Vino e… ‘mbrogghi

Stampa questo copione

-La scena si svolge all’interno del salotto della villa del commendatore Achille Mostaccio,modesto imprenditore di vini siciliani. A sinistra si trovano due uscite, verso la cucina e verso la sala, a destra una uscita verso le camere degli ospiti. La porta verso l’esterno e’ posta al centro.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SCENA 1

ACHILLE – (Seduto al tavolo del salotto e con tante per terra accartocciate….non riesce a trovare uno slogan per la commercializzazione del vino)- Uffa! Ma pichi’ non mi veni nenti.. Avi du uri e aiu cunsumatu nu quadernu(si alza e si risiede) nenti… mi manca a concentrazioni….E po’,comu pozzu fari cu me muggheri chi mi chiama ogni mumentu….e si non mi chiama,trasi…e …quannu mi stava  vinennu na ranni idea….”u fazzu u cafe’”….. “u vo’ nu biccherinu di cognac?” e si non mi chiama e si non trasi: canta ? E chi musica….. sempri a stissa.

ADA – (si sente cantare) “Vola..vola..colomba bianca vola….diglielo tu, che tornero’….”(s’affaccia alla porta) U fazzu u cafe’…u vo’ nu bicchierinu di cognac?

ACHILLE – (rivolgendosi al pubblico) – E chi vi dicia ,ogni iornu a stissa musica…. Zittiti! Zittiti! Pi favuri… fammi studiari….Ah! ecco ho trovato,che idea…sull’etichetta ci mettu”IN VINO VERITAS”si! si! “in vino veritas”.

ADA – Comu! Comu!

ACHILLE  - Zitta tu! Non puoi capiri “IGNORANTI”

ADA – Senti a mia….s’a frasi a po’ mettiri per l’esportazioni…Pi siciliani cia’ mentiri” Bivi e dubbIti”….E chiamulu vinu! Acitu doc.

ACHILLE – Megghiu mi non parru…Propriu nu bellu aiutu mi stai dannu....a stu puntu u sai chi fazzu?

ADA – Chi fai, sentemu.

ACHILLE – Chiddu chi aiu fattu sempri, ‘nta l’etichetta ci scrivu”Achille Mostaccio vini anno 2009”

ADA – O solitu… canci sulu l’annu.

ACHILLE – E basta ora…. Possibili chi finisci sempri chi amu a litigari….Basta!(sbatte il quaderno sul tavolo)

ADA – (sbuffando) – IO mi ritiru.

ACHILLE – Chi e’ megghiu..

SUONANO ALLA PORTA

ACHILLE – E’ aperto, trasiti…cu e’?

BEA – ( da dietro la porta)- Io sugnu..Bea.

ACHILLE – Trasi, trasi.

ADA –( Dalla cucina) – Cu e’ chi suno’?

ACHILLE – E’ Bea.

ADA – Ah! A cammarera, non l’avi a chiavi?

BEA – Entrando indispettita)- Veramenti ‘nta sta casa mi ritegnu “DAMA DI COMPAGNIA”

ADA – Si, va beh! Ma sempri cammarera… anzi cumincia a ricogghiri sti catti ‘ nterra

ACHILLE – Va beni! Va beni! Faciti chiddu chi aviti a fari e passatinni di l’autru latu….pozzu aviri na pocu di paci?

ACHILLE FINALMENTE RESTA SOLO E PASSEGGIA NERVOSAMNTE PER LA STANZA….NEL FRATTEMPO SUONANO ALLA PORTA.

ACHILLE – Avanti, e’ apertu..(Entra massaru Alberto)- Oh! Massaru Albertu chi si dici…quale buon ventu…iavi assai chi non ni videmu…vi offru un bellu biccheri di vino…produzione mia!

M.ALBERTO – Apposta no vogghiu! (ridacchia)… no! No! Scerzu!

ACHILLE – E allura?

M.ALBERTO – U me principali,u baruni Schepis m’incarico’ di truvari na vacca da latte…e iavi a fari almenu 15-16 litri di latti o iornu e avi a essiri manza,mi si fa munciri cu facilita’….Si u sacciu chi ormai vi dedicati sulu a vigna e o vinu….ma siccome atu statu sempri du misteri….pinsai”cu megghiu d’Achille mi po dari na manu?”

ACHILLE – (prontamente)- E pinsasti giustu..”Cu megghiu di mia”(e gonfia il pettu)…..allura…allura… eccu! Ta’ rivolgiri a nomi me a don Tanu Trischitta, l’allevatore chi iavi a masseria a Trilumeri, du paisi chiu’ avanti di cca’.

M.ALBARTO – (sorseggiando il vino, si alza e dice)- Allura vaiu subutu…. Mi raccumannu non mi fari fari mala figura, picchi’ sinno’ u Baruni cu mia sa’ pigghia.

ACHILLE – Va’ tranquillu, e mi raccumannu, a nomi me!

 (Mentre esce mass. Alberto, Achille gli grida dietro) – Aspetta! Aspetta! ..facemu du passi assemi…..ADA staiu niscennu, fra na pocu tornu.(esce)

BEA – ( passa nel salotto e inizia a pulire….poi ad alta voce)- Sapi signura, fra qualchi iornu mi servi menza iunnata di pirmissu.

ADA – (affaccciandosi) – Intantu fa’ chiddu ca fari ….quanne’ u mumentu sinni parra(rientrala testa)

BEA – comu voli vossia!(fa un inchino ironico e una smorfia)

SUONANO ALLA PORTA

 BEA- (Va ad aprire)- E cu po’ essiri, sta casa pari un portu di mari,m’avissuru a pagari sulu pi voti chi vaiu a iapiri a potta.(E’ Carlino)- CARLINO!!! (Si abbracciano)-Ma…ma non n’aviumu a vidiri chiu’ taddu…io ci ciccai puru u pirmissu a signura Ada CARLINO – Non c’ia facia chiu’ a spittari, vistu chi pi na picca non ni videmu, pinsai,vadda quantu sugnu ‘ntilligenti, si vaiu a vidirilla ora e poi idda veni a vidiri a mia, chiu’ tardu, ni videmu du voti?

Non fici na pinsata scattra?

BEA – Bonu facisti, si tuttu testa! A tia t’avissunu a fari girirali di corpu d’annata..

CARLINU – E puru di ritornu…. Cosi’ purria turnari subutu unni tia.

BEA – Non po’ essiri! Tu a fari carrera, cosi’ pigghi un bellu stipendiu e ni putemu spusari. Oh! Chi ti pari chi haiu a fari i fulini?

CARLINU – Non ti preoccupari…Pinsai puru nautra cosa…

BEA – Si? E quali?

CARLINU – Appena ceccunu i volontari pi pattiri pi l’affocanistan,

iazzu a manu e pattu!

BEA – No! Carlinu,no!..dda ti sparunu ‘ncoddu e si poi ti caputunu e resti offisu in cacchi patti importanti….a mia mi restunu i fulini.

CARLINU – Non ti preoccupari pinsai puru a chistu!....Mi staiu sempri mucciatu… nesciu sulu pi manciari!

BEA – Lassa stari, fossi e’ megghiu mi fai carrera cu tutti ddi EROTISMI chi mi cunti sempri….. comu dda vota chi salvasti a figghia du capitanu chi si vulia ‘mazzari picchi s’avia lassatu cu zitu e tu ti lanciasti ca codda e a pigghiasti a volu.

CARLINU – Sciocchezze! Si e’ picchissu puru n’autra vota, cu na sula manu..pigghiai a geep du generali chi stava cadennu ‘nto vagghuni … e sempri cu na sula manu,picchi’ cu l’autra m’avia a teniri cun ciuffu debba,a ‘nchianai finu a ‘nta strada….

ACHILLE – (entrando ha sentito l’ultima parte del discorso)-Cala!

Si vo’ vinniri!

BEA – Cavaleri, vi presentu u me zitu Carlinu e’ in licenza premiu picchi’ e’ un denudato al valore civile!

CARLINU- (scattando sull’attenti) – Agli ordini generale!

ACHILLE – Non sugnu generali! Anchi picchi’ era sempri imboscatu ‘nta fureria.

BEA – Mi vinni a truvari, picchi’ poi patti…e non si sapi si torna sanu!

ACHILLE – Dai non esagirari, non semu in guerra cu nuddu!

BEA – Ma voli pattiri vuluntariu pi guadagnari chiossai!

ACHILLE – E chi bisognu iavi … cu tutti ssi atti eroici quantu prima diventa minimu.. generali.

BEA – E chiddu chi dissi io’.

CARLINU – Comunqui mi ritenga a disposizione se ha bisogno,generali!

ACHILLE – E torna!... Lo terro prisenti se ho qualcuno da salvari!

CARLINU – A stu puntu tolgo le tende…..Ciao amori!...generali!!

(saluto militare ed esce)   

ADA – entrando- Sintia parrari, cu era?

ACHILLE – Un futuro ginirale!

BEA – Beh! Ancora no.. ma quantu prima..                     ACHILLE…..Va beni..va beni..ma.. u sapiti chi spittamu ospiti impurtanti…si va a mali st’affari…., semu a mari cu tutti i scappi…e poi mi raccumannu controllati tuttu…si manca cacchi cosa faciti na nota e annati a pigghiarli.

ADA E BEA – VA beni!

