U Passiu Santu

Stampa questo copione

I Testi de "U Passiu Santu "   ----     U Prucessu

Scena prima.
( Banditore – Caifa – Hanun – Abimelec – Centurione – Claudio – Giulio)

Banditore: Sintiti bona genti, cu lu cori e cu la menti,
ura vi dicu, ura vi cuntu di Cristu ‘niputenti
la morti e passioni di Cristu ‘niputenti.

Hanun, Abimelec e Caifa discutono fra loro.
Hanun: Ha da magnu ca u nazzarenu vulimmu acchiappari,
e a st’ura è ‘nti l’ortu de ulivi a priari.
Abimelec: E’ inutili ca cerca di fuiri e scappari,
ca cummannimmu nui, nun si l’ha scurdari.
Caifa: Si è giustu chiddu ca Giura ni rissi,
u stanu acchiappennu cu tutti chissi
a cu c’ha fattu tanti prumissi,
vulissi viriri commu i mantìnissi.
Giura pi chissu nu vuoli cunsinnari e pi pigghiarisi i trenti dinari.
Gèsu dicia ca era lu veru missia e tuttu u populu ci criria.
Hanun: Cu parmi e ulivi ci facìunu a festa cu sa chi c’ànu misu ‘nta testa.
Abimelec: Duminica parìa nu veru ginirali ma nun sanu ca nenti vali.

Scena seconda

Dalle scale di fronte al palco si sentono le guardie che arrestano.

Banditore: Gesuzzu si n’annà ‘ncampagna a li furèi e ‘dda annanu a pigghiallu li giurèi.
Gesù: Giura, cu nu baciu mi trarisci? N’amicizia accussì la finisci?
Giuda: T’aspittàva cu tanta spranza quannu parràutu di fratellanza, vuoi canciari tuttu lu munnu ma iù t’ha canusciutu a funnu.
Sulu cu l’amuri vuoi lunari lu duluri.
Iù nun ti criru chiù, nun t’ascutu chiù.
David: Attaccatulu nun vu facìti scappari,
arriurdativi ca a Caifa l’amu cunsinnari.
Gesù: Ogni iornu priricava ‘nto tempiu e né strati ura v’apprisintati cu vastuna e spati.
Parrava apertamenti davanti a tanta genti e nun m’atu rittu né fattu mai nenti!
Giosuè: Iù nun vuogghiu sintiri lamenti,
vieni cu nui subitamenti.
Banditore: Cristu nun fici mai mutazioni nuddu affacciatu di l’abbitazioni.
Cu cavallaria e cu chiovi vinnunu a pigghiari Gisuzzu cu ‘ncorpu ri lancia lu ‘bbianu ‘nterra comu ‘ncannizzu! Gesuzzu comu visti sta chiumma a rumuri lu munnu resi tri botti annari e viniri.
 

Scena terza.

Dalle scale di fronte, dove è avvenuto l’arresto, arriva giuda e si dirige verso i sacerdoti.

Banditore: Ca c’è Giura ‘nfami trarituri ca pi trenta dinari persi l’anuri.
Giuda: Ha trarutu nu ‘nnuccenti signu la virgogna di li genti.
M’ha vinnutu n’amicu di la vita signu nimicu!
Abimelec: Trenta dinari vulisti e trenta dinari avisti!
Giuda: Ha trarutu nu ‘nuccenti haiu affisu li cumannamenti!
Pi mia cchiù la vita nun vali nenti!

Giuda butta i trenta denari ai piedi dei sacerdoti, mostra la corda che ha in mano e scappa verso la porta di fronte al palco.

Banditore: Ommunu disgraziatu
Và o muori ampiccato.

I sacerdoti raccolgono le monete di Giuda.

Banditore: Cu cerca sordi
Cerca la morti!

Scena quarta.


Dalla scala arrivano intanto le guardie che trascinano Gesù legato con una pesante catena. I popolani seguono con delle torcie e si fermano davanti al palco.

