Viva, viva, a nobiltà!

Stampa questo copione

ROSINA: (Entra in scena ed inizia a spolverare) Ndi sta casa non si finisci mai, cchiù pulizzu e cchiù purbiri c’è

DI ROBERTO MANDICA (POSIZIONE SIAE: 190975)

e-mail: robertomandica@vodafone.it

COMMEDIA BRILLANTE IN VERNACOLO CALABRESE

CODICE OPERA SIAE: 158543

PERSONAGGI: 5 Uomini -  4 Donne

·PEPPE: PADRONE DI CASA (VEDOVO)

·ROSINA: CAMERIERA PASTICCIONA.

·MARGHERITA: FIGLIA MAGGIORE  DI PEPPE

·CAMILLA: FIGLIA MINORE DI PEPPE

·FORTUNATO: AMICO DI PEPPE E SOCIO IN AFFARI

·NTONI: FRATELLO DI FORTUNATO

·MARCO: RAGAZZO DI MARGHERITA

·CICCILLA: SORELLA DI FORTUNATO

·CONTE CIPOLLA: SPASIMANTE DI MARGHERITA

I ATTO

ROSINA: (Entra in scena ed inizia a spolverare) Ndi sta casa non si finisci mai, cchiù cercu mi sistemu e cchiù ntrusciatu è, cchiù pulizzu e cchiù purbiri trovu! Su patroni apposta mi mi rimprovera sempri mi ccattava unu i dd’apparecchi moderni chi zzuccunu a purbiri non era megghiu. (suona il telefono) U telefunu! Vidimu cu è! Pronto! Pronto! …. (Chiude il telefono) Ma! non si senti nenti. ( Si allontana per riprendere a spolverare e risuona il telefono) Prontu! Prontu! …( sbattendo il telefono) Ma a carcunu nci mangia e vuliva sapiri cu è! (va per riprendere i mestieri che il telefono risuona),    (INVIPERITA) Ah si!!! Ora ti conzu eu!!!!. Senti bellu, vidi chi eu non aiu tempu i perdiri, (chiude). E vidimu si si poti lavurari in paci. ( Si allontana per riprendere a spolverare e risuona il telefono) Ancora! E no! stavota cambiamu metudu. ( apre un cassetto e prende una trombetta alza la cornetta e suona forte poi comincia a diminuire sino a sputare la trombetta) Ah???? Patruni! siti vui? E No…sapiti... veramenti...... e chi stu telefunu non si senti nenti...... AAhhhhh!!!!! NO..NO...e chi.....(fuori dal telefono mettendo la mano davanti alla cornetta) e chi nci dicu!  a chistu ora!!! (toglie la mano dal telefono) Ah SI!!! e chi ndavi e figghioli vestuti i carniluvari, chi trumbi e chi corianduli e vonnu i caramelli. Comu diciti? …. si, u sacciu chi simu ad Agostu…… Si!!! ma viditi, siccomu chist’annu dici chi non ficiru in tempu mu festeggiunu a febbraiu u carniluvari, pinsaru mu festeggiunu ora! Non sapivuvu nenti...... E vu dissi ieu!.... Agli ordini… Comu dici vossignoria….. va bbeni vossignoria…. sarà fatto vossignoria…… arrivederci vossignoria…….. (Chiude e continuando con lo stesso tono) Iettasangu, vossignoria!

MARGHERITA: (Entra ancora assonnata) Aah! Bongiornu Rosina. Me patri non c’è?

ROSINA: E non senti?! Ca si nc’era iddu ccà intra, non c’era sta paci. (Tra sé) Speriamu mu s’umbbuccau u fattu du carniluvari, sinnò cu u senti.

CAMILLA: (Entrando e stiracchiandosi ancora con gli occhi mezzi chiusi) Bongiornu Rosina, ciao Margarita. E pronta a colazioni.

ROSINA: Oh !!! Figghia! Certu chi  ti curchi a sira ancora cu mangiari intra a bucca e ti iazzi a matina cu pinzeru mi ti inchi a bucca i mangiari. Sittativi, sittativi chi vaiu e va pigghiu. (Esce)

MARGHERITA: (urlando)Pi mia non purtari nenti i mangiari, chi mi pigghiu sulu nu pocu i cafè.

CAMILLA: ( dando un colpo a margherita per farla stare zitta e urlando più forte) Portila u stessu Rosina, chi ma mangiu ieu a sua, si no si perdi!

ROSINA: (entrando col vassoio in mano)Veramenti l’hai bisognu!.(Versa a Margherita un po’ di caffè mentre Camilla inizia ad ingozzarsi a più non posso) Viditi vui com’è a vita, na soru non mangia nenti chi pari ca pigghiau a pilusia,!. E chist’atra inveci, si putiva si mangiava puru i pedi du tavulu, chi si sta facendu rettangolari.

PEPPE: (Entra dall’esterno si ferma davanti all’ingresso e nervosamente fissa Rosina)

CAMILLA E MARGHERITA: Bongiorno Papà.

ROSINA: Bongiorno patruni! Chi è? Chi vi succidiu! O manch’i cani chi vi pigghiau na paralisa? Mi sembrati u bronzu i riaci.

PEPPE: (incazzato)Senti a tia! Non ti permettiri mi fai puru a spiritusa. Ma chi ti pari chi è cosa tua mi mi pigghi pi fissa a mia! E poi chiddu è modu mi si rispundi o telefonu.

ROSINA: Ma allura non mi criditi! Dopu tant’anni di onoratu serviziu vardati chi ndaiu a sentiri. Va bbeni!! Non mi criditi a mia? Armenu criditinci e vostri figghi. E veru chi sta matina…

PEPPE: (Interrompendola e urlando) ZZitta! E che dritta! mancu si non canusciva e me figghi! A dumanda ncia fazzu ieu. (Rosina si mette con discrezione alle spalle di Peppe) Allura… e veru chi sta matina … vui e  Rosina…… nti sta casa…… vidistivu u sceccu vulari?

CAMILLA: (Mentre Rosina inizia a fare il gesto del no con la mano e Margherita evita di rispondere, Camilla immediatamente risponde) Si, papà u vittimu tutti e tri! e ch’ era rossu. Rosina dissi a verità, non è mbrugghiuna.

PEPPE:   (Con tono realizzato) Vidisti! I me figghi non sunnu testimoni attendibili. Sunnu comu e carbineri, …. nei secoli fedeli….. (rivolto a Rosina) a tia però!

CAMILLA:  (continuando a mangiare) Rosina.. chi.. sbagghiai forsi!

ROSINA: Non ti preoccupari, non succediu nenti. Ma a prossima vota inchittilla megghiu a bucca, cusì eviti mi rispundi subbitu.

MARGHERITA: Va bene io vado a preparami, devo uscire con le mie amiche ( va per uscire e si ferma).

PEPPE: Camilla e tu non voi nisciri cu to soru?

CAMILLA: Si papà. Appena finisciu i mangiari però, sinnò mi pigghia a debulizza e rischiu mi cadu dda nterra.

MARGHERITA: (arrabbiata)Ma papà! Ma è possibili chi non pozzu mai nesciri sula. Con le mie amiche!

PEPPE: Si voi nisciri portiti a to soru, sinnò statti intra. Non vulissi chi pi carchi miraculu Divinu carchi to amica diventassi un tuo mico.

MARGHERITA: Uffa! papà. Sempri a stessa storia. Ormai ndaiu quasi vint’anni, non penzi ch’è ura mi mi trovu nu zitu puru ieu.

CAMILLA: Ah SI !!!!Puru ieu papà! puru ieu vogghiu u zitu.

PEPPE :  (a Margherita) Mi ndavi e piaciri a mia, sinnò ccà intra non trasi. Chi tu si  capaci mi mi porti intra nu mortu i fami senza nu sordu nta sacchetta..

MARGHERITA: Ma papà, basta chi mi voli beni. Ma chi parru a fari cu tia chi non capisci nenti! Tu basta mi parri i sordi e si a postu!(rivolta alla sorella) Camilla moviti, sinnò ti dassu ccà (va in camera)

CAMILLA: Spetta, spetta  nu minutu! Quanta prescia, fammi mi mangiu carcosa! ((Si riempe le tasche e la bocca di biscotti e va in camera) Rosina veni eiutimi, pi robbi!

ROSINA: Ti piaci mi uncchi! E poi non ti trasi nenti! Ti ndeppi e largari tutti i gonni! Dassa mi vegnu (Segue Camilla in camera)

(Suona il campanello)

PEPPE: Avi a essiri Natu! (Va ad aprire) Ntoni! E chi vinisti a fari a me casa?

NTONI: Ciao Peppi!  Ti  pari stranu mi mi vidi ccà dopu tuttu stu tempu, ma turnai ndi stu paisi pirchì vogghiu cercari mi rimediu e me errori. Ti cercu scusa pi tuttu chiddu chi ti combinai vint’anni fa a tia e a me frati Furtunatu! Non ci sunnu paroli mi mi giustificu e si voi mi mi ndi vaiu dimmillu, chi capisciu. Ma non rinesciu mi campu cchiù chu stu pisu nto cori e ti cercu sulu mi mi duni nautra possibilità mi ti dimostru chi cambiai!

PEPPE: Ntoni stai tranquillu, chi dintra i mia avi assai chi ti perdunai! U tempu cancella tuttu! E pi mia e comu si certi cosi non succediru, dunqui amici comu a prima!

NTONI: Peppi, sugnu felici i sti to paroli, ma su sicuru chi me frati non sarà cusì comprensivu. Parrici tu, piffavuri e vidi si è possibili sistemari a situazioni puru cu iddu!

PEPPE: Non ti promettu nenti, pirchì Natu è ndurutu comu e sciecchi, ma viu chi pozzu fari!

NTONI: Vabbonu grazi! Ora vaiu chi ndaiu e sbrigari tanti cosi.

PEPPE: Aspetta chi chiamu a Rosina e ndi pigghiamu u cafè!

NTONI: Grazi u stessu ma è comu si accettai! Ti salutu e fammi sapiri. Ciao (Esce)

PEPPE: Varda tu chi sorpresa! E cu sa spittava sta visita dopu tutti st’anni! (va  a sedersi nel divano)

ROSINA: (Entra ed inizia a sparecchiare) Non c’esti bisognu mancu mi si scutola a tuvagghia! Aundi passa Camilla, non regna mancu na muddica!

(Suona il campanello)

PEPPE: Avi a iessiri Natu! Rosina! vai e iapri!

ROSINA: Si patrone agli ordini!

FORTUNATO: (Entra vestito elegantemente) Bongiornu signorina Rosina, chi piaciri mi vi viu.

ROSINA: (Tra i denti) Grazi!U piaciri e tuttu u vostru. (a Fortunato)Accomodatevi, che sua maestà il patrone di casa vi stava spittandu.

PEPPE: Rosina!!!!(urlando) Era ura mi ti cogghi Natu, avi na matinata chi ti cercu, chi fini facisti.

FORTUNATO: Scusa Peppi, ma ndaviva e fari na cosa importanti, e siccomu a iurnata era chidda giusta, mi cacciai u pinzeru.

PEPPE: Vabbonu, ma ora settiti chi ndavimu e parrari d’affari. Rosina vai e preparindi du belli cafè.

FORTUNATO: Iti signurina Rosina, chi su priparati cu si maniceddi d’oru veni bonu sicuru!

ROSINA:  Grazi pu complimentu, ma d’oru o i chiumbu chisti sunnu. (uscendo senza farsi sentire da i due) Ma cu mu mandau a chistu stamatina. Ora nci priparu na bella purga, cussì fazzu e si leva u viziu.

PEPPE: (rimasti soli)Insomma chi combinasti  stamatina?

FORTUNATO: Caro socio in affari.... Ti ndaiu e dari na notizia bellissima. Me figghia si fici zita! E voi sapiri cu cui?

PEPPE: Si ti faci piaciri, certu!

FORTUNATO: Cu marchisi Vittorio Emanuele di Cufolitu. E stasira c’è a festa di fidanzamentu e pi st’occasioni mazzai, u megghiu viteddu chi nd’aiva. Eccu pirchì stamatina non mi truvasti. Capisci Peppi, diventu nobili, ( cominciando a darsi tante arie) e a nobiltà na duninu i sordi. C’è cu è riccu, comu a tia, e c’è cu è riccu e nobili comu a mia. Comunqui pi mia a nostra amicizia non cambia, anzi si stasira partecipi puru tu a festa, mi fai assai cuntentu.

PEPPE: (cercando di mascherare l’invidia) Auguri Natu! A tia e a to figghia. Ma dimmi na cosa, vistu l’occasioni bbona,  non penzi che ura mi fai paci cu to frati.

FORTUNATO: Peppi, piffavuri no mu nominari mancu! Dopu tuttu chiddu chi mi fici, pi mia non esisti cchiù! E poi, dopu tuttu chiddu chi ti cumbinau puru a tia, comu mi poi diri mi mi fazzu amici cu nu nimali i chiddi!

PEPPE: U sacciu, u sacciu, ndai ragioni, pi comu si comportau e pi gesti chi fici, puru eu pi tant’anni u ti dissi ch’è nu nimali, nu nimali i chiddi senza battisimu. Ma passaru vint’anni e non iettamu cchiu du pedi, anzi si poti diri chi pigghiammu a calata, speriamu cchiù longa possibbili ma sempri calata esti. Chi voi magari mi riva l’ura sua o a nostra e mi ristamu cu stu piccatu?

