U pizzu

Stampa questo copione

Turi d’o ciospu

U pizzu

Atto unico in siciliano

di Alfio Bonanno

Turi d’o ciospu  -  Ristoratore

Cocimu  -  Garzone

Santu u scarparu - Mafioso

Zù Francu u Principi - Scagnozzo

Carmelu Lanterna  -  Maresciallo dei Carabinieri

Agatuccia  -  Cliente

Cammilina  -  Cliente

Scena:   Piazza. Chiosco al centro; sullo sfondo il prospetto di un palazzo, a sinistra e a destra si esce dalla piazza o attraverso le quinte, o attraverso degli archi su colonne.

I

Turi d'o ciospu:   (armeggia con bottiglie e bicchieri) Tom Cruis fici u film Cocchittail? e Turi fa u film Ciosputtail! (fa roteare in aria le bottiglie che finiscono miseramente a terra, con rumore di vetri rotti, o tenendo una latta sotto il banco del chiosco o facendo cadere le bottiglie in una cassetta imbottita a terra e producendo da fuori il rumore dei vetri rotti) ... mizzica... e menu mali ca non mi visti nuddu autru ca Tom Crùis... ma prima o dopu mi ‘mparu, com’è veru ca mi chiamu Turi d’o ciospu!

Agatuccia:   Veni Cammilina pigghimini ocche cosa...

Cammilina:   Si si... haiu na siti...!

Turi d'o ciospu:   Le signorine gradiscono qualcosa di fresco e di sano?

Agatuccia:   Si si... ma sopratutto di sanu... mi pari ca ‘ntisi scrusciu di buttigghi rutti....

Turi d'o ciospu:   Ma quannu mai? Capaci ca occhedunu lassau curriri na buttigghia d’o barcuni...

Cammilina:   Ma veramenti a mia mi passi ca u scrusciu vineva di cca.

Turi d'o ciospu:   ..ocche piciriddu ca tirau na pallunata e rumpiu na vitrina...

II

Cocimu:   (entra e va direttamente dentro il chiosco) zu’ Turi e chi ssu tutti ssi vitra ddoc’anterra?

Turi d'o ciospu:   Pipita masculina ‘nto pizzu d’a lingua!

Agatuccia:   E vabbeni... alla fini chi ci fa? A mia macari ogni tantu mi sciddica ocche piattu d’e manu...

Cammilina:   Macari a mirciera ha travagghiari... no?

Cocimu:   Si ma u zu’ Turi è ca s’allena ppi fari furriari i buttigghi ‘nta l’aria comu a chiddi de’ bar amiricani...

Turi d'o ciospu:   (tra se e se) ...vureddu lisciu... auh non ti sa teniri nenti ‘nto stomucu ah?

Agatuccia:   Cammilina, auma vinutu p’addubbarini a viviri ...

Cammilina:   ...e inveci ni stanu addubbannu a chiacchiri!

Turi d'o ciospu:   (con una mano torce un orecchio a Cocimu e come niente fosse si rivolge alle clienti) Allora, staumu dicennu: in cosa posso servirvi?

Cocimu:   (controscena) ...’aricchi!

Turi d'o ciospu:   Un mandarinetto? Uno sciampagnino?

Cocimu:   ...’aricchi...!

Turi d'o ciospu:   ...si non ti ‘mpari a ‘ntuppariti a vucca st’aricchi t’a scippu!

Agatuccia:   E u lassassi a ddu mischineddu. Alla fini a mia non mi ‘ntaressa si lei rumpa i buttigghi

Cammilina:   Appuntu... mi sta facennu pietà ddu muzzanteddu...

Turi d'o ciospu:   Cocimu: ringrazia queste due gentili signorine picchì cci facisti pietà... ma si era ppi mia s’aricchia t’a faceva addivintari quantu a chidda d’o liafanti!

Cocimu:   (massaggiandosi l’orecchia) ...aih! E menu mali allura ca non ci cuntai di quannu a buttigghia ci scappau d’e manu pattiu all’aria ammenzu a strada e piscau a machina d’e vaddia...

Turi d'o ciospu:   Cocimu: tu fai chiù dannu d’o tirrimotu di Missina!

Agatuccia:   E comu finìu?