ACHILLE – Andate! Andate!

SI SPENGONO E SI RIAPRONO LE LUCI

Voce fuori campo: Il giorno dopo

ACHILLE – ( Con carta e penna fa i conti di quanto puo’ guadagnare con l’affare)- Centumila buttigghi, a du euro a buttigghia fannu …ducentumila euro….no! no! Du euro sunnu picca …e’ produzione doc….megghiu tri euro e cinquanta……

Centumila pi tri e cinquanta fannu trecentucinquantamila euro….

bonu e’…mi fazzu na posizioni.(nemmeno il tempo di gioire con se’ stesso che entra in scena Caloriu,l’assaggiatore di vino.E’ vestito da contadino, col gile’,cappello,fazzoletto al collo,aria da ubriaco cronico)

CALORIU – Vossia binidica! Mi..avi…a ghiama…atu!

ACHILLE – Si! senti Caloriu, vulia sapiri a chi puntu semu cu vinu d’avannu! E’ prontu o ancora iavi a stari ‘nte butti?

CALORIU – U ssaggiai finu a cincu minuti fa!  Cavaleri e’ na biiii…llizza, iavi un ‘muccatu fantaaa…..sticu. A unu ci veni voglia mi si fa u baaa…gnu cuu…vinu.

ACHILLE – Su cuntinui a ssaggiari finisci chi na butti non ci basta mancu pi tia.

CALORIU – Chi ….dici ca..ca…cavaleri, u sapi chi megghiu di mia non ciu pooo…diri nuu..ddu com’e’ u vinu.

ACHILLE – Va beni! Pero’ ora vattinni chi aiu cuffari.(ESCE)

CALORIU (esce)

ADA  – (Entra in scena con un grembiule in vita).-Non c’ia fazzu chiu’!...... unn’e’ c’arrivunu l’ospiti e non ha cumminatu nenti. Pripriu oggi dda scimunita da cammarera avia a ciccari a iunnata libera mi si vidi cu zitu .

BEA (la cameriera entrando dalla cucina.E’ vestita pacchianamente elegante con spessi occhiali da vista) – Signura Ada m’avi a scusari ma il mio Carlino patti stasira pi militanza e’ u pozzu vidiri sulu oggi, picchi’ poi avi a ‘nnari a salutari a so’ padri chi si trova ricoveratu.

ADA – Ricoveratu. Unni?

BEA – ‘Nte cacciri.

ADA –(ironica ) – Ava a essiri malatu gravi?

BEA – Si! U dutturi l’avvocatu dici c’hava stari ricoveratu cinc’anni. Io chiu’ tardu  mi nni vaiu altrimenti u me Carlinu patti e cu sapi quannu u mannunu di novu licenziatu.

ADA – in licenza Bea! In licenza!

BEA – E io chi dissi!(esce)

ADA – (Squilla il telefono) – Pronto…..buon giorno….Ah! e’ l’agenzia Pane e lavoro..bene, si mi manda un aiuto in cucina per stasera….. benissimo…..e come si chiama la ragazza?.....Teresa?...Si.. Si.. me la mandi prima che puo’…Si … La ringrazio( riaggancia) – Menu mali, cosi’ avro’ un aiuto pi stasira.

ACHILLE – (entrando) – Cu era o telefunu? Non e’ chi ciccavunu a mia e tu ci dicisti chi non c’era.

ADA – Picchi’ ciavia a diri chi non c’eri si ci si’.

ACHILLE – Picchi’ tu si capaci di tuttu, tu scurdasti quannu mi mannasti all’aria l’affari cu cavaleri Scognamillo.

ADA – Chiddu era un affari sbagghiatu in partenza ..anzi m’avissi a ringraziari …falliu dopu sei misi e s’avissi fattu dda societa’ a stura erumu falliti puru nui.

ACHILLE – Veramenti non e’ chi ora semu misi megghiu…si non mi rinesci stu cuntrattu di esportazione cu sta ditta Svizzera semu persi.

ADA – A virita’ e chi u vinu chi produci tu e’ na schifezza.

ACHILLE – Zitta! Ignorante vinicola.Le mie uve arrivunu dalle piu’ assolate terre della nostra Sicilia.

ADA – Comunque..sta tranquillu chi stu cuntrattu si fa.. lassa fari a mia… appena arriva ssu svizzirottu mu cucinu a focu lentu e dopo du uri u cuntrattu e’ fattu.

ACHILLE – Pi favuri! Non t’intromettiri….lassa fari a mia chi d’affari m’innintennu.

ADA – Si vidi comu ti va l’azienda!

ACHILLE – Cettu chi pi rinfacciari….(esce)

SUONANO ALLA PORTA

ADA –(Va ad aprire)- Sara’ la ragazza dell’agenzia.

APPARE GIANNI ZAVATTONI,E’ VESTITO ELEGANTEMENTE,PORTA OCCHIALI NERI E HA LA VALIGIA IN MANO

GIANNI – Bonasera signora Mostaccio.

ADA – Quali signora Mostaccio… veni cca’….chi semu suli(lo abbraccia)

GIANNI – (spostandola delicatamente)- Lui non c’e’?

ADA – Sara’ a telefonari comu o solitu.(lo abbraccia di nuovo)

GIANNI – (scostandola di nuovo) – Ma purria ‘rivari all’improvvisu.

ADA – Non arriva.. ..sugnu troppu cuntenta chi vinisti… e tu?

GIANNI – Cuntentissimu…(preoccupato) Ma mi pari na pazzia !

ADA – Si! Sugnu pazza di tia! Quannu me maritu mi dissi chi t’avia ‘nvitatu stava svinennu da cuntintizza.

GIANNI – Amu a stari attenti pero’, to’ maritu mi pari un tipu suspittusu, si s’innaccoggi sugnu mottu.

ADA – Non ti preoccupari, troveremo u mumentu giustu…..Stanotti quannu iddu runfa comu o solitu…io arrivu di cussa ‘nto to’ lettu.

GIANNI – Ma chi si’ paccia e si si sbigghia?

ADA – Non si sbigghia, chiddu quannu dommi no sbigghiunu mancu i cannunati.

GIANNI – ( si sente il rumore di una porta che sbatte)- Cca’ e’!(Gianni va a prendere la valigia e si mette vicino alla porta)

ACHILLE – Oh, Gianni sei arrivato finalmente?

GIANNI – ‘Nta stu precisu mumentu.

ACHILLE – Sugnu propriu cuntentu chi putisti veniri.

GIANNI – A cu ciu’ dici! (posa la valigia e si toglie gli occhiali) Avia tanti impegni ma a un amico non si dici mai di no!

ACHILLE – Grazie! Gianni…Ci saranno altri ospiti, vedrai che ci divertiremo…A to’ stanza e’ chidda …vai tranquillo,posa a to’ roba e ni videmu dopu.

GIANNI – Subito!(esce verso la stanza degli ospiti, poi si volta)-Vado?

ACHILLE – Vai!Vai! Fa comu si fussi a casa tua….Vecchio puttaniere.

ADA – (raggiante) – Io vaiu ‘nta cucina s’arriva a figghiola dell’agenzia , iapici  tu, va beni?(esce verso la cucina)

ACHILLE – Va beni.

GIANNI – (appare da dx) – E voila’( fa un saltello) – sugnu propriu cuntentu chi potti veniri.

ACHILLE – A cu ciu’ dici, mi facisti un favuri enormi a veniri ……. Anche picchi’ ..t’ha ciccari un picculu….

GIANNI – Favuri? Poi cuntari supra a mia.

ACHILLE  - U sapia..u sapia chi putia cuntari supra a tia .. tra l’altru si l’unicu di cui mi pozzu fidari.

GIANNI – sugnu cuntentu chi ti fidi di mia.

ACHILLE – e pi chistu chi ti fazzu na confidenza…ma, ma giurari chi non ci dici nenti a nuddu.

GIANNI – Giuru!

ACHILLE – perfettu! Io…io …haiu n’amanti.

GIANNI – (sorpreso) – Piddaveru? Non ci pozzu cridiri..tu ..tu…

cosi’ ligiu a famigghia…e to muggheri u sapi?

ACHILLE – Ma chi si cretinu! Su scoprissi mi tirassi i pila a unu a unu….Ma io sugnu pazzu di idda…

GIANNI – In paroli poviri si cottu!

ACHILLE – Di chiu’… stracottu…insomma cucinatu a focu lentu.E picchistu chi t’invita cca’.Teresa oggi fa u compleannu..

GIANNI – Teresa?

ACHILLE – Si, Teresa ….a me amanti,non vulia passari a sirata sulu, propriu u iornu du so’ compleannu, cosi’ pinsai d’invitari a tia.

GIANNI – E..io..chi c’entru cu idda.Cettu chi hai un bellu curaggiu a ‘nvitari ca intra a to amanti in prisenza di to’ muggheri.

ACHILLE – Invitai a tia pi fari veniri puru a idda.

GIANNI – A mia? Non capisciu.

ACHILLE – A me muggheri ci dicemu chi e’ a to’ amanti.

GIANNI – A me….ah! no e’.. non facemu schezzi.

ACHILLE – Ma picchi?

GIANNI – Picchi ..no! E.. basta.. e poi chi purria diri to muggheri?

ACHILLE – E chi avi a diri, tu si scapulu e ti poi puttari a cu voi.

