo gli occhi (davanti all’uscita)   Tenente, all’erta.

TENENTE

        All’erta stò. (escono Alessi e Calenna)

Scena 7°

Detti meno Alessi e Calenna

PROFESSORE

        Gente allegra, Dio l’aiuta.

PASQUALE

        E che vuole professore stanno bene e pensano solo a divertirsi. Prego s’accomodi. Loro dicono che non hanno bisogno di donne perché ci piacciono, vede, le mogli degli altri mariti.

PROFESSORE

            Male, male.

PASQUALE

        Certe volte si fidano troppo. Devunu sapiri ca sei misi fa, Calenna si salvau ppi miraculu...

TENENTE

        Qualche avventura...

PASQUALE

        Si, ma di quella salata.

PROFESSORE

        Sentiamo, sentiamo.

PASQUALE

        Dunque, dicevo... Sei misi fa, aveva adocchiato ‘na mugghieri di ‘n craparu...

PROFESSORE

        ... Mandriano...

TENENTE

        Ah, capisco.

PASQUALE

        No  Adriano... Craparo... Professore!

PROFESSORE

        Don Pasquale, credete a me... Mandriano.

PASQUALE

        Se lo dite voi, professore, va beni. Un tizio, di nome... Adriano ca faceva ‘u craparu. Calenna ci faceva la cucca alla mugghieri...

PROFESSORE

        Ah, ah, ah... La corte!

PASQUALE

        ... La corte alla mugghieri. Tira di ccà, tira di dda, ‘u nostru... Adrianu si la squarò...

PROFESSORE

        ... Se ne accorse.

PASQUALE

        Appunto, se ne accorse... E ‘na bella matina si mise sulle tappe!

PROFESSORE

        ... Sulle tracce!

PASQUALE

        Sicuro, sulle tracce. Si avvolse in un pastrano... Cappotto e s’ammucciò.

PROFESSORE

        ... Si nascose. Don Pasquale vi pregu di italianizzare un poco, pirchì ‘u nostru tenenti non capisci nenti.

PASQUALE

        Non capisci? Mischinu, non lo sapevo! Dunca, signor tenente, si ammucciò... Si nascose arretu a ‘n catuso...

PROFESSORE

        ... Acquedotto!

PASQUALE

        Nientedimeno! A va’ professore, acquedotto senz’acqua!

PROFESSORE

        Va bene, senz’acqua.

PASQUALE

        Appena Calenna passò... Chiddu... Adriano... Sbiddica...

TENENTE

        Ah! Questo l’ho capito, sbellica, voce del verbo sbellicare... Ridere... (fa il verso della risata)

PASQUALE

        Ridiri? Si misi a chiangiri (fa il verso del pianto)   Pirchì a questo punto il craparu nesci un marruggiu sà, di quello con li ruppa...

PROFESSORE

        ... Randello, bastone nodoso...

PASQUALE

        ... Appunto, bastoni rupposo, ci fece fare mulinello (fa il verso)   e paah! ‘U sbagghia...

PROFESSORE

        Menu mali!...

PASQUALE

        ... E cci spaccò di ccà fino a qua... (indicando la testa da orecchio ad orecchio)

PROFESSORE

        ‘Nta testa?

PASQUALE

        ... ‘Nta testa. Si figurassi ca cci ficiru du’ palmi di retipuntu.

PROFESSORE

        ... Sutura!

PASQUALE

        Si e poi su’ stura.

TENENTE

        Io non so come possa accadere un fatto simile. Ma dove sono le donne? Si direbbe che in questa piccola città non ci siano altro che uomini. Le domeniche, sì, pare che esse vadano a messa, così, di buon’ora quando le persone civili sono ancora a letto.

PASQUALE

        Tenente lei deve considerare che questi  sono paesi terremotati. La gente, vede, è ancora sotto l’incubo del cataclisma. Non escono. Stanno intanati, intoppati.

PROFESSORE

        Don Pasquale, sentite, tornando al discorso di prima, alla mia età, mi pare assurdo parlare di matrimonio.

PASQUALE

        Che dice professore? Assurdo! Non è mai troppo tardi. Lei è a cottura giusta, cci lo dico io. Anzi, dopo che la gioventù ha corso la cavallina, che ha avuto il suo sfogo, che l’individuo...

PROFESSORE

        Cara signora, suo marito vuole tutti ammogliati. Si fa presto a dirlo...

PASQUALE

        ... E più presto a farlo! Basta capitare in buone mani. Signor tenente se qui lei vuole trovare le costumanze del continente, lei su’ leva da’ testa. Lei qui trova persone serie, persone basate, loquaci, con forti doti. Sordi che hanno qua, che uno ci può dire a un certo momento al governo: tante grazie del vostro grado di tenente,  di capitano, di quello che è, non servo più a nessuno e campo felice.

PROFESSORE

        E già, e già!

PASQUALE

        Basta capitare in buone mani.

TENENTE

        Si, si, ma precisiamo don Pasquale mio, dove sono le ragazze da marito?

PASQUALE

        Come dove sono?

TENENTE

        Non se ne vede mai nessuna per le vie. Le case sembrano fortezze, coi portoni chiusi, con le invetriate serrate. Dobbiamo prenderle d’assalto?

PASQUALE

        S’assittassi ccà (lo fa sedere vicino a sé)   Facciano bene attenzione... (sottovoce ma con enfasi)   Du’ sore...

TENENTE

        Due monache?

PASQUALE

        No, due sorelle congiunte...

PROFESSORE

        ... Germane...

PASQUALE

        No, siciliane sono, di qua vicino, della provincia di Catania.

PROFESSORE

        Si va bene... Germane.

PASQUALE

        Se lo dice lei. Senza patri, senza matri, senza parenti stritti... D’età giusta... Ppi tutti e dui!... Capiti? Accettabili! ‘A casa china di lu beni di Diu. Cantine ccu vino di ogni geniri. L’ogghiu ‘u jettunu, ‘u vinu su’ vivunu... Poi magazzini chini di frumentu, di favi, ciciri, linticchi, fasola poi giardini d’aranci, mannarini, limuna... ‘n palazzu anticu ca è ‘na magnificenza, di epoca settecento, settecentocinquanta...

PROFESSORE

        E la prosapia?

PASQUALE

        E’ morta, è morta l’anno scorso, poverina.

PROFESSORE

        Ma no, la discendenza, insomma la stirpe.

PASQUALE

        Ah, ah... D’Angiò

PROFESSORE

        Carlo?...

PASQUALE

        No, Federico...

PROFESSORE

        Quale Federico, don Pasquale?

PASQUALE

        Federico Barbarossa.

TENENTE

        Ma non si potrebbe vedere una fotografia?

PASQUALE

        No, no. Mi dispiace. Fotografie per volonta del genitore morto non ne possono circolare. Ci posso fare vedere qualche radiografia.

PROFESSORE

        E che ne facciamo, don Pasquale?

PASQUALE

        Come che ne faciamo? Possono vedere la struttura salutiva, delle ossa.

PROFESSORE

        Ma chi semu cani? Sentite, la cosa più importante è questa: come si fa ad avvicinarle?

TENENTE

        Una presentazione è presto fatta.

PASQUALE

        Si, una parola. Lì è il pusillis. Le ragazze sono ritrose, non abituate a ricevere estranei in casa. L’incontro deve avvenire così, senza scannaliarle, senza scandagliarle...

PROFESSORE

        Ho capito, ho capito, senza scandalizzarle.

TENENTE

        Ohibò! E perché dovremmo scandalizzarle?

PROFESSORE

        Sentite, don Pasquale, non si potrebbe andare a trovarle a casa, per esempio, che so, con la scusa di affittare una camera.

PASQUALE

        Si, ci mittemu ‘u si loca... Quelle non affittano.

ROSA

        Certo, professore, che ci pare? Quelle sono ragazze sole...

PASQUALE

        Quelle ci fanno insaiare i cani. Hanno due mastini napoletani....

PROFESSORE

        Alla larga.

TENENTE

        Ma allora come si fa?

PASQUALE

        Vediamo, cerchiamo... Cerchiamo (quasi gridando)   ‘U terremotu. (a questo punto vi è una scena di panico temendo che ci sia davvero il terremoto. Il tenente va a rintanarsi sotto il tavolino)

ROSA

        Mamma mia ‘u terremotu!

PASQUALE

        Signor tenente... Ma unni è ‘u tenenti? Ma che fa vi siete spaventati? Dicevo facciamo finta che noi rappresentiamo una commissione per verificare i danneggiamenti del terremoto.

PROFESSORE

        Caspita! Neanche Archimede!

ROSA

        Bravo Pasquale.

TENENTE

        Uomo geniale.

PASQUALE

        Uomo Pasquale. Facciamo così: lei tenente si spogli...

TENENTE

        Mi spoglio?

PASQUALE

        Dico, si spoglia, si veste in borghese per non dare nell’occhio, giusto?. Lei professore va bene così. Si porti un bel tacchino...

PROFESSORE

        Si ... ‘u spinnu!

PASQUALE

        No, no, tacchino per prendere appunti!

PROFESSORE

        Ah, il taccuino.

PASQUALE

        Io intanto faccio di scorta.

TENENTE

        Certo, don Pasquale. Lei non si deve allontanare di un passo. Benissimo, allora restiamo per domani.

PASQUALE

        Domani? No, no, il ferro si batte mentre è caldo. Loro intanto se ne vadano che io fisso l’appuntamento. Ci rivedremo... Fissa lei?

PROFESSORE

        No, fissa lei.

PASQUALE

        Allora ci rivedremo alle ore 16,30 davanti al caffeMonterosa.

PROFESSORE

        Benissimo don Pasquale.

PASQUALE

        Mi raccomando, puntuali.

TENENTE

        La ringraziamo signora dell’ospitalità...

ROSA

        Per carità. Auguri signor tenente e anche a lei professore tanti auguri.

PROFESSORE

        Au revoir, madame.

