‘U zziu d’America

Stampa questo copione

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

鈥楿 Zziu d鈥橝merica

Tre atti brillanti

di Pino Carella

PERSONAGGI

路FELICE TRAMONTANA ( zio Felice)

路PINA CALURA (nonna)

路ANNA TEMPESTA (nuora di Pina)

路TONINO TRAMONTANA (marito di Anna)

路CELESTINA (figlia della coppia)

路CARMELINO (figlio della coppia)

路RAFELI SCROCCO (portalettere)

路MIMMA LAMPO (vicina di casa)

PRIMO ATTO

Stanza da pranzo casa Bontempo al mattino

Tavolo con sedie, al centro聽 ingresso che va a SX per la cucina a DX per le scale o camere, porta d鈥檌ngresso sul lato DX, dall鈥檃ltra parte ampia finestra sotto di essa divano con tavolino. La scena si apre con Nonna Pina intenta a pulire le verdure ed ascolta le notizie alla radio.

PINA:聽 Malanova! Sulu cosi mali porta 鈥榰 cumunicatu. Diu u 鈥榥di scanza e 鈥榰 鈥榥di l铆bara Signuri, c谩 quantu cosi succedunu. E cca non simu nenti a 鈥榮tu mundu. Non 鈥榥d鈥檃vi jornu chi non succedi 鈥榥corcosa. Mammi ca amm谩zzanu i figghji, figghji ca amm谩zzanu i mammi; focu m茅u chi diventammi? Non c鈥檈鈥 cchj煤 rispettu 鈥榠 nuja fatta manera. Non 鈥榥d鈥櫭 adduvi 鈥榰 ti guardi! Quandu menu t鈥檃spetti鈥︹ zzac (mimica eloquente con il coltello) e t鈥檃zz铆ccanu 鈥榥u curteju 鈥榥te spaji.

(Nel frattempo la nuora Anna entra con un grosso coltellaccio)

Disgrazia m铆a! Chi v贸i 鈥榰 f谩i? Alluntanati 鈥榠 m铆a (cerca di difendersi con una sedia)Nora 鈥榥grata! Madonna m铆a aiutami tu!

V贸i 鈥榰 vidi ca vinni l鈥檜ra 鈥榰 m鈥檃zz铆ccanu puru a mm铆a 鈥榥to cumunicatu?

Focu m茅u, focu m茅u鈥︹︹︹︹︹︹︹. (urlando sempre di piu鈥)!

Nooo figghja, no fari 鈥︹︹︹︹.. c谩 ancora volarr铆a 鈥榰 mi godu i niputi!!

ANNA: Ma nesc铆stuvu paccia du鈥 tuttu (con sorrisetto sarcastico)!

Mi pari ca urtimamenti sentiti troppu cumunicati!

(spegne nel frattempo la radio).

鈥楴d鈥檃ju... 鈥榤u鈥 mandu鈥 鈥榤u鈥 ff铆lanu, capisc铆stuvu?

PINA: 聽(ancora paurosa) 聽A si! E鈥︹︹.. allura a chi ti servi?

ANNA: 鈥Nci vinni 鈥榓 fantasia a chiju 鈥榞nammi 鈥榞nammi 鈥榠 mar铆tima 鈥榰 鈥榗catta pocu chili 鈥榠 carni 鈥榠 porcu pemmu fazzu dd煤i sarzizzi! Ca chi 鈥榥d鈥檃v茅vumu mi v贸limu!

脡u n鈥欌榚 pozzu provari, i figghjoli non tantu 鈥榥ci t茅nunu, iju quandu si 鈥榥d鈥檃vi mangiatu 鈥榥u morzu poi fin铆u, a v煤i chi vi nominu a ffari!

V煤i pot铆ti mangiari sarzizzi鈥︹..c谩 vi fannu mali! Eeh!

PINA: (timorosa e con un pizzico di sarcasmo) 聽脡u no鈥︹︹ ca quandu e mm谩i pozzu provari 鈥榥corcosa, 鈥榥d鈥櫭u n鈥檈t谩.

(riprende il suo lavoro di pulitura di verdura)

ANNA: 聽Vi dissi centu e 鈥榥a vota, ca quandu vi mentiti 鈥榰 pulizzati聽 verdura 鈥榥d鈥檃v铆ti 鈥榰 vi mentiti l鈥檕cchjali, c谩 non viditi bonu e non volarr铆a 鈥榰 dassati 鈥榥corchi babalucciu.

PINA: Ca mancu u m鈥檈ra 鈥榥u 鈥榣efanti, e poi鈥︹︹. pari ca doppu non vaji lavata?

ANNA: Fati comu vi dissi, sinn贸 dass谩ti stari ca m鈥欌榓 viju 茅u.

PINA: 聽E ca m贸 non sugnu bona mancu u pulizzu 鈥榓 virdura, no?

ANNA:聽 Non 鈥榥cuminciamu c鈥欌榓 solita litan铆a; 聽鈥榰 sapiti ca mar铆tima esti tignusu p芒 pulizzia.

PINA: 聽Azzo,鈥︹ 聽si 鈥榤parau cu鈥 tt铆a,鈥︹︹.. veramenti鈥.. 鈥榓 scola 猫 di bboni!

Prima figghjma non era a ccuss铆, fusti tu c么 rovinasti.

ANNA: 聽Pe鈥 ppiac铆ri, no鈥 鈥榥cuminciati m鈥檃ttizzati comu 鈥榰 s贸litu vostru.

(Nel frattempo Pina fa per togliersi gli occhiali per lanciare uno sguardo fulminante)

ANNA:聽 (urlando) 鈥.脡u vi dissi sulamenti u vi ment铆ti l鈥檕cchiali.

PINA: 聽S谩i chi ti dicu? Pulizzattilla tu, 茅u vaju e mi conzu u lettu.

ANNA: Nossignori, 鈥︹.. oji v谩nnu cangiati i lanzola.

PINA: Ma chi vai dicendu ca avant鈥檈ri 鈥榠 cangiasti?

ANNA: Non cuminciamu c没 solitu ritornellu, 鈥榥d鈥檃vi setti jorna chi sunnu 鈥榥to lettu e vonnu cangiati, c谩 all鈥檜rtimu 鈥榤purriti c没 tutti 鈥榠 lanzola.

PINA: E c谩ngiali chimmu u ti cangiunu ch卯 zingari.

ANNA: Ma 猫 possibbili ca non vi staci m谩i una b贸na?

PINA: A mm铆a non mi staci m谩i una bona? Si tu chi mi rendi 鈥榓 vita 鈥榤possibili.

E non fari chistu, non fari chist鈥檃ttru; mentiti l鈥檕cchjali; attenta ca f谩i capiji; ma 鈥榥somma 鈥︹. mi v贸liti morta? (fa finta di stare male)

聽聽Focu m茅u mi sentu mali, mi sentu mali! Vi鈥i鈥 ca mi veni 鈥榰 tremaddecu鈥!

聽聽聽聽 鈥楴a carfun铆a mi vaji e n鈥檃ttra mi veni.

聽聽聽聽 Moruuuu, focu m茅u moruuuu!

Si campava 鈥榓 bon谩nima 鈥榠 mar铆tima non jia a fin铆ri accuss铆.

Mi restava 鈥榥ta casiceja m铆a e non 鈥榥ci dava sconzu a nuju!

Gia鈥 ca mancu chija resist铆u 鈥︹︹︹︹.. 聽vol铆stuvu u v芒 vind铆ti .

ANNA: Si ca sinn贸 vi st谩vuvu j谩, ma quandu mai?

PINA:( tra se) Si non mi spagnava 鈥榰 staju sula mi 鈥榥da f鈥. fr铆cava i v煤i.

ANNA: Veramenti non st谩vuvu mancu 鈥榥鈥檆umpagn铆a ca puru quandu campava 鈥榓 bon谩nima du鈥 s贸ceru fuj茅vuvu sempi pe鈥 cc谩, quindi pe鈥 v煤i non cangiau nenti (tra se)Pe鈥 disgrazia mia!

PINA: Brutta scostumata, ma non t鈥檃ccarricari(t鈥檌ncarriccari) ca chiju chi mi f谩i a mm铆a p贸i tu f谩nnu a tt铆a i figghjoli t贸i. Mo d谩ssa 鈥榰 mi 鈥榥da vaju pe鈥 j谩 dintra sinn贸 oji f谩zzu cosi u si d铆nnu.

(entra Celestina)

CELESTINA: Bongiornu, nonna!

PINA:聽 Bongiornu, a tt铆a bella m铆a.

CELESTINA: Ciau, Ma鈥.

ANNA: Ciau, figghja.

PINA: Vidi chi belli garbi! Pigghjau tutta 鈥榠 m铆a, non 鈥榥d鈥檃vi mancu 鈥榥u pilu 鈥榠 t铆a.

ANNA: Ma vid铆ti si 鈥榥d鈥檃v铆ti u vi 鈥榥da jati 鈥榠 l鈥檃ttra parti.

PINA:聽 Brutta 鈥榤bidiusa chi non si attru! Si non era ca sugnu sula s谩i adduv鈥檈ra a 鈥榮t鈥檜ra.

CELESTINA: O Ma鈥, 聽pecch铆 鈥榓 tratti a ccuss铆 鈥榓 nonna?

ANNA: Pecch铆 茅u la canusciu pirareja e s谩cciu com鈥櫭 fatta! 鈥楴ci duni 鈥榰 jidutu ed ija si pigghja 鈥榓 manu.

CELESTINA: Amara nonna!

ANNA: 鈥楴ta 鈥榮ta casa,amara mamma, no鈥 dic铆ti nuju, eh?

(entra Carmelinu)

CARMELINU: 聽Bongiornu, Ma鈥!

ANNA: Bongiornu, figghju!

CELESTINA: E senti, senti! A mm铆a mi pari ca cc谩 non 鈥榥c茅 sulu 鈥榓 mamma!

CARMELINU:(con la mano all鈥檕recchio per ascoltare meglio)

Ma staci parrandu 鈥榥carcunu? Sentu 聽鈥榥a v煤ci chi pari 鈥榥a carcarazza, ma non 聽聽capisciu chi dici!

CELESTINA: O Ma鈥 鈥榰 vidi ca 鈥榥cign谩u c芒 mat铆na.

ANNA: Non cuminciari cu鈥 t贸i solitu piloju.

CELESTINA: Certu nommu 鈥榥d鈥櫭nu mu tu t贸ccanu s谩i, 聽鈥榥zia鈥檓谩i Dd铆u.聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (va in cucina聽 a prendersi la colazione. Appena esce)

ANNA: Non ti fidi ma d谩ssi stari鈥︹︹. 聽sempri ca tozzuliji.

CARMELINU: E chi 鈥榥ci fici 茅u ? Mancu jocari si poti?

ANNA: Jocari e sdonghjari, 聽sdonghjari e jocari, pari ca tu s谩i u penzi ad attru?

I cosi d芒 scola armenu i chjumpisti? Ca arzira non ti ricogghjevi mai!

No, no, 鈥榥d鈥檃iu 鈥榰 ti fazzu 鈥榥a carda mu t芒 ricordi fina a chi campi.

Pari ca 鈥榥ci penza chiju pruppettuni 鈥榠 p谩trita, pe鈥 d鈥檌ju poti puru cad铆ri a casa. 鈥楴corchi jornu vegnu 茅u a鈥 sc贸la e t芒 fazzu 鈥榓 鈥榤provvisata, non ti 鈥榥carricari.

NICOLINU: Si si 鈥榓 s贸lita litan铆a

(rientra Celestina con il vassoio in mano della colazione , solo per lei)

CARMELINU: 脡 鈥榰 m茅u adduv鈥櫭? (Celestina lo ignora)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Mi sentisti? 鈥楿 latti m茅uadduv鈥櫭?

CELESTINA: Sentu鈥.. 鈥榥a vuciceja, non s谩cciu s鈥櫭 鈥榥u spingiuni o 鈥榥a seculeja.

ANNA: A mu ti v茅ni!聽 Ti portasti sulu pe鈥 tt铆a?

CELESTINA: Certu ca mi portavi sulu pe鈥 mm铆a, a d鈥檌ju 鈥榥ci c谩dunu 鈥榠 mani 鈥榰 vaji mu su pigghja, ogni matina a stessa storia.

ANNA: Chi 鈥榥鈥檆intra iju e鈥 m谩sculu!

CELESTINA: Ed 茅u sugnu f铆mmina! M谩sculu o non m谩sculu i mani non 鈥榥ci c谩dunu.

ANNA: A mu ti v茅ni 鈥榤prisa tutta n谩nnita.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (Rientra Pina)聽聽聽聽聽聽聽聽

PINA: Gira e vota e vota e gira e va pigghj谩ti sempri cu鈥檇鈥檌ja. Te鈥 ca ti port谩u 鈥榓 nonna 鈥榰 latti. Ma tutti 鈥榠 torti ija non l鈥檃vi.

ANNA: Ment铆tivi puru v煤i 鈥榰 fati l鈥檃bbocatu, veramenti l鈥檃vi bisognu, ca pe鈥 lingua sulu a v煤i appatta.

PINA: ( tra se)Ca 鈥榓 t煤a a dduvi 鈥榓 ment铆nu! Si ti c谩ccianu 鈥榓 lingua chi ti resta! J谩mu brig谩tivi cu鈥 ssu latti e tocchijati p芒 scola.

CELESTINA: 鈥楴d鈥檃vi ragiuni 鈥榓 nonna esti tardu, Carmelinu br铆gati.

CARMELINU: Tu pensa pe鈥 鈥榯t铆a, si volevi 鈥榰 mi brigu mu portavi tu 鈥榰 latti.

CELESTINA: 脡u mi 鈥榥da vaju, mi 鈥榥da fricu di t铆a.