GIANNI –(confuso) – Ma…ma ..ti renni cuntu ‘nta quali mbrigghi mi metti….no! no! E no!

ACHILLE – Ormai comunqui e’ troppu taddu, non ti poi chiu’ tirari arreri.

GIANNI – Comu troppu taddu?

ACHILLE – Mi misi gia’ daccordu cu Teresa. Appena arriva si comportera’ comu si fussi a to’ amanti.

Gianni – Ma tu si pazzu, io…

ACHILLE -  Fra pocu arriva ca currera.

GIANNI – Ma e’ pazzescu….pazzescu(va su’ e giu’per la stanza…ad un certo punto si batte la mano sulla fronte)- Porca miseria, ora mi ricoddu.. non pozzu ristari!

ACHILLE – Ma non diri cavulati!

GIANNI – Si… mi dimenticai mi dugnu a manciari o cani, povirazzu comu fa du ionna mottu di fami.

ACHILLE – Pi na vota non mori!

GIANNI – Chistu u dici tu! E si ci veni un coppu di raggia…. Vaiu a pigghiari a valigia e scappu subutu.(Va verso la stanza degli ospiti.)

ACHILLE -  Fai  comu voi, tantu a me muggher c’ia prisentu comu a to’ amanti.

GIANNI – Chista e’ na vigliaccata! Comunqui io mi ni vaiu o stissu( fa per uscire che suona il campanello).

ACHILLE – troppu taddu, arrivoi.(Achille apre la porta e i due si trovano ai due lati della porta)- Avanti.

ENTRA  ARTURO FAMULARI,CON UN CAPPOTTO RATTOPPATO UN CAPPELLO DA MARINAIO OCCHIALI SPESSI E UNA VECCHIA VALIGIA.

ARTURO – Bongiorno.

ACHILLE – (stupìto) – lei saria.

ARTURO – Arturo Famulari.

ACHILLE – Piacere, sono Achille Mostaccio.

ARTURO – Lei sarebbe il proprietario della ditta vinicola “DON GESUALDO”?

ACHILLE – Si sono io.

ARTURO – Io sono il rappresentante del sig. VALLESBURGWEN.

ACHILLE – Tanto piacere.

ARTURO – Il sig. vallesburghen mi ha incaricato di venire da lei questo fine settimana e di portare tutti i documenti necessari per firmare il contratto per l’esportazione.

ACHILLE – Molto bene.Ma il sig. Vallesburghen quando arriva.

ARTURO – Arrivera’ domattina, prima doveva presiedere una riunione importante.

ACHILLE – Se ho capito bene lei si ferma a dormire da noi?

ARTURO – Il mio principale mi ha ordinato cosi’.

ACHILLE – Bene na sistemazioni c’ia truvamu puru a lei.

GIANNI – Si po pigghiari a me stanza vistu chi io staiu annannu via!

ACHILLE – Mi scusi sig.Famulari non le ho presentato il mio amico Gianni( i due si stringono la mano).

ADA –( entra allegra)- Tuttu a  postu?...Ma picchi u to’ amicu Gianni iavi a valigia nte mani?

ACHILLE- Si ni voli nnari!

ADA – E picchi’?

ARTURO – (facendo un inchino ) –sono il segretario del sig. Vallesburgwen.

ADA – (senza guardarlo ) –Si, si….picchi’?

ARTURO – Come… perche’

ADA – Non dicia a lei!(avvicinandosi a Gianni) – Spieghiti!

GIANNI – Mi scurdai di darici a manciari o cani e mi scantu mi ci veni a raggia..

ADA – Non e’ possibili….(ad Achille) – fusti tu.. veru chi to’ discussi noiosi.

ACHILLE – Ma chi stai dicennu! Dici chi si senti imbarazzatu..

ADA – Di stomicu?

ACHILLE – Quali stomicu….. a disagiu.

ARTURO – E la sua stanza ma pigghiu io’.

ADA – Zittu,lei. E picchi si senti a disagiu?

ACHILLE – Mi cuntoi tuttu supra a so’ vita intima!

ADA – Cooosa?

ACHILLE – Mi cunfusso’ tuttu!

ADA – Oh…..Diu!Mi sentu mali(Sta per svenire)

ACHILLE – Ora u sacciu cu e’ a so’ amanti!

ADA – Oh Signore! E ora comu fazzu?

ACHILLE – (rivolgendosi a Gianni) – E’ veru chi mi dicisti u nomi da to’ amanti?

ADA – Oh..Diu!(Si appoggia a Arturo)

ACHILLE – E tu nenti dici?

ADA – E…e…. c’haiu a diri…. A stu puntu confesso.

ACHILLE – (stupito) – Confessi? Che cosa?

GIANNI – Nenti…Nenti , Ada voli diri chi si l’haiu dittu a tia e’ giustu mu ciu dicu puru a idda!

ARTURO – Io non sto capendo niente!

GIANNI – (rassegnato) – Teresa! Si chiama Teresa! Ecco u dissi.

ACHILLE – E ci vulia tantu.

ADA – Cooosa? Chi dissi?

ACHILLE – Teresa! Dissi Teresa, na fimmina affascinanti, scic!

ARTURO – Molto sciccosa.

ADA – Si stassi mutu lei! (A Gianni dandogli una gomitata)-Stai schizzannu …veru?

ACHILLE – Quali schezzu…e’ a sacrosanta virita’.

ADA – Ma…ma…non e’ possibili…e’ pazzescu.

ACHILLE – E c’e nautra sorpresa!

ADA – Nautra’?

ACHILLE – A so’ amanti, Teresa ….fra pocu veni cca’! Gianni ha ‘nvitoi senza mi ni dici nenti pirchi’…. Ni vulia fari na sorpresa.

ADA – E ci rinisciu in pienu! Ma io a chidda cca’ intra na vogghiu!

ACHILLE – Ma chi si’ gilusa?

ADA – Io gilusa? E  di cu, di chidda….Chiuttostu comu mai non vinistu assemi(avvicinandosi a Gianni) tu e a to’….amanti?

GIANNI – Gia’ picchi?

ACHILLE – (intervenendo subito) – Picchi’… purtroppo travagghia menza iunnata.

GIANNI – Si… finu all’una precisi.

ACHILLE – Bene, ora chi e’ tuttu chiaru, putemu annari a fari a spesa. Si pronta?

ADA – (rabbiosa) Cettu chi sugnu pronta…a tuttu.

ACHILLE – Allura annamu( si avvia)

GIANNI – Vegnu cu vuautri.

ADA – No! E’ megghiu mi ti fa truvari cca’ quannu arriva dda zoccula.

ARTURO – E io? Unni mi sistemu?

ADA – (Gridando) – Bea!!

BEA – (Appare dalla dx) – Si?

ADA – Vidi unni po’ mettiri a su ospiti…vidi ‘nta mansarda si c’e’ spaziu.

ACHILLE – Annamu ! Si o no! (Esce)

ADA – (Passando vicino a Gianni) –Dopu t’aiu a diri quattru paroli!

GIANNI – A mia!

ADA – No, a to’ soru! (Esce)

GIANNI – (Si siede sul divano disperato)

BEA – Fozza cavaleri,sciroppamuni sti du piani di scali.

ARTURO – Bene, mi prenda la valigia!

BEA – Io? Ma lei e’ scemu,io a malappena rinesciu a vidiri i scaluni…..a ‘nchianari….. a scinniri pozzu scinniri comu a befana ca scupa.

ARTURO – Ma…. Io sono l’ospite e lei e’….. la cameriera.

BEA – Lei po’ essiri puru u presidenti d’italia ma io a so’ valigia dda supra non c’ia ‘nchianu!

ARTURO – Pacenzia!(Prende la valigia se la carica sulla spalla e esce insieme a Bea)

SUONA IL CAMPANELLO

GIANNI – E chi e’ arrivoi gia’(va ad aprire)

TERESA – (Entrando) – Bongiorno,Sugnu Teresa.

GIANNI – U sacciu cu e’ lei.

TERESA – Arrivai ora ora ca currera.

GIANNI – Sacciu puru chissu.

TERESA – E cu ciu’ dissi.

GIANNI – Achille, io sono….Gianni.

TERESA – A patruna non c’e’?

GIANNI – A patruna? Voli diri a muggheri?

TERESA – Si, A patruna.

GIANNI – Annoi a fari spesi cu patrunu…..col marito ….con Achille.

TERESA – E lei cu e’?

GIANNI – Io sugnu Gianni,l’amico di Achille.Ma vogghiu mettiri subutu in chiaru chi l’idea non fu a me.

TERESA – L’idea? Quali idea?

GIANNI – Chidda di falla veniri cca’ oggi.

TERESA – Non mi sembra un’idea tanta brutta, daltrondi in cacchi manera s’avi a campari.

GIANNI – Ah! Picchi iddu ci duna puru soddi?

TERESA – E chi vinia gratis.

GIANNI – Ah! Capisco.(rivolgendosi al pubblico) – Achille ha proprio toccato il fondo)- Pagare a so’ amanti.

TERESA – A cucina e’ di la’? (fa cenno con la mano)

GIANNI – E chi c’iavi  a ciccari ‘nta cucina?

TERESA – E picchi’ non c’iavissi a nnari,ci sarannu un saccu di cosi da fari..e m’avissi puru a spugghiari.