FORTUNATO: Basta Peppi! Non mi spasciari sta bella iurnata!. Ti dicu na cosa e mi sia chiara na vota pi tutti: “ Pi mia.......Me frati muriu!” (Entra Rosina con il caffè e sente solo le ultime tre parole)

ROSINA: ( ancora lontana dai due) .... Paci all’anima sua....! .U cafè e prontu! (serve il caffè e aspetta la reazione di Fortunatu) Signor Fortunatu vinni bonu u cafè fattu cu sti mani?

FORTUNATO: (sentendo il caffè salato ha l’istinto di sputare tutto, ma per farsi bello con Rosina lo beve tutto mimando a soggetto) Ottimo! Criditimi, ieu nu cafè cusì non mu  mbivia mai.

PEPPE: (essendo il suo caffè con lo zucchero e non con il sale) A Natu, chiddu chi è giustu e giustu.  u cafè  è a specialità i Rosina.

FORTUNATO: (Tra sè) E su cafè è a so specialità mi mmagginu u restu comu u faci.

ROSINA: Si Mi mpegnai mi rinesciu assai bonu! Cussì, non mi vu fazzu sperdiri u me cafè (estasiata ironica). Ca dopu tutti ndi complimenti chi mi facistivu putiva mancari i mia. (rivolta verso il pubblico parlando senza farsi sentire) Eh nimali, si cuntentau mi su mbivi salatu basta mi nci dugnu na stampa i cunfidenza.

(Entrano Margherita e Camilla)

MARGHERITA: Bongiornu Signor Furtunatu. Papà nui niscimu, ndi vidimu cchiù tardu.

CAMILLA: Si si! nescimu. Ciao. (escono di corsa)

ROSINA: (dalla finestra)Margherita, mintitivi u cascu! e stai attenta a quandu parti non mi ccelliri assai! Anzi evita completamenti. Spingiti chi pedi.

FORUNATO: Chi fimmina apprensiva. Ma scusati pirchì ci dicistivu non mi ccellera?

ROSINA: Comu pirchì! Ca si pigghia mi ccellira, cu Camilla ssittata d’arretu si ndi vannu a testa sutta e pedi all’addu.

FORTUNATO: Va beni. ora vaiu. Ciao Peppi, ndi vidimu stasira.

PEPPE:Stai tranquillu chi i me duviri i sacciu fari. Ciau.

FORTUNATO:(rivolto a Rosina) . Aurevoire madame Rosin.

ROSINA:  chi dissi!!!! Arrivederci! Ci mancava puru mi parra ghiegghiru, ora simu a postu. (Rivolta a peppe che è seduto a pensare nervosamente) Scusati patrone, ma comu muriu?

PEPPE: (pensando al vitello) ma comu voi mi mori nu nimali i chiddi, scannatu no!

ROSINA: (Ragionando tra sè) Oh focu meu. Ancora dopu tutti st’anni chi passaru u chiama nimali! Certu chi l’odiu e na brutta bestia. (scioccata continua a fare domande) E scusati Patrone, e cu u scannau?

PEPPE: (risponde senza tanto peso perchè assorto nei suoi ragionamenti )Natu, chi so mani!

ROSINA: Ho Signori, chi hannu a sentiri me ricchi! E dopu vint’anni si ricurdau ora mu scanna!

PEPPE:   O ma certu chi si curiusa! Oggi nci fu l’occasioni e u fici. Non è chi sti cosi si fannu a n’annu o a dui, i cristiani hannu a maturari, poi quandu u mumentu e l’occasioni giusta i chiddi chi capitannu na vota vota supra a 100 milioni..... ZZacchete! ( al zzacchete Rosina ha un sobbalzo) E  u fai cu soddisfazioni e tanta felicità.

ROSINA: (tra sè) Patri, Figghiu e tutti i Santi! E chi è!!! Mmbestialiu nti na bbotta! Ma scusati ma vui siti cuntentu i stu fattu.

PEPPE: Non propriu cuntentu.

ROSINA: (Tra sè)Menu mali, pinzava chi puru u Patruni era niscutu pacciu.

PEPPE: Mi ti dicu a verità Rosina, era vulutu sta furtuna mi mi capita a mia, inveci i du babbasuni i Natu, e quantu arii chi si duna.

ROSINA: (Tra sé)  O malanova! E a chiama furtuna! Comu chiddu mazza a so frati e chistu dici chi l’era vulutu mmazzari iddu!  No, no nisciu pacciu, nisciu pacciu puru iddu.

PEPPE: E mi mi mortifica cchiu ssai e mi mi pigghiu i nvidia, mi invitau puru a festa stasira.

ROSINA: (Tra sè) A festa. Non sulu mazzau a so frati, organizzau puru na festa pi l’occasioni. (rivolto a Peppe) Ma u signor Fortunatu c’ha desi a notizia du scannamentu  a so soru Ciccilla a Francia.

PEPPE: Si magari mintiva puru i manifesti! Nu cristianu sicundu tia non  è patruni mi faci na cosa, chi ci ndavi e circari u permessu a so soru, a so cugnatu, a so frati!

ROSINA: E certu chi era fissa chi ci cercava i permessu giustu giustu a so frati! E chi ci diciva: scusa pozzu procediri o scannamentu?

PEPPE: Brava! a vidi chi quandu voi ragiuni. Ndavi vint’anni chi non si parrunu e tu penzi chi giustu giustu ndi st’occasioni iva mi nci dici carcosa?  E’mortu pi iddu è mortu.

ROSINA: (tra se) Pirchì pi chidd’atri no? Chi tragedia. (a  peppe) Sentiti, si vui vuliti, ieu nu telegramma di condoglianzi ciu fazzu.

PEPPE:   Ma chi dici? E’ mpussibili chi hai a sempri sbantisiari!  U voi capisciri chi sugnu u to patruni e mi nd’hai a purtaru rispettu! Sta matina sdunasti cu carnevali ora cu telegramma! Mah dassa mi m’indivaiu dda intra e mi riposu nu pocu, chi stasira sicuru  Natu mi faci fari tardu. (Esce e va in camera)

ROSINA: No ormai è iutu! Non capisci cchiu nenti. Nesciu pacciu e non capisci mancu mi faci i duvuri e mi l’haiu a vidimi ieu. Tuttu ieu. Sempri ieu.(prende un foglio ed una penna) E comu ci scrivu... non ci pozzu dari tanti spiegazioni sinnò poti pinzari chi erumu d’accordu puru nui cu du DIAVULU chi corna. Ah.. truvai.... semplici semplici.. “Sentite condoglianze per la premitura scomparsa di tuo fratello Ntoni. famiglia Laquaglia Giuseppe e Rosina Cocuzza”. Eccu fattu!  Ora cchiù tardu vaiu a posta, anzi quasi quasi mandu a Camilla quando torna e cussì mi sbrigu prima.

(Entra Margherita)

MARGHERITA: (arrabbiata)Ciao Rosina!

ROSINA: Chi ti succediu chi nd’hai? Hai nu mussu chi ti rriva nterra! E to soru aund’è?

MARGHERITA: Sta chianandu! Rosina non è possibili nisciri cu Camilla. Aiu bisognu di me spazi, da me libertà, capisci haiu vint’anni e idda sulu sidici.

ROSINA: Iiiihhhh! comu partisti pariva chi to soru ndaviva 10  e tu 40. Quattr’anni i differenza non sunnu mancu assai.

MARGHERITA: A st’ età quattr’anni sunnu assai, si campava a bon’anima i me mamma, idda mi capisciva sicuru. Convinci tu a me patri mi mi faci nesciri, almeno una volta alla settimana, sola con le mie amiche, per favore. (inizia a piangere)

ROSINA:Va bbonu..... ma non ciangiri, u sai chi non mi piaci mi ti viu cusì. Vidimu si rinesciu  mi trovu nu modu mu convinciu a da testa dura i to patri, ma non ti prumettu nenti u sai iddu com’è!

MARGHERITA: Grazi Rosina, ti voghiu beni. (l’abbraccia)

ROSINA:Ma to soru comu mai ci menti tantu mi trasi?

CAMILLA: (entra con in mano un pacco grande di patatine sotto un braccio, uno di popcorn sotto l’altro e tra le mani un bel panino che consuma.) Ciao Rosina, immu o supermercatu e non resistia.

ROSINA: Ma è possibbili chi ta fai mangiando in continuazioni. ( Gli prende le patate ed i popcorn ma il panino Camilla non lo molla) Ti fannu mali tutti sti porcherii. Si ti doli a panza non mi chiamari stanotti pirchì non mi iasu.

CAMILLA: Tantu ieu u sacciu chi si ti chiamu tu ti iasi e veni e ti curchi nda me stanza cu mia.

ROSINA: E tu ‘pprofitti veru? Ma.... dicitimi na cosa.... l’appuntamento con le tue miche era o supermercatu?

CAMILLA: Veramenti erumu ieu e Margarita, idda si fermau mi parra cu nu figghiolu chi lavura ddà, ....ci dumandava i prezzi di prodotti...

ROSINA: E iddu ci diciva?

CAMILLA: Si unu pi unu!

ROSINA: (a margherita)Chi garbu! I sapiva tutti a memoria!

CAMILLA: Poi videndu tuttu ddu mangiari, mi pigghiau a fami e mi ccattai carcosa (continua a mangiare il panino disinteressandosi della conversazione).

MARGHERITA: Carcosa, si mangiau menzu supermercatu. CHI FIGURA!!!(urlando).

ROSINA: Senti Margherita, non era necessariu ma datu chi nci dumandasti tutti ddi prezzi, non è chi pircasu nci dumandasti puru comu si chiama?

MARGHERITA: (rispondendo immediatamenete)Marco! Si chiama Marco Bellavista! E che bello..... aahhh!

ROSINA: Bonu vidi non mi ti cachi. E senti e sempri cusì, pircasu, non è chi nci dumandasti quantu anni d’avi?

MARGHERITA: (rispondendo immediatamenete)Vintidui! Du anni cchiù i mia! U compleannu u faci u chindici Agostu, comu a Napoleone Bonaparte!

ROSINA: Veramenti ieu a stu Napulitanu no è u canuscu, poi si ndeppi na bona parti su fatti soi. Oh Margherita, ma non è chi pircasu tutti ddi discursi supra a libertà, chi voi nesciri sula, chi ndai vintanni e via dicendu..... erunu pirchì ti piaci Marcu?

MARGHERITA: A tia non ti vogghiu mucciari nenti. Si, Rosina mi namurai i Marcu.

ROSINA: Eccu ddocu! Vidi non mi si ndaccorgi to soru, u sai comu è fatta e si pigghia mi nci cunta carnosa a to patri, finisci a schifiu. Pirchì a prima cosa chi faci to patri e chidda mi controlla a posizione economica da famigghia i Marcu e si u portafogghiu non l’hannu chinu comu dici iddu, ti chiudi nda to stanza e ietta a chiavi. E si poi veni a sapiri chi ieu sapiva carcosa, stavota mi caccia piddaveru.

MARGHERITA: No staiu attenta. Grazi Rosina, ti vogghiu bbeni (abbraccia Rosina).

CAMILLA: Puru ieu ti vogghiu beni. ((corre ei abbraccia tutte e due, facendoli cadere sul divano)                                   (Suona il campanello)

CAMILLA: (va ad aprire) Trasi! Rosina, Margarita. Vinni du figghiolu du supermercatu.

ROSINA E MARGHERITA: (Si guardano sorprese) Marcu!

MARCO: (Entra con la divisa da lavoro cappellino in testa ed una busta della spesa) E permesso! Buongiorno! Signorina vi siete dimenticata questa busta e mi sono permesso di portarvela.

MARGHERITA: (Rimane per tutto il tempo folgorata da Marco, non dirà niente ed ogni tanto sospirerà, mimando il suo stato d’animo)

ROSINA: (Rimanendu sbalordita) E brava a Margarita!!!! E’ peddi e ossa ma a vista l’havi bona. (Ricomponendosi)!!! E scusati i quant’è chi faciti serviziu a domiciliu?

MARCO: Da poco signora.

ROSINA: Vidimu chi si sperdiu sta ntronata? (Apre) Una scatola di Ferrero rochè, poi.... una scatola di mon cherì, ..... ancora ..... potivunu mancari i baci perugina, e chistu? Nu cori grandi i cioccolata. (rivolta a Margherita) Oh Margherita si continui mi vai tu mi fai a spisa, ndi sta casa ndi veni a tutti a diabeti. (Notando che i due si guardano sospirando mentre Camilla è interessata alla cioccolata) Vardili chi ssu beddi!!!! Senti ma ora consegnati tuttu chiddu chi unu ordina?

MARCO:Certo signora. Voi ordinate che io porto.

ROSINA:Non aviva dubbi! chi tu portavi. Allura sai chi fai? Vai e portimi du belli manichi i scupa novi.

MARGHERITA:Ma Rosina, si ndavimu quattru novi novi. Chi voi natri dui?

ROSINA: E chi si to patri scopri chiddu chi stati cumbinandu tutti i dui, chiddi chi ndavi nda intra bastunu sulu mi vi rumpi nda schina a vui e chiddu chi mi dispiaci cchiù ssai e chi unu i chiddi mu rumpi puru a mia. Via Via! Ora vatindi, veloci iamu, prima mi vi senti e mi riva cca intra. Anzi fai u lavuru completu. Vai a posta e fammi stu telegramma. cca c’è u bigliettu e ca i sordi. U restu tenettillu pu disturbu.

MARCO: Va bene sarete servita.Arrivederci.

ROSINA: Arrivederci!

MARGHERITA:(sensuale)Arrivederci

MARCO:(sensuale)Arrivederci. (esce)

ROSINA: Ahhh vidimu samu a muriri dicendu arrivederci!

