‘U turnu

Stampa questo copione

’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

1

di Alfredo Nicosia

Commedia brillante in tre atti

di


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

2

di Alfredo Nicosia

Personaggi:

Ciccinu                                       Marito della signora  Anna

Giovanotto                                Attivista politico

Tanu                                            Paziente

Carmelu                                     Paziente

Ginu                                            Paziente

Saru ‘u piscamaru                   Pescivendolo

Luciano Pinnìculo                   Paziente

Dott. Saru Cunzaossa              Medico di famiglia

Dott. Costa                                 Amico del medico di famiglia

Maurizio                                    Informatore scientifico

Signùra Tresa                           Paziente

Signùra Rusidda                      Paziente

Signùra Cuncittìna                  Infermiera

Signora Anna                            Professoressa

Primo ATTO

Si apre il sipario e si vede la stanza d’attesa dell’ambulatorio del medico di famiglia Dott. Saru Cunzaossa con alcuni pazienti che aspettano evidentemente il turno per la consultazione medica.

La stanza d’attesa è arredata spartanamente; la scrivania dell’infermiera a sinistra con sopra una targhetta “ Dare la mancia all’infermiera ” nonché un telefono e alla parete un citofono quale collegamento di comunicazione con il medico ed un cartello con la scritta “FARE SILENZIO” ; alcune stampe di fiori appese alle pareti; qualche pianta ornamentale; un tavolinetto al centro con sopra alcune riviste sparse disordinatamente; accostate alle pareti, alcune le sedie per i pazienti. (ambiente freddo). L’ingresso dello studio medico, in fondo in una posizione centrale; l’entrata e l’uscita degli attori si verifica da una porta situata a destra.

In prossimitá dell’ingresso dello studio medico duepazienti, Ciccinu e Tanu, stanno discutendo animatamente sul chi deve entrare per primo ed ottenere la consultazione


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

3

di Alfredo Nicosia

medica. Le animate battute dei due pazienti Tanu e Ciccinu, prima dell’intervento dell’infermiera, sono di libera scelta. Buon divertimento.

Infermiera

(Molto arrabbiata e rivolta verso i due pazienti…)      …Facìti silènziu…! Se v’aviti á

sciarriari…jietavinni fòra.!..Cchìa nunn’û sapiti c        ome si stila ccà…in questi

posti ?...In questi posti la gente SOFFRI…       cci sono MALATI… á qui dentro! Perció

facìti …SILENZIU…Cci sugnu IU ca vi fazzu tràsiri…            !Ccà ‘ndall’ ambulatoriu do’

Dott. SARU CUNZAOSSA schifìu nun sinnî fá…! Mi sùgn u spiegata? Guardàti qui…tutti questi libbretti misi unu supra all’aûtru …stannû a significari ca sá ffari a FILA … U TURNU… ! Lei è (Rivolta a Ciccinu) …u vidissî …è ..u nùmmuru

quattru…! Prima di Lei n’annû a passari n’avitri ..       TRI...! Ehh…SANTU DDIU.. e

bedda  MATRI  SANTISSIMA ! Ora s’assittassi… cà û c         iamu IU ...quannû arriva û

só turnu…! Cchi cci staiu á ffari ccà IU…? Ppi ùmmi                ra i cuccu…!…E macàri Lei

(Rivolta a Tanu) …pigghiassi puostu vicinu a iddû…si cci’assittassi o’ cantû..!

Ciccinu

(Molto infastidito  sia dall’attesa  che  dalle parole dell’infermiera)…No Signùra

Cuncittina…passu prima… IU.. picchì mi sentu cciù m             ali 'i tutti…! Mi viènunu

furriùni ddi testa…ccà mancû a ditta mi fanû stari…  !

Carmelu

(Risentito dalle parole di Ciccinu… ironicamente)       ..S’assittassi.. prima cà

cadi…!..Nun si sá mmai..ccú si furriúni…       ùnni po’ attuppari..ccà testa..!  (Irritato)  È á

fila ..ccà faciemmú á ffari… ? Ppi  sfìziu …o ppi bbisuognu…ehh…!

Ciccinu

(Con testardaggine)…Chi c’entra ú sfìziu…Á fila si fa ppo’ bbisuognu…ma IU nun’á

puozzu fari… ! IU á tràsiri prima i tutti… picchí…staiu MAAALI… !(facendo finta di barcollare)..Nun mi tiegnu.. mancú additta..?

Tanu

(Evidentemente irritato dalla testardaggine di Ciccinu, si rivolge all’infermiera gesticolando vivacemente)… Ma signora 'nfirmèra...chia accussi si stila ‘nda

st’ambulatoriu…? Ccu arriva.. trasi !?…NUN SULU cà            ni squàgghiunu i jurnati ccà

dintra… NUN SULU cà  cci pirdiemmu sordi…ccu sta sc        usa da’ mancia

…ca ..dici..pari làriu se nun cci ’a lassammu…ma al  meno sti priputenzi nun ci facissi

fari a gghienti ! Cci facissi rispittari á fila …ac cussì NUDDÛ …si pigghia di


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      4

di Alfredo Nicosia

malandrinerìa …                                                                                   NUDDÛ …cerca di passari prima i l’avitri.. e NUDDÛ                                                                                                          … si

sciarrìa…           ! Mi pari GIUSTU...!

Infermiera

…Sintiemmini n’avitra..! Ora veni queddaré… e m’ans                                 igna ‘u mistieri …      e mi rici

comu haiu á ffari..e chiddu cá haiu ‘a ddiri !

Carmelu

(Rivolgendosi verso Ciccinu, gesticolando)Lei dici…”                                    passu prima… IU.  ”..Ehh…              IU

cchi cci pari ca staiu bbuonu ri saluti?..IU macàri malatu sugghiu…!

Tanu

(Rivolgendosi verso l’infermiera)… Signura Cuncetta...ccu chistu..nunn’è ca ccivuogghiu ‘nzigniari ú mistieri di ‘nfirmèra…ma nunn ’è giustu cà s’á pigghiari i sordi d’á mancia senza fari nenti… Nun dicu assai…ma arménu cci facissi rispittari à

fila...!...Ehh…DDIU SANTU ! …Cciú dicissi Lei… á ID      DÛ            (sottinteso Ciccinu).. ca

ccà stammu mali TUTTI…       e nun cci lievu á  nuddû… de’ prisenti. !

Ciccinu

(Con fare  da persona malandrina, rivolto verso Tanu) …      Sta parannu ccu mia ?

Tanu

(Cercando di non degenerare la discussione ma con ferma risolutezza)

…IU nun staiu parrannu CCÛ LEI…! Staiu parrannû MAC    ÀRI… ccû lei !

Ciccinu

(Gesticolando e giá stufato..)… ...Auhh...ma cchi c'è cosa ?..Se m’á ddiri quarchiparuledda ..m’á dicissi ‘nda facci... masannó s’attaccassi ’a lanna ..* …Ma lei u sapi cu sugnu iu…?

Tanu

(Con ferma risolutezza)…Nunn’ù sacciu.. e mancu ú vuogghiu sapiri…!

Ciccinu

(Guardando con insistenza il viso di Tanu)..Allura…lassassi…stari…! Jitavinni…!

Tanu

(Cercando di non degenerare la discussione, verso Ciccinu).. Ma cchi cci pari giustucà niàvitri … (guarda l’orologio) sûnû l’ùnnici… avi ’nde novi ca siemmù ccà…quindi ssû du’ uri c'aspittammu ‘U TURNU …e lei ccà minutè dda…

Ciccinu


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

5

di Alfredo Nicosia

(..interrompendo il discorso di Tanu)…Ma ..allura ppi forza mi vo’   mettiri a testa a

la canna *…! Ú sta faciennu  appòsta á

fàrimi nichiàri….*?..

Talé…Talé…

stu

uòcci picciusi  * …

!..Se continua accussí …bbona vá ffinisci sta jurna ta…!

Tanu

(…Continuando ad

alzare il tono della voce, non in  timidito)…E PERCIÓ…ccà scusa

ca si senti cchiù mali ‘i tutti...vo’ tràsiri ù pri ma… e niàvitri cchi faciemmû…

?

…Taliàmmu ù ventû d’ùnni mina ?...Se avissimu avutu

’a  SALUTE …chi fòrrumu

ccà a ffari á FILA ?

Carmelu

(…Verso Ciccinu)  …MALATI macàri niàvitri siemmu…!.Ma cchi cci pariem

mu

babbigni * ‘nda facci !

Signùra Rusidda

(…Verso Ciccinu in segno di supplica)

…MARIA…si  zittissi ccu ssi vuci…mi sta

faciennu càriri cciú MALATA…! Ppi favuri mu facissi

…!

Ginu

(…Cercando di calamre le acque..)  …Signuri mii…Carmàmmini…

e finiemmila ccu

stú baccagghiari * (Ad alta voce  verso  Ciccinu e  Tanu e  Carmelu)…          E picchí,…e

allura c’avissi á ddiri IU… ca mi stapièvunu purtan nu o’ spitali stanotti ?…’N cuorpu

di pressioni iàvita ccà stapìa sautannu all’aria…            Eehh..ppi furtuna cà cci fu mo’

figghiu …masannó..astùra …mancu cuntari vi l’avissi               pututu!...Nun mi facìti parràri,

ca petri…petri mi l’aiu vistu…! ’ncà ..pigghiari mi       diciiiiniii…BBORSI di ghiacciu

‘nda testa…nu spavientu  ranni..ma ranni… assai !..                      E ora ..ehh…ricitamillu

viatri…                                                                                     c’avissi á diri .. ? ..TRASU IU ?..Ehh…NO ! …ù TURNU è TURNU! Putissi

capìri cà ..UNU.. passassi prima di l’avitri se cci fussi …chissàcciu…perìcolo di mòriri… ma ccà dintra.. ancora ( Girando la testa a destra e a sinistra come per scorgere la presenza di qualche malato terminale) …ringrazziannu o’ SIGNIRUZZU…á spìsa á sfardammû TUTTI !…

Ciccinu

(Sempre con un po’ di malandrinerìa ) …        Nunn'u staiu capiennu....! allura

…SECUNNU viatri.. ccu stà maladdìa cà cciaiu…nun su         lu haiu á piniàri..ma macàri

m’a mettiri assittato e á spittari u TURNU ppi fàri cuntenti á VIÀTRI ?

…avaaaiaaa!…finièmmila di sunari stá musica!

Ginu


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      6

di Alfredo Nicosia

(Giungendo le mani come da preghiera)…      MAhh ..unu,…ppi forza á  musciàri i

scagghiuna * ccu lei…              Ma  nunn’ ú vo’ capiri cà staiû … MAAALI

…MA…MAAALI.. macàri IU ..!