GIANNI – Comu s’avi a spugghiari.

TERESA – E chi l’aiu a fari cu stu vistitu?

GIANNI – Fari? Fari chi? Nui non amu a fari propri unenti…Vadda Teresa e megghiu mi ni spiegamu subutu….Achille mi dissi di tia menzura fa’…..io non ci potti diri di no!Ora ti cuntu cacchi cosa di mia cosi, a cacchi dumanna tu sai rispunniri: Io fazzu u commessu viaggiatori di articoli casalinghi…

TERESA – E a mia chi m’interssa .

GIANNI – Zitta pi favuri ..altrimenti mi cunfunnu.. chiossai di quantu sugnu, haiu cinquant’anni….

TERESA – Non si diria.

GIANNI – Picchi’ quantu mi ni pari?

TERESA – Almenu sessanta.

GIANNI – Ah! Pinsava chiu’ picca… allura sugnu operatu d’appendiciti e hai una voglia di fragoli supra u culu…

TERESA – Si ma io non capisciu picchi mi sta cuntannu tutti sti cosi?

GIANNI – Comu picchi’…picchi’ sunnu cosi chi si sannu quannu si dommi assemi.

TERESA – Scusi ma cu e’ chi avi a dommiri assemi?

GIANNI – Comu cu, noi due!!

TERESA – Nui dui?

GIANNI – Io non ci cuppu,  ma vistu chi n’annu a cridiri amanti.

TERESA – Amanti??

GIANNI – Non tu dissunu?

TERESA – No! Nenti mi dissunu(rivolgendosi al pubblico ) –Ma unni capitai, mi pari na casa di pacci…..Comunque io cca’ fazzu u me travagghiu.

GIANNI – E u ghiama travagghiu?

TERESA – Mi dununu centu euro piu’ vittu e alloggiu finu a dumani.E nenti scherzi!

GIANNI – Pi carita’, cu e’ chi avi voglia di schizzari.

TERESA – Ma in definitiva io c’avissi a fari ?

GIANNI – A fingiri di essiri a me amanti!

TERESA – Sulu pi finta?

GIANNI – Cettu sulu pi finta!

TERESA – Allura ci vonnu centu euro.

GIANNI – Comu centu euro!

TERESA – Centu euro oppure non si ‘nni fa nenti.

GIANNI – E va beni, ma ha fari a patti bona!

TERESA – picchissu lassa fari a mia!

GIANNI – Va beni i vaiu a pigghiari ‘nta stanza (esce).

TERESA – Chisti sunnu i centu euro chiu’ facili chi haiu quadagnatu ‘nta me vita.

COMPAIONO ARTURO E BEA

ARTURO – Ma lei cosi’ i scinni i scali a tri… a tri…M’arrivoi i supra comu un carru armatu.

BEA – A mia mi parìa c’aviunu finutu, chi cuppa n’aiu si ci nerunu ancora!

ARTURO – Bastava vaddari!

BEA – E ddocu scigghica u sceccu,si vidia era facili …u fattu e’ chi mi manca cacchi decimu di vista!

ARTURO – Cacchi decimu fossi l’avi… u restu ci manca!

BEA – Non facissi l’esageratu m’impuggiai appena… e poi avissi a essiri cuntentu chi mi tuccoi… a mia m’avia tuccatu sulu u dutturi quannu mi vinnunu i pannocchi.

ARTURO – I pannocchi?

BEA – Si chiddi chi camununu ‘nta testa.

ARTURO – Voli diri i pidocchi?

BEA – Si chiddu chi dissi io!.... (vedendo TERESA) – Bongiornu lei sarissi a cammarera dell’agenzia unni dununu u pani pi travagghiari?

TERESA – Signurina ma chi sta ‘cucchiannu “agenzia pane e lavoro”

BEA – Eh! Chiddu chi dissi io!

TERESA – Si, bonanotti. Chiuttostu unne’ a cucina?

BEA – Sempri rittu, non po’ sbagghiari….U sapi fari l’arrostu ‘nta cassalora?

TERESA – Cettu cu sacciu fari.

ARTURO – Pi mia pur una bella ‘nsalata , fa beni a vista.

BEA – Ma cu ci cunta sti fissarii?

ARTURO- Picchi lei ha vistu mai na capra cu l’occhiali!

BEA – Chi fa u spiritusu! Quantu mi nni vaiu va! A stura Carlino mi stara spittannu cu cori ‘nte mani(Esce dalla porta centrale)

TERESA – Quantu mi nni vaiu ‘nta cucina.

ARTURO – (Avvicinandosi e rivolgendosi a Teresa)- Quantu si pigghia?

TERESA (infastidita) – Non e’ chi mi voli fari cacchi proposta puru lei?

ARTURO –Io?

TERESA – Cca’ intra, mi pari chi siti un pugnu di maniaci sessuali!

ARTURO – Signurina ! Ma chi sta dicennu!

GIANNI – (Entra con i cento euro in mano, ma vedendo Arturo  nasconde i soldi e si avvicina a Teresa)- Cca’ ci sunnu i centu euro,ma mi raccumannu,cecca di fari a patti bona.

TERESA – Sta’ tranquillu! Ora pero’ vaiu ‘nta cucina.

GIANNI – Oh! Ma chi e’ sta mania di vuliri annari pi fozza ‘nta cucina.

ACHILLE (Da fuori) – Ada , cumincia a trasiri ,chi ora arrivu.

GIANNI – Arrivunu, mi raccumannu…..veni cca’( la trascina sul divano)- cecca di essiri affettuosa ( si abbracciano)

APPARE ADA CON TANTE BORSE DELLA SPESA

ADA – (Guarda i due che si scambiano effusioni)-Bene! Vidu chi a persona chi spittavi arruvoi!

GIANNI – Si arrivo’!

ADA – E  chi fa non ma presenti(ironica)

GIANNI – Cettu! Chista e’…..Teresa!

ACHILLE (Che stava entrando in quel momento e sente tutto)-No!

ADA – Chi ti succidiu!

ACHILLE – Nenti, mi staunu cadennu i pacchi ‘nterra.

ADA – Quindi chista saria a famosa Teresa.

Teresa – Veramenti no sapia di essiri famosa.

GIANNI – Esattamenti!(Dietro le spalle di Gianni Achille fa dei cenni disperati di no).

TERESA – Semu tanto innamorati…..veru Gianni(fa una carezza a Gianni, intanto Achille continua a fare gesti per dire di no)

GIANNI (imbarazzato) Si…. Tantu.

TERESA – Sembra na pocu timidu…ma si lei u vidissi ‘nto lettu e’ un veru mandrillu..(intantu Achille e’ alla disperazione piu’ totale)

ADA – (infuriata) – Bonu pi lei!( Si avvia verso la cucina)

GIANNI – T’aiutu?

ADA – Non c’e’ bisognu.

ACHILLE – (Appena esce ada, rivolgendosi a teresa) – Ma lei cu e’?

GIANNI – Comu cu e’…..chi fa na conusci?

ACHILLE – Quannu avitu nautra vota e’ a secunna vota ca vidu.

ARTURO – Na conosci mancu io!

ACHILLE – A lei cu ci dumanno’ nenti!(rivolgendosi a Teresa) –Mu voli diri, insomma cu e’?

TERESA – (abbracciando Gianni) – Diccillu tu, tesoru.

ACHILLE – Ma quali tesoru e t’osoru! Ciu’ dumannu pi l’uttima vota , mi dicissi cu e’?

TERESA – Pozzu parrari liberamenti?

ACHILLE – Cettu chi po’ parrari.

TERESA – Sugnu a cammarera chi mannoi l’agenzia.

GIANNI – Allura lei non e’ l’amanti di….

TERESA – Io, non sugnu l’amanti di nuddu!

ACHILLE – Oh! Dio, la cameriera…

ADA (entrando) – A cammarera , non ha rivatu?

ARTURO – A cammarera e’….(Achille gli pesta il piede) –ahi!

ACHILLE - …..in ritaddu…a stamu spittannu…veru Gianni?

GIANNI  - Si!...e’ in ritaddu.

ADA – Spiramu nommi si ni spunta all’uttimu mumentu!(ESCE)

ARTURO – Ahi! Ahi! Ma picchi mi mollo’ na gran pidata?

ACHILLE – Cosi’ a prossima vota si fa i fatti so’!

TERESA – E allura!

ACHILLE – Allura lei saria a cammarera.

TERESA – E quantu voti l’aiu a diri!

GIANNI – IO pinsava…

ADA (Entrando) – Chi pinsavi tu?

GIANNI- Io?..io pinsava….chi….

ARTURO – Chi a cammarera era in ritardu, inveci a cammarera….

(Achille gli da’ un’altra pedata)..Ahi!

ACHILLE- ….e’ troppu in ritaddu!

ADA – Finisci chi haiu a fari tuttu cosi io?(esce)

ARTURO – MI stava rumpennu na cavigghia!

ACHILLE – Ma lei i c….cavuli so’ non si sapi fari!

TERESA – A stu puntu io avissi annari in cucina!

ACHILLE – Impossibili! A stu puntu lei avi a cuntinuari a fingiri di essiri l’amanti di Gianni.

TERESA – Allura m’avi a dari centu euro.

ACHILLE – Non n’avi a parrari propria!

TERESA – Va beni, allura vaiu ‘nta cucina e ci cuntu tuttu cosi a signora.