ANNA: Brigati figghju, m贸viti.

CARMELINO:(Con tono ammiccante)E chi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 m鈥檃ffucu, Ma鈥?

ANNA:(Risposta zuccherata)No, figghju, chi dici, jamu bellu d芒 mamm脿, m贸viti ca staci tornandu p谩trita, ca p贸i c煤i 鈥榰 senti.

PINA: 聽(tra se)N芒cumbin谩u mancu iju 鈥榰 t鈥檃ddirizza.

ANNA: Chi dicistuvu?

PINA:(riparando) 聽Nenti, nenti, diciaaaa鈥︹.. addirizza 鈥榮sa piega d芒 tuvagghja ca staci mali accuss铆 storta.

ANNA: Carmelinu, figghju, non t芒 langarijari ca p贸i f谩i tardu e lu profissori ti menti tri.

PINA: E cu鈥 chiju d鈥檃jeri facimu sei.

ANNA: (in italiano!!!) 聽Ca doppu chi 鈥榮ti profissori non sanno con chi hannu a cch铆 ffari, 鈥︹. 聽ca io non lo viju che il mio Carmelino 鈥榥quide.

J谩mu, bellu da mamma, vai alla scola.

(Carmelino spettinato e con il muso sporco fa per partire)

PINA:(ironica, in italiano!!!!)Ca como non glielo pulizzi il musso a tuo figghjo?

ANNA:Focu m茅u ! Veni cc谩 figghju ca n贸i non simo abituati a fari questi brutti figuracci. Vadi, vadi a scola.

( Finalmente Carmelino esce)

(Intanto Anna ha finito di pulire la verdura ed esce)

PINA: U rovina! U rovina? U rovinau! Ca chi 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 rovina cchj煤! 脡u 鈥榥ci dissi sempri a figghjma ca non 鈥榥d鈥檃v铆a chimmu a voli a 鈥榮sa scunchjuduta, non vozzi 鈥榰 mi senti e mo鈥欌︹︹︹ mu sa teni a 鈥榮sa marzaletta.

(suonano alla porta)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Cu鈥 猫!

MIMMA: Sugnu 茅u, 鈥︹︹ Mimma

PINA: 聽E m贸 鈥榓 matinata 猫 completa! 鈥楴u minutu ca vi l鈥檃pru.

(essendo Mimma famosa 鈥榩pe l鈥檕cchjiu tostu, prima di aprire fa i dovuti scongiuri, fa le corna e tira fuori dal petto un grosso corno rosso.)

MIMMA: E ca chi 鈥榥ci voli u l鈥檃pr铆ti, non 茅 ca attroppicastuvu?

(detto, fatto, Pina inciampa)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Cad铆stuvu?

(Pina cade)

PINA: E chimmu ti cadarr铆a chi diciarr铆a 茅u. (alzandosi)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽 P鈥檃muri d芒 Madonna non parrati cchj煤. (apre la porta)

MIMMA: Buongiornu, cummari Pina鈥

PINA: Chijamatulu Bongiornu鈥︹︹..

MIMMA: Pecch铆 chi succed铆u?

PINA:聽 Noo 茅 鈥榥a storia longa. Ma鈥︹︹︹︹ v煤i vol茅vuvu 鈥榥corcosa?

MIMMA: Vol铆a 鈥榰 鈥榥ci spiju 鈥榥a cosa a vostra Nora, ma non c鈥櫭? 鈥楿 cumpari Totu ancora non si ricogghjiu? Vi spiju ca mi parzi ca no鈥 vitti tornari arzira, oppuru鈥︹︹ v贸i u vi鈥 ca m鈥檃ddormentai prestu e mi sfugg铆u!!

PINA: Mi 鈥榥d鈥檃v铆a scordatu ca v煤i soliti dormiri davanti a finestra. E poi chi jati carcarijandu! Certu ca figghjima si ricogghjiu, ca 鈥榓 dduvi 鈥榥d鈥檃v铆a 鈥榰 vaji.

MIMMA: Focu m茅u 鈥榥ce bisognu 鈥榰 vi 鈥榥zurfarati, bonu bonu! E 鈥.cca doppu chi non mi fidu 鈥榰 pigghju sonnu si non su鈥 a finestra, e 鈥︹︹.. voli diri ca mi sfugg铆u.

PINA: (tra se)Sinn贸 comu i sai i catinazzi d芒 genti.

MIMMA: Dicevuvu?

PINA:聽 (riparando)Dic矛a, 鈥︹.quanti genti passanu a tutti l鈥檜ri! M鈥檃mmagginu 鈥榰 via vai 鈥︹︹︹︹ ad usu ca simu 鈥榥ta chjazza!

MIMMA:聽 Chjazza? Quali chjazza?

PINA: Nenti鈥 nenti! Vol茅vuvu ad Anna, bonu ca mo鈥 vaju e va chjamu (fa per andare ma ha una sedia dietro)

MIMMA: St谩tivi attenta nommu u cad铆ti?

(fa in tempo a dirlo che Pina e鈥 gia鈥 per terra)

PINA:聽 A testa 鈥榥d鈥檃varr铆a 鈥榰 ti cadi o megghju i catarratti!

聽聽聽聽聽聽聽 Accuss铆 non vidi 聽cchj霉 chi succedi e finarmenti ti fai i ca鈥anazzi t贸i!.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (esce)聽聽聽聽聽聽聽

MIMMA: Vid铆ti ca i 鈥榮sa parti si sc铆fula! ( non fa in tempo a聽 dirlo che si odono rumori di oggetti che cadono)

ANNA: ( Da dietro le quinte) 聽Ma non viditi adduvi ment铆ti i pedi.

PINA: Doppu chi cc谩 non sciuca mai nenti, 鈥︹︹. mancu 鈥榓 lingua!

ANNA:(entrando)Bongiornu, Mimma, a mm铆a volevi? E chi fu in 鈥榤prima matina?

MIMMA: Bongiornu, Anna; non mi fid铆a 鈥榰 mi tegnu, 鈥榥d鈥檃v铆a comu nu gruppu 鈥榥to st贸macu e 鈥榥d鈥檈ppi 鈥榰 vegnu 鈥榰 ti cuntu tuttu.

ANNA: E chi succed铆u, non mi dici, parra, a c煤i aspetti?

MIMMA: Non mi diri ca tu non sentisti 鈥榓 baldoria chi f铆ciaru stanotti?

ANNA: C煤i, i sposini?

MIMMA: Allura c煤i? Ija dicendu ca no鈥 voli cchj煤 ed iju gridandu: tornatindi j谩 m谩mmita!

ANNA: Comu, comu? Non mi diri ca si mingrijaru n鈥檃ttra vota! C煤ntami, dimmi, dimmi?

MIMMA: St谩notti eranu verzu i tr铆, era chi dorm铆a 鈥榥ta bella paci m铆a, ca chi volevi 鈥榰 fazzu si no鈥 鈥榰 dormu!, e鈥 鈥榥u certu puntu ti sentu 鈥榥u scatalasciu. Si stavanu mingrijandu. Attru ca sposini frischi frischi, tuttu amuri e d鈥檃ccordu, abb谩ca 鈥榰 cunta strolahari鈥 chija sciunduta 鈥榠 m谩mmisa!

Vol谩vunu piatti. Migghjara i piatti! Ija gridandu cu鈥 chija 鈥榤ponenza s煤a 鈥淢e ne torno dalla mia mamma鈥! Cara mia, tali mamma tali figghja; 聽doppu tanti, scegghjiu chistu e mancu chistu 鈥榥ci vaji bonu.

Amaru! I s贸i sunnu 鈥榠 genticeji bona! 鈥楳prima cerc谩u m芒 carma, poi si vidi ca non tinni cchj煤 e verzu 鈥榠 setti 鈥榥ci dissi 鈥榰 si 鈥榥da torna j谩 m谩mmisa.

Poi silenziu, mancu 鈥榥a parola; restavi cu spilu mancu 鈥榰 sacciu comu jiu a fin铆ri.

ANNA: Ad usu film! Oh chimmu ti ven铆a 鈥榥a cosa bona, tutti 鈥榮ti cosi arricchjiasti?

MIMMA: Oh Anna, e pari ca 茅u vol铆a, focu m茅u!

Si gridavanu chi pari ca si st谩vanu affucandu chi curpa 鈥榥d鈥檃ju 茅u, e poi pari ch鈥檈sti a prima vota, nu jornu zuccaru m茅u e l鈥檃ttru a corpi i pu鈥︹..鈥.! 鈥楴di 聽capiscimmi鈥.鈥h cummari. E poi, puru ca non volarr铆a 鈥榰 senti, pari ca poi fari a menu, basta 鈥榰 ti conzi supa 鈥榰 barcuni d芒 vicina, e 鈥︹︹︹.

V煤i no鈥 sap铆ti ca 鈥榥d鈥檃ju i chiavi da casa! Iji v茅nunu sulu a 鈥榮tati. Da j谩 si senti tuttu, chjaru chjaru. Focu m茅u chi ura si fici! Mamma mia, 聽鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 ma fuju ca sinn贸 鈥榓 signora 茅 capaci ca nesci e 鈥榥corcosa mi sfuji.

ANNA: 鈥楴d鈥櫭 ragiuni, va, e mi raccumandu, si ci sunnu novita鈥 tenimi 鈥榤pormata.

(Mimma esce)

PINA:聽 (entra con il caffe鈥)Si 鈥榥d鈥檃ju 鈥榓 pianeta?

ANNA: Ma comu vi permettiti 鈥榰 chjamati accus铆 l鈥檃mici m茅i?

(Pina, mentre 聽versa il caffe鈥 in una tazzina bianca per la nuora ed un鈥檃ltra sempre bianca per lei, viene rimproverata da Anna.)

ANNA: Vi dissi centu e na vota ca 鈥榥ta 鈥榮ta casa ognunu 鈥榥d鈥檃vi i cosi s贸i (allude alla tazzina che non e鈥 quella nella quale abitualmente si versa il caffe鈥 per lei)

聽聽聽聽 聽Jati e pigghjativi 鈥榓 vostra!

PINA: E certu, ca 茅u 鈥榥d鈥檃ju 鈥榓聽 pesti.

ANNA: Fati chiju chi vi dissi e basta.

PINA: Sulu cu Mimma tu potevi fari accucchja. (esegue l鈥檕rdine di cambiare la tazzina ne prende una scura ed improvvisamente versa lo zucchero sul tavolo)

聽聽聽 鈥極 M谩, 聽simu sicuri ca non esti ancora 鈥榗c谩? 鈥極 m贸 agisci puru a distanza?

( va a controllare dietro la porta dove trova Mimma intenta ad origliare)

鈥楿 sap铆a 茅u, a mu ti v茅ni occhju potenti!

ANNA: Mimma, ma chi st谩i facendu?

MIMMA:(Evidentemente per riparare)Nenti鈥.nenti, torn谩i 鈥榰 ti spiju a chi ura pozzu tornari pe鈥 nommu 鈥榰 disturbu, 鈥︹.. pe鈥 chiju disc煤rzu?

PINA:聽 Amara si pigghj谩u sempri 鈥榠 scornu pe鈥 l鈥檕rariu.

MIMMA: Si pero鈥 Pianeta su pot铆a risparmiari! A m铆a鈥︹ Pianeta!

ANNA: 聽Tu non 鈥榥d鈥檃v铆sti m谩i orariu, a chi ura v贸i.

(mentre Mimma prende la via dell鈥檜scita arriva Tonino il padrone di casa; usa occhiali spessi per evidente difficolt脿 di vista)

TONINO:(di ritorno dall鈥檕rto con una pesante cassa di frutta ed ortaggi)Adduvi聽 鈥榓 mentu? Adduvi a mentu? Mamma m铆a chi p铆sa! Cu鈥櫭 ammenzu 鈥榠 pedi? Nesc铆ti ca pisa, adduvi a mentu?

ANNA: E chimmu 鈥榰 ti m茅ntunu cu鈥 culu ammoju, p贸sala supa 鈥榰 t谩vulu; adduvi v贸i ma menti, 鈥榥te corna chi 鈥榥d鈥櫭?

(riparando)鈥.. 聽no corna no, paramai Signuri!!

TONINO: adduvi catinazzu 茅? 鈥楿 spostastuvu? (si imbatte ancora con Mimma, che evidentemente non digerisce!)

MIMMA Ma dicu 茅u chi mi scangi谩stuvu pe鈥 鈥榥a buffetta? L鈥檃viti bonu 鈥榰 鈥榥gurru!

(Non ha fatto in tempo a pronunciare le ultime parole che Tonino rimane impietrito dal dolore)

PINA: Focu m茅u figghju chi 鈥榥d鈥櫭?

TONINO: 鈥楴croccai! 鈥︹︹.. 鈥楴croccai!!!

PINA: Brutta jettatura, vavatt铆ndi da cc谩,聽 c谩 sinn贸 fazzu cosi 鈥榰 si dinnu!

MIMMA: Non vidi, 聽mo cu mm铆a sa pigghjia (esce di gran carriera)

TONINO: Mamma doluri! Mamma doluri!

(Mamma e moglie hanno il loro bel da fare per drizzarlo. Tonino si riprende)

PINA: Malanova mu 鈥榥d鈥檃vi, 聽ad ija e a cc煤i 鈥榥ci duna cumpidenza!

ANNA: Chi volarrissuvu diri?

PINA: Nenti parabula significa, ti senti megghju figghju, dimmi comu ti senti!

TONINO: 鈥楿 sai ca quandu fazzu sforzi mi succedi! Pacienza! Vid铆ti ca portavi rroba di l鈥檕rtu; Sbacantatila v煤i 鈥榓 cascietta, c谩 茅u 鈥榥daju 鈥榰 vaju 鈥榰 mi cangiu, c谩 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 nesciu. (esce)

( Suonano alla porta: e鈥 il postino)

RAF脡LI: Postaaaaaa, Postaaaaaaaaaaaa.