Dott. Cunzaossa

(Dal citofono e a voce alta ... indirizzata all’ infermiera ) SignùraCunceeettiiinnaaaa...ma cosa sono queste grida?...SILENZIO … Cci facissi fari

silenziu...ca finu á ccá dintra si sientunu ssi vuci!… ma dove siamo?..QUI ci sono persone MALATI… ! IU cci’ó abbisogno di SILENZIU quando fazzû le vi site.. e cci l’ànnu di abbisuognu macàri i MALATI… sennó si AGGRÀVANO di piú.! Ora… i facissi zìttiri pirchí staiu visitannu ..QUI...!

Ciccinu

(In direzione del citofono, come se rispondesse al dottore..)DUTTURI,…ciù dicissi

lei á ‘mfirmèra… cà  FILA…                              nun ní puòzzu fari…               e mancu  Ù TURNU puozzu

aspittari!.. DUTTURI…cchia mi sta sintiennû…            ?..‘un jucammu a canigghia *

Infermiera

…Si calmassi ccu ssi vuci…u dutturi nun ‘u stá sint          iennû…      i ddá rintra… !

Ciccinu

(In direzione del citofono, come separlasse con il dottore..)..Cciu dicissi á ‘nfirmèraccà m'a’ ‘ffari TRASÌRI !.. LEI u sapi ca sugnu m alatu e… cchi tipu di maladdia ca cciàiu !

Infermiera

…Cchia nun l’à caputu cà ‘u dutturi nun ‘u po’ sent   iri ‘ndi dda rintra…?

Dott. Cunzaossa

(Continuando sempre dal citofono, con tono forte) Signùra Cuncittìiina... ...c’è lodebbo dire un’autra vóta… ? QUI 'ndo MIU studiu AMBULANT…TORIO...schifììu e grida nun ni VOGLIO!...L'ammû caputu o no ? Cosa cci stapi á ffari…allura LEI ?..Qui dentro si deve fare SILENZIU ! Ciú dicissi e mutuàti ca a ’spettunu ú TURNU…e ca ú spettunu.. ’nsilenziu, ...masannó ccà ,... chiudemmû putìa.!

Infermiera

(Rivolgendosi a Ciccinu e a tutti i pazienti) SILENZIU…! Ù statu viriènnu…cchi

stati cumminannu …? Siti cuntenti ora…? Mi facìti s empri rrimproveràri di lu Dutturi !…Ppá ’amuri do’ SIGNURI… zzittìtivi…!

Tanu


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      7

di Alfredo Nicosia

(Verso l’infermiera) …Se ni rici sempri…ZITTÌTIVI.. ZITTÌTIVI..comu faci                emmu…

a fàrini sèntiri do’ Dutturi ? ’A vuci l’ammu á jisari niavitri ca siemmu

malati…masannó u dutturi si finci surdu e si metti       a fari comu cci pari e piaci…!

Infermiera

( Prendendo alcuni libretti si alza e si dirige verso l’ingresso dello studio del dottore, sia per calmarlo ed eliminare lo scandalo delle grida, che per fargli prescrivere alcune ricette a dei mutuàti i quali non volendo f are la fila, la ricompensavano con la mancia per il” favore".) SANTA PACIENZA !…Quantu nn’aiu á suppurtari..! Cciparru IU à lu dutturi …accussí si carma tanticchedd a…ccu ssi VUCI…ccu ssi RIMPROVERI…ma cchi siemmu picciriddi...?..ORA á ‘n ciàriemmu sta facenna ! Sti RIMPROVERI á mmia ?…NO ! Chistu ..NO!..Mi stá pariennu di stari all’asilu...!

Ciccinu

(Molto arrabbiato per non essere stato ascolatato,  in direzione dello

studio)..DUTTURI vinissi ccà...niscissi do’ studiu…! I BASTA            RDUNI cugghiùti

frischi frischi …erunu belli..ah.?..i PIPI  RRUSSI         .. i MULINCIANI  RUÒSSI e i

CUCUZZEDDI  LUÒNCHI quantu ‘nvirazzu …          cci piacierru..?.

(Arrabbiatissimo).Ora lei m' á visitari Ù PRIMU DI TUTTI ! Mi sta capiennu?

Cchia..Mi sta sintennu…? Senza fari ú surdu..!

Infermiera

(Verso Ciccinu mettendosi le mani alle orecchie).Cciu dissi ‘n mumentu fa di farisilenziu ccu ssi vuci ! Ú DUTTURI nun‘u stá sintien nû… nun’è ca fa ú SURDU… ! Cciú ricu IU … Cci parru IU!...Ma è giustu ca Lei si carma… s’assetta…e si zzitti !

Tanu

(Rivolgendosi a Ciccinu) ‘Ncà s’assittassi…                                                              viriemmu cchi succeri accussí…  !

Infermiera

(Rivolgendosi a Tanu) …S’á sittassi …macàri LEI…!                (…entra nello  studio)

Tanu

(…Continuando) Ccu ssi vuci… nun si concirisci nenti !... ’u stá vidiennû cà uDUTTURI nunn’ú senti di ddá dintra ? Quannu i cosiannu á gghiri tuorti …vanu tuorti…mancu mittiennici tutta á bbona vuluntá si miettunu ritti… e accussí tantu vali ca…! …AVANTI ..facissi SILENZIU… si zittissi.

Ciccinu


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                          8

di Alfredo Nicosia

(..Alludendo a  Tanu)…              Mi rici á testa ca ccá c’è quarche d’unu  caaccumenza.. á

gghiri ‘n purpetta * ..(Rivolgendosi agli altri)Ma cchi jiti tutti contra ammia…?..Cumi dici ..ASSETTITI…cu mi dici ZITTITI..comi jé á finìu ccá…? …Facitamillu capiri….Ahh!

Tanu

(…Rispondendo)                                                                                        …Cciú fazzu capiri IU…! Comu  PRIMU…         ccu tutta  ssá

‘nghissatura *… ppi passari prima di l’àvitri, … sta faciennu 'nca zz...siddiari óDUTTURI ... Comu SECUNNU… cuntinuammû ancora 'nda sta manèra, v'á ffiniri ca…ú DUTTURI s'ncazz...si siddia ancora cchiú assai ...e comu TERZU… cà ninn’ì mànna á tutti à casa… e cciûri pûtìa !

Ciccinu

(Come se non avesse capito bene)…Cchi ffá…Cchi ffá..! Ciûri putìa ..?..Senza visita              ri

ánunnu..?..Cciá fazzu ciuriri IU ..a putìa e ‘u mannu ‘n vacanza o’ ...paisi di chiddi che panzi all’aria * .

Ginu

(Rivolgendosi verso il resto dei pazienti)..E cc’àmmu cunciurùtu?…NENTI !..Ammulavatu a testa á ’ntignusu.!

Tanu

(Rivolgendosi a Ciccinu)..È veru ca.. á menti è ’nfilu di capiddi … !..ma Nun n'àmmuà scurdari cà cuomu MALATI ...siemmû 'nde manu de’ DUTTURI !

Ciccinu

(Come chi… sa il fatto proprio..) Mi lassassi stari..cà …û sacciu IU …’nda quali manisugnû !...Anzi vi dicu ‘na cosa …cá se continua acc ussi…Ccu ssù dutturi e ccu quarchi avitra pirsuna… nun sacciu comu má pensu…!

Carmelu

(Alzandosi dalla sedia, stanco di aspettare e rivolgendosi ai due…) ’Ntò frattiempu caviatri vi sciarriati,… IU trasu...accussí nun si pe rdi… assai tiempu.

Ginu

(Facendo anche lui il finto tondo ) E io cchi bbiegnu ro mulino ?... Trasu iu ...ansiemiá Carmelino…!

Signùra Rusidda

(Si alza dalla sedia ed apostrofando i due…)                                    .Unnî statû iènnû…    ! ORA ..tocca á mmia.

Infermiera


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                          9

di Alfredo Nicosia

(Uscendo dallo studio del dottore)...Scusati ...ma cchia tutta sta cunfusioni…              ( rivolta

aCarmelo).. Lei ûnni stá gghiennu...?.Nunn'è ú só turnu...pp'ómumentu. Prima i Lei...

c'è ‘a Signùra Rusidda...(…e facendole largo)  Trasissi ...trasissi...Vinissi ccà Signùra

Rusidda....trasissi cà u dutturi è lìbbiru….!                                                         (Rivolta ai due) ..Spustativi…                                                                                     ’nca…facìtila

passari…           nunn’ù viditi ccà cciavi l’artrosi e nun po’ currir i e..camìna ppi forza …ma

SANTU DDIU .

Carmelu

(All’infermiera ) Signùra ’nfirmèra ma quali Artrooosiii…       chi sta diciennu! Á  signùra

Rusidda arrivau duoppu di mia! Nun si arrisicassi à falla tràsiri prima di mia eeh....

picchì mi siddìu ppi davèru ! (Rivolto verso Signùra Rusidda )…e Vossia ca cci’avi l’artrooosii…s’issi á s’assettari ’nda segghia e n un si smaculìassi finu á quannu nun mintiemmu i cosi ó puostu !

Tanu

(Aggiungendo anche lui qualche commento)… Amm’ á ffari i cosi ggiusti ccà

rintra…Quali…artroosi,                           pressioni ìaviti…              mulinciani e pipi arrustuti.!

Signùra Rusidda

(Timidamente ad occhi bassi verso Carmelo) …Allura cchia… ma’gghiri á sittarin’atra vota…

Carmelu

…S’assittassi n’atra vota…                              ! Nenti cci fa…       s’á rriposa l’ossa !

Tanu

S’annu á ffari i cosi giusti…Ammu á rispittari… ‘U    TURNU !

Signùra Rusidda

…Emhh…                                                                                                                        ’U TURNU! …MA QUALI ?..á mentri …á ’na vicciaredda                                                                                                              comu á mmia!

Infermiera

(Prendendo sotto braccio la vecchietta)...Vinissi ccà Signùra Rusidda....quali

assittari…assittari! Trasissi....Trasissi

Signùra Rusidda

(Un po’ frastornata e confusa)... Stû signori dissi ccà maiu á gghiri á sittarie…c’àmmû a rispittari ‘u TURNU!...Ora cchi’è ú mó t urnu? nunn’è ca succièrunu custiuoni appú..?