Banditore: Portunu Gesuzzu comu ‘nciuarieddu comu lu trattunu lu puurieddu!
Giosuè: Ccà c’è Gèsu ricircatu lu purtamu attaccatu!
Caifa: Unni sù li sa cumpagni?
Giosuè: Scapparu ‘ntè campagni

Scena quinta

Caifa: Se tu si ‘nnuccenti pirchì nun dici nenti?
Si tu lu missia?
Arrispunni a mia!
Si tu figghiu di Diu ‘niputenti?
Dinnillu, e ti sciugghimmu subitamenti!
Gesù: ‘Nti tri iorni signu vicinu a Diu ca è lu veru patri miu!
Caifa: Atu ‘ntisu la gran bastammia ca nisciutu di ssa ucca lemvia?
Folla: Cunnannamulu subbitamenti:
‘ncruci commu ‘npinnitenti!
Banditore: Volunu ’nchiuvari Gisuzzu pinzuluni comu u cchiù tintu di li latruni!
Caifa: Cunsinnamulu a Pilatu accussì com’è attaccatu!
.

Scena sesta


Mentre il centurione entra a chiamare Pilato, tra la folla si vede Pietro proprio sotto il palchetto.

Zaccaria: Tu a Gèsu annautu appressu!
Pietro: Iù signu cca a scutari u prucessu!
Zaccaria: Signu certu di chiddu ca dicu!
Pietro: Ti ripetu: nunn’è n’amicu!


Pietro si allontana e si mischia tra la folla


Banditore: E Pietru nìa pa prima vota di canosciri l’amicu di na vota

Scena settimaDalla chiesa si sentono le trombe, escono due soldati che sistemano la sedia. Poi esce il centurione seguito da Pilato che si siede. I due soldati si mettono agli angoli del palco, davanti. Il centurione a destra si Pilato.

Banditore: Cca c’è Pilatu, omminu putenti capu di tutta sta genti!
Pilato: Pirchì m’apprisintati st’ommu attaccatu?
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: A da essiri prucissatu!
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: Di chi cosa è accusatu?
Caifa: Si criri re ‘ncurunatu!
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: Cunnànnulu tu stissu comu fai tantu spissu!
Caifa: Tu si u governatori romanu e a muoriri ‘nte ta manu.
Pilato: Facitulu acchianari subbitu s’à prucissari!
Folla: A morti a essiri cunnannatu!

Le due guardie vicino a Gesù lo trascinanodavanti a Pilato. Poi si rimettono al loro posto.

Pilato: E’ veru ca tu si lu re dè Giurèi?
Gesù: Mu dumanni tu ca criri a tutti ssi dei?
Centurione: Arrispunni a Pilatu cu crianza, se di camapri vuoi occa spranza!

Il centurione estrae la spada e minaccia Gesù che non ha paura. Pilato fa un cenno e il centurione si rimette al suo posto.

Pilato: Si tu si re ‘ncurunatu pirchì nunn’hai mancu ‘nsurdatu?
Gesù: Chiaru e tunnu ti rispunnu: lu me regnu nunn’è di stu munnu!
Pilato: Di chi munnu vai parrannu? Nun capisciu chi vai dicennu!
Gesù: E’ nu regnu bellu ranni ci s’abbìta senz’affanni.
E’ lu regnu di l’amuri nun c’è mancu lu duluri!
Nuddu ha nimici: tutti su filici.
E’ lu regnu di la filicità pi chiddi ca sequunu la puvirtà.
E’ lu regnu di la virità è chinu di ogni buntà.
Pilato: Tu parri di filicità e virità ma dimmillu cu tutta unistà c’è regnu chiù ranni di Roma ca di ricchizzi n’ha na cone?
Gesù: Li ricchizzi di la terra sù fatti cu la guerra. ‘Ncielu nun c’è nè guerra nè fammi ma sulu paci e amuri assai ranni!
Pintitivi de vostri piccati e ‘ncielu subbitu acchianati.
Pilato: Di chi è ca m’haia pèntiri?
Dimmillu, u vulissi sèntiri!
Gesù: Si piccaturi ranni se di Diu nun senti i cumanni!
Caifa: U senti tu stissu quant’è spurenti! A morti l’ha cunnannari subitamenti!
Folla: A morti a siri cunnannatu e ‘ncruci anchiuvatu!
Caifa: Nui sulu a Cesari amm’ascutari mancu lu Nazzarenu si l’ha scurdari

Scena ottavaTra la folla si vede di nuovo Pietro.