Cammilina:   I vaddia chi ci ficiuru?

Turi d'o ciospu:   Ma nenti... chi m’auna a fari? Ma ancora u stati ascutannu a stu panzalenta?

Cocimu:   Veru è! Non ci potturu diri nenti... siccomu u zu Turi subbitu si ‘nficcau sutta u bancu intra u frigorifuru d’e bibiti, chiddi scinneru furriaru, non truvaru a nuddu e si ni eru...

Turi d'o ciospu:   ...e si qualcunu ancora n’o sapeva ora ci u dissumu a tuttu u paisi... (si morde le  mani) si non fussi picchì fussi...

Agatuccia:   e avanti u lassassi iri a Cocimu... chi ci cuppa si è sanu sanu?

Cammilina:   E stassi tranquillu ca nuatri non ci u cuntamu a nuddu...

Turi d'o ciospu:   Va beni va... chi dissumu ca vi pigghiauvu?

Cocimu:   Iù mi pigghiai bellu scantu... e aricchi ancora mi doli... vossia a dda vota si pighiau na bella arrifriddatura...

Turi d'o ciospu:   E certu... iù tuppuliava e tu non mi rapevi... mi lassasti stari ocche menz’ura, e menu mali ca mi vinni a grapiri u parrinu... si stava spranza di tia...

Cocimu:   Ma virissi ca u parrinu iù u chiamai...

Turi d'o ciospu:   e non mi putevi rapiri tu stissu?

Cocimu:   Iù? A essiri sinceru quannu ‘ntisi tuppuliari di intra u frigorifiru subbitu pinsai ca erunu i spiddi e ghii a chiamari o patr’eparrucu...

Turi d'o ciospu:   (mordendosi le mani) Uhhmmmm! Megghiu ca ti stai mutu e lassa parrari e clienti... Chi dissumu ca vuliti?

Agatuccia:   Un seltz c’o limoni

Cammilina:   A mia un teh friddu

Turi d'o ciospu:   (mentre armeggia per servire) Ecco fattu... una ... e dui... E quannu sintiti a Cocimu ca cunta ssi fissarii non facitici casu...

Cocimu:   Si... non facitici casu. Picchi iddu dici ca iù sparu chiu fissarii di na mitragliatrici automatica...

Turi d'o ciospu:   Ca siccomu non è veru...

Cocimu:   A virità è ca iù sugnu un carusu sinceru e lei non ci a fa a fari furriari i buttigghi...

Turi d'o ciospu:   ... e certu pi chissu ssi maestru tu... e comu i fa furriari...!

Agatuccia:   Quantu veni?

III

Santu u scarparu:   (appena entrato insieme a Zu Francu u Principi)   Nenti... offre la ditta...

Cammilina:   ...ma...?

Santu u scarparu:   Signurina chi fa? S’affenni si Turi ci offri sta bibita?

Cammilina:   ...no...ma...

Agatuccia:   ... non l’avissi a diri iddu si n’a offri?

Santu u scarparu:   Mi meravigghiu! Parissi ca vi staiu facennu ‘n sgarbu...

Turi d'o ciospu:   (cercando di riparare) Ma quannu mai don Santu...?  I carusi forsi no ‘ntisuru ca ci u dissi: offru iù... (facendo segno di andare via) tuttu a postu, è statu un piacere... e mi pari ca avissuvu chi fari ora... non è veru?

Agatuccia:   (cogliendo il messaggio) Già ... Cammilina t’u scurdasti?  Amuninni se no ci arrivamu tardu...

Cammilina:   .. ma unni?

Agatuccia:   (tirandola via) ... ca dda! E comu t’i scordi certi cosi? 

(escono)

Santu u scarparu:   Turi: t’hava dittu ca quannu vegnu iù non m’a fari truvari a nuddu!

Cocimu:   Comu a nuddu? E si non c’è nuddu chi veni a fari?

Zu Francu u Principi:   (Quando parla borbotta velocemente in modo da rendere quasi inintellegibile quello che dice) E chi ora macari i pulici hanu a tussi?

Cocimu:   (a Santu) chi è ca dissi? Ci l’havi ccu mmia?