Infermiera

‘U stammu rispittannu u turnu…                                               Vossia…assa trasi…e…appú…           comu veni si cûnta!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      10

di Alfredo Nicosia

Carmelu

(Rivolto verso l’infermiera) Ahh..á bbuonu sta faciennu LEI…macàri cà priputenz    a!

Infermiera

LEI…si calmassi..!

Carmelu

Cuomu..? Ma’ CALMARI ..? Nenti di menu cà cciú dissi ca mi siddiàva se ’a facìa

tràsiri ..!

Tanu

(Alzando lo sguardo in alto) Cosi…cosi..di fari sautàri tuttu all’aria…! Niavit              ri malati

nun cuntammu nenti..ccà dintra…! ámmu á ffàri sulu… “CIÀNTEDDA E CULU CUSÙTU”…!

Infermiera

(Al resto dei pazienti) Ppi cortesia ....facìti silenziu e assittàtivi ..tu tti…!.mi statu

faciennu sautàri a testa ccu ssi vuci...à mmia ! Qu annu nesci ‘a Signùra Rusidda dall'ambulatoriu IU ciamû o’ DUTTURI e ú FAZZU NESCIRI e risulviemmu stá situazzioni...’na vota ppi sempri..nun si po’ cunti nuari accussi…iè finìu a camurrìa...(Gesticolando con una mano)..Pari cà siemmû ’nda fùnnacu …NON SI CAPISCE PIÚ NIENTE.

Carmelu

(Dandosi un colpo sulla fronte)Ahh…               Ora ù capìu !…Ú sacciu pirchì Lei fici tràsiri a

Signùra Rusidda…’o solitu…  ci purtau ’npanarieddu ’ova...quarchi ..pircaccio !

Infermiera

…Ova..?

Tanu

(All’infermiera)..Atru cà vá diciennu ” NON SI CAPISCE PIÚ NIENTE ” …SICAPISCE e ccuòmu… se nun si capisci…

Carmelu

Sti rruffiànati… ù DUTTURI nunn’i sapi !...Ma nun s               i proccupassi  signùra

Cuncittina cà ora …appena nesci ’á Signùra Rusiddacci trasu IU ’ndo studiu e ú

FAZZU NESCIRI  IU o’ dutturi,…                                    e n’atra cosa cci dicu…       non s'aspittasi a mancia di

mia,… pirchì quannu niesciu,  …á ”   pitta cc’á niepitaci rugnu” * (1)!

Tanu

(A Carmelo)…Macàri á maaancciaaa …           cci’ammu á dari !..se….se….!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

11

di Alfredo Nicosia

Infermiera

(Rivolta a Ginu che si avvia verso lo studio e vuole  entrare)...Scusassi ...ma macàri

Lei ûnni stá gghiennu...!.Ma siti NON VEDENTI … uòrbi …non saccio come ve lo

debbo dire.!. nunn'è mancu ú só turnu...pp'ó mumentu. (Rivolta al resto dei pazienti)

Ora nun trasi nuddu cciú finu a quannû nun nesci û DUTTURI. .!.Ma ùnni

siemmû..?.ma cche cumpurtamientu...ma tanticchiedda di d'ucazioni...NENTI …       ! Ppi

favuri e ppi caritá…!.Mittitavillu ’nda TESTA cà ch  istu è l’ambulatoriu do’

DUTTURI SARU CONZAOSSA,.. nun è a’ stanza dó manico miu do’ DUTTURI

CUNZA TESTI..ùnni si puònu fari vuci…GRIDA..!.Cchia      ù statu capiennu…?..E

comu vi l’áiu á ddiri?

Signùra Tresa

(Approfittando di una svista dell’infermiera si dirige verso lo studio )..U sapiti chi viricu..? Iu sugnu a figghia ra iaddina bbianca e passu ppi prima! E cu sa voli sunari… macàri sa canta!!

Ciccinu

(…Con meraviglia)                       … ‘sperta e        ‘ntrizzulidda *…’a signura …Ehh..!

Carmelu

(Rivolto alla Signùra Tresa)..Ehh.. arrivàu  chidda cà nun potti fari l’ova int ra ó

jaddinaru… ! Spiritusa…!..Ma quali iaddina bbianca e nìvira,. . ccà à nuddu canuscièmmu…Se Lei nunn’u sapi cci lu dicu IU comu si stila ccà dintra …prima ca cciu dici a ’nfirmèra…!

Infermiera

(Rivolto alla Signùra Tresa e a Carmelu)..….SSSSSIIIIIIIUUUHHH…!

silenziu…parrati á bassa voce…!

Carmelu

(Continuando…)                                                                                                                Ccà s’aspetta û turnu..!.CHISTU È Û STILU di ccà… P                                                                                                              erció ..Santa

Pacienza …                                                                               aspittassi u turnu macàri LEI …comu tutti l’avitri…     ‘nvece di fari i sciùti

ri …Turi ‘u ppappùni…             .ccú sti jaddini culurati…!

Ginu

Sti COSI sulu ccà succièdunu...’nda stú paisi di ’GNURANTI…! Quannu iu era a GGermaaània...ddá sè.. ca si rispièttunu i pirsuni!

Signùra Tresa


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

12

di Alfredo Nicosia

(Rivolta a Ginu) E datu ca si truvava accussi bbuonu...picchi nun ci rritorna n’autravota a Germania ?!

Ginu

(Rivolta alla signora Tresa) Cci tuornu…Cci tuornu…!           (In direzione dello studio)

Mi ni sta jennu....DUTTURI....nun mi sta piacennu cciù sta situazioni ccú LEI…!

Prima cà minni vaiu…cci vuogghiu dari ’N CUNSIGGHIU     !...'a nfirmèra...sa

pigghiassi cchiù bedda  e cchiú onesta..! (Sta per uscire )

Carmelu

(Rivolto a Ginu) …       ’N ’AUTRU CUNSIGGHIU…cciú dugnu IU..! …SINNISSI

…LUNTANU ca …ccà LEI  sta ‘affinniennû…á ttuttu ú p

aisi…! SINNISSI …

e mi

raccumannu, nun turnassi cciù cà dintra!…E sa’rivur

dassi …ca ccà dintra arriestunu

tutti pirsuni perbeni

dopu ca LEI.. à nisciutu !  (Rivolto alla Signùra Tresa) e se ’a

jaddinedda milli culuri… ci vó ffari … macàri cumpa

gnia … niavitri ristàmmu cciù

cuntenti!

Ginu

(Rivolto a due con aria sprezzante, prima di uscire dalla scena) …forra cosa i

sputarivi ‘nde facci…

..ma ninni vaju…masannó á ‘mmazzatini va ‘finisci s  ta jurnata.

Infermiera

…Facìti silenziu…!

Mauriziu

(Molto effimanato e con passo veloce, entra nella stanza d’attesa e si dirige verso l’infermiera.. e con fare di chi ha fretta) .Buon giorno…

Infermiera

…Buon giorno…!

Mauriziu

Scusate sono "L'informatore scientifico" …ho molta fretta e..ho necessariamente bisogno di entrare subito. (Alludendo allo studio del medico).. C’è qualcuno dentro..? NO… ! Lei lo sá.. ho la precedenza…!

Infermiera

Lo so..lo so…ogni DUE “ informatori” …UN “ paziente          “…!

Mauriziu

(Ai pazienti in sala).. VOI.. lo sapete… “          FARÓ IN UN ATTIMO  ”.

Signùra Tresa


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

13

di Alfredo Nicosia

(A voce alta all’ informatore scientifico) Lei facissi cuòmu vo’,.. ma u sta viriennu

quanti siemmu ccà ’nda sta stanza…! siemmu tanti…e

àmmu fattu i matinati ppi

pigghiari ú puostu ..! (Chiaramente scocciata ,continua..) Perció è megghiu ca si metti in fila macàri lei, pirchí mi scàntu ca… tras ìu rá porta e..nesci ra finestra…! (Facendosi il segno della croce)...Paaatri...Fiiigghiu...e...Spiiritu Santu.:..Ma cu micunfissau ù diavulu oggi...a veniri ccà...!

Mauriziu

…Che modi volgari…Che linguaggio…!

Signùra Tresa

…Macàri ca sunu  volgari…basta ca  lei ‘u capìu.. c   hiddu ca cci dissi !.. Senza

schirzari…Ahh!

Infermiera

...Facìti SILENZIU tutti ...ma ùnni siemmû 'nda nu funnacu...Ccà siemmû ‘ndall’ ambulatoriu dó DUTTURI CUNZAOSSA e ssá ffari SILENZIU. ASSITTATIVI tutti ...macàri LEI signor informatore giudiziàr... sanitario…SCIENTIFICO…botta di

sancu…mi stapìa ‘mbrugghiannu macàri ó parràri…   (Rivolgendosi a tutti i presenti

con voce sostenuta)…Ù sapìti tutti ca “l'informatore scientifico“ cci  avi ‘a

precedenza…nunn’è ca l’ammû á ripètiri ancora.. e n unn’è á prima vota ca vienunu ccà ..! Ogni DUE “ informatori“… UN “paziente“ .

Carmelu

Comu dissi signùra Cuncittina?... Ogni  DUE “informatori”…               UN “paziente” ?

Tanu

Ma...Chi canciaú liggi…  regulamentu !

Infermiera

…A liggi è sempri a stissa… nun ci nni sú differenz                                 i…! Pirchí rici chissu…      ?

Carmelu

Nunn’era .. DUE “pazienti”…                UN “informatore”..!

Infermiera

(Con le mani nei capelli )…A testa mi facistuvu perdiri…!..Giustu è..DUE“pazienti”… UN “informatore”..!

Carmelu

(Rivolgendosi all’infermiera).. Eehh… stá vota …cciú facissi rispettari ‘U TURNUall’infurmaturi..! Nunn’è cà ffari comu fici antùra ccà signùra Rusidda…


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

14

di Alfredo Nicosia

Infermiera

…Ma pirchí comu fici cà signùra Rusidda ? …Vidissi

cá à signùra Rusidda ‘U

TURNU ú rispittau..

Carmelu

…OVA…

Infermiera

..Ssu panarieddu ccu l'ova ...m'ú cattaiu che mo'ordis ..cchi si crirî cá fú rialìa...? AAANNNZII á rringraziari a signùra Rusidda ca fu acussi gentili ca mu purtàu finu á ccà e ... fici ‘n viagghiu e du’ sirvizzi…masannó ‘ncampagna di idda minn’avissi

duvutu ìri  ppi pigghiaramillu …            (Rivolgendosi ai pazienti) Ehh...ora ASSITTATIVI  !

ASSITTATIVI ! ....SILENZIU cà sta nisciennu u DUTTU RI dall'ambulatoriu...