PASQUALE

        Au revoir, attaché, attaché... (nel frattempo il tenente  ed il professore sono usciti e don Pasquale rimasto insieme ala moglie si porta al centro della scena e declama le parole successive come se stess scrivendo una lettera)   Gentilissime, carissime e amabilissime signorine Matamé, con l’occasione della presente vi comunico che avrò l’onore di essere ricevuto alla loro presenza per sottoporre importante evento della massima importanza. Mi sottopongo e mi sottoscrivo Minnedda Pasquale fu brigadiere di finanza.

FINE DEL PRIMO ATTO

       

       


ATTO 2°

Casa di campagna delle sorelle Matamé. Ampia stanza con tavolo nel centro. Carta scolorita alle pareti. In fondo, sopra la finestra, larga lesione prodotta dal terremoto, riparata alla meglio con gesso. Seggiole impagliate, una credenza con oggetti di porcellana e di cristallo. Porta di entrata a destra; a sinistra porta delle stanze interne.

Scena 1°

Don Ninu e don Pasquale

NINU

        (entrando)   Trasissi!.... Trasissi!... S’accumudassi!... Vaju a chiamari li signorini.

PASQUALE

        Diciticci ca non c’è primura.

NINU

        (esce per andare verso le stanze interne)

PASQUALE

        Comu si cci ponnu védere ccà dintra, in questa tana, in questa topaia. Si m’arrinnesci ca m’arrinnesci.

Scena 2°

Vennira, Rica e don Pasquale

VENNIRA E RICA

        Buongiorno, don Pasquale!

PASQUALE

        Ohhhh.... Signorine amabilissime! Ho l’onore di riverirle e chiedo scusa del disturbo.

VENNIRA

        Ma chi dici?

RICA

        Anzi, ci fa piacere.

PASQUALE

        Non potevo dubitare della loro amabilità e signorilità autentica.

VENNIRA

        Prego, lei ci confonde.

PASQUALE

        No, no. Quello che si deve dire si deve dire.

RICA

        Perché non si siede piuttosto?

PASQUALE

        Grazie signorine, grazie, con piacere...(si siede)  Dunca, forse ‘sta vota è  fatta... Tra pocu verrà ‘a commissioni ppi la costatazione dei danneggiamenti del loro terremoto tellurico.

VENNIRA

        Ma caro don Pasquale, nui semu confusi ppi lu so’ ‘nteressamentu nei nostri riguardi... E perciò non sapemu, mancu, comu cci dobbiamo cumpurtari. Che cosa dobbiamo preparare pp’i commissari, chi so, un poco di caffé...

PASQUALE

        No, no, signorina...

VENNIRA

        ... Du’ viscotta...

PASQUALE

        Nenti, nenti...

VENNIRA

        ... Un pò di cioccolata...

PASQUALE

         Per carità, sa? I commissari sono forastieri. Va bene che sono amici miei, ma non sappiamo mai come la prendono, eh? Possono credere che ci offriamo dei bibite e delle cose per ottenere di più.

RICA

        Ah, si?..

PASQUALE

        Come no, signorina? Corruzione di funzionario nell’atto del funzionamento delle sue funzioni. Qua finisce che ce ne andiamo tutti in galera, sa?

RICA

        Cosi di pazzi, don Pasquale, noi ci rimettiamo sopra di lei.

PASQUALE

        Prego, prego, loro mi rivolgono queste gentilezze e io mi pento di non averle conosciuto prima (le Matamé ridono) . Qualche volta capitandomi di vederle in chiesa, in un agnone, in un angolino, domandavo al sagrestano: scuserebbe, chi sono quelle donne tutte intoppate (le Matamé ridono ancora). “Come non le conosce? Sono le signorine Matamé! Gente per bene, religiose, ricche”

VENNIRA E RICA

        Noooo!!...

PASQUALE

        A vaia no! Ricche fino all’ultima temperatura.

VENNIRA

        Ca quali ricche, che vannu dicennu?

RICA

        Lassatila parrari a’ genti, don Pasquale.

PASQUALE

        Si, va bene. Lasciamoli parlare, lasciamoli parlare. (a Vennira piano)   La mandi via a sua sorella, scusi. (Riprendendo lo stesso tono)   No, dico, poi le incontravo spesse volte dopo la missa nella strada, tutte incoponate, taciturne, meste e ‘u cori m’addivintava nicu, nicu, nicu, piccolo. Mi veniva pure di piangere.

VENNIRA E RICA

        Mischinu!

PASQUALE

        Certe volte mi volevo slanciare, avvicinarle e dire “ma che fu, signorine, posso essere utile in qualche cosa?”(a Vennira piano)   La mandi via per favore.

VENNIRA

        Rica....

RICA

        Si....

VENNIRA

        Col permesso di don Pasquale, vai a vedere se c’è ‘u zu Ninu che ci debbo dire una cosa della massima importanza.

RICA

        Chiedo scusa don Pasquale...

PASQUALE

        Chi fu?

RICA

        Me ne devo andare di là perché mi aspettano.

PASQUALE

        Che fa, se ne va?

RICA

        E sì...

PASQUALE

        Mi dispiace!

RICA

        Con permesso don Pasquale.

PASQUALE

        L’aspettu ppi lu secunnu turnu. Arrivederci. (Rica esce)

Scena 3°

Vennira, don Pasquale

VENNIRA

        Vidissi, don Pasquale, nuautri, iu e me’ soru, me’ soru e iu, semu comu du’ animi in un corpu sulu.

PASQUALE

        E me lo immagino, signorina, lei mi pari ca è la maggiori?

VENNIRA

        La maggiore...

PASQUALE

        E so’ soru la minore?

VENNIRA

        La minore. Chiddu ca dicu iu, dici idda chiddu ca fazzu iu...

PASQUALE

        ...’U fa idda stissa... Cumprennu puru ca faciti ‘na vita troppu sulitaria, troppu pellegrina, rinchiusi cca intra, intanati...

VENNIRA

        Virissi, don Pasquale, a mia ‘u picca mi basta... ‘U troppu mi superchia.

PASQUALE

        Si, ma non si vivi di sulu pani... E tuttu chistu ‘u sapi pirchì? Pirchì ‘nta ‘sta casa ha mancatu l’omu... Un parente, che so... Un fratello... Un cugino, un cognato... Che so... Un marito!

VENNIRA

        Ohhhhh!!!.......

PASQUALE

        (Tra sé)   Qua siamo, cede, cede. (Rivolto a Vennira)   Voglio dire, signorine, che in casa l’uomo non deve mai mancare... Un uomo affettuoso, onesto...

VENNIRA

        M’hanno ditto, don Pasquale, ca l’omini su’ tutti birbanti...

PASQUALE

        Mascalzoni! Traditori! ‘U capisciu, signurina, ma ci su’ macari chiddi boni.

VENNIRA

        Si va beni, ma non mi parrassi di omini a mia, pirchì mi veni macari d’arridiri... (ride)

PASQUALE

        Ci veni d’arridiri?... Sarebbi megghiu ca nun ridissi...

VENNIRA

        Don Pasquale, se sapesse!

PASQUALE

        Che fu?

VENNIRA

        Si lei sapissi quanti partiti haiu avutu...

PASQUALE

        Assai?...

VENNIRA

        ‘U segretariu comunali pigghiau ‘na cotta ppi mia.

PASQUALE

        E pirchì su’ lassau scappari, scusi?...

VENNIRA

        ‘U sinnacu ppi gilusia ‘u fici trasferiri.

PASQUALE

        Unni?

VENNIRA

        Luntanu, luntanu.

PASQUALE

        E certu, ‘u capisciu, puvureddu... E dopo questo partito?

VENNIRA

        Tanti altri.

PASQUALE

        Per esempio?

VENNIRA

        ‘U cumannanti di li guardii, ‘u medico condottu, ‘u veterinario do’ comuni, ‘u dutturi do’ macellu...

PASQUALE

        L’accalappiacani...

VENNIRA

        No. L’accalappiacani, no!

PASQUALE

        Comu no? Chiddu ancora ‘a va circannu. Di ‘ssu passu, signurinedda,  si stava liquidannu tuttu ‘u municipiu!... Signorina, ‘i lassassi iri ‘i comunali, ascolti il mio consiglio, ca fra l’autri cosi su’ comuni... E si orienti, chiuttostu, verso gli studi, verso la storia, la geografia, la fisiologia, la tavola pitagorica...

VENNIRA

        Ma che dice, don Pasquale?

PASQUALE

        Comu chi dicu? Signurinedda ho conservato per lei un uomo fresco... Un professore di lettere... Allittratu!

VENNIRA

        Don Pasquali, ormai sugnu finuta, depressa. Sugnu paga.

PASQUALE

        Ma chi paga? Signurina, chi voli pagari?... Cca è tutto gratis...! Non s’avvilissi! Non s’avvilissi... Non s’arrinnissi alla vita... Appena a lei si ci adduma un pospiro, pigghia a focu sula sula... Addiventa ‘na vamparigghia. Lei è ancora tenera, citrigna... Tutta muddicuni (Vennira ride)   Sta ridennu?... ‘U viri ca sta ridennu? Lei è ancora potabile. Si facissi un giro!... Mi lasci osservare... Si mitti di profilo... Accussì... Di faccia, di prospetto... Nenti, nenti... Non c’è nenti da fare, sempre ‘a stissa è.

VENNIRA

        Ma la genti chi possono pinsari?

PASQUALE

        Ma che debbono pensare, signorina? Cuntenta lei, cuntenti tutti.

VENNIRA

        Ma a me’ soru non la pozzu lassari sula... Capirà, idda non è stata mai addumannata...

PASQUALE

        Percamora pensiamo a lei ca è la più grande. Doppu damu focu a so’ soru.

Scena 4°

Detti e Rica

RICA

        Vennira, col permesso di don Pasquale, ci sono persone che ti debbono parlare.

VENNIRA

        Vaiu. Con permesso, don Pasquale, vi lassu l’incomodo...

PASQUALE

        No, s’u purtassi!