Santu u scarparu:   (fa cenno a Cocimu di avvicinarsi, appena è a tiro lo afferra per l’altra orecchia) Dissa le seguenti paroli: E chi ora macari i pulici hanu a tussi?  E’ chiù chiaru ora?

Cocimu:   Chiaru e limpidu comu all’acqua d’o baccalà... però mi lassassi ‘aricchia ca già ppi aricchi oggi haia datu abbastanza...

Santu u scarparu:   Turi... ci l’hai spiritusu u garzuni, ah?

Turi d'o ciospu:   Ma chi voli don Santu? No vidi ca u carusu è un pocu abbunazzatu?

Santu u scarparu:   Hai ragiuni! Parramu fra di nuatri sperti allura....

Turi d'o ciospu:   Comandi, qualsiasi cosa voli...

Santu u scarparu:   E chi hai vuliri... Turi?  Iù vogghiu ca tuttu ti va bonu... ca non ti succedi nenti o ciospu... ca tu stai sempri bonu di saluti...  chissu vogghiu...

Cocimu:   Mih! Zu Turi don Santu daveru un bravu cristianu è...

Santu u scarparu:   E chi t’hava parsu, Cocimu? Iù haiu a cori sulu ca a genti sta beni e non ci succedi nenti...

Turi d'o ciospu:   Certu già... comu sempri... ma d’altra parti macari iù mi pari (facendo capire che ha sempre pagato) ca na certa assicurazioni a vaiu mantinennu...

Zu Francu u Principi:   ... e però a briscula cangiau..

Cocimu:   Chi dissa?

Zu Francu u Principi:   Ma chi è surdu chissu, co ogni vota addumanna chi dissi?

Santu u scarparu:   ...eh... dissa ca a briscula cangiau... per così dire: i spisi aumentunu e iù vulissi ca tu si sempri o sicuru... vah... mi capisci?

Turi d'o ciospu:   ...eccomu si u capisciu... dicemu ca l’assicurazioni scadìù e chidda nova costa chiossai...

Santu u scarparu:   Tu picchissu mi piaci: picchì si un carusu sprontu e ‘ntilligenti!

Turi d'o ciospu:   ..e tantu accussì per informazioni... d’assai aumintau?

Zu Francu u Principi:   Eh Eh Eh... almenu d’o duppiu!

Cocimu:   S’allena cco scoppiu? Ma chi senti a diri?

Zu Francu u Principi:   Auh,  menza cugnetta parramu cu rispettu se no ti rapu n’a presa d’aria n’o ciriveddu (estrae una pistola)

Cocimu:   Matri santa! Ma chi è pazzu?

Santu u scarparu:   (facendo riporre la pistola a Francu) Boni! Boni! E chi è? Avanti facemu i cristiani ranni!

Turi d'o ciospu:   Ma don Santu... giustu capii? ...u duppiu?

Santu u scarparu:   Esattamenti... u sai comu vanu sti cosi... i spisi aumentunu iornu ppi ghiornu... e non vulissi ca ppi mancanza di qualche tintu sordu a un certu puntu l’assicurazioni non vulissi currispunniri chiù... mi capisci averu?

Cocimu:   Iù non ci haia caputu nenti...

Turi d'o ciospu:   ...e ma u capii iù... non ti preoccupari Cosimu... chissi non su pinseri ca t’ha pigghairi tu... Ma, don Santu... u capisci ca ppi mia diventa quasi impossibili...

Santu u scarparu:   Impossibili... chi paroli rossi... tu si spertu... si carusu...e trovi comu fari... anzi u sai chi facemu? Pi aiutariti inveci di passari na vota o misi, di ora in poi passamu ogne chinnici iorna, accussì a picca a picca... mancu ci fai casu... Tu priparimi i primi ca fra na menz’urata tornu, e poi ni viremu fra chinnici iorna. Va beni? A postu. Salutamu a tutti. Zu Francu, amuninni. (esce)

Zu Francu u Principi:   Iù passu ogni chinnici iorna... e non ti fari attruvari impreparatu...

Cocimu:   ...oddìu a capiri na parola di zoccu dici!...

Zu Francu u Principi:   (mettendo l’indice davanti alla bocca intima a Cocimu di non parlare) Schhhh!  (esce)

IV

Cocimu:   ...mizzica si capisci megghiu quannu fa scrusciu ca quannu parra!