( Pina 茅 gi脿 intenta a selezionare ortaggi e frutta che Tonino aveva portato dall鈥檕rto)

ANNA: Bongiornu Don Raf茅li!

RAF脡LI:(Annusando come un cane)Mamma chi bellu adduri 鈥榠 caf茅.

PINA: L鈥檃v铆ti bonu u rastu! 鈥楴d鈥檃v铆ti raggiuni, ca pocu prima u 鈥榥d鈥檃v铆a fattu! Bo, ca mo 鈥榥da pigghjiamu 鈥榥a guccia an铆ta.

RAF脡LI: Datu che bellu cardu m没 pigghju.

(nota intanto la cassetta stracolma di verdure)

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥極 鈥榤b茅 chi cosi belli chi faci 鈥榥ta ll鈥檕rtu cumpari Toninu!

Pari ca iju 鈥榥ci menti concimi! A mia i cosi concimati mi fannu mali, chisti 聽鈥榤beci 茅nnu tutti a 鈥榥naturali.

ANNA:(in evidente difficolta鈥 perche鈥 non vuole privarsene)聽Ma veramenti鈥..

RAF脡LI: Sugnu sic煤ru ca sunnu naturali; 鈥榰 vitti cu鈥 l鈥檕cchji m茅i chi carrija curtagghja; cu sapi chi bellu sapuri chi 鈥榥d鈥櫭nu!

PINA: E bonu, bonu, 鈥︹︹︹ ca m贸 vi damu ddui, accuss铆, 聽puru pemmu mi prov谩ti. 聽Anna, pigghja 鈥榥a 鈥榤busta!

ANNA: Si ca vaju. (sempre perplessa)

PINA: E chi 猫, ammagasti? Ca chi 鈥榥d鈥櫭 mi v贸i tutti!

RAF脡LI:(Non ancora contento per quanto ha ricavato) Stati affilandu i curteja? Fati u porcu puru 鈥榮t鈥檃nnu? C谩 l鈥檃nnu passatu 鈥榠 chiju chi mi dun谩stuvu provai 鈥榥a mujicata; mi vinnaru genti e 鈥榥c卯u offrivi; 鈥榰 sap铆a ca f谩zzu bella figura. (sorriso di circostanza).

PINA: 聽Caru Raf茅li,a card谩ra gugghj e 鈥榰 porcu esti a鈥 muntagna; a bb煤i 聽vi risulta ca potimu teniri cchj煤 u porcu? Servunu pe鈥 attru.

Cchiutt贸stu 鈥榓 posta?

RAF脡LI: A gi谩 cc谩 , veni d鈥橝m茅rica, vi scrivi vostru can谩tu, mi pari ch鈥檈sti a terza vota 鈥榥ta dd煤i misi; cu鈥 sapi comu mai!

PINA: A v煤i non vi sfuggi nenti no? 鈥楴鈥檊razia Dd铆u.

(Intanto rientra Anna con la busta; Pina la riempie di ortaggi ed Anna guarda la suocera 聽in cagnesco)

ANNA: 聽E na鈥 l鈥檃pr铆ti ss谩 l铆ttara? (Fa per aprire ma viene fermata da Pina)

PINA: 聽聽聽P贸i 鈥榓 l鈥檃primu, 鈥榥c鈥櫭 tempu鈥..

RAF脡LI: Nommu 鈥榰 voli 鈥榥corcosa urg茅nti.

PINA: Si vol铆a 鈥榥corcosa urgenti telefonava, 鈥.. non scriv铆a pe鈥 l铆ttara!

E m贸, bongiornu Don Raf茅li; non 鈥榥dav铆ti u jati u cunsegnati 鈥榓 posta, a c煤i aspettati?

RAF脡LI: Veramenti v煤i 茅ravu l鈥檜rtimi.

PINA: Allura jati c谩 a 鈥榮ta ura vi cerca 鈥榓 mugghjieri vostra, ca oji cu鈥 tutta 鈥榮sa rrobba 鈥榠 d鈥檕rtu chi vi detti 鈥榥ci dati a鈥檆ch铆 ffari.

RAF脡LI: Veramenti 茅 prontu da ieri.

PINA: Allura jati c谩 vi ci谩ngiunu i figghjoli.

RAF脡LI聽 (sembra convinto esce dopo un po rientra e davanti all鈥檜scio)Ma 茅u non 鈥榥d鈥檃ju figghjoli.

PINA: Allura jati fativilli ma jati, adduvi catinazzu vol铆ti ma jati, ca cc谩 鈥榥d鈥檃v铆mu a cch铆 ffari (le ultime parole sono 聽urlate e riesce finalmente a cacciarlo)

(Rientra Tonino che intanto si e鈥 cambiato)

TONINO: Cu鈥 era, pari ca sent铆vi vuci?

ANNA: Era Don Raf茅li, 鈥榰 postinu.

TONINO: Allura s芒 f铆ci 鈥榓 spisa!

ANNA: Ca tu no鈥 s谩i com鈥櫭 cumbinatu;

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (alludendo a Pina) 聽Ma 鈥榥corcunu non bad谩u a spisi.

TONINO: E chi portau?

PINA: Gnosca! U postinu chi porta? 鈥楴a littara i Zzi煤ta d鈥欌榓 鈥楳erica.

TONINU: D鈥欌榰 Zi鈥 Fil铆ci? Ed esti 鈥榓 terza!

PINA: Raf茅li u t铆nni bonu 鈥榰 cuntu.

TONINO: Esti menza aperta; gi脿, 鈥︹︹. pari ch鈥檈sti a prima vota! 鈥楽tu v铆ziu non s鈥欌榰 caccia m谩i Rafeluzzu nostru鈥︹.

(la apre e comincia la lettura)

Cari Nipoti e cognata

PINA: Si ricord谩u ca 鈥榥d鈥檃vi puru 鈥榥a can谩ta!

TONINO: Spero che queste poche righe vi trovano tutti in buona saluti. Io quine non trovu piu鈥 dibbeni, da quando la mia povera mugghjera esti morta, paci all鈥檃nima sua e alla vostra (tutti fanno scongiuri). Percio鈥 ho penzato di vendere tutto quello che 鈥榥d鈥檃jo e mi 鈥榥da torno all鈥橧taglia al paesi in dove ero nato. Sono ormai 42 anni chi manco non ce la fazzo pi霉, armeno cosi mi godu la vecchjaja con i miei parenti. Arrivo appena mi sbrigo. Con affetto Felice Tramontana.

(tutti rimangono in religioso silenzio, poi esordisce Anna)

ANNA: E鈥 inutili ca ti menti idei strani, mi basta gia鈥 鈥榥u trigulu.

TONINO: E c煤i dissi nenti.

ANNA: 脡u ti canusciu bonu, non 鈥榥d鈥檃vimu postu cc谩 no鈥 vidi su v贸nnu l鈥檃ttri niputi.

TONINO: E cu鈥 dici nenti.

ANNA: Cu鈥 si guard谩u鈥. Si sarv谩u

TONINO: Noo! Si, mo iju si f铆di u si cogghji cc谩, doppu tutti 鈥榮t鈥檃nni chi stetti 鈥榓 鈥楳erica; chi 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 sa ricorda chiju 鈥榠 cc谩; 茅u dicu ca st谩ci pocu jorna e poi si 鈥榥da torna a Nova Yorca.

ANNA: E tu comu fai mu s谩i.

TONINO: 鈥Nta l鈥檃ttri l铆ttari non fac铆a attru 鈥榰 si vanta; 聽ca j谩 stannu boni, ca 鈥榥d鈥櫭nu tuttu, ca cc谩 simu 鈥榥te sdarrupatini, eh鈥...

PINA: Certu si ogni vota chi 鈥榥ci rispundivi non facivi attru 鈥榰 ti lagni, 鈥榥carcandu sempri 鈥榓 manu; 聽ca cc谩 non 鈥榥d鈥檃v铆mu occhj 鈥榰 ciangimu, ca non poi jiri avanti; tuttu pecch矛 volevi 鈥榰 鈥榥ci scrocchi 鈥榥corcosa.

Ma iju fu sempri 鈥榠 cori bonu, ma non certu stupitu. Si vi mand谩u fina a m贸 鈥榥corcosa 猫 pecch铆 esti 鈥榥a perzuneja bona.

ANNA: E v煤i comu fac铆ti mu sap铆ti?

PINA: Pari ca 茅u non mu ricordu a can谩tima. 鈥楢 bon谩nima 鈥榠 mar铆tima dic铆a sempri: jamu tri anni arrasu, sinno鈥 ndi pigghjavunu pe鈥 gemelli, 鈥榥d鈥檃v铆mu 鈥榓 stessa facciumi e u stessu carattiri.

聽D芒 bon谩nima 鈥榠 Francescuzzu m茅u 鈥榥ci valia a visera, bellu, finu e 鈥榥telligenti.

ANNA E m貌 s谩cciu 鈥榠 cui pigghja mar铆tima tantu sgalipatu.

PINA: Chi volarrissi diri?

ANNA: Nenti parabola significa鈥.!

TONINO:( rivolto alla moglie)Si, ma sgalipatu! Tu potevi puru risparmiari.

ANNA: Cc铆ttu, pruppu! Capisc铆sti, 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 ti sta鈥 c铆ttu, c铆ttu鈥.!

PINA: Chi bellezza, nommu 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 rihjata!

ANNA: Si ma tornamu a n煤i, vid铆ti 鈥榰 鈥榥ci trovati sistemazioni ca cc谩 non poti stari.

PINA: 脡u mi 鈥榥da vaju 鈥榠 chija parti, ma tu dicu a tt铆a Toninu:聽 vidi ch鈥檈sti zziuta, frati i p谩trita e port脿ti 鈥榰 stessu cognomi. (esce)

TONINO:(guardando la moglie in maniera supplichevole) Ma dicu 茅u, chi fastidiu ti poti dari 鈥榥u poveru vecchjareju, chi v贸i 鈥榰 faci? U cchj霉 esti 鈥榥a vuccata 鈥榠 cuc铆na? E poi non 鈥榥d鈥檃vi puru 鈥榓 mamma chi ti duna 鈥榥a manu?

ANNA: A m铆a gi谩 m鈥檃bbasta ija, c谩 non si poti campari. Non si faci m谩i i fatti s贸i, mala s贸cera.

TONINO: E bonu, bonu non t鈥檃rraggiari, beni o mali 鈥榥corcosa sciuppamu.

ANNA: 脡u non vogghju sordi a 鈥榮su prezzu, lavari, stricari, strigghjari, stirari. Parimai鈥︹︹ 聽e 鈥榥d鈥檃vi dinari chi ponnu pagari tutti 鈥榮ti sacrifici, no no no.

TONINO: Non ti scordari ca dd煤i c脿mbari 鈥榠 supa sunnu ancora a nomi s贸i e cc谩 sutta era d芒 bon谩nima 鈥榠 p谩trima ed ancora agisci 鈥榓 mamma.

ANNA: Doppu chi non v贸zzi m谩i 鈥榰 ti faci carti! Comu dissi, 鈥渁 morti m铆a passa a v煤i鈥. Allura iju si cogghjiu 鈥榠 pistoli e a鈥 鈥榥u sonnu, d芒 sira 芒 matina. Ed 聽茅u 鈥榥d鈥檈ppi 鈥榰 ma zziccu a m谩mmita dintra 鈥榓 鈥榮ta casa sutta 鈥榰 vajuni, adduvi stavanu iji non v贸zzi 鈥榰 staci.

TONINO: Ma tu 鈥榰 s谩i ca si spagna 鈥榰 staci sula.

ANNA E 鈥榥鈥檛antu abbramu mu faci a mm铆a.

(Intanto rientrano i piccoli dalla scuola interrompendo la discussione)

CELESTINA: Oh, ma chi succed铆u?

ANNA: Nenti figghja, 聽cosi, tra m铆a e p谩trita鈥..

CELESTINA: Mi parzi ca sentivi gridari.

ANNA: Ti dissi nenti, 茅nnu cosi pe鈥 randi鈥

CARMELINO: Allura a m铆a mi p贸i diri, 鈥︹ sugnu 鈥榰 cchj煤 randi.

TONINO: E randi 鈥榰 scogghju, vid铆ti si 鈥榥d鈥檃v铆ti 鈥榰 vi 鈥榥d鈥檃jati j谩 dintra 鈥榰 posati 鈥榠 cartelli d芒 scola ch鈥櫭 ura 鈥榠 mangiari.

(entra Pina che evidentemente ha sentito i piccoli)

PINA: Ah, torn谩stuvu! E j谩mu figghjoli, j谩ti prepar谩tivi ca mo鈥 mangiamu. J谩mu conz谩mu a tavula. A scola tuttu a posto?

CELESTINA: Beh, veramenti non tuttu a postu; 鈥榥ta classi 鈥榠 Carmelinu non 鈥榥鈥檛antu.

PINA: Pecchi鈥 chi succed铆u?

CARMELINO: Non ti fidi 鈥榰 ti f谩i i fatti t贸i no?

CELESTINA: E cchj煤 fatti m茅i 鈥榠 chisti. Tu si fr谩tima, 茅u sugnu s贸rita, simu d芒 stessa famigghja. E mo鈥 dici subitu chi succed铆u.

TONINO:(con tono forte)Chi succed铆u? A cumbinasti n鈥檃ttra di t贸i.

ANNA: Chi succed铆u figghju? Bellu d芒 mamma.

CARMELINO: Nenti, non succed铆u nenti.