ACHILLE – Femma! Cca ci sunnu centu euro!

SUONA IL CAMPANELLO

DALLA PORTA POSTA AL CENTRO ENTRA TERESA 2, L’AMANTE DI ACHILLE. VESTITA MOLTO ELEGAMTEMENTE

TERESA 2 – (si avvicina ad Arturo e lo abbraccia) – Gianni ,amore mio!

ARTURO – (In imbarazzo) – Veramente io sugnu Arturo, non Gianni.

ACHILLE – Gianni e’ lui!(fa cenno verso Gianni).

TERESA 2 – Gianni  tesoro…(lo abbraccia)

ACHILLE – Non c’e bisognu di fari tanti sceneggiati, me muggheri e’ in cucina.

TERESA 2 – (abbracciando Achille) – Caro, caro amore mio…

ACHILLE – Dissi chi me muggheri e’ ‘ta cucina e purria passari d’un mumentu a l’autru…

TERESA 2 – ( Saluta tutti ,poi indicando Teresa ) –pensavo fosse tua moglie.

TERESA 1 – Molto lieta,Teresa!

TERESA 2 – TERESA?

TERESA 1 – Si mi chiamu Teresa puru io!

ACHILLE – Teresa e’ a cammarera.

TERESA 1 – Si sugnu a cammarera.

ACHILLE – Senti non haiu tempu mi ti spiegu a situazioni ma non si’ chiu’ l’amanti di Gianni!

TERESA 2 – E allura cu sugnu?

ADA (dalla cucina) –Achille!

ACHILLE – (velocemente toglie il cappello e la sciarpa di pelliccia a Teresa 2 e li butta dietro il divano).

ADA ( entrando dalla cucina) – Signurina finalmente arruvoi! Ma si renni cuntu chi iavi du uri ca staiu spittannu.

TERESA 2 – Veramenti, pigghiai a currera di tri!

ADA – U proprietariu di l’agenzia mi dissi chi lei s’api u fattu soi!

TERESA 2 – U proprietariu di l’agenzia?

ADA – (rivolgendosi ad Achille) – A mia mi sembra un pocu imbranata. (Poi rivolgendosi a Teresa 2)- Fozza amuninni ‘nta cucina. (Nel passare vede la sciarpa di pelliccia) – e’ a so’ sta sciarpa di pelliccia?

ARTURO – E’ di Teresa!

TERESA 2 – Si e’…

ACHILLE – Sua! (indica Teresa 1)

TERESA 1 – Mia?

ACHILLE E GIANNI – Sssi!!!

ACHILLE – C’ia’ rigaloi Gianni!

ADA – Bravu! Mi pari chi non badasti a spesi…e tu fila ‘nta cucina!

TERESA 2 – ‘nta cucina’?

ADA – E unni vurrivi annari?.... E lei sa sabassi ssa pelliccia, altrimenti rischia mi si rovina.

TERESA 1 – cettu chi ma vaiu a sabbu.(esce)

ADA – megghiu mi vaiu puru io ‘nta cucina… non avia mai vistu na cammarera cosi’ eleganti, pari chi avi a nnari o matrimoniu.(Esce)

ACHILLE – (Si siede sul divano con Gianni)- Cettu chi cumminammu un bellu casinu)

GIANNI – tutta colpa to’….io era ‘nta me bella tranquillita’, poi arrivasti tu cu ssa storia di l’amanti.

ARTURO – E io allura chi aiu a diri, chi m’aiu buscatu du cavuci ‘nta cavigghia senza mi ci cuppu nenti.

ACHILLE – Cosi’, a prossima vota parra chiu’ picca.

( Entra Teresa 2 con un grembiule ai fianchi)- Non ni pozzu cchiu’!

ACHILLE –(premuroso) – Tesoro ‘nbiviti un bicchirinu, ti fara’ sentiri megghiu.(beve)

TERESA 2 – E’ a prima vota chi mi trovu ‘nta na situazioni del geniri.

ACHILLE – Curaggiu, amore, poi ti fazzu nautru regalu ,pi farimi piddunari. (beve un altro bicchiere di wisks)

ADA – (Entrando ) – SIGNURINA ! ma chi fa’ inveci di cucinari si metti a ‘mbiviri liquori?

ACHILLE – E’ tantu stanca , si stava ripusannu un mumentu!

ADA – Ma si non ha cumminatu nenti! Su fozza ‘nta cucina si si voli guadagnari i soddi.

TERESA 1 – (entrando) – Si permetti signora c’ia dugnu io’ na manu ‘nta cucina.

ADA ( ironica) – Lei pensu chi iavi iautri cosi di fari ,cu so… amanti.

TERESA 1- Pi cetti cosi spittamu a notti, veru tesoru!

GIANNI – E…si! Cettu a notti!

TERESA 1 – E ora vaiu ‘nta cucina (esce)

ADA – Vaiu puru io, non vurria mi cumminunu fissarii ddi dui.

ACHILLE – E io vaiu a fari na telefonata a Vallesburghen, non vurria st’’affari mi sauta(esce).

ARTURO – E io mi vaiu a canciari per la cena…sempri spirannu mi si mancia …ai una fami !(esce).

GIANNI –(resta solo, poi entra Ada)- Ada …Tesoro…

ADA – Non mi chiamare tesoro, tra niautri non c’e’ chiu’ nenti!

GIANNI – Ti supplicu Ada…(prendendola per le spalle)

ADA – Non ma tuccari chiu’….ti puttasti a to’ amanti ‘nta me casa….vergognati!

GIANNI – Ma quali amanti e’ tutta na strategia pi depistari Achille…allura non l’hai caputu… siccome mi avia simbratu chi sospettava cacchi cosa cosi’ ci passa ogni dubbiu.

ADA – piddaveru mu dici?

GIANNI – Cettu! E’ tutta na tattica.

ADA – Oh! Amori, quantu si intelligenti ….e io c’avia pinsatu mali(si abbracciano,poi entra Teresa1 e si staccano)

TERESA 1 – Amore ca si, u sai chi non pozzu stari luntanu i tia(si avvicina)

ADA – Non c’e’ bisognu chiu’ di fingire, Gianni mi dissi tuttu cosi.

TERESA1 – Allura sapi chi sugnu a…

GIANNI – A me niputedda….. e chi io sugnu to’ ziu.

TERESA 1 – Me ziu?

GIANNI – Si! to ziu… Gianni, u frati i to’ patri (la bacia in fronte)

TERESA 1 – Cca’ ci vonnu nautri centu euru( e mi fici a iunnata)

GIANNI – ( a malincuore le da altri cento euro)- Sanguisuga!

TERESA 1 ( esce soddisfatta)

GIANNI – (abbraccia Ada, poi entra TERESA 2)

TERESA 2 – Oh!( I due si allontanano)

GIANNI – Signura Ada ddu zappaghiuni ‘nta l’occhi non c’e’ chiu’…sparitu.

ADA – Grazi, Gianni… avia un fastidiu…(esce)

GIANNI – Quantu mi vaiu a priparari pa cena (esce)

TERESA 2 – Quantu mi ‘nbivu nautru bicchirinu…Oh! Diu in chi situazioni mi staiu truvannu… spiramu mi non finisci mali.(e’ quasi brilla, barcolla …fa scena da ubriaca)- Megghiu mi passu ‘nta cucina, cosi’ levu tutti isospetti.(Esce)

ACHILLE – (entrando) – Chistu non duna nuddu segnu..o telefunu non rispunni ..in ufficiu mi dissunu chi pattiu…unni potti annari a finiri!(SUONANO ALLA PORTA E’ M.Alberto)

M.ALBERTO – Caro Achille suggnu ‘ncazzatu niru!

ACHILLE – Picchi’..chi fu?

M.ALBERTO – Bellu amicu…tu raccumannu!.....Avia a essiri na vacca da latti …manza…e chi facia 16 litri di latti o iornu…

ACHILLE – E allura’

M.ALBERTO – E’ tinta…mala fatta…tira cauci…..e non si fa munciri….Diu …chi mala figura… u baruni mi fici un cazziatuni chi non mu pozzu chiu’ scurdari…Addirittura mi minazzoi puru di licinciamentu, sugnu ruvinatu….comu a campu a famigghia….…a mia non mi l’avivi a fari…Ti vurria ricuddari, chi quannu erumu suddatu, ti fici tanti favuri ca prumissa chi poi mi facivi travagghiari ‘nta to’ azienda.Poi quannu ruvammu a casa ti ni futtisti i mia…

ACHILLE – Alberto, u sai poi comu finiu,me patri prima di moriri,mi fici giurari chi u postu di assaggiatore ci l’avia a dari a Caloriu, picchi era orfanu e non era tantu ‘ntilligenti comu a tia!

M.ALBERTO – Tu cu sa scusa di l’intelligenza mi l’ha misu sempri unni finisci a giacca.