CAMILLA: (Con la cioccolata in mano) Ciao Marcu..... Che bravu, si mi porta sempri ciucculati sai chi fazzu Rosina: Mi fazzu zita cu iddu!

ROSINA: E no figghia! Megghiu mi dassi perdiri si no!! finisci peggiu i biutifulli.

CAMILLA: E chi vo diri chi non capiscia?

ROSINA: Megghiu, sai ogni tantu dicu cosi senza sensu.

(Entra Peppe)

PEPPE: (Notando la borsa della spesa) Chi ficimu acquisti? Mi rilassu nu pocu e ccà subitu ndi damu alla pazza gioia.

ROSINA: E quantu a livati o longu, pi na stampa i ciucculata.

PEPPE: Na stampa. Ma u voi capisciri chi sti cosi nci fannu mali e figghioli. Varda a Camilla quantu si fici. Si na teni nu pocu a frenu. Aund’è chi ndaiu a fari e largari i porti chi non passa cchiù.

ROSINA: Ndi sti fissarii faciti u drasticu. Poi i cosi seri i pigghiati a filosofia e pari chi non succidiu nenti.

CAMILLA: Papà vinni Marcu e purtau a spisa.

PEPPE: (Rivolto verso Rosina)E cu catinazzu esti Marcu?

ROSINA: Comu cu esti! Nu dipendenti du supermercatu. Ora fannu puru a consegna a domiciliu. Non è chi unu ndavi e profittari.... ma si capita carchi vota chi unu si sperdi mi ccatta carcosa, ci telefuna e ta portunu finu a casa.

PEPPE: E i quandu fannu stu serviziu?

MARGHERITA: (Con fare sognante) I quandu canusciu a mia.

ROSINA: (dandogli un colpo in testa) Statti zzitta cretina. Voi mi ndi sala a tutti i dui. No.... vuliva diri i quandu na so amica canusciu sta novità e cià cuntau.

PEPPE: Va bene pi sta vota. Si non mi sbagliu i dipendenti sunnu tutti patri i famigghia, insomma  genti seria.

CAMILLA: Chistu e novu papà. poti aviri si e nò l’età i Margarita. e che bellu papà!

ROSINA: Camilla Teh! vai nta cucina e fatti nu paninu ca ciucculata (la spinge per uscire accompagnandola sino al corridoio), cusì e capaci chi a finisci mi parri assai. (Camilla esce)

PEPPE: Rosina! Chi esti sta storia. Ti dissi chi ndi sta casa si ndavi e fari chiddu chi dicu ieu. Sinnò chidda esti a porta.

ROSINA: Puru a sparti  chi non sacciu chiddu chi mi vi fazzu mi vi ncuntentu mi trattati i sta manera. Ieu chi sapiva chi erunu assuntu a chistu novu. Appena u vitti ristai nde me robbi. Stati sicuru chi non veni chiù. (Rivolta a Margherita) Vatindi da intra, ntronata di bumbi, natru pocu era succidutu u quarantottu!

MARGHERITA: Vaiu nda me stanza e mi leggiu u libru novu chi cattai “Tempesta d’amore”.

ROSINA: (tra Se) Si!!!Tempesta ormonali!!!!

PEPPE: Vaiu ndo me studiu e sbrigu carchi carta, si veni carcunu mi mi cerca, chiamami. (esce)

ROSINA: Stati tranquillu! Signor patrone!

(suona il campanello)

ROSINA: Vidimu cu esti. ( inizia ad indietreggiare terrorizzata) Nto…… nto……. Ntoni!( inizia a parlare sconfusionato) Co…. Co… comu….. è po… po… possibili!..... tu……. To frati!........ zzacchetè!........ non poti essiri!...... mi sentu mali

NTONI:   Rosina Chi ti succidiu? E vabbonu chi ndavi vintanni chi non ndi vidimu, ma carmiti! E chi vidisti nu fantasma?

ROSINA: Nu fantasma! Ce…. Ce… certu! Non poti essiri diversamenti. Vui siti mortu! Mortu!  

NTONI: Puru tu!.... Pozzu capisciri me frati! Chi ancora dopu tuttu stu tempu non canusci pirdunu, ma chi puru tu eri daccordu cu  iddu,  non mu spittava!

ROSINA: Non diciti fisserii! Ieu non cintru nenti cu du pacciu i vostru frati! Pigghiativilla sulu cu iddu! Chi vuliti i mia! Sbagghiastivu casa! Vostru frati abita cchiù vanti, i maluspiriti ne vulimu ccà!

NTONI: E’ torna! Non vi faciva cusì risintuta! Comunqui vuliva sapiri si c’esti Peppi! E si ncuntrau a me frati!

ROSINA: A vostru frati u ncuntrau sta matina ndi sta casa!

NTONI: E sapiti si ci parrau i mia! Si ci sunnu spiranzi mi mi pirduna!

ROSINA:Ma certu chi siti curiusu! Dopu tuttu chiddu chi succidiu, pinzati ancora mi vi pirduna iddu! Simmai avi ed essiri o cuntrariu!

NTONI: Ma dassati stari. Ora ndi taccamu a sti fisserii si l’haiu e pirdunari ieu o iddu! L’importanti e chi risolvimu a questioni na vota pi tutti!

ROSINA: Pi chistui ci penzau iddu! E sicuru a risolviu pi sempri!

NTONI: E Peppi chi dissi i stu fattu! Fu daccordu puru iddu? C’è carchi speranza mi nci mentimu na petra i supra a sta questioni!

ROSINA: si c’esti carcunu chi ndavi bisognu i na petra, chiddu siti propriu vui! I marmu però! Ma comunqui, comu dicistivu prima…   non ndi taccamu e fisserii, chisti sunnu  dett’agghi!... cipuddi!

NTONI: Scusati ma non vi statiu cchiù seguendu! Chi cintrunu i cipuddi?

ROSINA: Certu chi siti propriu nguranti! Senza offesa pi l’animi ndu purgatoriu! Ma vui a grammammita a canusciti? Mi spiegau Margherita chi i dett’agghi sunnu cosi i pocu cuntu, fisserii, questioneddi.  Ma siccomu ndi stu casu a cosa  è assai seria, non putiva assari l’agghi suli, non era giustu!  e ci giungia i cipuddi! 

NTONI: Ancora non capisciu! Ma comunque facitimi na cortesia, dicitinci a Peppi chi passai. E chi si pozzu vegniu cchiu tardu!

ROSINA:E chi viniti a fari! Chi vi sperdistivu a pipa! Si ci vuliti parrai facitulu ndo sonnu cusì non disturbati a nuddu! Chiuttostu, pirchì non mi dati cinchu numera mi mi iocu!  Armenu sta vinuta sirviu a carcosa!

(suona il campanello)

ROSINA: Pinzati e numera chi vaiu e iapru! Vidimu cu esti. Signor Fortunatu, trasiti prestu!  Vidistivu cu c’esti? Ora su fatti Vostri! Cu faci mali mi su cianci!

FORTUNATO: (fa finta che non esiste) No! Cu cesti’ ieu non viu a nuddu ca intra!

ROSINA: Comu no viditi! E ccà davanti a vui! Vostru frati Ntoni.

NTONI: Ciau Furtunatu.

ROSINA: Vi salutau, non ci rispunditi?

FORTUNATO: Ieu cu cui considiru mortu, non parru! Pi mia ndi sta stanza ci simu sulu ieu e vui.

ROSINA: O Vergini Maria! Ma vo vidiri chi u viu sulu ieu! Chi ndaiu potiri magici comu a chidda a nira i ghosti!

NTONI: Capiscia a sunata! Vi salutu! (Esce)

ROSINA: (Dopo che Ntoni esce si ricorda dei numeri)  Spittati i numira!... i numira! Botta di citu si ndi iu! (Rivolta a Nato ed arrabbiata) Chi vuliti signor Fortunatu? 

FORTUNATO: ( Facendo tutto il sensuale) Quali signori.  Chiamami Natu, e mpussibili chi dopo tuttu chiddu chi fazzu, tu ancora non capiscisti nenti?

ROSINA: No!!! Ieu non capiscia nenti,  non vitti nenti e non sintia nenti!

FORTUNATO: Comu non capiscisti nenti! Non vidi chi staiu niscendu pacciu?

ROSINA: Veramenti, viu chi già niscistu pacciu!

FORTUNATO: E’ veru! Allura ti ndaccurgisti! Sugnu pacciu! pacciu! E a curpa, è a tua!

ROSINA: Non cuminciati mi mi iettati a furia a mia, pirchì ieu chi vostri azioni non c’intru nenti! (Tra sé) E varda che beddu! Senza mi mangiu e mi mbivu mi voli fari ttaccari puru a mia!

FORTUNATO: (rincalzando la dose) No Rosina, ti sbaghi! Ieu i quandu mi iasu a quandu mi curcu, tuttu chiddu chi fazzu, u fazzu pirchì si tu chi  mi duni  u stimulu.

ROSINA:Ma non diciti fisserii! E poi si ndaviti bisognu du stimulu, sapiti chi aviti a fari?

FORTUNATO: Si !Dimmi Rosina, dimmi chi aiu a fari!

ROSINA: Pigghiativi na purga! E dassati ca santa paci a mia!! Chi sugnu na persona onesta. (va in cucina e nello stesso tempo entra Peppe)

PEPPE: Ciau Natu, comu mai turnasti?

FORTUNATO: Ciau Peppi, vinni mi ti cercu nu favuri. Consideratu chi sta sira trasu a fari parti da nobiltà (rimarcando nobiltà), tuttu avi a essiri perfettu. E datu chi aiu a sbrigari un saccu i cosi, non è chi vinivi mi mi iuti mi squartariamu u viteddu, cusì mi sbrigu prima!

PEPPE: Va bonu Natu! Dammi u tempu mi m’organizzu e vegnu ndi tia!

FORTUNATO: Grazi Peppi! A nostra amicizia e na cosa randi, e chistu eu non mu sperdu mancu ora chi diventu nobili!( facendo pesare la cosa) (esce)

(Entra Rosina)

ROSINA: (ragionando da sola ad alta voce) Era ura mi si ndi vai! E che beddu! Iddu cumbina i tragedi e mi voli ziccari ndo menzu a mia! Ci mancava sulu mi viu e morti e ora simu appostu!

PEPPE: (ragionando ad alta voce, mentre Rosina fingendo di sistemare segue il ragionamento)) Cchiù ci penzu e cchiù si rotoliunu i budedda. Fino a oggi e veru ficimu sempri ottimi affari aniti, però si iddu guadagnava 90 ieu guadagnava 100. D’altrondi a vita è cusì:i cchiù dritti sunnu sempri avanti. Ma ora cu st’occasioni chi ndeppi mi fregau. Unu non basta mi guadagna i cchiù o mi apri nuovi ditti, pirchì i mei restunu impresi i riccu, inveci chidda i Natu resta una,  ma diventa n’ impresa  nobili.

ROSINA: (parlando con il pubblico) Oh Gesù, Giuseppi e Maria, ora l’omicidiu diventau n’impresa nobili! No no nisciu pacciu puru iddu.

PEPPE: (continuando nel suo discorso) E comu sa vanta! ….C’è na sula cosa i fari, ndaiu e circari l’occasioni giusta puru ieu cusì puru i mei diventunu impresi nobili e Natu mori i mvidia!

ROSINA: Oh Vergini potentissima, illumina u ciriveddu i stu pacciu. Chi voli diventari nu serrakiller!

PEPPE: Rosina, preparimi nu cafè.

ROSINA: Ma patrone, vistu cu cafè vu pigghiastuvu prima cu Signor Furtunatu, non esti megghiu na bella tazza i Camumilla.

PEPPE: Ma quandu mai pigghiai a camumilla. Fammi u cafè!

NATA: U cafè non vu fazzu, pirchì troppi vi fannu mali e rischiati carchi effettu cu l’ali.

PEPPE: Certu ca gnuranza e brutta. Collaterali si dici e poi a mia non mi ndi frega. ti dissi mi mi fai u cafè!

ROSINA: Poi diventati nervusu e faciti carchi fisseria. Non vu fazzu e basta!

PEPPE: Rosina! ma chi modi sunnu chisti. A cunfidenza è na brutta cosa. Si non vai subitu mi prepari u cafè na fisseria a cumbinu ccà! E a cumbinu dancoddu a tia! (si alza come per avvicinarsi a Rosina con aria di sfida)

ROSINA: (Terrorizzata) Vaiu subitu! Ma stati carmu! sittativi chi rivu subitu cu nu bellu cafè!(esce)

PEPPE: Ma chi nci pigghiau a chista urtimamenti! E veru ch’è nu pocu pittegula, confusionaria, ma pi cucinari e sistemari a casa non aviva chiddu chi mi nci dicu. Ora scemiau tutta. Nci cerchi na  cosa e non ta voli purtari, poi  ordina o supermercatu tutta dda ciucculata, sapendo chi Margherita è allergica cusì a fini sa mangia tutta Camilla, cu rischiu mi si senti mali. Idda, profitta pirchì sapi chi na pozzu cacciari, daltrondi, i quandu muriu a bonanima i me mugghieri, i me figghi ndeppiru sulu a idda e a considerunu na sicunda mamma. Dassa mi nci dugnu pocu confidenza e mi nci ricordu sempri chi ccà u patruni sugnu ieu! Accussì resta nu pocu o soi. Comunqui turnandu o discursu da nobiltà non mi pozzu fari fregari i Natu. Margherita è i l’età giusta mi si trova nu zitu. Mu dissi puru idda, e allura prima mi mi porta intra carchi mortu i fami, ora nci trovu nu bellu zitu nobili e cusì puru a famiglia Laquaglia trasi nda nobiltà. Si Natu truvau a nu marchisi, ieu pi Margherita haiu e truvari almenu a nu conti! Anzi un contazzu i serie A. ( si toglie la giacca e si gira le maniche della camicia)

ROSINA: U cafè e prontu! ( peppe inizia a bere)Vu fici nu pocu lentu non mi vi faci mali.

