Valuri di matri

Stampa questo copione

r

VALURI DI MATRI

Commedia in due atti di:

Rocco chinnici

Personaggi

            Caloriu                                               capu famigghia

            Mummina                                           mugghiri

            Januzzu                                              figghiu

            Serena                                                figghia

            Luigi                                                  patri di Mummina

Rusina                                                mugghieri

Luciana                                              matri di Caloriu

Jancila                                                vicina

Minichedda                                        vecchietta saggia

(Solo chi è mamma riesce a capire quanto grande sia il suo valore: sacrifici, fonte d’amore, infiniti silenzi per il bene della famiglia, ma… quando a tutto questo vanno ad aggiungersi tecnologia e curiosi imprevisti, oltre ai pregi che essa ha, si aggiungono un grande spirito di adattamento e sacrificio per le disgrazie altrui, tanto che…)

PRIMO ATTO

(Scena unica: soggiorno composto di semplici cose…)

JANUZZU

(Mezzo scemotto, parlerà rimarcando lettere in  modo diverso: la C e la S le pronuncerà T, e così via) Mà (mamma) U tai chi mi ‘ntunnai tta notti?

MUMMINA

Sintemu chi si sunnò sta notti Januzzu.

JANUZZU

Mi ‘ntunnai chi u nonnu… tomu ti diti…

MUMMINA

Ma u nonnu… cui?

JANUZZU

U pati di me pati, tiddu chi havi ‘n tetta (testa) tempri… (ridendo) i fimmineddi. Mà (mamma), di poi ta muriu a nonna, pari ttu giuvinottu, ti trucca, va tempri ‘nto varveri, fa u cottu…

MUMMINA

(Non capisce) U cottu! Ma u cottu… unni?

JANUZZU

No u cotti ti bulli  (bollire) e ti metti nno vinu! Tiddu (si muove a passi di danza), tiddu cotì… capitti? Tiddu di danta latinu ameritanu…

MUMMINA

Ah, u corsu! U corsu di danza! Nenti di menu.

JANUZZU

Ti ‘mprofuma… mancu futti ‘na fimmina di chiddi…

MUMMINA

(Pensando che stesse dicendo una parola sporca) Ah, tia! Vo diri… fussi!

JANUZZU

Ti, ti, futti. Ti ccatta (compra) i megghiu coti…

MUMMINA

(Precede Lucia) Duna nummira! Ma no comu a me matri, mischina, ca di poi chi appi dda caduta battennu a testa, non c’è cchiù cu cidiveddu. ‘Nveci iddu, i nummira i duna a versu so.

JANUZZU

Iddu ccattu (scaltru) è! Armenu nni datti unu bonu, ogni tantu, pi quantu nnu giucattimu! Ti ttava ditennu chi mi tunnavu ti iddu… (si ferma di nuovo perché non trova le parole giuste).

MUMMINA

E chi è, di novu ti firmasti a matri! Così difficili ti veni diri chi facia u nonnu ‘nto sonnu?

JANUZZU

Non è diffitili, e tulu chi non tovu a parola di comu ti diti… ‘ntumma, ti nni cappò cu a tignura Antilina a viduva!

MUMMINA

Comu, comu! Si nni fuju… vo diri?

JANUZZU

Ti, ti, ti!

MUMMINA

Comu, si nni fuiu! A nonna è ancora viva! Anchi si cu a testa cumincia non essirici cchiù.

JANUZZU

Mà, un tonnu fu… tettu (certu), putitti macari tuttediri, tu iddu ti ora eni puru ballerinu.

MUMMINA

E ss’avutra ‘nna mancassi puru! Cummattiri cu Ancilina a viduva. U megghiu è me patri… puureddu, chi a dda vicchiaredda di me matri l’adora comu un Cristu ‘nta ‘na chiesa.

JANUZZU

Ah, ti è pi chittu, puru u papà a tia ti nn’ha volutu e ti nni voli beni! Unu e dui, havi tempri mmucca a tia, unu e dui e havi tempri mmucca a tia…

CALORIU

(Da fuori scena si sentirà Calogero alle prese con gli indumenti da mettere e che non riesce a trovare) Mummina, Mummina! Ma unni su misi i quasetti di lana di ‘nna colonnetta?

MUMMINA

Ah, iddu cca è! Parramu du diavulu e ci spuntaru i corna!

CALORIU

E i scarpi! I cavusi! Unu cerca ‘na cosa e nn’attrova navutra! Cca ddintra, pi truvari a cosa giusta, s’havi a circari sempri chidda sbagghiata!

MUMMINA

Vidi, vidi, quannu mi havi ‘mmucca? Sulu ‘nne mumenti di bisognu. Eh, figghiu miu, nun è facili essiri matri! ‘Na matri havi a sapiri essiri a cucchiara di tutti li pignati, e chistu u po’ sulu capiri cu è matri.

CALORIU

E sti mutanni! (Si vedranno entrare in scena dall’alto, un po’ di tutto). Chi ci fannu sti mutanni di to matri o postu di fazzuletta!

MUMMINA

(Preoccupata) Fermati, fermati, non tuccari cchiù nenti chi staju vinennu! Sugnu sicura chi già mittista ‘n’armadiu sutta supra.

CALORIU

Eh, no! ‘Nna sta stanza, o ci canciu a toppa, o ce mettiri i catinazza ‘nne casciuna da colonnetta! Mummina! Ma dicu ju…

MUMMINA

Ancora cuntinua! Non tuccari cchiù nenti ti dissi ca staju vinennu! (Esce, e si sentirà parlare, meravigliata, Mummina da fuori scena). Iiiiiihhh! Ma chi cumminasti! Vol diri i casciuna sutta ‘ncapu pi truvari ‘na cosa. (Lucia rimane ad origliare).

JANUZZU

Cu tapi ti pima non bitogna ettiri veru mamma, pi tapiri tiddu ta voli diri veramenti. Tettu… a cummattiri tu tutti, tti nni voli fotta!

CALORIU

E casciuna pensa, mancu ‘o ciriveddu ca mi sguazzaria tuttu, e esurura che jittari ogni vota ca m’haju a vestiri! No, a chistu ‘un ci pensa! E stavutri scarpi! (Si vedono entrare le scarpe da sopra la scena e Januzzu scappa nell’altra stanza per paura di non esser preso).

MUMMINA

Camina, camina, ca si ‘na farsa si!

CALORIU

(Entra che si va finendo di vestire) ‘Na farsa, si! A megghiu si tu, ca abbilii non nni fa propriu! Chi è, comu a mia chi a notti non arrivu cchiù mancu a chiudiri occhiu, e li nervi mi stannu manciannu lu ficatu! Non rinesciu a dormiri cchiù!

MUMMINA

(Ironica) Mischinu! Pi chissu dormi puru di jornu? Pi ricupirari tuttu u sonnu da notti! E sintemu, sintemu chi ti sunnasti puru tu; chista mi sta parennu a casa di sunnambuli! Chi è, ncuminciasti a fari sonni strani? Chissu è u matarazzu ca ti dici: (con voce come se venisse dall’aldilà) Susiti Caloriu e va travagghia! E certu, picchì puru iddu… (Peppi la guarda non riuscendo a capire) Si, si, capisti giustu, u matarazzu; è stancu di vidiriti ‘mbrancicatu a iddu comu un pruppu.

CALORIU

Abbrancicatu! Ma cui, cui! Ju? Ma si ti dicu chi non rinesciu cchiù a chiudiri un occhiu! Quali dormiri e dormiri! Comu, cercu di vuliri cunsigghiu, ajutu di tia, e tu…

MUMMINA

A si, vo puru ajutu? Allura sai chi facemu…

CALORIU

Sintemu, basta chi truvamu a soluzioni subitu.

MUMMINA

Stanotti, comu capisci chi è ura chi l’occhi non si vonnu chiudiri, mi sbigghi, ca ju mi fazzu ‘na bedda cafittera di cafè e ti cuntu ‘na favuledda; va beni?

CALORIU

Babbia, si! Curnutazzi! Gentaglia!

MUMMINA

Ma si po’ sapiri cu cui l’hai?

CALORIU

‘Nca va, ca certi mumenti mi vergognu d’apparteniri a razza uamana!

MUMMINA

(Prendendolo in contropiede) Tu, ti vergogni d’apparteniri a razza umana! Ju, ju m’avissi a vergognari d’apparteniri a tia! Lagnusazzu ca non si avutru! E sintemu, sintemu a quali razza vulissi apparteniri, vistu chi chidda umana non ti sta bona? Di chidda animali no, picchì già ci apparteni… iddi, iddi, l’animali sunnu chi s’avissiru a vergognari d’apparteniri a tia, grandissimu trunzu di brocculu e zaurru ca non si avutru! (Calmandosi, ripete con sottile ironia) Si vergogna d’apparteniri a razza umana! Ma tu non haj mai fattu parti di sta razza, eccu picchì non ci sta commiru!

CALORIU

Ma viditi a stavutra, oh! Non è chi ti pari ca tu si megghiu d’iddi! Linguta e rispustera ca non si avutru! Comu, ‘nveci d’aiutarimi a vidiri comu fari pi pigghiari sonnu, ti metti a fari simili comizi! Ma mai ti sicca ssa linguazza ca hai. Tu cosa di maritariti eri! Cosa di veniri a cunzumari a mia! E comu era cuntanta davanti all’artari a rispunniri! (Ri fa, con irionia, come fece lei quel giorno davanti all’altare) Si, si, si, si, si!  Ci appia mettiri a manu ‘mmucca pi quantu a finia di diri si!

MUMMINA

Si è pi ddu jornu è megghiu lassari perdiri, munzeddu di fumeri can un si avutru, picchì attrovacci unni mi truvava cu ciriveddu! Veru è quannu si dici: “L’amori è ciecu e a morti è orba”. Ju, ju era chi ddu jornu havia di teniri l’occhi aperti, e no tu a notti chi dici di non dormiri! Armenu mu spiegassi stu binidittu mutivu di non putiri chiudiri occhi.

CALORIU

Ah, picchì ancora non l’ha caputu?

MUMMINA

E cuntinua, oh! Non chi si rumpi lu coddu e mu spiega, no. I cosi da bucca ci le tirari cu cavatappi.

CALORIU

Du guvernu, du guvernu, di cu voi ca parru! Di dda gentaglia ca fa i liggi a comu ci cunveninu; unu e dui e mettinu ‘na tassa, non hannu cchiù chi tassa ‘nvintarisi… di cu pinzavi ca parrava!

MUMMINA

Capaci ca vulissi chi facissiru ‘na liggi apposta pi tia, pi quantu continuassi a dormiri e ti mannassiru un beddu vaglia ogni fini misi, postu a casa. Spiramu ca cu tutti ssi tassi ca fannu, non si nni ‘nventanu ‘nveci una supra a quantu si dormi… nn’avissimu di fari prestiti e finanziari, e finiri di cunzumari a me patri!

CALORIU

Chi ci trasi ora to patri!