CELESTINA: Ed inbeci si. 鈥楿 sentivi chi ricchji m茅i ca 鈥榰 maestru s贸i 鈥榥ci cuntava d芒 maestra m铆a, ca non si rend铆u cuntu ca 鈥榥ta classi 鈥榥d鈥檃v铆a a mm铆a. 鈥楿 bellu i figghjita 鈥榥ci 鈥榯tacc谩u i lazzi di scarpi du鈥 cumpagnu s贸i, unu cu l鈥檃ttru, 鈥榰 figghju da cummari Catuzza, chiju attru vr贸cculu 鈥榠 Cicciu. 鈥楿 sumeri non s鈥檃ccorg铆u e catti a mussa avanti e 鈥榥ci rupp铆u 鈥榓 riga e i squadretti du鈥 cumpagnu s贸i 鈥榠 bancu. Bella figura chi fici. 鈥楿 maestru pigghjau a bacchetta e鈥. 鈥渄煤vi vegnu, vegnu du鈥 mulinu鈥, prima a Cicciu e poi a Carmelinu.

TONINO: Puru Cicciu 鈥榠 pigghj谩u?

CELESTINA: Certu, ciang铆a tantu forti chi non si fitti 鈥榰 鈥榥ci dici subitu chiju chi succed铆u.

ANNA: A tt铆a du鈥 cuntu du鈥 maestru non ti sfugg铆u nenti no? A mu ti veni, tutta n谩nnita.

PINA: E stac铆a 鈥榰 viju ca non t芒 pigghjavi cu鈥 m铆a.

Suonano alla porta: e鈥 Mimma. Contentissima, si catapulta in casa ed urlando apre il suo discorso)

MIMMA:聽 Anna e鈥 v茅ru ca t鈥檃rr铆va 鈥榰 Zziu riccu d鈥橝merica? D铆nnu ch鈥檈sti carricatu 鈥榠 sordi, ca si vind铆u tutti 鈥榠 cosi e ca mo鈥 鈥榥d鈥檃vi sordi comu 鈥榓 rina du鈥 mari. D煤i fabbrichi, 鈥榥a decina i machinuni randi e sordi chi non sapi mancu mi cunta quantu 鈥榥d鈥檃vi, dici chesti carricatu 鈥榠 dollari 鈥楳ericani 聽e ca vi d谩ssa tuttu a v煤i?

ANNA, TONINO E CARMELINO聽 Addaveru!!!!!!!

ANNA: Tu dic铆a 茅u ca cc谩 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 staci, ca duvi 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 vaji, iju a n煤i 鈥榥d鈥檃vi.

U dissi sempri 茅u, quandu 鈥榥ce 鈥榰 beni, non 鈥榥d鈥檃vi 鈥榥teressi chi poti appattari.

Fine primo atto

SECONDO ATTO

聽 Zio Felice Tramontana 茅 nel frattempo arrivato dall鈥橝merica, veste molto stravagante: camicia a fiori e classico accento di chi e鈥 stato emigrato per lungo tempo.

聽 E鈥 seduto vicino alla finestra 茅 incontinente e per questo usa il pannolone. Sta sonnecchiando ed ogni tanto si ode un leggero russare.

聽 Celestina seduta al tavolo 茅 intenta a studiare mentre Pina le sta accanto e pulisce le verdure.

PINA: Figghja pari ca ti viju ferma, ammag谩ta, 鈥︹.. t鈥檌ncantasti? Ti stai facendu 鈥榠 cosi d芒 scola?

CELESTINA: Si, Nonna, staju facendu matem谩tica; s谩i, 茅nnu espressioni difficili, vogghju 鈥榰 鈥榥ci penzu, nommu 鈥榰 sbagghju.

PINA: Fammi u viju dimmi a m铆a?

CELESTINA: E chi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 ti dicu, tu chi capisci 鈥榠 鈥榮ti cosi?

PINA: O figghja 茅u fina a鈥 terza elementari fici, ca p谩trima non vozzi 鈥榰 mi manda a鈥 scola, ma 鈥榓 scola 鈥榠 鈥榥a vota non era comu chista 鈥榠 mo鈥; 鈥榥a vota o 鈥榤paravi o 鈥榤paravi, sinn贸 i bacchettati parr谩vanu cu鈥 l鈥櫭giuli.

CELESTINA: Ed allura jamu, dimmi comu si fannu 鈥榮ti operazioni, to鈥 guarda.

PINA: I focu m茅u comu scriviti mo鈥? Ch鈥檈nnu 鈥榮ti cacar贸cciula?

CELESTINA: O No鈥, chista 茅 鈥榓 parentisi graffa, chista 茅 鈥榓 quadra e chista 鈥.., va bo鈥 j谩mu, dass谩mu stari 鈥︹︹︹︹

(si accorge che la nonna 茅 in difficolt脿 - improvviso silenzio dove si ode ronfare)

聽a mu ti veni comu tira 鈥榰 Zzi Filici.

PINA: Fil铆ci 鈥榤beci 鈥榰 v谩i 鈥榥zombitijandu e p贸i 鈥榓 notti vai girandu casa casa, non 茅 megghju 鈥榰 v谩i 鈥榰 ti f谩i 鈥榥a passijata, 鈥榦n vi bellu suli chi 鈥榥d鈥檃vi oji.

FELICE: Si mo鈥 vaju, cincu minuti e vaju 聽(gira la testa dall鈥檃ltra parte e continua il sonnellino)

PINA: Focu m茅u pari c么 muzzic谩u 鈥榓 musca.

CELESTINA: Secundu m铆a chistu 茅 sonnu arretratu.

PINA: 鈥楴d鈥櫭 raggiuni figghja, 鈥榥ta 鈥楳erica 鈥榠 quantu fatig谩u non 鈥榥d鈥檃v铆a mancu tempu pemm鈥檜 dormi.

(entra Anna)

ANNA: Bruttu viziu pigghjau chissu 鈥榰 si curca cc谩, non si 鈥榥da poti jiri supra, cc谩 si pr谩tica, e non stacimu commiti ne n煤i e ne iju.

PINA: Stac铆a u viju ca non ti dava fastidiu a tt铆a. U sai ca 鈥榥ci piaci u si godi u paisi da cc谩, doppu ca supa u mentisti 鈥榥to palumbaru; senza finestri, non si poti mancu girari e votari; poti stari chjiusu j谩, ch鈥檈sti comu carceratu.

ANNA: Curcativillu cu鈥 v煤i.

CELESTINA: Mammaaaaa!

PINA: Brutta scostumata. (va da Filici)

聽聽聽聽 Fil铆ci rivigghjati, va鈥 c谩ngiti ca nesci 鈥榥u morzu cu鈥 Celestina.

FELICE: Adduvi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 vaju 鈥榥to chjovu du鈥 jornu faci hot cardu, carfun铆a

PINA: A carfun铆a mi veni聽 a m铆a, una mi veni e n鈥檃ttra mi vaji.

FELICE: Si, forsi 茅 megghju 鈥榰 nesciu c鈥欌榓 figghjiola, fin铆u c鈥欌榓 school

PINA: Scula? Adduvi? (indicando il pannolone)聽Chi scula ca si bellu asciuttu.

CELESTINA: Nonna school! Scola in inglesi. 聽Zziu, fin铆vi, potimu jiri.

FELICE: 鈥楴u minutu ca mi sbrigu prestu prestu, cussi鈥 鈥榥di mangiamu 鈥榥u bellu ice cream, nu gelatu, ca sinn貌 ija non capisci, e jamu e 鈥榥di 鈥榥di rifriscamu.

Entra Carmelino

CARMELINO: Si nesc铆ti vogghju 鈥榰 vegnu cu鈥 v煤i.

CELESTINA: Sent铆u adduri 鈥榠 gelatu.

ANNA: I cosi d鈥欌榓 scola ti facisti? Vidi ca simu quasi a鈥 fini, si non passi puru st鈥檃nnu, 鈥榰 mari 鈥榰 vidi cu鈥 bbin贸culu.

CARMELINO: Si si poi mi fazzu.

PINA: Si si poi, sempri poi. (esce)

(Bussano e鈥 Mimma)

ANNA: Mimma! E chi 猫, 鈥榥to cori du鈥 cardu鈥︹︹︹ (Va ad aprire Carmelino)

MIMMA: (rimane su ciglio della porta; 猫 visibilmente rossa, come chi ha preso una scottatura)

鈥楴d鈥檃ju novit谩 聽mali, non mi fid铆a 鈥榰 mi tegnu e 鈥榥d鈥檈ppi 鈥榰 vegnu prestu prestu.

CARMELINO: Mamma m铆a chi siti russa! 鈥楴carcunu vi 聽pigghjiau ascoppuluni?

ANNA: 聽Carmelinu鈥︹! A lingua 鈥榦 postu.

CARMELINO: O ma鈥 e chi curpa 鈥榥d鈥檃ju s鈥櫭 tutta russa; dd煤i sunnu i cosi: 聽o 猫 vinu o su鈥 scoppuluni.

ANNA: Ti dissi ma smetti

CARMELINO: Bonu ca mi 鈥榥da vaju, aspettu sutta, dinci 鈥榰 si movi. 聽

CELESTINA: E s铆, tuttu 鈥榠 chi ffari l鈥檃vi iju!

ANNA: Celestina tu camina pe j谩 ddintra, vatt铆ndi j谩 n谩nnita .

CELESTINA: Si si 鈥榰 capisc铆vi c谩 voi 鈥榰 mi cacci, ca 鈥榥dav铆ti 鈥榰 vi cumpessati. 聽

E poi 茅u 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 nesciu cu鈥 Zziu, tu scordasti?

ANNA: 鈥楿 capisc铆vi tu st谩i troppu tempu cu鈥 n谩nnita; sai chi f谩i, dassa i libri cc谩 ca p贸i 鈥榠 cacci e aspetta 鈥榰 zzi谩nu sutta puru tu.

CELESTINA: Uffa faci cardu.

ANNA: V谩i e basta!

(Appena esce)

MIMMA: Cosi mali鈥.. cosi mali鈥 tu non ti p贸i m谩i immaginari chiju chi succed铆u!

ANNA: Parra, parra dimmi.

MIMMA: Non mi fici mancu 鈥榠 mangiari pe鈥 nommu 鈥榰 perdu nenti du鈥 discurzu. Si ca pigghjavi suli; e doppu ca, catinazzu, si mentunu 鈥榰 parranu all鈥檜ra 鈥榠 mangiari; ma dicu 茅u non 鈥榥d鈥檃v铆ti or谩riu? Non era megghju a鈥 rifriscata, accuss铆 mi ment铆a c鈥欌榓 seggiceja supa 鈥榰 barcuni, e mi ricrijava.

ANNA: Si si va bonu, ma mo鈥 parra, dimmi, chi succed铆u?

MIMMA: Cosi chi non si ponnu cuntari Anna mia, ca mi veni 鈥榰 scornu puru 鈥榰 鈥榥ci penzu.

ANNA: Alasciu m茅u, allura chi succed铆u?

MIMMA: Ca c煤i su crid铆a che all鈥檈ta鈥 m铆a 鈥榥dav铆a 鈥榰 sentu ss铆 cosi?

ANNA: Ma parra, non mi ten铆ri supa 鈥榠 spini.

MIMMA: Brutta lordazza! 鈥楴d鈥檃vi chimmu s鈥檃v谩nta a cummari Cat煤zza; du鈥 restu, tali mamma, tali figghja. 鈥楴ci鈥櫭 cumbin谩u du鈥 maritu, 鈥榓 sposina! (risoluta) ija s鈥欌榓 鈥榥tendi cu鈥 n鈥檃ttru, capiscisti?

ANNA: Gesu, Gesu, Gesu, ca tu chi mi st谩i dicendu? Va bo鈥 ca non j茅vunu daccordu, ma 鈥榰 鈥榥ci faci 鈥榠 corna non mi pari 鈥榥a cosa giusta. C谩 c煤i su鈥 crid铆a 鈥榥a cosa 鈥榠 chistu generi; a mu ti veni; mammisa vaji vid茅ndu 鈥榠 catinazzi 鈥榠 l鈥檃ttri 鈥榤beci 鈥榰 si guarda 鈥榓 figghja.

MIMMA: Anna mia, ca oji non 鈥榥d鈥櫭nu cchj霉 ritegnu; s谩i chi ti dicu, ca mo mi 鈥榥da vaju, c谩 鈥榥d鈥檃ju a cch铆 ffari. A prop贸situ, ma d鈥欌榰 Zianu non mi cunti nenti? Si moll谩u c鈥欌榓 pezza? 鈥楿 s谩i ca mi par铆a cchj煤 vecchju, ma non 茅 vecchju聽 ass谩i, si vidi puru da鈥 carnagioni. Allura si moll谩u o no? Dinnu 鈥榥giru ch鈥檈sti riccu 鈥榥zini fini. Cu鈥 sapi quantu dollari vi detti?

ANNA: Allura, si, 鈥︹ smeragghji cu鈥 pedali! Ma quali sordi. A m铆a mi pari ca cacas铆ccu, 鈥︹︹ 鈥榰 f铆cimu acc谩ttitu.

MIMMA: Si, si! Tu non m鈥欌榓 cunti giusta. 脠 riccu e si vidi, c谩 鈥榥d鈥檃vi 鈥榥a catina d鈥檕ru 鈥榰 coju chi pari 鈥榰 circhju 鈥榠 鈥榥a bricichetta. E poi, 鈥榥鈥檊iru d铆nnu ca spendi e spandi!

ANNA: Mamma mia quant鈥櫭 brutta 鈥榓 vista 鈥榠 l鈥檕cchji; a genti chi non 鈥榥d鈥檃vi chimmu pettina e chimmu penza!