VENNIRA

        ... Vinissi a pigghiarisi ‘u café da nui, stasira. (esce)

Scena 5°

Rica, Don Pasquale

PASQUALE

        Non mancherò, grazie... Signorina, ora tocca a lei... Sutta.

RICA

        Me’ soru v’ha fattu ‘tantu di testa, no? Cunta sempri guai.

PASQUALE

        Avemu parratu del più e del meno... Di cose frivole, aliene, di commisarii, di terremoti, di fessure, di spacche...

RICA

        Facistuvu beni a parrari ccu idda ca è chiù vecchia!

PASQUALE

        Ah, si? Di quantu vi differiti?

RICA

        Di un sulu annu! M’ha fattu sempri di matri.

PASQUALE

        Capisciu, lei è la minore.... S’avvicinassi, s’avvicinassi... Pirchì tutta ‘sta distanza? Cci pozzu veniri patri.

RICA

        Ma ch’a fari, don Pasquali?  (ride)

PASQUALE

        Dicevu, ca comu minore, lei duvissi dari l’esempiu alla maggiore... (Rica ride)   Cede... Cede macari idda.

RICA

        Don Pasquali, mi devi scusari, (ride)   ma iù ‘u viru e mi veni d’arridiri.

PASQUALE

        Ride lei? E chi duvissi diri iu? (parlando tra sé)   Che laria ‘nta facci!

RICA

        ‘U sapi comu ‘u chiamanu? Matri!... mi vergognu!

PASQUALE

        Comu mi chiamanu? Parrassi.

RICA

        Para...

PASQUALE

        Paralumi...

RICA

        Para...

PASQUALE

        Parafulmini...

RICA

        Para...

PASQUALE

        Paracarru...

RICA

        Para...

PASQUALE

        Paraninfu!

RICA

        Si, paraninfu!

PASQUALE

        ‘U sacciu, signurina, e chi cci fa? Chi fazzu di mali? Iu fazzu beni all’umanità! Ora dicu, lei chi si cridi ca ‘u paraninfu è ‘na cosa moderna, ‘na cosa contemporanea? ‘U paraninfu si perdi ‘nta notti dei tempi... Prima assai di quannu c’erunu ‘i canonici di lignu... Va, insomma... Prima di Noé. A lei, cci l’hannu dittu mai ca l’omu discendi direttamenti dalla scimmia? Comu si potrebbe dimostrare... Lei, signorina è figghia... Di Adamo! Cu fu ca cci desi la mela ad Adamu ppi mezzu di Eva?

RICA

        ‘U sirpenti!

PASQUALE

        ‘U sirpenti, virissi... Cioé del primo paraninfo della storia dell’umanità.

RICA

        Si, don Pasquali, però fussi megghiu nun parrarini, nuautri avemu datu un addio al mondo.

PASQUALE

        Quali addiu, signorina... Ppi l’amuri di Diu... Arrivederci lei devi semmai dire... Lei è comu l’edera, appena s’attacca non si spiccica chiù. Lei, pari sicca... Ma alla prima annaffiata, unchia, unchia comu un lappuni e poi sboccia come un gelsomino. Mi meravigghio anzi, come un gelsomino come a lei non sia stato ancora ciaurato e cogliuto.

RICA

        Chi dici don Pasquali?

PASQUALE

        Oh! E’ stato cogliuto? Iu ‘u dicu ppi lei... A ‘st’ura duveva essiri mugghieri filici e matri di numerosa prole.

RICA

        Si sapissi don Pasquali quanti partiti haiu avutu.

PASQUALE

        ‘U sacciu.

RICA

        ‘U sapiti?

PASQUALE

        Dicu... Lo immagino!

RICA

        ‘U segretariu comunali s’havia pigghistu ‘na cotta ppi mia!

PASQUALE

        E pirchì non su maritau, signorina?

RICA

        Pirchì ‘na certa pirsuna, ppi gilusia ‘u fici trasferiri.

PASQUALE

        ‘U sindacu….

RICA

        E comu ‘u sapiti?

PASQUALE

        Certi cosi dilaganu...

RICA

        E poi tanti autri: ‘u cumannanti di li guardii, ‘u diritturi do’ macellu, ‘u veterinariu comunali...

PASQUALE

        Signurina, dassi retta a mia, si dimittissi dal comune e s’aggrigassi alle forze armate.

RICA

        Chi voli diri don Pasquali?

PASQUALE

        Du’ strisci nei spallini e ‘nte pusa... Alto, giovane, bello... Mangimi mangimi. Tenenti di fanteria...

RICA

        Si, don Pasquali, però nun pozzu lassari a me’ soru, non è mai stata addumannata di nuddu, non pozzu abbannunarla...

PASQUALE

        So’ soru, so’ soru... Ma chi po’ pritenniri al massimo? Iu sugnu ‘a ranni e devu nesciri doppu?... E va beni, prima pinsamu alla maggiore e poi alla minore... (Entra Vennira)   Signurini, tolgo il disturbo!

RICA

        E chi fa si nni va, don Pasquali?

PASQUALE

        Si, vaiu a pigghiari li cummissari... E’ l’ura.

VENNIRA

        Vi ringraziu don Pasqualeddu!

PASQUALE

        Signurini, riverisco, mi pari di vidirli...

RICA E VENNIRA

        Unni?

PASQUALE

        In un bel giardino...

RICA E VENNIRA

        Si!...

PASQUALE

        ... Zoologico... Matri chi su’ lari (esce)

Scena 6°

Vennira, Rica, Ninu

VENNIRA

        (Chiamando)   Zu’ Ninu, zu’ Ninu!

NINU

        (Entrando)   Alli cumanni di li me’ patruni.

VENNIRA

        Venunu chiddi di lu terremotu... Ccu don Pasquali Minnedda.

NINU

        Pirchì?

VENNIRA

        Ppi li danni. Dici ca lu guvernu paga.

NINU

        Ppi cuscenza, cca, danni nno ci nni foru. Qualchi spacca, qualchi scurciatina di ‘ntonacu... ‘U governu voli pagari? Tantu megghiu.

VENNIRA

        Badati, casu mai vi chiamassiru e vulissiru sapiri, duviti rispunniri: “Ora non si vidi nenti, tuttu è riparatu... Doppu quasi diciottu misi... Ma li guasti foru ranni!” ...Accussì duviti rispunniri.

NINU

        Haiu caputu voscenza. Ma iu, bedda matri, vidennu veniri a don Pasquali, mi crideva ca vinissi ppi tutt’autru, ssu cristianu di don Pasquali. Iu avìa pinzatu... E fussi ‘na cosa bona, signurina ppi tutti e dui. Lu dicemu sempri ccu me’ mugghieri. Mancu si fussiru monachi di casa. Ccu tanta bedda robba! ‘U sapi voscenza chi arti fa ssu cristianu? Ccu fini santu e giustu, cummina matrimoni.

VENNIRA

        L’haiu ‘ntisu diri.

NINU

        Lu sannu tutti. E iu e me’ mugghieri nni erumu felici: su si cci metti don Pasquali!... ‘Nveci!

VENNIRA

        Veni ccu la cummissioni. Non vi scurdati di chiddu ca v’haiu raccumannatu.

RICA

        Iemu a cangiarini li vistiti. Chi nni facemu truvari accussì? Chiddi su’ du’ furasteri. Chi ponnu diri? ‘Sti signorini non hannu bisognu... E ccu ‘sta scusa non dunanu nenti. Allura è meghiu farini truvari tanticchiedda malamenti (rivolta allo zu’ Ninu)   E vui ricurdativi, casu v’addumannassiru... Ora nun si vidi nenti...

NINU

        Siddu mi cridunu...

VENNIRA

        Pirchì... Chi diciti minzogna? Danni, lu terremotu, cca, nni fici... Picca o assai, sempri danni su’. Iamuninni (escono)

Scena 7°

Ninu, poi Don Pasquale, il Tenente e il Professore

NINU

        Lu Signuri duna li viscotta a cu’ nun havi denti! Comu si ponnu vidiri suli, non invitanu amici, non vannu a tiatru, a festi... Iu sacciu sulu ca ppi ‘npedi di cavulu, ppi ‘na lattuca, ppi ‘na testa d’accia, mi fannu li cunti comu si si si trattassi di un tesoru (busssano)   Veni... Veni... (va ad aprire)    Avanti, avanti. (entrano don Pasquale, il Tenente e il Professore)

PASQUALE

        Permesso, si può? (salutando)    Ziu Ninu...

NINU

        Sabanadica.

PASQUALE

        (presentando)   Questo è il signor commissario numero uno e questo è il signor commissario numero due.

TENENTE E PROFESSORE

        Buongiorno!

NINU

        Benediciti lor signori. Voscenza vidunu? Ora non si vidi nenti, ma si avissiru vinutu du’ minuti doppu o’ terremotu, i mura eranu spaccati finu ‘nterra.

PASQUALE

        Si, ziu Ninu, nun c’è bisognu delle vostre illustrazioni. I signori commissari conoscono a perfezione tutte le buche, le incaglie prodotte dal terremoto di origine tellurica.

NINU

        Vaiu a chiamari li signurini.

TENENTE

        Facciano col loro comodo.

PASQUALE

        Facissiru col loro comito.

NINU

        (esce)

Scena 8°

Detti meno Ninu

TENENTE

        (con espressione che tradisca la delusione)   Ma qui caro don Pasquale, trovo una casa alquanto diroccata.

PASQUALE

        E va bene signor tenente, lei chi ci pareva di dovere truvari una reggia? Qua ci sono dei palazzi che parono dei regge, ma non sono questi, vero professore?

PROFESSORE

        Ah, si, si, proprio vero.

TENENTE

        Eh, eh, già, già. (si alliscia i baffi)

PASQUALE

        Professore, il tenente si alliscia i baffi.

TENENTE

        (impaziente)   E intanto non vengono più.

PASQUALE

        Premura ci havi.

PROFESSORE

        Eh già.