MUMMINA

Grannissimu maccagnuni ca non si avutru, ma tu u pensi chi si nun avissi statu pi me patri a sta ura non fussimu muru cu muru cu spitali! Ma comu pensi ca jamu avanti, chi to laminteli! Cu pensi ca a fa a spisa di chiddu ca manciamu? E i robbi…, l’acqua, u vinu, i bulletti du telefunu, da luci di l’acqua…

CALORIU

(Un po’ offesso e nello stesso tempo su di giri) Oooooooooh!!! E bonu, bonu! Una e dui e nintui sempri a to patri…

MUMMINA

(Ironica) Ah, si! E sintemu, sintemu a cu è nintuari allura, a to matri? Ah, rispunni! Chi mancu fu bona a dariti un paru di mutanni, quannu ti maritasti! O a dd’avutru beddu di to patri, ah! Chi va vistutu sempri comu fussi un fiurinu, e chi poi mancu fu ‘n gradu di pagarinni a stanza di lettu chi ‘nn’avja prummisu! (Ironica, rifà le veci dellla promessa del padre per la stanza da letto che aveva promesso di comprare loro) Mummina, di comu a vò, di comu a vò a stanza? Di faggiu? Di ciliegiu? Di nuci? Di ficu, o di castagnu? (Ritorna a fare la sua voce) Di nespuli, mi vinia di diricci! Ma siccomu sugnu troppu nobili, mi stesi muta. E si non era pi ddu poviru omu di me patri, a sta ura avissimu cuntinuatu a dormiri ‘n terra… non mi diri ca tu scurdasti ca nni ficiru dormiri ‘n terra cu a scusa chi a stanza dicianu sempri: ora arriva, ora a stannu purtannu, l’operai u sabatu e a duminca non travagghianu, sicuramenti dumani a mannanu… e nuiatri, poviri babbi ca cuntinuavamu a scardari u pavimentu comu i carciarati Ah, pi chissu, assai ‘nn’hannu ajutatu i toi, e comu!

CALORIU

Viditi chi sorti di predichi e missi cantati, pi quantu unu non po’ dormiri a notti! E poi, lassilu perdiri a me patri, chi già puru iddu ‘ncuminciò a dari nummira.

MUMMINA

U sacciu, e anche si pi nuautri non hannu fattu nenti, i po’ sempri jiri a pigghiari e purtallu dintra sta casa, tantu haju già a me matri chi ca testa non c’è cchiù d’un pezzu, sugnu sicura chi puru pi iddi dduu rinesciu a truvallu u pocu di tempu pi daricci adenzia. E ora mu vo diri chi ti sunnasti?

CALORIU

Mi sunnavu…, nenti di menu, ca cu stu guvernu di latri, rischiu di perdiri pirsinu a testa!

MUMMINA

(Ironica esclamazione) Tuttu chissu era! Caloriu, non ti siddia fari sempri i stissi sonni! Hai di fariti curaggiu, ti nna fari ‘na ragiuni; tu non rischi di perdiri propriu nenti; u vo capiri o no, chi testa non nn’ha mai avutu!

CALORIU

(Toccandosi la testa) E chista, chista chi è secunnu tia, non è testa?

MUMMINA

E ci ‘nzisti! Chidda ca ti tocchi, non è testa, quannu l’ha capiri; quella si chiama porta capelli.

CALORIU

Ah, si chiama… (Spazientito) Amu caputu; ora mi nni nesciu e non si nni parra cchiù! Unu è privu di parrari di cosi seri, e subitu ‘ncumincia cu solitu rusariu. Non ti basta tuttu chiddu ca ti dici a chiesa?

MUMMINA

E cuntinua! Lassila stari a chiesa, chi non si degnu mancu di numinalla.

CALORIU

Ah, si! E sintemu picchì non sugnu degnu di numinalla?

MUMMINA

Pi prima cosa, picchì dici ca i parrina su tutti lagnusi e non sudanu mai. E supra a chistu, propriu tu non avissi mancu di japriri a bucca, picchì… ‘na vota, dicu ‘na vota, di poi ca nni maritamu… malidittu a quannu fu, non t’haju mai vistu ‘na goccia di sudura di supra! Una, mancu una! E parrina dici!

CALORIU

Ma ju scrivu! Non ti basta! Cu sapi quantu fimmini dissianu d’aviri un maritu comu a mia ca scrivi puisii! Quanta genti c’è ca vulissi scriviri versi, puemi, commedii, componimenti poetici… tragedii…

MUMMINA

A veru tragedia tu si, ca vinisti a cunsumari a mia! E allura sai chi facemu, vistu ca scrivi, mettili ‘nna pignata tutti ssi cosi chi ha scrittu, chi a menzi jornu i facemu bugghiuti, o… i vo fatti fritti? Ma u vo capiri chi ssi cosi ca scrivi, pani a casa non nni portanu! Su i brazza chi ha smoviri, e no u ciriveddu! (Riflettendo) …ciriveddu, pi modu di diri.

CALORIU

Viditi quantu è pronta a cunnuscirimi a nautra menza, a sviari u discursu! Si stavamu parrannu di parrina, chi ci trasinu ora i cosi ca scrivu!

MUMMINA

E ci torna cu i parrina e stu scriviri! Vidi chi ti sfili li brazza cu ssu compiuteri (errori tutti voluti). Ma poi dicu ju, ddu culu no vidi quantu ti sta divintannu a forza di stari assittatu; ssumigghia o ‘n culu di camionista!

CALORIU

Ma tutti tu i sai! Ti ‘nsignanu i cummari da chiesa tutti ssi cosi? U culu di cammionisti! E menu mali ca preji! Priari è ‘na cosa seria, e no comu fati vuiavutri chi vi viditi a chiesa, e comu vi mittiti a unu pi manu u fati divintari un pezzu di ferru vecchiu, comu ‘na machina di purtari o sfasciu. Linguti e sparritteri ca non siti avutru.

MUMMINA

Chi è, ti è sciogliuta la favella? Ti si sono aperti le spirazioni?

LUIGI

(Preoccupato) Mummina, figghia mia…

MUMMINA

(Allarmata) Chi c’è, papà, chi successi?

LUIGI

Talìa comu sugnu cumminatu (indicando i pantaloni del pigiama). Ogni matina, agghiornu sempri cu pigiama pisciatu.

MUMMINA

E chi vo fari, papà; tu pensi chi è idda… puuredda, pensi chi u capisci chiddu ca fa? E’ convinta di essiri o gabinettu e…

LUIGI

Eeeee… ‘nzoccu figghia! Ju capisciu… ora ci voli (illudendo all’urinare), chi idda non c’è cu a testa, ma ju ci sugnu o so ciancu, e ogni notti pari chi fussi a bagnomari, misu ammoddu a salamoria, e menu mali chi sinu a ora non ha fattu… l’attu grossu; che fari figghia mia, cuntunuannu così, ‘nna tutta (indicandosi il lato) sta latàta, i dulura mi veninu.

MUMMINA

E va beni, non si prioccupa…, sapi chi facemu, di sta sira ‘n poi, vossia dormi cu Caloriu e ju dormu cu a mamma.

LUIGI

(Allarmato) Eh, no figghia mia! Allura prifirisciu stari ammoddu a salamoria chi a ciancu di stu baccalàru.

CALORIU

(Stizzito) Forsi è megghiu ca mi nni nesciu, ma chi fuvu foddi a mettiri pedi ‘nna sta casa di scunchiuduti (esce borbottando).

LUIGI

Figghia mia, quanta pacenzia ci voli (illudendo a Caloriu) a cummattiri cu stu testa di brigghiu.

MUMMINA

Non si prioccupa, chi o stissu a truvamu ‘na soluzioni.

LUIGI

Sai chi fazzu ‘nto mentri, mi va ccattu u giurnali e mi leggiu i nutizi (esce in pigiama senza che nemmeno Mummina l’abbia notato).

SERENA

(Entra col tablet collegata ad internet e va cercando la posizione dove c’è più campo) Qua non prende nemmeno; qua neanche. (Sale su di una sedia, e poi anche sul tavolo) Qua, qua prende! Sai che fai mamma?

MUMMINA

Sintemu a stavutra. Chi ha fari, u cumiziu dda supra!

SERENA

Mi porgi la sedia che mi sto quì sopra, poiché in altri posti non c’è campo? Solo qua si prende whatsapp…

MUMMINA

(Non capisce) Sulu ddocu si pigghia a… zappa? E chi ci trasi a seggia cu a zappa? ‘Ntantu scinni di ddocu, chi supra u tavulu ci manciamu.

SERENA

Ma questa non è ora di mangiare. Su, su che prende whatsapp! Dammi una sedia che appena finisco con whatsapp, scendo.

MUMMINA

E chi a fari cu a zappa ddocu a supra?

SERENA

E tu dammela!

MUMMINA

(Le porge, stupita, la sedia) Ma chi, a zappa? E va beni, ‘ntantu pigghiati a seggia, chi ora mi vaju a dugnu unni è chi to patri a teni sta zappa. (Le porge la sedia, e lei siede, ma, è così intenta col tablet che non s’accorge della mamma che esce a prender la zappa) A zappa, ma c’havi a fari st’avutra cu a zappa supra u tavulu? Haju ‘na strana ‘mprissioni chi cca, tutti a misiru a perdiri a testa (esce).

RUSINA

(Entra Rusina, la nonna, in vestaglia da notte) Mummina, (s’accorge di Serena seduta sulla sedia sul tavolo) Mummi…na. E chi fa dda supra, pulizia u lampadariu? A tia Serena; Serena…

SERENA

(Sentendosi disturbata, invita a far silenzio) Ssssssss!

MUMMINA

(Entra con la zappa in mano) E chi fa vossia cca?

RUSINA

Chi fazzui ju… dici? Chi fa… idda ‘nveci! E tu, cu a zappa ca fari?

MUMMINA

Ci l’haju a dari a Serena chi ci giuva.

RUSINA

(Frastornata, non capisce) Ah, si! E chi havi di chiantari i patati, dda supra?

SERENA

(Disturbata di quel parlare) Zitti, zitti! Prende anche YouTube!

MUMMINA

Puru! E unni u trovu stu tubbu!

RUSINA

U tubbu! E chi ci servi, pi ‘mbivirari ci servi?

MUMMINA

Vossa senti chi fa, ci duna a zappa, chi ‘ntra mentri va pigghiu si trovu stu tubbu… Dd’avutru me maritu si nni nisci, si c’era iddu u sapia unni mettiri i manu. (quasi insoddisfatta) Santa pacenzia, jamu a circari stavutru tubbu (esce).

RUSINA

Serena, Serena, a pigghi a zappa?

SERENA

(Con tono un po’ alto) No, no whatsapp, YouTube!

RUSINA

Oh, non c’è bisognu ca ti ‘ncazzi, ci l’ha dari u tempu a to matri di circallu! Allura chista, u sai chi fazzu, ma portu unni a stanza di lettu, vistu ca non ti servi cchiù, e vaju puru ju mi chiantu du patati. Serena, dicci a to matri chi quannu porta u tubbu, nni va cerca navutru pezzu, così u junci a chiddu ca porta, e servi chi arriva unni a stanza di lettu ca ‘mbiviru puru ju l’ortu (esce con la zappa sulle spalle).

MUMMINA

(Entra con un pezzo di tubo in polietilene di 2 pollici) Ma c’havi a fari, dicissi ju! Mah, spiramu ca ci basta! Serena, Serena, teni cca, pigghialu, chistu sulu c’era, si non basta, aspetti chi a mumentu veni to patri, chi iddu u sapi unni è misu.