ACHILLE – Si, ma poi ti truvai u postu unni u baruni Schepis

M.ALBERTU- Chi e’ tirchiu e mi paga quannu i soddi ci cadunu da sacchetta…quantu mi vaiu megghiu, altrimenti finisci chi oggi mi passa puru a fami….a mia chistu non mi l’avivi a fari..(esce)

ACHILLE – Cettu,iavi ragiuni… ma comu potti essiri…don Tanu Trischitta a mia stu sgarbu non mi l’avia a fari!....Comunque ..a buon rendere,ma vo’ vidiri chi perdu puru l’amicu…no! Ora vaiu e u cercu.(ESCE)

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

STESSA SCENA DEL PRIMO ATTO; ALL’APERTURA DEL SIPARIO

ACHILLE E’ ALLE PRESE CON LE SOLITE CARTE

ACHILLE – Sta situazioni non po’ durari …mi zziccai ‘nte ‘mbrogghi chi me mani….E poi stautru Vallesburghen chi ancora non arriva, mi sta rinnennu ancora chiu’ nervosu…spiramu i cosi mi filunu lisci, altrimenti finisci chi peddu mastrìa e capitali.

SQUILLA IL TELEFONO

ACHILLE (risponde) – Pronto?.. Oh! Don Tanu…Vi vuliti scusari pi l’inconvenienti di l’autru ionnu…Don Tanu scuse accettate… ma ddu povirazzu du Massaru Albertu cettu non fici na bella figura cu Baruni Schepis… Comunqui ormai acqua passata…Non manchera’ modu mi bi faciti piddunari….Ah! ….Aviriu bisognu d’un picculu favuri…Don Tanu …sempri a disposizioni…No! Non ci pozzu cridiri….Ma e’ u stissu favuri chi bi ciccai io’ l’autru iornu….cettu cu munnu e’ picciddu….Certu ,Don Tanu…lassati fari a mia…Presto avrete mie notizie…Si…Si!...Arrivederci.

SUONANO ALLA PORTA

M.ALBERTO –(entrando)- Achille ma’ scusari, ma sugnu dispiratu! Mi poi iutari sulu tu!

ACHILLE – Parra u sai chi supra a mia poi sempri cuntari.

M.ALBERTO – U Baruni Schepis doppu a frigatura di lautru iornu mi licenzio’…e non sacciu comu a campari a famigghia…aiu ciccatu in giru …ma pari chi ‘nta stu mumentu nuddu iavi bisognu d’un massaru.

ACHILLE – Tranquillu! U sacciu io’ comu aiu a rabboniri o baruni Schepis… giustu cincu minuti fa’ telefonoi don Tanu Trischitta…e ‘nzetta chiddu chi vulia?

M.ALBERTO- E comu fazzu a sapirlu sa a telefonata a pigghiasti tu?

ACHILLE – Giustu! ..Vulia na vacca figghiata e chi fa 15-16 litri di latti o iornu! Manza e chi si fa’ munciri!

M.ALBERTO – E allura?

ACHILLE – Ma comu non capisci! …Pigghiamu a stissa vacca ..ci tagghiamu i corna…u pilu….a cuda…l’abbellemu e ci damu a stissa!

M.ALBERTO- Minchiuna! Chista si chi e’ na bella idea…ci restituemu pani pi focaccia…Vaiu a pripararla(esce)

ACHILLE – E io’ ci vaiu a ritelefonari a Vallesburghen(esce)

ENTRANO ARTURO E ADA

ADA- Sig. Arturo ma a lei c’ia capitatu mai na situazioni di chista?

ARTURO – Veramenti..io’ non sugnu tantu praticu di sti cosi…sa’ a me vita l’aiu dedicata al lavoro.

TERESA 1 (affacciandosi) – Chi faciti non viniti ‘nta cucina?

ADA- No! Per ora no, poi arrivamu.

TERESA 1 – Peggiu pi vuautri, chista si,chi e’ na iunnata chi non ma scoddu mai, mi staiu propriu divittennu.(esce)

ADA – Schifosa ruba mariti!

ARTURO – Rubamariti? A cu ciu’ rubo’ u maritu?

ADA – A cu? A mia!

ARTURO – A lei?

ADA – Su ricodda ddu coddu di pelliccia chi avia cadutu arreri a poltrona ?

ARTURO – Cettu chi mu ricoddu, un collettu di chiddu c’usapi quantu costa?

ADA – Ciu dicu io … cinquemila euro.

ARTURO – E lei comu fa a sapirlu?

ADA – U sacciu picchi’….picchi’,ddu maiali di me maritu cc’ia ‘ccatto a so amanti!’…..nta buca da posta arrivoi na fattura propriu di ddu coddu ‘ndirizzatu a iddu.

ARTURO – Allura voli diri chi l’amanti di so’ maritu e’…..e’…,e’

TERESA2(entrando sente il discorso e le cade il bicchiere dalle mani)- Signura Ada ..io non sacciu comu potti succediri…

ADA – Si stassi muta… pi favuri.

TERESA 2 – Ma io m’aiu a difenniri..

ADA- E’ sulu un biccheri non ci voli l’avvocatu!

TERESA2 – (esce correndo)-

ARTURO – Signora, io pensu chi ca c’e’ un equivoco..

ADA – Ah! Lei puttarisi l’amanti in casa,facennula passari pa niputi di n’amicu, u chiama equivoco… bravu! Ma lei sa n’amuratu mai ‘nta so’ vita?

ARTURO – Na sula vota… ci scivi littri pu un annu interu, ogni ionnu..

ADA – E poi comu finiu?

ARTURO – Si ni scappo’ cu pustinu.

TERESA2 – (entra dalla cucina)- Signora Ada io…

ADA – Ma lei sempri ca’ e’.. chi voli ancora?

ARTURO – Io tornu ‘nta cucina, a stura so’ maritu mi stara’ ciccannu.

TERESA2 – Signora Ada, fossi non avia a essiri cca’ stasira…

ADA- Stupida,cretina e…stupida.

TERESA 2 – Signora, non m’insultassi..io non vulia…fu un sbagghiu..

ADA – Oh! Ora basta.. un biccheri i chiu’ o in menu non e’ chi finiu u munnu… iau autru a cui pinsari…a l’amanti di me maritu….a niputedda di Gianni…

TERESA 2- A niputi di Gianni e’ l’amanti di Achille?….cioe’ di so’ maritu? Ma e’ sicura?

ADA – Cettu chi sugnu sicura…iau i provi.

TERESA 2 – Farabuttu ,maiali e depravatu!Ma lei ci l’avi a fari pagari.. l’avi a ripagari ca stissa moneta..

ADA – Cioe’ m’avissi a fari n’amanti?

TERESA2 – Cettu ! Cornuta lei.. cornutu iddu!

ADA – Veramenti u me’ amanti e’ gia’ cca …a facciazza so’

TERESA2 – Piddaveru u dici! Non ci pozzu cridiri.. ci sta beni!

ACHILLE – (entrando s’incrocia con Ada che sta uscendo)- FARABUTTO!!!- Ma chi ci pigghio’?

TERESA 2 – A virita’ caru Achille e’ chi to’ muggheri sapi tuttu!

ACHILLE – Oh! Dio!.. non e’ possibili! Tu ha nigari tuttu.. ..mi raccumannu!

TERESA 2 – E’ inutili sapi tuttu!

ACHILLE – Ma insimma chi sapi?

TERESA2 – Chi si un farabuttu!

ACHILLE – Ma..ma..picchi’?

TERESA2 – Chi mi dici da  niputedda di Gianni?

ACHILLE – A niputedda? Ma di quali nipudda stai parrannu?

TERESA2 – Tu mi facisti cridiri chi era a cammarera…inveci e’ a to’ amanti, farabuttu! Ma to’ muggheri ti ripago’ ca stissa moneta…iavi n’amanti e si trova cca’ …’nta to’ casa …cornutaccio!(esce)

ENTRANO GIANNI E TERESA1

ACHILLE (che si era seduto sul divano distrutto dalla notizia)- Chi e’ sta storia da niputi?

GIANNI – Ma ‘nvintai  pi depistari a to’ muggheri!

ACHILLE – E picchi?

GIANNI – Picchi….(rivolgendosi a Teresa1)picchi?

TERESA 1 – Picchi’ non mi vulia cuccari ‘nta stanza cu Gianni!

GIANNI – Giustu!

TERESA 1 –Nautri centu euro!

GIANNI – Stu fine settimana mi sta custannu un capitali!

ACHILLE – U fattu e’ chi me muggheri cridi chi io sugnu l’amanti da to’ niputedda!

TERESA1 – Di mia?

ACHILLE – Si!... Ma a cosa chiu’ gravi e’ chi me muggheri mi tradisci.. e sai cu e’ u so’ amanti …tu, Gianni!!

GIANNI – Ma …..chi dici Achille…io.. u to amicu… fidatu…

ACHILLE – Non scigghicari .. si o no l’amanti di me muggheri?

GIANNI – No!

SQUILLA IL TELEFONO

ACHILLE – (rivolgendosi a Teresa)- rispunni tu?

TERESA1 – Io? E chi sugnu a so cammarera?

ACHILLE – Rispunni tu, traditore!

GIANNI – Io? E chi sugnu u to’ cammareri?

ACHILLE –Gia! Mi scuddava chi tu si’ l’amanti di me muggheri…

GIANNI- Ma chi dici Achille…io non sugnu l’amanti di nuddu!

ACHILLE-rispunnu io!(risponde al telefono e poi)- E unni po’ essiri!

Sa so’ segretaria dici chi chi e’ gia’ cca’…unni po’ essiri?

GIANNI – Cu era?