PEPPE:(appena lo assaggia lo sputa) E chi porcheria esti! acqua lorda!

ROSINA: U Maria siti sempri u solitu esageratu!

PEPPE: Basta Rosina! Non ti supportu cchiù! Assa mi vaiu. (va in cucina)

ROSINA: Focu meu non si poti cchiu curreggiri ( rientra peppe con un coltello grande) (

     Rosina appena vede il coltello si accascia terrorizzata sulla sedia)

PEPPE: (Gli va incontro convinto che stia male) Chi ndai Rosina! Chi succidiu!

ROSINA: (appena lo vede avvicinare inizia a scappare intorno al tavolo) No fazzu cchiù longu! Vu giuru, no fazzu cchiù! Risparmiatimi!

PEPPE: (non capendo il comportamento corre dietro Rosina per aiutarla) Rosina chi succidiu! Chi ti pigghiau! (Rosina scappa via) Sicundu mia  Rosina eppi e pigghiari nu bellu saurimentu nervosu. Dassa mi vaiu  chi Natu mi spetta. (esce)

                 (entrano Camilla con la cioccolata a forma di cuore  e Margherita va a sedersi nel divano e pensa a Marco)

CAMILLA:Margarita, senti na cosa, ma stu cori i cioccolata u ccattasti tu?

MARGHERITA: No! E nu rialu i Marcu.

CAMILLA:  Margarita, dimmi nautra cosa, ma ha tia a ciucculata ti piaci?

MARGHERITA: U sai chi sugnu allergica e na pozzu mangiari.

CAMILLA: eehh...ehhh, Allura a ciucculata è pi mia!

MARGHERITA: E tutta pi tia, unchiattilla!

CAMILLA:  Ehhh,...... ehhhhh! Sicundu mia Marcu mi mandau a ciucculata pirchì ci piaciu. Ehh... , ehhhhh. Margarita ehhh, u sai chi fazzu?

MARGHERITA: No! e no vogghiu sapiri!

CAMILLA: E dai..... u sacciu chi si curiusa Margarita.

MARGHERITA: capiscia! dimmillu cusì a finimu prestu.

CAMILLA: Ehhh.... ehhhh.... Mi fazzu zita cu Marcu, cusì mi porta sempri a ciucculata.

MARGHERITA: (risoluta) Marcu e zitu! E ci voli assai beni a so zita, spinzeriti. aahhh!

CAMILLA: Non è veru brugghiuna! (inizia a piangere)

MARGHERITA: (dispiaciuta perchè Camilla piange) Ti fici nu scherzu. Non è zitu. stai tranquilla. ma ora non ciangiri cchiù.

CAMILLA: Mi facisti nu scherzu! ( comincia a ridere e gli da un colpetto sulla spalla a Margherita facendola cadere)

(entra Rosina)

ROSINA: (ancora spaventata dando le spalle a Camilla) E quantu bruttu era du cafè!

CAMILLA: (avvicinandosi senza farsi sentire) Ciao Rosina!

ROSINA: (Grida spaventata) Oh Camilla e chi mi vo fari viniri n’infartu!

CAMILLA: Rosina, u sai chi mi fici zita?

ROSINA: Mi schiantu chi sta currendu carchi epidemia di zitiamentu!

CAMILLA: E tu u canusci.

ROSINA: Ehhhh!!!! E non mi dici cu è?

CAMILLA: Marcu!

ROSINA: Marcu, cui? Chiddu du supermercatu!

CAMILLA: Si! propriu iddu.

ROSINA: A no!ccà c’è carcosa chi non mi quadra. (Rivolta a Margherita) Ma non è percasu Marcu sta circandu mi faci u cretinu cu troppi fimmini du vicinatu! Pirchì si sulu sacciu chi cerca mi pigghia in giru a dui figghioli “du me riuni”, cu nu corpu i bastuni nta testa u ndrizzu ieu!

MARGHERITA: Ma no Rosina! E che Camilla si sta facendu nu cartoni animatu nta so testa, sulu pirchì ieu su allergica a ciucculata, pinzau chi Marcu cia purtau a idda, pirchì a voli pi zita.

ROSINA: Ma Camilla bella non funziona cusì. Allura sicundu u to ragiunamentu vistu ca ciucculata a mangiu puru ieu, Marcu voli puru a mia pi zita?

CAMILLA: Rosina, no è chi mi vo pigghiari u zitu! Sinnò ndi sciarriamu!

ROSINA: (ridendo assieme a Margherita) Sta tranquilla Camilla chi non tu pigghiu! Anzi sai chi facimu, ora cu tutta sta ciucculata iamu e priparamu nu bellu durci camina.

CAMILLA: Si Rosina. Ti iutu ieu. Cusì mi mparu e quandu ndaiu vogghia i durci mu fazzu senza mi ti disturbu.

MARGHERITA: Allura d’ora in avanti in cucina furnamu notti e iornu (mima con la mano di mettere il dolce in bocca) UUPPP!!!

ROSINA:Margherita sai chi fai. Mentri ieu e Camilla priparamu tuttu l’occorrenti, vai o supermercatu e ccatta a farina e u levitu. (facendogli capire che gli ha dato la scusa per vedere Marco da sola)

MARGHERITA: (senza farselo ripetere due volte) Si, curru! (esce)

CAMILLA: Ma veramenti ieu…. (facendo capire di essere nel dubbio di restare a casa o uscire con Margherita)

ROSINA: E mi voi dassari sula! Non mi voi cchiù beni!

CAMILLA: Si certu ti  vogghiu beni Rosina…. Iaumu e cucinamu! ( La prende per meno ed inizia a tirarla in cucina) (escono)

(Entra Peppe con il coltello sporco di sangue)

PEPPE: Fici bonu mi vaiu nti Natu. E cu si spittava na fortuna i chista. Varda tu chi distino mi ncuntru u conti Marcantoniu Cipolla, chi sbagghiau l’orariu da festa e si presentau prima. A poi scoprici ti… scopri… è in cerca di una giovane, seria di buona famigghia, mi si marita. E cu megghiu i Margherita? Nuddu! Stasira a portu cu mia a festa e cu na scusa nciù presentu. Si a furtuna mi iuta me figghia diventa contessa e ieu di conseguenza nobili.( nobili lo dice con tono appagato)

(Entra Rosina e nota il coltello sporco di sangue)

ROSINA: Oh Focu meu, non ci pozzu cridiri! Ma chi cumbinatuvu,  chi vi succidiu?

PEPPE: Chi mi succidiu! A stessa furtuna i Natu! Anzi megghiu!

ROSINA:  ( Disperata)Ma quali fortuna! Na tragedia! Guai rossi! E comu nciù dicimu e figghioli!

PEPPE: Rosina, pi favuri non ci diri nenti. Sta sira a Margherita ma portu cu mia a festa, e vidimu comu  pigghia a novità,  sa pigghia bona nci parru ieu e nciu dicu. Sinnò rimandamu a dumani.

ROSINA: Ma Margherita avi sulu vint’anni. Sintiti a mia, ancora è prestu mi sapi certi cosi

PEPPE:  Avi figghioli chi a vint’anni sunnu mammi i famigghia. E chi avimu e spittari ancora! E poi ti pari chi su i tempi toi, ormai sti figghioli d’oggi hannu tutti l’occhi perti e sannu benissimu chi rriva u mumentu nta vita, chi bisogna affrontari situazioni randi, chi prima  pari chi  stravolgiunu l’esistenza, ma subbitu dopu ti rendunu felici.

ROSINA:  Parrati pi vui! Ma vardati stu fenominu i piazza! Sapiri sti novità non ha tutti i rendi felici.

PEPPE: Ma sta zitta tu chi vo’ capisciri, chi non pruvasti mai sti cosi. Infatti si ancora signorina. Ma si riva l’occasioni puru pi tia, magari assiemi a Natu, vidi comu dici. “Avivi ragiuni Peppi, sunnu cosi chi ti cambiunu a vita ma ta rendunu felici”

ROSINA:  Ma chi mi stati ncugghiandu! Ieu certi cosi ne fici mai e non rubati giustu vui o Natu o mi mi faciti fari!

PEPPE:  No Rosina, statti tranquilla chi ieu non haiu nudda intenzioni mi ti fazzu fari propriu nenti! Natu, magari carchi pinzeru u misi.

ROSINA: E mu su caccia subitu! Pirchì sa viu curta e mala cavata, ci iettu na botta i bastuni nta testa  chi nci fazzu turnari i sintimenti sii pirdiu.

(Entra Margherita con la busta della spesa)

MARGHERITA: Ciao Papà, ciao Rosina , cattai tuttu.

ROSINA: Dammilli ccà,  vidi chi to patri ti ndavi e parrari.

MARGHERITA: ( senza farsi sentire da Peppe) Ci dicisti carcosa?

ROSINA: No! chu stu discursu non cintru propriu nenti! (Esce e va in cucina)

MARGHERITA: Papà dimmi chi succidiu?

PEPPE: Margherita, U sai chi Melina a figghia i Natu, si fici zita?

MARGHERITA: Si papà. E ndavi n’annu menu i mia! Su cosi naturali pi tutti, sulu pi mia ti fai nu saccu i problemi.

PEPPE: E pirchì figghia? Tu chi ndai menu i Melina! A vint’anni è ura puru pi tia mi ti trovi nu zitu e mi ti sistemi.

MARGHERITA:  Finalmenti papà! Non sai quantu desiderava mi ti sentu fari stu discursu.

PEPPE: Comunqui sta sira è giustu mi veni puru tu a festa i fidanzamentu i Melina. Vai pripariti chi esti quasi ura. Mentiti u megghiu vistitu chi hai. Sta sira vogghiu mi si a chiù bella i tutti.

MARGHERITA: Non è chi voi mi mi pigghiunu in giru dicendu: “E cu rivau a principessa?”

PEPPE: No figghia, ca quali principessa!  Mi basta chi dinnu “ a contessa Laquaglia!”

(Si sente un forte starnuto proveniente dalla cucina)      (Entra Camilla ridendo)

CAMILLA: Ehh! Ehh! Fici nu starnutu! Ehh, Ehhh!

PEPPE: Su cosi naturali Camilla, chi c’è i ridiri?

(Entra Rosina tutta piena di farina in viso e sui vestiti)

MARGHERITA: Rosina chi succidiu?

ROSINA: To soru, non mi si lorda a manu, pinzau megghiu mi starnutisci a deci centimitri i  mia mentri iettandu farina intra a scodella ma mpastu!

PEPPE: Rosina!  (URLANDO)

ROSINA: Non continuati pirchì a sacciu a memoria: “Rosina, a curpa e sempri a tua”

PEPPE: (Avvicinandosi verso Rosina per rimproverarla mentre Rosina si allontana i due iniziano a girare , senza correre, intorno al tavolo) Rosina!”

ROSINA: In questa casa comando io!

PEPPE: Rosina!

ROSINA: E devi fare quello che ti dico io!

PEPPE: Rosina!

ROSINA: Ti stai pigghiandu troppu i cunfidenza! ( continuano a braccio)

PEPPE: Rosina!

ROSINA: Lampu mi ti leva!!!!

FINE PRIMO ATTO

 

 

  

II ATTO

ROSINA: (Entra in scena ed inizia i lavori domestici) E cchi succidiu ccà u terremotu! ieri sira prima mi curcu era dassatu tuttu in ordini e varda sta matina chi dassaru. Tantu ccà c’è a serba chi cogghi tuttu, lava, stira, sistema, pulizza. E no! cusì non si poti iri avanti. Iddi si ndi vannu e festini......... a propositu i festini! cusapi chi ndeppi e sentiri e vidiri nda povira figghiola. U patruni sta vota sbagghiau! Nda testa i sceccu nte soi paccii non aviva e ziccari puru a Margherita.  (Suona il campanello) O focu ddumatu! Ncuminciammu i prima matina e cu poti essiri a st’ura! Speriamu non m’esti  Fortunatu pirchì non haiu propriu vogghia mancu mu sentu sta matina, (va ad aprire) Trasiti signura Ciccilla. Condoglianzi pi vostru frati.

CICCILLA: ( vestita a lutto stretto) E camu e fari, a vita e fatta i sofferenzi. Prima me maritu e ora me frati. Poverettu! Sulu era, schettu e senza figghi, e cu l’unicu frati chi nd’aviva ccà, non si parrava vint’anni. Maliditti i sordi! A genti si scanna pi l’interessi!

ROSINA:  Dicisti giustu. Pi l’interessi puru du frati si scannunu! Aundi rivammu.

CICCILLA: Non si degnau mancu mi mi dici da disgrazia.

ROSINA: (Tra sè) E chi era fissa chi mintiva i manifesti!

CICCILLA: Appena ricivia u telegramma partia. E staiu rivandu ora. Datu ch’era i strada, pinzai mi passu prima i ccà mi vi ringraziu , ora vaiu nti Natu e viu su convinciu mu pirduna.

ROSINA: Ormai è troppu tardu! Chiddu che fattu e fattu!

CICCILLA: Ma almenu davanti a morti i nu frati, bisogna circari u pirdunu.

ROSINA: Si prima u mazza e poi u pirduna!