SERENA

(Sbalordita) Mamma. Ma cos’hai preso! E che cosa devo fare con questo?

MUMMINA

Senti, non ti ci mettiri puru tu a matri! Non dicisti chi vulivi u tubbu?

SERENA

Ma no, il tubo questo! Io dicevo YouTube, youTube!

MUMMINA

Mi sta parennu u jocu di tri carti. U tubbu, u tubbu! E chistu allura non è bonu?

SERENA

Mamma, youTube non è questo tubo!

MUMMINA

E allura senti chi fai, ‘ntantu non c’è bisognu ca jetti vuci, chi ora comu veni to patri, ti dissi, sicuramenta sapi unni è misu lavutru tipu ca cerchi; va beni?

SERENA

(Sbalordita) Non è possibile! A raccontarlo ai miei amici, non ci crederebbe nessuno!

MUMMINA

Chi, du tubbu? E tu pi forza ci l’ha cuntari! E poi, non ti prioccupari ti dissi, chi comu veni to patri, u trova sicuramenti, picchì iddu u sapi unni sarà misu stavutru ca cerchi. Ora scinni di ddocu, chi mi pari a statua da Libertà. (Si sentono voci in strada di piccoli e adulti che sfottono il nonno che era uscito in pigiama).

VOCI FUORI CAMPO

Eò, eò, eò! U zù Luigi cu piggiama! Vossia si va cancia! Va canciati! U zù Luigi cu piggiama! Eò, eò, eò!

MUMMINA

(Corre a guardare dalla finestra) Ma chi successi? Chi ssu sti vuci?

SERENA

Mi pare di capire che parlino del nonno! Che sarà mai successo? (Bussano e va ad aprire).

MUMMINA

Grapi, grapi chi è u nonnu! (Entra il nonno stanco e dispiaciuto, mentre Mummina sgrida quella gente che sfotteva suo padre) Chi c’è, chi vuliti? Va jitivinni a casa, gentaglia! Non vi nni pari mali assicutari un cristianu anzianu, sulu picchì è ‘n pigiama!

VOCE F.C.

Eò, eò, eò! U zù Luigi nisciu foddi! Nesci cu pigiama! Eò, eò, eò!

MUMMINA

Ancora! Jitivinni a casa vi dissi!

VOCE F.C.

No, nuautri avemu a stari cca! Eò, eò, eò!

MUMMINA

Ah, si, aspettati allura, ca ora ci pensu ju! (A Serena) Curri, Serena, va pigghia un catu cu l’acqua (Serena corre a prenderlo) ca ora ci fazzu avvidiri ju, a tutti quantu su! Spicciati, (Serena corre a prenderlo mentre fuori si continueranno a sentire le voci) Assai ci voli pi pigghiari un catu cu l’acqua!

SERENA

(Rientra correndo) Tieni, tieni!

VOCE F.C.

(Mummina, lancia l’acqua dalla finestra e si sentono gridare grosse lamentele) Schifiu! Ma chi nni jittò di supra! Chi puzza!

MUMMINA

(Guarda il secchio che ha in mano e lo avvicina per odorarlo) Ma chi schifia mi dasti!

SERENA

Il secchio come mi avevi detto tu!

MUMMINA

(Guarda meravigliata suo padre) Papà, nun è chi tu…

LUIGI

Nun sugnu ju, figghia mia, è to matri, chi ogni tantu a fa… (urina) tu mi capisci, dda dintra, e, accucchia ora, accucchia poi, finisci chi u catu si jinchi, e…

SERENA

(Tappandosi il naso con indice e pollice, provando disgusto) Che schifo!

MUMMINA

E ora, si nni videmu arricogghiri corcuna di matri, ‘nn’havi tortu a vulirinni cuntu e raggiuni!

SERENA

Mamma, noi le diremo che è stata la nonna, tanto lo sanno tutti che lei è… (facendo segni di una che non ragiona).

MUMMINA

A nonna si! Comu veninu ciù spieghi tu. Teni cca, va posalu di unni u pigghiasti… anzi no, aspetta chi u fazzu scumpariri, si nno to nonna, sempri dda ora va a fari i so bisogni! Papà, papà, va canciati ora, chi già è tardu pi stari ancora cu pigiama, e a prossima vota un tu scurdari quannu nesci, a livaritillu.

LUIGI

Va beni, va beni. Staju pirdennu puru ju a testa cu to matri. Vaju e mi canciu (esce).

SERENA

Certo che in questa casa, le novità non mancano mai! Come fai, mamma a stare dietro a tutto? Io impazzirei!

MUMMINA

Dici chistu, picchì ancora non si matri; diventaci, e poi mi duni risposta. ‘Na matri ha po’ sulu capiri cu è matri… ciù finivu di diri un mumentu fa, puru a to frati, e puru tu, non tu scurdari, figghia mia… sulu ‘na matri sapi chi voli diri essiri matri. (Entra Anciluzzu).

JANUZZU

Mà, chi tuttetti? Mi pari chi ‘ntiti toppu cunfutioni. E’ tuttetto quaccota? (Bussano animatamente e tutti fanno un sussulto di paura). Mi fiti tantari! (scantari).

MUMMINA

E’ chiasta è a prima!

VOCE F.C.

(La voce di una delle madri di un bimbo sporco di urina e che ne vuole conto e ragione. Voce grossa) Donna Mummina! Japriti vi dissi, Japriti chi vaju a parrari!

MUMMINA

Va grapi Januzzu.

JANUZZU

Mi ccantu, mà! Dittillu a Terena.

SERENA

(Impaurita) Che cosa! Tu sei pazzo! Il maschio, qui, tu sei, quindi… tocca a te andare ad aprire.

JANUZZU

Ah, ti! Appetta allura, ta tti fattu avvidiri ju a titta (chista) ta etta vuti (si avvicina alla porta facendo la voce grossa). Te vuoi! Non ti tiamo! Non te nettuno!

VOCE F.C.

E allura tu cu si Giovi! Japri, babbittu, chi u capivu ca si tu!

JANUZZU

(Piagnucoloso, a sua madre) Mi, mà, mi ditti babbittu!

SERENA

E su, dai, niente ci fa!

JANUZZU

Chi ti catta, nun è ca u ritti a tia, a mia u ritti babbittu!

VOCE F.C.

(Aggitatissima) Japriti vi dissi, donna Mummnia, chi è megghiu pi vui, si non vuliti chi vaju a caserma!

MUMMINA

U capivu, voli diri chi vaju ju (apre ed entra una signora tutta adirata, con i boccoli in testa e le maniche alzate, riesce e va a prendere a forza suo figlio tutto bagnato).

VICINA

(Adiratissima) Salutamu! Trasi, trasi tu navutru!

MUMMINA

Chi fu, chi successi?

VICINA

(Con le mani ai fianchi) Ma sciatri e matri di un santissimu diavuluni! Chisti cosi di fari sunnu? (Chiama il figlio che è fuori tutto bagnato)E trasi, trasi ti dissi, a tu ‘n’autru bacchittuni!

CALORIU

Chi è tutta sta cunfusioni cca davanti? Chi successi?

JANUZZU

(Carlucciu fa, a Januzzu, preoccupato e impaurito, segni con le mani, prima col dito indicherà dopo, e poi farà un cerchietto che sta a significare che non appena lo vedrà in strada  gli farà un… sedere grosso). Pà, mi fiti cotì! U viditti!

CALORIU

Chi ti fici, chi ti fici, u papà? (Quello gli rifà di nuovo il gesto).

JANUZZU

(Sempre preoccupato) Arreri, arreri u fiti!

CALORIU

E chi fici, chi fici?

JANUZZU

(Ri fa il gesto di Carlucciu) Cotì!

MUMMINA

Lassilu perdiri a matri. (Alla vicina) Si po’ sapiri chi successi vi dissi?

VICINA

Chi successi! Taliatilu, ancora scula, e a puzza a sintiti? Pari c’avissi carutu dintra un pisciaturi comunali (si tappano tutti il naso).

MUMMINA

(Mortificata) Chi vuliti, mè matri…

VICINA

Vostra matri! Vostra matri… chi?

MUMMINA

E fissata di jittari a… comu si dici… da finestra, e…

VICINA

(Adirata) Eeeee… ‘nzoccu?! (A Caloriu) Chi è, vui nenti diciti? Certu, u curaggiu ‘un v’apporta; e siddu avissi successu a vui allura, (in crescendo) allura c’avissivu fattu? Chi è, ‘un rispunniti, ‘un vi cunvenu u discursu e veru?

CALORIU

Oooh!!! Ma u sapiti ca vi stati purtannu a mirudda ora! Talé! Viriti chi sorti di tiatru ca sta facennu pi ‘n’anticchia di comu sidici… di atto piccolo, e siddu me soggira s’avissi pirsuarutu di fari l’atto grosso, ‘nzoccu avissivu fattu un dramma? Certi fimmini ‘un avissivu a nesciri di dintra mancu quannu c’è u tirrimotu, santu diantanuni!

VICINA

Vui, parrati raccussì picchì ccà ‘un c’è me maritu, e giustamenti cu ‘na fimminedda faciti u scartu.

CALORIU

E mannatimi a vostru maritu che ce la soffia! E ora vi nni vuliti iri e vi purtati a chistu ca ‘nfittau ‘na casa; via, sciò sciò, talé! Ma unni semu arrivati! (Avendo toccato il ragazzo, si annusa le mani e se li pulisce smorfiando).

VICINA

Io, certu mi nni vaju, ma ‘un pinsati ca finisci così, vogghiu tanta di dda suddisfazioni ca vui mancu vi lu ‘mmagginati; (al ragazzo).E camina tu ‘n’autru!

CARLUCCIU

E tu mi nni du bastunati?

COMPARSA

Camina, camina ca non ti nni dugnu bastunati.

CARLUCCIU

(Le scappa dalle mani e va a rifugiarsi dietro a Januzzu e lo stringe a se) No, tu apposta u dici.

JANUZZU

(Lo spinge verso sua madre) Minta chi putta mà! Levati ti ditti chi mi haj ‘ntuppato il nato, dalla putta! Pà, me lo vuoi levare a quetto di ddotto che temba un poppo (polpo) di tome mi ttinge! (Stringe).

CALORIU

E levati, di nni Januzzu, chi già u ‘mprofumasti tuttu! Camina, camina unni to matri, ca un ti nni duna corpa.

VICINA

Camina ti dissi! (Lo prende per il braccio ed escono borbottando;  si sentirà gridare fuori il ragazzo che già ha preso le prime bastonate).

VOCE F.C. RAGAZZO

Ahi, ahi! Dici chi non mi nni davi bastunati! Ahi! Ahi! Ahi! U brazzu, u brazzu mi struppii!

VOCE F.C. VICINA

U brazzu, i jammi, i jammi te rumpiri!

CALORIU

Si po’ sapiri chi successi? Unu mancu è privu di mettiri peri ‘nta sta casa chi già ‘ncumincia l’opira.

MUMMINA

Cca dintra, ‘nveci di parrari u voi, finisci chi parra sempri aratru. Senti, lassa perdiri chiddu ca successi e ci va cerchi u tubbu a to figghia, ca ju un lu potti truvari.