Elisabetta: Tu a Gèsu annautu appressu!
Pietro: Iù signu ccà a scutari u prucessu!
Elisabetta: Signu sicura di chiddu ca dicu!
Pietro: Ti ripetu: pi mia nunn’è n’amicu.
Banditore: E Pietru nìa pa secunna vota di canusciri l’amicu di na vota.

Scena nona


Dalla porta di fronte al palco viene avanti la Madonna. La folla si fa da parte per farla passare.

Madonna: Ha persu la gioia mia, cu mi pò aiutari a mia?
Banditore: O Beddamatri unni iti a st’ura?
Madonna: Vaiu circannu lu me caru figghiu ca l’haiu persu unni nun sacciu.
Banditore: Annati nni ddi porti di Pilatu dda lu truviriti ‘ncainatu.

La Madonna si avvicina al palco e batte i pugni a terra. Gesù si avvicina e le risponde dall’interno.


Gesù: Cu è ssa fimmina addulurata?
Madonna: E’ la to matruzza sbinturata.
Gesù: Mamma nun tuppiliari cchiù ca li Giurei mi stringiunu di cchiù.
Vai ‘nti lu mastru di li chiovi ti ni fai fari ‘mparu puntuti e fini ca l’annu appizzari ‘nti sti carnuzzi santi.
Banditore: Arrispunnunu li Giurèi vastasi.
Folla: Vai ‘nti lu mastru di li chiovi, fattinni fari ‘mparu rossi e chiapputi ca l’anu appizzari ‘nti ddi carni vastasi.
Banditore: Allura la bedda matri comu ‘ntisi ssu parrari, uogghiu si fici l’acqua di lu mari!
Madonna: Chiamatimi a Mandalena ca la vuogghiu quantu m’aiuta a chianciri lu me caru figghiu!

La Madonna si avvia verso la porta di fronte.

Madonna: Chiamatimi a Mandalena ca la vuogghiu quantu m’aiuta a chianciri lu me caru figghiu!
Banditore: Omminu piccaturi talia lu gran duluri!

Scena decima

Si vede per la terza volta Pietro tra la folla.

Giuseppe: Tu a Gèsu annautu appressu!
Pietro: Iù signu ccà a scutari u prucessu!
Giuseppe: Signu sicuru di chiddu ca dicu!
Pietro: Ti ripetu: pi mia nunn’è n’amicu.
Banditore: E Pietru nìa pa terza vota di canosciri l’amicu di na vota.
Ka Pietru si ni penti, pi sempri, amaramenti!
 

Scena undicesima


Suonano nuovamente le trombe ed escono i sodlati e le guardie che conducono fuori Gesù flagellato, poi Pilato ed il centurione.

Banditore: Populu sbinturatu ccà c’è Diu sacrificatu!
Pilato: A vui vi lu cunsinnu st’ommu lazzariatu.
Folla: A morti a siri cunnannatu e supra a cruci anchiuvatu!
Caifa: Se di Gèsu si amicu si di Cesari nimicu

Pilato fa un cenno al centurione che va con due soldati a prendere Barabba.