CICCILLA: Nda ragiuni! L’indifferenza mazza chiù i nu cuteddu.

ROSINA: Ma!!!Veramenti non è chi sugnu tantu cunvinta, ma su diciti vui.....

(Entra Peppe)

PEPPE: Oh, bongiornu Signura Ciccilla. E quandu rivastuvu?

CICCILLA: Rivai a stu minutu.

PEPPE: Vinistuvu ndi vostru frati?

CICCILLA: E si! Appena u seppi partia.

PEPPE: Capisciu. D’altrondi na notizia i chista......

CICCILLA: Eh si!Peppi!!! Putiva mi staiu a Francia. Pigghiai u primu trenu e partia. Vabbonu, permettiti ieu vaiu nti Natu.

PEPPE: Iti, arrivederci.

ROSINA: Ciau Ciccilla, ndi vidimu chiù tardu.

CICCILLA: Si ndi vidimu dopu. (esce)

PEPPE: Rosina, facisti u cafè?

ROSINA: (Risentita) Vaiu e vu pigghiu! (esce)

PEPPE:Ma varda chi modu sgalupatu mi mi rispundi. (ragionando da solo va a sedersi in poltrona) A facci i Ciccilla. Mancu ndeppi a notizia chi a so famigghia diventa nobili chi pigghiau u primu trenu e partiu pi ccà. Però a morti i so maritu a mara a mmazzau... ancora dopu deci anni nci teni u luttu, mah! e si vidi chi nci vuliva beni e u rispittava assai!

ROSINA: Uh cafè è prontu! (sempre con tono sgarbato e lo appoggia sul tavolo)

PEPPE: Rosina, ieu sugnu ccà! U cafè mi l’hai e purtari ccà!

ROSINA: E chi vi siccaru i gambi! (Tra sè) Nc’aviviva siccari puru a lingua! (Prende il caffè e lo porta sul tavolino)Vuliti puru mu vu maniu e magari puru mi vu mbivu, accusì non vi cunsumati propriu!

PEPPE: Rosina! Cerca mi rispundi per beni. sinnò......

ROSINA: (finendo la frase) Ti cacciu! Si SI u sacciu!!!

PEPPE: Brava! Quandu voi i cosi ti ricordi. Senti na cosa, Margherita si iasau?

ROSINA: Si esti nta cucina chi sta facendu colazioni.

PEPPE: Senti Rosina, ti vuliva dumandari nu fattu!!!

ROSINA: Sintimu!!!

PEPPE: Ma tu na vidi nu pocu strana a Margherita.

ROSINA: In chi sensu?

PEPPE: Non ti dissi si ieri canusciu a carcunu chi nci piaci e chi penza mi si faci zita?

ROSINA: Ma pirchì vui sapistivu carchi cosa?

PEPPE: Su sapiva non ti dumandava a tia. Bestia! Ma siccomu i vitti chi parravunu, pinzai chi armenu cu tia si cunfidau. Capisci, prima mi organizzu a festa i fidanzamentu l’haiu è sapiri si me figghia si voli fari zita, non pozzu certu fari mali figuri chi genti!

ROSINA: Mah..... veramenti... ora chi ci penzu..... mi pari chi mi dissi carcosa....

PEPPE: Eh iamu moviti, cuntimi!

ROSINA: Mi dissi chi ieri canusciu na pirsona speciali.....

PEPPE: (tra sè) Si! Pi forza iddu  è… u conti!!!.

ROSINA: E chi penza, anzi no, esti convinta chi  è l’omu giustu pi idda.

PEPPE: (Estasiato)Oh Rosina, chi cosi belli sentunu i me ricchi. Finalmenti i cosi vannu comu dicu ieu. Rosina! Dinci a Margherita  mi nci dici chi ci vogghiu parrari mi rendimu ufficiali u fidanzamentu..

ROSINA: E quantu curriti, e chi prescia aviti. Dassati mi si frequentunu nu pocu e poi si vedrà.

PEPPE: Ma chi sensu ndavi mi spettamu, si si piacinu. Prima u facimu e megghiu è! Comunqui ora nesciu e  su ncuntru, u mbitu  mi veni mi si pigghia nu cafè ccà ndi nui, cusì cu stà scusa parramu a quattrocchi da festa pu fidanzamentu. Ma dinci Margherita, chi si u vidi o u senti idda, mu nciù dici mi passa i ccà! (Esce canticchiando la frase) Viva, viva a nobiltà!

ROSINA: Mah! E chi nci succidiu, sicundu mia eppi a mbiviri assai ieri sira e ancora non nci passau a sbornia!!!. I chi era gelusu fracitu i so figghia chi non nci faciva nesciri mancu u mussu fora, i chi non vidi l’ura ma faci zita ufficialmenti. E comu mai non dissi nenti pi sordi. Dassa mi nciu dicu a Margherita.. va!! Prima mi mi sperdu!!!!. (Si affaccia dalla porta verso la cucina) Margherita veni ccà! prestu!

MARGHERITA: Chi succidiu Rosina!

ROSINA: Settiti chi ndi ndaiu e diri na cosa importanti!

MARGHERITA: Chi succidiu! Si senti mali me patri?

ROSINA: Ora chi ci penzu, tantu bonu non s’avi e sintiri, però pi tia è megghiu cusì!

MARGHERITA: Ma chi vo diri spieghiti!

ROSINA: Vidi chi to chi to patri sapi tuttu i tia e i Marcu!

MARGHERITA: E cu nciu dissi?

ROSINA: Ieu!

MARGHERITA: (disperandosi) I tia non mu spittava Rosina! Mi tradisti! Ora mi chiudi intra e ietta a chiavi.

ROSINA: Carmiti, chi inveci  è cuntentu.

MARGHERITA: (Di colpo non si dispera più) Chi dicisti?

ROSINA: Chi to patri è cuntentu si ti fai zita! Anzi mi dissi mi nci dici mi veni ccà, chi nci voli parrari e cussì si siti d’accordu organizza a festa pu fidanzamentu ufficiali.

MARGHERITA: Ma tu si sicura chi me patri dissi i sta manera?

ROSINA: Tu ma diri quandu mai Rosina capisciu na cosa apposta i natra.

MARGHERITA: Chr bella notizia Rosina. Sono la persona più felice del mondo! Nesciu vaiu e nciu dicu! (Esce)

ROSINA:Eh comu passa u tempu, sembra ieri chi ci cambiava u pannollinu a tutti e dui, e ora Margherita si faci zita. Ma speriamu non mi nci pigghia carchi attaccu i gelusia o patruni, mu curria a du poviru figghiu! (dal balcone) Non curriri non mi stroppichi!!!(rientra)

(Entra Peppe)

PEPPE: Parrasti cu Margherita!

ROSINA: Si, e vi pozzu diri chi era cuntenta. Ora iu mu riva mi nci dici chi nci vuliti parrari.

PEPPE: Veramenti u mandai chiamandu puru ieu. Ma non ci faci nenti, si iu puru idda è megghiu, prima veni e prima sistemamu tuttu!

ROSINA: Vaiu da intra mi nci dugnu na rigistrata e stanzi i lettu. (con tono da sfottò e con un italiano poco corretto) Si non avite comandi, patrone, ieu vaio e mi sbrico!

PEPPE: Cerca non mi fai a spiritosa, capisciti! Sinnò un sai chi ti succedi, chi pigghiu e ti…..

ROSINA: Cacciu! Ormai mu mparai a memoria. Anzi non mu mu sperdu mu scrivia supra a na manu! (Esce)

PEPPE:Rosina! Ma varda a idda quanta confidenza chi si pigghiau. Ma ora chi diventu nobili o stai cu du pedi ndi na scarpa oppure a cacciu piddaveru! ( Campanello) Curaggiu chi forsi rivau. (va ad aprire) Ntoni trasi, chi fù parrasti cu to frati?

NTONI:  (Contentissimo)Peppi, grazi! Grazi! Tuttu ciriveddu si! Ch’idea.. chi idea!. Cu da notizia, riniscisti mi fai ragiunari a me frati! Certu, appena u seppi muri nte so robbi, ma poi appena mi vitti,  mi mbrazzau e mi pirdunau.

PEPPE: Aspetta nu minutu. Mi stai dicendo chi Natu, seppi già tuttu ?

NTONI: Si! E appena u seppi curriu ndi mia mi vidi si era veru. Penzu pirchì sapiva chi era già passatu ieu i ccà, mi ti cercu aiutu.

PEPPE: E dimmi na cosa, ma a Natu cu ciù dissi?

NTONI: Me soru Ciccilla!

PEPPE: Ciccilla! E a idda cu ciù dissi?

NTONI: Cu ciù potti diri. O tu o Rosina! U telegramma i sta casa partiu.

PEPPE: Ma varda a da pittegula i Rosina. Ancora mancu parrai cu Conti e idda già misi i manifesti. E chi fissazioni cu sti telegrammi! E senti. Ma Natu comu a pigghiau a novità!

NTONI: Mi dissi Ciccilla, chi appena ci desi a notizia, ci stava pigghiandu n’infartu!

PEPPE: (Tra se) A mbidia! A mbidia! U sapiva ieu chi era nu mbidiusu stortu.

NTONI: Non ci vuliva cridiri. Propriu ora chi aviva appena festeggiatu l’ingressu nda nobiltà, a to notizia fu comu a na bumba! Tutta a so superiorità, scumpariu nti na botta! E curriu ndi mia, aviva nu mussu chi ci rivvava nterra.

PEPPE: E porcarusu! Autru chi non cangiava nenti ora chi diventava nobili, l’amicizia era sempri a stessa. Pù pa so facci! Comu si scoprinu i genti! Ora tutta a so superiorità, scompariva, a situazioni si livellava, e allura u mussu ci rrivau nda nterra! E sicundu iddu, Peppi Laquaglia, putiva stari sutta a iddu e mi supporta sta situazioni!

NTONI: Hai ragiuni! Era na virgogna troppu rossa, ed era duratu puru troppu!

PEPPE: Bravu Ntoni! Mi faci piaceri chi a penzi comu a mia! U sai, si propriu n’amicu.

ROSINA: (Entra) U malanova, u maluspiritu turnau! Dassa mi fazzu a finta chi no viu, sinnò u Patrone mi pigghia pi paccia e stavolta mi caccia piddaveru. (Inizia a spolverare con aria indifferente)

PEPPE: Rosina! E chi è non si saluta?

ROSINA: Ma scusati, quanti voti vi ndaiu a salutari! Si pi ogni vota chi siti a menz’ e pedi vi ndaiu e diri bongiornu, a lingua mi  sciucava!

PEPPE: A lingua ti ndavia e siccari! Ma non vidisti cu ccè?

ROSINA: No! Pirchì cu ccè! CCà ci simu ieu e vui!

PEPPE: Comu ieu e tu! E Ntoni chi è nu maluspiritu?

ROSINA: Chistu u stati dicendu vui. Ieu chi morti non parru! figuramuci si viu!

PEPPE: Chi morti! Rosina, ma tuttu stu odiu pirchì? Comu ora chi puru so frati Natu u pirdunau, tu ti comporti cusì?

ROSINA: U fici u sforzu! Ormai valiva a pena! Ci ndaviva e pinzari prima mi combina fisserii!

PEPPE: Ma Rosina! Chi modi sunnu chisti! Non ti canusciu cchiu! Comunqui senti a tia e iapri beni i ricchi. Tuttu chiddu chi facimu e dicimu ndi sta casa, avi e muriri ccà!

ROSINA: E torna! Ndi sta casa non avi e muriri nuddu, pirchì ieu non pulizzu! U sangu mi faci mpressioni!

PEPPE: Certi voti non sacciu si mu fai apposta o si propriu cretina nto ciriveddu! Chiddu chi vuliva sapiri, e pirchì ci cuntasti a Ciccilla a novità du fidanzamentu i Margherita.

ROSINA: Ma chi stati dicendu! Si non vitti a nuddu, comu ciù cuntava?

PEPPE: Non c’è bisognu mi vidi a nuddu. Tu ormai fai tuttu tramiti i Posti. Ntoni mi dissi ca notizia cià dasti tu!

ROSINA: Ma chi duna numera! C’aviti  a diri chi si voli dari i numera, mi duna bboni! Cincu di fila supra a rota fissa, cusì di sistemamu!

NTONI: Scusati ma forsi ccà i lingui si mbrughiaru! Chi cintra u fidanzamentu?

(Campanello)

ROSINA: Vidimu cu esti. (Va ad aprire) Trasiti accomodativi. patruni nc’è il Signor Furtunatu e Ciccilla.

PEPPE: Natu, trasi, Chi non staiu capiscendu cchiù nenti!

FORTUNATO: Ciau Peppi, Ciau Ntoni.

ROSINA: E chi è vi vinni a vista! U viditi puru vui?

CICCILLA: E chi simu orbi Rosina. Ma certu chi si curiosa, Ntoni puru tu ccà!

PEPPE: Natu, vidisti chi bella sorpresa chi ti fici to soru i veni mi ti trova?.

FORTUNATO: (Arrabbiato) Veramenti, Peppi, ccà cu ndi fici a sorpresa fusti tu! I tia propriu non mu spittava. E sunnu scherzi mi si fannu?

PEPPE: Ma Natu i chi sta parrandu.

FORTUNATO: Puru! Fai finta chi non sai nenti. U criu ca mbidia chi ora diventu nobili, ti fici sciurbari i l’occhi e mi cumbinasti stu quarantottu!

PEPPE: Mbidiusu ieu? Mi sembra chi ccà u mbidiusu esti natra persona! Senti Natu, cerca mi ti carmi e mi mi fai capisciri i chi sta parrandu, pirchì eu non sacciu nenti.