Dott. Cunzaossa

(Uscendo dall'ambulatorio, congedandosi dalla paziente )...Signùra Rusidda...tinissi àrrigetta e sinn’issi 'ndo farmacista...! Sti pìnnili mi raccumannu … 1(una) a matina e 1(una) a sira...sempri primi de pasti.

Signùra Rusidda

(Ripetendo le indicazione del medico..) …Allura quannu ..manciu á matina. …           perció

…mi nn’á pigghiari..1 (una) …peró PRIMA di mangiari.!E quannu nun manciu?…Comu fazzu a pigghiaramilla … PRIMA.? DUOPPU …nun ma’ puozzu

pigghiari…pirchi mi l’áiu á pigghiari PRIMA de’ pasti! (Per essere sicura di non sbagliare).....Dutturi..IU per esempiu.. nun ci nn’aiu pitittu a sira...e nun mangiu..Se

nun manciu a sira.. vordiri ca m’à pigghiari  DUE  pinnuli … tutt’à ’na vota…             UNA

ppa’ matina e UNA ppa’ sira …            PRIMA ri fari culazioni…! Nunn’è accussi dutturi ?

Cchia ..ACCUSSI è…  ?

Dott. Cunzaossa

(Un po’ confuso)… Ma Vossia pirchí si stá mittiennu sti fraschi ‘ndal’uocci ! Pirchí…nun’á mangiari? …Manciassi…manciassi ca sá rrinfur zari.. ! Pinsassi à saluti !Arrivederci … Signùra Rusidda!

(Con tono pacato ma fermo si rivolge verso tutti i pazienti)… E allora siemmu tutticalmi? (Accorgendosi improvvisamente di una nota personalitá… un paziente appena entrato in sala)..Oooh dutturi Costa!.. Che piacere!... Si accomodi… si accomodi!

Dott. Costa

(Confidenzialmente)..…No…No…      Saru! Aspietto ú turnu…  c’è tanta gghienti..!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      15

di Alfredo Nicosia

Dott. Cunzaossa

Ma..quale .. aspittare…! Vieni entra…!

Dott. Costa

(Guardando i pazienti e alzando le spalle..)..Ehh..…

Dott. Cunzaossa

(Continuando)E tua moglie ?Tutto bene ?..E i picciriddi..?..Nn’a na ssiri ranni…á

st’ùra..?

Dott. Costa

(Sorridendo)...i picciriddi…    ? Ehh…á sfardànu á spìsa .

Infermiera

(Il dottore sta per entrare nello studio con l'amico sotto braccio quando l’infermiera con linguaggio italianizzato per darsi un tono nei confronti dell’altro dottore… ) Dottore ci posso fare una domanda? Ha telefonato sua moglie per sapere quando si arritìra a casa . Quando richiama che ci devo dire… che è impegnato ccó i pazienti?

Dott. Cunzaossa

…Certu … ma chi domanda mi fa ? Cu ..ccú avissi á jessiri impegnato.. IU ? ..Sulu PAZIENTI trasunu ccà…!

Infermiera

(Avvicinandosi al dottore e non facendosi sentire dai pazienti) Ahh n'autra cosa...

cchiè ma fa a ricetta ppì mo’ papà? Le medicine…le  solite ppo’ diabbete....u sapi ..i

stissi di chiddi di l’autra vota…!

Dott. Cunzaossa

(Rivolto alla Infermiera )Sì sì la ricetta ppì so patri è pronta !

Mauriziu

…Speriamo che si sbrighino presto quei due…!

Carmelu

…Ú spieru macàri iu…!

Signùra Tresa

…Tutti ú spirammu…!

Signùra Rusidda

(Guardando il cartello) Signùra Cuncittìna ...chi c’è scrittu..Nun ci vidu bbona!

Infermiera

…MANCIA …!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      16

di Alfredo Nicosia

Signùra Rusidda

Signura Cuncetta…Nunn’aiu fami…!

Infermiera

…No…no…    MANCIA…!

Signùra Rusidda

Macàri ú dutturi  m’ú dissi di MANCIÀRI…accussi mi                        rrinfuorzu…           ! Nunn’u sacciu

‘u mutivu ma…á mmia mi manca ú pitittu…                              signura Cuncettina…           !

Infermiera

…Ma cchi sta diciennu…                                                                           signura Rusidda ?... M-A-N-C-I-A … c’è scrittu..!

Signùra Rusidda

Mancia …Mancia…mancu se fussimu ‘nda ‘nu ristoranti        ..!...Quant’è..?

Infermiera

...Sempri ‘a stissa è...2 mila liri ... A tariffa chissa è…  !

Signùra Rusidda

…Aahh…         C’è scrittu MANCIA…!.. ma nun c’é scrittu 2 mila li ri‘ndo cartellu?

Infermiera

…NO ! Cciú staiu diciennu …IU chissu ! ..ccu cciú p icca di 2 mila liri…nenti s’accatta oggi !..mancu ‘n mazzu i putrisinu .!

Signùra Rusidda

..Cci avi a scriviri DONAZIONE !..Che tiempi cà cur runu nun siemmu tutti I malati cá cci aviemmu 2 mila liri di supierciu...!..DONAZIONE …sona cciú miegghiu…! È cciú MEDICU…! Cchia nunn’é ‘u veru..NO ?

Infermiera

…Eehhh…!

Ginu

(Rientrato a riprendere un sacchetto dimenticato nella sala d'attesa e rivolgendosi alla signora Rusidda…) Minch' ..!... nun sulu laria stà nfrmera ..ma macà ri latra !.Sipigghia i.sordi e appú… cchi fa?...NENTI..!. Si ratta a panza ppì tuttu ù tempu..!

Infermiera

(Rivolto a Ginu) Stapissi attentu ó parrari lei…sinn’issi e nun mi f acissi siddiari caoggi cci' aiu ú malu viersu!.. Mi vá diciennu cà sugnu lària!… á mmia?

Infermiera


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

17

di Alfredo Nicosia

…(rivolta verso Signùra Rusidda che le ha appena dato la mancia) Cciù ricissi

Vossia… signùra Rusidda, quanti MUSCUNI ( giovanotti) c'avìa ‘ncuoddu ! cciù ricissi Vossia ca mi canusci di quann'era nicaredda… !

Signùra Rusidda

…PPIR ..LO..menu n’ávìa ‘na dicina..Tutti volanti…B eddi ruossi…e valenti… ssi muschi…anzi…MUSCUNI.

Ginu

..Minni staiu  jennu...!Cu cci vo’ stari ‘nda sta . .rùtta.. di latri !

Ciccinu

(Rivolgendosi all’ infermiera mentre questi conta i soldi delle mance) SignuraCuncetta… CUNTASSI…CUNTASSI…cá iu canciu dutturi...u sapi . (esce di scena)

Dott. Cunzaossa

(Accompagnando il dott.Costa fuori dall’ambulatorio)Avviderci dutturi…saluti

‘ncasa .(Rivolto ai pazienti) Avàaaanti ! …a chi tocca ! …forza ca oggi… ninn’ámma gghiri á casa prima…ri l’una..!

Mauriziu

(Rivolgendosi all’ infermiera ) Entro io…! Impiego solamente due minuti…loprometto..! (Tra lo stupore dei pazienti, entra… ) Permessoooo..!

Dott. Cunzaossa

S’accomodassi…!

Tanu

(Rivolgendosi all’ infermiera con fare minaccioso)

...Signùra Cuncittìna ...finu á stú mumentu nunn'aidittu nenti. Áiu sulu aspittatu u mo’ turnu... peró ...ora nùnni puozzu cciú di virìr i sti cosi tuorti 'nda st'ambulatoriu…e se ‘u dutturi nunn’è surdu cciú po’ diri macari áddui… (Rivolgendosi ai pazienti in

sala) Áiu statu ccà ...SIGNURI mii... la billizza di 3 ur  i e menza. Ehh... 'na vota...

l’amicu Ú DUTTURI…ehh…TRASISSI ! ..N'atra vota L'AVVOCATO 'ncugna e

scugna… ehhh TRASISSI…! ORA      (facendo riferimento all’informatore

scientifico)..Vinni Ú SPIRUTU SANTU e macàri a îddû... TRASISSI…!          e nuavitri...

comu tanti puvirieddi CALAMMU a testa. Arrivatu á tús puntu  IU nun ci rugnu né

mancia a LEI… e mancu cci dugnu ú piaciri 'o duttur i di visitarimi  i …COSI

RUÒSSI...! Fazzu bbuonu ca canciu dutturi e 'nfirmè ra…! Minni váiu sulu.. sulu.. ppi

nun mi fari ú sancu àcitu. E ccu sti paroli vi lassu.!(esce di scena)


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

18

di Alfredo Nicosia

Signùra Tresa

Ahh…! Na ucca in menu…! Avanti u prossimu…!

Carmelu

(Rivolto verso la  Signùra Tresa): ...Lei àvi arraggiuni...“Na ucca in menu” cà

parra...! ”Na ucca in menu” cà ffa sentiri i so´dir         itti di mutuàtu....! “Na ucca in menu”

cà prutesta...! Ahimé ...Cchi munnu 'MFAMI e LURDU ! (Rivolto verso l’

infermiera ) Signùra 'nfirmèra ..comu ié ffinìu cco turnu miu…?. 'ntantu ú tiempupassa e IU m'á manciàtu 'na gjurnata ... cci trasis Lei 'ndo studiu do' dutturi e vidissi se l'informaturi sanitariu finìu...masannó ni scùra ccà oggi ...!

Infermiera

(Guardando verso lo studio) Nun si proccupassi…è ‘ndo bbagnu si sta lavannu imanu. Ora nesci…!

Carmelu

(Dopo aver guardato con insistenza l’orologio) Senta Signùra Cuncittìna, ora mi staiuppi daveru siddiannu d’aspittari… !..È sicura ca sulu i mani si stá lavannu..?...nunn’è ca si sta faciennu macàri á ddoccia…!

Infermiera

…Ora n’autru pizzuddu…        ! sta finiennu…! ora nesci…!

Carmelu

..Ú sapi cchi cci dicu…ppi nun ffari ‘na sciarra ra nni ... minni vaiú a casa…lei mi sarvassi ú puostu ca … o pomeriggiu viegnu.!..SANT A PACIENZA..! c’ammu á ffari…!

Infermiera

…Sta nisciennu…         s’ammuvissi! Picca cci vo’…Aspittassi cciú…!

Carmelu

NENTI..! minni vaiu. Salutammu (esce di scena)

Infermiera

(Suona il telefono)Prooontuuu…ambulatoriu Dutturi Cunzaossa…cchi desid                era?