Banditore: Ccà c’è Barabba, u cchiù dilinquenti di tutti li’nfami genti!
Pilato: Pi ccù vuliti a libbirtà?
Pi l’ommu ca parra di virità?
O po campiuni di disonestà?
Folla: Barabba a siri libbiratu e gesù lu cunnannatu supra a cruci anchiuvatu!
Pilato: Pi mia st’ommu è ‘nnucenti pi mia nunn’ha fattu nenti!
Folla: Barabba a siri libbiratu e gesù lu cunnannatu supra a cruci anchiuvatu!
Caifa: Se di Gèsu si amicu si di Cesiri ‘nnimicu!
Pilato: Di stu dilittu nun signu rispunsabili ammìa st’ommu mi pari rispittabbili!
Folla: Barabba a siri libbiratu e gesù lu cunnannatu supra a cruci anchiuvatu!

Pilato chiama il centurione e gli dice qualcosa all’orecchio. Il centurione fa un cenno ai due soildati che cominciano a sciogliere Barabba e poi entrano in chiesa. Escono portando una brocca e una bacinella. Pilato comincia a lavarsi le mani.

Pilato: Siti tutti tistimoni, siti tutti prisenti st’ommu è ‘nnuccenti, nunn’avi curpa di nenti!
Banditore: Pilatu li manu si lavà e a morti u cunsinnà!

I due soldati ripostano la brocca e la bacinella, poi escono nuovamente con carta e penna.

Folla: Gesù a morti a siri cunnannatu e supra a cruci anchiuvatu!

Pilato comincia a scrivere e legge ad alta voce.

Pilato: Ccà c’è anciuvatu u re Nazzarenu.
Folla: Ccà c’è anciuvatu u re lazzaruni!
Pilato: Chiddu ca è scrittu arresta scrittu chiddu ca è fattu arresta fattu!
Va a pigghiari i du latruni ci racimmu pi cumpagnuni![...]

Due soldati antrano in chiesa con gesù, mentre il centurione va a prendere i ladroni con gli altri soldati. Entrano tutti in chiesa insieme a Pilato entrano in chiesa anche le due guardie del tempio.

Banditore: Omminu piccaturi talia sta lizioni è pi tia Gesù a morti è cunnannatu pi siri ‘ncruci anchiuvatu!
Pentiti do ta ranni piccatu o si ‘nto fernu pi sempri cunnannatu!

Dalla chiesa escono i soldati, Gesu, i ladroni, le guardie del tempio e comincia la via crucis. Davanti a tutti il banditore, poi gesù e i ladroni. Hanno le croci sulle spalle. Il centurione con i sodlati e le guardie del tempio fanno ala. Dietro i popolani che cominciano ad intonare la lamentazione.


I Testi de "U Passiu Santu "  ----  A Via Crucis

III Stazione: Gesù cade per la prima volta.

Quando si esce dal piazzale di Santa Maria Maddalena si intona “oggi m’haiorna”. Finito il canto seguiranno le considerazioni religiose di Padre Garfì. La terza stazione verrà rappresentata in Piazza Toselli.


Banditore: Cristu cari pi la prima vota ‘nterra e si ‘ricampa li piccata di tutta a terra.
Omminu piccaturi, talia comm’ha ridduttu stu poviru Cristu ‘ddiliruttu! Pensa o mali ca ci fai supra a cuscienza tu l’hai!
Finisci sempri ‘nterra cu nun pririca la guerra .

IV Stazione: Gesù incontra la madre.