FORTUNATO: Comu non sai nenti! Allura spieghimi chi voli diri stu telegramma! (Gli porge il telegramma)

PEPPE: (Inizia a leggere) “Sentite condoglianze per la premitura scomparsa di tuo fratello Ntoni. Famiglia Laquaglia Giuseppe e Rosina Cocuzza”

ROSINA: (Appena riconosciuto il telegramma inizia a defilarsi) Cu permessu vaiu da intra chi ndaiu u mangiari supra, non mi si brucia.

PEPPE: Fermiti docu e non ti moviri! Mi voi spiegari chi è sta storia? Chi ti passau pi ssù ciriveddu?

ROSINA: Comu? Chi mi passau a mia! Chi nci passau a Iddu (indicando a Nato)E sicundu vui, quando seppi da tragedia, nci potiva scriviri: “ Il signor Fortunatu mazzau a so frati Ntoni”?.

PEPPE: E cu fu stu cretinu chi ti cuntau sta fisseria?

ROSINA: Vui!

PEPPE: Ieu!?? Ma comu ti permetti mi cunti certi mbrogghi! Rosina ma chi ti succidiu ieu non ti ricanusciu cchiù!!!

ROSINA: E no! ccà si c’è carcuna chi non vi ricanusci chhiù a tutti pari sugnu ieu. Quandu ieri vi stava purtandu u cafè a vui e al signor Fortunatu, sentia a iddu chi diciva chi so frati muriu. Dopu, quandu si ndi iu, vi dumandai puru comu muriu e vui mi dicistivu chi muriu scannatu. E quandu vi dumandai cu fu, mi dicistivu Natu chi so mani. Chi vulivuvu mi fazzu. Nci putiva dari tutti sti spiegazioni nto telegramma?

PEPPE: (inizia a capire) Spetta., Spetta! Sintisti chi so frati muriu. Ma tu senti sempri chiddu chi ti cunveni! Natu dissi, chi PI IDDU so frati moriu, pirchì ieu prima nc’era dicutu mi faci paci. Poi u scannamentu era du VITEDDU chi Natu mazzau pa festa i fidanzamentu i so figghia. ( Rivolto a Fortunato e  ciccilla)Scusatila, no u faci pi malu e che storta ndo sangu! Poi urtimamenti duna numira cchiù du solitu!

ROSINA: Ah eu dugnu numira?! E pirchì allura, quandu sta matina vidistivu a Ciccilla vistuta i niru non ci dicistivu nenti!

PEPPE: Ancora nsisti! Pinzava chi vinni appena seppi a novità du fidanzamentu cu marchisi e poi ddu niru era convintu chi nciù purtava ancora a so maritu.

CICCILLA: E Peppi chi siti esageratu! Dopu decianni ancora u niru. Soffria abbastanza nta me vita e ura mi mi ndi fazzu nautra e sugnu pronta mi frequentu carcautru masculu, beddu, eleganti e ntelligenti magari, comu a tia. Comunqui basta cusi! Chiarimmu l’equivucu, Rosina no fici cu cattiveria. Anzi Rosina ti vogghiu ringraziari pirchì cu sta scusa Natu e Ntoni ficiru paci.

PEPPE: Almenu  dopututtu, stu macellu, a carcosa serbiu!

ROSINA: Allura dicitimi grazi!

PEPPE: Si non ti ndi vai da intra ti dugnu nu grazi nta testa chi tu ricordi finu a chi campi.

ROSINA: Pù porcarusu! Non c’è chiù rispettu pi  fimmini onesti comu a mia! (Esce)

FORTUNATO:Allura e tuttu chiaritu! Megghiu cusì nui ndi iamu. Ciao Peppi (esce)

NTONI: Ciau Peppi, mi ndi vaiu puru ieu (Esce)

CICCILLA: (sensuale) Ciao Peppi, (esce)

PEPPE: Ciau. Ma varda chi mi cumbina. e vuliva puru mi nci dicimu grazi.

(Entra Camilla)

CAMILLA: Ciau Papà. Chi ndavi Rosina chi esti ncavulata, a facisti rrabbiari.

PEPPE: Ah puru sparti!!Veramenti si nc’è carcunu chi avi a iessiri arrabbiatu chistu sugnu eu! Facisti colazioni?

CAMILLA: Si papà, ma non aviva assai fami stamatina! Mi mangiai sulu nu cornettu, na tazza i latti, un paccu i biscotti e na stecca i ciucculata, mi misi a dieta.

PEPPE:    E menu mali. Figghia!!!!

CAMILLA: Eh, sinnò u me zitu non mi voli!

PEPPE: Comu! U to chi?

CAMILLA: U me zitu! Sai papà, mi vogghiu fari zita ufficialmenti.

PEPPE: E si poti sapiri cu cui?

CAMILLA: Cu ddu figghiolu du supermercatu.

PEPPE : Ma cui chiddu chi portau a ciucculata ?

CAMILLA: Si papà, u vidisti ch’è bellu!

PEPPE: (ironico)Si bellu è!!E senti Rosina u sapi?

CAMILLA: Si, quando nciu dissi, mi dissi chi voli puru a idda. E allura non mu mu pigghia, non ci dissi chiù nenti!

PEPPE: Comu puru a idda. Ora puru chi figghioli si menti! No! Sbalestrau! Camilla, ma ancora si figghiola mi ti fai zita. Non esti megghiu mi spetti mi si marita prima Margherita?

CAMILLA: E si poi mu pigghiunu? No, papà, è megghiu mi mi fazzu zita ora, sinnò perdu puru i ciucculati.

PEPPE: Va beni! Voli diri chi aundi trenta, trentunu, dinci chi ci vogghiu parrari puru a iddu.

CAMILLA: A vabbonu dopu nci telefunu o supermercatu e nci dicu mi veni. Prima però vaiu e mangiu carchi cosa chi staiu svinendu da fami (Va in cucina)

PEPPE: Addiu dieta! Dieta si!! Dieta all’ingrassaggiu. ( Esce da casa )

(Entra Rosina)

ROSINA: Ma varda tu, si ndaiu e nesciri sempri cu dui. Chi potiva sapiri ieu chi stava parrandu du viteddu. Unu dici “ Me frati muriu” e sicundu iddi na cristiana avi e capisciri chi esti nu modu i diri. Si unu mori, mori! ( suona il campanello) E tirna a coppi cu stu campanellui?

CONTE CIPOLLA: Buongiorno, è permesso.

ROSINA: Preco trasite.

CONTE CIPOLLA: Questa è casa Laquaglia?

ROSINA: Si è questa!

CONTE CIPOLLA: Bene! Sono il Conte Marcantonio Cipolla. Scusate questa visita non preannunciata, ma non vedevo l’ora di conoscere tutta la famiglia. Sa com’è,  prima di convolare a giuste nozze, è meglio avere tutta la situazione chiara.

ROSINA: Comu! Ndavi e cumbigghiari i cozzi! Scusati ma forsi sbagghiastuvu casa, ca quali cozzi, misi sulu na stampa i virdura supra e u cumbogghiu pi cuscenza, nciu misi ieu. Certu s’era saputu chi vinivuvu apposta, era spittatu e vu faciva mentiri a vui!

CONTE CIPOLLA: Perdoni la mia poca chiarezza! Mi spiego meglio. Vista la mia non più giovane età, ho deciso di prendere moglie e sapendo che in questa casa c’è una signorina che fa al caso mio eccomi qua!

ROSINA: (sbalordita) Eh scusati, cu va dessi sta notizia?

CONTE CIPOLLA: Il signor Laquaglia. Mi ha assicurato che in questa casa c’era la persona giusta per me. Ed io vedendola non ho avuto dubbi e desidero sapere se il sentimento è ricambiato.

ROSINA:  (Tra se) Oh Santa Lucia! Nu conti chi si voli maritari cu mia! (Rivolta al conte) Ma vedete, signor conte, accusì veloci, non sacciu si è possibili aviri na risposta. Sapiti bisogna  fari nu passu a vota. E poi nc’è Camilla a figghia du patruni a piccula ch’esti ndi n’età delicata, prima pirdiu a mamma e si ora perdi puru.......

CONTE CIPOLLA: (interronpendola)Ma questo non è un problema. La mia casa è molto grande e Camilla potrà venire a trovarci quando vorrà e per quanto tempo vorrà.

ROSINA: Ma io..... veramente.... Signor Conte Cipolla..

CONTE CIPOLLA: Ma quale signor conte, mi sento già parte di questa casa, chiamatemi Marcantonio. Invece il suo nome?

ROSINA: (estasiata e confusa) Cleopatra! Eh.... scusate volevo dire Rosina Cocuzza ma chiamami Rosina.

CONTE CIPOLLA: Ah Ah Ah!!!! Che coincidenza! Cipolla e Cocuzza!

ROSINA: Ah Ah Eh così putimu fari nu bellu brodu vegetali!

CONTE CIPOLLA: Come?

ROSINA: No nenti!

CONTE CIPOLLA: Va bene! Io adesso vado, tornerò più tardi quando ci sarà tutta la famiglia e renderemo ufficiale il fidanzamento.

ROSINA: Arrivederci Marcantoniu!

CONTE CIPOLLA: Ciao Rosina a più tardi, non vedo l’ora. (esce)

ROSINA:Non ci pozzu cridiri, ieu contessa! E comu nciu dicu e figghioli!

(Entra Margherita)

MARGHERITA: (entra canticchiando un motivo allegro) Ciao Rosina, Come sono contenta (La bacia)

ROSINA:Nciu dicisti a Marcu?

MARGHERITA: Si! E mancu iddu nci cridiva. Mi dissi chi appena finisci pi mi lavura veni subitu ccà. Sugnu felici Rosina, pi na vota me patri fici na cosa senza mi penza e sordi. Puru se stranu, sai ieri sira mentri ivimu a festa di fidanzamentu i Melina.

ROSINA: Pi favuri, non ma nominari mancu sta festa! Pi curpa i ddi du cretini, chi parrunu a modi i diri, succidiu nu macellu e  a fini cu nci iu i menzu fuia eu.

MARGHERITA: Va bonu, non ci pinzari cchiù! Curpa o non curpa, facisti mi faci paci Natu e so frati, aviva vint’anni chi non si parravunu. Comunqui ti stava dicendu, chi me patri mentri ivumu a festa, mi fici nu discursu strambu, supra a nostra famigghia, chi essendu ricchi non di potimu mparentari cu morti i fami... anzi chi avimu e truvari personi chi migliorunu a nostra posizioni, e quindi tutti sti discursi mi avivunu fattu perdiri ogni speranza chi ieu e Marcu ndi potivumu mai  fari ziti. Inveci tu Rosina, facisti u miraculu cunvincendu a me patri mi cetta a Marcu.

(Entra Camilla con il solito panino e si accomoda mangiando e cercando di seguire il discorso)

ROSINA: Ti dissi chi ti iutava, E ieu chiddu chi dicu u fazzu, puru si stavolta, pi carchi miraculu Divinu, si cunvincìu sulu. Pirchì sulu u Signuri nci putiva dari nu pocu i ciriveddu ndi da testa vacanti, vistu chi urtimanenti era senza spiranzi. Comunqui Margherita senti na cosa. Puru si ieu non ndavissi e lavurari chiù ndi sta casa, tu e to soru potiti cuntari sempri subbra a mia, in qualsiasi mumentu.

MARGHERITA: Rosina non capisciu, chi vo diri?

ROSINA: Vogghiu diri chi o cori non si cumanda, e si avissi e capitari mi mi maritu puru ieu, e mi cambiu casa, tu e Camilla putiti viniri quandu vuliti.

CAMILLA: Rosina! Non ti poi maritari cu me patri e ti cacci u pinzeru?

ROSINA: U chi??? Dassa perdiri! Mi fazzu monica megghiu. Ca nveci mi mi cacciu u pinzeru cu to  patri mi ndi zziccava centu.

MARGHERITA: Ma pirchì Rosina ricivisti carchi proposta i matrimonio?

ROSINA: Beh! dicimu chi ricevia na nobili proposta. Ma non sugnu ancora convinta. No canusciu bonu ancora e non mi va mi fazzu castelli in aria.

MARGHERITA: Va bonu poi parramu e mi cunti tuttu. Ora vaiu e mi preparu vogghiu essiri bella quandu riva u me zitu./esce)

CAMILLA: Puru ieu vaiu! Mi fazzu bella puru ieu pu me zitu.(Rosina scoppia a ridere e Camilla esce)

ROSINA: Chista chiddu chi nci senti diri a so soru ripeti!!!

(Entra Peppe)

PEPPE: Rosina, vinni carcunu mi mi cerca!

ROSINA: No!

PEPPE: ( Tra se) Menumali ancora non vinni.

ROSINA: Vinni sulu u Conti Cipolla!

PEPPE: Comu? Allura vinni carcunu, pirchì dici no!

ROSINA: Vui mi dumandastuvu si vinni carcunu mi vi cerca! E u conti Cipolla, certu non vinni mi cerca a vui!

PEPPE: Pi na vota ndai ragiuni! Ma dimmi chi ti dissi?

ROSINA: Dissi chi torna nautru pocu pirchì voli parrari cu tutta a famigghia. A quantu mi fici capisciri, ndavi intenzioni seri!

PEPPE: Allura a futura muggheri nci piaciu?

ROSINA: Si!! Pi furtuna non era comu a vui chi di fimmini non capisciti menti!! Dissi ch’è cuntentu. A facci vostra! Ora dassati mi vaiu e mi dugnu na giustata puru ieu! (esce cantando)Viva viva a nobiltà!