PASQUALE

        Ha premura pure lei, professore?

PROFESSORE

        Io premura veramente non ne ho e ricordatevi don Pasquale che dovete pensare a tutto voi. Dunque, ditemi ‘na cosa, la piccola la sceglierà certamente lui.

PASQUALE

        Credo di sì, credo di sì.

PROFESSORE

        Vuol dire che io mi accontenterò di quella che rimane.

PASQUALE

        Benissimo. Vuol dire che questa casa ci viene a toccare a lei. Qua lei ci deve stare come come uno sceicco. Mi pare che lo vedo il professore, coricato, disteso sotto un bell’albero, in pantofole, cca’ pipa ‘nta vucca, ‘n vocabulariu ‘nte manu.

PROFESSORE

        ‘U vocabolariu?

PASQUALE

        Certu, ‘u vocabulariu, havi tempu a leggiri, una bella cicaledda pusata ‘nto ramu ai piedi dell’albero ca fa zzzzzz...

PROFESSORE

        Bello, bello!

PASQUALE

        Un paradiso terrestre. Io professore, se ci permette, mi vengo ad istallare qui e ti saluto...

PROFESSORE

        Magari! Ppi mia tantu piaciri, si figuri don Pasquale.

PASQUALE

        Veda, veda, osservi da questa parte... Là in fondo, vede che bel giardino con i piedi di limone?...

Scena  9°

Detti e Ninu

NINU

        (che nel frattempo è rientrato)   No, no. Chissi su’ tutti aranci, ‘i limuna sunu chiù sutta, patruni miu.

TENENTE

        Un bel posto, capperi!

NINU

        No, chiappiri nun ci nni sunu.

PASQUALE

        No, zio Nino, dite garson...

NINU

        Gazzusi?... E cu cci porta ‘i gazzusi?

PASQUALE

        Gente campestre, che vuole? Ditemi una cosa zio Nino...

NINU

        Cumanna patruni miu.

PASQUALE

        Ditemi. Qua c’è caccia?

NINU

        Comu no? Cunigghi, lepri... Ogni tantu cci preparu ‘a chiaccula...

TENENTE

        Ah, la fiaccola.

PROFESSORE

        No, cappio, cappio...

NINU

        ... E ni pigghiu unu, ddui... Chiddi ca capitanu e ci li portu a li signurini. Poi ammazzu quarchi pirnici, quagghi...

PASQUALE

        ... Mammiferi.

NINU

        No, no, quali fiammiferi?

PASQUALE

        Zu’ Ninu, zu’ Ninu andatevene che non abbiamo più bisogno dei vostri ragguagli.

NINU

        Sissignura, quagghi.

PROFESSORE

        (ride)

PASQUALE

        ... E torna!

NINU

        Vossignoria ci avi ‘a diri ca quannu ‘a terra si spaccau li casi si nni calaru. Nenti ci ristò a li poviri signorini. Campanu ppi lu bon cori di li vicini.

PASQUALE

        Si zio Nino, si zio Nino.

NINU

        Ci arristaru sulu l’occhi ppi chiangiri. Li vidi ‘sti du’ biduni?

PASQUALE

        Chi sono?

NINU

        Vado in caserma de’ surdati a pigghiarici ‘u ranciu e’ signorini.

PASQUALE

        Nientedimeno!

PROFESSORE

        (ridendo)   Oh, Signore!

Scena 10°

Vennira, Rica e detti

VENNIRA E RICA

        (rientrano in scena con abiti alquanto sgualciti in modo da apparire orribili)   Eccoci qua signori commissari.

PASQUALE

        (portandosi le mani ai capelli)   Madona mia e come si sono combinate!

TENENTE

        Dite alle vostre padrone che noi le aspettiamo.

VENNIRA

        Semu nui.

TENENTE

        Ohibò, dite alle signorine Matamé che siamo qui ad aspettarle.

RICA

        Le signorine Matamé siamo noi.

PROFESSORE

        (stupito)   Ihhh....

TENENTE

        Don Pasquale sono loro le signorine Matamé?

PASQUALE

        Si, si, ma sa, sono feriali. Scherzo, scherzo. Hanno voluto scherzare.

PROFESSORE

        (ridendo)   Bello scherzo!

PASQUALE

        Ma chi me l’ha fatto fare?

TENENTE

        (seccato)   Se sono le signorine Matamé... Ci presenti... E facciamola finita.

PASQUALE

        La signorina Rica Matamé, la signorina Vennira Matamé.

VENNIRA

        Piaciri, signuri commissari. Si volunu passari dda banna ci facciu vidiri tuttu ‘u dannu. ‘Na rovina di cca, ‘na rovina di dda...

TENENTE

        Ma cosa vuole che veda. Qui è tutto una rovina.

PROFESSORE

        (rivolta a Vennira)   E lei signurina, mi scusi, è la maggiore?

VENNIRA

        Sissignuri!

PROFESSORE

        (sottovoce a don Pasquale)   Don Pasquali e chista fussi chidda ca mi duveva spusari iu?

PASQUALE

        Si, ma non si scuraggiassi, ca ccu ‘na bona rituccata veni bona!

PROFESSORE

        Ma chi rituccata, don Pasquali, cca s’avissi a cuminciari de’ fundamenta.

PASQUALE

        Ci pari bruttina, non è veru?

PROFESSORE

        Bruttina? Madonna di lu Carminu!

VENNIRA

        Mi raccumannu signori commissari semu du’ fimmineddi suli e ‘nmenzu ‘na strata.

PASQUALE

        Fate la carita... Ca fussi cosa... Ma come vi siete combinate? Che non solo siete cose di museo, ma ccu ‘sti vestiti siete cose di essere bruciate col petrolio...

TENENTE

        Non dubiti, non dubiti, riferiremo. In quanto a voi, don Pasquale siete un imbecille, cretino, cretino, cretino e non aggiungo altro.

Scena 11°

Cutugnu e detti

CUTUGNU

        Qua siete? Finalmente vi truvai.

PASQUALE

        Ma che successe?

CUTUGNU

        Comu chi successi? Mio compare Basile ha avuto quattro figli in cinque anni e mia moglie in sei anni manco uno. Ma pirchì m’a maritai allura? Si po’ sapiri pirchì m’a maritai?

PASQUALE

        Pezzo di bestia che non siete altro, che forse abbiamo contrattato di avere un figlio?

CUTUGNU

        Ah, così ragiunati? Signori miei, ppi scrupulu di coscienza, si non siti maritati non vi faciti lusingari di chistu pirchì ha consumatu menzu paisi.

PASQUALE

        Ma ‘nsumma, si pò sapiri chi vuliti di mia?

CUTUGNU

        Un figghiu.

PASQUALE

        Di mia? E facitivillu fari di una altro

CUTUGNU

        E allura assaggiassi chistu... (si avventa su don Pasquale con un bastone. Ne nasce un parapiglia nella scena. Il tenente e il professore riescono ad immobilizzarlo e a spingerlo fuori dalla scena)

TENENTE

        Togliamo il disturbo. (al professore)   Possiamo andare collega. (a don  Pasquale)   In quanto a voi don Pasquale vi ripeto che siete un cretino, cretino, cretino  e imbecille. (il tenente e il professore escono)

VENNIRA

        Mi raccumannu signori commissari.

PASQUALE

        Ma chi cummissari e cummissari! ... Chiddi eranu du’ mariti...

VENNIRA E RICA

        Du’ mariti?

PASQUALE

        Du’ mariti, sissignura.

RICA

        E tu ‘u sapevi e non mi dicisti nenti?

VENNIRA

        E tu ca t’avevi misu d’accordu cu iddu.

RICA

        Tu prima di mia!

VENNIRA

        Si ti virissi quantu si’ brutta!

RICA

        Si ti guardassi allu specchiu quantu si’ laria!

PASQUALE

        Auh! Non faciti complimenti ca siti una chiù laria e brutta di l’autra.

FINE DEL SECONDO ATTO


ATTO 3°

Stessa scena del primo atto.

Scena 1°

Don Pasquale e donna Rosa

PASQUALE

        (disteso sulla seggiola a dondolo, fuma la pipa; tiene gli occhi chiusi. Li apre di tanto in tanto)   Cretino, cretino, cretino....

ROSA

        (seduta di faccia al marito, dondola la seggiola, quasi con stizza)   Ma chi hai?... Chi successi? Parra!

PASQUALE

        Non mi può paciri, signuri mei, mi dissi tri paroli di commiato e si commiatò. “Cretino, cretino, cretino e non aggiungo altro.”

ROSA

        Ma cui, ‘u professuri?

PASQUALE

        Ma quali prufessuri, quali prufessuri! Quello è un angelo, un galantuomo. Chiddu, puvureddu, si misi a ridiri e basta.

ROSA

        Ma allura di cui stai parranu, du’ tinenti?

PASQUALE

        ‘U tinenti! ‘U tinenti! Il tenente dei miei stivali. Cretino, cretino, cretino, tre volte. Mascalzone! Ma su ‘u viru!

ROSA

        Ma chi si’ pazzu? Ti vui cumprumettiri? Ti l’haiu dittu tanti voti: “Fatti l’affari da’ to’ casa”....

PASQUALE

        Cretino, cretino cretino e non aggiungo altro.

ROSA

        ... Mischinu, forsi chiddu si crideva di truvari qualchi bedda carusa.

PASQUALE

        Ma chi si duveva aspittari? Cosa si doveva aspettare? Ci fu un nomento ca ni vistimu e non ni vistimu.

ROSA

        Ma chi ci parsiru brutti assai?

PASQUALE

        Brutti? Cosi zoologici... Si tu l’avissi vistu!... Du’ strascinati, du’ lavannari. Una chiù brutta di l’autra.

ROSA

        Maria!... Maria... Ma allura ppi forza... Aveva ragiuni ‘u tenenti di ‘nfuriarisi, eh, scusa!