Turi d'o ciospu:   Ci mancava sulu chissa!

Cocimu:   Però ssu don Santu... un veru signori! E poi attentu all’autri... voli ca non ci succedi nenti a lei...

Turi d'o ciospu:   Cocimu: sveglia! U sai comu ci diciunu a chissu?

Cocimu:   Comu?

Turi d'o ciospu:   Santu u scarparu!

Cocimu:   Nel sensu ca oltri a essiri un bravu cristianu fa di misteri u scarparu?

Turi d'o ciospu:   Nel sensu ca ci ha fattu i scarpi a ocche cintinaru di cristiani!

Cocimu:   ...appuntu...

Turi d'o ciospu:   Appuntu chi? Non pinsari e scarpi... (fa con la mano il segno della pistola che spara) i scarpi... ci ha fattu i scarpi a un saccu di genti...

Cocimu:   (capendo)  Mihhh ! Allura è un malacarni...?

Turi d'o ciospu:   Di chiddi piriculusi!

Carmelu Lanterna:  (entra in divisa da carabiniere) Bon giornu a tutti, si po’ aviri un tamarindu?

Turi d'o ciospu:   Prego si acomodi ca ci u fazzu subbitu.

Cocimu:   Ma a vossia non l’hai vistu mai, chi è novu?

Turi d'o ciospu:   Cocimu! E non essiri sempri comu un picciriddu...

Carmelu Lanterna:   Non c’è offesa. Sugnu u novu maresciallu d’a caserma oggi è u primu  iornu di serviziu e ancora o paisi non mi canusci nuddu.

Cocimu:   U vidi ca era novu?

Carmelu Lanterna:   Esattamenti... ma, scusati si fazzu u me misteri... mi passi di capiri ca aviti a chi fari cu qualcunu pocu raccomandabili...

Cocimu:   E diri ca pareva unu bonu...

Turi d'o ciospu:   Cocimu... ppi favuri...

Carmelu Lanterna:   Uhm... capisciu ca ci pari mali a parrari... ma è u me misteri... e poi u maresciallu vecchiu mi lassu dittu quarche cosa... scummettu ca stauvu parrannu di don Santu u scarparu...

Cocimu:   Mih! U ‘nsirtau!

Turi d'o ciospu:   ...a chi t’ha fari u telegiornali a tia? Si peggiu d’o gazzettinu!

Carmelu Lanterna:   Vardassi si voli na manu ci a pozzu dari...

Turi d'o ciospu:   ...e poi mi trovu ammenzu a du’ fochi? Si lei non u pigghia, u metti in carciri e ghietta a chiavi a mia comu mi finisci?

Carmelu Lanterna:   Non è ca ci pozzu diri ca tuttu va o centu per centu... ma si lei collabora ci dicu ca ssu problema nu livamu d’o menzu...

Turi d'o ciospu:   E iù chi avissi a fari?

Carmelu Lanterna:   Nenti. Sulu approfittamu ca ancora non mi canusci nuddu... ora mi vo levu a divisa e mi tegnu in incognitu... appena don Santu si presenta lei mi mannassi a chiamari e poi ci pensu iù. Si scrivissa u numiru d’o cellulari... Cocimu scrivatilu macari tu non si sa mai... e fidativi di mia!

Turi d'o ciospu:   ...a vanti... e scrivemuni ssa cunnanna...

Carmelu Lanterna:   (Detta il numero)  Scrittu? Avanti ni sintemu appena  si presenta ssu brav’omu... (esce)

Cocimu:   Ha’ vistu? E ni livamu d’e ‘mpiccichi!

Turi d'o ciospu:   Biatu tu e la to gnuranza... iù haiu a ‘mprissioni ca di un problema mi ni misi dui...!

V

Agatuccia:   Si ni ìu ddu malasuttatu?

Cammilina:   Non si vidi cca in giru...

Cocimu:   Non vi preoccupati ca quantu prima n’o videmu chiù strati strati.

Turi d'o ciospu:   Cocimu veni cca, fammi un favuri...

Cocimu:   Subitu all’ordini...