MIMMA: E bonu, bonu, 鈥︹ vidi ca prima o poi si molla! Alla fini iju a bbui 鈥榥d鈥檃vi. Ma, senti, 鈥榓 s贸cera tua non c鈥檈鈥?

ANNA: Esti 鈥榠 chija parti, c谩 chi 鈥榥da鈥 m芒 v贸i?

MIMMA: N茅nti vol铆a 鈥榰 鈥榥ci dicu ca stan贸tti ma 鈥榥zonn谩i (nel frattempo Pina entra con la spazzatura da buttare): era cu鈥 鈥榥u catu 鈥榥te mani, attroppic谩u e鈥︹ c谩tti longa longa, mamma mia c鈥檃rrisi chi mi f铆ci. 聽(detto fatto Pina cade).

PINA: Toccu 鈥榥ta lingua a tt铆a e a c煤i ti duna cumpidenza; a mu ti v茅ni, chi occhju tostu chi 鈥榥d鈥櫭! Mo鈥 agisci puru 鈥榥to sonnu.

MIMMA: I focu m茅u, mancu dormiri si poti cchj霉.

PINA: E chimmu 鈥榰 f谩i l鈥檜rtimu sonnu; c谩 pari ca tu f谩i sconzu, ca c煤i catinazzu ti ciangi?

ANNA: I na鈥 fin铆ti! 聽Cu鈥 鈥榥a scifulata stati 鈥榣armandu 鈥榥u comizio.

PINA: Pari ca cad铆sti tu, chimmu 鈥榰 ti c谩di chiju chi diciarr铆a 茅u. Dassa 鈥榰 mi 鈥榥da vaju sinn贸 fazzu cosi non mu si dinnu! 鈥楿 Signuri 鈥榰 mi perd煤na (fa pi霉 volte il segno della croce)!

MIMMA: Si, va beni, ca mi 鈥榥da vaju puru 茅u.

PINA: Statti arr谩su 鈥榠 m铆a, v铆di comu tu dicu! E sopratuttu non parr谩ri cchj煤, 聽chimmu 鈥榰 ti parr谩va 鈥榰 pr茅viti! O Signuri m茅u, 鈥榥鈥檃ttra vota f铆ci peccatu! (esce facendo pi霉 volte il segno della croce)

MIMMA:聽 S谩i chi ti dicu: mi 鈥榥da vaju e ti salutu; si 鈥榥d鈥檃ju novit谩 t鈥欌榰 f谩zzu a sap铆ri. Accuss铆 v贸zzi, vor diri co鈥 restu du鈥 sonnu mu tegnu pe鈥 mm铆a.

(appena uscita, da fuori) 聽Anna v铆di ca chiju quadru vicinu 鈥榓 porta non mi pari tantu misu bonu .

(appena detto cade! A questo punto anche Anna comincia ad avere qualche dubbio circa i poteri di Mimma). Entrano Celestina e Felice Tramontana vestito in maniera appariscente.

CELESTINA: No, no, e p贸i no, si non vi cangi谩ti 茅u cu鈥 v煤i non nesciu.

FELICE:聽 E pecch铆, sent铆mu chi 鈥榥d鈥檃vi chi non vaji.

CELESTINA: Chi 鈥榥d鈥檃vi chi non vaji? Pari ca viju mo鈥 i cumpagni m茅i聽 c鈥檃rridunu e dinnu: ma add煤vi 鈥榠 ritir谩u chiji cammisi, du鈥 Congu?

FELICE: Chi 鈥榥d鈥櫭nu 鈥榠 mali 鈥榠 cammisi m茅i, tuttu veru cu鈥欌︹ni 鈥omu si dici, cutt煤ni; ma comu catinazzu parrati pe鈥 鈥榯agliano e鈥︹. 聽non sunnu i tiritalli comu i vostri.

ANNA: Ti dissi ca tu 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 ti menti 鈥榓 lingua 鈥榰 postu; camina, camina 鈥.

FELICE: 鈥楴d鈥檃ju 鈥榥a camm铆sa puru pe鈥 t铆a, penzu ca ti stacerr铆a bona.

ANNA: Non mentu camm铆si 茅u Zziu, non vi dispiaciti.

CELESTINA: Ah tu no, ed 茅u 鈥榤beci 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 caminu cu鈥 hawai d鈥檃ppressu.

FELICE: Quali guai? Figghja pe鈥 鈥榥u morzu 鈥榠 pezza, jamu mangiamundi 鈥榰 gelatu, 鈥榥u ice cream .

CELESTINA: E va bonu jamunindi, ma vid铆ti ca i gingommi 卯 fin铆vi.

FELICE: E va b贸nu portavi a quintali ca 鈥榰 sap铆a ca all鈥業tallia non sunnu boni comu 鈥榠 nostri.

(escono entrambi)

Entra Tonino con una vistosa camicia Americana tale da renderlo molto ridicolo

ANNA: Pari ca Zzi煤ta t鈥欌榓 m铆si puru a tt铆a 鈥榓 divisa.

TONINO: Pecch铆 non 茅 bella.

ANNA: Si comu 鈥榓 facci tua, ma non ti vergogni 鈥榰 nesci 鈥榠 鈥榮ta manera.

TONINO: Am谩ru Zziu, vogghju mu鈥 鈥榗cuntentu accuss铆 茅 capaci ca 鈥榥ci sciuppamu 鈥榥corcosa.

ANNA: 鈥楿 ficimu acc谩ttitu; 聽iju sulu gingommi e cammisi rigala; 茅u ancora n鈥欌榚 vitti umbrijari 鈥榮si sordi 鈥榤ericani. Sulu 鈥榤bunnamenti e poi lavari e strigghjiari; mo 鈥榥d鈥檃vi tri misi ch鈥檈sti cc谩; si ca ogni tantu 鈥榥ci鈥檃llonga di figghjioli 鈥榥corcosa e s鈥檃ricogghji c鈥欌榓 spisa; ma accatta cosi pe鈥 d鈥檌ju e pe鈥 figghjoli. Ah, cc铆ttu, ca si present谩u c鈥欌榰 pasticcinu e 鈥榥dovina pe鈥 cu鈥 era!

(torna Pina dopo aver buttato la spazzatura)

PINA: Chi ti registrasti pulitu, chissa ti mancava, mo鈥 si a鈥檖postu vi鈥!

TONINO: A t煤a non t鈥欌榓 provasti?

PINA: Ca allura! Mo 聽chiji cosi mi mentu 茅u pemmu tornu da capu.

ANNA: 鈥楴da portau a 鈥榬edit脿 鈥榰 cognatu vostru, 鈥榥da 鈥榗chjiappammi bella grossa.

PINA: Ca si tu non sciuppavi 鈥榥corcosa eri tu. Ma faci b贸nu, nenti 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 vi d煤na. E poi chi bisognu 鈥榥d鈥櫭: mar铆tita lavura, a penzioneja m铆a v鈥欌榓 sciucati ogni misi, 鈥.. ca c煤i v铆di nenti, giustu 鈥榰 鈥榥ci p贸rgiu 鈥榥corcosa di niputi mi resta.

ANNA: Ton铆nu 鈥榓 v铆di comu esti cumbin谩ta; non sulu 茅 guardata, pretendi puru 鈥榰 si t茅ni 鈥榠 sordi. (Tonino tace)

PINA: Nommu 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 rispundi; dassa 鈥榰 mi 鈥榥da vaju j谩 dintra prima 鈥榰 mi giranu boni boni. (fa girare le mani in modo vorticoso ed esce)

ANNA: Eccu cc谩, 鈥榥ci v贸li ass谩i 鈥榰 si 谩ltera.

Suonano alla porta: 猫 il postino

RAF脡LI (da fuori)Postaaaaaa, postaaaaaaaaaaa.

TONINO: A p么stu simu, 鈥榥d鈥檃vi 鈥榥corcosa 鈥榥giru c谩 chissu si leva chi 鈥榥ci capita.

RAF脡LI(sempre da fuori)L鈥檃priti o no c谩 si mori du鈥 cardu.

ANNA: Chi port谩stuvu Raf茅li?

RAF脡LI Eccu; cc谩 鈥榥d鈥檃v铆ti 鈥榓 bulletta da luci, 鈥榥a l铆ttara 鈥榠 Sant鈥橝ntoninu, chista esti 鈥榠 firmari, raccomandata, robba 鈥榠 pagari, ma鈥.. non vi schiant谩ti ca non sunnu ass谩i. Ma n鈥檃ttra vota 鈥榰 c谩noni da televisioni pagatulu 鈥榥tempu. E p贸i, 聽vid铆ti ca 鈥榠 luci pag谩ti caru, 鈥榥dav铆ti 鈥榰 f谩ti comu a mugghjerima c鈥檃pp铆ccica tuttu 鈥榥to cori da notti, ca 鈥榥c卯u dissi s贸risa c谩 si cunzuma 鈥榠 menu. Si non voliti 鈥榰聽 s谩piti attru ma 鈥榤bivarr铆a 鈥榥a guccia i caf茅, friddu, c谩 v煤i 鈥榰 f谩ti b贸nu.

(Tonino e Anna si guardano ripetutamente poi)

TONINO: Annapigghja 鈥榥a guccia i cafe鈥.

ANNA: 鈥楢 v贸i puru tu?

TONINO: Certu ca vogghju puru 茅u, 鈥榥ci mancarr铆a!

(Anna esce per il caffe鈥)

RAF脡LI: Non j铆stuvu pe鈥 l鈥檕rtu oji.

TONINO: Quali ortu, ca cu鈥 鈥榮tu cardu staci bruscjandu tutti cosi.

RAF脡LI: Mi ricordu chij belli pumadora chi fac茅vuvu l鈥檃nnu passatu, mamma ch鈥檈ranu belli!

TONINO: Mi pari ca 鈥榮t鈥檃nnu n鈥欌榚 provamu, cu鈥 鈥榮tu tempu chi staci facendu.

RAF脡LI: Fati certi pumadora grossi chi p谩ranu granata, cu鈥 menza cipuja e 鈥榥a guccia d鈥檕gghju nesci 鈥榥a 鈥榥zalata 鈥榠 lussu! A propositu mancu cipuji 鈥榥d鈥檃v铆ti? Senza 鈥榰 vaju mi 鈥榗cattu. Cc谩 a v煤i armenu s谩cciu chi mangiu!

ANNA: (rientra con il caffe鈥)Non 鈥榥d鈥檃v铆mu nenti, 鈥榥a mala annata, ne cipuji e ne agghji; 鈥. cc谩 鈥榰 cafe鈥.

RAF脡LI: Ma vostra s贸cera non c鈥櫭?

ANNA: E鈥 supa 鈥榥d鈥檃vi a鈥檆ch铆 ffari.

RAF脡LI: Allura d谩ssa ca mi 鈥榥da vaju, simu sicuri ca non scindi no?

TONINO: Scusati ma v煤i c芒 vol铆ti 鈥榓 mamma?

RAF脡LI: Nenti domandai tantu per鈥

ANNA:聽 (in malo modo) Si vi dissi ca non p贸ti, non p贸ti.

RAF脡LI: E voli diri ca mi 鈥榥da vaju, (rivolto a Tonino) mancu patati fac铆stuvu st鈥檃nnu?

ANNA: N茅nti, sulu mazzacani.

RAF脡LI: Bonu, bonu ca mi 鈥榥da vaju, vi salutu. (esce)

ANNA: A 鈥榤u ti v茅ni non si 鈥榥da jia cchj煤, stava cc谩 鈥榰 vidi si si fid铆a 鈥榰 sciuppa 鈥榥corcosa; a mu ti veni chi lenza.

TONINO: E chi 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 f谩i 茅 fattu accuss铆.

ANNA: Senti, vidi ca cc谩 鈥榥d鈥檃v铆mu 鈥榰 risolvimu 鈥榮ta questioni 鈥榠 Zzi煤ta.

TONINO: Questioni? Ma 鈥榠 quali questioni parri?

ANNA: Non fari u sceccu 鈥榥to lanzolu, vidi ca Filiciuzzu 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 si molla c鈥欌榓 pezza, ca n煤i accuss铆 non 鈥榥di fid铆mu ma tir谩mu, troppu spisi; 聽tu, cu chiju chi porti 聽e c鈥欌榓 pinzioneja i m谩mmita, chija chi 鈥榥di d谩ssa, non poti abbastari pe鈥 tutti.

TONINO: I tu d鈥欌榓 mamma cchj煤 ca mujicati 鈥榥ci d谩ssi.

ANNA: Non tormanu sempri supa i stessi discurzi; quanti鈥.. voti鈥 parramma 鈥榠 鈥榮ta storia? Secundu t铆a 20.000 liri 鈥榰 misi non 鈥榥ci b谩stanu, ca chi 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 f谩ci? Vidi chjiuttostu 鈥榰 parri cu Zi煤ta, 鈥榰 vidi chi 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 faci, sinn贸 鈥榰 vaji 鈥榰 si聽 trova alloggiu a 鈥榥鈥檃ttra parti!

TONINO 鈥楴d鈥檃ju 鈥榰 trovu 鈥榰 momentu giustu 鈥榰 鈥榥ci parru.

ANNA: Veramenti 鈥榥d鈥檃vi tri misi chi d铆ci sempri 鈥榓 stessa cosa; va bonu, 鈥榰 capiscivi, 聽o 鈥榰 fai tu oppure 鈥榥ci penzu 茅u.

TONINO: Chi nci penzi tu, chi 鈥榥ci penzi, 鈥︹ chisti 茅nnu cosi d鈥櫭砿ini

ANNA: Azzo, veramenti l鈥檕mu鈥︹︹.

TONINO: E鈥 megghju 鈥榰 mi鈥檔da vaju, sinn貌 va a fin铆ri ca sbiellu.