CALORIU

Chi cosa, u tubbu? (A Serena) Chi è stu discursu du tubbu? (Entra Rusina con la zappa sulle spalle. Caloriu stupisce e guarda la moglie e la figlia cercando di capire) E… chistavutra? Di unni s’arricogghi cu a zappa supra i spaddi? Ogni vota ca trasu ‘nta sta casa, mi pari di japriri u purtunu du manicomiu. (Interroga alle due) Ci scummettu chi vuavutri dui no nni sapiti nenti…

SERENA

A dire il vero, è da un po’ che vedo questa zappa in giro, prima l’aveva la mamma, adesso la nonna, non so cosa significa…. Forse hanno fatto un voto.

MUMMINA

Ju, a nonna, u votu! Comu, facisti tantu, antura, chi vulivi a zappa… u tubbu… e ora dici di non sapiri nenti!

CALORIU

(A Januzzu) Allura u tubbu non servi cchiù?

JANUZZU

Pà, nun guaddari a mia ti ju nun tattu nenti!

SERENA

(Caloriu riguarda Serena) E’ inutile che continui a guardare me, te l’ho già detto che non ne so niente di niente.

RUSINA

A mia servi chi haju a bivirari i patati chi finivu di chiantari ora, e si non ci dugnu ‘na manu di acqua, siccanu tutti.

MUMMINA

(Preoccupata) I patati! E unni i chiantò i patati? Un facemu…

SERENA

Oh, no! Speriamo che non le abbia piantate nella mia di stanza! (Escono a vedere Mummina e Serena).

CALORIU

‘Ntantu mi duna ssa zappa, quantu a vaju a posu, prima ca finemu di fari dannu.

RUSINA

Teni, teni, quantu curru a vidiri si chiddi mii scumminanu a terra unni chiantavu i patati (scappa di corsa, mentre Caloriu la guiarda uscire impetrito)

CALORIU

(Prende la zappa e la mette sulle spalle rivolgendosi in alto) Signuruzzu, mu vuliti diri quali piccati haju fattu, pi farimi scuntari simili punizioni? (Esce borbottando a soggetto, mentre si chiude il sipario)

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la prima. Mummina intenta a stirare)

MUMMINA

Certu chi sta vinuta di me soggira cca, finiu di cunsari a ‘nzalata; non c’è unu, dicu unu cu a testa supra i spaddi! E chi facia, ci dicia a me maritu di un a purtari cca, dopu ca muriu me soggiru… e ‘ntantu pari chi non havia di moriri mai! Si veru è, havia ‘ncuminciatu a perdiri corpa, ma di fisicu si mantinia sempri chi paria un figurinu; eh, quannu si dici chi a morti non canuscia calendariu! Ma poi dicu sta me soggira non havi a so soru Cuncittina ca ci putia badari, si manteni chi pari ancora ‘na signorinella… ma, siccomu dici chi non va d’accordu cu maritu di idda, haju di chiancirimilla ju st’avutra disgrazia, comu si ‘nn’havia picca di ‘ncoddu… Mah, comu si dici… trenta e dui vintottu! Avemu avvidiri a oj cu quali nuvità si sbigghia… a signura soggira! E chi soggira, Diu binidica! Idda chi è tutta scattiata di cidiveddu e menza scunchiuduta, ora si convinciu macari di truvarisi all’hotell sette Stelle... appostu semu! (Pensierosa, comincia col fare i conti) ‘Ncuminciamu cu vidiri a comu fari i cunta pi jiri avanti. Dunqui, a pinzioni ca ci dunanu… dicemu… pinzioni, è sempri di 300 euru, nautru tantu ci nni dunanu di me sogiru, e rrivamu a… 600, più 700 di me patri… menu mali chi pigghia quarchi cusitta in più, e semu a 1.300; videmu, ora, comu fari pi quatrari i cunta nni l’arcu di trenta jorna… Armenu fussi comu dda puuredda di me matri chi si accuntenta cu chiddu ca c’è di manciari, no! Chista voli u filettu di prima! L’aragosti! I scampi! L’ostrichi! Peggiu di ddisii di ‘na fimmina chi aspetta di parturiri! Nun è chi macari, ogni tantu si pirsuadi di diri pigghiamu du sardi… macari pi falli a beccafichu, o ‘npanati, no! Picchì i sardi dici chi hannu i spini, anciovi hannu i reschi, alacci hannu i scuami! ‘Nzumma, havi sempri ‘na scusa bona pi manciarisi sempri i megghiu cosi! Pi furtuna chi rrivamu a mettiri ‘nzemmula tutti sti pinziuneddi…, si nno ‘nn’havia di chi liccarisi lugna, avutru chi aragosti e filettu di prima!

LUCIANA

(Si sente venire dall’altra stanza Luciana, vecchietta arzilla, ma mezza scoppiata) Mummina, Mummina, unni si?

MUMMINA

Ah, idda cca eni! Cca, cca sugnu! ( In modo che non senta) Sintemu chi ci appitisci a oj! E si, picchì quannu c’è privazioni, di cchiù appitiscinu i cosi! Cca pi furtuna i privazioni non mancanu…

LUCIANA

(Entra. Sguardo da ebete. Sembra avere la pancia gonfia. Avrà un piccolo difetto, e cioè quello di far vedere spesso i denti, girando leggermente la testa come quando gli asini finiscono di bere alla fonte) Dimmi ‘na cosa Mummina, non è u venniri oj?

MUMMINA

(Tra se, e impressionata) Oh, Madonna ‘o Carminu! (Madonna del Carmelo). Chi ‘mprissioni ca mi fa ogni vota ca mmustra i denti, mi pari u sceccu quannu finisci di ‘mbiviri a funtana! (Cerca di non farle capire niente) E… si, u venniri è; picchì dumani è sabatu e haju di jiri unni u parrucchieri, su scurdò? Così ristamu cu vostra soru Cuncittina, chi veni e mi duna u canciu pi quantu vaju e mi fazzu i capiddi. Mi dicissi, picchì mi dumandò chi jornu era?

LUCIANA

(Essendo un po’ stolta, non capisce bene quello che le dicono) Comu era? Comu era cu, me soru? 

MUMMINA

Chi ci trasi so soru! Mi dumandò chi jiornu è…

LUCIANA

Ti dumannavu ddu jornu? E quannu, quannu?

MUMMINA

Facemunni a cruci cu a santa matinàta. Sapi chi fa?

LUCIANA

Cu, ju? (Rifà vedere i denti).

MUMMINA

(Tra se) Oh, Madonna, chi ‘mprissioni! (A Luciana) Vossia senti chi facemu: torna a nesci di novu, e ricuminciamu d’accapu (l’accompagna a rifare l’entrata).

LUCIANA

Ah, è nesciri di novu? (Andando verso la porta che conduce in strada). E di unni di cca, di cca è nesciri?

MUMMINA

No, di cca! Da porta di unni trasì un mumentu fa.

LUCIANA

Ah, nenti di menu! (Indicando la porta giusta) Di chista dici?

MUMMINA

E certu, così mi ripeti chiddu ca dissi quannu trasiu di cca.

LUCIANA

Ah, picchì si trasu di (indicando la porta che conduce fuori) dda, ti cuntu nautra cosa?

MUMMINA

Di dda mi cunta cosi ca succedinu fora; mentri di sta porta…

LUCIANA

(Meravigliata) Viditi chi cosi! Sta modernità non havi cchiù chi ‘nvintarisi! Allura ju, si nescju di dda (dalla porta che conduce fuori), ti cuntu… Mentri di cca… Sai chi no sapìa chistu! E’ propriu veru, sinu ca si mori c’è sempri di chi ‘nsignarisi! Pozzu nesciri, allura?

MUMMINA

Certu, a cu aspetta!

LUCIANA

Ciau, ciau Mummina, nni videmu a nautra picca.

MUMMINA

Arrivederci, facissi bon viaggiu (esce. Lungo silenzio). Ih, e comu finì? Non facemu chi si ju a curcari e ju aspettu!

LUCIANA

(Bussa e poi chiede di entrare) Pozzu trasiri, Mummina?

MUMMINA

Sia lodatu Gesù Cristu! Vossia trasi. (Entra e si ferma senza parlare) E allura? (Silenzio) Comu ristamu? Nenti havi di dirimi?

LUCIANA

(Pensierosa) U sai chi non mi ricordu cchiù picchì vinni!

MUMMINA

U sapi ‘nveci chi così, a mia, u cidiveddu mu faci divintari acitu, vossia, avanti chi è sira?

LUCIANA

Chi dici, chi è ura da pira?

MUMMINA

Se, di banani! Ma chi capisci!

LUCIANA

(Le balena il ricordo) Oh, eccu! Si, si, spetta, spetta ca mi ricordu picchì trasivu!

MUMMINA

Oh, finarmenti! Parrassi.

LUCIANA

Pinsavu chi oj, essennu chi è venerdì, e carni non si nni mancia, chi nni pensi si manciamu pisci?

MUMMINA

Eccu, docu! (tra se) Ju dissi capisci, e idda si ricurdò di pisci. (A Luciana) Ca comu facemu a manciari pisci, si non avemu mancu ‘na lira pi ccattari u pani! Avia sulu sti quattru sordi misi di latu pi mi fari i capiddi.

LUCIANA

E allura, sai chi fai! Voli diri chi dumani sauti di jiri unni u parrucchieri a fariti i capiddi; non penzi ca un pocu di pisci fa cchiù prufittu di ‘na jiuta nno parrucchieri!

MUMMINA

Però vossia, u sapi chi pisci non nni putissi manciari assai!

LUCIANA

Picchì, sintemu! Dici chi mi fa mali?

MUMMINA

Mali, ma quannu! I pisci fannu aumintari a forfora ‘n testa!

LUCIANA

Ah, si! Allura è pi chissu chi haju forti calurii ‘nta testa?

MUMMINA

Ssa calurìa ca dici vossia, è u cidiveddu ca ci voli nesciri di fora. Vossia pisci non nni po’ manciari, no pa forfora ma sulu picchì i sordi non bastanu, e ju haju propriu bisognu di jiri ‘nno parrucchieri, picchì ‘nte capiddi mi ci stannu criscennu i filinii, e mi sentu a testa tutta manciaciumi; quindi, servi ca pi oj ci cosciu ‘na picca di pastina cu quattru ciciri, du fogghi di secala e un pocu d’ogghiu; voli diri chi fa finta ca eni pisci ‘n brodu.

LUCIANA

Ju è di tia ca vulissi fari finta chi certi mumenti non fussi cca, ‘nveci capiscju ca t’haju a suppurtari pi forza.

MUMMINA

Comu, a casa è a me e dici di suppurtarimi! Vo vidiri chi di patruna, haju di divintari arzuna!

LUCIANA

Tu, tu non si fimmina, tu diavulu si! Avogghia ca ci ripetu a me figghiu… (Facendosi il segno della croce guardando in alto) Caloriu, a matri, lassala perdiri a chissa, ca è ‘na crapa sarvaggia… (rifà vedere i denti).

MUMMINA

Vaddatila, ch’è bedda! Parrò a scecca ca ridi.

LUCIANA

Ma iddu nenti, ci facisti ddi quattru majarii e malocchi, e ‘ncucciò comu u scrofanu ‘nta l’amu.