Turi d'o ciospu:   (finto calmo) Fai accussì, a scelta to... o vai prima ‘nto firraru e ti fa fari un catinazzu a forma di stuppagghiu e poi mi vo’ ccatti du chila di cimentu rapidu... o fai o cuntrariu... chi scegli?

Cocimu:   ... ma no sacciu... ppi mia è a stissa cosa... ma chi ci ha fari c’o cimentu e u catinazzu a forma di stuppagghiu?

Turi d'o ciospu:   (arrabbiatissimo) Prima ti muru ssa vucca sempri aperta e poi ci mettu un catinazzu e ghiettu a chiavi!!!

Agatuccia:   Ma picchì si siddìa accussì cu Cocimu?

Turi d'o ciospu:   Picchì ssa vucca non a sapi teniri chiusa mancu un sacunnu!

Cammilina:   Va beni si è ppi nuatri non si preoccupassi non hama caputu nenti...

Turi d'o ciospu:   ...e megghiu è si non ci trasiti ‘nta sta storia...

VI

Zu Francu u Principi:   (precede Santu con aria da body guard...) Po’ veniri don Santu tuttu a postu.

Santu u scarparu:   Salutamu a tutta la cumpagnìa... signorine di nuovo qui? E si vidi ca vi piaci a robba frisca...

Agatuccia:   Veramenti staumu passannu di cca e desimu un salutu o zu’ Turi...

Santu u scarparu:   Ah si! Bravu Turi... bravu! Non lassa scuntentu a nuddu... averu Turi? E a mia comu mi lassi a sta iurnata?

Turi d'o ciospu:   E comu l’haia lassari don Santu? Ca cuntentu comu sempri... un attimu ca talefunu e mi fazzu purtari ... dda cosa...

Cocimu:   (nel frattempo ha preso anche lui in mano il telefono)

Santu u scarparu:   Turi... Turi... non facemu pubblicità...

Turi d'o ciospu:   (visibilmente in imbarazzo)... non si preoccupi... sulu ca cca stu cosu mi duna occupatu... (vede Cocimu con il telefono in mano) A cu sta telefonannu tu?

Cocimu:   ( non sa rispondere e articola dei suoni sconnessi)

Turi d'o ciospu:   ... u capii u stissu... chiuri ddocu, chiuri ca ci haia a chiamari iù.... (volge lo sguado in alto sconsolato, per ispirarsi calma, ricompone il munero e nel frattempo rivolge sorrisi di circostanza a Santu) Pronto? Si iù sugnu Turi d’o ciospu... è ppi du fattu... dda cosa ca m’hava purtari... si si... s’a vinnuru a pigghiari... ora ci mannu a Cocimu e ci a po dari a iddu... si ... certu... si... arrivederci. (a Cocimu con intento) Cocimu vai unni sai e vo pigghia dda cosa ppi don Santu...

Cocimu:   ...ma veramenti... non havunu a ristatu....

Turi d'o ciospu:   Fai comu ti dicu iù: vai dda e vo pigghia dda cosa... mi spiegai o non mi spiegai?

Zu Francu u Principi:   Si spiegau o non si spiegau?

Cocimu:   Si ora ca parrasti tu ci capii tutti cosi u sai?

Zu Francu u Principi:   Chi haia a pigghiari u ferru? (fa l’atto di prendere la pistola)

Santu u scarparu:   Francu... Francu... e comu quarii subbitu subbitu... no vidi comu è u carusu... lassa fari a mia (estrae la sua pistola e la punta alla tempia di Cocimu e parla con dolcezza)  U capisti zoccu ti dissi Turi? Ora vai, pigghia e porta!

Cocimu:   (spaventatissimo) Si si si va beni: vaiu (fra se) non sacciu unni. Pigghiu (fra se) non sacciu cchi. E tornu... cuntenti tutti? (esce in fretta)

Santu u scarparu:   Ah! Cu sti garzuni di oggi non si ci po’ cummattiri... non c’è chiù da spirtizza di na vota...

Zu Francu u Principi:   No comu a nuatri ca semu sperti ppi daveru!

Agatuccia:   Chi dissi?

Santu u scarparu:   (con paternalismo) S’avanta... u carusu s’avanta...

Cammilina:   Agatuccia chi fa? Ni nni iemu?