ANNA: E va, va, 鈥︹ e mi raccomandu parranci鈥︹︹︹︹ parranci.

TONINO: S铆, s铆 (esce)

PINA: Pari ca sent铆vi 鈥榓 v煤ci du鈥 postinu, port谩u posta?

ANNA: Certu c鈥欌榓 port谩u; 聽chi vol茅vuvu 鈥榰 porta 鈥榰 postinu, patati chi vroccula?

PINA: E bonu, bonu, e鈥︹ chi arriv谩u?

ANNA: Rroba 鈥榠 pag谩ri, c谩 chi 鈥榥d鈥檃v铆a m鈥檃rriva: correnti elettrica a mmori mamma鈥.., doppu chi simu sempri cu鈥 ferru i鈥 mani stirandu cammisi 鈥楳ericani, carzi 鈥榤ericani, carzetti 鈥榤ericani, mutandi 鈥榤ericani 鈥︹.. non basta cchj煤 nenti.

PINA: Ma Raf茅li si 鈥榥da jiu?

ANNA: Pecchi cu vol茅vuvu?

PINA: Nenti, ca 鈥榥ci 鈥榥d鈥檃v铆a promettutu dd煤i patati e vol铆a mu 鈥榥ci dugnu.

ANNA: Apposta non scasava cchj煤? E si ca veramenti l鈥檃vi a bisognu, non vid铆ti quantu cosi vaji scroccando da鈥 matina a鈥 sira!

PINA: Veramenti vol铆a mu 鈥榥ci dugnu pe鈥 l鈥檃n铆ma i mar铆tima, eranu tantu amici.

ANNA: E s铆, mo鈥 mar铆tima zzappa pemmu 鈥榥ci cacci谩mu 鈥榠 spili di s贸ceri.

PINA: Focu m茅u, pe鈥 dd煤i pat谩ti.

ANNA: Dd煤i o non dd煤i d鈥欌榓 sud煤ra 鈥榠 mar铆tima disponu 茅u, e basta.

PINA: Senti bella, forzi tu ti scord谩sti ca 鈥榓 terra adduvi mar铆tita, cio猫 figghjma zzappa, esti ancora a m铆a.

ANNA: E zzapp谩tala v煤i, 鈥.. 聽sempri margiu poti restari pe鈥 v煤i, c谩 c煤i vi duna forza m鈥欌榰 zzappati.

PINA: A mu ti veni chi 谩spitu, ca comu non ti vergogni, faccia 鈥榠 tomaja rivotata, non t鈥欌榓 linchi m谩i 鈥榮sa panza! A mu ti veni; 聽mar铆tita fatiga e guadagna bonu, 聽ca 鈥榥鈥檊razia a Ddiu 鈥榓 putiha chi 鈥榥ci dass谩u p谩trisa lavura. Pari ca 鈥榥d鈥檃visti m鈥檃ccucchji tu pe鈥 j谩 carchi vota!

ANNA: Allura 茅u mo鈥 mi 鈥榥da j铆a 鈥榥ta ferramenta 鈥榰 vindu chjova.

PINA: No ca tu 鈥榠 f谩i direttamenti 鈥榠 chjova. Tu potarrissi l鈥檃priri 鈥榥a frabbica 鈥榠 chjova, a gratis!聽 Allura pari ca 茅u non j铆a 鈥榥ta ferramenta quando campava mar铆tima pemmu 鈥榥ci dugnu 鈥榥a manu.

ANNA: 脡u non sugnu 鈥榤parata 鈥榰 staju 鈥榥to negoziu, e poi鈥︹. mar铆tima non v贸li.

PINA: E certu ca non v贸li, 鈥榥u jornu jisti e ti pigghjiavi i picci i tutti.

ANNA: Le vere signore stanno alla casa.

PINA: Trovasti a chiju vrocculu, sinno鈥 ta mostrava 茅u 鈥榓 casa.

ANNA: Cchi煤ttostu vid铆ti 鈥榰 cumbinciti 鈥榰 cognatinu vostru 鈥榰 caccia fora i sordi.

PINA: 脡u non 鈥榥ci dicu propria nenti; 聽a mm铆a chi sordi s贸i e senza non mi cangia a vita, e p贸i esti 鈥榰 frati i mar铆tima. 鈥楴a perzuneja a modu. E soprattuttu, forzi non tu ricordi, ca menza casa esti 鈥榓 sua.

ANNA: Adduvi voli l鈥櫭i 鈥榓 murusanza; ogni tantu vi porta 鈥榰 pasticcinu, poi 聽鈥榰 gelatinu c谩 sapi ca vi piaci, e poi 鈥︹︹

PINA: Si era pe鈥 tt铆a nu鈥 catinazzu ca mo mangiava.

ANNA: E ca v煤i non v鈥欌榓 linchiti m谩i.

(Arrivano da fuori Celestina, Carmelino e Felice quest鈥檜ltimo ha in mano un dolce incartato per Pina)

FELICE: 聽鈥Nda ricogghjmmi viatu sinn貌 鈥榰 signorinu si mangiava tuttu 鈥榰 barri.

CARMELINO: Mamma m铆a pe鈥 dd煤i gelati.

CELESTINA: Dd煤i? Vi鈥 ca s谩cciu 鈥榰 cuntu puru comu 鈥榠 鈥榤ericani. Furu six, sei; 聽茅u non s谩cciu comu faci.

FELICE: Pari ca non d鈥檃vi adduvi mi menti? Esti sciupatu 鈥榰 crijaturi, 鈥榥dovinati 鈥榠 c煤i 茅 chista? (indica il dolce)

CELESTINA: Esti p鈥欌榓 nonna.

FELICE: Era 鈥榥a surprise.

PINA: Supprizzata no ca non da鈥 pozzu mangiari.

CELESTINA: Nonna surprice, sorpresa. 鈥楴u bellu pasticcinu al cioccolato.

FELICE: Yes, cazzorrait, ciccolato come ciccolatera, mi 鈥榤bivarr铆a 鈥榥u bellu cofe, vogghju diri 鈥榥u cafe鈥, per貌 long long.

PINA: Ed 茅u vaju e lu fazzu, ma pigghju puru 茅u una guccia (rivolta ad Anna) Lo fazzo anche per la signora? Voi come lo addesiderate, long o curt?

ANNA:(stizzita perche鈥 non considerata) 脡u non vogghju cafe鈥 a 鈥榮ta ura, 聽鈥榤bivitavillu v煤i.

Pina, dopo aver preso il pasticcino, va in cucina per preparare il caffe鈥, Felice prende posto vicino alla finestra.

CARMELINO:Oh, Ma鈥, 茅u vaju j谩 putiha du鈥 Pap谩.

FELICE: Non provari attru ca schjatti.

ANNA: D谩ssa 鈥榰 vaju 鈥榰 viju chi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 fazzu. (esce)

Rimangono in scena Celestina e Felice

FELICE: Veni, veni pe cc谩 ca 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 ti dicu?

CELESTINA: Dic铆timi Zz铆u.

FELICE (Le porge dei soldi)Te, pigghja, e non parrari cu nuju, mi raccomandu; vidi ca nuju 鈥榥d鈥檃vi mu sapi,鈥︹ ammucciatilli pe鈥 quandu tis茅rvunu.

CELESTINA:(facendo resistenze)No, non pozzu, su sapi 鈥榓 Mamma m鈥檃mmazza; sunnu troppu, 芒jeri mi d谩stuvu n鈥檃ttri centu, chi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 m鈥檃ccattu cu鈥 tutti 鈥榮ti sordi?

FELICE: E tu non 鈥榥ci dic铆ri nenti, fammilla 鈥榮ta promissa, 鈥榥d鈥櫭 nommu聽 鈥榥ci 聽dici nenti. Tu 鈥榥ci v贸i beni d鈥欌榰 Zz铆u?

CELESTINA: Certu ca s铆.

FELICE: Allura non parrari

CELESTINA:聽 Ma 茅u 鈥榥ci vogghju beni puru d鈥欌榓 Mamma, comu fazzu nommu 鈥榰 parru?

FELICE: Certu, 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 鈥榥ci v贸i beni prima da Mamma; sai chi facimu, p贸i 鈥榥c卯u dicimu, ma pe鈥檓m貌 non parrari, tu dicu 茅u quandu. Ok?

CELESTINA: E va bonu.

(Arriva Pina con il caff猫; 聽contemporaneamente entra Anna che nel frattempo si 猫 cambiata; Pina poggia il caffe鈥 e va a prendere le tazzine. Distrattamente prende le bianche ma 聽viene vista da Anna che le fa cenno di non prenderle)

PIN: A gi谩, mi 鈥榥d鈥檃v铆a scordatu ca n煤i 鈥榥d鈥檃v铆mu 鈥榓 lebbra (cambia le tazzine con due nere)

Alla scena assiste Celestina

CELESTINA: Mamma n茅sci? Pozzu veniri cu鈥 tt铆a?

ANNA: No figghja, non p贸i veniri cu鈥 mm铆a, c谩 no鈥 ca 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 vaju pe鈥 cosi urgenti.

PINA:聽 Immaginativi v煤i cu鈥 p贸ti essiri, eh 鈥.. Mimma 猫 鈥榓 cosa urgenti.

ANNA: Vid铆ti si 鈥榥d鈥檃v铆ti 鈥榰 vi pigghjati 鈥榰 cafe鈥. (esce)

CELESTINA: O Nonna ma pecch铆 usi 鈥榮si tazzi vecchji, accussi brutti?

PINA: E鈥 鈥榥a storia longa figghja, 鈥榥u jornu forzi 鈥榓 cap铆sci puru tu.

CELESTINA: O Nonna c煤ntami 鈥榠 quandu eri figghjola tu?

PINA: E chi v贸i 鈥榰 ti cuntu dimmi?

CELESTINA: Cuntami di jochi chi facevi tu chi paraggi t贸i?

PINA: O figghjia, jocari? Ca c煤i 鈥榰 v铆tti m谩i 鈥榰 jocu! Fatigava gi脿 quandu 鈥榥d鈥檃v铆a 7 o 8 anni; 聽i m茅i mi mand谩vanu 鈥榰 curriju arceju 鈥榥te campagni d鈥欌榰 Pr铆ncipi. Era divertenti, puru chiju, pero鈥, 聽茅ramu all鈥櫭ia aperta, spensierati, 鈥︹︹︹ ch鈥檈sti bella 鈥榓 cotraranza.

聽聽聽 O F铆li ti ricordi quandu j茅vumu chi mammi a鈥 hjumara 鈥榰 fac铆mu 鈥榓 vuc谩ta, n煤i fimmaneji aiut谩vumu 鈥榠 mammi e v煤i v鈥欌榓 scial谩vuvu 鈥榰 聽鈥榥chjacc谩ti licerti.

CELESTINA:(Con grande meraviglia) 鈥楴chjacc谩vi lucertuli Zz铆u Fil铆ci! Amari!

FELICE: 脡u 鈥︹..(borioso) era specialista di rumbula 鈥榠 meli, 鈥榥da trovava tanti chi mi linch铆a 鈥榠 buggi; 脡u 鈥︹. segu铆a cu鈥 l鈥檕cchj 鈥榓 l鈥檃pa e 鈥榥ci dic铆a: prima o p贸i non 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 vai 芒 casa?

CELESTINA: Non s谩cciu chi sunnu ma sic煤ru era divertenti.

PINA: 聽E p贸i vinni 鈥榓 guerra, 聽e fin铆u 鈥榓 spensieratezza; i megghju gi煤vani si lev谩u, mi ricordu quandu part铆u 鈥檜 Zzi Giusi.

CELESTINA: Cu鈥 era 鈥榰 Zzi Giusi? Si era Zi鈥 t贸i era puru Ziu m茅u?

PINA: Certu figghja, e comu no? Era 鈥榰 frati da mamma聽 m铆a, chi mi vol铆a beni, mi chjamava Pinuzzeja m铆a; e c煤i 鈥榰 vitti cchj煤, non torn谩u, 鈥榬oganu a c煤i 鈥榠 guerri 鈥榠 v贸zzi.

CELESTINA: Z铆 Fil铆ci, tu 鈥榓 facisti 鈥榓 guerra?

FELICE: Uaaaaa, 鈥榥da fici guerri 茅u!

PINA: A si e cu鈥 c煤i? Ma quandu e mai.

FELICE: Guerri c鈥欌榓 fami! Cchj霉 guerra i chija! Ca non av茅vumu mancu occhji 鈥榰 ciang铆mu. Celestina ma tu non 鈥榥d鈥檃vevi鈥.. u鈥. vai鈥. u鈥. posi鈥.. chiji cosi?

CELESTINA: Si, 鈥榥d鈥檃v铆ti raggiuni.

PINA: Cosi, chi cosi?

CELESTINA: Nenti sunnu fatti nostri, 猫 veru Ziu Fil铆ci?

FELICE: Certu ca sunnu fatti nostri, chi 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 pigghji tu?

聽FINE SECONDO ATTO

TERZO ATTO

E鈥 passato un po鈥 di tempo.

La scena si apre con Tonino, Anna e Pina intorno al tavolo. Sul tavolino vicino alle poltrone e al divano ci sono degli oggetti in lavorazione, fatti di creta.

TONINO: O Ma鈥, per贸 tu 鈥榥d鈥櫭 puru 鈥榰 cap铆sci ca 鈥榥a perzuna poti 茅ssiri ospitata 鈥榥a settimana, 鈥榥u misi, dicimu n鈥檃nnu, ma no鈥 tutta 鈥榓 vita.

PINA: 脡u non parru e non dicu nenti, sunnu fatti vostri.