Saru ‘u piscamaru

(Al telefono) Signùra Cuncettina… Saru ‘u piscamaru sugnu…chiddu ca cci avi ápiscaria o’ talafunu…!

Infermiera

(Rispondendo al telefono)Signor Saru…bbongiornu.


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      19

di Alfredo Nicosia

Saru ‘u piscamaru

‘na cortesia ci vulia chiediri a Lei..! Sapi, siccomi cci àiu un tanticcedda di prescia

oggi,  e ‘ndo negoziu nun puozzu lassari a nuddu,…  se iu ciurissi á piscaria ‘na

menz’úrata e vinissi subito ppi ‘na visita… vulìa s       apiri se mi facìa tràsiri…!

Infermiera

…No…! ‘ndo stu mumento c’è tanta folla nell’ambulat            oriu..

Saru ‘u piscamaru

(Facendo intendere che avrebbe pagato il favore con del pesce) ..cci súnu

tanticcedda di calamarieddi frischi…su mmisi ri lat     u…!

Infermiera

(Fingendo di meravigliarsi…)..................... ..Cuomu…?frischi ?

Saru ‘u piscamaru

Frischi…piscati ora… ora         ! Cchi dici..viegnu?

Infermiera

Vinissi  SUBBITU…SUBBITU…!

(Posa la cornetta del telefono e guardando in alto comincia a mettersi le mani ai

capelli e comincia a fare una sceneggiata)

Infermiera

..Ma cchi ghiurnata oggi…! Ú viriti..quannu ù diavu   lu si metti intra i

cancieddi…!Viatri vi lamintati cà ‘spittati ‘U TURN   U e talìati ó rrologiu e vi pari ca

ó tiempu nun passa mai…Macàri forra accussí fermu Ú           TIEMPU …e nun passassi

mai ppi Saru ‘u piscamaru…chiddu do’ talafuni !

Signùra Tresa

(Perplessa e desiderosa di sapere qualcosa in piú..)

…Ma picchi  Ú TIEMPU nun passa ppi tutti á stessa m             anera ?

Infermiera

…Macàri ..forra accussi..! Saru ú piscamaru ..e ssó     mugghieri cci’ ánnu dui

rrologgi ..speciali…e Ú TIEMPU cci passa prima di l                                               ’avitri…cci curri assai…                !

Signùra Tresa

Pirchí nun cci cunsigghiava a Saru ú piscamaru…d’ac               cattarìsi í rrologgi  ‘nde

marocchini. Cci avissi avutu accussí …á sicurezza c a Ú TIEMPU avissi statu

CIANTÀTU  e FERMU…picchí …i rrologgi de’ marocchini                               …ù sanu tutti…  nun si

muòvunu…macàri quannu  S’AMMÙTTUNU …Forsi…sulu quan     nu si cci cànciunu ì


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                       20

di Alfredo Nicosia

batterii …                                                                                          oltri a raddoppiari ú valuri…si SMACULIÈNU … SULU I                                                                                    SFERI…a

stentu e ppi’ quarchi secunnu …!

Infermiera

(Continuando la sceneggiata)..Cchi disgrazia mischinieddi ..i medici do’ ’spita li cidièsunu i risposti ..FRISCHI…FRISCHI ..!...Cci truvarru i TUMURI … uno a IDDU

e unu a sso’ MUGGHIERI. Ora… ccu n’atru pizzuddu ID

DU veni ccà e á tràsiri

SUBBITU…SUBBITU pirchí  nn’á parrari ccó dutturi…

(Rivolta ai pazienti che

aspettano). Chisti sunu situazzioni d’ EMERGEEEENZA ..!

(Suona il telefono)

Infermiera

Prooontuuu…! Ambulatoriu ddó dutturi Cunzaossa…cchi

desidera?

(dall'altra parte)

.il dottore!…  la moglie…!

Infermiera

No...! chistu è l'ambulatoriu ddo dutturi CUNZA…OSS A..ha sbagliato numero...Il dottore LAMOGLIE non cci'avi questo numero di telefunu...Lei nunn'è la prima cà sbagghia...Pronto,..pronto...si staccàu à linia...! (posa la cornetta).

Maurizio

(Uscendo dallo studio e rivolgendosi all’infermiera) Grazie…! Ho fatto in fretta comevede (compie il gesto di sventolarsi dal caldo)… che caldo…sto sudando! Meglio che mi sbrighi..! Sá…debbo andare da un altro medico. C omunque…arrivederci .. (ed esce di scena)

Saru ‘u piscamaru

(Entra…rivolgendosi all’infermiera)   .Signùra Cuncittìna …Bbuongionno...!

Infermiera

Bbongiorno signor Saru…Comu mi rispiaci…                !

Saru ‘u piscamaru

(Soffiandosi il naso e asciugandosi gli occhi cerca di non far capire ai pazienti che aspettano, di aver portato del pesce)…Ddi "COSI"..mmi rièsunu e ci purtaiu...ma ivuogghiu fari á virìri macari ‘o dutturi …! ‘O ‘spi tali mi rissunu … ca sunu ancòra

picciriddi… e se unu ssa ffari l’operazioni…si l’á ffari mentri ca su’ frischi frischi.Cchi ssú bidduzzi mi rissunu…chi ssu tènniri… ! abballunu sulu ..sulu..a talialli… ! Quannu cci sunu sti cosi gravi…unu á ffari ‘na bot ta d’avi maria e si rricovera…!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

21

di Alfredo Nicosia

Infermiera

Ahhh se..se...frischi e ballarini...PICCIRIDDI …Ehh..?!

Signùra Rusidda

(Interpretando erroneamente al discorso del pescivendolo, e con profondo

sospiro)Ahh...macàri iu eru ...frisca e ballirina'nda mo’picciuttanza...Mmahh.. chissi

SU TIEMPI CA´NUN TORNUNU CCIÚ…ora sugnu veccia…!            Signùra

Cuncittìna ..ora minni vàiu...e ‘a lassû travagghia ri...si sta faciennu tardu …                ’a salutàiu.

Arrivederci (esce di scena)

Saru ‘u piscamaru

(Verso l’infermiera) Quannu dici Lei, iu …TRASU

Infermiera

Trasìssi subbitu…u DUTTURI ú sta spittannu! (Rivolta ai pazienti) Chisti súnu situazzioni D ’EMERGENZA ..AVANTI...SUBBITU..trasissi..!..EMERGENZA è..!

Saru ‘u piscamaru

(Uscendo, naturalmente soddisfatto per non aver fatto la fila e verso l’infermiera) Tuttu a posto signùra Cuncè.... grazie mille… quann u vuliti, suggnu sempre a vostra

disposizzione...ora àiu á scappari (All’uscita guarda con soddisfazione i "fessi" pazienti che rimangono in ambulatorio,salutandoli sorridendo) baciamu li manu atutti...!

Voce fuori scena:

...E i pièri  quannû su’cuòtti...!

Si Chiude il Sipario

FINE

PRIMO ATTO

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

22

di Alfredo Nicosia

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Si apre il Sipario

SECONDO ATTO

Vi si presenta la scena finale del primo atto.Ambulatorio con l’infermiera che conta i soldi delle mance, la signora Tresa stanca della lunga attesa, sta sonnecchiando, seduta ad aspettare il turno. Nel frattempo entra don Luciano Pinnìculo soprannominato “ Billizza “ per la cattiva abitudin e di pronunciare questa parola in qualsiasi occasione. Ha inoltre un piccolo handicap facciale che non gli consente di pronunciare la consonante “S” nel giusto modo. Come risultato la lettera “S” viene pronunciata da questi come se si trattasse della “F”.

Luciano Pinnìculo

(Entrando con flemmatica lentezza..! ) Buon giornu…!

Signùra Tresa

Buon giorno..!

Luciano Pinnìculo

(Verso l’infermiera).. Oooohhhh la BILLIZZA dellaFignura Concetta....come

Ftate...come Ftate..?.

Infermiera

..Don Luciano…Buon giorno..! …Grazi …bbene stó.!

Luciano Pinnìculo

.E a caFa tuttti bene? VoFtro figlio …’a BILLIZZA come        Ftapi?..

Infermiera

Ehh…tutti bbuoni …ringrazziannu ó Signiruzzu..!

Luciano Pinnìculo

(Avvicinandosi all’infermiera cerca di accattivarsene le simpatie per entrare nello

studio del dottore prima degli altri) Fignura Cuncittìna… for                Fi nun ci cridi ma ....

cciú aFFai á taliu, e cciú FFaai diventa bedda..ma accuFFí bedda ca è ‘na BILLIZZA...à .talialla.!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                       23

di Alfredo Nicosia

Infermiera

(Lusingata dalle parole e dai complimenti…)Nun mi facìti arrussicàri Don

Lucianu…tutti sti complimenti…! mi stá facendo affr               untari.

Luciano Pinnìculo

ChiFta è tutta viritá…! Minzogni nun ni dicu…             nunn’ addiventa FFi  rruFFa…

(Chiama in disparte l'infermiera, e a bassa voce cerca di corromperla) Fignura

Cuncittìna , ..cciaiu urgenza di traFiri  e di parrari ccó dutturi …’n minuto…’na cosa

di picca e Fugnu fora…!

Infermiera

..Di cchi si tratta…                                       ? Cchi è .. URGENTE …                !

Signùra Tresa

(Sognando..si lamenta)..CHI MI SIENTU …MAAAALI…

Luciano Pinnìculo

(Cercando di minimizzare la malattia, ma con apprensione )…Non è propriu

gravi…ma ..tanticchia di urgenza c’è…!            Fapete è Fempri áFolita Ftoria…A PANZA..

(accàrezza la pancia e la mostra all’infermiera) …taliàtila ..è ‘na BILLIZZA ma certivóti..nun Facciu ú pirchí (Come se cercasse di avere una spiegazione del malanno dall’infermiera)ùFapi è comuFe mi ‘ntrucciniàFFunu i vuredda…nunFacciu cchi é.

Infermiera

(Atteggiandosi a persona che sa di medicina ed interrompendolo…) Mi dicissi ‘nacosa Don Lucianu…ma LEI … dduoppu cá sá fattu na manciata…cchi sacciu

di  ...CASÒLA…di BRUSELLA...di CÌCIRI…cchia nni jet        ta …    PÌRITI...?.

Luciano Pinnìculo

(Con gesti dimostrandone l’abbondanza e sorridendo… )Ehh…c’è L’ORCHEFTRA ámo’ ca Fa…pari ca Fuonu …‘a TRUMMA e ‘o CLARINETTU !