Santu u scarparu:   Ma chi fa, è la mia persona ca vi disturba?

Agatuccia:   Quannu mai don Santu? E’ ca avemu cosi di fari... e poi mi pari ca aviti affari tra di vuatri... nuatri megghiu ca ni ni iemu...

Zu Francu u Principi:   Si megghiu! Aiutativi e ghitavinni di cca!

Santu u scarparu:   Francu ... ma comu si zzaurdu certi voti... Comunque gentili signorine: se avete premura non vi trattengo... itavinni ... itavinni

Agatuccia:   Appuntu: boni cosi a tutti, Cammilina caminamu...

Cammilina:   Arrivederci...

(escono)

VII

Santu u scarparu:   ... non mi fazzu cunvintu... c’è un aria strana nta stu ciospu...

Zu Francu u Principi:   Si c’è qualche cosa ca non va iù sugnu prontu a fari focu!

Turi d'o ciospu:   Ma chi diciti (visibilmente in imbarazzo) tutto normali comu o solitu...

Carmelu Lanterna:   (entra vestito da mafioso come Santo) Salutamu a tutta a cumpagnìa... Turi comu finìu ccu ddu discursu?

Turi d'o ciospu:   (farfuglia qualche risposta ma non sa che pesci pigliare)

Santu u scarparu:   ... eccu chi era ca non mi sapevi diri... e lei egregiu amicu cu è ca fussi?

Carmelu Lanterna:   E picchì ci avissi a dari a lei ssa cunfidenza di dirici cu sugnu?

Santu u scarparu:   Turi... ma u senti comu arrispunni? Ma ci u dicisti cu sugnu iù? Ci u dicisti ca u ciospu già c’e cu t’u varda?

Carmelu Lanterna:   Iù non hai bisognu di addumannari u nomu di tutti i scupastrati d’o paisi... non mi ‘ntaressa...

Santu u scarparu:   Scupastrati? Allura vulissi affenniri!

Zu Francu u Principi:   Chi fazzu pigghiu u ferru?

Santu u scarparu:   Lassa stari...ca chiddi comu a iddu iù mi mangiu ppi mirenna... Allura... lampiuni... si po’ sapiri cu si e chi voi?

Carmelu Lanterna:   Sugnu iù e vogghiu chiddu ca dicu iù!

Santu u scarparu:   Allura hava essiri ca hava essiri! E va beni: prima di chiantariti du coccia di chiummu ‘nta ssa mirudda fracita ti informu ca iù sugnu don Santu dittu “u Scarparu” picchì ci haia fattu i scarpi a oltri centu fitusi cristiani cca o paisi, cumannu iù e mi cogghiu u pizzu di tutti i negozianti d’o paisi, di tutti l’affittuarii e di tutti i commercianti, e supra i canteri mi tocca u tri per cento e ne me magazzini s’hana forniri tutti i ditti... T’abbasta comu presentazioni? u capisti cu ccu ti mintisti? E ora ti ni fazzu pentiri macari ca nascisti!

Carmelu Lanterna:   U sai chi ti dicu? Ora ca fusti accussì arucatu ca ti presentasti e mi facisti a lista di tutti mutuperii ca cummini na stu paisi... ti pozzu macari diri cu sugnu iù!

Zu Francu u Principi:   Avanti (estraendo la pistola) spicciti a parrari ca dopo voli parrari idda ( mostrando la pistola) ... anzi si voli fari na bedda cantata!

Turi d'o ciospu:   Cca semu! Ora ci appizzu a peddi! (si nasconde)

Carmelu Lanterna:   Tranquillu Francu ca dopo ci n’è macari ppi tia... Iù sugnu originariu di cca, ma havi assai ca mancu ppi via d’o travagghiu...  picchì purtroppu fazzu un malu travagghiu...  nella vita sugnu semplicementi il signor Carmelo Lanterna

Turi d'o ciospu:   (riemerge)

Santu u scarparu:   U senti Francu? Allura fici bonu antura ca u chiamai lampiuni...

Zu Francu u Principi:   Lanterna... lampiuni ...lanterna ... lampiuni ... (ride di gusto)

Carmelu Lanterna:   Ridi ridi... scialiti ora ca fra un pocu chianci...