PASQUALE

        Ma cu dici di no? Certu, si cci presentanu du’ mostri di quella fatta... E ci sautanu ‘i vermi maligni... Ma ci puteva fari ‘na bella risata comu fici ‘u professuri. Inveci, no, mi spiattella ‘nta facci di seguito: cretino, cretino, cretino e non ‘a fineva chiù. Ma quantu cretini mi dissi?

ROSA

        Basta, basta, lassalu stari. Quanti voti ti l’haiu ‘a diri di non t’ammiscari chiù ‘nta ‘sti cosi.

PASQUALE

        Questo matrimonio doveva fare scruscio in tutta l’europa, doveva fare! Ahi, ahi...

ROSA

        Chi è, chi fu?

PASQUALE

        Ahi...

ROSA

        Chi hai?

PASQUALE

        Il dito!

ROSA

        Quale dito?

PASQUALE

        Questo qua, il sinistro. Sarà stato nella confusione. Sarà stato sicuramente un colpo di bastone di Cutugno. Poi vorrebbe sapere cu è ca me l’ha mandato dai Matamé? Come mi ha scovato? Ahiai..

ROSA

        Vieni qua che ci facciamo un bell’impacco. (chiamando)   ‘Ntonia, ‘Ntonia, facci un poco di pani cottu o’ patruni.

ANTONIA

        (da dentro)   Co’ pomodoro?

PASQUALE

        Sì, col parmigiano, macari, scimunita. Un impalco fisioterapico per il dito.

ROSA

        Lasciala stari mischina, lasciala stari che poi te lo faccio io.

PASQUALE

        Non si può somportari.

ROSA

        Pasquali, sai ca morsi donna Paula, ‘a mugghieri di don Angelo? E iddu nun fa ca chiangiri da’ matina a’ sira.

PASQUALE

        Chiangi, chiangi. Prima si lamintava e ora chiangi. Chiuttosto ‘u vo’ vidiri che stiamo parlando di lui e lui è qua?

ROSA

        Qua è!

PASQUALE

        Morti subitanea, ogni volta pare che lo chiamiamo.

Scena 2°

Don Angelo e detti

ANGELO

        Signora benediciti. Salutamu don Pasquali.

ROSA

        Bongiorno, don Angelo.

PASQUALE

        Bongiorno, don Angelo.

ANGELO

        (sospira)   Ahhh...

PASQUALE

        Sopra di voi sulu. Ma socchi m’a da succediri oggi a me!

ANGELO

        E lassatimi sfogari. Donna Rosa, ahhhh... (sospira)

PASQUALE

        Almeno a tia t’avvisa prima.

ANGELO

        E lassatimi sfogari.

ROSA

        E lassalu sfogari, mischinu.

PASQUALE

        Mischinu sta beni per la consorte che fù, anzi cci fazzo le mie condoglianze, ma di questi sospironi non ne butti più perché m’intronano qua, nella bocca dell’anima.

ANGELO

        Caro don Pasquale, haiu un gruppo cca in gola.

PASQUALE

        E facitivi gargarisimi d’acito fenico.

ANGELO

        Mi veni di chiangiri comu un picciriddu (piange)

PASQUALE

        Auh, auh... Ma poi che si fa bruttu, sventuratu.

ROSA

        Ma mi pari ca nun jevu tantu d’accordu cca’ bonanima.

ANGELO

        Sì, ragiuni havi, signora. Nni parlavo mali, sì è vero, ma l’amicu si chiangi quannu si perdi.

ROSA

        Vi lamentavu ppo’ café...

ANGELO

        Sissignora, ppu’ café. Era di ghianni, ma almenu c’era cu m’u faceva. ‘A notti mi lamintava ca runfava, ma poi ju ci avevo fatto l’abitudini. Ora, si mi cridi signura, ‘a notti mi giru, mi votu e mi rigiru e nun pozzu pigghiari sonnu (piange disperatamente)

ROSA

        Pirchì?

PASQUALE

        (in contemporanea con don Angelo)   Cci manca l’arrunfo.

ANGELO

        (in contemporanea con don Pasquale)   Mi manca l’arrunfo.

PASQUALE

        Accattativi un bellu porcu e vu’ mittiti sutta o’ lettu. Dov’è che vi hanno sparato e siete venuto a cascare qua.

ANGELO

        Don Pasquali ppi carità datimi aiutu.

PASQUALE

        Chistu n’autra mugghieri voli.

ANGELO

        Veramenti n’autra mugghieri ci vulissi.

ROSA

        Sintiti, lassati stari a me’ maritu.

ANGELO

        Signuruzza, ju specialmenti a’ notti, haiu bisognu di un poco di confortu.

PASQUALE

        Sicuru, confortu! Ora ‘u sapiti chi fazzu? A’ notti mi mettu ascutari arretu li porti e ‘a prima ca runfa va’ portu a’ casa. (entrano Alessi e Calenna)

Scena 3°

Alessi, Calenna e detti

ALESSI

        Permesso?

PASQUALE

        Oh, avanti, avanti, entrate, sfacinnati.

CALENNA

        Riverisco, don Pasquale.

ALESSI

        Vi saluto, don Angelo.

PASQUALE

        Allora, sfaccendati, quale buon vento vi mena?

CALENNA

        Caro don Pasquale, vi dobbiamo parlare a quattr’occhi.

PASQUALE

        A  me?

ROSA

        Fate, fate liberamente (esce)

Scena 4°

Don Pasquale, don Angelo, Alessi, Calenna

ALESSI

        Don Angelo, chi fu? Che siete a lutto?

PASQUALE

        Ma come, non lo sapete? Gli è morta la moglie, donna Paula.

CALENNA

        Condoglianze e felicitazioni.

ALESSI

        Anche da parte mia don Angelo.

ANGELO

        Grazie, grazie (piange)

ALESSI

        Ma come, non siete vestito di nero?

ANGELO

        Non si usa chiù il nero. Ora si usa la cravatta e la fascia nera al braccio e al cappello.

PASQUALE

        Lutto economico.

ANGELO

        A  mia il nero mi fa accupari!... (piange)

PASQUALE

        Don Angelo date che avete intenzione di piangere, andate a farvi una passeggiata così almento scaricate fuori che mi fate cascare la casa di dosso che devo pagare ancora l’ultima rata (lo accompagna verso l’uscita)

ANGELO

        E lassatimi sfogari...

PASQUALE

        O’ campusantu. No cca!

 ANGELO

( piange e mentre si dirige verso l’uscita)   Paula... Paula... Unn’è Paula?

Scena 5°

Don Pasquale, Alessi e Calenna

PASQUALE

        ‘Nte Calabri! (un momento di impaccio e di silenzio, poi rivolto ai due)  Allora, picciotti, si po’ sapiri chi vuliti? Quali comandi mi dovete dare? Accomodatevi.

CALENNA E ALESSI

        Grazii, grazii, don Pasquale.

PASQUALE

        Che c’è?

CALENNA E ALESSI

        (buttano un sospiro)

CALENNA

        Alessi, parla tu.

ALESSI

        Parru iu? Dunque, carissimo don Pasquale. Il motivo della nostra visita è che noi... Senti Calenna parra tu perché ti sai spiegare meglio di me, va...

PASQUALE

        Per me o tu o lui... Ch’avemu?

CALENNA

        Caro don Pasquale, io sono trasecolato... Dovete... Alessi... senti... Tu avevi cominciatu e tu seguita.

PASQUALE

        Va bene, per me o tu o lui, avanti Alessi.

ALESSI

        Benissimu... Allura... Carissimo donPasquale. Si soli diri petri di l’aria perché dovete sapere, vi ripeto, che il motivo della nostra visita è che... Calenna, fammi ‘a cortesia, ppi favuri cuntaccillu tu perché io non m’a fidu.

PASQUALE

        Per me o tu o lui... Avanti.

ALESSI E CALENNA

        (insieme)   Carissimo don Pasquale.

PASQUALE

        E no, troppa grazia. A uno a uno sennò stono, mi confondo.

CALENNA

        Va bene, parru iu.

ALESSI

        Si, si, parra tu.

CALENNA

        Stamattina mi preparava ppi jraminni ‘a caccia quannu all’improvvisu si spalancò ‘a porta... E che cosa entrò?....

PASQUALE

        Chi sacciu?

CALENNA

        ... Un fulmini!!!

PASQUALE

        Daveru?

CALENNA

        Si, un ciclone!

PASQUALE

        Qua manco ha piovuto per la verità.

CALENNA

        ... Urlando...

PASQUALE

        Pirchì urlano, urlano...

CALENNA

        ... “A me, a me questa partaccia” (imitando la voce del tenente)

PASQUALE

        Allora parlava puru.

CALENNA

        Si. “Un mascalzone, un farabutto un burattino. Cretino, cretino, cretino!”

PASQUALE

        Tre volte? Assomiglia a una persona di mia conoscenza.

CALENNA

        ... E vuole ampie scuse e una riparazione con le armi.

PASQUALE

        E tu che cci hai risposto?

ALESSI

        Ma no. Come, tu. Parlava di voi.

PASQUALE

        Si lo so. Cci dava del voi, vero?

ALESSI

        Ma no. Parlava di voi, di voi don Pasquale.

CALENNA

        Parlava per voi don Pasquale.

PASQUALE

        Di don Pasquale Minnedda?

ALESSI

        Precisamenti!

PASQUALE

        Come, come, come? Tutto questo materiale bellico sopra di me? Ma di chi parlati, si po’ sapiri?

CALENNA

        Del tenente Luigi Rossi.

PASQUALE

        Di lui? Di questo mascalzone, puddicinedda e farabuttu?

ALESSI

        Don Pasquale, ppi cortesia...

PASQUALE

        Perché, che é qua?

CALENNA

        No, nun c’è!

PASQUALE

        (ripetendo a voce più alta)   Mascalzone, puddicinedda e farabuttu.

ALESSI

        Don Pasquale insomma, tutto questo non è giusto. Il tenente Luigi Rossi vuole una riparazione.

PASQUALE

        Da chi?

ALESSI

        Da voi!