Infermiera

(Atteggiandosi sempre a persona colta) Nun si preoccupassi…nun è gravi !...Iu cci

fici sta’ dummanna pirchí …                                                                            Ú sapi certi volti…abbisogna stare attenti cco’ GAS            …!

Luciano Pinnìculo

(Come da persona che di rimedi ne ha provato tanti) …Ma..Fignura

Cuncittina…                                                                                 macàri ú dutturi mu riFFFtu fattu do’ GA F…e iu…     á mo’ caFa ..’nda

cucina …cci fici canciari i fornelli !...Tutti elet                                             trici cci fici mettiri…ma iu …ri                                                                                             Fultatu


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                       24

di Alfredo Nicosia

nun ni Ftaiu vidiennu…’a PANZA …mi fá ancora mali..! Anzi .         .ora… quannu

jettu  ’n  PIRITU …‘    U CULU mi fa  JABBICU JABBICU * !

Infermiera

(sorridendo)…NO..................................................................................................... ’u GAS….chiddu de’ fornelli .. ma…Chiddu da’... PANZA…

Luciano Pinnìculo

(Usa un’altra tattica… per accattivarsi le simpatie e non aspettare il turno)..mu’diciunu tutti cáFugnu uommunu di PANZA..!Signura Cuncittina..LEI.. lo Fapi…IU.. ho Fempre avuto un debole pe lei, e Fe non foFFe Ftato ppo’ ri Fpetto che porto ancora ppi l'anima di Fo maritu, m’avi FFi fatto AVANTI....purtroppo ‘nda vita, nunn’è Fempri ca unu cci avi ú coragghiu di fàriFi AVANTI...

Signùra Tresa

(Usando le mani come se fossero dei ventagli, sempre come se stesse sognando ) CHIMI SIENTU …MAAAALI… …Mariaaa…!Cchi caùru oggi…Ufff..Staiu abbrusciannu…!..Mi stanu pigghiannu i scavira neddi …! Caùru… Caùru.

Infermiera

Don Luciá...ccú ssi paroli...ca sunu 'NA BILLIZZA… facissivu vulári macàri á IZZA.. Lei si po' ffari avanti...nun si proccupassi ca se a mo´ maritu ci avìti purtatu rispiettu quannu era vivu, ora ca è muortu ...ù rispittati ancora cchiú assai se ...vi facìti AVANTI ccu mia..!

Luciano Pinnìculo

(Pensando alle parole dell’infermiera e tra se e se) “Cu mu fici fari a parrari… ora á chiFta… cu Fi l’avi á Fcuzzulari..?.”

Dott. Cunzaossa

(Dal citofono)...Signùra Cuncittìna...! Non c'è piú nuddû c’aspetta 'nda stanzad'attesa? Avi deci minuti cà nun trasi nessunu !

Luciano Pinnìculo

(A voce bassa per non farsi sentire dalla paziente che aspetta)… Nunn’u faciemmu aFpittari ‘o dutturi…! Puozzu pa FFari..? Nun c’è nuddu ‘ndo Ftudiu !

Cchi duluri di PAAANZA… Chistu GAS è..! Fignura Cuncé..IU cci’aiu PREFCIA… ho tanti impegni di lavoru..!

Infermiera

…Tutti hannu prescia…oggi.


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      25

di Alfredo Nicosia

Luciano Pinnìculo

(…Come un don giovanni)…                                                                                  appú…  Signura Cuncittina…quannu mi pa                                                         FFa Ftu duluri

i panza viriemmu comu puozzu fari e mi fazzu AVANTI …!

Dott. Cunzaossa

(Non ricevendo nessuna risposta da parte dell’infermiera, il dottore esce dallo studio.)...Ma signura Cuncetta…nun mi ‘ntisi ?...'nvece di chiaccherare ccù questusuo spasimante...mi faci...(si interrompe perché crede che la signora Tresain attesa del turnu, sia morta e accosta l’orecchio alcuore per sentire i battiti cardiaci ) Signùra Cuncittìna ...PRESTU...PRESTU ...faciemmu prestu ..!

Signùra Tresa

(Sentendosi toccata si svegli. dalla lunga attesa e meravigliata della presenza del dottore)Ma que..ca c’è ?…u Dutturi ? ..No...Dutturi cchi c' era abbisognu di nesciri...eveniri fino a ccà….quali ONURI…

Dott. Cunzaossa

…Menu mali ca è viva…m’avìa fattu ‘mpauriri..!

Signùra Tresa

(rivolta al dottore) ‘Mpauriri…ma pirchí stu scantu…! Ma tantu a lei ch         i c’interessa

cu  campa e cu mori...i puvirieddi ca aviemmu bisuognu… siemmu sempri niavitri.

Dott. Cunzaossa

Ma chi sta diciennu…?

Signùra Tresa

…Ccà …prima ccu’ l'OVA …e appú che PISCI…,mi pari r    i stare da ‘n mircatu…

(rivolta a don Luciano) e certi pirsuni arrivammu a ffari ppi finu i ruffiani ppi tràsiriprima di l’avitri !?.. (rivolta al dottore)Siccumu IU nun pussieru nenti… u sapi chi ci ricu a LEI signor medico..? A prossima vota …’nveci di

OVA…PIPI…MULINCIANI…CALAMARI…IU cci puortu i cambiali ri paiari

…accussi mi fa tràsiri macàri à mmia prima di l’avi                                                            tri,… chi ni rici di stá pinsata…                                                                                                       ?

Dott. Cunzaossa

(Offeso dal comportamento della signura Tresa)...E chistu è lu ringrazziamentu ! Macomu...! IU mi fazzu in quattro...! Mi vado sbattiennu la testa muru... muru... ppi voialtri pazienti dá cassa mutua...e cosa cci guadagno?...Ingratitudine...VERGOGNA (riprendendo fiato) VERGOGNA...e ppoi date la curpa á noi MEDICICONDOTTI...Ma cosa credete ccà li cambiàli li avete sulu voi?...noialtri siamo


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      26

di Alfredo Nicosia

medici CONDOTTI. non siamu ricchi. !.Si è veru,..á noi nùnni manca nenti  ...

ma. siamo macàri noi nella stessa BARCA ccu  voial tri        !

Luciano Pinnìculo

(Rivolto alla Signùra Tresa)

Fignora mia, è inutile che fa chiaFFo… IU debbo entrare prima pirchí la mia,..

preFcia di lavoro è, ..non è caFugnu come a LEI, ca nun’avi chi ffari               (Rivolto al

Dottore)Dutturi, ppi favuri mi faciFFi trasiri cá cci aiu  preFcia           !

Dott. Cunzaossa

(Verso l'infermiera)...Signùra Cuncetta...se ne sta accorgendo cà qui. ..cci annû tuttifretta!(Verso Don Luciano e verso la Signùra Tresa)..Siccomu don Luciano cci avi

tanta prescia e… la                                                                                               signura Tresa… avi probblemi di cambiali…e              noi abbiamo

fame… Ú sapiti chi facemmû ? (Guardando l'orologio alla parete che segna le ore 13:00) ninni ièmmû á manciàri cà è l’una...e o pomeriggiu..á rinfriscata…versu ecincu rripigghiàmmu n’autra vota…ppo´ mumento AMUN INNI ..signùra Cuncetta.! Bon’appitittu a tutti.

SI CHIUDE IL SIPARIO

Fine

Prima Scena

SI RIAPRE IL SIPARIO

Seconda Scena

Ore 16 e 45

La signùra Cuncetta, tra uno sbadiglio e l’altro,legge qualche rivista, mentre, Don Luciano con calma pensa al come mandare a quel paese il dottore Cunzaossa non appena gli capita l’opportunitá di farlo.Un giovanotto ben vestito e impomatato entra nell'ambulatorio con in mano un mazzetto di "santini" di Don Calogero Caiazzo, in ballottaggio per il suo quinto incarico a sindaco.


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

27

di Alfredo Nicosia

Giovanotto

Á 'ssa bbinirica a tutti! … Signùra Concetta, sempr i cciù bedda! (..e le da il santino)… marraccumànnu! (Rivolto a tutti i presenti).... e allura... à vuliemu sistimari stà

sanità...? Don Caiazzo ha promesso l'abbolizzione ri ticket e pizzini vari.. (e come il prete all'eucarestia lascia in mano ai presenti il santino)… i miricini aggràtisi e (rivolto a don Luciano) finalmente u viagra 'ccà mutua... ca a signùra Santuzza so’mugghieri già arringrazia! VU-TA-MU e VUTAMU giustu ... (esce di scena)

Infermiera

(Alquanto offesa )...Ehh...la BILLIZZA di don Luciano...! Ú sapi che NON SIFANNO QUESTE COSE ? ...Ahh...perció Lei ...SPUSATU. . ccú só mugghiere Santuzza e mi veni ccà dintra á dicirimi ..."Fignùra Cuncetta forFi nun ci cridi ma ....

più vi guardo, e più mi Fembrati una BILLIZZA..". Chi voli giucari ccú dú mazzi i carti ?...Mi facissi ú favuri.!

Luciano Pinnìculo

Cara Fignora Concetta, voi Fapiti beniFFimo il riFpetto ca vi porto, e non potrei mai

fare qualcoFa per diFpiacervi.... c'èFtato Folo un attimo di incomprenFionio.....

Signùra Tresa

(Visibilmente soddisfatta) Signura Cuncittina , nun si curassi…”Cani c’abbaia…        nun

muzzica!”

Infermiera

(Ironica, rivolta verso la signura Tresa ) …                                                            Stapiemmu attentu che paroli…     cá  don

Lucianu si putissi affenniri se si senti diri ca nun muzzica…!…ccá muzzicunu tutti… macàri i cani… nunnè veru...BILLIZZA di Don Lucianu?

Luciano Pinnìculo

(Verso la signora Tresa) …Lei…cara                                                                               Fignora, nun mi parìti ‘na BILLIZZA…                                     Fará

l’aria di ccá rintra…ma mi        Fta pariennu ca Fi FtapiFFi faciennu tanticchiedda

piFantulidda…Ú Fapi chi cci cunFigghiu ?...ForFe è miegghiu cá vinni îti á Fca prima ca vi capita quarchi coFa…mi Fugnu Fpiegato ?

(sono le ore 17:00)

Dott. Cunzaossa

(Entra il dottore in ambulatorio attraversando la sala d'attesa e rivolto ai presenti)

...Bbuona sera...bbona sera!(Verso l'infermiera)...Fra cincu minuti i puó ffari tràsiri li pazienti. (entra in studio)


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

28

di Alfredo Nicosia

Professoressa

(Entra in scena una donna bella, elegante e profumatissima) Buongiorno...scusate chi

èl'ultimo?(rivolgendosi poi all'infermiera)Ooh ! signora Concetta!.. che piacere! come sta?