Banditore: Matri santa scunsulata di la pena adduluarata na spata ti trapassa lu cuori virennu lu ta figghiu ca va muori.
Madonna: Soffru peni senza fini lu me cori è ‘ncatini.
Gesù: Sapiutu matri mia qual’era la fini mia. Pi purtari lu munnu a salvamentu a passari pi forza stu mumentu. Supportulu stu ‘nfernu lu vuoli lu Patri Eternu.
Madonna: Mi ricunu Maria statti carma ma iù signu la ta mamma tu nascisti di sti carni ma ti trattunu di malacarni.
Mi ricunu vattinni u duluri nun si vinni ti chianciu cu lacrimi di sancu virenniti ammenzu a stu fancu mi strazzu li capiddi di disperazioni virennu li ranni persecuzioni dimmi chi pozzu fari aiutu iù t’ha dari.
Maddalena: Dacci aiutu, dacci cunsigghiu tu ca si lu sa caru figghiu.
Tu ca pirdunasti a mia piccatura ti pregu fallu, cu tanta primmura Sta povira fimmina, sta povira mamma nun po accittare chiddu ca Diu ci manna. Là lu [...] troppo ranni nun pò accittari tristi cumanni, nun pò fari finta di nenti senza di tia jà ‘ntristi prisenti.
Gesù: Na cosa la poi fari curaggiu tu m’ha dari.
Cunfortu di lu munnu tu a siri a tutti li poviri a pruviriri matri di la pruvirenza aiutili ‘nti la suffirenza a lu riccu lievici bunnanzia a lu poviru dacci razia.
T’ha lassatu nu ranni cumannamentu nunn’è inutili stu ranni suffrimentu.
Ha sintutu chiddu c’ha dittu?
Lu ta cuori è tantu afflittu ma lu poviru è sempri tantu bisugnusu nun po siri trattatu commu ‘ncani rugnusu. Tu ca si mamma, tu ca soffri tanti peni ha continuari a campari e a fari beni Pirduna sti ranni piccaturi ura nun capisciunu lu duluri. Ma ana veniri tutti ‘nni tia si tu pi sempri la mamma mia.
Banditore: Maddalena, aiuta sta mamma Diu ti lu cumannna Tu ca fusti pirdunata cunsola st’addulurata.
Giovanni, apostolo pridilittu cunfortici lu cuori afflittu. E tu omminu piccaturi talia stu gran duluri chisti su li peni di cu ti vuoli beni!

Alla fine della rappresentazione della quarta stazione si cantala salve regina dell’addolorata.

V Stazione: Gesù aiutato dal Cirenero

Banditore: Pisanti si fa la cruci
supra ddi spaddi duci
Centurione:U Nazzarenu nun pò continuari subbito aiutu si c’ha dari!
Cireneo: Ssà cruci mi vuogghiu carriari ca li piccati mi fazzu pirdunari.

Il Cireneo si fa avanti e si carica la croce sulle spalle aiutato da Gesù

Folla: Lasciulu suppurtari e soffriri la cruci iddu si l’ha ‘mpuniri.
Banditore: Cu aiuta a Cristu sempri è maluvistu!

Dopo la rappresentazione della quinta stazione si canta “santa passà na strata nova”.

VI Stazione: la Veronica asciuga il volto

Banditore: Na fimmina pruova cumpassione virennu sta triste passione.
Veronica: Lasciti sta povira faccia asciuari sulu accussì ti pozzu cunfortari di stu mali commu ni poi perdunari?
Gesù: Di sta dilicatizza t’ha ringraziari! E tutti li piccati iù t’ha cancillari supra stu linu raffinatu resta stu voltu ‘nsanguinatu!

La Veronica mostra il lino con il volto di Gesù.

Banditore: Commu tingi lu sancu santu lascia la ‘nzinga ‘nti lu mantu.

Dopo la sesta stazione si canta “u passiu santu”.

VII Stazione: Gesù cade per la seconda volta

Banditore: Cristu cari pi la sacunna vota ‘nterra e si ‘ricampa li piccata di tutta a terra.
Omminu piccaturi, talia comm’ha ridduttu stu poviru Cristu ‘ddiliruttu! Pensa o mali ca ci fai supra a cuscienza tu l’hai!
Finisci sempri ‘nterra cu nun pririca la guerra . Pensa o mali ca ci fai supra a cuscenza tu l’hai!

Dopo la settima stazione si canta “oggi m’aiorna”.

VIII Stazione: Gesù incontra le pie donne

Banditore: Stu poviri ommu dilirittu veru figghiu di Diu binirittu comu nu dilinquenti è trattatu e supra u cravariu è trascinatu.
Donne: Ommu dignu Diu ‘nnuccenti si malu trattatu e nun ha fattu nenti mieriti rispettu e cumpatimentu tu ca porti lu munnu a sarvamentu.
Gesù: Iù signi pi daveru nuccenti e soffru sti ranni patimenti pinsati e li vostri figghi disgraziati di lu ranni diavulu anzurtati saranno ‘nti l’unfernu ittati e a morti eterna cunnannati.
Banditore: Pinsati a la vostra pirdizioni anveci di pruvari cumpassioni!