PASQUALE

        E chi era, umbrella io?

CALENNA

        Ma cci lu vuliti diri chi è ca successi tra vui e lu tinenti?

PASQUALE

        Ma come, non sapiti nenti?

ALESSI

        Assolutamente niente.

PASQUALE

        Duviti sapiri ca l’autru jornu purtai ‘u tinenti e ‘u professuri Barresi ‘nte signurini Matamé, ca’ scusa ca fussiru i commissarii ppi li danneggiamenti di lu tirrimoto. Ora, siccomu i signurini hannu cridutu ca cci avissiru datu di cchiù, si ficiru truvari vistuti come du’ pizzenti.

CALENNA

        Eranu vistuti mali?

PASQUALE

        Mali? Cosa di essiri bruciati tutti dui vivi ccu lu petroliu. Ora dicu iu, ‘u tinenti, non cci puteva fari ‘na risata comu fici ‘u professuri ... e tuttu sarebbe finutu? Inveci, no! Mi spiattellò ‘nta facci ppi tri voti: cretino, cretino, cretino. Con l’intervallo di un secondo tra un cretino e l’altro.

ALESSI

        A voi?

PASQUALE

        A me!

CALENNA

        In vostra presenza?

PASQUALE

        Quanto stimo la salute. In mia presenza.

ALESSI

        Basta don Pasquale. Tutto è tranquillo. (solenne)  Don Pasquale, vi ha offeso.

PASQUALE

        A me, mi ha offeso, lui.

ALESSI

        Vi ha offeso mortalmente.

PASQUALE

        ... Mortalmente.

ALESSI

        Di conseguenza, essendo voi l’offeso.....

PASQUALE

        L’offeso sono io!

ALESSI

        L’onore della scelta delle armi spetta a voi.

PASQUALE

        Le... armi? Quali... armi, perché, che dobbiamo fare?

CALENNA

        Ma come, non avete capito?

PASQUALE

        Non ho capito che cosa?

CALENNA

        Il tenente vi ha sfidato a duello!

PASQUALE

        A  chi?

ALESSI

        A  voi!

PASQUALE

        A me? Con me presente?

CALENNA

        Con voi presente.

PASQUALE

        Questo mascalzone che mi ha sfidato a duello a me?

ALESSI

        A voi, don Pasquale.

PASQUALE

        A me mi sfidau  a duello? Pulcinella. E va beni!

CALENNA E ALESSI

        Ohhhh.....

PASQUALE

        Io non accetto.

ALESSI

        Che cosa? Che cosa state dicendo? Ma dico don Pasquale, stiamo scherzando.

PASQUALE

        No, non scherzo. Dico sul serio.

CALENNA

        Don Pasquale, e la cavalleria?

PASQUALE

        Ma quali cavalleria. Iu d’a finanza sugnu, cu mi cci porta a mia?

ALESSI

        Ma chi sorti di cosa?

PASQUALE

        Ma che mi batto signori miei, come mi devo battere?

CALENNA

        Un momento, sentite don Pasquale, cca cci va di menzu il vostro onore. Si vui non accittati, siti sdisanuratu!

ALESSI

        ... Disonorato!

PASQUALE

        ... Porca miseria porca... E va beni!

 ALESSI E CALENNA

        Ohhhh......

PASQUALE

        Sono sdisanuratu! Ma che mi batto con un pulcinella, mi batto? Che cci rimetto la mia onorabilità.

ALESSI

        (A Calenna che tenta di convincere don Pasquale)  Insomma Calenna, basta. Non insistere, va.

CALENNA

        Ma come non insisto?

ALESSI

        Fammi la cortesia di non insistere. T’ha’ stari mutu. Basta! Vuol dire che mi batto io.

PASQUALE

        Si batte lui.

CALENNA

        Non può essere!

ALESSI

        Mi batto io!

CALENNA

        Non può essere!

PASQUALE

        Se ha questa inclinazione, lascialo fare.

CALENNA

        Non può essere!

PASQUALE

        Perché?

CALENNA

        Perché lui è il padrino.

PASQUALE

        E che è la prima volta che il padrino è più giovane del figlioccio, scusa?

ALESSI

        Nenti, nenti, scusate don Pasquale, havi purtroppo ragiuni Calenna.

PASQUALE

        In che senso?

ALESSI

        Nel senso che io non mi posso battere.

PASQUALE

        Come... non ti puoi battere?

ALESSI

        E nun mi pozzu battiri... E ‘u sapiti pirchi? Pirchì ‘u Signuri manna ‘i viscotta a cu’ non havi denti. Ora ‘na pirsuna comu a mia che per il punto d’onuri si facissi fari a pezzi, a’ vidiri a taluni fatti a ex brigadieri di finanza ca si fannu pigghiari a schiaffi ‘nfaccia e pidati ‘nto culu.

PASQUALE

        Auh!... Unni semu arrivati? Taliati a st’autru puddicinedda ca si permetti d’insultari a me, un ex brigadieri di finanza... Schiaffi ‘nfaccia, pidati ‘nto culu... Comu si iu avissi paura di lui, di questo pulcinella!

ALESSI

        Don Pasquale, per favore.

PASQUALE

        Ma siamo sicuri che non è qua nascosto?

CALENNA

        No. E’ al paese.

PASQUALE

        (alzando la voce)  ... Di questo burattino, pulcinella e mascalzone. Quanto vale un brigadiere di finanza non cci valgono dieci tenenticchi fatti per riempitivo con il lapis copiativo... Mi batto... Mi batto... Amuninni, va.

ALESSI

        Bravu don Pasquali!

CALENNA

        Ora siti ‘u veru don Pasquali.

PASQUALE

        Si, ‘u barbieri di Siviglia.

ALESSI

        Allura don Pasquali...

PASQUALE

        Pulcinella!

ALESSI

        ... Come lo facciamo ?

PASQUALE

        Facciamolo subito, sono pronto, facciamolo, facciamolo, sono pronto.

CALENNA

        No, dicu ‘u duello comu lu prifiriti, alla sciabola o alla pistola?

PASQUALE

        Con la sciabola e con la pistola. Iddu con la sciabola ed io con la pistola. Ppi l’armuzza di me’ nannu cci lassu curriri ‘na badda cca (indicando la fronte)

ALESSI

        Allura ccu la sciabola... Perfettu.

CALENNA

        Beni, bravu! Aviti truvatu un avversario degnu veramenti di voi. ‘U tenenti è un grandi spadaccinu. (rivolto ad Alessi)  Alessi, ci si statu ‘n casa del tenente Luigi Rossi?

ALESSI

        No, pirchì?

CALENNA

        I pareti da so casa sunu chini di elmi, corazze, targhe, attestati, medaglie, coppe, turlintane, scimitarre!...

PASQUALE

        Ma unni ‘a jiri, e’ crociati?

CALENNA

        L’autru jornu, vinni ‘nta me villa. Ti ricordi, Alessi, l’alberu di nespulu ca c’era di fronti a’ finestra? Ombrava tuttu. Iddu ‘u visti e mi dissi: “Ma perché non lo fate  potare?” Iu, dicu, aspetto o’ giardinieri. “Ah, sì, aspetti ci penso io”... Tira fuori la sciabola... Tre fendenti! Zza... Primo fendente. Zza... Secondo fendente... Lassau ‘u troncu!

PASQUALE

        E ‘u terzu fendenti?

CALENNA

        Partiu macari ‘u troncu!

PASQUALE

        Calma signuri miei, calma. ‘A sciabola non mi convinci. Oggi dumani cci scappa un colpo pericoloso. Cci possiamo fare il sangue. Io sono anemico. No, no, sono armi pericolose.

CALENNA

        Allora con la pistola. Vui sapiti sparari?

PASQUALE

        Iu nun sacciu sparari?

ALESSI

        Va sintiti con la pistola?

PASQUALE

        Iu con la pistola, quando ero in continente, al confino con la Svizzera, contro i contrabbandieri, facevo cose di pazzi...

ALESSI

        Ex brigadiere di finanza. Siete fortunato. Chi vi dissi? Siti natu cu’ la cammisa! Il duello si farà con la pistola! Perfetto. Calenna ‘u sai pirchì don Pasquali è fortunatu?

CALENNA

        No!

ALESSI

        Perché anche in questo campo ha trovato un avversario di rango. ‘U tinenti è un pistolero di prima categoria!. Un campione! L’autru jornu, ‘u sai Calenna? Mi truvava davanti ‘o me giardinu, mi stava passannu ‘u tempu a colpire ‘na pocu di barattoli di salsa. S’avvicina ‘u tenenti e mi dici: “Che cosa fate signor Alessi” Ah, nenti, mi staiu passannu lo sfizio di centrare questi barattoli... Allura, iddu “Ma questi sono bersagli troppo evidenti, troppo grandi... Non vi trovate per caso in tasca una monetina?” Sissignuri, dicu iu, ce l’ho! “Per favore la vuliti buttare in aria?” Iu pigghiu ‘sta monetina  ‘a jettu in aria... Iddu... Nesci ‘a pistola...Pah... Pah... Polverizzata la monetina.

PASQUALE

        Signuri mei calma, calma! Iu haiu parecchie responsabilità. Haiu ‘na casa, ‘na mugghieri, ‘a pensioni, ‘a cammarera scimunita ma l’haiu. ‘A pistola è troppu periculusa.

ALESSI

        Ma come pericolosa, don Pasquale.

PASQUALE

        Cci possiamo fare male, cci possiamo struppiare.

CALENNA

        Don Pasquale, lo volete capire ca chistu è un duello?

PASQUALE

        Ma che ci dobbiamo rischiare la pelle per un pulcinella?

CALENNA

        ‘U sfidatu siti vui e la scelta delle armi spetta a voi. Comu ‘u vuliti fari?

PASQUALE

        Iu ‘u facissi a mali paroli. Bedda Matri Santissima, ci ni dicissi quattru... I megghiu ca sacciu.

ALESSI

        Ho capito, volete scherzare... Trovato!...