Infermiera

Ooh…!Profissoressa Meli…! Bene..Bene sto…!

Professoressa

..e il suo caro papà?... sta meglio?

Infermiera

…. Buono è astura! sta faciennu a cura ca ci desi u     dutturi....ehh …c’ammu á

ffari ...ccà siemmu !

Professoressa

(Con esitazione, annusando l’aria).... ma...ma non sembra anche a lei di sentire

come ...non so...puzza di pesce?

Infermiera

(Annusa l'aria ma non riesce a trovare l'origine della puzza) sniff...sniff..ma iu nentisientu…! sento solo lu sciauro della sua colonia ....(cercando di darsi quanto più contegno possibile)...chè me lo dice come si chiama così me l'accatto macàri io?!

Professoressa

È un campioncino di Chanel…se lei lo desidera gliel o lascio… ...ce l'ho qui in borsa...ecco tenga!

Infermiera

…Sempri gentili…professoré…Grazie !

Professoressa

Di niente!Signora concetta, ha visto? con il mio aiuto e tanta buona volontà ha preso il suo bel diplomino serale di segretaria e adesso ha questo bel lavoro! É contenta..?

Infermiera

Ma cuomu se nun sugnu contenta…! CONTENTISSIMA sugn u profissoressa…! ma chi ce lo doveva dire a lei, così giovane e raffinata, che doveva imparare UNA come a me per gli esami serali! Io ancora ci devo fare 1 regalo!

Professoressa

Ma no..! signora Concetta..! Che dice..? Regalo..? Lei ha pagato già le lezioni che le ho dato e il resto è solo frutto della sua buona volontà....!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                       29

di Alfredo Nicosia

Infermiera

I profissori della scuola sono rimasti a bocca asciut..ehm      aperta ! mi dissuru:

signùra Cuncetta ma comu fici a 'nsignarisi tutti sti cosi            ?

Professoressa

(Tagliando corto…)........................ Comunque    allora?  Chi è l'ultimo?

Luciano Pinnìculo

(Verso la bella donna)...Mi permette?..Don Luciano Pinnìculo...!(si presenta galantemente) MiFcusassi la mia...intruFione.. ma anchio con la BILLIZZA...do' mo'naFo...Fentu queFta puzza di peFce che è 'na BILLIZZA...Fá..ehhh

Professoressa

(Verso don Luciano)Mi scusi...che cafona che sono...piacere!Mi chiamo AnnaMeli! ....Ha detto che anche lei sente questa puzza?( e riannusa l'aria) É lei l'ultimo?

Luciano Pinnìculo

(con falsa modestia)...IU...L'ULTIMO ? mai...!

Dott. Cunzaossa

(alla Infermieraad alta voce-dallo studio)

...Signora Concetta...ma sono morti o sunu guariti sti pazienti..? Picchi nun trasi nuddu?.I facissi trasiri...ché si fa tardi.

Luciano Pinnìculo

( Guarda la professoressa, e fa il cascamorto)Fignora toccherebbe a mia entrare, manon Fia mai detto che laFcio una Fignora bella come a Lei a ffari la fila... si accomodaFFi, si accomodaFFi.....tocca a lei......

(La signora Tresa prova a protestare, ma Don Luciano, con un occhiataccia smorza il tutto. Dopo mezz’ora , la prof.ssa Meli esce dallo studio. É tutta rossa in viso ed ha i vestiti alquanto sgualciti.)

Professoressa

( Al dottore)…Allora, Saro..ci vediamo la settimana prossima!( lasciando scivolare una mancia di 10 mila lire, saluta l'infermiera)… signora Concetta, l'abbraccio!!Tornerò presto....( si gira ancora verso il dottore e maliziosamente)Saro… pensi che

faremo  altre visite? Sai, ci tengo alla mia salute io....!

Luciano Pinnìculo

(Tra sè e sè) Miiinchia......u dutturi liccu eni


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

30

di Alfredo Nicosia

Professoressa

.....Buonasera a tutti!! esce di scena

Dott. Cunzaossa

(Dallo studio, un po' stanco e malandato per la scappatella avuta con la

professoressa entra in sala d'attesa)..Sugnura Cuncetta...cchi mi sientu stancû..! ...Ma

ssá professoressa...cchi malattia granni ccà cci avi ?...menz'ûra di visita cci ho dovuto

fare...!..La professoressa, mischina, era con le lacrime agli occhi durante la

visita...!..Aahh…...QUESTE MALATTIE ...sonu una bru         tta cosa.(Barcollando) Mi

furrìa á testa...! Nun pozzo stari mancû all' impiedi..!Scusati...Scusati...facìtimi assittari...mi sientu mali.!

Signùra Tresa

Dutturi! Chiv'allintau a prissioni ?..Ú vitti subbi tu ca a professoressa era pisanti di visitari... !

Luciano Pinnìculo

…e vi                                          Fitari FUPRA e… vi Fitari FUTTA,… e viFita macàri ri LATU… Chidda vi

Fuca u Fangu!...

Signùra Tresa

La malattia da’ profissoressa è gravissima ... sicuramenti avi bisuognu di nu ditturi cciú giovani …ciu friscu …unu ca ‘a sapi pignari ' po viersu giustu...!

Luciano Pinnìculo

… Dutturi,                                                                                                          Fintitimi, laFFati perdiri cha á profeFForeFFa …uo            FFu duro è…!

FINE

SECONDO ATTO

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

31

di Alfredo Nicosia

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

TERZO ATTO

Stessa scenografia della precedente con il dottore seduto su una sedia.

(Mentre si discute sulla grave malattia della professoressa, entra in ambulatorio il marito di lei)

Ciccinu

Bbonasira!.. dutturi.

Dott. Cunzaossa

Bbonasira!..

Ciccinu

Prima ca accuminzamu a parrari, virissi ca sugnu 'cca sulu picchì mo’mugghieri ‘nzistiu…se ppi mmia avissi statu, cca’rintra non c i avissi misu mancu 'mperi! …Sulu …sulu sulu ppi nun viriri’a bedda facci ra 'nfirmèr a!...Mi fa veniri u SCUNCIERTU!

Dott. Cunzaossa

Ma lei cchi è venuto ccà ppi affendìri la mia 'nfirmèra?..Nunn'è giustu..! Un po' d'educazione..! Eppure la professoressa sua moglie...persona educatissima..che la stó curando.. è venuta tante volte ccà...ma SCUNCIERTU ...ppa' mo' 'nfirmèra nun l'á pruvatu mai...! Ma lei ..stapi bbuonu di stumacu...?..IU nun ci pierdu tiempu… cci scrivu i miricini ..se cci avi brusciùri...ruppa..aciditá...!

Ciccinu

…Nunn’á purtammu ‘o luoncu… masannó tinta va’ finisci ccu lei …ca fa finta di essiri surdu…e nun mi senti!

Dott. Cunzaossa

…Ma cosa sta diciennu…IU cci sientu bbuonu.!

Ciccinu

Lassammu perdiri…duttú…! Mo’muggneri, a professores       sa ca vinni ccá… na

menzurata fà, si scurdau a ricetta…de miricini…          e m’á staiu viniennu á pigghiari…!

Mischina …ssá maladdia ‘a stocca ‘ndo mienzu á idda…!...È sempri stanca,…! Mun

pó nesciri ..ca stanca subbitu !...Va 'ndo macellai u,…e torna stanca…Va 'ndo furnaru... dui passi …e quannu veni á casa s’abbia ‘ndo liett u…comu se avissi fattu ná jurnata di strapazzi….!Vinni ccá…e s’arricugghiu á casa …st uccata ’ndo mienzu !


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      32

di Alfredo Nicosia

Signùra Tresa

.. Dutturi…. cci scrivissi macàri …a ricetta ppe’ m      iricini contru u duluri i testa…!

Ciccinu

(Accortosi della signora Tresa)..Oohh ’a signura‘ntrizzulidda*…    ma cchia ancora

aspetta  ú TURNU…da’ stá matina ?.. No mo’ mugghier i non soffri di duluri di

testa…

Infermiera

..No…! Ccú tutti ssi trafichi ca cci’avi …ccu’ so’         mugghieri…ca cci fa  sbattiri a testa

muru muru …CURRI i ccá…CURRI i ddá …Vai ccá…Vai ddá…     Ccu tutti ssi

proccupazioni…è miegghiu ca u dutturi cci scrivi ‘a   ricetta ppe miricini da’ testa a

LEI…accussí ci passanu tutti cosi…!

Luciano Pinnìculo

...No ..No..ppi Fo’ mugghieri…cci vo’ ripuo            Fu…Ù        Facciu.!

Signùra Tresa

(Rivolta al dottore) Dotturi…ma u sapi ca stu travagghiu è molto pesant  e …cciú ú

talìo e cciú mi pari gghiarnu…gghiarnu …perció vi c unsigghiu di visitari á mmia prima ca s’aggrava ancora cciú assai !

Dott. Cunzaossa

…E lo so …sono palliducciu..!

Signùra Tresa

…Amuninni ‘ndo studiu e mi passassi á visita…masan            nó ni scura ccá …  !

Dott. Cunzaossa

…e venga….entri….entri !

Luciano Pinnìculo

(Rivolto alla signora Tresa)…Nun faciemmu i                Fperti …                        Fignura TreFa…! Ora tra     Fu

IU…! Antùra fici pa    FFari ó puo Ftu miu…ppi gentilìa  e curtesia á

profeFForessa…pirchí…                                                                                       ’nde condizioni ca Fi truvava…n’avia ddi bi                                              Fuognu…!

Nunn’è ca puozzu fari paFFari à tutti…!… á profe FForeFFa è tantu bedda e tantu brava....certu....cci’avi ‘na Ftrana maladdia accuFFí putenti ca Fta faciennu cariri malatu a FFo’ maritu ( rivolgendosi malizioso al signor Ciccinu)… a lei ci fa mali

Fempri a teFta, veru?? (poi di nuovo al dottore) ma tuttu Fommatu è 'na …fimminadi chiddi Ferie… NO?