Santu u scarparu:   Attia... lanterna ... parramu arucati picchì quant’è ca ti staiu astutannu.... Francu u capisti... astutannu...

Zu Francu u Principi:   Lanterna ... astutannu ... lanterna ... astutannu ...  (ride)

Carmelu Lanterna:   Allura chi diciti a cumplitamu sta presentazioni oppuri finìu cca?

Santu u scarparu:   Ppi mia a putemu finiri cca: si un lampiuni e ti chiamunu lanterna... chi c’è di sapiri chiù?

Carmelu Lanterna:   Ti dissi nella vita privata sugnu il signor Carmelu Lanterna ... ma n’o me travagghiu sugnu u Maresciallu Lanterna, di sta matina in serviziu nta caserma di stu paisi... ora i presentaizoni i cumplitamu...

Santu u scarparu:   Ma iù sugnu sempri don Santu u scarparu... e si aoggi haia a fari un autru paru di scarpi o novu maresciallu sugnu a disposizioni... Francu tenulu sutta tiru ca vogghiu aviri l’onori di puliziarammillu iù stissu ... o lampiuni

Zu Francu u Principi:   Ora u pozzu nesciri allura u ferru? (estrae la pistola)

Turi d'o ciospu:   (alla vista della pistola si abbassa ) Cunsumati semu!

Carmelu Lanterna:   (Contemporaneamente a Francu estrae anche lui)  Ah ah ah accura ca t’astruppii cu ssu giocattulu...

Santu u scarparu:   Bravu lampiuni  unu a unu e (estrae la sua pistola) palla a centru... unu sulu ni po’ pigghiari ma l’autru ti fa assaggiari du’ coccia di pipi niuru... ietta ssa pistola e fatti u segnu d’a cruci...

Turi d'o ciospu:   Signori... ppi favuri arraggiunati...

Santu u scarparu:   Mutu tu: tradituri... ppi tia ci pensu dopu... mali ca va u lampiuni ammazza a Francu e iù ammazzu o lampiuni... e poi sugnu ni tia non ti preoccupari...

Zu Francu u Principi:   (rilette un po e poi abbassa l’arma) ... ma cu u dissa ca prima ammazza a mia? Signor Lampiuni a cu ci spara prima?

Santu u scarparu:   Bestia isa ssa pistola... ca se no semu arruvinati tutti e dui...

Carmelu Lanterna:   Giustu dici: siti arruvinati... e non ti l’ha pigghiari mancu ccu ddu muzzanteddu di Turi... picchì fusti tu a cantariti tutti cosi, ppi essiri troppu prisuntusu...

Santu u scarparu:   ...e curti! Iù t’astutu e poi si ni parra...

Carmelu Lanterna:   (Guardando oltre le quinte) Iù ti dicissi iveci di taliariti i spaddi...

Santu u scarparu:   Ah quantu ti n’ha vistu televisioni? Chissu è un truccu chiù vecchiu d’a Bibbia...

Cocimu:  (è entrato in scena e alla vista dei due sotto tiro si carica, raspa a tera come i tori infuriati e parte alla carica dei due a testa bassa gridando) Ahhhhhh....

Carmelu Lanterna:   Iù v’ava avvisatu...

Santu u scarparu:   Chi fu? (si gira di scatto)

Zu Francu u Principi:   Chi c’è, chi è? (si gira di scatto)

Carmelu Lanterna:   (agguanta alle spalle i due)

Cocimu:   (si getta a terra e placca i due)

Santu u scarparu:   e   Zu Francu u Principi:   (cadono faccia in avanti, si sente uno sparo e tutti e quattro rimangono a terra)

(dopo un attimo di scena ferma comincia ad uscire la testa Turi d'o ciospu:   poi    Carmelu Lanterna:   si alza da terra illeso. Quindi Cocimu:   si alza e controlla di essere tutto intero.  Per ultimi si alzano Santu u scarparu:   e   Zu Francu u Principi: )

Santu u scarparu:   Un corpu ‘ntisi: tintu carrabbineri mi sparasti!

Carmelu Lanterna:   ( Tenendo in mano la pistola di Santu e tenendo entrambi sotto tiro con la sua pistola) Iù? Ancora tutti i proiettili cca haiu...!