PASQUALE

        L’avissiru ammazzari, questo trova sempre.

ALESSI

        ... Trovato Don Pasquale!... All’americana.

PASQUALE

        Come... all’americana?

ALESSI

        Col cioccolatto!

PASQUALE

        Comu cco’ cioccolattu?

ALESSI

        Col cioccolato, don Pasquale!

PASQUALE

        (lo bacia)  Bravu! Chisti sunu idee. All’americana. Perfettu. Chisti su’ genti civili! Iu da’ me’ parti ni portu un chilu.

ALESSI

        Due, don Pasquale.

PASQUALE

        Un chilu iu e u chilu ‘u tenenti. Vuautri che fa dovete guardare? Mangiamo tutti.

ALESSI

        No, don Pasquale, due di numero. A nuautri servunu du’ cioccolattini uguali e chini di rosolio. Chiuttosto ‘u sapiti com’é il tema di questo duello?

PASQUALE

        ‘Nta ‘stu momentu non mi sovviene.

ALESSI

        Ve lo spiego. Dunca, pigghiamu questi due cioccolattini ripieni di rosolio e ‘i mittemu dentru ‘u cappeddu. Poi si cci duna ‘na bella arriminata, prego don Pasquale, pigghiati... Mittitilu in bocca... Eccu. Quanti cioccolatini su rimasti ‘nto cappeddu?

PASQUALE

        Unu sulu!

ALESSI

        Benissimu. Chistu ‘u pigghiamu e ‘u damu o tenenti. “Prego signor tenente”. Don Pasquale, fattu ‘u duellu... Finiu....

PASQUALE

        Fattu?... Ma ci su’ ‘st’americani che son proprio una razza progressiva...

ALESSI

        (sospirando)   Ahhh... A ‘stu puntu, signuri mei, aspittamu l’effettu.

CALENNA

        Aspettiamo l’esito.

PASQUALE

        Ma chi su’ cioccolatini purgativi?

ALESSI

        Don Pasquali, ‘nta unu c’è ‘u rasoliu... Mentre nell’autru... 

CALENNA

        Stricnina...

PASQUALE

        Ma quantu su’ sarvaggi st’americani. Calma signuri mei, calma. Ristamu in Italia. Dicu iu, pirchì m’ha fari velenu ‘stu piccolo duellu?

ALESSI

        Si va beni, ma in qualche modo questo duello si deve fare in una maniera o in un’altra.

PASQUALE

        Si va bene, ma no così!

ALESSI

        Sapete che vi dicu don Pasquali? Restiamo con la sciabola. Siguri miei, del resto di che si può trattare, di un colpo solo!

CALENNA

        Unni pigghia pigghia.

PASQUALE

        Chistu tuttu mi spacca. Signuri miei calma, io ho la responsabilità, io ciò la casa, la pensione.

CALENNA

        Zittu don Pasquali, nun parrati!

PASQUALE

        Inveci haiu ‘a parrari. Devo sfogare! Varda chi bella, c’haiu a moriri senza putiri diri pio?

CALENNA

        Nun vuleva diri chistu! Zitto, nel senso che non dovete andare in giro a cuntari a chistu e a chiddu... Dumani fazzu ‘u duellu... Non lo deve saper nessuno!...

PASQUALE

        E pirchì?

CALENNA

        Se per disgrazia ‘u veni a sapiri ‘u maresciallu de’ carabinieri?

PASQUALE

        Chi fa?

CALENNA

        ‘U pruibisci.

PASQUALE

        Cci ‘u staiu jennu a diri ppi subitu. (si alza per uscire)

CALENNA

        (trattenendolo)   Don Pasquale, stamu scherzannu. Chisti su’ cosi di picciriddi.

PASQUALE

        Chi po’ diri chiddu? Pasqualeddu, tu fai un duello e non mi dici nenti? Iddu ca è permalosu!

CALENNA

        E va beni, itici. S’u veni a sapiri ‘u tenenti, v’aspetta cca fora, appena affacciati ‘u nasu... Tira ‘ a pistola... e dici “Don Pasquale, siete un vigliacco”... Pam... Un colpu sulu e vi stinnicchia ‘nterra.

PASQUALE

        Calma signuri mei, calma.

ALESSI

        Un momentu Don Pasquale. Mannaggia, non ci avevo pinsatu completamente... ‘Stu duello non si può fare.

PASQUALE

        Daveru? Chi mi stati dicennu?

ALESSI

        Capisciu ‘u vostru dispiaciri.

PASQUALE

        La gran collira di morti ca mi stati dannu. Ma pirchì

ALESSI

        Pirchì... Ma com’è ca non ci avevo pensato... Manca ‘u lucali!

PASQUALE

        Manca ‘u lucali?... Ma guarda chi pasticciottu ca stavamu facennu!... Un duello senza locali!

CALENNA

        Un momentu, pinsatici beni don Pasquali, vui ca canusciti a tutti.

ALESSI

        Un posticino tranquilo don Pasquale.

PASQUALE

        Disgraziatamente in questo momento non mi sovviene.

ALESSI

        Trovato...

PASQUALE

        Ma com’è che trova sempre questo.

ALESSI

        Calenna... ‘Nta mannira do zu’ Roccu

PASQUALE

        Dove?

ALESSI

        ‘Nta mannira do zu’ Roccu

CALENNA

        No! no!... Ppi carità!... Non c’è chiù dignità! Don pasquale chi è cosa di mannira? Poi dda è tuttu sporcu... Don Pasquale casca ‘nterra, si sporca tuttu

PASQUALE

        Signuri mei, si ‘u lucali non è pulitu, non mi battu!

ALESSI

        Allura, si li cosi stannu accussì, ‘u duellu non si po’ fari. (facendo finta di andarsene)  Arrivederci, sarà per un’altra volta.

PASQUALE

        Peccato, sarà per un’altra volta.

CALENNA

        (Appena giunto davanti all’uscita)   Trovato!...

PASQUALE

        Chist’altro trova pure lui.

ALESSI

        Dove?...

CALENNA

        ‘O macellu!

ALESSI

        Magnificu! (‘baciando Calenna)   Bravu Calenna! Allura, don Pasquali, facemu accussì: l’appuntamentu alla mannira, ‘u duellu... ‘o macellu.

PASQUALE

        Perfettu. Nesciu da’ mannira e trasu ‘o macellu... A du’ passi c’è ‘u cimiteru! Magnificu! Tutto calcolato!

ALESSI

        Un momento signori miei, un momento.

PASQUALE

        Chi è, mancu ‘o macellu si po’ fari?

ALESSI

        No, di farisi si po’ fari ‘u duellu... Stati tranquillo... Dicu la cassa!

PASQUALE

        Quali cassa?

ALESSI

        Comu quali cassa?

CALENNA

        ‘A  cassa di mortu?

ALESSI

        Ma chi c’entra ‘a cassa di mortu? ‘A cassetta dei medicinali Calenna. ‘U vuoi purtari ‘u spiritu, ‘a tintura di iodio, garze, bende, aghi?

CALENNA

        Ma che vuoi fare con gli aghi?

ALESSI

        Certi voti mi pari ‘n citrolu. Metti il caso ca ‘un tinenti cci duna un malu colpo di sciabola a don Pasquali... Chi fai ‘u lassi scusutu?...

CALENNA

        Statti mutu! Chi si parra d’accussì? A ‘stu poviru disgraziatu ‘u stai facennu moriri prima do’ tempu... Non ci voli nenti... Solu ‘na semplici barella...

PASQUALE

        E un parrinu ppi l’estrema unzione... Calma picciotti, calma...

CALENNA

        Don Pasquali, dumani, sveglia alle quattro!

PASQUALE

        Accussì prestu?

CALENNA

        Non facemu ca v’addummisciti?....

PASQUALE

        Chi c’entra. Mi puntu ‘a sveglia.

ALESSI

        Tu chi pensi ca don Pasquali po’ dormiri pensando alla magnificenza di questo duello?

CALENNA

        ‘U sapiti don Pasquali ca aviti un primatu?

PASQUALE

        Io?

CALENNA

        Chistu è ‘u primu duellu ca si fa in paisi.

PASQUALE

        E ci appi a capitari iu!

CALENNA

        Pari ca ‘u viru a don Pasquali ‘nto tirrenu!

ALESSI

        Ti giuro, Calenna, nun sacciu chi pagassi ppi essiri o’postu di don Pasquali! Tutte le fortune avete don Pasquale, tutte le fortune. Siete un uomo fortunato!

PASQUALE

        A  mia chidda ca mi salva ‘a fortuna è.

CALENNA

        Sarà un duello memorabile. Vogliamo fare una esibizione noi?

ALESSI

        Ecco, una esibizione dimostrativa.

CALENNA

        Facemu vidiri a don Pasquali come si combatte. Pigghia quei due bastoni.

ALESSI

        Questi qua?

CALENNA

        Si, si.

ALESSI

        Uno dallo a me.

PASQUALE

        Ma che dovete fare?

ALESSI

        Diamo una dimostrazione don Pasquale come ci si duella, uno scontro tra il tenente e don Pasquale.

CALENA

        Tu fai don Pasquale e io il tenente.

ALESSI

        Scusami Calenna, si ci appirmetti iu fazzu ‘u tenenti e don Pasquali ‘u fai tu.

CALENNA

        No, no. Tu fai don Pasquale e iu ‘u tenenti.

ALESSI

        Insomma Calenna, o faccio il tenente  o io non mi batto.

CALENNA

        E va bene! Faccio don Pasquale.

PASQUALE

        Ma poi mi hanno una fiducia questi sventurati!

CALENNA

        Si scende sul terreno di battaglia. Salutate l’avversario.

PASQUALE

        Quale avversario?

CALENNA

        Il tenente!

PASQUALE

        M’hannu ammazzari si lu salutu.

CALENNA

        Dovete salutarlo.

ALESSI

        Don Pasquale, è la prassi.

PASQUALE

        Allura salutatimmillu.