MUMMINA

Eccu ddocu, puru u scrofanu! Ah, ma è fissata cu sti pisci! E poi è tempu persu farimi tutti sti predichi e missi cantati, non l’ha caputu ancora ca si voli è chista a zita! Avutru chi pisci e baccalaru! E non si facissi veniri avutri stinnicchi, chi sempri pastina cu i ciciri c’è a oj… sa voli; si nno, voli diri chi cia cociu dumani.

LUCIANA

Ti dissi chi non nni vogghiu cchiù pasta cu i ciciri; sempri ciciri, sempri ciciri! Haju a panza sempre vuncia comu un tammurinu, cu tutti sti ciciri ca mi fa manciari.

 

MUMMINA

I ciciri sunnu ricchi di ferru, u voli capiri!

LUCIANA

Di aria, di aria su ricchi! Vuncianu ca mancu un cumprissuri, (indicandosi la pancia) guarda chi c’è cca. E poi, certi scurreggi… a facciazza tua, chi parinu trona; spissu capita chi ju stissu curru ammucciarimi sutta u lettu, du scantu pi comu su forti; pari ca fussiru scupittati. Avutru chi ferru e ferru! U ferru… chiddu, (indicando il ferro da stiro) a tia tu dassi, cca (indicando la testa), quantu t’arrimuddassi pi na bona vota ssa tistazza dura ca hai! (Rifà vedere i denti) Chi mala vicchiaja chi mi desi cu tia u Signuri!

MUMMINA

E cuntinua cu i denti! Chi spittaculu! Ci ha pinsatu mai di travagghiari unni Moira Orfei, ‘o circu?

LUCIANA

(Facendo con le mani il segno di telaio a cerchio) Travagghiari e sei o circu? ‘O tilàru vo diri! E chi ci trasi ora u tilàru? Chi fa, vo sviari u discursu?

MUMMINA

Ma quali discursu e discursu! Allura, vossa senti chi fa, così risolvi a situazioni, telefona a so soru Cuncittina, e dumani comu veni su fa purtari di idda u pisci, voli diri chi mentri ju sugnu ‘nto parrucchieri su fa cociri.

LUCIANA

E nuautri nun l’avemu i sordi? Picchì ci le fari ccattari a me soru u pisci? Grandissima piducchiusa e scruccuna ca si!

MUMMINA

Ah, sugnu scruccuna; ma scruccuna di chi? Di quali sordi? Ca non avemu mancu chiddi pi ccattari u nicissariu! A cu ci vitti tutti sti sordi? Ma u sapi, vossia, quantu pigghia o misi di pinzioni? 300 euru!

LUCIANA

No, no, bedda mia! Vidi, vidi picchì ti sbagghi e non ti quatranu i cunti! Quali 300 euru e 300 euru! Ju pigghiu un miliuni e ducentu milaliri, cu a… riveribilità…

MUMMINA

Riveribilità, si! Si dici riversibilità.

LUCIANA

E si, chissa ddocu comu dicisti tu, a diversibilità di me maritu… bonarmuzza; chi fa, ta scurdasti? Quannu andava ju a fari aspisa, sai quantu cosi ca veninu cu un miliuni e ducentu milaliri? Avutru chi pisci e pisci!

MUMMINA

E ci torna cu miliuni e ducentumilaliri! Quannu fu l’urtima vota ca ju a fari aspisa vossia? (Luciana si scervella) Vidi, vidi chi non si ricorda cchiù! Ora si chiamanu euru, a voli lassari perdiri sta camurrìa di lira pi ‘na vota e pi sempri! Havi già un pezzu chi nni stujamu u mussu da lira; ora, u Statu ci duna 600 euru compresu a riivirsibilità; fineru i tempi di quannu si putìa ccattari!

LUCIANA

Ah, così è? E picchì non mi l’avissi dittu prima! Senti chi fai, vistu chi è così, pigghi e ci scrivi ‘na bedda littra…

MUMMINA

‘Na littra! E a cui, a me soggiru… dda supra?

LUCIANA

A to soggiru, si! ‘O Statu, ‘o Statu l’ha scriviri a littra, e ci spieghi pi filu e pi signu chi sordi non bastanu! Anzi, sai chi ti dicu, pigghiti ‘na penna e un fogghiu di carta chi ta dettu ju.

MUMMINA

Vossia, a oj chiffari non ‘nn’havi e voli fari nesciri i sensi di fora a mia, chi tra lavutru haju ‘na muntagna di robi si stirari.

LUCIANA

Pigghia carta e penna ti dissi, e non parrari di sensi, chi tu sensi non ‘nn’avutu mai, e ssettati cca, chi sacciu ju chiddu ca c’è scriviri. (Mummina non si scompone) A cu spetti a carrozza spetti!

MUMMINA

(Controvoglia) Pigghiamu carta e penna. (Si procura quanto serve per scrivere e siede aspettando che Luciana detti).

LUCIANA

Si pronta?

MUMMINA

Jemu avanti.

LUCIANA

(Fraintende guardando la porta d’ingresso, e va per andare ad aprire) Chi fu, bussaru? E cu po’ essiri a sta ura? Oh, mala pi mia, a genti arriva quannu unu menu s’aspetta! Ma chiffari non nn’hannu dintra! Cu è?

MUMMINA

Cu voli ca po’ essiri; so soru è!

LUCIANA

(Sbalordita) Bih, comu passa u tempu! E comu, già rrivò! Un ghiornu passò? A dumani semu arrivati! Allura voli diri ca purtò… u pisci? Talè, tale, talè… E ora, comu ciù fazzu cosciri! Tu dici chi agghiotta, bonu veni?

MUMMINA

(Adirata) Ma quali gghiotta e gghiotta! Ju dicìa jemu avanti nel senzu di ‘ncuminciari a scriviri!

LUCIANA

Nenti di menu! Allura semu sempri ‘nno jornu di oj! Non semu cchiù ‘o jornu di dumani?

MUMMINA

(Supplicando in alto. Poi ad alta voce) Signuruzzu dunamilla a forza! ‘Ncuminciassi cchiù tostu, chi haju un mari di sirviza di fari.

LUCIANA

E bonu, bonu, non c’è bisognu di fari sti gran vuci, ca ci sentu! E lassili stari i sirvizza; chi havi cu sapi di quannu ca tu non nni fa cchiù sirvizza. Guarda chi c’è cca! (Passa il dito sul mobiluccio e glielo mostra) Vidi, vidi chi pulbirazzu ca c’è? I sirvizza si, havi ca non fa cchiù pulizzii di poi ca murì to maritu…, poviru figghiuzzu miu. Cu iddu i facivi i sirvizza, picchì ti scantavi chi ti rumpìa li jammi… iddu; avutru chi parrucchieri, profumi e ugni tinciuti!

MUMMINA

Non cuminciamu ancora cu me maritu, chi è ancora vivu, è so maritu ca muriu! Chi è, attorna cu parrucchieri e i profumi ‘ncuminciamu? L’avemu a scriviri, o no, sta biniditta littra? (Risiede) Vossa detta chi sugnu pronta.

LUCIANA

Scrivi, scrivi chi è a megghiu cosa. Allura, ‘ncumincia: carissimu statu… puntu ‘nterrogativu, e statu, scrittu minusculu…

MUMMINA

Puntu ‘nterrogativu? E picchì?

LUCIANA

Scusa, a dumanna di chiddu ca nni servi, a cu a stamu facennu, non la stamu facennu o statu? E statu, scrivilu minusculu, picchì non è un bonu statu. Scrivisti? Pozzu cuntinuari?

MUMMINA

(Rilegge) Carissimu statu… Forza, dittassi.

LUCIANA

(Cattedratica) Chi stato sei chi ci haj portato in quisto stato? Tre punti ‘nterrogativi, così la domanda è più ‘ncarcata. Come facessi io a campare con questi sordi, se ha di quanno ho andato in pinzione che mancio brotino e latti monciuto di ‘mpare Nnirìa, chi passa co li vacche da qui medesima, e ora puru pasta cu i ciciri? (Rifà vedere i denti).

MUMMINA

(Alza la testa per parlarle e sussulta per lo sguardo asinino di lei) Oh, madonna! Spiramu chi non ma sonnu a notti!

LUCIANA

Chi ha ca parri sula? Finisti di scriviri?

MUMMINA

Ih e ci pari chi sugnu ‘na machinetta! Alleggiu, alleggiu! Allura… (rilegge sino a dov’è arrivata) Come facessi a campare io, se ha… (le spiga che il verbo avere non si utilizza in questo caso) Non si dici ha; si dici ho.

LUCIANA

Ah, non ci l’ahju a diri chi non ‘nn’haju? E si ci dicu chi l’haju chi ci scrivemu a fari?

MUMMINA

(Più confusa che persuasa) Ancora avemu di cuminciari cu sta littra e già finivu chi non nni capivu cchiù nenti. E va beni, voli diri chi lassamu scrittu: ha!

LUCIANA

(Fraintende) Cu, io? (Adirata) Noo! Ti dissi chi ci avemu di diri chi non ho! Cavulu, ma dura si, figghia! Tu ha scriviri chiddu ca ti dicu io, così difficili ti veni? Mancu scola facisti? Avanti, dimmi unni si arrivata?

MUMMINA

Cca, no vidi chi sugnu davanti a vossia!

LUCIANA

Ju dicia unni si arrivata di scriviri, no di caminari.

MUMMINA

Carissimu statu… tre punti interrogativi; come facessi io a campare con questi sordi, se ha…

LUCIANA

…Di quanno ho andato in pinzione… punto esclamativo,  chi mancio brotino…

MUMMINA

(La interrompe per spiegare che il punto esclamativo non si presta) Ma non ci sta mancu u puntu esclamativu, m’havi a scusari!

LUCIANA

Dici chistu, figghia, picchì ‘n pinzioni non ci andasti tu, picchì allura vulìa vidiri si non avissi sclamatu puru tu, si ti davanu sti quattru sordi ca dunanu a mia!

MUMMINA

(Riprende) Forsi è megghiu lassari perdiri e ripigghiari di uni haviamu lassatu. Allura (rilegge), di quanno ho andato in pinzione che mancio brotino e latti monciuto di ‘mpare… (le spiega che sarebbe meglio mettere compare) compare?

LUCIANA

(Guardando la porta)  Cu è ca c’è? Cu arrivò? No, no, cca non accumpari e mancu trasi nuddu, si non prima finemu di scriviri sta biniditta littra!

MUMMINA

Capivu, capivu, sapi chi facemu, continuassi a dittari ca scrivu pani pani e vinu vinu.

LUCIANA

Non ti risicari, sai! Ti cunveni chi di vino non ci nni pari propriu, si nno pensanu chi ci scrivemu picchì semu ‘mbriachi.

MUMMINA

(Supplicando rivolta all’Altissimo) Signuruzzu, dunami armenu a  forza di finiri sta littra! Allura, eramu arrivati nni ‘mpare Nnirìa che passa co li vacche da qui medesima…

LUCIANA

Che medesima sarebbi io; dicu… armenu chistu u capisti? Allora, scrivi: come farebbi io…

MUMMINA

Sta vota, no facessi?