ANNA: Per貌 non鈥櫭 giustu 鈥榰 vi lav谩ti 鈥榠 mani accuss铆, siti 鈥榓 can谩ta e v煤i 鈥榠 鈥榥鈥檆orchi man茅ra 鈥︹︹︹︹︹

PINA: E secundu v煤i chi 鈥榥d鈥檃varr铆a 鈥榰 鈥榥ci dicu, 聽鈥榰 si 鈥榥da vaji d鈥欌榓 casa, da casa sua!

TONINO: Veramenti esti puru 鈥榓 nostra.

PINA: A m铆a, pregu, ancora esti 鈥榓 m铆a, a nomi m茅u.

ANNA: Stac铆a 鈥榰 viju ca non puntualizzava.

PINA: Ogni tantu pari ca vi scordati, puru ca 茅u non fici m谩i cuntu du鈥 m茅u e du鈥 t贸i, sulu v煤i distinguistuvu鈥︹.

TONINO: Mo鈥 茅u mi 鈥榥da vaju 鈥榥u morzu 鈥榥ta l鈥檕rtu; approfittu oji ch鈥檈sti dom铆nica; quando tornu affruntamu 鈥榮tu discurzu. 鈥楴cigna mu prepari tu (rivolto alla madre)

PINA: 脡u vu dissi ca mi fazzu 鈥榠 fatti m茅i.

TONINO: Mi raccomandu non vi mingrijati.

ANNA: Speriamu ca no, s谩i com鈥櫭 fatta! Certi voti non si poti fari a menu.

PINA: Si, sta鈥 tranquillu, ad ija penzu 茅u. S谩i chi ti dicu, sbrogghj谩tala v煤i 鈥榮sa matassa, 茅u non 鈥榥d鈥檃ju chimmu 鈥榰 pigghju.

Tonino esce salutando.

TONINO: Vi salutu,st谩tivi boni.

PINA Arrivederci.

Entra Carmelino visibilmente assonnato, con un piccolo zaino in mano

CARMELINO: Bongiornu!

PINA: Bongiornu!E chi 猫 signurinu, oji cad铆stuvu du鈥 lettu?

CARMELINO: Ciao Nonna, comu t鈥欌榓 passi? V贸i 鈥榥a manu?

PINA: E chi 茅 tutta 鈥榮ta gentilezza? Quandu 鈥榰 di谩vulu t鈥檃ccarizza鈥..

CARMELINO: Voli l鈥櫭ima, appuntu. Mi arzavi prestu ca oji j谩mu chi cumpagni m茅i a鈥 gita, e quindi 鈥榥ci vonnu 5000 liri. (tende la mano)

PINA: A mu ti v茅ni, t芒 鈥榤par谩ru bona 鈥榓 preghiera m谩mmita! (mette la mano nel petto egli 聽da i soldi)

CARMELINO: Cu鈥 sapi si 鈥榰 Zziu Fil铆ci si mollarr铆a cu鈥 鈥榥corcosa?

ANNA: Pe鈥 diju mo鈥 mangi! Ah Signuri, e poi non t鈥檃bb谩stanu? 鈥楴鈥檃ttri 20.000 ti detti P谩trita arzira, ca chi 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 f谩i?

PINA: 20 e 5 vinticincu ed ancora v谩i cercandu! e chi fac铆mu, scasciamu 鈥榓 banca, pe鈥 鈥榥a jornata chi 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 passi fora?

CARMELINO: E va bonu voli diri c鈥檃rranciu, mi 鈥榥da vaju, ciau (bacia entrambe聽 esce e si imbatte in Mimma).聽 Sempri ammenzu 鈥榠 p茅di s铆ti ma dicu 茅u non 鈥榥d鈥檃v铆ti casa.

MIMMA: Focu chi scostumatezza.

ANNA: 聽Carmelinu 鈥榓 lingua 么 postu.

PINA:聽 Pe鈥 鈥榥a vota chi dissi 鈥榥a cosa giusta.

MIMMA: Buongiornu, a 鈥榥d鈥檃vi puru a v煤i?

PINA: Veramenti 茅u sugnu 鈥榥ta casa m铆a.

ANNA: e ch鈥櫭 i Dominica 鈥榤鈥檖rima mat铆na, ca comu m谩i?

PINA: Si, si piccija, pari ca 鈥榥d鈥檃vi chimmu 鈥榰 faci. (esce)

MIMMA: 脡 in煤tili chi mi raccumandu attenzioni, ca jocu a ddintra si sc铆fula.

PINA:(rientra con una grossa resta d鈥檃glio)Statti squet谩ta ca ti staju pighjiandu i misuri, jetta sangu! (esce)

MIMMA: Focu, focu, focu ca comu 鈥榓 res铆sti; chi malas贸cera.

ANNA: A m铆a mu dici, n芒 sumportu cchj霉; e tu comu m谩i 鈥榠 鈥榮ti parti 鈥榤鈥檖rima mat铆na, d铆mmi?

MIMMA: Brutti novit脿!

ANNA: Focu m茅u ca chi succed铆u, non criju ca s鈥檃ccorgiru ca vinni puru 茅u chija voticeja 鈥榰 sentimu chi dinnu? Ca tu 鈥榰 s谩i ca 茅u mi fazzu 鈥榠 fatticeji m茅i, non vorr铆a 鈥榰 mi l茅vanu vucca vucca.

MIMMA: No, peju Anna mia.

ANNA: Focu m茅u, allura chi succed铆u?

MIMMA: Succed铆u ca 鈥榓 patr煤na 鈥榠 casa part铆u pe鈥 Torinu e non mi dass谩u 鈥榠 chjavi, mo鈥 comu catinazzu s谩cciu comu vaji a fin铆ri 鈥榓 vicenda. Brutta鈥︹︹ ca doppu chi guardavi 鈥榓 casiceja s煤a pe鈥 tuttu 鈥榮tu tempu, chistu fu 鈥榰 ringraziamentu! Ma nommu 鈥榰 si preoccupa, ca pe鈥 mm铆a poti pigghjari focu ca 茅u nu鈥 cazzu c么 spostu 鈥榥u jiditu! Ehhhh鈥︹︹uandu 鈥榥ci voli, 鈥榥ci voli!

ANNA: Focu m茅u, nommu 鈥榥d鈥檈ppi 鈥榰 s鈥檃ccorgi ca 鈥榥ci cunzumasti correnti; c谩 puru tu, tutti i jorna ti 鈥榥da jevi j谩 鈥榰 stiri, tu no鈥 sapevi c么 ferru cunzuma?

MIMMA: 鈥楴b茅ci l鈥檃cqua pe鈥 l鈥檕rtu, non si cunzuma, no? Mar铆tita 鈥榓 lev谩va para, pari ca l鈥檃pr铆a 鈥榰 rubinettu vostru? Sempri j谩 acciucciava.

ANNA: Focu m茅u mo鈥 n煤i lev谩mu 鈥榓 f煤ria, c谩 tu non ti spicciavi da j谩.

MIMMA: 鈥楴tantu 鈥榠 novit谩 frischi vol茅vi mi s谩i. Mo鈥 restammi 鈥榠 p铆stula tu ed鈥櫭﹗, ca 鈥榥d鈥檃vi tutt芒 stagioni chi mi conzu arretu a chija finestra e non v铆tti passari nuju; 聽ca comu 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 rip谩ru mo鈥?

聽Mi 鈥榥da vaju, vogghju 鈥榰 vaju cu鈥 prestu a鈥 Missa, 鈥榰 viju si 鈥榥cuntru a chija sciund煤ta 鈥榠 m谩mmisa accuss铆 茅 capaci ca, s鈥欌榓 pigghju all鈥檌ntresatta, 鈥榥corcosa, mi dici. Focu m茅u tu dici ca fazzu peccatu? E鈥 megghju 鈥榰 mi cumpessu stas铆ra o 猫 megghju domani matina?

ANNA: Fai chi v贸i, sacciu chi f谩i tu?

MIMMA: Mi 鈥榥da vaju.

ANNA:(appena esce)Va va, chimmu 鈥榰 v谩i tosta! (inciampa)Non mi diri ca鈥..( si dirige verso la porta e trova Mimma ad origliare), 聽鈥榮tu viziu non ti fidi mu tu c谩cci, no?

MIMMA:(Colta di sorpresa)C煤i, 茅u?

ANNA: No s贸rita.

MIMMA: 聽S贸rima, ihh, 鈥榥d鈥檃vi 鈥榠 mo鈥 chi n芒 viju, non cumpar铆u cchj煤 鈥榠 鈥榮ti parti鈥(in evidente difficolt脿鈥)mi 鈥榥da vaju tosta?

ANNA:(Irata)Arrivederci!

(Mimma va via rigida, in maniera goffa)

A mu ti v茅ni v贸i 鈥榰 vidi c芒 s贸cera 鈥榥d鈥檃v铆a ragiuni.

(suonano al campanello: 猫 Raf茅li; Anna 猫 convinta che 猫 ancora Mimma)

Ancora cc谩 si, ma v贸i 鈥榰 ti 鈥榥da v谩i o no?

RAF脡LI: Mo鈥 arriv谩i, ca chi vi f铆ci, ma l鈥檃v铆ti cu鈥 m铆a?

ANNA: A v煤i s铆ti (ancora irata)Chi vol铆ti a 鈥榮t鈥檜ra?

RAF脡LI: Vol铆a a Toninu, nc鈥櫭?

ANNA: No jiu all鈥檕rtu, ma chi 鈥榰 vol茅vuvu?

(Pina avendo udito il campanello viene a controllare se qualcuno ha aperto)

PINA: Raf茅li v煤i s铆ti? E non tras铆ti, stati supa 鈥榓 porta? Assettativi! Vaju 鈥榠 chija parti 鈥榰 vi pigghju dd煤i malangiani sutt鈥檕gghju, ca preparavi 鈥榓 buccaccia, mu dissi聽 arzira f铆gghjma ca pass谩vuvu.

RAF脡LI: Suli 鈥榠 malangiani vi dissi? Veramenti mi 鈥榥d鈥檃v铆a promettutu puru dd煤i pumadora sicchi sutt鈥檕gghju, comu 鈥榠 sol铆ti fari v煤i.

ANNA: Non vol铆ti nenti attru.

RAF脡LI: Si l鈥檃v铆ti d谩temi puru 鈥榥u buccacciu 鈥榠 pipar贸la chini.

PINA: Si 鈥榥ci promett铆u Toninu!! Permettiti ca vaju 鈥榰 v卯 pigghju, 鈥榰 cafe鈥 vu pigghjastuvu?

RAF脡LI: No, grazi, mi pigghjavi gi谩 tri, non volarr铆a 鈥榰 mi faci mali.

Pina va a prendere la roba in cucina

ANNA: Maravigghja nommu accetta, e chi succed铆u?

RAF脡LI: Cu鈥 sapi belli cosi chi chjanta Toninu 鈥榥ta l鈥檕rtu?

ANNA: Pa 鈥榤m贸, sulu zzappari.

RAF脡LI: Ca iju 鈥榠 鈥榮ti tempi soli fari belli virduri.

ANNA: Ancora 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 riv贸ta 鈥榓 terra e v煤i gi谩 penz谩ti 鈥榚 virduri. E p贸i non si fidi cchju comu 鈥榥a vota, vaji ogni tantu 鈥榓 p茅rdita 鈥榠 tempu.

(Pina torna con la roba in un fagotto)

PINA: Cc谩 Raf茅li, vid铆ti ca vi misi puru i pipar贸li, era l鈥櫭簉tima bucacccia, ca p贸i comu 鈥榠 cogghji f铆gghjima vi conzu n鈥檃ttra.

RAF脡LI: Grazzi, (rivolto ad Anna). Vi salutu, bona Dom铆nica.

PINA: Arrivederci.

ANNA: Salutamu. 鈥楴ci linch铆stuvu boni i mani?

PINA: Pe鈥 鈥榥a buccacceja chi va鈥 videndu.

ANNA: Dass谩ti 鈥榰 vaju 鈥榰 mi conzu 鈥榠 letti sinn贸 perdu 鈥榓 pacenza 鈥榤鈥檖rima matina. (esce)

(Pina comincia a rassettare, poi notando il disordine lasciato da Celestina sul tavolino)

PINA: 鈥楢 figghjola 茅 brava, per貌 聽鈥榥d鈥檃varr铆a 鈥榰 me 鈥榥u pocu cchj煤 ordinata; guarda quantu porcheria dass谩u cc谩, 茅u non toccu nenti quando scindi s鈥欌榓 vidi ija. 聽

(entra Felice)

FELICE: Buongiornu, Pina.

PINA: Buongiornu, dorm铆sti bonu?

FELICE: 鈥楴ta chija stanza non slippu tantu bonu, mi manca l鈥檃ria.

PINA: Ca chi聽 鈥榥d鈥檃v铆mu 鈥榰 riparamu, non 鈥榥d鈥檃vi attri stanzi, 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 t鈥檃rranci.

FELICE: Chi mangiamu oji?

PINA: Dicia ca fazzu 鈥榥u brascjaluni ca a鈥檍eri Toninu port谩u 鈥榥u pezzu 鈥榠 carni bella t茅nnera, e p贸i 鈥榰 s谩cciu ca ti piaci.

FELICE: Ta鈥 ricordi ca mi piaci! A bon谩nima 鈥榠 M谩mmita 鈥榰 sap铆a, e quando 鈥榰 preparava 鈥榥ci dic铆a a Franciscu 鈥榰 mi chjama; 聽chi era brava m谩mmita, eranu tempi chi 鈥榥c鈥檈ra pocu, ma ija 鈥榥d鈥檃v铆a pe鈥 tutti. E ti ricordi quando joc谩vumu 鈥榓 cummari? N煤i fac茅vumu sempri maritu e mugghjeri, chi tempi belli, 聽bastava pocu 鈥榰 鈥榥di spassamu.