CALENNA

        Allora in guardia. A noi!

ALESSI

        (il quale nel duello fa la parte del tenente, come se fosse stato colpito agli occhi)   Gli occhi!

CALENNA

        (rivolgendosi a don Pasquale)   Bravo don Pasquale, lo avete accecato.

ALESSI

        (sempre come se fosse il tenente)   Mi hanno accecato. Non ci vedo più.

PASQUALE

        (allibito ma nello stesso tempo contento)   Non ci vede più!

ALESSI

        (c.s.)   Dov’è don Pasquale?

PASQUALE

        Ancora a me cerca?

ALESSI

        (c.s.)   E’ un duello all’ultimo sangue!

CALENNA

        Ma come può combattere accecato com’è?

ALESSI

        (c.s.)   In guardia! (ricominciano a duellare)    Zac, si è staccata la testa!

CALENNA

        Povero don Pasquale.

PASQUALE

        Ma chi è ‘a me’ testa? Signori mei calma.

ALESSI

        (che rientra nelle vesti di Alessi, come se cercasse qualcosa a terra)   Ma unni ìu a finiri ‘a testa? ‘A vidi tu?

CALENNA

        (indicando fuori dal cancello)   Dda, dda è.

ALESSI

        Vicinu ‘u cancellu.

PASQUALE

        Recuperiamo ‘ssa testa ppi favuri.

ALESSI

        (raccogliendo simbolicamente la testa)   Ma chi glie lo doveva dire a don Pasquale di fare questa fine? E iu pensu domani a dda povira donna Rosa, ‘a mugghieri di don Pasquale, quannu si sentirà data ‘sta cattiva notizia: cara signora hannu ammazzatu...

PASQUALE

        ... A cumpari Turiddu!

CALENNA

        Avrà un funerale meraviglioso ccu tutti ‘i finanzeri ca l’accumpagnanu.

ALESSI

        Iu haiu ‘na collira, ‘na bili...

CALENNA

        Pirchì Calenna?

ALESSI

        Pirchì ha da veniri un tinto tenente dal continente pp’ammazzarini un paesano.

CALENNA

        Chista è la vita. si sapi unni si nasci e nun si sapi unni si mori.

ALESSI

        (alludendo a don Pasquale)   Ma lui lo sa!

PASQUALE

        Al macello!

ALESSI

        Don Pasquale nuautri ni nni iemu. Dumani matina e’ quattru, non vu’ scurdati  (parlando con Calenna, ridendo)   E’ pallido come un cadavere.

CALENNA

        Sta murennu (ridendo escono)

PASQUALE

        (cade affranto su una sedia)

Scena 6°

Don Pasquale, don Angelo e Cutugnu

ANGELO E CUTUGNO

        (Entrano tutti e due piangendo in modo molto lamentoso) .

ANGELO

        Don Pasquali, datimi aiutu!

PASQUALE

        Qua c’è un’orchestra funeraria. Ma ch’aviti ca chiangiti?

CUTUGNU

        E ch’aiu ‘a aviri, lassatimi sfogari.

ANGELO E CUTUGNU

        (Piangono di nuovo in modo lamentoso)

CUTUGNU

        Chi tradimentu, chi focu ranni! Mia moglie...

PASQUALE

        Chi morsi macari a vui?

CUTUGNU

        Macari Diu fussi morta!... Peggio!... Mi scappò!...

PASQUALE

        Ha fatto bene!

CUTUGNU

        Come, ha fatto bene?

PASQUALE

        Certo. Quella avrà pensato: mio marito vuole un figlio per forza. Pigliò la commissione e se ne è andata a farlo con un altro.

ALESSI ?

        E con chi?

CUTUGNU

        Ccu figghiu di don Roccu, ‘u falignami!

ANGELO E CUTUGNU

        (piangono sempre in modo lamentoso)

PASQUALE

        Fuori di qua, fuori.

ANGELO

        Nun isassi ‘i manu don Pasquali.

ANGELO E CUTUGNU

        (escono lentamente piangendo e invocando i nomi delle rispettive mogli: Paula per don Angelo e Cuncittina per Cutugnu)

PASQUALE

        Oh, chi bella orchestra funeraria.

Scena 7°

Don Ninu e don Pasquale

NINU

        (entrando)   C’è pirmissu don Pasquali?

PASQUALE

        Chi vuliti vui?

NINU

        Mi mannanu li signorini Matamé.

PASQUALE

        Chi cosa vogliono ‘sti strascinati, svinturati. Chisti sunu la causa della mia prima disfatta professionale.

NINU

        Ragiuni havi ma li signorini nun hannu curpa. Io fui, io fui ca li cunsigghiai di vestirisi di dda manera.

PASQUALE

        Ah, voi avete stato? E perché?

NINU

        Ppi farici dari di chiù di li commissari. Li signorini ci volunu parlari d’urgenza... Chi cci devu diri?

PASQUALE

        Iu nun parru chiù ccu nuddu. Cu beni mi voli, ‘ncasa mi veni.

NINU

            Cci lu vaiu a diri subitu e cci assicuru ca venunu... Cci baciu li mani... (esce)

Scena 8°

Donna Rosa, don Pasquale poi ‘Ntonia

       

ROSA

        Unni si’, assassino di li to’ stissi carni? Scelleratu! Addivintasti la favula di tuttu lu paisi. E iu sugnu l’ultima a sapirlu! Non rispunni? Non parri? Sugnu chiù morta ca viva. Non rispunni?

PASQUALE

        Chi cosa devo rispunniri? Chi successi?

ROSA

        E m’u dimanni? Pazzu di catina! E ddi farfalluni sunu chiù pazzi di tia! ‘A  sfida! ‘ U duellu! I padrini!

PASQUALE

        (cercando di mostrarsi tranquillo)   Cu’ ti l’ha cuntatu ‘sta favola?

ROSA

            ‘U tenenti ha fattu decine di duelli e a li so’ avversari l’ha mannatu tutti o’ campusantu. Pasquali, si’ mortu!

PASQUALE

            Ma va là... Va là...

ROSA

        ‘U sai chi va dicennu?... Ca ccu la prima sciabulata ti fa satari ‘a testa!

PASQUALE

            ... Ma va là... Va là...

ROSA

            E iu ca l’haiu pinsatu sempri! “Madinnuzza bedda, faciti moriri prima a mia e poi a me’ maritu” ‘Inveci no! Prima a iddu e poi a mia! E lu sonnu di stanotti? Matri mia non ci vogghiu mancu pinsari! Mari ‘ntempesta! ‘Na cruci ccu du’ lampiunedda e morti ‘nto menzu da’ casa!

PASQUALE

            Riposu eternu datici, Signuri!...

ANTONIA

            (entrando)   Ci sunu ‘u prufessuri e ‘u tenenti.

PASQUALE

            Ca su’?... Ci vaiu...

ROSA

            Unni vai?

PASQUALE

            Lassimi passari!

ROSA

            ‘Ntonia, ‘Ntonia chiudimulu dintra (lo spingono a casa ma don Pasquale offre ben poco resistenza)

ANTONIA

            (va ad aprire la porta ove hanno insistentemente suonato)

Scena  9°

Il professore, il tenente, donna Rosa, Antonia poi don Pasquale

PROFESSORE

            Permesso, signora amabilissima...

TENENTE

            I miei rispetti, signora. Don Pasquale dov’è?

ROSA

            Me’ maritu non c’è! Non c’è! Hanno capito?

TENENTE

            Ma cosa è successo?

ROSA

        Chi cosa è successo? Mi meravigghiu di loro! Mio marito non esce! Non esce! ‘I duelli ‘i fannu chiddi ca nun hanno chi perdiri! Si volunu battiri, si battissiru ccu mia!

TENENTE

            Signora, io non capisco.

PROFESSORE

            Nemmeno io.

ROSA

            Non fu lei ca mannau Alessi e Calenna come padrini?

PROFESSORE

            Ma no signora, nemmeno per sogno!

TENENTE

            Sarà stato uno scherzo!

PROFESSORE

            Senz’altro uno scherzo!

TENENTE

            E suo marito naturalmente ci ha creduto...

PASQUALE

            (che ha ascoltato non visto le ultime parole)   E lassimi iri!

PROFESSORE

            Calma, calma don Pasquale. E’ stato uno scherzo.

PASQUALE

            Uno scherzo a me?

PROFESSORE

            Sissignore, vi assicuro che è stato uno scherzo. Se volete il nostro tenente vi domanderà scusa.

PASQUALE

            Sissignore, lo faccia.

TENENTE

            Vi chiedo scusa!

PASQUALE

            Lo rifaccia.

TENENTE

            Domando scusa.

PASQUALE

            Deve dire piuttosto che ha capito l’antifona e si scantau...

ROSA

            Allora, scusate, che siete venuti a fare?

PROFESSORE

        Ecco signora, guardi. Siccome abbiamo preso informazioni siamo disposti a riprendere le trattative.

PASQUALE

            Benissimo!

Scena 10°

Detti, Antonia e le sorelle Matamé

ANTONIA

            (entrando)   Ci sono le signorine Matamé

PASQUALE

            Avete ragione che ce l’ho nel sangue l’incocchiamento sociale  (Nel frattempo entrano le signorine Matamé vestite come nel primo atto. Don Pasquale fa le presentazioni)   Il tenente Rossi, la signorina Ricca Matamé.

RICA

            Piacere!

TENENTE

            Fortunatissimo!

PASQUALE

            Il professore Barresi, la signorina Vennira Matamé

VENNIRA

            Piaciri!

PROFESSORE

            Contentissimo!

PASQUALE

            Finalmente accoppiati! Chistu è l’ultimu matrimoniu ca cumminu. Doppu mi nni vaiu ‘nta l’America del sud occidentale, m’affittu ‘na casa periferica e ci metto ‘na targa con questa diceria “Qui trovasi di passaggio il più grande paraninfo siciliano”.

FINE DELLA COMMEDIA

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 42 volte nell' arco di un'anno