LUCIANA

No, no, farebbi! Questo e un altra domanda che ci sto facenno allo stato, non è la stessa domanna di prima. Allora: come farebbi io a comprare li vistimenti se ha di quanno ho andato in pinzione…. Malidittu a quannu fu! No, no, chistu non ciù mettiri, mancu! Di quanno ho andato in pinzione che non arrinescio a fari quatrari li conti, e che a fini mesi, ci arrivo azziccato azziccato a comprarimi lo stritto e nicissario?

MUMMINA

Ju ciù staju scrivennu tuttu pi filu e pi signu chiddu ca mi dici, spiramu chi dda hannu a quarchi interpritri ca capisci chiddu ca leggi, picchì ju sugnu sicura ca puru vossia nun ha caputu nenti di tuttu chiddu ca m’ha dittatu. (Bussano). E cu è sta vota? (Bussano ancora). Ih, e chi l’hannu ‘mpizzu!

LUCIANA

Cu è chi havi u pizzu, ju?

MUMMINA

E sulu a barbitta ci ammanca a vossia pi essiri completa. (Bussano). E ‘nsisti! (A Luciana) Vossia grapi, prima ca jettanu a porta ‘n terra.

LUCIANA

Cu fici l’ovu, a merra?

MUMMINA

Si, (ironica) u cardellinu! Ma u statu non m’avissi a dari a pinsioni puru a mia d’accumpagnamentu! (Entra Serena col tablet, cercando dove ci possa essere campo).

SERENA

Qua non prende…, qua nemmeno…

MUMMINA

(Precedendola) Non ti risicari di cchianari ancora supra u tavulu, picchì ssu cosa chi ha ‘n manu tu fazzu vulari da finestra! E non ‘ncuminciamu nautra vota cu a zappa e chi tubba picchì a oj non è propriu a jurnàta.

SERENA

Ma io ho bisogno di navigare!

MUMMINA

E allura, aspetta chi veni to patri e ti fa accumpagnari ‘o portu.

LUCIANA

Unni, nni l’ortu? Spetta, spetta chi vaju a vidiri si patati ‘ncuminciaru a nesciri (si avvia per la stanza).

MUMMINA

Figghia mia, posalu ssu cosa ogni tantu e cerca di darimi ‘na manu chi mi sentu stanca; anticchia me matri, nautru pocu to frati… me patri chi ca testa cumincia a un ci essiri mancu iddu, st’avutra to nanna chi non haju cchiù di unni pigghialla; comu fazzu a badari a tutti. U megghiu è to patri ca si nni nesci di prima matina e non voli sentiri nudda raggiuni. Ah, senti chi fai, vai a farmacia e ci pigghi sti midicini a nonna chi scrissi u dutturi un mumentu fa (le da la ricetta).

SERENA

Sai che faccio, visto che non mi sono potuta collegare, passo da una mia compagna che doveva mandarmi alcune cose via email. (Esce).

MUMMINA

(Riprende a stirare) Me soggira si nni ju a cuntrullari si spuntaru i patati nni l’ortu… ‘n’anticchia parra cu sso maritu chi è mortu… ora si fissau ca muriu puru so figghiu… comu fazzu a badaricci, certi notti non pozzu chiudiri occhi, mi scantu di vidirimilla prisintati davanti cu cuteddu ‘n manu…

LUCIANA

(Entra camminando carponi) Eeeee ca ti pigghiu!

MUMMINA

(Mummina ha un grosso sussulto) Corpu di Sali, un motu mi fici pigghiari! (Luciana si trova davanti al tavolo e lei non riesce a vederla) E unni è? Non facemu chi ora mi staju cunvincenu puru di vidilla e sintilla macari chi non c’è!

LUCIANA

(Intanto lei gira ancora attorno al tavolo e la tocca alla caviglia) Cca, sugnu!

MUMMINA

(Oltre al nutrito sussulto grida dalla paura) Matri, moru!!! Cu è!!!

LUCIANA

(Come se nulla fosse, esce sempre carponi dalla porta da dove era entrata) Eeeee ca ti pigghiu!!!

MUMMINA

(Mimmina, impietrita e toccandosi il petto dal lato del cuore, continua a guardare l’uscita della suocera) No, no, no! U rimediu l’haju a truvari a qualsiasi costu… (Sillabando) Non – cia – fazzu – cchiù! Nenti, ora vaju ‘ncerca di cu mi duna bonu cunsigghiu e videmu chi pruvvidimentu pigghiari, così i pinni ci lassu! E unni, unni vaju pi cunsigghiu? (Riflettendo) Unni donna Minichedda! Certu! Dicinu chi è a fimmina cchiù saggia du paisi. Videmu chi mi cunsigghia di fari; macari mi dici di purtalla nni unu di sti ricoveri pi anziani… e sulu chi… comu fazzu a jiri unni donna Minichidda cu idda ca va girannu a quattru pedi casa casa? Nomu do Patri, chi fini ca fici! Fici a fini du surci chi non po’ nesciri cchiù da jaggia. (Bussano e ha un grandissimo sussulto e si tocca dalla parte del cuore ). Bedda matri! Così, u cori ci lassu! E cu è ora? Pari chi fussinu chiamati apposta. Cu è? Jamu a vanti; trasiti, mancu!

JANCILA

Salutamu, donna Mummina; (l’avvisa in tempo di non essere venuta per scroccare) non faciti mali pinseri, chi sta vota, nenti vogghiu.

MUMMINA

E nenti avemu cchiù; Puru u cori ci staju lassannu. (Dispiaciuta) Sulu dispiaciri ‘nn’arristaru ‘nta sta casa

JANCILA

E ju pi chissu vinni; haju vistu trasiri e nesciri u dutturi, e…

MUMMINA

Eccu ddocu! Pariti ‘na telecamera ‘mpicciata ‘o spicu da cantunèra. Ma chi stati sempri puntata a vigilari a me porta pi vidiri cu trasi e cu nesci?

JANCILA

Chistu è u ringraziu? Comu, ju mi pigghiu pena pi me vicineddi e…

MUMMINA

E finitila cu tutti sti reciti, e dicitimi quali è u veru mutivu da vostra visita.

JANCILA

E va beni, vu dicu, ma sempri pu vostru beni e nenti avutru.

MUMMINA

Lassatili perdiri i cerimoniali vi dissi, e jiti avanti.

JANCILA

E va beni, comu diciti vui. ‘O paisi, curri vuci chi sta casa divintò peggiu du manicomiu…

MUMMINA

Certu ca nni stu paisi, nuddu si fa i cantareddi so, cuminciannu di vui

ca vi ‘mpiccicati comu ‘na telecamera a guardari i porti di cristiani pi vidiri cu trasi e cu nesci! O puru a circari di sapiri di chistu e di chiddu, pigghiannuvi i pinseri di tutti!

JANCILA

Ju, sugnu ‘na vicinedda ca si pigghia sulu i dispiaciri da genti, e no comu fannu certi fimmina ca…

MUMMINA

Donna Jancila, viditi a cu l’aviti a jiri a ‘nfinucchiari ssi cosi. Ora sintiti, a vuliti fari veramenti ‘n’opira di beni?

JANCILA

Sugnu pronta, parrati.

MUMMINA

A canusciti a donna Minichedda?

JANCILA

Cu, a fimmina cchiù saggia du paisi? Chidda ca vivi sula, unni dda casitta sutta a quercia a ciancu du cunventu di cappuccini, chiddu di unni c’è frati Egidiu ca fa spissu u digiunu pi poviri, di chiddi…

MUMMINA

Basta, basta pi carità, donna Jancila! Ju vulìa sulu sapiri si a canusciavu!

JANCILA

E ju vi stava spiegannu com’è ca canusciu.

MUMMINA

Vui mi stavavu facennu u rriassuntu di tuttu u paisi. Ora sintiti, arrivati unni donna Minichedda, e ci diciti si po’ veniri cca, ca ju nun pozzu lassari sula a me soggira. (Pensierosa) Si no, vuliti ristari vui a tinirici cumpagnia, chi ci arrivu ju a casa di donna Minichedda?

JANCILA

(Guardinga per paura che possa entrare Luciana, le fa un gestaccio) Tiè!!! Donna Mummina, nun è ca ‘ncuminciastivu a dari nummari puru vuj? Ju cu vostra… soggira? Ma di unni i pigghiati du saccu certi discursa? Ju, a sulu guardalla a vostra soggira, mi vinenu i collassi! Mi ‘nzamà Diu! E poi, vui scumudati a donna Minichedda, sulu pi un cunsigghiu? E non vu pozzu dari ju! Dicitimi, si tratta di (guarda ancora se possa entrare Luciana) vostra… soggira, veru?

MUMMINA

Sissi, di idda, si. (Impaurita) Chi nni sapiti vu. Rrivai ‘o puntu ca mi scantu puru (guarda pure lei se entra la suocera) addrummintarimi, picchì pensu ca mi putissi succediri quarchi cosa.

JANCILA

E chi ci trasi vostra soggira, cu fattu d’addrummintarivi, scusati? Si nn’avissimu a scantari ogni vota ca nn’addrumintamu, non durmissi cchiù nuddu! Veru è chi quannu chiuditi l’occhi, putissi essiri l’urtima vota pi vui, (Mummina comincia col fare scongiuri) picchì po’ succediri ca nun li japriti cchiù, ma… chi vuliti, prima o dopu tutti aviti a moriri.

MUMMINA

(Facendo scongiuri) Mentri vui ristati pi simenza! Oooh! Donna Jancila, puru vui! Comu! “Chiamu all’orbu p’accumpagnari; si japriu l’occhi e mi fici scantari!” Non basta me soggira! Ju dicia ca mi scantu addrummintarimi pi me soggira…

JANCILA

Ah, picchì pinsati ca idda si nni putissi nesciri pi fora?

MUMMINA

Ma quali fora e fora! chi a porta a tegnu sirrata a chiavi! Dicia ca mi scantu, picchì pensu, chi mentri dormu, ma putissi attruvari di supra, d’un mumentu a lavutru e cun pezzu di corda ‘n manu chi m’affuca! Capistivu, ora, picchì vi dicu chissu? Picchì me soggira, non c’è cchiù ca testa… non è chi prima c’era tantu; ma ora è scunchiuduta d’un tuttu, havi a marcia da ragiuni sempre sgranata, e fa tuttu chiddu ca ci passa pa testa... dicemu… testa. Ah, si sapissivu, donna Jancila, chi ‘n fernu ca haju!

JANCILA

(Guardinga e presa dalla paura) E… ora, ora unni è? Dormi?

MUMMINA

Dormi… cu, idda? Chidda mancu a notti dormi! Allura nenti vi staju dicennu! A notti camìna sula, casa casa, e va parrannu cu i defunti. Menu mali chi me matri, ancora nun è a ssi livelli, si nno… comu havia a fari cu tutti! Però, mischina, certi voti, mi fa tenerezza, sapiti chi fa? s’assetta a ‘na gnunidda, ‘n silenziu, senza dari nuddu disturbu e pensa. Poi, (parla come fosse una pazza, tanto che Jancila ha paura) attrovacci chiddu ca ci firrìa ‘nto ciriveddu, ci scatta ‘na molla e ‘ncumincia u tiatru.