PEPPE: Sentila che bedda! Nci piaciu puru a idda u discursu da nobiltà! Sugnu cuntentu i cosi vannu lisci lisci, Natu mori nde so robbi appena u sapi. Io suocero del conte Cipolla, (tutto pieno di se) Giuseppe Laquaglia entra nella nobiltà!

(Suona il campanello)

PEPPE: Ndavi a iessiri iddu dassa mi iapru. (va ad aprire)

(Entra Marco)

MARCO: E’ permesso! Buongiorno Signor Laquaglia, vostra figlia mi ha detto che volete parlarmi ed eccomi qua!

PEPPE: (Con molto distacco) Non vidivi l’ura! Senti Marcu, mentimu in chiaru subitu i cosi, non è chi sugnu  cuntentu i stu fidanzamentu, ma vistu chi me figghia si nnamurau i tia, vuliva mi capisciu quali sunnu i to intenzioni.

MARCO: Puru ieu mi namurai di idda appena a vitti o supermercatu, era cu so soru ma ieu sciurbai subbitu pi idda.

PEPPE: Eh in effetti u pensu puru eu chi sciurbasti!!! Sinnò non eri ccà! Comunqui tu si sicuru chi a voi? Vidi chi me figghia, è nu pocu particolari, puru si sembra cchiù randi i l’età chi ndavi, esti na ragazzina, comu d’altrondi puru tu!

MARCO: U sacciu chi simu ancora giuvini. Ma ndi vulimu beni e vi chiedu sulu u permessu mi ndi frequentamu, mi ndi canuscimu megghiu e quandu ndavimu l’età giusta, cu vostru consensu, ndi maritamu.

PEPPE: Va beni! Ma stu “Frequentamentu” avi a essiri senza “Escursioni esplorativi” Ndi capiscimmu veru?

MARCO: Senza chi?

PEPPE: Senza “puliciamenti”!

MARCO: (Un pò imbarazzato) Certu! Sulu incontri platonici.

PEPPE: Non cuminciari cu sti paroli difficili! Pirchì na parola difficili oggi, e nci spieghi chi significa, una dumani e nci fai vidiri chi significa! Passunu novi misi e si vidinu i risultati!

MARCO: Vostra figghia è assai intelligenti! Sapi tuttu.....

PEPPE: (Allarmato) Chi dicisti?

MARCO: (Capendo l’equivoco) No! vuliva diri chi sapi tuttu chiddu che è giustu fari e chiddu chi inveci bisogna spittari.

PEPPE: Ah...! e spieghiti megghiu, chi mi vo fari ristari siccu!. Ma dimmi na cosa chi ti piaciu i me figghia?

MARCO: A so intelligenza, a so maturità, u so sguardu, insomma tuttu!

PEPPE: ( Tra se) Ma varda tu a Camilla, a casa faci tutta l’ingenua, a finta tonta e nveci fora si trasforma. (Rivolto a Marco) Senti ma nci parrasti mai du problema mangiari!

MARCO: Mi vi dicu a verità nciu dissi ma smetti, a sua esti propriu na fissazioni pu mangiari. (Tra se) Non mangia nenti!

PEPPE: Facisti bonu pirchì si continua cusì non sacciu quantu si faci.

MARCO: Stati tranquillu chi a controllu puru ieu, si vi faci piaciri.

PEPPE: Bravu Marcu! Controllila puru tu!

(Suona il campanello)

PEPPE: Settiti Marcu, chi tornu subitu. (Va ad aprire) Accomodatevi Signor Conte.

CONTE CIPOLLA: Ma quale Conte, chiamami Marcantonio e diamoci del tu.

PEPPE: Ah no!!! U gradu si ndavo a nominari. E quindi ieu Conti Marcantoniu ti chiamu! E sinnò aundi sta a differenza tra a genti comuni e a nobiltà!

CONTE CIPOLLA: Fai come ti sembra più opportuno. Ma il ragazzo  fa parte della famiglia!

PEPPE: In un certu sensu si! Ndavi si e nò cincu minuti chi trasiu a fari parti da famigghia, pi ora è in prova. Comunqui spittati chi vi presentu. Marcu, ti presentu u Conti Marcantonio Cipolla.

MARCO: Piacere, Marco Bellavista.

PEPPE: Marcu, u Conti Marcantoniu è u zitu i Margherita!

MARCO: Co....co.... mu! Ma ieu veramenti non capisciu.

PEPPE: Comu non capisci, siti cugnati!  Iddu zitu i Margherita e tu i Camilla. (rivolto al conte) Aspetta chi chiamu a Margherita. ( Si avvicina al corridoio) Margherita, veni chi rivau u to zitu.

MARGHERITA: (Entrando di corsa e convinta che il suo fidanzato sia Marco) Ciao Marco, Ah! Buongiorno Signor Conte.

CONTE CIPOLLA: Margherita, ancora con questo signore! Chiamami Marcantonio ti prego e diamoci del tu.

MARGHERITA: Va bene, come vuoi Marcantonio.

PEPPE: Allura vistu chi chiddu chi avivumu e diri u dissimu. Margherita pozzu rendiri ufficiali a cosa, tu si convinta?

MARGHERITA: Si papà! Non viu l’ura mu sapi tuttu u mundu.

MARCO: (Tra se) E brava a Margherita, mi pigghiau in giro, vuliva sulu fari ngelusiri a stu vecchiu catambiru.

(Entra Rosina e prende posto in scena defilata e facendo gli occhi dolci al Conte)

CONTE CIPOLLA: Che parole meravigliose. (parlando con Peppe) Anche per me è stata la stessa cosa, Appena l’ho vista è stato amore, (Rosina inizia a pavoneggiarsi)  bella,..... con classe, ......... giovane,...... (Rosina a gesti fa capire non tanta giovane), un fiore appena sbocciato....

ROSINA: Vosi u so tempu ma a fini sbocciau!

PEPPE: (Tossendo) Rosina! stai al tuo posto.

MARGHERITA: Quanto sei romantico Marcantonio, sono contenta di sapere che alla tua età sei riuscito ad innamorarti. Anch’io sono innamoratissima ( Nel dire questa frase guarda Marco, che pieno di rabbia non capisce l’equivoco)

( Entra Camilla)

PEPPE: Camilla veni ccà e settiti vicinu o to zitu! Marcu fanci postu a to zita.

MARGHERITA e ROSINA: (guardandosi) Marcu e Camilla!

MARCO: ( Per rabbia verso Margherita finge di volere Camilla) Vieni Camilla siediti qui vicino al “tuo fidanzato”

CAMILLA: (Si aggrappa come una piovra su Marco stringendolo forte) Si amore mio,

MARCO: (Parlando come se gli mancasse il fiato) Si, ma mollimi chi non respiru.

MARGHERITA: Mah Marcu, ieu non capisciu!

MARCO: Tu non capisci! Ieu inveci capiscia benissimu. ( Facendo trasparire nel tono molta rabbia) Mi nnamurai i Camilla appena a vitti o supermercatu. Fuia furtunatu mi trovu na figghiola bella, intelliggenti e soprattuttu onesta  cu so zitu.

MARGHERITA: ( Rispondendo con lo stesso tono) A si! Sugnu cuntenta!. Ma certu non fusti cchiù furtunatu i mia! Ieu truvai n’omu bellu! affascinati e di sangue blu! Cosi chi tu ti nzonni!

PEPPE: Bonu, bonu, carmativi! U capiscimmu chi siti namurati di vostri  ziti!

MARCO E MARGHERITA: Si! E propriu cusi!

CONTE CIPOLLA: O mia dolce Musa, che parole meravigliose, continua ti prego.

MARGHERITA: Zittu tu!

CONTE CIPOLLA: Non parlo più!

ROSINA: Ahhh!!!(Inizia a piangere)

PEPPE: Rosina chi ti pigghiau?

ROSINA: Nenti! E tutta curpa da cipudda !

PEPPE:Va beni,vistu chi i cosi sunnu chiariti, pozzu organizzari a festa i fidanzamentu.

CONTE CIPOLLA: Bene allora io vado, ci vediamo più tardi tesoro.

MARGHERITA: (Sforzandosi di fare  la parte dell’innamorata) Ti accompagno alla porta, amore mio. ( Il Conte esce)

MARCO:Mi ndi vaiu puru ieu! ( Si alza per andare via)

CAMILLA:Ti cumpagnu ieu! ( Si aggrappa a Marco)

MARCO: ( Sforzandosi di fare l’innamorato) Ciao tesoro mio, a più tardi. ( Margherita non sopporta più la sitazione creatasi e piangendo si allontana sedendosi nel divano seguita da Rosina che cerca di calmarla, Marco non facendosi sentire da Margherita allontana Camilla) E dassimi! Si peggiu i nu pruppu!

CAMILLA: Quandu veni portimi a ciucculata.

MARCO: Si, spettila chi a pigghi (Esce)

CAMILLA: (Va in camera cantando e mimando) Vola, colomba bianca vola. (Esce)

MARGHERITA: Rosina, chi succidiu! deci minuti fa era a ragazza cchiù felici i sta terra e ora pari chi u mundu mi cadiu dancoddu!

ROSINA: A cu nciu dici!

MARGHERITA: Non capisciu chiù nenti!

ROSINA: A cu nciù dici!

MARGHERITA: Era convinta chi era zita ca persona giusta....

ROSINA: A cu nciù dici!

MARGHERITA: E mi truvai, aniti a na pira fracita!

ROSINA: Nda pira ma vuliva mangiari ieu!

PEPPE: (avvicinandosi) Margherita, u sacciu chi non tratteni i lacrimi pa felicità, e sacciu chi ti dispiaci mi dassi sta casa, ma tu non ti ndai e proccupari, nui  simu cuntenti cusì.

ROSINA: Parrati pi vui!

MARGHERITA: Papà..senti...ieu non penzu chi sugnu....comu t’aiu a diri..degna du conti Cipolla.

PEPPE: Ma chi dici! No diri mancu pi scherzu! Si non si degna tu mi diventi contessa, allura Melina non era degna mi si faci zita mancu cu camerieri du marchisi. U sacciu chi u conti esti nu pocu cchiù randi i tia!

ROSINA: Nu pocu??? Nu pocu assai vuliti diri!

PEPPE: (Guarda con sguardo minaccioso Rosina) Ma esti nobili!

ROSINA: E’ vecchiu!

PEPPE: (Guarda con sguardo minaccioso Rosina) Esti riccu!

ROSINA: Fracitu!

PEPPE: Rosina!

ROSINA: Fracitu di sordi, chi capiscistivu.

PEPPE: E’ nu conti, di grandi valori!

ROSINA: Esti comu o vinu, cchiù nvecchia e cchiù vali!

PEPPE: Rosina basta! non ti supportu cchiù! vatindi nda intra.

ROSINA: Agli ordini, signor nobili! (Esce)

MARGHERITA:Papà, non sacciu comu succidiu, ma nci fù na grandi cunfusioni.....

PEPPE: Margherita è normali chi ti senti confusa, finu a du iorna fà non sapivi chi era l’amori, e poi ieri sira a festa i Melina, nu corpu i fulmini.

MARGHERITA: Chiù chi nu corpu i fulmini, nu corpu e basta!

PEPPE: Margherita, mi rendisti u papà chiù felici i stu mundu, sugnu orgogliosu i tia, e puru to mamma si era ancora in vita, oggi festeggiava cu nui. Margherita Laquaglia, contessa! Nobili! simu nobili!

MARGHERITA: Tu si felici papà i stu fidanzamentu!

PEPPE: Felici! sugnu felicissimu!. Varda a to soru, si scegliu nu mortu i fami! Ma non ti proccupari, accumora non capisci, appena è cchiù randi, nciù fazzu capisciri ieu, cusì nci zicca na puntata nto culu e ndu cacciamu i sta casa. I nobili non si ponnu mparentari ca genti comuni.

MARGHERITA: Ma papà! Nui mica simu nobili!

PEPPE: Ora si! Ricchi e nobili, grazi a tia! Dopu a perdita i to mamma, pinzava chi non putiva pruvari certi gioie, ma tu figghia, facisti u miraculu.

MARGHERITA: Va beni papà!, Si si cuntentu tu, sugnu cuntenta puru ieu. Vaiu da intra. ( Esce piangendo)

PEPPE:Chi figghia sensibili! si emoziona sulu cu pinzeru du zitu.

(Suona il campanello)

PEPPE: (Va ad aprire) Oh Natu, trasi accomodati! Benvenuto nta nobiltà! (usa lo stesso tono di Nato)

FORTUNATO: Ah, ah, mi pigghi in giro Peppi! Stai tranquillu chi vegniu cu piaciri ndi sta casa, puru si ora , senza offesa, c’esti nu gradinu i differenza.

PEPPE: Ma quali offesa, è giustu chi cu è nobili si trova ndi nu gradinu chiù supra! Ma tu u sai chi i gradini nci sunnu puru tra nobili.

FORTUNATO: (Non capendo dove vuole arrivare) Comu tra nobili!

PEPPE: E certu! A tia ti sembrava chi tutti i nobili sunnu i stessi! A nobiltà è comu u militari, si parti du generali e si rriva o surdatu semplici.

FORTUNATO: E ora chi cintra u Generali!

PEPPE: Ora tu spiegu. U mortu i fami esti u surdatu semplici, poi unu in basi e sordi chi ndavi chiana i gradu, per esempiu unu chi me sordi poti essiri nu marisciallu capu. Poi inizia a nobiltà. Dicimu chi nu marchisi e a so famigghia è nu capitanu!