Dopo l’ottava stazione si canta “u passiu santu”.

IX Stazione: Gesù cade per la terza volta.


Banditore: Cristu cari pi la terza vota ‘nterra e si ‘ricampa li piccata di tutta a terra.
Omminu piccaturi, talia comm’ha ridduttu stu poviru Cristu ‘ddiliruttu! Finisci sempri ‘nterra cu nun pririca la guerra .
Pensa o mali ca ci fai supra a cuscienza tu l’hai!

Dopo la nona stazione si canta “salve Regina.


I Testi de "U Passiu Santu "   ----  A Scisa Cruci

X Stazione: Gesù viene spogliato delle vesti

Banditore: Ci lievunu lu mantu, ci lievunu la dignità
A muoriri comu campau, cu ranni puvirtà. Lu lassaru nuru comu ‘nfigghittu pì siri nu veru dirilittu.

XI Stazione: Gesù viene inchiodato

Banditore: Cu tri chiovi ‘ncruci è appizzatu pi sarvari stu munnu ‘ngratu.

Dopo che viene issata la croce si avvicinano Maria, Maddalena e Giovanni.

Banditore: Maria s’apprisenta e pieri a cruci pi chianciri lu sa figghiu duci.
Maria: Ti visti nasciri, ti visti crisciri nun ti pozzu viriri ‘ncruci muoriri t’ha datu u latti mia tu ca si la vita mia dammi aiutu, dammi confortu nun ti pozzu viriri mortu!
Gesù: Giuvanni, apostulu pridilittu cunsola stu cuori afflittu.
Ti la cunsinnu a tia la povira mamma mia. Maria ti cunsinnu Giuvanni apostuli di la fidi ranni.
Banditore: Na nuova famigghia nasci na nuova fidi crisci!

XII Stazione: Gesù muore in croce

Banditore: Sta murennu nu nuccenti mancu ura tu ti penti?
Gesù: Di la vita mi sentu abbannunari na stizza d’acqua m’ata dari.

Uno dei soldati gli da una spugna sulla lancia.

Ladrone: I ta surdati cumanna libbirini di sta cunnanna tu ca si re ‘ncurunatu picchì si cunnannatu?
Ladrone: Nun viri ssi patimenti? E iddu è nuccenti! Nui simmu curpevoli ma iddu è miritevoli! Gisuzzu arruorditi di l’ommu appisu quannu si ‘nto pararisu!
Gesù: Tu ti penti all’urtumu mumentu pi chissu avrai lu sarvamentu! Diu mia picchì m’abbannunasti? Supra a cruci mi lassasti!
Iù perdu la vita mia arricuogghiti l’anima mia!

Si sente il tuono e cominciano gli effetti.

Centurione:Pi daveru era santu st’ommu c’ha suffrutu tantu!
Banditore: Acchiana l’arma ‘ncielu e lu corpu arresta di ielu.

Subito dopo la morte di Cristo si avvicina alla croce Giuseppe
 

XIII Stazione: Gesù deposto dalla croce

Banditore: Ana rumpiri li iammi a stu Diu tanto ranni.
Caifa: Stocchicci l’anchi e viri si è mortu.
Soldato: Di lancia abbasta nu sulu corpu.

Il soldato colpisce Gesù con la lancia. Giuseppe si rivolge al centurione.

Maddalena: Maria, matri addulurata [...]
Giuseppe: Ha parratu cu Pilatu st’ommu m’assiri cunsinnatu.

Giuseppe e due apostoli cominciano la deposizione.

Maria: Fati pianu, nun ci faciti mali nun sapiti chiddu ca vali.
Banditore: Cumincia a scisa a cruci di stu Diu duci.

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 3 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 10 volte nell' arco di un'anno