PINA: E certu ca mi ricordu, 茅ramu 鈥榥a bella cumpagn铆a; 鈥榥a b谩mbula 鈥榠 pezza pe鈥 figghjola e joc谩vumu uri ed uri. O Filici non mi fari 鈥榰 鈥榥ci penzu sinn贸 ciangiu comu a鈥 鈥榥a scema. E i grid谩ti da Mamma; 鈥榥ci pigghjava tutti cosi pemmu 鈥榰 fazzu finta ca 鈥榥d鈥檃v铆a 鈥榰 cucinu, e gridava, gridava, e doppu 鈥榥u morzu si presentava cu鈥 鈥榥u sorrisu; 鈥榥di vid铆a spensierati.

E 鈥榥di dic铆a 鈥渟empri 鈥榥collati v煤i dd煤i, pariti frati e soru鈥.

FELICE: E quandu j茅vumu a鈥 funtana an铆ta, tu c鈥欌榓 b煤mbula supa a鈥 testa ed 茅u a鈥 scarza, chi tempi! Era ca sira e non volevi 鈥榰 v谩i sula c谩 ti spagn谩vi d鈥欌榰 scuru, ed 茅u era comu 鈥榥a malumbra, sempri d鈥檃ppressu, cu鈥檛t铆a.

PINA: 鈥楴da cumbinammi e 鈥榥da cumbinammi, pari ca tandu 鈥榥d鈥檃v铆a luci 鈥榥te strati; juc茅vumu ad ogghju quando era scuru fittu o sinn贸 鈥榓 luci 鈥榠 luna.

FELICE: Ti ricordi i biglietti chi ti scriv铆a quando jocavumu a cummari? Dieci anni 鈥榥d鈥檃v铆a 茅u e tu ottu; 茅u scriv铆a, sempri scriv铆a.

PINA: Ed 茅u lej铆a, ed ogni tantu ancora i l茅jiu.

FELICE: Comu i leji? Non mi diri ca鈥︹︹︹..

PINA: Si l鈥檃ju ancora pos谩ti! (va verso la credenza la apre e da sotto un grosso piatto tira fuori dei piccoli fogli racchiusi in una carta di giornale sbiadita, si avvicina al tavolo ed apre l鈥檌nvolucro, sfila un piccolo foglio e comincia a leggere) Pinuccia, mi chjamavi accuss铆. Se fossi un Re ti riempirei la tua casa d鈥檕ro, ma sono p贸vero, posso solo riempirla鈥.

FELICE: 鈥.. del mio amore.

PINA: Ti ricordi a memoria ah?

FELICE: Pigghja, pigghja n鈥檃ttru.

PINA: Chistu per贸 鈥榰 copi谩sti. Bella cu鈥 ssi capiji inanellati 鈥榥a trizzatura d鈥檕ru 鈥榥ci fac铆ti, veni la festa e vi li pettinati鈥.

FELICE: Trema la terra quando li sciogghjiti! Pigghja, pigghja n鈥檃ttru.

PINA: No 鈥.no Fil铆ci troppi ricordi.

FELICE: Ma 茅u ti vol铆a beni veramenti non sulu pe鈥 scherzu.

PINA: Puru 茅u, sulu co鈥 destinu non v贸zzi accuss铆.

FELICE: Ed鈥 茅u non capisc铆vi mai pecch铆.

PINA: Pecch矛! Pecch矛 pe鈥 m铆a decid铆u p谩trima. A chiji tempi si usava accuss铆. Fr谩tita era cchj煤 randi 鈥榠 t铆a, ed era 鈥榰 primu chi 鈥榥d鈥檃v铆a 鈥榰 si mar铆ta ed accuss铆 fu. A fr谩tita Franciscu 鈥榥ci vozzi beni pe鈥 tutta 鈥榓 vita e puru iju mi rispett谩u e non mi fici mancari nenti, accuss铆 P谩trima s鈥檃ddorment谩u cuntentu.

Mu ricordu ancora u jornu chi partisti p芒 鈥楳erica (si commuove)鈥︹︹.dass谩mu stari鈥 Chi v贸i latti o cafe鈥 pe鈥 colazioni?

FELICE: Chiju chi pigghji tu pe鈥 m铆a vaji bonu.

(Pina va in cucina a preparare la colazione entra Anna, in vestaglia; le due si incrociano)

PINA: Staju jendu 鈥榰 conzu 鈥榰 cafe鈥 si non 鈥榥鈥檢ump谩u 鈥榠 fora, 鈥.. tu 鈥榰 v贸i?

ANNA: Certu ca 鈥榰 vogghju, ancora non mu pigghj谩i. (Pina va, poi rivolta a Felice)聽A cc谩 siti, gi谩 vi arz谩stuvu? Vol铆a 鈥榰 vi dicu ca oji quandu veni Toninu 鈥榥d鈥檃v铆mu 鈥榰 parramu.

FELICE: 鈥楴d鈥檃v铆mu 鈥榰 parramu, e i ch铆?

ANNA: Cosi urgenti chi non si ponnu cchj煤 rimandari.

FELICE: E va bonu, comu vol铆ti, 茅u cchj煤 da cc谩 adduvi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 vaju; quandu torna nip煤tima mi chjamati.

ANNA: 鈥楴d鈥檃v铆mu 鈥榰 risolvimu 鈥榮ti cosi urgenti 鈥榥a vota pe鈥 tutti.

FELICE:(che gia鈥 probabilmente ha percepito cio鈥 che vuole Anna)E鈥 鈥榠 risolvimu, non vi preoccupati ca 鈥榠 risolvimu.

(entra Celestina)

CELESTINA: Ciau Mamma , ciau Ziu.

FELICE: Nienti bacettu?

(Celestina va e lo bacia)

FELICE: E d鈥欌榓 Mamma n茅nti?

CELESTINA: Certu ca s铆.

(Arriva Pina con il caffe鈥 prende le tazzine nere per i vecchi e bianca per Anna)

CELESTINA: Buongiornu Nonna!

PINA: Bongiornu bella mia; vidi ca 鈥榥d鈥檃vi 鈥榰 latti puru pe鈥 tt铆a, ca ti sent铆vi chi scindevi.

(Celestina ovviamente nota il colore diverso delle tazzine

Pina intanto porta le tazzine dall鈥檃ltra parte)

ANNA: Vaju 鈥榰 mi c谩ngiu, tantu 鈥榰 mangiari聽 猫 prontu.

FELICE: Cchj煤 tardu jamu po鈥 gelatinu, 鈥榥di facimu 鈥榓 solita passijata. Veni cc谩, pigghja (porge dei soldi).

CELESTINA; Ma Zziu, ma sunnu ass谩i, 茅u non s谩cciu cchj煤 adduvi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 mi 鈥榤mucciu.

FELICE: Ma chi ass谩i, mi raccomandu nommu 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 parri, ricordati ca m鈥欌榰 promettisti.

CELESTINA: E va bonu per貌 basta, sinn贸 non mi fidu 鈥榰 mi tegnu e 鈥榥d鈥檃ju mu 鈥榥c卯u dicu d鈥欌榓 mamma.聽

FELICE: Vaju 鈥榰 mi c谩ngiu c谩 n鈥檃ttru morzu nesc铆mu; ma fr谩tita adduv鈥櫭?

CELESTINA: Jiu a鈥 gita.

FELICE: Apposta a鈥檍ieri sira mi cerc谩u 20.000 liri.

CELESTINA: E d茅ci聽 mi fric谩u a mm铆a; 聽ad iju 鈥榥ci pari ca non m鈥檃ccorgivi ca si 聽tir谩u du鈥 caroseju.

(Felice va di sopra. Entra Anna聽 vestita di tutto punto)

CELESTINA: Mamma vidi co鈥 bellu 鈥榠 figghjta mi fric谩u 10.000 liri du鈥 caroseju;聽 sicuramenti misi i f贸rbici pemmu mi tira, ca 鈥榓 chjavi n芒 trov谩u! Per貌 茅u ma scardai e trovai 鈥榮tu bellu risultatu!

ANNA: Si鈥 sic煤ra? I cuntasti boni?

CELESTINA: Certu ca su鈥 sicura.

ANNA: Non mi fidu mu 鈥榥ci鈥檜 c谩cciu 鈥榮tu viziu! Comu sa ricogghji stas铆ra 鈥榥ci mostru 茅u comu mi chjamu. Non 鈥榥ci bast谩vanu chiji chi 鈥榥ci detti P谩trisa e N谩nnisa puru ja tt铆a vinni.

CELESTINA: E puru du鈥 Zii Fil铆ci 鈥榥ci cerc谩u 20.000 liri.

ANNA: A mu ti veni,鈥︹︹ ca chi 鈥榥d鈥檃v铆a mi voli tutti 鈥榮ti sordi?

(Arriva Tonino)

TONINO: Ehh鈥︹︹ non mi dass芒u 鈥榰 tempu鈥︹.. si misi 鈥榰 chjovi e 鈥榥d鈥檈ppi 鈥榰 mi 鈥榥da tornu.

ANNA: Comu chjovi? Allura non vaju a鈥 Missa; dic铆a ca vaju, ma si cchjovi adduvi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 vaju, 鈥榰 mi culeju pe鈥 strata!

(Entrano Pina e Felici)

PINA:( A Tonino)E chi 猫, t鈥檃ricogghjsti gi谩?

TONINO: Staci chjovendu, chi 鈥榥d鈥檃v铆a 鈥榰 fazzu 鈥榥ta l鈥檕rtu cu鈥 l鈥檃cqua!

ANNA: Megghju accuss铆 simu tutti cc谩 e potimu finarmenti parrari, Toninu dinci chiju chi 鈥榥d鈥櫭 鈥榰 鈥榥ci dici.

TONINO: Non e鈥 megghju mu 鈥榥c卯u dici tu?

ANNA: Ma chi catinazzu i d鈥檕mu s铆?

PINA: S谩i chi f谩i Fil铆ci dincillu tu.

FELICE: 鈥楴c卯u dicu 茅u e chi 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 鈥榥ci dicu?

PINA: Dinci 鈥榠 chiju chi parr谩mmi supa, pari stron谩tu!

FELIC: Ah oji mangiamu brascjaluni, ca a mm铆a mi piaci tantu.

PINA: Va bonu va, 鈥榰 capisc铆vi, vu dicu 茅u. 脡u e Filici 鈥榥di 鈥榥da jamu.

CELESTINA: Nonna adduvi jati?

PINA: Cc谩 vicinu figghja. 鈥楿 Zzi Filici v贸zzi 鈥榰 s鈥檃cc谩tta 鈥榓 casa sutta 鈥榰 vajuni, chija chi era 鈥榓 m铆a 鈥榥a vota, vozzi 鈥榰 mi faci 鈥榮tu reg谩lu, iju 茅 v茅duvu 茅u sugnu v茅dova, decidimmi 鈥榰 鈥榥di marit谩mu e 鈥榰 鈥榥di passamu 鈥榓 vecchjaja an铆ta; ma non vi 鈥榥carric谩ti, penzammi puru a v煤i; 聽vi facimu carti 鈥榠 鈥榮ta casa e di l鈥檕rtu, n煤i vol铆mu 鈥榰 vi vid没mu cuntenti, ca siti sangu nostru.

ANNA: Focu m茅u ed鈥櫭﹗ chi mi crid铆a ca era cacas铆ccu.

CELESTINA:Caca chi, Ma?

TONINO: Significa p铆rcchju, chi non voli 鈥榰 caccia sordi.

CELESTINA: Ma chi stati dicendu 鈥榰 Zziu non鈥櫭 accuss铆, comu dici tu; 聽鈥榥d鈥檃vi misi e misi chi mi abbutta 鈥榠 sordi dic茅ndumi mi posu e nommu 鈥榰 parru cu鈥 nuju.

PINA: Vu dic铆a 茅u ca 鈥榥ci vali 鈥榓 visera comu 鈥榓 bon谩nima.

CELESTINA: Vidi cc谩? E chisti sulu oji, non s谩cciu quantu 鈥榥da 鈥榤mucciai sutta 鈥榰 matarazzu, ma no 鈥榥to m茅u, 鈥榥ta chiju 鈥榠 Carmelino pecchi鈥 鈥榰 sap铆a ca si iju cercava sordi 鈥榰 primu postu 鈥榥to caruseju e p贸i sutta 鈥榰 matarazzu m茅u, e non to s贸i.

ANNA: A mu ti veni e non dic铆sti nenti?

FELICE: 鈥楴c卯u dissi 茅u nommu 鈥榰 parra e ija comu 鈥榥a randi mantinni 鈥榓 promissa.

CELESTINA: Ma mo pot铆a parrari veru Zziu o megghju Nonnu! Chi bellezza 茅u 鈥榰 m茅u no鈥 canusc铆vi m谩i e mo鈥 l鈥檃ju! Puru 茅u 鈥榥d鈥檃ju 鈥榰 nonnu 鈥︹︹︹︹. 聽

ANNA: Ed allura mo鈥 si ca 鈥榥d鈥檃v铆mu 鈥榰 festeggiamo! Toninu 鈥榥cant谩sti, fatti 鈥榥a ura 鈥榠 sonnu! Pigghja vinu e biccheri, pigghja.

(Intanto Celestina 猫 al tavolino che modella la creta)

Celestina ma tu chi stai facendu?

CELESTINA: O Ma鈥, stava preaparandu dd煤i tazzi speciali, niri, pe鈥 quando siti vecchj tu e lu pap脿, ma sugnu sicura ca mo鈥 non s茅rvunu cchj煤u, 猫 veru mamma?

ANNA: Certu figghja 鈥榥d鈥櫭 ragiuni, non servunu cchj煤.

FINE

GIUGNO 2014 - 聽Pino Carella

    Questo copione 猫 stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 56 volte nell' arco di un'anno