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti      33

di Alfredo Nicosia

Dott. Cunzaossa

(Ai pazienti ) Calma…Calma..cá ora sistemammu tuttu ..(Porgendo! le ricette mediche

a Ciccinu) ..Tinissi sti ricetti..! Accattassi sti medicini eci dicissi alla moglie..alla

SUA  Annuccia..ccà. si deve prendere questo …Tali   assi…c’è

scrittu. BRON..CHE..NO..LO ! Servi prima di tutto ppá tussi... e poi chistu

linimentu. pumàta..TERMOGEN.. ppi duluri di schien a           !Á PUMATA sulu á

sira.. Ccà cci porta cciú sullièvu…'nvece ù ..BRON. .CHE..NO..LO ..quannu viri ca

IDDA nun po' parrari cciú… !Arrivederci e......................... mi raccumannu  á pumàta cci l'aviá

stricari.. SUBBITU…SUBBITU................................ pirchí ho visto che l        a sua ANNA ..quando è uscita

da qui. camminava di sbiego. e nun vulissi ca appú il dolore.. scinnissi 'ndo niervu

sciàtucu.

Ciccinu

(Al dottore)...ú tiempu di îri 'ndo farmacista...d'áccattari pumata.. e subbitu fazzucuntenta á mo' Annuzza..e mi mettu a stricaraccilla…!

Dott. Cunzaossa

(alla infermiera)...signùra Cuncetta...dobbiamo sbrigarci picchi…cci                sono gli altri

pazienti c'aspettanu...Ora ....entro nello studio e cominciamo le ultime visite..! Non è

ca nammu á coricare  ccà...Ehh !Il dottore entra nello studio

Signora Cuncetta

(guardando l'orologio)..Mizzica...tardu si stá faciennû..!guardandosi intorno per accertarsi del numero dei pazienti rimasti ad aspettare..Avanti viriemmu..que c'átràsiri ppi primu..!..'Nda lista cc'iàiu..o’ nummir u quattru... ú paziente ..Fulippu Pipitone ...cchia è prisenti ...? PI..PI..TOOONEE !

(Tra se e se)...PI..PI..TOOONEE...nunn'á rispùnni...quindi...nunc'è.. e IU lu cancellu dá lista...L’infermiera abbassa gli occhi sulla lista e dalla finestra entra un ape che infastidita punge la Signùra Tresa che non tanto per la puntura quanto per lo spavento, sviene.

Luciano Pinnìculo

Mariaaaa.....mariaaaaaa....chi Fuccirìu! PreFtu dutturi, infirmèra, viniti cca ca a

Fignora fu punciuta ri ‘n l'apuni e Fveniu !... PreFtu… pre     Ftu !

Signùra Cuncetta

(Alzando gli occhi e credendo si trattasse di una finta ..)

..Dicitici á ssá signura cà si susa di 'nterra…Sti trucchetti i canusciemmu..! É inutili ca


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti                                       34

di Alfredo Nicosia

si strica ‘nterra… nun ci nesci nenti …Bisogna ASPETTARE il turno...pe rció riciticcillu ca si susi… (Verso la signora Tresa).. si.. SU..SI..SSI … di ‘nterra masannó cci pigghia ‘na bronchite…i mattunella su friddi ! (Continuando a guardare la lista) ...nummiru..tri..cc'iáviemmu ..Biagio Li Causi...(tra se e se) cchi nomustranu..(ad alta voce come prima)..BIAGGIU ..LI CAUSI..

Voce fuori scena

..si calàû...!

Signora Cuncetta

(non ricevendo nessuna risposta)..Li Causi ...e nun ci ll'avi...e IU lu cancellu dálista...

Dott. Cunzaossa

(Aspettando inutilmente canticchia)..pigghiat 'na pastiglia e pensi á mmé...!Signùra

Cuncetta..comu finìu..trasunu …o..nun trasunu… ? cci sunu.. o ..nun ci sunu..i malati…?

Signora Cuncetta

(Alla signura Tresa ironica) ...

ahh...menu mali cà si susìu !...Chi successi...? ..macàri

a LEI cci girau á testa...?

..IU nun ú sacciu... mámi stá pariennu ca ccà dintra purtati

tutti... 'na dibbulizza ca fa spavientu...! Nun criru ..ca è

..'nu VIRUS di chiddi mali

canusciuti!....Prima ú dutturi...

ca si stapia rimazzannu 'nterra...ccu 'n furrion í testa

ca cci pigghiau doppu ca visitau a professoressa!..Ora...

macàri LEI ..ca cadiu 'nterra

comu 'na ciappa i ficu …e ...

se si vidissi 'ndo spe cchiu ..

è jiarna 'nda facci...ca pari

comu una c'á á trasutu e sciuto ‘ndo culatoiu do miteriuci i Licuddìa.!..Nun criru ..ca

è..'nfettivu..stu virus?...Don Lucianu...macàri lei...bianchicieddu...e finuliddu 'nda facci mi sta pariennu...Cci stapissi luntanu dá sssi pirsuni...debbuli...!

Don Luciano

(Non ha paura di niente tranne che dei virus e trepidante )…               Fignura. Cuncetta

belliFFima, Fapi chi ri ricu?... forFe e miegghiu ca mi ni vaiu..cci’aiu

‘n’appuntamento  e nun vuli FFi arrivari tardu.....macàri tuorno qualche autru

jurnu.!(Uscendo a gran velocità incontra Saru ‘u piscamaru,               suo amico d'infanzia)

Faru, ti consiglio di non entrare....tira aria brutta all'interno....non ho tempo per

Fpiegarti, Ciao.


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

35

di Alfredo Nicosia

Signùra Tresa

…Vabbé..chistu è turnu ca nun veni mai..! nun è jur nata…! Minni vaiu á casa..e mi vá ripuosu…ca fazzu miegghiu! Arrivederci ..

Dott. Cunzaossa

(A voce alta, sostenuta e ferma)..Signura Cuncittina...Cchia mi senti...? Mi

sintissi ..bbuonu...RAPISSI I ÚRICCI...! ..Àiu aspi ttatu 'ndo studiu ...'na bedda mezz'urata e nun'á trasutu nuddu. Chistu è segnu bbuonu...Vordiri cá nun c'é nuddu ca stapi mali !...perció arrivatu á stu puntu ú sapiticchi fazzu..?...IU scrivu 'nda stu fuògghiu di carta...” L’AMBULATORIO É CHIUSO PER FERIE” ... e minni vaiu 'nda VILLA á mmari…a Punta Sicca… !

Signora Cuncetta

…e i malati…?

Dott. Cunzaossa

ehhh…i malati sinni vanu ‘e propi casi…!

Signora Cuncetta

…ma cchia accussí si fá…dutturi ?...i malati SÒFFRU               NU…!

Dott. Cunzaossa

...anzi propriu pirchí i vuogghiu fari cuntenti e’ mo’ malati…... scrivissi 'nda 'nautru

fuogghiu ri carta....! ..Signura Cuncetta …cchia mi      senti ?

Signora Cuncetta

…u’ staiu sintiennu…!

Dott. Cunzaossa

...Ghissi á pigghiari ... penna e carta ?

Signora Cuncetta

...Dutturi cci' haiu tuttu prontu...addettàssi...!

Dott. Cunzaossa

..scriva .. “Il Dottore Saru Cunzaossa e l'infermiera Concettainvitano tutti i pazientiche

hanno urgente bisogno di visita medica di recarsi nell’ambulatorio estivo in Via Sarduzza n. 25 di Punta Secca dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nel periodo dal 01 luglio fino al 01 settembre . Distinti Saluti

Signora Cuncetta

…ma cchia ppi daveru i sta ‘nvitannu ‘e pazienti ?…! Ma Lei  accussí sa’

ruvina! ...Sú…assai i malati…!


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com


’U TURNU – Commedia brillante in tre atti

36

di Alfredo Nicosia

Dott. Cunzaossa

…No…No.. chi capiu…signura cuncetta..! Si rici…”…

invitano tutti i pazienti”…ma

IU ..ppi diri a viritá… nun staiu ’NVITANNU á nuddu…!Sehh…á ‘nvitari..á idd i…é malati… mancu se fossuru amici miei..!...E quannu mi l’avissi á godiri accussí ‘u mari ?Mai…! IU..sugnu gentili.. e questo…chiamiamo lo cosí… “invito”… ú fazzu

ppi l’uocciu sociali…accussi tutti…     nun mi puonu rìciri ca sugnu tirchiu e arroganti.

(Come se si stesse rivolgendo a tutti i pazienti)…Viniti tutti à mmari…Viniti tutti a’‘na vota… Viniti… Viniti ’nda mo’ VILLA ca è bedda ranni!

Signora Cuncetta

(Facendo quasi un appello e rivolgendo a tutti i presenti in sala)…’U statu viriennu

comu è bbravu u dutturi…? …Ccu st’invitu … nun c’è             bbisuognu di fari U

TURNU…                                   ! …Chistu sempri se…          nun cariti malati tutti á  ‘na vota…masannó

siemmu n’atra vota… PUNTU E DA CAPU e sugnu obbligata a farivi fari ‘u turnu n’autra vota !

SI CHIUDE IL SIPARIO

FINE

TERZO ATTO

Note:

Tratte dal sito: http://www.edulab.it/roma/prodotti/classeL/glossario.htm

(*)ATTACCARISI A’ LANNA – loc. -  Star zitto. Tacere. Lett: Trascinarsi la latta con lo spago

(*)METTIRI ‘A TESTA A LA CANNA – loc. –  Calunniare, dir male.

(*) FARI NICHIARI – loc. –           Fare seccare, innervosire.

(*)OCCHIU PICCIUSU – loc. –  Piagnucolone, vittima di soprusi e fonte di disgrazie.

(*)BABBIGNU – agg. –  Scemo.

(*)BACCAGGHIARI – v. –  Parlare in segreto o per metafora.

(*)MUSTRARI LI SCAGGHIUNA – loc. –  Imporre la propria volontà.  (mostrare i canini)

(*)‘UN JUCAMU A CANIGGHIA – loc. –  Stiamo ai patti.

(*)NGHISSATU – sm. e agg. –  Atteggiato a malandrino.“Spadda inghissata” = montato.

(*)ACCUMINZARI A GGHIRI ‘N PURPETTA – loc. –  Farsi pungente, intrigante, noioso.

(*)PAISI DI LI PANZI ALL’AIRA – loc. – Cimitero.

(*) FARI ‘U CULU JABBICU JABBICU – loc. –      Far giacomo Giacomo; tremar di paura.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)La niepita è un 'erba con foglie un po 'simili alla menta ellaforma ma di tessuto carnoso e coperteda sottile peluria. Pitta cc’á niepitaè un tipico dolce calabrese.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2006 - Tutti i diritti riservati.

Contatti:   alfnic@gmail.com

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 10 volte nell' arco di un'anno