FORTUNATO: Allura ieu sugnu nu capitanu! e tu nu marisciallu!

PEPPE: Bravu!

FORTUNATO: Allura sicundu u to ragiunamentu, ieu ti pozzu dari ordini chi tu l’esegui?

PEPPE:Si Si è propriu cusì! Voi fari a prova? Dammi n’ordini!

FORTUNATO: Ma finiscila Peppi! non zanniari!

PEPPE: Sugnu seriu, forza!

FORTUNATO: Attenti! (Peppe si mette sugli attenti e farà tutto quello che gli viene detto di fare) Riposo! Attenti!..... Riposo! Mizzica ndai ragiuni, funziona !

PEPPE: Vidi chi non ti pigghiava in giru! Però ancora non finia mi ti spiegu comu funziona. Allura erumu restatu ndo marchisi chi corrispondi o capitanu, ora supra du marchisi cu c’esti...... ( Nato fa capire che non lo sa) u conti! E quindi pu stessu ragiunamentu, supra du capitanu cu cesti?

FORTUNATO: U maggiuri! E si capiscia bonu, si ora trasissi nu conti o nu parenti strittu du conti, ieu aviva e fari chiddu chi diciva iddu!

PEPPE: Bravu! Hai visto hai capito perfettamente!!!!..........Ah senti Natu... mannaia la miseria natru pocu cu tutti sti discursi di nobiltà, mi spirdiva mi ti dicu na piccula notizia...

FORTUNATO: E chi cosa Peppi!!

PEPPE: No nenti na notizia di poco conto!!! Ti voliva sulu diri(Inizia a darsi tante arie),caro amicu marchisi, me figghia, Margherita, si fici zita!

FORTUNATO:  Ah si! Bravu! Auguri Peppi a tia e a to figghia!!!

PEPPE: E non voi sapiri cu cui?

FORTUNATO: A certu Peppi. Si ti faci piaciri.

PEPPE: (Con più arie) Cu Conti Marcantoniu Cipolla! E prestu si maritunu.

FORTUNATO: Cu..... cu..... cu Conti Cipolla!

PEPPE: Si! Propriu iddu. E chistu voli diri chi Peppi Laquaglia diventau parenti strittu i nu Conti! E quindi .....

FORTUNATO: Maggiuri!

PEPPE: (Strofinando le mani) Allura......... Attenti! (Fortunato inizia ad eseguire gli ordini) Riposo! .......... Attenti!...... Dietrofront!.......... Avanti, marsh! ( Fortunato esce) Chi soddisfazioni! Putiva mai essiri megghiu i mia. (va in camera)

(Entrano Margherita e Rosina)

ROSINA: Ma pirchì non ci spiegasti tuttu a to patri?

MARGHERITA: Circai mi nciu spiegu, ma iddu e cusì felici chi mi pariu bruttu, e poi chi parru a fari, si non mi pozzu maritari cu Marcu, unu vali lautru.

ROSINA: E no, figghia! U matrimoniu e na cosa seria. Ma tu non parrasti mancu Marcu, mi capisci chi nci passau pa testa.

MARGHERITA: Non ci penzu propriu dato ch’è stato chiarissimo. Lui vuole CAMILLA, a me soru!

ROSINA: Sta situazioni e cchiù mpasturiata i quantu pari. Ora tornu, non ti proccupari chi Rosina sistema tuttu, na vota pi sempri! E si to patri continua ancora cu sta storia da nobiltà, u battiu ieu nobili! Cu bastunui però. (Esce di casa)

MARGHERITA: Non è possibili! Non poti essiri veru!  Mamma, spieghemmillu tu pirchì l’omu, puru nti nu sentimentu cusì bellu, cusì puru, comu l’amuri versu nautra persona, giudica a felicità i na coppia in basi a quantu sordi hannu nta sacchetta!  Marcu, pi me patri, senza mu canusci, è una persona insignificante chi non mi poti rendiri felici sulu pirchì non esti riccu! Inveci sicundu iddu, u conti Cipolla, mi renderà sicuramenti felici, sulu pirchì è nobili e riccu! Ma a vera  felicità mamma, chidda du reciprucu rispettu,  chidda chi  iuta mi si supirinu tutti i difficoltà e i dispiaceri chi a vita  certi voti riserva, chidda non ci interessa a nuddu! L’importanti è mi simu megghiu i l’autri, a vita divintau na corsa continua uno mi cerca sempri mi supira a  chiddatru.! Iutimi tu, iutimi tu.

(Entrano Rosina e Marco)

ROSINA: Trasi e moviti! Margherita varda a cu cuntrai sutta!

MARCO: Ciao Margherita.

MARGHERITA: Marcu! tu ccà! Chi voi!

ROSINA: Ieu vaiu da intra, vui aviti e parrari a quattrocchi. (Esce)

MARGHERITA: E allura, ti facisti zitu cu me soru.

MARCO: E tu inveci cu conti Cipolla. Puru si sembra to nonnu.

MARGHERITA: Ma tu si namuratu i me soru?

MARCO: Dopu chi scopria chi tu ti nnamurasti du conti......

MARGHERITA: Ieu non mi namurai d’iddu! Non sacciu comu potti succediri, ma ieu parrava i tia e me patri si fici tutta na storia cu conti e ca nobiltà!

MARCO: Allura non mi pigghiasti in giru, tu mi voi beni, veramenti!

( Rosina accompagna Peppe nella stanza per far sentire la conversazione)

MARGHERITA:  Si, io ti amo  Marco! A mia non mi nteressa si si riccu o poviru. Ieu non sacciu si me patri ti accetterà mai, ma na cosa è certa, u me cori sarà sempri pi tia. Diventari contessa non mi servi a nenti si non sugnu felici e si me patri m’avissi obbligari mi mi maritu cu Marcantoniu, u iornu du matrimoniu cumbinu na fisseria.

MARCO: No u diri mancu pi scherzu! Stai tranquilla chi na soluzioni l’avimu a  truvari.

MARGHERITA: Mi dispiaci pi me patri, l’urtima cosa chi vuliva fari era chidda mi nci dugnu nu dispiaciri. Ma u sacrificiu chi mi cerca esti troppu rossu mu pozzu cuntentari. Ma tu chiuttostu, comu fai cu Camilla, mi dispiaci si  resta mali puru idda

MARCO: Nci dicimu a verità e vidi chi to soru capisci.  Magari nci purtamu tutti i iorna  ciucculata, e varda comu nci passa.

(suona il campanello e Peppe si fa sentire)

PEPPE: ( Serio e pensieroso perchè capisce il proprio errore)Ciao Marcu!

MARCO: Signor Peppi, scusati si turnai ma m’ era spirdutu na cosa, mi ndi vaiu subitu!

PEPPE: Settiti ndo divanu e resta cu nui.

ROSINA: ( Che intanto era andata ad aprire) U conti Marcantonio.

CONTE CIPOLLA: Ciao a tutti! Margherita non ho resistito, dovevo rivederti.

PEPPE: Puru ieu vi ndaviva e rividiri. Sittativi Conte. Rosina chiama a Camilla e portimi a ciucculata cchiù randi chi ndavi! ( Rosina esce)

(Suona il campanello)

PEPPE: (Va ad aprire) Trasiti. (Entrano Fortunato Ntoni e Ciccilla)

FORTUNATO: Permessu!

CICCILLA: Scusati u disturbu, ma Natu mi desi a bella notizia e vinnimu mi nci facimu l’auguri a Margherita.

CONTE CIPOLLA: Grazie, grazie mille!

NTONI: E chistu cu è? U sociru i Margherita!

FORTUNATO: Zittu! Chi chistu è u zitu!

CICCILLA: A facci sua! Non su pigghiava cchiù randiceddu, Si e no, ci mancunu dui, tri anni pa pinzioni i vecchiaia!

(Entrano Rosina e Camilla)

PEPPE: Scusatila Conti e scusati assai a mia! Anzi scusatimi tutti. Sugnu mortificatu ma ndaiu e chiariri alcuni cosi. Viditi signor Conti, a figghia du me carissimu amicu Natu, si fici zita cu Marchisi i Cufolitu, e u fattu chi diventava megghiu i mia, no putiva suppurtari. Daltrondi l’omu è fattu cusì! Ndi faciumu tutti i belli davanti e mbidia ndi mangia u fichitu. L’unicu modu mi diventu megghiu d’iddu, era chiddu mi fazzu zita a me figghia cu nu nobili e appena seppi chi vui circavuvu mugghieri, non ci pinzai du voti, e poi Rosina fici u restu.

ROSINA: U restu? Ma quali restu! Chi sordi du telegramma nci l’eppi a mpizzari eu!!!

PEPPE: Eccu ddocu! a viditi ieu nci dicu na cosa e idda capisci natra! Quandu ti dumandai si a Margherita nci piaciva carcunu chi canusciu. Tu mi dicisti si! E ieu mi lludia chi era u Conti, forsi puru pirchì era chiddu chi vuliva sintiri.

ROSINA:  Eccu ddocu! U viditi ieu nci dissi na cosa e IDDU capuisciu natra!!!!

PEPPE: (alzando la voce facendo capire a Rosina di stare zitta)Comunqui ora capiscia u me errori. I sentimenti non si cattunu e unu non si poti namurari a cumandu. Non sunnu ne i sordi ne i titulu chi fannu a felicità i na figghia. E poi comu poti campari cuntentu nu patri si sapi chi na figghia è infelici. Oggi è nu iornu importanti pirchì capiscia quantu me figghia mi voli beni e puru i cui è nnamurata.

CONTE CIPOLLA: Bene, sono contento. Ma questo lo sapevo.

ROSINA: Veramenti su sapivi, a cuntintizza ti passava.

PEPPE: E oggi sugnu orgogliosu mi  annunciu u fidanzamentu i Margherita cu Marcu.

CAMILLA: Papà, comu! Margherita mi rubau u zitu!

PEPPE: L’importanti e mi ti dassa a ciucculata!  To Camilla Teni (gli porge la cioccolata).

CAMILLA: Grazi papà! (afferra la cioccolata e comincia a mangiarla)

CONTE CIPOLLA:Scusi ma non capisco!

ROSINA: Non capisci! Tu spiegu ieu. A cucuzza non ti piaciu pirchì vuliva a quagghia. E ristasti diunu e mortu i fami!

CONTE CIPOLLA: Bene! Allora deduco che la mia presenza è di troppo.

ROSINA: Duco?!  Mah!!!prima conti ora duca. Ma nti sta nobiltà cangiati gradu a sicundu u tempu? Comunqui vistu chi non capiscia chiddu chi dicistivu, vi comunicu chi vi ndi potiti puru iri, accussi faciti cchiù viduta. Vuliva a figghiola mi si marita... Petrofilu!

CONTE CIPOLLA: Peccato! Avete perso una grande occasione, dove troverete un altro nobile disposto a imparentarsi con una famiglia non di sangue bleu! Di Cipolla ce ne è uno solo!

ROSINA: Pi vostra informazioni ieu di cipuddi ndaiu du cascitti chini nta cucina, e sicuru su  cchiù sapuriti i vui! (Il Conte esce)

MARGHERITA: Papà grazi! Ma mi dispiaci pi tia, non poi diventari nobili!

PEPPE: E cu tu dissi! Ciccilla che fai sta sira?

CICCILLA: Nenti! Sugnu libera! Anzi liberissima!

PEPPE: E allura chi mi rispundi si ti dico chi da oggi e pi prossimi cinquant’anni mi ti senti occupata cu mia?

CICCILLA: E mu dumandi puru! Si e poi si!.

FORTUNATO: (prendendo la palla al balzo) Rosina, chi fai sta sira?

ROSINA: Su fatti mei!

FORTUNATO: ( Rivolto a Peppe) Pirchì cu tia funziona e  cu mia no!

PEPPE: Pirchì sbagghi u tonu!

FORTUNATO: Ah si! Ripruvamu?(Cercando di imitare il tono di Peppe) Rosina, chi fai sta sira?

ROSINA: Nenti! Sugnu libera! Anzi liberissima!

FORTUNATO:  E allura chi mi rispundi si ti dico chi da oggi e pi prossimi cinquant’anni mi ti senti occupata cu mia?.

ROSINA: E mu dumandi puru! Ti rispundu mi vai mi rigettiti comu o cafè!! Cu toi è sonnu!!!

FORTUNATO: Eccu ddocu!

ROSINA: A fini i sta storia vinciru i sentimenti veri. Marcu e Margherita si ficiru ziti, u patroni capisciu chi a felicità i na figghia esti cchiù importanti i tutti i sordi e di tituli i stu mundu. Furtunatu, chi pi sordi e pu giudiziu da genti,  ristau nimici pi vint’anni cu so frati, sulu davanti o pinzeru da morti, capisciu chi non vali a pena odiari pi nteressi. Ricurdativi tutti quanti chi non ndi purtamu nenti cu nui.

CAMILLA: E nui Rosina?

ROSINA: Nui simu felici cusì. Ieu ndaiu a tia , tu a mia.

CAMILLA: E ndavimu puru  sta bella ciucculata!  

ROSINA: E a cu spetti ma iapri e cusì nda mangiamu tutta! A facci i cu non voli! (rivolta a Peppe)

PEPPE:Rosina!

ROSINA: Eh NO!!! Stavota non putiti parrai, non  putiti diri nenti. U Conti fuiu e di nobili, i cori però,  c’è sulu tutta sta bedda genti.! Dunqui,  pigghiamundi da manu, facimu n’inchinu e ringraziamu e presenti.

 

FINE

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 8 volte nell' arco di un'anno