Zu Francu u Principi:   Pozzu diri na cosa iù?

Santu u scarparu:   E fozza: chi ha diri?

Zu Francu u Principi:   (gridando fortissimo) Aihahii!!! Mi sparastuvu ‘nta un pedi!

Santu u scarparu:   Mizzica allura u coppu a mia mi partiu, pozzu cuntrullari?

Carmelu Lanterna:   Ca certu, hava essiri babbu comu a tia... statti ddocu beddu mutu e pulitu!

Zu Francu u Principi:   (raccogliendo la sua pistola da terra) A mia mi spari ‘nto pedi? E ora ti fazzu avvidiri! (spara nel piede a Santu)

Santu u scarparu:   Armali di gebbia! E chi a mia mi spari? (saltella dolorante)

Carmelu Lanterna:   Posa ssa pistola!

Zu Francu u Principi:  (portandosi con le spalle al chiosco) Chi posu? Ora fazzu na stragi! Fermi tutti! (continua a sparare a Santu senza prenderlo)

Santu u scarparu:   (Saltella su un piede per non farsi prendere il secondo) Fermu statti Cretinu! E comu finìu? Ni sparamu tra nuatri? (va a nascondersi dietro il maresciallo) Maresciallo m’arristau? E ora m’addifinnissi!

Carmelu Lanterna:   Veramenti ti miritassi ca ti lassu a manu di Francu...

Santu u scarparu:   Aiutu! Auh mancu d’a liggi unu si po’ fidari! Cocimu fermulu!

Cocimu:   A chi ti fici ciauru di fissa?

Turi d'o ciospu:   Mi fa diri a testa ca ci haia pinsari iù... Francu!

Zu Francu u Principi:   Chi c’è?

Turi d'o ciospu:   T’a pozzu offriri na buttigghia?

Zu Francu u Principi:   Na coca cola, grazii...

Turi d'o ciospu:   E veni cca a pigghiaritilla...

Zu Francu u Principi:   A chi ti pari ca sugnu scemu? Iù mi furriu e chiddi mi sparunu...! Dammilla accussì...

Turi d'o ciospu:   E va beni... comu dici tu... (assesta un colpo di bottiglia di coca cola, vuota ma verniciata di nero per sembrare piena, in testa a Francu) Il signore è servito... offre la ditta!

Zu Francu u Principi:   (Sviene e cade a terra)

Carmelu Lanterna:   Cocimu pigghia ssa pistola e ma porti a mia, Turi pigghia i manetti e attacca a tutti e dui...

VIII

Agatuccia:   (entrando dal lato opposto a Carmelu e Santu) Ma chi sta succidennu?

Cammilina:   Chi fu?

Santu u scarparu:   Mizzica... ora n’apprufittu (scappa in senso contrario alle ultime uscite tentando di passare in mezzo)

Agatuccia:   (intuendo l’intenzione di Santo tende il piede) Attia!

Cammilina:   (idem come Agatuccia) Unni vai?

Carmelu Lanterna:   (corre ad ammanettare Santu) Grazie signorine, siti megghiu di na squadra di carrabbineri!

Santu u scarparu:   Non c’è chiù munnu! Macari sti signi si ci misuru ‘nto menzu!

Agatuccia:   A ccui signa?

Cammilina:   Marasciallu, n’u lassassi a nuatri pi un quartu d’ura ca ci u turnamu fattu a puppetti!

Carmelu Lanterna:   Bella pinsata... pigghiatavillu, pinsatici vuatri...

Santu u scarparu:   Auh! Chi stamu schizzannu? Sugnu a manu d’a liggi? E allura puttatimi intra ca almenu staiu chiù sicuru... cca c’è piriculu d’appizzarici a peddi! (trascina via il maresciallo) Ah, e a Francu puttatulu ‘nta n’autru carciri... non facemu ca m’u mittiti assemi ccu mia?

Turi d'o ciospu:   Curaggiu Cocimu l’ultimu sforzu p’aoggi e poi sbagnamu...

Cocimu:   Si si ... ma senza coca cola... staiu vidennu a ca a Francu ci ittau troppu pisanti...

(Mentre Cocimu e Turi portano via Francu svenuto si chiude il sipario)

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 3 volte nell' arco di un'anno