ACHILLE – A segretaria di Vallesburghen… Ma a tia chi tu dicu a fari, traditore di amici intimi….Arturo! iddu l’avi a sapiri unne’! Daltrone e’ u so’ segretariu.

GIANNI –(afferando al volo)-  Iddu e’!  iddu e’ l’amanti di to’ muggheri!

ACHILLE – Piddaveru u dici?

GIANNI – SI! no vidi comu vadda..e comu iavi l’occhi ghini di maniacalita’.

TERESA1 – Si puru a mia quannu arrivai mi fici proposti osceni, puru io sugnu cunvinta chi e’ iddu u birbanti chi s’intrufula ‘nto so lettu!

ACHILLE – A chiddu ci stiru u coddu comu a un iannuzzu!

GIANNI – Calmati, ricodditi l’esportazioni. ..per ora supporta, poi si vedra’.

ENTRA ARTURO

ARTURO- M’ava a scusari signor Achille si aiu misa a so’ giacca, ma a me si fici  na macchia di sassa supra u cullettu.Ma desi so’ muggheri… ma u sapi chi so muggheri e’ veramenti na billizza!

ACHILLE – (a denti stretti)- u sacciu! U sacciu!

GIANNI-U vidi chi e’ iddu!…ma stai calmu ricodditi l’esportazioni!

ACHILLE – (Sta per lanciarsi su Arturo,quando entra Ada)

ADA – U vuliti u caffe’…. e tu Artu’, tu pigghi?

ACHILLE – Artu’?...Ma io, a chiddu u mazzu subutu!

GIANNI – L’esportazioni..ricodditi l’esportazioni!

ACHILLE (con finta calma)- No! Non ni vulemu…chiuttostu sig. Arturo, iavi notizi du sig. Vallesburghen? A so segretaria mi dissi chi a stura avissi a essiri gia’ cca’.

ARTURO – Si! u sig. Vallesburghen si scusa, ma per un impegnu improvvisu non po’ veniri.

ACHILLE – (ancora piu’ disperato) - E l’esportazione?.... Sauta?

ARTURO – No! Non sauta, picchi grazi all’intercessione di sua moglie, mi fici dari mandatu du sig. Vallesburghen di concludiri l’affari a nomi so’.

ACHILLE – Benone! Allura firmamu subutu.

ARTURO – Calma!....calma  prima vurria u pareri di un espertu.

ACHILLE – Sig. Artu’, lei cadi propriu supra a spada di Lancillottu, haiu l’espertu chi fa pi lei….chiamati a Caloriu…..subutu!

GIANNI – U vaiu a chiamari io’….era curcatu ‘nto divanu da cucina.(esce)

TERESA1 – Vegnu puru io’…a chiddu no sbigghiunu mancu chi cannunati(esce)

ARTURO – Nel frattempo chi arriva l’assaggiatori io vaiu a pigghiari i documenti di firmari.

ACHILLE – Vada…Vada… Artu’(tra se’)- A chistu dopu a firma ci fazzu fari un sautu fina a ‘nta svizzera…iautru chi Artu’ e tavola rotonda… (entra Teresa2 con un bicchiere in mano..mezza ubriaca)

TERESA2 – A mia chistu non mi l’avivi a fari(barcolla) farabbutto depravato, traditore di amanti traditi e…cornuto!

ACHILLE – Teresa!Ma quali traditore, io non sugnu l’amanti di nuddu! Io vogghiu beni sulu a tia!

TERESA 2 – E a niputi di Gianni allura cu e’?

ACHILLE – Ma quali niputi di Gianni! Chidda non e’ a niputi di Gianni!

TERESA2 – E allura cu e’?

ACHILLE – E’ a cammarera dill’agenzia “PANE E LAVORO” vinni mi ni duna na manu cu l’ospiti, vistu ca nostra cammarera avia bisognu d’un permessu pi ‘ncuntrari o so zitu.

TERESA2 – Non ti cridu! Anzi ora u sai chi fazzu….fazzu finta di essiri ‘nbriaca e ci cuntu tuttu cosi a to’ muggheri(nel girarsi cade nelle braccia di Achille, nel mentre entra la moglie Ada)

ADA – Bravu! Non sulu ti puttasti l’amanti in casa….ora ti metti puru ca cammarera…..si propriu insaziabili ….chi ti pigghiasti u viagra o posto da pinnula da prissioni?

ACHILLE – (alzando Teresa2 e rimettendola in piedi)- Ma Ada…c’e’un equivoco….io…e  allura tu……

ADA – Mutu porcu,depravatu!(esce)

ACHILLE – Ada .. tesoro..(poi rivolgendosi a Teresa2)- Teresa…

TERESA2 – Depravatu! (esce)

ACHILLE – Ma…mi sta finennu propriu bella…curnutu e bastuniatu! SUONANO ALLA PORTA

ACHILLE – E cu e’ancora……. menu mali chi avia a essiri un w.k. rilassanti?

SUONANO ALLA PORTA

ACHILLE – Di novu?

ENTRA MASSARO ALBERTO

M.ALBERTO-  Achille…Mi passai un piaciri chi mancu quannu mi maritai….Ci priparai a vacca a don Tanu, comu mi dicisti tu…cia

‘mpupai a doviri… e cia purtai..e ma fici pagari ducentu euru chiossai di quantu a pagai io’…e sa calo’ sana ..sana senza mi s’innaccorgi di nenti….ta’ figurari cu baruni Schepis fu talmenti cuntentu chi mi pigghio’ di novu a travagghiari cu iddu…e mi desi puru l’aumentu…megghiu di cosi’ non putia annari…

ACHILLE- sugnu propriu cuntentu…e poi chi la fa’ …l’aspetti.

M.ALBERTO- A stu puntu mi ni vaiu….nui sempri chiu’ amici …e don Tanu ‘nte sacchetti(esce)

ENTRANO GIANNI TERESA1 CALORIO POI TERESA2 E ADA

GIANNI- Cca c’e’ Calorio!

TERESA1 – Mu sbigghiamu ciappumu a mentiri u ghiacciu supra a testa! Inveci da potta du saloni avia pigghiatu pu cessu!

CALORIO – Cavaleri! Cca sugnu…. prontu!

ACHILLE – Mi raccumannu cumpottiti bonu,fai il tuo doveri si dumani voi ancora manciari.

CALORIO – Cavaleri pi mia u manciari e’ un optional, basta chi c’e’ di ‘mbiviri….io chiu’ ‘mbivu e megghiu campu a famigghia.

ARTURO (entrando ) – Arrivo’ su famosu espertu di vini?

ACHILLE – Eccolo! Nell’esercizio delle sue funzioni(scena di preparazione della dimostrazione).

CALORIO – (Apre la valigia e tira fuori un tovagliolo colorato,un bicchiere e due tre cannucce…poi rivolgendosi ad Achille….ed ora il vino e tre bicchieri.

ACHILLE – Bea, porta u vinu e i bicchieri.

CALORIO ( mette in fila i bicchieri e li riempie parzialmente di vino..poi col cucchiaino percuote i bicchieri ed esclama….IL SUONO E’ OTTIMO…FORTE E CHIARO. Poi con le cannucce soffia dentro i bicchieri…SIGNORI U CIAURU E’ N’AMURI…Subito dopo riprende il cucchiaio e ne assaggia con perizia la palpabilita’…Poi con un solo sorso beve il contenuto dei tre bicchieri…Quindi guarda tutti e dopo un attimo di silenzio esprime il giudizio: AMICI VI DICU SUBUTU CHE IL VINO E’…..

BEA – (interrompendolo) – e’bonu..

CALORIO – Signurina lei m’avi a fari travagghiari…..quindi dicevo che il vino e’…..

BEA – E’ bonu..

CALORIO – Oh Diu santu….ma a chista cu a manno’?

ACHILLE – Bea,ti voi stari muta!

CALORIO – Allura dicevo, che il vino e’….OTTIMO!

TUTTI . (Applauso generale, mentre Bea si affloscia sul divano…Achille le si avvicina e chiede)- Ma picchi’ tutta dda camurria?

BEA – Picchi’ mi scantava mi s’innccuggia..

ACHILLE – Di chi?

BEA – C’avia sbagghiatu buttigghia….cu sta vista chi mi ritrovu…o postu du vinu, pigghiai a Coca-cola!!

ACHILLE – Menu mali chi Caloriu era gia’ ‘mbriacu……

TUTTI – Chi fu chi succidiu?

ACHILLE – NO! Nenti svinni pi l’emozioni.

ADA – Menu mali…avia pigghiatu na botta di scantu…                   ACHILLE – Bene! A stu puntu pensu chi putemu firmari u contrattu pi l’esportazione.

ARTURO – Si! pensu di si! Ma ci vurria pinsari ancora stanotti, u firmamu dumani.(tutti in coro …bene..bravo…viva il vino ….viva Achille…)

CALORIO – Ma si! ‘mbivemuci di ‘ncoddu( e con andatura traballante si fa riempire il bicchiere)

TUTTI IN CORO- Dai,basta ora… Calorio finiscila!(Calorio invece imperterrito si fa riempire il bicchiere e lo beve d’un fiato….dopo ancora piu’ traballante  esegue un giro intorno al tavolo e poi sprofonda sul divano)

ADA – Pi mia po’ stari ddocu tutta a notti.

TERESA1 – A vogghia mi dormi..

TERESA 2 – E cu u smovi….