JANCILA

(Preoccupatissima) Nun è chi nni l’avissimu a vidiri accumpariri d’un mumentu all’autru, e…

MUMMINA

Non vu dissi? (Facendo una voce cavernosa da spaventarla) Tuttu po’ succediri!

JANCILA

(Spaventatissima, guarda verso la porta se entra) Chi vi cadissi a lingua! Un motu mi facistivu pigghiari! Allura u sapiti chi fazzu, vaju e vi chiamu a donna Minichedda, idda è sicuru ca sapi comu fari p’ajutarivi. (Fa per avviarsi, ed entra lentamente Luciana con un bastone in mano, tenendo verso il basso la parte ricurva; lo alza e, con la parte ricurva, trattiene Jancila per la spalla che stava per uscire. Jancila si ferma sconvolta e comincia a tremare dalla paura. Si gira lentamente e si accorge di Luciana che la guarda impietrita, fissandola negli occhi. Farà il solito giro di testa con i denti di fuori).

LUCIANA

(Voce d’otre tomba) Vui cu siti? Chi aviti di guardarimi così?

JANCILA

(Rabbrividendo) Ju…

LUCIANA

Sai chi ti dicu? Fammi sentiri comu canti! Cchiana cca! (Indicando la sedia) Supra u palcu; videmu comu ci vai.

JANCILA

Ju… su-su gnu stunàta, stu-stunàta co-comu a campana da chiesa di ca-cappuccini.

JANCILA

(Fraintende) Non mi ‘nteressanu i puddicini. Cchiana, cchiana e canta ti dissi!

MUMMINA

(Si avvicina alla suocera, cercando di dissuaderla) A lassa andari chi havi a jiri a casa, chi lassò jintra a pignata supra u focu…

LUCIANA

(Fraintende ancora) U jocu si! Chistu non è giocu! (La guarda attentamente facendo il solito rito con la testa) E tu, cu sì tu ca ci tiri i ddifisi? Senti chi fai, canta puru tu… anzi no, tu sona, e ci fa l’accumpagnamentu.

MUMMINA

Ma ju… nun haju mancu strumenti, e…

LUCIANA

(La guarda col solito giro di testa, abbozzando mezzo sorriso, e i denti di fuori. Fa una sarcastica e forte risata, poi seria, la redarguisce) Strumenti! Quali strumenti! Sarà la bocca, il tuo strumento! Su, cominciamo il concerto!

JANCILA

Mmalidittu a quannu fu ca vinni! Non mi putìa stari a casa! Ma cu mi porta, cu mi porta a nesciri di jintra!

MUMMINA

Spiramu chi chista fussi a vota bona ca vi stassivu pi sempri a casa, lassannu perdiri i pinzeri di l’autri.

LUCIANA

(Alzando il bastone) Silenzio tu, se non vuoi assaggiare il bastone!

MUMMINA

Viditi comu parra bonu l’italianu, di poi ca ci sfasò d’un tuttu u cidiveddu!

LUCIANA

(Alla nuora) Zitta tu, e sali sull’altro palco! (PMummina sale). Su, cominciate.

JANCILA

Donna Mummina, ju… veramenti, non saccju proprju di unni ‘ncuminciari…

MUMMINA

Donna Jancila, truvativi ‘na canzunedda, si non vuliti chi u bastuni nnu rumpi di supra, e circati di cantarinni una chi havi u mutivu pi quantu vi pozzu veniri pi d’appressu.

JANCILA

‘Ncuminciati vui, allura.

MUMMINA

(Intonerà il motivetto di: “Mi scappa la pipì”) Parapparappappà, parapparappapì…

JANCILA

Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì; mi scappa la pipì, papà…

LUCIANA

Brave, mi avete fatto ricordare che devo andare al gabinetto; continuate che ora vengo (Si avvia a uscire mentre le due stavano scendendo lentamente dalle sedie, si gira, e le due risalgono facendo finta di fare sali e scende mentre cantano: le guarda un po’ facendo con la testa il solito movimento, ed esce).

MUMMINA

(Scende definitivamente e va a guardare dallo spiraglio della porta se rientra, mente l’altra continuava a fare sali e scende guardando la porta impaurita) E finitila ora cu s’acchiana e scinni, ancora!

JANCILA

Ah, non c’è?

MUMMINA

Non c’è, non c’è, putiiti scinniri.

JANCILA

A vuliti sapiri ‘na cosa, donna Mummina? (Guardinga) Ca gghintra non mi ci viditi mettiri cchiù pedi, mancu siddu s’apissi d’addivintari a fimmina cchiù ricca di stu munnu! Vi salutu, e chi u Signuri vi dassi ‘na bona manu! (Si avvia camminando all’indietro e guardando sempre la porta di dov’era uscita Luciana. Dimenticherà la sciarpa sulla spalliera della sedia).

MUMMINA

Donna Jancila, chiddu ca vi raccumannu è di nun scurdarivi di chiamari a donna Minichedda.

JANCILA

Non vi nni ‘ncarricati ca va mannu subitu subitu! Addiu, donna Mummina! E sta vota pi sempri! (Esce di corsa).

MUMMINA

(Va a guardare correre Jancila) Chissa, di comu curri, mancu tempu di frinari havi davanti a casa di donna Minichedda! Dicemu, chi nna disgrazia, appi forsi a furtuna di non vidilla cchiù veniri a me casa dicennu ca ci servi chistu e ci servi chidd’avutru...  almenu, così idda dissi, ca non veni cchiù. Sulu chi cu nasci tunnu è difficili ca mori quatratu. (Va a riguardare dalla porta di dov’era uscita Luciana, e, siccome sta rientrando, torna a risalire velocemente sulla sedia).

LUCIANA

(Entra e, meravigliata, guarda Mummina sulla sedia). Sai chi ssi fatta javuta! Si vidi chi havia assa ca non ti vidìa. Veni cca, fatti abbrazzari.

MUMMINA

(Ha un po’ di paura a causa dei repentini cambiamenti della suocera, ma le va incontro per abbracciarla) Certi mumenti, vossia mi spezza u cori a sintilla (va per abbracciarla ma…)

LUCIANA

T’acchiappavu! (La stringe mentre lei cerca di divincolarsi) Ora sai chi fazzu, pigghiu ‘na corda e t’attaccu ‘o pedi comu facìa me matri quannu ju era nica e a facìa dispirari.

MUMMINA

(Cerca di svincolarsi) No, e pedi no! Ca mi donnu i cavigghi!

LUCIANA

Chi fai, t’attigghi? E non è megghiu, così ridi e si cuntenta. (Riflettendo) Mummina, dimmi ‘na cosa: cu ridi non è signu chi è cuntenti?

MUMMINA

Si vossia mi lassa ciù dicu.

LUCIANA

E si ti lassu, scappi?

MUMMINA

No, no scappu.

LUCIANA

Allura ti lassu (La lascia, e Mummina scappa dall’altro lato del tavolo, impaurita e indolenzita).

MUMMINA

‘Nne branci d’un pruppu mi sintia di essiri, di comu mi strincia! E chi forza ca havi!

LUCIANA

Picchì non mi dici si unu ca ridi è cuntentu? (Rifà il verso della testa con l’accenno al sorriso).

MUMMINA

Mi dici ‘na cosa, vossia cuntenta è?

LUCIANA

No, non sugnu cuntenta; haju troppu confusioni ‘nta testa.

MUMMINA

E allura picchì, a gira spissu ridennu?

LUCIANA

Forsi, picchì… non truvannu a forza di dari rizzettu a la me testa, ridu sfurzannumi di essiri cuntenta. Ora sai chi fazzu, mi canciu e vaju a missa.

MUMMINA

Vossia non po’ nesciri sinu ca non ciù dici u dutturi. Su scurdò chiddu ca ci dissi? Havi a stari dintra, bedda tranquilla a ripusari, e non s’havi a scurdari di pigghiarisi tutti i midicini ca ci scrissi.

LUCIANA

E u fattu da manciaciumi ciù dicisti chi è?

MUMMINA

Dici u dutturi, chi a manciaciumi, è dovuta o forti circulu du sangu, è po’ essiri puru causata di l’ammorbidenti, chi dici ca cunteni un profumu chi a lei ci fa allergia. E ju, nne robi, voli diri chi non ci nni mettu cchiù ammorbidenti.

LUCIANA

Ah, non ti fannu cchiù mali i denti?

MUMMINA

No, no, pi furtuna, mi passaru.

LUCIANA

(Dispiaciuta) Oh, mi dispiaci!

MUMMINA

E nenti, nenti ci fa, po’ essiri chi a mumentu mi donnu nautra vota; è cuntenta?

LUCIANA

Si, si, cuntenta sugnu!

MUMMINA

Cuntenta picchì vossia havi i denti finti e si scurdò u duluri!

LUCIANA

Chi dici, chi dici?

MUMMINA

Dicìa chi ora, a mumentu veni so soru, e ju è jiri ‘nno parrucchieri a farimi i capiddi.

LUCIANA

E cu è me soru? Ju non ‘nn’haju suru! Non fari veniri a nuddu a casa sai! Non sapemu chi genti nni ‘nfilamu dintra. Ju, cu tia vogghiu stari, si, sulu cu tia e cu nuddu avutru. (Bussano, e le due sussultano. Luciana ha paura) Cca, cca eni dda fimmina; Mummina mi scantu, vidi chi tutti cosi nni robba; ‘un la fari trasiri.

MUMMINA

Vossia aspetta ca prima videmu cu è, si era so soru, avissi trasutu, idda havi a chiavi! (Pensierosa) E cu po’ essiri? Forsi arrivò già donna Minichedda! No, non po’ essiri; comu facia? E’ cristiana granni, comu facia arrivari subitu cca! (Luciana si nasconde dietro la vetrinetta col bastone in mano e comincia a dare segni di agitazione grattandosi un po’ tutta) Cu è?

JANCILA

Ju, ju sugnu, donna Mummina!

MUMMINA

Donna Jancila! E chi fici, non ci ju cchiù unni donna Minichedda? (Bussano ancora). Aspittati, aspittati ca vi japru.

JANCILA

(Entra guardinga e fissa la porta da dove possa entrare Luciana) Nooo… ‘nc’è? 

MUMMINA

Dicitimi, comu mai siti cca? Non dicistivu chi a me casa, vui… E nni donna Minichedda ci jistivu?

JANCILA

Ci jivu, ci jivu, e a mumentu è cca. (Guardando impaurita sempre verso la porta) Ma… dicitimi, (Luciana si para in silenzio dietro le sue spalle e col bastone pronto a colpire) non è ca nni l’avissimu a vidiri spuntari pi davanti a vostra soggira, e… Ju vinni picchì un mumentu fa mi scurdavu a sciarpa, (guarda un po’ davanti a lei, ma non la vede perché Luciana se l’era legata sulla pancia.) eppuru, ju pinsava d’avilla pusata supra a spaddera da seggia! (Annusando) Ma ‘ntantu u ciavuru u sentu!

MUMMINA

Picchì, vui, prima di nesciri ci mittiti di supra i robbi u ciavuru pi nun li perdiri?

JANCILA

Ma quannu! Chistu (annusando ancora) è u ciavuru di l’ammorbidenti chi usu ju pi teniri morbidi i tessuti.

MUMMINA

(Preoccupatissima) L’ammorbidenti? Non mi diciti chi è puru u…

JANCILA

U coccomino.