ARTURO – Nenti ci fa ..tantu ormai e’ notti…                           ACHILLE – …E a stu puntu ni sistimamu tutti pa notti.

GIANNI – A to’ parola non po’ veniri menu..(sbadiglia)

TUTTI SI RITIRANO

BEA – U sapiti chi fazzu? Ci mettu un linzolu ‘ncoddu.

( Avvolge Calorio in un lenzuolo e quindi si ritira anch’essa nella propria stanza sbadigliando goffamente)

TUTTI ESCONO E SI ABBASSANO LE LUCI

MUSICA DI SOTTOFONDO

CALORIO – ( dorme sul divano , ma il sonno non e’ tranquillo…si agita…scandisce qualche parola in modo incomprensibile…scivola con la testa fuori dal divano…muove in modo incoordinato prima le gambe e poi le braccia…rotola su se’ stesso e si avvolge completamente nel lenzuolo… cade per terra e dopo qualche mugugno..  finalmente si assopisce )

…..COL FAVORE DELLA NOTTE INIZIANO LE GRANDI MANOVRE

ADA- ( Apparendo con una luce in mano, si muove furtivamente nella stanza…poi torna sui suoi passi e chiama sottovoce Gianni)-Gianni…Gianni ..scinni, fa prestu..quantu ci voli..

GIANNI- Zittiti….zittiti…unne’ chi fa’ sbigghiari a tutti.

ADA – Fozza veni cca…fatti ‘mbrazzari( e lo tira a se’ per un braccio)

GIANNI – ( Un attimo l’abbraccia…poi si ritrae)- No!....No!...si scinni Achille succedi u finimunnu…

CALORIO – ( che dorme per terra avvolto nel lenzuolo, prima si gira su se’ stesso… poi emette un suono piu’ simile ad un grugnito che altro)

ADA – Diu!! …Chi fu?

GIANNI – ( strozzandosi un urlo in gola)- Mammasantissima, si non moru sta vota non moru cchiu’( e si tappa la bocca con le mani.)

GIANNI E ADA – (Tenendosi per mano,tremebondi,volgono lo sguardo lentamente verso la direzione del suono e contemporaneamente ,frugano furtivi per la stanza…quando si accorgono di quell’ammasso bianco per terra…. E pervasi da ulteriore paura rimangono senza parole….poi sentendo un rumore di passi….per paura di essere pescati in flagrante, con un movimento repentino si nascondono dietro il divano)

BEA- Ma chi fu ddu rumuru…non e’ chi pi casu vinni Carlinu?

A mia mi dissi chi arrivava ‘nte matinati …ma strafalariu come’, e’ capaci chi vinni prima..( guarda con circospezione nella stanza,

non vede nessuno e si ritira)…..(Dopo un po’ Teresa1 e Arturo attratti dal rumore si portano nella stanza per vedere cos’e’ successo)

TERESA1 – Pari tuttu tranquillu,fossi era u ventu…

ARTURO – A Mia mi simbrava un maiali…

TERESA 1 – Un maiali! E cu ciu porta cca’!

ARTURO – Magari passo’ avanti a porta..Mah!

TERESA1 – Si ora i maiali nesciunu di notti….annamuninni a curcari ….va!( Mentre stanno per uscire,sentono un rumore di passi e si nascondono dietro la poltrona) – E’ Achille, che credendo di essere solo…chiama TERESA2)….Teresa!...Teresa! ….prestu sbrighiti…non c’e’mumentu megghiu di chistu!

TERESA2 – Zittiti!..non gridari staiu scinnennu…

ACHILLE- Fa’ prestu.. non pozzu stari chiu’..

TERESA2 – Cca’ sugnu! Abbrazzimi…non vidia l’ura …

ACHILLE- (abbracciandola)- Bedda tutta!..Anima mia..

TERESA2 – (scostandosi)- No!.. Aspetta cca’ ni ponnu vidiri( prendendolo per la mano girano confusi per la stanza)- Mintemuni sutta u tavulu!

ACHILLE – No! Sutta u tavulu no!

TERESA2 – Allura avanti a porta!

ACHILLE- Ma chi dici…Impazzisti!

TERESA2-( dopo un attimo di riflessione) – Ma.. picchi’ non ci pinsai prima!...Arreri o divano…dda non ni vidi nuddu! ( e si tira dietro Achille con forza)

(UN ATTIMO PRIMA CHE ACHILLE E TERESA2 SI PORTANO DIETRO IL DIVANO, GIANNI E ADA GATTONANDO SI NASCONDONO SOTTO IL TAVOLO…..NEL MENTRE SI SENTE BUSSARE LIEVEMENTE ALLA PORTA)

BEA –(assonnata va ad aprire la porta)- Carlino!.. Ma non avivi a veniri chiu’ taddu, menu mali chi ti sinti’ bussari e chi dommunu tutti! – Camina annamu ‘nta cucina cosi’non ni vidi nuddu! Non fari rumuru.

CARLINO – Non ti preoccupari, lassa fari a mia, duranti l’ultima esercitazioni  trasii’ ‘nta l’accampamentu senza fammi sentiri e ci misi quattru bummi ‘nta sacchetta da guardia  e sempri senza fammi sentiri, liberai quaranta suddati prigionieri, poi sempri senza fammi sentiri cu na manu ci sparava e guardi, cu lautra ci lanciai na granata e cu lautra puttava sutta a scidda u capitanu chi era feritu…

BEA – Ma quantu mani avivi?

CARLINO – In cetti situazioni du mani non bastunu(nell’andare verso la cucina, inciampa nel corpo di Calorio  e cade sbattendo la testa)- Aih! Minchia chi tistata!

BEA – Ti struppiasti, mio eroe?

CARLINO – (Fingendo) – Ma quannu mai!

CALORIO – Iddu no! Ma io’ si! mi buscai un cauci ‘nta testa!

BEA – Aspetta chi ddumu a luci!(SI ACCENDONO LE LUCI E OGNUNO  ESCE DAL PROPRIO NASCONDIGLIO )

TERESA1 – E chi semu a stazioni centrali!

ACHILLE – Veramenti io’ stava annnnu o bagnu!

ADA – Io’ inveci annava ‘nta cucina pi pigghiari un biccheri d’acqua!

TERESA1 –U sig. Arturo, era cu mia!Non faciumu nenti.. non pinsati mali!

ARTURO – Si!..Si! certu ..propriu nenti!

TERESA1- (rivolgendosi a Bea e Carlino) – Vuautri vi stavu facennu na passiata…… quindi non e’ successo niente.

CALORIO – E’ veru allura chi ricchi sunnu tutti ipocriti! Vuautri siti cunvinti chi sugnu ‘gnuranti e ‘mbriacu….Ma io’ bi sviggognu a tutti, accussi mi pigghu na bella soddisfazioni! ….Vigghugnativi!

Nuddu iavi u curaggiu di diri a virita’.

GIANNI – Veru e’ chiddu chi dici Calorio, arrivoi u mumentu di mettiri i catti in tavula, e chi ognunu si pigghia a so’ responsabilita’.

TERESA2 – Cuminciu io’! E’ veru sugnu l’amanti di Achille da piu’ di due anni, e ddu  coddu di pelliccia mu rigalo’ iddu!

ADA – Farabbutto!

GIANNI – Non fari a veginella! Puru tu da tantu tempu ci l’ha fattu ‘nta l’occhi a ddu povuru mischinu!...pero’ no lassavi picchi’ ti piaciunu i so’ soddi.

TERESA1 – E lei sig. Arturo nenti dici?

ARTURo – E chi aiu a diri! Sugnu senza paroli .

TERESA1 – Allura ci prestu io’! (tira fuori una rivista con una foto in copertina)- Chistu non e’ lei? Sig Vallesburghen?

ARTURO- Ebbene  si’!... sono il sig. Vallesburghen, ho finto per conoscere meglio il sig. Achille…. mi piace conoscere prima le persone con cui devo avere rapporti d’affari.  (Nel frattempo entra friulain Strulzen, che si avvicina ad Arturo) e questa e’ la mia segrtaria personali.. chi vinni a portare il resto dell’incartamento per l’esportazione del vino.                          GIANNI – Bene….A stu puntu mi pari chi si po’ diri, chi chiuttostu chi na casa di vinu ….chista e’ na casa di ‘mbrogghi!!!

ACHILLE – Allura l’affari non si fa?

ARTURO – Si fa….Si fa!... Non sulu picchi’ u vinu e’ bonu..ma puru picchi’non mi ero mai divertito tanto..

ACHILLE- Dopo tutta sta gran confusioni, si fici matina senza mi n’addunamu e fra pocu ognunu lassa sta casa….l’affari si fici….i soddi arrivunu…ma ..io’ non sacciu chiu’ si hai una famigghia dopu chiddu chi succidiu….Ada…u munnu e’ ranni e fatti comu a chisti cus’api quantu ni succedunu…ma io’a stu puntu non sacciu s’aiu a cianciri o ridiri…ma na cosa ta’ vogghiu diri…non e’ bruttu mi ni lassamu propriu ora?

ADA – E cu dissi chi namu a lassari?

ACHILLE – Allura mi voi ancora?

GIANNI- Certu..picchi’,pi fortuna ci sunnu li sordi chi cummogghiunu tutti li ‘mbrogghi.

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 16 volte nell' arco di un'anno