MUMMINA

No, u coccomino no! E ora?

JANCILA

Scusati, ora… chi?

MUMMINA

Eccu picchì è nirvusa è gratta!

JANCILA

Ratta? Ma ratta… cu, ajatta?

MUMMINA

A jatta si! Me soggira.

JANCILA

Ah, è dda ghintra, nirvusa, ca si ratta? (Preoccupatissima) Non la faciti trasiri cca! Anzi, sapiti chi fazzu, ju mi nni scappu prima ca trasi, si diciti chi è puru nirvusa! A sciarpa va putiti puru teniri, va rrialu. Addiu, vi dissi (gira di corsa per andare, ma… si trova davanti e col bastone alzato, Luciana. Subito scappa dall’altra parte del tavolo, toccandosi il petto dalla parte del cuore. Poi preoccupata…). Attrovacci u cori unni l’haju arrivatu! Chi jurnata movimentata! Non mi putìa stucca li jammi dintra! Cu mi porta, cu mi porta dicu ju!

MUMMINA

Vui, parrati? E ju, ju c’avissi a diri chi fazzu tuttu lu santu jornu sta vita!

JANCILA

Tinitila di dda ca ju scappu di stautru latu.

MUMMINA

Tinitila cu? Non la pozzu teniri quannu è carma, comu fazzu a tinilla ora! Vui aviti a ringraziari chi non vi pigghia ‘nchinu cu ddu bastuni, picchì da forza chi havi quannu è nirvusa, fussi capaci di spaccari ‘n dui stu tavulu comu fussi ‘na fascedda di ricotta. (Luciana batte il bastone sul tavolo e Jancila salta dalla paura).

JANCILA

(A Mummina) Livaticci ddu bastuni di ‘n manu, prima chi u cori no ttrovu cchiù! (Attimo di pausa, si guardano tutti, non sanno che fare. Bussano, sussulto generale).

MUMMINA

Non pensu chi o manicomiu c‘è cchiù movimentu di cca! (Luciana scappa a mettersi di nuovo dietro il mobiluccio e col bastone in mano. Jancila stava per scappare pensando che Lucianna andasse da lei). E cu po’ essiri, ora? Cu è?

MINICHEDDA

Ju sugnu, donna Minichedda.

JANCILA

Finarmenti! Sapiti chi fazzu? Idda veni, e ju vaju!

MUMMINA

Vi pregu, aspittati donna Jancila, cu sapi avissimu di bisognu. (Bussano ancora). Jiti a ghiapriri.

JANCILA

Cu, (guardando a Luciana col bastone in mano) ju?  (Indicando Luciana col bastone in mano) Cu chidda cu bastuni ‘n manu? Avissi a fari a fini da fascedda da ricotta! (Bussano più forte).

MUMMINA

(Jancila fa un grosso sussulto e rimane impietrita appoggiata al tavolo. Mummina si preoccupa vedendola stecchita come fosse diventata una statua) Donna Jancila, donna Jancila chi vi capitò? (Bussano ancora) Vegnu, vegnu, donna Minichedda! (Va ad aprire). Trasissi, trasissi donna Minichedda.

MINICHEDDA

(Entra sorretta dal bastone. A causa della veneranda età, parlerà con la voce un po’ tremula) Salutamu, Mummina, ti ricordi di mia? Quantu voti ti tinni ‘ntra li me vrazza. E… dimmi, chi haj di tantu ‘mpurtanti pi mandarimi a chiamari di cursa cu Jancila? (S’accorge di Jancila che è immobile, ancora presa dalla paura di prima) Ah, tu cca si! E chi fai misi così? A cu guardi?

MUMMINA

Rristò scioccata.

MINICHEDDA

Mancu s’avissi vistu i spirdi!

MUMMINA

Peggiu, peggiu, donna Minichedda!

MINICHEDDA

Ah, si! E cuntami, cuntami, chi vidisti? (Jancila non si muove e Minichedda si rivolge a Mummina) Mummina, ma… è sicuru chi chista è viva? Nun è chi du scantu rristò… sicca?

MUMMINA

(Si avvicina a guardare Jancila che sembra impietrita) Donna Janicla (Jancila continua a rimanere ferma) donna Jancila, chi vi pigghiò, pi l’amuri di Diu! (Luciana si avvicina lentamente alle spalle di Minichedda, mentre Jancila, con lo sguardo assente e muovendo solo la mano, indica col dito Luciana).

MINICHEDDA

A mia? Dici a mia?

LUCIANA

(Sempre col bastone, l’appoggia sulla spalla di Minichedda) Si, propriu così, a vui dici; cu siti?

MINICHEDDA

(Finalmente capisce il perché di quell’aria che s’era creata li dentro) Ora capisciu!

LUCIANA

Era ura! Finarmenti! Si mancia pisci!

MINICHEDDA

Donna Luciana! Era da tempu ca non vi vidìa. Comu stati, stati bona? Mu dati ssu bastuni chi haju bisognu d’appuiarimi megghiu?

MUMMINA

Ah, scusati, donna Minichedda, mancu a seggia vi desi pi ssittarivi (la prende). Tiniti.

MINICHEDDA

Senti chi fai, pigghianni ancora navutra pi to soggira, chi avemu di parrari ‘na picca (Mummina prende la sedia e fa sedere sua suocera accanto a Minichedda). Allura, Luciana, ti ricordi i tempi di quannu nichi, curriamu pi li strati, libiri comu l’acidduzzi chi lassanu lu nidu pi la prima vota ‘ncerca d’avvinturi, di esperienzi novi, di cosi ca servinu pi divintari granni? E nui, già granni nni ci ficimu d’un pezzu…

LUCIANA

No, ju… non sugnu granni! Non mi vogghiu fari granni, nutrica, nutrica vogghiu rristari; mi piacinu… (toccandosi i capelli) li trizzuddi; mi piacinu li bambuli… e ju, sapiti, ‘nn’haju una chi è tantu bedda, si chiama Lucrezia; aspittati chi va fazzu avvidiri (esce per andare a prendere la bambola).

MUMMINA

Viditi, viditi chi viti chi è la nostra? Di nuddu nni putemu fari miravigghia. Nascemu criscemu… ma nuddu sapi chi fini ca facemu. Puru donna Jancila, viditi comu rristò? Spiramu chi ‘nta tuttu chistu, idda si ripigghia (si avvicina a Jancila). Donna Jancila, donna Jancila, arrispunniti pi l’amuri di Diu!

JANCILA

(Riprendendosi lentamente) Cu è? Cu mi chiama? Unni sugnu?

MUMMINA

Cca, ca siti, unni mia, unni donna Mummina, a vostra vicinedda.

JANCILA

(Si riprende quasi del tutto) Unni cu? Unni donna Mummina, a nora di donna Luciana, chidda… (Terrorizzata) Ajutu, ajutu! A casa, lassatimi jiri a casa! (Scappa gridando come una forsennata) Ajutu, ajutu!!! (Entra Luciana con la bambola in braccio e va a sedersi in una sedia, calma come non mai, e comincia a cullare il bambino cantandogli qualcosa).

LUCIANA

Oh, oh, oh, dormi bimbo fa la bobò. Oh, oh, oh quanti bacetti che (canta andando abbassanndo la voce) ti darò. Oh, oh, oh…

MINICHEDDA

Vistu chi cu idda non potti parrari è signu chi l’avia di fari cu tia. Ora senti e scutami. Non pinsari chi pi mia sia facili diri quantu haju di diriti, ma la vita, figghia, è l’unica ca non canusci ne culuri, ne razza e ne mancu pruvinienza… nni tratta a tutti pi lu stissu versu; sulu nuiautri… poviri fissa, pinsamu di essiri ‘mmurtali, circannu di farinni mali l’uni cu l’autri, macari pi appariri cu cchiù sordi, cu cchiù aviri, comu si la ricchizza fussinu sulu i dinari. E’ l’amuri lu beni cchiù granni ca nui tinemu, e chi tanti nnu scurdamu. Tu, a vo beni a to soggira?

MUMMINA

Assai, assai ci nni vogghiu, donna Minichedda! Anchi si spissu nn’amu pizzuliatu, e ancora cuntinuamu a fallu… pi chiddu ca idda po’ capiri; e amia mi nni doli u cori pinsari di purtalla nno’ ‘mpostu di ricoviru… sapi, haju puru a me matri a cui badari, a me figghiu chi havi puru i soi problemi… Ju pi chissu l’avia fattu chiamari a vossia, pi darimi cunsigghiu.

MINICHEDDA

Tutti, prima, o poi nni facemu vecchi, anchi si tanti comu a idda vulissiru ristari nutrichi. Sai chi fai, figghia, un cunsigghiu tu vogghiu dari, poi fai chiddu ca voi.

MUMMINA

A vossia sentu, parrassi.

MINICHEDDA

Ci nni vo beni a to maritu?

MUMMINA

Certu ca cci nni vogghiu… anchi siddu è un pocu rummulusu.

MINICHEDDA

E allura sai chi fai? Si dici: rispetta a soggira, si vo beniri ‘o figghiuu…

MUMMINA

Donna Minichedda, ju puru a idda haju vulutu beni comu ‘na matri… anchi siddu…

MINICHEDDA

E allura, megghiu ancora, si l’ha vulutu puru beni beni comu fussi ‘na matri; ora cuntinua a vuliriccini tantu comu fussi ‘na figghia, picchì è chissu ca idda pensa di essiri: ‘na piccididda.

MUMMINA

Sulu chi ju i figghi l’haju già beddi granni, e non mi ricordu cchiù bonu comu ricuminciari a…

MINICHEDDA

Lu beni non canusci età, e poi, sai comu si dici: “U stissu mortu ‘nsigna a chianciri” (rimarranno bloccati come se continuassero a parlare, mentre si sentirà Luciana che ripete due filastrocche di nenia e poi si bloccherà anche lei).

LUCIANA

Oh, oh, oh, dormi figghitta fa la vovò. Oh, oh, oh, resta cu mia, nun ti lascerò (rimane bloccata anch’essa, si abbasseranno le luci ed entrerà… s’è possibile, sotto l’occhio di bue, Jgnazia che, portandosi sul proscenio, narrerà in versi, la morale finale).

LUCIANA

Ah, chi vita la nostra, / fui e gira comu ‘na giostra. / Cu canta, cu ridi, / c’è pirsinu cu nun havi fidi! / C’è lu poviru, lu binistanti; / lu putenti e lu briganti. / A nenti servi aviri ricchizza, / quannu ‘n famigghia regna tristizza. / Megghiu viviri di fami e stenti, / ca vidiri piniari li megghiu parenti. / Tutti fujemu currennu di cursa, / tutti vivemu ricitannu ‘na farsa. / / Oh quantu semu fausi supra sta terra; / spissu e pi nenti facemu ‘na guerra, / Ma quannu la disgrazia trasi ‘n famigghia, / nni ricurdamu tutti du patri e da figghia. / E’ di boni ca ‘nn’avemu amari, / cu amici e parenti cchiù cari; /  picchì la ricchizza nun sù li tisori / ma l’amuri cchiù granni chi nasci du cori.

FINE

                                                                       www.roccochinnici.it 

                                                                         Tonnarella 09/05/2016

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 12 volte nell' arco di un'anno